You are on page 1of 22

สมบัติวรรณคดีไทย

มีความงาม/ความไพเราะ

ช่ วยให้

มนุษย์ : ศิลปะ
ต้ องการ ความสบายใจ/ บารุงจิตใจ

สร้ าง
ภาพวาด ดนตรี วรรณกรรม

เน้ นงานศิลปะที่ใช้ ภาษาเป็ นสื่ อ เป็ นส่ วนหนึ่งของ วรรณกรรม พิจารณา : ได้ รับการยกย่ อง วรรณคดี งานเขียนทีเ่ กิดจากความรู้ สึก ความนึกคิด จินตนาการของมนุษย์ วรรณคดีสโมสร ทรงก่อตั้ง รัชกาลที่ ๖ .

คุณค่ าของวรรณคดี คุณค่ าด้ านอารมณ์ คุณค่ าด้ านสั งคม คุณค่ าด้ านคุณธรรม (แนวความคิด) เพลิดเพลิน สนุกสนาน ให้ ความไพเราะ ของเสี ยงถ้ อยคา วรรณคดี : เป็ นสิ่ งทีกล่อมเกลามนุษย์ ให้ รู้จักความงาม ความดี ่ และความเป็ นจริงของมนุษย์ .

ประเภทของวรรณคดี (แบ่ งตามลักษณะการถ่ ายทอด) ถ่ ายทอดด้ วยการพูด วรรณคดีมุขปาฐะ • เพลงพืนบ้ าน ้ • นิทานชาวบ้ าน • บทร้ องเล่น ถ่ ายทอดด้ วยการเขียน วรรณคดีลายลักษณ์ วรรณคดีท้องถิ่น วรรณคดีสานัก .

ศิลปะการประพันธ์ ในวรรณคดีไทย ความงาม เพือก่ อให้ เกิด ่ ความไพเราะ ความหมาย จับใจผู้อ่าน เรียกว่ า : วรรณศิลป์ .

วรรณศิลป์ : ศิลปะการประพันธ์ การเล่ นเสี ยง (การใส่ เสียงสัมผัส) เล่ นเสี ยงวรรณยุกต์ เล่ นเสี ยงสระ เล่ นเสี ยงพยัญชนะ .

การเล่นเสี ยงพยัญชนะ อ่ อนหวานมานมิตรล้ น หยาบบ่ มเี กลอกราย ดุจดวงศศิฉาย สุ ริยะส่ องดาราไร้ เหลือหลาย เกลือนใกล้ ่ ดาวดาษ ประดับนา เพือร้ อนแรงแสง ่ .

การเล่นเสี ยงสระ ดูหนูส่ ู รูงู หนูงูส้ ู ดูอยู่ ดูงูข่ ูฝูดฝู้ หนูส่ ู รูงูงู งูส้ ู หนูหนูส้ ู หนูร้ ู งูงูร้ ู งูสุดสู้ หนูส้ ู งู รู ปงูท่ ูหนูมูทู พรู พรู สุ ดสู้ งูอยู่ รู ปถู้มูทู .

การเล่นเสี ยงวรรณยุกต์ จิบจับเจาเจ่ าเจ้ า จอกจาบจั่นจรรจา เค้ าค้ อยค่ อยคอยหา ซอนซ่ อนซ้ อนสริ้วหน้ า รังมา จ่ าจ้ า เห็นโทษ นิ่งเร้ าเอาขวัญ .

การเล่ นคา การเล่ นคาพ้อง การเล่ นคาเชิงถาม การเล่ นคาซ้า คาพ้องเสี ยง คาพ้องรูปและพ้องเสี ยง .

การเล่นคาพ้องเสี ยง เบญจวรรณจับวัลย์ ชาลี ชื่อนก ชื่อต้ นไม้ เหมือนวันพีไกลสามสุ ดามา ่ วันเวลา การเล่นคาพ้องรู ปและเสี ยง เห็นรอหักเหมือนหนึ่งรักพีรอรา ่ หลักปักกันกระแสนา ้ หยุด แต่ รอท่ ารั้งทุกข์ มาตามทาง คอย .

.การเล่ นคาซ้า “… แต่ แม่ เทียวเซซังเสาะแสวงทุกแห่ งห้ องหิมเวศ ทัว ่ ่ ประทศทุกราวป่ า สุ ดนัยนาทีแม่ จะตามไม่ เล็งแล สุ ดโสต ่ แล้ วทีแม่ จะซับทราบฟังสาเนียง สุ ดสุ รเสี ยงทีแม่ จะร่า ่ ่ เรียกพิไรร้ อง สุ ดฝี เท้ าทีแม่ จะเยืองย่ องยกย่ างลงเหยียบ ่ ้ ดิน ก็สุดสิ้นสุ ดปัญญาสุ ดหาสุ ดค้ นเห็นสุ ดคิด.” ..

.” ั ั่ … โอ้ เจดีย์ที่สร้ างยังร้ างรัก กระนีหรือชื่อเสี ยงเกียรติยศ ้ เป็ นผู้ดมีมากแล้ วยากเย็น ี … เสี ยดายนักนึกว่ านาตากระเด็น ้ จะมิหมดล่ วงหน้ าทันตาเห็น คิดก็เป็ นอนิจจังเสี ยทั้งนั้น ..การเล่ นคาเชิงถาม “ … เปลก็ไกวดาบก็แกว่ งแข็งหรือไม่ ไม่ อวดหยิงหญิงไทยมิใช่ ชั่ว ่ ไหนไถถากกรากกราไหนทาครัว ใช่ รู้ จกแต่ ยวผัวเมื่อไร.

การใช้ โวหารภาพพจน์ อุปมา สั ญลักษณ์ สั ทพจน์ อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน อธิพจน์ .

ภาพพจน์ อุปมา เปรียบสิ่ งหนึ่ง เหมือน กับสิ่ งหนึ่ง คุณแม่ หนาหนักเพียง ้ คุณบิดรดุจอาคุณพีพ่างศิขรา ่ คุณพระอาจารย์ อ้าง พสุ ธา กาศกว้ าง เมรุมาศ อาจสู้ สาคร .

ไม่ เปรียบ ไม่ คลาดเคลือนเหมือนองค์ พระทรงเดช ่ แต่ ดวงเนตรแดงดูดงสุ ริย์ฉาย ั ทรงกาลังดังพระยาคชาพลาย มีเขียวคล้ ายชนนีมศักดา ้ ี ไม่ เปรียบ .

อุปลักษณ์ เปรียบสิ่ งหนึ่ง เป็ น อีกสิ่ งหนึ่ง “ โอ้ เจ้ าดวงสุ ริยนจันทราทั้งคู่ของแม่ เอ๋ ย แม่ ไม่ ร้ ู เลยว่ าเจ้ าจะ ั หนีพระมารดาไปสู่ พาราใดไม่ ร้ ู ท.. ” “แผดเสี ยงสิ งหนาทบรรหาร เหม่ มนอหังการหยาบใหญ่ ” ั “สรวงสวรรค์ ช้ันกวีรุจีรัตน์ เวหา” ผ่ องประภัศร์ พลอยหาวพราว .ี่ .

” ..บุคลาธิษฐาน เปรียบสิ่ งทีไม่ ใช่ คน (สิ่ งของ พืช สั ตว์ ธรรมชาติ) ่ ทากิริยาอาการของคน “… ฝูงทิชาชาติชวนกันชื่นชมถวายชัย ส่ งเสี ยงใสเสนาะป่ า ร้ องเป็ นภาษามนุษย์ อานวยพร..ต่ าไม่ เกรงกลัวบัญญัติเลย ” “ โทสะอาจจะโดดโลดข้ ามรั้ว งๆ ก็ทูลถวายพรพระ เพรียกพ้องร้ องระงมไพร...

สั ทพจน์ การเลียนเสี ยงธรรมชาติ “ ดูงูข่ ูฝูด ตรอมเที “ นกกระเรียนเวียนลงหนอง ฝู้าวฟาด รู ฉาดฉะ” องแกร่ แกร๋ ” “ ขุนมอญร่ อนง้ พรู พ ”่ยวย่ องร้ .

อธิพจน์ การกล่ าวเกินความเป็ นจริง “ หยาดน้าตาของชาวนา ไหลท่ วมแผ่ นดิน” “ อยากตะกายว่ ายฟ้ าไปหาจันทร์ ” “ เขาตะโกนเรียกแม่ ก้องโลก ” .

สั ญลักษณ์ ใช้ สิ่งหนึ่ง แทน สิ่ งหนึ่ง “เห็นแก้ วแวววับที่จับจิต ไม่ เอือมจะได้ อย่ างไรมี ้ ไยไม่ คดอาจเอือมให้ ถึงทีเ่ มือ ิ ้ ่ อันมณีหรือจะโลดไปถึงมือ” .