Kanak-kanak slow learner

DEFINISI Kanak - kanak yang tidak boleh mengikuti pelajaran di kelas / kurikulum / di sekolah biasa, terlalu lambat untuk mencapai satu - satu objektif pengajaran yang mudah / objektif jangka pendek dan juga mempunyai daya rangsangan serta daya pengamatan yang lemah / rendah. Ciri - ciri: - Pencapaian pelajaran / akedemik berbeza. - Pendiam / tidak aktif / banyak cakap. - Sukar menerima arahan. - Tidak dapat berkomunikasi seperti kanak - kanak biasa. - Menyebut huruf-huruf yang tidak tepat/salah, bertukar-tukar. - Meninggalkan huruf,sukukata @ perkataan ketika membaca dan menulis. - Tulisan yang terlalu buruk/Sukar dibaca. - Kekerapan kesalahan dalam ejaan, tanda bacaan. - Tanpa ketetapan /Menaik dan menurun - Huruf terbalik /Urutan dan arah yang salah - Tanpa ketetapan dan ketentuan - jarak huruf dan perkataan. - Saiz yang tidak seragam / Mencampuradukkan saiz - besar dan kecil. - Idea yang tidak berkembangan dan penyusunan idea yang tidak teratur. - Perbendaharaan kata yang terhad dan tatabahasa yang tidak tepat. Punca: - Baka - Tersekat pengalaman - Intelek yang rendah - Masalah emosi - Kekecewaan - Rasa rendah diri - Kemantangan yang lambat - Lemah daya ingatan - Mudah terganggu tumpuan - Kurang rangsangan - Faktor-faktor kesihatan - Persekitaran - Amalan makanan - Kesan semasa mengandung - Penyakit semasa pembesaran selepas lahir. - Ubat semasa mengandung. - Kemalangan. - Sosio - ekonomi.

Melibatkan seberapa banyak pancaindera .Temubual .Mewujudkan suasana pembelajarn yang sesuai& menyeronokkan . . Khidmat sokongan yang boleh digunapakai adalah seperti berikut. Oleh itu sebagai seorang murid yang lembam pengajaran secara individu akan berlangsung dalam RPI kerana mereka memerlukan pengajaran secara individu khusus untuknya. RPI juga turut merangkumi pandangan keluarga dan kanakkanak tersebut serta para profesional lain yang berkaitan. dan Pengajaran Berbantukan Komputer. . dengan menggunakan bahan rujukan dan ilmiah seperti buku-buku yang mempunyai gambar-gambar yang menarik. b)Pengajaran Secara Individu Zakaria Abdul Rahman (1992) mengatakan sekiranya terdapat satu kebenaran tentang pembelajaran. ia adalah satu penyataan bahawa setiap individu itu berbeza dan pembelajaran patutlah bermula daripada tahap pelajar berada ke tahap yang dapat dicapai olehnya.Merujuk kepada pwgawai / pakar perubatan . iaitu Munsyi atau “tutoring”.Banyakan pengukuhan dan latihtubi. a)Pengunaan Rancangan Pengajaran Individu (RPI) Menurut Meese (2001).Jauhkan dendaan yang negatif CADANGAN INTERVENSI DAN KHIDMAT SOKONGAN 1.Penggunaan kaedah Bahan Bantu Mengajar (BBM) turut boleh membantu mempertingkatkan tahap pendidikan dan pemahaman murid. Pemilihan kaedah dan khidmat sokongan yang sesuai membantu kanak-kanak lembam untuk mengikuti pengajaran guru dengan lancar dan berkesan. Namun. Sharifah Alwiah Alsagoff (1986) telah menjeniskan pengajaran individu kepada empat. Penyediaan perancangan dan jadual yang strategik oleh guru sebelum mengajar turut mempengaruhi isi kandungan pembelajaran murid semasa proses P & P berlangsung. terdapat beberapa jenis pengajaran individu yang dijalankan mengikut tujuan dan objektif pengajaran tersebut. Rancangan Berunit Mengikut Kecepatan Sendiri dan Pengajaran Terancang.Strategi Pengajaran dan Pembelajaran .Senang ke susah.Kanak-kanak bermasalah pembelajaran lembam akan diintervensikan melalui rancangan pengajaran yang lebih berpusatkan kepada individu bukan secara berkumpulan kerana setiap murid-murid khas mempunyai tahap pencapaian yang berbeza. Bersangkutan itu. akan turut menarik minat murid-murid seperti Siti Hajjar untuk terus fokus kepada pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah. penyediaan carta-carta yang digunakan dengan kad huruf yang berwarna-warni. kanak-kanak lembam memerlukan Rancangan Pengajaran Individu (RPI). 2. Tambahan lagi. kursus melalui pos. Justeru itu. pengajaran melalui pos tidak bersesuaian atas murid lembam kerana tidak bersesuaian dengan tahap murid . RPI adalah satu perancangan pendidikan individu dibuat secara bertulis yang mengandungi perancangan jangka pendek dan jangka panjang untuk kanak-kanak tersebut. .Konkrit ke abstrak.

Melalui terapi seumpama ini. sahaja. 1976). Secara tidak langsung telah dapat melatih membina keyakinan diri kanak-kanak "water confidence". Menurut Shaw (2002) strategik mengajar kanak-kanak lembam hendaklah secara jelas dengan mengubah yang abstrak kepada konkrit. Penggunaan kad berwarna dan alat bantuan fotografik akan memudahkan pengajaran guru kerana kanak-kanak lembam dapat melihat perkara yang diajar. Guru memberikan arahan ini berulangkali. e)Terapi Hidro Selain itu. Ini dapat menarik perhatian kanak-kanak lembam untuk mempelajari subjek yang diajar dan mengelakkan mereka daripada berasa bosan terhadap pembelajaran konvensional yang ‘stereotype’. Sebagai contoh. sindrom down. f)Cara Kerja Cara kerja pula boleh membantu murid-murid slow learner. Pergerakan dalam air didapati lebih mudah dan bebas serta tidak dibebani oleh keperluan alatan sokongan selain daya apungan air sahaja. Guru tidak harus jemu untuk mengulang-ulang apa sahaja kerana murid-murid ini kurang berupayaan untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh guru terbabit. Torgeswn dan Sexton. ianya dapat memantapkan perkembangan fizikal dengan aktiviti-aktiviti seperti regangan seterusnya melembutkan sendi dan meningkatkan daya ketahanan jantung dan otot-otot rangka kanak-kanak tersebut. Rangsangan air yang secara semulajadi dapat membantu kanak-kanak tenang walaupun pada permulaannya sesetengah kanak-kanak akan berasa takut untuk masuk ke dalam air. c)Mengubah Yang Abstrak Kepada Konkrit Seorang pendidik perlu mengelakkan murid-murid lembab membayangkan sesuatu yang tidak nampak dalam pembelajaran. Terapi hidro dilihat sesuai untuk perkembangan fizikal kerana kombinasi pergerakan motor kasar dan halus serta mental kanak-kanak dapat dirangsang secara serentak. Guru memberikan bimbingan kepada murid yang tidak dapat memilih kotak berwarna biru tersebut. g)Perkhidmatan Pemulihan Jabatan Kebajikan Masyarakat mempunyai iltizam terhadap khidmat sokongan dalam konsep pemulihan menyeluruh berdasarkan prinsip pendekatan pelbagai disiplin untuk Orang Kurang Upaya(OKU). d)Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) seperti penggunaan ‘Power Point’ dalam komputer dan ‘electronic dictionary’ dapat menunjukkan demonstrasi dalam konsep yang kompleks. 1987: Torgesen. Guru boleh melatih mereka bagaimanakah cara kerja yang betul agar dapat menyiapkan atau menyelesaikan aktiviti yang dijalankan dengan betul dan cepat. Perkara ini dapat diatasi dengan membawa kanak-kanak ke kawasan cetek sebelum berpindah ke kawasan yang lebih dalam. kanak-kanak tersebut juga seharusnya menjalani terapi. Pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan banyak pancaindera murid-murid lembam akan mempertingkatkan keupayaan mereka. Selain itu. Edyburn (1991) telah membuktikan bahawa pelajar-pelajar istimewa lebih berjaya memperoleh maklumat dengan menggunakan ensiklopedia secara elektronik berbanding dengan penggunaan ensiklopedia bercetak. kajian menunjukkan penggunaan komputer dapat meningkatkan kemahiran membaca di kalangan murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran (Jones. Bagi murid slow learner misalnya mereka boleh menjalankan aktiviti tetapi lambat menyelesaikannya. disleksia atau terencat akal menjalankan aktiviti. . 1986).tersebut. Sebagai contoh di sini. Pembelajaran akan menjadi lebih mudah sekiranya subjek diajar boleh dilihat dan didengar. apabila guru meminta murid mengangkat kotak hadiah yang berwarna biru. Penggunaan kad yang pelbagai aras memerlukan imaginasi dan persediaan yang rapi tetapi hasilnya amat bernilai serta bermakna (Brian Cooke.

sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi kegemaran bercakap adalah salah satu ciri yang mereka paparkan. hiperaktif. dan pragmatik.1 Fonologi (fonem) Fonologi ialah kajian mengenai pola bunyi bahasa. Pendidikan yang mana di sediakan untuk mereka menampilkan para pendidik yang telatih dalam pengurusan kanak-kanak berkeperluan khas ini. serebral palsi. sindrom down dan terencat akal. bentuk dan penggolongan kata.2. lembam. Shah Alam. morfologi. Berikut merupakan huraian yang tepat berkenaan literal Aiman atau Naven (murid pemulihan yang dikaji). Selangor. Walaupun variasi dialek dikemukan. semantik. Hal ini demikian kerana kurangnya kefahaman dan praktikan di dalam sanubari kanak-kanak ini. sintaksis. Guru sewajarnya melampirkan variasi contoh agar berlaku kefahaman yang lebih berkenaan topik sebegini.Perkhidmatan ini meliputi di institusi dan di luar institusi dan termasuk aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Badan Bukan Kerajaan (NGO). dan sebagainya. wujud pelbagai pertubuhan yang menyediakan perkhidmatan seperti Pusat Jagaan dan Pemulihan Harian Ramah (PJPHR) di Seksyen 10. pemajmukan dan penggandaan. Misalnya. Perkhidmatan di luar institusi menyediakan pelbagai program bagi membolehkan OKU diintegrasikan sebagai ahli masyarakat. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk . Di antara program yang dijalankan di PJPHR ialah penjagaan harian. rawatan dan latihan kepada OKU bagi menjadikan merka sebagai ahli masyarakat yang produktif. Manakala perkhidmatan di institusi pula memberikan kemudahan penjagaan. perkembangan awal kanak-kanak. maka trait ini diperturunkan kepadanya. pemulihan selepas rawatan hospital untuk kanak-kanak dan latihan pemulihan serta jagaan di rumah. Bagi Badan Bukan Kerajaan (NGO) pula. Senario ini bermakna penghayatan terhadap ilmu fonologi ini tidak diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Aiman secara fonologinya menghadapi kekeliruan di antara huruf-huruf yang sama bentuknya namun berbeza pengujarannya. fonologi dikenalpasti sebagai himpunan fonem yang membentuk perkataan dan seterusnya ayat. [m] dan [w]. Struktur berkenaan ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Contohnya seperti Kelas Pendidikan Khas dan juga Kelas Pemulihan Khas. Cadangan berkenaan dilanjutkan oleh saya dan berpandukan variasi aspek yang tampak jelas di dalam Model Komponen Bahasa yang terdiri daripada fonologi. [p] dan [b] dan sebagainya. iaitu kajian berkenaan bunyibunyi yang berfungsi di dalam sesuatu bahasa. pendidikan kanak-kanak lembam. Maka. spastik. sintaksis. 4. Kanak-kanak yang dihantar ke pusat itu telah disahkan oleh pakar perubatan mempunyai masalahmasalah seperti autisme. Aiman juga didapati mahir berbahasa namun pengamalan dan kefahaman berkenaan bahasa kurang dipraktikkan. Bagi kanak-kanak berkeperluan khas. persekitarannya dan setursnya membolehkan mereka berdikari daripada segi ekonomi dan sosial. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa. galakkan juga dan membetulkannya sedikit demi sedikit secara dinamik penguasaan bahasa. terapi multisensori. Kefahaman yang lebih seharusnya tertumpu kepada jenis komponen bahasa ini kerana ini merupakan asas kepada penguasaan morfologi. Ayahnya seorang yang mahir berbahasa. telah diwujugkan kelas-kelas khas yang mengandungi sukatan pelajaran yang dikhaskan mengikut keperluan meraka. PJPHR adalah pusat jagaan harian dan latihan pemulihan untuk kanak-kanak kurang upaya fizikal dan mental. [u] dan [n]. [b] dan [d].

Walau bagaimanapun. tetapi bermakna berbeza harus diketengahkan secara rapi. Perkaitan dua makna ke dalam penggunaan penggantian Aiman adalah di tahap sederhana. Kajian saintifik telah dijalankan kepada Aiman dan saya mendapati bahawa dia lebih gemar mendiamkan diri dan hanya berbahasa atau berkomunikasi tatkala perlu. Ejaan yang dilakukan ketika ujian diagnostik adalah di tahap yang sungguh membimbangkan namun kekurangan dapat diatasi menerusi variasi 36 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi gaya penyelesaian.2. Maka. pelbagai contoh yang melibatkan perbandingan di antara kedua-dua fonem sebegini seharusnya kerap dilaksanakan.dan/ atau fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. dia gemar menipu disebabkan sesuatu perkara. sama seperti bapanya.3 Sintaksis (ayat) Sintaksis didefinisikan oleh Kamus Dewan Edisi Baharu sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. 5. variasi jenis susunan perkataan yang sama. perbezaan di antara 4. perkataan ”katak” dieja dengan barisan pengujaran yang betul namun penyebutan semula gabungan fonem [katak] disebut sebagai ”kakak”. Misalnya. struktur dan binaan atau konstruksi ayat. Misalnya. Insan baharu yang muncul di persekitarannya (seperti saya) dianggap sebagai orang yang tidak pernah dikenalinya dan tidak harus berkomunikasi bersamanya. Bidang ini dikenalpasti secara khusus seumpama sarana pengkaji hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa.0 Kesimpulan Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran sewajarnya dibantu dengan . Dia bertanya ”Mata ada duit ke cikgu?”. Namun. Acapkali dia menggunakan ayat yang pendek dan mudah difahami oleh pelbagai pihak. dia tidak mengalami sebarang masalah dalam aspek pragmatik. dia dipulaukan oleh rakan-rakannya memandangkan kegemarannya untuk menipu adalah di tahap serius. Puan Salasatun menyebut perkataan ”sudu” namun ejaan yang dikemukakan oleh Aiman adalah ”subu”. Semantik (Maksud) Semantik berkait rapat berkaitan penggunaan perkataaan ke dalam ayat. Setiap ayat mematuhi peraturan atau hukum yang telah ditatacarakan secara general ke dalam seantro variasi buku. tidak terdapat sebarang rekod berkenaan sikapnya yang gemar mencuri. Lazimnya. Pragmatik (Penggunaan) Pragmatik melibatkan penggunaan bahasa yang diamalkan oleh Aiman di dalam menjalani rutin hariannya. Dia juga bermasalah dalam mengenalpasti nombor dan senantiasa bergerak secara tertib. Misalnya. Dia mahir berbahasa. bermakna dan berhati-hati. Aiman bermasalah dalam bidang morfologi daripada variasi prosedur atau metod. Aiman juga menghadapi masalah dalam menyebut semula perkataan yang telah diejanya. kamus pengenalan simpulan bahasa dan perumpamaan dimantapkan setelah penguasaan fonologi (asas bahasa) sudah dapat difahami dengan jelas. Maka. Maka. Generalnya. Penggunaan imbuhan juga lemah dari segi tafsiran gestalt Aiman. Sewajarnya. Puan Salasatun menyebut perkataan ”mata duitan”. pembentukan persekitaran dia perlu diperbaiki oleh penjaganya.

dan bukannya terperap di dalam rumah sahaja. KKBP perlu dibantu dengan memasukkan mereka ke sekolah yang telah disediakan khas berdasarkan keunikannya.menerapkan kemahiran menerima ilmu pengetahuan dan mereka perlu diberi kesedaran bahawa kepentingan pendidikan dalam menempuhi kehidupan kian mencabar. .