You are on page 1of 14

PERSEKUTUAN PERDATA

PENGERTIAN Perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya (Pasal 1618 KUHPerdata) Hub. DASAR HUKUM Pasal 1618-1652 KUHPerdata . intern bersifat kepribadian.

. Adanya inbreng artinya masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang. Dasar pembentukannya adalah perjanjian timbal balik 2. (c) Tenaga.UNSUR-UNSUR 1. Dengan tujuan membagi keuntungan di antara orang-orang yang terlibat. (b) Barang. Wujud inbreng dapat berupa: (a)Uang. 3. barang-barang dan lainnya ataupun kerajinannya ke dalam perseroan itu.

(Ps. 1618 KUHPerdata) Perjanjian mulai berlaku sejak saat perjanjian itu menjadi sempurna atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1624 KUHPerdata).CARA MENDIRIKAN Persekutuan Perdata didirikan atas dasar perjanjian dan tidak diharuskan secara tertulis. . sehingga perjanjiannya bersifat konsensual.

Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum 4. Tidak dilarang oleh hukum 3. .SYARAT-SYARAT PENDIRIAN 1. Perjanjian untuk mendirikan persekutuan perdata harus memenuhi pasal 1320 KUHPerdata. Harus merupakan keuntungan kepentingan bersama yang dikejar. 2.

asosiasinya tidak menjalankan perusahaan tetapi mengutamakan anggotanya dan tidak menjadikan elemen modal organisatorisnya sebagai unsur utama. Misalnya: pengusaha A dan B membentuk persekutuan untuk melakukan usaha di bidang lain. dokter. Dalam bentuk ini. 2. dll.BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA 1. pengacara. Persekutuan bertindak keluar kepada pihak ketiga secara terang-terangan dan terus menerus untuk mencari laba maka persekutuan perdata tersebut dikatakan menjalankan perusahaan. . Misalnya: Asosiasi Akuntan. Perjanjian kerja sama dari suatu transaksi sekali segera setempat. 3. Persekutuan perdata dapat terjadi antara pribadipribadi yang melakukan suatu pekerjaan bebas (profesi).

Persekutuan Perdata Umum: tidak secara tegas (tanpa perincian) dalam menentukan jenis barang serta besarnya uang yang dimasukkan dalam persekutuan. Persekutuan Perdata Khusus: secara tegas ditentukan jemis baran serta besarnya uang yang dimasukkan dalam persekutuan. . 1620 – 1623 KUHPerdata: 1. 2.JENIS PERSEKUTUAN PERDATA Ps.

. Tidak komersial bertujuan untuk membantu kelancaran kepentingan anggota.SIFAT PERSEKUTUAN PERDATA Komersial bertujuan mencari keuntungan secara material untuk dibagikan kepada anggota.

Mandater: sekutu yang mengurus persekutuan perdata yang diatur dengan akta tersendiri (akta khusus)sesudah persekuruan perdata berdiri. Statuter: sekutu yang mengurus persekutuan perdata yang diatur sekaligus bersama-sama akta pendirian persekutuan perdata. sehingga sewaktu-waktu dapat dicabut. Tidak dapat diberhentikan kecuali atas dasar alasan-alasan berdasarkan hukum.PENGURUSAN PERSEKUTUAN PERDATA Ps. Pengurus dari Sekutu a. Kedudukannya sama dengan pemegang kuasa. 2. b. Pengurus bukan Sekutu orang luar yang dianggap cakap dan diangkat sebagai pengurus persekutuan perdata yang ditetapkan dengan akta perjanjian khusus (pemberi kuasa) atau ditetapkan . 1636 – 1639 KUHPerdata: 1.

sekutu yang hanya memasukan tenaga kerja dipersamakan dengan sekutu yang memasukkan uang dengan jumlah terkecil. Tidak diperjanjikan diantara mereka . . 1633-1635 KUHPerdata): 1. Prinsip Pembagian keuntungan (Ps. 2. Diperjanjikan diantara mereka.PEMBAGIAN KEUNTUNGAN Prinsip utama: keuntungan harus dibagi.pembagian berdasarkan perimbangan pemasukan secara adil dan seimbang . kerugian tidak harus dibagi. Diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan.

. maka dapat dipertanggungjawabkan secara merata walaupun pemasukan tidak sama.TANGGUNGJAWAB SEKUTU Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Kecuali secara tegas ditetapkan imbangan 1. Perbuatan tersebut dapat mengikat sekutu lain apabila: (1) ada surat kuasa dari sekutu lain. walaupun dia mengatakan melakukannya untuk kepentingan persekutuan. (2) hasil perbuatannya dinikmati oleh sekutu lain. 2. Apabila beberapa orang sekutu mengadakan hubungan dengan pihak ketiga. 3. maka sekutu ybs sajalah yang bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya tersebut.

Ps 1132 KUHPerdata: harta benda tersebut merupakan jaminan bagi semua kreditornya. 2. yaitu menurut besar kecilnya piutang masingmasing kreditor kecuali bila diantara para .Bentuk Pertanggungjawaban Pertanggungjawabannya pribadi untuk keseluruhan: 1. Ps 1131 KUHPerdata: segala bentuk kekayaan debitur. baik yang bergerak maupun yang tetap baik yang sudah ada maupun yang akan ada merupakan jaminan bagi seluruh perikatan. hasil penjualan harta benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan.

1646-1652 KUHPerdata: 1) Lampaunya waktu yang telah diperjanjikan. 5) Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah . 2) Pengakhiran oleh salah satu atau beberapa sekutu. 3) Musnahnya benda yang menjadi obyek persekutuan dan selesainya perbuatan yang menjadi bentuk persekutuan.BERAKHIRNYA PERSEKUTUAN PERDATA Ps. adanya pengampunan atau dinyatakan kepailitan terhadap salah satu sekutu. 4) Kematian salah satu sekutu.

PEMBERESAN Dengan berakhirnya persekutuan perdata harus dilakukan pemberesan segala urusan. Esensinya adalah penyelesaian hak dan kewajiban persekutuan .