SULilT

!{O. KAD PENGENALAN

ANGKA GILIRAN

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
.fuli{cg.iu

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2AO7
GEOGRAFI Kertas 2 Nov./Dis. 2 jam

Illl illlililllllllllllll ill
228412
Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
l. Tulis nombor kad pengenalan dan angl<agiliran anda pada ruangan yang disediaknn. Bahagian Adan Bahagian B.
a J.

Untuk Kegunaan Pemeriksa Kod Pemeriksa Bafragial SoalanMarkat Markah Penuh Diperolel I

2. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian:
Jawab semua soalan di BahagSan A dan tigt soalan daripada Bahagian B. Tulis jawapan bagi Bahagian A dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalanJawapan yang dibekalkan oleh pengowas p eper iksaan. An da boIeh menggunaknn Kertas Helaian Tambahan iika helaian dalam Buku Jawapan tidak mencukupi.

2
J

2 2

4.

3
5 8

A

5 . Tulis jawapan bagi Bahagian B pada Buku

4 5 6 7 8

10
10

6 . Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan
otau ceroian soalan dituniukkan dalam kurungan. 7. Sekiranya anda hendak menukar iawapan, batalkan dengan kemasjawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis iawapon yang barutidak boleh diprogram.

B

9

10 11

20 20 20 20
100

Jurnlatt

8 . Anda dibenarkan menggunaknnkalkulator yang 9 . Anda dibenarkan menggunakanalat geometri. 1 0 . Semua kertas iawapan anda hendaklah
diserahkan pada akhir peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak dan 3 halaman tidak bercetak [Lihat sebelah
228012 @ 2007 Hak cipta KerajaanMalavsia

SULIT

St]LIT
Untuk Kegunaan Perneriksa

2 Bahagian A 140markahl
Jm,yabsemua soalan.

t'

peta topo siri 2280/2/2007. Soalan I hinggasoalan 5 berdasarkan Kaji peto ini dengan teliti sebelummenjawabsoalan berikutnya. Bearing simpangempat jalan raya (RG 086337) dari stesentrigonometri (RG 067371) ialah di Bt. Senangin 12narkahl

07

09

berumputdalamsegiempatgrid di atasialah .............km persegi. Keluasankawasan narkahl 12

Malaysia 228012 @ 2oo7Hak cipta Kcr4iaan

SULIT

v sur,tr
34

3
Untuk Kegunaan Pemeriksa

x

33
3

10

12

(a) Apakahciri fizikal yangakanterhasiljika proses hakisanberterusan kawasan di X dan Y dalam segi empatgrid di atas?

ll markahl

(b\ Tindakan air mengalir dalam segi empat grid di atas telah menghasilkanciri fizikal Q. (r) Qialalt (ii) Q terbentuk hasilproses ................ 12 markahf

228012

Malaysia @ 2oo7Hak cipta Ker4iaan

[Lihat sebelah SULIT

r

V

I 1 I
Untak Kegunaan Pemeriksa

30

09 4.

ll

(a) Namakandua tanamankontan dalarnkawasansegi e,mpat grid di atas.

(i) (ii)
12 markahl (b) Nyatakantiga falctoryangmempenguuhipenanaman tanaman kontandi kawasan segi empatgrid di atas. (i)

(iD (iii) 13markahl

It

t

ffil?

@ 2oo7Hak cipta Kenjaan Malaysia

SULIT

r/struT
Untuk Kegunaan Pemeriksa

s

yang (a) Nyatakantiga fungsibandarSelaseh terletakdalamsegiempatgrid di atas.

(D
(ii) (iir)

13markahf perletakan (b) Senarai dua faktoryangmempengaruhi bandar atas. di kan
(i) (ii) 12markahl

t2

l6

jalan rayadalamsegiempat yangterdapat sepanjang di (c) Namakandua ciri budaya grid di atas. (i) (ii)

12markahl yangbertanda dalam yang R segiempat di @ Polapetempatan terdapat kawasan
griddiatas ialah ll markahl [Lihat sebelah SULIT

Malaysia 228012 @ 2oo7Hak cipta Kerajaan

ST]LIT
Untuk Keg*nao* Penififtsa

6

Soalan 6 berdasarkanrajah di bawah. Luluhawa

JenisLuluhawa 6 (c), Berikan definisi luluhawa berikut: (i };,L .@,,,j .,.,,

(ii)

Luluhawa Kimia

I markahl

ll markahl
Nyatakanproseslulutrawaberikut: P

a
R

-1

- ST]LIT gambar rajah di bawah. Soalan 7 berdasarkan
Untuk Kegunaan Pemeriksa

PETUNJUK ArahPergerakan
Pergerakan$trmi

(a) Pergerakanbumi atas di dikenali sebagai (6) Kecondongaa bumidarisatah paksi tegak ialah......... (c) Bumibergerak atas paksinya arah.. di dari

........i.i.;;;:i;.il dadah. markahl ll ke............. 12markahf

bumi yanglengkapdi ataspaksinya mengambil masaselama @ Satupergerakan
ll markahl (e) Nyatakantiga kesanpergerakan bumi sepertidalam gambarrajah di atas. (i) (ii) (iii)

13markahl

a

garisan X (0') ialah ............ I markahf ......jam.
ll markahf [Lihat sebelah SULIT

garisan dengan garisan ialah..... masa X Y G) Perbezaan antara

228012

o 2oo7Hak cipra Kerqiaan Mataysia

STJLIT

8 HALAMAI\IKOSONG

Malaysia 228012 @ 2oo7Hak cipta Kerajaan

SULIT

*suln

9 Bahagian B 160markahl Jmttab tigt soalan sahaja.

8

(a) Di atas peta No. I (PetaDunia), di halarnan13, namakantumbuh-tumbuhan jadi di kawasan yangbertanda: semula (i) P

(ii) a
(iii) R

(rD s
14markahl
(b) Nyatakanempat ciri Hutan Pokok Tirus.

f4 markahl

(c) Terangkantigakepentingantumhh-tumbuhansemulajaditerhadap alamsekitar. [6 markahl Usahapemeliharaandan pemuliharaanadalatr penting untuk memastikantumbuh-tumbuhan semulajadi danhidupanliar berkekalan. dan tumbuh-tumbuhan enam langkahpemeliharaan pemuliharaan semula @ Jelaskan jadi di negara kita Malaysia. narkah] [6

2280n

Malaysia o 2oo7Hak cipta Kerqiaan

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

10

,i \

r*

fi ,\
|

/.i \

1i'-'1"' \
l 't

ri

1..-,^''s'7-';.''

Related Interests

  \.'- l

  bi

  -J --.^;''.,
  JEMENANJUNGMALAYSIA
  9 (a) Nyatakan lima faktoryangmempengaruhi kepadatan penduduk di kawasanyang bertanda dalampetadi atas. R [5 markah]
  o/oKadar

  Kelahiran

  Tahun

  Kadar Kelahiran Kasar Negara X dari Tahun 1960 hingga 1990 (b) Jelaskanlima faktor yang mempengaruhiperubahankadar kelahiran seperti yang ditunjukkan dalam grafdi atas. 15markahl (c) Nyatakan lima kesan penduduk berlebihan terhadap sesebuahnegara. 15 markahl @ Cadangkanlima langkahbagi mengatasimasalahkependudukandi negarayang mempunyai penduduk berlebihan. t5 markahf
  SULIT

  Malaysia 228012 @ 2007Hak cipta Kerajaan

  5F

  ST]LIT

  11

  10 (a) Di ataspetaNo. 2 (PetaMalaysia),di halamanI 5, namakan:
  (i) Bandardirajabertanda P (ii) (iii) BandarpelabuhanbertandaQ Terminal keretapibertandaR

  (iv) BandarayabertandaS (v) Pelabuhan perikananbertandaT 15markahl (b) Nyatakanempat faktoryang mempengaruhi proses pembandaran. 14marlcahl (c) Bandar dan luar bandarbergantungantarasatusamalain. Terangkantiga sumbangan luar bandarkepadabandar.

  16markahl

  perletakanpetempatan luar bandar. @ Berikan lima faktor yangmempen$aruhi [5 markahf

  228012

  @ 2oo7Hak cipta KerajaanMalaysia

  [Lihat sebelah SULIT

  |!

  ST]LIT
  Tahun

  t2
  PengeluaranPetroleum Mentah (Ribu tong sehari)

  1985
  1986

  800 820
  980

  t987
  1988 1989 1990

  1000 I 100 I 200

  PetroleumMentatrNegaraX dari Tahrm1985hingga 1990 Pengeluaran l1 jumlah jadual di atas,lukiskan sebuah graf bar yangmenrmjukkan (a) Berdasarkan pengeluaranpetroleum bagi negara X dari tahun 1985 hingga 1990. graf di halaman17dengan msnggmakanskala I cm [Lukiskan graf padakertas lO0ributongl mewakili f6 markahl (b) Terangkan tiga kepentingan penerokaansumber petroleum terhadap negara. sesebuah 16markahl alam sekitar. perlombongan bijih timah terhadap (c) Berikanempat kesankegiatan [4 narkahl @ Nyatakan empat usaha untuk memajukan kawasanbekas lombong bijih 14narkahl timahdi Malaysia.

  KERTAS SOALAN TAMAT

  Malavsia 228012 @ 2007Hak cipta Kcrajaan

  SULIT

  \gSI]LIT

  13

  i'
  [*

  'o al
  Cg

  t g

  () , €
  cl
  l.{

  rn cd

  tr

  E F
  I

  ot) J4 h0 g
  cl

  o
  d€

  I

  =

  .=

  E
  il o

  a.d
  Erc

  <z
  7

  sg

  98
  -a E-x

  <E &ts
  9rA
  f-)

  az
  s
  (D

  O

  GI

  A

  cl t FI (t) rn d cd !, p

  E
  .c
  I p 3 F
  T

  E
  nr

  o

  ;

  GI GI

  tr (u o0
  fi (l)

  A €

  z

  M ct
  @ 2oo7Hak cipta Kerajaan Malaysia

  c(t

  228012

  [Lihat sebelah SULIT

  SULIT

  l4 HALAMAIIKOSONG

  Malaysia 228012 @ 2007Hak cipta Kerajaan

  SULIT

  t/sur,rr

  l5

  g cl bo cO "l4 oo

  i
  t \ y 's . . .

  tr

  o

  *^) '\ \c-

  J'

  - - t'

  \.

  a.

  \

  6l

  ;

  t-r

  4. I
  ( ) \. ( a ("'
  I

  t.

  q6

  sz
  ilF
  E

  Y3
  EJl

  HE

  ta

  <E I
  c, (D Or

  J

  n 7; rt

  't

  ^(\ tsl

  ci c)z

  ,.!

  a
  il
  "--/ {. ) '

  Related Interests

   ,)

   a

   F.

   t'

   /

   >

   ,

   .i

   :..\)

   \

   \, -'t
   nr
   a

   -.j-'r.Y

   -..J_
   E c ()
   bI) .lJ G'

   g cl

   1.
   ,

   )

   A

   tr ()

   t"

   4

   \.

   0
   [Lihat sebelah SULIT

   v

   z
   228012

   ct
   o 2oo7Hak cipta Kerqiaan Malaysia

   SULIT

   16 HALAMAI\IKOSONG

   2284n

   Malaysia a 2007Hak cipta Kerajaan

   SULIT

   \r sulrr

   l7
   GEOGRAFI KERTAS 2 KertasGraf untuk Soalan No. 11 (a)

   Malaysia 228012 @ 2oo7Hak cipta Kerajaan

   ILihat sebelah SULIT

   SEMENANJUNG MALAYSIA
   0s t0 11

   l:' ,\-; - -'{ l, .i il' a \t y. ,.;.*1
   i; i f--*.c /" " a-t+ :g ii.;}, ,','}

   .l:i tl

   lil

   ''-; :

   I !l

   t.l
   {.f

   :r.\

   if
   ,l t ,

   ;":7if{ i-: "..'l?^
   ('-'".

   I
   't
   Ir

   ?

   t

   -

   rz '. \i)l'lr

   -

   .'f

   t< ia

   -_,;3;i iiG\.
   it l:

   \

   /

   ia.\€

   'irgal-9

   f"tr

   {i

   a
   23 )t adr-s-

   tit;
   i]
   28

   '{4

   Meler
   Metres 1 000 500 0

   2284t2t2047
   P E TU N JU K
   CIRI EUATA' { JALAN RAYA LebuhRayaKembar LebuhRayaTunggal JalanRayaK€mbar Jalan Raya Tunggal Jatan I toaKBenurap Jalan Sedang Dibina Runul KenderaanBermolor Laluan Pejalan Kaki JALAN KERETA API Kembar Tunggal Ringan CIBI . CIRI BgRKAITA N DENGAN JALAH RAYA DAN KERETA API Feri {Kereta) -fur!* Batu Penanda Kilamater Pembetung r Benteno 1,.' +ffi ...#}'--tTarahanTanah Jambalan Kereta Apj TI,MBUH" TUi'BUHAN OAiI TANAMAN .:ilj::..:;j:': tt t>-*Jil Minyak Tdian paip (Lain dariAir) Tembok Konkrit Pbgtr Pagar Paya

   m -

   f+.1+.f+,-r-i-]} Padang Tembak f .; tyy rrllt J J I : Padang Terbang Perkuburan Rumah Api dan Matarah Berapi Tiang Fladio Ciri Arkeologi Derik Minyak Rig Minyak Tangki Air Kawasan Lombong Kuari Empangan RELIEF

   ...-.
   l

   ;'.sek
   '.,ilQ t

   tq 1,.K$
   a

   ! Llr

   Tasik, Kolam dan Takunoan Ait 1-Tentl 2. Tidak tentu CIRI ' C'BI HIDFOGBAFI 9UATAII

   -JHHFIF -*++ ."l,.,"r,,.",l+

   ll"*--tr

   Jeti, Dermaga dan Tembok Gelombang Terusan aiau Tali Air

   -,1-.o

   1. Talian PaioAir 2. Kolam Air Bekalan

   ........-F r iT"i'"k

   +q a+

   rr(o',,
   ,!{>)

   Konlul

   Garis Beniuk Tebing Tinggi Batu Bonjol

   ;
   0n t

   q

   1.Jb. 2.Jk. 1. JambatanBatu 2. Jambatan Kavu -..-++' 3.Jbs. 3_JambatanBeli Terowong -+-+-'H+ +sF.+€FaL 1. Stesen 2. Perhentian Lintasan Kerela Api

   Huian Rimba .::ii.,:.-. Belukar, Riung dan Huma B!mput

   i.,1,: ^'

   q tr

   + tr

   cetah Kelapa Sawir Kelapa
   PelbagaiTanaman Pokok Baka Bukan Pokok Baka

   {fth
   .J l+ trT-f

   l*i3rF3}33it",.
   BANGUNAN Bandardan Kawasan Tepubina Bangunan Di amkan

   e i:i:"
   + 123.45 .728

   s.ess rrisonomet i
   Balu Aras Titik Tanda nnggi (Meter)

   T T

   tu

   SINGKATAN
   6 .V.

   -*-**-: Bangunan di Luar Bandar

   Padi sawah HIDFOGRAFI CIRI-CIRI HIDROGRAFT SEMULAJADI Balai Polis Bukit Dispensari Hospitai Kuala Kampung Kilomatef Pulau p.P.T. Sungai Bawah Tanah R .R . PejabatPos dan Telegrat RumahBehat Su.gai Sekolah Slesen Kastam Timur Tanlung Teluk Ulafa 8t. Disp. H0sp. K. Garisan Pantai: Tentu GarisanTidak Tentu (9. Km

   t
   i

   Masjid Gereta Tokong Kuil Wat SEMPAOAI{ Antarabangsa Negeri Bahagian/ Daerah Daerah Kecil Mukim R'zab (Hutandll.)

   . -.'_:.':a,

   Sungai : 1. Dua Garisar 2. Salu Garisan

   + ++++++*

   ..-

   >ungat ildax lentu

   ,.

   .i

   Had Pasang Surut 1. Air Teriun 2. Jeaam'

   s.
   Sek.

   1. 2. + l+ +++A+ 31 28

   1. TianqSemoadan 2. TiangSembadandan Stesen Trigonomelfi LAIN. LAIN CIRI BUATAN DAN PELSAGAI BINAAN

   1 .1 ,; I

   ., ,

   s.K.
   T. Tg. Tk. U.

   _r___rJT

   l.Iffi* "i.1":t1,i.]
   r Air Panas

   Talian Penghaniar Elektrik

   Hakcipta Keraiaan Terpelihara KebenaranPengarah Pemeaaan Negara, Malaysia, wajib didapati sebelum pela ini atau sebahagiandarapadanya disalin
   CARAMEMB€BI RUJUKAN DIATAS PETA SESAMPIR METES INI 1OO TITIK CONIOH
   1. Lihat dahulu gafrsa.

   A &. Senilqin
   g.id TeGAKdi

   /,.:''
   ,,ral

   sebelah kli lilik lersebuldan baca di iidar atas bilah angka yang BESAR yang tedulis bagi garisan grid itu: Takshkan berapa per sep!luh daripada garisan grid ke titjk : 2- Lihal dahulu gadssn gr'd OATAB di bawah tirik tersebui dan ba@ dj jidaf kiri aiau lanan angkayang AESAn yang t€duli. bagi garisan grid iiui Taksfkan beberapa persepuluh daripada gari6an g.id ke iitik Pada Pusal Lembar Sudutistiwa Pe.tukaran Magnel 1988 T a h u n a n 0 2 '5 4 " k e Ba fa l CONTOH

   06

   ,t

   37

   467

   371

   kala (Seale)-t:50000 12 ? t r
   =

   Kilometer
   Kilometr6 |

   ==

   JAR AK K O NTUR 2 0 M E T E R

   SULIT

   Related Interests

    \.'- l

    bi

    -J --.^;''.,
    JEMENANJUNGMALAYSIA
    9 (a) Nyatakan lima faktoryangmempengaruhi kepadatan penduduk di kawasanyang bertanda dalampetadi atas. R [5 markah]
    o/oKadar

    Kelahiran

    Tahun

    Kadar Kelahiran Kasar Negara X dari Tahun 1960 hingga 1990 (b) Jelaskanlima faktor yang mempengaruhiperubahankadar kelahiran seperti yang ditunjukkan dalam grafdi atas. 15markahl (c) Nyatakan lima kesan penduduk berlebihan terhadap sesebuahnegara. 15 markahl @ Cadangkanlima langkahbagi mengatasimasalahkependudukandi negarayang mempunyai penduduk berlebihan. t5 markahf
    SULIT

    Malaysia 228012 @ 2007Hak cipta Kerajaan

    5F

    ST]LIT

    11

    10 (a) Di ataspetaNo. 2 (PetaMalaysia),di halamanI 5, namakan:
    (i) Bandardirajabertanda P (ii) (iii) BandarpelabuhanbertandaQ Terminal keretapibertandaR

    (iv) BandarayabertandaS (v) Pelabuhan perikananbertandaT 15markahl (b) Nyatakanempat faktoryang mempengaruhi proses pembandaran. 14marlcahl (c) Bandar dan luar bandarbergantungantarasatusamalain. Terangkantiga sumbangan luar bandarkepadabandar.

    16markahl

    perletakanpetempatan luar bandar. @ Berikan lima faktor yangmempen$aruhi [5 markahf

    228012

    @ 2oo7Hak cipta KerajaanMalaysia

    [Lihat sebelah SULIT

    |!

    ST]LIT
    Tahun

    t2
    PengeluaranPetroleum Mentah (Ribu tong sehari)

    1985
    1986

    800 820
    980

    t987
    1988 1989 1990

    1000 I 100 I 200

    PetroleumMentatrNegaraX dari Tahrm1985hingga 1990 Pengeluaran l1 jumlah jadual di atas,lukiskan sebuah graf bar yangmenrmjukkan (a) Berdasarkan pengeluaranpetroleum bagi negara X dari tahun 1985 hingga 1990. graf di halaman17dengan msnggmakanskala I cm [Lukiskan graf padakertas lO0ributongl mewakili f6 markahl (b) Terangkan tiga kepentingan penerokaansumber petroleum terhadap negara. sesebuah 16markahl alam sekitar. perlombongan bijih timah terhadap (c) Berikanempat kesankegiatan [4 narkahl @ Nyatakan empat usaha untuk memajukan kawasanbekas lombong bijih 14narkahl timahdi Malaysia.

    KERTAS SOALAN TAMAT

    Malavsia 228012 @ 2007Hak cipta Kcrajaan

    SULIT

    \gSI]LIT

    13

    i'
    [*

    'o al
    Cg

    t g

    () , €
    cl
    l.{

    rn cd

    tr

    E F
    I

    ot) J4 h0 g
    cl

    o
    d€

    I

    =

    .=

    E
    il o

    a.d
    Erc

    <z
    7

    sg

    98
    -a E-x

    <E &ts
    9rA
    f-)

    az
    s
    (D

    O

    GI

    A

    cl t FI (t) rn d cd !, p

    E
    .c
    I p 3 F
    T

    E
    nr

    o

    ;

    GI GI

    tr (u o0
    fi (l)

    A €

    z

    M ct
    @ 2oo7Hak cipta Kerajaan Malaysia

    c(t

    228012

    [Lihat sebelah SULIT

    SULIT

    l4 HALAMAIIKOSONG

    Malaysia 228012 @ 2007Hak cipta Kerajaan

    SULIT

    t/sur,rr

    l5

    g cl bo cO "l4 oo

    i
    t \ y 's . . .

    tr

    o

    *^) '\ \c-

    J'

    - - t'

    \.

    a.

    \

    6l

    ;

    t-r

    4. I
    ( ) \. ( a ("'
    I

    t.

    q6

    sz
    ilF
    E

    Y3
    EJl

    HE

    ta

    <E I
    c, (D Or

    J

    n 7; rt

    't

    ^(\ tsl

    ci c)z

    ,.!

    a
    il
    "--/ {. ) '"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/9170477","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","search_test":"control","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=9170477&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[18925170,8718592,121239861,233735977,345335462,345336412,365923345,327546518,325365211,347250717,343378966,364394652,365923068,345335520,343379909,328791779,365740492,343379680,343380028,229492284,321378669,319937390,211996519,241653826,296222629,238618448,319936651,320590718,294501922,218298940,229493905,311612909,238618447,319935971],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"P8ZttzKZ7Qlrkg5EwoBbmWjZf3c=","module_id":"UcU+GheIecuSWF7YPUkrrd8/0YM=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[18925170,8718592,121239861,233735977],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Geografi SPM2007 Kertas 2","track_opts":{"compilation_id":"P8ZttzKZ7Qlrkg5EwoBbmWjZf3c=","module_id":"H0lVTc/rMLiFBi6KFXC3noS6/xQ=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[345335462,345336412,365923345,327546518,325365211,347250717,343378966,364394652,365923068,345335520,343379909,328791779,365740492,343379680,343380028,229492284,321378669,319937390,211996519,241653826,296222629,238618448,319936651,320590718,294501922,218298940,229493905,311612909,238618447,319935971],"title_link":null,"title":"More From Ibrahim bin Haji Yaacob","track_opts":{"compilation_id":"P8ZttzKZ7Qlrkg5EwoBbmWjZf3c=","module_id":"38lqRlvb1OlVgfjyFlZHYxp+G/4=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"8718592":{"type":"document","id":8718592,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/8718592/108x144/a46fb0c72e/1367230512?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/8718592/216x288/9cbaface26/1367230512?v=1","title":"Geografi SPM2008 Kertas 1","short_title":"Geografi SPM2008 Kertas 1","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":8718592,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AqW6a/A8MxduOw1dxEbG4B3ytEw="},"url":"https://www.scribd.com/document/8718592/Geografi-SPM2008-Kertas-1"},"18925170":{"type":"document","id":18925170,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/18925170/108x144/b6b6c53673/1360213454?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/18925170/216x288/b534289ea5/1360213454?v=1","title":"hutan hujan tropika","short_title":"hutan hujan tropika","author":"siti meriam hassan","tracking":{"object_type":"document","object_id":18925170,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hry5zj2MuowvA8WB9islYObQ8ns="},"url":"https://www.scribd.com/document/18925170/hutan-hujan-tropika"},"121239861":{"type":"document","id":121239861,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/121239861/108x144/ed5deae409/1537118026?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/121239861/216x288/a7d469db70/1537118026?v=1","title":"Buku Panduan Pengurusan Aktiviti Kokurikulum Sekolah Rendah Dan Sekolah Menengah","short_title":"Buku Panduan Pengurusan Aktiviti Kokurikulum Sekolah Rendah Dan Sekolah Menengah","author":"Dandin Don","tracking":{"object_type":"document","object_id":121239861,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5cNKDPN3qhDapq7Bq00FjLfBvOE="},"url":"https://www.scribd.com/document/121239861/Buku-Panduan-Pengurusan-Aktiviti-Kokurikulum-Sekolah-Rendah-Dan-Sekolah-Menengah"},"211996519":{"type":"document","id":211996519,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/211996519/108x144/ab83a82a71/1410068457?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/211996519/216x288/738091b30c/1410068457?v=1","title":"Logo Baru Kpm","short_title":"Logo Baru Kpm","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":211996519,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lDc+UY8Zs9l/iO2w3ex0GPaZqtw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/211996519/Logo-Baru-Kpm"},"218298940":{"type":"document","id":218298940,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/218298940/108x144/00f9e6d1c9/1426013048?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/218298940/216x288/3e8946585f/1426013048?v=1","title":"Contoh Memo Mesyuarat Panitia SMKIH","short_title":"Contoh Memo Mesyuarat Panitia SMKIH","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":218298940,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"foZWTAmXS6eDjed2RHgEdRk38Tw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/218298940/Contoh-Memo-Mesyuarat-Panitia-SMKIH"},"229492284":{"type":"document","id":229492284,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/229492284/108x144/02e6c9f871/1437211103?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/229492284/216x288/e87907e409/1437211103?v=1","title":"PK01 1 Senarai Semak Kandungan Fail Panitia","short_title":"PK01 1 Senarai Semak Kandungan Fail Panitia","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":229492284,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LxC0udgO7oRyM4BZA2V7t3hLR/Q="},"url":"https://www.scribd.com/doc/229492284/PK01-1-Senarai-Semak-Kandungan-Fail-Panitia"},"229493905":{"type":"document","id":229493905,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/229493905/108x144/ccd15d112c/1431156605?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/229493905/216x288/09fc852348/1431156605?v=1","title":"Surat Jemput Mesyuarat Jambori","short_title":"Surat Jemput Mesyuarat Jambori","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":229493905,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"M99nBaGhW+qOwNgHz17aczSGDgk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/229493905/Surat-Jemput-Mesyuarat-Jambori"},"233735977":{"type":"document","id":233735977,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/233735977/108x144/7d8d6b9e0c/1440775761?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/233735977/216x288/e493e83b86/1440775761?v=1","title":"nota geografi tingkatan 4","short_title":"nota geografi tingkatan 4","author":"Mohamad Hussin Kamaruddin","tracking":{"object_type":"document","object_id":233735977,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SBEK65MRjeO34E+AE962vfWuk2U="},"url":"https://www.scribd.com/document/233735977/nota-geografi-tingkatan-4"},"238618447":{"type":"document","id":238618447,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/238618447/108x144/3855313725/1440549591?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/238618447/216x288/18425c64eb/1440549591?v=1","title":"Borang Pendaftaran PPM Selangor 2014","short_title":"Borang Pendaftaran PPM Selangor 2014","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":238618447,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Tr2w2BJzyDRsPmB4KsfdcF7uQDU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/238618447/Borang-Pendaftaran-PPM-Selangor-2014"},"238618448":{"type":"document","id":238618448,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/238618448/108x144/3befed56b5/1431754227?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/238618448/216x288/6ffe2f3577/1431754227?v=1","title":"Senarai Semak Pencalonan Penganugerahan Manikayu","short_title":"Senarai Semak Pencalonan Penganugerahan Manikayu","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":238618448,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AiaBCgHBVnn6zOfe8KV97QetT/k="},"url":"https://www.scribd.com/doc/238618448/Senarai-Semak-Pencalonan-Penganugerahan-Manikayu"},"241653826":{"type":"document","id":241653826,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/241653826/108x144/eee6db2ee3/1495640659?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/241653826/216x288/97a3d7d262/1495640659?v=1","title":"Borang Markah Penilaian PBPPP 2014","short_title":"Borang Markah Penilaian PBPPP 2014","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":241653826,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7+WyvS1L4qiG4cmPS3UbkbGIf2A="},"url":"https://www.scribd.com/doc/241653826/Borang-Markah-Penilaian-PBPPP-2014"},"294501922":{"type":"document","id":294501922,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294501922/108x144/01439c29e5/1451832852?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294501922/216x288/8ee27c57c7/1451832852?v=1","title":"Carta Organisasi Kurikulum Smkih 2013","short_title":"Carta Organisasi Kurikulum Smkih 2013","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":294501922,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OahvzStRf6Efu8c2fzA+hsteI8k="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294501922/Carta-Organisasi-Kurikulum-Smkih-2013"},"296222629":{"type":"document","id":296222629,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/296222629/108x144/46e959ee3a/1462110456?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/296222629/216x288/07ff767f15/1462110456?v=1","title":"ST1 Borang Pendaftaran Pemain 2016","short_title":"ST1 Borang Pendaftaran Pemain 2016","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":296222629,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"G3OmrvitcagttWDWcuXsOE54k18="},"url":"https://www.scribd.com/doc/296222629/ST1-Borang-Pendaftaran-Pemain-2016"},"311612909":{"type":"document","id":311612909,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/311612909/108x144/17b813f2ef/1462463199?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/311612909/216x288/62df4269d0/1462463199?v=1","title":"Laporan Pelaksanaan Program Kokurikulum 2016_borang Kosong","short_title":"Laporan Pelaksanaan Program Kokurikulum 2016_borang Kosong","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":311612909,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8FwZfPmzp1JqnfJiZCSoca8GedM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/311612909/Laporan-Pelaksanaan-Program-Kokurikulum-2016-borang-Kosong"},"319935971":{"type":"document","id":319935971,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/319935971/108x144/d2654106b6/1470118847?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/319935971/216x288/65249e9a7a/1470118847?v=1","title":"Rekod Semakan Fail Kokurikulum 2016","short_title":"Rekod Semakan Fail Kokurikulum 2016","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":319935971,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"edvh3FKZ9LUNDClZzBuVww15wMw="},"url":"https://www.scribd.com/document/319935971/Rekod-Semakan-Fail-Kokurikulum-2016"},"319936651":{"type":"document","id":319936651,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/319936651/108x144/a480b16e50/1470119373?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/319936651/216x288/e170b63e73/1470119373?v=1","title":"Pengurusan Papan Kenyataan Sekolah Tahun 2016a","short_title":"Pengurusan Papan Kenyataan Sekolah Tahun 2016a","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":319936651,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KUzlyvZyyJ5Cwpdti5COmKUpXJE="},"url":"https://www.scribd.com/document/319936651/Pengurusan-Papan-Kenyataan-Sekolah-Tahun-2016a"},"319937390":{"type":"document","id":319937390,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/319937390/108x144/9d6278f19e/1470120082?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/319937390/216x288/d819096329/1470120082?v=1","title":"kpi kokurikulum 2016","short_title":"kpi kokurikulum 2016","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":319937390,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eW8559lktBvTOlBqONB73ybpwiY="},"url":"https://www.scribd.com/document/319937390/kpi-kokurikulum-2016"},"320590718":{"type":"document","id":320590718,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/320590718/108x144/dcd37e4c6c/1470712945?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/320590718/216x288/cbada50d27/1470712945?v=1","title":"NPQEL","short_title":"NPQEL","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":320590718,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/+disltYPQ5M5IUSJZnpwQQVE6U="},"url":"https://www.scribd.com/document/320590718/NPQEL"},"321378669":{"type":"document","id":321378669,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/321378669/108x144/b0bf7ee315/1471367267?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/321378669/216x288/4b6f00e984/1471367267?v=1","title":"Pengenalan Sekolah Transformasi","short_title":"Pengenalan Sekolah Transformasi","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":321378669,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QEGFbbkAXjZQedj70b/tLvpxSLA="},"url":"https://www.scribd.com/document/321378669/Pengenalan-Sekolah-Transformasi"},"325365211":{"type":"document","id":325365211,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/325365211/108x144/98b85c0e87/1474905423?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/325365211/216x288/cf878b66d8/1474905423?v=1","title":"MATLAMAT KOKURIKULUM.docx","short_title":"MATLAMAT KOKURIKULUM.docx","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":325365211,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/QC/iOYLv8Anbr5mOxPgUZLLW0Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/325365211/MATLAMAT-KOKURIKULUM-docx"},"327546518":{"type":"document","id":327546518,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/327546518/108x144/14ffb7e599/1476434648?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/327546518/216x288/9c73860748/1476434648?v=1","title":"Template RPH 2016","short_title":"Template RPH 2016","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":327546518,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"r5eIWJejhFYXMyVvEgQjsNC2WgU="},"url":"https://www.scribd.com/document/327546518/Template-RPH-2016"},"328791779":{"type":"document","id":328791779,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/328791779/108x144/6a7b96bb6c/1477366914?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/328791779/216x288/7f7fce8b3d/1477366914?v=1","title":"Jumlah Hadir Hari Sukan Negara 2016-Upload Scribd","short_title":"Jumlah Hadir Hari Sukan Negara 2016-Upload Scribd","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":328791779,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4SACIoVFqLB7u2v8BkXtOfPdp08="},"url":"https://www.scribd.com/document/328791779/Jumlah-Hadir-Hari-Sukan-Negara-2016-Upload-Scribd"},"343378966":{"type":"document","id":343378966,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/343378966/108x144/59073975c9/1490775641?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/343378966/216x288/10149f240d/1490775641?v=1","title":"Tatasusila Profesion Keguruan Malaysia","short_title":"Tatasusila Profesion Keguruan Malaysia","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":343378966,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+QrGyhgH9BlGK9NAyT3NPl3HhUE="},"url":"https://www.scribd.com/document/343378966/Tatasusila-Profesion-Keguruan-Malaysia"},"343379680":{"type":"document","id":343379680,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/343379680/108x144/a4eb3fe584/1490776055?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/343379680/216x288/921503f011/1490776055?v=1","title":"Template RPH 2017 Bil 1 1","short_title":"Template RPH 2017 Bil 1 1","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":343379680,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"07QJVh5j4Y34VgZ9z9u10UaKdjo="},"url":"https://www.scribd.com/document/343379680/Template-RPH-2017-Bil-1-1"},"343379909":{"type":"document","id":343379909,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/343379909/108x144/91ec685569/1490776213?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/343379909/216x288/ea3a1928e2/1490776213?v=1","title":"RPH Online","short_title":"RPH Online","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":343379909,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7sPfGcO5IJC4MeMXd0U1eB1jh1Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/343379909/RPH-Online"},"343380028":{"type":"document","id":343380028,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/343380028/108x144/92ca58ddaa/1490776319?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/343380028/216x288/7316aef46d/1490776319?v=1","title":"RPH Online Selasa","short_title":"RPH Online Selasa","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":343380028,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ukA0YhEUVmoBzI0mm0gMPPsk4lM="},"url":"https://www.scribd.com/document/343380028/RPH-Online-Selasa"},"345335462":{"type":"document","id":345335462,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/345335462/108x144/745fbaea7d/1492392676?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/345335462/216x288/e3f3b427a9/1492392676?v=1","title":"LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KOKURIKULUM_borang kosong.docx","short_title":"LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KOKURIKULUM_borang kosong.docx","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":345335462,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6xRPMbsVouFOw66KIuGgAi3OeQg="},"url":"https://www.scribd.com/document/345335462/LAPORAN-PELAKSANAAN-PROGRAM-KOKURIKULUM-borang-kosong-docx"},"345335520":{"type":"document","id":345335520,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/345335520/108x144/6108f140d1/1492392724?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/345335520/216x288/1d127d3fa1/1492392724?v=1","title":"Laporan Pelaksanaan Program Kokurikulum 2016_contoh","short_title":"Laporan Pelaksanaan Program Kokurikulum 2016_contoh","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":345335520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1A5BZSjSV/72Tl8Ksna2oCMxM3g="},"url":"https://www.scribd.com/document/345335520/Laporan-Pelaksanaan-Program-Kokurikulum-2016-contoh"},"345336412":{"type":"document","id":345336412,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/345336412/108x144/373dc70984/1492393508?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/345336412/216x288/af4bc2d03a/1492393508?v=1","title":"Logo MAPEN Gombak","short_title":"Logo MAPEN Gombak","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":345336412,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dpBb8q2F4yRvc7OPGBb/KOROu+I="},"url":"https://www.scribd.com/document/345336412/Logo-MAPEN-Gombak"},"347250717":{"type":"document","id":347250717,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/347250717/108x144/e99b91e4aa/1493872854?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/347250717/216x288/f0bb5dfed6/1493872854?v=1","title":"05 SKPMg2 - Bola Sepak","short_title":"05 SKPMg2 - Bola Sepak","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":347250717,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RJy41Nbb1fPcsJlVWWCrTDp+UEI="},"url":"https://www.scribd.com/document/347250717/05-SKPMg2-Bola-Sepak"},"364394652":{"type":"document","id":364394652,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364394652/108x144/af443084f3/1510659891?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364394652/216x288/6f97b2b50a/1510659891?v=1","title":"Profil Sekolah","short_title":"Profil Sekolah","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":364394652,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zymxXqeAu3DfvWVGEhMGEmdpZ5U="},"url":"https://www.scribd.com/document/364394652/Profil-Sekolah"},"365740492":{"type":"document","id":365740492,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/365740492/108x144/cdc886b1e3/1511883967?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/365740492/216x288/3cfcefe45b/1511883967?v=1","title":"Guru Penasihat 2018 Upload Scribd","short_title":"Guru Penasihat 2018 Upload Scribd","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":365740492,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"21psMVNL/54sBQuMVg5hP0N+KaA="},"url":"https://www.scribd.com/document/365740492/Guru-Penasihat-2018-Upload-Scribd"},"365923068":{"type":"document","id":365923068,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/365923068/108x144/01281db99b/1512022942?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/365923068/216x288/1c52322598/1512022942?v=1","title":"PROFIL SEKOLAH.docx","short_title":"PROFIL SEKOLAH.docx","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":365923068,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"m8JBUpxxdTfUo7NCuML3TaEPDLw="},"url":"https://www.scribd.com/document/365923068/PROFIL-SEKOLAH-docx"},"365923345":{"type":"document","id":365923345,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/365923345/108x144/4859bf83fa/1512023284?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/365923345/216x288/4dafbfc388/1512023284?v=1","title":"Profil Smkds","short_title":"Profil Smkds","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":365923345,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dNICSpKd21IM3f4U+Bh50ec8LpI="},"url":"https://www.scribd.com/document/365923345/Profil-Smkds"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/9170477","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=FBVRovqORYW9D0uDkMxKeqt89VU%3D&authenticity_token=q6dMMU4J9DrHA8%2BPOzBLbyRdrkyY9wxj2k3zTegPDrxlT%2FMhEQRTh1DiWKr%2BgtCbGHyRIev5u0yl1rj2J8X14A%3D%3D&expires=1538095321&wordDocumentId=9170477&wordUploadId=11373661"},"renewal_nag_props":null}-->

    ,)

    a

    F.

    t'

    /

    >

    ,

    .i

    :..\)

    \

    \, -'t
    nr
    a

    -.j-'r.Y

    -..J_
    E c ()
    bI) .lJ G'

    g cl

    1.
    ,

    )

    A

    tr ()

    t"

    4

    \.

    0
    [Lihat sebelah SULIT

    v

    z
    228012

    ct
    o 2oo7Hak cipta Kerqiaan Malaysia

    SULIT

    16 HALAMAI\IKOSONG

    2284n

    Malaysia a 2007Hak cipta Kerajaan

    SULIT

    \r sulrr

    l7
    GEOGRAFI KERTAS 2 KertasGraf untuk Soalan No. 11 (a)

    Malaysia 228012 @ 2oo7Hak cipta Kerajaan

    ILihat sebelah SULIT

    SEMENANJUNG MALAYSIA
    0s t0 11

    l:' ,\-; - -'{ l, .i il' a \t y. ,.;.*1
    i; i f--*.c /" " a-t+ :g ii.;}, ,','}

    .l:i tl

    lil

    ''-; :

    I !l

    t.l
    {.f

    :r.\

    if
    ,l t ,

    ;":7if{ i-: "..'l?^
    ('-'".

    I
    't
    Ir

    ?

    t

    -

    rz '. \i)l'lr

    -

    .'f

    t< ia

    -_,;3;i iiG\.
    it l:

    \

    /

    ia.\€

    'irgal-9

    f"tr

    {i

    a
    23 )t adr-s-

    tit;
    i]
    28

    '{4

    Meler
    Metres 1 000 500 0

    2284t2t2047
    P E TU N JU K
    CIRI EUATA' { JALAN RAYA LebuhRayaKembar LebuhRayaTunggal JalanRayaK€mbar Jalan Raya Tunggal Jatan I toaKBenurap Jalan Sedang Dibina Runul KenderaanBermolor Laluan Pejalan Kaki JALAN KERETA API Kembar Tunggal Ringan CIBI . CIRI BgRKAITA N DENGAN JALAH RAYA DAN KERETA API Feri {Kereta) -fur!* Batu Penanda Kilamater Pembetung r Benteno 1,.' +ffi ...#}'--tTarahanTanah Jambalan Kereta Apj TI,MBUH" TUi'BUHAN OAiI TANAMAN .:ilj::..:;j:': tt t>-*Jil Minyak Tdian paip (Lain dariAir) Tembok Konkrit Pbgtr Pagar Paya

    m -

    f+.1+.f+,-r-i-]} Padang Tembak f .; tyy rrllt J J I : Padang Terbang Perkuburan Rumah Api dan Matarah Berapi Tiang Fladio Ciri Arkeologi Derik Minyak Rig Minyak Tangki Air Kawasan Lombong Kuari Empangan RELIEF

    ...-.
    l

    ;'.sek
    '.,ilQ t

    tq 1,.K$
    a

    ! Llr

    Tasik, Kolam dan Takunoan Ait 1-Tentl 2. Tidak tentu CIRI ' C'BI HIDFOGBAFI 9UATAII

    -JHHFIF -*++ ."l,.,"r,,.",l+

    ll"*--tr

    Jeti, Dermaga dan Tembok Gelombang Terusan aiau Tali Air

    -,1-.o

    1. Talian PaioAir 2. Kolam Air Bekalan

    ........-F r iT"i'"k

    +q a+

    rr(o',,
    ,!{>)

    Konlul

    Garis Beniuk Tebing Tinggi Batu Bonjol

    ;
    0n t

    q

    1.Jb. 2.Jk. 1. JambatanBatu 2. Jambatan Kavu -..-++' 3.Jbs. 3_JambatanBeli Terowong -+-+-'H+ +sF.+€FaL 1. Stesen 2. Perhentian Lintasan Kerela Api

    Huian Rimba .::ii.,:.-. Belukar, Riung dan Huma B!mput

    i.,1,: ^'

    q tr

    + tr

    cetah Kelapa Sawir Kelapa
    PelbagaiTanaman Pokok Baka Bukan Pokok Baka

    {fth
    .J l+ trT-f

    l*i3rF3}33it",.
    BANGUNAN Bandardan Kawasan Tepubina Bangunan Di amkan

    e i:i:"
    + 123.45 .728

    s.ess rrisonomet i
    Balu Aras Titik Tanda nnggi (Meter)

    T T

    tu

    SINGKATAN
    6 .V.

    -*-**-: Bangunan di Luar Bandar

    Padi sawah HIDFOGRAFI CIRI-CIRI HIDROGRAFT SEMULAJADI Balai Polis Bukit Dispensari Hospitai Kuala Kampung Kilomatef Pulau p.P.T. Sungai Bawah Tanah R .R . PejabatPos dan Telegrat RumahBehat Su.gai Sekolah Slesen Kastam Timur Tanlung Teluk Ulafa 8t. Disp. H0sp. K. Garisan Pantai: Tentu GarisanTidak Tentu (9. Km

    t
    i

    Masjid Gereta Tokong Kuil Wat SEMPAOAI{ Antarabangsa Negeri Bahagian/ Daerah Daerah Kecil Mukim R'zab (Hutandll.)

    . -.'_:.':a,

    Sungai : 1. Dua Garisar 2. Salu Garisan

    + ++++++*

    ..-

    >ungat ildax lentu

    ,.

    .i

    Had Pasang Surut 1. Air Teriun 2. Jeaam'

    s.
    Sek.

    1. 2. + l+ +++A+ 31 28

    1. TianqSemoadan 2. TiangSembadandan Stesen Trigonomelfi LAIN. LAIN CIRI BUATAN DAN PELSAGAI BINAAN

    1 .1 ,; I

    ., ,

    s.K.
    T. Tg. Tk. U.

    _r___rJT

    l.Iffi* "i.1":t1,i.]
    r Air Panas

    Talian Penghaniar Elektrik

    Hakcipta Keraiaan Terpelihara KebenaranPengarah Pemeaaan Negara, Malaysia, wajib didapati sebelum pela ini atau sebahagiandarapadanya disalin
    CARAMEMB€BI RUJUKAN DIATAS PETA SESAMPIR METES INI 1OO TITIK CONIOH
    1. Lihat dahulu gafrsa.

    A &. Senilqin
    g.id TeGAKdi

    /,.:''
    ,,ral

    sebelah kli lilik lersebuldan baca di iidar atas bilah angka yang BESAR yang tedulis bagi garisan grid itu: Takshkan berapa per sep!luh daripada garisan grid ke titjk : 2- Lihal dahulu gadssn gr'd OATAB di bawah tirik tersebui dan ba@ dj jidaf kiri aiau lanan angkayang AESAn yang t€duli. bagi garisan grid iiui Taksfkan beberapa persepuluh daripada gari6an g.id ke iitik Pada Pusal Lembar Sudutistiwa Pe.tukaran Magnel 1988 T a h u n a n 0 2 '5 4 " k e Ba fa l CONTOH

    06

    ,t

    37

    467

    371

    kala (Seale)-t:50000 12 ? t r
    =

    Kilometer
    Kilometr6 |

    ==

    JAR AK K O NTUR 2 0 M E T E R

    SULIT

    "},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/9170477","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","search_test":"control","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=9170477&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[18925170,8718592,121239861,233735977,345335462,345336412,365923345,327546518,325365211,347250717,343378966,364394652,365923068,345335520,343379909,328791779,365740492,343379680,343380028,229492284,321378669,319937390,211996519,241653826,296222629,238618448,319936651,320590718,294501922,218298940,229493905,311612909,238618447,319935971],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"P8ZttzKZ7Qlrkg5EwoBbmWjZf3c=","module_id":"UcU+GheIecuSWF7YPUkrrd8/0YM=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[18925170,8718592,121239861,233735977],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Geografi SPM2007 Kertas 2","track_opts":{"compilation_id":"P8ZttzKZ7Qlrkg5EwoBbmWjZf3c=","module_id":"H0lVTc/rMLiFBi6KFXC3noS6/xQ=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[345335462,345336412,365923345,327546518,325365211,347250717,343378966,364394652,365923068,345335520,343379909,328791779,365740492,343379680,343380028,229492284,321378669,319937390,211996519,241653826,296222629,238618448,319936651,320590718,294501922,218298940,229493905,311612909,238618447,319935971],"title_link":null,"title":"More From Ibrahim bin Haji Yaacob","track_opts":{"compilation_id":"P8ZttzKZ7Qlrkg5EwoBbmWjZf3c=","module_id":"38lqRlvb1OlVgfjyFlZHYxp+G/4=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"8718592":{"type":"document","id":8718592,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/8718592/108x144/a46fb0c72e/1367230512?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/8718592/216x288/9cbaface26/1367230512?v=1","title":"Geografi SPM2008 Kertas 1","short_title":"Geografi SPM2008 Kertas 1","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":8718592,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AqW6a/A8MxduOw1dxEbG4B3ytEw="},"url":"https://www.scribd.com/document/8718592/Geografi-SPM2008-Kertas-1"},"18925170":{"type":"document","id":18925170,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/18925170/108x144/b6b6c53673/1360213454?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/18925170/216x288/b534289ea5/1360213454?v=1","title":"hutan hujan tropika","short_title":"hutan hujan tropika","author":"siti meriam hassan","tracking":{"object_type":"document","object_id":18925170,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hry5zj2MuowvA8WB9islYObQ8ns="},"url":"https://www.scribd.com/document/18925170/hutan-hujan-tropika"},"121239861":{"type":"document","id":121239861,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/121239861/108x144/ed5deae409/1537118026?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/121239861/216x288/a7d469db70/1537118026?v=1","title":"Buku Panduan Pengurusan Aktiviti Kokurikulum Sekolah Rendah Dan Sekolah Menengah","short_title":"Buku Panduan Pengurusan Aktiviti Kokurikulum Sekolah Rendah Dan Sekolah Menengah","author":"Dandin Don","tracking":{"object_type":"document","object_id":121239861,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5cNKDPN3qhDapq7Bq00FjLfBvOE="},"url":"https://www.scribd.com/document/121239861/Buku-Panduan-Pengurusan-Aktiviti-Kokurikulum-Sekolah-Rendah-Dan-Sekolah-Menengah"},"211996519":{"type":"document","id":211996519,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/211996519/108x144/ab83a82a71/1410068457?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/211996519/216x288/738091b30c/1410068457?v=1","title":"Logo Baru Kpm","short_title":"Logo Baru Kpm","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":211996519,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lDc+UY8Zs9l/iO2w3ex0GPaZqtw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/211996519/Logo-Baru-Kpm"},"218298940":{"type":"document","id":218298940,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/218298940/108x144/00f9e6d1c9/1426013048?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/218298940/216x288/3e8946585f/1426013048?v=1","title":"Contoh Memo Mesyuarat Panitia SMKIH","short_title":"Contoh Memo Mesyuarat Panitia SMKIH","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":218298940,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"foZWTAmXS6eDjed2RHgEdRk38Tw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/218298940/Contoh-Memo-Mesyuarat-Panitia-SMKIH"},"229492284":{"type":"document","id":229492284,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/229492284/108x144/02e6c9f871/1437211103?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/229492284/216x288/e87907e409/1437211103?v=1","title":"PK01 1 Senarai Semak Kandungan Fail Panitia","short_title":"PK01 1 Senarai Semak Kandungan Fail Panitia","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":229492284,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LxC0udgO7oRyM4BZA2V7t3hLR/Q="},"url":"https://www.scribd.com/doc/229492284/PK01-1-Senarai-Semak-Kandungan-Fail-Panitia"},"229493905":{"type":"document","id":229493905,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/229493905/108x144/ccd15d112c/1431156605?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/229493905/216x288/09fc852348/1431156605?v=1","title":"Surat Jemput Mesyuarat Jambori","short_title":"Surat Jemput Mesyuarat Jambori","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":229493905,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"M99nBaGhW+qOwNgHz17aczSGDgk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/229493905/Surat-Jemput-Mesyuarat-Jambori"},"233735977":{"type":"document","id":233735977,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/233735977/108x144/7d8d6b9e0c/1440775761?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/233735977/216x288/e493e83b86/1440775761?v=1","title":"nota geografi tingkatan 4","short_title":"nota geografi tingkatan 4","author":"Mohamad Hussin Kamaruddin","tracking":{"object_type":"document","object_id":233735977,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SBEK65MRjeO34E+AE962vfWuk2U="},"url":"https://www.scribd.com/document/233735977/nota-geografi-tingkatan-4"},"238618447":{"type":"document","id":238618447,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/238618447/108x144/3855313725/1440549591?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/238618447/216x288/18425c64eb/1440549591?v=1","title":"Borang Pendaftaran PPM Selangor 2014","short_title":"Borang Pendaftaran PPM Selangor 2014","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":238618447,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Tr2w2BJzyDRsPmB4KsfdcF7uQDU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/238618447/Borang-Pendaftaran-PPM-Selangor-2014"},"238618448":{"type":"document","id":238618448,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/238618448/108x144/3befed56b5/1431754227?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/238618448/216x288/6ffe2f3577/1431754227?v=1","title":"Senarai Semak Pencalonan Penganugerahan Manikayu","short_title":"Senarai Semak Pencalonan Penganugerahan Manikayu","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":238618448,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AiaBCgHBVnn6zOfe8KV97QetT/k="},"url":"https://www.scribd.com/doc/238618448/Senarai-Semak-Pencalonan-Penganugerahan-Manikayu"},"241653826":{"type":"document","id":241653826,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/241653826/108x144/eee6db2ee3/1495640659?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/241653826/216x288/97a3d7d262/1495640659?v=1","title":"Borang Markah Penilaian PBPPP 2014","short_title":"Borang Markah Penilaian PBPPP 2014","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":241653826,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7+WyvS1L4qiG4cmPS3UbkbGIf2A="},"url":"https://www.scribd.com/doc/241653826/Borang-Markah-Penilaian-PBPPP-2014"},"294501922":{"type":"document","id":294501922,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294501922/108x144/01439c29e5/1451832852?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294501922/216x288/8ee27c57c7/1451832852?v=1","title":"Carta Organisasi Kurikulum Smkih 2013","short_title":"Carta Organisasi Kurikulum Smkih 2013","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":294501922,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OahvzStRf6Efu8c2fzA+hsteI8k="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294501922/Carta-Organisasi-Kurikulum-Smkih-2013"},"296222629":{"type":"document","id":296222629,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/296222629/108x144/46e959ee3a/1462110456?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/296222629/216x288/07ff767f15/1462110456?v=1","title":"ST1 Borang Pendaftaran Pemain 2016","short_title":"ST1 Borang Pendaftaran Pemain 2016","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":296222629,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"G3OmrvitcagttWDWcuXsOE54k18="},"url":"https://www.scribd.com/doc/296222629/ST1-Borang-Pendaftaran-Pemain-2016"},"311612909":{"type":"document","id":311612909,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/311612909/108x144/17b813f2ef/1462463199?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/311612909/216x288/62df4269d0/1462463199?v=1","title":"Laporan Pelaksanaan Program Kokurikulum 2016_borang Kosong","short_title":"Laporan Pelaksanaan Program Kokurikulum 2016_borang Kosong","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":311612909,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8FwZfPmzp1JqnfJiZCSoca8GedM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/311612909/Laporan-Pelaksanaan-Program-Kokurikulum-2016-borang-Kosong"},"319935971":{"type":"document","id":319935971,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/319935971/108x144/d2654106b6/1470118847?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/319935971/216x288/65249e9a7a/1470118847?v=1","title":"Rekod Semakan Fail Kokurikulum 2016","short_title":"Rekod Semakan Fail Kokurikulum 2016","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":319935971,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"edvh3FKZ9LUNDClZzBuVww15wMw="},"url":"https://www.scribd.com/document/319935971/Rekod-Semakan-Fail-Kokurikulum-2016"},"319936651":{"type":"document","id":319936651,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/319936651/108x144/a480b16e50/1470119373?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/319936651/216x288/e170b63e73/1470119373?v=1","title":"Pengurusan Papan Kenyataan Sekolah Tahun 2016a","short_title":"Pengurusan Papan Kenyataan Sekolah Tahun 2016a","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":319936651,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KUzlyvZyyJ5Cwpdti5COmKUpXJE="},"url":"https://www.scribd.com/document/319936651/Pengurusan-Papan-Kenyataan-Sekolah-Tahun-2016a"},"319937390":{"type":"document","id":319937390,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/319937390/108x144/9d6278f19e/1470120082?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/319937390/216x288/d819096329/1470120082?v=1","title":"kpi kokurikulum 2016","short_title":"kpi kokurikulum 2016","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":319937390,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eW8559lktBvTOlBqONB73ybpwiY="},"url":"https://www.scribd.com/document/319937390/kpi-kokurikulum-2016"},"320590718":{"type":"document","id":320590718,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/320590718/108x144/dcd37e4c6c/1470712945?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/320590718/216x288/cbada50d27/1470712945?v=1","title":"NPQEL","short_title":"NPQEL","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":320590718,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/+disltYPQ5M5IUSJZnpwQQVE6U="},"url":"https://www.scribd.com/document/320590718/NPQEL"},"321378669":{"type":"document","id":321378669,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/321378669/108x144/b0bf7ee315/1471367267?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/321378669/216x288/4b6f00e984/1471367267?v=1","title":"Pengenalan Sekolah Transformasi","short_title":"Pengenalan Sekolah Transformasi","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":321378669,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QEGFbbkAXjZQedj70b/tLvpxSLA="},"url":"https://www.scribd.com/document/321378669/Pengenalan-Sekolah-Transformasi"},"325365211":{"type":"document","id":325365211,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/325365211/108x144/98b85c0e87/1474905423?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/325365211/216x288/cf878b66d8/1474905423?v=1","title":"MATLAMAT KOKURIKULUM.docx","short_title":"MATLAMAT KOKURIKULUM.docx","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":325365211,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/QC/iOYLv8Anbr5mOxPgUZLLW0Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/325365211/MATLAMAT-KOKURIKULUM-docx"},"327546518":{"type":"document","id":327546518,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/327546518/108x144/14ffb7e599/1476434648?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/327546518/216x288/9c73860748/1476434648?v=1","title":"Template RPH 2016","short_title":"Template RPH 2016","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":327546518,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"r5eIWJejhFYXMyVvEgQjsNC2WgU="},"url":"https://www.scribd.com/document/327546518/Template-RPH-2016"},"328791779":{"type":"document","id":328791779,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/328791779/108x144/6a7b96bb6c/1477366914?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/328791779/216x288/7f7fce8b3d/1477366914?v=1","title":"Jumlah Hadir Hari Sukan Negara 2016-Upload Scribd","short_title":"Jumlah Hadir Hari Sukan Negara 2016-Upload Scribd","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":328791779,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4SACIoVFqLB7u2v8BkXtOfPdp08="},"url":"https://www.scribd.com/document/328791779/Jumlah-Hadir-Hari-Sukan-Negara-2016-Upload-Scribd"},"343378966":{"type":"document","id":343378966,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/343378966/108x144/59073975c9/1490775641?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/343378966/216x288/10149f240d/1490775641?v=1","title":"Tatasusila Profesion Keguruan Malaysia","short_title":"Tatasusila Profesion Keguruan Malaysia","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":343378966,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+QrGyhgH9BlGK9NAyT3NPl3HhUE="},"url":"https://www.scribd.com/document/343378966/Tatasusila-Profesion-Keguruan-Malaysia"},"343379680":{"type":"document","id":343379680,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/343379680/108x144/a4eb3fe584/1490776055?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/343379680/216x288/921503f011/1490776055?v=1","title":"Template RPH 2017 Bil 1 1","short_title":"Template RPH 2017 Bil 1 1","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":343379680,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"07QJVh5j4Y34VgZ9z9u10UaKdjo="},"url":"https://www.scribd.com/document/343379680/Template-RPH-2017-Bil-1-1"},"343379909":{"type":"document","id":343379909,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/343379909/108x144/91ec685569/1490776213?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/343379909/216x288/ea3a1928e2/1490776213?v=1","title":"RPH Online","short_title":"RPH Online","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":343379909,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7sPfGcO5IJC4MeMXd0U1eB1jh1Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/343379909/RPH-Online"},"343380028":{"type":"document","id":343380028,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/343380028/108x144/92ca58ddaa/1490776319?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/343380028/216x288/7316aef46d/1490776319?v=1","title":"RPH Online Selasa","short_title":"RPH Online Selasa","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":343380028,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ukA0YhEUVmoBzI0mm0gMPPsk4lM="},"url":"https://www.scribd.com/document/343380028/RPH-Online-Selasa"},"345335462":{"type":"document","id":345335462,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/345335462/108x144/745fbaea7d/1492392676?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/345335462/216x288/e3f3b427a9/1492392676?v=1","title":"LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KOKURIKULUM_borang kosong.docx","short_title":"LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KOKURIKULUM_borang kosong.docx","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":345335462,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6xRPMbsVouFOw66KIuGgAi3OeQg="},"url":"https://www.scribd.com/document/345335462/LAPORAN-PELAKSANAAN-PROGRAM-KOKURIKULUM-borang-kosong-docx"},"345335520":{"type":"document","id":345335520,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/345335520/108x144/6108f140d1/1492392724?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/345335520/216x288/1d127d3fa1/1492392724?v=1","title":"Laporan Pelaksanaan Program Kokurikulum 2016_contoh","short_title":"Laporan Pelaksanaan Program Kokurikulum 2016_contoh","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":345335520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1A5BZSjSV/72Tl8Ksna2oCMxM3g="},"url":"https://www.scribd.com/document/345335520/Laporan-Pelaksanaan-Program-Kokurikulum-2016-contoh"},"345336412":{"type":"document","id":345336412,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/345336412/108x144/373dc70984/1492393508?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/345336412/216x288/af4bc2d03a/1492393508?v=1","title":"Logo MAPEN Gombak","short_title":"Logo MAPEN Gombak","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":345336412,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dpBb8q2F4yRvc7OPGBb/KOROu+I="},"url":"https://www.scribd.com/document/345336412/Logo-MAPEN-Gombak"},"347250717":{"type":"document","id":347250717,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/347250717/108x144/e99b91e4aa/1493872854?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/347250717/216x288/f0bb5dfed6/1493872854?v=1","title":"05 SKPMg2 - Bola Sepak","short_title":"05 SKPMg2 - Bola Sepak","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":347250717,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RJy41Nbb1fPcsJlVWWCrTDp+UEI="},"url":"https://www.scribd.com/document/347250717/05-SKPMg2-Bola-Sepak"},"364394652":{"type":"document","id":364394652,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/364394652/108x144/af443084f3/1510659891?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/364394652/216x288/6f97b2b50a/1510659891?v=1","title":"Profil Sekolah","short_title":"Profil Sekolah","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":364394652,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zymxXqeAu3DfvWVGEhMGEmdpZ5U="},"url":"https://www.scribd.com/document/364394652/Profil-Sekolah"},"365740492":{"type":"document","id":365740492,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/365740492/108x144/cdc886b1e3/1511883967?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/365740492/216x288/3cfcefe45b/1511883967?v=1","title":"Guru Penasihat 2018 Upload Scribd","short_title":"Guru Penasihat 2018 Upload Scribd","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":365740492,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"21psMVNL/54sBQuMVg5hP0N+KaA="},"url":"https://www.scribd.com/document/365740492/Guru-Penasihat-2018-Upload-Scribd"},"365923068":{"type":"document","id":365923068,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/365923068/108x144/01281db99b/1512022942?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/365923068/216x288/1c52322598/1512022942?v=1","title":"PROFIL SEKOLAH.docx","short_title":"PROFIL SEKOLAH.docx","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":365923068,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"m8JBUpxxdTfUo7NCuML3TaEPDLw="},"url":"https://www.scribd.com/document/365923068/PROFIL-SEKOLAH-docx"},"365923345":{"type":"document","id":365923345,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/365923345/108x144/4859bf83fa/1512023284?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/365923345/216x288/4dafbfc388/1512023284?v=1","title":"Profil Smkds","short_title":"Profil Smkds","author":"Ibrahim bin Haji Yaacob","tracking":{"object_type":"document","object_id":365923345,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dNICSpKd21IM3f4U+Bh50ec8LpI="},"url":"https://www.scribd.com/document/365923345/Profil-Smkds"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/9170477","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=FBVRovqORYW9D0uDkMxKeqt89VU%3D&authenticity_token=q6dMMU4J9DrHA8%2BPOzBLbyRdrkyY9wxj2k3zTegPDrxlT%2FMhEQRTh1DiWKr%2BgtCbGHyRIev5u0yl1rj2J8X14A%3D%3D&expires=1538095321&wordDocumentId=9170477&wordUploadId=11373661"},"renewal_nag_props":null}-->