You are on page 1of 2

DASALAN AT TUKSUHAN MARCELO H.

DEL PILAR Tanda Ang tanda ng kara krus ang ipangadya mo sa amin, Panginoon naming Prayle, sa mga bangkay namin, Sa ngalan ng Salapi at ng Maputing binti, at ng Espiritong Bugaw. Siya nawa. Pagsisisi Panginoon kong Prayle, Diyos na hindi totoo at labis na pagkataong gumago at sumalakay sa akin: pinagsisisihan kong masakit na masakit sa tanang loob ko ang dilang pag-asa sa iyo, berdugo ko. Panginoon ko at kaaway na inihihibik kong lalo sa lahat, nag titika akong matibay na matibay na di na muli-muling mabubuyo sa iyo: at lalayuan ko na at pang-iilagan ang balanang makababakla ng loob ko sa pag-asa sa iyo, at nakalilibat ng dating sakit ng mga bulsa ko, nag titika naman akong maglalathala ng dilang pagkadaya ko, umaasa akong babambuhin ka rin, alang-alang sa mahal na pasyion at pangangalakal mo ng Krus, sa pag-ulol sa akin. Siya nawa. Ama Namin Ama namin sumasakumbento ka, sumpain ang ngalan mo, malayo sa amin ang kasakiman mo, gilitan ang leeg mo dito sa lupa para ng sa langit. Saulian mo kami ngayon ng aming iyong inaraw-araw at patawanin mo kami sa iyong pagungal para nang pagpapatawa mo kung kami’y nakakwartahan; at huwag mo kaming ipahintulot sa iyong mga tukso at ihadya mo kami sa masama mong dila.

Aba Ginoong Barya Aba ginoong Barya nakapupuno ka ng alkansya ang Prayle ay sumasainyo bukod ka niyang pinagpala’t pinahigit sa lahat, pinagpala din naman ang kaban mong mapasok. Santa Barya Ina ng Deretsos, ipanalagin mo kaming huwag anitan ngayon at kami ipapatay. Siya nawa. Aba Po Santa Barya Aba pong Santa Baryang Hari, inagaw ng Prayle, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, bunga ng aming pawis, ikaw ang pinagpaguran naming pinapanaw na taong anak ni Eba, ikaw nga ang ipinagbubuntong hininga namin sa aming pagtangis dito sa bayang pinakahapis-hapis. Ay aba pinakahanap-hanap namin para sa aming mga anak, ilingon mo sa amin ang kara krus mo man lamang at saka bago matapos ang pagpanaw mo sa amin iparinig mo ang kalasing mo Santa Barya ina ng deretsos, malakas at maalam, matunog na ginto kami’y ipanalangin na huwag magpatuloy sa amin ang mga banta ng Prayle. Amen. Mga Utos ng Prayle Ang mga utos ng Prayle ay sampu: una: Sambahin mo ang Prayle ng lalo sa lahat. ikalawa: Huwag kang magpapahamak manumba ng ngalang deretsos. ikatlo: Mangilin ka sa Prayle lingo man at fiesta. ika-apat: Isangla mo ang katawan mo sa pagpapalibing sa ama at ina. ikalima: Huwag kang mamamatay kung wala pang salaping pang-libing. ika-anim: Huwag kang makiapid sa kanyang asawa. ikapito: Huwag kang maki-nakaw. ika-walo: Huwag mo silang 1

pagbibintangan, kahit ka masinungalingan. ika-siyam: Huwag mong ipagkait ang iyong asawa. ika-sampu: Huwag mong itanggi ang iyong ari. Itong sampung utos ng Prayle’y dalawa ang kinauuwian. isa: Sambahin mo ang Prayle lalo na sa lahat. ikalawa: Ihain mo sa kanya ang puri mo’t kayaman. Siya nawa. Ang mga kabuuang asal, ang pangalang tontogales ay tatlo, Igalang mo… Katakutan mo… ang Prayle at Pag Manuhan mo… Isinalin mula sa orihinal ni Gabriel Edilberto Lumanlan Cruz

2