Lari Jarak Sederhana

Lari Jarak Sederhana Disebabkan lan pecut merupakan asas kepada acara-acara lan dalam olahraga, sudah tentu segala aspek dan taktik mengenai Ian pecut mi juga boleh dijadikan panduan umum untuk acara-acara tail yang lain.Bentuk Iatihan Iari jarak sederhana juga adalah hampir sama. Hanya teknik laiian agak berbeza. Terdapat dua acara Iarian yang digolongkan sebagai acara lan jarak sederhana, iaitu 800 meter dan 1500 meter. Adakalanya sesetengah pihak menggolongkan acara 400 meter sebagai acara lan jarak sederhana.Bagaimanapun, seperti yang dinyatakan terdahulu, 400 meter adalah tergolong sebagai acara Ian pecut bersama 100 meter dan 200 meter. Oleh itu, wajanlah 800 meter dan 1500 meter digolongkan sebagai acara lan jarak sederhana. Kedua-dua acara Ian jarak sederhana mi disertai oleh lelaki dan perempuan. Di peningkat sekolah, kedua-dua acara mi turut disertai oleh murid-munid Ielaki dan perempuan. Jika dibandingkan dengan acara pecut,acara Ian jarak sederhana atau jarak jauh agak kurang mendapat sambutan termasuk danipada penonton. Ramai peminat dan penggemar sukan olahraga tidak tahu siapakah pemegang rekod dunia atau sekadar rekod kebangsaan negara kita untuk kedua-dua acara mi, tetapi mereka dapat pula mengetahui pemegang rekod dunia atau kebangsaan misalnya untuk acara 100 meter. Pihak-pihak lain pula sening mengkategorikan kedua-dua acara mi sebagai tart jarak jauh, memandangkan banyak persarnaan, antara acara-acara mi dengan acara acara Ian jarak jauh. Malah hanyak buku tentang sukan olahraga yang ditulis dan diterhttkan di harat rnembincangkan tentang acara-acara ini dan acara jarak jauh secara bersama Persamaan yang terdapat pada kedua-dua kategori acara Iarian mi rnerangkurni permulaan , bentuk Ianan, teknik larian dan kaedah latihan. Malah olahragawan yang rne~garnhi1 bahagian dalam mana-rnana acara pada kedua-dua kategori mi rnernpunyai juruiatih yang sama. Ramai pula pelari jarak sederhana yang turut rnengarnbil bahagian dan menunjukkan prestasi yang setanding dengan acara Ian jarakjauh Di peringkat dunia sekalipun, pelari yang berjaya dalam acara jarak sederhana juga berjaya dalarn acara Ian jarak jauh jika rnereka turut rnengambil bahagian.

Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana . Dibandingkan dengan acara lari pecut, acara Ian jarak sederhana mempunyai beberapa perbezaan yang ketara. Jurulatih yang berpengalaman mampu merangka bentuk latihan yang berbeza-beza untuk kedua-dua kategori larian ini. Pelari atau olahragawan yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana mempunyai beberapa ciri tertentu. Perlu diingatkan, cini-cini mi adalah hampir sama dengan ciri ciri untuk acara Iari jarak jauh. Antara persamaan adalah seperti berikut: 1. Pelari jarak sederhana danjarakjauh harus mempunyai keupayaan fisiologi dan psikologi untuk mengurangkan keletihan dan ketegangan semasa berlari. Pelari hendaklah mempunyai keseirnbangan yang tinggi antara kepantasan asli dengan ketahanan dan kualiti yang harus dibentuk daii semasa ke semasa, sama ada rnenerusi latihan ataupun pertandingan. Pelari yang dilahirkan dengan kebolehan semulajadi memerlukan beberapa tahun tempoh regangan sebelum memperoleh kejayaan.

2.

3.

Pelari akan berlari sejumlah dua pusingan balapan berrnula dan berakhir Iebih kurang pada tempat yang sama. para pelari 800 meter sering herusaha rnengekalkan ketahanan larian rnasing-masing pada harnptr sepanjangjarak acara itu. Pelari akan berlari mengikut lorong masing-masing untuk pusingan pertama. pelari jarak sederhana khususnya untuk acara 800 meter harus bijak mengatur langkah dengan mengekalkan ketahanan dan konsentrasinya. Pelari dibenarkan memotong masuk ke lorong paling dalam selepas suatu jarak yang ditetapkan. PeIari hendaklah menamatkan lanan dengan melepasi pita atau gansan penamat yang disediakan.Pelari hendaklah memakai pakaian yang sesuai untuk sukan olahragakhasnya untuk acara ini. Pakaian dan Peralatan Pakaian untuk pelari 800 meter adalah sama dengan pakaian yang dipakai oleh olahragawan yang mengambil bahagian dalarn acara-acara lain. Pelari tidak dibenarkan keluar meninggalkan balapan sebelum menamatkan larian. tanpa banyak mempenganihi Iarian peserta lain yang sudah tentu akan menggunakan taktik dan cara psikologi untuk mengatasi Iawan. Adalah tidak mungkin pelari itu mampu mengekalkan kadar kederasan yang sama (maksimum) sepanjang 800 meter lariannya. Disamping kelajuan.4. Dalam perlumbaan olahraga peringkat dunia. Ada kalanya kita seolah-olah melihat peserta untuk. acara 800 meter boleh dijalankan sama ada di atas padang ataupun balapan berturap. cuba menghaIang pelari lain merempuh pelari lain ketika sama-sama berlari. dengan permulaan seperti dalam acara 400 meter. Wálaupun mereka dibolehkan berlari tanpa memakai kasut. v. manakala seseorang pelari 800 meter perlu berlari dua pusingan balapan tersebut. Bagaimanapun adalah lebih balk dan wajar mereka rnemakai spikes bagi memudahkan larian dan demi keselamatan diri. ii. Acara Jarak Sederhana : 800 meter. Pelari hendaklah bijak mewujudkan pendekatan terbaik dan bijak untuk lariannya. acara mi berlari pecut dalarn 200 meter atau 400 meter. tetapi demi keselamatan dan untuk mendapatkan larian yang baik . atau kasut biasa atau berlari tanpa berkasut. Oleh kerana jarak sesuatu pusingan balapan ialah 400 meter. schingga kadangkala keputusan terpaksa ditentukan dengan cara ‘photo-finish’. iv. vi. yang sudah tentu akan berusaha mengalahkannnya. i. iii. supaya tidak mudah digugat oleh pelari lain. Pada masa yang sama mereka cuba pula rneningkatkan kepantasan dan berusaha mengekalkannya sehingga ke garisan penarnat. Jika dalam acara pecut pelari akan melakukan larian pada kederasan yang rnaksirnum boleh dikatakan di sepanjang jarak yang ditetapkan. tetapi dalam acara 800 meter pelari hams bijak mernbahagikan lariannya. Pelari hendaklah berlari setelah isyarat dan arahan diberikan oleh pegawai pelepas Pelari dibenarkan memakai kasut larian atau spikes. Seperti acara-acara balapan yang lain. Aturan dan Cara Larian. Dengan membahagikan lariannya mengikut jarak tertentu akan memberikannya kelebihan serta keyakinan untuk menunjukkan prestasi yang tinggi.

peserta diundi untuk menentukan lorong yang akan mereka gunakan pada pusingan pertama Iarian. sebelum dapat menggunakan sesuatu taktik Iarian yang dinyatakan. mereka akan ke tempat permulaan mengikut lorong masing-masing. yang akan berkembang dengan latihan-latihan yang sesuai yang dirangka untuk meninggikan tugas setiap bahagian sendi pada tubuh pelari. Di samping itu. perkembangan ciri-ciri fizikal seperti kekuatan. Ini penting kerana taktik larian bukan sahaja untuk acara 800 meter. guru pelatih atau mereka yang lebih berpengalaman dalam acara ini. Bagairnanapun taktik tidak memberikan apa-apa makna sekiranya pelari tidak mempunayai stamina dan kelajuan yang dikehendaki. stamina dan kelajuan ini serta mengetahui perkaitan antara satu dengan yang lain. malah dalam sebarang acara Iarian biasanya dipelajari selepas seseorang pelari didedahkan dengan teknik Ianan itu dahuiu. ini termasuk untuk melayakkan diri ke pusingan berikutnya. mereka dinasihatkan supaya memakai spikes mengikut keselesaan masing-masing. berlari pada kelajuan yang sama dan mula dengan mengekalkan kelajuan itu dan terus mernecut pada selekoh terakhir.serta cengkaman yang lebih berkesan ke atas balapan. Taktik Dalam Acara 800 meter Acara 800 meter merupakan suatu acara’ yang penuh dengan taktik. atau hanya untuk memperbaiki catatan masa peribadi terbaik. Terdapat dua cara memenangi acara 800 meter iaitu memulakan Iarian dengan agak laju dan mengekalkan Iarian itu hingga ke garisan penamat. Selepas lorong ditentukan. Pelani hendaklah mempelajari beberapa teknik lanian sebelum menghadapi sesuatu perlumbaan. Dengan mengetahui beberapa teknik larian. teknik Iarian juga mempunyai kaitan dengan pergerakan pelari itu sendiri. Pada akhir peringkat pertama latihan uyang diikuti. menggunakan teknik yang betul serta mengikut arahan dan panduan yang diberikan oleh jurulatih. Bagi pelari-pelari baru. iaitu pelari akan berlari mengikut matlamat yang ditetapkan olehnya sendiri. kelajuan dan kelenturan rnenjadikan sesuatu yang perlu bagi pelari baru seimbang dan selaras dengan perkembangan fizikalnya. terutama pelari wanita. Adalah penting untuk mengetahui bagaimana menggunakan kelebihan daripada. Pelari hendaklah memakai pakaian yang sesuai dan jangan terlalu jarang kerana biasanya pelari akan dibasahi peluh di akhir Iarian sehingga menampakkan bentuk badan. Kedua. sekadar menarnatkan Iarian pelari. ke pusingan akhir. Teknik Larian Teknik larian berrnaksud cara seseorang pelari melakukan larian dan mula niereka berlepas sehingga ke akhir larian itu. Baju dan seluar yang dipakai sebaik-baiknya hendaklah jenis yang ringan dan tidak diserap air supaya tidak rnenimbulkan sebarang masalah semasa berlari. Pelari hendaklah memakai nombor peserta dan kodpasukan atau negara yang mereka wakili supaya mudah dikenalpasti oleh pegawai kejohanan. Permulaan Sebelum memulakan larian. mereka terlebih dahulu hendaklah belajar berlari dengan betul. pelari baru atau mereka yang baru menceburkan diri dalam acara mi hendaklah diajar teknik larian yang sesuai dan mampu diterima oleh pelari berdasarkan bentuk dan ketinggian tubuhnya serta ciri-ciri ototnya. peserta mudah dapat menyesuaikan din ketika penlumbaan serta dapat pula menandingi atau mengatasi peserta lain yang mungkin mempunyai teknik yang sama. jurulatih atau pasukannya. Perlu diingatkan iaitu larian mengikut lorong ini .

dia akan berusaha menghalang.hanya untuk keseluruhan pusingan pertama dalam pusingan kedua. terutama selepas semua pelari berlari di lorong yang sama. Untuk membantu mempercepatkan pusingan dan jangkauan kaki. Seringkali berlaku tolak-menolak atau sesuatu yang boleh menjejaskan larian peserta lain. Mengangkat kaki dengan baik dan menghasilkan suatu sudut antara paha kaki yang akan menghasilkan jarak jangkauan kaki tanpa melangkah terlalu jauh. Pelari hendaklah tidak meriggunakan hujung kaki atau tumit semata-mata. Unsur dan teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari. kebanyakan pelari menggunakan gaya berdiri kerana mereka tidak perlu membuat lonjakan atau permulaan yang pantas seperti dalani acara pecut. Sebaliknya mereka dibolehkan memasuki lorong paling dalam untuk meneruskan larian. Peserta boleh memilih sama ada menggunakan gaya berdiri ataupun gaya dekam untuk memulakan Iarian. Semasa pelari menukar kaki. Kombinasi antara hayunan kaki hingga ke bahagian punggung akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas. sehingga boleh berlaku kekecohan atau menyebabkan kecederaan. Semasa berlari. di tempat permulaan dengan arahan ‘Ke Garisan’. Walaupun pelari mempunyai daya tahan dan kecepatan pergerakan kaki. Dalam acara jarak sederhana prinsip penjimatan tenaga amat penting. Semasa Larian Dengan menggunakan permulaan cara berdiri memberi peluang kepada kaki pelari untuk diletakkan paling dekat dengan garisan permulaan dan tangan dapat bergerak bebas serentak dengan pergerakan kaki. sehingga boleh mengakibatkan pembatalan Iarian peserta berkenaan. Malah disebabkan seorang pelari cuba menghalang pelari lain daripada menghampirinya. Dengan mengangkat kaki hingga ke punggung membolehkan pelari menambahkan tingkat kepantasan serta pergerakan kaki ke hadapan tanpa menggunakan tenaga yang banyak. oleh kerana tenaga simpanan yang banyak diperlukan kemudiannya boleh digunakan untuk melakukan pecutan atau meningkatkan kelajuan terutama pada peringkat . peserta tidak dibenarkan mendapatkan sebarang bantuan atau pertolongan daripada orang luar. tetapi pelari tidak dapat menamatkan larian dalam masa yang singkat jika tiada kuasa pergerakan ke hadapan menggunakan tenaga yang minimum untuk acara larian ini. Dengan demikian pelari berkenaan dapat mengatur teknik lariannya berdasarkan Ianran peserta-peserta lain yang berada di hadapannya . pelari hendaklah mematuhi aturan larian dengan betul. walaupun hayunan ini masih bergantung kepada kelenturan pelari. Apabila pelari melepasi 100 meter pertama dalam pusingan kedua. dada mestilah dalam kedudukan mendepan dengan Iengan mengayun supaya dapat memberikan kuasa yang lebili kepada keseluruhan badan. Di sini semua peserta akan berusaha masuk ke lorong paling dalam sebingga adakalanya berlaku perebutan lorong antara ke semua pelari. mereka akan memotong masuk ke lorong pertama. Ketika berlumba. Biasanya pelari yang diletakkan di lorong paling dalam pada balapan atau di lorong pertama mempunyai kelebihan psikologi kerana pelari ini dapat melihat setiap pergerakan yang dilakukan oleh pelari lain yang berada lebih ke hadapan daripadanya. Permulaan akan dilakukan oleh pegawai pelepas. diikuti dengan arahan ‘Sedia’ serta tembakan pistol menandakan peserta boleh memulakan lariannya. sebaik-baiknya tapak kaki pelari hendaklah menyentuh balapan pada masa yang sama supaya tenaga dapat dijimatkan.

Semasa berlari. Tangan pelari sering bertukar fungsi dengan kaki. siku tangan kiri pelari akan bergerak ke belakang. kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang. dia mungkin memenangi perlumbaan itu atau menduduki tempat kedua atau mungkin juga tempat terakhir. 3. oleh itu dengan cara ini lutut dapat dinaikkan dan ke hadapan. Dengan menggunakan taktik yang betul dan bersesuaian dengan keupayaan sendiri. Dalam proses menamatkan larian. Pelari secara amnya harus berlari dengan tenang dan bersahaja supaya pelari mempunyai tenaga simpanan yang akan digunakan untuk membuat pecutan pada fasa akhir larian. Untuk tiba ke garisan penamat pelari akan berusaha meningkatkan kepantasan atau pecutannya. terdapat tiga fungsi kaki. dan mengulangi pergerakan ‘drive’ yang baru selepas selesai sesuatu ‘drive’. 2. menggunakan teknik dan taktik larian yang betul serta mempunyai ciri-ciri utama pelari acara ini. atau ke sebelahnya kerana boleh mengganggu pergerakan dan tidak dapat memberi keseimbangan diri juga tumpuan pada larian. Bahagian belakang pelari hendaklah dikekalkan lurus menegak untuk membantunya dalam pergerakan hadapan serta mengangkat lutut dan memberi sokongan yang betul dengan kaki. Menamatkan Larian Sudah tentu matlamat seseorang pelari dalam sebarang acara ialah menamatkan larian sejauh dua pusingan balapan bersaiz 400 meter dalam masa sesingkat mungkin. Semasa berlari. Antara aspek-aspek itu adalah seperti berikut : I. kaki hendaklah membengkok secara semulajadi ke arah paha. Semuanya im akan dicapai sekiranya pelari itu dapat berlari dengan baik. bahu pelari pula mestilah dalam keadaan lurus serta pusingan lengan hendaklah berlaku di sini dan bahu digerakkan ke hadapan sedikit. Pelari juga hendaklah memberikan perhatian terhadap rentak antara kaki dan tangan apabila berlari dalam acara ini.akhir larian. Umumnya. Pelari baru atau muda hendaklah belajar berlari dengan menggunakan tapak kakinya.. Dengan demikian. Panduan Umum Jurulatih untuk pelari-pelari baru hendaklah lebih menumpukan perhatian kepada aspek-aspek yang perlu dalam larian terlebih dahulu daripada memberi penekanan pada hal-hal yang mungkin kurang penting ketika itu. iaitu dengan menolak ke hadapan bahagian torso untuk mencecah pita atau tali penamat lebih dahulu daripada pelumba lain. pelari dapat menamatkan lariannya dengan baik dan mencatat masa yang diharapkannya. Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter di hadapannya. Umpamanya. . walaupun kadang-kadang kakinya berasa tidak berdaya berbuat demikian kerana kekurangan tenaga dan daya. atau berjaya pula mencipta rekod baru. iaitu untuk menyokong kaki itu berlari. hayunan tangan dan pergerakan kaki secara berlawanan amat penting dalam usaha meningkatkan kepantasan sesuatu pergerakan atau larian. Pada masa yang sama pelari hendaklah menanam semangat yang kental dan keazaman yang tinggi untuk memenangi perlumbaan itu. Pelari hendaklah mengelakkan dari menoleh ke belakang. apabila kaki sebelah kanan bertindak sebagai penggerak hadapan. cara menamatkan larian adalah sama seperti acara-acara larian yang lain. sebaik sahaja kaki hadapan melangkah. menggerakkan badan pelari kehadapan.

diselaraskan dengan anggota bahagian bawah tubuh. acara 800 meter boleh menjadi acara yang menarik dan mencabar walaupim ramai yang tidak berpendapat demikian. sebelum menghadapi peserta-peserta lain dalam perlumbaan. sedikit sebanyak mampu membantu pelani itu mengatur strategi lain yang sesuai dengan keadaan di situ. Pada keseluruhannya. Ketahanan diri boleh dibina menerusi latihan yang konsisten dan mematuhi aturan latihan ini dengan betul dan bersistem. Dengan adanya gabungan latihan larian pecut. 5. Untuk jarak 200 meter yang pertama pelari hendaklah berlari pada kepantasan yang agak tinggi dan sebaik-baiknya hendaklah berada di hadapan atau berlari di lorong paling dalam pada kedudukan yang selesa. Antara latihan yang sesuai untuk membina rentak larian yang sama dalam larian 800 meter merangkumi latihan berikut: 1. Ini adalah sebagai satu cara untuk mengelakkan persaingan daripada peserta lain dan memberikan kesan psikologi kepada mereka. pelari harus berusaha mencani kelemahan yang terdapat pada peserta lain. 3. 2. Bahagian atas badan hendaklah dalani kedudukan tenang seboleh mungkin. Aplikasi Dalam Larian Walaupun ramai pelari beranggapan bahawa teknik permulaan untuk acara 800 meter iidak terlalu penting tetapi teknik ini tidak harus diabaikan. Misalnya. lari ketahanan dan lari mengikut rentak akan melengkapkan seseorang pelari untuk bersedia menghadapi sebarang saingan daripada pelari lain dalam perlumbaan. Latihan harian pecut dengan kelajuart dan kepantasan yang berbeza-beza. Teknik permulaan ini harus digunakan oleh pelari untuk mencari kedudukan permulaan terbaik dibandingkan dengan pelari lain. Permulaan yang baik sudah tentu akan memberi kemenangan psikologi dan akan mewujudkan kayakinan pada diri pelari untuk meneruskan lariannya atau memenangi acara itu dengan cemerlang. Dalam larian 800 meter. Oleh yang demikian dengan mengikuti latihan yang bersepadu dan bersistem serta . Pelari-pelari yang berlari dalam lorong luar tidak dapat melihat jarak yang ditinggalkannya apabila melepasi sesuatu jarak dan merupakan suatu masalah kepada pelari berkenaan untuk berlari mengikut rentak dan strategi sendiri tanpa dipengaruhi pelari lain. Setiap latihan membawa kepentingan tersendiri kepada pelari. Penonton juga akan menggemari acara ini kerana pelari akan berlari sejauh dua pusingan balapan yang memberikan kesempatan kepada penonton untuk menyaksikan larian yang lebih lama tetapi pada kepantasan yang agak tinggi. Dengan mengekori pelari di hadapan pada jarak yang dekat memudahkan pelari berkenaan bertindak sesuatu apabila hampir dengan garisan penamat. Latihan berlari dengan meningkatkanjarak Latihan berlari pecut untuk jarak yang dekat. 5. seseorang pelari mesti bersedia dan segi mental dan fizikal supaya dapat mengatasi sebarang halangan. Latihan berlari mengikut rentak Iarian yang sama untuk jarak yang agak jauh.4. 4. Dengan adanya sedikita maklumat dan pengetahuan tentang peserta lain. dia hendaklah cuba merapatkan din dalam kumpulan peserta yang di hadapannya. apabila seseorang pelari mengatasi pelari lain. Untuk berjaya dalam acara ini. latihan berlari pecut adalah penting untuk pelan melakukan pecutan pada peringkat akhir larian 800 meter. Latihan berlari mengikut arah yang berlainan. Bahagian atas anggota badan harus dihayunkan selebar yang boleh. Sekiranya seseorang pelari itu ditinggalkan oleh pelari lain. guru pengawas dan penghayatan sendiri. Selain itu. Dia hendaklah cuba menjarakkan diri daripada pelari lain. Pengetahuan ini boleh diperolehi menerusi jurulatih.

atau tanpa berkasut. sudah tentu akan menjanjikan suatu keputusan yang cemerlang kepada pelari jika dapat mencatat masa yang lebih baik dari semasa ke semasa. setahun dan sebagainya. 2. Pelari tidak dibenarkan keluar meninggalkan balapan sebelum menamatkan larian. acara ini lebih sesuai digolongkan sebagai acara lari jarak sederhana. risalah kebanyakan buku tentang sukan olahraga yang ditulis oleh penulis.penulis barat. 4. Acara ini disertai oleh lelaki dan juga wanita. Pelari akan berlari tanpa mengikut lorong dan mula hingga ke akhir penlumbaan. dari peningkat sekolah hinggalah ke peringkat antarabangsa. Pelari dibenarkan memakai kasut lanian atau spikes. tiga bulan. Sekali lagi ada sesetengah pihak tidak bersetuju mengkategorikan 1500 meter sebagai acara jarak sederhana. Acara Jarak Sederhana:1500 meter Satu lagi acara yang tergolong sebagai acara lari jarak sederhana ialah 1500 meter. 6. mengikut pembahagian tidak rasmi yang dibuat oleh IAAF. Pelari hendaklah menamatkan larian dengan melepasi pita atau gansan penamat yang disediakan. pelari harus melalui latihan yang lama dan bersistem supaya jantung. digalakkan bagi mencapai kejayaan. Jarak acara ini ialah tiga pusingan balapan 400 meter dan diikuti dengan jarak 300 meter lagi. cuba penghalang pelari lain atau merempuh pelari lain ketika berlari. Permulaannya ialah pada akhir selekoh pertama balapan. Pelari hendaklah memakai pakaian yang sesuai untuk sukan olahraga dan khasnya untuk acara ini. Bagaimanapun. yang bermula pada akhir selekoh pertama balapan. Aturan dan Cara Larian 1. Bagaimanapun adalah lebih baik dan wajar mereka memakai spikes bagi memudahkan larian. paru-paru dan otot dapat dilazimkan bagi memperoleh keperluan oksigen apabila kadar larian ditingkatkan. 3. memasukkan acara ini sebagai acara lari jarak sederhana. Pelari hendaklah mula berlari setelah isyarat dan arahan diberikan oleh pegawai pelepas. Salah satu cara meningkatkan masa larian yang lebih baik ialah menerusi penyertaan dalam sesuatu perlumbaan dari semasa ke semasa. sebaliknya mereka lebih meletak acara ini sebagai acara lari jarak jauh. kasut biasa. Atas alasan ialah kerana. . Latihan yang intensif dan konsisten amat penting bagi mereka yang ingin mengambil bahagian dalam acara ini dan sesuatu yang tidak semudah yang dijangkakan untuk mencapai tahap kecergasan dan ketahanan yang tinggi untuk berlari pada jarak sebegini. Pelari atau jurulatih hendaklah menyimpan rekod catatan peribadi yang harus diisikan misalnya untuk tempoh sebulan. 7. enam bulan.menggunakan strategi larian yang berkesan. Ramai berpendapat bahawa kaedah latihan yang progresif yakni daripada yang senang kepada yang sukar. ini bermakna pelari dikehendaki berlari sejauh 3 ¼ pusingan. Pelari akan berlari sejumlah 3 % pusingan balapan 400 meter. bagi mencapai peringkat-peningkat mi. 5.

Peserta dengan nombor sedikit ditempatkan pada kedudukan paling dalam dan diikuti dengan nombor berikutnya. Teknik Latihan Biasanya pelari jarak sederhana ini terdiri daripada mereka yang berbadan tinggi. Ini bermakna pelari harus berlari tanpa mengeluarkan tenaga dengan sia-sia. Sebaik sahaja tembakan dilepaskan. Walaupun kadangkadang pelari terpengaruh atau terikut-ikut dengan rentak larian peserta lain. Bagaimanapun. yang merangkumi pelbagai hal berkaitan dengan acara ini dan tidak sekadar berlari sahaja. iaitu ‘Sedia’ dan diikuti dengan tembakan pistol dan yang penting dalam memulakan permulaan acara ini ialah cuba mendapatkan kedudukan terbaik atau berada dalam kumpulan pelari yang di hadapan. Arahan yang diberi oleh pegawai pelepas untuk memulakan larian acara 1500 meter ini adalah sama dengan 800 meter. Setiap peserta akan memulakan perlumbaan pada selekoh kedua balapan 400 meter. Jika berlari di bahagian uar.8. Dalam acara ini suatu perkara yang tidak harus diketepikan oleh pelari ialah penjimatan tenaga semasa berlari. Permulaan Biasanya peserta-peserta yang dipilih ke perlumbaan akhir dalam acara ini dalam kebanyakan perjumpaan olahraga. Semasa Larian Perkara utama yang harus diberi perhatian oleh pelari 1500 meter ialah berlari mengikut rentak dan keupayaan sendiri serta perancangan larian yang dikehendaki. 10. semua pelari akan cuba memasuki lorong paling dalam bagi membolehkan mereka berlari di bahagian dalam balapan. Oleh sebab pelari terpaksa berlari hampir empat pusingan dan pada kepantasan yang agak tinggi. Bilangan peserta dihadkan kepada 12 hingga 20 orang peserta sahaja. Pelari tidak dibenarkan menggunakan sebarang alat bantu atau bahan-bahan penguat yang dilarang oleh IAAF. Semua pelari akan menggunakan permulaan gaya berdiri dan tanpa penggunakan blok permulaan. Perkara yang lebih penting ialah mereka juga harus mengikut latihan serius dari masa ke semasa. kebanyakan olahragawan yang menceburkan diri dalam acara ini adalah terdiri daripada mereka yang mempunyai bentuk fizikal yang begini. 9. Walaupun kadangkadang pelari tidak semestinya sedemikian. tetapi seboleh mungkin pelari hendaklah mengikut rentak Iarian sendin. setiap tenaga hendaklah . Pegawai perlumbaan akan memberi isyarat apabila pelari mempunyat baki satu lagi pusingan lariannya. iaitu pada garisan melengkung yang disediakan. tidak gemuk dan mempunyai kaki yang panjang dan mempunyai otot yang pejal. kedudukan peserta ditentukan menerusi undian berdasarkan nombor dan bukan lorong. Mereka akan berbaris sepanjang garisan permulaan sementara menantikan isyarat permulaan daripada pegawai pelepas. lalu memotong untuk memasuki lorong dalam apabila ada kesernpatan herbuat demikian. peserta harus berlari lurus dan deras ke hadapan untuk suatu jarak tertentu. dipilih menerusi saringan dan separuh akhir. Pelari hendaklah mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang ditetapkan dan keputusan yang dicapai dan disahkan oleh pegawai perlumbaan adalah muktamad.

iaitu untuk menienangi perlumbaan itu dan memperbaiki catatan masa terbaik atau lebih baik daripada catatan yang lalu. perkembangan atau peringkat dalam larian 1500 meter ini boleh dibahagikan seperti benkut: 1. Sebaik sahaja kaki menyentuh balapan. sokongan diperoleh. Jarak langkahan serta kekerapan akan menentukan kederasan larian. manakala pergerakan kaki ke belakang hendaklah pada kelajuan yang lebih atau sama dengan pergerakan badan ke hadapan. kemudian dengan kepantasan sederhana untuk jarak kemudiannya. berdasarkan kepada keupayaan peserta lain. Dalam menyertai sesuatu perlumbaan. jari-jari kaki digunakan untuk menolak badan ke hadapan. 2. Kedudukan kaki hendaklah dalam keadaan lurus dengan menekankan kepada pendaratan pada seluruh tapak kaki supaya keseimbangan badan dapat diwujudkan. daripada tumit yang menyentuh balapan manakala ketika melakukan permulaan. Tenaga juga perlu kerana pelari harus menjaga anggota-anggota badannya supaya kekal kuat sepanjang larian yang agak jauh itu. Sebagai panduan umum. Pergerakan dan langkah kaki yang betul Penyimpanan daya dan tenaga mengikut jarak larian.digunakan dengan betul. Mungkin ramai pelari berpendapat bahawa untuk memecut pada tahap akhir. Dengan berlari di dalam lorong yang paling dalam pelari dapat menjimatkan tenaga semasa berlari. Untuk menghasilkan larian yang baik atau pantas. Untuk mencapai matlamat ini. Permulaan yang baik serta kedudukan yang baik. Kcdudukan badan pelari ketika benlani hendaklah menegak dan ini berlainan daripada larian pecut. mengelakkan diri daripada dihimpit oleh pelari-pelari lain dan memberi kesempatan kepada seseorang pelari berlari mengikut rentak masing-masing. Apabila tiba pada tahap 100 hingga 150 meter sebelum menamatkan larian. pergelangan kaki dilebarkan atau ditekan dengan jari-jari kaki untuk memberi keseimbangan yang lebih. Ramai pelari yang tidak dapat meningkatkan kepantasan pada tahap ini disebabkan kehilangan tenaga dan yang dapat mereka lakukan ialah meneruskan kepantasan yang sedia ada hingga ke garisan akhir. 3. otot kaki hendaklah ditegangkan. Gerakan atau langkah kaki pelari hendaklah ke hadapan sedikit daripada titik graviti. 4. . dengan demikian akan memberikan kesan psikologi terhadap pelari lain. pelari hendaklah berlari dengan kelajuan maksimum. larian tidaklah semudah yang diperkatakan. pelari hendaklah merancang lariannya serta mempunyai strategi larian tersendiri. Jumlah langkah dalam satu saat juga penting dalam kelajuan. Ketika berlari. Jangan biarkan pelari lain beradajauh di hadapan. lebih-lebih lagi jika pelari lain turut berbuat demikian. kelajuan dan ketinggian projeksi pertengahan titik graviti. Pelari juga boleh berlari bebas daripada kumpulan peserta lain. Panduan umum Sebaik sahaja pistol dibunyikan oleh pegawai pelepas. Biar apa pun yang penting ialah pelari harus dapat berlari dengan bijak dan menggunakan tenaga tanpa berlebihan. pelari akan berusaha mendapatkan kedudukan terbaik di hadapan pelari lain dengan tujuan berlari di dalam lorong yang paling dalam. seseorang pelari mempunyai dua matlamat. masa yang lebih lama di udara berbanding dengan di darat diperlukan yang akhirnya menghasilkan masa yang baik. Oleh itu taktik larian yang haru digunakan oleh pelari ialah berlari dengan kepantasan yang lebih pada tahap 100 hingga 200 meter pertama. Jarak langkah bergantung pada sudut.