P. 1
72186709-mem-u-zin

72186709-mem-u-zin

|Views: 249|Likes:
Published by Musa şen

More info:

Published by: Musa şen on Apr 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2014

pdf

text

original

SIgun

yayinlari

Büyük

Ozanlar

Dizisi

1

MEM
A A

EHMEDE XANI
Türkçesi
:

M. E. Bozarslan

GÜN YAYINLARI
Başmusahip Sokak, Tan Ap. No.
İSTANBUL - 1968
6

HÎLAL MATBAACILIK KOLL. ŞTÎ. - îstanbul -

1968

- Tel.:

22 91 78

PfiŞGOTIN ÖNSÖZ .

Bunlarm sayısmm çok az olduğu aşi¬ kârdır. jüzyUm sonlarmda yazUdığı için. Türkçe'ye de çevirilmemiştir. Bunun için. Çünkü eser Arap harfleriyle yazUmış. hem de Arap harfleriyle okumayı bilen kimseler ancak okuyabilmektedirler.MEMO ZÎN 9 MEM Ü ZlN dünyanm ölmez edebî eserleri arasmda ön safta yer almıştır. hem de Türkçe'ye çevirdik. Böylece Kürtçe de konuşan. O kadar ki birçok okumamış kimseler dahi kendilerine göre kitabm bazı pasajlarmı ez¬ berler ve ara sıra münasebet gelince ezbere okumaktadır¬ lar. Ajnrıca her saj^a da ajmı miktarda. Türkçe de konuşan okuyucular için bu kitabı okuma fırsatı doğmaktadır. Türkçe sajrfalan da sağ tarafa koy¬ duk. çağ¬ daşı olan diğer bütün eserler gibi onda da birçok Arapça ve Farsça kelime vardır. Ne yazık ki ülkemizin Kürtçe ve Türkçe konuşan oku¬ yucuları bugüne kadar bu değerU eseri okumaktan yok¬ sun kalmışlardır. mısra mısra di¬ zildi. işte bu ihtiyacı karşılamak için MEM Ü ZlN'i hem L⬠tin harflerine. Orijinaliyle Türkçe çevirisinin karşUaştırUmasmı ko¬ laylaştırmak için Kürtçe ve Türkçe saj^alan karşUıkh. Bu eser XVII. Tabiî Türkçe çevirisinde bu ke- . Fuzulî'nin LEYLA ÎLE MECNUN'ımun bir dengidir. Özellikle ülkemizin Doğu bölgesinde bu kitap halk arasmda hayli tanınmıştır. değerini herkese kabul ettirmektedir. Kürtçe sayfalan sol. Bu dev eser konusuyla Şekspir'in RO¬ MEO VE JULÎYET'inin. hem Kürtçe'jd. her okujoıcunun gönlünü kendine çekmekte. Gerek konusu ve gerekse edebî değeriyle bu eser.

hem de Kürt edebiyatına ölmez bir eser arma¬ ğan etmiştir. zayıflığı ve çare¬ sizliği Memo ve Zin'in şahsında toplayarak . suçsuzluğu. yöneticilerin davranış ve anlayışmı. . devletin siyasî ve idarî çarkına hâkim olan anlayışı usta bir üslûpla anlat¬ mış. bu geri. bu çürük ve haksız düzene karşı âdeta isyan etmiştir. Fakat kitabın orijinalindeki bu yabancı kelimele¬ ri değiştirmedik. Bundan başka o çağda yöneticilere. çıkarcı ve dalkavuk kimselerin sözüyle oturup kalkmalarmı ortaya koyarak kötülemiş.MEMO ZlN 11 Umeleri de Kürtçe kelimeler ve cümleler gibi aynen çe¬ virdik. çağdaş ve modern bir üs¬ lûpla yazmıştır. doğruluğu. zalim. çarpık ve küflü anlayışı yerden yere vurmuş. Hânî bu eserde Memo ve Zîn'in aşkı etrafmda çağınm yaşantısını. özeUikle on¬ ların kötü niyetU. Mem û Zîn'in hikâyesi «Meme Alan» adıyla Kürt hal¬ kı arasmda hayli yaygm ve eskidir. kinci. îjâliği. o zamanın sosyal. dal¬ kavukluğu. Bu suretle hem destanı kaybolmaktan kurtarmış. Bunun için kitabm sonuna bir Sözlük ekledik ve bu keUmelerin açıklamasını o söz¬ lükte Kürtçe ve Türkçe olarak yazdık. Büjrük Ozan Ahmed-i Hânî de «Meme Alan» desta¬ nından ilham alarak o hikâyejd kendi çağmm yaşantısma göre somut bir kalıba dökmüş. Ancak herkes bun¬ larm anlammı bilmemektedir. olduğu gibi yazdık. fitneciliği ve ikiyüzlülüğü de Bekir'de somutlaştırarak gözler önüne sermiştir. kötülüğü. Bu hikâye Milâttan önceden bu yana halk arasmda söylenen ve mitolojik bir niteUk kazanan bir destandır. kültürel ve idarî duru¬ munu da güçlü bir meharetle tasvir etmiş gözler önüne sermiştir.

bazı bölüm¬ leri de Almanca'ya çevirilmiştir. bu ölmez klâsik eseri ülkemizin okuyucularına kazandır¬ mak ve tanıtmaktır. 1 Bu kitabı çevirmekte ve yayınlamaktaki amacımız. Ülkemizde ÎSLÂM ANSÎKLOPEDlSÎ'nin 68. hem okuyucularm kültürünün artmasına. Bundan başka kitabm tamamı Rusça'ya. hem de ülkemizin kitaphğınm zenginleşmesine hizmet ettiğimize inanıyo¬ ruz.MEMO ZlN 13 MEM o ZÎN bundan önce üç defa basUmıştır: 1919 yUmda istanbul'da Arap harfleriyle. saj^asmda kitabm adı ve yazarının bij'Ografisi kısaca geçmektedir. 20/10/1968 M. Bu inancımız gerçekleşirse kendimizi mutlu sayaca¬ ğız. Ayrıca bu ölmez eseri Lâtin harflerine ve Türkçeye çevirmek bize nasibolduğu için çok sevinçUjdz. Hemen hemen bütün dünya Ansiklopedilerinde kitaptan ve yazarmdan bah¬ sedilmektedir. 3 1962 yUında Moskova'da Lâtin harfleriyle. 2 1958 yılında Şam'da Arap harfleriyle. Bu kitabı çevirip yayınlamakla. fasikül 1113. Emin Bozarslan .

Kısacası: her zaman halktan . Her bölümünün başın¬ da da okuma. feodal düzene karşı cephe almış. Bu kitap Arapça . MEM Ü ZlN'den de anlaşılacağı gibi haksızlığa. NÜBARA BIÇÛKAN (Küçüklerin Turfandası) da değerli bir eseridir. Bu eser NÜBARA BIÇÜKAN'Ia birlikte istanbul'da birkaç defa basUmıştır. bu yolda hayli mücadele etmiş¬ tir.HANÎ'NİN BİYOGRAFİSİ Ahmed-i Hânî 1651 jolında Hakkâri bölgesinin Hân köjmnde dünyaya gelmiştir. bu alanda hayU ilerlemiştir. çalışma. 1690 yUmda başladığı söy¬ lenmektedir. Türbesi Doğubayezit'te halkın ziyaretgâhıdır. Kısa bir sürede iUm ve kiUtürde ün salmış. zııIme. birçok nefis şiir ve eser armağan etmiştir. Ozan bu kitabı 1695 yUmda ta¬ mamlamıştır. Bunlardan başka EQlDA IMANE (inanç yolu) adlı küçük ve manzum bir eser yazmıştır. doğruluk ve bunlara benzer sos¬ yal konular hakkmda bir öğüt yazmıştır. o da MEM Ü ZlN gibi manzumdur. Hânî. Bu eserin yazılış tarihi 1684'tür.Kürtçe sözlüktür. çıkar peşinde koşmamıştır. Fakat yazık ki vefat tarihi belli değildir. gericiliğe. Eserlerinin şa¬ heseri MEM O ZlN'dir. Hânî Kürt edebiyatına çok değerli hizmetler yapmış. çağında çok ileri görüşlüydü. çaresizlerin ve haksızlığa uğrayanların yardımcısı olmuştur. yoksulların. Çağdaşı olan bazı bil¬ ginler gibi yöneticilere ve zahmlere dalkavukluk etmemiş. Hangi tarihte bu eseri yazmaya başladığı hakkmda hiçbir belge yoktur. Hânî Doğubayezit'de vefat etmiş ve orada defnedilmiştir. 14 yaşlarmdayken yazarlık hayatına atUmıştır. zavalhlarm.

» Bundan da açıkça anlaşUıyor ki revaçtakiler ve ma¬ kam sahipleri için mutlu azmlık için çalışmamış . Kürtçe olarak yazmış ve Kürt edebiyatmm öncülerinden biri olmuştur. Ölümsüz Ozan. Sa¬ di'nin. kendi ana diliyle. Kürt çocukları için yazdun. inandığmı cesa¬ retle anlatmış ve yazmış. Ana diU Kürtçe'den başka Türkçe'yi. bu hususta hiçbir şeyden endişe etmemiş. Bu hususta Doğulu bilginlerden Firdevsi'nin. Eserinden de anlaşUacağı gibi derin bir felsefeye ve geniş bir kültüre sahipti. Örneğin. halk çocukları için çalışmış ve hizmet et¬ miştir. edebiyat alanmda nasıl mahir idiyse.MEMO ZlN 17 yana olmuştur. . Ne yazık ki hayatı hakkmda elimizde. felsefe ve kültür alanında da öylece yüksek bir mevkideydi. Eserlerinin hepsini halk diliyle. Hânî o çağın aristokratik modasına uymamış ve di¬ ğer bilginler gibi eserlerini Arapça ve Frasça yazmamış¬ tır. Arapça'ja ve Farsça'yı da ijd biUrdi. Fuzulî'nin ve benzerlerinin dengiydi. doğruyu söylemekten ve yazmaktan hiç ama hiç geri durmamıştır. halk ço¬ ğunluğu için. NÜBARA BIÇÜKAN'm önsö¬ zünde şöyle demiştir: «Ben bunu revaçtakiler için değil. belgelere da¬ yanan bir bilgi yoktur. Büyük Ozan düşüncesinde özgürdü. Fakat şurası bize teselli veriyor ki eserleri admı ölmez insanlarm safına katmış ve onu ebe- dîleştirmiştir.

Aşk kaleminin nakşı da jdne senin adındır.I AJLLAHA ÖVGÜ Kitabm Vallahi Ey Ey baş yazısı AUahm adı eksik demektir kitap. Ey gönül sahiplerinin gönüllerinin sevgiUsi. Amaç edinilen Kabe'nin şahı senin adındır. Sensin gönülleri kendine doğru çeken! Övünen ve nazlanan sevgili sensin! ÂşUî da sensin. Senin nakşın olmadan kalemin nakşı çiğdir Senin adm olmazsa yazı da eksik kalır. olmazsa onun adı aşk güzelliğinin doğuş ufku olan Allah! «aşk-ı hakikî» ile «aşk-ı mecazî»nin sevgilisi AUah! . Senin adındır tüm vahiylerin özü Görünmejdp de keşfedilen varlıklar .Senin adın üzerine yazılır aşk yazısı. senin admda görünür. Bütün kutsal yazılar da senin admda toplu hâlde durur. fakat dileksizsin.

işlemesi ince bir nakıştır. işte gerçekten gerçek olan. işte bu harf. Bu yaraltUan. Gerçi görünüşte. Erdem de. Ruhlar ise kutsallUîIa nişanlanmışlar.der. o harftir. kusur da hep onda gözükür. o da hemen olur. Bu ruhlarla cisimler cebirle. senden gayrı bütün yaratıklar. gerçi amaç insandı. güzelliğin ışığmdandu-. Bu iki âlemden biridir insanm kendisi. Hem o emir. «Ol» ve »Oldu» emrinin bir harfidir (1). kendisinden yararlanUan da sensin! Şüphesiz hem isteyen. ona «Ol». zorla Çiftleştirilmişler Allahın emriyle. bu insan ve görünen bu varlıklar. hem de istenensin! Sensin sevgiUnin yüzündeki aydınlık! Zavallı âşıkm gönlündeki ateş yine sensin! Mumsun ama ateş ve ışık çeşidinden değilsin. (1) Şu anlamdaki âyete işaret ediyor: «Allah bir şeyi yarat¬ mak istediği zaman. hem de yaratış senin kudretine bağlıdır. Gröriinen ve görünmeyen hep onda mevcuttur. Hepsinin yönetimi ve geçimi seninledir. Gel gör ki amacıyle anlamı derin mi derin. Güneşsin ama perdelenmişsin gözlerden! Evren tılsımmm içinde definesin sen! insan admdan keşfedilen hazinesin sen! Bu evren. Ey yaratışın ve emrin bahçesine fejdz yağdıran AUah!.MEMO ZlN 21 Fayda veren de. Cisimler maddeden resmedilmişler. Maddenin değeri gerçi düşüktür Ama kutsallık. Senin emrin «01» sözcüğüyle iki âlemi birden Varlığa getirdi. en büyük kalemin nakşıdır. sen onu en küçük olarak göstermişsin Ama asImda o.» .

Gerçekten güzel ve parlak bir düzen Düzenledin bizler için doğrusu sen! Biz gafiller. Ne kadar evren çeşidi varsa. Bunca arazlar ve cevherleri. Gönlümüzde taşımıyoruz senin fikrini ve de zikrini. günahkârlar. Bunca arzu edilen ve sevilenler. Hayvanlar. Hepsi bizler için işler hâldedir. Bunca aranan ve istenenler. Hepsi insan çeşidine tâbidir. Kötülük isteyen nefsimizle kayıtlıjnz. hem uzak. hem ışık. gönülden anmıyorsa eğer seni. Hepsi muazzam bunca felek. AUahım ! Ona şükredici bir dil ver ! . Bunca yerler ve unsurları. Arananlar. madenler ve bitkiler. Ve bütün jdyeceklerle giyecekler. Bu göz kamaştırıcı gezgin saray. DiUmizle de ödemiyoruz senin hamdini ve de şükrünü. Hânî. Bunca doyulmaz nimet ve değer.MEMO ZlN 23 însanm kendisi hem karanlıktır. Hepsi muhterem bunca melek. tenbeller. Hepsi bizler için yük altmdadır. Dönüp dolaşan bu muazzam çark. amaç edinilenler ve muradlar. insan hem yakındır sana.

Her nasU varlığa getirdinse güzel yaptm. Her nejâ yarattmsa güzel yarattın. Ey işi güzel olan! Her nejd yarattmsa sen. ortaksız. benzersiz var olan AUah! Ey zevâU olmayan. feleklerin hepsini. MaşaUah. Her biri kendi yerindedir ve yerine lâjnıktır. . kendi kendine var olan. meleklerin. sen yarattm hepsini. daima var olan bakî AUah! Ey fâni olmayan.n AIXAHA ÇAGKI VE YAKARIŞ Ey şükrü dilin cevheri olan AUah! Ey anması gönlü parUdatan Allah! Ey eşsiz. doğru yolu gösteren Allah î Ey yerlerin ve göklerin yaratıcısı! Ey bütün insanların ve cinlerin yaratıcısı! Ülkelerin. bir olan Allah! Ey emsalsiz.

-«Büyük Ayı yada «Küçük. bitkiler ve madenler. ister inanmayanlar olsun. Kalem. Bunca güzel şey icadettin sen. hem de açık oluşunun işte budur hikmeti. güneşin çevresinde dönen. Birbirine katılmış inciler gibi olan yedili (2). herhalde. Senin güzelUğinle süslenir sevgililer. Sanki hepsi bir vücut.herhalde. îlk-maddeleri yokken nakşedip süsledin. Âşıkları çeken. Hem kajnp. dokuz gezegenin yörüngeleridir. hajT^anlar. senin derdindir. Işığm olmasa görünmezler bile. (1) Sedeflerden maksatı. gök ve anahtarları. Her altı yön ve dört köşeler. Ak ve parlak inciler ve de siyahlar (1). Hulâsa: îster başlangıç. Toprak. incilerden maksat da. hem de hazır oluşunun işte budur kudreti. Sanki hepsi bir şehir. Sen de öylece onlarda gizlenmişsin. arş ve sabit yUdızIar. Fakat bunları kendine yer edinmişsin. Parçalanmak ve yer almak yoktur senin için. Kısaca: îster inanan. Bunlarm hepsini yokluktan sen var ettin. senin çekimindir. bir varlığı olmaz hiçbirinin. Hepsi sana öylece ajma olmuş. . Hem gizli. Gönülleri sızlatan. sen de han. işte bu kadar sanat gösterdin sen. Ayı» takımıdır. sen de can . ister son olsun. Doğmuş olup da çok doğurgan olan üçler: Yani toprak. GüzeUiğin olmasa. Levh. gezegenler^ (2) Yedili'den maksat.MEMO ZlN 27 Dolu inci olan bu dokuz sedef. Senden imrenerek rakipler gayrete geUr.

Bülbüle o güzel sesini veren de sen. Nilüfer'i nazlı büjöiten de sensin. Dilberleri gönül çekici yaratıp yaratıp Meczup âşıkları sersemletensin. O yansıyı da güneş ışığı. Ferhad'a kanlı gözyaşları döktüren de sen. San'an Şeyhinin hikâyesini kasdediyor. Sülünlerin ayağmı bağlayan da sen. Ramin'i Veysi'ye sen râm ettin. Yusuf'u nasU Züleyha'ya gösterdin? Vâmık'ı neden Azra'ya kavuşturdun? Elli hac edâ eden o şeyhi de. Leylâ'yı Mecnûn'a sen belâ ettin. Omuzlardan dökülen zülüf ve örgüler. (1) . Onlar aynaja su sanırlar.MEMO ZİN 29 Şirin'i Perviz'e şeker yapan sendin. Gönülleri dolduran sevgi ve aşk. Büjütüp güneşe müşteri eden de sen. Servilere o uzun boyu veren sensin. Mumlarm ucuna ışığı yerleştirensin. Seninle birbirlerine uygun düştüler. Kırmızı gülü dikenlerden çekip çıkaran sensin. Ajmalan Tûtî'Ierin önünde tutan da sen. Seninle var olup yüzyüze durdu. Gâvur kızı için sen delirttin (1) . Ve sensin bülbülü bin deUye döndüren. Kendi güzelliğin yansısm diye. Gül bitkisine güzel rengini. Canavarlarm yolunda tuzak kuran da. Ardarda ajmalan yaratan sensin. Pervaneyi sevda ile talan edensin.

Doğru yola getirmek istediğin.MEMO ZÎN 31 Suda görürler senin nakşmı. Gönlün amacı ve muradı sen şahsm. Onlar o amacı yakm görür. Desteklemek. Ve hizmetçi bile olsa efendileştirirsin. Amaç önde hazır olunca. maşallah! . Onu kutsal makamlara götürecekti elbet.. Sen kendisine o denli yarduncıydm ki. Nasıl ulaştırdın jdicelere isa'yı! Acaba o canı sen neden sevdin? Gizlice îdris'e verdiğin ders. Bir defa olsun secde etmedi başkasmm önünde. Zavallı günahsız Şeytan. Dudağı kuruyanlar duru su arar elbet. Gel gör ki sen de saptınrsm dilediğini yolundan. Günde bin ibadet ediyordu: Çünkü sen güc vermiştin ona.. takılıp kalırlar. onu ebediyyen ateşe çarptırdı. O. Gel gör ki o benle zülüf tuzak ve yemdir. Sen de onu tardettin kapından. Ve ne sudan sakınırlar kendilerini. yardım etmek istediğin kimseyi de Derhal bilinen makama götürürsün. Tûtî'Ierin şeker dili kendiUğinden mi? Hayır. Kahrın. ne güneşten. Ve yolundan saptırmak istediğin kimsenin Ayağını zülüf ve benle bağlarsın. onu söylerler. Amaca yönelecek elbet her gören. sana secde etmeden önce Âdem'i kıblegâh yaptın. Ne duyarlarsa. HıUâsa: Senin hikmetinden anlayan Bir tek fert görmedik. ona secde ettirdin. Ve bağlanır ayaklan. Tanrıdan başkasma secde etmedi. Ey tapınUan AUah! Sen.

Meğer yardımcısı Allah ola Ya da rehberi Mustafa! AUahım! Mustafa'nm hakkı için. inan. Hânî'jn kendine âşinâ kıl! . Senin hakkmda.MEMO ZlN 33 îdrâk sahibi olup da irfan anyanlar. «Tanımadık» dediler. şu bilgisizliğiyle senin hakkmda Sapıklığa düşerse çok değil. Hânî.

meydana çıksm. Yaratıklarla perdelenen o varlığı zorunlu. Ki varlığı bunlarla ispat edilsin.m PEYGAMBERE ÖVGÜ Varlıklar. KalabiUr miydi tek bir resimle? Ona lâjnk bir yazı gerekliydi. o da Zat-i Kibriyadır. Varlığı zorunlu olan birdir. Ve gizlenen güzeUiği çıksın ortaya. Asla zorunlu ve zorunsuz olmazlar. Faş olsun cevher definesi. Bunun için kalem oldu ilk yarattığı. O güçlü ve kudretli nakışçmm hüneri. deliller ve kanıtlara göre. Var olanlarm hepsi yazısızdı. Varlığı zorunsuz olanlarsa tüm yaratıklardır. . Nakşm varlığından varlığı nakışçmm. Fakat o bilgili Hakimin sanatı. KUdı yaratıkları kendine doğuş ufku.

Ebedî güzellikten ilk defa parlayan. Sayılmaları ve sayUır olmaları itibarîdir. hem günahkârlarm canlarmm kökü. Dünyalı şekline girdiği an. Bütün cüz'lerin ve küllerin Peygamberiyken o. Onun içindi feleklerin yaratılışı. Şöylece onları bağdaştır: De ki: Hep birden bir tek şeydir. Hepsi ondan dallanma bulmuşlar. örneğin şeker ve bitki.MEMO ZlN 37 îşte bu ilk. ne bu gök vardı. Hepsi onunla zevke ermişler. Ruhlar. Bir ışıktı. O vezir kUığmdaki Padişah. Bunlarm üçüdür ki «ilkler» kabul ediür. Oldu tüm canlUarm ilk kökü. Görünmeyen evrenin feyzine kajmak oldu. Fakat onları birbirinden ayırdetme. îşte o nurdur ki görünmeyenleri bilen AUahm emriyle. Valığı zorunlu olanla olmayanları ajordeden o smır. Peygamberin anlamından. . Karanlık gönüllerin feleğini aydmlatan o güneş. Henüz ne bu yer. Oluverdi son zamanlar Peygamberi. Henüz su ve çamurdu Âdem'in kendisi. YaratUdUar. Hem mutluların. Serveriydi o tüm Peygamberlerin. omm anlamı da Muhammed'di. O. AUahm güzelliğinin o penceresi. Meleklerin secdesi yine onun için. ruh ve akhevvel. bütün âlemler için rahmetti. Âdem henüz su ve çamur içindeyken.

Atsız ve maiyetsiz. Yer jöizünde bulunan bütün halkları. Davut dininden olanlarm. . Cömertçe o sofraya buyur etti. Puthaneleri ateşle yıkardı. adı Ahmed'dir» Dâvasmı elle ve dille jnirütürdü o. diUnde Kur'an vardı. daha önce okumadan. Fağfur da kâseden içişinden iki büklümdü. oldu cihangir.MEMO ZlN 39 îptal etti tüm dinleri ve de kitapları Gösterdi herşeyin kanıt ve nedenini. . Isa incil'i okuduğu zaman. Hikmetliydi serapa. hem Peygamber. încil ve Zebur da çıktı hatırlarmdan. pusuya yatmış bir Hindu idi. Hakan. davulsuz ve bayraksız. Mal miUk sahibi değil. Baktı ki dünya küfürle dolu. Doldurdu sesi dünyayı. Çaresiz çoğu kılıçla yok oldular. Arap şahı bayrağı kaldırınca Acem Kisra'sım da iki büklüm yaptı. Tevrat'ı unuttu çoğu. hem Hükümdardı. hem de kUıcı vardı. Bizden sonra gelecek. Kamu öğreticisiydi. Çekti peygamberliğinden bir sofra. Yahudi ve Hıristiyanlarm. Frenk ve Tatarlardan. . iyilik sahibiydi. Tâ ki bir kısmı dine katılıncaya dek. O. Dedi ki: «Müjde veriyorum şanlı bir Peygamber. Habeşlerden. Kayser kendi kusuruyla kısa kalmıştı. Dini kabul etmeyen kimselerin. Vahiyle ve AUahm emriyle bahsederdi ondan. hem kitabı. Güzel yaratUışhydı. Tapmaklarını yok etti tüm ateşperestlerin. dini açıkladığı zaman. Derhal gözüyle gören oldu. EUnde kılıç. ŞaşUacak şey Rumlardan.

Tüm gâvurlar bir araya gelsin. GölgelUği bulutlardı. Gâvurlardan beşjöiz jdğit sayılır.MEMO ZlN 41 Gördüğün herşey meğer O'ydu. Hulâsa: Bütün insanlar ve cinlerde. Şeriatiyle doğruldu yol. Onun şerefine denk gelecek birşey yok. Yem oldular Cehennem ateşine. Kısacası: Yerlerde ve göklerde. hansız. gölge düşmezdi yerlere. Ondan gayrı bize arka olacak kimse de yok. Ondan. Yalnız Adem oğullarmdan bazUarı. (1) Hüneyn savaşından bahseden -«Allah yardımınıza. Onun peygamberliğine inanmayan. Ordusu görünmez askerlerdendi. heybetçe Bir tek sahabeye eşit değildir. Önden haberdar olduğu kadar Arkadan da görürdü. Kalmadı bir tek çeşit hajrvan. Dinini tartışıp eleştirenler için. saraysızdı o. Bilginlerin hepsi peygamber gibidir. îşitirdi bir arada yüz konuşmayı. Onun dininden şüphe edenler için. Abidlerin hepsi evliyalar gibidir. görme¬ diğiniz askerler gönderdi». (1) Çadırsız.anlamındaki âyete işaret ediyor. Onun büjoik sahabelerinin tek bir ferdi. . Cansızlar da konuşurdu onunla. Filizlenirdi bitkiler onunla. Doğruluğuyla güçlendi din.

MEMO ZlN 43 Kur'an ve hadisler ne güçlü mucizelerdir! Âyetler ve sureler ne açık deUIIerdir ! Ebubekir ve Ömer ne iyi arkadaşlarıydı onun ! Osman ve AU ne seçkin yakmlanydı onun! Ey yüksek payeli Padişah! Ey tahtı felek güneşi olan Padişah! Benim bilgimle ne mümkün seni övmek! Büjdik güç sahibi Allahtır seni öven. (1) Yasîn: Peygamberin şında gelmiştir. Bir surenin başında gelmiştir. Yine senden ümitsiz olmayız bizler. (2) bir adıdır. (3) Yüz defa hayatma andolsun ki. Şöyle yazılır. ey işi iyiUk olan! Bizim ikijöiz jmk çekse de günahlarımız. ey Şehinşah! Seni AUahm sözleri övdükten sonra? Şahım! Senin için güzel addır «Yasîn» (1) Tâhâ! Senin tılsımmdır «Tasîn» (2) Ey seçkin sevgih ! Senin için şu yeter ki : AUah senin hayatma andiçti. Kur"anın bir suresinin ba¬ Tâhâ: Peygamberin bir adı olup. Şu paklıktan uzak. Ben ne diyejdm. kem kişi. Ve şu yüz derecelik kötülüğümüzle. . şu ateşe müstahak olan Hânî. bir surenin başında gel¬ -k »ve -«Tasîn» oku¬ nur. İki Arap harfidir. miştir. anlamı bilinmemektedir. Hattâ şu zajnf Hânî bile. (3) -«Hayatına andolsun ki onlar sarhoşluklarında bocalıyor¬ lar» anlamındaki âyete işaret ediyor.

Ümmetten olduğunu iddia ediyor. .MEMO ZlN -45 O da kötülüğü ve köpekliğiyle. Köpeklerden farksız o kötü-işlijd de. Allah sahabelerin yolunda götürsün.

söylediklerini çekten miraçta gördüğü hakkındaki âyete işaret ediyor. ALLAHTAN DA AF Ey iki âlemin varlığına yol açan! «îki yay kadar» yaklaşmaya lâyık olan! (1) Medine tahtının Şehinşahı! Senden o kadar mucize görmüşüz ki. (2) Peygamberin gözlerinin yanılmadığı.IV PEYGAMBERDEN ŞEFAAT. Aja ikiye bölmek için bir işaretin yeter.. Senin için bir anlık iştir feleklerde joirümek Ve senden bir selâmdır meleklerin kıvancı.. Ve bir sözcük yeter gözlerinin yanUmadığmı ispatlamaya (2) (1) İki yay kadar: Peygamberin miraçta Allaha yaklaştığı me¬ ger¬ safedir. .

Perdesiz olarak konuş Allahla. Uzaktır senin büjöiklüğünden. Küfür ve günahları bahane etmek... hep var olacaksm.MEMO ZlN 49 Ey «Levlâk» tahtının padişahı! (1) Kalk ta çabucak göklere çık. : 4 . Bu mu padişahlık? Bir yüzlüdür senin katında küfürle îman Eşittir senin katında cennetle cehennem. Maiyetinde gelir saf -saf melekler. Ona bir zerre olsun eklemedik biz. sen doğru yola götürmezsen. Önce bizlere niye azamet verdin Başımızm üzerine koydun şeref tacım.» (2) -«Biz insanoğlunu şerefli yarattık» diyen âj'ete işarettir. (1) «Levlâk»: AUahm Peygambere yönelttiği bir hitabm başı¬ dır. Helâk oluruz hepten. Ve o emanetin kadrini bilmiyeceğimiz. Sen kahrmı gösterirsen eğer. Ve sana lâyık olsun bu. Hâşa senin sonsuz şefkatinden. Bizler fânijdz. rahmetinden. (2) VekiIUk şerefini verdin bizlere? (3) Oysa sen bize emanetini verdiğin zaman. Her neyi irade ettinse sen bizim için. Sence biUniyordu bilgisizliğimiz. Bu hitabın tamamı şudur: «sen olmasaydın ben felekleri ya¬ ratmazdım. De ki: «Sen kudret ve azamet sahibisin» De ki: «Hep vardm sen. inanıp iyilik eden kuUarmı yer¬ yüzünde kendine vekil yapacağına söz verdi-. Kalkıversin önünde tüm perdeler. Emrine amadedir burak ve kanatlar. (3) Şu âyete işarettir: -«AUah. zayıfız. Ateş olacak bizlere cennet. F. toprak seviyesindeyiz.

MEMO ZÎN 51 Ve feyiz yağdınrsa bulutları rahmetinin. Bizleri koyunlar gibi darmadağm etmesi? Kısacası: Öyle yap ki o serkeş dev. Gâvurlardan ve günahkârlardan kimse yoktur ki. .» Hiç hamiyet kân mı ey âlemin dayanağı! Hiç yakışık alır mı ey insanlarm çobanı! Bu pis mel'unun. Bizleri hep beraber ateşten kurtar. Ve sevinecek sayısız mel'un var. Günahkârlan. Şefaatmm içine al hepsini. «Bağışlayıcı» admdır ki günahkâr kıldı bizleri. Bizler «Kahredici» adınla gâvur olduk. bedbahtları ve kem kişileri. Gerek gâvurlar. Yalnız ve tek basma gitsin ateşe. Senin sıfatlarma ajoıa olmasın. Cehennem bizler için cennete dönecektir. Hulâsa: Yakm ve uzak olan hepimizi. gerek günahkârlar. sonunda. Şeytanlar var sevinecek haUmize. Sen küfrü de bağışlıyamaz mısm ki? Günahları üzerimizde nakşedecek olursan. Hepsi senden umutludurlar.

Görünsün dilediğimiz ne varsa. Cem kadehine koy bir yudum şarap.eleskop gibi gösterirmiş. biIeUm. Bir defada uykudan uyanıversin. Gelecek bizim için başarılı olacak mı. Aydmhğa kavuşsun önümüzde durumlar. Acaba zevale jâiz tuttu mu dersin? Yoksa hep böyle olduğu yerde mi kalacak. Bizim için de çıksın bir yUdız. yıldızlan . Bize yar olsun bahtımız. (1) Cem: Eski Iran imparatoru Cemşit.V DERDİMİZ Saki! Allah için lütfet. îşte kemale erdi talihsizUğimiz. Son devir gelip çatmcaya dek? Mümkün mü acep felek çarkmdan. (1) Kadeh şarapla dünyayı göstersin. Kadehi t. Ozan kendi kadehini de onunkine benzetmiş.

Derdimiz deva bulsım. îyiUk sahibi bir şiir istiyenimiz Bizim de külçemiz sikkeyle basUır. . Bilinsin kadri kalemimizin. ilmimiz revaca girsin? Olsaydı eğer bir başıyükseğimiz. Kendisi için devleti zabtetti erkekçe. Her kim ki himmet eüni kUıca götürdüyse. (1) Bu denU revaçsız ve şüpheU kalmazdı. (1) Külçe. Altm ve gümüş sikkeyle .MEMO ZlN SS' KUlCi ortaya konsun gücümüzün. Ne kadar safî ve temiz olsalar da. Namertlerin elinden kurtarırdı bizi.değer kazanırlar Biz öksüzlere acır. altın ve gümüş aşağıdaki bölümden de anlaşılaca¬ ğı gibi mecazî olarak edebiyat anlamında kullanılmış.

Hepsi birden niçin olmuş mahkûm? Onlar kUıçIa şöhret şehrini fethetmişler. Himmet ülkesine boyun eğdirmişler. Arabistan'dan Gürcistan'a kadar Kürtlüktür olmuş kaleler gibi. Ben hikmetle dünyaya sordum ki: «Başlığm ne senin?» Bana dedi ki: «Himmet» Kısacası: Dünya kUıçIa ve iyilikle insana ram olur. . lûtuf ve bağıştır. iyilik. Onların her bir beyi Hâtem cömertüğinde. Fakat başlığı. Keskin kılıcm elindedir onun hükmü de. boyun eğer. Her iki taraf. Ve Rüstem cengâverliğindedir her bir erkeği. Her kabile sağlam bir set gibidir. Bak. düğün hediyeleri. cömertlik. Bu Rumlarla Acemler onlarla hisar olmuş. çeyizleri. Sanki Kürtler sınır başlarmda kUitmişler. Acep ne sebeple kalmışlar bojmubükük. Ben AUahm hikmetinde şaşakaldım: Kürtler dünya devletinde. Kürt kabilelerini. Kürtlerin hepsi dört kenarda yer tutmuş.MEMO ZÎN 57 Çünkü dünya bir gelin gibidir. imha oklarma hedef yapmışlar.

Beylik. O zaman dini de. hikmeti de elde ederdik. . Hep birlikte bir birimize itaat etseydik. mertlik. Sözler o zaman birbirinden ajordedilir. Bunun içindir ki hepsi her zaman ittifaksızdır.MEMO ZlN 59 Cömertük. Olsaydı eğer bir ittifakımız bizim. Onlar kılıçla ve himmetle ün salmıştır. Engel oldu minnet jöikünü jöiklenmelerine. Bu hamij^et ve yüksek himmettir ki. Her zaman birbirlerine karşıdır ve parçalanırlar. Minnetten de nefret ederler. himmet. Hep Kürt kabileleri için onaylanmıştır. hamiyyet ve jağitlik. Cesaretten hamiyyetli oldukları kadar. Gerçek hüner sahipleri çıkardı ortaya. îlnU de. devleti de ikmal eder.

. inci gibi olan Kürt dilini Düzene koydu. Mutat lUIâfı olarak bu bit'atı işledi. ÇeşitU milletler kitap sahibidir. (1) Yani herkesin tersine. intizama getirdi. Sadece hamiyet ve aşiret tutkunluğundan. asılsız ve temelsizdirler. Ki el demesin «Kürtler. Amaç edinmediler aşkı. Çün¬ kü o zaman herkes Arapça ve Farsçaya meraklıydı. Kısacası: inattan ya da çaresizUkten. Böylece amme için çekti cefa.VI KİTABIN KÜRTÇE YAZILIŞ SEBEBİ Hânî kemalsizliğin kemale ermesinden dolajn. Sadece Kürtler nasipsizdirler» Hem düşünce adamları demesin ki «Kürtler. Kemal meydanını boş buldu. Yani kabiliyetinden ve ehliyetinden değil. kitaplar o dil¬ lerle yazılırdı. (1) Durujoı bir yana itip içti tortuyu. îrfansız. bu kitabı Kürtçe olarak yazdı.

Alıcısı yoktur kumaşın. Bir Divan yaz¬ mıştır. îlim. Kürtler o kadar kemalsiz değil. Bundan başka bir¬ çok şiirleri vardır. Kürt edebiyatının şaheseri sayılan bu şiirler İstanbul'da. kabiliyet. Bu çeşitler onun yanında geçerli. Sadece sefil ve sahipsizdir. -«Dîvan» adlı çok değerli bir şiir kitabı vardır. kitap divan. Hakîkî ve mecazî aşktan da boştur» Hayır. Fakat öksüz ve mecalsizdir. (2) Fakî-yi Tayran'a öyle bir sevinç verirdim ki. yüzyılda yaşamış bir Kürt ozanıdır.MEMO ZÎN 63 Hep birlikte ne isterler. (3) XVI. N'eylejdm ki pazar hayli kesattır. incelikleri bilen bir sahibimiz. ne de istenirler Hep beraber ne severler. Şiir. Özelükle bu çağda şu para kesesi. iz'an. San'an Şeyh'inin hikâyesini manzum olarak yazmıştır. özellikle -«Gönül Kalk» şiiri halk arasmda çok yaygındır.. (3) Ebediyete kadar hayran kalırdı. Dünya damının üstüne asardım. . (1) XVI. Onlar aşkın tadından yana hepten nasipsiz. yüzyılda yaşamış ünlü bir Kürt ozanıdır.. Yüksek himmetli. (1) Ve diriltirdim onunla Harirli Ali'yi. Almanya'da ve Rusya'da basılmıştır. Suriye'de. gazel. Olmuş hepimizin dostu ve sevgilisi. Hep birden bilgisiz ve cahil değil. Geri getirirdim Cizreli Mela'nm ruhunu. Bu paralar onun yanında makbul olsaydı. (2) XI. Ben o zaman manzum sözlerin bayrağmı. Olsaydı bizim bir sahibimiz. kemal. yüzyılda yaşamış bir Kürt HaJç şairidir. ne de sevilirler.

Sahte olan cevheri temizledik. Ve halkın alış-verişi için elverişlidir. Ve mümkün olmadığmı görünce de bunun. Gönlümüz hileye razı gelmedi. işimizin görülmesine vasıta oldu. Din gitti. Ama sade.bir sevgilidir. aşikâr Gümüş değil ki «Eksik ayarlı» desinler. Böyle revaçsız ve karışık kalmazdı. O şahlar öncüsünün sikkesinden yoksundur. şüphe götürmez. Duamız doğru olarak kabıU edildi. Onun için karabahth ve muratsızdır. F. Boş sajrfalardı. altm da geçmedi eümize. Kim. Bizim kırmızı bakınmızdır. Biz de kimyager olmaya heveslendik. Bu mangırlar gerçi değersizdir. Hilesiz. Eğer basUarak nakşedilseydi. temiz ve pahabiçilmezdir. Hep para için savaşUdığmı gördüğümüz vakit. üzerinde dua ettik. hurdasız ve tamamdır. Devrin böyle olduğunu gördüğümüz vakit. Sonunda çaresizlikten bakırcı olduk. AracUık etmedi garaz için asIâ. Altm değil ki «SoluJc kaldı» desinler. : 5 .se düzene girmeye yanaşmaz.MEMO ZlN 65 Kimse o kadehi kendine ışık öncüsü yapmaz. O. Bu paramıza «Değersizdir» deme. Bir süre insafla hareket ettik. Çıkardık gizli bakırımızı açığa. Hâlis Kürtçedir. kimsenin adma mensup olmayan.

MEMO ZlN 67 BİZ arkasız insanlarm sajrfalan. Bunun için minnet de yapmaz Bir kez bize baksaydı eğer o. Sahte mangırları da saf altma. O. Yüz jöik kırmızı mangır olsa. Bütün bu mangırlar altma dönerdi. Fakat zamanın hükümdarı. Sonra azadeder fakirler gibi. Derhal sarıya çevirir bir bakışla. En jmkseği. Birçok filozoflarca da makbuldür. Birçok bilginler nezdinde çürüktür. Bu yüzden. Her an lûtfuyla jöizlerce dilencijd. Padişahların sikkesiyle kabul edilmeden. Mübarek teveccühünün iksirini çevirseydi bize. En alçağı da lûtfuyla en yüksek. Söi ona devamlUık ver AUahım! (1) Hakkâri beylerinden olsa gerek. amme için özel bir rahmettir. Adı Mirza olan Bey. kahnyla en alçak yapar. Sahte gönlü billura çevirir. Bütün bu sözler şiir olur. (1) Ki bakışı sade kimyadır. bilgiü insan. Her gün binlerce yoksul ve çaresizi. Bizi dinlemedi idrak kulağıyla. . Fakat bakışı çok umûmîdir onun. Paşaları tutuklar esirler gibi. gönülden özel bakış vermedi bize. Zenginleştirir himmetinin eüyle.

seyyal la'Iı O inci hoşafı. Ma'ser: Üzümün sıkılıp şırasının çıkarıldığı yer. (1) (2) Yani onlara görme kabiliyeti veren. ebedî ruh gibi olan şarabı. ruhu besleyen o şarapla. çiğ taneleri gibi şarabı. (2) Eritilmiş yakutlu. Kendi dürdanelerini de içine dökerek O gül suyu gibi olan şarabı. Ruh dimağını tazeliyelim biz. Sakî! Mine rengi kadehe doldur Gönülleri aydmlatıp gözlü yapan o suyu (1) Mahzun gönlü sevinçU kU onunla. Bir an. . Zaman zaman mej^erestlerin eUne ver Gönlünün bir parçası sevgililerin elinde olanlara. görmelerini sağlayan. DeU akh sersemleştir onunla. O.vn SAKİ. ŞARABI KADEHE DOLDUR Sakî! Gök rengi kadehe doldur. Sakî! Cevher kâseye doldur Temiz ma' serden çıkan o suyu.

Kâhya ve muhasip görmesinler. Şu ölü gönlümün kuşu uçabilsin Nağmelerin sesi perdesiz olarak süslensin. Öyle etki yapsın ki nefsime. Zerrinler dile gelsin. Öyle ki. Bülbüllerle ses arkadaşı olayım ben de. Ve yeniden bambaşka olajnm ben. Devamlı şarap içenlerin bu mecUsini. yoldaşı olan yel ile. Gönlüme bir güzelUk. Her zaman yeniden mest eyle onunla. . Benim için inşirah mümkün olsun Hasıl olsun gönlümün temizliği. Benim de yardımıma geUr bir damla. Her zaman binlercesi kan rengi saçsın.MEMO ZlN 71 Gönüller kadehi nakışlansın onunla. Gözyaşı döksün kırmızı güller çiğ damlalarından. Belki o zaman o sonsuz fejdzden. Sakî! Ver bana gül rengi şaraptan. Meclisin coşkunluğu süslensin onunla. DağUsm gamlar. seherlerde «Ah»Iarı yollaymca Her zaman. Tereddütler çıkıversin mahzun gönülden. Sızlasın bazan da andelipler misali. Olsun benim de nefesimin bir etkisi. Davul sesi ve Kanun sadası olmaksızın. Bu «Ah»lardan açsm yüzlerce gönül goncası. tatlılık yayılsm. konuşsun hepsi. Arkadaşların inadına gülsün bülbüller. toplansın tüm sevinçler. Bazan bülbüller gibi inlesin gönlüm. Yani canım şevk ile dolsun. Goncalar çözülüversin dikenlerden. O berrak şarabm kadehinin neş'esi Şen bağın üzümünün verdiği keyif. Ve de gönlüm zevk ile. .

Benden aşikâr olsun kerametler. Zin ve Memo'joı ederek bahane. Çıksın davulumuzdan ses. GöniUdeki derdin şerhini kUayım efsane. güzaflar söylejdm. Bedhal olayım. Ney gibi. . Ciğerinden yaralanmış Memo'yu. kâh gür sesli olstm. Yaralı gönlün sazı kâh yumuşak. Divane olayım ki inciler döktürejdm. onları teda'vi edejnm. Perdeden öyle nağmeler çıkarayım ki ben. Söz söylemeksizin içimden konuşayım. örtülü masum kızı.mlar.MEMO ZlN 73 Sarhoş olayım. Sermest olayım. Ney gibi muUdanayım. Ve raksetsin dokuzuncu kubbenin zirvesinde. lâflar edejdm. Gönlünün derinUğinden ıstırap çeken Zin'i. Tûtî misâli dile gelejdm. Gönlümden çıkan makamlı ses dallan. ahenkle gönlümün derinliğinden. Yar ve âşık hastalıklı olmuşlar. Bugün mütehassıs bir doktor gibi. Âşıklarm sesini dinlesin Zühre yıldızı. sırlan açığa vurayım. O töhmetten uzak Memo'jru. tokmaksız olarak. Çeng gibi yüz çeşit şada verejdm ben. Çünkü kejdfsiz olarak söyUyemem. (1) Çeng: Bir sazın adıdır. Çalsm türküsünü Zin ve Memo'nun. O perdeU. îlâç getireyim. Oülbahçesini Şehnaz makamıyla şenlendirsin. Görünsün bana mak3. o günahsızı. Zin'i ve Memo'yu dirilteyim yemden. (1) Rubab gibi Kemançesiz olarak. O çaresizleri yeniden ayağa kaldırayım.

Yeniden onları öylesine jöicelteyim ki. gönül bahçesinin turfandasıdır. Ben onu bağlardan derlemedim ki. Biz onunla ikijöiz ıstırap çektik. Herkes «Güzelce yazıldı» desin. Göğüsten ve gönülden temiz olanlar. İster tatlı. . Bu kitap ister kötü. Dertli kimseler onlarla sefa sürsün. Gelip dinlesinler hikâyeyi. ister ija olsun. Pâk huylu ve insaf sahibi insanlar. yeni yetişmedir. Onunla oyalansmlar bir zaman. Bu kitap turfandadır.MEMO ZlN 75 Öyle bir tarz ve üslûpla meşhur edeyim ki. BazUan candan dinlesin. Hep bizi tasvibetsin. Bazıları da onunla gönülden veda etsin. Ezelden beri sevenlerden olanlar. Yalnız bilginlerden rica ediyorum: Öğrencilerin yanlışlıklarmı açığa vurmasmlar. Zin'in derdine gülsün âşıklar. Çocuk çeşidi gibidir. Hırsızlar gibi yanlışlıklarımı araştırsınlar. Seçilsin birbirinden sevilenler ve sevenler. Memo için ağlasm dilberler. Günahsızdır. Dertsiz olanlar girsin kedere. Şahin bakışIUar temaşaya gelsinler. o huydandır. Bu. ister acı olsun turfandadır. Bambaşka olan seven kimseler. masum ve asUdir. yavrudur. Gerçi çok seçkin olmasa bile.

dejdmler. Hiçbir yanlışlığımı çıkarmıyacaklar. hayat hikâyeleri ve düşünceler. sıfatlar. Kin sahipleri ise coşkundur. hikâyeler. Bu mey-ve çok lezzetli olmasa bile. Konular. Nazenin değilse bile bu yavru. emanet değil. Sevimlidir o. . Teşni' etmiyecekler. Üslûp. cümle kuruluşu ve işaretler. Bu mejrve sulu olmasa bile. Kemal sahipleri kusurları perdeler. irfan sahiplerinden umarım ki. bana çok tatlı gelir. Hepsi el değmedik gelinlik kızlardır. AUahım! Sapık kimselerin eline verme Bu nazlı. Bunlarm hepsi fikrimin ürünleri. Turfandadır. mâna ve keümeler: Bunların hiçbirini aslâ ödünç almadık. Sır sahiplerinden umudum şudur ki: Alay etmiyecekler benimle Ben gezgin satıcıj^m. gönül kapan güzeli. Şiir yapısı. Kendi kendime yetişmişim. Sözcükler. hamiyetli insanlar gibi Düzeltecekler kusurlarımı. amaçlar.MEMO ZÎN 77 Ricam şudur hal sahiplerinden: Kötülemesinler bu yavruyu. Bu yavru benim için çok azizdir. Kürtçedir. anlamlar. cevher satıcısı değil. o kadarı yeter. elbiseleri ve küpeleri Benim mallanmdır. işaretler. yetiştirilmiş değil.

îyiUklerinden. Garaz sahipleri de dinlesinler. dağlıyım. Varsa kusurlarım örtsünler. kenardanım. Hamiyet için doğruya yorumlasmlar. Ozanm yüzü sujomu dökmesinler. Ve dinlesinler insaf kulağıyla. Yanlışlıklara ve ımutkanlıklara şaşmasınlar. .MEMO ZİN 7â Ben Kürdüm. Mümkünse bir ijrisini söylesinler. Derlediğim şu birkaç sözü. lûtuflarmdan imzalasınlar.

«Botan Bejd» adıyla ün salmıştı. Makamı yüceydi onun.vra BOTAN BEYİNİ VE İKİ KIZKARDEŞİ ZİN İLE SITİ'Yİ TANITMA Hikâye sayfasmm yazıcısı. Çeşitli halklar ona itaat eder. Zincirleme olarak HaUd'e mensuptular. dedesi ve babası. Çıktı. Soyu Arap. Araplar ve Acemler emrindeydi. Rumlar. Rivayet tablosunun eleştiricisi. hükümdarlığında üstün olarak. Şu plânla resim ve tablo çizdi. F. Tahtı Cizre'deydi onun. bojnm eğerdi. bahtı da mutlu. Şu tarzda kalıbı bastı ve süsledi: Dedi ki: Grcçmiş zamanda bir padişah. talihi güçlü. Ulu ataları. kendisi Kürt bejdydi. : 6 .

(1) Hükümdarlığın ve de dinin süsüydü. Padişahlığı ise ahret sembolü. Çünkü Halid'e --Allahın Kılıcı». Ona zararsızca mukadder olmuştu. cömertUk ve meydan. Onun sayesinde kavuşulurdu hasretlere. (1) Burada --Tevriye» var. sevilenlere. (2) Zinet de ona «Din» ile tanınmıştı. . Komutanlık. Onun cömertliğine muhtaçtı Hâtem. Çekilmişti AUahm kıhcınm çekilişinden. düzen ve divan. Hâtem onun cömertliğinin büyüklüğünden. O Padişahm yiğitliğinin izleri.MEMO ZlN 83 Ceberrut felek bile sakmırdı kendisinden. DisipUn. Bunlarm her birinden gizliydi bir definesi. koruyuculuk ve de heybet: Bunların her birinden doluydu bir hazinesi. (2) beyin adının yarısıdır. diyanet ve de devlet. Her renkten nefis ve parlak değerler. dileklere. hüner. AUah mevcut kılmıştı onun yanında. Dindarlık. O beyin adı «Zeynıdin» idi. Her çeşit mücevher ve bulunmaz nesneler. Aydan aya kadar. Jiirdi. Akü. Onun için zahmetsizce başarılmıştı. Mümkün olan dileklerin hepsini. kaplamıştı heryeri.de-«Zeyn» süs anlamınadır. birlik. Onun sayesinde kavuşulurdu arzulara. Dünyanın ekseniydi kendisi. Onun yiğitliğine yenilirdi Rüstem. BeyUk ona «Zeyn» ile vasıflanmıştı. Kendi cömertliğinin evrakını toplayıp kaldırdı.

Cennetinde huriler çoktu onun. Hurilerle dolu olan bir cennetti. Huzurundaki hizmetçileri de meleklerdi onun. Yani o joice soydan olan.MEMO ZİN 35 Haremin sahanlığı nazeninlerden. şakakları yasemin. îki zülüf sünbül çiçeğine benzerdi. Beyin admın yarısıydı adı. Çünkü ebedî güzelliktendi o güzellik. O huriyle periye paha biçilmezdi. Parlaklığı utandırır ince ipekten elbiseleri. Öbürü gönüllerin ruhuydu. periydi öbürü. Kimse eş görmemişti jüzlerinin güzelUğine. îki yanaksa kırmızı gül jüzüiıün renginden. (1) Hikayeci bana muamma olarak şöyle dedi: O huri de «Zin» adıyla tanınırdı. nazlı büjöitülen. Çünkü AUahm nurundandılar. Bu da Zin'in adıdır. Fakat devlet soyunun iki evlâdı vardı ki. hurilerden dönmeydi. Biri doğruluk bağmm selvisiydi. . sarışındı öbürü. O mehtabın yanmıda iki güneş vardı. son derece sevinUi. Açmıştı boylarında selvi ve şimşir gibi. Biri fazlasıyla şirin. Dudakları la'I. îki kızkardeşi vardı. O serbest kırmızı güller ve sünbüUer. Biri huri. Öbürü Beyin can ve ciğeriydi. yanakları gül. O şahm yanmda iki sultan vardı. Biri esmer. Adı da gerçek olarak «Sıti»ydi. iffet bahçesinin iki turfandasıydı. (1) Beyin adı Arapça olarak şöyle yazılır: -« » Bu nun yansını aldığımız zaman « » çıkar.

Çene çukurundan maksat.MEMO ZÎN 87 Kırmızı gül kendiliğinden yüzlerinde kök salmıştı. Gerdan. Gözlerin dehşetinde işaret bıüuyordu. Neş'eü gönüUerin ıstırabıydı. Derhal çekerlerdi jüreklerinin derinliğinde «Ah» Yakut: Bir çeşit Arap yazısıdır. Ya da Nebat şekkerinin şerbeti gibi Veya Hayat Çeşmesinin kaynağı gibi. Kmalı parmak uçları ve tırnaklar. Tavaf ve Umre: Haccm iki ibadetidir. (3) Hacer . Kabe. Haccer-Esved. SünbüUer de sarmaşık olarak boylardan sarkmıştı. noktalar. Variıklarm hikmetinin inceUklerini keşfedenler. Olurdu derhal akıl ve şuurdan. Tavaf ve Umre'ydi. Gök ortasmda durmuş daima. (2) Sanki ceylânm gerdanmdaki misk kesesinden. (1) (2) . Alm. Kirpikler ise şüphesiz dik oklardandı. Onun hizmetinde bulunur güneş. ak ve kırmızı renkler. (1) Çene çukuru ile Hârut sihrindendi. Feleğin falcısı yüzlerine noktalar serpmişti.Esved: Kâbenin duvarındaki taş. Yüzlerini gören. DeUUk vahşetinin sermayesi. Ufukta Cebrail'in bir kanadı gibiydi. (3) Kaşlar felek yaymm kemanmdan. Bir anda şaşkma dönerdi gözlerinin dehşetinden. tacın bir yanı gibi gözükür. sanırdm sakinin elindeki Ebedî şarapla dolu olan şişedir. kulak memelerine bakan herkes. Yüz hatlarmm güzelliği Yakut yazısmdan. Kemerin sarUdığı o belleri görenler. Benler. çeneyle alt dudak arasındaki çukurduı.

Fakat Zin de cennet hurilerine benzerdi. sağdan ve soldan sarkar. Fakat Zin de güneş gibiydi. Kavuşmayı arzu etmeyen kimse yoktur. Ama Zin'in jöizü parlak bir aydı. Kofi kajd:anlarınm uçlarmı sakaklarma getirirlerken. Aşıklar ölürdü sevginin elinden. Önden. deriyle beyin arasmdaki fark gibidir. Sıti gerçi çok nazenindi. O periler bu süslerle yürüdükleri zaman. ister hocalar. fakirler olsun GüzeUiğe talip olmayan kimse yoktur. Hayvanları ve cansızları bile inletirler.MEMO ZÎN 89 Bilekleri ve bilezikleri gösterdikleri zaman. Kürt kadın ve~ kızlarının başlarına etrafında bağladıkları kuşaktır. Güzellik bakımından ikizdi ikisi. Tapınaklardaki evliyaları bile sersemletirlerdi. daha tazeydi. Kimisi tükenmeyen güzelüği arzu eder. Gerçi mehtap gibiydi Sıtî. Gecelerin çıralarına benzeyen bu ikisi. îster dervişler ister zenginler. Artık yer kalmazdı konuşmaya ve de serzenişe. giydikleri fesin . Her ikisi de ruh gibiydi gerçi. süsler. Kimi de boş vücudun taUbi. arkadan. (1) Kolyeler altınlarla zincirlenmişti. Bağlara ve bahçelere yürüdükleri zaman. îster şeyhler. Bu zinetler. Fakat şüphesiz hepsinin dostu birdir. (!) Kofi. zülüfler ve pusular. Kofileri mücevherlerle donatılmıştı. İnsanları ve bitkileri talan ederlerdi. Bütün fark. beyler olsun. Gerçi Sıti yUdız misâliydi.

servetler.IX GÜZELLİK VE AŞK Dünyada ne kadar hükümdar varsa. İskender'in radarma varmcaya dek. gönül ve ciğer yakardı. Kaj^serin bütün hazineleri. Süleyman' m yüzüğündeki la'I. Enginlere inip zirvelere çıkan o güneş. Güneş ve ay bir araya gelmişti. Aşk ateşinin bir deryasına dönmüştü. Masal gibi anlatırdı onları halk. Bütün dünyanm alıcı olması bundan. Hâkanm definelerindeki inciler. Sıti ve Zin'in jdizündeki güzellik. Yüzlerce can. Hepsine AUahm verdiği metahlar. Hepsi birden güzeUiğin bir parçasına bile değmez. . Dalgalanıp joikseldiği zaman. Ne kadar fazlasıyla pahalı olsa da.

Gündüzleri ve geceleri çok inlerlerdi. öteki feda olmak. O güzelUğin sadalarmm şarkıcUan. Çoğu tellal gibi. . Figanlara ve iniltilere doymadılar. Bir kısmı faydalanmak ister. Fakat âşıklarla arzu sahipleri ajrndır. Memo ve Zin gibi. BazUarı canlan için ister cananı. Öyle ki onlarla birlikte sızlamrdı melekler. Kimisi kavuşmak ister. Bazıları da cananları için verir canı. Zaten spnu gelmez âşıklarmm. Sonu olmayan sınırsız güzelUğin. kimi de arslan gibi. Kimi de derdi seçer.MEMO ZlN 9:i O ceylânlarm güzelUğinin avcıları. Tacdin gibi.

Hepsi Bejdin hizmetindeydi. Her biri konuşmasıyla göpsleri yakardı. Fakat görerek ve tanık olaraktan degü. Ancak dujonakla ve rivayetle biUrlerdi onları. . Sıradan adamlar.X MEMO VE TACDÎN't TANİTMA DöneUm biz hikâyenin başına: Aşkları derdinden gönlü yaralı olanlar. Her biri güzeUiğiyle padişah göğsü. Her biri kemaUyle bir doltmay. hizmetçiler ve seçkindiler. Hepsi bir birinin sırrından haberdar. Onlar da hep âşık ve isteküydi. (1) Gerçi sayısız ve ölçüsüzdüler. Fakat seçkin hizmetçilerden. Onlar da hep hevesli ve arzuluydu. Yüzlerce fidan boylu ve açık almlı genç vardı. (1) Sıti ve Zin'in aşkları derdinden. Güzellik yönünden her biri bir güneş.

uzaklaşmıştı ondan. O iki kardeş ve birbirine bağlı dost. Tacdin'in sevinç arkadaşı ve gam ortağıydı. Kardeşini görmediği gün. Babasma derlerdi İskender. Dünya ona karanlık olurdu hepten. Kardeş. Tacdin admda bir genç vardı.MEMO ZÎN »7 O peri gibi gençlerin ön sıralarmda. . adı da Memo.. baba ve amca gibi bile değildi. Gerçi ahret kardeşiydi ikisi. Çıra yapmıştı kendine. baba ve amcalarmdan. (1) Gohderz: Eski bir Kürt kahramanıdır. YanUıyorum ben. Her zaman düşmanların gönlünü yakarlardı. Güneşti çünkü kardeşi. Fakat Araplar ona Gazenfer der. Ama sanırdm ki dünya ve ahrettir ikisi. O iki genç. Tacdin Divan Vezirinin oğluydu. Çünkü kUıç kullanmakta arslan gibi. Başı dertli bir gençti. asaleti belli. Bir genci kendine kardeş yapmıştı. Kuşları kapıp uçan şahinler gibi. Fakat Tacdin herkesten ve bütün yakınlarmdan O kadar kardeş. diğerinin Çeko idi adı. Delikanlüarm baştacı ve önderiydi.. fakat birbirine tutkun kardeş. Tacdin'in iki kardeşi vardı. Savaş günü bin erkeğe bedeldi. Hayır. Kahramanlıkta zamanın Gohderz'iydi. nesebi. O. O melek huyluların baştacı olan. ikisi de kurnaz. (1) Soyu. Çıra görmeyen geceye döner. Memo da ona tam tutkun. Memo da Divan Kâtibinin... Birinin Arif.

zordur. . diğeri Azra'sıydı. ahbaplık ve kardeşlik. Sonunda vefa göstermiyeceksen eğer. Biri çağm Vamık'ı. başıboş değil Aynen güneş ve Müşteri yUdızı gibi. Dostluk kolay değil. Başlangıçta göze alma o cefalı işi. İkijmzlülükle ve lâfla olmaz. Dostluk. Onlar gönülden dosttular. Dostluktan maksat da vefadır.MEMO ZlN 99 Zamanın Mecnunu ve Leylâ'sıydı.

Kimi ağır yürüjöişlü. Bu hikmetledir ki hepsi iş başmda. ölçeksiz ve pergelsiz olarak. bir kısmı çalgıcı.XI YILBAŞI VE NEVRUZUN KUTLANttlŞI Dünyanın yaratıcısı. JKimi kederleri dağıtır. kimi de yönetiUr. kimi de geceyi aydmlatır. Bir kısmı cellâttır. Aletsiz. kimi de sağlam. Felek çarkmı güçlü bir şekilde. Kimi güneşe uyar. Böylesine muazzam ve yuvarlak. tabiat feyzinden. işaretsiz ve makassız olarak. . kimi gamlan toplar. Bir kısmı yazıcıdır. bir kısmı öğretici. Kimi yardımcıdır. Bir kısmı yaya ve bir kısmı süvari. Varlık sergisine getirmiş. kimi ölçülür. Kalıpsız. Sejdr sergisine sunmuştur. kimi de hızlı. Kimi yönetir. Kimi bize doğru geUr. Böylesine süslü ve sıra sıra.

BiUnen yerlerine geldiklerinde. Hepsi süslenmiş ve güzel gijdnmiş. Hepsi çıkardı evlerden dışarı. Yaşlı erkek ve kadınlara varıncaya dek. Yıllan eskimiş yaşlı bilgin. Özellikle bekârlar ve bakire kızlar. Yani yUbaşı burcuna girdiği zaman.MEMO ZlN 103 Bir kısmı Zin gibi güzeldir. kimi de vezir. meskenlerde. Fakat töhmetle ve minnetle değil. Bir kısmı Memo gibi alıcı. Hepsi seyretmeye izinü olarak. Bahar noktasma geUr. Halk kırları ve çimenlikleri mesken edinir. Bir kısmı tabiî hareketten. Mart ayında döndüğü vakit. Bayram ve Nevruz günü geUnce. Doğu şehsüvan olan güneş. Gönülleri aydmlatan o ânın saygısı için. Hepsi parlak ve aydmlatıcı. Bizim için tazelerler jnlı. Din yolunda ve sünnete uygun olarak. Kimisi padişahtır. Bize şöyle anlattı durumu: Dedi ki: Eski zamanların geleneği Şuydu her yerde ve her zaman. . Kısacası o nadide cevherler. Ovalan ve tarlaları gülşene çevirirdi. Hiç kimse kalmazdı evlerde.

. Yani sevenler ve sevilenler. gerekse istenenler.MEMO ZlN 105 Çünkü kıra çıkmaktan maksatları. Ve seçsin her biri kendi dengini. Ovaya inmekten amaçları. Şuydu ki: Gerek istiyen. Birbirlerini görsün.

. AvcUar ve talancUar gibi. Şehirlilerin ve askerlerin hepsi. Bir kısmı bağlara gitti. kimi yalnızca. O kutlu geleneğe uygun olarak. Kalktı hanımlar ve de hatunlar. kaleleri ve evleri. joirüyerek. küçükler ve büjrükler. Terketti şehri. Onlar da güller gibi bahçelere doldular. Bir kısmı birUkte ve çoklukça. Saf saf tepelere ve ovalara jöirüdüler. Huriler cenneti kendilerine mesken edindi. Kafile kafile gezmeye ve seyretmeye döküIdiUer. şehirde kalmadı hiç kimsecikler. Kimisi arkadaşlarla. Gösterince yeniden Nevruzu. atlı olarak. Kimi de dağ eteklerine yöneldi.xn ŞEHİRLİLER YILBAŞINDA KIRLARA ÇIiaYORLAR Feleğin dönüşü mavî bahttan. Perdesiz. Her çeşit insan. minnetsiz ve üzüntüsüz olarak. Hep gitti.

hem de alıcılarıydı.MEMO ZlN 109 Bakire kızlar ve delikanlUar. KutladUar. gençler. benleri ve şakakları temiz olanlar. YUbaşUıIar. GüzelUğin hem satıcıları. Bunlar aşk pazarmdaki sevdalılardı. DelikanlUara yaşıt tombul memeli kızlar. ihtiyarlar ve kocakarılar. Güzellik metamm sahipleri. Birbirlerine metalannı gösterirlerdi. . bakireler. Enine ve boyuna gözden geçirirlerdi. Yüz güzelliğinin kumaşma sahip olanlar. tüysüz deÜkanlUar. Zülüfleri. Yüz yaşmdakiler. göklere kadar jükselterek seslerini. deUkanlUar. Erginlik çağına yeni gelen güzel. Yılbaşını geleneks-el yol ve yöntemle.

DELİKANLILARA NEVRUZ EĞLENCELERİNE GİTME İZNİ VERİYOR Mavi kubbenin o parlak kandiU. Kendilerine kızlar gibi süs verdiler. Yalnız Memo ile Tacdîn. (1) Yani Koç Burcuna girince. . (1) Yılbaşı kutlamaları yeniden başlayınca.xın BEY. O iki kardeş değişik kıyafette. Hizmetçilere izin çıkınca. Birkaç pahalı mücevher başlarmda. KalktUar hepsi âşıklar gibi. Koç Fenerini aydmlatmca. Bey de delikanlılara izin verdi. Çünkü amaç ve murat peşinde olan âşıklardı. Yani gün döndüğü zaman. Sırmalı ipek elbiseler içinde. Hepsi arttırma sergisine gitti.

Onlar kıyafetlerini değiştirdiler ki.MEMO ZlN 11-3 Kâkülleri her tarafa halka halka yayılmış. . Hiçbir güçlük gelmesin başlarına. Alm saçlarmı zülüf ve örgü yapmışlardı. Gittiler ağır ağır yürüyerek. Dilberler elbisesine bürünüp.

Bir kısmı büjiik ve ekâbir. Birden onlara acajdp birşey göründü.XIV MEMO İLE TACDİN ZlN VE SITİ'YE RASTLIYOR VE BAYILIYORLAR O değişik kıyafetli iki genç. Taze selviler gibi jmzlerce genç. deUkanlı ve çocuk. Her çeşit dişi ve erkek. Yaşlı erkek ve kadınlardan da bir o kadar. (1) (1) Kaşo: Ucu eğri. her oda ve pencerede. Her sokakta. Ayaklan Kaşo. Beşyüz kadar kız. Topa vurulur. îpekUler. kimi başıkabak. başlan top gibi. Bir parça olsun kalmadı şuurları. Bir kısmı da sıradan ve küçük insan. Gördüler ki mahalle ve sokaklarda. kıhç biçiminde bir sopadır. Kimi yalmayak. :Şehirde dolaştıkları zaman. Bir kısmı çıplak. çeşitli değerU elbiseler içinde. . bir kısmı giyinik.

Bir kısmı konuşur. Derken Tacdin durdu ve sordu.. Dedi ki: «Ey doğru yolun Hızır'ı. Görüp te mertçe karşı koymaktı. Bir kısmı da akıl zincirinden olmuş azad. kimi sarhoş. niceydi onlar?» Dedi ki: «İki delikanlıdır. . sormaktan maksadı. Kiminin soluğu tutulmuş. Halkı öldürüyorlar. Kimisi perişan. kimisi sermest. kiminin serbest. bakışla. bir kısmı sessiz. Soruşunu yaşlı bir adama yöneltti. Şekilleri. Bir kısmı telâşlı. bir kısmı şuursuz. okla öldürür gibi» Onlarm. Kiminin elbisesi yırtık. Her birinin ciğeri bir cefayla kan dolmuş. Bugün bu halka olmuşlar cellât. Fakat o şehirde tanmmayan kimselerdir.. Düşünce dalgasına hemen daldılar. Böyle yapıyorlar perişan» Dediler ki görmedin mi sen. YUdızIarm şahı gibi parlayarak Geldiler. kiminin aklı uçmuş. Kimi görürlerse o iki sarhoş. elbiseleri ve gijanişleri bir. fazlasıyle taze» Dediler ki: «Altı uçlu kUıçIı mıdır onlar? Yoksa oklu ve hançerli midir onlar-?» Dedi ki: «Hayır gamzeyle. ikisi de bir zaman şaşakaldılar.MEMO ZÎN IIT Kimisi sarhoş. O iki deUkanh iki mızrak gibi. İkisi o işi düşünürlerken. bu ne sonsuz belâdır?» İhtiyar dedi ki: «îki güçlü şehlevend. aniden BaktUar ki sade AUahm kudretinden. Bir kısmı figan ve feryadeder. Söyle. Her biri bir yerde bambaşka olmuş.

Öylesine deliye ve şaşkma döndüler ki. Bu iki kardeş görünce iki karışık halU deUkanhjm. Gönüllerine geldi yumuşaklık ve de merhamet. YuvarlandUar toprak üzerinde sersem olarak. Yuvarlanıverdiler daha uzaktayken. Baktılar ki çok sevimli iki melek. boynunu keserken yanm bes¬ mele getirmiş gibi. Sanki kesicisi. Şuurlarmdan haberleri bile kalmadı. O iki büyük melek.MEMO ZÎN 119 Melek huylu ve peri jmzIüydiUer. AjnrUmadı hiç ruhları. Ne duyu. ne hafıza kaldı. Kısacası: Bu ceylânlarm güzeUiğinden. Cana ve akla doydular hepten. . Sevimli. Tıpkı yarım besmeleli av gibi. Güzellik ordusunun öncüsü onlar. îki yiğit avlarmm üzerine koştular hemen. Ay parçası. birbirinden (1) Yarım mesmeleli: Boynunun yarısı kesilip öbür yansı ke¬ silmeden bırakılan ve çırpınıp duran hayvandır. Durdular ve baktılar. bu jâizden. ne akıl. ne de ahcıydılar. ama yanık ciğerUdirler. (1) Şüphesiz perişan bir duruma düştüler. ne şuur. Baktılar o dilberlerin yüzüne. Sevmenin yolu açıktır. kesilerek dikkat. Ne satıcı. Gönlü ve canı bahşiş verdiler. Sevdi birbirini yüzlerinin nuru. Anladılar ki başıboş av değil onlar. Yarım kesildiği için ona böyle denir. O d»likanlUarm gönlüne düştü bir acuıiE Bağlandı birbirine sırrı gönüllerinin. fakat güneştirler.

kimi de karşıdır birbirine. Gerek gönüllerdeki sevgi. Yüz gönülle sevdiler ikisini. Dediler ki :«Acep bunlar kimin kızlan? Yoksa ikisi de Tanrı meleği midir? Hangi yerde yetişmiş bu mejrveler? Hangi güllükte geUşmiş bu güUer? Bunlar hangi derenin seMIeri. GüzelUk öylesine istekli kUdı ki onlan. Çünkü ruhlar ordusu toplanmış olarak. hem de istenir. birbirleriyle öyle ısmdüar ki» ArtUc kalmadı onlar için bir zorluk. Birleşiktir ruhlarla cisimler. Fakat ezelin gerçeklerindendir. boşlarını sejrettiler. Yani o hunhar delikanlılar. Aslâ kendilerinden yoktu haberleri. Bizim gibi onlar da fanî yaratıklardır. AUahm ilminde yaratUmış ölümsüz olarak. gerek şirinlik. Dördü de birbirini hem ister. O iki yaralıyı bu halde gördükleri ân. . Sanırdm hepsi ruh ve cisimdir. Oturup çe-virdiler ikisinin de jniziinü. Kimisi bağlanır. Bir süre zülüflerine ve benlerine hajran kaldUar. Sevgi öylesine bağladı ki onları birbirine. Şüphesiz birdir ruhlar ve tenler. gerek düşmanlık. İşte o bağlananlar. Aşk öylesine şuursuz kılmıştı ki onları. Kimisi çeşitlidir. kimileri bağlı birbirine. Gerek gönüllerdeki öfke.MEMO ZÎN 121 Görünmeyen âlemin bir rengi Açığa çıkarıyordu muhakkak birleşmeyi. Bir süre boylarını. Hangi çimenUğin kuşları bunlar?» GiUrengi gözyaşlarmdan gülsujnı DöktiUer kanlı yanaklarının üzerine.

Aniden bazı yabancılar göründü. perişan ve sarhoş olarak. Çektiler sahiplerinin parmaklarından. gece. Yakutlarını boncuklarla. avlulara düştüler. Eğlencelerini değiştirdiler dertlerle. Istemiyerek veda edip kalktılar. Gündüz. karanlık bir gece. Tâ ki jruvalarma varmcaya dek. Fakat o acı muratlUara. Kaldı iki kardeş iki av gibi. Güneş ve ay uzaklaşmışlar çoktan. Çiinkü bilmiyorlardı hangi nesilden geldiklerini. Nişan için taktUar yerlerine. Yüzlerinin güzeUiğini gönül tablosuna. akşam ve her zaman Hep ajmı şekilde görünürdü karanlık artık. . Ayaklan zincirli ve pırangah olarak. İstediler ki anlasınlar hangi soydan olduklarmı. sabah. Güçsüz. Sevdalı. Yüzlerce defa bahçelere. hajrvanlar ve sar'alUar gibi. Elmaslarım billur şişelerle değiştirdirler. Bunun için gençlerin yüzüklerini. YUbaşmı ve sevincini bıraktUar elden. takatsiz ve gönülsüzce.. Sersem. Yola düştüler yarım besmeleU kuşlar gibi.MEMO ZlN 123 Sonunda aşk kalemiyle yazmca. Gerçi vardUar yerlerine. Kendi parmaklarından da çekip kendi jöizüklerini. göniUIeri çekilmiş. AyUmca baktUar ki.

Sonra birbirlerine yakmlık gösterince. Aşk öyle değiştirmişti ki onları. Se'vinerek gitnUşIerdi kekUk ve kaz a-vma. Bir gün beraber kalktUar. KendiIerirU aşka atan iki genç birbirine ısmdı. Birbirilerinin jöizüne. üzerisine Bir ışık dönmüştü aniden. O iki yamk. Koç Burcu haftası süresince. Memo ve Tacdin. . önce tanımadılar birbirlerini. O hafta geçince üzerlerinden. Çok perişan ve habersizdiler. Artık kalmamıştı haberleri hiçbir şeyden. rengine baktUar. Aniden şahin gibi. Önce birbirlerine yabancUaştUar.XV MEMO VE TACDİN MESELEYİ ANLIYORLAR O kız gözlü iki şahin.

O jöizük taşlarmm pahasmm sekizde birird. Elini uzattı ki getirip. . Dilberlerin gözleri gibi mesttiler. Karun'un bütün hazineleri. uçmaya kalkmak müşkül ve imkânsızdı. susuz ve gözsüzdüler. Sevgiülerin ağızlan gibi dardı gönüUeri. Gönül damarmdan inlediler Çeng gibi Dediler ki: «Acep nerede hastalandik biz? Ya da hangi savaşta yaralandık biz? Yoksa biz neden böyle güçsüzüz? Yaralı. Memo da baktı ki Tacdin'in elinde. Pahabiçilmez bir elmas var. Tacdin baktı ki kardeşinin elinde. uzak görüşlülerin bilgisiyle. Karşıhyamazdı. Hipokrates sarraf olsa eğer. Hakkak «Zin» adım yazmış üzerine. Ve de mum gibi parlıyor. Karanlık bir örtü başlarındaydı sanki. Amaçsız. Ülfet seli de önlerindeydi sanki Gıdasız. Hasta. Tartıyla ve kıratla tahmin etse. Üzerine «Sıti» adını yazmış Meharet sahibi bir üstad. sarhoş ve karanlıktaydılar. Ijdce bakıp görsün diye. Bir mücevher parlıyor çıra gibi Bir yakut ki nar tanesi gibi Karanlık gecede yakUan meşale gibi.MEMO ZÎN 127 Buldular kendilerini pırangah ve ziIU Uçmak. Hallerinin ne idiğini anlamak için. arzusuz ve takatsızdılar. Eflâtun için pazarlık yapsa. zayıf ve ürkek gönüllüyüz?» Böylece onlar araştırıyorlardı.

O ikisiydi ki halkı öldürüyorlardı. Onlar da kıyafet değiştirmişler. Onlardı ki halk ellerinden ederdi feryad. Dedi ki: «Kardeş! Meğer sen çiğsin. Tacdin 'de vardı azıcık şuur. O diümlerin hepsi de nokta nokta olmuş. Baştan ayağa kadar parçalanmışım ben. dedik biz: Ne'vruz gününde. Onlardı ki şehirde olmuş iki cellâd. Bunlar nasU kız gibi süslendUerse. Hiç bir nokta boş kalmamış dertten Hâlâ diyorsun ki: Niye inliyorsun sen?. O ikisiydi ki kollan sıvamış. Dedi ki: «Kalk kardeş! Yatağın içinden.rdı ki bunları gönülden sevdiler. Böylece o iki kardeş düşünce ve tahnünle. Onia. Sanma ki sağlamım ben. Aşkm ve sevdanm üzerimdeki etkisi öyledir ki. Şüphesiz kaatillerini bildiler. Benim bu vücudum diüm diüm olmuş. Yeter ah çektiğin yaralann elinden. DaldUar ve uzım uzun düşündüler. : 9 . F. enine. Memo aşkla pişmişti tamamiyle. Onlardı ki bunların ciğerlerini yaktUar. Onlaı* da deUkanh kıyafetine girnUşler. bojnma ve derinUğine. Bayram ve gündönümü olduğu gün. Aşk onda bırakmıştı bir parça kusur. Uzunlamasma. Ay ve güneş gibi âlemi aydmlattUar. Onlardı ki. Onlarm elinden inlememiz çok ayıp». onlarsa ceylân.MEMO ZÎN 1^ Kaldılar şaşkm ve hayretler içinde. AnladUar ki kendilerine ne yapmışsa Yüzük sahipleri Sıti ve Zin yapmış. Bizler arslamz.

Vallahi hiç birinin kalmamış rahatı. cisim ve cevher. sırt ve gözlerim. Onlar kaldUar bu yaralarla. O dolan. (1) Heyula: Bazı bilginlerce evrenin ilk maddesi olarak kabul edilen madde. renk gibi. Aşk şehinşahı garazsız geldi. bu boş yerin içindedir. (2) \ Cevher. bfiş. Can. ciğer. . Billahi hiç birinin kalmamış takati. Biz gelelim Sıti ve Zin bahsine. Koparmış onlar bütün ilgilerimi.MEMO ZÎN 131 Gönül. (3) Cisim ve cevherden kendi vücudunu ve maddesini kas¬ dediyor. (3) Hepsini kendine ram etti aşk. bu hususta cev¬ here muhtaç olan varlık. araz geUnce (2) Gönlüme giren bu aşk. kendi basma varhğım gösterebilen madde. Cevher gizlendi. içine dolan aşkm yeri olmuş. Hep birden diyorlar ki: Âşıkız biz. Bu doluşun. jdirek ve bütün iç varlığım. bana hejnilâ şeklinden (1) Kaldığmı söylersem şaşma. El. taş gibi. ayak. Tacdin için kalmadı artık konuşma. Hey zalim! HaUmi sormuyorsun sen Hâlâ bana inleme diyorsun sen» Bu şekilde tazallüm edince Memo. onun yeri olan gönlüm. Araz ise kendi başına varlığını gösteremiyen.

Onlarm bir dadısı vardı. Aniden geldi Sıti ve Zin'in yanına Baktı ki elbiseleri üzerlerindedir. O kocakarmm adı Hayzebûn'du. Kimse tanımasın diye derhal sojnmdular. Kimse inanmıyordu Sıtî ve Zin olduklarma Herkes onları yabancı sanıyordu. Öyle yamandı ki. zamanm kocakarısı. Artık dönemezlerdi önceki durumlarma. tıpkı göklerin belâsı. içmeksiz oturmuşlar. Yemeksiz. Aşk öylesine değiştirmişti ki onları. Ama değiştiremediler hallerini.XVI ZlN İLE SITİ EĞLENCEDEN DÖNÜP MACERALARINI DADILARINA ANLATIYORLAR Onlar da o elbiseyle döndüler. . Çenelerini gerdanlarmm içine gömmüşler. Aksaçlı yaşlı felek bile önünde zebundu. Gerçi elbiselerini değiştirdiler.

Kırmızı şakaklan Kâfur gibi sararmış. O ay parçaları ıstırap içinde kıvranıyorlar. Durumun iç jöizünü anhyacağım. Derhal deliye ve divaneye döndü. Adı ve niyeti söyliyeceğim. Neden bir kenara ittiniz yUbaşı eğlencesini erkenden? Doğru söylejdn bana ne oldu haliniz? Anlatm bana nasıl oldu başlangıç? Bu şaşkınlık mıdır. Benim canım feda olsun size. Bazı insanlarm sevgisiyle sevilmişler. Koruyucunuz AUah olsmı sizin. Siz bunca kayıtlarda bağhsmız. Kırmızı gülleri Zaferana dönmüş. inceboylulanm ! Hiçbir sonuç meselesiz olmaz. Anladı ki sevinçsizdir o periler Dedi ki: «Ey gönlümün ve içimin hevesleri! Her biriniz iki gözümün nurusunuz. nasıl oldu mesele? GizU şeyler bizden gizli kalabilir mi? Ben şimdi bir remil dökeceğim. Ya da şişemi ve mendilimi koyacağım. Yasemin rengi almış al renklerinin yerim. Söylejdn bana. . Taze jüzleri bembeyaz kesilnüş.» Onlar gizlice dadıya dediler ki: «Biz sabahlejdn evden çıkarken.MEMO ZÎN 135 YaıU şaşkm ve üzgün duruyorlar. Bize rastlayan ve bizi gören herkes. Yalnız bugün ava çıktmız. yoksa sevda hayaU mi? Siz neden üzgünsünüz böyle.

istemeksizin de haç vermeyen kim var ki? Ey perizadeler! Sizin sevdiklerinizi. .MEMO ZÎN 137 Sonunda çevremiz sının aşmca. bir hünkârsınız. (1) Doğu şahı: Güneş. Hazırlıyayım orUarı da size getire jam. DeUrmiş olarak hemen geri döndük. O çevir nihayet bize de döndü. kimdir onlar? Gidip görejim. Tedbir ve tedavi de faydasızdır.» Dadı yavaşça ve yaklaşarak. Her biriniz bir şah. Baştan ayağa kadar yeşilU ve ipekli elbiseler içinde. İyilik ve güzellikle ün salmış kimse yoktur ki. Size boyım eğmeyen ve muhtaç olmayan kim var ki ? Size. Botan'da ne kadar kız ve delikanlı varsa. Fakat ikrar ve anlatmak imkânsızdır. Doğu şahı gibi güzeldi onlar (1) Parlak ay gibi parlardı onlar. Bu şehirde ne kadar insanoğlu varsa. Bizler de üzgüne ve serseme döndük. Defterimize yazılı olmasm. Söylejin.» Dediler ki sihirbaz Hayzebûn'a: «Ey mahir Tabip! Derdimizin Dermanı gelir şüphesiz senin elinden. Onlara doğru gitti. Ben onları şimdi alıcı kUarım. ve teselU vererek Dedi ki: «Siz padişahlık güzelliğine sahipsiniz. Özellikle bu şehirdeyse gönül bağladıklarmız. Güzelliğiniz size boyun eğer hale getirecektir. Bugün güzelUğe boğulmuş iki kız. Yani hepsini jöizjrüze görmüşüzdür. Hatta Botandaki bütün boy ve boşlardan. Eğer gelebilirse ikrar diUmizden.

Gerçi kandil ve fitil onlardandı. Çünkü sudan ve topraktan değildi onlar. Biz ikimiz de ay ve güneş gibiydik. Fener yıldızdan yankı aldı. Gittik üzerlerine. Hep birlikte birbirlerinin karşısma geUnce. Ama ateş biz ikimizin jöizündendi. Biz kendi kendimizi yaktık. yoksa hayal mi dir? . bakalım kimlerdir diye. Uyanık mıjaz. bilmiyoruz ne haldir. Mutlaka melek ya da periydi onlar.MEMO ZÎN 139 Aniden görününce ve rastlaymca bize YuvarlandUar uzaktan o iki pahabiçilmez. Çıra ve fener birbirine denk geUnce. Bizim de gönlümüze bir nur parçası girdi. Yine bizim yağımız ve ateşinUzdi ki. rüya mıdır gördüğümüz. Onlar Cemşit'in Kadehi gibiydi. Baktık ki bizim gibi insan oğlu değiller. Önümüzde yandı ve gönlümüz onunla parladı. O perizadeleri gördüğümüz zaman Biz de şuurdan kurtulduk onlar gibi.

Ay. Cevher olmaymca araz olamaz. Dedi ki: «Ey dadmm ruhu ve canı! Siz delikanlıları seyretmeye gittiniz.XVII DADI MEMO VE TACDİN'İN YÜZÜKLERİNİ GÖRÜYOR Dadı maceraya şaşakaldı. Sizin gördüğünüz şekil anlamsızdır. Kadm kısmına meyletmeniz imkânsızdır. güneş olmaksızın aydmlanır mı hiç? . Fakat siz kızlar için oğlanlar ister. Hiç kızlar kızlara alıcı olur mu? Oğlan parası olmadan imkânsızdır pazarlık. Zatsız ve sıfatsız olarak araz imkânsızdır. Oğlanlar zatm güzelliğinin ajmalandır Kızlar da sıfat ışığınm mazharlandır. Ceylanların sevgisinden boş olarak. Araz cevherle kaim olur. Beşerin meyli beşer ister.

MEMO ZlN

143

Oğlanlarm yüzünden uzak olan sevgi. Yüz defa huri ve peri de olsa. Sizi nasıl meftım eder o sevgi? Sizi nasıl delirtir o karanlık gece? Mecnun Leylâ'nın karşısmda olmajrmca, Leylâ karanlık geceye nasıl mejdl verir? Gül hiç güle olur mu âşık? Azra kendi kendine olur mu Vamik? Husrev, Şebdiz'e binmeseydi eğer. Şirin Perviz'e şeker olur muydu? Ferhat kanlı gözyaşlarmın oluğunu, Akıtmasaydı görmezdi gülrengi atlıjn Bunca erkekler âleminden. Beyzadeler, sade insanlar ve oğlanlardan. Gönlünüz hiç kimseye meyletmezse eğer. Sersemsiniz, alçak ve rezillersiniz demek. Gönlünüzün kapıldığı kim.seler. Adsız, nişansız ve tanımadık kimselerdir ha? Bu iş bence tamam.en imkânsızdır. Bu gördüğünüz rüyadır, ya da hayaldir» Zin bu şarkıyı dinlejdnce. Perdeden şu nağme jd çıkardı; Şöyle dedi yaşlı dadıya: «Galiba akim ve tedbirin kalmamış senin. Diyordun ki sen: Çağrıyla, büyüyle. Gizli olan halleri bilirim ben. Bizim gördüğümüz şekil anlamsız değildir. Şüphesiz ne rüyadır o, ne de hayaldir. OrUar ister melek, ister beşer olsun, îster kadm kısmından, ister oğlan olsun.

îşte jdizükleri şuradadır.
Getirdik nişan için biz onlan. Eğer gerçekten remil biUyorsan, îşte yüzükler, haydi bil sahiplerini».

MEMO ZÎN

145

O elâ gözlü hilekâr cadı,

«Getir bana yüzükleri çabuk» dedi. «Bu gece bir remil döktürejdm ben. Sabaha kadar sahiplerini söyliyeyim ben» Sıti hemen yüzüğü çıkardı. Zamanın kocakansmm eline verdi. Zin ise şöyle dedi Hayzebûn'a: «Benim gönlüm bir kan bataklığına dönmüş, O bataklık coştuğu zaman. Taşmak üzere olduğu zaman. Bu joizük zajaf gönlümü yatıştırır. Bazı bazı kanlı gözlerimin önüne getirdiğim zaman. Yüzüğü götüreceksen eğer. Biz üzgün kalpUye çabuk getir geri. Çiinkü onunladır sabrımız, samanımız O benim için Süleyman yüzüğüdür.
P.
: 10

xvnı DADI FALCININ YANINA GİDİYOR

O ölçüsüz çapkın ve hilekâr kocakarı, Sabahlejdn kendini falcının önüne attı. İhtiyar falcı için elinde bir-iki altm götürmüştü. Şöylece gönlünün niyetini ikrar eyledi: Dedi ki: «îki masum oğlancığım var benim. Babasız, yetim zayıf ve j'oksundur. Bayram ve yılbaşı olduğu gün. Onlar da çocuk hujnmun yoluna uyarak, Kalkıp ikisi de gezmeye gittiler, CadUar onları ovada şaşırttı. Bugün çıkageldikleri zaman, gördüm ki DeUdirler, sersem, sevdalı ve sarhoşturlar. Geri döndüler elbisesiz, çıplak olarak. Bazı bazı feryadediyorlar bağırarak. Şuursuz düşüp çokça kalıyorlar. Kalktıkları zaman da delidirler. Şu jöizükler vardı ellerinde, Sanırsm ki bunlarla olmuşlar mest.

MEMO ZÎN

149

Ey işaretleri bilen, sırları çıkaran! Çaresizim ben, sen çare bulucusun, îjdlik yap da meseleden iyi konuş Acep yavrularımın nedir dertleri? Delüik midir, sar'a mıdır, yoksa aşk mı? NasU hastalıktır bu, nedir ilâcı? Ey geleceği bilen mürşit ve önder! DüğünUerin ve meselelerin çözümlejdcisi !
Bu jdizüklerde vardır bir sır, O da, siz uzağı görenlerce biUnir.

Yüzük sahipleri, söyle kimlerdir? Cinler mi, periler mi, yoksa insanlar mıdır?

XIX

FALCI FALA BAKIYOR VE DADI TABİP KILIĞINA GİRİP TACDİN'LE MEMO'YU ARIYOR
O Danyal ilminin varisi (1),

Falm şekline baktığı zaman.
Derhal anaların rahminde, Kızlarm doğuşundan önce Tarafları ve temizliği birUkte gördü Tacdin ile Sıti'yi birlikte gördü. Se'vinç şeklini gamla beraber gördü. Perdesiz olarak Zin'i Memo'yla beraber gördü. O zaman şöyle dedi kocakarı elçiye: Amacı hile, yalan ve tezvir olan o elçiye: «Senin için mümkün olur mu hiç,

Doğruluk olmadan, menzile erişmek?.. İmkânsız bu..» Sen çocuklarmm deli olduklarmı söylüyordun, Zin ve Sıti olduklarmı söylemiyordun.

(1)

Danyal bir israil Peygamberidir.

MEMO ZÎN

153

Onlar sejre ve gezmeye gittikleri gün. Yolda gördüler iki hajnran gözlüjdi. Yani selvi boylu iki oğlan gördüler, Başlarma da kıyamet koptu. Derhal bu iki güneşin. Gönlü gitrçıiş o iki mehtaba. Onlar bunlarm aşkmdan şuursuz olmuşlar, Bımlar onlarm güzelüğinden dehşete düşmüşler. Bunlar aşk belâsmm hastalarıdır. Onlar da aşk Kerbelâsmm susuzlandır. Bu yüzükler o oğlanların, Bımlarm da iki yüzüğü onların eUnde. Nasıl bunlar delikanlı gibi süslenmişlerse. Onlar da kız kıyafetine girmişler.» Kocakarı Remilci şeyhe dedi ki: «Durumım aydmlanmasmda şüphem kalmadı. Fakat de ki sen, onlar hangi soydandır? İyice keşfet ki onlar hangi nesilden?» Şeyh dedi ki: «Aşk dininde. Bir alış-veriş var ki «Karşılıklı kabul» derler ona. Denk olmak şartı yerine gelmese de caizdir, Alıcmm ve satıcının şartı kabuldür. Özellikle bunlarm seçtiği deUkanlUar, Biri dürdanedir, öbürü de inci. Biri beyzadedir, bey soyundandır. Öteki de soyca kâtip çocuğu.» O sihirbaz kocakarı, denemek için. Yine bir söz bahane ederek. Dedi ki: «ÂşUdar, tutkunlar, deUler, Zin ve Sıti için meftun olanlar. Sayılmaya ve hesaplanmaya gelmez Sığmazlar defterlere ve de kitaplara. Şeyhim! Bilirsin ki burası Cizre'dir, Hepsi büjdikler ve Kürt beyleridir.

» Şeyh dedi ki: «Git sen bul uşakları Araştır yerleri ve otaklan. Gidip sana kırk altm getiririm. Görünüyordu acajip bir hekimlikle. YazUmış jdizüklere Sıti ve Zin'in adlan» Kocakarı kalktı. Bedenlerin ve ruhların derdini. Hemen nedimlerin dostu oluverdi. Lokman kıyafetine girerek. söyle kimlerdir? Söz olsun ki. Dediler ki: «Nereden geliyorsun. Ruhlardaki dert hangi derttir?» . Baştan ayağa kadar ilâçlarla donattı kendini. Kendini tabip kıyafetinde göster. Hasta dedikleri kimseleri gör O hastalık senin için deül olur. Daha çok iki hastalığı iyi biUrim ben İki hastalığı ben iyi gideririm.» Dedi ki: «Gerçi görünüşte hekirrUm ben. O iki melek. neşter ve kese Aldı o şaşırtıcı habise. ne kocakansm sen?" Herhalde bir ilimde mahirsin sen.MEMO ZÎN 15» Ijdük yap da perdeyi kaldır. Kojmuna koydu birkaç kitap.» Dediler ki: «Anlat bizlere. hokka. Şişeler. Gördüğün zaman o melek huyluları Kumaştan da arUaşUır alıcUan Bilhassa ki parmaklarmda yüzük var. onları bir görsem. Perdesiz olarak görürsün o sevgiüleri. Derhal baş uşaklara kendini yetiştirdi.

deUkanlUar! Güzellerin yüzündeki o yUdırım. Baktığı zaman o azizlerin durumuna. Yarasız. bir çare bul da kaldır onları. Halen hastadır iki arkadaş bizden.MEMO ZÎN 157 Dedi ki: «İnşallah görmiyesiniz onu sız. İlâç ver. O derdin adı yalnızca sevgidir. O çok mecalsiz bir derttir. ışıksız ve kıvUcımsızdır. Parladığı zaman şimşek gibidir. Uzak olsun o sizlerden. Her ne istersen ödiyelim biz.» Kocakarı kendini yetiştirdi hastaların yanma. . Alevsiz. Her ne desen öyle yapalım biz. IjdUk yap da tedavi et ikisini. çıbansız ve yanksızdır o. Sonra teda'vi çaresini size özetüyejdm» Arkadaşlarm hepsi çıktı yanlarmdan. Ama öylesine yakar ki adamm içini. Önce ben bu derdi teşhis edeyim. Kocakarı kaldı deUkanlUarla başbaşa. O derdin alâmetleri gizüdir. hastalarla. O dertten sağlığa kavuşmak imkânsızdır. İki gözden akar yüreğin kanı» Onlar dediler ki: «Hoş geldin sen. Dedi ki arkadaşlara ve kUavuzIara: «Yalnız bırakm bizi.

Aniden baktUar ki gitmiş arkadaşlar. Ağlıyor ve gözyaşları döküyor. Ağlıyorum ben yalnız sizler için. Alm da verin sizdeki jdizükleri. Dediler ki : «Kimsin sen ey gönül rahatlığı Niçin ağlıyorsun böyle muratsızca?» Dedi ki: «Sıti ve Zin'in başları hakkı için. Özel olarak Sıti ve Zin'in yanından. Aheste aheste bir şeyler söylüyor. Ey muratlar! EUboş çevirmeyin beni» . Geldim ki ijdleştireyim yaralarmızı. BojTi iki büklüm. Önlerinde oturmuş bir kocakan. rengi bir hilâl misaü. Getirdik onları nişan için biz.XX DADI TACDİN VE MEMO'YLA KONUŞUYOR Aşk derdiyle fena hale düşmüş hastalar. Ben elçiyim. ! ? îşte şunlardır yüzüklerirUz. sizleri arıyordum. Kötüye çıkarmaym Sıti ve Zin'in admı.

Odur benim canım. Kim canım elinden izinli bırakır? Bu yüzük ister isim olsun. Dadı bu sevgiden hayrete düştü. Tekrar tekrar ellerine. Güzel Zin'in başmın sadakası olarak. AUah hakkı için. Uyandıkları zaman bir an durmadılar. Dedi ki: «Gam yemejdn. Zamanın kocakansmm eline verdi.MEMO ZÎN 161 Onlar işittikleri zaman bu müjdeyi. AjrrUıklarmdan dolayı ağlamaya başladı. ayaklarına ve eteklerine. ey muratlar. : 11 . Ben öyle yapacağım ki sihirbazlıkla. NasU idare edebilir. Allahtan başarı yar olursa eğer. ey vefalı Benden yare şöyle de: F. Se-vinçten büsbütün gitti şuurları. Alma eümden bu jöizüğü beıUm. Memo baktı ki jrüzük olmaksızın. yaşıyabilir? Dedi ki: «Dadı! sen beni mazur gör. Adlarınızı ve soylarmızı açıklaym siz. Dadı! Sen yarin elçisisin Şüphesiz derdimin de hekimisin. Her dördünüz de muradmıza erersiniz. Gönlünüzün sırrmı bize açıklaym siz. Cevapla birlikte çabucak döneyim». -vücudum sadece cisim. Hepiniz bir yerde toplanırsınız. Yüzlerce öpücük kondurdu iki delikanlı. Sevap kazanmak için acele edejam. maksudlar! Müjde sizlere. Derhal koşarak ellerine ve ayaklarına kapandUar. ister tılsım. Geri döndüğün zaman. Ben bu jdizüklerle geri dönejdm. Sıti ve Zin'i sizlere ram edejâm. Tacdin parmağından jöizüğü çıkardı.

Şeklinin hayaUnden gıda alıyorum. HaUmi sorsun bazı bazı» . Ben köle. Beni hayaUnin halvetine getirmesine. Şahlarm iyilikleri umumîdir. Her an dadmdan umut bekUyerek. kavuşmaya lâjak değiUm. O kadar güzelUkten razıjom ben.MEMO ZÎN İta O şahtır gerçi. ben de dilenci.

Çıkageldi. Acep açıklamadm mı kim vurdu?» Dedi ki o: «Sizin mübarek başlarmıza. Oturmuşlardı gonca gibi dar gönüllü. Dediler ki: «AUah için söyle. başlan eğik olarak. kılığı da pek acaip Aşktan sersem olan Zin ve Sıti. efkârlı. BaktUar ki aniden bir tabip. . îki büklüm.XXI DADI SITİ VE ZİN'İN YANINA DÖNÜYOR O taze Ardıcın iki dallan. Koşarak kucakladılar gelen Dadıyı. değil bir defa. Sabah şarabını sonsuzca arzuluyorlardı. perileri bildin mi? Yoksa şişeye kojoıp ikisini getirdin mi? Kalplerimizi delen okları. ey gönül rahaüığıl Acep ram ettin mi sen o melekleri? Falm ne dedi. Yüz defa andiçerim. Her an dadıdan umut bekliyerek. Akşam şarabmdan son derece sarhoştular.

Kısacası: Maceranın içyüzünden. Aşk ateştir. Öyle melek de yoktur göklerde. kül'de dağUmış. Alevleri jöikselirdi yedinci göğe. Bulunmazlar hiçbir kara. öyle candan tallalhk yaptı ki. Kurban olayım sizlere. Zin ve Sıti'nin kalbinde kalmadı şuur. fitiU gizlidir. bir süre önünde dilsiz kaldUar. Bu haberleri dinledikleri zaman. Gönül ilâcı olan o ateşle yandUar. Gönül fenardir. deniz ve madende. O çapkın. Fakat acıyorum ben oğlanlara. Gönül ise. Vallahi. Allaha andiçerim ki. bu ergenlikle. (1) Hz. Vücut yağdır. Zin ve Sıti tüm olarak baştan ayağa kadar. Dadı onlara verdikçe uyanıklık. NasU seçtiniz o iki seçkini? Kavuşmanm süsüdür o iki mutlu. Dadı! Sen bizim için çare bulucusun. o ateşli ve ışıklı ağaçtır (1) Göğüs fenerdir. Her an «Sıti» ve «Zin» dedikçe. O iki insanı o güzeUikle. o çıra içinde. İster beyzade olsunlar.Yüz çeşit kanlı gözyaşı döküyorlar. Sır cüz'dür. Dediler ki: «Sen gönlümüzü şenlendiriyorsun. Onlar sizlere tam da lâyıktır. 'O dilberler.MEMO ZÎN 167 Şimdi geldim ben yanlarmdan. çıra közdür. Seçtiğiniz o iki inci. ten Tur dağıdır. Musa'nın gördüğü ağaç. ister dilenci». . Sanardm ki ateşi yağa tuttu.

Aşkınız yuları kaçırmış bizden. Bir saat derdimizi paylaşmazsan eğer. Dünür. söyle Tacdin'e: Eğer sen Sıti'ye talipsen. bizler fidan gibiyiz. Ey geçmiş olayları bilen dadımız! Senden başka mahrem kimselere sahip değiUz biz. biz kendimiz dilsisiz. Bir an sen söz söylemezsen eğer. bizler de sizleri kabulleniyoruz. Bizlerle sizlerin kavuşması kolaylaşır. Perdesizlik eski gelenektir sizler için. Memo da Zin'e Müjde sizlere. Dedin ki sen: Tacdin ile Memo Pervane olmuşlar. Kalk da çabuk git. Bir kısmı sizler için olsun ricacı. Kim geUrse sizlerden makbuldür. Utanma perdesidir. Bir kısmı da bizler için olsun duacı. Böylece söyle o sevgililere. bizlere engel olan.MEMO ZÎN 169 Sensin bahçıvan. kanatlarmı da biz yakmışız. . Bizler yaprak gibi berhava oluruz. Onlar da şimdi bol yolu gözlüyor. Sensin dilimiz. Bütün dostların ve dünürlerin. Bizler sizlerden fazla dert çekiyoruz. Belki Allah ta kılmış mukadder. Bizler çer-çöp gibi heba oluruz. Yoktur o perde sizler için. Belki de bizden çok daha çaresiz. aracı ve vesile olarak.

sanırdın hiç hasta değillermiş. O yanıkları. Onlar sanki Eflâtun'un eUnden. hiç yanmamış gibi yaktı. Hace-i E^vvel kılığına giren o Dadı.xxn BEY SITİ'Yİ TACDİN'E VERİYOR Arzulu hastalar için güzel bir zamandır ki. SağlUc ve şifa için bir derman. Baştan ayağa kadar şaşırtıcı Yine tabip kıyafetine girdi. . Aldılar ilâç ve macun gerçekten. Derhal kendini âşıkların yanma yetiştirdi. Vefa için bir müjde. bir haber. Aniden yetişsin onlara inci tanelerinden Kurtarsın onları dertlerinden. Özellikle âşıklar için güzel bir zamandır ki. yeniden Fakat o ateşle öyle şenlendiler Ki. O müjdeyi anlattığımız gibi anlattı. öyle iyileştiler.

O kulun hizmetçilikle nazlanıyor. Elbette bizim fçin üstündür. Maceradan haberdar eylediler. malın ve milletin sahibi! Ey adaletin. bakışın kimj'^adır. Hizmetine aldığın herkes azizdir. Şahsın sen. çevren bol ışıklıdır. Tacdin gerçi bir beyzadedir. Yüz vermediğin kimseler de değersiz Hizmetine aldığın kims-eleri çıra gibi şenlendirdin. Aysm sen. Geldik ki gönülden edelim dua. Hep birlikte halka ve dünürlere haber verdiler. bazı adliyeciler. İşitince onlar bu müjdeyi. Kulundur o. hünkârsın. Bazı âlimler. kıl onu damad» Bey dedi ki: «Sizin lâjnk gördüğünüz. Şu şekilde meseleyi ona arzettiler: «Ey jrurdun. dilencidir. et onu azad. . Halleri fena da olsa sen iyiye çevirdin. Kalkıp hep birlikte Bejân huzuruna çıktılar. Hamiyetle hepsi beraber kalktUar. Fakat sana kıyasla hizmetçi. Bazı beyler ve bazı cahiller. Bazı yakınlarını ve bazı deUkanlUan.MEMO ZÎN 173 Kalkıp gittiler arkadaşlarının yanına. Hepimiz ediyoruz senden rica: Tacdin senden Sıti'jd istiyor. dinin ve devletin koruyucusu! Sen AUahm lûtfunun gölgesisin. Yakışıklıdır o. Bugün başımızda şahsm.

ya da hastalanacak mıjoz? Gebedir geceler dostlar! Bakalım devamlı ne doğururlar.de hazır olanların. Bazan ışık gösterirler. Bey dedi ki: «Çalm davulları rubablan. Bütün hocalar. bazan da şenlik. Bu matemler ve şenlikler ikizdir. bazan karanlık. Şimdiki gibi yaşıyacak mıyız? Yoksa ölecek. Hep birlikte gönülden dua ettiler. Demek ki bu hocadır. ileri gelenler ve de yoksullar. Sıti'yi biz nikahladık Tacdin'e. şeyhler ve beyler. Getirin bütün şerbetleri ve şaraplan. Elden kaçırmayasm fırsatı. Bunca zamandır o hep hizmetçidir. «Kabul». Budur benim cevabım». Ağalar. Bazan matem gösterirler. Hep birden ağızlarıyla teşekkür ettiler. -«Amin». ya da beydir. Beni de kendinizden dünür saym. Sevinçli bir düğün kuralım bugün. (1) -"Kabul'^> Tacdin»in vekilinin sözüdür. Bulduğun vakit eğlence zamanını.MEMO ZlN 175 Vekil kimse gelip otursun. Hoca kimse duayı okusun. Çünkü bilmiyoruz nasU olacak yarm. Çünkü zaman kılıç gibidir. Bu çark ve felek amansız. «Amin» (1) Çeko derhal koşarak Bejdn ayağmı. . Öptü ve kabullendiğini ikrar eyledi. Bugün Tacdin'in hatm için. Hizmetçilikte de daima tamdır.

Gök yüzündeki oğlak ve koç (1). Her tepsi ve fağfur kâse. îştahlı nefis gibi başı örtülüydü. renkU badem ve fıstık şekerleri. Bol ışıklı parlak birer yUdız gibiydi.» Tacdin hep Bejin hizmetinde olduğu için. Beylik bana kutlu olmasın. Yağlı ve tatlı yemek çeşitleri. hep sevinç yaratırdı Kısacası: Bütün şevketiyle o Bey. Mecliste öyle bir sofra çekti ki. Onların hepsini belli bir günde. Onun sevinci de Beyin elindeydi.MEMO ZÎN 177 O kadar kaldı ki hizmetimizde Ömrü tükendi bizim yolumuzda Vefa şeriatinde şarttır ki. Alt ve üst felekler gibiydi. Kalktı ve bizzat eğlence işiyle ilgilendi. F. Bugün onun hizmetinde çalışalım. Biz de onun için cefa çekeUm. : 12 . Sanırdın ki ekmek yerine getirdiler. Birer burç gibi olan o sahanlar. Bir defada feda etmezsem eğer. Bizzat onun hizmetinde olalım. Kendini bahşetmez sevinçle? Eğer olsa benim bin bir başım. Sanki bir gök tabakasını serdi. Her kâse ve tepsi bir anbar gibiydi. Bu altm ve gümüş tabaklar. Kapakları birer mücevher kutusu gibiydi. Her renkten gıda. Göklerdeki güneş ve ay jmvarlaklarmı. (1) Oğlak ve Koç burçlarını kasdediyor. Böyle olan bir erkeğe hangi can. Misafirlik kebabı ve büryam olmuştu.

nar ve limonlar. siyah. Cennet ağaçlarmm dallarmda yetişmiş. Kimi de övünmelere ve nazlanmalara olmuştu eş. Çeng. Aklı. Maskaralar. davul. dini ve imanı talan ederdi. ud ve tanbur. (2) Faniz bir içki çeşidi olsa gerek. çalgı çeşitleri ve makamları. nebat. Turunçlar. (1) Türkçe olan bu kelime bir kap çeşidi olsa gerek. Sakiler üzüm suyuyla seğirttiler. sersem ve mesttiler. Perdesiz olarak mucizeler ve kerametler gibi. (3) Zübad güzel kokulardandır. Bunlar yıldızlar gibi gezip dolaştıkça. Kısacası: Gaddar olan yedi feleğin inadına. Türkücü. zurna ve santur Âşıklar. Dönüp dolaşan Ney'den çıktıkça. Çalgıcılar Santur sesiyle sallandılar. Kimi de dimağı tazelerdi. O şekilde kurdular düğünün temeliıU. Lâyık ve güzel kumaşlUar. narenciyeler. incesesliler ve felek. güzel renkler. . keman. Hepsi gerçekten karıştılar birbirlerine.MEMO ZÎN 179 Bu çini maşrapalar ve ayağlar (1) NazeıUnce dolaşıp dururlardı. Ruhlann bütün koku alma dujoılan neş'elendi. türkücüler. kand ve şeker (2) Gülsujru. Sesler. Onları her gören kalırdı hayran. Buhardanlık ûd ve anberle döndiUer. Faniz. terennüm edip türkü söyUyenler. Ojruncular. Kiminin sesi sazlarm sesine olmuştu arkadaş. gazel okuyucuları. Sarhoş. misk ve anber <3) Kimisi mideyi al eylerdi. zübad.

Ay gidip gizlendi Yengeç burcunda. Kalktılar ve saygıyla etek öptüler. ilerigelenlerin önünden kalkmca. Zühre yıldızı Kova burcunda kayboldu. (1) Sofra. sen ol sağdıcı» O ikisini baştan ayağa giydirdi. Oturdular ve hep beraber içtiler. . Şenliğin ve oyunların toplandığı yer oldular. Sakiler kadehler ve kâselerle döndü. Şehirliler. Bey huzura çağırttı Memo ve Tacdin'i. köleler ve özgürler. Halaym halkası gibi koyuldu dönmeğe. O günü birlikte ve böyle geçirdiler. Dedi ki: «Memo. Müşteri Balık burcuna girip iz bile bırakmadı. Cellâd neredeyse kellesini uçuracaktı. Nimetlere ve eğlenceye boğuldular. Çaresizlikten saman hırsızı oldu. geç şöyle. (1) Yani o kadar eğlendiler ki sanki eğlence ve oyunlar on¬ larda toplanmıştı. Gök renginden olan kocakarı çark. Elinden birşey gelmejip âciz kaldığı için. Bütün dünya eğlenceyle şenlendi. Kocakarı felek kederden ve üzüntüden. köylüler. Zühre yUdızı yerde seğirtti. Bütün dünya oldu sevinç ve eğlence.MEMO ZÎN IHI Feleğin yazıcısının elinden kalem düştü.

Kaş yaylarına baktıkları zaman. Önce gözden geçirdiler benleri ve zülüfleri. Dokuz kubbeyi Cemşit kadehi gibi. (2) Yani yüzleri kırmızı renkten daha kırmızı olduğu için. Süsleyici kadm. Rastık için utandılar. Hepsini aşk coşkun hale getirmişti Sıti ve Zin'i süslemeye gittiler. . O iki nazenini nazlı kılmaya gittiler. Kırmızı renk yerine kendileri utandUar. BaktUar ki talan ediyorlar gönülleri. Sanki altınla yaldızlamış gibi parlatmca. (2) (1) (1) Yani kaşları rastıktan daha siyah olduğu için. bunlar kırmızı renk hesabına utandılar. dadı ve nedimeler. bunlar ras¬ tık hesabına utandılar ve yüzleri rastık gibi karardı.xxnı SITİ İLE TACDİN'İN DÜĞÜNÜ Yeni geün gibi parlayan güneş. onun gibi karardUar Taze yüzlerini seyrettiler. Hepsini jüzüyle aydınlattığı zaman.

Hiç kimsenin gönlünden. O sevgiülerin boylarmdan. renkleriyle başıeğik kaldUar. O da ne tene. Kimin değiştirmeye gücü yeterdi? Sonunda ümitsizlerin durumuna düştüler. ne de cana benzerdi. Kına yakmalarına var mıydı hiç olanak? AUahm seçmiş olduğu nakışları. bir kıl ucu kadar olsun . Hele beller. Onlarm başıyla taçlan mutiu kUdUar. Mücevherleri taçla aydmlattUar. Kınlır korkusuyla asla. Baştan ayağa kadar tarak gibi. belki kırılır diye. O ince beUere hiçbir kemer bağlanamadı. Fakat iki ceylândan bir tek kusur bile Bulamadılar. Çünkü nazikUğinden. Siyah sürmeyle bozmaya yetmedi güçleri. Mücevherlerle süslenmişti. . Kmalarıyla. Yerlere yaldız ve aydınlık bahşedilmişti. orada kemeri görmek gelmiyordu. birer kıl ucu kadar inceydi.MEMO ZÎN 185 Haten ceylânlarmın gözlerine benzeyen gözleri. TaradUar ve bahane için yüz çaba harcadUar. Tacm süslü ön tarafı. Ellerine ve parmaklarma zoraki olarak.

Deprem olmuş gibi ayağa kaldırdı. ÇeşitU güzellikler ve elbiseler Renk renk değerli mücevherler. Âyetler sanatla derlenip kur'an oldu. Hepsi de süslenmiş ve giymiş güzel elbiseler. şakaklar ve karanlık gibi siyah saç halkaları. Artık taşıyamıyordu develer.MEMO ZlN I8T GüzelUğin saçtığı aydmhktan çıkan süs. Develer sıra sıra. Oldu sihrin ve mucizenin bir nüshası. Hilâl kaşlarmm çevresinde hale gibi oldu. altmlar çuvallarlaydı. ŞehirUIer. kadınlar ve erkekler. Beyitler toplanıp bir divan oldu. inciler kantarlarlaydı. Hepsi altm ipUkli ve sırmalı elbiseyle gitti. Kitaplarm kayıtlarmı aşmışti. Elmaslar. ÇarşUara ve pazarlara törenler girdi. Bu debdebe öyle coşturdu ki halkı. YakuUar jüklerle. Şairlerin kitabı gibiydi. Yüz nedime ve iki yüz hizmetçi gitti. Çok dalgalı bir deniz gibi. zümrütler. inciler. YerU yerine öylece düzgün konulmuştu. Kim görürse «Allah haktır» derdi. sejnretmekti amaçlan. Hesapların ve sayımların dışma çıkmıştı. O. Akla ve düşünmeye gelmezdi bu çeyizler. muüak üstadm sanatıydı. Benler. Dalgalanıyorlardı. GeUnlerin süslenmesi tamamlanmca. AsImda mevcut olanla onlara takUan bu güzelUğin rengi. .

şen gönüllü olmayan. Başlarmm üstüne kaldırırdUar o beşiği. Sazlar Sûr gibi. O gerçek perinin bulunduğu köşkten. Gamlarm elinden feryad eden insanlardan. (3) (1) (2) Hz. mücevher küpeU hizmetçiler. Pervaneler de. Hepsi temaşaya ve sej^e dalmıştı. Önünde el bağlamış hizmetçiler. Mücevherlerle donatUmış bir taht. Üzerinde oturmuştu Belkis. Sanırdın ki gelin ruhtur ajmen. Sofular. yoksullar ve paşalar. Pervazları abanostan olan bir taht. mumlar da içindeydi. Her toplulukta bir seyretme vardı. O tahtaraval bir gemi gibiydi. Sûr: İsrafil Meleğin kıyamette üfliyeceği boru. Süleyman'ın veziri. Gönül hoşluğuyla o tahta hammalhk ederdi. ölüleri diriltti. Çaresiz gönülden taşar. Yaratıldı bütün âşıklarm yeri. İnci kemerU. Yani Sıti'nin bulunduğu köşkten. Her kapmm önünde bir gürültü vardı. (2) Davul. dümbelek. Nuh gemisinin önünde cömertUk kapısı. Elden ele yüz çabayla kaçırırlardı birbirinden. (3) . Sandal ağacmdan olan bütün tahtlardan.MEMO ZÎN 189 Aniden Cûdî dağmda açUdı. Kurrena ve Nakûr. Sevgiden bir deniz coştuğu zaman. riltir. Yüzlerce Berhiya oğlu Asaf (1) rüzgâr gibi. Kalmadı bir ferd. Onun için vücutlar böyle koşardı peşinden. Üzerinde jüzdüğü deniz ise insan denizi. hocalar. ölüleri di¬ Kurrena ve Nakûr birer çalgı âletidir.

inciden. Hazine yağmacUan birbirlerine girdiler. Zaman göstermez bir daha gözlere. İçinde. Fakat onlarm bütün tabaklan. Cömertlerin iyiUğinden fazlaydı. Döktüler o tabaklardan serperek. bağnşmalar ve törenler. Dinleyicileri sazlardan zenginleştirdiler. Hasislerin baş eğmeleriıün dışmdaydı. Gök tabaklan gibiydi bunlar. Tacdin'in kendisi de olmuştu bir padişah. . Oturmuşlardı yüksek konakta. Madenden çıkan yakutları ve zümrütleri. Yoksulların hepsi bey ve paşa oldular.MEMO ZlN 191 Bahşiş sesleri. Yukarıdan o nigârm tahtı üzerine. sevinç ve eğlenceleri. o meleğin oturduğu o felek gemisi. Memo da yanmda bir ay gibiydi. Hepsinden ses çıktığı zaman birden. Kalkıp onlar da seyretmeye durdular. Pintilerin baş eğmelerinden çoktu. Doluydu altmdan. Bu şenlikler. sadalar ve uğultular. cevher ve gümüşten. O sıralarda dalgalar tarafmdan boyuna kaçırUırdı. Hepsinin iki ellerinde vardı tabaklar. EU sıkı olanların umduklanndan jüz kat fazlaydı. Bir an geldi ki Tacdin'in önüne vardUar. O ses felek saraymm üstüne çıkardı. Bu tantanalar. İleri gelenlerden bir topluluk vardı çevresinde.

Şeker ağızlılar ve şeker sözlüler. Kadmperestler ve hovardalar iflâs ettiler. Mehtap jüzlüler. : 13 . Kısacası: Kafaları mest eden murattan (1). Şakakları zümrüt gibi olan oğlanlar. Kimisi mest olmuş kimi de sevdalı. bıyıksızlar. Hepsi oyuna. Genç kızlar. oğlanlar ve tüysüzler. Yoksul. Artık seçUmezIerdi birbirlerinden. Botan'm bütün sevdalıları ve sarhoşları. Elma çeneüler ve nar memelUer. gamlı ve ferahlı. evler ve her yer mest öldü. F. halaya ve sıçramaya kalktUar. deUkanlUar. Huriler. Gül gömlekliler ve ipek kuşaklılar. Köşkler. Hepsi bir birine denk ve emsal. komikler ve Çeng çalgıcıları.MEMO ZÎN 193 Yoksullar. Bir birleriyle el sıkışır ve kucaklaşırlardı. Berîte. Şirinler. bekârlar. yılan örgüliüer. Bu kıl belliler. saz ve halay. üzüntülü. cennet çocukları ve melekler. dilenciler öyle nimet sahibi oldular ki. Altm kemerliler ve eğik taçhlar. sema. şeker dudaklUar ve şeker güIüşliUer. SevinçU. zengin ve paralı. Sanırdm ki hepsi şecereü beylerdir. Gümüş bedenliler ve Yasemin şakaklUar. Bu ondört yaşındaki karakaşhlar. periler. siyah şakaklUar. (1) Paralan kastediyor. Türkücüler. dilenci. Tüysüzler.

kimi de topallıyarak. Bu şekilde süslediler ve şenlendirdiler. kimi yuvarlanarak. . kimi de gezerek.MEMO ZÎN 195 Kimi güzel sesli. Kimi zincirleme. Bunlarm hepsi bu kocakarı feleğin inadma. Kimi koşardı. kimi güzel benizli. Parlak kümeleri yUdız kümeleri gibi ışıklı. Aja yUdızlan ve Süreyya jaldızı gibi. Yani hepsi kambur suiJı feleğin zıddma Çevik kızlar ve taze delikanlUar. Sıtî'nin mecüsi ve Tacdin'in çevresini. Tam yedi gün ve yedi gece. Kimi daire bağlamış.

Karanlığı aydmlıkla kaldırınca. İkisi de o yangmdan ve kavuşma hasretinden yanmıştı. Ateş ve rüzgârın özel birleşmesi. Sanırdm ki ateş yetişti yağa. Muradın y. Elbette berbat eder adamı. Bu aşk ve sevgi gönül arkadaşı olunca. Karanlık gibi gamlan da yok etti. Canı ve gönlü bahşiş verecekler. Â. Ayrılık sabrı yakmıştı. Yedinci günün seher vaktinde.şıkların teninden duman kaldırdı.XXÎV RÎUM TACDİN'İ SITİ'NİN YANINA ÇAĞIRIYOR Pak etekU gelin olan âlem. . Düğünü sevgiyle gülrengine çevirince.aklaşma ateşinin verdiği sıcaklık.

işaret ve kejif vasıtalarını. oynayarak Getirdiler has odanın içine. Hasekiler ve hizjnetçiler kalktılar. Kavuşma zamanı gereğince. Safa. Sağdıç ve Tacdin'in yakınları. Koydular başlarmm üstüne. . O kadar hazırladılar ki. Kalk geUrün odasma git. hal diUyle Durumu şöylece açıkladı Tacdin'e: «Ey bitab ve kararsız âşık! Eğer benim gibi sıtmalı ve ateşUysen. Ölü bile dirildi onlarla. Kısacası mehtaptan mehtaba kadar (1). Gülsuyrmu ve düğünlere mahsus güzel kokulan. ûd ve buhurluğu. Mum. nine. Buhurların ve güzel kokularm topluluğunu. Duvarlar. tahtlar ve bütün oda. kapılar. Süslejici kadm. Süslendi bunlarla gelin odası. Az daha şevkle ölürlerdi. Ayak öpmekle ayaklarını bağla. Eğlence. Güzellikle aydınlanan bir güneş gibi. dadı. zevk ve sohbet âletlerini. kâse. sabrı ve oturmayı yok etti. konuşmaksızm. ayağ ve şarap kaplarmı. Misk. (1) Yani herşeyi. Sevilen ve seven. aşk ateşinin jükselmesinden. Rahatiığı. Kadeh. zübad. Birkaç da yakm ve akraba Tamamen yaldızlı olan bir mum. Ferahlatıcı ve sarhoş edicilerin karışımını.MEMO ZÎN 199 Aşk deryası dolup taştı. Geleneklerin icabı ve gereğince. .

Hücre: Kâbenin yanındaki Hz. Kâbeyi. Âşıksan eğer. Tacdin bu tarzla gitti saraya. Onunla arkadaş oldu silâhlı olarak. taşı. kUıç beUndeydi. AUahm emriyle sana yakm olmuştur. kalk pervane gibi. başladı duaya.MEMO ZlN 201 Senin mumun da senin gibi bekUyor. Kapıda nöbetçi oldu. Eğer aslansan hemen kerem eyle halvete» Tacdin mumun şeklinden. Ey amacı tavaf olan hacı! Ey tavaf yolunun yolcusu! Sana amaç olan kıble ve Kabe. îşte hepsi sana nasib oldu. (2) Sa'y ve umre: Hacda iki vazife. Canmı ver dökülen paralar ve bahşiş gibi. Benim gibi gözyaşları döktüğün yeter. dua ve umreji (2). Kalktı yerinden hemen çabucak. makamı. AUah sana mukadder kıldı. Âşıklardan ayrUmıyor düşmanlıklar. Mumlar gibi bunca yandığm yeter. Anladı düşünce ve idrakla. Eğer su isen jürü selvinin önüne. Gamların ve sevinçlerin dostu olan zavallı Memo. (1) Taş: Kâbenin duvarındaki taş. gönlü gönlündeydi. Eü elinde. İbrahim yeri. Senin sevgin onun tenine ve canına ateştir. Memo bekledi kapıda. ismail yeri. . Makam: Kâbenin karşısın¬ daki Hz. Çünkü korkuluydu o karşUaşma. hücreji. (1) Sa'ja tavafı. O güzelin aşkmın anlamım.

kimi de peridir. Bir kısmı da münafık iiısanlardır. Elbette vardır düşman ve rakipleri Düşmanların kimi dev.MEMO ZÎN 203 Gerek sevenler. . gerekse se'vilenlerin.

XXV GELİN İLE GÜVEYİ BİRBİRİNE KAVUŞUYOR Damad edebk kapıdan içeri girince. eskiden kıbleydi. Kokladı bol sulanmış gülleri ve sünbiUleri. Ellerini perdeden çıkarmıştı. Kalktı ve eda ile salmarak ona doğru gitti. Önce helâl âdet gereğince.ak şarabına hasret çeken âşık. Felek kandili onun sayesinde parlıyordu. Dudak dudağa içtiler bir kadeh şarap O berrak şarap. (1) Beytül'aksa: Kudüs'teki cami. Zülüflerini jniziine serpiştirmişti. Yare kavuöm. Elini sürahiye uzattı. Aydınlık yönünden Beytül'aksa idi yanağı (1). . mahmurluğu giderince. İçti şeker dudaklı sürahiden. Dünkü hicran derdinin şarabından sarhoş olan âşık. Perdelerin ve örtülerin arkasmdaki o mum. Eteklerini nazla yerlerde sürüdü.

Evlenip gönüllerini birbirlerine bağlajonca. Elleri birbirlerinin boynunda.. Öpme sırası vermezlerdi birbirlerine. O kadar seviştiler ki birbirleriyle. Şarabın neş'esinin verdiği kejif. yaptılar. kâh ısırırlardı.MEMO ZÎN . Ve şuursuz olarak ayaktan düştüler. O şarabı çok içince sarhoş düştüler. Artık oturmaya da güçleri yetmiyordu. kâh sünbül. alınlar ve dişler. Sonunda içmeye kanmajonca. mücevherler.. Yuvarlandılar birUkte secde için. 303 Kâh nergis ve lâle. O susuz dudaklılar içtiler o şarabı. Kâh öpüşürlerdi. Sarhoş ve elele olarak sarUdUar birbirlerine Oldu bir itişme ve birUkte yere düştüler. Üç gün ve üç gece ard arda gönülden. bazan da ajrUdUar. kâh kırmızı gül. Hepsi değişip la'I ve mercan oldular. Berrak şarabın şerbetini içenler. dudak dudağa ve kucak kucağa oldular. Kâh birlikte saUandUar. Bazan birbirlerine sarUdUar.. kâh titredüer. Yeniden secdeden kalktıkları zaman. ve kucaklaşırlardı. Birbirine karışırdı. Kâh reyhan ve menekşe. Sevgi deryası o kadar coşturdu ki onları. Istırabın son haddine çekti onları. Birbirlerinin yanaklarından kırmızı gül derdiler. Birbirlerinin dudaklarından şeker kaçu-dUar. Parlak çeneli ve şeffaf tenli gelin. Zifafı arzuladı ve ona meyletti. Kendileri için gül şerbeti karışımını .. Elmaslar. O kapar öperlerdi ki birbirlerini.

Sanki mücevherleri ipUğe takmaya uğraşmaktadır. Birbirine karşı boşaltırlardı ok torbalarım.MEMO ZÎN 209 Kâh birdi onlar. O ruh ve cesed birbiriyle yapışık. Her zaman. Kavuşmanın derdinden. gamlar gidip gizlendi. Hedef ise sedef berrakhğmdaydı. Soyunu canı gönülden verdi ona. hedefe yöneldi. Leğen ve ibrikten akıtUanı Yükselttiler iterek ve saplayarak. Gerek gündüzleri. Sanırdm ki iki kimyager. Durumdan haberdar olmadı bir tek ferd bile. Ok geri döndü izi kaldı orada. kâh yapışık ve çifttiler. Kâh tekti onlar. gerek gündüz. ne yemek ne de uyumak. iki arkadaş. O iki serkeş sarhoş. Hayat suyu ve kevser gibi kanştı. İnci tanesini mercana çevirdiler. gerek karanlık gecelerde. O iki melek öylece sevdiler birbirlerini. Onlara yoktu asla. gerekse gece. süt ve şeker gibi oldu. Sevgiden önleri birbirine dönüktü. Karışım. O hafta tamamen oldu gerdek. Nihayet mutluluk derde geUp geldi. kâh ikiydiler. İki vücud birbirinde kayboldu. Hatırlarına gelmezdi su ya da ekmek. Hedef oktan isabet almca. Fil dişinden olan ok. F : 14 .

Yakmlarıne yapacaksm vefasız olduktan sonra? Kurban et de hiç deme kimlerdir. Hâlâ onun meskeni avlu idi. hem de çıradır. (1) Rıdvan cennetteki meleklerin başıdır. Rıdvan cennetin içinden çıktı (1). Geceleri ve gündüzleri öyle nöbetçiydi. Hem gözdür senin için. Seninle birUk olan bir dosta. İster becerikU olsunlar. burada maksat Tac- din'dir. Onun başı da hep taşm üstündeydi. Sanırdm ki Memo'nun üzerine bir güneş doğdu. kardeşim! Senin dostun senin için' kardeştir. böyle olsım. Tacdin gerdekten çıktığı zaman. Derhal öyle sevinç duydu ki. ister beceriksiz. Başı gök kubbelerine jükseldi sanki. Memo hâlâ öylece kapının önündeydi.MEMO ZÎN 211 Nihayet sekizinci günün seher vaktinde. hiç olmasm. Kurban et de hiç deme yazık. Böyle olmazsa eğer. Bir dostun olursa eğer. Yüz hain ve münafık akrabayı. .

Çeşitli hallerle yarattı. Bu ajTTiliklar. Bu beyler. su ve ateş. Bu ağır yürüjüşiü ve yuvarlanan yerlerle gökler. gündüz. kavuşmalar.XXVI BEKİR TACDİN VE MEMO'YU BEYE GAMMAZLIYOR Allah yokluktan var edince. gölge ve güneş. . dilenciler. Varlıkları birbirleriyle belli etti. diriliş. Bu ölüm. Bu aydınlık. sıcak. Bu topraklar. karanlık. cehennem. Varlıkları sıfat ve fiillerine göre. Zıtları zıtlarla açıklığa kavuşturdu. Bu soğuk. yaş ve kurular. zengin ve yoksuUar. Bu evreni. sevinç ve gamlar. yerleri yeni yaratmca. küfür ve iman. şenük ve matemler. bahçe ve ateş. hava. Bu gece. duran ve yürüyenler ve de melekler. Âlemdeki bütün varlıkları. Kısacası: İnsan cinsine varmcaya dek. Bu toprak. Bu cennet.

. Her zaman Bejin kapısında kapıcıydı. Belki Belukîya'dan beterdi (2) lyiUğe karşı. Aldatıcı. Çirkef işli. Ayırdetmek imkansızlaşır. Kemal. söz götürücü ve şaşırtıcıydı o.MEMO ZÎN 21-5 Kİ kimi nur gibidir. neden karşıdır birbirlerine? Çünkü olmazsa eğer karşıtlık. Şeytan onun uğursuzluğunun çömeziydi. Belûkîya îsrailoğuUarındandı. izzet sahibi olan o jüce Bey. Kimi uysaldır kimi de yaman Bu doğru olan. O münafıkm adı Bekir'di. Kendine bir kapıcı tutmuştu. Bu cennet ve sevaba lâyık olanlar. ikiyüzlü bir iblisti o. kimi ateş gibi. Kaleci. Botan onun sözünün mahcubuydu. Bu cehenneme ve azaba müstahak olanlar. (1) (2) Yani piçti. Görmüyor musun ki hepsi zıttır birbirlerine? Hikmet nedir. Kısacası: Yaradılışın gereği olarak. Fakat soyca Botan'h değildi. hem de tanışmak. kavga körklejici ve ikijüzlüydü. Zamanm fitnecisi bir it oğlu itti. doğru söyliyen iyilikseverler. kurnaz ve kavukçuydu. Sırf şirret ve fitneci bir insandı. Bu yalancılar. eğriler ve siyah jüzlüler. Kâbus dev gibi çirkin jüzlüydü. O bühtandan doğan biriydi (1) Aslen dediklerine göre Mergever'dendi.

O çiftçi bizim için kaldıracak da onu. (2) AUahı kastediyor. (1) Boğaz -«Gewri'-'-nin karşılığı olarak yazılmıştır ki. bazan da zulüm. Değirmenimiz gerçi kamunun vakfıdır.MEMO ZÎN 217 Tacdin derdi ki Beye açıkça: «Bejim! Kov bu kapıcıja. Bu senin kapma lâjak değildir. (1) O darıyı bir çiftçi ekiyor. Gerçi Bekir zina çocuğudur. kapıcUar. Zalim olan bu avene zümresi Subaşılar. Hiç ihtiyacı olmayan tahtm sultam da. ileri ve gerijiz. Görmüyor musun. Gerçi köpeklerle kapıcılar kardeştirler. taneler değirmen deposundan düşerken onun içinden geçip değirmen ta¬ şının deliğine girerler. Şarttır bizim için bir kapıcı. (2) Görmüyor musun. Bu köpeğin dışı içindedir. Hükümet işlerini o kadar yönetiyoruz ki. Ama değirmenimiz onunla dönüp yelleniyor. fakirlerin kapısmda da var? Onlarm da nöbetçileri hep köpeklerdir. Boğazı haram darıyla doludur. Zulüm tahılını öğütüyorlar. işlerin jürütiUmesi için. kincidir o. . Ama köpeklerin çoğu se'vimU ve vefalıdırlar» Bey ise şöyle derdi Tacdin'e: «Bekir'in yaptıklarını sanki bilmiyor mujruz? Biz beyler kısmı değirmene benzeriz. Bu âdet yalnız beylere özgü değildir. Bazan adalettir işimiz. Onlar da kapıcı kısmmdandır. Biz zaUmlerin değirmenini döndöıüyorlar. Zorunludur bizim için bir değirmenci. oluk biçimindedir. Çok dönüşlü ve dolambaçlıyız. kâhyalar.

Akıllı. habis ve hilekâr. tacm mücevheri ve mücevherin tacıydı. Tacdin ve Memo iki yüz düşman. On misli de yaratmıştır şeytan!» Hulasa: Bey köpeğinden vazgeçmezdi Her zarurinin karşısma bir sebep çıkarırdı. ey bedbaht! Tacdin ve Memo'joı Kayser'in tahtma? Cenk ve savaş olduğu gün. Tahta o kadar lâjak ve o kadar. Bu düğün geleneksel törenlerle. O. Bazı beyler var ki tazı köpekleri. Yani gönülden tezvirci olan Bekir. Kisra onu görmek için mer kiçindeydi. Devlet ve mutlulukla yapıldıktan sonra. Her zaman gönlünde vardı ona karşı kin.MEMO ZÎN 219 Ne kadar yaratmışsa sultan. Kayser isteseydi onu oğlu için. . Hakan önünde el bağlasaydı. bilğiU ve güzeldir ki. İçinden korkuyordu Tacdin'den.an gibi. O. Yine de böylesine ucuz ve Böylesine çarçabuk vermezdin onlara» Bey dedi ki: «Hiç değişir mijim. Maksadı sadece yalan ve aldatmaydı Gizlice ve tenha yerde şöyle dedi Beye: «Beyim! Sen Sıti'ji çok telef verdin. İnsanlardan gizli olarak şeji. Fağfur onu sevmeji candan isterdi. Arap atlarına değişmezler O kinci. Tacın güzelliği ve güzelliğin tacıydı.

Yeni türediler büyütmeye münasip değiller. Bejim! Görmedin mi sen İskender'in oğlunu? Sen ona yakmlık gösterdin. Asla himmette fütur etmemeliler. . Bey dedi ki: «Neden bana sormadı acaba? Yoksa benden kalmamış mı korkusu?» Bekir dedi ki: «Bilmiyor musun ki orası öyledir? Yiğittir o. Onlarda değişiklik peydan olmamalı. Lâyık olmayan nankörlere j/apılırsa. beyzadedir. O doğruluk ve vefa eşit olmalı. gençtir. Yeni görm. Onlardan dönüş hiç görünmemeli. Bal ve kebabı yedikleri an. Darlık ve cefada da öylesine. aştı haddini Sen Sıti'ji Tacdin'e verdiğin gün. Sevinç ve şenlikte nasıUarsa. Özellikle hizmette kusur etmemeliler. Bu sevinç ve cefa karşılıklı olmalı. O da kendi yönünden Memo'ya vermiş Zin'i». Fakat boşa gider iyilik sahiplerinin himmeti. Hakan kimdir? Ne yapayım ben Fağfur'u? Tacdin ve Memo'yu dünyanm dörtte birine değişmem». bileklikleri vg kalkanlarıyla Altılıkları ve kUıçlanyla getirdiler bize. Tecrübe şarabını içtikleri gün. Sarhoşların mahmurluğu fenadır. Mel'un baktı ki hiçbir etki yapmadı sözleri. Yeni görmüşleri görme ölçüsü şaraptır.MEMO ZİN 221 Hepsini zırhları. Çok akıl ister ve çok tahammül. O meseleji bu sefer çevirdi tezvire. Ehil olmayanlar mal ve hazinelere lâyık değiller.üşlerin şarapla değişmemeleri için. Dedi ki: «Himmet sahiplerinin mahiyyeti ijidir. Hizmetçilerin de bağlılığı onun karşılığında olmalı.

yuları kaçırmış o. Bey dedi ki: «Gönlümde vardı gerçekten. Görünüşte güzel yüzlü ve nurludurlar. O ne yaparsa hep revadır. Özellikle bedhah yakmlar.. . Halit ceddime varmcaya kadar. inanmayasm onlara sen! Baba. Korkarım ki kin ve kibirle. Korkusuzca istesin onu erkekse» Beyler içleriyle ve dışlanyla Şüphesiz ateşe benzerler. Merhamet edince güneşe benzerler. Olsun bakalım istekli...MEMO ZÎN 223 Meydan bulmuş. Kahredince de dünyayı yakarlar. Zin'in de ötesine gidip isyan etsin. Aslında ise idare etmekten uzaktırlar.. Zin'i karı olarak asla vermiyeceğim. evlât ve kardeş bile olsa. Başından bezmiş olan varsa. Onlara yaklaşırlarsa. Başına ve canma doymuş olan kimse.' Halid'in soyundan geldiğini iddia etsin. îşte Zin. Sakın ha. AUahâ sığınırız. Fazlasıyla asalete gözünü diksin». lü Zin'i Memo'yla şereflendirejim ben. Pederin ve ataların ruhlarına andiçerim ki: Âdem soyundan olan erkek cinsine.

Güzel vakitler için arkadaş olmayınca. Âşıkların ünsiyeti sükûnettir. sükûnet bulurlardı. Yalnızlığın sermayesi ise deüliktir. onları hicrandan kurtarmca. Kavuşma. Sıti'nin sesi olurdu kendisine derman.xxvn ZİN AŞK ATEŞİYLE YANIYOR Tacdin'le Sıti birbirlerine kavuşunca. Birbiriyle konuşanlar. Zin dertlerden feryad ettiği zaman. ne de dert ortağı vardı. Memo'yla Tacdin. : 15 . Ne yân. birbiriyle dinlenirler. ÖzeUikle birbirinin sırdaşı olurlarsa. Birbirleriyle geçinirler. F. ne arkadagı. Gamlar ve güzel vakitler için arkadaş gerek. Dertler için ortak bulunmaymca. Zin'Ie Sıti. Memo yalnızlık köşesinde yalnız kaldı. Dertliler neyle tahammül ederler? SevinçUIer neyle tevessül ederler? Sevinçler ve dertler için arkadaş gerek.

Gül gibi aç. Gözyaşları da oldu şerbet ve içecek. Zülfün gibi havaya savur onları. O tutmuş kendine yer ve edinmiş sabır.MEMO ZÎN 22-7 Memo da gönülden inlediği anda. O kadar zajofladı ki o mehtap. Her an derlerdi ki ona acıyarak: «Ey iffet bahçesinin selvisi! Ey su kanalmdaki yeşil sebze ve yaprakcık! Neden bu kadar gözyaşları döküyorsun ? Ablan gerçi senden ayrıldı. Kaldı Zin ile Memo sonuçsuz. Gidip te o eşine kavuştu. Gece renginden olan saç halkalarmı kıvnm kıvrım yap. Ağlamanm üstünden başı kalkmazdı. gül renginden olan yanaklarmı. ne de uyuduğu vardı. geceleri ah çekerdi. Bu ikisi o ikisinden ayrUdıIar. Gidip ikisi muratlarına kavuştular. Gerek gündüzleri. sen burada üzgün. Siması görünürdü bir hayal gibi. nedimeleri. Artık göünlünden çıkar bu gamları. Tacdin olurdu tabib yanmda. O se'vinçlidir orada. Gönlünün kanı oldu gıda ve jiyecek. Yüzünün dolunayı oldu bir hilâl gibi. Ayrılıktan hep buydu haü. muratsız ve amaçsız. Gündüzleri ağlar. gerekse geceleri. . Yemek ve oturma arkadaşları. Kırk gün Zin'in ne yemek yediği. Mutsuz. Bütün nazenin sırdaşları ve güvendikleri.

hepsini havaya savur SünbiUlerle "kırmızı güller aşina olsunlar Reyhanlar ve menekşeler tel tel olsunlar. tâ Şam'dan. Zülüfleri tara. Kur'an metnini tas-dik etsinler. Yanağının resmi olsun altm yaldızlı. Bu yaman hançerler ve de oklara. Zülüflerini ve benlerini birlikte süsle. Gâvur ve müslüman topluluklan. İnsanlar batıdan. Güllerinin önünden kaldır perdeleri. Örgülerini çöz de kâbe olsun sijrah örtiUü. Yoktur çünkü onlarda kimseye acıma ve merhamet. Sakın verme izin ve ruhsat. Hükmetsinler şahlara ve hünkârlara. Bu hunhar gamzeler ve bakışlara. güneyden. Alnmda süslü taç gibi dursunlar. GüzelUk Kur'anmı şiraze eyle. Zülüfleri hilâllerin üzerine serpiştir. . Onunla binlerce destanı inlet. Hacılar gibi giysinler ihranUarı. Gör bülbüllerin sabırsızlığmı. Ağzınm goncasmı gülümset.MEMO ZÎN 229 Zülüflerini aç zincir olsunlar. Sevdah kU Mekke'de Büâlleri. AUahm âyetleri olsun düzenU. . Yine örgülerinle sarhoş et halkı. ZiUüflerini örgülerindeü ajar. GönüUeri kapan saç halkalarma izin ver.

Gözyaşları vermezdi gözlere fırsat. Hajrvanlar gibi başıboş olmasm. gerdana saldırt küpeleri Sersem eyle deUleri ve kudurmuşları. Büsbütün düşerdi belâlara ve zincirlere. gıda almazdı. «Ah»lar ağzına vermezdi mühlet. Şaşıp kaldUar ki o mehtap. GüzelUk tasavvuruna inanarak. İlâhi teceîUden boş olarak. Zülüflere ve benlere izin ver. Mutlak dalâleti inkâr eylesin. Öğütçüler baktUar ki vaazlar ve sözler. Onlar ne kadar serzeniş ederlerse. Çaresiz sükût ettiler ve kalktUar. Cilveler ve nazlarla şarap içir hocalara.MEMO ZÎN 231 Sarhoş et. hep Sıti için. serzeniştir onu açığa vuran. Domuz gütmeye gönder şeyhleri. BaktUar ki sözleri hep heba oldu. Fakat Zin bunlarla teselU olmazdı. Ki birkaç söz söylesin.» Onlar bu kadar öğüt verirlerdi. Bilâkis öğütleri ve nasihatlerle. Yolunu bulamamış amaçsız mürşit. Fani etsin o vücudu. Onlar hep öyle sanırlardı ki Zin. . Perde altmdaki bir sırdır o. öğüt ise ona üfürmektir. Ya da bir yere bakabilsin. Bu kadar neden çekiyor ah. Onun da onlardan bıkkmlığı o kadar artardı. Aşk ateştir. Âşıklara da gönder bir haber. Bakî olsun bu görüşle. Hiçbir şekilde fayda ve etki yapmaz. Ağlayıp sızlıyor. Doğruluğun şeklini itiraf etsin.

Ahret köşkünün yüksekliği sizlerdendir. Virane gönül öylesine boş kalmış ki. Gamlar üşüştüler basma. o da gamlara seslendi: «Ey çaresizlerin soluk arkadaşları! Cefakeşlerin feryadma koşanlar! Dertlilerin gönlüne dert ortağı olan gamlar! Zavalhlarm sırlarının perde arkadaşları! Gönlü yaralı olanlarm sırdaşları! Üzgün hatırların yatak arkadaşları! Yiyeceksizlerin sofrasında kadeh arkadaşları! Acı muratlıların şarap arkadaşları! Âşıklar sizlerle güzelliğe kavuşur. Mutlak izin vermişiz biz sizlere. Yolcular sizlerle tanrıya kavuşur. Onu nasıl edinirseniz kendinize yuva. .xxvın ZİN GAMLARA SESLENİYOR Zin yalnız gamlarla çift kaldı. Dari dünyada devlet sizlerledir. Sizlerden başka yok etrafında kimsecikler.

Gam yemeksizin. gerek şimdiki. Ka. gönülden ne elde ediür?» BİZ gamlan . çünkü vefalıdır onlar.MEMO ZÎN 23S severiz. SevinçU günlerin sevinçU yarlarıdır. Gam hazinesi olmazsa. «Bu acıklıdır. Her iki âlem. şu cefalıdır» demezler onlar. gerek sonraki.ra günlerin candan dosüandır. nasU elde ediUrler? Kısacası: Sizlerle hoş olur benim gönlüm.

görmenin ve gözün nuru! Sevinç ve cefa arkadaşım! Etim. Fakat bu taksim bizi çok se-vindirdi. Gamlarm taksimi benim için oldu. EzeUn takdiri herhalde böyle oldu. kemiğim. cildim ve kanım! Bacım. Benim bahtım gerçi çok kara geldi.XXIX ZlN SITİ'YE SİTEM EDİYOR Bazı bazı da Sıti'ji muhatap alırdı. kanatlarım ve de başım Kanatlarım. . NasU istediysen öyle verdi sana Allah. Yüzlerce şükür ki bahtm elverdi senin. TaUhin ijice yükseldi senin. Şöylece o meleğe serzenişler ederdi: «Ey Zin'in gönlünün ruhu ve canı! Görüşün. rahim ve jruva arkadaşım! Ey hujTi huyuma uygun olan bacım! Bahtı bahtıma zıt olan bacım! Yüzlerce şükür ki bahtın yaver oldu senin.

Tacdin senin. Gamlar Memo'nun jüzünde toplanmışlar. gamlar benim olsun. Memo da benim olsun.239 Sevinçler senin. Bundandır ki gamlarımız gam üstünedir.MEMO ZÎN .» .

gönlümde köz var. F. O fark doğudan batıya kadardır. : 16 . Benim başımda alevler. baş arkadaşım ! Gerçi yanmak yönünden benim. Eğer sen de benim gibi söyleseydin. Benim de gönlüm fazla yanmazdı. Senin başmm tepesinde bir ışık var. ateşin görünüştedir. Batı da beıUm. gibisin sen. Benimle senin derdin farklıdır. O ışık senin için dildir. Fakat konuşmak yönünden benim gibi değilsin. Benim basımdaki alev ise bana zararlı. Sen doğusun. içim ateştir. Canım o közle savaşa tutuşmuş. Ondan serseri bir sevda yağıyor.. Her zaman yanıyor canımızın daman. Senin ise bazı vakitlerden başka yanmaz.XXX ZİN MUMA SESLENİYOR Bazan mumu ederdi kendine muhatap: «Ey sır ve oturma arkadaşım.

Şiddetli rüzgâra hükmeder. Gerçi geceleri uyanık kalırsm sen.MEMO ZÎN 243 Benim gönlümden başıma vuran alev. sabah gündüz ve gece». Ben ise hep yanarım devamlı olarak. Eakat sabahtan akşama kadar da uyursun sen. . Akşam.

XXXI ZIN PERVANEYE SESLENlYOR Bazan de yarali gönîiin elinden. Durmazsin bir an a§km öniinde. Pervaneyi ederdi kendine arkadaş: «Ey ayrilik yuvasmm kuşu! fîy yanraa bahçesinin biilbiilii! Ey gerçek a§iklarin delili! Ey yalanci iddialarm çiiriitiiciisii Erkekçe canmi ucuz verirsin. O titrerae senin için zaaftir. bezerdi candan. Çaresiz kalir. Bundandir ki kendini çabucak yorarsm. Gam ateşinden etmezdi perva. Bu aceîecilik senin için çok kusurdur. . Sabirsizsm. Yazik ki öliimîe titrek olursun. siikiinetsiz ve bitabsm. ! Çigken yok olraayi arzu edersin.

ÖzeUikle sakmırdı ve yüz çe'virirdi. Yalnız bu garaz sahibi insanlardan. fakat hiç bir zaman Yok olurlar mı ışıkla ve ateşle? Bakî kalırlar kertenkele gibi. . melek ruhlu Zin. Pişkinler ona derler ki «Hamdır». Baştan ayaklara kadar gamlara dalmıştı. Kalmazdı ki kendisine seslenmesin. Güneşin karşısmdaki aym mehtabı Zin. Sırrmı dilsiz yaratıklara söylerdi o. Onlarm cismi aydm bir ruh olur».MEMO ZÎN 217 Çiğ kalmak büjiik bir ajaptır. Gönlünün ve ruhunun nakşı hep Memo'nun hayaüydi. Pişkinler de yanarlar. Yerlerden ve göklerden bir tek zerre. O nur cisimli. İnsanlardan ve cinlerden çekinirdi o.

Yalnızlık onun kalbinin dostu oldu. Hayat sujmnun baş pmarı. Zin'e kavuşması hasıl olmadığı için. Çünkü dudakları kurumuş iki kişi aniden. . Öbür bağrı yanık hep öyle kalırsa. sevdalı oldu. Ne dağlamalarm derdini jüklenmeye kabiliyeti vardı. Biri ebedî hayat kazanırsa. Emsalsiz bir deliye döndü sersem oldu. Ve susayanlardan biri gönlünün muradma erer de. İşte Tacdin muradma erince. Memo da bu şekilde dertlere düştü. Ne de güller bahçesini sejrretmekte nasibi vardı. Aniden göklerden dökülüverirse. Bir yudum su için bitab düşerlerse. Tamamen deUye döndü. Öbürü de sonsuz bir ölüme gider. Yani onu görmek arzusundan. Bu yaradan rahatı da yoktu.xxxn MEMO'NUN PERİŞANLIĞI Memo da sevgilinin jüzünün hayalinden. Dehşet onun şuuruna galip geldi.

MEMO ZÎN 251 Gamlarm elinden aslâ dinlenemezdi. Hiçbir kimseyle geçinemezdi o. Karar kılmak. Sanırdm ki iki bacağı zincirdedir. Ateş yayardı odalarda. Geçinemezdi. Hiçbir yerde yoktu omm için karar. Beyin huzuruna da gittiği zamanlarda. sohbet etmeye gücü yetmezdi. . Tacdin'in yanma gittiği zaman. Her an dertlerden ah-vah edince. İnsanlarla asla hemdert olamazdı. O zavallı yaralı gönlüyle. ülfet edinmek yoktu onun için.

GaUba senin gönlünde de bir yar var. . Hâlâ Allahtan korkmuyorsun da. Derin nehirle hemdert olurdu: «Ey benim gözyaşlanm gibi dökülen nehir! Ey âşıklar gibi sabırsız ve sükûnetsiz nehir! Sabırsız. Her gün binlerce şükretmiyorsun da. İşte elde etmişsin sen arzunu. Kolların çapraz şekilde onlarm gerdanma dolanmıştır. kararsız ve sükûnetsizsin. Her zaman koynundadır bu konaklar. Yoksa benim gibi sen de deli misin? Senin için hiç bir karar kılmak yok.xxxın MEMO DİCLE'YE SESLENİYOR Çaresiz kalıp insanlardan uzağa giderdi. Her an senin de hatırına ne gelir? Ki böyle Cizrenin yanıbaşmda coşuyorsun? Eğer bu şehirse senin sevgilin.

(1) Sen bu güzergâhlarda dolaşıyorsun. yok olmaktır. Her ne yaparsam ben revadır. ben. periyi elden kaçırdım. macerası nedir? Divane oldum ben. (1) Bu iki mısra'daki kelimeler hep yer adlandır. Dicle'jim. Dervaze. Nergizî ve Saklan. Ben ölürsem ve sızlarsam eğer. Ömeri ve Meydan. Benim için en makul yol. Artık ne murad istiyorsun? Beyhude yere niye feryad ediyorsun? Avare avare Bağdat diyarına gidiyorsun? Ben ağlarsam ve inlersem eğer. Berüm gönlümün içinden de geç bir kez Gözlerimin baş pmarma bak bir kez. Vastani. zenbereği bıraktım. Ben kaldım tek başıma bu yerlerde ve ovalarda. .MEMO ZÎN 255 Bunca feryad ve figan ediyorsun. Gönlümün derdi neden dermansızdır Yaş gözlerimin.

El bağlayıp dur ve selâm ver. Mutluluk eşiğinden maksat Zin'in köşkünün eşiğidir. ayaklarını yormadan. (1) (2) F. Bir defa mutluluk eşiğine git (1). Aheste aheste kendisine dua et. Fakat tevazu ile ve tazim ile. Bir an son sidreye git (2). Tekellüfsüz. Hakkmda methiyeler söyle. Lâyıkıyla kendisine saygı göster. edeple. : 17 .XXXIV MEMO RÜZGÂRA SESLENİYOR Bazan Saba yeline seslenirdi Gönlündeki dertlerin şerhirü rüzgâra söylerdi: «Ey ruh gibi lâtif cisim! Beden kapısı senin önünde açıktır. Son sidre Peygamberin miraca giderken Allahla konuştu¬ ğu yerdir. Yüz mertebe hürmetle. Önce eşiği öperek ziyaret et. Rica ediyorum: Hiç durmadan. Maksat Zin'in odasıdır. Sonra gönlümü kapan yarm huzuruna git.

MEMO ZÎN 259 Sonra ona doğru çabucak git. Bizim hakkımızda âdil ve insaflı olasın. Benimle birlikte olduğu zaman. Bir süredir o benden ayrıdır. Onlarm günahkârlara bakışları umumîdir. Bu. Mürekkebi gönül kanı olan bu mektubu. . Bir siyah göz bebeği olan şu sayf aj?ı. O nazik yaradılışma ağırlık vermeden. Fakat dayanağı. Bizden ona de ki: «Ey padişahım!». sen de padişahsın. periler benden kaçırdı. O gönlü. padişahların eski geleneğidir. Vallahi ben günahımı bUmiyorum. Heves ve sevgi sahibiydi o. Yar mektubu okuduğu zaman. Belki hata ve günah işîenUştir. dostluk gözüyle. Sen ilâhi görünüşün ufku olduğun için. Bizim için hakkaniyetle vasıflanasın. senin zülfünün gölgesidir. Sen duru Kevser'in kajmağı olduğun için. Sakm ha! Perdeyi yellendirmeyesin. Bazı bazı gönlüme görünesin. Biz dilenci olmuşuz. onu biUyorum. Bir arzuhal gij)i tenha olarak ver eline. Zaten insanlar eksik ve unutkan yaratılmışlar Gerçi yüz defadan da çok günahkârdır. Benden ona söyle: «Kıblegâhım! (1) Sen ilâhi nurun doğuş ufku olduğun için. Cemalinin önündeki perdeyi titretmeden. Fakat bir gönlümüz vardı. Gözlerinin önüne. (1) Ozan bu mısraı Türkçe olarak yazmıştır.

Bize beraberinde getir. Yarin huzurundan döndüğün zaman. (1) Beraberinde getir.MEMO ZÎN 261 Eğer ona kahretsen bu cezadır. çünkü kimyadır o» (1) Tutîya: Gözleri aydınlatmak için kullanılan bir ilâçtır. Onun dergâhmm toprağmdan. büjiik bir iyiUktir.» Böylece söyle ey keskin Saba! Zemini o anda öp ve kalk. Yok affetsen onu. . Ey saba yeli ! AUah aşkına. sakm ımutma. Tutiya gibi olan o tozu.

kötü ve eğriymişsin. sözlerin ve bahtm? Derdin ki: Sana sadakatle bağlıyım ben. hain! Hani sözün. Eyvah ki cefa çekmeye kabiliyetli değilmişsin. Derdin ki: Gönlüm seninle beraberdir.XXXV MEMO GÖNLÜNE SİTEM EDİYOR Bazan zavallı gönlüyle savaşırdı. Ey Tûtî gibi nazla büjütülen kalp! Ey nazenin. Çok dönek. . ahdin ve andm? Haili yeminin. Yazık ki fazlasıyla vefasızmışsm. Derdin ki: Tahammül sahibiyim ben. Sahte kalpmişsin meğer. asalak çocuk! Sevinçli günlerin dostujmıuşsun meğer Dar günlerde kalpmışsm. insafsız. kararm. Derdin ki: Seninle beraberim ben. utandmcı. candan düşmanmışsm. «Ey gaddar.

Terketme ki muradma erişesin. Yerdeki ışık göklerdendir. hepsi şöyledir: "Kim nefsini tanırsa Tanrısını da tarar». orada post vardır. isyancUık olur. sen de körsün. Ama dost benim yammdadır.MEMO ZlN 265 Ey gönül! Bu vücudun içini böyle Yalnız basma bırakman insaf hakkı mıdır? Şu can bülbülü ten hapishanesinde. İsyancı olma ki dahil olasm. Sana ne oldu. Sıfatlarm suretinin aynasısm. Sakm aşkın peşinde gitme. geride kalmıyasm. Ey gönül! Canm çırası olmadan gitme. sen benim bir parçamsm. Karanlıktır. (1) Gerçi sen dost kapısmm önüne gitmişsin. Ki can senden teberri etmesin. yazıklar olsun. Canan canında saklıdır senin Çünkü sen zatm örneğisin. gönülden sünni ol. cana veda etmen. Eğer amacm canansa senin. Gidişin. İnsafa sığar mı. Canı terketmen. Kalmış yalnız. (1) 1-Kim tanırsa» sözü bir hadîsin başıdır. kalbur gibi deUk deşik. Terketme. Metin ol ki. Ve vücut kapısını kitleyip kapaman? Sendeki sır. yolu bilmezsin. . Ve «Kim tanırsa» sırrmı öğrenesin. canm feyzindendir. başkaldırmak olur.

Senin gibi yüz bin tane bülbül. etin asUdığı çengeldir. Senin feda olduğun sır.MEMO ZÎN 267 Senin sevdiğin yarin bojm. Gerçi sen de İbrahim'sin ey cefakeş! Fakat sana gül bahçesi olur ateş. Yüzlerce defa figan ve uğultu etse. Acı olan şeyler ise ilâçtır» Memo gönlüne o kadar söyledi ki. Senin arzuna uymayan ne varsa. . Lokman'a sormuşum ben. Senin için uygun ilâcı öğrendim ben: Gönlü çekenlerden sakınmaktır. Gönülden yükseldi kara bir duman. Çaresiz gönlün gönlü ona yandı. O aynen senin için şifadır. Malını Hindulara talan ettirmeyesin. Lokmaların ve şerbetlerin özelliğim. hep sevda yeriydi o. Seni benden kaçıran cezbenin yanmda can vardır. Ey gönül! Sen kendini sevgiye vermişsin. Sakm zülüflere ve benlere inanmıyasm. Lezzet verenlerden de kaçınmaktır. Senin amacm safa sürmektir. ev sahibidir. Tatlı olanlar ajmen hastalıktır. Seni kanburlaştıran zülüf. buna inan. Her an yanarlar dağlamalardan ve dertlerden. Başındaki dimağı da kararttı. Kaş yayı ile sergeşte olma. Güllerin önünde pervane gibi. Kalbinin ateşinden kajmar bir duman Yükseldi. Saç örgüsünün halkasma ayağmı bağlama. senin için darağacıdır. Fakat gerçek aşkın tabibinden.

Nehrin kenarında kavaklar yeşerdi. Sanırdın ki yerden bir bulut kalktı. O gönülsüz hep orayı mekân edindi. üzerine şiddetle geldi. Şattül-Arap. Sahil de güllük ve gülistan oldu. Çam ağacma benzeyen boyn. Ardıç gibi yamuldu. O bülbül gerçi çok hevesUydi. Fırat ve Ceyhun. . Fakat bedeninin zindanı ona kafes olmuştu. Fakat sahra tamamen bostana döndü. Sevgi o zayıfı öylesine sersemletti ki. Erjeng nakşını andıran jüzünde hiç berraklık kalmadı (1) Aşk o cefakeşi öylesine hastalandırdı ki. Ajmasma pas oturunca. Şakakları ve benleri de hep döküldü. Şuurunun aynası da dumanlandı. O bulut Memo'nun içinden. O bülbül orayı kendine yuva edindi. ta içinden. fakat sararmıştı. Kolları ve kanatları hep birUkte serildiler. Ve jükselerek göklerde toplandı. Memo'nun omüzundari öyle bir sel akıyordu ki. Yağdırdığı kanlan dökerdi iki gözünden. Yüzü gerçi her zaman taze idi Lâle gibi. iki büklüm oldu. (1) Erjeng ünlü Çin Ressamı Mani'nin tablosunun adıdır.MEMO ZÎN 29 Hafızasının ajması bulanık oldu. Sanırdın ki üç birden taştılar. CiğerirUn seli öylesine şiddetli geldi ki. Gerçi Zavallı Memo'nun gözyaşlarmdan. Kısacası: Gönlündeki hastalıktan. Sanırdm Araş.

Yaşama hareketinden. Kırk gün tamamen. İnsanlık akU. ölü gibi düştü. . Bunlardan asla kalmadı hiçbir eser. Konuşmasmda kalmadı hiçbir cevap ve de ses. şuuru ve hafızasından. Önce nehrin kenarmda hastalandı. Yaralı Memo'nun yanında bir tek parça.MEMO ZÎN 271 Yanağında kalmadı hiçbir tazelik ve de renk. gücünden ve duygusundan.

(1) Bu hikâyeyi rivayet eden şahsı kastediyor. TecelIirUn ışığmdan parUdıyordu.XXXVI BEY AVA GİDİYOR Güzel haberlerin avmm avcısı. F. AUahm nurundan hep parlıyordu. köhne cihanı. Her nehir bir ejderha gibiydi. Her tepe Musa'nın Turu gibi. Cennetin birer köşesi gibi olmuştu. Yeri cennet misâli yapmıştı. Her çeşme aynen Kevser sujm gibi olmuştu. : 18 . Bir gelin gibi süslemişti. Her dere. Kaderin sergicisi kudret sanatıyla. her tepe ve her ova. her ağaç. Süslejici kadm gibi. Her yeşil ot. îlkbaharm feyzinden. ebedi büyük cennetin bir bahçesi. Her bahçe. (1) Macera ja bize şu şekilde açıkladı: Dedi ki: Güzel mevsimin güzel bir gününde. Kötü maceralı feleğin dönüşü. Musa'nm asası gibi mucizeliydi.

Eğlenmenin ve mutluluğun fırsatı doğdu. ceylânlar. ovalarda. Beyler şahinleri ve kartalları çözdüler. Hep birlikte bizimle gelsinler ava.MEMO ZÎN 275 Her gül Tur ateşi misâli. Sürü sürü otluyorlardı tepelerde. Dedi ki: «Sabah oldu mu. Kusursuz. Sürü sürü uçuşuyorlardı cennet gibi bahçelerde Hulâsa: Zamanın iktizası gereğince. Bu kazlar. Her Tutî ve Kumru birer nedime gibiydi. . Aslanları. Botan halkı. Fecir onlara nişan gösterince. çok ışıklı bir meşale gibiydi. Tavşanlar. Yırtıcı av kuşlarından. kurtlar ve ahular. Avda hazır olmayan kimse olursa. Musa'nın ağacı gibi «Ben AUahım» derdi. O zincirde ve pırangada ölecektir» îlk fecre kadar azık ve elbise Hazırlamış olan o halk. kaplanları ve tazıları götürdüler. Gezmenin ve seyretmenin mevsimiydi. O şehirde bir kıyamet koptu. Feleğin. Alsm silâhlarını. insanlardan ve hajrvanlardan. emrine boyun eğdiği Bey. Ses çıkaran her ağaç her an. Bir tek ferd kalmadı o şehirde. turnalar. Her seher kuşu ajmen birer Musa'ydı. gürz ve kılıçlarını. Canavarları ve kuşları avlamanın zamanıydı. kekUkler ve tîhular.

Hulâsa: Erkeklerin hepsi. yabanî kuşları ve kaçan hayvanların Bir kısmmı ölü olarak tutarlardı. Arap atlarma binen o kemendçiler. gencecik delikanlUar. Ölüleri fakirler kendilerine götürdüler. değirmenciler ve bahçıvanlar. . Çocuklar. Av yerlerinde oldu bir mahşer. Onlar o kadar kaplan tuttular ki. O aslan gibi atlılar kolları ve kementleriyle Alacalı kaplanları kana boyadılar. kimse kalmadı evlerde. O kahraman ve pehlivan gibi atlılar. av haj^vanlan. Sanu-dın hiç canavar bırakmadUar. ÇUttUar. Ceylânların gerdanlarına atarlardı. Hatta yerinden dahi kaldıramıyorlardı. Uçan kuşları oklarla parçalarlardı Şehlevend misâli olan o sevimliler. Ellerindeki bastonları ve değnekleri. Tutukluları da Beyler beraberlerinde götürdüler. Uçan kuşları. insanlar ve hajrvanlar. Onlar o kadar ceylân avladılar ki. Günahsızlara hiç şefkat etmediler. Yırtıcı kuşları kılıçlarla yırtarlardı. Çevik hareketliler. bir kısmını faka düşürürlerdi. O kadar canavar öldürdüler ki. yavrular.MEMO ZÎN 277 Faklar. Artık beraberlerinde getiremiyorlardı.

Çam ağaçlarmm gönlü Memo gibiydi.xxxvn BEYİN BAHÇESİ İZeydin Beyin öyle bir bahçesi vardı ki. Her selvinin ucu Sidre makamına kadar jükselmişti. (1) Bir melek gibiydi her sülün. (1) Sidre makamı Peygamberin miraçta Allahla konuştuğu yer. jüksek himmetliydi. narlar ve kavun-karpuzlar. çeneler yanaklar ve memeler gibiydi. Cennetin birer köşkü ve hurisi gibiydi. . İrem bağı onun müjdesine verilirdi. Güzel gölgeleri vardı. hurmalar. El. Ardıçların boyu aşktan jüz parça olmuştu. Narenciyeler ve turunçlar Zin gibi. Kevser sujamu sebil etmişti. Dudaklar. Aşk hastalığmdan sararmışlardı. Elmalar. ayak ve jüz yıkaması için. Çmar ve şimşir ağaçları bir boydaydı. Rıdvan. Onun her bir ağacı ve her bir kuşu.

Siyah ve beyaz hatlardan meydana gelmiş renkler. siinbüllerden ve reyhanlardan. Bolca sulanmış her gül bir zincifre gibiydi. Nehirlerin ve durgun suların şirazeleriydi. Bütün yeşillikler ve çiçekler. Bağm üst tarafmı bir rosim gibi. kitabın birer bölümü.MEMO ZÎN 281 Reyhanlar ve menekşelerin hepsi yeni açmışlardı. Her biri sanki hükmü açıklardı Bu da kara bahtı ve mutluluğu açıklamaktı. Gümüş suyunu eriterek cedveUe çizmişti. Her taraf. Bağın ortası derli bir kitaptı sanki. Sanki Necim ilminin edebiyatçısı edeple. Her parçası ve tarhı. Sanırdm ki bunlar altm kadehlerdi dolmuş ve taşmıştı. .

Hunhar aşkm zinciriyle ayağı bağlanan. seyrana gidelim. . Bakalun var mı onlardan bir dert ortağı? Çünkü bu insanlar dertsizdirler. Memo'yu yaralıyan o av. Ovalardaki ceylânlarm baştacı.XXXVIII ZlN BAHÇEYE GİDİYOR Avlanma yerinde yalnız kalan o ceylan. Yabanî hayranları ve kuşları sejredeUm. Dedi ki: «Kalk gönül! iji bir zamandır bu. Meydanlar ve salonlar insansız ve perisizdir. Boşalmıştır sokaklar ve çevre. Biliyordu ki zaman amansızdu-. Güzel bir fırsattır. O ülfet saraymm güzel hatunu. Bağlar ve bahçeler boştur ve tenhadır. Gül bahçesinin sergeşte fidanı. Baktı ki şehir ve mahallelerin hepsi boş.

Ne hizmetçi. Gönül! Gel gizlice gideUm. Her zaman figan ve uğultu edermiş. Karanlık gecelerde de kanını içermiş. Belki o kuş öğütler ve nasihatlerle. Her gonca bir çıra gibi onu yakmaya başladı. Henüz vücudumuzda hayat varken. O taş zilin diU gibi oldu. O benim ses arkadaşımdır. O perizade bahçeye geldi ki. Onun gayesi eğlenmek değildi. Bahçedeki her lâle omm göğsünde oldu bir dağlama.» Zin böyle dedi ve durmaksızm. KendiıU yalnız bulunca eUne bir taş aldı. Kırmızı gülün yüzünden perişanmış. zayıfmış ve mecalsizmiş. Her ağaç vücudu üzerinde bir jük oldu. O taşı zaman zaman mermer davula öylesine -vururdu M (1) Taşlarm gönlü parça parça olurdu. Gönlümün dermanı onun yanındadır. O aşk adamıdır. ne nedime. Bizi zincirden ve kayıttan kurtarır. Bahtı kargalar gibi karaymış. Tekellüfsüzce bahçeye geldi. Arzusu. ne de dadı. Gündüzleri figan eder. iyi bir dert ortağıdır. adı bülbülmüş.MEMO ZÎN 28S Dujonuşuz ki bağlarda bir kuş varmış. Gamların elinden doyasıya feryad etsin. ağiarmış. Fakat cUızmış. Hiç kimse ondan haberdar olmadı. Nar çiçekleri gönlünde birer ateş oldu. (1) Mermer davuldan maksat göğsüdür. . sadece yalnız kalmaktı.

dertUsirüz. Bunun için hastalıksınız. yapraklar sızlardı. (1) Gül suyundan maksat kanlı gözyaşlarıdır. Toprakları ve tarhları sıkardı. Kendi sesiyle bülbülü mahzun kıldı. (1)' Gerçekten bir çam ağacma benzeyen bojomu. Bütün bahçeye ne kadar baktıysa da. Ağaçlar onun için «vah» ederdi. zayıf ve perişansmız? Yoksa sizler de benim gibi Memo'suz musunuz? Bunun için mi benim gibi çok gamlısınız? Bülbül kırmızı güllerle meşguldür. Derdini sarı güllere anlatmaya başladı: «Ey âşıklar gibi başka renkli olan güller. Toprak onun için «Ah» ederdi. Sizler de benim gibi yalnız kalmışsmız. taşlar inlerdi. Kırmızı gül de onunla renk ortağı olamazdı. Kanlı gözyaşları her iki gözünden akardı.MEMO ZÎN 287 Sulara baktığı zaman. Bunun için mahzunsunuz. Parlak güneş gibi ışıklı olan yanağmı. Kendi rengiyle güllerin rengini soldurdu. Ey benim gibi zavallı ve sarı renkli güller! Yapraklarınız yüzlerce değil. Feleğin aynasmm yüzünü karartırdı. Bahçenin alanı bülbülün aşkına döndü. göğsü yarahsmız. Dertlerin elinden «Yahu» çektiği zaman. Sizler benim için iji deüllersiniz. binlercedir. Gül suyuyla gülleri sulardı. . Öylesine yerlere sürterdi ki. Sizler aşkta bana denksiniz. Bülbül onunla sas ortağı olamazdı. Sizler neden sararmışsınız.

Vallahi bir daha «Ah» çekmezdim. bir zavaUı. O andeUbin hicranından sararmışım. bir nasipsiz. kırmızı gül gibi. Sizler gibi sararmış.MEMO ZÎN 280 Bir kızkardeşim vardı. Onu kendisine almış bir bülbül. Nar çiçep gibi kırmızı olan yanağım. Ben onu gönlümce bir görseydim. îşte bırakmış benim için bir andelip Bir mahrum.» P. Ben de nasipsizükten. perişanlıktan. zaferan rengine girmiş. : 19 .

XXXIX MEMO DA BAHÇEYE GİDİYOR Olan her iş ister iyi. işaretlerdir. Tam bu. O sebep. Gönlün sana der ki: «Kalk. Sebepsiz olarak hiçbir pazarlık O sebep hep sırlardır. Çaresiz evden dışan çıktı. deUrtilmişti. olmaz. Zin hayaUnin sevdası onun basma vurdu. Aşk derdinden sarhoş ve hasta olan Memo. Belki de Allahtandır onlar. Zajntfhk tarafmdan çok perişan olmuştu. Halk şehirden çıktığı gün. îster kavuşmak. Asla evde sükûnet bulamazdı. Aşk tarafmdan hafifletilmiş. Yani hasta ve fena halde olan Memo. Sebepsiz olarak meydana gelmez. . ister görmek olsun. Üzgün kalbinde bir ıstirap doğdu. ister kötü. sanki Hızır'dı da önüne düştü. İşte o ağırbaşlı dağ ve sakin derUz. kapmm açılacağı saattir». Hastalık olgımlaşmadan buhran geçirdi.

Reyhanlara ve sünbüllere bir göz attı. yüz binlerce gül verirler. Memo geldi ve gülleri sejrretti.. Ey sonucu iyi olan bülbül! AsU bülbül benim. Zin'in yüzünün rengi nerde? Ey sünbül! Gerçi senin güzel kokun var. Derhal şuurunu kaybetti. O arzu neydi? Gönlünün aşka gelmesi. Boşuna kendini niçin kötü adlı yapıyorsun? îlk baharlarda gül bahçeleri. îşte o Zin aniden baktı ki Memo kapıdan girdi. Ama sen nerde. Kırmızı gül mumunun pervanesisin. Zin ki kara ve karanlık gecelerde. Ciğeri bülbülün aşkmdan yüz parça olmuştu. Bir gül gibi. Fakat siz yarimin zülfüne benzemezsini. . Sanki hasta. Reyhan senin için karayüzlü olmuş. Dedi ki: «Ey gül! Gerçi sen de nazeninsin.MEMO ZÎN 293 O Hızır neydi ? Gönlünün arzusu. İkiniz de arsız ve herzecisiniz. Gönlü ona baş kaldırmıştı. Benim bahtım da senin talihinden daha karadır. Benim Zin 'im senin kırmızı gülünden daha şendir. Her zaman Allahtan dilerdi ki: Memo kalksın ve yalnızca yanma gelsin. Mesih'in. ah ve ağlamakla. baygm olarak çimenin üstüne düştü. Ey bülbül! Gerçi sen de aşk adamısın. Zin sevgiden ve sevinçten. Her an feryadla. üzerine geldiğini gördü. Sürükleye süriikleye onu bahçeye yetiştirdi. Bir değil.

Sadef içindeki bir inciye benzeyen Zin'i. Dedi ki: «Bu rüya mıdır. ne söyleşme. Memo'nun tutkun olduğu o huri.MEMO ZlN 29S Benzerleri çok olan yarlar. SeMnin ayaklarma su değince. Anka gibi perde arkasmda olsa. yoksa hayâl nü? Bu rüya gerçek midir. ölmeden. İkisi kaldUar birbirinin önünde dilsiz. durumdan habersiz olarak. Baktı ki iki eU Zin'in avuçları içindedir. eşsiz ve emsalsiz olsa. . Aniden baktı ki önünde. ne de sesleri vardı. Bir tane olsa. O da Zin gibi. çaresi nedir onun?» Memo böyle söylüyordu. Âşık o zaman neyle teselü bıUur? Sabretmeden. Ciğeri kanlı olan Memo görünce. Memo uyandı. (1) Selviden maksat Zin. Ne konuşma. sudan maksat da Memo'dur. Bir sebze gibi yerlerdedir. Huri ve melek bUe olsalar. yoksa asUsız mı?» Hulâsa: Yüzlerce hayâlden sonra. gördü ki ÎZin'in önündedir. Sebep olmaz oıüar hiçbir derde Çünkü bıUunurlar her yerde. Aşk dermanı onu bajoltmıştur. Zülüflerin ve benlerin kokusmum özelUğirU. Memonun koku duyusunun önüne götürünce Zin. Ve bülbülüyle eş oldu. Ölü avı tuzakla diriltti. Derhal fakattan düşerek ayaklarmm önüne jmğUdı. îki JÜZ perinin nedimeUğini yaptığı Zin. (1) Gonca seher uykusımdan açUdı.

.. O kadar kadeh birbiriyle içtiler ki.. göğüsleri ve kulakaltlannı. Hicranı baştan beri şikâyet ettiler. çadırsız ve örtüsüzdüler. gerdanları. Gözleri. Kalktılar ve salonlara doğru yürüdüler. Ve oturdular o iki nazenin. Teker teker birbirinden istiyorlardı. Çok ışıklı. Cemşid'in kadehi gibi dünyayı gösteren bir saray.MEMO ZlN 297 Önce ellerle işaret ederlerdi. Sonra o bahçede gördüler bir saray. döşleri. Birbirinin gerdanını koklarlardı. Sonra dilleri çözülünce. Bazan bulutlar gibi üzgün ve ağlamaklıydUar. Bir birini gördüklerini yeniden anlattUar. Zin'in yüzü bir mum misâliydi. Yüzleri.. O kadar birbirinin dudaklarmı emdiler ki. nurlu. O kadar birbiriyle konuştular ki. Birbirinin hasretinden susamış ve o kuru dudaklılar. dudakları. Bazan da goncalar gibi lâtif ve güler jmzlüydüler.. kâh birbirini ısırırlardı. İkisi o durumda gözler önündeydi. Bazan aşk ateşi alevlenirdi. Perdesiz. Vücudunu ve canım ateşe atardı. Her an kaza ve sünnet kılarlardı Öpüşmekten ibaret olan farzlarm ne minneti vardı? . Zin için hiç perva kalmazdı. göğüsleri. O öadar birbirine yandüar ki. Memo da görünüşte pervane gibiydi.. O kadar birbirine şeker döktüler ki. O kadar kaza yeniden eda ettiler ki. şimşekliydi. Kâh öpüşürlerdi. çeneleri.

MEMO ZÎN

299

Gerçi onlarm zerinden mükellefiyet kalkmıştı, Ama ihtiyatı da esirgemişlerdi. Gerçi birbirinden ümitUydiIer, Fakat fazla uçuruma gitmezlerdi. GönüUerindeki sevgi haddinden fazlaydı. Zarafetin smırı ise kemerdi. (1) Kemal smırmm üzerinde bulunan bir aşk, Kajmaktan temiz ve duru olan su.
Elbette kendi kendini koruyacaktır. Hiçbir pisliği kabul etmiyecektir. GençUk, bahar, bahçe ve sevgililer... Artık dünyada murat edüen ne kaldı? Bilhassa aşk da gaUp olursa.

Her iki taraf m da dudaklan aşktan kurumuş olursa... Artık ne diyejim ben, bihnem ki? Bilmez ki ne söyleye zebanım. (2)

(1) (2)

Kemerden aşağıya dokunmazlardı demek istiyor. Bu mısra ozan tarafından Türkçe olarak yazılmıştır. Ze¬

ban Farsçada dil demektir.

XL

BEY AVDAN DÖNÜYOR VE MEMO İLE ZİN'İN ÜZERİNE GELİYOR
Sakî! Beni tut, çünkü yıkUıyorum ben. Sarhoşum ve şarap içmeden mest olmuşum ben.
Memo ve Zin aşk şarabı içtiklerinde, Derinleşti benim yaramın yeri. Biz âşıklar gerçi meyperestiz. Ama «Elest» şarabmdan mestiz. (1) O şarap senin şarabm gibi kırmızı değildir, O şarap AUahm cemalindendir. O, zatı pâk olan sevgilinin sevgisidir, O, sıfatlar bahçesinin salkımıdır. Sakî! Ver bana Allah aşkına, Dün dolaştırdığın şaraptari bir kadeh. Ondan tadacağım her yudumun. Bana vereceği bir tek neş'e ölünceye kadar yeter.

(1) <<Elest», Allahın ruhlara «Ben sizin tanrınız değil miyim?» diye sorduğu ve onların da «Evet»- diye cevap verdikleri gündür.

MEMO ZÎN

303

O sade bir kejif tir, keyfiyet ve kemnUyetsizdir, Hayâlsiz ve düşsüz bir sırdır o. Dün geceki sarhoşluğu onunla defedeyim. Tatlı uykudan onun sayesinde uyanalım. Benim haUm de Memo'nunki gibi ohnasm Ki aniden ecel Beji üzerime çabucak geüp de. Ömrümün güneşi akşama varmış olup ta. Hâlâ kendimden haberdar olmamış duruma düşmiyeyim. Aşk görUümün arzusu olan Zin'i, Abamm içine kojmıuş olmayayım.

Bey geldi, yanmda bunca asker. Zurna, bunca insan, da-vul ve mehter. Çalıyorlardı davuUan, sazları. Askerlerin önünde jmrüyenlerin sesleri, uğultulan. Aşk zinciriyle ayaklan bağlı olan iki komşu (1) Kalmışlardı hâlâ birbirlerinç hayran. Hiç dujmıadUar ki bu olanlar ne. Hiç işitmediler ki bu sesler ne. Bey dedi ki: «Çözün bu ceylânları. Bu sevinUilerin ayaklarını bağlamayın. OıUarm hepsini kuşlar gibi bahçeye salm. Ki hergiin orUarı seyredeUm biz.» Ceylânları, kurüarı, tavşanları, Omuzlarmda ye kucaklarmda taşıyan halk. Getirdiler hepsini Bejin bağma doldurdular. Çoban ağıla kojrunlan doldurunca,

(1)

Memo ile Zin'i kastediyor.

MEMO ZÎN

305

Bey ileri gelenlere ve büjüklere dedi ki: «Tanıdıklara ve nedimlere tenbih edin, GideUm biraz bahçede oturalım, Çünkü yorgunluktan halsiz düştük» Onlar geldiler büyük saraym kapısı önüne, BaktUar ki saray ve her taraf boştur.
Fakat küçük kapUann hepsi açıktır,

Murad tahtalarmm kur'aları gibidirler. Derhal Beyin kalbine bir şüphe düştü. Anladı ki bu, bir durumdan haU değildir. Ağırbaşlı, akıllı ve biIgiU olan Beyin, Koltukları altma girdiler Bekir ve Tacdin. Getirdiler Zin ile Memo'nun oturduğu saraya,
Kulak verdiler ki, bir fısıltı geliyor. Bey, Zavallı Memo'nun üzerine geldi. Baktı ki altm renkli ipliklerle dikilmiş yastıklara yaslanmış. Basma çekmiş bir aba, Akşamdır, ne bir mum, ne de bir çıra var. Bey dedi ki: «Kimdir bu zamanda. Benden izinsiz olarak bu mekânda? Zin sesini işitince tanıdı. Derhal Memo'nun abasma büründü. Memo hiç yerinden kalkmadı ve dedi ki: «Senin avm benim gönlümü ve eiğeriırU yaktı. Beyim! Biliyordun ki ben hastaydım. Düne kadar da tamamen baygındım. Bugün duyduk ki halk Beyle birUkte,

Hep birUkte ava gitmişler. Yataklarm içinde sabrımız kalmadı, Kalktım bu yaralarla beraber. Çaresiz evden dışarı çıktım. Birden kendimi bu mekânda buldum.»
F.
:

20

MEMO ZÎN

307

Bey dedi ki: «Hastalar için kayıt yoktur.

Bari bahçede ne avladm bakalım?» Dedi ki: «Ben söylersem sen de inan ki, AUah bana öylesine yardım etti ki, Ben bu bahçede bir ceylan buldum. Ama ceylân değildi, bir güzeldi o. Beyaz bir ceylandı, gözleri karaydı, Zülüfleri siyah, kokusu güzeldi.
Her an Tatar iUkesinin miskinden. Yüzlerce jük omm saç halkalarmdan yağıyordu. Haten sahrası misk ile dolu olsa. Ancak değer ziUfünün bir teUne. Gerçi beyazdı, gözlerinin rengi kara ve aktı. Fakat benim ölçümle o bir melekti. Sen geldiğin için o gizlendi. Sen gelmeden önce o açıktaydı» Tacdin onun konuşmasından anladı ki, Zin gizli olarak Memo'nun yanma gelmiş. Dedi ki: «Memo'ya kulak asmajrm, çünkü deUdir, Başmda akU yoktur, o sar'ahdur»

Bunun üzerine o sözden vazgeçtiler,

İlerigelenlerin hepsi mecUste toplandUar.
Sakî, şarap ve mum istediler, Şahane bir dîvan kurdular.

XLI

TACDİN MEMO İLE ZİN'İ KURTARMAK İÇİN EVİNİ YAKIYOR

Tacdin baktı ki meclis karışıktır. Çok zevkli, safalı, eğlenceli ve içkilidir. Memo fazlasıyla kederli ve üzgündür. Ona doğru gitti ve dedi ki: «Kardeş! ne haldir?». Fakat işaret ve muammayla Sordu, Memo da işaret ve imayla. Elini abanın yeninden Çekti ve ona acayip birşey gösterdi : Tacdin, Tatar miskinden iki saç örgüsü gördü.

İki boncuklu yılan başı gibiydiler.
Büzülmüştü Memo'nun koynunda, Memo kalmış heybet ve gam içinde. Tacdin, durumun çok fena olduğunu anladı Kalktı çabucak ve koşarak eve yollandı.

Bugün bu evle savaşım var benim. ey kahraman! Nedir telâşın. ağır bir durumda. Kalmadı ne bir elbisesi. Ev benim olsun. Tacdin nasU defetti? Musa. Bey ve hizmetçiler de haberdar olunca. (1) Sanık Memo'dur. Ben de ateşe ve feryada gidejim» Kalkıp özel dairesine gitti Zin. Elbiseleri. önümüzde gam denizini kuruttu. BoşâlttUar o sarayı ve de bahçeyi. Mülkü. Başkası ateşi suyla öldürür. O da feryada ve figana başladı. Sıti durumımu anladı ve kendisiyle konuştu. . Benim amacun onları kurtarmaktır.» Sonra. «Müttehem» karşıhğı olarak yazılmıştır. Kabileler. Yani Memo ile Zin. hazineleri. Dedi ki: «Halin nedir senin. mücevherleri ve defineleri. Ben ise ateşle sujnı öldüreceğim. Kalk sen harem sarayma git. ömrümün sermayesi. Çocuğunu kurtar.MEMO ZÎN 311 Aniden hışunla kapıdan içeri girince. güzellikleri. aşiretler ve herkes. ev gidecektir. Belânın bataklığında kahnışlar. O sanık şöyle dedi yare: (1) «Gördün mü. ne de bir kiUmi Tacdin'in. Hayatımm. Onlar da o feryada koşunca. kimdir sana düşman?» Dedi ki: «Kalk Sıti! Geç oldu berUm için. Zerdüşt kavmi gibi e'vini. al sana çocuk. Ateşe verdi ve yükseltti feryadmı Ateş han-ü manian sarmca. Hep birlikte ateşi söndürmeye koştular.

Eğer canının rahatını istiyorsan. Onun sevgisi insanı kötü isimü yapar. Bedava olarak bir lokma ekmek bile vermezler. Ya da onunla al iyi bir dost. Çünkü senin elinden alacak varisler. Ey İJİ isimli kimse! Malı sevme. Onu toplamak senin için zahmetli bir jüktür.MEMO ZÎN 313 Hep kardeşinin uğrunda yaktı. O senin için jüz hazineden ijidir. Malını bedavadan varislere verme. Varisler sana kefen parasmı da. Onunla kendine ebedî bir isim al. bu güzel kumaşlar. Bunun içindir ki adı iyi söylenir. Ey ahret müşterisi müflis! Senin eline ne zaman geçer? Sana diyecekler ki: «Ey müflis! çık dışarı» Bu fâni cihan gibidir orası da. Henüz sağ iken malmı harca. Ya da Tacdin gibi sarfet. Sakm ha. Elin hazineden ve maldan boş olacak. . Henüz almadan hisseleri paylaşırlar. mal için ihtiraslı olma. AUahm huzuruna gideceğin gün. Hepsini iyi işlerde harca. Onu bırakmak da senin için hasret ateşidir. Bu cennet.

Dördüncü gökten ışık saçan güneş gibidir. îster istemez her gün nüfuz eder.XLII BEKİR »lEMO ÎLE ZİN'İ BEYE ŞİKAYET EDİYOB Sevgi iünin sultanı. Aşk memleketiıün baş atlısı. Bunca unsurdan ve buluttan. Bajnrağmı açığa vurmaksızm? O da yUdızlarm padişahı gibidir. Bunca gök tabakasmdan. Saflığın ve sadeUğin pususımdan çıkıp. GöntU tahtma oturarak kendiıü gösterdiği an. Bunca mesafeden ve yerden. Bunca engeUerden ve perdeden. NasU perdelenmeyi kabul eder. Elbette dünya da aydınlık olur. .

kıskançlar ve hilekârlar îki sevgiUnin haberlerini. Parmak uçları da burguluydu sanki Âşıklar üzgün ve takatsızdılar. Zin ve Memo'nun aşkmdan doldu. Perdeleri yırtar. Halk ise Kerbelâ Hüseyin'i gibi susamıştı. O da hiçbir zaman gizlenmez. Devenin üzerindeki yük yetmiyormuş gibi Gammazlar zil misâliydi. ister istemez. Fakat haberdar ettiler büjükleri ve küçükleri. Memesi çıngıraklı deveye bağladılar çanı.MEMO ZÎN 317 Adı aşk olan bu padişaha da. Yani dedikoducular. Memo ve Zin'in gönlündeki sırlar. Sahiplerine hiçbir zarar getirmezdi. . Perdesiz olarak teraneperdaz olunca. Memo'nun ne bir suçu vardı. Güneş tam bir örnektir. Henüz dillere ulaşmamışken. Zin'in ne bir günahı. Uyg'jnsuz kimselerin dillerinin mızrabı. Meclisler fısUtUarla dolmuştu. Aşk perdesindeki o sazlar.

O bu aşkta sabit ayaklıdır. Ta ki îblis hujomdaki Bekir bile. Sırrmı sana eyler ikrar. sevgilin kimdir? Memo kahramandır. Yerinden kalktı o garaz sahibi. «Ben Zin'e âşıkım» diyecektir. bunu iyi bil Kendisiyle satranç oyna sen. garaz sahibi bile. Dedi ki: «Namusa aykm olan bu haberin. O da o durumdan haberdar oldu.MEMO ZÎN 319 O kadar mecUslerde gezdirdiler ki. O zaman sırrm hakikati meydana çıkacaktır. Sen onu yendiğin zaman. De ki: Doğru söyle. Bey hamiyyet galeyanma geldi. Şartmı da «Gönül dileği» olarak koş. Zehir sahibi ve mühür sahibidirler. Düşünce ve hayret denizine daldı. habis. O riyakâr habise sordu. jiğittir. Bak ona lâyık siyaset nedir. Hulâsa o meseleyi kendisine ikrar eyledi. safkalpUdir. . Tenha yerde kendini Bejin yanma yetiştirdi. Memo gerçek âşıktır. Hakikatmı nasU ortaya çıkaralım? Suçun ipucunu nasıl meydana çıkaralım?» Bekir dedi ki: «Emir ver Memo'yu çağırsmlar.» Beyler yılanların şahmm sojrundandırlar. O şaşırtıcı. O kadar yalancUara ulaştırdUar ki. îkiıUz halvette oturunca. Sonra akU ve zekâ salUbi sensin. Bilhassa seninle zaten ihtUâfsızdır. Gönlündeki sevgiyi etmez o inkâr.

MEMO ZÎN 321 Mühürleri bastıkları zaman. AUahım! Onlan sultanlara yakm kUma. BUhassa yanlarmda habis ve §eji:an gibi kimseler olursa. laubali de olsan. OîUar da bedhah ve hasis insanlardan olursa. bil ki zehirdir. Onlarla her ne kadar oyusan.. : 21 . Sevgi gösterdikleri zaman da.. Azıcık senden değişiklik göründü mü. Tamamiyle sana sırt çe'virirler. Gafil insanlar onlara dost ve ahbap olurlar. jolanlardari sakmırlar. AkUh adamlar. Şüphesiz şeji^mdan da kötüdürler. Onlarm yanmda ne kadar kadirU ve nazlı da olsan. bil ki hışımdır. F.

XLnı BEY MEMO DLE SATRANÇ OYNUYOR. Sanırdm ki hepsini kendi ağmda gizledi. »» Hanüyetten gönlü efkârlı olan Bejin Onurdan yaralanmış olan o arslanm.akı ile mat eyledi. Dördüncü çarkm tahtmm sultanı. Işık paji. . SONRA DA ONU ZİNDANA ATIYOR Yüdızlann kafilesirUn baş komutanı. Doğudan doğduğu zaman. Doğan ve batanlarm serdarı. Satranç ojmayan ayı ve yUdızlar ordusunun Hepsini yeşil sergi üzerinde.

bizim için de göniU dileği». Hepiniz emrimi çabuk yerine getirin. sular gibi.» Sonra Memo'ya haber gönderip çağırttı. Getirdiler ve mecliste gezdirdiler. şerbet ve şeker. Benden gafil olmayasmız. Orası nazenin Zin'in köşküne yakmdı. Hiç sükûnet bulmamıştı.5 Sabaha kadar uyku girmemişti gözlerine. Satrançlara ve tavlaya geünce. Bey kalktı ve selâmlığa geldi. Bir suçu var onun. misk ve anber. Kalk da benim karşıma gel. Bey kin ve öfkeyle Memo'ya dedi ki: «Bugün bizim seninle savaşımız vardır. terbiye edeceğim ben. Gizüden bana Memo'joı çağırm.MEMO ZÎN 32. Ey dikbaşh seninle şartımız: Sen ne istersen. Bugün Memo'ya gazap edeceğim ben. Gülsuyu ve gül şerbeti hazırlatmıştı. söyleşmelerin sonu. Güneş doğudan ışık gösterince. Hayli şarap. Hayli gülsuyu. Kejiflerini baştan başa yaptUar. Şüphesiz seninle savaşacak olan berüm. Konuşmaların. Ufukları karanlUctan uzaklaştırmca. . Tacdin ve kardeşlerini çağırmajon. Oturdu ve hizmetçilere şöyle dedi: «Çağırm siz nedimleri ve dostları.

Rüh ve Kerkedan geUnce. anlamda Tacdin ve kardeşleri için kullanıl^mştır. Her üçü birUkte Beyin yanma gittiler. Bu sefer Memo yenilecektir. O jiğit durumdan haberdar olunca. kurallar ve yerler sırayladır. oradan baktı. nüktedandı. Fil. mecazî . Kendisiyle beraber Çeko ve Arîf de kalktUar. sohbet arkadaşı. Şöyle bir bahane ileri sürdü: Dedi ki: «Oyunlar. aja sejTediyor. (1) Fil. adı Gırgîn'di. DeUkanlUann şahıydı.MEMO ZÎN 327 Fakat Beyin genç bir oğlu vardı. ÎkiıUz yerlerinizi değiştirin. (2) Müfsit adam Bekir'dir. (1) Bejin ve öğreticisinin mat olduklarmı gördüler. Kerkedan satranç taşlarının adlandır. Yusuf onun güzelUğinden utanırdı. Memo'nun sevinç ve gam ortağıydı. O kötü niyetU bak ne hile çıkardı. Memo'nım arkadaşıydı. Memo'ya dedi ki: «Yeniden iki el daha» Üç el tamamiyle Bey Memo'ya yenildi. Sanki bir güneştir. Memo'nun yaman bir oyuncu olduğunu biUyorlardı. Arslanlar kopardılar kajat ve zincirleri. Rüstem onun jiğitliğine yenilirdi. Senin isteğin de yerine gelecektir». (2) Gördü ki Zin jmkandaki pencerededir. Bey. Tacdin kardeşleriyle birUkte koşarak geUnce. Rüh. İki aşık kemiği Memo için düşeş geldi. Derhal haberi Tacdin'e ulaştırdı. Müfsit adam. ÎZamânm sevimUsiydi.

Fil ve Ferzini eUnden bedava çıkardı.. Memo da yarinin karşısmdaii yere geçti.» Garaz sahibi. Dünyada senin sevgiUn kimdir? Gönlünün. karşısmdaki şaraptan sarhoş olmuştu. (2) Bey tam altı el Memo'yu yendi. (1) (2) (3) Fil ve Ferzin satranç taşlandır. zavallı Memo'nım yerine gitti. Darbe Memo'ya o kadar etki yaptı ki. (1) Gönlü pencerelere takUıp kalmıştı. yanında bulunduğu peri. At ve yayalar satranç taşlandır. Dedi ki: «Memo'nun sevdiğiıU görmüşüm ben. Benim şartım odur ki ikrar edesin. . katran gibi. melek misâU de olsa. Memo. göniU dileğin nedir?» Bey dedi ki: «GayenUz bizim mal kazanmak değüdir.MEMO ZÎN 329 Bey kalktı. Malımı verip sana getireyim. oynamaktan ve satrançtan maksat. Birden şuurdan habersiz kUdı onu. Onu sana lâyık görürsem eğer. Sırlarm açıklanmasmdan başka birşey değildir. Oyunlardan. fırsat zamanında. dudakları benekU. Bir Arap kızıdır. Meseleyi örtmekten maksat durumun açiklanmasıdır. Garaz sahibi Bekir'dir. (3) Töhmeti defeder şekilde darbesini vurdu. Bejin söylemesine ve istemesine lâyık değildir». Bey Memo'ya dedi ki: «Şartımız göniU dileğiydi» O da dedi ki: «Söyle. Atmı yayalarm yerine sürerdi. Memo'nun gözleri Zin'in yüzünü görünce. Huri gibi. Baştan ay?klara kadar siyahtır.

Henüz olgunlaşmadan haykırarak taştı. Ama elimizden çok çekmişsinizdir. temiz soydandır. Beylerdendir o. Gerçi eceliniz bizim eUmizde değil. ne de mestsiıuz. Memo'ya öylece bakacaksmız. nurdandır. Siz hepiniz ne sarhoş. Ankadır. Hurilerin ve nazeninlerin baştacıdır. Padişah kızıdır. Beyim! Benim gönlümü yakan peri. Hizmetçiler topluluğuna dedi ki o: «Ey nankörler! Sizler niçin. Bey heybetine aykırı düşen bu sözü İşittiği anda hamiyyete geldi. Sizler Memo'yu tutuklayıncaya. Bu namerdi zilletle yakalamıyorsunuz Ki ben onu ibret için öldüreyim?» Memo'nun karşısma ikijüz arslan dikildi. Hamiyyetle kalktUar birlikte. Memo da eli hançerli olarak ayağa kalktı. Su ve topraktan değil o. .MEMO ZÎN 331 Gönlündeki perdeli deniz coşa geldi. Dedi ki: «Aslâ onun söylediği gibi değildir. Hüner sahibi pehlivanlar olduğumuzu biUrsirUz. Hükümdarımız her ne ferman ederse. Dediler ki: «Yiğitler! Geri durun.kadar. Beşyüzünüz bile öfkeyle saldırsa. Sizler bizim kim olduğumuzu iji bilirsiniz. Gerçi melektir ama adı Zin'dir». Biz üçümüzü parçalamadıkça. Tacdin. Biz hiçbir hükme engel olmayacağız. Çeko ve öbür kardeşleri. Sizlerden üçjüz kişi yaralanacaktır. yuvası jüksektir. Hiçbir vuruşun sırasını sizlere vermejiz biz. yeri saraydır.

Bey ve hünkâr değil ki. figan ederdi. Hepsi Memo için üzgündiUer. Fakat ne yapsm? Bu ona ar değil ki. Bey Memo'joı tutup Komutanm yanma gönderdi. . Divaneler gibi «Ah» 1ar ve feryadlarla. işte el. ayak ve işte zincir!» Bey kalktı. Cellâddır. Tacdin o anda ölümünü istedi. Aldılar ve gardiyanm yanma götürdiUer^ Karanlık deUkte kendisini hapsettUer. Hepsi Memo için ağlar. . Divan ve meclistekiler dağUdUar. Memo'nun el ve ayaklarını bağladı.MEMO ZÎN 333 Elimiz Beyin önünde bağlıdır. îşte boğaz. «Onu dar delikte hapsedin» dedi.

Feleğin kini ezelî ve ebedîdir. kimsesiz ve dostsuz olarak. Mutlaka biz âşıklarm gönlünü. Memo gibi zeUl kUar ve hapse atar. Önce nazlarla ve edalarla götürür. Elbette yere gömecektir o. Arkadaşsız. Onun yerden çıkardığı her şeji. her gün güneşi. Alçalmayı da bizler için gizliden istiyor. Hem hain. Murada ermeden hapse atar. Sonunda bizi üzgün ve ümitsiz bırakır. hem de münafıktır o. Toprağm mağarasına atıveriyor? Bilhassa âşıklar topluluğu hakkmda.XLIV MEMO'NUN ZİNDANDAKİ DURU1M1 Feleğin sevgisi ezelden beri yoktur. hem eğri. En sonra da mezara gömer. Görmüyor musun. Adı Memo olan o bahtıkarajm. Yükselmeyi kendisi için açıkça istiyor. .

Crözyaşlanmın seli tatlı su arkına döndü. Fakat ben yalnız bugün müslümamm. Birlik mertebesi herhalde ermişlerin bir mertebesidir. Sabır gönUeğini sen param. 22 . Kâh âbidler gibi umutla. Mezar gibi dar ve karanlıktı. Şu haber doğru olarak rivayet edilmiş ki: (1) (2) Nekir ve Münker. Şöylece Zin'e seslenirdi o: «Ey kalpteki yakıcı ateş! Sen bugün gönül Mısır'ında padişahsm. Gerçi dünya bana zindan olmuş.MEMO ZÎN 337 Ağlamaklı bir halde öyle bir çukura attUar ki. O yer kendisine oldu Nehşeb ırmağı O ay bir gecelik hilâle döndü. Ferhad benim. Zindan ona oldu çile yeri.parça ettin. : da «"Vahdeti vücut» denilen felsefedir. sen de benim Şirin'imsin. ya F. beni sorsan? Leylâ sensin. O sofu halvet hücresine ulaşmca. Ejderha ağzı gibi iğrençti. Nekir ve Münker gibi korkunçtu. ölüleri sorguya çeken iki meleğin adıdır. işte sana kanlı gözyaşlanm. Ey şeker dudaklı. ben sana Mecnun. (1) Memo oturdu orada âbidler gibi. (2) Kâh âşıklar gibi gönül arzusuyla. Günde yüzlerce defa dertü gönlümün. Ne olur bazı bazı Züleyha gibi. Gülrengi istersen. Her an ağlamaklı bir sesle. Çünkü Peygamberin ağzmdan. Şeyhliği birlik mertebesine erişti.

Arapça yazılışı şöyledir: burada maksat kaştır. Örgülerinin secdegâhıyla andımı büyütürüm ki.hakkı için. _ (1) (2) . Bu kadar lâtif ve nazeninsin. Hiç kavuşmaktan ümidimi keser nUjim ben? Nur suresine andiçerim ki.MEMO ZÎN 339 Dünya gâvurlarm cennetidir. Nur suresi kadın . Fakat o kadar da sersemlikten memntmum ben. Yüz sene de beni hapsetsen.erkek münasebetleri hakkındadır. Ama bana verdiği bu ceza da yerindedir. Gerçi çok fazla sersemim ben. alnın mehtaptır. ben ise dilenciydim. O kadar da senden ümitliyim ben. Müminlerin belâlarmm yeridir. Senin cemalin güneş. Çünkü sen Şahsm. Gerçi Bey bana hışım etti. Kırk kerre senin zülfün ve beninin. Gerçi o Bekir'in sözüne kulak verdi. (1) YazUmış kitap olan yanağma andiçerim ki. Kaşlarmm kıblegâhıyla andımı tekid ederim ki. Yüzünün güneşiyle andımı pekiştiririm ki. On kerre senin bojnm ve boşunun hakkı için. Her iki «nûn» a jüz kerre yemin ederim ki. Ben sana emsal ve kavuşmana lâyık değildim. Ne kadar hicrandan ıstırap çekiyorsam. (2) Gözlerine karşı ahdim şudur ki: Canımda bir ramak kalmcaya kadar. Ama bu hışmı sebepsiz yere etmedi bana. Nûn «N» harfi demektir. Cananım! Sen benim canımda saklısm. Simanın mehtabıyla andımı pekiştiririm ki.

Yani nefsinizi öyle islâh edi¬ niz ki. sen de güneşsin. Kalbin parlatılması hasU oldu. ölmüş gibi bir duruma girsin. Bu çukur gerçi fazlasıyla derindir. sen de mehtapsm. inanca dönüştü. (1) Nefsin temizliği mükemmel oldu. Gönül gam deryasmda boğulsa da. Gönül rUIüferdir. Kalbindeki zan. Fakat adaletten de uzak değildir. kalp ve can birbirleriyle temizlendiler. topraktanım. Memo da nefsini öyle öldürdü ve hadisin emrettiği merte¬ beye ulaştı. Zin'in jüzünün nurunu arıyorum. Bu kadar zajnf ve gönlü korkağım. «Siz ölmeden önce» sözü gereğince. zelilim. Bu benim hakkımdır. tenimi ateşe vermişimdir. Pervanejim ben. Ten çürüse de. Ruh ajması parlatUdı. dıştan da yanmışımdır. aşk ateşinin özelliğidir. adalettir. Nefis. daha ölmeden nefsiniz yokmuş gibi. Bu.» Hulâsa: «Ölün» mertebesi hasıl oldu. (1) Bu ve bundan önceki rnısra' bir hadise işarettir. Hatta kırk günü bile dolmadan. zulüm değildir. . Ten keten gibidir. Henüz bir senesi bile dolmadan. Hadis şöyledir: «Siz ölmeden önce ölünüz». İçten de. yırtUsa da. O âbidin haUndeki değişikUk.MEMO ZÎN 341 Ben ise dikenim. Ben âbidim ve manastırda otururum.

' Her birinden ona bir inanç görünürdü. bitkiler ve haj/T^anlar. Her biri ona bir Zin görünürdü. Baştan başa ona göründüler. Mecazî arzunun yeri olan o heykel. Bu maderUer. Sanki kendisi rasatta oturmuştu.MEMO ZÎN 34» Nurlar kalbine görünmeye başladUar. Gerçek aşk yavrusunun ojom yeri oldu. Gönlünün aynası öylesine parladı ki. HayâUyle her nejin yanmdan geçtiyse o. O çukur kendisi için dürbün olmuştu. Sırlar önünde çözülmeye başladılar. mejrveler ve insanlar. öylesine mânayla değişti ki. Her neye gönülden baktıysa o. Bütün bu yaratıklar ve Allahtan başka herşey. Şekil. Bu ağaçlar. .

. Onun da kavuşmaya ümidi kalmadı. Hânî'ıUn yüzünün rengi gibi oldu. Ne kadar jiyecek ve içecekler varsa. Öylesine zajnflamıştı ve incelmişti ki. salonlar ve köşkler. Memo çukura düşünce. sükûnetsiz. O tel zaferana döndü.XLV ZİN ÜMİTSİZLİĞE DÜŞÜYOR VE FELEĞE SİTEM EDİYOR Hicran derdiyle üzgün olan Zin. Sanki vücudu bir kU teUydi. Ka-vuşmaktan ümidirü kesmeınişti. Kendisine hisar. Sabırsız. Gezi yerleri. Canı hiçbir uyku ve dinlenme görmezdi. hapis ve zindan oldular. kararsız ve temkinsizdi. Memo henüz zindana girmeden önce. Sanki kendisi için hepsi haramdı. (1) <1) Şair kendi yüzünün rengini kastediyor. Vücudu hiçbir güç ve takat bulamazdı.

hunhar zaUm! Benim sana karşı bir kastım. Sonra neden benden sakladm onu? AyrUık ateşiyle beni yaktm sen. Âlem tamamen sevinçli ve neşeUyken. Yalnız bana ve Memo'ya matem verdin sen. Bana bir Memo'jru da çok gördün üsteUk sen. seherden akşama kadar. Ben Züleyha gibi kaldun. Gönlündeki zehiri dök. Kavuşmak hasretiyle beni öldürdün sen. Onunla Memo'nun gönlünü yaktm.» Bazan da zavaUı Memo'ya yanardı: «Ey Yusuf gibi günahsız olan tutuklu î . «Yarab» zikrinden boş kalmazdı. bir garazım yoktur. BerUm yüzümde bir nur peydah ettin. Onunla gönlümü yaktm ve yaraladm sen. Memo'nun yüzünde de bir ışık çUcardm sen. Yusuf gibi güzel Memo'mu çukura gönderdin. Canımm ve gönlümün sabrını talan ettin sen. Yusuf'suz. muratsız ve jmvasız. Beni de bu 'viran evde bıraktm. Bfer an dönen çarka şöyle seslenirdi: «Ey amansız. Acaba benden ne fayda gördün sen? Bana yakışıklı bir delikanlı gösterdin. Derdini söyle bana. Yakup gibi üzgün ve iniltiyle.MEMO ZÎN U7 Akşamdan sehere. Senin bana karşı bu kinin nedir acaba? Bir defa benim için bir devir yapmadm sen. Önce bana öylece gösterdin onu.

Zamansız olarak geliyor canımm ve gönlümün içinden. . Berüm takatli olduğumu sanmıyasm. Allaha yemin ederim ki. yoksa güz mü? Bakalım kırmızı gül gibi güzel renkU ve lâtif rrUdir? Yoksa bülbül gibi perişan ve zayıf mıdır? Salon bize nUhnet evi olmuş. Memo'jm görün.49 Benim rahat olduğumu düşünmiyesin. Fakat biriniz bana haberini getirin. Ey gönül ! Sen kendisini selâmlajmnca. Yüz «ah». Ak günlerde ve karanlık gecelerde. yoksa dargın mı? Bakalım bahçesinde bahar mı var.MEMO ZÎN 3. Çabuk haberini geri getir bana. Yoktur benim için uyku ve yemek. ikiyüz inilti ve figan. Her zaman senin hasretinin derdinden. Ey canımm kâbeşi! AUahm kâbesine andiçerim ki. Her iki gözün işi uyanık kalmaktır. ey aydm gönüllü! Benim zindanlım! Oturma arkadaşın kim senin? Benim sevdalım! Yakm dostun kim senin? Ey gönül ! Benim kalbimden çık sen. İkiniz gidin. İçimin gıdası da kan içmektir. Sadece iki gözümden kan yağıyor. Vallahi. İşte budur benim halim gece ve gündüz. Bakalun hali nedir o tutuklunun? HayaUne ne koymuş o gönlü efkârlı? Bakalım bize barışık mıdır. Ey gönlümün kıblesi! Gönlümüzün muradına andiçe¬ rim ki. Ey can! Sen de gönül için onunla birlikte git. Senin halin nedir. Her an senin ajo-ıhğmm derdinden. Zindan da bize cennet bahçesi olmuş.

Bir defa görseydim o tutuklujm. bana da hışun etseydi Memo gibi zincirle. Senede bir gün bana görünseydi. Beıü de o çukura gönderseydi. Ömrüm bir ramak da olsa. prangayla.MEMO ZÎN 351 Keşke Bey. Gerçekten ölüm bana hak olurdu. Derman etseydim o yaralıja. .

Dertlerin kapısı bu şekilde açUdığı zaman. O ateş öylesine bir etki yapti ki. Hepsi derüerle hastalıklı oldular. O dcKt öylesine serkeş oldu ki. Ve arkadaşları olan Sıti ve Tacdin'e. Düzenli ve nizamlı olarak. Şu şekilde birleştirdi. bağladı ve şiraze eyledi: Dedi ki: Nazlı olarak büjütülen Zin ile Memo'ya. Aşktan bir işaret almış olan herkese. : 23 . O dertler öylesine bir ateş deryasına döndiUer ki. F. Mecazî ciIÜerin cUtçisi. Özellikle onlarm eski dert ortaklan. Tamamiyle perdelerden çıktUar.XLVI TACDÎN VE KARDEŞLERİ MEMO'NUN KURTAIÎILMASI İÇİN KONUŞUYORLAR Aşk kitabmm bölümlerirUn.

Yüzlükleri ve zırhları üstümüze giyeüm. Gönlünün maksadı şuydu: «Kalkıp hışımla Bejin huzuruna çrkalım. Bu savaş divanla olmaz. Artık konuşmak da gelmiyordu gönüllerinden. Her an kardeşleriyle kavgahydı.. Gerçi onlar buıUardan ajmydUar. Memo'nun suç ve günahlarmı affettireUm.» Arif şöyle dedi: «Ey Zaloğlu Rüstem! Bu iş bence imkânsızdır. miğferleri başımıza koyalım. Bu şekilde Memo'yu Beyden istiyelim. Biz kaldık ve yarm savaş meydanı. Gürzleri sallayalım. GörUümüzün derdirU derman etmiş olur. Yahut bu başı ve malı o yolda feda edelim. Sıti'nin derdi Zin'in hayaUydi. Kusurlu olarak Memo'jnı istiyelim.. Yok eğer inat üzerinde İsrar ederse. Yahut da hepimiz erkekçe başımızı veririz. . Her üçümüz de silâhlı. Bey sizin için kardeşi serbest bıraksın. Savaşsız. Ya bir hamlede Memo'muzu bıraktırırız. Asla bu işi düşünmejin siz. Tacdin ise Memo'nun derdinden deUye döndü. Bir defa gideUm Memo'joı rica edelim. hiç konuşmayalım. yarm bineUm. Bileklikleri takalım. hazırlıklı olarak. Biz de öyle bir savaş yapacağız ki.MEMO ZÎN 359 Derüer yeıUden onlara baş gösterdiler. nuzraklan ojmatahm. Eğer Bey bu şekilde Memo'jnı bırakırsa. En ijisi şudur ki. mücadelesiz ve şahlamşsız. Yine de o dertie mübtelâydUar.

Ecel değirmerUrU öylesine döndüreUm ki. Her an desin o perizadeler. Yüzlerce övgü.' beyzadeler! Kimisi ağlasm.MEMO ZÎN 357 Baştan gideUm Bekir'i parçahyalım. Kalkıp bize galip gelmek isterse. kimi övsün. îjiUğin düşmanlığı baştan başa olur. binlerce aferin. Dilberler köşklerden sejnretsirUer. Eünize sağlık gençler. Dürdaneler mücevher kutularından çıksmlar. Şehzadeler pencerelerden baksmlar. Gül rengi gömleklerini üzerlerinde yırtsınlar. Her an nazeninlerden işiteUm. O iki yüzlüyü kapmm önünden atalun. Her bir kapmm önünde bir kurt durursa. . SevgiUler darbelerimizi seyretsinler. Şeker gülüşlü dilberler seyretmeye gelsinler. kimi dua etsin. Savaşa başhyacağımız zaman.» Tacdin kardeşinin sözlerine kulak verdi. Eğer Bey Bekir için taassup gösterir de. Botan'ı raksa ve halaya kaldıralım. Taneler gibi kelleleri öğüteUm. Kimisi gülsün. Sağlamca görUünde yerleştirdi.

(1) Boz atı alacalmm yerine çekince.xLvn TACDİN BEYE HABER GÖNDERİP MEMO'NUN BII^A. Oynayarak. San renk saçan kUıcmı da çekince. alacahdan Siyah attan maksat gecedir. Ateşten olan gürzünü çıkardı. Can ve gönülden helâlUk istediler. (2) Siyah atı tavlada sakladı. maksat da gecedir. Dağlarm kUıçIarmı ve kemerlerini paramparça etti. (3) Boz atı kendisi için yeniden eğerledi. zaman Tacdin ve kardeşleri taraftarlarmdan. Arap soyiu atı ve çıplak rahvanı. .KILMASINI İSTİYOR Sabahlejin sabahm şehsuvarı. Dünyaja heybetinden sararttı. Boz attan maksat gündüz. raksederek kapıya çektiler. O (1) (2) (3) Sabahın şehsuvarı güneştir.

Dördümüzün de başı top gibidir. Biz dört kardeş vardık ona sadık. Heybetleriyle düşmanlarmı uyardılar.» . Sen padişahlara hükmetme. Gerçi Memo fazlasıyla günahkârdır. aşk ise padişahtır. Gerçi BejinUz ileriji görüyor. Memo'nun gönlünün derdini deva etmesini diliyoruz. HaUc arasmda kalmadı jüzümüz. Ama bugün gözünde ışık yoktur. Onun mutluluğunun köşeleriyiz dördümüz. Artık nakledip Şam'a gideriz biz. Dördümüz de omm hizmetine olmuştuk âşık. Yahut da bize Bekir'i yoUasm. Dedi ki: Git söyle «Beyler. dostlanmız üzgün. Meydanı tozla inlettiler. Sanki düşmanlarm mezarmı kazıyorlardı. Onun iradesi ise sopa gibidir. Tajin etti ve Bejin huzuruna gönderdi. İnsafa sığar mı ki bir seneden fazla. Derdimizi ona dökeUm. Ya bizim için ijisini yapsm. Tacdin yakmlarmdan bir yaşlıjn. Suçsuz kimselere de zulmetme. Memo sahipsiz olarak zindanda kalmış? Düşmanlarımız bize sevirUyorlar.MEMO ZÎN 361 Aniden kUıç ve mızraklarını çıkardUar. Çeko'nun ve Tacdin'in ölümü farz oldu artık. Fakat âşıktır. Biz dört kardeşiz dört duvar gibi. Ki biz ona birkaç söz söyüyeUm. Biz Memo'yu bırakmasını rica ediyoruz. ellerinde gürzler. ağalar! îleriji görenler hizmetçilerini öldürmezler.

Tacdin senden çekinmemektedir. (1) Durumun kendisi için kötü olacağım arUadı. . (1) Kıskanç adam Bekir'dir. ya da beni öldür. Dedi ki: «Memo için af isabetU olur. Sonra fırsat geUnce yeniden yak. Kıskanç adam durumdan haberdar oldu. Bir defa fesat ateşini söndür sen. Yoksa onlar sana hasım ve düşman olurlar. Beyim! Ben demedim mi baştan.XLvra BEKİR KORKUYOR VE YENİ BİR OYUNA BAŞ VURUYOR Elçi sözlerin hepsini nakledince. De ki: «Biz Memo ve Zin'i feda ettik. Nikahladık biz onları ve Tacdin'e verdik. o zaman aman ve mehil vermeyesin. En iyisi odur ki hiç konuşmayasm. Sakm ha. Tacdin'i ve kardeşlerini incitme diye? Onlara Zin'i ver. Sen bu inadını açığa vurma.

bir kısmmı yok edeUm diye. Kâh gizli geleUm. aldatmacaları ve yalanları. bazılarını gizUyeüm. Bazı kimseleri çikaralun. biri de iji adamlara.» O dinsiz. Biri düşmanlarmm camnı çıkarsm. Gizlemek. gündüz. Öğütleri. Bir kısmmı kaldırahm. Biri kendisi için hastalan ijileştirsin. Mısır kUıcmı kendisi için öyle keskinleştirdi ki. Çünkü zorla ve vurmakla çözülmezler. Bazı işler vardır ki öfkeyle halledilmezler. bazUarı da karanlıktır. kmı ve torbası haUne getirdi. BazUan aydmlıktır. Hepsini nakışlar gibi kıhca bağladı. sabah ve akşamlardır. kUıcı o kadar biledi ki. kâh açUtça diye.. Zamanm vakıfları renk renktirler. YaıU gece.MEMO ZlN 365 Karşısma çıkamıyacağm hasmm. Onlar için ustalık ve düşünmek ister. En İJİSİ odur ki idare edeUm. Öfkeni açığa Vurma sen.. bihnezükten gelmek ve tahammül ister. Allah onları bizim için örnek yapmıştır. . Öbürü ölüleri yerüden diriltsin. KUıcm halkası. İlâcı nedir? Öldürücü bir zehir. Bunun içindir ki hükümdarlara iki fincan gerekir. Biri kötü adamlara mahsus. O kadar şenî şeyleri süsledi ki. Biz de geceleri ve gündüzleri. Öbürü de kendisi için sağlan hastalandırsm. yanlış sözleri.

MEMO ZÎN 367 O kılıcı da başucuna koydu. . İkisini kan -koca olarak Tacdin'e verdim. Key'in Rüstem'idir. O. Elçi. Onlar nasü isterse hep öyle olacaktır». Sen istedin mi ki ben bahşetmedim? Tacdin ile Çeko aziz ve nazhdırlar. GöıUü öfkeyle yanmış olan Bey. Ben hazineyim. Onun hatırı olmaksızm bana haramdır. o da ejderhadır. nişanım ve makamım. şevketim onunladır. Savaşa hazırlanmış arslairUar öyle yumuşadUar ki. Bu şöhretim ve şanım hep ondandır. kahramandır. Bütün farzları da kaçırsam ben. Tacdin'i elimden nasü ucuz kaçıruım? Benim saltanatım. Bekir'in kendisine söylediklerine İnandı ve elçi adama dedi ki: «Ey ihtiyar ! Yanlış düşünme sen. Ona de ki: Sen sebepsiz yere benden kaçıyorsun. Bejin yanmdan gidince. Ona de ki: Ben görUümden Memo ve Zin'i. Öylesine sakladı ki kimse anlamadı. Dedüer «Devri ve devleti dâim olsun onun». Sözlerin hepsini onlara arUatmca. Bu namım.

Dedi ki: «Gam yeme ey devletin çırası! Eğer ömür bana mehil verirse. BEYE YOL GÖSTERİYOR Akşamlejin gök. (1) (2) (3) Mangaldan maksat yıldızlardır. Siyah elbiseji gijince. (1) Onlardan meşaleji gizlejince. F. Bekir'i kastediyor. Sanki matem elbisesine bürünmüştü. Eğer Bey bana izin verirse. (2) Yani sarı çırayı söndürüp. Onlardır inada sebep olan. Onlarm ikisidir fesadı uyandıran.XLIX BEKİR. Meşaleden maksat güneştir. O kara yüzlü mel'un kâbus. Bu dertleri ve elenU eğer istemiyorsan. (3) Beji üzgün gördüğü zaman. Zin'i ve Memo'joı kalbinden at. mangalı koyup. Ben Memo'yu bir tedbirle öldüreceğim. : 24 . Her zaman se'vinçU ve neş'eU olan Bey.

Sözün menşe'ine gönül vermezler. Ben onu sana verdim. Ona de ki: Git Memo'joı çıkar. Halkı ve insanları haberdar etme. Fakat saf kalplidir ve işleri ayırdedemezler. Kolayca başarUacak olan işten. kendine al getir. göz bebekleri de beyaz. Gözleri karadır. Memo eğer bu şekilde yok olursa. kulakları kalplerine bağlı değildir. «Bu ijidir ya da kötüdür» demezler. Onlar sadece ahmaklıklarmdan ve eksikUklerinden. Memo ölüdür. «Bu doğrudur ya da yanlıştır» demezler. Ben biUyorum ki Memo çok perişandır. . Onu gördüğü an derhal. sen hayat sujoısun. Onlarm kalbi kulaklarıdır.MEMO ZÎN 371 Tacdin'i ve kardeşlerini bir zehir şerbetiyle. Garaz sahiplerinin onlara söyledikleri sözlere. Pervanedir o maksadı ateştir. Memo susuzdur. İnanırlar doğruya eğri olarak.: Bazı beyler vardır ki akUlı ve azizdirler. Sağ kalacağma inanma. Zin'e baktığı zaman. Muhakkak ki yaşıyamıyacaktır. Bir zaman kahredebilirsin sen. Beyim! Sen git Zin'e de ki: Memo aşk ateşiyle yanmıştır. Keşmekeş ve çatışma da ortadan kalkacaktır. sen ebedî hayatsm.

Çoğunluk danışmaktan uzak kalır orUar. Zamanm bu beyliği ve kâhyalığı. Bedhah. soylu. . Ta ki imtihan etmeyinceye kadar. Şefkat ve siyaset sahibi olan Beyler. düşüncesizdirler. Onlar da devlete kusur sokarlar. akılsız ve kötü huylu kimseleri. Dünyadaki bu beyUk ve vezirUk. Kırk kerre birisini denerler. Çoğunluk akıUanyla mağrur olur onlar. Devlet adamı ve zeki olan Beyler. Onlar herkesi beslemezler. Getirip kendilerine arkadaş ve kUavuz yaparlar. cimri ve kötü lüyetU kimseleri.MEMO ZÎN 37Î Kısa görüşlü. İkisi de boş ve birbirinden seçilmezler Sen «Elhak» demedikçe. Çabuk öfkelenirler. Bu kimselere bırakırlar işleri. (1) Nasıl mutlak vezir olursun? (1) Yani herşeyi kabul edip «Evet efendim» demedikçe. tahammülsüzdürler. İkisi birbiri gibi ojmarlar. Kötü. Kötü isimli kimseler onlara vezir ve öncü olur. Sonra onu kendilerine yakm yaparlar.

deli ve tutkun olmuştu. Senin aşkm onun akimi kaçırmıştı. haksızhğı da o yaptı. Bunun içindir ki ben onu hışurUa zindana gönderdim. Biz bir akıllıdan tedbiri öğrendik. Şöylece bize nakletti macera ja: Bey istişareyle ve kararla. Ben ona boşuna eziyet ettim.BEY ZİN'E MEMO'YU GÖRMESİ İÇİN İZİN VERİYOR VE ZlN BAYILIYOR İşin içjüzünü bilen akıllı ihtiyar. Dedi ki: «Memo'nun kalbiıU kırdığımız yeter. . Zin'i çağmıp yanma oturttu. Harem sarayına gittiği zaman. Ve perdeyi sırrm üzerinden kaldırdı. Divane kimseler zincirle tedavi olurlar diye. O zulmü sen ettin. Sersem. Benim ona yaptığım haksızlık ve zulümdür. O hapis hayatını bir sene uzattım.

Ey açUmamış kırmızı gonca giU! Kırıver kafesi. Senin güzelliğindir onu tutkun yapan. O seni görmeden kalbi ağrımadı. Senin. Kavuşmaya lâyık ve makbulsünüz. Onun kalbine isabet eden oku sen 'vurdun. Siz ikiniz kemal derecesindesirUz. Onun gönlünün ve ruhunun önüne kurduğun tuzak oldu^ Sen nasıl iki ahuyu çUcardıysan. O susuzdur. O hastadır. Şimdi ise canü gönülden. ellerine ve ayaklarma bağladığm ziUüf . SerUn sevgindir onu yaralıyan. çıkıversin bülbiU. bojmuna geçirdiğin halka. Yine git sen. Bir akrep gibi kalbini soktu. Elbette cezasmı görecektir. O susamıştır. Zincirlerini çöz. Ve zavallıya iki cadı gibi saldırttıysan. Ona sitem edecek kimse. Kalbimiz onu tasdik ediyor. Aşkmızm derecesirU öğrendim. . kendisiyle konuş. sen ebedî ruhsun.MEMO ZÎN 37> Bunun sebebi aşkm kemale ermesini sağlamaktı. Utanma perdesiyle zaptedilmişti. O ölüdür. Günah olmayan özürle mazurdur. sen ise Fırat pmarısm.» Kalbi aşk dolu olan o örtiUü hatun. O sürmeji gözüne sen çektin. O sersemlik ilâcmı da ona sen verdin. sen ruh veren susun. Kavuşmanm aşkınızı iptal etmemesini sağlamaktı. kendin için bırak onu. O padişahm emriyle memurdur. Senin. Şüphesiz Memo gerçek âşıktır. sen ise hayat pmansm.

Hemen şefkat kebabmm tütsüsünden. Dediler ki: «Ey hakşinas. Sanki bin meşe ağacı birden sallandı.MEMO ZÎN .379 Kardeşi o perdeji kaldırıp atmca. Bey üzerinde ağlıyordu bir biUbiU misâU. Aşkm kaynamasıyla dalgalanan bir deıUz. İki deniz arasmdaki utanma berzahı kalmadı. Ciğerinde ikijüz yara bulunan Zin. Hepsi Beyin el ve eteklerine kapandUar. O şekilde ağlamanm kajmamasmı savmak istedi.. Sanki şaraptı ve şişenin içinden dökiUdü. Aniden onunla ağlaması geldi. Bey garazla Zin'e güldü. Taşarak kaynadı ve perdeji jorttı Perdeyi yırttı. Ağzmdan ve burnundan kan f ışkırdı. Utanmak perdesiyle korunuyordu. Sabaha kadar ikisi o halvette öyle kaldUar. O kadar kardeşi Zin'Ie beraber ağladı ki. Merhamet dalgalan kajmadı. Ev halkı hep yanlarmda toplandUar. Gözlerinde şefkat gözyaşlan topladı. Zin kırmızı giU gibi kalbinin kanma boğulmuştu.. ve gönülden kan dalgası Fışkmdı Fırat ve Ceyhun misâU. Rüzgâr aradan duvan kaçırınca. O gam deryası kaynadı ve taştı. âdil Husrev! Haksız yere rUye onun katiU oldun sen? . Ölüm haUne girdi. öhneji diledi.

Lâtif. O. Kalkıp dört tarafa baktı. Mateme girmişler tamamiyle. Zin iffet bahçesinin servi fidanıydı Sedef kutunun içindeki pâk inciydi. Kanal sularmı servinin üzerine döktüler. Benim ruhum onun ruhımda kayboldu. Dedi ki Beye: «Ey mutluluğumun sebebi! Benim düğünümde üzgün olma sakm. yakm ve uzak herkes. masum ve nazik bederUni. Mercana çevirmek sana yakışmazdı. O baygmdır. Harem halkı.» (1) Harem halkı Zin'in üzerine koştular. (2) Hanü manlarda matem ve yas koptu.MEMO ZÎN 881 Zin masunduk bahçesirUn giU fidanıydı. «Memo öldü ve canını verdi» dedi. ÂrUden biri dışarıdan geüp. . Gördü ki Bey yağmur gibi gözyaşları döküyor. Şahım! Sen ruhuma izin verdin. ölümünü kendisi için fırsat buldu. Suçsuz yere ömürden mahrum etmemeUydin. Ben Zin'i nasU bile bile öldürürüm? O Harem cennetinde Tuba ağacıdır. Feryadlar göklere jükseldi. (1) (2) Tuba cennet ağacının adıdır. tJzerine gözyaşlan döktüler demek İstiyor. ben onu öldürmüş değilim.» Bey dedi ki: «Yanlış hayaller kurmajan. Zin'in kulağına Memo'nun ölüm haberi girince. Sanki ölmüştü de yeniden dirildi. Suçsuz yere canını bedeninden ayırmamahydm. Berüm ruhum gidip Memo'nun ruhuna ka'vuştu. Bu şekilde yerlere sürüp kanlara bulamamahydm.

O da Memo gibi üzgün ve tutuklu kaldı. onun için kalmıştı. Benim takatsiz vücudum ağırlaştı. Şahım! Sen ten memleketinde sala verdiğin zaman. O zerreler güneşe kavuştular. Ruhum! Sen göniUden rıza verdiğin zaman. Kâh yok olmak sahiUne geldiler. O güzelUk meşalesi ve ışığı. Kâh ebedî kalmak smırma gittiler. bugüne kadar gitmemişti. Birbirine emin oldukları zaman. Namusu. sıfatlarm deryasmda. Canan onu gördü ve can cana kavuştu. Siz bu yolculuğu yanlış okumayın. tehlikelerin denizinde. Bir an durdular ve dinlendUer. Ruhum ten hapishanesinde tutuklu kalmıştı. O damlalar.MEMO ZÎN 383 Senin ağzmdan ikrar çıkmadıkça. Onlar ebedî cihana gittiler. OıUar fani sarayları terkettiler. şerefi ve senin rızanı korumak için. Bizim şahitlerimiz büjiik meleklerdir. Mekânları kabul etmeyenler. Memo'nun ruhundan da ona bir ışık kavuştu. çünkü Senin iznirU bekliyordu. . Ruhum derhal vücudumdan çıktı. Hulâsa toprağm merkezinden. Benim güçsüz ruhum jürüyüp gitti. Lâmekânlarda seyredecekler. Hulâsa ka'vuştuktan sonra. Can tenden çıkıp gidince. O zerreler. O.

Bu haber benim için garip değildir. Musa'nın Tannyla konuştuğu vadi. Beni alıp Turi Sina'ya götürdü. Ben bu yolculuğu ruhumla yaptığım zaman. : 25 . Candan Müridi bulunduğum şeyh. Bana gösterdi oraja ve berU de kendisiyle gördü. (1) Hz. O padişahça jükselmenin lâyıkı oldu. Asla birbirinden ajnnlmadan ve başkalaşmadan. F. Gerçi o ruhuma görünüşte «Kop» dedi. Onlar zata doğru yola çıkmca. Onun kalbidir Mukaddes vadi. candır. ben ise kuru bir etim. Beni bu perdeden dışarı çıkardı. Fakat jüksek himmetii bir padişahtır o. Siz bunu benim hünerim kabıU etmejin. (1) Onun ruhu hak nunmdan ışık aldı. Bu zerreyi güneşe ulaştırdı. Gerçi sizin yanınızda adı Memo'dur onun. Biz bu ruhu vücudumuzdan sattık ve ajnrdık. Zat sayesinde ebedî zerreler oldular. Allaha yaklaşmanın lâyıkı oldu.MEMO ZÎN 385 Asla birleşmeden ve ajrrUmadan. Ruhtur. Arkasmdan da derhal «Dön» dedi.

Gfeldim ki sizinle vedalaşajnm. Yine döneyim yanmızdan raksederek. Sizler de beni yolcu edesiıüz diye. Has eeımetle mutlu olayım. Yargıcm huzuruna helâllik almış olarak çıkayım.MEMO ZÎN 387 Geldim ki sizlerden helâllik alayun.» .

Ben kendi hisseme kanaat getirdim. Saz mecUsini tertip eyle. . Memo beıUm olsun. Gamlar benim olsun. merhamet serUn. Oturup vasiyetini Beye Şu şekilde anlattı ve ikrar etti: «Ey ruhlann ve gönüllerin padişahı! Kızkardeşin sana feda ve kurban olsun. Şahım! Benimle ihtilâfa düşme. Otur sen tahta Husrev gibi. Ben Memo'yu kendime seçtiğim gün. Gam iUkesinde zafere ulaştım ben. Gamlar bana teslim oldular. Eğlence ve sevinci biraraya getir. Altm tacmı jüzünün üzerine eğ.LI ZİN'İN BEYE VASİYETİ Zin onlara bu kerametleri gösterince. Bunca mertebeler ve makamlar gösterince. Senden rica ediyorum olmayasm üzgün. saltanat senin. Bütün gamlan da kendime seçtim. Sana kurban olsun günde ikijüz Zin.

NasU şehirde törenler yaptırdıysan. Kutlama yeniden düzenlensin. Meleklerin davetU oldukları düğünde. Gülsuyu. Azad eyle cariyeleri kölelerle.MEMO ZÎN 391 Pâk gönüUeri ve deUkanlUan sarhoş et. Gerçi vücudumuz çukura gidecek. Ferah verici şeyleri topla. Şeker gülüşlüler başıma toplansmlar. Güzel kokulan birbirine kat. RuhanîUğinüz de kâmil olmuştur. ûd ve anber çeşitleri. GüzelUğe ve güzel kokulara meyilUyiz. Serpmek için para tabaklarmı çoğalt. Tenbih et. Çünkü ben ve Memo melekler gibijiz. Sıti'ji Tacdin'e verdiğin gün. Bu nimet çeşitleri çokça olsunlar. Gelinler gibi süslensinler jine. Buhur çeşiüeri de çokça olacaktır. Ama ruhlarımız bir birine kavuşacak. dükkânlara ve çarşUara. Eğlencenin ve mutluluğun vasıtalarmı. Bizim haj^anhğımız zail olmuştur. Söyle Botan halkı binsinler. Gelin ve güveyi de cennetlik olacaklardır. MecUs onlarla yaldızlansm. zübad ve ceylânlarm keselerindeki misk. Hep rakısla ve halayla sallansmlar. safa sürmenin usûllerini. kocakarUan yeniden dirilt. . Bu çeşitler haddinden fazla olsunlar. Buhur. İhtiyarları. Bu çağrıya gelsin fakirler. Askerlere emir ver hazırlansınlar. Hazırla şerbetier ve yiyeceklerle. SevinçU olmanm. Meleklerin dayetli olduklan düğünde.

. Sazcıları ve sazları hazırla. O kadar ki birbirleriyle cirit oynasmlar. Onun halesi parlak ve cilâlı olsun. Gözlerin önünde itibarsız yapmıyasın. Sen Sıti'ji yolcu ettiğin gün. Usûlü öyle yerine getiresin ki. Parçalan altmdan olan bir sanduka Onun kapağı zemin renginden cilâlı olsun. Altm nakışlı ve renkli bir tabut. Se'vinçU ve gülümser olasm. AjTien o perinin oturduğu tahtaravan gibi. geUn ve güveyi. Halk ağlayarak demesin ki: «Sıti'nin düğünü ne güzel bir gündü! Zin ezelden beri ne karabahtiıydı!» Benim cenazemle birlikte Sıti gelsin. Sakm ikimizi. Rica ediyorum dikkat edesin. Mezarlığa gideceğimiz zaman. Ne kadar sevinç yaptırdıysan. Sağdıç olsun o berüm Memo'na Se'vinç olsun o gamlarımla. Çejizlerimi ve hazırlıklarımı lütfet. Sıti'rUn içinde oturduğu taht gibi. Bugün bizim için iki misü. Tacdin'i de Memo'ya sağdıç yap. Tacdin de Memo'nun cenazesiyle gelsin. Nasıl Memo Tacdin'e sağdıç olduysa.MEMO ZÎN 393 Bajrramlarda olduğu gibi başları ısmsm.

O vakit. Zalimleri ortadan kaldıran ceza. Ne kadar hazine doldunırsan. HepsirU çeyiz defterine yaz. Muhaliflerden dökeceğin kan. Av köpeğinin jiyeceğine varmcaya dek. Hakikati ve mecazı düşünme.MEMO ZÎN 39. Ne kadar huzura ileri gelenleri ve halkı çağırırsan. Ne kadar elbise dağıtırsan. Ne kadar çok ijiUk yaparsan. Ne kadar yoksul zenginleştirirsen. . Hazinelere her ne koyarsan. Öyle yap ki güvejirUn önünde iftihar edejim. o anda utanç dujonayajnm. Ne kadar jiyecek dağıtırsan. Her gün ne kadar asker çağırırsan. Ne kadar kumaş biçersen.5 Ey karşılık beklemeden ijilik yapan! Ey maksadlan ve muraüan veren! Bir sene tamam geçinceye kadar. Ne kadar tahta otmursan. Ne kadar üzgün se'vindirirsen. Hepsini benim niyetime sarf et. Düşmanları defeden hışım. Ne kadar esir azad edersen Ne kadar hükümet iğlerinde konuşursan. AUah için icra edeceğin adalet. Şahım! Sana vasiyetim olsun. Yük eşeğinin ulufesine varmcaya dek. Ne kadar tutuklu serbest bırakırsan. Her gün gaza niyetiyle. Mazlumları zalimlerden kurtarman. Savaşta söyleyeceğin saz. Kendin için her ne harcarsan. Ne kadar maaş dağıtırsan.

» : . ya da kalksanız siz. Bu çok oldu.MEMO ZÎN 397 Gerçi ben çok uzattun. Hemen derdinden kurtulunca. Sen ve Memo bir birinizden ajn:Umıyacaksmız. Ben onun cenazesiyle geleceğim. İnan sen. Beni ondan yana derbeder etnUyesin. Sana kurban olajnm amacımız uzaktır. Bu kadar dikkatle söylüyorum ki. Senden uzak olsun mezarımız derindir. Mezarlığa kadar onunla olacağım. Eğer ölseniz. Bey dedi ki: «Git sçn Memo'jm gör. Eğer ölmüşse onu yerüden dirilt. Ben öldüğüm zaman izin veresin. Benim ve Memo'nun hakkında ayıplamıyasm Yararlı Memo öldüğü zaman. doğru ve inanarak. Sana ve Memo'ya pişman olmuşumdur.» Zin vasiyetinin sonunu getirince. senin de başmı ağrıttım. Kalbine merhamet ve jmmuşakhk gelsin. Beni onunla perdesiz olarak gömdüresin. Beni de onun yanma gömsünler.

dadı. Onlar halvet yerine ulaşmca. mücevherlere boğularak. Bu sevgiyi. Hep beraber burçlardan çıktUar sanki. Dadı. Has halvetin sır mahrenü oldu. ErrrUş şeyhin has halvetine girmeksizin. Aldılar onu merasim ve ahenkle. İnci taneleri sedeflerden çıktı sanki. Yüz nedime. Güneş.LII ZİN MEMO'NUN YANINA GİDİYOR Zin bu sözleri işitince. vefayı ve merhameti görünce. baştan ayağa kadar süslenerek Bir güzelUk deryasma döndü. Sıti ve yüz nedime. . Zân biliyordu ki murada kavuşulmaz. O Zühre bir zerre gibi raksederek. Sıti ve. Hapishanenin kapısmı açmca. Kalktı. ay ve gezegen yUdızlar gibi.

Memo'nun üzerine acajip bir şimşek vurdu. O fukura. Derhal birbirinde kayboldular. BaktUar ki sedef misâli kıyıda. öbürü gümüş gibiydi. Birbirinden ışık aldıkları zaman. Hunhar aşkm deryasmda boğulmuş olan Memo. Kalbinin kanı dışarıya aktı. 26 . Zindanı bize gül bahçesi alanına çevirdiler. Dadı ve Sıti biraz önde gittiler. Dediler ki: «Gördük biz duvarın sathından. perişanmm halini. Memo'yla birUkte tutuklu olanlar. O güneş ve ay birbirine kavuşunca.MEMO ZÎN 401 Hepsi meşaleler ve fenerlerle gitmişlerdi. Bedeninin gül bahçesi öylece susuz kalmış. EUnden çıkarmış bedava olarak. Onlar tutuklulara sordular. Biri güneş gibi. Memo da böylece kendinden geçti.» Ey gönlünün güzü açUmamış kimse! Ruhun tecelUsini inkâr etmeyesin. öbürü ay gibiydi. Pahabiçilmez bir inci tanesi gibi olan canmı. Göğsünün feneri öylece ışıksız kalmış. O kadar aydm ve ışıklı oldular ki. Memo'nun başmdan da bir ışık çıktı. Biri altm gibi. Birbirine ışıklarım aksettirdikleri zaman..

O senin ruhundur. Yine de vücudunda bir can sezm-ediler.. fakat eksiktir. ruhunun başka bir canlıya girip tekrar dünyaya gelmesi. O kadar kalp damarını çektiler ki O kadar gülsuyu jüzüne serptiler ki. yalandan değil. Dadı ve Sıti Memo'nun üzerine gittiler. .MEMO ZÎN 403 Sakm bunun huIûI olduğunu düşünme. Dediler ki: «Memo! Kalk Zin geldi.. Hayli kendisiyle konuşup seslendiler. (1) Yahut tenasüh. Yalnız başmdan bir duman çıkıyordu. Değerli Memo'nun sohbet arkadaşlığı. gerçekten geldi. Başmdan kajmama dumanı tavana gidiyordu. Bu gö¬ rüşü İslâmiyet kabul etmemiştir. Bunu da İslâmiyet kabul «tmemiştir. Aniden ölen o çıranın. Arkadaşlarmı da haberdar eyledi. O mürşit onlara ijice baktı. onunla ta¬ mamen birleşmesi ve AUahm da varlıkların içine girmesi. Bir çeşit görmektir.» Yari görmenin duru sujruna dudakları susamış Memo. Onun kalbi onların kalbini etkiledi. (1) Hulul : Bir vücudun diğer bir vücuda girmesi. Yarin adıyla kendine gelmedi. Yahut zayıf ya da boş rivayet olduğunu sanmayasm SerUn gördüğün rüya işte bu mertebedir. ya da giriş ve çıkış olduğunu düşünme (2) Bunun masal olduğunu sanmayasm. Tutuklu Memo'nun halvet arkadaşlığı. (2) Tenasüh: Bir canlının ölümünden sonra. Yar ve ağyarın üzerine gerilen bir perde oldu.

Kalktı tavaf niyetiyle. (2) Zin Memo'ya şöyle seslendi açıkça: «Kalk. (4) Kâbenin etrafmda bir-iki tur tavaf eyledi. (3) Namaz yerinden maksat Zin'in önüdür. Makam: Hz. Hilâlla birUkte güneş göründü. Kanaüan yandığı zaman. Önce sadakatla o anda Zemzem suyuyla abdest tazeledi. Pervane dedi ki: «Sen iji bir rehbersin» Mum dedi ki: «Sen iji sevgilisin» Pervane dedi ki: «Sen yol göstericisin» Mum şöyle dedi: «Sen hayat bahşedersin» Haleden maksat yüzünün üzerindeki peçedir galiba. Hilâlden maksat kaşları. Birbirine birkaç söz söylediler. güneşten maksat da yüzüdür. Maksat Zin'in yüzündeki bendir. O dolunay önündeki haleyi kaldırmca. O duman ışıktan ışıklandı. Durdu namaz yeride ve Makamda (3) Alnmı Hacer-Esvede sürdü. (1) CemalirUn önünden perdeji kaldırmca. O ışık göğüs kandilini doldurunca. ondan maksat da Zin'in önüdür. İçine üflediğim ceset!» O güzeUn ağzmdan çıkan sözün ışığı. ib¬ rahim'in Kâbe karşısındaki yeridir.MEMO ZlN İOTy Sommda Zin geldi ve önünde durdu. O mumun başmdaki dumana isabet etti. (4) Hacer-Esved : Kâbenin duvanndaki kutsal taş. (1) (2) . İbadet için halvete girmiş Memo. Pervanenin kanatlan mum yağma değdi.

Artık tasarrufları kalmayan o bağrı yanıklar. . Birbirine sonsuz sevgilerini arzederlerdi. Birbiriyle bu şekilde konuşurlardı.MEMO ZÎN 407 Pervane dedi ki: «Sen gönül aydmlaticısm» Mum şöyle dedi: «Sen göğsü yakarsın» Pervane dedi ki: «Sen çare bulursun» Mum şöyle dedi: «Sen gönüle teselU verirsin» Pervane dedi ki: «Sen padişahsm» Mum şöyle dedi: «Sen kıblegâhsm» Pervane dedi ki: «Sen AUahm hurisisin» Mum şöyle dedi: «Sen AUahm nurusun» Artık mükellef olmayan o susuz dudaklUar.

. Tutuklular.LUI MEMO ÖLÜYOR Dadı. güneş sana bakıyor. üzerine îsa geldi. sen akUlısm. Ölüysen eğer. Nilüfersen eğer. Susuzsan eğer. Bey perişan olmana sebep oldu. Mecnun'san eğer. mahpuslar. Zin deUrmene sebep oldu. zindandakiler. işte hayat sujm. Onlar Memo'ya dediler ki: «Ey ciğerhun! Bizler geldik ki deU olmayasm sen. Sıti ve nedimeler. Kokularmdan mest oldular. Hastaysan eğer. Şimdi Bey senin hakkmda merhamet sahibi oldu. işte sana Azra! Bülbülsen eğer sana gül hazırdır. işte mum parladı. seninle konuştu. Vamık'san eğer. Bu şekilde divane olma. Pervaneysen eğer. yanma bizzat Leylâ geldi. Zin de geldi. Bigâne ohna. Konuşmalarmdan duygulandUar. üzerine geldi Lokman.

zayi etme. Dünya farUdir. Ecel kadehini içinceye kadar. Yine akUIa kendini tanı. Toplamıştır senin için dost ve ahbapları. Biz kajnıt ve zincirlerini çözdük ki. Senin ondan görUünün isteği neyse.MEMO ZÎN 411 Canmm ve gönlünün eUnde bulunduğu huri. Bu mecazî beyUk ve vezirUk. Onun gölgesi devlet kuşunun kanat gölgesidir. Kalkıp bizimle Bejin huzuruna gelesin. IjiIik sahibidir. Her zaman sana murat olan Zin. Beyhude yere canmı satma. Hazırlamıştır elbiseleri ve yerleri. Nasıl istediysen öyle geldi yanma. . Ömrünü ucuz satma. cömerttir. O hüner sahibi şöyle dedi: «Ben hiçbir bejin huzuruna gitmem. Deülik zincirini at. Huzuruna çıktığm zaman derhal. ya geUr veya gelmez. SerUn düğününü yapmaya kararlıdır. O şekilde serU mutlu edecektir. Canmı satan kimseji bulamazsm. Sana yönelmiş bahtm ve devletin. Ben esirlerin kölesi olmam.» Memo bu öğütieri işitince.. Bu sihir ve hayal ojTmları. Seni muradma kavuşturacaktır.

Onlar göç etmemizi beküyorlar. Beden fenerini yaldızlamıştır. Ve utanarak AUahm huzuruna gideUm. başı eğik ve merdût olarak. O beylerin ve padişahlarm şehinşahıdır. Fakat âşıklarm cermeti ajnrıdır. bey değildir. Allah bizim için hurileri ve cennet çocuklarmı. O padişah ki güzeUiğin ajmasmı yaratmıştır. cennet bahçesinden daha jüksektir.MEMO ZÎN 413 Hepsi boş ve farüdir. O. Bizim düğünümüzle övünüyorlar. alnunız açıktır. Sonuçsuz ve ölüme mahkûmdur. Bizi görünmeyen âlemde evlendirdi. Giremez oraya hiçbir huri ve cermet çocuğu. Ebedi Adin cennetine girmeden önce. Cennet bahçesinde süslemiştir. O fakirlerin de. Okunu zülüfle ve benle göstermiştir. hükümdarlarm da hükümdarıdır. değişmez ve zevalsizdir. Ölümü olan bey. Biz beyler bejinin huzuruna çıktik. Yüzlerce şükür ki bekâr ve bakireyiz. Ve onda bize görünmüştür. Azlediîebilen bey esirdir. Ve eteği kırUmış olarak. Hâşâ ki bu f arU sarayda. Beyhude yere bu farU meskende. Biz azizlik ve naz bahçesinin turfandalanjoz. . O hikmet ve kudret sahibi bir beydir. Hayvanlar gibi zina edelim biz. Azledilmez. AUahı görmenin yeridir. Şüphe götürmeyen emriyle bizi ebedüeştirdi. Günah ve töhmetleri de bağışlayan odur.

Derhal önünde kapı açUdı. sanki hiç yokmuş. Şahin gibi yer merkezirUn zincirinden. . Uçarak gidip AUaha kavuştu.» Memo son dileğini dileyince.MEMO ZÎN 415 BİZ onu diliyoruz Allahtan. öyle uçuverdi ki. Çünkü ondan başka hiçbir maksadımız yoktur. Önünde kafes açUan kuş. EUerirU toprak zincirinden çekti. Gönlünün kanatlarmı çırptı.

Oldu velvele. Bir yerde kar^UaştUar. OrUar dert üstüne dert kattUar. Hep birlikte Memo'nun üzerine koşuşuyorlardı. Kadmlar. Şehirde feryad ve figan koptu. ' 27 . Botan halkı büjüklerden küçüklere kadar. Şehirde hoşgönüUü bir tek fert kahnadı. Bize şöylece ağıtı verdi: Dedi ki: Can. kızlar. İleri gelerUer. Tacdin ve Bekir tesadüfen.LIV MEMO'NUN YASI VE BEKİR'İN ÖLDÜRÜLÜŞÜ Haberdar olan mâtemzade. Hepsi sarhoş ve sersem oldular. figan ve ağlama. ölüm haberirUn geldiği yere koştular. Sanki deprem olmuştu. ten hapishanesinden aynhnca. deUkanlUar ve samimiler. Beyzadeler. ekâbir ve büyükler. çocuklar ve gelinler.

Onlar cenazeyi kaldırdıklan zaman. habis ibUs! Yetmez mi artık? Kıyameti kopardm başıma sen. Memo ölecek. O çırada bir ışık görmedi. Ta ki Memo'jTi eUmden çıkarmcaya kadar. Zavallı Memo'nun cesedinin üzerine fırlattı. . O güzeU şehit olduğu yerden kaldırdıkları zaman.an sıfatiı! Ey fitne ve fesatiarm kajmağı. Şüphesiz ona kaatil olurdu o. Bunca münafıksın ve düşmansm. Hiç kimse onun karşısma çıkamazdı. Tacdin başmdan tacı ve tomarı. Her kinU görürse o ejderha. Sonra kardeşinin üzerine yetiştiği an. Ey maksatlarm ve muratların engeU! Ey Memo ve Zin'in perdesini jmrtan! Ey yaranın üzerine dağlama çeken! Çok nedametU. Yine yer jüzünde dolaşacaksm ha?» Derhal Bekir'i yere serdi o. sen de sağ kalacaksm ha.MEMO ZÎN 419 Tacdin dedi ki: «Ey âlemin fesadının sebebi! Ey insan şeklindeki şeji. Çaresiz Beye haber götürdüler. Bekir gibi yere sermek isterdi. Bey geUp ayağma zincir bağladı. Memo hakkmda sakat konuştun. Kardeşiıün hasretinden deUrdi âdeta. Belâlı vücudunu canmdan ajordı. Hâlâ da gözlerime görünüyorsun. Derhal onu yok etmek isterdi.

O kara gijrmişlerin siyah topluluğu. Ejderha mağaradan dışan çıkmca. insanlar ve karıncalar. . Derhal koşarak naaşa atUdı. başlarmda fes.MEMO ZÎN 421 Onlara alâmet göründü. Gece kuşu gibi inleyip söylerlerdi. Zin kalktı o taptaze bojoıyla. OrUar ahenkle ağıt söylerken. ağıt seslerine uyarak Cenazenin yanma gitti âdeta ojmayarak. Şehirde ne kadar meşhur varsa. Zinciri ve kemendi kırdı o. Aynen coşup taşan bir bulut gibiydi. cansızlar ve kuşlar. Ağaçlar. Peçesiz. Ağıt söyUyenler. Evcil hajrvanlar. Zühre jüdızı gibi. (1) Fes Kürt kadınlarının başlanna giydikleridir. perdeUler ve örtüIiUer. tülbentsiz ve başörtüsüz. Halkm basma kıyamet koptu. Kale kapısmı ve perdeyi kaldırdı o. vahşi hajrvanlar. Gtönül isteğiyle Memo için karalar giymişlerdi. Hatunlar. Şehirde ne kadar insan varsa. meyveler. Hepsi Memo için inüyorlardı. Tabutu başmm üstüne koydu. Figanları göklere yükseUrdi. Üzerindeki bağı ve zinciri kopardı. Saç örgülerini çözmüşler. Tedbirle bağlamış oldukları dev. Hepsi matem elbisesi içindeydi. Her biri bir makamla sızlıyorlardı. ihtiyar kadm ve dadı. (1) Baştan ayaklara kadar hepsi karalar giymiş.

.MEMO ZÎN 423 Gülrengi yanaklardan o kadar. Birlikte kanlı gözyaşlan dökülürdü ki. Bu çarşaf. Sanki ilk bahar mevsirrUnde. Oldu eski bir gelenek. peştemal ve peçeji Botan halkı o zaman âdet edindUer. kıyamete kadar. Bu matemi ve bu karalar gijinmeji. Gül bahçelerine yağmur yağardı.

Şöyle dedi Beye ve Tacdin'e: «Ey izz ve temkinU şah ve vezir! Rica ediyorum inadetnUyesiniz. Murdar gibi attUar onu yere. Sevgiji sevgililere verdiği gün. Yerlerin ve göklerin yaratıcısı. O zaman buğzu da rakîblere verdi. Ağıtsız. Âlemi onun yok olmasıyla se'vindirdi. Ravî bana şöyle rivayet etti: Zin bu hikâyeyi işitince. . İki direk üzerinde getirilen bir ölü gördüler. sahipsiz ve gam ortaksız.LV ZİN BEKİR'İN LJESHİNDE KONUŞUYOR OıUar mezarlığa gittikleri zaman. Tacdin onu dünya jüzünden yok etti. Bu fesat kaynağı hakkmda. Sordular: Acaba bu hangi zavallıdır? Dediler ki: Cezalı Bekir'dir. Çiinkü insanlar ve cinlerin AUahı.

buna dikkat edin. Sonunda da bize vefa gösterdi o.MEMO ZÎN 427 Bizleri yokluktan varettiği zaman. O. O da bizim yolumuzda şehittir. Sakm bizim bulunduğumuz mezarliktsın. Ama bizim hakkımızda çok isabetU davrandı. Biz o köpekle korunmuşuzdur. GiiUer dikenlerin gagasıyla korunm". Biz kırmızı giUiiz. Gerçi görünüşte muhalefet etti. . Bu kadar kin kabul etmez olsun? Hâşâ ki aşkla pişmişlerden başka. AsImda bize muvafakat etti. Bekir'i mahrum etmeyin. Hiç mümkün müdür ki su ve biUûr.» İnsaf sahipleri için insaf. o bizim için dikendir. gerçeğe kavuşmamıza vesile oldu. Hâşâ ki sevgiyle yanmışlardan başka. Biz yüksek yere varacağımız zaman. înanm ki o mutludur. Baştan gerçi bize cefa gösterdi o. Gerçi o kendisi için kötülük yaptı. Biz hazineyiz. O da eşikte köpeğimiz olacaktır. Aşkunız da bozulur ve zail olurdu. Hazineler de jüarUarla beslenir. Ajma bu kadar berrak olur ancak. Sakm Memo'nun bulunduğu şehitükten. Tarikatımıza dahil oldu. Bizler birbirlerimizin lâzım ve melzûmlanjnz. Eğer o olmasaydı aramızda engel. o bizim için jüandır.

Bu topluluğun hujru merhamettir.MEMO ZÎN -429 Bu kadar cefa gösteren bir kimseye. Bir kimse bu kadar vefa göstersin. . Bunun içindir ki ceımet nimetina lâjoktırlar.

Sonra Zin geldi o çam fidanı bojmyla. tanesini hazineye koydular. Aşk fedaileri topluluğunun öncüsü. Padişahm beratı gibi. . Pâk nurla süsledUer. mezarm üzerine gölge bırakarak. O jrUanı da ajrak ucuna gömdüler. Yani budur kıyametin serveri diye. Başucuna bir nişan koydıdar. Bütün alnı açıkların önderi diye. O inci.LVI ZtN DE ÖLÜYOR Hulâsa ceUâd aşkm şehidi. Zulmün maktulü. Topraktaki mezara gömdiUer. Günahsızlik suçunım kurbanı olan Memo'jru. Bir selvi oldu. adaletsizUğin kurbam.

Memo'ya şöyle seslenerek konuştu: «Ey vücudumun ve canımm mülkünün sahibi! Ben bahçeyim. Senin yüzün olmaksızm onlar neye yarar? Bu benler. Zin'in takati ve gücü kalmajrmca. Yağmur mezara yağdıkça. F. (1) Siyah bademlerden maksat kaşlardır galiba. Sanırdm ki aynen nisan aymda. Oturdu zavallı Memo'nun başucuna. nazeninler. ^AUaha sığmırı»r Onunla sesle. Onunla feryad ederdi herkes. Senin yetiştirdiğin bahçe saiUpsizdir. Her damlası on inci olurdu. Huriler. : 28 . Bu güzellik. elmalar ve yüksek fidan. Gözyaşlan devamlı dökülüyordu. ahenkle söylerlerdi. Her an gönül derdinden «Ah» ettikçe. Siyah bademler ve elâ gözler. periler ve gamlan götüren güzeUer. Sesleri her dokuz feleğin üstüne çıkardı. (1) Narlar. hepsi lezzetU ve tatlı. jiğitler ve beyler. reaya ve fakirler. bu cemal ve yüz bahçesi. şakaklar ve giU bahçesi gibi yanaklar. Dilberler. O matemzedeler de. sen de bahçıvansın. Askerler. Yine buluttan derya döküldü. ayvalar. Hepsinin rengi güzel.MEMO ZÎN 433 Perdesiz olarak ney gibi iıUiyordu. güzeller. Feryadlan mavi çarka yükseUrdi. İniltileri kesildi ve güçten düştü. Dervişler. Şüphesiz bunlar senden başkasma hararAdır.

temizleneyim. Fakat kendi kendime düşünüyorum ki. Bu parlak sünbül ve lâleler. GüzeUiğimden bir kU dahi eksik olsa. yapraklar ve mejrveler. En iyisi pUı-pırtıjn tophyayım. salUpsiz değillerdir. Senin bakışmm adağıydı hep. ziUüfler ve berUer. Ki hiçbir kimse onlardan birşey yemesin. ZiUiiflerimin hepsiıU tel tel çekeyim. Senin gibi baygm olacağım zaman yakmdır.MEMO ZÎN 435 BedeıUmin ağacmı silkejim ben. Korkarım ki beni sorumlu tutacaksm. Ihtilâttan pâk olayım. Belki sen berU değişik görürsün. Bu bahçe. Nurlar. Bütün bu meyveleri dökeyim ben. En İJİSİ hepsiıU talan edeyim. bahar. Toprağı ve külleri başıma serpeyim. Halka halka olan menekşe ve reyhanlar. Bana sitem edersen eğer. Vücud ve canunm varhğmm terkibi. goncalar ve bütün çiçekler. Belki bana bir öfke gösterirsin. BiUyorum ki cevap veremiyeceğim. Hakkımdır ki yer yer ağrıyayım. Senin mülklerindir. . GüUer gibi elbisemi jnrtajrun. SeıUn gözleriıUn vakfıydı ne mutiu! HepsirU tamamen talan edejim ben. Yani şakaklar. SeıUnle kucaklaşacağım zamandır işte. Belki bu yakmma sence makbul olmayacak.

O kadar feryadla üzerinde ağladUar ki. Üç gün üç gece toprak yaygısmdan. Yeniden o mezarm kapağım açtUar tekrar. Gönülleri yaralı olan o matemzedeler. Dünyayla ilgilerini kopardı. Yani o mücevherin içinde bulunduğu sedefin. . Ta ki Zin'i gelenek ve merasimle. Elini tamamen candan çekti.MEMO ZÎN 437 En İJİSİ odur ki bu güzeUiğimle. Hazır olanlarm canından yükselen figanlar. Memo'nun mezarmı kucakladı. Eziyet etmeden hiç zülüf ve benlere. Hak emanetini teshm edeyim. Melek bakışlı Mem'onun bulımduğu mezarm. Ruhunu Allaim huzuruna gönderdi. Yeniden feryad etmeye başladUar. Gözyaşı yağmuru üzerine yağıyordu. Çaresiz bedeni canından ayrUdı. Vücudunu o mezara dayadı. Üzerine o kadar inci gibi gözyaşı yağdırdUar. Devamh olarak jüce arşa jükseUrdi. Sanki bir mumdu da söndürüldü.» Zin bu şeküde gerçekleri dile getirdikten sonra.. Bildikleri gibi gömmeye hazırladUar. Görenlerin yükselen feryadlan. Bu süsümle ve güzelUğimle sana kavuşajmm.

O ses «Merhaba» diye jükseldi. FasUasız olarak onları birbirine dayadUar. Elbette muradmı alacaktır. Hayatmı aşkla değiştiren kimse. Bey dedi ki: «Memo! Al sana yar!» Memo'nun cesedinden üç defa ses geldi. O güneşi ve ajn bir burçta. Aşkla güzelce yaşadUar vallahi.MEMO ZÎN 43» O iki mücevheri bir kutuda. Susuz dudaklı ve birbirinden mejrve yemiyerek gittiler. Ya da Memo gibi başmı aşka feda eden. . Hepsi aşka inandUar. Bakir ve ahu açık olarak gitti orUar. Nezih ve gerçek âşık olarak gitti orUar. Hayatı ve se'vinci onun yoluna feda eden kimse. Gterçeğin bu sırrmı herkes işitince. Yüzlerce takdir ve aferin oıUara. ne mutlu. Dünyanm meyU hiç yoktu orUarda. Hulâsa Memo'nun sandukasmı yeniden açtUar. Her ne isterse ona kavuşacaktır. Toprakla ve çer-çöple bulaşmadUar. Hasretzede olarak AUahm huzuruna gittiler. Zin gibi genç olarak. Vasıtasız olarak birbirirUn yanma koydular. Buydu nezih aşkm eseri. BirUkte güzelce öldüler.

AUahım! Mecnun'un kanlı gözyaşları için. AUahım! GüzeUiğin şirinUği için. AUahım! Kırmızı gül içindeki nem için. AUahun! Sevgiülerin tatlılığı için. AUahım! GöniU dileğine ka'vuşmanm zevki için. AUahım! Rakiplerin düşmanlığı için. Dostluktan maksadı da onun. AUahım! Memo ve o aşkı için. Canmı aldığm zaman. Onun her zaman söylejip durduğu. Onun sözleri baştan başa güzaftır. Hânî'yi aşktan nasipsiz kUma. AUahım! Gam yiyenlerin yakarışları için. AUahun! Zin'deki hasret için. AUahım! Leylâ'nın gül renkU jüzü için. AUahım! Aşıkm gerçeğinin kemaU için. AUahım! Kudret ve büjüklüğiin sevgisi için. haldir. O nasıl peygamberUk hakkmda bUgi sahibiyse. Onun fUUeri baştan başa aykındır. AUahım ! Bülbülün gözyaşlan için. dostiuktur. Allahun! Mahrum bırakma Ahmed'i. . Fakat arayıp durduğu da. Yani Muhammed'in dostluğundan. belâdır.MEMO ZÎN 441 AUahım! Gerçek aşkm âşıka verdiği yorguıUuk için. AUahım! NazeıUnlerin nazı için. AUahım! Ruhu kapan yarin hicranmm derdi için.

Onu da. îjilere bağışla. Bekir gibi. canım veren Memo gibi.MEMO ZlN 44? Onun sözleri görünüşte sizce selistir. . AsImda ise size karşı yaptıkları habistir.

lâtif ve göIgeUydi. Sahibi gibi o da dikenüydi. Boylarmı birbiriyle birUkte yükselttiler. Aşk ziraatmdan yeşerdi. Her biri kendi yaratUışma göre yaratUdı. Sonra Memo ve Zin'in mezarı üstünde. YeşU uçlu. . Kolları birbirinin bojmuna dolandı. O ağaç rahat durmaktan uzaktı. Biri Jüksek selvi. Ve yetişti iki tane serkeş fidan. diğeri çam. Havaya kalktı ikisi de sarhoş. Onlar yaratılış huylarını terk etmediler. O hayırdan uzak olanm mezarmdan da (1) Ardıç kıyafetinde bir ağaç yeşerdi.Lvn HER OT KENDİ KÖKÜ ÜZERİNDE YEŞERİR Onlann dari dünyadan ahret sarayına Yürüjüp gitmelerinin sebebi şudur ki. (1) Bekir'i kastediyor.

Hulâsa: O ağacm köklerine ve daUarma. Rakîbler gibi onlara sarUdı. Ona yüz kerre bal suyu da versen. O soy kendilerinden temizlenir mi hiç? Kırk yU Ebucehil Karpuzunu eksen. Yine kendini o sevgiUlere yetiştirdi. Güneş ışığıyla da onu beslesen. sanmıyasm ki. İki yarin kavuşmalarma engel oldu. Yaramazlar gibi dolandı o. Bir o kadar daha böyle hizmet etsen.MEMO ZÎN 447 Kalktı kendini iki ağaca yetiştirdi. O sana karpuz olur mu hiç? O meyve vereceği zaman. Her gün damarlarmı yarsan. Hasımhğmı aşikâr kUdı o. Acıdan başka bir meyve verecek. Rahat durup geçinmek bilmiyordu o. Soyca kötü huylu olan yaratıklar. O . boğumlanna şeker de doldursan. Her zaman ona gülsuyu da serpsen.

Uhamla mı. Toprak âleminden kaybolduğu zaman. Gerçeği şöylece açıkladı: Dedi ki : «Ceımet bahçesine gittim. Ermiş kimseler de haberdar olurlardı. Sözleri fecir gibi doğruydu. AUahm arşmda avlanırdı. Kendisi düşünceye daldığı zaman Ruhu 'Vücuduna gaUp geUrdi. Onun gönlü Levhi Mahfuzun sırrından Her an haberdar olup haz alırdı. : 29 . O ihtiyar rüyada mı. Gönül âleırUne gaUp geldiği zaman. Orada ikibin huri ve cennet çocuğu gördüm. Ondan kerameüer göründüğü zaman. Bana şöyle anlattı hikâyenin sonunu: Dedi ki: Âşık ve sevgi sahibi bir yaşlı vardı. F.Lvm HİKÂYENİN SONU Günlerin devranmdan haberdar olan adam. Sırlar ona aşikâr olurdu.

Ben onları dünyadan geri çektim. GöniU rahathğmı dünyada onlardan aldım. Ben burada eınrUyet için eUmde değnek duruyorum. O köşk tamamen değerli ineUerden yapUmıştı.MEMO ZÎN 451 Hepsi bir köşkte çalışıyorlardı. Kapmm önünde karar kdıp durmuştu. yoksa kapıcı mı?» Dedi ki: «Şeyh! Sen Mm olduğumu bihniyor musım? Ben kapıcı olan o Bekir'im. . Gerçi AUahm lûtfu geniştir. Dertler ve acUarla mübtelâ kUdım. Gerçi nöbetçi biçimindejim. Fakat kim olduğunu bilnUyordum ben. Dağlamalar ve dertierle onlara bojrun eğdirdim. Fakat Allah bu makamı ne için sana verdi?» Dedi ki: «Şeyh! Sen henüz arif olmamışsm. Dedim ki ona: «Ey mertebeler sahibi! Acaba sen sahip misin. Fakat gözle onlarm dostuydum. Fakat dünyada bunu öğrenmişsin. Ben onlara o kadar siyaset verdim ki. Ben gerçi sözle onlarm rakibiydim. Bir hazeran değnek vardı eUnde. yedi katı da onlarm. Ben Memo ve Zin'in ortağıjnm. Bekir'e benzeyen taçlı ve sUâhlı bir adam. Bir katı benimdir. Fakat bu mülke hisse sahibijim. Bu köşk ki gördüğün gibi sekiz katlıdır. Ama bu mekânda onlarm ortağıyım. Baştacı oldular sonunda.» Ben ona dedim ki: «Ey sonu iji olan! Bana durumu açıklayarak anlat. Onun içindir ki burada eşikte oturuyorum.

MEMO ZÎN 453 Şunun için onlarm zararma konuştum. AsImda o kötülük rahatlık oldu.» Şeyh onun sözünü dinliyekaldı. Dedi ki: «Ey sonu hayırlı olan günahkâr. O berU âlemin düzeni için öldürdü. Bağışladı ve ona cenneti yazdı. Bu taksim hazinesirU sırsız bırakmadı. Allah onun hakkmda ne yaptı?» Dedi ki: «AUah onu affetti. Öbüründe hiçbir tat bulamazsm. Yaratıcı onun kötülüğünü ve günahlarını. Ben onlara bütün bir cennet verdim. müfsitliğim herkesi usandırmıştı. Bazı fUUer vardır ki görünüşte doğrudur. Cennete gitti o da. . Âlemdeki kamunun rahatı için öldürdü. Biri cefa kıhğma girmiş adalettir. Gerçi görünüşte kötiUük yaptı o. Bazı işler vardır ki görünüşte kötüdür. cehenneme gitmedi. Onlar da bana bağdan bir çubuk verdiler. Biri de vefa kisvesine girmiş hışımdır. Tacdin ki seni cinayetsiz olarak öldürdü. Bu iki kuma birbirine çok karşıdırlar. Fakat hikmeüerin işaretlerine perde çeken yaraticı. Alem benim kötülüğümün elinden Usanmıştı. Sen birirU boşamadıkça. Ben onlara okumayı bıraktırdım Onları yerlerden göklere yükselttim. Tâ ki başunı da o yolda feda ettim: Bu iki cihan birbirüUn kumaşıdır.

Fiillerinin hepsi haksızlık olanlar. . Onlara uymak uygun ve yerinde olur. Öldürücü. Onlar candan vefa gösterecekler. Çok günah işlemekle mahrum kalmadık. Onlann takviyesi destek olur. Bu mertebe doğrularm yoludur. taş yürekü olanlar.MEMO ZÎN 455 Sıradan insanlara bunu dağıtmadı. Âşıklarm ijiUğinden affediUrler. Sen onlara ne kadar cefa göstersen. Düşmanları olsan seni yaralarlar. Onlar ijiUkten başka birşey bilmezler. serU kirletirler. Ya da ceberrut Tacdin gibi. OrUarm dostu olsan. KinU mahremdir. ne de düşmanı. O sırrı bize bildirmedi o. İlâhî rahmete mazhar olduk. Mahsus onu dostlara ve tanıdıklara verdi. Sakm kötü adamlarm dostu olma. Onlar ijidirler ve ijiüği biUrler.» Ey dost! candan iyi adanUann dostu ol. Köpeklerin ne dostu ol. Bekir gibi suçlu olan insanlar. Onlarm himmetiyle günahları örtiüür. kimi de mahrum. Yüzlerce şükür ki Tacdin ve kötü olan ben Sadece Memo ve Zin'Ie ilgiü olduğumuzdan. savaşçı. Ya da ijice iji adamlarm düşmanı ol. Bu himmet âşıklara mahsustur.

Ondan başka kimseji hak bUmez. Hoca! Meseleji iz'arUa incele. Düşmanlar aşktan pay aldıktan sonra. Dostiarm üstünlüğü ne kadardır acep? Özelükle dost seviUrse. Mühendis ! Alanı iyice tahmin et. Dostiar mı değer kazanmıyacaklar? Rakîblerin ilgileri böyle olımca.MEMO ZÎN 457 Bu işaret ince bir gerçektir. Gerçekten yalnız onu hak bilir. îz'an et zarif bir nüktedir. . Ve hakkı anyan bir taUb olursa.

LK GERÇEK AŞK Ey misalleri ve aldatmacalan dinUyen! Ey kıyas ve te'-viün müctehidi! Hânî aşk şarabıyla delirince. O mesttir. Mahmurdur. . (1) Terkibedip şakayla ve oynayarak Bazı Botan efsaneleriıU. Derice ve Tazice. Kürtçe. O kadar içti kî o uyanık olmayan. Bazı bahaneler. Onun söyledikleriıUn hepsi aşktır. o ney'in sesidir. örf ile mazurdur. Sözlerinden haberi kalmadı onun. Divanedir o. Tazice de Arapçamn bir lehçesidir. keyif ile memurdur. ney ne helâldir. Arapça. Bunun içindir ki şarap satıcısıdır ve müşevv^tir. O tuzlu şarap ona tatil gelince. fakat makamsız değildir. bazı bühtaıUar. Eğer dinUyorsanız. ne de haram. Perdesizdir. O (1) Derice Farsçamn. şarap içer ve sarhoştur.

Bakır ve cilâsız olan tabiatiar. Kalp olan. (1) Bunlar Kürtçenin şiveleridir. Süsledi çocuklar gibi. Çarşı ve pazarlara getirdi. Aşk kemalini ispat etmektir. Ey en yakm yolun yolcusu! Güzel bir cevherdir. zevâü olmayan bir sır hazinesidir. onun değeri ağırdır. Bu cüâdır ki onlan cilalar. Fakat onun bu sözlerden maksadı. Meğer ki zevkten habersiz ola. Mehmedîce ve SUîvîce. Bir kısmı parlak. bir kısmı da nüsâl. Bunlarm bir kısmı hikâyedir. Aşk cemaUni izhar etmektir. ya da kalay olan kalbler. Katır boncuklarını. Her kıssa hisseden pay alır. bir kısmı da siyah. (1) Bazı hakîkler. . Her kim ki birşey irade ederse. Tannyı gösteren aynadır. Aşk ya onun muradıdır. Aşk. O. Aşktan esersiz olan hiç kimse yoktur. Güneş gibi ışık sahibidir. Onun kadrini bil. kimya dnsindendir. bir kısun da altm ve gümüş. eşi olmayan bir yansuna ajmasıdır. boncuk ve incileri. O. eğer biUrsen öğüttür. Bu cevherdir ki onları parlatır. bir kısmı da helâl. Gerçek aşktan gafil ohna.MEMO ZÎN 461 Botîce. ya da onu iradeye sevkeder. Her misâl de. Bir kısmı haramdır. Bunca dolaşıp durmaktan maksadı.

İradesini sarf edecektir. Kimisi de onmUa ahret sarajrmı satmalır. sofu ve din bilgiıUeridirler. Çaresiz aşkı satarlar onlar. kara cahil ve sefildirler. Mahrum kalır görmek zevkinden. . Pâralairmı güzelliğe verirler boşuna. Fakat sıradan insanlarm çoğunluğu bilgisizdir. Kendi nefislerirU bilmez. Onlar cahil. Mürşitsiz.MEMO ZÎN 4fl3 Herkes kendi himmeti ölçüsünde. Ya da zahit. Kimisi dünya yaşayışıyla onu harcar. öncüsüz ve kUavuzsuzdurlar. Olgun değil. Bu iki toplulup da zararlı çıkar. ahmak ve akUsızdırlar. tanımazlar.

(2) Bu tabiatlardan meydana geleıUer ve felekler. Ama hayatmm sonu da ölümdür. unsurlar ve onlardan doğan tabiatlar. Güzel yaratUışhdır. Bu bölümde insan hayatı tasvir ediliyor. yoksa rüya mıdır? Onun asılsız olduğunu yorumlama. YaıU var olmayan bir varlıktır bu. su. : 30 (1) (2) . sonra başka un¬ surlar da keşfedilmiştir. F. Bşlangıcı gerçi hayat rengindedir.LX BU RÜYA MIDIR. Unsurlardan maksat varlıkların kökü olan ateş. Felekler. Eskiden yalnız bunlar bilinirdi. Onun hayal olduğunu tasvir etnie. Hep birlikte çabucak birbirierinden ajrrUırlar. top¬ rak ve havadır. Bunlardan doğan tabiatlar da ısı. kuruluk ve soğuktur. HAYAL MİDİR? (1) Sakî! Gel söyle bana ne renktir bu. nem (Yaşbk). Hep birlikte güzel bir şekilde ortaklık yaparlar. ne yazık ki ölümlüdür bu. Bu âlem hayal imdir.

O daneji özel olarak ekerse. Yani İJİ gidişU nefisler. devamlı dönerler. Ateş sönerse. (1) Yalnız değerU ve pâk tıynetU olanlar. Bölünür ve öğütiUür. Yok olma hastalığmm sermayeleridir. bir kısmı lâtif. Bir kısmı gizüdir. Yine pisUk mertebesine razıdırlar. O kadar macera çektiği halde. Onları çiftçi özel olarak kaldırır. bir kısmı hafif. Yer altmda saklı olan. Bir kısmı ağırdır. Değirmen gibidir felekler. «Ölmez ve dirilmez» sözü gereğince. Olgunlaşmaz ve iyice pâk olmaz. Çarklıdırlar. jrumuşak un gibidirler.MEMO ZÎN 467 Ölümsüzlük cevherinin ipuçlarıdır. ne diri. Gerçi bizim soylarımız ve köklerimizdir. orada cehalinden bahsedilir. Çürümedikçe helâk olmaz. GenelUkle ne ölüdür. O daneler sırayla ve peş peşe. Ateşe müstahak olan o kalp kalıbı. O değirmenin daneleri insanlardır. Devamlı dökülürler çuvalm ağzmdan. hennemdekilerin . hava yok olur. Dördü de bizim için yol göstericidir. (1) «ölmez ve dirihnez>> sözü bir âyetin parçasıdır. toprak toz olur. Su kurursa eğer. Yerüden tekrar yoğururlar onu. Dökülen her dane parçalanır.

O kadar onu ten şehrinde dolaştmrlar ki. Sonra en joımuşağmı ayırırlar. Yönler ve köşeler onımla mâmur olurlar. Mide tandın onu pişirir. Ağzm değirmeni ve diUn çakçak'ı (1) Ağzm sujoı ve dişlerin taşı. (1) Çak çak: Danelerin depodan değirmen taşımı} sağlayan tahta parçası. Kâh tutucu kuvvet onu ezer ve acıtır. Onu döverler erzak için.MEMO ZÎN 469» Olgunlaşıp salkım olduğu zaman. Katı kısunlarmı da aşağı indirir. Yumuşak olan kısımlarmı jükseltir. Ciğerin çömleği ve kalbin şişesi. Nebat şerbeti gibi damlatUmca. Kâh çekici kuvvet içerisini çeker. O kadar onu döverler ve öğütürler ki. Onu 'vücuda ve organlara tevzi eder. Kuvvetlerin tasarrufuna gelir sıra. Bu haUerin zuhurundan sonra henüz. Karmlar âlenUne kaahU olur. Bazan hazmedici kuvvet onu hazmeder. Birbirinden ajnran mümej^jiz boyacı. Karışık şarabı damlatırlar. deliğine düşmesini . İşe yaramıyan kısımlarmı döker. Bu işçiler onu o kadar döverler ki.. Hulâsa: Hayat şarabmm teri.. Hulâsa: O cefalardan sonra. Birbirinden ayırıp dağıtırlar. Devamlı ısmm aşçısı. Bazan itici ku'vvet geUp onu jrutar.. Ta ki un gibi uf almcaya kadar..

Eğer AUahm huzuruna hak kazanmışsa. Yağmur feyizden imdada yetişmezse. O bitkiji zaman zaman kanla. Hayatm menşei.MEMO ZÎN 471 Kâh su deryasına dalar gider. O mejrve kemale erince. Kâh terkib için dizilir. O bitki serkeş bir fidan olunca. Sersemdir ve gıdası kandır. Ucu yeşilIerUr yaprak ve mejrvelerle. Eğer fejizden ona yağmur serpilirse. Mercanlar gibi dizildiği zaman. GizUUk tarlasından O taze bitki çıktiğı zaman. . O can nedir? nebatm özüdür. işte o özdür. Güzel mejrveyle sarhoş olunca. O dane mejrvesiz bir ağaç olur. Can ışığmm yansıma aynası olur. Karmda kaldığı sürece. Eğer padişahm ikramma lâjoksa. Onu yadigâr olsun diye alırlar. Kâh kan rengiyle renklenir. Sularlar doğduktan sonra da. Vasıtasız olarak onu jrukan götürürler. Tertib ve nizamla tasvir olur. GüzelUk ışığmm mazhan olur.

Hulâsa: GüzelUk hararetinden. (1) Mâ'seri üzümün sıkıhp şırasının çıkanldığı yerdir. O yolun yolcusu olamaz. Büyüklük tepesinden düşmedikçe. Bu şekilde elden ele o yolda. Büjük fıçmm içinden çıkmca. Kâh din güneşiyle pişmeli. Yiyeceklerin bakımmı görmesi gerekir. O meyve kemal şerbetini çer. Fakat çok az bulunurlar. Pişip olgunluğa kavuşunca. Bu ağaçlar çok dalh olurlar. Ta ki şarap için pirin eUyle. O güzel lokma şerbet olm. Orada kaynayıp kabarmca. Fidanın üstünden dökülünce. Büjük fıçmm içinde kaynajap kabarmadıkça. Onu mertebe mertebe oraya d^^ğru götürürler. Eğer öylece havanm önünde kaldıysa. O şerbet eğer tathysa çiğdir. Yani sıfatlarm çokluğundan. TecelUleri katlajonca. Onun orada adı meczup olur. Kâh AUahtan sakmmanm mehtabıyla yanmalı. Zillet toprağına kavuşmadıkça.MEMO ZÎN 47S Gidince hemen sevgih olur. (1) Onun bakun görmesi gerekir. . O cefa ma'serine gidecektir. Onu gerçek mâsere götürmezler. Eğer acı ya da ekşiyse olgunlaşmamıştır. Kısacası: Büjükliiğün şevketinden.

O zaman tecrid makamına gidecektir. Yeniden potaya bırakırlar onu. Allahtan ona bir görünüş yoktur. Kendi kendine bir varlık tanıdığı müddetçe. Henüz belli makama gitmemiştir. arazdan tecridedilince. O tecellilerin harareti. Cevher. Yok olmak onun için ölümsüzlüktür. Mutlak olarak yok olmadUîça. . Gönlü açan sahra gibi geniştir. O yakıcUar ve o takviye ediciler. O pota gerçi dardır ama. Kırmızı ya da al olduğu sürece. O Hakla ölümsüzlüğü göremez. Fakat bu ka-vuşmak birleşip katUmak suretiyle değil. O tozdan indirirler onu O buhardan yükseltirler onu Yükseltildikten sonra süzülünce. Sevinç vefasmm maşrapası olmadan. Ölümsüzlük onun için kavuşmaktır. O ilâhî şarabhaneye gidemez. Henüz ağzı mühürlü nefis şarap olmamıştır. Araz gibi etkili olunca. AyrUmak ve tek basma kalmak suretiyle de dep. Sürahinin ve kadehin rengindendîr.MEMO ZÎN 475 Cevher tamamiyle yok olunca.

MEMO ZÎN

477

Bu şekilde muradma kavuşur. Ancak o zaman kavuşan mürit olabiUr. Bir defada perdeleri ve ağlan çeksen? AUahım! Ne olur biz körlerin önünden. Biz âcizlere görmeyi nasib etsen. Perdesiz, örtüsüz ve engelsiz olarak? Görerek inanma deryası dalgalansa da. Bizler de bir zaman sejrretsek? Bu sanUar, şüpheler, bilgiler ve takUtler, Ajmen tevhit ile değişseler? Nedenler, araçlar hiç kalmasalar. Bir defa nedensiz olarak seni görsek? Bizim, varlığı zorunlu olan Allaha inancımız vardır, Varhğımızm zorunlu olmayışı arada perde olmuştur. AUahım! Yine bizi kendimizden kurtar. Kendin için bizi kendimizi tanır hale getir. Bu yürüjüş, bu yolculuk ve merhaleleri aşmak. Candan yönelen müride mahsustur. Bizim için nerde mümkün olur. Eğer yaratıcı ezelden takdir etmemişse? Çünkü kötülük ve bu yola yönelmek, îji işlerle ve yaramazlıkla olmaz. Âbidler bir riya ile helâk olurlar. Günahkârlar bir dua ile pâk olurlar. Âlem ki bir hayalî gölge gibidir, Yaratıcmm kendisi yol gösterir ve sapıtır. Odur hayal manzarasma getiren. Odur sapıklık perdesine bürüyen.

MEMO ZÎN

479

Fakat bize iradei cüziye vermiştir. Pis ve hilekâr nefsimiz, Onu da elimizden kaçırmıştır, Biz kalmışız, AUahm lûtfunun imdadı kalmış. Yalnız en iyisi biz sıradan insaıUar için. Sadece şu yeter biz günahkârlar için: Baştan AUahı hakkıyla tanıyalım. Ne kadar kusurlu, kemkişi ve noksanlı da olsak, Sonra gönülden ondan korkahm, DirUmizi büginlerden soralım. Onlar nasU derlerse öyle yapalım, Tâ ki dünya jüzünden yok oluncaya dek, Sırtımızı AUahm lûtfuna dajnyalım, Belki bizi ateşten affeder.

LXI

SONSÖZ VE KALEMLE KONUŞMA

Ey asImda yaya olan aüı!
Ey beyaz sajrf alarm âşıkı! Ey değersiz ve başı eğik şair! Ey büjücü ve gülünç sihirbaz! Ey sapıklık vadisinde başıboş gezen. Ey büjüklük iddiasmm aldatUmişı! Ey ucu yontulmuş pis renkU kalem! Güzel kumaş gibi güzel renkli kâğıdı. Şakak ve benler adma karaladığın yeter, «B» ve «D»lerle kötü adlı yaptığm yeter. (1) Yazı «Gubar» ve ufak olduğu sürece, (2) Yazı güzelUkten uzak değildir.

(1) (2)

«B>^>.

ve «D>^ «Bed» demektir, yani pis. Gubar Arap yazısının bir çeşididir.
31

MEMO ZÎN

483

Fakat Öğretim yazısı gibi çoğalmca. Ya da «Sülüs» ve «Nesih» gibi iri olunca, (1) O güzelUk saj^asmı ortadan kaldırır. Berrak olmaz, aydm olmaz ve kemale ermez. Sade dilberin şakaklarmm. Kolye gibi olmaması gerekir. (2) Yüz mehtabı üzerinde şakaklar güzeldir. Yüz üzerinde yular gibi ohnamak şartiyle. Ey kalem, sen de hayU uzattm. Bu kâğıdı çok karaladın, yeter artık. Sözler inci gibi de olsa. Çok olunca değersiz kalır. Mücevherlerin değerli olduğunu görmüyor musun? Çünkü azdırlar ve nadirdirler. Şaşırtmaca, yanlış, hata ve unutkanlıkları, ÎJİ karşUanmıyan günahlarm tamamını. Hiç düşünmeden yazdm sen, Bu yaptıklarına kim tahammül eder? Bunları senden tasvibeden kimse yoktur. Sana bunun için aferin diyen kimse yoktur. Ey arsız, kötü ve edepsiz! Küstah, kötü işü ve de haksız! Senin ucunu ne kadar yonttumsa ben, O kadar yanlış yazılar yazdm sen. Ne kadar ucunu tıraş ettimse ben, O kadar günah kazanmaya çalıştm sen. Haddini aştın sen de Hânî gibi. Nakışçılık yaptın sen de Manî gibi. (3)

U) Sülüs ve Nesih Arap. yazısının birer çeşididir.
(2) Burada ve bundan sonraki iki mısrada sayfa yar yüzüne benzetilmiş. (3)

Manî: ünlü Çin ressamı.

MEMO ZÎN

485

OjTmlar ve oyalamalarla meşgul olduğun yeter. Hatalardan ve şaşırtmalardan tövbe et. Bir defa tövbe yolunun üzerine gel. Henüz sana sıra gelmemişken.

Hüner sahibi olan o kahraman jiğit. Önce öfkelenme kemerini bağladı. Parmak uçlarmm düldülüne bindi, Derhal karşımıza dikildi. Dilinden çekti bir Zülfikâr, Benimle atıIUarm şahı gibi bir hasun oldu. Kızdı, kahırlandı bu sitemlerden. Dili şu cevaplarla döndü: Dedi ki: «Ahmet! Eğer habis değil isen. Sen ne söylediysen onu yazdım ben. Senin sözlerin ister iyi ister kötü olsun. Senin fiillerin ister yanlış ister doğru olsun. Ey işi kötülük olan ! İyi biUyorsun ki. Sensin onları söyliyen, yapan ve onlarm sahibi. Ben bir ney'dim ve ney alemindeydim, (1) Şaraptım, ama içenlerin eUnde değildim. Sen beni sazlıktan götürdüğün zaman, J^e sözüm vardı benim, ne de feryadım. Uzaklaştırdm beni arkadaşlarm yanından, Terkettirdin bana ülkemi ve ailemi.

(1)

Eskiden kamış kalemler kullanıldığı için böyle yazmıştır.

MEMO ZÎN

487

BerUm boğumlarımı ve parçalarımı baştan aşağıya,

Önce «01» emriyle deük deşik ettin sen. Sonra beni aşk tabağma koj^mca sen. Kalbimi aşk ateşiyle deUnce sen. Ve sen vücuduma ruh üfürdüğün zaman. Benim gönlümden geldi bu «Ah» ve figanlar. Senin üfürüğün benim kalbimi ve ciğerimi yaktı. Sen ne üflediysen ben onu söyledim. Ben dilsizim, konuşmasız ve uyuşuğum, Nefissiz ve nefessizim, kamış kısmmdanun. Saz meclisini sen bana sevdirdin. Günah defterini sen bana karalattm. Gerçi görünüşte varım ben. Ama sazcı sensin, ney gibijim ben. Acaba ney kendiliğinden birşey söyler mi? Hiç kalem kendiliğinden bir damla döker mi? Kaleme kara işler yaptıran kâtiptir. Sazcıdır ki ney, elinden feryad eder. Ney, kalem, kitap ve nişan. Ok, hedef, yay ve atıcUık, Kaderde emir altma girmişler. Henüz günah adı bile yazUmadan önce.»

AUahım! Biliyorsun ki zavaUı Hânî de. Kalem gibi tutsaktır. Gerçekten onun kalbi senin eUndedir, Mutlak olarak onun eü, kendi eUnde değildir.

O. Kendi menfaatini ve zararmı bilmez o. gayesi sensin AUahım! Fakat kötülük mürekkebiyle. onu da tamamen sana bıraktı. gerek ilmiyle ve gerek kalemiyle. O da ney gibidir. o havayı çalar. 1651 Bu Hicrî tarihtir. Otuz yUdu" ki yanlış yazUar yazmaktadır o. (1) (2) (3) Yazı yazmaktan Doğduğu zaman. Memurlar her zaman olurlar mazur. Amir sensin. Milâdî tarihe göre yılında doğmuş-- tur. Hayli sayfalar karartmıştır o. o da onu yazdı. Baştan ayağa kadar hep seıUn elindeydi. (4) O.MEMO ZÎN 489 Sen onun başmı yonttuğun zaman. Bu kita¬ bın yazılması da 1695 yılında tamamlanmıştır. Vallahi aktan ve siyahtan. (2) Tarih bin altmış bir idi. demek istiyor. (4) Buna göre 14 yaşındayken yazı hayatına atılmış. Çünkü yokluktan koptuğu zaman. (3) Bu yıl kırk dört yaşına girdi. günahkârlarm öncüsü. O. Kendisi için en ijisini ne biür o? Senin rızan her nasılsa. (1) Maksadı. Sen ne irade ettiysen. o emirle memurdur. Gerçi sen ona bir iradei cüziye vermişsen de. . Ona yazı yazmayı öğreten yazı serUn yazmdır.

Sonunda da ona güzel bir ilgi kesmek ver. Sen önce nasU ona aşktan ufuk verdinse. (1) (1) İlgi kesmekten maksat ölümdür. .MEMO ZÎN 491 Günahlardan hayU mal toplamıştir. İJİ işlerden ise bir mangırı bile yoktur.

FERHENG (Sözlük) A Ab: Av (Su) Aba: Bav û kaim (Atalar) Abegîne: Cam. zaman) 2 Nuha (Şimdiki (Hz. biUûr) Abıd: Peresdar (Ahit) Abîdane: Peresdaranî (Abitçe) Abîdar: Bı av (Sulu) Ac: Dırane fîl (Fildişi) Acil: 1 Peşende (Gelecek zaman). belûr (Cam. 2 Kemayî (Kusur) Axaz: Dest pe kırma karekî (Bir işin başlangıcı) Axıl: Axur. ahır) . hevş (Ağıl. (Ceylân). 2 Adem Pexember Adem) Aiaq: Asû\van (Ufuklar) Alîtab: Roj (Güneş) Agah: Haydar (Haberdar) Aheste: Hedî (Yavaş) Ahû: 1 Xezal. Adera: 1 Mırov (însan).

2 Aşt (Barişik) Aşifte: Perîşan (Peri§an) Aşina: Naskirox (Taniyan) Aşîyan: Hêlîn (Yuva) Ateşgede: Peresgaha agirperestan (Ate§e tapanlarm tapmagi) Atil: Teral (Tenbel) Ayîn: 1 Risun (Resira). 2 Dêm (Yanak) Ainzî: Nii çêbiiyî (Sonradan olan) Ari: Riit (Arinmi§) Asefê Berxîya: Wezîrê SUêman Pêxember (Hz. haletin (Aletler) Alemefrûz: Rohnîkiroxê gerdiinê (Diinyaja aydmlatan) AK: BUmd (Yuce) Alîmul-xeyb: Zanayê bi tiştên nepenî (GizU §eyleri bilen) Aliide: Lewitî (Pishge biUaşan) Ain: Giştî (Umiimî) Amel: Xebat (Çalişma) Aram: Hêsayî (Rahathk) Arasîte: XemUandî (Suslenmi§) Anf: Naskir (Taniyan) Anz: 1 Peydabiija (Sonradan olan). he§în (Gök rengi. Sûleyman'm Veziri) Asî: Gunehkar (Giinahkar) Asîmanî: Ji rengê asîman. (Gibi) 2 Aheng (Tören). azerden: Renc (Eziyet) . raavi) Asîtan: Hev§ (Avlu) Asîyab: A§ (Degirmen) Astide: Hêsa (Rahat) Aş: 1 Aş (Degirman). 3 Wek Ayîne: Neynik (Ajma) Azerde.494 Axûş: Hembêz (Kucak) Al: Sor (Kirmizi) Alat: Ambiirm.

anlâksız) Behaîm: Dev^ann (Davarlar) . zışt (Çirkin) Bedayî': Tışten xweşık (Güzel şeyler) Bedexter: Bedsıter. dîtox (Gözlü. 2 Felek (Felek) Basır: Dîtox (Gören) Bayi': Fırotox (Satıcı) Baal: Dayox. belavkırox (Veren. kötü niyetU) Bedîhî: Eşkera (Aşikâr) Bedr: Hîva tıjî (Dolunay) Bedrûd: Rûzışt (Çirkin yüzlü) Bedsekal: Nîyetxırab (Kötü lUyeÜi) Bedsmşt: X'wîxırab (Kötü huylu. dağıtan) Bazî: Lîztın (Ojmamak) Bed: Pîs. gören) Baç: Baçere (Yol geçiş ücreti. (Hatun) Bar: 1 Fîkî (Meyve). 2 Deri (Kapı) Babeser: Bı dîtm. be yom (Uğursuz) Bedevvî: Gundî (Köylü) Bedxwah: Xer nexvvaz (Bedhah. 2 Bar (Yük) Band: Sar (Soğuk) Bari: Xwede (Allah) Barigeh: 1 Eywan (Salon). baç) Bade: Mey (Şarap) Baxeber: Haydar (Haberdar) Baıs: 1 Sebeb (Sebep) 2 Xızan (yoksul) Bakûre: Bzep (Bakir) Bal: Bask (Kanat) Bala: Bejn (Boy) Ban: Haf (Dam) Banû: Xatûn.495 B Bab: 1 Bav (Baba).

ya da iiriin verirler. qiil (Hizmetçi. 2 Bergeh (Yön). iiriin yagdmrlar) . Berxîz: Ra be (Kalk) Berî: Bê par (Yoksun) Berk: Pehk (Yaprakcik) Berq: Biriisk (Şiraşek) Berqe': Perde (Perde) Berr: BeJ (Kara parçasi. deniz kar§Uigi) Berzex: Bejê ziravê navbera du behran. sînor (Iki deniz arasmdaki ince kara parçasi. 3 Fîkî (Meyve) Ber bû me: Ber bi me hat (Bize dogru geldi) Bercîs: Sitêra Mişterî (Jubiter yUdizi) Ber di bann: Di bm bardane. ber Ji wan di bare (Yiik altmdalar. yan Jî xêr ii bêr di dm. deneme) Bena goş: Penka goh (Kulak memesi) Bend û baz: Hunermendî (Meharet) Bexşende: Efiikar (Bagi§layici) Benat: Keçm (Kizlar) Bende: Kole (Kul) Bendi: Girtî (Tutuklu) Beng: Gîyakîye mirov pê serxwe§ di be (Sarhoş edici bir ot) Benî: Xulara. kul) Ber: 1 Kevir (Taş). tecribe (Bela. ked di barînm.496 Behre: Par (Pay) Behremend: Xwedî par (Pay sahibi) Behrewer: Xwedî par (Pay sahibi) Bekke: Bajarê Mekkê (Mekke §ehri) Belorî: Tiştê ji belor (Billiirdan olan şey) Beliiqîya: Cihiidekî hUekarbûye (Bir hilekar Yahudiymiş) Belwa: Bela. smir) Besatîn: Bostanm (Bostanlar) Beser: Dîtm (Görmek) .

(Ev) 2 Şe'r (Şiir).32 . belkî mertal be (Bir silâh. bel¬ ki kalkandır) Bmyad: 1 Hîm (Temel). Bırehne: Tazî (Çıplak) Bırhan: DelU (Kanıt) Bıtûnan: Zıkan (Karmlar) Bı vverîne: Wer ke (Serp) F. jera di bejm «Govenda feqîyan» (Bir halay çeşididir. 2 Avayî (Yapı). : . 3 Mal Beyte Meqsûd: Mala X'wede ku xelk qesda çûjnna we di ke (Halkın gitmek istediği AUahm evi) Beytıl-eqsa: Mızgefta bajare Qudıs'e (Kudüs'teki Cami) Beyyînat: Nişanen eşkera (Açık alâmetler) Bezi: Camerî (Cömertlik) Bezlego: Qeşmer (Komik) Bezm: Cıvata henge (Eğlence mecUsi) Be dad: Be çare (Çaresiz) Bex: Kok û nejad (Kök ve soy) Bejen: Bejmg (Kalbur) Be kene: Be kerm (Beceriksizdirler) Be newa: Be hez (Güçsüz) Berîte: Te'vvırekî govende. «Fakiler halayı» denir) Be zar: Neçar (Çaresiz) Bı bazîn: Bı lîzînm (Oynatalım) Bıjarm: Pek anîn (İfa etti) Bı kalıt: Bı nale (İnlesin) Bı kene: Bı kerîn (BecerikUdirler) Bdh: Ehmeqî (Ahmaklık) Bmper: Tewırekî çekbûye.497 Best: Gire da (Bağladı) Beşaret: Mızgîn (Müjde) Betî': Hedîmeş (Ağır jürüyüşlü) Bey": Fırotın (Satış) Beyda: Dest (Ova) Beyt: 1 Mala Xwede (Kâbe).

heraî (Tamaraen.493 Bidarî: He§yarî (Uyamklik) Bîli: Bîyok (Ajrva) Bîkr: Keçîtî (Kizlik. têkUhev (Karişik) Bûte: Şii§e (Şişe) C Ca: CUi (Yer) Cam: Qedeha meyê (Içki kadehi) Camediride: CUdirandî (Yirtik elbiseh) Cametebdîl: CUguhartî (Degişik kiyafetli) Camid: Hebûyê bê gan (Ruhsuz varlik) Can: 1 Gan (Ruh) 2 Laş (Viicut). hepsi) Bîmar: Nexwe§ (Hasta) Bina: Bi dîtm. ilahî) Bilkul: Bi tevayî. bekaret) Bilad: Welat (Ûlke) Bîlcimle: Heraî (Hepsi) Bil Heq: Bi Xwedê.biiye (Bir Yunan bilgini) Bulhewes: Evîndarê ne Ji dil (Candan sevmeyen aşik) Bii. Bo: Bêhn (Koku) Biise: Maç (Öpuciik) Biiş: Tevihev. bi bênahî (Gören) Binende: Kesê ku diir di bîne (Uzagi gören) Bisat: Ti§tê raxistmê (Yaygi) Bişe: Dara raêşe (Me§e agaci) Bîz: Zik. wxedayî (AUah hakki için. bi mana turê bm çena xezalan yê tijî misk Jî tê (Karm. . ceylanlarm çeneleri altmdaki misk kesesine de denir) Buhran: Bê heşî (Kiriz) Buxar: Helraa kelê (Kaynama buhan) Buqrat: Zanakî Yunanî.

499

Cana, canan: yar (sevgiU) Canfeza: Jînbexş, bexşendeye kefxweşîye (Hayat, sa-iinç
bahşeden)

Oamb: Alî (Taraf, yön) Cawîdaııî: Tımmî (Ebedî) Cazibe: Heza kâşane (Çekici güç) Cebbar: 1 Xurt (Güçlü). 2 Zordest (Zorba) Cebhet: Enî (Alm) Cebîn: Herdu alîyen enîye (Alnın iki yanı) Ced'an: Gırâken por (Saç büklümleri) Oedel: Mmaqeşe, pevçûn (Münakaşa) Cedîy: Bırca Karıke jı 12 bu-cen roje (Oğlak Burcu) Oegerriş: Cegerkul (Gönlü yaralı) Cela: Rohnî (IşUc) Celadet: M§rxasî, egîtî (Kahramanlık, yiğitlik) -Celal: Mezmatî (Büyüklük) Oelew: Hefsar (Yular) Celîs: Hevale rûnıştme (Oturma arkadaşı) Oema: Cıvîn (Toplanma) Oemad, Cemadat: Hebûyen be gan (Ruhsuz varlıklar) Oemaze: Deve (Deve) emî': Hemî (Hep) Cendl: Baş, meqbûl (İyi, makbul) Cemmaş: Nukubcûz (Yamuk gagalı) Cenah: Bask (Kanat) Cenan: DU (Kalp) Cera: Herıkandî (Akar, akıcı) Cerdan: Talankerm (yağmacUar) Ceres: ZengU (Çmgırak) Cerh: Bırîn (Yara) Cewahır: Pıranîya «Cewher»e, hebûye ku bı sere xwe di kare hebûna xwe nîşan bı de, wek kevır. («Cevher»tn çoğuludur, kendi basma varhğmı gösterebilen varlık, taş gibi)

500

Cewcem: Em rastê mana vê kelîmê ne hatin (Bu kelimenin anlamma rastlamadik). Cewr: Sîtem (Zuliim, haksizhk ) Cewşen: Zirx (Zirh) Ccz'e: Girîna li ser rairî, dirandma cUan ii kişandma por Jibo mirma wî (Öliinun iizerinde aglamak, elbiseleri yirtraak, saçlari yolmak)

Cift: Cot (Çift) Cilfû: Leyî, naser (Sel) Ciliis: Riini§tin (Oturraak) Cmdi: 1 Sipah (Asker). 2 Xortê rmd (Giizel delikanli) Cmiid: Sipahan (Askerler) Cmûn: 1 Dînîtî (Dehhk). 2 Dîn (DeU) Cir'e: Qurt (Yudum) Cirm: Guneh (Şuç) CibîIIet: Nejad û kok (Soy) Cihannuma: Nîşandayoxê dinê (Diinyayi gösteren) Cîhanpenali: Kesê ku dmya pişta xwe pê girê di de (Diinyanm giivendigi kimse) Cîhat: Piranîya «Cîhet»e yanî Rohelat, Roava, Bakur û Ba§ur («Cihet»in çogulu, yani Dogu, Bati, Kuzey ve Giiney
Cîlwa: Rohnî (Aydinlik) Coş: Keldaym (Kaynamak, coşraak)

Cunbeş: Pêldaym, hejîn (Dalgalanmak ( sallanraak) Cuz': Perçe (Parça) Cûbar, Cûyebar: Newal (Dere) Cûdî: Çîyayê ku geraîya Niih h serê rawestîye (Nuh'un geraisinin durdugu dag)

501

ç
Çaha zîqenc: Çalıka navbera leve jerîn û çene (Alt du¬ dakla çene arasmdaki çukur) Çak: Dırandî (YırtUı) Çalak: Bı sıvıkî, bı lez (Çabucak) Çapıkherekat: Kese ku bı lez tev di gere (Çe'vik davranan) Çarane: Tewırekî cUe cengebûye (Bir savaş elbisesiydi) Çareebrû: Bırûreş (Karakaşh) Çaraperdaz: Dîtoxe çare û havUe (Çare bulan) Ça^mîgî^, çeşnîgîr: Çekıroxe kefx'weşîye û henge (Eğlen¬ ce düzenUyen) Çavvûş: Peşleşger (öncü askerler) Çeng: 1 Enîşk (Dirsek). 2 Nîve Kulme (Avucun ya¬
rısı). 3
Tevv^ırekî saz (Bir saz).

Çengî: Sazvane saza çeng (Çeng sazmın çalgıcısı) Çerxe: Bı çenxe, bı bûre (Seğirt, geç) Çest û çalak: Bı lez û çelengî (Çevikçe, çabucak) Ç«şm: Çav (Göz) Ç«şn: Heng (Eğlence) Çdlexane: Cîye ku peresdar teda peresti di km (AbiÜerin
ibadet ettikleri yer)

Çırb: Xureken rûnî (Yağh yemekler) Çıvîyayi: Xuz (Yamuk) Çîhar erkan: Her çar goşe, yani Rohelata bakurî, Roavaya bakurî, Rohelata başurî, Roavaya başurî (Dört yön, yani Kuzeydoğu, Kuzeybatı, Güneydoğu, Güneybatı) Çîhanm: E çaran (Dördüncü) Çîn: Xûz (Yamuk) Çîn çîn: Xelek xelek (Halka halka) Çu: tu (Hiç)

502

D

Nav ii deng (Şöhret). Dafîe: Hêza tehradaymê (îtici guç) Da henstî: Bi hevdiira da ket (Birlikte dii§tu) Dair: Gêrbiiyî (Yuvarlanan) Daîrebend: Qora govendê ya gUor (Halka gibi halay safi) Daiye: Semed (Sebep) Dalalê nutleq: Avarêtîya yekcarî (Mutlak sapiklik) Dam: 1 DavUc (Fak). 2 Heywanên kedî (Evcil hayvanlar) Damad: 1 Zava (Damat). 2 Daman: Daw (Etek)
DUan (Dugiin)

Da': Jan (Hastahk) Dad: 1 Edalet (Adalet). 2

Dane:

1

Tene (Tane). 2

Tamikê nava davikê (Fakm

içindeki yem) Damş: Şêwr (Danişma)

Darii: Derman (Ilaç)
Dasitan: Çîroka kevne (Destan) Da'wet: 1 Dua (Dua). 2 DUan (Diigun). Dawer: Xwedê (Allah) Dawidî: Kesên h ser dînê Dawid Pêxember (Hz. Davud'un
dinine mensup olanlar Dayîn: Daye (Dadi) Debiq: Dermanekî rengkesk (Yeşil renkli bir koku) Debîr: Nivîsvan (Yazici, .sekreter)

Debr: Idarekirm (Yönetmek) Ded: Hejrwanên kiivî (Vah§î hajrvanlar) Def': Vegerandm, qewirandm (savmak ) Defain: Piranîya (Defîne»ye («Define»nin çoguludur) Dehan: Dev (Agiz)

503

Dehqan: 1 Axa (Ağa). 2 Baxvan, cotkar (Bahçıvan, çiftçi) Dexel: Ne safî (Kalp, safi olmayan) Delawer: Merxas (Yiğit) DeUal: Bangkırox (Çağırıcı) Delle: Tol (Fahişe) Del'vv: Bmca SatUe jı 12 bırcen roje (Güneşin Kova Burcu) Dem: 1 Zeman (Zaman). 2 X'wîn (Kan) Dem': Hıstır (Gözyaşı) Dembeste: Kese ku bı zehmet helma xvve di de û di sıtîne (Zor soluyan kimse) Demgeş: Kese bı hesan helma xwe di de û di sıtîne (Kolay soluyan kimse) Demsaz: Heval Arkadaş) Derb: 1 Lexıstm (Dövmek). 2 Çapkırma du-avan (Para basmak) Dere: Daxılkırın (Dahil etmek) Derdenak: Bı derd (DertU) Derxur: Xurek (Yiyecek) Derice: Deriye bıçûk (Küçük kapı) Dermende: Nexweş (Hasta) Dermeyan: Di navda (İçinde) Derr: Zırar, dıj (Zarar, karşıt) Derre: He-vvî (Kuma) Derrende: Heywane çırînok (Yui^ıcı hayvan) Dervvaze: Derî (Kapı) Dew': Tîrej, ronahî (İşm, ışık)
Devva: Derman (îlâç)

Dewab: Heywanm (Hajrvanlar) Dewende: Beza (Çok koşan) Dewhe: Dara mezm (Büjük ağaç) De\vre hal: Wergerîn û guhartma hal (HaUn dönüşmesi) De\vwar: Gerbûyî (Yuvarlanan) Deyyar: Mırov, kes (însan, şahıs)

504

Dêrê ezreq: Dêra heşîn, asîman (Mavi kiUse, gök) Dêrin: Kevn (eski) Di bestin: Girê di dan (Baglarlardi) Dilaram: Hêsayîya dil (Göniil rahathgi) Dildade: Evîndar, yar (Seven, sevgiU)
DUdar: Yar (SevgiU) Dildaş: Hevalê dU (GöniU arkada§i)

Dilefroz, Dilefriiz: Rohnîkiroxê dU (Gönlii aydmlatan) Dilfikar, DUefkar: Dil bi tirs (Ûrkek göniillu) Ddxwah: Daxwaza dil (GöniU dilegi) DUkuşa: Vekiroxê dU (Göniil açiei) Dilnewaz: Geşkiroxê dil (Gönlii canlandiran, şenlendireni Di nmna: Di xuya (Göriiniirdii) Dirc: Qalika mirarîyan (înci kabugu) Dîfoa: Hevrî§un (îpek) Dîdar: Xuyajrî, rii (Göriiniiş, jdiz) Dîde: Çav (Göz) Dîdeheyran: Ê ku mirov li çavên wî heyran di mîne (Göziine hayran olunan) Dîgergiin: Bi tewirekî dm (Bambaşka) Dîmax: Mejî (Bejdn) Dimai: Xwînî (Kanli) Dîmen: Erdê bejî (Susuz toprak) Dînar: Diravê zêrîn (Altm para) Dîrayet: Bîrbmn (Diişiince) D'îsa: Di îsa, di bmsî Parlardi) Diwan: 1 Civata mezinan (Biijaiklerin raeclisi). 2 Pirtiika §ê'ran (Şiir kitabi) Dîyar: Jor (Yukari, zirve) Dîyarî: 1 Xuyayî (Göziiken). 2 Hedîye (Armagan). Dîzdar: Dergevanê girtîxanê, yan kelê (Hapishane ya da kale kapicisi) Doxîteçeşm: Çavkeç, ê ku çavêd wî wek ên keçanm (Kiz gözlii, gözleri kizlarm göziine benzeyan kimse)

Durr: Mırarî (încî) Durrâ Xeltan: Mırarîyen tevîhev. jüksek dere¬ celi kimseler) Ebes: Tewş (Faydasız) Ebîd: Koleyan (Köleler) Ebleh: Ehmeq (Ahmak) Ebr: Hewr. Durdane: Teneyen mırarîyan (İnci taneleri) Dnre nîsare: Mırarîyen ku h sere büke ten reşandm (Cîelinin basma dökülen inciler) Duta: Duqat (îki büklüm) Dûd: Dû (Duman) Dûdeman: Nejad (Soy) Dûrebîn: Kese dûrdîtox (Uzağı gören) Dûşîn: Şeva çûyî (Dün gece) Dûşîze: Keça bakire (Bakire kız) E Ealî: Kesen mezm. bılmd (Büyük kimseler. asîmanan (Karışık inci¬ ler.505 Dozex: Doj (Chennem) Dııxan: Dû (Duman) Ihucmeya Sıkender: Radara Eskendere Romî (Büjük İs¬ kender'in radarı) Duxter: Keç (Kız) Dur. çeşitler) Ecûz: Pîrejm (Kocakarı) Ed bı km: Bı hesıbînm (Saymız) Edanî: Pıranîya «Edna»ye («Edna»nm çoğulu) . gökler) Durd: Tılp (Tortu) Durdan. e-vvr (Bulut) Ebyat: Rezen şe'ran (ŞUrin beyitleri) Ecanıb: Kesen xerîb (YabancUar) Ecnas: Tewırm (Cinsler.

başlik) Eqdam: Lmgm (Ayaklar) Eqrebut-teriqe: Rêya nêzîktir (En yakm yol) . 2 Kulah (Taç) Evişandibûn: Di destê xweda hîştibiin. 3 Girêdan (Baglamak). beranber (Denk. a bi namiis (Temiz. 5 Diravên ku dema xwestma biikê Ji raala bavê wêra tê dajan (Kiz istenirken bab^sigile verilen paralar. 2 DUan (Diigiin). pariztibûn (Esirgemişlerdi) Ehlê nezer: Kesên zana. namusîu kiz ya da kadm) Eflak: Piranîya «Felek»e («Felek»in çogulu) Efriiz: Rohnî (Aydmlik) Efser: 1 Meliil. bîrbir (Bilginler.506 Edawet: Neyarî (Diişmanlik) Edem: Tunneyî (Yokluk) Edîb: Bêjevan (Eldebiyatçi) Edîl: Hevta. yan jma paqij. diişunce adamlari) Ehmer: Sor (Kirmizi) Ehya: Zmdîyan (Canlilar) Exder: Kesk (Ye§il) Exlat: Hebiiyên ku ji imsuran çê di bm (Ögelerden yaratUan varliklar) Exnam: Pezin (Koyunlar) Exter: Sitêr (YUdiz) Eqanb: Xizmin (Hisimlar) Eqd: 1 Marbirîn (Nikah kiymak). xemgîn (Ûzgiin). karşi karşiya) Edîm: Tunne (Yok olan) Edl: Dad (Adalet) Edn: Navê bihuştêkîye (Bir cennet adidir) Edna: Kesê nizimtir (En alçak kimse) Edû: Neyar (Diişman) Ef'al: Piranîya «Fî'I»e («Ful»in çogulu) Efîfe: Keç. 4 Bi benvekirma morîyan (Boncuklan iphge takmak).

yan nejmıkeda di xuye (Yansuna) E'la: BUmdtır (En yüksek) EIaîq: Ben û rehen ku mırov bı jîneve gire di dm (İnsanı hayata bağhyan bağlar) Elef: Pût (Hayvan yiyeceği) Elem: 1 Eş (Ağn). 2 Kar (îş) Emsîle: Wekokm (Örnekler) Enadıl: Te'mrekî bUbU (Bir çeşit bülbül) EnamU: SertUîkm «Parmak uçları) Enasır: Pıranîya «Unsur»e ku berâ di hatm gotm çann û jîn jı wan çe bûye. agur û hewa («Unsur»un çoğuludur. Evm: Av. 2 Al (Bayrak) Elettevvalî: Lı pey hevdû (Peş peşe) ELPaz: Gotmm (Sözler. eskiden dört oldukları ve hayatm . sözcükler) Elhal: Nuha (Şimdi) Elîlıîmem: Hîmmetbılmd (Yüksek himmetli) Eîîl: Nexweş (Hasta). en yumuşak) Elwan: Rengm (Renkler) E'mal: Karın (İşler) Emced: Pır bı şan (Çok şanh) Emda: Qesden (Kasten) Emeldar: Karker (İşçi) Emîr: Mîr (Bey) Emr: 1 Ferman (Emir). ax.50T Eq'wam: Qe'wınan (Ka'vimler) Ekber: Mezıntır (En büyük) Ekrad: Pıranîya «Kurd»e («Kürd»ün çoğulu) Eks: Ronahîya tışte ku di ave. nermtır (En nazik. Elîm: Pır zana (Çok biIgiU) Elîmeqam: RıtbebUınd (Yüksek rütbeU) Elqîsse: Kurta gotme (Sözün kısası) Eltaf: Qencîyan (îyiUkler) Eltef : Naziktir.

toprak. di vê yekêda mihtacê cewhere. Şunlardir: Su. bu hususta cevhere muhtaç olan.508 bunlardan meydana geldigi söylenirdi. bi tirkî Jêra di bêjm (Ardiç) Erez: Çemê Erez (Aras Nehri). wek reng (Kendi başma varhgmi göstereraiyen. ber (En) Esabi': Tilîne (Parraaklar) Esaxir: Biçiikm (Kuçiikler) Esbab: Ti§tên lazim (GerekU §eyler) Esmar: Fîkîjon (Meyveler) . ateş ve hava) Enbaz: Heval (Arkada§) Enbiya: Pêxembenn (Peygamberler) Encam: Dawî (Sonuç) Encim: Sitênn (YUdizlar) Encunen: Civat (Komite) EngÛLr: Tirî (Ûzum) Elnhar: Çemm (Nehirler) Enin: Nalîn (Inleme) Enis: Hogir (Munis) Enwa': Tewirm (Çe§itler) Enwar: Piranîya «Enver»e («Enver»in çogulu) Enwer: Pif rohnî (Çok i§ikh) Er: Eger (Eger) ErazU: Piranîya «RezU»e («ReziI»in çogulu) Erbab: Xwedîyan (Sahipler) Erbein: ÇU (Kirk) Er'er: Darelcîye. renk gibi) 1 Erxewan: KuIUka hmarê (Nar çiçegi) Enstetalis: Zanayê Yunanî Arîsto (Yunanli bilgin Aristo) Erş: Text (Taht) Eriis: Biik (Gelm) Erz: 1 Nî§andan (Göstermek) 2 Fereja. 2 Ti§tê ku ni kare bi serê xwe hebiina xwe nî§an bi de.

qencî (Vermek. zıt şeyler) Ezfer: Kîske bm çena xezalan ku misk tedaye (Ceylânla¬ rm çeneleri altmdaki misk kesesi Ezhar: Kulîlkm (Çiçekler) Ezman: Zıman (Dil) Ezra: Keça bakire (Bakire kız) .509 Esnaf: Tewır tewır (Çeşit çeşit) Esr: Sedsal (YüzyU) Estar: Perdeyın (Perdeler) Eş'ar: Şe'rm (ŞUrler) Eşbah: C^mm (Cisimler) Eşk: Hıstır (Gözyaşı) Eta: Dayın.an) Ezdad: Tışten dıje hevdû (Bir birine karşı. 2 Xuyayî (Görünen) Eyanî: 1 Eşkerayî (Açıkça) 2 Vata (Üstü açık. iyiUk] Etfal: Zarûkm (Çocuklar) Etrab: Keçen hevsaled kuran (DelikanlUara yaşıt kızlar) Ewam: Xelk (Halk) E'vvan: Alîkarm (Yardımcılar) Ewbaş: Du xorten bı hevdûra (Beraber olan iki deUkanh) Ewc: Tewre jor (Zirve) Ewran: Hevvran (Bulutlar) Eyax: Em raste mana ve pirse ne hatm (Bu kelimenin mânasını bulamadık) E'yan: Kesen gıregır (llerigelenler) Eyan: 1 Dîtm (Görmek). tüsüz) ör¬ Eyn: Çav (Göz) Eyş: Jîna bı kefxweşî (Mutlu yaşamak) Eyyam: Rojm (Günler) Ezaım: Nıvıştm (Muskalar) Ezazıl: Şeyten (Şeji.

Xwede (Fejiz yağdıran. çekinmek) Fırûz: Rohnî. Fıtret: Fıtûr: Ve: Paşda. bı şunda (Geriye) Vensand: Ve kır (Çözdü) Ve: 1 Ev (Şu). Vekra: Bı hevdûra. 2 Xwest (Diledi) Vek ketm: Kom bûn. fitneci) Fewware: Pet (Alev) Feyroz. alîkarîya vı^î bı kî (Ona yar¬ dım edersen. bı carekî (Hepsi. Feyrûz: Renge heşîn (Ma'vi renk) Feyyaz: Barandoxe feyze. AUah) Fezaîi: Karen baş (İyi işler) Fezîhet: Eşkerakırma ne h gorî daxwaze (Arzuya aykırı olan açıklama) Fdk: Gemî (Gemi) Fılorî: Paqıj. onu desteklersen) Vîhalî: Vî tışte ku te di keve şûnekî. ışıklı) Tebîet (Tabiat) Sisti (GevşekUk) Fızûl: 1 Tewş (Faydasız). dıgel hevdû (Beraberce) Vera bı gıri: Tu pera ra gırî. rastın (Gerçekten. bı şewq (Aydm. 2 Be ar (Arsız) Fîlcımle: Hemî. yanî evîna ku te di keve nava dU (Bir yere giren bu nesne. gîhane nevdû (ToplandUar). hep birUkte) Füheqîqe: Bı rastî. yani gönlün içine giren aşk) . safî (Temiz. gerçek) Fuad: DU (Kalp) Fıkr: Fıroz. bı fitne (Müfsit. vekışîn (Korkmak.511 Fettan: Fesad. safi) Fdûs: Manqırm (Mangırlar) Tırs.

geçmek) Guzîde.bl2 G Gah: 1 Carna (Bazi bazi). civandî (Derlenmiş) Girdîgar: Xwedê (Allah) Go§: Goh (Kulak) Goyende: di bûn: Di gotin. zeman (An. derbazkmn (Çevirdiler. dUenci) Genc. Gencîne: Xizne (Hazine) Geşt: Ger (Seyahat) Geştî: Gremî (Gtemi) Grewherî: Gewherfiroş (Cevher saticisi) Gêrane: Gerandm. parsek (Köle. 2 Gav. di pejavîn (Konu§urIardi) Goşwar: Guhar (Kiipe) Goyîa: Teyrekîye bi şev di qîre (Gece bagiran bir kuş) Guftar: Gotm. derbazbiin (Dolaşmak. Guzîn: Bijare (Seçkin) Giin: Reng (Renk) . zaraan) Gaze-gaz: Qîre-qîr (Bagiri§ma) Geda: Kole. peyv (Konuşma) Guherguharan: Guhargewheran (Cevher kupeliler) Gulab: Gulav (Gul suyn) Gulben: Şaxa gulê (Guî dali) Gulgiin: Gulreng (Giiî rengi) Gulqend: Ava şekirê Qend (Kant şekerinin şerbeti) Gulnar: Ava kuUîka hmarê (Nar çiçeginin şerbeti) Gulpîrehen: Kesê ku kirasê wî wek guîêye (Gömlegi glil gibi olan) Gum kir: Winda kir (kaybetti) Gumrah: Avarê (Sapik) Guweşt: Tewirekî qaydê sitiranêye (Bir şarki makami) Guzaf : Gotmên tewş (Bo§ sözler) Guzer: Ger. geçirdiler) Gêsii: Kezî (Saç örgusii) Gil: Harî (Çamur) Girdevvarî: Berhevkirî.

başıboş kimse) Haldmane: Mîr anî (Beyce) Hala: Tışte ku te di keve nava tıştekî dm.513 H Hacıb: Pajrvan. 2 Kevure Reş ku di dîwar§ Mala Xwede'daye (Hacer-Esved) Hecle: Bermal (Oda) Hedîd: 1 Hesm (Demir). dergevan (Nöbetçi. maksat aşktır) Hale: Seywana dora hîve (Aym etrafındaki hale) Hamî: Parezdar (Himaye eden) Haris: Cotkar (Çiftçi) Herr: Germ (Sıcak) Hasıl: 1 Tışte ku bı dest di keve (Elde edilen). 2 Kurta gotme (Sözün kısası) Hazıq: Hunermend (Mutahassıs. yan kevu: (Maden ya da taşa yazı yazan) F. mahir) Hazırûn: Kesen hazır (Hazır olanlar) Hazîme: Heza hezımku'me (Hazmedici güç) Hebîb: Yar (SevgiU) Hecer: 1 Kevır (Taş). : 33 . 2 Cîhe mzuntir (En alçak yer) Hedîqe: Bax (Bahçe) Heqaîq: Rastiyan (Gerçekler) Heqqa: Bı rastî (Gerçekten) Hekim: Pm zana (Çok bügUi) Hekkak: Nıvîsvane h ser maden. mexsed evîne (Bir şeyin içine giren. beredayî (Kaybolan. kapıcı) Hacız: Navbır (îki şeyin araşma giren) Hadis: Nûçe (Sonradan olan) Hadî: Kese ku mırov tine reya durust (însam doğru yola getiren) Haîl: Navbır (îki şejin arasına giren) Haîm: Wmdabûyî.

di sewîyekîda (Bir seviyede. bira ii xuşk (Kardeş) Hemdem: Heval (Arkadaş) Hemefser: Hevaîê KiUah (Taç arkada§i) Hemel: Birca Beran ji 12 bircên rojê (Giineşin Koç Burcu) Hemişe: Tim (Her zaman) Heitn. hevta (Denk) Hemser: Heval (Arkadaş) Hemware: Her gav. lê biçiike û pir tale (Ebiicehil Karpuzu) Her çend: Ger çiqas (Gerçi) .514 Helahil: Kuştox (Ölduriicu) Helawet: Şêrînî (Tatlihk) HeU: Pişkaftm (Çözmek) Hellal: Pişkaftox (Çözen) Helwela: Gotma «LahewIe wela («LahevIe» demek) quwwete îUa bUlah» Heîlê sîmab: Avzîva helandî (Eritilmiş giimiiş suyii. tim (Her zaman) Hemzad: Hevalê xwannê (Yemek arkadagi) Henzeî: Fîkîyekî wek zebeşêye. hevrê (Yoldaş) Hemraz: Hevalê razan (Sir arkadaşi) Hemseng: Beranber.liai: Havaîê hal ii razan (Hal ve sir arkadaşi) Hemxehvetî: Hevaîê xelwetê (Haîvet arkadaşi) Memxwsihei Hevaîê razanê (Uyku arkadaşi) Hemqal: Hevalê peyvê (Konuşma arkadaşi) Hemqedem: Hevaîê îmg. eşit) Hemkase: Hevaîê vexwarmê (Içki arkadaşi) Heial: Helgirtm (Yiiklenmek) Hemîîqa: Hevalê dîtmê (Göriişme arkadaşi) Hej]an!.şîii: Hevalê rûniştmê (Oturma arkadaşi) Heinrah: Hevaîê rê. yaldiz) Heînaxîiş: Hembêzî (Kucaklaşan) Hemaşjyan: Hevalê hêlînê (Yuva arkadaşi) Hembîze: Hevaîê zik.

biçim) Heyşet: Avayî. îsmaU Hücresi) Hmd: Hmekî (Biraz) Hinde: Ev qas (Bu kadar) Hmdewane: Zebeş (Karpuz) Hmdî: Ev qas ku.515 Herfan ne gırm: Şaşbûnan der ne xm (Yanhşhkları açığa vurmasmlar) Henstm: Kom bûn. şenayî (Meskûn yer) Heyûl. felsefe) . çı qas ku (Şu kadar ki. 2 Evîn (Aşk) Hevı^alî: Çarmedor (Çewre) Hey: Zmdî (Canlı) Hey'at: Pıranîya «Hey'et»e («Hey'et»in çoğulu) Hey'et: ŞıkU (ŞekU. birirUn huzurunda olmak) Hıccet: DeUl (Kanıt) Hıcre: Kunca SunayU Pexember ya lı rex Mala XwedS (Kâbenin yanmdald Hz. Heyula: Nejada gerdûng (EvreıUn ilk maddesi) Hezer: Xwe parıztm (Sakmmak) Hezl: Yari (Şaka) Hezret: Pâşedest (Huzur. felsefe (BUgi. ne kadar M) Hılûl: Teketma gane laşekî pişti mmme di laşekî dmda (Bir ruhun ölümden sonra bir başka vücuda girmesi) Hınayan: Kîse dıravan (Para kesesi) EUcab: Perde (Perde) Hîcr. Hîcran: Dûrketma evîndar jı yarg (Hicran) fflkmet: Zanin. wek weşîye (Salkım gibi toplandUar) Herîr: Hevr%ım (İpek) Herzekar: Kotoxe gotmen tewş (Herzeci) Heseb: Nejad (Soy) Hesretzede: Kese ku belaya hesrete bı serîda hatîye. be rmrad (Hasretzede) Hesûd: Dexes (Kıskanç) Heşem: Meîyet (Maiyet) Hewa: 1 Hevva (Hava) .

(Ev. kaşlar ona benzetiUr) Hîn: Gav (An) Hîraset: Xwe panztm (Kendini sakmmak) Hîrqet: Şewat (Yanmak) Hol: Gog* (Top) Hor.516 Hîlal: Hîvik.ş: Kesê bê dengê ku na pejdve (Konuşmayan. malik. 2 Qey (Gaîiba) Xame: Qelem (Kalem) Xamû. Hane) Xanezad: Xanedan. bê riimet (Topraktan. degersiz) Xal: Şana Ii rii (Yuzdeki ben) Xalab: 1 Zorbir (Yenen). Hiir: Horîyêd bihuştê (Cennet hurileri) Horî meqliib: Vajîyê ji horîyê (Huriden dönme) Hubb: Evîn (Sevgi) Hubla: Avis (Gebe) Huîslîaîn: Mîran (Beyler) Haimain: Xwedî hîmmet û qencî (Himmet ve iyilik sahibi) Humre: Sor (Kirmizi) Huwel-Heq: Ew heqqe( O haktir) Hût: Birca Masîyê Ji 12 bircên rojê (Guueşin Balik Burcu) X Xadim: Xulam (Hizmetçi) Xaib: Wmdabiiyî (Kayip) Xaqan: Padîşahê Tirkistan'ê (Turkistan Hukiimdan) Xak: Ax (Toprak) Xakîsar: Ji axê. birû tên diriibandm bi wê (Hilal. ji nejadekî pak (Hanedan) Xasekî: Xulamê navmali (Harem hizmetçisi) Xasê nezer: Nihêrtma xisiisî (Özel baki§) . sessiz kimse) Xaiie: Mal.

qırş û qal (Çerçöp) Xatem: Gustil (Yüzük) Xawer: Rohelat (Doğu) Xavn: Vala (Boş) Xaz: Renge sor (Kırmızı renk) Xebxeb: GUare bm çene (Çene altı) Xebîr: Haydar (Haberdar) Xebîyye: Veşarî. halk). û qal (Çerçöp) Xasîyyet: Xısûsîjryet (ÖzelUk) Xaşak: Gerş û gel. nepenî (GizU kapaklı) Xebl: Perişan (Perişan) Xebûq: Meya ku şeva çûyî hatîye ve xwarm. pis (Oğul. 2 Aferandm (Ya¬ ratmak) XeUaq: Aferandox. qırş. maksat aşktır) Xedd: Dem (Yanak) Xedda': Xapînok (Aldatıcı) Xedeng: Tîr (Ok) Xef: Nepenî (GizU) Xeffar: Nuxaftoxe gunehan. AUah) Xem: 1 Derd (Dert). mexsed evî¬ ne (Dün gece içilen şarap. AUah) Xvs^ede (Günahları örten. 2 Xûz (Yamuk) . Xwede (Yaratıcı. evlât) Xem: Dost (Dost) Xelq: 1 Mırovm (İnsanlar. Xel: Xelq (Halk) Xelaîq: Gelen xelqe (Halk kitleleri) Xelaîq: Gelen xelqe (Halk kitleleri) Xelef : Kur. jı adete der (Harika) Xar û xes: Gerş û gel.517 Xar: Sıtırî (Diken) Xaretker: Talanker (Yağmacı) Xancîyyet: Derketma jı qanûn û adetan (Kanun ve gele¬ nekten çıkmak) Xarıq: Dırandoxe adete.

kîn (Garez. miifsit) Xemnak: Xwedî derd ii xem (Gam ve dert sahibi) Xemr: Mey (Şarap) Xemze: Awir (Gamze) Xenc: Naz (Naz) Xendan: Bi ken. 2 Nivîsan (Yazi) Xetebend: Perwaza text (Tahtm pervazi) Xeten: Bajarekîbiiye miskê xezalêd wê pir hêjabiiye (Ceylanlarmm miski çok degerU olan bir şehir) Xetîb: Xwazgîn (Diiniir) Xetme: Morkirîye. kirînox (Alici) Xerîq: Nûqbûyî (Suya batan) Xerq 1 Niiqbiin (Suya batma).518 Xemendîiz: Kesê ku xeman di pîve. di civîne (Gamlan ölçen. fesad (Dedikoducu. dilek) Xeridar: Kirîdar. kêfxweş (Giiliimseyen. 2 Dirandm (Yirtma) Xerqe: Niiqbiijrî (Suya batan) Xermen: Bêder. toplayan) Xemguzîn: Bijartoxê xeman (Gamlan seçen) Xemmaz: Pejwgerîn. cilveli) Xerbet: Şerbet (Şerbet) Xerçeng: Birca Kevjalê ji 12 bircên rojê (Giineşin Yengeç burcu) Xerez: 1 Rik. sevinçU olan) Xenî: Dewlemend (Zengin) Xennas: Şejrtên (gejrtan) Xeraman: Bi naz îi delalî (Nazli. kin). sejwana dora hîvê (Harman. hatîye morkirm (Onaylanmigtir) . 2 Daxwaz (Arzu. ajrm çevrestndeki hale) Xerra: Birqok (Parlak) Xerwar: Xerar (Bujöik çuvaJ) Xesîs: Çikîid (Cimri) Xesmane: Neyarî (Diişmanlik) Xet: 1 Cênîg (Şakak).

hısım) Xîda: Bakût (Gıda) Xîlafe mu'tad: Jı adete der (Mutat hilafı) Xîlman: Zarûken bıhuşte (Cennet çocukları) Xîred: AqU (AkU) Xokerdeye îşqe: En ku xwe kmbûn evîne (Kendilerini aş¬ ka atanlar) Xudreste: Kese ku be mamosta.519 Xetsîyah: Keça ku bıska ser cînîga we reşe (Şakağmdaki zülüf siyah olan kız) Xettat: Nıvîsvan (Yazıcı) Xewadmı: Xulamın (Hizmetçiler) Xevv'as: Kesen gıregır. gazel) Xezenfer: Şer (Arslan) Xerexwah: Xerxwaz (Hayırhah. xwe bı xwe ^aye (öğ¬ retmensiz olarak kendi kendine yetişen kimse) Xuld: Bıhuşt (Cennet) . çöp. iyi kalpU) XıdTewat: Sebzeym (Sebzeler) Xdqet: Aferin (YaradUış) Xı§t: Sıvık. şiş) Xıtût: Xezm (Çizgiler) Xızam: Kulükekîye (Bir çiçektir) Xızm: Mırove h peş (Yakm akraba. şiş (Değnek. h peş (îlerigelen kimseler) Xewatîn: Pıranîya «Xatûn»e («Hatun»n çoğulu) Xewf: Tu-s (Korku) Xewr: Kuran (DerinUk) Xeyb: Tışt û cîhe nexuyayî (Görünmeyen şey ve yer) Xeyl: Hesp (At) Xeyme: Kon (Çadır) Xeyre ıneqdem: Tu bı xer hatî (Hoş geldin) Xeyşûm: Fırnık (Geıız) Xeyûr: Kese bı xîret (HamiyetU kimse) Xez: Qumaşekî hevrîşmîne (Bir ipekU kumaş) Xezel: Tewırekî şe're (Bir şiir çeşidi.

davet etmek) Xur: Xwarin (Yemek) Xurfe: Bermal (Oda) Xuroş: Keldaym û rijîna bi ser firaqêda (Kaynayip ta§ma) Xurrem: Şad. 2 Sifre (Sofra) Xwanende: Sitiranbêj. gam) Xusserevîn: Revînokê xeman (Gamlari dagitan) Xiil: Pîrhevok (Cadi) Xûşe: Weşî (Salkun) XWab: Xew (Uyku) Xwan: 1 Xwann (Yemek). dUgeş (SevinçU) Xursend: Sitandoxê xwarmê ii bakiit (Gida alan) Xurşîd: RoJ (Giineş) Xurîic: Derketma Ji qanûn ii adetan (Kanun ve gelenekten çikmak) Xusr: Zirar (Zarar) Xusse: Keder.520 Xull: Zmcîrê ku li dest ii Imgêd girtîyan tê girêdan (Piranga) XuUux: CUê hevr^mînê tenik (Ince ipek elbise) Xulûid: Zindîbîina timmî (Ebedî hayat. aUe reiai) Xweşxîlqet: Rmdaferîn (Giizel yaratihşli) . pmdik (Gonca giil) Xundekar: Padîşah (Padişah) Xundm: Bangkirm (Çagirmak. xem (Keder. dengbêj (Şarkici) Xwanê kase: Vexwaxma ji kasa meyê (Şarap kadehindeiî içmek) Xwemal: Malxoyê maJê (Evin sahibi. ebedîyet) Xunun: Kupê meyê ê mezm (Biiyiik şarap fiçisi) Xumrî: Rengê xumrî. sor (Kirmizi renk) Xunçe: Gula ne pi§kifî.

bı we zer. be talû (TaUhsizUk.521 İbaret: Pejrvr. îcab (Gerek. peyvekî (Söz. 2 Nexvı^eşî (Hastalık) îma: işaret (İşaret) İmaret: 1 Avayî (Bina). jı madenen tm te cîhekırm (Altını diğer madenlerden ayıran kimyasal bir madde) l'la: Bılmdkırın (Yükseltme) î'Iam: Eşkerakırm (Açıklamak) ÎUe. 2 Text (Taht) İmareya nîgare: Texte Sıtîye (Sıti'nin tahtı) İmkan: Hebûne ne zerûrî (Zorunlu olmayan varlık) İnayet: 1 Baldaym (Dikkat etmek). icab) İkrah: Zorkırm (Zorlama) Iksîr: Maddekî kîmye'vvîye. 2 Alîkarî (Yar¬ dım) İneb: Tmî (Üzüm) İntizar: Repan (Beklemek. erkek çocuğu) Icab: Bersîv (Cevap) icabet: Qebûlkırma xundme (Çağnyı kabul etmek) îdbar: Bextreşî. rehtm (İndirmek. dökmek) İrfan: Zanîn (Bilgi) . pis (Oğul. bahsızlık) lftîraq: Dûrketma jı yare (Yardan uzak kalmak) îhsan: Qencî (îyiUk) îhtîraz: X'vve parıztm (Kendini sakınmak) îxfa': Veşartm (Gizlemek) îxtîlat: Tekili (Karışmak. yol gözlemek) inzal: Daxıstm. ÎUet: 1 Semed (Neden). ihtilât) îqbal: Peşende (Gelecek zaman) lqtîza: X'westın. sözcük) îbda': Aferandma bı awakî xweş (Güzelce yaratmak) İbn: Kur.

canlanan) îştiyaq: DUbiJokî (Arzulamak) îtab: Gazm (Sitem) î'lîdal: Hatma cîhê adetî. dagitsm) Ji wan weye ku: Ji wan wisaye ku. zajnf). Jar: 1 Bê go§t. mezmî (Heybet. gîhana cem hevdii (Kavuşmak) îz'an: Qebiilkinna rastîyê (Dogrujm kabul etmek) îzar: 1 Cênîg (Şakak). 2 Pêştemal (Peştemal) îzhar: Eşkerakirm (Açiklamak) îzlet: Mayma bi tenê (Yalniz kalmak) îzz: Heybet. belav bi ke (Ajnrsm. rastbiin (Normal yere gelmek) î'tîkaf : Perestîya di mizgeftêda (Camideki ibadet) îtrê şahî: Dermanê bêhnxweşê wek ê padî§ahan (Padişahlarinki gibi giizel kokular) îttîhad: Yekiti (BirUk) îttîsal: Hevdîtm.522 îrfanteleb: Kesê ku daxwaza naskirmê di ke (Tanimak istiyen) î'raz: Zivirîna ber (Yuz çevirraek) îsxa: Gohdarî (Dinlemek) îsm: Nav (Ad) îstebreq: Tewirekî qumaşê hevrîşmîn (Bir ipekli kumaş) îslîtaet: Hêz (Guç) îstîwa: Nîvê asîman (Gök ortasi) îşqebazî: Evîn (A§k) îşret: Heng (Eglence) îşretabad: Ava ii ge§ê bi hengê (Eglenceyle şenlenen. 2 Reben (Zavalh) Jêkve: Ji hevdii (Bir birinden) Jêkra bi ketm: Ji hevdû bi qetîne. zeîf (Etsiz. buyukluk). di bêjm qey ku (Öyle saniyorlar ki) .

Allah) Qefes: 1 Qefesa heywanan (Hayvan kafesi). kanaat getiren) Qani: Pır sor (Çok kırmızı) Qanûn: 1 Yasa (Yasa). pejrv (Konuşma. vmek (Yalancı) Qebd: Tewırekî sekme (Bir çeşit şeker) . bı hez. X'wede (Kendi ken¬ dine var olan. Xwede (Güçlü.bı xışım.523 Q Qabîlun-ııar: Mısteheqe ağır (Ateşe müstahak olan) Qaıl: Gotox (Söyleyen) Qaîm: 1 Kese ku hebûna wî bı 'vvîye. AUah). 2 Çuîsk (Kıvılcım) Qedd: Bejn (Boy) Qedem: Lmg (Ayak) Qedîd: Goşte zıwa (Kuru et) Qedîm: 1 Kese ku jı bereya bereve heye. 2 Laş (Vücut) Qam': Beskır (Yetinen. Qarûre: Şûşe (Şişe) Qasır: Kurt (Kısa) Qebaîîı: Gmıehm (Günahlar. 2 Tışte kevne (Eski şey) Qedîr: Xurt. Xvvede (Kahredici. söyleme) Qalıb: 1 Qalık (Kabuk). je ke (Keser) Qenbel: AU çepe (Sol taraf) Qemer: Hîv (Ay) Qems!: Derewçîn. kabahatlar) Qebaîl: Qebîleyan (Kabileler) Qebes: 1 Kozır (Köz). AUah) . AUah) Qena': Dergevane kele (Kale kapıcısı) Qella§: Bı dek (Kurnaz) Qelem ket: Bı bire.2 Lı ser Imgan (Ayakta) Qal: Gotm. 2 Nave sazekî (Bir saz adı) Qarûr. 2 Sîng (Göğüs) Qehhar: Pu. Xwede (Eskidenberi var olan.

Qedandma kare (îş bitirme) Qezaya. riipel. pazar) Qeza: 1 Kirma nimêjê piştî derbazbiina wextê (Vakit geçtikten sonra namai kUmak). tehmdan (îtelemek. Mecniin (Leyla'nm aşigi. pej^ (Söz) Qews: Kevan (Yay) Qewwel Qeşmer (Komik adam) Qeys: Evîndarê Leylê. 2 Tunnekirm (Imha etmek). bi mana mecazî Ji paxirê sayara hatiye gotm (Kagit. Mecmm) Qeyseri: Siik. 3 Qeder (Kader). sayfa.524 Qendexayan: Ên ku pejrvêd wan. mecarf anlamda yazisiz bakir için kuUanUmaş) Qişt: ZUfa biçiik (iiçiik ziUiif) Qîlade: Gerdenî (Kolye) . Qedaya: Piranîya »Qezîyye»ye («Qezzîj^e»nin çogulu) Qezlyye: Mesele (Problem) Qmar: Çengelê ku go§t pêvê tê daleqandm (Etin asUdigi kanca) Qirtasîye: Kaxiz. wek ku §ekir xwanbm şêrînm (Şeker yemişler gibi sözleri tatli olanlar) Qentar: Weznekîye (Bir tarti) Qer': Lê xistm. dövmek) Qerh: Kul (Yara. çiban) Qerîb: Nêzîk (Yakm) Qerîn: Hevalê pê§ (Yakm arkadaş) Qerz: Dejm (Ödunç) Qeseb: Bendikêd kumên jman (Kadm feslerinin kaytanlari) Qet'a: Ji bm (Asla) Qetal: Kuştî (ÖlduriUmu§) Qetre: DUop (Damla) Qettal: Mêrkuj (Kaatil) Qewl: (îotm. bazar (Çarşi.

zar (îki aşUt. Musa) . zar) Kabin: Te'vvırekî perûya bûkeye (Gelinin bir hediyesidir) Kala: Mal û mUk (Mal-miUk) Kam: Mır ad. verdiği yorgunluk) Kelam: Pejrv (Konuşma) Kelat: Keleyan (Kaleleri Kelim: Musa Pexember (Hz. kusurlu) Kase: Qedeha meye (îgki kadehi) Kazıb: Dere-vvîn (Yalancı) Kebk: Kew (Keklik) Keckulahan: Kulahxviraran. türbenleri. kofrxwaran (Eğri taçIUar. yakm olmak) Quwaye heywan: Heza jîne (Hayat gücü) K Ka'betullah: Mala X'wede (AUahm Kâbesi) KaTıeyn: Herdu kap. eğri olanlar) Kecrû: Bı ser rûra xwar (Yüzün üstüne eğmek) Kefaet: Hevtayî (Denk olmaJt) Kelal: Westandm (Yormak. bı qusûr (Kem kişi. mecazî anlamda gök için kuUanUır) Qulûb: DUm (Kalpler) Oolûbemen Iehnl-qelb: Dilen kesed wxedî dU (Gönül sahip¬ lerinin gönülleri) Onlzem: Behr (Deniz) Qurb: Nezîkî (Yakınlık. dilek) Kameram: Bextewerî (Muüuluk) Karesazî: Sazkırm û meşandma kar (İşin jürütülmesi) Karîgen: Gerdûn (Evren) Kas: Kem.525 Qînwan: Weşî (Salkım) Qiran: Beranber (Yan yana) Qîrat: Weznekîye (Bir ölçü) Qîtar: Rezıka devan (Deve dizisi) Qîwam: Hez (Güç) Qubbe: Kümbet. daxwaz (Murad. bı mecazî jı asûnanra te gotm (Kubbe.

cömert olan) Kerrena: Navê sazekîye (Bir sazm adi) Kesb: Karkirm (Kazanç) Kesîî: Gur (Yogun) Kesret: Pirî (Çokluk) Keşşafê nmûzê hîkmetil-eyn : Kesê ku îşaretê zanîn ii hîkmetan kifş di ke. camêr (lyi. bengî (Çilgmlaşmiş) Kîiab: Seym (Köpekler) Kîsre: Pad%ahê Iran'ê (îran Hukiimdari) Kîswet: CU (Elbise) . olgunlaşmak) Kemalê bê kemalî: Temambiina kêmayîyê (KemalsizUgin kemale ermesi) Keaari: Ji qerax (Kenardan) Kenz: Xizne (Hazine) Keramet: Şeref. Kêbir: Sertîr (Ok ucu) Kezm: Daqurtandm (Yutmak) Kêfxweşî (Keyif) Kêj: Keç (Kiz) Kêwan: Sitêra Zuhel (Saturn jmldizi) Kilan: Hejandm (Salladilar) Kmiiz: Xiznan (Hazineler) Kurdar: Kurm (FiU) Kirdebengî: Bengîbiiyî. (Bilgi ve hikmet işaretlerini ke§feden kimse) Kfeşwer: Welat (Ûlke) Kewaîb: Keçên memikgUover (Tombul memeli kizlar) Kewkeb: Sitêr (Yildiz) Kewn: Gerdiin (Evren) Kewneyn: Herdu gerdiin (îki evren) Keyfîyet: 1 Çawayî (Keyfiyet).526 Kelte: Kelebiitî (Ojmaşma) Kemal. Kemalat: Gîhana bUmdîyê (Kemale ermek. haysiyet) Kerem: Qencî (îyiUk) Kerîm: Kesê qenc. 2 Keyber. hesyet (Şeref.

mahiyet (îşin içjüzü. 4 Eğer (Eğer) Knhensal: Kevnesal. 3 Kîja (Hangi). mahiyeti) Kurdemfir: Mîren Kurd (Kürt beyleri) Kusan: 1 Çawa(NasU).527 Kitabet: Nıvîsîn (Yazmak) Kîzb: Derew^ (Yalan) Koh: ÇSya (Dağ) Kohî: Çîyayî (Dağh) Koter: Gerdenî (Kolye) Kubra: Mezmtir (En büjük) Kuffar: Kafıran (Gâvurlar) Kufw: Hevta (Deng) Ku: 1 Lı ku (Nerde). zor (Güçlük) Kon: 1 Bı be. serbest) Layezal: Xwedg (AUah) Leb: Lev (Dudak) . fermana Xwede ku di beje «Bı be» (01. AUahm «01» emri). 2 Çawa (NasU). 2 Gışt (Tüm) KuMet: Zehmet. 2 Çuna (Niçin) Kustax: Çelaq. 2 Qul (DeUk) Knnh: Bme kar. mekân dışı) Lareyb: Be guman (Şüphesiz) Laubali: Bı delalî. yaşlı) Kul: 1 Rîş (Çıban). pîr (YıUarı köhnemiş. serbest (Nazlı. be şerm (Küstah) Kuşad: Vekırî (Açık) Küs: Def (Davul) Labıdde: Hemm lazıme (Mutiaka gerekir) Lahût: Nolen paqıj (Tenüz sıfatiar) La'I: Gewherekî sore (Kırmızı bir cevher) Lamekan: Gerdûna asîmanan (Gökler alemi.

Meh: Bîv (Ay) Mahîtab. AUahi görmek) Lot: Lotik (Ziplama) Lucce: Pêla avê (Su dalgasi) Lutf: Qencî (lyiUk) M Bfediim: Tunne (Yok olan) Ma erefnak: Me te ne nasî (Seni tanimadik) Mafû: Bexşandî (Affedilen) Mah. bi lêvanra (Agzma kadar dolu). 2 Lêv bi lêv (Dudak dudaga) Lebteşne: Lêvtî. lêvziwa (Dudagi susuzluktan kuruyan) jLehd: Gor (Mezar) Lehw: Heng (Eglence) îl#hyan: Her du alîyan (îki taraf) Lehze: Gav (an) Leîm: Kesê nejadnizim ii çavbirçî (Alçak soylu ve zugurt kimse) Leîn: Mel'iin (Mel'iin) Lemyezel: Xwedê (AUah) Letîf : Nazik.528 Le'b: Lîztm (Ojmamak) Ijebaîeb: 1 Tijî. dîtma Xwedê (KarşUaşmak. narîn (Nazik) Letîfedan: Kesê ku bi gotmên xweş ii zirav di zane (înceUkleri bilen) Lewleb: Felek (Felek) Leyali: Piranîya «Leyl»e («Leyl»in çogulu) Leyî: Şev (Gece) Lêk: Li hevdii (Bir birine) Liqa: Rasthatm. Mehtab: Tavehîv (Mehtap) l>Iahiid: Kifşe (BiUnen) .

tîkoşîn (Savaş. mejnldar (Meyleden) Mabcolî: Nex'weşe bı Ser'aye (Sar'alı) Ma'lûl: 1 Nexweş (Hasta). : 34 . 2 Sıtıran (Şarkı söyleme) Mebanî: Çekırm û h hevanîna gotman (Söz söyleme) Mebhût: Hejorî (Şaşkm) Mebnî: Lı ser.529 Maîl: DUbıjok. celbedihrUş1er) Mecmer: Bıxûrdan (Buhurdanlık) F. 2 Ava (Bajnndır) Manend: Wekî (Gibi) Manî: Ressame Çini e bı nav û deng (Üünlü Çin Ressamı) Ma'ser: Guvaşgeh (Üzümün sıkılıp şırasmm çıkarıldığı yer) Masîke: Heza ku di gire (Tutan güç) Masîwa: Hebûyen jı bil X'wede (Allahtan başka yaratık¬ lar) Maşa: Kese ku di meşe (Yürüyen) Ma'reke: Ceng. 2 Tışte ku jera delü te anîn (Kanıtlanan) Mamûl: Tışte ku pe te emelkırm (GeçerU olan) Ma'mûr: 1 Dme (Dünya). göre) Meclûbe mehebbeta unasm: Bı evîna mırovnan hatme keşan (Bazı adamlarm sevgisiyle çekilmişler. mücadele) Ma'rez: Temaşegeh (Sergi) Marîfetnak: Kese bı zanîn (Bilgili kimse) Maruf: Naskırî (Tanmmış) Matem: Şîn (Matem) Matemi: Kese şînî (Yaslı kimse) Ma-'vverd: Gulav (Gül sujru) Mazûl: Derketîye jı kar (Azlolunan) Mazûlî: Derketma jı kar (Azlolunmak) Meadm: Pıranîya «Maden»e («Medenin» çoğulu) Meal: Mana (Anlam) Meanî: 1 Pıranîya «Mana»ye («Mana»nın çoğulu). h gorî (Üzerine.

celbedilmiş) Meddah: Pesmdar (Övucii) Medh: Pesn (Övgii) Medhoş. bUmd. Mehza: Sirf (Salt) Mehziiz: Xwedî par (Hisse sahibi) Mexafet: Tirs (Korku) Mexbîin: Xapîyayî (Aldanmiş) Mexdîim: Kesê ku jêra xizmet tê kirm (Hizmet edUen kise) Mexfîir: Nuxaftî (Örtiilen) Mexmer: Firaqa meyê (Şarap kabi) Mexmîir: Serxweş. mest (Sarhoş. tutkim) Meger: 1 Ewxu (Meger). mahaU) Mehkiimtt eleyhî: Bm hukum. bi raya Xwedê (înşallah) Mehabet: Heybet. Medhûş: GêJ (Sersem) Meftûh: Vekirî (Açik) Meftiin: Evîndarê bêhe§ (Meftun. bm ferman (Emir alti) Mehmel: Texterewan (Tahtaravalîi) Mehmîid: PaqiJ.530 Mecrîih: Birîndar (Yarah) Mecrûr: Kêşayî (Çekilmiş. bi qedir (Yuce) Mehr: Heqê marbirîna biikê Gelinin rûkah iicreti) Mehpare: Parça hîvê (Ay parçasi) Mehz. 2 Xapîyayî (Aldanan) Mexûf : Bi tirs (Korkulu) Mexz: Mejî (Bejdn) . mest) Mexrûr: 1 Qure (Magrur). 2 Mera. saw (Heybet) Meharet: Hunermendî (Meharet) Mehanm: Kesên malî (Mahremler) Mehbîib: Kesê ku tê evandm (SevUen kimse) Mehcebîn: Enîhîv (Mehtap ahnli) Mehcîir: Terkkirî (Terkedilmiş) Mehd: Dergii§ (Beşik) Mehell: Şûn (Yer.

2 CUıe Bırahîm Pexember ku h hember Mala Xwedeye (Hz. yan kese ku jı mnrov na qete (Melzûm) Memat: Murm (Ölüm) Memlû: Tıjî Dolu) Me'mûl: TıştS ku te hevîku-m (Umulanı Memzûc: Tevîhev. gevşeklik) Melamet: Gazm (Sitem) Melbûs: CU (Elbise) Melefcsîsal: Kese bı nola fırîştan (Melek sıfatiı kimse) Melekwar: Wek fırtştan (Melek gibi) Melzûm: Tışt. yanî dırav (Kafaları mest eden dilek. nazıkî (GüzelUk. 2 Gan (Ruh) Meqreme: CUSn temken hevrîşmîn (înce ipekU elbise) Megseda seramest: Daxw'aza ku serîyan mest di ke. naziklik) Melaîn: Mel'ûnm (Mel'unlar) Melal: Perîşanı. bı mana mecazî jı çerxa felekera te go¬ tm (Anahtarlar.531 Meqalat: Gotmm (Sözler) Meqalîd: Mıftejrm. İbrahim'in Kebe önün¬ deki yeri) Meqame malûm: Cîye kıfşe e dosten X'wede (Bilinen yer. tekühev (Karışım) Menahî: Be fermanîyen Xwede (AUahm yasak ettikleri) . Allahın dostlarmm yeri) Megasıd: Pıranîya «Meqsed»e («Maksad»m çoğulu) Meqlûb: 1 Vajî (Tersine dönük). mecazî anlamda felek çarkma derUr) Meqam: 1 Cîh (Yer). yani paralar) Meqtûl: Kuştî (öldürülen) Me'kel: Xurek (Yiyecek) Mekmen: Veşargeh (Pusu) Meknûn: Veşartî (Gizlenmiş) Mekr: Dek (Hile. oyunbazlık) Mekşûf : Xuyaji (Görünen) Melabîs: CUm (Elbiseler) Melahet: Rmdî. sıstî (Perişanlık.

riitbe) MenazU: Piranîya «MenzU»e («MenzU»in çogulu) Menbe': Kan (Kaynak) Mendal: Zariik (Çocuk) Mendel: Şar ii temezî. ritbe (Mal-miilk. hiikumsiiz) Mensiir: 1 Belavkirî (Serpilmiş). desmal (Kadmlarm başörtusii^ mendil) Menhec: Rêç. bê hukum (îptal edihniş. izlenen yoi) Menî': Zexm (Saglam) Menqûş: Nexşkirî (Nakişh) Menna': ÇUciid (Cimri) Mensiix: Betalkirî. Merez: Nexweşî (Hastahk) Mergever: Navê cîyekîye li Iran'ê (Iran'da bir yer adi) Merqed: Gor (Mezar) Merkeb'ereban: Ên ku li hespên Erebî siwar biibûn (Arap atlarma binenler) Mermîiz: Tiştê ku tê îşaretkirm îşaret edilen) Mersîye: Sitiranên ser mirîyan (Ölu agidi) Merzîyye: Razîkirî (Razi edilen) Mesal: Çîrok (Masal) Mescîid: Kesê ku secde Jêra tê birm (Kendisine secde edilen) Mesdiid: Ritunî (Tikanmiş) . manzara) Menzil: 1 Xanî (Ev). rêçik (îz. 2 Cîhê ku mirov di xwaze bi gîjê (însanm ula§mak istedigi yer) Menzîiri: Pîvek (Ölçû) Merd: Mirov (însan) Merdane: bi ciwanmêrî (Cömertçe) Merdîîd: Qewirandî (Reddedilen). 2 Mizeffer (Muzaffer) Menşe': Jêder (Menşe) Menzer: Cîyê xuyabûnê (Göriinme yeri.532 Menaqib: Jînenîgarîym (Bîyografiler) Menal: Mal ii mUk.

nıvîsîn (ÖğretmerUn. önder) 2 Bı xwî (Huylu) Metbûx: Pehtî.533 Mesîh: îsa Pexember (Hz. olgun) Metle': Cüıe derketma roje (Güneşin doğuş ufku) Metlûb: 1 Daxwaz (Dilek). talebelerin öğrenmesi için yazdığı iri yazı. yazı yazmak) Meşkûk: Bı guman (ŞüpheU) Meşreb: Vex'warm (İçecek) Meşşate: Jma xemlînok (Süslejici kadm) Metae yek: Eşyaye hevdû (Bir birlerirUn metamı) Metaf : Cîhe tewafa Mala Xwede (KâberUn tavaf yeri) Metaya: BejnbUınd (înceboylu) Metbû': 1 Peşrew (Ujrulan kimse. îsa) Meşkûk: Dıraven çapkırî (BasUmış para) Meslûl: Sûre kışandî (Çekilmiş kUıç) Mesmû': Gohdarî (Dinleme) Mesrur: Kefx'w^eş. nıvîsî (Sa- tırlaşmış. dılşad (SevinçU) Mestur: 1 Nuxaftî (Örtülen). Meşam: Lebate behnkırme (Koku alma organı) Mesame can: CUıen gan ku behn di gırm (Ruhun koku alma duyulan) Meş'el: Melede (Meşale) Meşhed: Cîhe şehîdan (Şehitlki) Meşhûd: Xuyayî (Görünen) Meşxûf: Pır bı evîn. pıjandî (Pişkin. yazılmış) 2 Rezkurî. aşktan sersemleşen) Meşq: Nıvîsana gır ku mamosta jıbo hînkırma qutabîyan di nıvîse. 2 Tışte ku te xwestm (îstenen) Me''wa: Hewır (Barmak) Mewalî: Dostm (Dostiar) Mevpam': Manim (EngeUer) Mewc: Pel (Dalga) . geje evîne (Çok seven.

yeniden) Micella: Rohnî. açUcîanan) Mibtil: Betalkirox (îptal eden) Blicadd: Ê ku tîkoşîn di ke (Mucadele eden) Micedded: Teze. sarhoş) . cîlakirî (Aydm.534 Mewzîi': 1 Babet (Konu). 2 Newq (Bel) Me'yûs: Bê hêvî (Umutsuz) Mezaq: Tam (Tat) Mezaliman: Bmsiteman (Zuliim altmdakiler. Ji nîive (Yeni. Mêhman: Mêvan (Msafir) Miadat: Neyarî (Diişmanlik) Miadil: Hevta (Denk) Mialif : Hogir (iilfet eden) Miamq: Kesên ku hevdîi hembêz dikm (Ku§akla§anîar) Miateb: Bergazm (Sitem ediîen) Mibalîî: Helal (Miibah) Mibexxerat: Tewirên bixûrê (Buhur çeşitleri) Mibeyyen: Beyankirî (Beyan ediîen. komkirî (Topîanmiş) Micerreb: Tecnbekirî (Denenmi§) Rlicerreb: Tecribekirî (Denenmiş) Micerred: Rût (Armmi§) Mîcessem: Bi cîsm ii laş (Vucudu saglara olan) Micezza: Parçekirî (Parçalanmiş) Mi'ciz: Mi'cîzên Pêxember (Peygamberin mucizeleri) Midamî: 1 Tunmî (Devamli). serxweş (Şarap içen. 2 Danandî (Konulmuş) Mewzîin: 1 Peyv ii nivîsînên §ê'rî (Şiir) 2 Yeksor (Devamli ajmi tempoyla olan) Meyan: 1 Nav (îçi). 2 Meyxur. mazliimlar) Mezher: Cîhê xuyabiinê (Yansiraa yeri) Mezlem: Tarî (Karanhk) Meamer: Veşargeh (Gizlenilen yer) Mezre': Zevî (Tarîa) Me'zîin: Bi destiir (îzinh) Mêhîman. cilali) Micenned: Civandî.

değiştirilerek yorumla¬ nan) Mıeyyen: Kıfşe (BelU) Mıferrîhat: Tışte ku kefxweşî di dm (Keyif vericiler) Mıfîd: Dayoxe mefaye (Fayda veren) Mıft: Belaş (Beda'vva) Mıxebber: Bı toz (Tozlu) Mıhal: Tışte be mıkûn (Mümkün olmayan) Mıhce: Sergul (Öz) Mıhenna: 1 Henekırî (Kmalı). 2 Vejandî (Diril¬ tilen) Müıîbb: Evîndar. fenek (Hilekâr. hUebaz (Hilekâr) Mıxedderat: Keç û jmen pıştperde (PerdeU kız ve kadm¬ lar) . dost (Âşık. seven) Mılırıq: Şewıtandox (Yakıcı) Mıhtal: Bı hUe. 2 K§fxwes (Se'vinçU) Mıherra: Herayî (Öğütülmüş) Mıhessel: Tışte ku bı dest di keve (Elde edilen) Mıheyya: 1 Amade (Hazır olan).535 ftlıdbır: Bı dek. dost) Mdıît: PUan (Plân) Mihlîkat: Tışte ku mırov di bm helake (Helake götüren) Mıhr: Evîn (Aşk) Mıhredar: Evîndar (ÂşUc. oyunbaz) Mıdebber: Ye ku tedbîra wî te gırtm (Tedbiri alman) Mıddea: Tışte ku te dozkırm (îddia edilen) Blıderns: Mamosta (Öğretmen) Mide-RTver: Güor (Yuvarlak) Mıdxem: Tışte ku di tıştekîda wmda di be (Bir şeyda kaybolan) MıdîH: Kese ku mırov avare di ke (însam saptıran) Mıemmer: Navsal (Yaşlı) Mıennes: Me (Dişi) Mıettîrat: Dermanen behnxwes (Güzel kokıüar) Mıe'wwel: Te'wîlkırî (Te'vil edilen.

parçebiiyî (Böliinmiiş. yaratiklar) Mda^at: Hev dîtm (Göriişme) Milebbes: Bi cU (ElbiseU) Mdettex: Lewitandî (BiUagmi§) MUezzezat: Ti§tên bi tam (LezzetU şeyler) Munkînat: Piranîya «Mrmkun»e («Mumkuniiun çogulu) . ikamet eden) Miqtebis: Girtoxê çirîskê (KivUcimîanan) Mikaşefat: Tiştên ku tên kifşkirin (Kegfedilen şeyler) Mikatebat: Tiştên ku di navbera hmekanda tên mvîsîn (Yazişmalar) Mikedder: Şelo (Bulamk) Mikellel: XemUandîyê bi gewheran (Cevherle sûslenmiş) Mikerrem: Qedu'bilmd (ŞerefU) Mikerrer: Li dîi hevdii (Ardarda) Mikewwenat: Hebiij^ (Varliklar. 2 Bi kêfa xwe (Muhayyer) Miîn: Alîkar (Yardimei) Mijgan: Bijang (ICirpikler) Miqbil: Hatoxê ber bi me (Bize dogru gelen) Miqarm: Beranber (Yanyana) Miqebbes: Girtoxê çirîskê (KivUcim alan) Miqeddîme: Dest pê kirm (Ba§langiç) Miqerreb: Nêzîkbûyî (Yaklaşmi§ olan) Bliqerrebîin: Serekên firîştan (Melek baglari) Miqerrer: Tiştê ku tê biryarkirm (Kararlaştirilan) Miqessem: Pişkkirî.536 Mixelled: Tunmî (Ebedî) Mixelledun-nar: JÊÎ ku tim di agirda di mîne (Ebedî ateşte kalan) Mixettet: Xêzkirî (Çizgili) Mixeyyer: 1 Guhartî (Degiştirilmiş) . parçalanmiş) Miqewwîyat: Tiştên ku hêzê zêde di km (Giicii artiran şeyler) Miqeyyed: Girêdayîyê di qeydêda (Kayitlanan) Miqîm: Rawestox (Duran.

aydmlatan) Mmqad: Sıtûxwar (Boyun eğen) Mınteha: Dawî (Son. nihayet) Mmzem: Zelıqandî (Yapışık) Mıradat: Pıranîya «Mırad»e («Murad»m çoğulu) Mırahıq: Küre ber balucbûne (Bulûğa ermek üzere olan delikanlı) Mıraqıb: Kese ku di keve mıraqebe (Düşünceye dalan) Mıraselat: Tışten ku di navbera hmekanda ten şandırt (Teait edilenler) Mrrcan: Sor (Kırmızı) Mırdan: Xorten ku hej rî û smbeled wan ne hatîye (Tüysü delikanlılar) Mirde: Mirî (Ölü) Mırebbe': Rûnıştîye cıvatkî (Bağdaş kurup oturan) Mrrexxes: Bı destur (Ruhsath) Mıresse': Nexşkırî (Nakışlanmış.537 Mımkun: Tışte ku mıkûn di be û hebûna 'wî ne zerûrîye (Mümkün olan ve varlığı zorunlu olmayan) Mımtaz: Bıjare (İmtiyazlı. safi) MiTx: Tejrr (Kuş) Mırxîzar: Bexçe tejrran (Kuş bahçesi) Mmncan: E ku cane xwe mırandîye (Canım feda eden> . safî (Duru. süslenmiş) Mırettfeb: Rezkuî (Dizilmiş) Mırewweq: Zelal. yan aveda di xuye. nizaa düşen kimse) Mmeqqet: Nuxtekırî (Noktalanmış) Mm'ekîs: Ronahîya ku di neynike. seçkin) Mımted: Dırej (Uzun) Mmazı': Kese ku pevçûn di ke (Çatan. (Yansıyan) Mm'em: Kese ku nî'met di bîne (Nîmet gören) Mınewwer: Rohnî (Aydm) MmfeU: Tışte ku te'sîr di bîne (Etkilenen) Mmîr: Tışte ku rohnî di de (İşık veren.

perîşan (ZavaUi) Mistemî': Gohdar (Dinleyici) Mistesqi: Vexwarox (îçen) Mistewcib: Li gorî (Geregince) Slistewî: Dîiz. suslenmiş) Miselsel: Zmcîrkirî (Zincirlenmig) Misewwer: Çêkirî. elçi) Mirşid: Nîşandayoxê rê (Yol gösteren) Mirtaz: Razî (Razi) MisafUi: Ê ku destê yekê di şidîae (Birinin eUni sikan) Misebbeb: E ku Ji semedan tê zanîn (Nedenlerden bUinen) Miseffa: Safîkirî (Tasfiye edilmiş. dogru) Mişîr: Haletê ^aretkirmê (îşaret etme aleti) Mişkîn: Ji misk (Miskten) Mişteha: Ti§tê ku dU di bijê (îgtiha edilen) Mişterî: 1 Kirîdar (Ahci).338 Mirid: fî ku di vê (îrade eden) Mirsel: Şandî (Gönderilmiş. bi şikl ii siiret (Tasvir edilen) Miseyqel: Binqandî (Parlatilmiş) Miskir: Serxweşkirox (Sarhoş edici) Mistear: Emanet (Emanet) Mistecme': Civîngeh (Toplanma yeri) tlistefad: Ê ku Jê îstifadet ê kirm (Kendisinden yararlanilan) Misefîd: fî ku îstîfade di ke (Yararlanan) Mistexreq: Nuqbiiyî (Gark oImu§) IVIisteîd: Qutabîyê ku nii dest bi xwendmê kirîye (Yani ögrenci) Mistemend: Reban. 2 Sitêra Mişterî (Jiibîter yildizi) Mitabiq: Li gorî hevdîi (Bir birine uygun) . misawî (Duz. temizlenmiş) Misexxer: Bm ferman (Emir alti) Misellem: Teslîmbiiyî (TesUm olan) Misenne': Nexşkirî (îşlenmiş.

539 Mıteaqıd: Kırînox û fırotox (Alıcı ve satıcı) Mıtehher: Paqıj (TenUz) MıteUa: Avzerkırî. güvenen) Mıtmeîn: Dil bı cî (İnanan. tatmin olan) Mıtrıb: Sazvan (Saz çalan) Mıttehîd: Yekbûyî (Birleşik) Mıttesd: Zelıqandî (Yapışmış) Mi'wasa: Alîkarî (Yardım) Blıvvessem: Bı nîşan (Naşan almış) Mızab: Helandî (Eritilmiş) Mızebzebîıı: Xapînoke duru (îki jüzlü aldatıcı) Blızehheb: Avzerkırî (Altm yaldızlı) Mızekker: Ner (Erkek) Mızewwır: Derewçîn (Tezvirci) Mızmehd: Tışte ku di tıştekî dmda v?mda di be (Bir şey¬ de kaybolan) MS'cer: Laçıka ku jm lısered xwe di peçm (Kadmlarm bE^ örtüsü) Mlhr: Roj (Güneş) Mîxfer: Küme ku esker di dm sered xwe (Asker başhğı) Mîqras: Meqes (Makas) MBBel: Pu-anîya «MiUet»e («MiUet»in çoğulu) Mîna: KulUkekîye (Bir çiçek) MMen-nas: Jı mırovan (İnsanlardan) Minû: Bıhuşte (Ceımet) Mîr'at: NeynUt (Ayna) M%kat: Fanos (Fener) Mi^kate Hemel: Fanosa Beran. avzîvkırî (Altm veya gümüş yaldızlı) Mı'tır: Dermane behnxweş (Güzel koku) Mıtî. mexsed je Bıfea Berane jı 12 bırcen roje ku di Newroz'eda roj di keve (Koç .: Bınferman (îtaat eden) Mı'telîf : Hogır (Ülfet eden) Mı'tekîf : Peresdare di mızgefteda (Tapmakta ibadet eden) Mı'temîn: Ewle (Emin olan.

çig. kitap anlanmida kuUanihnig) Namirad: Bê mirad (Muratsiz) . nadide) Nafe: Misk (Misk) Nafeyêd Tetari: Miskên welatê Teteran (Tatar ulkesinin miskleri) Nageh: Ji nîşkave (Aniden) Nagîhan: Ji nîgkave (Aniden) Nahîd: Sitêra Zuhre (Venus yUdizi) Naxelef: Kesê ku na be wekflê Xwedê (Aîlaha vekil olmayan kimse) Naxwende: Nexwendî (Okumamiş) Nail: GîhLştox (Eren. bi mana pirtiikê hatîye gotin (Mektup. xav (01gunla§mami§. maksat guneşin Nevruz'da girdigi Koç Burcudur) Muxlem: Tolazê ku bi kuran xirabî di ke (Kulampara) Mîims: Hogir (tîlfet eden) N Nab: Zelal (Duru) Nabahx: Negîhayi. nail olan) Naqe: Deva mê (Dişi deve) Naqil: NeqUkirox (Nakleden) Naqûr: Navê sazekîye (Bir sazm adi) Nakam: Miradnîvco.540 Feneri. muratsiz) Na Imncine: Bi cî na bm (Sigmazlar) Nam: Nav (Ad) Name: Mektûib. kem) Naçar: Ji neçarî lazime (Çaresizlikten gerekir) Nadir: Tiştê kêm peydabiijrî (Az bulunan şey. bê mirad (Eksik muratli. nadir) Nadîrul-wuqîi': Kêm peydabiiyî (Az bulunan) Nadîde: Tiştê ku kêm peyda di be (Az bulunan.

2 Tevvırekî şekır (Bir çeşit şeker) Nebîyy: Pexember (Peygamber) Nebi: Tîr (Ok) Necaset: Pîsî (PisUk) Nedamet: Poşmanî (PişmarUık) Nedîm: Yawer (Yaver) Nef : Mefa (Fayda) Nefaîs: Tışten heja (DeğerU şeyler) Nefha: Pıfkırm (Üflemek) . hafif) Naumîd: Be hevî (Umutsuz) Nay: Saza Ney (Ney) Naye gerdan: Saza Ney a ku di gerîya. pmdık (Gonca) Natewa: Qels. bere (Uygunsuz kimse) Nasıh: Şîretkırox (Öğüt veren) NasDc: Xırabkırox (Bozan. napıjîyayî (Olgunlaşmamış. bozucu) Nasût: Madde (Madde) Naşıkufte: Nepışkıfî. sıvık (Zayıf. pişkin olmayan) Narine: Tevı^ırekî fîkî (Narenciye) Nas: 1 Naskırî (Tanıdık). olgun¬ laşmamış) Nar: 1 Hmar (Nar) . 2 Xelq (Halk) Nasaz: Ne lı re. yan jî jı gerdana dengbej a "vvek Neye dengzırav (Dönen Ney'den. ya da Ney gibi ince sesli olan şarkıcmm gırtlağından) Nazeııde: Nazdar (Nazlı) Nazır: Nıhertox (Gören) Nazırın: Nıhertoxan (Görenler) Nebat: 1 Giy ay an (Bitkiler). ne gîhayî (Pişkin olmayan. 2 Ağır (Ateş) Naresket: Negîhayî.541 İVamîzad: Mensûbe bı nave yeke (Birinin adma mensub olan) Napesend: Kara ku na ye ecıbandm (Beğenilmeyen iş) Napuxte: Ne pıjîyayî.

giinaiikar) Neh taq: Neh kumbet. 2 Nejad (Soy) N^t: Kêfxwegî (Sevinç) Ne şî: Ni karî. neh felek (Dokuz kubbe. edemez) Ne't: Pesn (Övgii) Netaîc: Derketî.542 Nefx: Pifkirm (Uflemek) Nefîr: Gelek mirov (Kalabahk) Nefsê emmar: Nefsa ku berê mirov di de rêya xu-ab (însani kötii yola iten nefis) Nefîir: Nefretkirox (Nefret eden) Nehar: RoJ (Giindiiz) Nehm: Nîne (Degil) Nehîn: Veşarî. fesat (Miifsit) Nerd: Lîztika bi Tewlê (Tavla oyunu) Nesara: FUIejon (Hiristiyanlar) Neseq: Dîsiplm (Disiplûi) Nesîm: Sura bayê (Yel) Nesl: 1 Sertîr (Ok ucu). Nexme: Sitiran (Tiirkii. şarki söylemek) Nejdî: Talanker (Yagmaci) Neqdeyn: Zêr ii zîv. dokuz felek) Nexl: Dara xurraê (Hurma agaci) Nexm. ked (Sonuçlar. m kare (Eîdemezsin. dU bi kîn (Kinci) Nehnu aşiq: Em evîndarm (Biz aşigiz) Nehs: Kesê bextreş. bi mecazî di mana bêjeda hatîye (Altm ve giimuş. sakli) Neliînder: Di hundir. gunehkar (Mutsuz. mecazî olarak edebiyat anlammda gelEoiş) Neqîyy: Paqij (Temiz) Neqqad: Tenqîdkirox (Eleştirici) Neqqa§: Nexşker (Nakişçi) Nemek: Xwey (Tuz) Nennuam: Pejrvgerîn. nepenî (Gizli. uriinler) Netnk: Zêrên bi gerdenîyêve (Kolyeye takUan altmlar) .ê xweda.

yeni yetişmiş) Neyyahe: Jma ku h ser mirî di sıtıre (Ölü üzerine ağıt söyleyen kadm) Nezc: Gîhan: (Olgunlaşma) Nezer: Nıhertm (Bakmak) Nezerbaz: Kese ku mhertma wî 'wek a tejrre baze (Şa¬ hin bakışlı) Nezîr: Wek (Gibi. nepenî (Gizli. bal (Yanmda) Nımûd: Xuyayî (Görünme) Nısfîyye: Bı insaf (însafh) Nışîn: Rûnıştî (Oturan) Nızûl: Rıjîn (Dökülme) Nızhetgeh: Cîhe behn berdane (Oyalanma yeri) Nîdakunend: Bangkırox (Çağıran) Nîhad: BUmd (Yüksek. emsal) Nezm: Rezkmn (Sıralamak) Nıbıwwet: Pexemberî (Peygamberlik) Nıdd: Hevtaye dıj (Karşı olan denk) Nıgîn: Gustü (Yüzük) Nıhîn: Veşarî. 2 Hez (Güç). 3 HavU (Çare) Newadır: Pıranîya «Nadır»e («Nadir»in çoğulu) Newaîraqî: Dengzırav (înce sesü) Newbawe: Nubar (Turfanda) Newheker: Kese ku h ser mirî di sıtıre (Ölü üzerine ağıt söyleyen) Nevra. saklı) Nık: Cem. uzun) Nîhal: Şax (Dal) Nîhan. Nîhanî: Bı dızî (GizUce) Nîqat: Nuxteym (Noktalar) Nîkesîret: Xvıîbaş (Temiz huylu) Nîkûkar: Karbaş (İyi işü.îz: Nû rabûyî (Yeni kalkmış.543 New': Te-^ır (Çeşit) Newa: 1 Denge sıtırane (Şarkı sesi). işi güzel olan) .

nuktedan) Numa: 1 Xuya bii (Görundu). sonra- .i Nlkûnam: Navbaş (îyi adli) Nîkûserencam: Kesê ku dawîya wî baş ii xêre (Sonu iyi olan) Nîlîifer: Navê kulUkekîye (Bir çiçek adi) Nîna: Ne anî (Getirmedi) Nîran: Agmn (Ateşler) Nîsa': Jmm (Kadmlar) Nîsar: Werandm (Serpmek ) Nîsbet: 1 Li gorî (Göre).4. Nîiresîd: Nii^ayî.şîn: Şêrîn (Tath) niidîtî (Yeni yeti§en. davramş) Nîibade: Nilgîhajd (Turfanda) Nûbare: Niigîhayî (Turfanda) Nîierîis: Biika nii (GeUnUk) Nîierêsê xurşîd: Roja wek bîika nîi (GeUn gibi olan gune§) Nîik: Nukul (Gaga) Nûres. dan görme) Nîiş: Vexwarm (îçmek) Nîi. 2 Lava (Yakariş) Nîzam: Sazuman (Diizen) Noşi: Ve xwar (îçti) Nuql: Şekirê behîvan li fisteqan (Badem ve fistik §ekeri) Nuktedan: Zanayê bi tiştên zirav (înceUkleri bUen.!:. 2 Nîşan da (Gösterdi) Nuwanî: Tevger (Hareket. 2 Wek (Gibi) Nîsf: Nîvî (Yarim) Nîswan: Jmm (Kadmlar) Nîsyan: Ji bîrkirm (Unutmak) Nîyaz: 1 Daxwaz (Dilek).

1119 Kapak Resmi:Ayhan ERER - ÎSTANBUL Fiati: 20 tira « Kapak Baskisi : ouRANOFSETB^tMivi .^'V^ Q^?sgc^^^^^:g. Dogu ede biyatimn en önde gelen klasikleri arasinda yer alan dev eserl MEM Û ZÎN (Memo ile Zin)'i TUrklye'de llk defa olarak hem KUrtçeorijlnali.^g'(t£Hty^^ ^)a>^QG^^'^^4^S'^£<^iV£<Vf^C^^ Buyuk şalr E h m e d e Xanf (Ahmet-i Hanf)'nin.hemdegerli dUşUnUr MehmetEmln Bozarslan' in TUrkçe çevlrlslyle okurlara sunmaktan gurur duyuyoruz.K. GÛN YAYINLARI: P.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->