You are on page 1of 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH

)

Tahun Tarikh Masa Bilangan Murid Mata Pelajaran Tema Tajuk Hasil Pembelajaran:

: 4 Ibnu Sina : 25 April 2012 : 12.15 – 12.45 : 19 0rang : Bahasa Melayu : Amalan Hidup Sihat : Jagalah Kebersihan

Fokus Utama 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.

Fokus Sampingan 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar, serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i. Membaca lancar teks bahan bacaan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 3 i. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.

Objektif Pelajaran: Pada akhir pelajaran ini murid dapat: 1. Menyatakan 3 aspek tentang „Penjagaan Kebersihan Diri‟ secara lisan. 2. Membaca lancar teks „Cara Menjaga Kebersihan Diri‟ pada kadar sekurang-kurangnya 80% sebutan dan intonasi yang betul. 3. Mencari 3 isi penting dari teks „Cara Menjaga Kebersihan Diri‟.

Sistem Bahasa : Tatabahasa Pengisian Kurikulum: : ayat tunggal dan ayat majmuk

Ilmu Nilai Kemahiran Berfikir

: Pendidikan Jasmani Kesihatan (PJK), Teknologi : bekerjasama, keberanian, kebersihan : Menghubungkaitkan, mengimbas kembali, menganalisis, meringkaskan

Belajar Cara Belajar

: bacaan secara luncuran, perbincangan, mendengar aktif, bercerita

Kecerdasan Pelbagai Bahan Bantu Belajar

: verbal-linguistik, Intrapersonal : Sabun mandi, tuala mandi, petikan „Cara Menjaga Kebersihan radio. Diri‟, lembaran kerja 1, lembaran kerja 2 dan

Pengetahuan Sedia Ada

: Murid mengetahui faedah menjaga kebersihan diri

ISI PELAJARAN

STRATEGI

CATATAN

Gambaran mengenai tajuk pembelajaran

Set Induksi (3 minit)

KB:Menghubungkaitkan

1.Guru membawa sabun mandi dan tuala ke dalam kelas 2.Guru meminta murid meneka tentang rutin harian menjaga kebersihan diri 3.Guru mengaitkan aktiviti set induksi dengan tajuk pelajaran yang hendak diajar.

BCB : mendengar Aktif

BBB : sabun mandi dan tuala mandi

Ilmu: PJK

Membaca teks bacaan

Langkah 1 (5 minit)

BBB : petikan „Cara Menjaga Kebersihan Diri‟

1.Guru memberikan teks bertajuk „Cara Menjaga Kebersihan Diri‟ kepada setiap murid dalam Kelas.

BCB: Membaca secara luncuran,perbincangan

2.Murid membaca petikan secara kelas dan kumpulan. KP : Intrapersonal.

3.Murid dapat membacakan teks „Cara Menjaga Kebersihan Diri‟ dengan lancar dan intonasi yang betul.

KB: menganalisis, Meringkaskan

Ilmu: PJK

4.Guru memberikan ulasan tentang kelancaran bacaan murid.

Gerak kerja kumpulan.

Langkah 2 (7 minit) Sistem bahasa:

Murid mencari isi penting dalam teks bacaan

1.Gurumembahagikan murid kepada 5 kumpulan.

Ayat tunggal

Nilai: Kerjasama 2. Guru meminta murid mencari isi penting dalam teks bacaan „Cara Menjaga Kebersihan Diri‟. Nilai: keberanian 2.Murid menggaris dan mencatatkan isi-isi penting. BBM: lembaran kerja 1

Aspek Penjagaan Kebersihan Diri: 1. Mandi 2. Pakaian 3. Gigi 4. Tangan 5. Rambut

Sistem bahasa:Ayat tunggal

3. Murid menulis jawapan mereka dalam lembaran kerja 1

Guru meminta wakil daripada setiap kumpulan menyatakan apa yang telah mereka bincangkan tentang aspek „Penjagaan Kebersihan Diri‟.

Langkah 3 (5 minit)

KB : Mengimbas kembali,menghubungkaitkan

1.Wakil akan membentangkan hasil di hadapan kelas dengan menggunakan sebutan yang jelas. KP : verballinguistik, Nilai: keberanian 2.Murid dapat menyatakan 3 aspek tentang „Penjagaan Kebersihan Diri‟ secara lisan. BCB : bercerita

Menjawab soalan kefahaman :

Langkah 4 (7 minit)

BCB: Merujuk

1. Guru memberikan lembaran kerja 2 kepada murid. 2. Murid menjawab soalan kefahaman dalam lembaran kerja 2 itu secara individu.

KB :menganalisis

BBB : lebaran kerja 2

Nilai: Yakin

Ilmu:PJK 3.Guru membantu murid yang lemah menjawab soalan. KP: Intrapersonal

Membuat rumusan dan menyanyikan lagu “Kebersihan Diri”.

Penutup (3 minit)

PSA :lagu “Kebersihan Diri telah dipelajari dalam kelas

Kognitif: 1.Guru membuat rumusan tentang apa yang murid telah pelajari. Sosial: 1.Guru mengucapkan tahniah kepada murid kerana telah berjaya mengikuti pelajaran hari ini. 2.Murid-murid akan menyanyikan lagu „Kebersihan Diri‟

Muzik.

BBB:radio

Lembaran kerja 1 Nyatakan isi-isi penting yang diperolehi dari petikan. ISI PERTAMA

ISI KEDUA

ISI KETIGA

ISI KEEMPAT

ISI KELIMA

Lembaran kerja 2

Soalan kefahaman.

Jawab soalan di bawah ini berdasarkan petikan yang telah dibaca.

1. Mengapa kita perlu mandi setiap hari?

2. Mengapa kita perlu menjaga kebersihan diri?

3. Apakah yang kita perlu lakukan sebelum makan ?

______________________________________________________________

4. Bagaimana cara untuk mejaga kebersihan gigi?

______________________________________________________________

5. Mengapa kita perlu memakai pakaian yang bersih?

______________________________________________________________