KEWANGAN

Kaitan Kewangan Dengan Jabatan Lain C. Peranan Pengurus Kewangan .3.3. Definisi B.1 Definisi dan Peranan A.

•membantu jabatan sumber manusia membayar potongan caruman KWSP dan SOCSO daripada gaji bulanan pekerja. Jabatan Pengeluaran Jabatan Sumber Manusia . Definisi • Merangkumi seluruh harta dan liabiliti yang mempunyai nilai wang yang dipunyai oleh sesebuah perniagaan B. •menyediakan dan meluluskan belanjawan kepada jabatan pengeluaran untuk membeli bahan mentah dan inventori yang akan diguna dalam proses pengeluaran. Kaitan Kewangan Dengan Jabatan Lain Peranan Jabatan Kewangan Terhadap Jabatan Lain Jabatan Pemasaran •menyediakan dan meluluskan belanjawan promosi yang bersesuaian dengan sumber kewangan oraganisasi •tujuan mengadakan promosi adalah untuk meningkat jualan.A.

-membuat penilaian tentang nilai aset tetap. . menganalisis dan membuat perancangan kewangan -sebagai garis panduan kepada jabatan lain untuk melaksanakan aktiviti organisasi. -menentukan sama ada aset sedia ada perlu ditukarganti. -mengawal kedudukan kewangan organisasi. 2. Mengurus struktur aset syarikat -memastikan perbelanjaan atas aset tetap dan aset semasa adalah munasabah untuk mewujudkan kombinasi aset yang terbaik. Peranan Pengurus Kewangan 1. -meningkat kapasiti pengeluaran.C.

Mencari sumber kewangan untuk organisasi -sama ada dalam bentuk ekuti atau hutang -pengurus kewangan membantu organisasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan yg boleh dipercayai -mendapatkan sumber hutang daripada pihak yang berurusan dengan organisasi -membuat pinjaman atau menerbitkan saham syarikat 4. Menyediakan penyata kewangan -tanggungjawab utama kepada pengurus kewangan -penyata kewangan yang menggambarkan kedudukan kewangan serta aliran tunai organisasi boleh dijadikan alat kawalan kewangan -digunakan sebagai asas perbandingan dalam sistem kawalan kewangan .3.

memastikan setiap keputusan pelaburan organisasi adalah menguntungkan setelah mengambil risiko yang bakal dihadapi. keberuntungan dan risiko syarikat . .5. .memastikan nisbah modal kerja dan nisbah aset cair adalah pada nisbah yang ideal bagi memastikan kemampuan membayar hutang jangka pendek organisasi. Menjaga kecairan.

Penyata Kewangan .

Menunjukkan jumlah aset dan liabiliti firma bagi sesuatu tempoh kewangan. .Keuntungan atau 1. 2.Perubahan sumber kewangan syarikat.Kos barangan jualan semasa 3.Perubahan modal kerja dari tempoh kewangan yang lepas. Keuntungan atau kerugian bagi sesuatu tempoh.Definisi Penyata Kewangan : • Ringkasan laporan aktiviti perniagaan dan kedudukan aset.Liabiliti semasa dan 3.Belanja operasi liabiliti bukan 4.Nilai aset tetap dan kerugian aset semasa 2. Laporan tentang punca perolehan dan penggunaan dana bagi suatu tempoh kewangan. Perkara yang ditunjukkan 1. Jenis Penyata Kewangan Definisi Penyata Pendapatan Kunci Kira-kira Penyata Aliran Dana Ringkasan tentang semua pendapatan dan perbelanjaan syarikat.liabiliti dan ekuti sesebuah syarikat pada tempoh kewangan syarikat.Nilai ekuiti pemilik 1.Jumlah hasil syarikat 2.

Perancangan pelaburan dana masa depan untuk mendapat untung.Membantu merancang kos barangan jualan dan cara kos tersebut dapat diminimumkan.Jenis Penyata Kewangan Penyata Pendapatan Kunci Kira-kira Penyata Aliran Dana Kegunaan 1. 2. 2.Perancangan pelaburan untuk mendapat keuntungan pada masa depan.Membantu merancang sasaran jualan tahunan.Perancangan pembayaran deviden & faedah kpd 3. 3. 4.Penilaian prestasi dan menentukan pelaburan polisi kewangan yang akan dibuat kelak.Membuat perbandingan penyata pendapatan sebenar dengan proforma penyata pendapatan supaya tindakan pembetulan dapat diambil.Penilaian prestasi dan polisi masa depan. 3.Perancang pembayaran pelabur dan peminjam deviden dan faedah untuk menjamin kedapatan bagi menjamin pelaburan dan pinjaman. bulanan. 2. . kewangan perniagaan oleh pelabur luar untuk 4. 1. kedapatan pelaburan dan pinjaman pada 4. perniagaan oleh pelabur luar untuk menentukan pelaburan yang akan dibuat kelak.Menentukan belanja operasi yang rasional untuk mengelakkan pembaziran.Perancangan pembiayaan dan modal kerja untuk membiayai perbelanjaan operasi.Perancangan pembiayaan dan modal kerja untuk membiayai perbelanjaan operasi. 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful