ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

Catedra „Contabilitate şi audit”

Eudochia Bajerean
Ecaterina Cechina

Rodica Cuşmăunsă

Editura ASEM

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI
Catedra „Contabilitate şi audit”

Eudochia Bajerean
Ecaterina Cechina

Rodica Cuşmăunsă

CAIET
pentru lucrări practice
la disciplina
BAZELE CONTABILITĂŢII

Facultatea__________________
Grupa___________
Numele_____________________
Prenumele__________________

Chişinău – 2005
1

CZU 657.1(076.5)
B 17

Lucrarea a fost recomandată pentru editare la şedinţa Consiliului facultăţii „Contabilitate”
(proces-verbal nr. 1 din 29.08.05)
Referenţi: conf. univ. dr. L. Cauş;
conf. univ. dr. L. Grabarovschi

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii
Bajerean, Eudochia
Caiet pentru lucrări practice la disciplina „Bazele contabilităţii” / Eudochia Bajerean,
Ecaterina Cechina, Rodica Cuşmăunsă; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. Catedra
„Contabilitate şi audit”. – Ch.: Dep. Ed.-Poligr. al ASEM, 2005. – 95 p.
ISBN 9975-75-340-X
500 ex.
657.1(076.5)

Autori: prof. univ., dr. E. Bajerean;
conf. univ., dr. E Cechina;
lect. univ., dr. R. Cuşmăunsă

ISBN 9975-75-340-X

© Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM

2

Rapoartele financiare 76 Anexă 80 3 . Bilanţul contabil – procedeu de bază al contabilităţii 19 TEMA 4. Registrele şi formele de contabilitate 70 TEMA 10. Contabilitatea – principalul sistem informaţional 5 TEMA 2. Inventarierea – mijloc de verificare a datelor 67 TEMA 9. Documentaţia ca element al metodei contabilităţii 59 TEMA 8. Sistemul de conturi şi dubla înregistrare 27 TEMA 5. Metodica contabilităţii operaţiunilor economice principale 41 TEMA 6. Obiectul şi metoda contabilităţii 7 TEMA 3. Evaluarea şi rolul ei în contabilitate 50 TEMA 7.CUPRINS TEMA 1.

prin sugestiile şi observaţiile ce ne vor transmite. fapt care a impus ordonarea temelor practice în succesiunea logică a cursului dat. urmărite prin elaborarea acestei lucrări. Această lucrare este binevenită din motivul că studenţii soluţionează problemele propuse spre rezolvare nemijlocit în paginile „caietului”. a lucrării de faţă. de a facilita integrarea lui viitoare la locul de muncă. Exprimăm anticipat mulţumiri tuturor celor care. având ca temei interpretarea şi formalizarea contabilă a fenomenelor şi proceselor respective. de a-i stimula gândirea economică. cât şi studenţilor altor facultăţi ale instituţiilor de învăţământ superior şi colegiilor. corespunzătoare temelor cursului. Problematica lucrării este fundamentată şi structurată în baza programei analitice a cursului „Bazele contabilităţii”. iar în cadrul fiecărei teme – lucrări practice propuse spre rezolvare. fapt care înlesneşte rezolvarea şi verificarea problemelor. a cunoştinţelor obţinute de studenţi la cursul „Bazele contabilităţii”. vor contribui la îmbunătăţirea. Autorii 4 . constau în concretizarea.Prezenta lucrare este destinată atât studenţilor Facultăţii „Contabilitate”. aprofundarea şi ilustrarea mai bogată. în continuare. a viitorilor specialişti. lucrarea cuprinde 10 teme practice. fapt ce contribuie la abilitarea. Rezolvarea de către studenţi a cazurilor propuse are menirea de a plasa studentul în universul întreprinderii cât mai aproape de procesele economice reale. Obiectivele prioritare. În total. bazată pe eficienţă. din punct de vedere practic. într-o măsură sporită. Un motiv important e şi reducerea intervalului de timp necesar rezolvării itemilor.

........... 7..................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... 2................................................................... în momentul .................................................................................................................... Utilizatorii informaţiei contabile se subdivizează în ..................................................... Fondator al contabilităţii se consideră .......................................................... iar sumele recuperării daunei materiale de către persoanele vinovate se vor constata ca ..................... când s-a definit ................ .................. care este cunoscut ca autorul primei cărţi de contabilitate................................. 10........................................................ Conform principiului contabilităţii de angajamente....................................... ............................................................... 5............................................ Principiul ....................................................................................................................................... 8...................................... din care fac parte................................................................ ........................................................ studierea funcţiilor contabilităţii................ Contabilitatea este sistemul ...................................... lipsurile constatate în urma furtului se vor reflecta ca ................................................ ............................ .................................TEMA 1...................... 4............. Noţiunea de „principiul contabilităţii” înseamnă ....... Conform principiului ................................. Conform principiului ..... în cazul desfăşurării normale a activităţii întreprinderii în viitorul apropiat..................................................................... 6................................................... numai atunci când .............................. profesor de matematică................................................... se constată în perioada în care acestea au avut loc................................................. la care se referă ........... bunurile economice sunt evaluate în rapoartele financiare la ................... ................ .............. şi respectiv subevaluarea ................. Utilizatorii ............................. 9......................................................................................................................................... 3............................ indiferent de ............ iar în cazul suspendării sau reducerii substanţiale a volumului activităţii întreprinderii...................................... ..................... Problema 1 Se cere: de completat spaţiile libere................................................................................................................................................ Contabilitatea a devenit o ştiinţă autentică în secolul ................................................... în cazul furtului............................................................................... Contabilitatea – principalul sistem informaţional Scopul problemelor propuse spre rezolvare: − − însuşirea principiilor de bază ale contabilităţii....................... ........................ 1.... bunurile economice sunt evaluate în rapoartele financiare la ........................................................................... prevede neadmiterea supraevaluării ...................... 5 ................................................................................................................................... b) ................................................ ai informaţiei rapoartelor financiare se subdivizează în două categorii: a) ........................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................................................................................

......................................................................................... al contabilităţii.... Asigurarea integrităţii şi utilizării raţionale a bunurilor agentului economic este îndeplinită de funcţia ... patrimoniul şi datoriile ........ mijloacele fixe primite în arenda finanţată trebuie să fie reflectate în bilanţul arendaşului.. 12.............................. 13......................................................... 6 ........ Se cunosc următoarele funcţii ale contabilităţii ... în contabilitate şi rapoarte financiare..................... al contabilităţii........................................................................................... se reflectă separat de patrimoniul şi datoriile ........ veniturile şi cheltuielile ocazionate de unele şi aceleaşi operaţiuni economice se reflectă ................... ............................................................................. Conform principiului .............................................. precum şi de .... mişcării mijloacelor şi surselor de formare ale activităţii agentului economic este realizată de funcţia .......................................................... Conform principiului ...........11.......... 16.......................................... 15... Conform principiului necompensării în contabilitate este interzisă compensarea reciprocă dintre elementele de ............... Conform principiului ............................ 14...... ..................................................................... cu toate că drepturile de proprietate asupra acestora aparţin arendatorului................................................................................................. Acumularea informaţiei privind rezultatele financiare precum şi stării................................................. 17....................

TEMA 2. Obiectul şi metoda contabilităţii
Scopul problemelor propuse spre rezolvare:


identificarea mijloacelor economice şi a surselor de finanţare;
însuşirea clasificării mijloacelor economice şi a surselor de finanţare;
recunoaşterea consumurilor şi cheltuielilor;
însuşirea clasificării consumurilor, cheltuielilor şi a veniturilor întreprinderii.

Problema 2
Se cere: de completat spaţiile libere.
1. Obiectul de studiu al contabilităţii este ..........................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. La mijloacele economice nemateriale se referă mijloacele economice care ..................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3. Bunuri economice care au un termen de exploatare mai mare de un an şi valoarea unitară mai
mare de 3000 lei se numesc ............................................................................................................
4. Obiectele de mică valoare şi scurtă durată sunt obiecte care .........................................................
........................................................................................................................................................
5. Bunurile procurate de la alte întreprinderi şi destinate vânzării reprezintă ...................................
6. Creanţele întreprinderii reprezintă .................................................................................................
........................................................................................................................................................
7. Avansurile acordate salariaţilor în contul salariatului fac parte din ..............................................
8. Acreditivele fac parte din ...............................................................................................................
9. Cheltuieli ................................................................................................................ sunt cheltuieli
efectuate în perioada de gestiune curentă, dar care se referă la perioadele de gestiune viitoare.
10. .................................................................................. reprezintă valoarea aporturilor proprietarilor
întreprinderii (acţionarilor, asociaţilor) la patrimoniul acesteia depuse în contul achitării
acţiunilor (cotelor, părţilor sociale) pentru asigurarea activităţii statutare a întreprinderii.
11. Mărimea capitalului statutar se micşorează cu mărimea .................................................................
..........................................................................................................................................................
12. ................................................................................................................................ al întreprinderii
reprezintă datoriile fondatorilor privind aporturile la capitalul statutar.
13. .......................................................................................................... reprezintă valoarea acţiunilor
proprii răscumpărate de la acţionarii săi.
14. Venituri anticipate pe termen scurt se referă la ...............................................................................
15. Consumurile legate de deservirea şi gestiunea subdiviziunulor de producţie se numesc
.........................................................................................................................................................
16. Consumurile ................................................................................. sunt consumuri, a căror mărime
nu se modifică în raport cu modificarea volumului de produse fabricate sau servicii prestate.
7

17. Consumurile ............................................................................ sunt consumuri, a căror mărime se
modifică în dependenţă de modificarea volumului de produse fabricate sau servicii prestate.
18. În funcţie de direcţiile efectuării, cheltuielile se subdivizează în ....................................................
.........................................................................................................................................................
19. Cheltuielile activităţii operaţionale cuprind ....................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
20. Venituri neoperaţionale cuprind ......................................................................................................
21. Cheltuielile legate de activitatea de bază a întreprinderii se numesc cheltuieli ale activităţii
..........................................................................................................................................................
22. Cheltuielile care apar în urma procesului de desfacere a produselor, mărfurilor şi de prestare a
serviciilor se numesc cheltuieli …...................................................................................................
23. Cheltuieli aferente deservirii şi gestiunii întreprinderii în ansamblu se numesc cheltuieli
.........................................................................................................................................................
24. Veniturile suportate de întreprindere la desfăşurarea altor tipuri de activităţi decât cele de bază
se numesc venituri ale activităţii .....................................................................................................
25. Din procedeele specifice metodei contabilităţii fac parte ................................................................
..........................................................................................................................................................
26. Element specific al metodei contabilităţii care oferă posibilitatea reflectării la o anumită dată a
patrimoniului întreprinderii grupat pe tipuri, pe de o parte, şi pe surse de formare a acestora, pe
de altă parte, reprezintă ..................................................................................................................
27. ................... - procedeu comun tuturor ştiinţelor economice, care prevede studierea şi cercetarea
proceselor şi fenomenelor de la general la particular.
28. ......................................... - procedeu comun tuturor ştiinţelor economice, care prevede studierea
şi generalizarea proceselor şi fenomenelor de la particular la general.
29. ...................................................................... reprezintă totalitatea procedeelor cu ajutorul cărora
se studiază existenţa şi modificarea elementelor patrimoniale şi a drepturilor şi obligaţiilor.
30. ................................... - procedeu specific metodei contabilităţii care prevede studierea existenţei
şi mişcării elementelor patrimoniale în perioada gestionară, fiind grupate după anumite criterii.
31. Procedeu al metodei contabilităţii care permite controlul concomitent al mişcării elementelor
economice şi al surselor de finanţare ale acestora este ................................................................
32. Procesul .......................................... în care forţa de muncă este unită cu mijloacele de muncă,
prin care se acţionează asupra obiectelor de muncă, în urma căruia se obţine un produs finit
concret sau serviciu.
33. Procesul ............................................... totalitatea de operaţii legate de vânzarea produselor
finite, mărfurilor sau prestarea serviciilor.
34. Procesul ........................................ reprezintă asigurarea procesului de producere cu mijloace
necesare de producţie pentru fabricarea unui anumit volum de produse sau prestarea serviciilor.

8

Problema 3
Se cere: de clasificat elementele patrimoniale în mijloace economice şi surse de finanţare.
Date iniţiale:
Clasificarea elementelor patrimoniale
Elemente patrimoniale

Mijloace economice

1.

mijloace băneşti din contul curent

2.

resurse naturale

3.

capital nevărsat

4.

creanţe ale personalului

5.

datorii privind facturile comerciale

6.

investiţii financiare

7.

venituri anticipate curente

8.

produse

9.

profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

10.

împrumuturi acordate

11.

rezerve prevăzute de legislaţie

12.

capital secundar

13.

împrumuturi primite

14.

avansuri acordate

15.

obiecte de mică valoare şi scurtă durată

16.

mijloace fixe

17.

datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi

18.

creanţe privind facturile comerciale

19.

avansuri primite

20.

producţia în curs de execuţie

21.

cheltuieli anticipate curente

22.

datorii faţă de personal privind retribuirea muncii

23.

active nemateriale

24.

datorii privind decontările cu bugetul

25.

materialele

9

Surse
de finanţare

sticle de 0.7 l pentru îmbutelierea vinului roşu. clădirea depozitului de produse finite al întreprinderii. acreditive. mijloace băneşti 10 Problema 4 11 alte mijloace economice pe termen scurt . disponibilităţi băneşti în contul curent în valută naţională. datoria cumpărătorilor pentru mărfurile procurate. 4. 9. 8. 3. Mijloace economice № 3 nemateriale materiale pe termen lung 4 5 investiţii pe termen lung alte mijloace economice pe termen lung 6 stocuri de mărfuri şi materiale 7 Mijloace economice curente 8 Creanţe pe termen scurt privind facturile comerciale creanţe pe termen scurt Mijloace economice pe termen lung 9 investiţii financiare pe termen scurt Clasificarea mijloacelor economice Se cere: de efectuat gruparea mijloacelor economice la S. 5. 2.A „Vismos” în funcţie de rolul pe care-l îndeplinesc. 7. 6. 1. licenţa pentru activitatea de producere a întreprinderii. 1 brevete. dar neachitate. acţiunile “întreprinderii fiice” care au termen de răscumpăre mai mare de un an.10 2 cambii comerciale pe termen scurt primite.

disponibilităţi băneşti în casierie. dar neachitate de către aceştia. 20. plata abonamentului la revista „Monitorul Oficial” în avans pentru 12 luni. 24. suma avansului acordat furnizorului în contul livrărilor ulterioare. 15. utilaj destinat instalării. 10. datoria lucrătorilor întreprinderii pentru mărfurile procurate. 12. 21. obligaţiunile S. vinul roşu „Cabernet”. 14. 22. piese de schimb. 11. sortul de struguri „Cabernet” din care se fabrică vinul roşu „Cabernet”. vinul roşu „Cabernet” predat la maturare. suma impozitului pe venit achitată în avans. suma avansului acordat lucrătorului întreprinderii.A “Liga” care au termen de răscumpărare de 12 luni. 13. .11 împrumuturi acordate pe termen scurt. 18. 16. strungul de producţie. plantaţii perene. 19. 17. 23.

valoarea acţiunilor proprii răscumpărate.A “Vesta”. datorii financiare pe termen scurt 9 Datorii pe termen scurt 10 datorii comerciale pe termen scurt Problema 5 11 datorii pe termen scurt calculate . 7. 2. sumele ajutorului acordat de către Guvern întreprinderii pentru stimularea procesului de producţie. cambii financiare emise pe termen scurt. sumele împrumutate pe o perioadă de 2 ani de la S. 1 Nr. sumele creditului bancar pe termen scurt. suma impozitului funciar datorat bugetului de stat.A „Vismos”. sume primite de la clienţi în contul livrării ulterioare a mărfurilor. sumele datorate fondatorilor întreprinderii. 5. crt. 2 împrumuturi pe termen lung primite de la personalul întreprinderii. 4. 3.12 9. 8. 6. Sursele de finanţare capital statutar şi suplimentar 3 rezerve 4 5 profit nerepartizat (pierdere neacoperită) 6 Datorii pe termen lung 7 Împrumuturi pe termen lung datorii financiare pe termen lung Capital propriu capital secundar Clasificarea surselor de finanţare 8 datorii pe termen scurt calculate Se cere: de efectuat gruparea surselor de finanţare la S. 1.

A “Nica”. suma salariului calculat. valoarea automobilului neinvestit în capitalul statutar al societăţii de către fondatori. 13. 17. 12.13 22. datorii faţă de compania de asigurare „Moldasig”. diferenţe de curs aferente aporturilor valutare în capitalul statutar. cotele fondatorilor S. suma avansului primit pe 6 luni pentru transmiterea în arendă a încăperii depozitului. 10. 16. 15. cambii comerciale acordate pe termen scurt. dar neachitatat de către întreprindere. datorii faţă de titularii de avans. pierdere netă a perioadei de gestiune. „Gama” pentru mărfurile procurate valoarea cărora va fi achitată peste o lună. . suma datorată S. 20.A. 14. 18. 19. 11. 21. diferenţele dintre valoarea nominală şi valoarea de vânzare a acţiunilor proprii. suma impozitului pe bunurile imobiliare neachitată. datoria “întreprinderii-fiică” faţă de “întreprinderea-mamă” pentru materia primă aprovizionată.

fondul statutar. programă informatică. disponibilităţile băneşti în valută naţională. 4 6 7 8 10 11 12 13 14 9 5 haine de protecţie. Mijloace economice 5 Capitalul propriu Surse de finanţare Datorii pe termen lung 6 Se cere: de clasificat elementele patrimoniale în mijloace economice şi surse de finanţare şi în cadrul lor pe tipuri. obligaţiunile „întreprinderii-fiice” procurate pe un termen de 15 luni. credite bancare pe termen scurt în euro. Mijloace economice pe termen lung 3 Mijloace economice curente 4 Stocuri de mărfuri şi materiale. crt. profit nerepartizat al anilor precedenţi. suma abonamentului la „Logos press” achitată pe o perioadă de 6 luni. construcţii în curs de execuţie. 1 Elementele patrimoniale 2 1 Nr. salariul neachitat. Clasificarea elementelor patrimoniale 7 Datorii pe termen scurt Problema 6 .14 contribuţii privind asigurările sociale ale salariaţilor. Materiale. valoarea strungului neinvestit în capitalul statutar al societăţii de către fondatori. cambii financiare pe termen lung acordate. 3 2 materiale de construcţie.

suma avansului acordat furnizorului în contul livrărilor ulterioare ale produselor. cambii comerciale pe termen lung primite.15 disponibilităţile băneşti din casierie. 22 21 20 16 datoriile pe termen scurt ale companiei de asigurare „QBE ASITO”. dar neachitate. suma avansului primit de la clienţi în contul livrărilor ulterioare ale produselor. instalaţii de transmisie. producţia care n-a trecut toate fazele procesului tehnologic. datoriile pe termen scurt faţă de compania de asigurare „QBE ASITO”. pierdere netă a perioadei de gestiune. 24 25 26 30 31 32 29 28 27 23 datoria faţă de „întreprinderea-mamă” pentru mărfurile primite. 15 . datoria clientului pentru produsele procurate. împrumuturi acordate pe termen de 12 luni. sancţiuni economice neachitate de către întreprindere. datorii faţă de titularii de avans. 17 18 19 emblemă comercială. sumele datorate acţionarilor privind dividendele calculate. suma avansului primit de lucrătorul întreprinderii în contul salariului. suma accizului neachitată.

7. 2. costul materialelor vândute. 3. valoarea energiei electrice utilizate pentru iluminarea oficiului întreprinderii.16 Consumuri şi cheltuieli 13. 9.A „Viitorul”: 12 Pierderi excepţionale Problema 7 13 Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit . cheltuieli de vânzare a unui automobil. cheltuieli privind ambalarea produselor spre vânzare. dobânzile calculate băncii comerciale. calculul uzurii clădirii biroului administrativ al întreprinderii. 12. salariile calculate muncitorilor ocupaţi cu fabricarea produselor. 10. calculul uzurii utilajelor de producţie. cheltuieli privind impozitul funciar. 5. Consumuri directe de materiale 3 Consumuri directe privind retribuirea muncii 4 Consumuri indirecte de producţie 5 Costul vânzărilor 6 7 Cheltuieli comerciale Cheltuieli operaţionale 8 Cheltuieli generale şi administrative Consumuri Alte cheltuieli operaţionale 9 Cheltuieli neoperaţionale 10 Cheltuieli ale activităţii de investiţii Clasificarea consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii. salariile calculate şefului secţiei de producţie. penalităţi calculate întreprinderii. 6. 11 Cheltuieli ale activităţii financiare Se cere: de clasificat elementele de mai jos în consumuri şi cheltuieli şi în cadrul lor pe grupe la S. 4. 1 2 1. 8. crt. lipsuri de produse constatate în urma inventarierii. Nr. valoarea de bilanţ al brevetului vândut. 11.

costul produselor vândute. valoarea materialelor consumate pentru reparaţia secţiei de producţie. 26. 28. 30.17 cheltuieli privind asigurarea securităţii subdiviziunilor de producţie. costul obligaţiunilor pe termen scurt vândute. materie primă utilizată pentru fabricarea produselor. combustibil utilizat pentru încălzirea secţiei de producţie. valoarea energiei electrice utilizate pentru iluminarea secţiei de producţie. 18. calculul redevenţilor. 21. 32. 17. 15. salariul calculat tehnologului-şef. 31. 25. salariul calculat muncitorilor ocupaţi cu demontarea strungului. costul serviciilor prestate. comisioanele calculate agenţilor comerciali. 29. 27. cheltuieli legate de deplasarea şefului secţiei de producţie. lipsuri de mijloace fixe depistate cu ocazia inventarierii. calculul impozitului pe venit al persoanelor juridice. 20. costul acţiunilor pe termen lung vândute. pierderi provocate de calamităţi naturale. . 24. diferenţe negafavorabile de curs valutar. 34. 14. calculul concediilor de odihnă aferente muncitorilor ocupaţi cu fabricarea produselor. 16. cheltuieli privind reclama produselor fabricate. 22. 19. calculul plăţii de chirie aferent biroului întreprinderii primit în arenda curentă. 23. 33.

13. 10. valoarea acţiunilor pe termen scurt vândute. 6. valoarea materialelor vândute. 20. 17.A. sume primite pentru arenda curentă.Problema 8 Se cere: de clasificat veniturile după tipul lor în venituri operaţionale şi neoperaţionale la S. venituri din dobânzi. Veniturile Venituri din vânzări Alte venituri operaţionale 1. 2. 12. valoarea produselor constatate în plus în urma inventarierii. „Bum”. valoarea obligaţiunilor pe termen lung vândute. valoarea mijloacelor fixe constatate plus în urma inventarierii. 24. venituri din vânzarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată. 18 Venituri neoperaţionale Venituri din Venituri din Venituri activitatea activitatea excepţionale de investiţii financiară . venituri din dividende. sume primite din subvenţii de stat. 21. 23. sume obţinute din recuperarea daunei materiale pentru lipsuri de mijloace fixe. sume primite din arenda pe termen lung. 14. venituri din redevenţe. Clasificarea veniturilor întreprinderii Venituri operaţionale Nr. 3. valoarea programei informatice vândute. valoarea produselor vândute. 9. 4. crt. 5. 15. diferenţe favorabile de curs valutar. 16. venituri din prestarea serviciilor. compensaţii primite pentru recuperarea pierderilor din calamităţile naturale. 11. sume obţinute din recuperarea daunei materiale pentru lipsuri de mărfuri. venituri din participaţiile în alte întreprinderi. 7. venituri din contracte de neantrenare în concurenţă. sume primite din sponsorizare. sume încasate din amenzi. 22. 18. 8. penalităţi. 19. venituri din primirea cu titlu gratuit a unui mijloc fix.

....................................................... 6......................................................................................................................... Bilanţul contabil este compus din .................................................................... ..... 8......................... ...................................................................................................................... ................................................................... 1.......................................................................................... 10................................. 2.............. însuşirea capitolelor şi posturilor bilanţului contabil.................................... . ......................................................................... Bilanţul contabil se prezintă numai în etalonul ............................................................................. şi partea dreaptă numită ...... părţi: partea stângă numită ............................................................................ Modificări bilanţiere Problema 9 Se cere: de completat spaţiile libere................... 5...................... ............. ...................................................................... bilanţului contabil reprezintă resursele controlate de întreprindere şi rezultate din evenimentele anterioare care vor genera în viitor un aflux de avantaje economice................... Active pe termen scurt cuprind următoarele subcapitole .................................................................................... Activele bilanţului contabil sunt amplasate ..................................................................................... 7...... Bilanţul contabil – procedeu de bază al contabilităţii Scopul problemelor propuse spre rezolvare: - însuşirea structurii bilanţului contabil. Tipul modificărilor Modificări bilanţiere Activ Pasiv majorare micşorare micşorare majorare Denumirea modificărilor de structură interactive de structură interpasive de volum în sensul majorărilor de volum în sensul micşorărilor 1 2 3 4 Figura 1.............................................................. 3....................... iar pasivele bilanţului contabil sunt grupate ..................................... iar exigibilitatea ........................................................ însuşirea tipurilor de modificări bilanţiere intervenite sub influenţa operaţiilor economice.................................................... Termenul lichiditate înseamnă ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Precizaţi care este succesiunea capitolelor bilanţului contabil ......................................... 19 ........ 11..................... Bilanţul contabil este . 9....................... ............................................... bilanţului contabil reprezintă sursele de finanţare a resurselor economice ale întreprinderii..... ........ ..............................................TEMA 3......................................... 4.......................................................................................................... Principala particularitate a bilanţului contabil constă în ...... ........................................................................... În componenţa capitalului propriu se includ următoarele subcapitole .........

............. 5.................................. 13................... 20............ 2................................................................... Nr. Problema 10 Se cere: 1) de întocmit bilanţul contabil respectând structura pe compartimente şi capitole................. 10....................... 7. Date iniţiale: Componenţa elementelor patrimoniale ale S................................................................... 15...................... 9............... 13. 4......... 23.................................. a bilanţului contabil sistematizează şi grupează informaţiile contabile după o structură bine determinată............ ............................................... Valoarea acţiunilor proprii răscumpărate Strunguri de producţie Cheltuieli anticipate curente Avansuri pe termen scurt primite Mărfuri Capital statutar Profit net al perioadei de gestiune Suma impozitului funciar datorată bugetului de stat Împrumuturi primite pe termen de 2 ani Creanţele cumpărătorilor pentru mărfurile procurate în credit Datorii privind asigurările medicale Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii Rezerve prevăzute de legislaţie Profit nerepartizat al anilor precedenţi Programe informatice Contul curent în valută naţională Datorii faţă de SA „Transcon” Brevete Venituri anticipate curente Uzura clădirilor şi strungurilor de producţie Amortizarea programei informatice şi brevetelor Clădiri Mijloace băneşti în numerar P 3 1 4 20 7 2500 8500 2900 3800 5500 15000 6500 500 5000 3000 400 1300 1500 11300 3200 8800 1700 2100 1900 12000 1800 25000 1200 ................................... 22................................... 16................................................................. 14.......01 200_........A.................... Datorii pe termen scurt se împart în ......................................... crt........... care este unică şi obligatorie pentru toate întreprinderile............. 19..... 8..... ............................................ ComparSubNumărul Capitolul timentul capitolul de ordine Suma (lei) bilanţului bilanţului bilanţului a postului contabil contabil contabil de bilanţ Elementele patrimoniale 1 6 2 3 4 5 1................................................ 12.................. 18.................................................... 3.......... 17........ „Raza” la 01............................................ 11................................................................. Numiţi elementele care micşorează mărimea activelor întreprinderii .............................................................................. 2) de calculat totalurile capitolelor bilanţului contabil................................. .......... 15................... ..... 6.. Funcţia .............................................................. 14....... 21.......................................................................................................... ...........12............................. Se cunosc următoarele tipuri de modificări bilanţiere sub influenţa operaţiunilor economice .............................. ..

Suma lei .01. “Raza” la 01.21 Total activ Activ Denumirea posturilor Suma Total pasiv Pasiv Denumirea posturilor Bilanţul contabil al S. 200_ Bilanţul contabil se întocmeşte în următorul tabel (respectaţi structura bilanţului contabil).A.

Date iniţiale: În activitatea agentului economic SA „Alizara” s-au produs următoarele modificări: Conţinutul operaţiilor economico-financiare Suma (lei) Influenţa asupra bilanţului Activ Pasiv majorare micşorare micşorare majorare 1. S-a virat în achitarea datoriei pentru mărfurile primite anterior 45000 Total bilanţ 6. S-a incasat un credit pe termen lung de la bancă 6000 Total bilanţ 11. S-a încasat în contul de la bancă suma datoriilor cumpărătorilor 35000 Total bilanţ 5. S-au primit materiale de la furnizori conform contractului 11000 Materiale Total bilanţ 100 000+11 000=111 000 2. S-a acordat un împrumut pe termen scurt în valută naţională 2500 Total bilanţ 22 Datorii privind facturile comerciale 100 000+11 000=111 000 . S-a acordat un avans titularului de avans (lucrătorul întreprinderii) 800 Total bilanţ 12. Din contul curent s-a plătit pentru licenţa procurată 8500 Total bilanţ 9. S-a preluat o parte din profitul anului curent pentru acoperirea pierderilor anilor precedenţi 8000 Total bilanţ 7. O parte din împrumuturi pe termen lung au fost rambursate din contul curent în valută 45000 străină Total bilanţ 3. A fost transferat un avans furnizorului în 20000 contul livrărilor ulterioare Total bilanţ 4. A fost primit un avans pe termen lung de la clienţi 10000 Total bilanţ 10. O parte din rezervele stabilite de statut sunt folosite la majorarea capitalului statutar 15000 Total bilanţ 8.Problema 11 Se cere: de indicat tipurile modificărilor provenite în urma operaţiilor economice asupra valorii totale a bilanţului contabil care constituie la 31 ianuarie 200_ – 100000 lei.

crt. 14. 1. 6. ţinând cont de modificările produse. 3. La 25 ianuarie întreprinderea a procurat de la alt agent economic mărfuri 4. La 27 ianuarie din casieria întreprinderii a fost achitată suma salariului calculat Suma (lei) 20000 4000 6000 3000 23 Modificarea posturilor bilanţiere Tipul modificării . b) să se întocmească bilanţul după fiecare operaţie economică. 15. 2. Date iniţiale: La 1 ianuarie 200_ întreprinderea “Viitorul” S. 11. 12.A. Conţinutul operaţiilor economicofinanciare 1. 10. 13.01. 4.Problema 12 Se cere: a) să se întocmească bilanţul contabil (respectând structura bilanţului contabil) la 1. Nr. crt.200_. 5. 9. c) să se specifice tipul modificărilor. Elementele patrimoniale Mese destinate vânzării Lemn Datoriile cumpărătorilor Datorii faţă de buget Profit net al perioadei de gestiune Clădirea întreprinderii Venituri anticipate curente Capital statutar Cont curent Dulapuri Salarii cuvenite muncitorilor Rezerve prevăzute de legislaţie Automobile Credite bancare pe termen de 3 ani Mijloace băneşti în numerar Suma (lei) 15 000 8 000 6 000 1 800 20 000 33 300 4 500 53 000 14 000 5 000 11 000 8 000 23 000 9 000 3 000 În luna ianuarie întreprinderea a efectuat următoarele operaţii economice: Nr. fabrică şi comercializează mobilă. 7. La 16 ianuarie întreprinderea a acordat din contul curent un avans pe termen scurt furnizorului în contul livrărilor ulterioare 3. 8. La 1 ianuarie conducerea întreprinderii a hotărât ca profit net al perioadei de gestiune să fie trecut în profit nerepartizat al anilor precedenţi 2.

24 .

Profit net al perioadei de gestiune se trece în acoperirea pierderilor ale anilor precedenţi S-a acordat din casă un avans spre decontare lucrătorului întreprinderii pentru necesităţile gospodăreşti ale acesteia S-a achitat datoria faţă de furnizori din contul curent de la bancă A fost restituită suma avansului nefolosit de lucrătorul întreprinderii în casierie 10000 300 2500 200 25 . 2.A. 6. 12. 6. 1. 11. Denumirea conturilor Rezerve stabilite de legislaţie Cont curent în valută naţională Uzura mijloacelor fixe Capital statutar Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale Casa Datorii faţă de personal pentru retribuirea muncii Mărfuri Cheltuieli anticipate pe termen scurt Profit net al perioadei de gestiune Mijloace fixe Pierdere neacoperită a anilor precedenţi Datorii privind decontările cu bugetul Obligaţiuni pe termen lung în părţi nelegate Suma (lei) 2700 12000 5000 5400 8000 300 4000 1600 500 10000 19400 1500 1200 1000 În timpul lunii decembrie întreprinderea a efectuat următoarele operaţii economice: Nr. 1. 5.12. 13. 3. 4. crt. 14. 2) să se indice tipul modificărilor produse.200_ următoarele solduri ale conturilor: Nr. 4. 9. 8. 2. 7. Date iniţiale: “Credo” S. 5.200_ (respectând structura bilanţului contabil). prezintă la 01.12. crt. 10.Problema 13 Se cere: 1) să se întocmească bilanţul la 1. Conţinutul economico-financiar al operaţiilor economice Modificările în bilanţul contabil Activ Pasiv majorare micşorare micşorare majorare Obligaţiunile pe termen lung deţinute la Banca Naţională au fost trecute în categoria celor pe termen scurt S-a procurat o programă informatică de la furnizori Tipul modificărilor Suma (lei) 1000 3000 3. 3) să se întocmească bilanţul la sfârşitul perioadei de gestiune.

26 .

¾ II „Active curente”. excepţie – 214 “Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată”. V „Datorii pe termen scurt”. Structura conturilor de activ şi pasiv 27 . − însuşirea clasificării conturilor contabile. Sistemul de conturi şi dubla înregistrare Scopul problemelor propuse spre rezolvare: − − − − − însuşirea structurii contului de activ şi de pasiv. însuşirea legăturii existente dintre contul sintetic şi conturile analitice. − însuşirea legăturii dintre conturi contabile şi bilanţ contabil.rulaj creditor Din componenţa conturilor de pasiv fac parte conturile claselor: ¾ ¾ ¾ ¾ III „Capital propriu”. VI „Venituri”. 222 „Corecţii la creanţe dubioase”. IV „Datorii pe termen lung”. − însuşirea modului de întocmire a balanţelor de verificare. excepţie – 113 „Amortizarea activelor nemateriale”. înţelegerea regulilor de funcţionare a conturilor. însuşirea modului de reflectare a operaţiunilor economice în sistemul conturilor analitice şi sintetice. 124 “Uzura mijloacelor fixe” 126 „Epuizarea resurselor naturale”. Debit Credit contul de pasiv Sold iniţial micşorările majorările (-) (+) Rulaj debitor Rulaj creditor Sold final Sold final = sold iniţial + rulaj creditor – rulaj debitor Figura 2. 314 “Capital retras”. însuşirea modului de înregistrare a corespondenţei conturilor contabile. excepţie 313 “Capital nevărsat”. ¾ VIII „Conturile contabilităţii de gestiune”. Din componenţa conturilor de activ fac parte conturile claselor: ¾ I „Active pe termen lung”. ¾ VII „Cheltuieli”. Debit Credit contul de activ Sold iniţial majorările micşorările (+) (-) Rulaj debitor Rulaj creditor Sold final Soldul final = sold iniţial + rulaj debitor .TEMA 4.

.............................Problema 14 Se cere: de completat spaţiile libere................................................................................................................................. Situaţia (existenţa) la un moment dat a unui element patrimonial reprezintă .................................. ............................... iar de pasiv ..................................................................... 14........................................................................ iar soldul final al conturilor de pasiv .......... ............. .................................. Pentru generalizarea informaţiei privind consumurile de producţie sunt utilizate conturile din clasa ...................................................... ........................................................................ ........... iar conturi contrapasive sunt ...................... ................................... 28 ........................................................................................................ ........................................................ Conturi contractive sunt ........................................................... iar formule contabile compuse .......................................................................................................................................................................... Legătura reciprocă dintre conturile contabile prin intermediul dublei înregistrări se numeşte .................. 9........................... iar a celei stângi ........................................ Soldul final al conturilor de activ se determină ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............... dacă .................................................... 7.............................................................................. ............................................................................................................ Contul............................... 8............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Contul se consideră deschis................................................................................................................................................... ................................................ 5.................................................................................................................................................................................................... ...................................................... Totalul sumelor înregistrate în debitul unui cont reprezintă ............................. reprezintă înregistrarea simultană şi cu aceeaşi sumă a unei operaţii în debitul unui cont şi în creditul altui cont....................................... 1........................ reflectă ..................................................................................................................................................... 3................................................................................................................................... 15............................................ ca procedeu specific al metodei contabilităţii.......................... 4.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10............................................ Elementele specifice contului sunt ............. ..................................................................................... ....................................................................................... ....................................................... ................................ 13......................... 11..................... Pentru generalizarea informaţiei privind existenţa mijloacelor care nu aparţin întreprinderii cu drept de proprietate se întrebuinţează conturile din clasa .................................................................... 12....................... 2....................... 6...... Denumirea părţii drepte a unui cont este ........... ..... .................................................................................................................... Totalul sumelor înregistrate în creditul unui cont reprezintă .................................................................................................................. Formule contabile simple sunt ......... Conturi de activ sunt conturile din clasele .............................

..... Procurarea materialelor 3................................................................................................................................................................. Informaţiile detaliate privind existenţa şi mişcarea fiecărui gen de active.............................................. ......................................................................... Utilizarea profitului net al perioadei de gestiune 6............. crt............................................................................ Planul de conturi contabile reprezintă ................ ................. 19........................... Consum de materiale 9....................... .......... Creşterea datoriilor faţă de buget 13.......... pasive............................ Micşorarea creanţelor pe termen scurt ale personalului 29 Debit / Credit .......................... Majorarea datoriilor comerciale 5.......... Particularitatea balanţei de verificare a conturilor sintetice constă în ............ procese............ 1............................. Achitarea datoriilor faţă de furnizori 12....................... Crearea rezervelor 10............................................. 18....................................................................................................................................... Majorarea datoriilor financiare 14............................................................................................................. .. Micşorarea datoriilor faţă de creditori 11............. Problema 15 Se cere: de completat prin cuvintele “Debit” sau “Credit” următoarele expresii: Nr.......................................................................... ............................. Legătura reciprocă dintre conturile analitice şi contul sintetic constă în ................................... Majorarea creanţelor 7........................... 20. 17.................................................................................................................................................. . Achitarea salariilor 4........... Încasarea mijloacelor băneşti 8.......... Modificările parvenite în urma operaţiilor economice Micşorarea capitalului statutar 2.......... ...........................16..................................................................................... ....................................................................................................................... rezultate financiare se obţin cu ajutorul conturilor ............................................................................................................... Corectarea unei erori comise anterior în formula contabilă se face în felul următor ..................................................................................... .................................................................................................................................................................. .....................

8. de întocmit formulele contabile. A fost obţinut un credit bancar de 1000 $ pe termen de 12 luni ? 2. ? 3. 7. Date iniţiale: Disponibilul de mijloace băneşti în bancă în valută străină la SRL „Simpson” – 2500 $. 4. În contul curent s-au încasat mijloace băneşti din vânzarea valutei străine 200 $ S-a încasat în contul valutar sumele primite de la cumpărători 500 $ S-au achitat 300 $ pentru obligaţiunile „întreprinderii-fiice” din contul mijloacelor valutare S-a virat 150 $ pentru deschiderea acreditivului ? S-a transferat furnizorilor 200 $ sub forma unui avans pentru produsele ce urmează a fi procurate S-a încasat de la clienţi 100 $ ca un avans pentru mărfurile ce urmează a fi vândute Din disponibilul de la bancă s-a efectuat achitarea: a) cu furnizorii 400 $ . 5. ? ? ? ? ? ? Dt 243 „Conturi curente în valută naţională” Soldul iniţial Rulaj debitor Soldul la sfârşitul lunii Rulaj creditor 30 Corespondenţa conturilor Dt Ct Ct . de înregistrat operaţiile economice în cont. Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice din luna curentă № Conţinutul operaţiunilor economice Suma (lei) 1. efectuate la cursul Băncii Naţionale a Moldovei de 12. b) cu creditorii (vezi operaţia 1).00 lei/$. de calculat rulajele şi soldul la sfârşitul lunii.Problema 16 Se cere: 1) 2) 3) 4) de deschis contul 243 „Conturi curente în valută străină”. În luna curentă au avut loc următoarele operaţii economice. 6.

TVA 20 % Din contul curent de la bancă s-a achitat datoria faţă de o filială SRL „Vega” De la „întreprinderea-fiică” s-a procurat o programă informatică în sumă de 4800 lei.la valoarea fără TVA . de înregistrat operaţiunile economice în cont. inclusiv TVA 20% . A fost luat un împrumut pentru achitarea datoriei faţă de părţile legate S-au procurat materiale de la o filială cu achitarea ulterioară. de întocmit formulele contabile.la suma TVA Din contul acreditivului s-a achitat datoria faţă de „întreprinderea-fiică” (vezi operaţia 4) 3. de calculat rulajele şi soldul la sfârşitul lunii. 3) de calculat rulajele. 4. de înregistrat în ele sumele operaţiilor economice. în luna curentă. Dt Suma (lei) 3000 6000 ? 2000 ? ? ? 522 “Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate” Soldul iniţial Rulaj debitor Corespondenţa conturilor Dt Ct Ct Rulaj creditor Soldul la sfârşitul lunii Problema 18 Se cere: 1) de înregistrat corespondenţa conturilor conform conţinutului operaţiilor economice. 5. 2. Date iniţiale: 31 .Problema 17 Se cere: 1) 2) 3) 4) de deschis contul 522 “Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate”. precum şi ale soldurilor finale ale conturilor. au avut loc următoarele operaţii economice: Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice din luna curentă № Conţinutul operaţiilor economice 1. 2) de deschis conturile contabile. La SRL „Vega”. Date iniţiale: Soldul iniţial al contului 522 “Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate” constituie 9000 lei.

14. Din contul acreditivului s-a achitat datoria faţă de furnizor pentru mărfurile procurate. S-au primit subvenţiile sub forma de mijloace fixe.S. Termenul de deţinere a obligaţiunilor S. Din contul curent s-a achitat datoria faţă de Casa Naţională a Asigurărilor Sociale. 3. 13. achitarea efectuându-se de către titularul de avans. S-au procurat materiale. A fost dată în exploatare clădirea depozitului comercial finisat. „Artima” dispune de următoarea situaţie patrimonială la începutul lunii curente: Nr. TVA 20%. 5. 10000 25300 2700 17000 120 ? 12000 ? 2800 ? 32 Corespondenţa conturilor Dt Ct 4 5 . 10. 2. Suma acreditivului neutilizat a fost transferată în contul curent în valută naţională O parte a împrumuturilor pe termen lung au fost trecute în categoria celor pe termen scurt. Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice din luna curentă Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Suma. Conţinutul operaţiilor economice Suma (lei) 1 2 3 1. 1200 556 20000 19500 650 ? 300 2200 6. S-a reţinut din salariul persoanei vinovate suma lipsurilor imputate. 16.A „Remo” cu termenul de deţinere de 14 luni. S-a reţinut din salariul lucrătorilor impozitul pe venit. în luna curentă. S-au procurat materiale de la furnizori cu achitarea ulterioară. 12. S-a încasat în contul curent la bancă suma avansului primit pe termen scurt. au avut loc următoarele operaţii economice. 15. lei 50 000 1 200 5 000 41 000 4 800 5 300 27 800 9 200 22 200 15 200 20 000 10 600 10 000 27 800 25 300 10 000 1 500 5 500 15 800 Elementele patrimoniale Capital statutar Mijloace băneşti în numerar Pierdere neacoperită a anilor precedenţi Cont curent în valută naţională Investiţii pe termen lung în părţi nelegate Datorii privind decontările cu bugetul Salariul calculat. S-a ridicat din contul curent în numerar. 8. dar neachitate Rezerve prevăzute de statut Mijloace fixe Clădirea depozitului comercial nefinisat Uzura mijloacelor fixe Creanţe ale personalului Acreditive Datorii privind arenda finanţată La SRL „Artima”. dar neachitate Împrumuturi primite pe termen de 3 ani Creanţele cumpărătorilor pentru mărfurile procurate. S-au procurat obligaţiunile S. S-a achitat salariul calculat personalului. 7. crt. 9. cu acordarea prealabilă a avansului. dar neachitat Materiale Mărfuri Datorii faţă de furnizori pentru mărfurile procurate. 4.A „Remo” s-a micşorat de la 14 luni la 12 luni (vezi operaţia 8).A. 11. S-a reţinut din salariu defalcări în Fondul de Pensii . TVA 20%. crt.

Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct 33 .

9000 522 242 3. Date iniţiale: Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice din luna curentă 1.01. 2) de deschis conturile sintetice (211 “Materiale”.materialul “Y” . . Soldurile iniţiale ale conturilor analitice aferente contului sintetic 521 “Datorii privind facturile comerciale pe termen scurt”: . dispune la 01. 8000 332 321 5. 521 “Datorii privind facturile comerciale pe termen scurt”) şi conturile analitice respective.200_ de următoarele date privind stocurile de materiale şi datoriile faţă de furnizori: Soldurile iniţiale ale conturilor analitice aferente contului sintetic 211 „Materiale”: . A.R.L.Problema 19 Se cere: de formulat conţinutul operaţiilor economice. 9500 531 241 8. de înregistrat sumele operaţiilor în conturi. – 10 000 lei. – 17 000 lei. 10000 Corespondenţa conturilor Dt Ct 221 134 2. 13000 322 311 7. Date iniţiale: Întreprinderea „Bum” S. 1500 217 522 9. 300 534 522 10. 4) de întocmit balanţele de verificare a conturilor analitice. Pe parcursul lunii au avut loc următoarele operaţii economice: 34 . 700 227 241 4. 4000 411 511 Nr.A.furnizorul “Omega” S. de verificat soldurile şi rulajele conturilor analitice cu rulajele şi soldurile conturilor sintetice.200 cutii la preţul 20 lei.furnizorul “Gama” S.materialul “X” – 500 kg la preţul 30 lei. 15000 521 243 6. Conţinutul operaţiilor economice Suma (lei) Problema 20 Se cere: 1) de întocmit formulele contabile. . 3) de calculat rulajele şi soldurile finale ale conturilor analitice şi sintetice.

Din contul curent s-a transferat un avans furnizorului “Omega” S.A. materialul “X” – 400 kg la preţul de 30 lei/kg. materialul “Z” . .A. 10.A.A. A fost luat un împrumut pentru achitarea datoriei faţă de furnizorul “Gama” S. .materialul “Y”-300 cutii. 5 000 ? ? ? ? ? 6 000 9 000 ? ? ? ? 1 500 ? ? ? ? Contul analitic _____________ aferent contului sintetic _________________________ (denumirea) (codul şi denumirea contului) Unitatea de măsură________ Nr. S-au procurat de la furnizorul “Gama” S.“Omega” S. A.A. Au fost procurate de la furnizorul “Omega” S.“Gama” S.materialul “X”–400 kg la preţul de 30 lei/kg de la furnizorul “Gama” S. . 3. TVA .. 5.materialul “X” – 440 kg.50 m2 la preţul de 25 lei/m2. preţul de 20 lei/cutie de la furnizorul “Omega” S.materialul “Y” – 220 cutii. 2.20%.Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice din luna curentă Corespondenţa conturilor Dt Ct Suma (lei) Conţinutul operaţiilor economice 1. Din contul valutar s-au plătit datoriile faţă de furnizori: .20%.. crt. Conţinutul operaţiei Preţul (lei) Intrări cantitatea Sold iniţial Rulaj Sold final 35 Ieşiri suma (lei) cantitatea suma (lei) .TVA .A.A.20%. TVA .. 8.TVA .20%. .A. . 9 S-a stins datoria faţă de furnizorul “Omega” S. S-a consumat materialul “X” – 600 kg pentru necesităţile secţiei de producţie. 4. Au fost procurate de la furnizori materiale: . S-au consumat materiale în procesul de producţie: . 6. din contul avansului acordat anterior (vezi operaţia 8). S-au consumat 50 m2 de materialul “Z” pentru necesităţile secţiei de marketing. 7. .

crt. crt. Intrări Preţul (lei) Conţinutul operaţiei cantitatea Ieşiri suma (lei) cantitatea suma (lei) Sold iniţial Rulaj Sold final Contul analitic ___________ aferent contului sintetic ______________________ (denumirea) (codul şi denumirea contului) Unitatea de măsură________ Nr. crt. crt.Contul analitic ____________ aferent contului sintetic __________________________ (denumirea) (codul şi denumirea contului) Unitatea de măsură________ Nr. Intrări cantitatea suma (lei) Preţul (lei) Conţinutul operaţiei Ieşiri cantitatea suma (lei) Sold iniţial Rulaj Sold final Contul sintetic 211 “Materiale” Debit Conţinutul operaţiilor Nr. Credit Conţinutul operaţiilor Suma (lei) Sold iniţial Rulaj Rulaj Sold final Balanţa de verificare a conturilor analitice deschise la contul sintetic 211 “Materiale” Total U/m Sold iniţial Preţ (lei) Denumirea materialelor cantitatea X X suma (lei) Rulajele Intrări (debit) Ieşiri (credit) suma suma cantitatea cantitatea (lei) (lei) X X 36 Sold final cantitatea X suma (lei) . Suma (lei) Nr.

200__. Rezolvarea problemei de efectuat în următoarele tabele: 37 Soldul la sfârşitul lunii Debit Credit . de întocmit balanţa de verificare a conturilor sintetice.Contul analitic furnizorul “Omega” deschis la contul sintetic 521“Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” Contul analitic furnizorul “Gama” deschis la contul sintetic 521“Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” Suma (lei) Debit Credit Explicaţii Suma (lei) Debit Credit Explicaţii Soldul iniţial Operaţia nr Soldul iniţial Operaţia nr Rulajele Soldul la sfârşitul lunii Rulajele Soldul la sfârşitul lunii Contul sintetic 521“Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” Explicaţii Suma (lei) Debit Credit Soldul iniţial Operaţia nr Rulajele Soldul la sfârşitul lunii Balanţa de verificare a conturilor analitice aferente decontărilor cu furnizorii privind facturile comerciale pe termen scurt Denumirea clientului Soldul iniţial Debit Credit Rulajele Debit Credit TOTAL Problema 21 Se cere: în baza datelor din problema 18: 1) 2) 3) 4) de întocmit bilanţul la 01.12. de întocmit balanţa de verificare şah. de întocmit bilanţul contabil la sfârşitul perioadei de gestiune.

38 .

39 .

Balanţa de verificare a conturilor sintetice ale S.A „Artima”
Simbolul
contului

Denumirea conturilor

1

2

Soldul la
începutul lunii

Rulajele

debit

credit

debit

credit

3

4

5

6

Total

40

Soldul
la sfârşitul
lunii
debit credit
7

8

TEMA 5. Metodica contabilităţii operaţiilor economice principale
Scopul problemelor propuse spre rezolvare:
− însuşirea metodicii de reflectare a operaţiilor economice de bază privind achiziţionarea
bunurilor economice;
− cunoaşterea modului de repartizare a cheltuielilor de transport, aprovizionare în costul
materialelor achiziţionate;
− cunoaşterea operaţiunilor economice ce ţin de contabilitatea consumurilor producţiei de
bază şi auxiliare, precum şi a consumurilor indirecte de producţie;
− însuşirea modului de reflectare în conturi a producţiei în curs de execuţie, consumurilor
perioadei de gestiune şi a fabricării producţiei;
− însuşirea principiilor de organizare a contabilităţii veniturilor, cheltuielilor şi de
determinare a rezultatului financiar.
Problema 22
Se cere: de completat spaţiile libere.
1. Costul bunurilor economice achiziţionate include .........................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2. În valoarea de intrare nu se includ ..................................................................................................
3. Contul ................................................................. se utilizează pentru evidenţa mijloacelor fixe
ce necesită montare, iar pentru acele mijloace fixe ce nu necesită montare - ................................
4. Cheltuielile de transport-aprovizionare reprezintă .........................................................................
...................................................................................................................., în componenţa cărora
se includ .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5. Costul efectiv al produselor fabricate se determină prin formula de calcul ...................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
6. Componenţa consumurilor întreprinderii se determină în conformitate cu prevederile
Standardului Naţional de Contabilitate ..........................................................................................
........................................................................................................................................................
7. În debitul contului 811 „Activităţi de bază” pe parcursul perioadei de gestiune se înregistrează
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................,
iar în credit – ..................................................................................................................................
8. Contul ............................................................. se utilizează pentru evidenţa consumurilor secţiei
de producţie, iar contul .................................................................... se utilizează pentru evidenţa
consumurilor secţiei auxiliare.
9. Evidenţa cheltuielilor se utilizează conturile din clasa ..................................................................,
iar pentru evidenţa veniturilor – conturile din clasa .......................................................................
10. În debitul conturilor de venituri pe parcursul perioadei de gestiune se înregistrează .....................
........................................................................................................................................................,
iar în credit – ..................................................................................................................................
41

11. Descrieţi etapele de calcul al rezultatului financiar total .................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
12. În cazul în care rulajul debitor al contului 351 „Rezultat financiar total” depăşeşte suma
rulajului creditor, întreprinderea obţine .................................., în caz contrar ................................
13. Componenţa cheltuielilor întreprinderii este determinată în conformitate cu prevederile
Standardului Naţional de Contabilitate ..........................................................................................,
iar a veniturilor întreprinderii este determinată în conformitate cu prevederile Standardului
Naţional de Contabilitate .................................................................................................................

Problema 23
Se cere:
1)
2)
3)
4)

să se înregistreze formulele contabile a următoarelor operaţiuni economice care au avut
loc pe parcursul lunii;
să se repartizeze cota-parte a cheltuielilor de transport-aprovizionare aferente
materialelor achiziţionate şi de reflectat înregistrarea dată;
să se calculeze costul efectiv total şi unitar al materialelor achiziţionate;
să se deschidă contul sintetic 211 „Materiale” şi conturile analitice respective şi să se
înregistreze în ele operaţiile economice.

Date iniţiale:
Jurnalul cronologic de înregistrare a operaţiilor economice
Nr. crt.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9*

Conţinutul operaţiilor economice
De la filiala “Omega” S.A. s-au primit şi s-au depozitat:
- materialul „X” la preţ contractual de 5 lei/kg - 400 kg;
- materialul „Y” la preţ contractual de 10lei/kg -800 kg.
Total TVA conform facturii (20%);
Cheltuieli de transport până la depozit cu transportul propriu;

Suma
(lei)
?
?
?
500

Cheltuieli de deplasare ce ţin de aprovizionarea materialelor (fără
acordarea avansului);
450
Salariul calculat muncitorilor pentru descărcarea materialelor;
400
Calculul contribuţiilor la asigurarea socială aferent salariului calculat;
?
Calculul asigurării medicale obligatorii aferent salariului calculat;
?
Cheltuieli de asigurare a materialelor în drum;
300
?
?

42

Corespondenţa
conturilor
Dt
Ct

Date iniţiale: Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice din luna curentă Nr. b) personalului administrativ al secţiei de producţie.Tabelul de repartizare a cheltuielilor de transport-aprovizionare (CTA) în costul efectiv al materialelor procurate Denumirea materialelor Baza de repartizare Coeficientul de repartizare CTA aferent materialelor procurate 1 2 3 4 Costul efectiv al materialelor procurate unitar total 5 6 Total Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Problema 24 Se cere: 1) 2) 3) de întocmit corespondenţa conturilor aferentă operaţiilor economice. 3. 4.nevoile gospodăreşti ale secţiei de bază. Calcularea contribuţiilor privind asigurările sociale. Conţinutul operaţiilor economice Suma (lei) 1 2 3 Raportarea costului efectiv al producţiei în curs de execuţie la începutul lunii. b) personalului administrativ al secţiei de producţie. aferente salariului calculat: a) muncitorilor pentru fabricarea produselor. 43 28 000 3 000 65 000 18 000 ? ? Corespondenţa conturilor Dt Ct 4 5 . crt. . 10 000 1. 2. Calcularea salariilor lunare: a) muncitorilor pentru fabricarea produselor.necesităţile tehnologice ale secţiei producţiei de bază. de repartizat consumurile indirecte de producţie. de calculat costul efectiv al produselor finite fabricate şi depozitate. Reflectarea valorii materialelor utilizate pentru: .

11 000 Acceptarea spre achitare a facturii pentru apa utilizată pentru: . 7. 3 000 . aferentă salariului calculat: a) muncitorilor pentru fabricarea produselor. 6.nevoile gospodăreşti ale secţiei producţiei de bază.nevoile tehnologice ale secţiei producţiei de bază. 13. ? b) personalului administrativ al secţiei de producţie.1 5. ? Calculul uzurii lunare a mijloacelor fixe ale secţiei producţiei de 7 800 bază. Reflectarea valorii obiectelor de mică valoare (până la 1500 lei/unitatea) utilizate pentru necesităţile gospodăreşti ale secţiei de 1 500 bază. 11. 5 000 Acceptarea spre achitare a facturii pentru serviciile de pază a secţiei producţiei de bază. ? Ct Dt Costul efectiv al produselor finite fabricate = 44 Ct . 9 000 Acceptarea spre achitare a facturii pentru energia electrică utilizată ale secţiei producţiei de bază. 6 500 Reflectarea depozitării produselor finite la cost efectiv. Reflectarea valorii energiei termice consumată pentru încălzirea secţiei producţiei de bază. ? Reflectarea la sfârşitul lunii a soldului contului producţiei în curs de execuţie. 9. 14. 12. 8. Dt 2 3 4 5 Calculul contribuţiilor privind asigurarea medicală obligatorie. 10. 2500 Includerea în costul produselor producţiei de bază a consumurilor indirecte de producţie.

produsul „B”. Soldul producţiei în curs de execuţie la sfârşitul lunii pentru: . . 6. aferente salariului calculat muncitorilor ocupaţi cu producerea: .A. 45 Suma (lei) 5 000 8 200 4 800 5 000 9 000 ? ? ? ? 4 600 2 500 5 500 4 000 ? ? ? ? Corespondenţa conturilor Dt Ct . 3) să se calculeze şi să se înregistreze abaterile dintre costul efectiv şi cel planificat al produselor fabricate. 2) să se calculeze costul efectiv total şi unitar al produselor fabricate.produsul „A”. aferentă salariului calculat muncitorilor ocupaţi cu producerea: .produsul „B”. 4.00 lei şi 1000 bucăţi de produsul „B” – la 15. în luna mai 200__. 5. 3. S-au calculat contribuţiile la asigurările sociale.produsul „A”. S-a consumat materie primă pentru fabricarea: . costul normativ al unei bucăţi fiind de 10.produsul „A”. Operaţiile economice din luna mai: Jurnalul cronologic de înregistrare a operaţiilor economice Nr.Problema 25 Se cere: 1) să se înregistreze formulele contabile a următoarelor operaţiuni economice. S-au înregistrat abaterile dintre costul efectiv şi cel normativ: .produsul „B”.produsul „B”. . .produsul „B”. 8. 9.produsul „A”. . S-au depozitat produsele fabricate la cost normativ: .produsul „B”.produsul „B”.produsul „A”. crt. Conţinutul operaţiilor economice Soldul producţiei în curs de execuţie la începutul lunii pentru produsul „A”.00 lei / bucata. „Greta”. S-a calculat salariul muncitorilor ocupaţi cu producerea: . Date iniţiale: Conform datelor S. au fost fabricate 1800 bucăţi de produsul „A”.produsul „A”. 1. . .produsul „A”.produsul „A”. S-a calculat contribuţia la asigurarea medicală obligatorie. . S-au repartizat şi înregistrat consumurile indirecte de producţie în costul produselor fabricate: . . 7.produsul „B”. 2.

12 500 46 Suma (lei) Corespondenţa conturilor Dt Ct 4 5 . să se determine şi să se reflecte rezultatul financiar total. Conţinutul operaţiunilor economice 1 2 3 1 Soldul producţiei în curs de execuţie la începutul perioadei de gestiune. să se calculeze rulajele pe conturile de venituri şi cheltuieli. Date iniţiale: Operaţiile economice din luna mai: Jurnalul cronologic de înregistrare a operaţiilor economice Nr.Dt Ct Dt Ct Costul efectiv total al produsului „A” fabricat = Costul efectiv unitar al produsului „A” fabricat = Abaterea dintre costul efectiv şi cel normativ al produsului „A”= Costul efectiv total al produsului „B” fabricat = Costul efectiv unitar al produsului „B” fabricat = Abaterea dintre costul efectiv şi cel normativ al produsului „B”= Problema 26 Se cere: 1) 2) 3) 4) să se înregistreze formulele contabile a următoarelor operaţiuni economice. crt. să se calculeze costul efectiv al produselor fabricate. 3 500 2 S-a consumat materie primă pentru fabricarea produselor.

preţ de vânzare. aferente salariilor calculate: .personalului administrativ al întreprinderii. ? 5 S-au calculat contribuţiile privind asigurarea medicală aferente salariilor calculate.agenţilor comerciali.preţ de vânzare. 350 2700 47 4 5 . 8000 14 S-a calculat salariul: . .personalului administrativ al întreprinderii. 5000 2500 15 16 17 S-au calculat contribuţiile privind asigurările sociale aferente salariului calculat: .TVA-20%. 9 Reflectarea valorii de bilanţ a produselor vândute.preţ de vânzare.agenţilor comerciali. b) cu achitarea în numerar: .TVA – 20%. ? 12 000 13 Casarea valorii de bilanţ a calculatorului vândut. 8 500 7 Producţia în curs de execuţie la sfârşitul perioadei de gestiune. .preţ de vânzare. ? ? Se reflectă venitul din vânzarea materialelor cu achitarea ulterioară: .al strungului.1 2 3 3 S-au calculat salariile muncitorilor producţiei de bază. s-au depistat lipsuri la costul efectiv: . . .TVA 20%. . 10 000 ? ? 15 000 ? 17 500 ? S-a calculat şi înregistrat plata lunară pentru panoul publicitar. .al mărfurilor. ? 6 S-au repartizat consumurile indirecte de producţie în costul produselor fabricate. TVA-20%.personalului administrativ al întreprinderii. 4 S-au calculat contribuţiile privind asigurările sociale aferente salariilor calculate. . ştiind că s-au vândut numai 80 % din produsele fabricate. ? ? S-au calculat contribuţiile privind asigurările medicale.agenţilor comerciali. 650 ? 18 Reflectarea valorii de bilanţ a materialelor vândute. 2 200 8 S-a înregistrat costul efectiv al produselor finite obţinute din producţia de bază. 460 19 În urma efectuării inventarierii anuale.TVA 20%. 10 11 12 Vânzarea de produse finite cumpărătorilor: a) cu achitarea ulterioară: . 600 ? Reflectarea venitului din vânzarea calculatorului cu achitarea ulterioară: . .

........................................................................................ . ....................................................................................................................................................................................1 20 21 2 3 S-au reflectat diferenţele de curs valutar negative aferente operaţiilor în valută străină cu furnizorii.................................................................................... 5100 22 Se reflectă compensaţia primită pentru recuperarea pierderilor din urma inundaţiei........................................................................................................................................................................................ Total: ? ? ? ? ? X X 27 Determinarea rezultatului financiar până la impozitare ? X X 28 Se calculează şi înregistrează impozitul pe venit ? 29 Se închide contul de cheltuieli privind impozitul pe venit la rezultatul financiar total ? 30 Se înregistrează profitul net (pierderea) obţinut 26 ? Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct 48 .................................................................................. 320 Se înregistrează valoarea de bilanţ a clădirii depozitului distrus în urma unei inundaţii....................... .................................................................................................................... .......... ...................................................................................................... ........................................... ....................................... ................................. ................. 5500 24 Se calculează plata de arendă pentru activele materiale transmise în arendă finanţată....................................................... ................................................................................................................................... 4500 23 Se reflectă valoarea programei informatice primite cu titlu gratuit..... Total: ? ? ? ? ? ? ? X X Se închid la finele anului curent conturile de venituri: ............. 1750 25 4 5 Se închid la finele anului curent conturile de cheltuieli: ..............................................................................................

Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct 49 .

.................................... se includ în costul efectiv al produselor fabricate integral........................ 1.......................................... 9................................... 3........................... 15....... ................................................................... 6........................................................... Problema 27 Se cere: de completat spaţiile libere.................................................................................................. 50 ................. este expresia bănească a mijloacelor întreprinderii...................................... 5.......... 4.......... Calculaţia reprezintă ................ ........................... stocurile de mărfuri şi materiale ieşite sunt evaluate la preţul ultimei intrări............................................ ............................................ ..................................................... 2..................................................... 12................. de evaluare a stocurilor........................................................................................................................ 8.................... ............................... se includ în costul efectiv al produselor fabricate în dependenţă de gradul de utilizare a capacităţii de producţie.......... Valoarea de bilanţ se determină ........................... Stocurile de mărfuri şi materiale........................................................ reprezintă suma cu care un activ poate fi schimbat în procesul operaţiei comerciale între părţile independente........... ............................... de evaluare a stocurilor.................................................... Metoda costului mediu ponderat după fiecare intrare constă în ............................................................................................................................................................... cunoaşterea metodelor de evaluare a bunurilor la ieşirea din patrimoniu........... stocurile de mărfuri şi materiale ieşite sunt evaluate la preţul primei intrări....................................................... 11.................. alte active curente la momentul întocmirii bilanţului contabil se evaluează la valoarea ..................... Evaluarea şi rolul ei în contabilitate Scopul problemelor propuse spre rezolvare: - însuşirea principiilor de evaluare iniţială a elementelor patrimoniale ale întreprinderii.................................... După modul de includere în costul producţiei fabricate consumurile se clasifică în ..................................................................................... 13................... ........................................................................................... ........................ Reevaluarea reprezintă ............... În valoarea de achiziţie a bunurilor economice procurate se includ ............... 10...... întocmirea calculaţiei costurilor de fabricare şi unitar ale producţiei......................................................................... 14.........TEMA 6............................................................................ Conform metodei ............................................................................................................ În contabilitate sunt utilizate următoarele etaloane ..................................... 7......................... Conform metodei ........................................... cunoaşterea procesului de calculare a costului: raportarea pe obiecte de consumuri directe şi indirecte......... ... Ieşirea din patrimoniu a activelor pe termen lung se evaluează la valoarea .............. ..............

b) contribuţiile privind asigurările sociale. S-au reflectat cheltuielile de transportare a strungului cu ajutorul organizaţiei de transport. 6). b) programa informatică „Wizcount” de la o filială a sa .Problema 28 Se cere: 1) de indicat corespondenţa conturilor privind operaţiile economice efectuate. 8. . Dt Ct Dt 51 Corespondenţa conturilor Dt Ct 4 5 5000 ? 3500 ? 500 ? 1000 ? ? 300 200 ? 600 ? ? 500 ? ? ? Ct .filială (vezi operaţia 1b). Date iniţiale: Jurnalul cronologic de înregistrare a operaţiilor economice № Conţinutul operaţiilor economice Suma (lei) 1 2 3 1. S-a reflectat suma TVA 20% aferentă serviciilor efectuate de organizaţia terţă. 5. S-a reflectat valoarea de intrare a programei informatice (vezi operaţiunea 1b. 4) serviciile organizaţiei terţe.A. 5) Din contul curent de la bancă au fost achitate datoriile faţă de: . . 2. .4. TVA 20%.TVA 20%. Întreprinderea „Nufăr” S.TVA – 20%. d) costul pieselor de schimb folosite. S-a reflectat valoarea de intrare a strungului (vezi operaţiunea 1a. a procurat: a) un strung de la furnizor.organizaţia terţă (vezi operaţia 5. c) asigurarea medicală obligatorie. 2.furnizor (vezi operaţia 1a). 7. 2) de determinat şi de înregistrat valoarea de intrare a strungului care necesită montare şi a programei informatice care necesită instalare. 2) contribuţii la asigurările sociale. 4. 6. 3) Cheltuielile legate de instalarea şi actualizarea programei informatice „Wizcont” au constituit: 1) salariul programatorului. e) serviciile secţiilor auxiliare. 3) asigurarea medicală obligatorie. Cheltuielile de montare şi instalare a strungului constituie: a) retribuirea muncii. 3.

200_ 04. 200_ Nr. Cheltuielile accesorii de aprovizionare au constituit: • transportarea mărfurilor de la calea ferată cu transportul propriu al întreprinderii 10 700 lei.10%. de unităţi 180 250 320 Preţul (lei) 22. Date iniţiale: 1) soldul materialului „Z” la data de 01. • asigurarea medicală obligatorie ?. 2) achiziţiile materialului „Z”. 200_ 25.01.01.01. 200_ 14. Valoarea de achiziţie a mărfurilor = Problema 30 Se cere: să se evalueze materialele ieşite din gestiune şi aflate în stoc conform metodelor: a) costului mediu ponderat global.0. preţul unei unităţi 20.01. c) FIFO. • contribuţiile pentru asigurările sociale ?. 200_ 27. au evoluat astfel: Data 02. a evoluat astfel: Data 10. TVA aferentă mărfurilor procurate constituie 20% din valoarea mărfurilor importate plus taxa pentru proceduri vamale şi taxa vamală de import.00 Valoarea (lei) ? ? ? 3) consumul materialului „Z”. • salariul calculat hamalilor la încărcarea-descărcarea mărfurilor 1 000 lei.01. în luna ianuarie. în luna ianuarie.20% din valoarea mărfurilor importate.A.200_ constituie 160 unităţi. 200_ Nr.00 lei.Problema 29 Se cere: de determinat valoarea de achiziţie a mărfurilor. iar taxa pentru proceduri vamale . Taxa vamală de import .00 21.01.00 23. Date iniţiale: S.01. b) costului mediu ponderat după fiecare intrare. de unităţi 320 350 100 Rezolvarea problemei de efectuat în următoarele tabele: 52 . ”Resort” a importat mărfuri în cantitate de 10 000 unităţi la preţ unitar de 30 lei / unitatea.

Ieşiri preţ suma cant.Metoda costului mediu ponderat global Data. luna Explicaţii cant. Sold preţ suma Sold preţ suma Rulaj Sold final Verificare = Metoda costului mediu ponderat după fiecare intrare Data. luna Explicaţii cant. . Rulaj Sold final 53 Ieşiri preţ suma cant. Intrări preţ suma cant. Intrări preţ suma cant.

luna Explicaţii cant. Rulaj Sold final Verificare = 54 Ieşiri preţ suma cant. Intrări preţ suma cant.Verificare = Metoda FIFO Data. Sold preţ suma .

suma (lei) de producţie Consumuri indirecte de producţie constante 5 8 6 7 coef.00 lei.10 000 maşino-ore pentru fabricarea produsului B. b) consumurile indirecte de producţie constante au constituit – 30 000. cele variabile – 25 000.5 000 maşino-ore pentru fabricarea produsului A. consumurile indirecte de producţie sunt repartizate în costul produselor fabricate în baza numărului de maşini-ore lucrate a utilajului.Problema 31 Se cere: de repartizat consumurile indirecte de producţie în costul produselor fabricate şi de întocmit formulele contabile respective. c) informaţia privind capacitatea de producţie se prezintă astfel: Denumirea produselor A Capacitatea de producţie normativă efectivă 5 000 5 200 B 7 000 5 700 4) conform politicii de contabilitate. . suma (lei) 9 Consumuri indirecte de producţie totale (lei) 10 Total Problema 32 Se cere: 1) să se înregistreze formulele contabile a următoarelor operaţiuni economice care au avut loc pe parcursul lunii.00 lei. 55 . Datele iniţiale: a) la întreprinderea de producţie „Omega” în luna mai s-au fabricat 2 tipuri de produse: A şi B. care în luna mai au constituit: . Rezolvarea problemei de efectuat în tabelul următor: Repartizarea consumurilor indirecte de producţie în costul efectiv al produselor fabricate de efectuat în următorul tabel: Denumirea produselor 1 Baza de repartizare (lei) 2 Capacitatea de producţie plan 3 efectiv 4 Gradul de Consumuri indirecte de însuşire a producţie variabile capacităţii coef.

11.produsului „X”.1000 buc. Repartizarea consumurilor indirecte de producţie în costul produselor fabricate: . Calculul contribuţiilor asigurărilor medicale obligatorii.„X” .„Y” . 6. Reflectarea abaterilor dintre costul efectiv şi cel planificat: . la costul unitar de 52 lei. . S-au depozitat produsele fabricate la cost planificat: . c) muncitorilor ocupaţi cu reparaţia utilajului de producţie.produsul „X” . Conţinutul operaţiilor economice Suma (lei) 1 2 3 1.2) să se calculeze costul efectiv total şi unitar al produselor fabricate.„X” . c) muncitorilor ocupaţi cu reparaţia utilajului de producţie. aferent 5.funcţionarea utilajelor de producţie şi iluminarea secţiei de producţie. Consumul de materiale necesare pentru întreţinerea secţiei de producţie. . 9.iluminarea întreprinderii. 3) să se calculeze şi să se reflecte abaterile dintre costul efectiv şi cel planificat al produselor fabricate. c) muncitorilor ocupaţi cu reparaţia utilajului de producţie.„X” .„Y” 56 2 500 4 100 30 000 25 550 25 000 20 000 10 000 2 000 ? ? ? ? ? ? ? ? 4000 1800 ? 600 2140 5000 2000 4000 ? ? ? ? Corespondenţa conturilor Dt Ct 4 5 .„Y” b) personalului administrativ al secţiei de producţie. 12. la sfârşitul lunii. salariului calculat: a) muncitorilor pentru fabricarea produsului: . Calculul salariilor cuvenite: a) muncitorilor pentru fabricarea produsului: .„Y” 3. 4. Date iniţiale: În cursul lunii septembrie au avut loc următoarele operaţii economice: Jurnalul cronologic de înregistrare a operaţiilor economice Nr.„X” . Înregistrarea la începutul lunii curente a producţiei neterminate pentru: . aferent salariului calculat: a) muncitorilor pentru fabricarea produsului: .„X” . Consumul energiei electrice aprovizionată de la „Reţele Electrice” necesară pentru: . . 7.„X”.produsul „Y” 2. crt. Calculul contribuţiilor asigurărilor sociale.„Y” b) personalului administrativ al secţiei de producţie. S-a determinat prin inventariere. la costul unitar de 17 lei. . Consum de materii prime în procesul de producţie a produsului: . producţia neterminată a: . 10.produsului „Y”.5000 buc.„Y”.„Y” b) personalului administrativ al secţiei de producţie. TVA 20 % aferentă energiei electrice aprovizionată de la „Reţele Electrice” 8.„X” .

12. 3) să se calculeze costul efectiv total al produselor vândute. Date iniţiale: O întreprindere de producţie dispune de următoarele date privind stocurile pentru perioada de gestiune curentă: Situaţia stocurilor în perioada de gestiune curentă (lei) Nr. 180380 276450 188320 .dt ct dt ct Costul efectiv total al produsului „X” fabricat = Costul efectiv unitar al produsului „X” fabricat = Abaterea dintre costul efectiv şi cel normativ al produsului „X”= Costul efectiv total al produsului „Y” fabricat = Costul efectiv unitar al produsului „Y” fabricat = Abaterea dintre costul efectiv şi cel normativ al produsului „Y”= Problema 33 Se cere: 1) să se facă analiza contabilă şi să se înregistreze în evidenţa cronologică operaţiile economice.01. 1 2 3 Denumirea stocurilor Materii prime Producţia în curs de execuţie Produse finite 01. 2) să se calculeze costul efectiv total al produselor fabricate. 215620 337100 159640 57 31.

crt. Consumurile indirecte de producţie acumulate în cursul anului constituie 12880 lei. Jurnalul cronologic de înregistrare a operaţiilor economice din luna curentă Nr.20 lei/oră. Forţa de muncă directă utilizată în total a reprezentat 14250 ore remunerate la un tarif de 8.În cursul anului au fost achiziţionate materii prime în valoare de 6500 lei. Conţinutul operaţiilor economice Suma (lei) 1 2 3 Dt Ct Dt Ct Dt Ct Costul efectiv al produsului fabricat = Costul efectiv al produsului vândut = 58 Dt Corespondenţa conturilor Dt Ct 4 5 Ct .

................................................................................................................................................................ Decontul de avans nr...................... ................................................................ dacă ......................................................................................................... Problema 35 Se cere: de întocmit: 1....................................................... Erorile constatate la verificarea documentelor se corectează................................................. se numeşte ................................................ Modul de întocmire şi reflectare în contabilitate........................................... 2................. după prelucrare şi reflectare în contabilitate................................................................................................................................................... După modul de utilizare...... 8.................................... Documentaţia ca element al metodei contabilităţii Scopul problemelor propuse spre rezolvare: − însuşirea funcţiei documentelor primare şi a modului de întocmire a acestora...... Problema 34 Se cere: de completat spaţiile libere...................................... de regulă ......................................................... 4... ............................................105 din 17 mai 200__......................................................................... Documentul se consideră nevalabil............................................................................. 5....................... Verificarea documentelor după conţinut constă în ................ documentele se subdivizează în ..... Intervalul parcurs de documente........................................................... 1..... ........................................................ ................................................ 6..... Dispoziţia de plată de casă nr.. 2.......................... ................................ − însuşirea noţiunii „circulaţia documentelor” şi etapelor de mişcare a documentelor................. După locul de întocmire a documentelor.............................................................. ..................................................... 3...................................................................... 59 .................................................................... 7..................................................... Procesul de prelucrare a datelor în contabilitate constă în parcurgerea următoarelor etape ..... 3.......... 9............................TEMA 7......................................................................... începând cu momentul întocmirii (intrării) acestora şi până la predarea lor în arhivă.................................................. Dispoziţia de încasare nr....................................................... de primire şi de păstrare a documentelor primare este determinat de ................................................200 din 21 mai 200__................................... ....... . 56 din 20 mai 200__ ................................................................................. − determinarea regulilor şi cerinţelor de clasificare şi raportare a documentelor la un criteriu sau altul.......................................... ........................................................................... se deosebesc ..... Elementele obligatorii ale documentelor includ ........................ .................................

Suma de 95.00 lei nejustificată de titular a fost depusă în casierie prin dispoziţia de încasare nr. 60 . 02). inclusiv TVA. cu permisiunea directorului S. i-a fost eliberat avans spre decontare în sumă de 280 lei pentru procurarea formularelor contabile (dispoziţia de plată nr. Bonul de plată seria AS. şef de gospodărie (care deţine buletinul de identitate nr. 0123456 din 19 mai 200__.10.1999. 2. 00234 din 19 mai 200__ în sumă de 135 lei şi factura fiscală seria AE nr.A03043102 din 18.”Vega” Ocopnîi V. eliberat de of. şi contabilului-şef Bondari O. de „Delegaţii” în sumă de 100 lei şi 50 buc. Banii au fost eliberaţi de către casierul Negru N. nr. ce confirmă procurarea revistei „Contabilitate şi audit” în sumă de 50 lei. de „Facturi de expediţie” în sumă de 35 lei.200 .A.000789 din 20 mai 200__. Cecul nr.Date iniţiale: Titularului de avans Moraru E.105). La decontul de avans sunt anexate următoarele documente: 1. care justifică procurarea a 200 buc.

61 .

2. magazinul alimentar. Cui i s-a plătit. _____ din ______________ Destinaţia avansului materiale.04.0678781 din 05. preţ/kg – 7. crt. cu ce scop şi în baza cărui document Suma Debit cont fişă Total Semnătura titularului de avans __________ Problema 36 Se cere: de întocmit: 1) factura fiscală. Date iniţiale: Pe data de 05 iunie 200__. prenumele ____________________ Debit cont suma Decont de avans nr. casieria 2. inclusiv TVA – 20%. 3. inclusiv TVA – 20%. 2) bonul de intrare a mărfurilor la depozit. cartele suma Soldul (avans precedent) Depăşirea (avans precedent) Primit avans (de la cine): 1.00 lei. 62 . 200_ Aprobat decontul de avans în valoare de: ________________________________________ ________________________________________ Semnătura conducătorului ____________________ a.200__ cumpărătorul. în baza facturii fiscale seria AP nr.Unitatea ______________ cod fiscal ___________ Secţia ___________ Funcţia ____________ Titularul de avans numele. 200_ Credit Contabil (partea verso) Data Nr. Total primit: Cheltuit Sold Depăşire Anexa _____ documente Verificat decontul Spre aprobare: __________________________ Contabil – şef ______________ a. a procurat următoarele mărfuri: 1.00 lei. Orez – 100 kg. Crupe de grâu – 200 kg. 3) dispoziţia de plată. preţ/kg – 5.

448098.Cumpărător: „Magazinul № 1” S. 225500100001255. cod TVA 1621345 Adresa juridică: or. 222400172002510.A.. Cantitatea Количество Preţul lei лей Suma bani бань lei лей Total Итого Livrat Отпустил Primit Получил 63 bani бань .R.A.Agroindbank S. str. bl. Vânzător: „Frăţie” S. MFO 280101735 Director: Lupu V. cod fiscal 2263152. Chişinău.d. c.. Depozitar: Zamă T.125 din 15 iunie 200__. Contabil-şef: Suconicov M. Contabil-şef: Stratan L.1. Chişinău.d. fil.nr.. ____ Приходная накладная _______ Primit _______________________________________________________________________ Кому Eliberat ______________________________________________________________________ От кого № Denumirea Наименование U/m Ед. cod fiscal 253708.. Marfa a fost transportată cu transportul propriu al cumpărătorului în baza foii de parcurs seria BB nr. cod TVA 0501217 Adresa juridică: or. c. «____»_____________ a 200_ Bon de primire Nr.L. изм. Ştefan cel Mare 45 Rechizite bancare: Banca de Economii S.L.R. Depozitar: Borş M. MFO 280101701 Director: Vulpe E. Datoria faţă de furnizor a fost virată din contul curent conform dispoziţiei de plată nr. Alba Iulia 96 Rechizite bancare: Moldova .

64 .

65 .

66 .

.........00 4............... Inventarierea – mijloc de verificare a datelor Scopul problemelor propuse spre rezolvare: – însuşirea modului de constatare a rezultatelor inventarierii şi reflectarea lor în contabilitate................................... 3............................TEMA 8...................................... Suc din struguri l 260 255 7............... 6....... Inventarierea......................00 4.............................. Membrii comisiei: Taraburcă N.............. Inventarierea ......... ........................ (contabil-şef).......................... (preţ de piaţă... în calitate de procedeu al metodei contabilităţii...... are ca obiect constatarea existenţei tuturor tipurilor de bunuri şi a stării decontărilor: 4..................................... Nebunu S.00 11................................. inclusiv TVA (lei) 6.. 1......A..... iar recuperarea daunei materiale de către persoanele vinovate se face la ..........................00 8.......... aceasta poate fi ... (preţ de piaţă................ cost efectiv)... După modul de efectuare şi caracterul inventarierii..................................... îndeplineşte următoarele funcţii .............. Mere kg 2..................200_ a fost efectuată inventarierea anuală a depozitului de produse finite al S........ După sfera de cuprindere inventarierea poate fi ........ Problema 38 Se cere: 1) să se calculeze diferenţele constatate în urma efectuării inventarierii............................... 2) să se completeze Balanţa de verificare a rezultatelor inventarierii................. Problema 37 Se cere: de completat spaţiile libere........... (contabil).....80 3..... Date iniţiale: În baza Ordinului nr..................... 5...... (membru al comisiei de cenzori).. ................. constă în verificarea faptică a diferitelor elemente existente şi a stării patrimoniale şi confruntarea ulterioară a datelor obţinute cu cele contabile.... În urma efectuării inventarierii.............. Plusurile materialelor stabilite la inventariere sunt înregistrate la ..... ... cost efectiv)......... s-au constatat următoarele divergenţe: Denumirea bunurilor Unităţi de măsură Soldurile stabilite după datele inventarierii contabilităţii 550 590 Costul efectiv unitar (lei) Preţul de piaţă unitar......................00 67 ... 7............20 din 30..........................50 1.......... Papana Dj..... 8...................... Morcov kg 127 130 3.................... „Orhei Vit”.. Dimineţ A.................................11............00 10............. (contabil)... Suc din mere l 160 150 8.......... Reflectarea lipsurilor constatate în urma inventarierii se va face la ........................................... În rezultatul inventarierii se pot costata ... 2.............. 3) să se întocmească înregistrările contabile aferente lipsurilor şi plusurilor de bunuri......................................

crt.. în casieria întreprinderii la preţ de piaţă.De acumulat diferenţele constatate în urma inventarierii în Balanţa de verificare a rezultatelor inventarierii: Balanţa de verificare a rezultatelor inventarierii Întreprinderea _____________ în baza ordinului _______din ________ Valoare efectivă 5 6 7 8 9=4x8 10=5x8 Lipsuri Valoare înregistrată în contabilitate 4 Diferenţe Plusuri Preţ unitar 3 Valoare de bilanţ Lipsuri 2 Diferenţe Plusuri 1 Stoc Efectiv Unitate de măsură A Rezultatele inventarierii Înregistrat în contabilitate Nr. Jurnalul cronologic de înregistrare a operaţiilor economice din luna curentă: Nr. Lipsurile de mere . Denumirea bunurilor inventariate Cod sau număr de inv. 3. iar restul sunt recunoscute peste normele perisabilităţii naturale. Lipsurile de morcov vor fi reţinute din salariul gestionarului Grecu A. În urma inventarierii s-a constatat: 11=10-9 12=9-10 Total S-a hotărât să se regleze diferenţele constatate în modul următor: 1. Plusurile au fost trecute la intrări la preţ de evidenţă (cost efectiv). crt. din vina depozitarului Doncev C. Conţinutul operaţiilor economice Suma (lei) 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 68 Corespondenţa conturilor Dt Ct 4 5 . 2. şi au fost achitate.10 kg de considerat în limita normelor de perisabilitate naturală. de către vinovat.

preţul de piaţă . crt.00 3 Lipsuri de piese de schimb imputate persoanei vinovate: .Problema 39 Se cere: să se întocmească formulele contabile aferente diferenţelor constatate la inventariere.costul efectiv 170.11800.00 10 Plus de strung 11 Lipsa calculatorului imputată persoanei vinovate: 1500. Conţinutul operaţiilor economice Suma (lei) 1 2 3 1 Plus de obiecte de inventar 300. „Delta”.TVA -20% 12 ? ? Plus de mărfuri 330.15 din 30.00 5 Lipsuri de haine de protecţie imputate persoanei vinovate: .00. fără TVA .200__ a fost efectuată inventarierea anuală a patrimoniului S.TVA-20% ? ? 9 Lipsuri de numerar constatat în casierie 120. Date iniţiale: În baza ordinului nr.00 .00 7 Plus de produse finite 170.11. fără TVA .00 2 Lipsuri de produse finite în limita normelor de perisabilităţi naturale 150.costul efectiv .00.preţul de piaţă – 460. inclusiv TVA-20% • la valoarea fără TVA ? • la suma TVA ? 6 Lipsuri de materiale în limita normelor de perisabilităţi naturale 125. inclusiv TVA-20% • la valoarea fără TVA ? • la suma TVA ? 4 Plus de materiale de construcţie 110.00.costul efectiv 350.00.costul efectiv .00 8 Lipsuri de mărfuri imputate persoanei vinovate: 300.preţul de piaţă – 230.00 .00 . În procesul verbal au fost consemnate următoarele diferenţe: Jurnalul cronologic de înregistrare a operaţiilor economice din luna curentă: Nr.00 69 Corespondenţa conturilor Dt Ct 4 5 .A.preţul de piaţă – 380.00 10000.00 .

..................................................................... 1) În dispoziţia de încasare suma operaţiei a fost înscrisă greşit.................... ................................... 3. .......... Se cunosc următoarele forme de contabilitate .......... În registrele ............................ ..... ...... se înţelege o anumită organizare şi construire a sistemelor de registre contabili în scopurile controlului curent asupra stării şi mişcării mijloacelor şi surselor de venituri şi cheltuieli şi obţinerii informaţiei necesare pentru întocmirea rapoartelor financiare............... ................................................................................. În Jurnale-ordere reflectarea operaţiilor economice se efectuează după criteriul ...........................TEMA 9......................................... ........................................................................... 3) În bonul de consum al materialelor este indicată cantitatea de 20 buc................................ După modul de înregistrare registrele contabile pot fi ......... 4) În dispoziţia de plată numele de familie al titularului de avans a fost înscrisă incorect ............................... prezintă modul de organizare a ciclului contabil de prelucrare a datelor în scopul obţinerii fondului de informaţii.................. Bilanţul contabil se întocmeşte în baza ............................................................ 6.......... cunoaşterea formelor de contabilitate...................................................... 4............... Prin .......... 1... care să caracterizeze în expresie valorică starea şi mişcarea patrimoniului........................................................................... a indicat suma de 12556 lei.................................. în loc de 200 buc.......................................................... 5) În fişa limită de consum a materialelor marca materialului a fost înscrisă incorect................................... 8............. 6) În lista de plată a salariului în loc de suma 2555 lei a fost indicată 2355 lei........ în loc de 12656 lei. Problema 41 Se cere: de indicat modul de corectare a următoarelor erori comise în contabilitate....................... sunt reflectate informaţii mai concrete (detailate)..................................................................... În Cartea mare operaţiile economice sunt reflectate după criteriul ............................................................ 70 ........................ Registrele şi formele de contabilitate Scopul problemelor propuse spre rezolvare: - examinarea construcţiei registrelor contabile................................................. ............................................. examinarea metodelor de corectare a erorilor în contabilitate.................................................. .................... 7................................................................................................................................................................................... Problema 40 Se cere: de completat spaţiile libere................................................................ 5.............. 2) În contul 211”Materiale” contabilul............................ 2.........................................................................................................................................

A „Remo” cu termenul de deţinere de 14 luni. S-au primit subvenţiile sub forma de mijloace fixe. TVA 20% aferentă materialelor procurate S-au acoperit pierderile anilor precedenţi pe seama rezervei prevăzute de statut. cu acordarea prealabilă a avansului. Suma (lei) Conţinutul operaţiilor economice 2 S-a reţinut din salariul lucrătorilor impozitul pe venit. S-a achitat salariul calculat personalului. 3. A fost dată în exploatare clădirea depozitului comercial finisat. 9. S-au procurat materiale.Problema 42 Se cere: de corectat erorile comise. 4. S-au procurat obligaţiunile S. 5. Ct 211 „Materiale” – 5 200 lei. 7. S-a ridicat din contul curent în numerar. În contabilitate a fost înregistrată următoarea formulă contabilă: Dt 811 „Producţia de bază” – 5 200 lei. 3 1200 556 20000 19500 500 Corespondenţa conturilor Dt Ct 4 5 533 534 531 532 242 241 531 227 213 532 100 8000 213 331 534 333 10000 25300 2700 232 111 122 243 112 341 Rezolvarea problemei de efectuat in următorul tabel: Numărul operaţiei Înregistrări de stornare Suma (lei) Dt Înregistrări corectate Ct Suma (lei) Dt Ct Problema 43 Se cere: în baza datelor de mai jos de corectat eroarea comisă. 10. crt. 2. 71 . Din salariu s-a reţinut defalcări în Fondul de Pensii. achitarea efectuându-se de către titularul de avans. pentru producerea „Franzelei orăşeneşti”.80 lei. 8. 1 1.345 din 20 aprilie 200__ din depozit s-au eliberat 500 kg de făină de calitate superioară. preţul unui kg fiind de 10. 6. Date iniţiale: Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice din luna curentă: Nr. Date iniţiale: În baza Fişei limite de consum nr.

00 15200.00 120. în contul achitării mărfurilor procurate în credit. Dispoziţia de plată nr.00 20000. 5.02.02. conform dispoziţiei de plată nr. Dispoziţia de încasare nr.02.. crt.200__. S-a achitat datoria faţă de titularul de avans Sârbu O. 4. 8. 67 din 20. S-a încasat de la muncitorul Zaharia C.200_. 64 din 02.00 565. premii şi burse 4 Descrierea operaţiilor 3 72 pentru deplasări 5 6 7 8 .200__.02. de întocmit Registrul de casierie pentru luna februarie 200__.158 din 23. 6. Soldul contului „Casa” la 01 februarie 200__ .02.02. 18000.02. 2. În luna curentă au avut loc următoarele operaţii economico-financiare: Nr.200_. În baza listei de plată s-a achitat salariul faţă de personal. S-a încasat numerar de la vânzătorul Buga Z. Din numerarul existent în casieria unităţii economice s-a acordat avans spre decontare titularului Rotari E. 9. În baza cecului nr.3200-00 lei. suma nejustificată a avansului. Salariul neridicat a fost depus în contul curent la bancă. de calculat rulajul şi soldul final al contului 241 „Casa”.200_. Dispoziţia de încasare nr. Dispoziţia de plată nr.200_.200__. 3. 55 din 02.00 1200.02.200__. 1 2 Încasări (plăţi) pentru salariu. în baza dispoziţiei de plată nr. 57 din 20.00 520. Dispoziţia de încasare nr. Conţinutul operaţiilor economico-financiare Suma. Date iniţiale: 1. 2. ca urmare a vânzării produselor în numerar. S-a vărsat numerar în contul curent la bancă conform dispoziţiei de plată nr.200_. 65 din 10.00 13000.Problema 44 Se cere: 1) 2) 3) 4) de completat registrul de evidenţă a documentelor de încasări şi plăţi. de deschis Jurnalul-order şi Borderoul la contul 241 „Casa” pentru luna februarie.00 2000. Dispoziţia de încasare nr. S-a încasat de la titularul de avans Rotari E.000250 s-a ridicat numerar din contul curent pentru achitarea salariului. lei 1 2 3 1.00 Rezolvarea problemei de efectuat în registre de următoarea formă: Registrul de evidenţă a documentelor de încasări şi plăţi pentru luna ________ anul 200__ Document de încasare (plată) data nr. 66 din 15. 58 din 21. 7.02. 68 din 22.

doc.Registru de casierie Casieria din „____” ___________________200__ foaia_____________ Nr. inclusiv pentru salariu Jurnalul .order pe luna ___________________ 200__ la creditul contului 241 „Casa” Data Creditul contului 241 „Casa” în debitul conturilor Total creditul contului 241 TOTAL Borderoul pe luna ___________________ 200__ la debitul contului 241 „Casa” Sold la începutul lunii_______________ Data Debitul contului 241 „Casa” din creditul conturilor Total debitul contului 241 TOTAL Sold la sfârşitul lunii_______________ 73 . 1 Descrierea operaţiei 2 Simbol cont corespondent 3 Încasări Plăţi 4 5 Total Sold la sfârşitul zilei.

5. 3.04 . 588. 20. Ordin de plată nr.25620-00 lei. 2) de calculat soldul final al contului respectiv.04 . 07. Ordin de plată nr.8 050 lei. Ordin de plată 157. 96.9 200 lei. 89. La data de 20. 282. Cecul nr.15 000 lei. În luna curentă au avut loc următoarele operaţii economico-financiare: 3. 000250. 2.22 200 lei. Ordin de plată 97.Problema 45 Se cere: 1) de deschis Jurnalul-order şi Borderoul la contul 242 „Conturi curente în valută naţională” pentru luna aprilie.04 s-a transferat datoria faţă de Fondul social – 26 000 lei. Ordin de plată nr. Intrări de mijloace băneşti în contul curent: 1.04 s-a depus în contul curent salariul neridicat în sumă de 6 000 lei. 74 .04 .15 300 lei. La data de 23.04 . Ieşiri de mijloace băneşti: 1. 147.04 .25 000 lei. 168. Ordin de plată nr. Soldul contului 242 „Conturi curente în valută naţională” la 01 aprilie 200__ . La data de 28. Ordin de plată nr. La data de 29. la data de 30.03 s-a rambursat împrumutul pe termen scurt – 9 000 lei. Ordin de plată nr. Date iniţiale: 1.04 s-a ridicat numerar pentru achitarea salariului – 25 200 lei. 3.22 000 lei. 95.04 . S-au înregistrat sumele predate încasatorilor băncii: 01. S-a transferat datoria furnizorilor: 06.04 s-a primit un credit bancar pe termen lung . 55. 2. Ordin de plată nr.04 . 2.04 s-a transferat datoria faţă de buget pentru TVA – 18 500 lei. 22. S-au încasat mijloace băneşti de la cumpărători pentru mărfurile vândute: 03. 4. 2. Ordin de plată nr.20 000 lei. Ordin de plată 98.04 . La data de 29. 15. 27.13 200 lei. Ordin de plată nr. 125.

documentului Debitul contului 242 „Cont de decontare” din creditul conturilor Total debitul contului 242 TOTAL Sold la sfârşitul lunii_______________ 75 . documentului Creditul contului 242 „Cont de decontare” în debitul conturilor Total creditul contului 242 TOTAL Borderoul pe luna _______________ 200__ la debitul contului 242 „Conturi curente în valută naţională” Sold la începutul lunii_______________ Data Nr.Rezolvarea problemei de efectuat în registre de următoarea formă: Jurnalul-order pe luna ________________ 200__ la creditul contului 242 „Conturi curente în valută naţională” Data Nr.

.......................................... 76 ....................... reguli................................... până la ...................................... Aspectul conceptual al contabilităţii şi rapoartelor financiare la întreprinderi este reglementat de ....................................................................................................................... ................................................. 5.... ............... Politica de contabilitate se elaborează pe o perioadă de ............... metode şi procedee de ţinere a contabilităţii adoptate de întreprindere la întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare............................ reprezintă un sistem de indicatori interdependenţi.................................................................... ... Rapoartele financiare anuale trebuie să fie prezentate nu mai târziu de data de .... ......................... convenţii................................. Anul de gestiune cuprinde perioada de la ................................................... poartă răspundere ................................... .......... Rapoartele financiare Scopul problemelor propuse spre rezolvare: - specificarea locului rapoartelor financiare în sistemul contabil............................................................................ 13........................ 7........................................................................... ................................................................. ..TEMA 10... ianuarie a anului următor anului de gestiune............................................. ……………………............................................................................................................ .......................................................................................... Pentru veridicitatea şi plenitudinea informaţiei prezentate în Bilanţul contabil şi alte rapoarte financiare............................. Rapoartele financiare anuale cuprind ................................................... 4..... care caracterizează activitatea economică a întreprinderilor desfăşurată în cursul perioadei de gestiune............................................................................................................... examinarea consecutivităţii efectuării lucrărilor premergătoare întocmirii rapoartelor financiare şi a modului de perfectare a acestora................................... 9............................................................................. 3...... La întocmirea „Raportului de profit şi pierdere” este utilizat principiul ...... 1....... .............................................. 11................. Modificările în politica de contabilitate sunt posibile în cazul ............. 12........................................................................... Problema 46 Se cere: de completat spaţiile libere............... 10......................................... Formularul nr.................................................................................................................... 2............... ....................... este o totalitate de principii..... 14............. Modul întocmirii şi prezentării rapoartelor financiare este reglementat de ........................................................................................... 8............. 6......................................................... este obligat să organizeze şi să asigure ţinerea contabilităţii în mod continuu din momentul înregistrării pînă la lichidarea entităţii..................................................................................... Rapoartele financiare se prezintă către .......... 2 al rapoartelor financiare are denumirea de ......................

.................................................................................... „Raportul privind fluxul capitalului propriu” se completează în baza informaţiei din conturile clasei ............................ 2) de determinat şi de înregistrat rezultatul financiar total.............................................................. La întocmirea Raportului privind fluxul mijloacelor băneşti este utilizată metoda .................. 25 26 27 28 29 Se închid la finele anului curent conturile de venituri: .......................................................... 3) de întocmit Raportul de profit şi pierdere.............................................. la începutul trimestrului IV al anului de gestiune........................................................... crt................ „Remo”........ Problema 47 Se cere: 1) de calculat rulajele conturilor de venituri şi cheltuieli. au avut loc operaţiile economice descrise în problema 26.................. 17.....................................15............ conturile de venituri şi cheltuieli aveau următoarele solduri cumulative: Suma (lei) 30 000 28 000 Conturi de venituri 611 „Venituri din vânzări” 621 „Venituri din activitatea de investiţii” Conturi de cheltuieli Suma (lei) 711 „Costul vânzărilor” 712 „Cheltuieli comerciale” 713 „Cheltuieli generale şi administrative” 722 „Cheltuieli din activitatea financiară ” 19 000 8 000 20 000 9 000 Pe parcursul trimestrului IV al anului curent............... .................................................................................................................................................................................................................................................... Conţinutul operaţiilor economice Suma (lei) 1 2 3 24 Se închid la finele anului curent conturile de cheltuieli: ...................................................................................................R................................................. Jurnalul cronologic de înregistrare a operaţiilor economice din luna curentă: Nr......................................................................L.. „Raportul de profit şi pierdere” se completează în baza datelor acumulate în conturile claselor ...................................... Date iniţiale: La S........ . ..................................................................................................................... însă datorită soldurilor cumulative menţionate anterior următoarele operaţii economice vor avea alte sume.......................................... .... .......................... 16.... ...................................................... Determinarea rezultatului financiar până la impozitare Se calculează şi înregistrează impozitul pe venit Se închide contul de cheltuieli privind impozitul pe venit la rezultatul financiar total Se înregistrează profitul net (pierderea) obţinut 77 Corespondenţa conturilor Dt Ct 4 5 X X ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ......................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................

Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct 78 .

RAPORTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE Indicatorii Conturi Vânzări nete Costul vânzărilor Profit brut (pierdere globală) Alte venituri operaţionale Cheltuieli comerciale Cheltuieli generale si administrative Alte cheltuieli operaţionale Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere) Rezultatul din activitatea financiara: profit (pierdere) Rezultatul din activitatea economico-financiara: profit (pierdere) Rezultatul excepţional: profit (pierdere) Profitul (pierderea) perioadei de gestiune până la impozitare Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit Profit net (pierderea netă) 79 Perioada raportată .

Anexă PLANUL DE CONTURI CONTABILE AL ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE A ÎNTREPRINDERILOR CAPITOLUL III. NOMENCLATORUL CONTURILOR CONTABILE Simbolul grupei de conturi Simbolul conturi lor de gradul I Simbolul conturi lor de gradul II CLASA 1. ACTIVE PE TERMEN LUNG 11 ACTIVE NEMATERIALE ( IMOBILIZĂRI NECORPORALE ) 111 Active nemateriale 1111 Cheltuieli de constituire 1112 Fond comercial (goodwill ) 1113 Brevete 1114 Embleme comerciale 1115 Licenţe 1116 Programe informatice 1117 Alte active nemateriale 1118 Active nemateriale arendate pe termen lung 112 Active nemateriale în curs de execuţie 113 Amortizarea activelor nemateriale 1131 Amortizarea cheltuielilor de constituire 1132 Amortizarea fondului comercial ( goodwill-ului ) 1133 Amortizarea brevetelor 1134 Amortizarea emblemelor comerciale 1135 Amortizarea licenţelor 1136 Amortizarea programelor informatice 1137 Amortizarea altor active nemateriale 1138 Amortizarea activelor nemateriale arendate pe termen lung 12 ACTIVE MATERIALE ( IMOBILIZĂRI CORPORALE ) PE TERMEN LUNG 121 Active materiale în curs de execuţie 1211 Construcţii în curs de execuţie 1212 Utilaj destinat instalării 1213 Utilaj şi ale obiecte până la punerea în funcţiune 1214 Investiţii capitale ulterioare 122 Terenuri 1221 Terenuri fără construcţii 1222 Terenuri cu construcţii 1223 Terenuri cu zăcăminte 123 Mijloace fixe 1231 Clădiri 1232 Construcţii speciale 1233 Maşini. utilaje şi instalaţii de transmisie 1234 Mijloace de transport 1235 Animale de muncă şi de producţie 1236 Plantaţii perene 1237 Alte mijloace fixe 1238 Mijloace fixe primite în arendă finanţată (leasing financiar) 80 .

ACTIVE CURENTE 21 STOCURI DE MĂRFURI ŞI MATERIALE 211 Materiale 2111 Materii prime şi materiale de bază 2112 Semifabricate cumpărate şi articole de completare 2113 Combustibil 2114 Ambalaje şi materiale pentru ambalat 2115 Piese de schimb 2116 Alte materiale 2117 Materiale transmise pentru prelucrare 2118 Materiale de construcţie 2119 Materiale cu destinaţie agricolă 212 Animale la creştere şi îngrăşat 213 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 2131 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în stoc 2132 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în exploatare 81 .fiice 1322 Investiţii pe termen lung în întreprinderi associate 1323 Investiţii pe termen lung în alte părţi legate 133 Modificarea valorii investiţiilor pe termen lung 1331 Modificarea valorii investiţiilor pe termen lung 1332 Diminuarea valorii investiţiilor pe termen lung 134 Creanţe pe termen lung 1341 Creanţe pe termen lung privind arenda 1342 Creanţe pe termen lung privind dobânzile şi redevenţele calculate 1343 Cambii pe termen lung primite 1344 Alte creanţe 135 Active amânate privind impozitul pe venit 136 Avansuri pe termen lung acordate 14 ALTE ACTIVE PE TERMEN LUNG 141 Cheltuieli anticipate pe termen lung 142 Alte active pe termen lung CLASA 2.124 Uzura mijloacelor fixe 1241 Uzura clădirilor 1242 Uzura construcţiilor speciale 1243 Uzura maşinilor. utilajelor şi instalaţiilor de transmisie 1244 Uzura mijloacelor de transport 1245 Uzura plantaţiilor perene 1246 Uzura altor mijloace fixe 1247 Uzura mijloacelor fixe arendate pe termen lung 125 Resurse naturale 126 Epuizarea resurselor naturale 13 ACTIVE FINANCIARE PE TERMEN LUNG 131 Investiţii pe termen lung în părţi nelegate 1311Cote de participaţie şi acţiuni 1312 Acţiuni 1313 Împrumuturi acordate 1314 Alte investiţii pe termen lung 132 Investiţii pe termen lung în părţi legate 1321Investiţii pe termen lung în întreprinderi.

2133 Construcţii provizorii (neprevăzute în lista de titluri ) 214 Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată 2141 Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată 2142 Uzura construcţiilor provizorii (neprevăzute în lista de titluri ) 215 Producţia în curs de execuţie 2151 Produse în curs de execuţie 2152 Servicii în curs de execuţie 216 Produse 2161 Produse finite 2162 Semifabricate din producţie proprie 2163 Produse secundare 217 Mărfuri 22 CREANŢE PE TERMEN SCURT 221 Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale 2211 Facturi de primit din ţară 2212 Facturi de primit din străinătate 2213 Cambii primite 222 Corecţii la creanţe dubioase 223 Creanţe pe termen scurt ale părţilor legate 2231 Creanţe pe termen scurt ale întreprinderilor-fiice 2231 Creanţe pe termen scurt ale întreprinderilor asociate 2233 Creanţe pe termen scurt ale altor părţi legate 224 Avansuri pe termen scurt acordate 2241 Avansuri pe termen scurt acordate în ţară 2242 Avansuri pe termen scurt acordate în străinătate 225 Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul 2251 Creanţe pe termen scurt privind impozitul pe venit 2252 Creanţe pe termen scurt privind TVA 2253 Creanţe pe termen scurt privind accizele 2254 Creanţe pe termen scurt privind alte impozite şi taxe 226 Creanţe preliminate 2261 Creanţe preliminate privind decontările cu bugetul 2262 Creanţe preliminate privind sursele de finanţare din buget 227 Creanţe pe termen scurt ale personalului 2271 Creanţe pe termen scurt privind retribuirea muncii 2272 Creanţe pe termen scurt ale titularilor de avans 2273 Creanţe pe termen scurt privind mărfurile vândute în credit 2274 Creanţe pe termen scurt privind recuperarea daunei materiale 2275 Creanţe pe termen scurt ale personalului privind alte operaţii 228 Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate 2281 Creanţe pe termen scurt privind arenda 2282 Creanţe pe termen scurt privind dobânzile şi redevenţele calculate 2283 Creanţe pe termen scurt privind dividendele calculate 2284 Creanţe pe termen scurt privind alte venituri 229 Alte creanţe pe termen scurt 2291 Creanţe pe termen scurt ale companiilor de asigurări 2292 Creanţe pe termen scurt ale organelor de asigurări sociale 2293 Creanţe pe termen scurt privind pretenţiile înaintate şi recunoscute 2294 Creanţe pe termen scurt privind alte operaţiuni 23 INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 231 Investiţii pe termen scurt în părţi nelegate 82 .

CAPITAL PROPRIU 31 CAPITAL STATUTAR ŞI SUPLIMENTAR 311 Capital statutar 3111 Capital social 3112 Acţiuni simple 3113 Acţiuni privilegiate 3114 Aporturi ale asociaţilor (membrilor) 3115 Cote de participaţie 312 Capital suplimentar 3121 Diferenţa dintre valoarea nominală şi cea efectivă aferentă aporturilor în capitalul social 3122 Diferenţe de curs aferente aporturilor valutare în capitalul statutar 313 Capital nevărsat 3131 Capital nevărsat privind cotele neachitate de fondatori 3132 Capital nevărsat privind acoperirea pierderilor anilor precedenţi 314 Capital retras 3141 Acţiuni simple răscumpărate 3142 Acţiuni privilegiate răscumpărate 83 .2311 Obligaţiuni şi alte titluri de valoare 2312 Depozite 2313 Titluri de valoare cu lichiditate înaltă 2314 Împrumuturi acordate 2315 Alte investiţii pe termen scurt în părţi nelegate 232 Investiţii pe termen scurt în părţi legate 2321 Investiţii pe termen scurt în întreprinderi-fiice 2322 Investiţii pe termen scurt în întreprinderi asociate 2333 Investiţii pe termen scurt în alte părţi legate 233 Diminuarea valorii investiţiilor pe termen scurt 24 MIJLOACE BĂNEŞTI 241 Casa 2411 Casa în valută naţională 2412 Casa în valută străină 2413 Mijloace băneşti în numerar legate 242 Conturi curente în valută naţională 2421 Mijloace băneşti nelegate 2422 Mijloace băneşti legate 243 Conturi curente în valută străină 2431 Conturi valutare în ţară 2432 Conturi valutare în srăinătate 2433 Mijloace valutare legate 244 Conturi speciale la bănci 2441 Acreditive 2442 Cecuri şi/sau carduri bancare 2443 Mijloacele pe cartele de credit şi magnetice 245 Transferuri băneşti în expediţie 246 Documente băneşti 25 ALTE ACTIVE CURENTE 251 Cheltuieli anticipate curente 252 Alte active curente CLASA 3.

DATORII (OBLIGAŢII) PE TERMEN LUNG 41 DATORII FINANCIARE PE TERMEN LUNG 411 Credite bancare pe termen lung 4111 Credite bancare pe termen lung în valută naţională 4112 Credite bancare pe termen lung în valută străină 4113 Credite bancare pe termen lung în valută naţională amânate 4114 Credite bancare pe termen lung în valută străină amânate 4115 Datorii convertibile privind creditele bancare pe termen lung 412 Credite bancare pe termen lung pentru salariaţi 413 Împrumuturi pe termen lung 4131 Împrumuturi pe termen lung din părţi nelegate 4132 Împrumuturi pe termen lung din părţi legate 4133 Împrumuturi pe termen lung din emisiunea de obligaţiuni 4134 Împrumuturi pe termen lung de la personalul întreprinderii 4135 Cambii financiare pe termen lung acordate 4136 Datorii convertibile privind împrumuturile pe termen lung 414 Alte datorii financiare pe termen lung 42 DATORII PE TERMEN LUNG CALCULATE 421 Datorii de arendă pe termen lung 422 Venituri anticipate pe termen lung 84 .3143 Aporturi şi cote de participaţie retrase 32 REZERVE 321 Rezerve stabilite de legislaţie 322 Rezerve prevăzute de statut 323 Alte rezerve 33 PROFIT NEREPARTIZAT (PIERDERE NEACOPERITĂ) 331 Corectarea rezultatelor perioadelor precedente 3311 Corectarea profitului perioadelor precedente 3312 Corectarea pierderilor perioadelor precedente 332 Profit nerepartizat ( pierdere neacoperită ) al anilor precedenţi 3321 Profit nerepartizat al anilor precedenţi 3322 Pierdere neacoperită a anilor precedenţi 333 Profit net ( pierdere ) al perioadei de gestiune 3331 Profit net al perioadei de gestiune 3332 Pierdere netă a perioadei de gestiune 334 Profit utilizat al anului de gestiune 34 CAPITAL SECUNDAR 341 Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung 3411 Diferenţe din reevaluarea activelor nemateriale 3412 Diferenţe din reevaluarea activelor materiale pe termen lung 3413 Diferenţe din reevaluarea investiţiilor pe termen lung 342 Subvenţii 3421 Subvenţii aferente activelor pe termen lung 3422 Subvenţii aferente activelor curente 35 REZULTAT FINANCIAR TOTAL 351 Rezultat financiar total CLASA 4.

423 Finanţări şi încasări cu destinaţie specială 4231 Finanţări cu destinaţie specială din buget 4232 Încasări de mijloace cu destinaţie specială de la alte întreprinderi 4233 Alte finanţări şi încasări cu destinaţie specială 424 Avansuri pe termen lung primite 4241 Avansuri pe termen lung primite din ţară 4242 Avansuri pe termen lung primite din străinătate 425 Datorii amânate privind impozitul pe venit 426 Alte datorii pe termen lung calculate CLASA 5. DATORII PE TERMEN SCURT 51 DATORII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 511 Credite bancare pe termen scurt 5111 Credite bancare pe termen scurt în valută naţională 5112 Credite bancare pe termen scurt în valută străină 5113 Credite bancare pe termen scurt în valută naţională amânate 5114 Credite bancare pe termen scurt în valută străină amânate 5115 Credite bancare pe termen scurt în valută naţională restante 5116 Credite bancare pe termen scurt în valută străină restante 512 Credite bancare pe termen scurt pentru salariaţi 513 Împrumuturi pe termen scurt 5131 Împrumuturi pe termen scurt de la părţi nelegate 5132 Împrumuturi pe termen scurt de la părţi legate 5133 Împrumuturi pe termen scurt din emisiunea obligaţiunii 5134 Împrumuturi pe termen scurt de la personalul întreprinderii 5135 Cambii financiare pe termen scurt emise 514 Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung 515 Venituri anticipate curente 516 Alte datorii financiare pe termen scurt 52 DATORII COMERCIALE PE TERMEN SCURT 521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale 5211 Facturi de achitat în ţară 5212 Facturi de achitat în străinătate 5213 Cambii emise 522 Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate 5221 Datorii pe termen scurt faţă de întreprinderile-fiice 5222 Datorii pe termen scurt faţă de întreprinderile asociate 5223 Datorii pe termen scurt faţă de alte părţi legate 523 Avansuri pe termen scurt primite 5231 Avansuri pe termen scurt primite din ţară 5232 Avansuri pe termen scurt primite din străinătate 53 DATORII PE TERMEN SCURT CALCULATE 531 Datorii privind retribuirea muncii 5311 Datorii privind retribuirea muncii 5312 Datorii faţă de deponenţi 532 Datorii faţă de personal privind alte operaţii 5321 Datorii faţă de titularii de avans 5322 Datorii faţă de personal privind alte operaţii 85 .

penalităţi şi despăgubiri 6124 Venituri din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente 6125 Venituri din recuperarea daunei materiale 86 .VENITURI 61 VENITURI DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ 611 Venituri din vânzări 6111 Venituri din vânzarea produselor 6112 Venituri din vânzarea mărfurilor 6113 Venituri din servicii prestate 6114 Venituri din contracte de construcţie 6115 Venituri din operaţiuni de arendă (leasing) 612 Alte venituri operaţionale 6121 Venituri din realizarea altor active curente 6122 Venituri din arenda curentă 6123 Venituri din amenzi.533 Datorii privind asigurările 5331 Datorii faţă de Fondul social 5332 Datorii faţă de organele sindicale privind contribuţiile la asigurările sociale 5333 Datorii privind asigurarea medicală 5334 Datorii privind asigurarea persoanelor 5335 Datorii privind asigurarea bunurilor 534 Datorii privind decontările cu bugetul 5341 Datorii privind impozitul pe venit al persoanelor juridice 5342 Datorii privind taxa pe valoarea adăugată 5343 Datorii privind accizele. taxele 5344 Datorii privind impozitul funciar 5345 Datorii privind impozitul pe bunurile imobiliare 5346 Datorii privind impozitul pentru utilizarea resurselor naturale 5347 Datorii privind impozitul pe venit al persoanelor fizice 5348 Datorii privind alte impozite şi taxe 5349 Sancţiuni economice 535 Datorii preliminate 5351 Datorii preliminate privind decontările cu bugetul 5352 Datorii preliminate privind sursele de finanţare din buget 5353 Datorii preliminate privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 536 Datorii privind plăţile extrabugetare 537 Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi 5371 Datorii privind dividendele calculate 5372 Datorii privind aporturile în capitalul social 5373 Datorii privind alte operaţii 538 Provizioane aferente cheltuielilor şi plăţilor preliminare 5381 Provizioane pentru reparaţia mijloacelor fixe 5382 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor 5383 Provizioane pentru returnarea (reducerea preţurilor) bunurilor vîndute 5384 Provizioane pentru plata concediilor angajaţilor 5385 Provizioane pentru recultivarea terenurilor 5386 Alte provizioane 539 Alte datorii pe termen scurt 5391 Datorii pe termen scurt privind arenda curentă 5392 Datorii pe termen scurt privind reclamaţiile 5393 Datorii pe termen scurt faţă de alţi creditori CLASA 6.

reparaţia şi întreţinerea mijloacelor fixe cu destinaţie generală 7132 Cheltuieli privind amortizarea activelor nemateriale 7133 Cheltuieli de întreţinere a personalului administrativ şi de conducere 7134 Impozite taxe şi plăţi cu excepţia impozitului pe venit 7135 Cheltuieli în scopuri de binefacere şi sponsorizare 7136 Cheltuieli privind protecţia muncii 7137 Cheltuieli de reprezentare 7138 Cheltuieli de deplasare 87 . premii şi sume sponsorizate 6226 Venituri din contracte de neantrenare în concurenţă 6227 Alte venituri din activitatea financiară 623 Venituri excepţionale 6231 Compensaţii primite pentru recuperarea pierderilor din calamităţi naturale 6232 Alte venituri excepţionale CLASA 7.6126 Alte venituri operaţionale 62 VENITURI DIN ACTIVITATEA NEOPERAŢIONALĂ 621 Venituri din activitatea de investiţii 6211 Venituri din ieşirea activelor nemateriale 6212 Venituri din ieşirea activelor materiale pe termen lung 6213 Venituri din ieşirea activelor financiare pe termen lung 6124 Venituri din dividende 6125 Venituri din dobânzi 6216 Venituri din cartul de reevaluare a activelor pe termen lung ieşite 6217 Venituri din participaţiile în alte întreprinderi 6218 Venituri din operaţiile cu părţile legate 6219 Venituri din activitatea de investiţii 622 Venituri din activitatea financiară 6221 Venituri din redevenţe 6222 Venituri din arenda finanţată a activelor materiale pe termen lung 6223 Venituri din diferenţe de curs valutar 6224 Venituri din active intrate cu titlu gratuit 6225 Venituri din subvenţii de stat. CHELTUIELI 71 CHELTUIELI ALE ACTIVITĂŢII OPERAŢIONALE 711 Costul vânzărilor 7111 Costul produselor finite vândute 7112 Costul mărfurilor vândute 7113 Costul serviciilor prestate 7114 Costul lucrărilor de construcţie montaj 7115 Costul serviciilor din activitatea de arendă (leasing) 712 Cheltuieli comerciale 7121 Cheltuieli privind operaţiile de marketing 7122 Cheltuieli privind ambalajele şi ambalarea produselor şi mărfurilor 7123 Cheltuieli de transport privind desfacerea 7124 Cheltuieli privind reclama 7125 Cheltuieli privind reparaţiile garantate şi deservirile cu garanţie 7126 Cheltuieli privind datoriile dubioase 7127 Cheltuieli privind returnarea şi reducerea preţurilor la mărfurile vândute 7128 Alte cheltuieli comerciale 713 Cheltuieli generale şi administrative 7131 Cheltuieli privind uzura. prime.

7139 Alte cheltuieli generale şi administrative 714 Alte cheltuieli operaţionale 7141 Cheltuieli privind realizarea altor active curente 7142 Cheltuieli privind arenda curentă 7143 Cheltuieli privind amenzile. penalităţile. arendă operaţională (leasing) 913 Active materiale pe termen lung primite în folosinţă temporară 92 VALORI ÎN MĂRFURI ŞI MATERIALE CARE NU APARŢIN ÎNTREPRINDERII 921 Valori în mărfuri şi materiale primite în custodie 88 .CONTURI ALE CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE 81 CONTURI ALE CONSUMURILOR DE PRODUCŢIE 811 Activităţi de bază 812 Activităţi auxiliare 813 Consumuri indirecte de producţie 814 Consumuri generale aferente contractelor de construcţie 816 Consumuri aferente valorilor materiale transmise spre prelucrare terţilor 846 Incasări din vînzarea mărfurilor cu amănuntul CLASA 9. despăgubirile 7144 Cheltuieli din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente 7145 Cheltuieli privind dobânzile pentru credite şi împrumuturi 7146 Cheltuieli de producţie indirecte nerepartizate 7147 Lipsuri şi pierderi din deteriorarea valorilor 7148 Cheltuieli aferente producţiei rebutate 7149 Alte cheltuieli operaţionale 72 CHELTUIELI ALE ACTIVITĂŢII NEOPERAŢIONALE 721 Cheltuieli ale activităţii de investiţii 7211 Cheltuieli privind ieşirea activelor nemateriale 7212 Cheltuieli privind ieşirea activelor nemateriale pe termen lung 7213 Cheltuieli privind ieşirea activelor financiare pe termen lung 7214 Cheltuieli din reevaluarea activelor pe termen lung la ieşirea acestora 7215 Cheltuieli aferente participaţiilor în alte întreprinderi 7216 Cheltuieli privind operaţiile cu părţile legate 7217 Alte cheltuieli ale activităţii de investiţii 722 Cheltuieli ale activităţii financiare 7221 Cheltuieli privind plata redevenţelor 7222 Cheltuieli privind arenda finanţată a activelor materiale pe termen lung 7223 Cheltuieli privind diferenţa de curs valutar 7224 Alte cheltuieli ale activităţii financiare 723 Pierderi excepţionale 7231 Pierderi din calamităţi naturale 7232 Pierderi din perturbări politice 7233 Pierderi din modificarea legislaţiei ţării 73 CHELTUIELI (ECONOMII) PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT 731 Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit CLASA 8.CONTURI EXTRABILANŢIERE 91 ACTIVE PE TERMEN LUNG ARENDATE 911 Active nemateriale primite în folosinţă temporară 912 Active materiale pe termen lung primite în locaţiune.

publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.93-96 din 30 decembrie 1997 cu modificările ulterioare.922 Materiale primite spre prelucrare 923 Mărfuri primite în consignaţie 924 Utilaj primit pentru montaj 925 Bunurile obţinute din materialele prelucrate ale terţilor 93 TITLULRI DE VALOARE CARE NU APARŢIN ÎNTREPRINDERII 931 Titluri de valoare destinate vânzării 932 Titluri de valoare expediate pentru înregistrare 933 Titluri de valoare primite de la registrator 934 Titluri de valoare depuse la păstrare la depozit 94 DATORII ŞI PLĂŢI CONVENŢIONALE 941 Creanţe ale debitorilor insolvabili trecute la pierderi 942 Garantarea datoriilor şi plăţilor primite 943 Garantarea datoriilor şi plăţilor acordate 944 Uzura fondului de locuinţe 945 Pierderi fiscale nereclamate 946 Creanţe contingente 947 Facilităţi fiscale 95 ALTE MIJLOACE ŞI DATORII REFLECTATE ÎN CONTABILITATEA EXTRABILANŢIERĂ 951 Formulare cu regim special 952 Premii şi cupe sportive transmisibile 953 active pe termen lung transmise în arenda finanţată (leasing financiar) Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 89 .20 din 31 ianuarie 2006.

PENTRU NOTIŢE 90 .

PENTRU NOTIŢE 91 .

Coli editoriale 9. Bănulescu-Bodoni 59. Tirajul 500 ex.4.6 Coli de tipar 12. Tipografia Departamentului Editorial-Poligrafic al ASEM Chişinău – 2005.12. Mitropolit G. str. 22-98-86 92 .Corector – Valentina Solovei Rectificare computerizată – Tatiana Boico Procesare computerizată – Feofan Belicov Semnat pentru tipar 12. tel.05 Format 60 × 84 1/16.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful