ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN VĨNH TƯỜNG CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Vĩnh Tường, ngày 09 tháng 04 năm 2012

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN Kính gửi: Đảng bộ Thị Trấn Vĩnh Tường
Chi bộ trường Tiểu học Thị Trấn Vĩnh Tường. Tên tôi là: Đặng Thị Hiển Sinh ngày: 18-5-1963 Quê quán: xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ngày vào Đảng: 03/02/1987, chính thức ngày 03/02/1988 Chức vụ : Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng trường TH Thị Trấn Vĩnh Tường. Qua quá trình sinh hoạt Đảng tại Chi bộ trường Tiểu học Thị trấn Vĩnh Tường thuộc Đảng bộ Thị Trấn Vĩnh Tường tôi nhận thấy: 1) Về tư tưởng chính trị : - Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. - Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. - Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn. 2) Về phẩm chất đạo đức, lối sống: - Nêu cao tinh thần, phẩm chất, đạo đức Cách mạng. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. - Luôn gương mẫu, nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình. - Chấp hành tốt và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các hoạt động. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm. - Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với Đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc đấu tranh xây dựng nội bộ Đảng - Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; Thường xuyên giữ mối liên hệ với đảng ủy cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, được nhân dân tin yêu và quý mến. 3) Về thực hiện nhiệm vụ được giao: - Là một bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường tôi luôn ý thức trách nhiệm, sáng tạo trong lao động, học tập, công tác và thực hiện xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

1

Trên đây là những nội dung của bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng tại chi bộ trường Tiểu học Thị Trấn Vĩnh Tường. luân chuyển của tổ chức. Nay do yêu cầu công tác tôi xin được chuyển sinh hoạt Đảng tới Đảng bộ xã Thượng Trưng. Kính mong chi bộ trường TH Thị Trấn Vĩnh Tường.Luôn có ý thức tham gia xây dựng tổ chức đảng.Tham gia sinh hoạt sinh hoạt đảng đều đặn và đóng đảng phí đúng quy định. điều động. chính quyền. cơ quan. nhà trường đạt tiên tiến xuất sắc.Luôn tổ chức và điều hành chi bộ. . Chi bộ do tôi lãnh đạo lên tục đạt trong sạch vững mạnh. Xác nhận của chi bộ Người viết Đặng Thị Hiển 2 . nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. thực hiện tốt các nội quy.Thường xuyên giữ mối liên hệ với Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. đơn vị. quy chế của tổ chức Đảng. có ý thức tổ chức kỷ luật. tạo điều kiện cho tôi được chuyển đến đơn vị mới. 4) Về tổ chức kỷ luật: . Đến đơn vị mới tôi sẽ tiếp tục phấn đấu trên mọi lĩnh vực xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. đơn vị dẫn đầu bậc tiểu học.Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. đảng bộ Thị Trấn Vĩnh Tường.. . . huyện Vĩnh Tường. phục tùng tuyệt đối sự phân công. tỉnh Vĩnh Phúc. các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương và nhà trường.