You are on page 1of 34

Ahle Hadees/Deobandi Say Elaphant/Mouse/Bat/Crow is Halal 0 Salafi Food Street Wahabi ahlehadis walo

ki geezaen=> 1.kutte ka peshab pakhana pak hai NAZLUL ABRAR p49 2.halal janwaro k peshab pak hai TOHFATUL HAUZI+V1 P78 3.sowar aur kutte ka jhota pak hai KANZUL HAQAIK p13 4.choohe ka pakhana khana jaiz hai KANZUL HAQAIK p236 5.mani(sperm) khoon aur sharam gah ki rutobat(haizi khon) aur sharab pak hai KANZUL HAQAIK P13 6.sharab se bani howi roti pak hai KANZUL HAQAIK p104 7.kafir k kutte ka shikar halal hai URFAL JAAVIp214 8.sharab peene wale ka jhotha pak hai NAZLUL ABRAR p170 9.gidh.chimgadar.aur choha halal hai KANZUL HAQAIK 186 10.gandum.chana peshab me gir kar bhol jaye tu bi pak hai NAZUL ABRAR p50 v1 11.badbodar sada howa gosht khana jaiz hai