You are on page 1of 52

rpotpcio, Acwtp. Iuyypojj 224_A(lHNAI_THA. KENTPO,S281013 r~NIKAI ~K.o.OTIKAI EmX~IPHIEII 0.1' .• lI'EuauvT~~ IUVT';~"':;' 'EK~OT~~' rr. ANEMOIl.OYPAI. T,~o"ptov TO~33 .. Ae~vo, • .o.IO""EU~' EA~NH NTEKA. . Enl~t/I<IO ci"ovoypo'¥~~tvwv: (I KAAArANHI. Xp",~oAla,," ypll'l'~oq: TAKHI MnEBEPATOl:. 'EKTun",o~ O'l',¥OETOT. MnEBEPATOl:· E. XATZAPAl: • 'YTTElj6uvo~ TUllO:~~6<;~~~~OX~!~~~. Io"'I'''u~ 13. KoMia." •. Anc"),EIOTl"6Tq~; rtvlKol ·EK~OTo"oi 'ETTlxclp~Otl~
O.~ .•

"0
cvoccou BITI, ctoxecotf)v

-KoKOllnIA, TOO nie; jJl6. toO

E:KnA'lKTlKO lleYOAUrepou/yeAOl"ITOMoe;, nopcodlo ¢l6.p QUeOT, TOO nou

O'l)'.ll rlAKOTIl-

YOAOUe;, nie; ~wfJe;, EXE\ vrver

vtrrtl to OTf)V

TOUe; xapi~el Ktq>l, nou tOOO ucc! enoxf)

TO GMt! onovro

OUPY'lIlO

elver
Eupwn'l

«KOAOO

«ever
Ot6. ytTau! KO-

nlOTEUOIlE KQKOMnlfl XOjJe OlDV urrncectc. courtcxtrec

OTl, Ill: mv EKOOOll TOO Olf)V . EAAooa, nopereno unc-xui ).me; ilIa OtOV xomov. IlfJvo rnv .. KOIVWVlKfl _OTO.Ue; E:OUTO \Jae;!vu npounnpocceccvrcc

Vo./;EKopo{~etOl necmererec

Ala Ile tie; ani8avEe;

01
KOMnlfl TOUe; ccnetc! vet

vEupoMYOI OTOU~

OUVIOTOOV coeevetc jJe Tf)V vexcrcee-

TOUe;, v.cn,

vrcrcecer
Oi

OOOKOAOI Koi

«cr

Tfl xapol Mf)v SEXvaTe, 8euEOTe one cut xoaeccrretc K08e vc

01 nOloaywYIOtl 5pe/;n OUVYlari-IlE roue veuttf)

TOV KOKOMnl/\

TOV OUVIOtOOV

Ot6.

nOIOlo.,

KOVEn-: ooq! .. 06.

Koxourncrtc rlOTl5Xl; ro 13 rtott

TO. /;EKoupa~el YlajJeAtT'l1 to yeAIO-

TOUe; olvEI

KUKAOq>opel 6.nop1']oETE: rtccre

Oi yepovTOMYOITOV TOUe; cvcveever. KOt roue

10TOOV OTOUe; 1']AIKlWjJeVOUe;, ~El ctcrcaoac ~wf)! TtAoe;, XOMYOI

crrc
Zf)TW

K08e

unvcc 13; 96.

cncvrnoouue: rrmv KOKOjJOlPlO KaHn

nOVTWe;, oVTiopOOll

llv aexere,

ncccrctver «ur

«ct «ct

ccv mv

6nOlOlooal;io!

1'] YPOUOOU~IO!

0\

KOIVWVIOMYOI

ot ipc0' KOt JJE-

TO Ktq>l

Kat 1'] OlOloool;[o!

OUVIOtOOV

KOKQMnl/\ IlIKpOUC;

OAOUe; aVE/;mptTwe;,

H lllEY8YNIH

KYKJ\OCl>OPEI

KA0E

13

TOY

MHNOI

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. r I I I .

. yEA.. VO TEUXO<. TOU E VEOI.. KOTOPPOKTE<.ou! 0A KYKJ\O«DOPHEH ETIE 13 AyrOVETOV . ....::ETC EnC .