Avatud õppematerjalide koostamine ja kasutamine

Hans Põldoja Tallinna Ülikool

cba
See materjal on avaldatud Creative Commons Autorile viitamine–Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/ või kirjutage aadressil Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA. http://oerkursus.wordpress.com

Koolituse ülesehitus

• • •

Koolituse maht 2 EAP (56 tundi) 2 kontaktpäeva Iseseisev töö (lihtsa veebipõhise õppematerjali koostamine)

http://oerkursus.wordpress.com

Koolituse teemad
• • • • • • •
Avatud õppematerjalide mõiste ja kogud Õppematerjalid ja autoriõigus Õppematerjalide koostamine LeMill keskkonnas Lihtne fototöötlus ja fotode kasutamine avatud õppematerjalides Lihtne helitöötlus ja helisalvestuste kasutamine avatud õppematerjalides Lihtne videotöötlus ja video kasutamine avatud õppematerjalides Avatud õpikeskkonna ülesseadmine ning avatud õppematerjalide kasutamine e-kursusel

Digitaalse õppematerjali mõiste

Mõisted
• • • • • •
Õpiobjekt (learning object) Sisupakett Elektroonne õppematerjal Digitaalne õppematerjal Veebipõhine õppematerjal Avatud õppematerjalid (open educational resources)

Digitaalsed õppematerjalid kui LEGO klotsid

(Väljataga, 2005)

Hea digitaalne õppematerjal
• • • • •
Kõigile avalikult kättesaadav Kasutatav erinevatel riist- ja tarkvaraplatformidel Kohandatav Korduvalt kasutatav Osadeks lahutatav

Pealkiri

Aine

Vanus

Kirjeldus

Keel

Litsents

Märksõnad

Õppematerjali tüüp

Autor

Avaldamise aeg
(Maadvere, 2009)

(Hermann, 2002)

Digitaalsete õppematerjalide kogud

Digitaalsete õppematerjalide kogud
• •
Repositoorium — andmebaasirakendus, mis sisaldab digitaalseid õppematerjale ja nende metaandmeid Referatoorium — andmebaasirakendus, mis sisaldab digitaalsete õppematerjalide metaandmeid ja viiteid nende asukohale

http://www.e-ope.ee/repositoorium

http://www.koolielu.ee

http://dspace.utlib.ee

Õppematerjalide koostamise vahendid

Õppematerjalide koostamise vahendid
• • • • • •
Sisupakettide koostamise vahendid Veeb 2.0 keskkonnad ja sisuhaldussüsteemid Küsimuste ja testide koostamise vahendid Interaktiivsete tahvlite autorvahendid e-raamatute koostamise vahendid ...

http://www.myudutu.com

http://lemill.net

http://lemill.net

Autoriõiguse seadus ja õppematerjalid

Kaitstavad teosed
• • •
Autoriõigus kaitseb kirjandus-, kunsti- ja teadusteoseid Teoseks loetakse mis tahes originaalset tulemust, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil AÕS loetleb 23 tüüpi teoseid, sh ilukirjandus, teaduslikud teosed, arvutiprogrammid, suulised teosed (kõned ja loengud), muusikateosed, audiovisuaalsed teosed, fotograafiateosed, kartograafiateosed, standardid jne.
(Autoriõiguse seadus, 2012)

AÕS ei kohaldata
• • • • • • • •
Ideedele, kujunditele, mõistetele, teooriatele, meetoditele jne. Rahvaloominguteostele Õigusaktidele ja haldusdokumentidele ning nende ametlikele tõlgetele Kohtulahenditele ning nende ametlikele tõlgetele Riigi ametlikele sümbolitele ja organisatsioonide sümboolikale Päevauudistele Faktidele ja andmetele Ideedele ja põhimõtetele, millele rajanevad arvutiprogrammi elemendid, kaasa arvatud programmi kasutajaliidese aluseks olevad ideed ja põhimõtted

Autoriõiguse teke ja kestvus

• •

Autoriõigus tekkib koheselt koos teose loomisega ja kehtib nii avalikustamata kui avalikustatud teostele Autoriõigus kehtib kogu autori eluaja ja 70 aastat pärast tema surma

Autori õigused

• •

Isiklikud õigused Varalised õigused

Isiklikud õigused
• • • • • • • • •
Õigus teose autorsusele Õigus autorinimele Õigus teose puutumatusele Õigus teose lisadele Õigus autori au ja väärikuse kaitsele Õigus teose avalikustamisele Õigus teose täiendamisele Õigus teos tagasi võtta Õigus nõuda oma autorinime kõrvaldamist

Varalised õigused
• • • • • • • • •
Õigus teose reprodutseerimisele Õigus teose levitamisele Õigus teost avalikult esitada Õigus teost tõlkida Õigus teha teosest kohandusi Õigus teost üldsusele edastada Õigus teha teos üldsusele kättesaadavaks Õigus koostada ja välja anda teoste kogumikke Õigus teoseid üldsusele näidata

http://www.autor.ee

Teose vaba kasutamine teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel

• •

Õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimine ja refereerimine motiveeritud mahus on lubatud, kui järgitakse refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust. Õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina on lubatud õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke.

Teose vaba kasutamine teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel

Õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseerimine on lubatud õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus haridus- ja teadusasutustes, mille tegevus ei taotle ärilisi eesmärke.

Probleemid
• • •

Mis on motiveeritud maht? Kust lõppevad hariduslikud ja teaduslikud eesmärgid (illustratsioonide kasutamisel)? Õppematerjali tõlkimiseks või kohandamiseks on vaja varaliste õiguste omaniku nõusolekut

Avatud sisulitsentsid

http://creativecommons.org

Creative Commons litsentsid
• • • • • •
Attribution Attribution-Share Alike Attribution-Noncommercial Attribution-Noncommercial-Share Alike Attribution-Noncommercial-No Derivative Works Attribution-No Derivative Works

Creative Commons piirangud b a n d
Attribution — kohustus viidata teosele autori poolt määratud viisil Share Alike — muudatusi ja tuletatud teoseid tuleb edasi levitada sama, lähedase või ühilduva litsentsi alusel Noncommercial — teost ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel No Derivative Works — teost ei tohi muuta ega kasutada tuletatud teoste loomisel

Creative Commons õigused

s r

Share — õigus teost kopeerida, levitada ja edasi anda Remix — õigus teost kohandada

Litsentsi esitusviisid

(Creative Commons, 2012)

Creative Commons Eesti litsentsid
• • • • • •
Autorile viitamine Autorile viitamine – Jagamine samadel tingimustel Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk – Jagamine samadel tingimustel Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk – Tuletatud teoste keeld Autorile viitamine – Tuletatud teoste keeld

http://www.creativecommons.ee

Teised avatud sisulitsentsid

• •

GNU Free Documentation License (GNU FDL) — GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsents Public Domain — autoriõiguse alla mitte kuuluvad materjalid

Kuidas avatud sisulitsentsi ära tunda?

Teose tähistamine litsentsiga
• •
Kui teosel puudub info litsentsi kohta, siis on kõik autoriõigused reserveeritud Avatud sisulitsentsiga teosele lisatakse litsentsi nimetus, URL ja ikoon

Creative Commons ikoonid

Üldine Creative Commons ikoon

Attribution litsents CC BY

Attribution-ShareAlike litsents CC BY-SA

Attribution-NoDerivs litsents CC BY-ND

Attribution-NonCommercial litsents CC BY-NC

Attribution-NonCommercial-ShareAlike litsents CC BY-NC-SA

Attribution-NonCommercial-NoDerivs litsents CC BY-NC-ND

Teised avatud sisulitsentsid

GNU Vaba dokumentatsiooni Litsents

Public Domain

Avatud sisu kogud

http://en.wikipedia.org

http://et.wikipedia.org

http://www.wikimedia.org

Fotod

http://commons.wikimedia.org

Demo:
commons.wikimedia.org

http://www.flickr.com/creativecommons

Demo:
www.flickr.com/creativecommons

Avatud õppematerjalid

http://ocw.mit.edu

http://www.ocwconsortium.org

http://cnx.org

http://www.oercommons.org

Veeb 2.0 vahendid ja LeMill

http://lemill.net

Õppematerjalide tüübid
• • • • •
Veebilehekülg Harjutus Tunnikava Meediafail Viide

Õppematerjalide ühendamise võimalused
• • •

Grupid Märksõnad Kogumikud

Välise sisu lisamine
• • • • • • •
Videod:YouTube,Vimeo, TeacherTube Esitlused: SlideShare, Google Docs Presentations, Scribd Helisalvestused: SoundCloud Ideekaardid: Spicynodes, bubbl.us Ajateljed: TimeRime Kaardid: Google Maps Interaktiivsed harjutused: Quizlet

Viited
• Autoriõiguse seadus (2012). Loetud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/ 128122011005 • Creative Commons (2012). About The Licenses. http://creativecommons.org/ licenses/ • Hermann, T. (2002). Overview of LOM Draft 6.4. http://www.sreb.org/ programs/EdTech/SCORE/SCORE_Users_Guide.pdf • Maadvere, I. (2009). Õpiobjektide repositooriumid. • Väljataga, T. (2005). Õpiobjektid ja pedagoogiline kontseptsioon. http://www.euni.ee/konverents/2005/slaidid/Terje_Valjataga.pdf

Tänud kuulamast!

• •

hans.poldoja@tlu.ee http://oerkursus.wordpress.com