P. 1
tasmim

tasmim

|Views: 22|Likes:

More info:

Published by: Sharifah Naeilah Szied on Apr 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2012

pdf

text

original

1

Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin

Muqadimah: Al-Islam huwa Ad-din As-syumuul (1) Al-Adyaan fi Maliziya 1. Ta3rif bi ddiyaanat fi maliziya 1.1 Al-Islam 1.2 Al-Buudiyyah 1.3 Al-Hindiyyah 1.4 Al-Masihiyyah 1.5 Addiyaanat AlUkhra 2. Tarikh Ad-diyaanat fi Maliziya 2.1 Geografi d Malaysia 2.2 Zaman penjajahan fi Maliziya 2.3 Kesan-kesan penjajahan 3. Al-hukuumah Al-Maliziyah wa Tahqiiq Matalib Ahli l-Adyaan 3.1 Penerimaan Kerajaan Malaysia (undang-undang) 3.2 Hak-hak yang diberi kepada Ghayr Muslimin

(2) Makaanato Ghayr l-Muslimiin fi Maliziya 1. At-ta3aayush baina l-Musliimin wa ghayrihim 1.1 Budaya Ghayr Muslimin 1.2 Kebebasan untuk melakukan upacara agama 1.3 Masyarakat majmuk menjadi garis panduan 2. Huquq Ghayr l-muslimiin fi maliziya 2.1 Masyarakat Melayu, Al-Islam 2.2 Masyarakat Cina, Al-Buziyyah 2.3 Masyarakat India, Al-Hindiyyah 2.4 Masyarakat Kristian, Al-Masihiyyah

2

Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin

3. Al-Ijaabiyat wa As-Silbiyaat fi l-Huquuq wa l-wajibaat 3.1 Pelanggaran hak undang-undang 3.2 Masalah yang berlaku, Gejala sosial 3.3 Hak Islam terhakis

(3) An-Nazarato As-syar3iyyah Litta3amul ma3a Ghayr lmuslimiin f Maliziya 1. 2. 3. 4. Ahkam min l-kitaab wa s-sunnah Al-adillah min l-kitaab wa tahliliha Al-adillah min s-sunnah wa tahliliha Ar-rasul (s) al-qodwah

Al-Khatimah

3

Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin

Huquq ghayr muslimin Agama bagi Persekutuan 3. (1) Islam ialah agama bagi Persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan. (2) Di dalam tiap-tiap Negeri selain Negeri-Negeri yang tidak mempunyai Raja, kedudukan Raja sebagai Ketua agama Islam di Negerinya mengikut cara dan setakat yang diakui dan ditetapkan oleh Perlembagaan Negeri itu, dan, tertakluk kepada Perlembagaan itu, segala hak, keistimewaan, prerogatif dan kuasa yang dinikmati olehnya sebagai Ketua agama Islam, tidaklah tersentuh dan tercacat; tetapi dalam apa-apa perbuatan, amalan atau upacara yang berkenaan dengannya Majlis Raja-Raja telah bersetuju bahawa perbuatan, amalan atau upacara itu patut diperluas ke seluruh Persekutuan, setiap Raja lain hendaklah atas sifatnya sebagai Ketua agama Islam membenarkan Yang di-Pertuan Agong mewakilinya. (3) Perlembagaan-Perlembagaan Negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak hendaklah masing-masing membuat peruntukan bagi memberi Yang di-Pertuan Agong kedudukan sebagai Ketua agama Islam di Negeri itu. (4) Tiada apa-apa jua dalam ini mengurangkan mana-mana peruntukan lain dalam Perlembagaan ini. (5) Walau apa pun apa-apa jua dalam Perlembagaan ini, Yang di-Pertuan Agong hendaklah menjadi Ketua Agama Islam di WilayahWilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya; dan bagi maksud ini Parlimen boleh melalui unda ng-undang membuat peruntukan-peruntukan bagi mengawal selia hal ehwal agama Islam dan bagi menubuhkan suatu Majlis untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam.

tempat lahir atau jantina dalam mana-mana undang-undang atau dalam pelantikan kepada apa-apa jawatan atau pekerjaan di bawah sesuatu pihak berkuasa awam atau dalam pentadbiran mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan pemerolehan. (1) Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undangundang. pemegangan atau pelupusan harta atau berhubungan dengan penubuhan atau penjalanan apaapa pertukangan. perniagaan. profesion. keturunan. kerjaya atau pekerjaan. kesentosaan atau pemajuan orang asli Semenanjung Tanah Mela yu 24Perlembagaan Persekutuan (termasuk perizaban tanah) atau perizaban bagi orang . (2) Kecuali sebagaimana yang dibenarkan dengan nyata oleh Perlembagaan ini tidak boleh ada diskriminasi terhadap warganegara semata-mata atas alasan agama. kepada orang yang menganuti agama itu. (5) Perkara ini tidak menidaksahkan atau melarang— (a) apa-apa peruntukan yang mengawal selia undang-undang diri. atau sesuatu institusi yang diuruskan oleh sekumpulan orang yang menganuti mana-mana agama.4 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin Kesamarataan 8. (b) apa-apa peruntukan atau amalan yang mengehadkan jawatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan hal ehwal manamana agama. (c) apa-apa peruntukan bagi perlindungan. (4) Tiada pihak berkuasa awam boleh mendiskriminasikan manamana orang atas alasan bahawa dia bermastautin atau menjalankan perniagaan di mana-mana bahagian Persekutuan di luar bidang kuasa pihak berkuasa itu. (3) Tidak boleh ada diskriminasi yang memihak kepada manamana orang atas alasan bahawa dia seorang rakyat Raja bagi manamana Negeri. ras.

(f) apa-apa peruntukan yang mengehadkan pengambilan masuk tentera ke dalam Rejimen Askar Melayu kepada orang Melayu Kebebasan beragama 11. (d) apa-apa peruntukan yang menetapkan kemastautinan di sesuatu Negeri atau di sebahagian sesuatu Negeri sebagai suatu kelayakan bagi pemilihan atau pelantikan kepada mana-mana pihak berkuasa yang mempunyai bidang kuasa hanya di Negeri atau di bahagian itu sahaja.t i ap or ang be rhak menganut i dan mengama lkan agamanya dan. (b) menubuhkan dan menyenggarakan institusi-institusi bagi maksud agama atau khairat. (e) apa-apa peruntukan Perlembagaan sesuatu Negeri.5 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin asli suatu perkadaran yang munasabah daripada jawatanjawatan yang sesuai dalam perkhidmatan awam. Labuan dan Putrajaya. . dan (c) memperoleh dan mempunyai harta dan memegang dan mentadbirkannya mengikut undang-undang. (2) Tiada seorang pun boleh dipaksa membayar apa-apa cukai yang hasilnya diuntukkan khas kesemuanya atau sebahagiannya bagi maksud sesuatu agama selain agamanya sendiri. (3) Tiap-tiap kumpulan agama berhak— (a) menguruskan hal ehwal agamanya sendiri. yang adalah atau yang bersamaan dengan suatu peruntukan yang berkuat kuasa sebaik sebelum Hari Merdeka. (1) Ti ap. (4) Undang-undang Negeri dan berkenaan dengan WilayahWilayah Persekutuan Kuala Lumpur. mengembangkannya. atau bagi pengundian dalam pemilihan itu. tertakluk kepada Fasal (4). undangundang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam.

dan tidak boleh ada diskriminasi semata-mata atas alasan agama dalam mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan institusi-institusi itu atau dalam pentadbiran mana-mana undang-undang itu. dan. tidak boleh ada diskriminasi terhadap mana-mana warganegara semata-mata atas alasan agama. khususnya. tetapi adalah sah bagi Persekutuan a t au s e sua tu Nege r i menubuhkan a t au menyengga r akan a t au membantu dalam menubuhkan atau menyenggarakan institusiinstitusi Islam atau mengadakan atau membantu dalam mengadakan ajaran . kesihatan awam atau prinsip moral. 27Undang-Undang Malaysia (2) Tiap-tiap kumpulan agama berhak menubu hkan dan menyenggarakan institusi-institusi bagi pendidikan kanak-kanak dalam agama kumpulan itu sendiri. atau (b) dalam memberikan bantuan kewangan daripada wang sesuatu pihak berkuasa awam bagi penyenggaraan atau pendidikan murid-murid atau pelajar-pelajar di manamana institusi pendidikan (sama ada disenggarakan oleh suatu pihak berkuasa awam atau tidak dan sama ada di dalam atau di luar Persekutuan). ras. kemasukan murid-murid atau pelajar-pelajar atau pembayaran fi.6 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin (5) Perkara ini tidaklah membenarkan apa-apa perbuatan yang berlawanan dengan mana-mana undang-undang am yang berhubungan dengan ketenteraman awam. keturunan atau tempat lahir— (a) dalam pentadbiran mana-mana institusi pendidikan yang disenggarakan oleh suatu pihak berkuasa awam. (1) Tanpa menjejaskan keluasan Perkara 8. Hak berkenaan dengan pendidikan 12.

tetapi juga sebagai mengiktiraf tonggak dan kekuasaan Raja-Raja yang semuanya adalah beragama Islam sewaktu Negara ini dibentuk. tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan. (1) Tiada seorang pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang. (2) Tiada undang-undang boleh memperuntukkan pengambilan atau penggunaan harta dengan paksa tanpa pampasan yang memadai. Hak terhadap harta 13. Mendefiniskan Islam sebagai “agama rasmi” negara adalah tidak tepat kerana perkataan “rasmi” itu tidak pernah disebut dalam Perkara 3.” Islam diiktiraf oleh Perlembagaan sebagai agama tertinggi Negara bukan sahaja berfaktor dari fakta sejarah. (4) Bagi maksud Fasal (3) agama seseorang yang di bawah umur lapan belas tahun hendaklah ditetapkan oleh ibu atau bapanya atau penjaganya. Perkara 3 (1) Perlembagaan memperuntukkan bahawa : “Islam ialah agama bagi Persekutuan . (3) Tiada seorang pun boleh dikehendaki menerima ajaran sesuatu agama atau mengambil bahagian dalam apa-apa upacara atau upacara sembahyang sesuatu agama. Kebebasan beragama (artikel) Kebebasan beragama & sekatan perlembagaan Musa Awang 6:59PM Ogos 18.7 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin dalam agama Islam dan melakukan apa-apa perbelanjaan sebagaimana yang perlu bagi maksud itu. Frasa “agama rasmi” juga akan menyempitkan tafsiran tersebut dan akan menjadikan agama Islam terhad kepada amalan ritual serta upacara rasmi dan keagamaan semata-mata. bahawa Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan Islam adalah agama persekutuan. selain agamanya sendiri. yang mana Islam menjadi agama yang dominan di Semenanjung Tanah Melayu sejak kurun ke 12 lagi. bukan agama rasmi seperti yang biasa dihujahkan oleh pihak-pihak yang tidak memahami konteks perundangan. 2011 Suatu penjelasan perlu dibuat berulang kali. .

Perkara 11 (4) memberi kuasa kepada kerajaan negeri atau kerajaaan persekutuan untuk menggubal undang-undang bagi mengawal atau menyekat penganut agama bukan Islam menyebarkan atau mengembangkan ajaran atau kepercayaan mereka kepada orang-orang Islam. Berdasarkan kuasa yang diberikan di bawah perkara 11 (4) Perlembagaan tersebut. Perkara 11 (3) Perlembagaan memberikan hak kepada penganut agamaagama ini termasuk agama Islam untuk menguruskan hal ehwal agamanya sendiri. Ini adalah sesuai dengan kedudukan Islam sebagai agama tertinggi dalam Negara. sosial. budaya. malah ditekankan lagi dalam Perkara 11 (1) Perlembagaan yang memperuntukkan bahawa : “Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan. undangundang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan ugama antara orang-orang yang menganuti ugama Islam. menubuh dan menyelenggara yayasan untuk tujuan agama masingmasing dan khairat. persendirian dan awam.” Malah. kebebasan yang diberikan tersebut tidaklah bermaksud agama-agama bukan Islam boleh menyebarkan agama mereka kepada penganut agama Islam. Ini bukan sahaja diperuntukkan dalam Perkara 3 (1) di atas. sebagaimana berikut :1. Perkara ini diperuntukkan dalam Perkara 11 (5) Perlembagaan. Dalam kes Azalina Jailani (Lina Joy) lwn Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan & 2 Yang Lain [2007] 3 AMR 693. perundangan. sebagai ketua agama Islam di persekutuan dan di negerinegeri.8 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin Kedudukan Perkara 3 ini sudah pun diperjelaskan melalui penghakimanpenghakiman yang diputuskan oleh mahkamah. tertakluk kepada Fasal (4). Maka. politik. maka kerajaan-kerajaan negeri sejak 30 tahun yang lalu telah meluluskan undang-undang untuk mengawal pengembangan agama bukan Islam kepada orang Islam. namun ada pihak yang masih mempertikaikannya. kerana ia perlu mendapat perkenan Majlis Raja-Raja. mengembangkan agamanya. mendatangkan masalah kepada kesihatan awam dan akhlak individu yang lain. Walaupun Islam diiktiraf sebagai agama Persekutuan. moral atau kehakiman”. Perkara 11 (4) Perlembagaan memperuntukkan “Undang-undang Negeri dan mengenai Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan. Peruntukan Perkara 3 ini amat bersangkut paut dengan kelangsungan kuasa Raja-raja Melayu. walaupun setelah mendapat sokongan dua pertiga ahli parlimen. Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) . penganut-penganut agama lain masih bebas untuk menganut dan mengamalkan agama mereka.” Kebebasan yang diberikan untuk mengamalkan agama masing-masing ini juga tidaklah sehingga membenarkan apa-apa perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Ketua Hakim Negara Tun Ahmad Fairuz memberi makna Islam sebagai “bukan sahaja suatu himpunan dogma-dogma dan ritual-ritual tetapi ianya juga suatu cara hidup yang lengkap merangkumi semua bidang aktiviti manusia. tetapi secara harmoninya. memperolehi dan mempunyai harta serta memegang dan mentadbirkannya mengikut undang-undang. ekonomi. Peruntukan ini tidak mudah untuk dipinda. Sungguhpun begitu.

Budha. Sikh. Negeri Sembilan: Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) Negeri Sembilan. memujuk. 1/1988) 5. menghasut. 11/1981) 3. Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) Kedah. perbuatan menyembah. • Seseorang yang menghantar. Pulau Pinang. pertunjukan. juga adalah kesalahan yang boleh dikenakan denda sebanyak RM5. Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) Melaka. 12/1991) Hanya Wilayah Persekutuan. atau menghubungi dengan telefon. Yahudi atau mana-mana cabang atau serpihan dari agama-agama tersebut. 10/1988) 6. Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) Kelantan. Sarawak dan Perlis yang belum menggubal undang-undang sedemikian. Tafsiran "agama bukan Islam" yang disebut dalam enakmen ini adalah luas meliputi agama-agama arus utama seperti Kristian. dan lain-lain yang tidak diakui oleh agama Islam sebagai berunsur Islam. bagi maksud mendedahkan orang itu kepada apa-apa ucapan atau pertunjukan mengenai agama bukan Islam. 5/1989) 8. 1991 9. 1981 (Enakmen No.000 atau penjara selama tempoh satu tahun atau kedua-duanya (Seksyen 5). Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) Pahang. Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) Johor. menyebabkan dihantar. Kesalahan-kesalahan yang termaktub dalam enakmen itu ialah :• Seseorang yang menyuruh. • Seseorang yang mendekati orang Islam bertujuan mendedahkannya kepada apa-apa ucapan. animisme. 1988 4. walaupun kuasa telah diberikan oleh Perlembagaan. 1/1988) 7. 1/1980) 2. 1988 (Enakmen No. mengatur. menyebabkan. 1988 (Enakmen No. maka ia adalah satu kesalahan yang boleh dikenakan denda sebanyak RM10. mengunjungi. 1989 (Enakmen No. atau aktiviti keagamaan agama bukan Islam atau aktiviti yang dianjurkan untuk faedah suatu agama bukan Islam. menggalakkan atau membiarkan seseorang beragama Islam di bawah umur 18 tahun supaya menerima ajaran agama bukan Islam. menyerahkan. berusaha mengadakan suatu perjumpaan dengannya. diserahkan kepada seorang lain yang beragama Islam di dalam atau di luar . Hindu.9 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin Terengganu. Termasuklah juga amalan menyembah roh datuk nenek. Sabah. 1991 (Enakmen No. mempengaruhi. 1980 (Enakmen No. atau supaya dia menyertai apa-apa istiadat. 1988 (Enakmen No. Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) Perak. Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) Selangor.000 atau penjara selama tempoh enam bulan atau kedua-duanya (Seksyen 6).

atau dalam pernyataan yang diterbit atau disiarkan.000 (Seksyen 9). seorang wanita Melayu telah dibaptiskan di sebuah gereja di Kuala Lumpur.10 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin negeri. yang jika disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5000.Subhanallah. Undang-undang kawalan pengembangan agama bukan Islam tersebut bukan sahaja boleh dikenakan terhadap bukan Islam. • Seseorang yang membahagi-bahagikan di suatu tempat awam. Kes-kes berkenaan akan dibicarakan oleh seorang Majistret. yang mana tidak diminta oleh orang itu.500. apa-apa terbitan mengenai agama bukan Islam. Lailahaillallah. di Negeri Pahang. menghantar atau menyerahkan kepada seorang yang beragama Islam di dalam negeri. atau dalam suatu perhimpunan yang dirancang. Mungkin ada penjelasan yang munasabah mengapa undang-undang kawalan agama bukan Islam di kalangan orang Islam masih tidak digubal oleh Parlimen untuk Wilayah-Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur. konsep. Akan tetapi. perbuatan. Lahaula Walaquata Illabillahilaliyil Azim. idea. kepercayaan. Alhamdulillah. • Seseorang yang membuat apa-apa tulisan yang diterbitkan dalam apa-apa ucapan atau pernyataan terbuka. Pada tahun 2002. Semua kesalahan-kesalahan di bawah Enakmen ini hendaklah disifatkan sebagai kesalahan-kesalahan boleh tangkap (seizable offence) bagi maksud Kanun Prosedur Jenayah. juga adalah melakukan kesalahan yang boleh dikenakan denda RM3. Astaghfirullahal Azim. aktiviti. iaitu kesalahan menghina atau menyebabkan agama Islam dipandang hina. Allahu Akbar. yang mana ketua agama bagi keempat-empat negeri ini adalah Yang DiPertuan Agong. atau hal mengenai atau berkaitan dengan sesuatu agama bukan Islam adalah suatu kesalahan yang boleh dikenakan denda sebanyak RM1. menyerahkan salinan terbitan itu kepada seorang Islam.00 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya. yakni pegawai yang diberi kuasa boleh menyiasat kesalahan di bawah undang-undang ini dan boleh menangkap tanpa waran mana-mana orang yang disyaki telah melakukan mana-mana kesalahan itu. Orang Islam juga boleh didakwa menurut Seksyen 10 Enakmen Jenayah Syariah negeri. atau bahan iklan bagi terbitan itu. tertuduh seorang bukan Islam telah didakwa kerana melakukan kesalahan menyalahi Seksyen 4 (2) (i) Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Ugama Bukan Islam) Pahang 1989. Antara perkataan-perkataan yang dilarang digunakan bagi maksud seksyen 9 tersebut ialah . Tabaraka Allah. Pulau Pinang. menyatakan atau memperihalkan sesuatu fakta. Walillahilham. juga adalah melakukan kesalahan yang boleh dikenakan denda sebanyak RM1.00. Sabah dan Sarawak. tindakan tidak boleh diambil .000 atau penjara selama tempoh tiga bulan atau kedua-duanya (Seksyen 7). Labuan dan Putrajaya) . Insyallah. atau terbitan atau virasinya. apa-apa terbitan mengenai agama bukan Islam. atau dari luar negeri. Dalam kes Azalina Jailani (Lina Joy) lwn Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan & 2 Yang Lain [2007] 3 AMR 693.000 (Seksyen 8). Tertuduh telah disabitkan bersalah dan dihukum dipenjara selama 20 hari dan didenda RM1. menggunakan mana-mana perkataan yang khusus untuk umat Islam sebagaimana disenaraikan dalam Bahagian I (Jadual) Enakmen itu. Masyaallah. dalam kes Pendakwaraya v Krishnan a/l Muthu. perkara. tetapi juga boleh dikenakan ke atas orang Islam yang bersekongkol dengan bukan Islam menyebarkan dakyah agama mereka.

percaya bahawa kebanyakan tradisi India telah mengubahsuai apabila bertentangan dengan tradisi tempatan. ugama serta kesenian mereka ke rantau ini. Hall. Coedes dalam bukunya." Tetapi Prof. maka kita memerlukan 3 jenis sumber yang penting: 1. Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM) SEJARAH BUDDHISME DI MALAYSIA Sejarah Buddhisme di Malaysia boleh dibahagikan kepada 2 peringkat : 1.11 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin terhadap beliau dan mereka yang terlibat kerana di Wilayah Persekutuan belum wujud Akta Agama Bukan Islam (Kawalan Pengembangan di Kalangan Orang Islam). D. di mana insiden adalah kali kedua (sebelum ini kes penggunaan kalimah Allah oleh gereja). Indianized States of South East Asia. seperti yang disebutkan oleh Dr. Bahasa Sanskrit telah menjadi ansur bahasa tempatan.G. .E. Pedagang-pedagang ini membawa bersama kebudayaan. rekod orang China di People's Republic of China. yang sepatutnya membuka mata pihak-pihak berkenaan. Begitu juga dengan pihak berkuasa negeri Perlis. Penulis ialah Timbalan Presiden . PERINGKAT AWAL: Pada awal kurun Masehi. Timbulnya isu siasatan JAIS terhadap Gereja Methodist Damansara Utama (DUMC) pada 3 Ogos 2011 lalu adalah suatu hikmah dan rahmat di bulan Ramadhan yang mulia ini. "Warisan kebudayaan Orang India di Asia Tenggara dapat dibuktikan daripada corak kebudayaan yang terdapat di Semenanjung dan Tanah Besar Asia Tenggara. misalnya sistem kasta tidak pernah dipraktikkan di sini. Untuk menentukan bilakah Buddhisme mula-mula wujud di Semenanjung Melayu. Akan tetapi fakta ini tidak boleh dihapuskan iaitu aktiviti perdagangan dan perniagaan telah menarik ramai pedagang India datang berdagang di Asia Tenggara. agar segera mencari jalan supaya undang-undang tersebut digubal dan dikuatkuasakan secepat mungkin di Wilayah Persekutuan. Wallahu’alam. dan unsur-unsur tradisi orang India masih terdapat di negara-negara yang bertukar kepada Islam. dalam bukunya A History of South East Asia.

Sona dan Ven. Pada masa itu. Banyak barangan yang digali dari tanah oleh ahli arkeologi membuktikan bahawa bahagian utara Tanah Melayu. Pada awal kurun ke 10. bukti-bukti arkeologi. Parameswara mendirikan Empayar Melaka. Pada kurun ke 7. selepas Kausil Buddhis Ketiga. agama tersebut telah menjadi agama utama di rantau ini. maka Agama Buddha kehilangan sokongan yang diberi oleh istana serta golongan bangsawan. Pada kurun yang ke 5.12 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin 2. Tanjung Rambutan. Apabila Parameswara dan Raja-Raja lain menganuti Agama Islam. di Perlis dan juga di Pahang. ia ditubuhkan pada kurun masehi ke 2 dan berpusat di Banjaran Gunung Jelai. Agama Hindu telah mengalami kebangkitan semula di India pada kurun ke 10. Tanah Melayu berada di bawah kuasa Srivijaya. Uttara datang ke rantau ini untuk menyebarkan agama Buddha. iaitu Negeri Kedah. Buddhisme Mahayana telah menjadi sistem Buddhisme yang lebih diterima oleh rakyat Semenanjung Tanah Melayu. Pada pertengahan kurun ke 3 sebelum masehi. kemudian ia mengembangkan kuasanya ke bahagian Selatan Negeri Thai. Bidor dan Sungai Siput di Perak. iaitu Ven. Kejatuhan pengaruhnya di India telah mempengaruhi kekuasaannya di Asia Tenggara. tetapi didapati di Kuala Selinsing. Sehingga abad ke 15. rekod buddhis dan orang India dan 3. Langkasuka merupakan sebuah negara Buddhis yang pertama. lantas Buddhisme di Tanah Melayu pada masa itu mengalami kemerosotan. pernah dipengaruhi oleh kebudayaan awal Buddhisme. begitu juga halnya dengan pengaruh Buddhisme. sebuah empayar Buddhis yang berpusat di Pulau Jawa. empayar Srivijaya mengalami kejatuhan. Maharaja Asoka telah menghantar dua orang Bhiksu. Walaupun begitu. Pada akhir abad ke 12. Islam telah berjaya mengambil alih kedudukan Buddhisme sebagai agama yang utama diterima oleh istana dan rakyat biasa. Exkavasi arkeologi bukan hanya terhad di Kedah sahaja. Perlis dan Kelantan akibat pengaruh Negeri . masih terdapat banyak peninggalan kebudayaan Buddhisme di Kedah. Buddhisme telah berkembang dengan baik di Semenanjung Melayu. Lembah Kinta.

Disediakan oleh POH KIM HEE 27/7/89. mendidik agar generasi kini dan akan datang dapat menghayati dan mengamalkan Ajaran Buddha untuk kesejahteraan dan kemakmuran negara kita Malaysia. Rujukan: Bahan keluaran YBAM: Benny Liow: An Outline of Buddhism in Malaysia. Unsur-unsur Buddhisme masih terbukti dalam drama Menora dan wayang kulit. Jepun dan Tibet. Hanya pada tahun 1950. maka wujudlah satu suasana yang baru yang menyatupadukan para Buddhis. Walaupun fakta sejagat ketidakkekalan ANICCA sentiasa mempengaruhi perbuatan kita. Sri Langka. Ini telah membentuk Buddhisme di Malaysia yang pelbagai rupa bentuk. Burma. termasuk YBAM (Young Buddhist Association of Malaysia) dan MBA (Malaysian Buddhist Association). . PERINGKAT KOMTEMPORARI: Penghijrahan beramai-ramai orang China ke Tanah Melayu pada abad ke 17 merupakan arus ombak yang kedua. membantu.13 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin Thai. Kebanyakan organisasi Buddhis di negara ini mengamalkan sama ada Bahasa Cina atau Bahasa Inggeris atau kedua-duanya sekali. Dengan tertubuhnya banyak organisasi buddhis. Buddhisme hanya merupakah upacara amalan yang penuh dengan kepercayaan dan kebudayaan Cina. Satu perkembangan lain yang penting ialah terdapatnya pengaliran masuk bentuk-bentuk Buddhisme yang dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan Thai. Pada masa itu. Tetapi Persatuan Buddha Wakaf Bharu adalah yang unik sekali. 2. barulah terdapat penganut Buddha yang cuba meningkatkan status dan kedudukan Buddhisme. marilah kita bersama-sama membakti. tetapi demi bangsa dan ugama. Ianya boleh dikatakan organisasi yang pertama di Malaysia menggunakan Bahasa Malaysia untuk menyebar Ajaran Buddha kepada ahli-ahli serta orang ramai.

Kamarudin menegaskan bahawa kawasan. 3. 7. Kamarudin Zakaria.5% lain-lain. 1. di Kedah Tengah.[1] Isi kandungan [sorokkan]     1 Sejarah 2 Kebudayaan 3 Pendidikan 4 Kuil Hindu o o  4. Di kawasan yang sama. Hinduisme di Malaysia Daripada Wikipedia. terdapat dan dikenalpasti bahanbahan kaca dan tembika yang dibawa dari Negara Belanda dan China di antara abad 9 hingga 16.000 penduduk kaum India di Malaysia.7 % adalah keturunan Tamil.14 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin Berita dari Nanyang Siang Pau 22/11/87 (AHAD) Sebuah kuil Buddhis yang dipercayai dibina di antara abad ke 10 hingga 12 telah ditemui oleh pasukan arkeologi Universiti Kebangsaan Malaysia di Lembah Bukong.37% penduduk Malaysia. 82. yang mana 9 daripadanya telah dibina semula. Data dari Jabatan Statistik Malaysiamenunjukkan bahawa daripada 1.7% Punjabi 4. ensiklopedia bebas. pada awal 1985. Hinduisme di Malaysia biasanya dianuti oleh kaum India yang merangkumi hampir 6.1 Kuil Malaimel Sri Selva Kaliamman 4. En. Maya serta AJK Arkeologi Muzium En.800. dekat Merbok. bilangan kuil-kuil Buddhis yang bersejarah telah bertambah ke 17. Pasukan ini diketuai oleh Pengerusi Persatuan Sejarah Dr. telah dipilih oleh UKM untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk membuat kajian arkeologi.7 % Malayali.4 % Telegu.2 Kuil di Kampung Rimba Jaya 5 Memorandum kepada Menteri Besar Selangor . Dengan pertemuan tersebut. di mana kuil itu dijumpa. Apabila ditemuramah.

Penduduk India yang tinggal di bandar turut bersekolah di sekolah . Kebanyakan sekolah rendah Tamil terletak di ladang-ladang dan hampir semua pelajarnya dari kaum India yang tinggal di ladang tersebut. Mereka membina kuil-kuil pelbagai saiz dan rupa di ladang-ladang dan kediaman mereka tanpa sebarang sekatan sebelum dan selepas merdeka. Candi Borobudur dan Candi Parambanan di Jawa. 30% orang Tamil dari Tamil Ilagam (Tamil Nadu) juga bekerja sebagai kerani untuk pihak British and syarikat mereka di Pulau Pinang. Begitu juga dengan bahasa Cina dijadikan bahasa dibenarkan menjadi bahasa pengantar di sekolah rendah jenis kebangsaan Cina (SRJKC). Malah masyarakat Bali sehingga kini masih mengamalkan agama dan budaya Hindu. kesusasteraan dan kesenian. Seterusnya ditegaskan lagi dalam Penyata Razak dan seterusnya. Sistem pendidikan di Malaysia membenarkanbahasa Tamil menjadi bahasa pengantar di sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil (SRJKT). Pengaruh Hindu/bahasa Sanskrit dapat dikesan dalam bahasa Melayu. Penempatan India di Malaysia berasal dari wilayah Tamil Nadu di selatan India lewat abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang bekerja sebagai buruh ladanggetah milik peladang Eropah. Ladang-ladang ini telah bertukar menjadi bandar dan kawasan perumahan moden. Indonesia adalah bukti penduduk Jawa pernah menganut agama itu.15 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin      6 Pendirian negara asal India 7 Majlis Kuil Hindu 8 Sami dari India 9 Lihat juga 10 Rujukan [sunting]Sejarah Pengaruh Hindu lebih awal sampai di Malaysia berbanding dengan agama Islam. Mereka yang bekerja sebagai kerani di Pulau Pinang menyumbang kepada pertubuhan hak asasi masyarakat Tamil dan India di Malaysia.Singapura and Kuala Lumpur waktu itu. Hal ini berterusan sehingga selepas Malaysia merdeka pada tahun 1957. amalan dan kepercayaan mereka yang dibawa dari India. [sunting]Pendidikan Semua pelajar India dibenarkan bersekolah di sekolah jenis kebangsaan Tamil atau di sekolah kebangsaan. Sehubungan dari ini. Candi Lembah Bujang di Kedah adalah bukti orang Melayu di Kuala Kedah pernah menganut agama Hindu-Buddha. [sunting]Kebudayaan Masyarakat Hindu di Malaysia telah mendirikan kuil sesuai dengan agama. Minoriti India ini di bawa ke Malaysia dari utara India dan Sri Lanka. Kebanyakan mereka menyembah tuhan Shiva sebagaimana tradisi di selatan India.

Tidak ada gereja yang dirobohkan. Ada 27 buah gereja bagi 50. Sebaliknya subjek Matematik dan Sains di sekolah kebangsaan diajar dalam bahasa Ingggeris.8 juta. pelajar India dan Cina bercampur dengan pelajar Melayu dan lain-lain dalam konteks masyarakat majmuk.16 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin rendah Tamil ini yang dahulunya merupakan sekolah ladang.000 orang India dengan 810 kuil sementara kaum Cina seramai 1. Kerja-kerja alihan dan pampasan akan diberi. MIC tidak cukup berkesan memberi penerangan kepada masyarakat India tentang situasi sebenar ini. pertengkaran dan pergaduhan mudah berlaku tetapi dapat dikawal oleh guru-guru di sekolah kerana Kementerian Pelajaran sangat menekankan soal perpaduan kaum. Pelampau Hindraf ini amat agresif dan sanggup mengambil tindakan yang tertentu. Setakat ini di Selangor telah merobohkan 16 buah surau dan masjid. Di sekolah menengah.5 juta orang Melayu. [sunting]Kuil Hindu Penduduk Selangor berjumlah 4. Ada 358 buah masjid dan kira-kira 1000 buah surau. Pemilik tanah akan meminta pentisyen mahkamah untuk mengeluarkan setinggan. tokong atau gereja mestilah dibina mengikut undangudang dan tidak boleh dibina di atas tanah persendirian. Sebaliknya menjadi satu subjek sahaja dengan 6 waktu setiap minggu (6 waktu X 40 minit) yang dipanggil POL. Di peringkat universiti. Subjek Matematik dan Sains diajar dalam bahasa ibunda mereka iaitu bahasa Tamil. Setiap tempat ibadah tidak kira masjid. Jumlah keseluruhan 1366 buah. [2] . Bagi merapatkan jurang antara kaum. Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) telah dilakasanakan di sekolah dari semasa ke semasa. Di Selangor terdapat 647. kuil. 2. 38 kuil. Masjid dan surau dirobohkan kerana hendak membina jalan. Tahap penguasaan pelajar India dan Cina terhadap bahasa Inggeris lebih baik daripada pelajar Melayu kerana faktor latar belakang ibu bapa dan sebagainya. milik orang lain. 19 tokong. Peluang untuk berinteraksi dan saling mengenali di antara pelbagai kaum hanya bermula di sekolah menengah sahaja.000 penganut Kristian. bahasa Tamil dan bahasa Cina tidak menjadi bahasa pengantar. 38 buah kuil dirobohkan kerana dibina di tanah milik persendirian yang menjadi masalah kepada kaum lain. Di peringkat sekolah menengah.3 juta mempunyai 1015 tokong Buddha. Lokasi baru yang sesuai akan diberikan. pelajar dari pelbagai agama dan kaum cuba diletakkan dalam satu bilik tetapi kurang berjaya. Oleh itu pejabat daerah akan mematuhi arahan mahkamah ini untuk mengeluarkan mereka. Pilihan raya juga semakin dekat. surau dan kuil yang dibina din atas tanah persendirian. Sepatutnya MIC tidak menyembunyikan pendirian. Perkara hak milik tanah hendalah dirujuk kepada Pejabat Tanah di setiap pejabat daerah. Salah faham.

Selangor telah dirobohkan dan dipindahkan ke tempat lain oleh Majlis Bandaraya Shah Alam. [sunting]Kuil di Kampung Rimba Jaya Pada 15 November 2007. Sidang Injil Borneo danRoman Katolik.17 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin [sunting]Kuil Malaimel Sri Selva Kaliamman Pada 21 April 2006. Pihak swasta itu ialah Syarikat Ho Hah Development Sdn Bhd yang tekah memiliki tanah itu sejak 1977. Mazhab-mazhab besar Kristian di Malaysia termasuk Anglikan. Pada 2003 syarikat itu benkrap. Syarikat mendapat perintah mahkamah pada 1988 untuk mengeluarkan setinggan itu termasuk kuil dan bangunan yang lain tanpa sebarang pampasan. Kampung Baru Hicom. Methodist. Isi kandungan [sorokkan]     1 Sejarah Kristian di Malaysia 2 Bangunan gereja 3 Evangelisme 4 Bahan Bacaan . Lutheran. Syaratnya mestilah jika mahu membeli kawasan tersebut. masyarakat beragama Kristian terdiri daripada kira-kira 9. surau dan kawasan setinggan di situ milik swasta yang hendak membangunkannya dengan kawasan perumahan. kuil Malaimel Sri Selva Kaliamman yang terletak di Setapak. Sebenarnya tapak kuil. Pemilik asal kuil juga telah mendapat notis pemindahan dan bersetuju dipindahkan dengan pampasan sebanyak RM40. Majoriti bilangan ini adalah penduduk Malaysia Timur. KRISTIAN Di Malaysia.1% penduduknya (banci 2000). Shah Alam. Presbyterian.Baptist. Sami lama tidak dibenarkan masuk ke dalam kuil. gereja-gereja Charismatic berdikari. Tetapi pihak luar yang dipercayai penyokong Hindraf telah membuat halangan dan bantahan sehingga 10 anggota penguatkuasa Majlis Bandar raya Shah Alam terpaksa dimasukkan ke hospital. dan dua lagi tadika. tapak untuk rumah ibadah. Padang Jawa. Sebaliknya pada 15 November 2007. Datuk Seri Dr Mohamad Khir Toyo menafikan kuil itu dirobohkan pada 6 November 2007 iaitu dua hari sebelum Hari Deepavali iaitu pada 8 November 2007. Pihak Hindraf telah memainkan peranan membantah tindakan pihak penguatkuasa ini. Kerajaan melalui PKNS telah menyerahkan tanah itu kepada Kem Rimba Raya dengan bayaran RM2. perlu menyediakan kawasan rumah untuk setinggan yang tinggal di situ. Brethren.000.5 juta.Kuala Lumpur ini telah diberi notis oleh Dewan Bandar raya Kuala Lumpur (DBKL) kerana mematuhi syarat pembinaan bangunan dan tempat agama. 800 daripada 1000 setinggan setuju pindah ke rumah pangsa Seksyen 26. [3] Menteri Besar Selangor. iaitu tadika KEMAS dan tadika untuk masyarakat India. kuil di Kampung Rimba Jaya.

Kuasa Mazhab Katolik kekal.18 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin    5 Filem-filem 6 Aktiviti-aktiviti 7 Cuti keagamaan Kristian o o    7. Misi Basle bermual bekerja dikalangan pendatang Cina Hakka pada 1882. Pentecostalisme menjadi sebuah pengaruh lebih besar melalui Gerakan Charismatic pada 1970an. SIB. Menteri buka Brethren dates dari 1860 dan Methodist dari 1885. Di Sarawak pemerintahan Raja Brooke termasuk penyokongan untuk seorang menteri Anglican dari 1847 dan Katholik kemudiannya dibenarkan.2 Jumaat Agung 8 Kristian di kalangan kumpulan etnik di Malaysia 9 Lihat juga 10 Rujukan [sunting]Sejarah Kristian di Malaysia Kemunculan agama Kristian boleh dilihat pada orang Nestoria dan para pedagang di Melaka sebelum penaklukan Portugis pada 1511. bermula untuk bekerja dengan sumber-sumber modest yang nevertheless menghasilkan gereja penduduk asli terbesar di Malaysia. Pendatang Tamil ke Malaya termasuk Katolik. tetapi mubaligh Amerika Utara but dan Ceylon telah menjadi aktif dari 1935. Pendatangan adalah sebuah faktor utama pada pembesaran gereja. . masih kuat pusat-pusat still Methodist Cina. Presbyterianisme membesar melalui gereja-gereja Cina di Johor dan jemaah orang asing di Pulau Pinang. yang kebanyakan mereka Kristian. British memperolehi Pulau Pinang pada tahun 1786 dan kemudiannya pada tahun 1795.1 Krismas 7. tetapi dibahagikan di antara Portugis dan Perancis. Ipoh dan Kuala Lumpur. Gereja Mar Thoma dan Syrian Orthodoks telah ditubuhkan pada 1930an mengikuti pendatangan dari Pantai Kerela di India. Pada 1928 Misi Evangelical Borneo Australia. terutamanya ke Sitiawan dan Sibu. Anglican dan Methodist. Di Sabah. Misi ke puak asli Sengoi bermula pada 1932. Lutheran. LMS diasaskan di Melaka dan Pulau Pinang sejak tahun 1815. Paderi-paderi dari Thailand menubuhkan Seminary Major di Pulau Pinang pada 1810. Pendatangan bertambah setelah Pemberontakan Boxer. tetapi kebanyakan misi Mazhab Protestant jatuh setelah 1842 apabila ia menjadi kebolehan untuk memasuki China. Melaka diambil semula daripada penaklukan Belanda sejak tahun 1641.

pihak berkuasa Shah Alam mengambil masa lebih dua puluh tahun untuk meluluskan pembinaan sebuah gereja di situ dan turut mengenakan syarat tambahan agar bangunan gereja itu kelihatan seperti kilang dan tidak seperti lazimnya. didirikan pada 1924. Pada 1970an gereja-gereja mengembangkan strukturstruktur berdikari Singapura dan juga penyokongan orang asing. Pembesaran baru pada gereja-gereja berdikari adalah satu ladi tanda keingingan untuk menubuhkan suatu pengenalan Kristian Malaysia. Kuala Lumpur. Sejak 1983 National Evangelical Christian Fellowship (NECF) telah memberikan suatu fokus untuk jemaah evangelical dan berdikari. Tidak ada sebarang gereja yang telah sedia wujud ditutup oleh kerajaan maupun jemaah Kristian yang sudah mantap kedudukannya dibubarkan.19 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin Gereja Lutheran Zion di Brickfields. dan pertubuhan-pertubuhan seperti Malaysian CARE. dan NECF telah ditubuhkan pada 1986. Tanggungan Kristian pada pendidikan telah menjadi kuat melalui sekolah Anglican. Walaubagaimana pun gereja baru sukar dibina. Sebagai contoh. sepeti Malaysia sendiri. Walaubagaimanapun setetal merdeka pada 1957. [sunting]Bangunan gereja Gereja-gereja dibenarkan didirikan di Malaysia walaupun pembinaan gereja baru dihadkan. Lay leadership telah mengembangkan secara kuat di kebanyakan gereja. Gereja biasanya didirikan di kedai-kedai di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. Perang Dunia II melihatkan kebuangan keketuaan orang asing dan sebuah jalan terhadap sebuah gereja orang asli telah diset lebih jelasnya. sekarangnya sebahagian sistem pendidikan kerajaan. kadangkala bekas-China. yang bekerja bersama Kristian tempatan dalam kerja perubatan dan kemasyarakatan. Walaupun ada banyak cabaran melalui pengakibat politik dan ekonomi berturakan. Christian Federation of Malaysia incorporating the Christian Council of Malaysia (formerly MCC). coordinated mission groups sewaktu Kecemasan Malaya. Katolik dan Methodist. ditubuhkan pada 1948. Social concern diexpress melalui kerja perubatan. Malayan Christian Council (MCC). Malaysia adalah sebuah konteks berbagai agama di mana Western theological preoccupations tidak sentiasa relevan. Salvation Army dan YMCA/YWCA membuat penyumnbangan distinctive. banyak gereja sangat overdependent dengan orang asing. Sabah Council of Churches dan Persatuan Gereja Sarawak fulfill similar functions di Malaysia Timur. [sunting]Evangelisme . gereja-gereja telah bermula melihat bahawa mereka telah menyumbang untuk membuat suatu peringkat yang lebih besar. Orang Cina ditempatkan ke dalam "Pekampungan Baru" dikhidmatkan oleh para mubaligh. Roman Catholics.

Rencana pengarang biasanya membuat ucapan meraikan Krismas. Ini biasanya hanya boleh dilakukan di akhbar-akhbar berbahasa Inggeris dan tidak pada setiap tahun. Sabah Sudah menjadi amalan pihak gereja Malaysia agar tidak berdakwah kepada komuniti Islam negara. namun mereka tetap berusaha tanpa mengharapkan balasan manusia. Lihat jugaKebebasan beragama di Malaysia Walau bagaimanapun terdapat beberapa kes di mana orang-orang Islam memeluk agama Kristian secara diam-diam tanpa mengisytiharkan dirinya murtad. Begitu juga terdapat kes orang kristian keluar dari kristian namun menyembunyikan keislamannya. Pihak yang berwajib untuk menjaga kepentingan orang islam bertanggungjawab menjaga zakat dan harta baitul mal yang diperuntukan. Ini kerana tekanan keluarga.Orang Islam di malaysia sendiri mendapat pembelaan secara baik oleh pihak tertentu. Aktivis-aktivis Kristian kadang kalanya membeli ruang iklan di akhbar-akhbar pada hari Krismas atau Easter. Dengan bantuan yang hebat adalah dipercayai dapat membantu dengan begitu berkesan sekali. mahkamah syariah Negeri Sembilan telah mengesahkan 16 kes murtad. kebanyakan orang islam sukar untuk ditarik kepada agama yang lain. Cuti keagamaan Kristian [sunting]Krismas Hari Krismas ialah hari cuti umum di Malaysia dan dirayakan lebih dari segi komersil tanpa banyak unsur-unsur kerohanian. Dengan kekurangan dana dan dan kurangnya bantuan terhadap pendakwah ini. Pihak mereka lebih bersungguh-sungguh dari yang dilakukan oleh pendakwah kristian. menurut jurucakap Persatuan Peguambela Muslim. ketakutan kehilangan suami/isteri atau hak penjagaan anak-anak selalunya sudah cukup sebagai penghalang. Mereka sedar bahawa kelemahan dalam mengamalkan agama adalah salah satu punca perkara ini berlaku.20 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin Kathedral Hati Kudus di Kota Kinabalu. Walaupun tidak ada sekatan khusus menghalang orang-orang Islam daripada murtad dan memeluk agama lain. . mereka masih beragama Islam. Sebagai contoh. Risalah-risalah Kristian disyaratkan dibawah undang-undang supaya berlabel 'hanya untuk orang-orang bukan Islam'. Mereka yang menunjukkan minat terhadap agama Kristian sering kali dihantar oleh keluarga mereka ke Jabatan agama Islam negeri atau daerah. Salah satu faktor ialah kerumitan bagi orang-orang Islam menukar agama kerana implikasi perundangan serius yang terbabit dan kerana Islam memainkan peranan penting dalam hidup masyarakat Melayu sejak berzaman yang mengukuhkan kepercayaan pengikut-pengikutnya. di mana mereka diberi khidmat nasihat bagi memulihkan akidah mereka. Disini kita dapat melihat bahawa para pendakwah islam aktif untuk menyebarkan agama islam itu sendiri. begitu sedikit bilangan orang Islam yang menukar agama. Mereka hidup sebagai orang Kristian tetapi dari segi undang-undang negara bukan mengikut undang-undang agama Islam. Terdapat juga golongan pendakwah yang melakukan penyebaran secara terperinci.Komuniti kristian yang kaya dan berjaya amat membantu pihak pendakwah kristian ini didalam penyebaran agama kristian itu sendiri. Artikel 11(4) Perlembagaan Persekutuan Malaysia menegah keras penyebaran sebarang agama selain dari Islam kepada orang-orang Muslim.

Akan tetapi. kedua-dua negeri diberikan sesetengah taraf autonomi yang lebih tinggi daripada negeri-negeri lain dalam Persekutuan. atau Kelantan). Kebanyakan adalah penduduk setempat yang telah menghuni wilayah Semenanjung Tanah Melayu dan Pulau Borneo bagian barat laut. [1] pihak kerajaan mengatur majlis sambutan Hari Krismas pada peringkat nasional. secara tidak rasmi melarang penggunaan simbolsimbol keagamaan Kristian dan gita puja / hymn yang menyebut nama Jesus Christ. perayaan itu akan hilang maknanya". baik "secara rasmi mahupun tidak rasmi". . Kebudayaan dan Warisan Malaysia. tiada bukti bahawa hadangan teologikal ini memainkan peranan dalam bukaninclusion Jumaat Agung sebagai cuti. Beliau juga menambah. sedangkan mereka dianggap polities on par dengan Malaya apabila mereka bergabung dengannya dan Singapura untuk membentuk Malaysia. YB Dr Rais Yatim kemudiannya menafikan larangan seperti itu dikeluarkan. Kerajaan Negeri Selangor dan Persekutuan Kristian Malaysia CFM. tetapi ia adalah cuti am negeri di Sabah dan Sarawak di mana penganut Kristian ialah minoriti yang diberi hak untuk berhari raya. bukanlah cuti am di Labuan dan Sarawak. Masyarakat Melayu di Malaysia kebanyakan adalah sama dengan masyarakat Melayu yang berdiam di beberapa wilayah Indonesia. Namun begitu. MELAYU Masyarakat Melayu adalah salah satu komponen dari bangsa Malaysia. ""Semua pihak sepatutnya menaruh kepercayaan kepada hasrat kerajaan dan menyambut Krismas seperti biasa dan memperlihatkan keimanan mereka".21 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin Pada 2004." Setiausaha Am CFM. bekas peguam yang menjadi paderi Jesuit. Francis Xavier membuat bantahan rasmi. Menteri Kesenian. pengarah Pusat Penyelidikan Katolik dan Pembantu Paderi Mukim /Parish Priest gereja St. penasihat undang-undang kepada CFM dan Evangelikal Nasional Christian Fellowship /National Evangelical Christian mengeluarkan kenyataan yang berbunyi "Ia bermakna gereja-gereja dibenarkan meraikan Krismas seperti biasa. Jika tidak. Deepavali akan tetapi. Kebudayaan dan Warisan Malaysia. "tidak ada salahnya menyanyikan lagu-lagu seperti Silent Night dan Merry Christmas" yang merupakan "lagu-lagu ceria untuk perayaan tersebut" Lee Min Choon. juga menerima hanya satu hari cuti persekutuan setiap — Wesak Day dan Deepavalirespectively. Upacara itu ditaja bersama oleh Kementerian Kesenian. meskipun di beberapa wilayah merupakan kelompok tersendiri (misalnya diSarawak. ia dikatakan. Katanya "Menghalang nyanyian karol dan memperalat Krismas untuk kepentingan politik adalah melampau. [sunting]Jumaat Agung Jumaat Agung bukan cuti am kebangsaan. Sabah. Katanya lagi "Memanggil majlis itu satu upacara kebudayaan (seperti yang dirasionalkan oleh ahli-ahli politik Kristian yang lebih politik dari berjiwa Kristian) sama seperti merendahkan martabat Jesus kepada seorang sej budaya seperti Confucius. The other two significant religious minorities in Malaysia. Sultan Selangor(telah mangkat) dan Raja Perempuan Selangor mencemar duli menghadiri upacara yang ditayangkan di segenap pelosok negara majoriti Islam Malaysia bersama Perdana Menteri dan beberapa ahli kabinet kerajaan. penganut Buddha and Hindu.Rev Dr Hermen Shastri menyatakan bahawa pihak kerajaan tidak ingin "sebarang perkara yang menghina Islam" berlaku semasa majlis rumah terbuka tersebut. OC Lim. memalukan dan merupakan satu pencabulan".

Tetapi dari segi definisi budaya (cultural definition). Undang-undang Dasar Malaysia memiliki batasan tersendiri mengenai kemelayuan di negara itu. Proses sinkretisme terjadi di mana unsur kepercayaan sebelum Islam ada secara laten atau disesuaikan dengan unsur Islam. Islam tidak dapat menghapuskan seluruh unsur kepercayaan tersebut. atau Mandailing. semuanya dianggap sebagai orang Melayu selain daripada Melayu Anak Jati yang berasal daripada Tanah Melayu itu sendiri. Sehingga sistem musyawarah yang dijalankan akan memiliki corak dan karakter yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lainnya. [sunting]Agama dan kepercayaan Orang Melayu hampir seluruhnya beragama Islam. beragama Islam. dalam artikel ini. Bahkan orang bukan pribumi yang berkawin dengan orang Melayu dan memeluk agama Islam juga diterima sebagai orang Melayu. bahasa. seperti Minangkabau. Aceh. beragama Islam dan mengikuti adat-istiadat Melayu. iaitu penduduk serumpun tidak kira agama. penduduk pribumi dari keturunan suku-suku di Indonesia. dan yang menjalani tradisi dan adat-istiadat Melayu. namun juga berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan segala aset masyarakat setempat baik yang bergerak maupun yang diam yang ditujukan untuk mengangkat harkat dan martabat hidup pribumi setempat. Namun demikian. Proses ini jelas dapat ditemukan dalam ilmu pengobatan Melayu (pengobatan tradisional). yang bertutur dalam bahasa Melayu. sisa-sisa unsur agama Hindu dan animisme masih dapat dilihat dalam sistem kepercayaan mereka. Sistem politik Sistem politik Melayu adalah musyawarah. Maka tidak mengherankan bahwa suku Melayu mempunyai ikatan persaudaraan yang kuat. dan dalam beberapa upacara adat. Walau begaimana pun jua. Jawa. definisi Melayu mengikuti definisi Kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia mendefinisikan Melayu sebagai penduduk pribumi yang bertutur dalam bahasa Melayu. Bugis. [sunting]Adat istiadat . Lumbung disini bukan hanya tempat penyimpanan padi atau hasil bumi lainnya.22 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin Meskipun demikian. Melayu itu merangkumi seluruh penduduk pribumi di Dunia Melayu (Nusantaradalam pengertian di Malaysia). Disini dapat dilihat bahwa suku Melayu telah mengenal sistem politik yang egaliter dan mengakar kepada budayanya. Musyawarah juga merupakan sarana dimana rakyat dapat diposisikan untuk membangun aturan-aturan dasar dalam kehidupannya baik pada tatanan nilai maupun pada tatanan norma yang bersumber kepada hukum adat setempat. Hal ini diperparah dengan dipecah belahnya suku Melayu yang berada di wilayah Kalimantan Utara dengan wilayah Kalimantan lainnya dengan pendirian federasi Malaysia yang dibentuk atas bantuan militer Inggris. Hancurnya sistem tanah adat berakibat kepada hilangnya musyawarah dalam kehidupan masyarakat melayu. sebab musyawarah memaknakan adanya tolong-menolong dan kesetiakawanan sosial sebagai suatu permufakatan. Sistem musyawarah ini lambat laun hilang diakibatkan hancurnya sistem tanah adat melalui culture stelselyang diberlakukan oleh kaum penjajah. Musyawarah yang dijalankan biasanya membahas mengenai pengelolaan sistem tanah adat berdasarkan budaya dan adat setempat. dan adat istiadat masing-masing yang diikuti oleh masing-masing kelompok serumpun tersebut. Di Malaysia. musyawarah dijalankan di dalam lumbung yang dipimpin oleh ketua atau pemangku adat setempat.

ghazal. Bentuk perkawinan endogami (pipit sama pipit. Tetapi disebabkan kedua-dua kelompok tersebut menganut agama Islam. masyarakat Melayu dibagikan kepada dua kelompok:   Menerapkan sistem kekeluargaan dwisisi (bilateral) Menerapkan sistem kekeluargaan nasab ibu (matrilineal). Semasa penjajahan. peluang pendidikan sekuler terbatas. tenunan. Semua perkawinan Melayu dijalankan mengikut peraturan dan undang-undang perkawinan Islam (Mazhab Syafi'i). unsur-unsur adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dibenarkan. nyanyian. seni dapat dibagi menjadi dua: seni persembahan (tarian. [sunting]Pendidikan Sebelum penjajahan. Kini pendidikan sekuler menjadi saluran mobilitas sosial yang utama di kalangan orang Melayu.23 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin Adat istiadat Melayu banyak memperlihatkan campuran unsur lokal dan unsur luar seiring dengan kedatangan pengaruh Hindu. Kegiatan seni Melayu mempunyai identitas tersendiri yang juga memperlihatkan gabungan berbaga-bagai unsur asli dan luar. Keberadaan kelas menengah Melayu di Malaysia paling utamanya melalui saluran pendidikan. seni hias. KESIM P ULAN D . persembahan pentas seperti makyong. wau. juga termasuk dalam kategori seni persembahan. [sunting]Sistem kekeluargaan dan perkawinan Dari segi kekeluargaan. wayang kulit. eksogami juga terjadi. Dalam pemerintahan Malaysia. Pendidikan sekuler hanya dikembangkan setelah merdeka. Bahasa Melayu yang menjadi lingua franca pendudukNusantara sejak sekian lama juga telah dipilih oleh kerajaan Malaysia menjadi bahasa resmi negara tersebut. pertukangan tangan. walaupun ada aspek-aspek tertentu yang bertentangan tapi terus diamalkan. [sunting]Bahasa Melayu Bahasa Melayu menjadi bahasa nasional dan bahasa pengantar di semua lembaga publik di Malaysia. dan Barat ke Alam Melayu. enggang sama enggang). maka sistem kekeluargaan Melayu itu banyak dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan Islam. seni bina. congkak. orang Melayu mendapat pendidikan agama. anyaman dll). Islam. hadrah. Kesenian Dalam masyarakat Melayu. Melalui principle of co-existence ini orang Melayu dapat menyesuaikan adat dan agama secara harmonis. yang digunakan oleh orang Minangkabau Malaysia. Orang Melayu melakukan perkawinan monogami dan poligami. dan lebih terpusat di daerah perkotaan. Permainan tradisi seperti gasing. Perkawinan campur juga ada. kuda kepang) dan seni tampak (seni ukir. malah di sebagian tempat diutamakan.

Kedatangan Islam ke Tanah Melayu dipercayai bermula pada abad ke-7 masihi. semasa Marco Polo dalam perjalanan pulang dari China. Kita berhak menuntut pemerintahmelaksanakan Islam sepenuhnya kerana itu adalah tanggungjawabnya sebagaipemerintah Islam. itulah satusatunya negeri Islam di Kepulauan Melayu pada masa itu (Hall dlm Ruslan . Seterusnya Islam semakin berkembang pesat berikutan dengan kemunculan beberapa buah kerajaan Islam di Pasai dan Perlak di persekitaran Selat Melaka pada abad ke-13 Masihi. Perlak ialah pelabuhan pertama yang disinggahinya. Pandangan ini berdasarkan kemungkinan agama Islam disebarkan oleh para pedagang dan pendakwah dari Asia Barat ke Negara China. agama Islam telah tersebar di Tanah Melayu sebelum abad ke-15. beliau telah melawat Sumatera.24 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin engan penerimaan negara ini sebagai sebuah negara Islam menimbulkanbeberapa implikasi dalam kehidupan Muslim. 2004: 91-92). Pada tahun 1292. Beliau menyatakan pada masa itu telah wujud usaha-usaha untuk mengislamkan penduduk tempatan oleh para pedagang Arab di Nusantara. Mengikut cacatan Marco Polo. Bermula dengan konsep keesaan Tuhan dan ibadat yang luas Islam telah berjaya menarik minat masyarakat tempatan. Menimbulkan tanggungjawab yang lebih kepada Muslim untukmelaksanakan Islam di mana saja dia berada. kerana tidak dirasakan ada sesuatu yangbercanggah yang patut dielakkan dalam kehidupannya. kerana terdapat sikap baik sangka antara satudengan yang lain. Menurut beliau lagi. kehidupan harian masyarakat Melayu dan adat istiadat tertentu yang didapati bertentangan dengan akidah ditinggalkan secara beransur-ansur (Ruslan Zainuddin. Sejak kedatangan Islam. Kita dapat hidup dengan harmoni dan dapat berusaha meningkatanproduktiviti untuk kepentingan Islam. Setiap individu Muslim merasaberkewajipan untuk membangun negara dan umatnya dalam keupayaan masing-masing. SEJARAH KEDATANGAN ISLAM KE TANAH MELAYU Sep 6. '05 10:03 PM for everyone SEJARAH KEDATANGAN ISLAM KE TANAH MELAYU Sebelum kedatangan Islam. serta berpatisipasi dalammemenuhi tuntutan Islam di mana saja ada kekurangan. Membina sikap positif danmembuat kritikan yang membina untuk kepentingan Islam. Keadaan ini berubah selepas kedatanagan Islam yang membawa konsep tauhid dengan menafikan kewujudan Tuhan yang banyak. masyrakat Melayu menganut fahaman animisme.

iaitu hanya untuk orang-orang Islam dan bidangnya hanya bidang undang-undang diri dan kekeluargaan. tetapi tidak banyak terjejas di zaman Portugis dan Belanda. sosio-budaya dan politik berterusan berlaku. kehidupan keagamaan dan kehidupan individu dan keluarga serta masyarakat masih diberi ruang untuk dihayati dan tidak diganggu-gugat. Dalam bidang undang-undang dimulai dengan undang-undang Kanun Melaka & Kanun Laut Melaka. Sepanjang tempoh abad ke-13 dan ke-16 Masihi. Sesungguhnya begitu. pemerintah dianggap sebagai pemerintah di mana kekuasaan politik itu merupakan satu amanah Allah dan para pemimpin diminta bertindak mengikut lunas-lunas yang digariskan oleh Islam. negeri-negeri lain di sekelilingnya masih belum mmeluk Islam. Dari sudut sejarahnya selepas kedatangan Islam dan pembentukan Kerajaan Melaka yang bercorak keislaman. Manakala Ibn Battutah. kita dapati dalam bidang-bidang yang lain. Sejak itu. menyatakan bahawa raja Samudera ketika itu telah memeluk Islam dan mengamalkan Mazhab Shafie.25 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin Zainuddin). diikuti pula dengan Kanun Pahang dan seterusnya Kanun Kota Setar dan lain-lain. adab berbahasa. 2004: 91). adab berjiran dan sebagainya. PENGHAYATAN ISLAM BERTERUSAN DI ZAMAN PENJAJAHAN Proses Islamisasi Undang-undang & Sosio-Budaya dan Politik tergugat dengan kedatangan penjajah British. Menurut beliau lagi. kita dapati proses Islamisasi di bidang undang-undang. PENGHAYATAN ISLAM DI ZAMAN KEMERDEKAAN . pengembara Arab yang singgah sebanyak dua kali di Samudera semasa dalam perjalanan pergi dan balik dari Negara China antara tahun 1345 hingga 1346. Di zaman penjajahan British peranan Undang-undang Islam diperkecilkan bidang perlaksanaannya & golongan yang terlibat dengan Undang-undang Islam. Justeru itulah kita dapati perkembangan Islam dan penghayatannya masih dapat dipertahankan (JAKIM). Demikian juga dengan Perlembagaan Terengganu & Perlembagaan Negeri Johor. agama Islam telah tersebar dengan meluas hampir ke seluruh Kepulauan Melayu dan mengurangkan pengaruh agama Hindu-Buddha yang bertapak berabadabad lamanya di Tanah Melayu. Islam telah berkembang pesat sehingga menjadi agama yang dianuti oleh sebahagian besar penduduk di Kepulauan Melayu (Ruslan Zainuddin. seperti pendidikan agama. Perubahan dalam bidang sosio-budaya juga berlaku di mana orang Melayu telah menghayati nilai-nilai akhlak Islam dalam kehidupan yang terangkum dalam adab-adab kehidupan mereka seperti adab berpakaian. Dalam bidang politik.

UMNO cuba menunjukkan kekuatannya kepada pihak berkuasa British dengan menggabungkan parti China (MCA) dan parti India (MIC) dalam gagasan “Perikatan”. tetapi dalam bahagian yang lain tidak banyak percanggahannya. Sejak daripada tercapainya kemerdekaan. Akta Takaful. kepada adat perpatih (JAKIM). Undang-undang yang agak ketara percanggahannya adalah di bidang jenayah hudud. Akta Universiti Antarabangsa. Selain daripada itu dalam muamalat hanya unsur riba yang ketara bercanggah dengan Islam. Akta Koperasi dan sebagainya. ekonomi dan sosial cuma yang agak tersekat dalam proses Islamisasi ialah bidang undang-undang yang disegi kenyataannya untuk dibuat perubahan secara menyeluruh terhalang disebabkan beberapa peruntukan yang ditinggalkan oleh penjajah dalam perlembagaan.26 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin Kemerdekaan Malaysia yang dicapai pada 31 Ogos 1957 adalah usaha daripada UMNO. dengan mengekalkan identiti parti masing-masing dalam perkara-perkara tertentu (JAKIM). Berasaskan perikatan ini didapati pensyarikatan kuasa politik berlaku antara etnik China. kecuali negeri yang masih berpegang. adapun di bidang jenayah membunuh & mencederakan sebahagian daripada prinsip dan hukumnya tidak banyak beza dengan Islam. Melihat kepada perkembangan ini ternyata proses Islamisasi berterusan berjalan dengan adanya ruang peruntukan dalam Undang-undang Negeri & Persekutuan. Falsafah Pendidikan Negara. demikian juga dalam hukum ta’zirkesalahan-kesalahan maksiat. perhatian kepada pembangunan masyarakat Islam terus berlaku dalam bidang pendidikan. yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman. Undangundang Federal dan Pusat. tetapi walau bagaimanapun UMNO masih merupakan kuasa politik dominan dalam pemerintahan. Sejak daripada tahun 1957 sehingga kini kedominan parti UMNO dapat dipertahankan dalam menguasai pemerintahan negara. Dalam bidang kekeluargaan didapati sepenuhnya undang-undang Islam dilaksanakan. India dan Melayu. Dalam proses meneruskan Islamisasi di bidang undang-undang didapati peruntukanperuntukan khas diwujudkan untuk kepentingan Islam dan masyarakat Islam seperti Akta Bank Islam. Sungguhpun UMNO sebuah parti sekular. Cuma yang perlu diusahakan ialah bahagianbahagian tertentu dalam Undang-undang Federal. Perlembagaan dan undang-undang . pendukung-pendukungnya adalah dari golongan Melayu Muslim yang masih sensitif kepada Islam kerana adanya sensitif ini didapati kedudukan Islam dan orang Melayu Islam ada keistimewaan-keistimewaan tertentu dan begitu juga intitusi-intitusi Islam di peringkat negeri dan pusat masih diberi kedudukannya yang tersendiri (JAKIM).

dengan mengambil kira Islam sebagai asas dalam penyelesaian kuasa politik dan cuba menjauhkan titiktitik perbezaan serta mencari titik-titik persamaan yang membina. SISTEM DEMOKRASI & PENGHAYATAN ISLAM Selepas merdeka kita didedahkan dengan sistem demokrasi berparlimen. Walau bagaimanapun kenyataan ini wujud di hadapan kita dan kita terpaksa menerima sistem ini dengan dibuat perhitungan bahawa sistem ini bukan suatu kebenaran mutlak dan ia adalah tajaan penjajah yang masih meneruskan polisinya “divide & rule”. kelompok pemerintah dan kelompok pembangkang yang menentang pemerintah dalam ruang terbatas. Dengan menerima negara ini sebagai sebuah negara Islam bukan bermakna ianya telah selesai segala tuntutannya. KESIMPULAN Tidak ada kesepakatan dikalangan ulama tentang kriteria negara Islam kerana tidak terdapat nas Qat’i yang menentukannya. maka dirasakan ini lebih bermanfaat untuk kekuatan masa depan politik orang Islam. sama juga seorang Muslim yang diakui sebagai Muslim selepas mengucap dua kalimah syahadah bukan bermakna Muslimnya sudah sempurna. bukan meluaskan jurang (JAKIM). Kesempurnaannya perlu kepada pengisian daripada kita. Untuk melaksanakan sistem demokrasi dalam pemerintahan maka parti politik ditubuhkan. kesempurnaan Islamnya bergantung kepada proses peningkatan ilmu & penghayatan Islam pada dirinya (JAKIM). yang ditaja oleh penjajah British sebelum Malaysia diberi kemerdekaan. Dilihat dari sudut Islam sistem demokrasi ini dapat diterima dari satu sudut iaitu memberi suara kepada rakyat memilih pemimpin mereka secara bebas dan terbuka tetapi yang tidak cocok dengan Islam ialah ia membelah umat berterusan kepada dua kelompok. Justeru itu ulama berbeza pandangan dalam ijtihadnya dalam menentukan ciri-cirinya. Sedangkan dalam Islam mengajak kepada kesatuan umat dan mendekatkan jurang pemisahan di antara kelompok. Dalam sistem berparti ini terdapat peruntukan untuk parti pemerintah & parti pembakang. Oleh itu bagi memudahkan proses penyatuan umat di masa depan kita perlu menerima sebagai suatu kenyataan bahawa negara ini ialah sebuah negara Islam. Kalau diambil asas yang masakini iaitu kuasa politik Melayu Muslim masih ada sebagai titik tolak untuk menyatukan Kelompok Islam. Ada yang mencirikan bilangan majoriti . Kalau tidak kita berterusan menjadi alat idea penjajah “divide & rule” yang kita sendiri memecahkan kelompok kita dengan tangan kita sendiri.27 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin Negeri yang menghalang perlaksanaan Islam yang menyeluruh perlu dipinda (JAKIM).

5. Muslim dapat hidup dengan harmoni dan dapat berusaha meningkatan produktiviti untuk kepentingan Islam. Membina sikap positif dan membuat kritikan yang membina untuk kepentingan Islam. Kerakyatan negara Islam sama ada Muslim atau bukan Muslim adalah sama disegi hak dan kewajipan kecuali perkara-perkara khusus yang dikecualikan. perlaksanaan undang-undang Islam sebahagian besarnya dan kepimpinan negara dikuasai oleh orang Melayu Muslim (JAKIM). kecuali beberapa syarat sahaja seperti keupayaan jasmani. Ulama juga tidak sepakat pendapat tentang syarat-syarat yang ditetapkan bagi ketua negara. 1.28 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin Muslim sebagai penentu dan ada mencirikan perlaksanaan syari’ah sebagai penentu. 3. 4. Setiap individu Muslim merasa berkewajipan untuk membangun negara dan umatnya dalam keupayaan masing-masing. 2. serta berpatisipasi dalam memenuhi tuntutan Islam di mana saja ada kekurangan. Undang-undang Islam gemilang sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu 2010 June 14. adil. Muslim berhak menuntut pemerintah melaksanakan Islam sepenuhnya kerana itu adalah tanggungjawabnya sebagai pemerintah Islam. Menimbulkan tanggungjawab yang lebih kepada Muslim untuk melaksanakan Islam di mana saja dia berada. Dalam pengalaman sejarah politik Islam tidak terdapat penentuan cara yang tetap dalam pemilihan pemimpin negara. keamanan yang dinikmati. PENUTUP Dengan penerimaan negara ini sebagai sebuah negara Islam menimbulkan beberapa implikasi dalam kehidupan Muslim. kerana terdapat sikap baik sangka antara satu dengan yang lain. Mereka dikira sebahagian daripada umat Islam (ummatun min alMuslimin). peperangan dan pentadbiran. kelayakan undang-undang. . kerana tidak dirasakan ada sesuatu yang bercanggah yang patut dielakkan dalam kehidupannya. kelayakan ilmu siasah. Ada secara pemilihan terbuka dan ada secara warisan.Malaysia adalah sebuah negara Islam berdasarkan kepada majoriti penduduk Islam. tetapi semua bentuk pemimpin yang ditentukan itu diterima sah oleh ulama yang membincangkan teori politik Islam.

hakim Inggeris yang bertugas di Tanah Melayu ketika itu tidak menafikan kedudukan undang-undang asal yang dilaksanakan. pihak Inggeris dan Raja-Raja Melayu memeterai beberapa perjanjian atau dipanggil triti. Jika kita merujuk kepada kes yang diputuskan di mahkamah. Tanah Melayu sudah melaksanakan undang-undang Islam dalam urusan kehidupan seharian. Selepas menguasai Pulau Pinang pada 1786. mereka mengetahui dan menyedari undang-undang Islam adalah undang-undang yang diterima pakai dan dilaksanakan di sini. residen tidak boleh mencampuri urusan pentadbiran agama serta pelaksanaan undang-undang Islam di Tanah Melayu. Begitu juga kedudukan undang-undang jenayah. urusan undang-undang mula dibahagikan kepada aspek yang terpisah. Umat Islam diadili di hadapan Sultan. Selepas Inggeris menduduki Tanah Melayu. Inggeris berusaha bersungguh-sungguh membawa undang-undang mereka ke sini. Contohnya dalam satu kes iaitu Rahmah lwn Laton yang diputuskan pada 1927. diletakkan syarat Residen Inggeris dibenarkan memberi bantuan kepakaran dalam mentadbir urusan negara kepada pihak Sultan. Namun begitu. keagamaan dalam pentadbiran negara berjaya Oleh: Zainul Rijal Abu Bakar – dipetik dari Berita Harian SEBELUM kedatangan penjajah. Dalam triti itu. . muamalat dan jenayah.29 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin Posted by membelaislam in Constitution. Perkara sama berlaku di Singapura dan Melaka. Ini dapat dilihat umpamanya di dalam Undang-Undang 99 Perak dan Kanun Melaka kebanyakan undang-undangnya adalah berteraskan Islam. pemerintah kawasan dan sebagainya berdasarkan undang-undang Islam dalam semua urusan termasuk hal-ehwal kekeluargaan. Apabila Inggeris datang ke Tanah Melayu. Raja. Mereka menubuhkan mahkamah dan melantik hakim yang mahir undang-undang Inggeris untuk bertugas dan mengadili kes di Tanah Melayu. Akhirnya dianggap urusan agama dan adatistiadat hanya merujuk kepada urusan ibadah khususiah orang Islam dan juga urusan perkahwinan yang dipanggil ‘undang-undang diri’ serta beberapa kesalahan membabitkan hukum agama yang khusus seperti tidak berpuasa dan sebagainya. trackback Usaha penjajah Inggeris pisahkan urusan sivil. Undang-undang muamalat atau transaksi dianggap urusan keduniaan yang tidak berkait dengan Islam. Undang-undang awal di Tanah Melayu menitikberatkan undang-undang Islam. Pada ketika itu. mahkamah memutuskan undang-undang Islam bukanlah undang-undang asing tetapi ia adalah undangundang asal yang diterima pakai serta dilaksanakan di Tanah Melayu.

pelantikan Mufti dan Jawatankuasa Fatwa. Dalam ordinan itu juga. pengurusan masjid dan pelantikan pegawainya. Apa yang berlaku sebenarnya menunjukkan Inggeris campur tangan secara langsung dan tidak langsung terhadap perkara yang berkaitan dengan agama dan juga adat-istiadat Melayu. Hak dan kuasa majlis. zakat. Enakmen Pentadbiran 1952 ini juga memperuntukkan perkara berkaitan dengan urusan wakaf. perkara mengenai pendaftaran perkahwinan dan perceraian orang Islam. . nazar. 1880). Ordinan ini digubal dengan tujuan untuk menetapkan sejauh mana undang-undang Islam boleh diterima dan diiktiraf mahkamah. ia lebih memusatkan kepada aspek pentadbiran seperti pendaftaran perkahwinan. Dengan terlaksananya ordinan ini juga. 1935. Ia bertujuan memudahkan British mengawal selia urusan kekeluargaan masyarakat Islam di samping cuba mengekalkan polisi tidak mencampuri hal-ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu secara langsung dan tidak menghina amalan sedia ada. maka cita-cita dan usaha British untuk memisahkan di antara urusan sivil dan keagamaan yang dirancang sejak kedatangannya ke Tanah Melayu mula terzahir dengan begitu jelas. penubuhan Jabatan Agama Islam. diperuntukkan. perceraian dan rujuk serta sedikit hukum asas dalam perkahwinan. Selangor 1952 yang mengandungi urusan penubuhan Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Selangor yang membantu Sultan dalam mentadbir perkara berkaitan agama Islam dan adat istiadat orang Melayu. Campur tangan secara langsung terhadap urusan kekeluargaan orang Islam di Tanah Melayu juga berlaku pada 1880. Apabila Inggeris menguatkuasakan undang-undang Muhammadan Marriage and Divorce Registration Enactment Chapter 197 of Revised Law of Federated Malay States. pengiktirafan kepada kedudukan kadi dan peraturan terhadap harta perempuan yang berkahwin. fitrah. Inggeris memperkenalkan satu ordinan dipanggil ‘Muhammedan Marriage Ordinance’ (Ordinance no. Bermula pada awal 1950-an.30 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin Inggeris juga memperkenalkan tiga piagam dipanggil ‘Charters of Justice’ (Piagam Keadilan pertama) pada 1807. (Piagam Keadilan kedua) pada 1826 dan (Piagam Keadilan ketiga) pada 1885. Semua ini bertujuan mengangkat taraf undang-undang Inggeris dan secara tidak langsung menenggelamkan serta menyisihkan undang-undang Islam yang dulunya diamalkan sebagai undang-undang asas (lex loci). peraturan mesyuaratnya. hal-ehwal wang amanah. 5. tindakan pertama dijalankan dengan tergubalnya Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak. pungutan khairat.

penjajahan Inggeris di Tanah Melayu bermula di negeri-negeri yang dikategoriikan sebagai Negeri-negeri Selat dan kemudiannya di Negeri-negeri Melayu yang lain yang diistilahkan sebagai negeri-negeri Melayu Bersekutu dan negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. anak sah taraf dan sebagainya. perceraian. Pengalamanpengalaman mereka menjajah negara ini dan seterusnya memperkenalkan beberapa statut atau undang-undang bertulis dimana sebahagiannya telah dikekalkan hingga ke hari ini juga harus diteliti kerana ia mempunyai hubungan dalam konteks perkembangan pentadbiran undang-undang Islam. nafkah anak-anak dan isteri. realitinya peruntukan undang-undang yang digubal semasa penjajahan Inggeris berkaitan dengan pentadbiran hukum Syarak di negara ini sebahagiannya telah dilanjutkan selepas merdeka hingga kini meskipun konsep atau niat asal penggubalan undang-undang tersebut lahir secara kebetulan semata-mata untuk menjaga kepentingan atau maslahah masyarakat yang mereka tadbir. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG ISLAM DI MALAYSIA: REALITI DAN CABARAN Oleh Suwaid Tapah 1.31 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin Aspek kekeluargaan ada diperuntukkan tetapi tidaklah terperinci. perkahwinan. Sebab itu. Sejarah menukilkan bahawa sebahagian kuasa pentadbiran mereka ditentukan melalui autoriti Sultan sebagai ketua negeri dan ketua agama di negeri masing-masing dan kuasa eksekutif di tangan mereka. Secara umum. harus difahami berdasarkan perkembangan perundangan negara terutama zaman sebelum merdeka iaitu zaman penjajahan Inggeris. British meninggalkan kita hampir 53 tahun lalu tetapi kita masih di takuk lama dalam usaha mengarusperdanakan syariah. Kegemilangan undang-undang Islam pra-British perlu dikembalikan. harta sepencarian. Jelaslah campur tangan British secara langsung dan tidak langsung terhadap undang-undang Islam sudah berlaku. Beberapa istilah berkaitan misalnya istilah “undang-undang Islam” dan istilah “pentadbiran” undangundang itu sendiri ada hubungan dengan perlaksanaan undang-undang itu sendiri. istilah “pentadbiran” undang-undang lebih hampir kepada urusan siyasah yang membawa maksud bagaimana mengurus sesuatu perkara yang merujuk kepada kehendak dan kepentingan masyarakat itu sendiri atau dengan perkataan lain difahami sebagai “kuasa budibicara melalui autoriti pemerintah yang dibuat secara rasmi”(1). Umum . Undang-undang Islam yang dipinggirkan itu perlu diletakkan semula ke tempatnya kembali. nampaknya kehendak politik masih membataskan kejayaan meletakkan Islam sebagai agama bagi persekutuan pada hakikatnya sebenar. Walaupun ada usaha untuk memartabatkan undang-undang Islam di pelbagai pihak. pembubaran perkahwinan.LATAR BELAKANG Pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia kini. Pengalaman dan kecekapan pentadbiran mereka amat berkesan sekali mempengaruhi perkara-perkara yang berkaitan dengan pentadbiran hal ehwal agama Islam sehingga ke hari ini. Sebagaimana dimaklumi. Ini boleh dilihat selepas Perjanjian Pangkor 1874(2) dan kemudiannya banyak mempengaruhi sistem pemerintahan negara ini selepas merdeka termasuk undang-undang pentadbiran hal ehwal Islam di negeri-negeri. Kandungan Enakmen Pentadbiran 1952 ini sebenarnya lebih kepada menggabungkan pelbagai undang-undang pentadbiran agama Islam dan menggantikan pemakaian kanun Muhammadan Enactmen. Ia hanya meliputi urusan pertunangan. penjagaan anak-anak. Peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan itu membawa kebaikan jika dirujuk berdasarkan semangat atau ruh Syariat itu sendiri.

harta dan kesalahan-kesalahan terhadap agama. (11) Kes-kes yang diputuskan semasa penjajahan yang melibatkan soal adat Melayu dan hukum Syarak juga mempengaruhi peruntukan-peruntukan perlembagaan yang digubal kemudiannya dan seterusnya memberi kesan kepada perkembangan pentadbiran hal ehwal Islam di negara ini. mahar. perkara yang berkaitan dengan harta adalah tertumpu kepada harta pusaka. meskipun dalam sejarah penghakiman mereka di Tanah Melayu ada dicatitkan yang undangundang Islam bukan undang-undang asing tetapi sebagai undang-undang negeri. Pertama. dan undang-undang penubuhan dan bidang kuasa Mahkamah Kadi. Sementara kedua. Hingga kini. dalam soal yang menyentuh secara spesifik tentang hukum Syarak iaitu dalam menentukan tafsiran sesuatu perkara itu sebagai hukum Syarak atau adat Melayu dimana mempunyai hubungkait dengan soal keterangan atau persoalan yang tidak jelas. Boleh disimpulkan bahawa kebanyakan penghakiman dibuat banyak mengambilkira aspek prosedural dan aspek keterangan yang jika dipenuhi maka barulah mengambilkira hukum Syarak atau yang diistilahkan sebagai undang-undang Islam. Malah. Sebab itu. meminum minuman keras serta hal-hal yang menyentuh akidah misalnya tidak bersolat Jumaat tanpa uzur. pertikaian kes berkenaan dibuat di Mahkamah Sivil dimana biasanya hukum Syarak akan diambil kira jika tidak menyentuh undang-undang bertulis atau selaras dengan undang-undang bertulis yang dipakai. pemakaian undang-undang lazim Inggeris (English common law) dan peraturan ekuitinya yang dikuatkuasakan di Negeri-negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1937 melalui Enakmen Undang-undang Sivil dan diluaskan ke negerinegeri lain pada tahun 1951 dan dikenali kemudiannya sebagai Ordinan Undang-undang Sivil 1956(10) telah dengan sendirinya mengukuhkan pentadbiran undang-undang sivil dan sedikit sebanyak menyempitkan tafsiran undang-undang Islam.(15) Pengalaman-pengalaman ini(16) adalah selaras dengan laporan Suruhanjaya yang mencadangkan apakah bentuk dan kandungan Perlembagaan Persekutuan yang sesuai kepada sebuah negara yang akan merdeka pada tahun 1957 itu.32 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin memahami bahawa antara perkara dipersetujui dalam perjanjian tersebut ialah mereka tidak mencampuri dalam urusan hal ehwal agama Islam. tidak membayar zakat. tidak berpuasa pada bulan Ramadhan dan seumpamanya. pada fasa pemerintahan mereka. wasiat dan harta wakaf orang-orang Islam yang banyak berkaitan dengan undang-undang bertulis lain dan bukan perkara yang berkaitan dengan pentadbiran hal ehwal Islam misalnya Ordinan Harta Pusaka Kecil (Pembahagian)(7) dimana kuasa diberikan kepada Pegawai Pemungut Hasil Tanah untuk mentadbir serta menyelesaikan pertikaian. maka peraturan bertulis diperkenalkan(5) bagi memberi kuasa kepada Majlis Negeri (State Council) mengesahkan sesuatu perkara yang dibangkitkan itu sama ia releven dengan hukum Syarak atau adat Melayu. mereka berjaya memperkenalkan undang-undang pentadbiran bagi tujuan penyelarasan semua undang-undang yang mereka perkenalkan. (6) Secara umum. kesalahan-kesalahan yang ada ditafsirkan sebagai kesalahan agama atau kesalahan melanggar peruntukan undang-undang pentadbiran agama. hampir kesemua negeri-negeri Melayu mempunyai suatu undang-undang pentadbiran agama Islam yang hampir seragam yang ditumpukan kepada soal undang-undang diri bagi orang-orang Islam di negeri masing-masing misalnya undangundang pendaftaran perkahwinan dan perceraian orang-orang Islam (3). kandungan undang-undang keluarga meliputi perkara yang berkaitan dengan permulaan kepada perkahwinan misalnya pertunangan dan mungkir janji pertunangan. khul` dan fasakh. perkara yang berkaitan dengan kesalahan terhadap agama yang bermula dari kesalahan-kesalahan misalnya tidak mendaftarkan perkahwinan dan perceraian. mengakadnikah tanpa kebenaran atau tidak mengikut undang-undang hinggalah kepada kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan moral misalnya melakukan zina.(4) Mereka beranggapan bahawa mereka tidak mencampuri urusan agama tetapi sebagai pihak yang mempunyai kuasa eksekutif yang mutlak maka adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk menjaga kepentingan awam tanpa mengira agama. Kecekapan mereka memperkenalkan sistem perundangan menerusi penubuhan Majlis Negeri yang bertindak sebagai badan pemutus tindakan-tindakan eksekutif disamping berfungsi sebagai badan yang mengesahkan sesuatu tindakan menerusi statut-statut bertulis yang diperkenalkan dan prinsip “duluan mengikat”(9) banyak mempengaruhi tafsiran status dan rujukan hukum Syarak atau undang-undang Islam jika kes berkenaan dibicarakan di Mahkamah Sivil. sebenarnya ia hanya merujuk kepada undang-undang diri.(8) Ketiga. 2. undang-undang substantif yang diperkenalkan boleh dibahagikan kepada tiga iaitu undang-undang keluarga. Namun.TAKAT KUASA KERAJAAN NEGERI DALAM MENTADBIR HAL EHWAL AGAMA ISLAM . Tambahan pula. Biasanya hakimhakim Inggeris tidak dapat membezakan antara perkara hukum Syarak dan adat Melayu atau adat Melayu yang selaras dengan hukum Syarak atau sebaliknya. semasa akad misalnya soal wali dan sebagainya.(12) Boleh dikatakan semua kes yang diputuskan yang berkaitan dengan pemakaian undang-undang Islam melibatkan kes-kes sivil yang secara relatifnya boleh ditafsirkan sebagai perkara yang mempunyai hubungkait dengan undang diri bagi orang-orang yang menganut agama Islam(13) dan tidak sama sekali melibatkan undang-undang jenayah awam. Sebab itu. dan sebarang rayuan mengenai pertikaian berkenaan akan dibuat di Mahkamah Sivil (Mahkamah Tinggi). perceraian misalnya talak biasa.(14) Malah. khalwat.

keistimewaan dan kedaulatan dan kuasa yang dinikmati olehnya sebagai Ketua Agama Islam tidak tersentuh dan tercacat. (23) Bertitik tolak dari semangat Perkara 3 (1-5). Labuan dan Putrajaya) dimana Parlimen diberi kuasa untuk membuat undang-undang mengenai pentadbiran hal ehwal Islam dan penubuhan Majlis Agama untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai perkara-perkara berhubung dengan agama Islam.(19) serta kedudukan dan keistimewaan Raja-raja Melayu sebagai Ketua Agama Islam dalam negeri sebagaimana diakui dan diisytiharkan oleh Perlembagaan Negeri. Sabah(21) dan Sarawak) hendaklah membuat peruntukan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Agama Islam bagi negeri-negeri itu. segala hak. kerajaan-kerajaan negeri telah mula mengasingkan tiga institusi penting iaitu Majlis /Jabatan Agama. Keistimewaan Perlembagaan Persekutuan ialah dengan memasukkan empat elemen tradisi dimana antaranya(18) ialah agama Islam sebagai agama bagi Persekutuan. termasuk hukum Syarak yang berhubung dengan mewarisi harta berwasiat dan tak berwasiat. Apa yang menarik perhatian ialah di Wilayah-wilayah Persekutuan.(24) Selaras dengan tuntutan semasa untuk memperkemaskan pentadbiran hal ehwal Islam. dan. Mahkamah Syariah dan lain-lain. maka atas sifat Raja sebagai ketua Agama Islam membenarkan Yang di-Pertuan Agong mewakilinya. perlembagaan merupakan suatu himpuan peraturan tertinggi yang telah dipersetujui bersama dan maksud setiap peruntukan memberi manfaat kepada warga selain memasyurkan sebagai sebuah negara merdeka. amalan dan upacara yang telah dipersetujui oleh Majlis Raja-raja adalah meliputi seluruh Persekutuan.33 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin Perlembagaan Persekutuan dianggap sebagai undang-undang tertinggi negara. tetapi dalam apa-apa perbuatan.(28) namun peruntukan yang diluluskan hanya berkuatkuasa di negeri-negeri jika Badan Perundangan Negeri menggubal atau meminda undang-undang kesalahan jenayah Syariah di negeri masing-masing supaya selaras dengan peruntukan berkenaan. Namun.. Pulau Pinang.(20) Perlembagaan-perlembagaan bagi negeri-negeri yang tidak beraja (Melaka. undang-undang yang berkaitan dengan pentadbiran undang-undang Islam adalah diluluskan oleh Parlimen yang juga berfungsi sebagai Badan Perundangan Persekutuan. Kuasa tersebut dibuat dalam Perlembagaan Persekutuan di bawah Jadual Kesembilan Senarai 1 Senarai Persekutuan Butiran 4 (k) yang memperuntukkan bahawa “Undangundang dan acara sivil dan jenayah dan pentadbiran keadilan termasuk menentukan Hukum Syarak(26) dan lain-lain undang-undang diri bagi maksud undang-undang Persekutuan. Majlis Agama negeri menjadi pihak berkuasa utama di dalam negeri masingmasing. dalam Perkara 3 (5) Perlembagaan Persekutuan dimana peruntukan dibuat bagi memberi kuasa kepada Parlimen untuk membuat undang-undang mengenai pentadbiran hal ehwal Islam dan penubuhan Majlis Agama Agama Islam. Pembebasan sesebuah tanah jajahan seperti Malaysia dan pembentukan sesebuah negara moden biasanya ditanda oleh pembentukan sebuah perlembagaan bertulis. Tertakluk kepada Perlembagaan Negeri. (25) Apa yang perlu difahami ialah dalam perkara yang berkaitan dengan pentadbiran hal ehwal agama Islam.”(27) Malah. perlu difahami bahawa status undang-undang yang berkaitan dengan pentadbiran hal ehwal agama atau hukum Syarak hanya berkuat kuasa di dalam Wilayah-wilayah Persekutuan sahaja dan sama seperti undang-undang Islam yang digubal di negeri-negeri (dalam Jadual Kesembilan Senarai 2 Senarai Negeri Butiran 1). Jabatan Mufti. maka perkara-perkara lain berkaitan mempunyai hubungan dengan pentadiran hal ehwal agama Islam misalnya penubuhan Majlis/Jabatan Agama Islam di negerinegeri.(17) Dari segi definisi.(22) Yang diPertuan Agong juga menjadi Ketua Agama Islam bagi Wilayah-wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur. Kerajaan-kerajaan negeri tidak mempunyai bidang kuasa mengenai kesalahan-kesalahan kecuali setakat yang diberi oleh undang-undang Persekutuan iaitu peruntukan hukuman bagi kesalahankesalahan termasuk kesalahan jenayah Syariah untuk seluruh Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan juga telah memberi kuasa kepada Badan Perundangan Negeri untuk menggubal undang-undang yang berkaitan dengan pentadbiran hal ehwal Islam di negeri masingmasing termasuk di Wilayah-wilayah Persekutuan. . Jabatan Mufti dan Mahkamah Syariah apabila undangundang induk (pentadbiran hukum Syarak) dipinda dengan memperuntukkan fungsi Majlis secara jelas iaitu membantu dan menasihati Yang di-Pertuan Agong/Sultan berkenaan dengan semua perkara yang berhubung dengan agama Islam di dalam negeri kecuali perkara-perkara hukum Syarak iaitu penubuhan Jabatan Mufti dan yang berhubung dengan pentadbiran keadilan iaitu penubuhan Mahkamah Syariah. Badan Perundangan Negeri tidak diberi kuasa menggubal suatu peruntukan yang melebihi daripada peruntukan berkenaan dan harus mengambikira perkara 75 Perlembagaan Persekutuan. (29) Kerajaan-kerajaan negeri yang lain juga diberi kuasa untuk menggubal undang-undang yang berkaitan dengan hal ehwal agama Islam di bawah Jadual Kesembilan Senarai 2 Senarai Negeri Butiran 1 memperuntukkan: • Hukum Syarak dan Undang-undang diri dan keluarga bagi orang-orang yang menganut agama Islam.

tetapi tidak mempunyai bidang kuasa mengenai kesalahan-kesalahan kecuali setakat yang diberi oleh undang-undang Persekutuan. sekali lagi mutakhir ini suatu penyelarasan menyeluruh cuba dibuat dengan memperkenalkan undang-undang keluarga yang baru. (30) • Masjid atau mana-mana tempat sembahyang awam untuk orang Islam. Antara fungsi Majlis ini ialah “memberi nasihat kepada Majlis Raja-raja. memerlukan persetujuan MRR atau yang dikehendaki dibuat oleh atau selepas berunding dengan MRR” Walau bagaimanapun.Peringkat Persekutuan Selepas Merdeka. maka usaha-usaha penyeragaman di peringkat kebangsaan adalah bergantung kepada kuasa budibicara kerajaan-kerajaan negeri. nafkah. amanah. kecuali perkara-perkara yang termasuk dalam Senarai Persekutuan.(32) Sebagaimana dijelaskan. beberapa jawatankuasa telah ditubuhkan di bawah urusetia dan termasuklah Jawatkuasa Teknikal Undang-undang Syarak dan Sivil. penyusunan dan acara bagi mahkamah-mahkamah Syar`iyyah. Penubuhan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia (MKHEIM) yang dipersetujui oleh Majlis Raja-raja Melayu (MRR) dan urusetianya ialah Bahagian Ugama di Jabatan Perdana Menteri yang kini dikenali sebagai Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Sebaliknya kerajaan-kerajaan negeri walaupun sedia menerimapakai suatu model undang-undang yang sepatutnya diterimapakai. Pihak yang bertindak sebagai urusetia sebenarnya tidak mempunyai kuasa eksekutif untuk menentukan kerajaan-kerajaan negeri mengikuti model atau syor penyeragaman yang telah disediakan itu. tetapi tiada halangan dari sudut perundangan bagi pihak kerajaan-kerajaan negeri meminda mana-mana peruntukan dalam undang-undang yang disyorkan itu terutama bagi kesesuaian di negeri masing-masing. tiada halangan bagi sesetengah negeri membuat pindaan terhadap deraf undang-undang yang kemudiannya diluluskan itu. • Wakaf Islam dan takrif serta peraturan mengenai amanah khairat dan khairat agama.”(31) Untuk tujuan itu. • Menentukan perkara-perkara Hukum Syarak dan iktikad dan adat istiadat Melayu.34 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin pertunangan. Sehingga kini. perceraian. khairat dan yayasan khairat yang dijalankan. perkahwinan. • Mengawal pengembangan iktikad dan kepercayaan antara orang-orang yang menganut agama Islam. Sejauh penelitian. • Keanggotaan. penjagaan anak. hanya beberapa buah negeri sahaja yang mengemukakan deraf undang-undang berkenaan untuk diluluskan oleh Badan Perundangan Negeri. isteri yang sedia ada dan lain-lain yang berkenaan hadir di Mahkamah untuk memberi keterangan serta permohonan pihakpihak untuk membahagikan apa-apa harta atau aset yang dikumpulkan dalam tempoh perkahwinan setelah Mahkamah membenarkan permohonan suami. kerajaan-kerajaan negeri atau Majlis Agama Islam negeri atau apa-apa perkara berkenaan perundangan atau pentadbiran agama Islam dan pelajaran agama Islam dengan tujuan hendak memperbaiki. usaha-usaha di peringkat Persekutuan telah dibuat untuk menyeragamkan pentadbiran undang-undang Islam. Sebab itu. tiada banyak perubahan yang dipinda kecuali yang paling ketara iaitu soal poligami iaitu memberi kuasa kepada mahkamah memanggil wali. menyamakan atau menggalak persamaan undang-undang atau pentadbiran. Di bawah undang-undang yang baru ini.CABARAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG ISLAM . pengambilan anak angkat. amalan atau upacara agama meliputi seluruh Persekutuan” dan “mempersetujui atau tidak mempersetujui apa-apa undang-undang dan membuat dan memberi nasihat mengenai apaapa perlantikan yang menurut Perlembagaan ini. • Zakat fitrah dan Baitulmal atau hasil agama Islam yang seumpamanya. yayasan. perlantikan pemegang-pemegang amanah dan perbadanan bagi orang-orang mengenai pemberian agama Islam dan khairat. maskawin. pemberian. taraf anak. penubuhan MKHEIM dan JAKIM adalah selaras dengan kehendak peruntukan Perlembagaan Persekutuan Perkara 38 (2) (b) (c) yang menjelaskan tugas-tugas MRR antara lain ialah “mempersetujui atau tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan. yang akan mempunyai bidang kuasa hanya ke atas orang-orang yang menganut agama Islam dan hanya mengenai manamana perkara yang termasuk dalam perenggan ini. • Mengadakan atau menghukum kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menganut agama Islam terhadap rukun-rukun Islam. (33) . 3. Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dan lain-lain. sebagaimana dijelaskan bahawa kuasa untuk menggubal undang-undang Islam adalah di bawah kuasa kerajaan-kerajaan negeri termasuk juga di Wilayah-wilayah Persekutuan. pembahagian harta dan amanah bukan khairat.

sesetengah negeri cuba melakukan sendiri pindaan-pindaan dengan memanfaatkan peruntukan-peruntukan di negeri-negeri lain yang dianggap terkehadapan dan negeri-negeri berkenaan sedang atau akan berhadapan dengan masalah yang sama. takaful dan pajak gadai. (37) Sebagaimana dijelaskan. Walau bagaimanapun. kesalahan pelbagai dan lain-lain. kerajaan-kerajan negeri mula mengasingkan perkara yang berkaitan dengan undang-undang keluarga daripada undang-undang induk dengan menggubal undang-undang keluarga Islam yang baru (36) sebagaimana yang disyorkan di peringkat kebangsaan. peraturan-peraturan berpoligami. dalam perkara status pemelukan Islam dalam kes percubaan keluar agama(39) dan isu mengenai anak yang masih di bawah umur 18 tahun. Begitu juga dalam konteks selain undang-undang yang diistilahkan sebagai “undang-undang diri”. Perkembangan yang positif ini dilihat sebagai usaha kerajaan Persekutuan mengatasi sesetengah rungutan masyarakat Islam di dalam negara tentang perlunya pembaharuan dalam pentadbiran undang-undang Islam terutama undang-undang keluarga yang dikatakan tidak memberi keadilan kepada wanita dan seringkali Mahkamah Syariah akan menjadi sasaran kritikan kerana dikatakan berat sebelah memberi keadilan kepada pihak-pihak yang bertikai. Sebagai contoh. (43) Terdapat juga negeri cuba memanfaatkan kuasa yang diberi oleh Perlembagaan dengan menggubal undang-undang baru(44) atau mengembangkan undang-undang induk yang sedia ada bagi memantapkan pentadbiran.(40) malah sebaliknya. Menjadi satu cabaran kepada kerajaan-kerajaan negeri untuk menggubal undangundang tertentu yang memberi kuasa yang jelas dan eksklusif kepada Mahkamah Syariah setakat yang dibenarkan Perlembagaan. dalam perkara yang berkaitan dengan pentadbiran undang-undang jenayah masih memerlukan kepada penelitian yang menyeluruh terutama dari segi hukuman yang diperuntukkan. (35) -Peringkat Kerajaan Negeri Mulai awal tahun 1980-an. Merujuk beberapa kes yang diputuskan di Mahkamah Sivil dimana mahkamah ini tidak ada bidang kuasa dalam menentukan status akidah seseorang. Jika pada saat ia memeluk Islam. seseorang itu sama ada lelaki atau perempuan ada mempunyai anak kandung atau anak angkat yang belum mencapai umur baligh mengikut hukum Syarak. kesucian agama dan institusinya. soal perceraian di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah dan lain-lain. maka kanak-kanak yang berada di dalam jagaannya hendaklah dianggap telah memeluk Islam. pengaruh ajaran Islam atau hukum-hukum Islam telah mula mendapat tempat dan secara langsung dapat membantu ke arah pelaksanaan undang-undang Islam yang menyeluruh misalnya dalam sistem perbankan. dari segi pentadbiran. menggambarkan ketidakselarasan penggubalan undang-undang bagi kesalahan jenayah Syariah antara negeri-negeri. ia menjadi kuasa badan perundangan negeri menggubal undang-undang dan memberi bidang kuasa kepada Mahkamah-mahkamah Syariah untuk mendengar dan memutuskan tindakan cuba keluar agama(41) atau status anak bawah umur di bawah penjagaan seseorang. (38) Dalam hal atau perkara yang berkaitan dengan hukum Syarak. dari sudut kategori kesalahan adalah hampir sama iaitu kesalahan yang berhubung dengan akidah. Umumnya.35 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin Usaha meminda beberapa peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan juga misalnya peruntukan "Perkara 121 (1A)" (34) merupakan satu usaha untuk menjelaskan bidang kuasa Mahkamaha Syariah dan Mahkamah Sivil. Undang-undang baru ini dikatakan banyak mengandungi pembaharuan misalnya mengenai kesalahan-kesalahan matrimoni. kesusilaan. maka soal itu hendaklah diputuskan oleh Mahkamah Syariah(42) berdasarkan kepada hukum Syarak. (46) . (45) Kebanyakan negeri telah menyelaraskan peruntukan hukuman sebagaimana ditetapkan dalam Akta Mahkamah Syariah (Bidang kuasa Jenayah) 1984 (Pindaan) dengan beberapa peruntukan dalam Akta/Enakmen Jenayah Syariah negeri-negeri termasuklah hukuman sebat bagi kesalahan melibatkan akidah dan kesusilaan. tindakan sudah dibuat untuk memisahkan antara Mahkamah Syariah yang disebut sebagai institusi yang mentadbir keadilan dan Majlis Agama sebagai pihak berkuasa utama selepas Ketua Agama Islam dalam hal ehwal agama Islam dan Jabatan Kemuftian bertanggungjawab mentafsirkan dalam perkara yang diklasifikasikan sebagai hukum Syarak. Misalnya peruntukan yang jelas dibuat oleh sesetengah negeri yang menyebut bahawa seseorang yang didaftarkan memeluk agama Islam hendaklah bagi semua maksud termasuk manamana undang-undang Persekutuan atau negeri dan untuk semua masa diiktiraf sebagai seorang Islam dan jika apa-apa soal timbul di dalam negeri sama ada seseorang itu telah memeluk Islam dan orang itu tidak didaftarkan dalam daftar memeluk Islam atau tidak didaftarkan di bawah mana-mana undangundang negeri sebagai orang yang telah memeluk Islam.

tiada panduan penjelasan kepada peruntukan undang-undang yang umum. (47) Secara umum dapatlah dibuat penelitian awal dalam perbincangan mengenai pelaksanaan undangundang Islam iaitu masih banyak lagi halangan-halangan yang perlu ditangani terutama dari sudut mekanisme pentadbiran undang-undang tersebut misalnya pelantikan hakim-hakim. pertindihan dengan undang-undang lain. Dari semasa ke semasa beberapa pindaan dibuat oleh Badan Perundangan Negeri masing-masing selaras dengan kepentingan dan untuk kebaikan masyarakat sejauh yang dibenarkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Dengan aspek tertentu. prosedur yang tidak lengkap. (48) 4. tafsiran peruntukan yang berbeza. pelaksanaan perintah. Sebagai sebuah negeri dalam Persekutuan harus mengambilkira kehendak Perkara 38 (2) (b) Perlembagaan Persekutuan untuk dilaksanakan oleh negeri-negeri masing-masing. Banyak pembaharuan telah dilakukan oleh pihak berkuasa agama sama ada di peringkat Persekutuan mahupun di peringkat kerajaan-kerajaan negeri selaras dengan perkembangan masyarakat Islam di negara ini. bidang kuasa mahkamah yang terhad. umumnya hampir seragam kecuali dari aspek pentadbiran lain misalnya undangundang pentadbiran Mahkamah Syariah dimana dari aspek takat bidangkuasa mal Mahkamah Syariah (Mahkamah Rendah Syariah dan Mahkamah Tinggi Syariah) ada yang tidak selaras di antara satu negeri dengan negeri yang lain. Undang-undang Islam yang ditadbir terus berkembang berbanding sebelum negara mencapai kemerdekaan. masalah penyelarasan dan kerjasama negeri atau pihak berkuasa dan lainlain. . dapatlah disimpulkan bahawa negara ini telah melaksanakan sebahagian undangundang Islam. Usaha-usaha untuk menyelaraskan pentadbiran undang-undang Islam di negeri-negeri sedang dan terus dijalankan. negeri-negeri dalam Persekutuan telah melaksanakan undangundang-undang Islam.KESIMPULAN Secara umum.36 Al-Adyaan fi Maliziya wa An-Nazarato As-Syar3iyyah Li t-Ta3amul Ma3a Ghayr l-Muslimin Manakala penggubalan undang-undang berkaitan lain misalnya undang acara mal Syariah dan acara jenayah Syariah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->