PEDAGOŠKA ANTROPOLOGIJA

John Uzo Ogbu

Kultura
• sveukupnost načina življenja određene ljudske grupe • mreža ili sistem aukumuliranih znanja, običaja, vrednosti, verovanja i obrazaca ponašanja pomoću kojih se rešava temeljno pitanje – pitanje vlastitog opstanka

Svrha svakog društva • održanje autonomije i osiguranje kontinuiteta • pronalaženje puteva kojima se akumulirani kulturni elementi siatematski prenose sa starijih na mlađe. buduće nosioce i zaštitnike tog jedinstvenog kulturnog sistema • → kulturna transmisija putem obrazovanja .

Obrazovanje • jedan od najvažnijih elemenata kulturne transmisije • proces učenja/podučavanja putem kojega društvo unapred osigurava očuvanje kulturne autonomije i putem kojega pojedinac postaje njegov funkcionišući član • enkulturacija .proces učenja vlastite kulture .

Pitanja • Čije kulturne obrasce prenosi škola? • Kako. i na koju populaciju? • U kakvim su odnosima ti obrasci sa drugim kulturama koje se ne prenose putem formalnog obrazovanja? • Zašto je važno naći odgovore na ova pitanja • 3 razloga .

Škola • instrument kulturne transmisije • faktor očuvanja klasne stratifikacije i kulturnog diskontinuiteta .1.

škola se definiše kao faktor inkorporiranja (prećutnog ili nasilnog) jedne kulture u drugu. Cilj asimilacijske politike je stvaranje jedinstvene nacionalne svesti unutar višenacionalne zajednice. pri čemu druga određuje sve obrazovne parametre. Polietnički karakter razvijenih društava • formalno obrazovanje – instrument akulturacije . obično krojene po meri vodeće etničke grupe.2. uz negiranje identiteta etničkih zajednica koje stoje nisko u društvenoj hijerarhiji .škola osigurava pretpostavke da pripadnici jedne kulturne grupe prihvate karakteristike druge kulturne grupe s kojom dolaze u kontakt – instrument asimilacije .

3. kulturne transmisije i personalizacije • što više kulturnih mogućnosti i alternativa pojedinac poznaje. Potreba izgradnje samoidentiteta pojedinca • škola kao faktor socijalizacije. to je veći opseg njegovih potencijalnih izbora i veća individualna sloboda u procesu izgradnje samoidentiteta • → škola mora da reši konflikt između zahteva koje zajednica pred nju postavlja radi očuvanja vlastitog kulturnog kontinuiteta i potrebe pojedinca za varijabilnim i ekspanzivnim učenjem .

Pedagoška antropologija • antropologija . kulturnu dinamiku i položaj čoveka u kulturnom okruženju • obrazovanje i školovanje – područja istraživanja pedagogije • do integracije antropologije i pedagogije dolazi tek sredinom dvadesetog veka u sklopu nove discipline pedagoške antropologije .nauka koja istražuje sistem kulture.

školska etnografija . • antropologija počinje da se bavi problemima obrazovanja i postaje jedna od nauka o obrazovanju. antropologija škola.Izrada modela ili teorija • pronalaženje takvih modela ili teorija kojima bi se mogla obuhvatiti i sistematski prikazati raznolikost novih podataka do kojih dolazi pedagoška antropologija • SAD – obrazovanje je fenomen koji istražuje više nauka (psihologija. etnografija obrazovanja. ekonomija) – nauke o obrazovanju. obrazovna antropologija. etnografija školovanja. sociologija. • antroplogija i obrazovanje. biologija. antropologija obrazovanja.

nacionalnih manjina i marginalizovanog stanovništva – odnos između školske birokratije (vlasti). škola i društvene vrednosti – odnos između kulture i škole. obrazovanje i procesi enkulturacije i akulturacije – zajednička ili masovna škola i politika asimilacije – uloga škole u promeni i kontinuitetu. škole i kulturne zajednice .Istraživačka delatnost • uloga škole u kulturnoj transmisiji i kulturnoj dinamici: – škola. dominantne kulture i subkultura – obrazovanje i školovanje migranata.

Istraživačka delatnost • škola i razred kao sociokulturni sistemi eksplicitna i implicitna kultura škole skriveni kurikulum specifičnosti urbane nasuprot ruralnoj školi socijalna struktura škole (pripadnost grupi. raspodela uloga i njihov međuodnos) – modusi očuvanja društvene kontrole kroz sistem kažnjavanja i nagrađivanja – – – – • škola. statusi. dijalektalne i jezične razlike i bilingvalizam .

Nivo primene – izrada programa • Izrada antropološkog kurikuluma od osnovne škole do fakulteta. kako bi škola ispunila zadatke koje pred nju postavlja zajednica. posebno programa za obrazovanje nastavnika • Nastavnik treba da bude svestan prirode i pretpostavki vlastite kulture i da bude u stanju da razume u kojim se aspektima i kako ona razlikuje od kulture njegovih učenika. . ali i svaki pojedini učenik.

Školovanje kao socijalni problem – konferencija antropologa i pedagoga (Američko udruženje antropologa i Pedagoški fakultet i Odsek za antropologiju na Stenfordu).Istorijski pregled • Razdoblje uslužne delatnosti . – Rezultat konferencije – publikovanje prvog priručnika o antropologiji i obrazovanju "Education and Anthropology" • Pojava antropologije obrazovanja kao naučne discipline – kritika tradicionalnih metoda istraživanja obrazovanja – izrada teorijske strukture područja – teorijske i metodološke rasprave .

rituala i društvene kontrole u sklopu njihovog socio-kulturnog konteksta – integrativna sinteza (Michener. 1974. To se ostvaruje na više nivoa: – etnografska deskripcija – podrazumeva direktnu opservaciju i uvažavanje ispitanikovog načina razmišljanja – analiza specifičnih etnografskih podataka vezanih uz probleme saznavanja.Ciljevi • primena antropološke metode – etnografije – i antropoloških koncepcija u istraživanju obrazovnih institucija i procesa. uloga i identiteta.) ili osmišljavanje obrazovnih procesa na temelju primerenih etnografskih deskripcija i analiza pojedinačnih slučajeva . jezika i komunikacije.

ne samo zbog unapređenja teorijskog osmišljavanja obrazovnog fenomena nego i zbog unapređenja same obrazovne prakse.Ciljevi • Antropolozi obrazovanja nastoje da prikupe i generišu nova saznanja o obrazovanju. .

i upoznajući lokalni jezik • Druge tehnike: biografska analiza. bez obzira na to da li je reč o školskom razredu. • duže razdoblje življenja u zajednici omogućuje istraživaču: – prikupljanje podataka o ponašanju ispitanika ili o događajima u njihovoj prirodnoj sredini – uspotavljanje veza zahvaljujući kojima etnograf dobija pouzdanije podatke. intervju. audio i video snimci. analiza događaja… . ponavljajući participaciju i opservaciju. gradskoj grupi ili seoskoj zajednici. ispitivanje i razgovor. upitnik.Metodologija • etnografija (terenski rad) – osnovna istraživačka metoda • participirajuća opservacija – istraživač duže vreme živi sa ispitanicima. analiza dokumentarnih podataka.

razreda ili škole – predmetno orijentisana etnografska istraživanja – usmerena na proučavanje izdvojenog problema u nekoj grupi – hipotetički orijentisana etnografija – testiranje i prethodno eksplicitno formulisanje hipoteze koja se može izdvojiti iz ranijih istraživanja .Vrste etnografskih istraživanja • prema teorijskoj orijentaciji istraživača: – komprehensivni etnografski pristup – opisivanje ukupnog načina života neke grupe.

Vrste etnografskih istraživanja • prema veličini uzorka ili područja istraživanja – makroetnografska – istraživanja na velikim uzorcima – mikroetnografska – mali uzorci (jedan razred) – konstitutivna ili monitorska etnografija – usmerene su na događaje ili na specifične oblike ponašanja. a ne na osobe (istraživanja verbalne i neverbalne komunikacije) – etnografija na više nivoa (multilevel etnography) – održati kontekstualnu prirodu podataka iz područja antropologije obrazovanja i obuhvatiti strukturalne probleme obrazovanja .

pa se ne može proučavati izolovano • školska populacija reflektuje ukupnu društvenu populaciju – uloge.Analitičke rasprave • obrazovanje je vrsta kulturne transmisije. identitete i konflikte koji su prisutni u društvu . a školovanje njena posebna forma • škola kao društvena institucija nije samo faktor prenošenja znanja na decu nego ima i druge funkcije • povezana je sa ostalim društvenim institucijama.

Analitičke rasprave • traženje modela . adaptivni model • instrumentalni model • transakcijski modeli • interakcijski / interpretativni modeli – McDermott – organizacija društvenih odnosa u razredu – Gumperz – diferencijalne komunikacijske strategije – Struktural-funkcionalizam • ekološki modeli • kulturno-ekološki model – Ogbu .omnibus model. model kulturne kompresije i diskontinuiteta. model enkulturacije.

diskontinuitet i edukabilnost – – – – – odnos između škole i doma/zajednice vrednosti jezik i komunikacija kognicija motivacija • obrazovanje i društvene promene .Područja istraživanja • • • • razvoj obrazovanja sociokulturni milje škole odnos prema drugim institucijama kontinuitet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful