P. 1
Carte Contractele Id - Florescu

Carte Contractele Id - Florescu

|Views: 111|Likes:
Published by Jeje Diana

More info:

Published by: Jeje Diana on Apr 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2014

pdf

text

original

Prof. univ. dr. Dumitru C.

Florescu
Drept civil
Contractele speciale
LISTA DE ABREVIERI
HG – Hotărârea Guvernului
OG – Ordonanţa Guvernului
OUG – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
CC – Curtea Constituţională
CSJ – Curtea Supremă de Justiţie
TS – Tribunalul Suprem
CS – Curtea de Casaţie
!CCJ – !nalta Curte de Casaţie "i Justiţie
C – Curtea de pel
T#$ – Tribunalul #unicipiului $ucure"ti
TJ – Tribunalul %udeţean
&&D – &evista &omână de Drept
Dreptul Dr' – &evista (Dreptul)
U$ – nalele Universităţii $ucure"ti
J* – &evista (Justiţia *ouă)
+, – &evista (+egalitatea ,opulară)
Deci-iile CSJ
.//01.//2 – ,robleme de drept din deci-iile CSJ 3.//01.//24
Jurisprudenţa
CSJ .//5 – CSJ6 $uletinul %urisprudenţei6 culegere de deci-ii pe anul .//5
Culegere CC
.//21.//7 – CC' Culegere de deci-ii "i 8otărâri .//21.//7
Culegere
T#$ .//5 – T#$6 Culegere de practică %udiciară civilă pe anul .//5

CD – Culegere de deci-ii ale TS pe anul '''
Consideraiuni !enerale
1
Contractele civile repre"int# instrumentele $uridice prin intermediul c#rora se
reali"ea"# folosina% conservarea sau circulaia &unurilor ori crearea de noi valori de
'ntre&uinare.
*ormele %uridice care reglementea-ă 9iecare contract sunt :n principiu sub:nţelese6 ceea ce
permite ca6 :n aplicarea principiului autonomiei lor de voinţă6 părţile contractante să stabilească
condiţiile :n care se :nc8eie6 se e;ecută sau se stinge contractul'
+egiuitorul intervine pentru a suplini tăcerea părţilor "i pentru a umple lacunele contractului6
ceea ce dispensea-ă părţile contractante să 8otărască6 :n toate detaliile6 convenţia lor'
*ormele care reglementea-ă contractele civile sunt aplicabile "i contractelor comerciale6 :n
măsura :n care legile comerciale nu prevăd o altă reglementare'
,e de altă parte6 :n cadrul dreptului civil6 :ntre normele generale ale teoriei obligaţiilor "i
normele speciale ale contractelor civile6 prioritate au normele speciale (specialia generalibus
derogant)6 care se vor completa6 :n măsura :n care nu e;istă reglementare specială6 cu normele
generale ale teoriei generale a obligaţiilor'
ceea"i soluţie trebuie dată "i :n ca-ul contractelor nenumite, "i anume6 :n măsura :n care
părţile nu au stabilit reguli speciale6 se vor aplica regulile teoriei generale a obligaţiilor'
!n situaţia contractelor comple;e 3care reunesc elemente a două sau mai multe contracte
numite46 :n măsura :n care ele nu au o reglementare specială6 urmea-ă a se aplica normele
aplicabile contractelor componente'
2
T<T+U+ <
Contractul de v(n"are)cump#rare
Capitolul I
*oiuni !enerale% definiia +i caracterele $uridice ale contractului de v(n"are)
cump#rare
Secţiunea I – Noţiuni generale
=ân-area1cumpărarea :"i are originea :n sc8imb 3:n troc4'
+a :nceputurile societăţii omene"ti :n lipsa unei monede de sc8imb6 care să 9ie :n acela"i timp
"i măsură a valorii de sc8imb6 pentru a1"i satis9ace nevoile e;istenţiale6 oamenii tran-acţionau "i
:"i sc8imbau produsele muncii lor :ntre ei'
O dată cu de-voltarea "i diversi9icarea producţiei6 "i pe cale de consecinţă a cre"terii
volumului sc8imburilor "i a varietăţii lor6 s1a impus necesitatea unui obiect unic ca măsură a
valorii "i obiect de sc8imb – &anul'
, dat# cu apariia &anului a ap#rut +i v(n"area% care const# 'n sc-im&ul unui o&iect
contra unui pre sta&ilit 'n &ani.
V(n"#torul va 'nstr#ina &unul% iar cump#r#torul va pl#ti preul.
=ân-area1cumpărarea devine cel mai răspândit "i u-ual contract pentru satis9acerea nevoilor
economice ale omului'
Codul civil consacră vân-ării1cumpărării peste .00 de articole 3art' .>?01.@>24'
#enţionăm că modalităţi ale vân-ării sunt reglementate "i :n acte normative speciale'
Secţiunea a II-a – Definiţia vânzării
V(n"area este definit# de art. ./01 C.civ.% ca fiind 2contractul prin care v(n"#torul
transmite sau% dup# ca"% se o&li!# s# transmit# cump#r#torului proprietatea unui &un 'n
sc-im&ul unui pre pe care cump#r#torul se o&li!# s#)l pl#teasc#.
Poate fi% de asemenea% transmis prin v(n"are un de"mem&r#m(nt al dreptului de
proprietate sau orice alt drept3.
Transmiterea dreptului de proprietate nu este de esenţa6 ci numai de natura contractului de
vân-are1cumpărare'
Din te;tul legal citat re-ultă că prin acest contract se pot transmite "i alte drepturi reale6 cum
ar 9i nuda proprietate6 u-u9ructul6 super9icia6 de-membrăminte ale dreptului de proprietate sau
(orice alt drept)'
4ai mult% le!iuitorul dispune c# 2Dispo"iiile privind o&li!aiile v(n"#torului se aplic#%
'n mod corespun"#tor% o&li!aiilor înstrăinătorului 'n ca"ul oric#rui alt contract av(nd ca
efect transmiterea unui drept dac# din re!lement#rile aplica&ile acelui contract sau din cele
referitoare la o&li!aii 'n !eneral nu re"ult# altfel 5art. ./0. C.civ.6'
.
!n practica %udiciară s1a decis constant că poate 9i vândută doar (nuda proprietateA6
vân-ătorul re-ervându1"i dreptul de u-u9ruct'
1
,ro9'univ'dr' Dumitru C' Blorescu6 Contractele speciale6 Cdit' Titu #aiorescu6 $ucure"ti6 200>6 p' @1?@D ,ro9'univ'
Brancisc DeaE6 Tratat de drept civil6 ediţia a <<1a6 Contracte speciale6 vol' .6 p' .71.F@D C' Hamangiu6 <' &osetti1
$ălănescu6 l' $aicoianu6 Tratat de drept civil6 vol' 26 Cdit' ll nr' .7?21.F7/6 p' ?F@1?@0D Camelia Toader6 Drept
civil. Contracte speciale6 Cdit' ll $ecE6 $ucure"ti6 20076 p' /1G@D Dr' Cugeniu Sa9ta1&omano6 Contracte civile6
Cdit' ,olirom6 .///6 p' .@1?/D Dr' &adu <' #otica "i Blorin #otiu6 Contractul de vânare-cump!rare6 Cdit' +umina1
+e;6 200.6 p' @1.2'
3
+a 9el cesiunea de creanţă este asimilată de practica %udiciară cu o vân-are a creanţei'
,ot 9i de asemenea vândute drepturile de autor sau de inventator6 "i c8iar drepturile asupra
unei universalităţi care conţine atât drepturi6 cât "i datorii 3de e;emplu6 vân-area unei mo"teniri4'
V(n"area este deci contractul civil 'n temeiul c#ruia operea"# transmiterea dreptului de
proprietate sau a unui alt drept% real ori de crean#% de la v(n"#tor la cump#r#tor% cu
2o&li!aia pentru cel din urm# de a pl#ti primului o sum# de &ani drept pre3.
*u pot 9orma :nsă obiect al contractului de vân-are1cumpărare drepturile personale
nepatrimoniale sau cele patrimoniale care au un caracter strict personal6 cum suntH dreptul la
:ntreţinere6 dreptul la pensie etc'
Secţiunea a III-a – Caractere juridice
V(n"area)cump#rarea este un contract sinala!matic% cu titlu oneros% comutativ%
consensual +i translativ de proprietate.
l' contract sinalagmatic6 :ntrucât dă na"tere la obligaţii reciproce :ntre părţile contractanteD
=ân-area1cumpărarea are e9ecte speci9ice contractelor sinalagmaticeH e;cepţia de
nee;ecutareD re-oluţiunea pentru nee;ecutarea obligaţiei de către una din părţiD riscul
contractului'
2' contract cu titlu oneros6 9iecare parte urmărind primirea unui ec8ivalent :n sc8imbul
prestaţiei saleD
=ân-ătorul urmăre"te primirea preţului ca un ec8ivalent al transmiterii bunului6 iar
cumpărătorul urmăre"te primirea proprietăţii bunului :n sc8imbul preţului'
7' contract comutativ6 :ntrucât e;istenţa "i :ntinderea obligaţiilor reciproce sunt stabilite "i
cunoscute de 9iecare dintre părţi :n momentul :nc8eierii contractului "i nu depind de un
eveniment viitor "i incert6 ca :n ca-ul contractelor aleatoriiD
F' :n principiu un contract consensual6 care se :nc8eie prin simplul acord de voinţă al
părţilorD
=ân-area1cumpărarea nu este nici contract solemn6 "i nici contract real 3ne9iind necesară
predarea bunului pentru :nc8eierea contractului4'
C;istă :nsă "i e;cepţii' st9el6 :n materie de vân-are de imobile6 strămutarea proprietăţii de la
vân-ător la cumpărător este supusă dispo-iţiilor de carte 9unciară 3art' .>@> C'civ'46 iar art' G@@
C'civ' dispune că (Drepturile reale imobiliare :nscrise :n cartea 9unciară sunt drepturi tabulare'
Cle se dobândesc6 modi9ică "i sting numai cu respectarea regulilor de carte 9unciară') ,rin imobil
:n sensul cărţii 9unciare se :nţelege una sau mai multe parcele de teren alăturate6 indi9erent de
categoria de 9olosinţă6 cu sau 9ără construcţii aparţinând aceluia" proprietar6 situate pe teritoriul
unei unităţi administrative teritoriale "i care sunt identi9icate printr1un număr cadastral unic 3art'
G@> alin' 374 C'civ'4'
De asemenea6 :n ca-urile anume prevă-ute de lege6 vân-area nu poate 9i opusă terţilor decât
după :ndeplinirea6 9ormalităţilor de publicitate respective 3art' .>@? C'civ'4'
Borma autentică nu este cerută ca o condiţie ad validitatem pentru vân-ările construcţiilor
sau ale autoturismelor' Cu privire la acestea din urmă6 radierea "i :nmatricularea se 9ace :n
condiţiile H'G' nr' >.0I.//2 privind cartea de identitate a ve8iculului6 pe ba-a contractului1tip de
vân-are1cumpărare :nc8eiat la organele de poliţie6 "i nu la notarul public'
?' contract translativ de proprietate
C9ectul translativ de proprietate se produce din momentul reali-ării acordului de voinţă 3solo
consensus4.
Art. ./78 C.civ. prevede 'n acest sens c# 2Cu e9cepia ca"urilor prev#"ute de le!e ori
dac# din voina p#rilor nu re"ult# contrariul% proprietatea se str#mut#% de drept
cump#r#torului din momentul 'nc-eierii contractului% c-iar dac# &unul nu a fost predat ori
preul nu a fost pl#tit 'nc#.
4
2Drepturile reale se constituie +i se transmit prin acordul de voine al p#rilor% c-iar
dac# &unurile nu au fost predate% dac# acest acord poart# asupra unor &unuri determinate
ori prin individuali"area &unurilor% dac# acordul poart# asupra unor &unuri de !en: 5art.
.;7< alin. 5.6 C.civ.6.
Bructele bunului sau dreptului transmis se cuvin dobânditorului de la data trans9erului
proprietăţii bunului ori6 după ca-6 a cesiunii dreptului6 a9ară de ca-ul :n care prin lege sau prin
voinţa părţilor se dispune alt9el'
Dispo-iţiile :n materie de carte 9unciară6 precum "i dispo-iţiile speciale re9eritoare la
trans9erul anumitor categorii de bunuri mobile rămân aplicabile'
=n lips# de stipulaie contrar#% c(t timp &unul nu este predat% riscul contractului
r#m(ne 'n sarcina de&itorului o&li!aiei de predare% c-iar dac# proprietatea a fost
transferat# do&(nditorului. =n ca"ul pieirii fortuite a &unului% de&itorul o&li!aiei de
predare% pierde dreptul la contraprestaie% iar dac# a primit)o% este o&li!at s# o restituie
5art. .;78 alin. 5.6 C.civ.6.
Cu toate acestea% creditorul pus 'n 'nt(r"iere preia riscul pieirii fortuite a &unului. El
nu se poate li&era c-iar dac# ar dovedi c# &unul ar fi pierit +i dac# o&li!aia de predare ar
fi fost e9ecutat# la timp.
Dacă cineva a transmis succ9esiv către mai multe persoane proprietatea unui bun mobil6 cel
care a dobândit cu bună1credinţă posesia e9ectivă a bunului este titular al dreptului6 c8iar dacă
titlul său are dată ulterioară'
Cste de bună1credinţă donbânditorul care6 la data intrării :n posesie6 nu a cunoscut "i nici nu
putea să cunoască obligaţia asumată anterior de :nstrăinător'
Dacă niciunul dintre dobânditori nu a obţinut posesia e9ectivă a bunului mobil6 va 9i pre9erat
cel al cărui titlu are dată certă anterioară 3art' .2@? C'civ'4'
Prin e9cepie% transferul imediat al dreptului de proprietate +i al riscurilor nu operea"#
'n urm#toarele situaii>
a6 C(nd o&iectul contractului este un drept real asupra unui imo&il ta&ular.
Art. ??0 C.civ. prevede c#> 2Su& re"erva unor dispo"iii le!ale contrare% drepturile reale
asupra imo&ilelor cuprinse 'n cartea funciar# se do&(ndesc% at(t 'ntre p#ri% c(t +i fa# de
teri% numai prin 'nscrierea lor 'n cartea funciar#% pe &a"a actului sau faptului care a
$ustificat 'nscrierea.
Drepturile reale se vor pierde sau stinge numai prin radierea lor din cartea 9unciară cu
consimţământul titularului dat prin act autentic notarial' cest consimţământ nu este necesar
dacă dreptul se stinge prin :mplinirea termenului arătat :n :nscriere ori prin decesul sau6 după ca-6
prin :ncetarea e;istenţei %uridice a titularului6 dacă acesta era o persoană %uridică')
&6 C(nd v(n"#torul nu este proprietarul &unului 'n momentul 'nc-eierii contractului% ci
vinde &unul altuia 5art. ./?< C.civ.6.
c6 C(nd o&iectul contractului nu este un &un individual determinat% ci un &un de !en%
care tre&uie individuali"at ulterior.
!n ca-ul bunurilor de gen6 trans9erul dreptului de proprietate "i a riscurilor pieirii 9ortuite a
bunului se produce :n momentul individuali-ării lor'
Atunci c(nd v(n"area are ca o&iect &unuri de !en% proprietatea nu se transfer#
cump#r#torului dec(t dup# individuali"area acestora prin predare% num#rare% c(nt#rire%
m#surare ori prin orice alt mod convenit sau impus de natura &unului prevede art. ./7?
C.civ.
!n ca-ul obligaţiilor alternative6 proprietatea "i riscurile se trans9eră :n momentul :n care
cumpărătorul 9ace alegerea bunului'
Soluţia problemei :n ca-ul obligaţiilor 9acultative este aceea"i ca "i :n ca-ul obligaţiilor cu
obiect unic6 cu distincţiile pe care le1am 9ăcut mai sus6 după cum acest obiect este un bun
individual determinat sau un bun de gen'
d6 =n ca"ul v(n"#rii &unurilor viitoare.
5
+ucrul care se vinde trebuie să e;iste :n momentul :nc8eierii contractului'
$unul viitor6 cum ar 9i o recoltă viitoare6 poate 9i vândut6 dar trans9erul dreptului de
proprietate "i al riscurilor va avea loc6 după ca-6 din momentul creării sale 3dacă este vorba
despre un bun individual determinat4 sau după apariţia sau crearea lor6 urmată de individuali-are6
:n ca-ul bunurilor de gen viitoare'
e6 Dac# p#rile au am(nat printr)o clau"# special# transferul dreptului de proprietate
pentru un moment ulterior 'nc-eierii contractului.
#omentul ulterior al trans9erului dreptului de proprietate6 care nu trebuie con9undat cu
momentul ulterior al predării bunului după :nc8eierea contractului6 poate 9i determinat printr1un
termen suspensiv sau printr1o condiţie suspensivă care amână trans9erul dreptului de proprietate
până la reali-area ei'
=ân-ătorul va rămâne proprietar până la reali-area condiţiei6 care va produce e9ecte
retroactive'
*u mai puţin :n ca-ul pieirii 9ortuite a lucrului6 pendente conditione6 riscul este suportat de
proprietarul sub condiţie re-olutorie6 adică de vân-ătorD
Art. ./?8 prevede 'n sensul celor de mai sus c# 2Stipulaia prin care v(n"#torul '+i
re"erv# proprietatea &unului p(n# la plata inte!ral# a preului este vala&il# c-iar dac#
&unul a fost predat. Aceast# stipulaie nu poate fi 'ns# opus# terilor dec(t dup#
'ndeplinirea formalit#ilor de pu&licitate cerute de le!e% dup# natura &unului:.
f6 =n ca"ul cump#r#rii m#rfurilor 'ntr)o unitate cu autoservire.
!n acest ca-6 vân-ătorul 9ace o9erta publică de vân-are prin e;punerea măr9urilor :n acest
scop6 iar acceptarea cumpărătorului are loc :n momentul :n care el a preluat mar9a "i a pus1o :n
co"'
Contractul ar trebui să 9ie :nc8eiat :n acest moment "i nu :n momentul plăţii'
Totu"i6 atât :n literatura %uridică cât "i :n practica %udiciară6 :n ipote-a :n care vân-area se 9ace
pe preţ 9i;6 ca :n ca-ul maga-inului cu autoservire6 contractul se consideră :nc8eiat "i deci
cumpărătorul devine proprietarul măr9ii6 doar din momentul :n care a ac8itat preţul ei la casă'
!n ca-ul :n care cel care a luat bunul pleacă 9ără să plătească6 el săvâr"e"te in9racţiunea de
9urt6 "i nu doar o nee;ecutare de plată a preţului unui contract de vân-are1cumpărare de%a
:nc8eiat'
g4 :n ca-ul vân-ării cu plata preţului :n rate "i re-erva proprietăţii'
rt' .@?? prevede căH (tunci când6 :ntr1o vân-are cu plata preţului :n rate6 obligaţia de plată
este garantată cu re-erva dreptului de proprietate6 cumpărătorul dobânde"te dreptul de proprietate
la data ac8itării ultimei rate din preţD riscul bunului este :nsă :n sarcina cumpărătorului de la
momentul predării acestuia')
Capitolul II
Condiiile de validitate ale contractului
de v(n"are)cump#rare
Contractul de v(n"are)cump#rare tre&uie s# 'ndeplineasc# condiiile eseniale !enerale
de validitate ale contractelor prev#"ute de art. ..7@ alin. 5.6 C.civ.% +i anume>
6
.. capacitatea de a contracta;
;. consimţământul valabil al părţilor;
<. un obiect determinat posibil şi licit;
8. o cauză valabilă a obligaţiilor.
=n m#sura 'n care le!ea prevede o anumit# form# a contractului% aceasta tre&uie
respectat#% su& sanciunea prev#"ut# de dispo"iiile le!ale aplica&ile.
Secţiunea I – Consimţământul valabil al părţilor
J .' Consimţ!mântul
Contractul se 'nc-eie prin ne!ocierea lui de c#tre p#ri sau prin acceptarea f#r# re"erve
a unei oferte de a contractat 5art. ..?; alin. 5.6 C.civ.6.
Cste su9icient ca părţile să se pună de acord asupra elementelor esenţiale ale contractului6
c8iar dacă lasă unele elemente secundare spre a 9i convenite ulterior ori :ncredinţea-ă
determinarea acestora unei alte persoane'
Dacă părţile nu a%ung la un acord asupra elementelor secundare ori persoana căreia i1a 9ost
:ncredinţată determinarea lor nu ia o deci-ie6 instanţa va dispune6 la cererea oricăreia dintre părţi6
completarea contractului6 ţinând seama6 după :mpre%urări6 de natura acestuia "i de intenţia
părţilor'
tunci când6 :n timpul negocierilor6 o parte insistă să se a%ungă la un acord asupra unui
anumit element sau asupra unei anumite 9orme6 contractul nu se :nc8eie până nu se a%unge la un
acord cu privire la acestea'
Contractul este deci 2acordul de voin# între două sau mai multe persoane spre a
constitui sau a stinge între ele un raport juridic3.
Contractul de vân-are1cumpărare se :nc8eie6 ca orice alt contract6 prin acordul de voinţă al
părţilor'
,rincipiul libertăţii contractuale "i al autonomiei de voinţă al părţilor este e;presia libertăţii
individului de a :nc8eia sau nu un contract :n 9uncţie de nevoile "i interesele sale'
De aceea6 :n principiu6 :nc8eierea oricărui contract este liberă' +ibertatea contractuală este
totu"i mărginită de normele ordinii publice "i de regulile moralei concreti-ate :n anumite
restricţii legale sau convenţionale ale libertăţii de a vinde sau cumpăra6 care privesc capacitatea
persoanei sau obiectul contractului'
+ibertatea dreptului de dispo-iţie al proprietarului :n limitele legii este :nscrisă :n Constituţia
&omâniei care stabile"te :n art' F. alin' . că (Dreptul de proprietate precum "i creanţele asupra
statului sunt garantate. Conţinutul "i limitele acestor drepturi sunt stabilite de legeA'
#odul de 9ormare a acordului de voinţă6 deci al :nc8eierii contractului de vân-are1
cumpărare6 este cel al :nc8eierii :n general a contractelor civile'
Consimţământul trebuie să e;iste'
O9erta "i acceptarea trebuie emise :n 9orma cerută de lege pentru :nc8eierea valabilă a
contractului 3art' ..G@ C'civ'4
Consim#m(ntul p#rilor tre&uie s# fie serios% li&er +i e9primat 'n cuno+tin# de cau"#
5art. .;18 C.civ.6.
Cste anulabil contractul :nc8eiat de o persoană6 la momentul :nc8eierii acestuia6 se a9la6 9ie "i
numai vremelnic6 :ntr1o stare care o punea :n neputinţă de a1"i da seama de urmările 9aptei sale'
7
Contractul :nc8eiat de o persoană pusă ulterior sub interdicţie poate 9i anulat dacă6 la
momentul când actul a 9ost 9ăcut6 cau-ele punerii sub interdicţie e;istau "i erau :ndeob"te
cunoscute 3art' .20? C'civ'4'
.
Consimţământul 9iecărei părţi trebuie să 9ie neviciat'
Consimţământul este viciat când este dat din eroare6 surprins prin dol sau smuls prin
violenţă' De asemenea6 consimţământul este viciat :n ca- de le-iune'
Partea care% la momentul 'nc-eierii contractului% se afl# 'ntr)o eroare esenial# poate
cere anularea acestuia% dac# cealalt# parte +tia sau% dup# ca"% tre&uia s# +tie c# faptul
asupra c#ruia a purtat eroarea era esenial pentru 'nc-eierea contractului.
.

Croarea este esenţialăH
.' când poartă asupra naturii sau obiectului contractuluiD
2' când poartă asupra identităţii obiectului prestaţiei sau asupra unei calităţi a acestuia ori
asupra unei alte :mpre%urări considerate esenţiale de către părţi :n absenţa căreia contractul nu s1
ar 9i :nc8eiatD
7' când poartă asupra identităţii persoanei sau asupra unei calităţi a acesteia :n absenţa căreia
contractul nu s1ar 9i :nc8eiat'
Croarea de drept este esenţială atunci când prive"te o normă %uridică determinantă6 potrivit
voinţei părţilor6 pentru :nc8eierea contractului'
Croarea care prive"te doar simplele motive ale contractului nu este esenţială6 cu e;cepţia
ca-ului :n care prin voinţa părţilor asemenea motive au 9ost considerate 8otărâtoare'
,artea care este victima unei erori nu se poate prevala de aceasta6 contrar e;igenţelor bunei1
credinţe 3art' .2.2 C'civ'4'
,artea care este victima erorii esenţiale rămâne legată de contractul ast9el :nc8eiat6 dacă
cealaltă parte este de acord cu e;ecutarea6 urmând ca prevederile contractului să 9ie adaptate :n
mod corespun-ător'
Consimţământul este viciat prin dol atunci când partea s1a a9lat :ntr1o eroare provocată de
manoperele 9rauduloase ale celeilalte părţi ori când aceasta din urmă a omis6 :n mod 9raudulos6
să1l in9orme-e pe contractant asupra unor :mpre%urări pe care se cuvenea să i le de-văluie'
Partea al c#rei consim#m(nt a fost viciat prin dol poate cere anularea contractului%
c-iar dac# eroarea 'n care s)a aflat nu a fost esenial#.
1
(Consimţământul este unul dintre elementele esenţiale ale oricărui act %uridic "i e;primă voinţa persoanei la
:nc8eierea actului' +ipsa cu desăvâr"ire a consimţământului 9ace ca actul ast9el :nc8eiat să 9ie sancţionat cu nulitate
absolută' +ipsa discernământului :n e;primarea voinţei relevă :nsă nu ine;istenţa consimţământului6 ci un simplu
viciu al acesteia6 deoarece6 :n acest ca- consimţământul e;istă' *e a9lăm deci :n 9aţa unui viciu de consimţământ6
care nu atrage decât nulitatea relativă a actului6 sancţiunea nulităţii 9iind edictată6 de data aceasta6 :n vederea
prote%ării persoanei interesate' Soluţia se impune cu atât mai mult6 deoarece actele %uridice :nc8eiate personal6 c8iar
de cei pu"i sub interdicţie pentru cau-ă de alienaţie sau debilitate mintală6 deci pentru lipsă de discernământ6 nu sunt
sancţionate cu nulitatea absolută6 ci cu nulitate relativă6 de protecţie') T'S'6 S'civ'6 dec' nr' .//GI./G/6 (Dreptul) nr'
@I.//06 p' >>'
(+ipsa discernământului6 la :nc8eierea contractului de vân-are1cumpărare6 constituie un ca- de nulitate relativă – iar
nu de nulitate absolută – deoarece :n e;primarea voinţei nu se relevă ine;istenţa consimţământului6 ci un viciu al
acesteia' Ca urmare6 acţiunea – :n speţă a vân-ătorului – este prescriptibilă :n termenul de 7 ani' Terţul6 9aţă de
contractul de vân-are1cumpărare6 nu are calitatea procesuală prin invocarea dreptului la acţiune oblică6 :n lipsa unei
creanţe certe6 lic8ide "i e;igibile6 care să1i con9ere calitatea de creditor al părţii care cere anularea contractului de
vân-are1cumpărare') <'C'C'J'6 Secţia civilă "i de proprietate intelectuală6 deci-ia nr' 72?? din 2. aprilie 200?6
<'C'C'J'6 Jurisprudenţa Secţiei civile pe anul 200?6 nr' .F26 p' 7F?'
1
(Croarea constituie o cau-ă de nulitate atunci când prive"te substanţa obiectului6 adică acele calităţi ale obiectului
convenţiei pe care părţile contractante le1au avut :n vedere "i care au servit drept motiv determinant pentru 9ormarea
acordului de voinţă6 :n sensul că6 :n lipsa lor6 nu ar 9i contractat' ,rin urmare6 dacă părţile au avut :n vedere
asemenea calităţi ale obiectului comunicându1"i1le cu prile%ul :nc8eierii convenţiei "i că-ând de acord asupra lor6
constatarea ulterioară a lipsei lor va 9i de natură a :ndreptăţi partea a9lată :n eroare să solicite anularea convenţiei "i
restabilirea situaţiei anterioare' !n ca-ul când s1a stipulat drept element esenţial e;istenţa unei atare calităţi a
obiectului contractului6 acest element trebuie interpretat :n semni9icaţia sa te8nico1"tiinţi9ică 3:n speţă urma să se
stabilească ce trebuie să se :nţeleagă prin (placă :ntreagă de bron-) la o pianină6 de e;istenţa căreia 9usese
condiţionată :nc8eierea contractului4') T'S'6 col'civ'6 Dec' nr' .I./>@6 &&D nr' ?I./>@6 p' .>@'
8
Contractul este anulabil "i atunci când dolul emană de la repre-entantul6 prepusul ori
gerantul a9acerilor celeilalte părţi'
Dolul nu se presupune 3art' .2.F C'civ'4'
2
Poate cere anularea contractului partea care a contractat su& imperiul unei temeri
$ustificate induse% f#r# drept% de cealalt# parte sau de un ter.
C;istă violenţă când temerea insu9lată este de a"a natură :ncât partea ameninţată putea să
creadă6 după :mpre%urări6 că6 :n lipsa consimţământului său6 viaţa6 persoana6 onoarea sau bunurile
sale ar 9i e;puse unui pericol grav "i iminent'
.
=iolenţa poate atrage anularea contractului "i atunci când este :ndreptată :mpotriva unei
persoane apropiate6 precum soţul6 soţia6 ascendenţii ori descendenţii părţii al cărei consimţământ
a 9ost viciat'
!n toate ca-urile6 e;istenţa violenţei se aprecia-ă ţinând seama de vârsta6 starea socială6
sănătatea "i caracterul celui asupra căruia s1a e;ercitat violenţa6 precum "i de orice altă
:mpre%urare ce a putut in9luenţa starea acestuia la momentul :nc8eierii contractului'
Constituie violen# +i temerea insuflat# de e9erciiul unui drept sau de ameninarea cu
e9erciiul unui drept f#cut# cu scopul de a o&ine avanta$e 'n mod v#dit e9cesive.
Contractul 'nc-eiat de o parte aflat# 'n stare de necesitate nu poate fi anulat dec(t dac#
cealalt# parte a profitat de aceast# 'mpre$urare.
E9ist# le"iune atunci c(nd una dintre p#ri% profit(nd de starea de nevoie% de lipsa de
e9perien# ori de lipsa de cuno+tine a celeilalte p#ri% stipulea"# 'n favoarea sa ori a unei
alte persoane o prestaie de o valoare considera&il mai mare% la data 'nc-eierii contractului%
dec(t valoarea propriei prestaii 5art. .;;. alin. 5.6 C.civ.6.
C;istenţa le-iunii se aprecia-ă "i :n 9uncţie de natura "i scopul contractului'
2
(ctul 9raudulos de :nstrăinare6 săvâr"it :n scopul sustragerii bunului de la con9iscare este anulabil c8iar dacă a 9ost
9ăcut :nainte de :nceperea urmăririi penale6 dar după săvâr"irea 9aptei care a dus la condamnarea 9ăptuitorului "i la
obligarea lui la plata de despăgubiri civile' !n ca-ul actului cu titlu oneros6 pentru anularea lui6 pe lângă 9rauda
:nstrăinătorului6 mai este necesară "i participarea terţului dobânditor la 9raudă' Cste de principiu că actul săvâr"it :n
vederea reali-ării unei 9raude nu poate produce e9ectul urmărit prin el' De aceea6 un asemenea act trebuie invalidat
prin anularea lui'
!n ca-ul săvâr"irii unei 9apte penale6 9ăptuitorul răspunde cu bunurile sale pentru plata despăgubirilor civile cu care
se acoperă pre%udiciul comis prin in9racţiune' &ăspunderea penală "i civilă a 9ăptuitorului ia na"tere :n momentul
comiterii 9aptei penale6 iar nu la data :nceperii urmăririi penale sau a pronunţării 8otărârii de condamnare6
valabilitatea actelor de :nstrăinare 9ăcute de 9ăptuitor trebuind să 9ie e;aminată deci :n raport cu data săvâr"irii 9aptei
penale' T's'6 deci-ia de :ndrumare .?I./>26 Culegere de deci-ii de :ndrumare ale plenului T'S'6 ./?21./G06 p'2G17.'
1
=iolenţa6 ca viciu de consimţământ6 poate 9i nu numai 9i-ică6 ci "i morală6 prin ameninţarea6 nelegitimă6 cu un rău6
sub imperiul căreia o persoană "i1a dat consimţământul la :nc8eierea contractului de vân-are1cumpărare' =iolenţa
constituie un viciu de consimţământ c8iar dacă este e;ercitată de o altă persoană decât aceea :n 9olosul căreia s1a
9ăcut contractul' !n ca-ul :n care 8otărârea de a :nc8eia un act %uridic este luată sub imperiul unei constrângeri6
consimţământul nu poate 9i considerat con"tient "i liber6 ne9iind valabil "i6 ca urmare6 nu poate să producă e9ecte
%uridice' Codul civil prevede că consimţământul nu este valabil6 printre altele6 atunci când este smuls prin violenţă'
=iolenţa constă :n 9aptul de a insu9la unei persoane6 prin ameninţarea cu un rău6 o temere sub imperiul căreia ea :"i
dă consimţământul la :nc8eierea actului %uridic' =ictima violenţei este con"tientă că nu ar trebui să :nc8eie actul
%uridic6 dar pre9eră să o 9acă pentru a nu i se pricinui un rău' Temerea6 adică starea psi8ologică insu9lată autorului
actului de constrângere e;ercitată asupra sa6 trebuie să pre-inte o anumită gravitate pentru a vicia consimţământul'
De asemenea6 violenţa trebuie să 9i determinat consimţământul "i să 9ie nelegitimă' !ntre temerea inspirată prin
violenţă "i actul de violenţă trebuie să e;iste o strânsă legătură6 :n sensul că6 9ără presiunea 'psi8ică e;ercitată asupra
sa6 partea :n cau-ă nu ar 9i consimţit la :nc8eierea actului' precierea trebuie 9ăcută :n concret6 :n raport cu persoana
victimei "i cu :mpre%urările :n care s1a :nc8eiat actul %uridic' !n raport cu aceste principii6 urmea-ă a se constata6 :n
speţă6 9ată de probele depuse la dosar6 cele două instanţe au 9ost :ndreptăţite să reţină că $'B'6 autorul reclamantei6 cu
voinţa slăbită de boală "i bătrâneţe6 sub imperiul constrângerii morale e;ercitate asupra sa de către cele două pârâte6
a :nc8eiat cu acestea un contract de vân-are1cumpărare' !n speţă6 re-ultă :n mod evident că toate mi%loacele de care
s1au 9olosit pârâtele "i anume tăinuirea diagnosticului6 i-olarea totală a bolnavului6 neinternarea lui :n spital :n
vederea aplicării unui tratament de specialitate6 supraveg8erea "i aplicarea tratamentului de un cadru medical cu
pregătire medie6 :nc8eierea actului :n momentul :n care boala "i bătrâneţea :"i puseseră de%a amprenta asupra voinţei
vân-ătorului6 au 9ost de natură a vicia consimţământul acestuia6 prin constrângerea morală6 la :nc8eierea contractului
de vân-are1cumpărare') C'S'J'6 Secţ' civilă6 Deci-ia nr' 200I.//76 $uletinul Jurisprudenţei6 .//76 p' 7217@'
9
+e-iunea poate e;ista "i atunci când minorul :"i asumă o obligaţie e;cesivă prin raportare la
starea sa patrimonială6 la avanta%ele pe care le obţine din contract ori la ansamblul
circumstanţelor'
,artea al cărei consimţământ a 9ost viciat prin le-iune poate cere6 la alegerea sa6 anularea
contractului sau reducerea obligaţiilor sale cu valoarea daunelor1interese la care ar 9i :ndreptăţită'
Cu e9cepia ca"ului minorului% aciunea 'n anulare este admisi&il# numai dac# le"iunea
dep#+e+te $um#tate din valoarea pe care o avea% la momentul 'nc-eierii contractului%
prestaia promis# sau e9ecutat# de partea le"at#. Disproporia tre&uie s# su&"iste p(n# la
data cererii de anulare.
!n toate ca-urile6 instanţa poate să menţină contractul dacă cealaltă parte o9eră6 :n mod
ec8itabil6 o reducere a propriei creanţe sau6 după ca-6 o ma%orare a propriei obligaţii'
Dreptul la aciunea 'n anularea sau reducerea o&li!aiilor pentru le"iune se prescrie 'n
termen de doi ani de la data 'nc-eierii contractului.
*u pot fi atacate pentru le"iune contractele aleatorii tran"acia% precum +i alte
contracte anume prev#"ute de le!e 5art. .;;8 C.civ.6.
J 2' romisiunea unilaterală de vânzare sau promisiunea unilaterală de cumpărare
Promisiunea de v(n"are este un contract care const# 'n promisiunea proprietarului
&unului de a)l vinde unui eventual cump#r#tor% care '+i re"erv# facultatea de a)+i manifesta
ulterior% de re!ul# 'n#untrul unui termen% consim#m(ntul de a)l cump#ra.
Promisiunea de v(n"are este un contract unilateral care creea"# o&li!aii numai pentru
una dintre p#ri% +i anume pentru promitent.
Promisiunea de a contracta tre&uie s# conin# toate acele clau"e ale contractului
promis% 'n lipsa c#rora p#rile nu ar putea e9ecuta promisiunea 5art. .;7@ C.civ.6.
!n ca- de nee;ecutare a promisiunii bene9iciarul are dreptul la daune1interese'
Dacă promitentul re9u-ă să :nc8eie contractul promis6 instanţa6 la cererea părţii care "i1a
:ndeplinit propriile obligaţii6 poate să pronunţe o 8otărâre care să ţină loc de contract6 atunci când
natura contractului o permite6 iar cerinţele legii pentru validitatea acestuia sunt :ndeplinite'
ceste prevederi nu sunt aplicabile :n ca-ul promisiunii de a :nc8eia un contract real6 dacă prin
lege nu se prevede alt9el'
Convenţia prin care părţile se obligă să negocie-e :n vederea :nc8eierii sau modi9icării unui
contract nu constituie promisiune de a contracta'
Dac# 'n sc-im&ul dreptului de opiune 5de a cump#ra sau nu6 care i se creea"#%
beneficiarul promisiunii se o&li!# la plata unui pre% promisiunea unilateral# de v(n"are va
deveni un contract sinala!matic% dar nu se va transforma 'ntr)o promisiune &ilateral# de
v(n"are)cump#rare.
!n lipsă de stipulaţie contrară6 sumele plătite :n temeiul unei promisiuni de vân-are repre-intă
un avans din preţul convenit'
,romitentul este ţinut la e;ecutarea obligaţiei :n termenul stipulat :n antecontract'
Promisiunea unilateral# poate fi asumat# +i de cump#r#tor care poate face o
promisiune unilateral# de cump#rare.
=n ca"ul promisiunii unilaterale de cump#rare a unui &un individual determinat% dac#
mai 'nainte ca promisiuni s# fi fost e9ecutat#% creditorul s#u 'nstr#inea"# &unul ori
constituie un drept real asupra acestuia% o&li!aia promitentului se consider# stins#.
Când una dintre părţile unei promisiuni unilaterale de vân-are sau de cumpărare6 după ca-6
re9u-ă din motive care :i sunt imputabile să :nc8eie contractul promis6 cealaltă parte poate cere
pronunţarea unei 8otărâri care să ţină loc de contract6 dacă toate celelalte condiţii de validitate
sunt :ndeplinite'
Dreptul la acţiune se prescrie :n termen de > luni de la data la care contractul trebuia
:nc8eiat'
10
Dovada promisiunii unilaterale de vân-are sau respectiv6 de cumpărare6 se 9ace :n condiţiile
generale de probă6 c8iar dacă obiectul ei ar 9i :nc8eierea unui contract de vân-are1cumpărare
solemn'
J 7' romisiunea bilaterală de vânzare!cumpărare
Promisiunea &ilateral# de v(n"are)cump#rare este antecontractul 'n care am&ele p#ri
se o&li!# s# 'nc-eie 'n viitor% pe un pre sta&ilit% contractul de v(n"are)cump#rare.
!n cadrul antecontractului6 părţile se :nţeleg atât asupra lucrului6 cât "i asupra preţului6 dar :"i
asumă obligaţia de a :nc8eia contractul de vân-are1cumpărare :n viitor'
.
C(nd una dintre p#rile unei promisiuni &ilaterale de v(n"are refu"# din motive care 'i
sunt imputa&ile s# 'nc-eie contractul promis% cealalt# parte poate cere pronunarea unei
-ot#r(ri care s# in# loc de contract% dac# toate celelalte condiii de validitate sunt
'ndeplinite 5art. .//@ alin. 5.6 C.civ.6.
.
1
(,entru ca o promisiune bilaterală de vân-are1cumpărare a unui imobil să1"i producă e9ectele %uridice speci9ice
este necesar ca preţul să 9ie stabilit :n bani6 determinat ori6 cel puţin6 determinabil6 precum "i serios' Or6 :n speţă6 nu
este indicat preţul :n nici un mod6 ci :n actul :nc8eiat de părţi se menţionea-ă doar cuantumul acontului plătit
vân-ătorului de către cumpărător' ,e cale de consecinţă6 actul :n litigiu6 denumit de părţi (c8itanţă)6 :nc8eiat la 27
martie .//.6 nu poate 9i legal considerat drept un antecontract 3o promisiune4 de vân-are1cumpărare imobiliară6 care
să aibă e9ectele speci9ice prevă-ute :n legislaţia civilă română') Trib'Jud' Sibiu6 deci-ia civilă nr' ?0F din
.F'0?'.//26 (Dreptul nr' . din .//76 p' @.'
(Dacă la data când s1a :ntocmit antecontractul6 preţul a 9ost plătit integral6 con9orm convenţiei6 iar cumpărătorul a
intrat :n posesia imobilului 9ără ca părţile să se pre-inte la notariat pentru autenti9icarea actului6 vân-ătorul nu este
:ndreptăţit să solicite plata unei di9erenţe de preţ pe motiv că elementele de apreciere a preţului s1au sc8imbat6 9iind
altele decât acelea avute :n vedere la :ntocmirea :nscrisului' !n speţă6 prima instanţă admiţând acţiunea a constatat că
:ntre reclamant6 :n calitate de cumpărător "i pârât' :n calitate de vân-ător a intervenit un atare antecontract "i a dispus
ca 8otărârea pronunţată să ţină loc de act autentic de vân-are1cumpărare' !n recursul declarat de pârât s1a susţinut că
acţiunea reclamantului nu trebuia să 9ie admisă6 precum "i că sentinţa cons9inţe"te o inec8itate 9lagrantă re9eritoare
la preţul plătit' Soluţia pronunţată a 9ost :nsă menţinută cu motivarea că :nţelegerea intervenită :ntre părţi repre-intă
voinţa lor6 iar 9aptul că preţul actual este di9erit de cel ac8itat la data când a 9ost :ntocmit :nscrisul6 nu are nici o
relevanţă deoarece "i valoarea monedei la vremea respectivă era alta') Trib'mun' $ucure"ti6 secţ' a <<<1a civ'6 deci-ia
nr' F.?I.//.6 Culegere de practică %udiciară civilă pe anul .//.6 p' @7'
(Determinarea preţului :ntr1o vân-are este deci un element esenţial al contractuluiD el trebuie să 9ie determinat de
părţi "i să re-ulte din cuprinsul actului respectiv' De aceea6 vân-area nu este per9ectă decât după ce preţul a 9ost
determinat6 ast9el că6 :n lipsă de preţ6 nu e;istă vân-are' !n speţă6 :nscrisul depus6 denumit (c8itanţă)6 nu conţine
preţul vân-ării6 ci numai suma ce s1a plătit ca parte din preţ6 element cu privire la cuantumul căruia :nsă nu s1a
preci-ai nimic :n actul enunţat' "a 9iind6 constatând că acest :nscris imper9ect nu poate ţine loc de promisiune de
vân-are "i pentru că el nu cuprinde nici modalităţile de plată a preţului "i nici nu s1a dovedit că s1a respectat
eventuala modalitate de plată a acestuia 3care n1a 9ost determinat de părţi6 ast9el cum s1a preci-at46 instanţele au
stabilit că acţiunea nu este :ntemeiată') T'S'6 s'civ'6 dec' nr' G>I./G>6 &'&'D' nr' ..I./G>6 p' ?G'
(ntecontractul6 ca act %uridic6 constituie o convenţie aparte di9erită de viitorul act de :nstrăinare' Cl nu are valoarea
unui act de vân-are1cumpărare6 ci generea-ă doar obligaţia pentru părţi de a :ndeplini toate operaţiile legate de
:nc8eierea contractului6 cum ar 9i participarea la autenti9icare etc' *u este :nsă mai puţin adevărat că un atare act
%uridic6 pentru a putea duce la :nc8eierea contractului6 trebuie să :ndeplinească "i el condiţiile de validitate necesare
oricărui contract'
!n ca-ul :n care actul de9initiv de :nstrăinare nu se :nc8eie6 trebuie să aibă loc restabilirea situaţiei anterioare'
ceasta are :n vedere6 :n special6 restituirea preţului6 :ntrucât nerestituirea lui ar duce la :mbogăţirea părţii care .1a
:ncasat' De aceea6 instanţa %udecătorească6 atunci când este investită cu o atare cerere6 va dispune restituirea preţului6
c8iar "i :n ca-ul :n care suma s1ar a9la depusă la CCC') T'S'6 s'civ'6 Deci-ia nr' /?I./@76 :n &epertoriu6 ./>/1./@?6 p'
.77'
(!nstrăinarea sau grevarea unui teren sau construcţie care 9ac parte din bunurile comune6 nu se pot e9ectua decât cu
consimţământul e;pres al 9iecărui soţ'
Te;tul se re9eră :nsă la :nstrăinarea imobilelor6 deci la acte prin care se transmite dreptul de proprietate6 iar nu la
:nc8eierea antecontractelor 3promisiuni de vân-are46 care nu au ca e9ect translativ de proprietate6 ci creea-ă doar
obligaţie personală pentru părţile contractante6 :n sensul de a :ntreprinde6 :n viitor6 tot ceea ce este necesar pentru a
reali-a actul legal de transmitere a dreptului de proprietate' C'S'J'6 s'civ'dec .//2I.//76 Jurispr' "i doctrina română6
vol' <<6 p' .F0'
11
Dreptul la acţiune se prescrie :n termen > luni de la data la care contractul trebuia :nc8eiat'
2
ceste dispo-iţii se aplică :n mod corespun-ător "i :n ca-ul promisiunii unilaterale de
vân-are sau6 după ca-6 de cumpărare'
!n ca-ul promisiunii unilaterale de cumpărare a unui bun individual determinat6 dacă6 mai
:nainte ca promisiunea să 9i 9ost e;ecutată6 creditorul său :nstrăinea-ă bunul ori constituie un
drept real asupra acestuia6 obligaţia promitentului se consideră stinsă'
!n lipsă de stipulaţie contrară6 sumele plătite :n temeiul unei promisiuni de vân-are repre-intă
un avans din preţul convenit'
J F' actul de opţiune privind contractul de vânzare!cumpărare
1
(!ntre părţi a intervenit o convenţie privind vân-area1cumpărarea unei construcţii6 :n ba-a căreia cumpărătorii au
intrat :n posesia bunului6 iar vân-ătorul a primit un avans6 urmând ca di9erenţa de preţ să 9ie ac8itată odată cu
:nc8eierea actului autentic de vân-are1cumpărare'
Convenţia amintită constituie o promisiune de vân-are1cumpărare6 părţile contractante având obligaţia să :nc8eie :n
viitor contractul de vân-are1cumpărare6 iar ne:ndeplinirea obligaţiei de către o parte6 :ndreptăţe"te pe cealaltă care "i1
a e;ecutat obligaţiile asumate să solicite6 :n temeiul art' .02. C'civ'6 9ie e;ecutarea obligaţiei6 9ie des9iinţarea
convenţiei6 cu daune1interese' Des9iinţarea convenţiei atrage după sine restabilirea situaţiei anterioare6 părţile
restituindu1"i reciproc prestaţiile e;ecutate6 :n sensul că vân-ătorii primesc posesia bunului6 iar cumpărătorii preţul'
Din cele de mai sus trebuie că6 atât timp cât convenţia este :n 9iinţă6 temeiul prestaţiilor e;ecutate de părţi sub-istă "i
nu se poate pretinde de către una dintre ele restituirea prestaţiei sale6 9ără a se des9iinţa convenţia "i 9ără ca6 la rându1
i6 să restituie prestaţia primită de la cealaltă parte'
"a 9iind6 instanţa6 :nvestită cu acţiunea cumpărătorilor având ca obiect rstituirea avansului6 trebuia să le dea
:ndrumări asupra cadrului :n care pretenţiile lor pot 9i %udti9icate6 stabilind obiectul e;act al acţiunii :n 9uncţii de care
să se soluţione-e litigiul')
(Constatând că ambele părţi semnatare ale unui antecontract de vân-are1cumpărare imobiliară sunt :n culpa de a nu
9i 9ăcut diligenţele necesare pentru trans9ormarea lui :ntr1un contract per9ectat :n condiţiile legii6 instanţa poate să
pronunţe re-oluţiunea antecontractului la cererea uneia dintre părţi') T'J' Constanţa6 dec' nr' .GI./G06 &&D nr'
@I./G06 p' ?0'
2
(cţiunea :n constatarea valabilităţii antecontractului de vân-are1cumpărare "i pronunţarea unei 8otărâri care să
ţină loc de act de vân-are1cumpărare autentic este o acţiune reală imobiliară6 prin ea nevalori9icându1se un drept de
creanţă6 ci solicitându1se instanţei să dispună trans9erarea dreptului de proprietate din patrimoniul pârâtului :n
patrimoniul reclamanţilor') Trib'#un' $ucure"ti6 secţ' a <<<1a civ'6 deci-ia nr' .?0 din .G'02'.//F6 (Dreptul) nr' ? din
.//?6 p' ?.1?2'
(,romisiunea sinalagmatică de vân-are1cumpărare6 9iind un contract ca oricare altul6 i se aplică principiul 9orţei
obligatorii care guvernea-ă această materie' ceasta nu :nseamnă că părţile nu pot6 prin voinţa lor6 să adopte o
clau-ă de de-icere6 clară "i neec8ivocăD :n ca- contrar6 clau-a are rol con9irmatoriu6 :n sensul că6 :n ca- de
nereali-are a vân-ării datorită culpei uneia dintre părţi6 cealaltă parte are alegerea :ntre a cere e;ecutarea silită6 sau a
pune :n 9uncţiune clau-a de arvună') <'C'C'J'6 Jurisprudenţa secţiei civile pe anul 200@6 nr' FG6 p' ./0'
(ntecontractul de vân-are1cumpărare a unui imobil este o promisiune bilaterală de a contractaD :n ca- de
nee;ecutare a obligaţiei asumate6 răspunderea este contractuală6 iar e;ecutarea silită :n natură6 a obligaţiei de a 9ace6
se asigură prin acţiunea personală având ca obiect pronunţarea unei 8otărâri care ţine loc de act de vân-are1
cumpărare6 supusă termenului de prescripţie de drept comun'
Termenul prescripţiei curge din momentul :nc8eierii contractului6 :nsă atunci când promitentul cumpărător a preluat
imobilul6 deţinerea lui6 cu acordul promitentului1vân-ător6 ec8ivalea-ă cu recunoa"terea dreptului acestuia'
,rescripţia dreptului la acţiune :ncepe să curgă :n momentul :n care promitentul1vân-ător se mani9estă e;pres :n
sensul negării dreptului promitentului1cumpărător') <'C'C'J'6 Jurisprudenţa secţiei civile pe anul 200?6 nr' .7@6 p'
77/'
(!n con9ormitate cu art' ? alin' 324 din Titlul K al +egii nr' 2F@I200? :n situaţia :n care după :nc8eierea unui
antecontract cu privire la teren cu sau 9ără construcţii6 una dintre părţi re9u-ă ulterior să :nc8eie contractul6 partea
care "i1a :ndeplinit obligaţiile poate sesi-a instanţa competentă care poate pronunţa o 8otărâre care să ţină loc de
contract' Cum una dintre părţi "i1a :ndeplinit integral obligaţiile asumate prin promisiunea bilaterală de vân-are1
cumpărare6 :n mod legal instanţa sesi-ată6 :n temeiul dispo-iţiilor +egii nr' 2F@I200?6 a pronunţat o 8otărâre care să
ţină loc de act autentic de vân-are1cumpărare') <'C'C'J'6 Jurisprudenţa secţiei civile "i de proprietate intelectuală pe
anul 200@6 nr' F>6 p' .@G'
(Dacă la data când s1a :ntocmit antecontractul6 preţul a 9ost plătit integral6 con9orm convenţiei6 iar cumpărătorul a
intrat :n posesia imobilului 9ără ca părţile să se pre-inte la notariat pentru autenti9icarea actului6 vân-ătorul nu este
:ndreptăţit să solicite plata unei di9erenţe de preţ pe motiv că dementele de apreciere a preţului s1au sc8imbat6 9iind
altele decât acelea avute :n vedere la :ntocmirea :nscrisului'
12
Atunci c(nd p#rile convin ca una dintre ele s# r#m(n# le!at# de propria declaraie de
voin#% iar cealalt# s# o poat# accepta sau refu"a% acea declaraie se consider# o ofert#
irevoca&il# +i produce efectele prev#"ute la art. ..@. C.civ'
.
Dacă părţile nu au convenit un termen pentru acceptare6 acesta poate 9i stabilit de instanţă
prin ordonanţă pre"edinţială6 cu citarea părţilor'
Pactul de opiune tre&uie s# conin# toate elementele contractului pe care p#rile
urm#resc s#)l 'nc-eie% astfel 'nc(t acesta s# se poat# 'nc-eia prin simpla acceptare a
&eneficiarului opiunii'
2
Contractul se 'nc-eie prin e9ercitarea opiunii 'n sensul accept#rii de c#tre &eneficiar a
declaraiei de voin# a celeilalte p#ri% 'n condiiile convenite prin pact 5art. .;7? C.civ.6.
At(t pactul de opiune% c(t +i declaraia de acceptare tre&uie 'nc-eiate 'n forma
prev#"ut# de le!e pentru contractul pe care p#rile urmau s#)l 'nc-eie.
Convenţia prin care părţile se obligă să negocie-e :n vederea :nc8eierii sau modi9icării unui
contract nu constituie promisiune de contracta'
!n speţă6 prima instanţă admiţând acţiunea a constatat că :ntre reclamant6 :n calitate de cumpărător "i pârât6 :n
calitate de vân-ător a intervenit un atare antecontract "i a dispus ca 8otărârea pronunţată să ţină loc de act autentic de
vân-are1cumpărare'
!n recursul declarat de pârât s1a susţinut că acţiunea reclamantului nu trebuia să 9ie admisă6 precum "i că sentinţa
cons9inţe"te o inec8itate 9lagrantă re9eritoare la preţul plătit' Soluţia pronunţată a 9ost :nsă menţinută cu motivarea că
:nţelegerea intervenită :ntre părţi repre-intă voinţa lor6 iar 9aptul că preţul actual este di9erit de cel ac8itat la data
când a 9ost :ntocmit :nscrisul6 nu are nici o relevanţă deoarece "i valoarea monedei la vremea respectivă era alta')
Trib'mun' $ucure"ti6 secţ' a <<<1a civ'6 deci-ia nr' F.?I.//.6 Culegere de practică %udiciară civilă pe anul .//. nr' din
.//26 pag' @7'
1
rt' ../. C'civ' prevede căH (O9erta este irevocabilă de :ndată ce autorul ei se obligă să o menţină un anumit
termen' O9erta este6 de asemenea6 irevocabilă atunci când poate 9i considerată ast9el :n temeiul acordului părţilor6 al
practicilor stabilite :ntre acestea6 al negocierilor6 al conţinutului o9ertei ori al u-anţelor'
Declaraţia de revocare a unei o9erte irevocabile nu produce nici un e9ect')
2
(,actul de pre9erinţă este o promisiune unilaterală de vân-are' Cl nu are drept consecinţă transmiterea dreptului de
proprietate6 iar nerespectarea lui din partea promitentului dă na"tere obligaţiei de de-dăunare 9aţă de cel pre%udicia'
,e de altă parte6 pactul de pre9erinţă6 necon9erind un drept real6 nu este opo-abil terţilor "i nu con9eră părţii le-ate
dreptul de a intenta acţiunea :n revenditare sau :n anularea vân-ării6 9ăcută cu nesocotirea acestei promisiuni6 a9ară
de ca-ul c:nd se dovede"te că vân-area s1a 9ăcut prin 9raudă sau prin complicitate la 9raudă din partea terţului
ac8i-itor') T'S'6 col'civ'6 Deci-ia .@72I./?26 Ln &epertoriu6 ./?2I./>/6 p' 22F'
(Din :nscrisul sub semnătură privată intitult (c8itanţă) re-ultă că :ntre proprietarul locuinţei "i pârât a intervenit o
promisiune de vân-are1cumpărare6 părţile intrând :n 9olosinţa imobilului respective pe ba-a acestei convenţii'
*econtestat6 o asemenea convenţie nu are e9ectul transmiterii dreptului de proprietate de la vân-ător la cumpărător6
ci dă na"tere unor drepturi "i obligaţii corelative :ntre părţile contractante cu privire la per9ectarea vân-ării1
cumpărării6 prin :nc8eierea actului :n 9ormă autentică'
tât timp cât actul de vân-are1cumpărare nu a 9ost per9ectat6 vân-ătorul păstrea-ă dreptul de proprietate asupra
bunului6 iar cumpărătorul are un drept de creanţă decurgând din plata preţului "i6 eventual6 din e;ecutarea unor
:mbunătăţiri aduse locuinţei'
cest drept poate 9i valori9icat de cumpărător :mpotriva vân-ătorului :n ca-ul :n care convenţia nu s1ar 9inali-a prin
per9ectarea vân-ării6 ci s1ar dispune re-oluţiunea acesteia "i restabilirea situaţiei anterioare' ,ână la această dată6
patrimoniul cumpărătorului cuprinde6 ca element activ6 dreptul de creanţă menţionat6 iar6 :n ca- de codevălmă"ie sau
coproprietate6 acest drept poate 9orma obiectul parta%ului'
!ntrucât te;tul menţionat nu e;clude posibilitatea de a se atribui unuia dintre copărta"i6 :n :ntregul ei6 o creanţă6 ca "i
orice alt drept6 creanţa i-vorâtă din convenţia intervenită cu privire la imobil poate 9i atribuită :n :ntregime uneia din
părţi6 aceasta 9iind :ndreptăţită s1o valori9ice :mpotriva vân-ătorului6 dacă6 din orice motive6 s1ar impune
re-oluţiunea convenţiei6 sau să obţină per9ectarea vân-ării6 dobândind dreptul de proprietate asupra imobilului' !n
speţă6 :ntrucât vân-area1cumpărarea locuinţei nu s1a per9ectat6 :n patrimoniul comun al soţilor nu se poate reţine
dreptul de proprietate asupra imobilului6 ci dreptul de creanţă i-vorâtă din plata preţului "i e;ecutarea eventualelor
:mbunătăţiri' <nstanţele6 constatând că părţile au dobândit :n timpul căsătoriei terenul "i construcţiile de pe acesta6 au
reţinut implicit gre"it dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilului respectiv6 de"i soţii :l au doar :n
9olosinţă6 :n contul creanţei :ntemeiate pe convenţie') Trib' Suprem6 secţ'civ'6 deci-ia nr' 2F20 din .0'..'./GG6
&evista română de drept nr' G din ./G/6 p' >71>F'
13
Pactul de opiune privind contractul de v(n"are)cump#rare este antecontractul prin
care proprietarul &unului se o&li!# ca% 'n ca"ul 'n care 'l va vinde% s# se v(nd# celeilalte
p#ri% &eneficiarul pactului.
,actul de opţiune este o varietate a promisiunii de vân-are6 care este a9ectată de o condiţie
potestativă simplă6 :n sensul că depinde de voinţa acceptantului6 care l1ar determina să cumpere
bunul'
!n ca-ul nee;ecutării obligaţiei de a :nc8eia contractul6 bene9iciarul pactului va avea acţiune
:n daune1interese :mpotriva promitentului'
!n situaţia :n care vân-area 9ăcută altei persoane a 9ost reali-ată :n 9rauda bene9iciarului
promisiunii cu complicitatea la 9raudă a terţului bene9iciar6 bene9iciarul va avea la :ndemână "i o
acţiune :n anularea vân-ării'
.
=n ca"ul pactului de opiune privind un contract de v(n"are asupra unui &un individual
determinat% 'ntre data 'nc-eierii pactului +i data e9ercit#rii opiunii sau% dup# ca"% aceea a
e9pir#rii termenului de opiune nu se poate dispune de &unul care constituie o&iectul
pactului 5art. .//? alin. 5.6 C.civ.6.
Atunci c(nd pactul are ca o&iect drepturi ta&ulare% dreptul de opiune se notea"# 'n
cartea funciar#'
2
Dreptul de opiune se radia"# din oficiu dac# p(n# la e9pirarea termenului de opiune
nu s)a 'nscris o declaraie de e9ercitare a opiunii% 'nsoit# de dovada comunic#rii sale c#tre
cealalt# parte.
J ?' Dreptul de preemţiune
1
(Dispo-iţiile art' / din +egea nr' ..2I.//? trebuie aplicate :n sensul că6 pentru locuinţele ce nu se restituie 9o"tilor
proprietari deposedaţi de stat6 c8iria"ul are (opţiunea) cumpărării acelei locuinţe6 iar nu :n sensul că unitatea
deţinătoarea poate opta :n a nu vinde locuinţa') <'C'C'J'6 Jurisprudenţa secţiei civile pe anul 200?6 nr' .FG6 p' 7@2'
(!n ca-ul :n care 8otără"te anularea unei convenţii provi-orii de :nstrăinare imobiliară6 repunând părţile :n situaţia
anterioară :nc8eierii ei6 instanţa trebuie să dispună "i restituirea reciprocă "i concomitentă a prestaţiilor ce acestea au
9ăcut6 având :n vedere că 9iecare dintre prestaţiile respective repre-intă cau-a celeilalte "i că6m :n unele ca-uri6
pentru a nu avanta%a pe nedrept pe una din părţi6 se impune c8iar condiţionarea restituirii prestaţiei sale de restituirea
prestaţiilor de către cealaltă parte') T'J' Timi"6 s'civ'6 Deci-ia //.I./@06 :n &epertoriu6 ./>/1./@?6 p' .FF'
2
nterior adoptării noului Cod civil !n sistemul cărţilor 9unciare drepturile reale se puteau dobândi numai prin
:nscrierea lor :n cartea 9unciară6 :nscrierea având6 :n principiu6 e9ect constitutiv' Spre deosebire de regiunile :n care
se aplica sistemul de publicitate al registrelor de transcrieri "i :nscrieri6 :n sistemul cărţilor 9unciare prin convenţie nu
se transmitea dreptul real6 pentru transmitere 9iind necesară intabularea dreptului'
!n acest sistem convenţia creea :ntre părţi doar un drept personal pe ba-a căruia partea contractantă putea pretinde de
la cealaltă satis9acerea obligaţiilor asumate6 adică darea unui act apt pentru intabularea dreptului'
Din ansamblul prevederilor Decretului1+ege nr' ..?I./7G privind uni9icarea dispo-iţiilor re9eritoare la cărţile
9unciare pus :n aplicare :n Transilvania prin +egea nr' 2F.I./F@6 re-ulta că lipsa :nscrierii unor ast9el de drepturi :n
cartea 9unciară nu putea 9i opusă de o parte contractantă celeilalte părţi contractante6 ambele 9iind ţinute de
obligaţiile pe care "i le1au asumat prin convenţia :nc8eiată :ntre ele'
Cu atât mai puţin se putea opune lipsa :nscrierii :n cartea 9unciară de către un soţ celuilalt soţ6 de care :ntre timp a
divorţat6 pentru a1i nega drepturile personale ce i se cuveneau acestuia6 :n temeiul antecontractului de vân-are1
cumpărare :nc8eiat :n timpul căsătoriei cu proprietarii construcţiilor'
,rin urmare6 :n patrimoniul comun al 9o"tilor soţi se a9lau atât toate drepturile personale ce decurg din antecontractul
:nc8eiat cu proprietarii tabulari ai construcţiilor6 cât "i dreptul de 9olosinţă asupra terenului "i nimic nu se opunea să
se atribuie6 ca e9ect al parta%ului6 unuia dintre copărta"i 9olosinţa construcţiei6 ceea ce implica dreptul de a solicita
promitenţilor1vân-ători onorarea obligaţiei asumate 3de a 9ace46 adică de a da6 :n condiţiile art' 22 din Decretul1+ege
nr' ..?I./7G6 un act apt pentru intabulare 9ie6 :n ca- contrar6 dacă :nstrăinarea nu ar mai 9i posibilă6 dreptul de a
pretinde despăgubiri cât "i restituirea preţului plătit'
!n ca-ul :n care se solicita :n temeiul art' 2F "i 2? din Decretul1+ege nr' ..?I./7G radierea din carte 9unciară a
intabulării dreptului de proprietate asupra construcţiilor al celui de1al doilea ac8i-itor6 instanţele aveau obligaţia de a
administra probe din care să re-ulte că acest ac8i-itor a 9ost de rea1credinţă6 :n sensul că a cunoscut e;istenţa unui
drept ne:nscris :n cartea 9unciară "i că6 :n :nţelegere cu 9ostul soţ6 a urmărit 9rauda intereselor reclamantei') CS<6
secţ'civ'6 deci-ia nr' 2.@I.//76 (Dreptul) nr' @ din .//F6 p' G01G.'
*'' Credem că soluţia este actuală pentru identitate de motive "i sub regimul noului Cod civil'
14
Dreptul de preemiune este dreptul preferenial la cump#rare% la pre e!al% conferit de
le!e sau de contract% atunci c(nd proprietarul a -ot#r(t s# v(nd# &unul s#u.
=n condiiile sta&ilite prin le!e sau contract% titularul dreptului de preempiune numit
preemptor% poate s# cumpere cu prioritate un &un 5art. .7<1 alin. 5.6 C.civ.6.
2Astfel potrivit art. .78/ C.civ. terenurile din fondul forestier aflate 'n proprietate
privat# se pot vinde cu respectarea 'n ordine% a dreptului de preemiune al copropriet#ilor
sau vecinilor.:
Dispo"iiile codului civil privitoare la dreptul de preempiune sunt aplica&ile numai
dac# prin le!e sau contract nu se sta&ile+te altfel.
Titularul dreptului de preempţiune care a respins o o9ertă de vân-are nu1"i mai poate e;ercita
acest drept cu privire la contractul ce i1a 9ost propus' O9erta se consideră respinsă dacă nu a 9ost
acceptată :n termen de cel mult -ece -ile6 :n ca-ul vân-ării de bunuri mobile6 sau de cel mult 70
de -ile6 :n ca-ul vân-ării de bunuri imobile' !n ambele ca-uri6 termenul curge de la comunicarea
de către preemptor a o9ertei'
V(n"area &unului cu privire la care e9ist# un drept de preempiune le!al sau
convenional se poate face c#tre un ter numit su& condiia suspensiv# a nee9ercit#rii
dreptului de preempiune de c#tre preemptor 5art. .7<. C.civ.6.
=ân-ătorul este obligat să noti9ice de :ndată preemptorului cuprinsul contractului :nc8eiat cu
un terţ' *oti9icarea poate 9i 9ăcută "i de acesta din urmă'
ceastă noti9icare va cuprinde numele "i prenumele vân-ătorului6 descrierea bunului6
sarcinile care :l grevea-ă6 termenii "i condiţiile vân-ării6 precum "i locul unde este situat bunul'
,reemptorul :"i poate e;ercita dreptul prin comunicarea către vân-ător a acordului său de a
:nc8eia contractul de vân-are6 :nsoţită de consemnarea preţului la dispo-iţia vân-ătorului'
Dreptul de preempţiune se e;ercită6 :n ca-ul vân-ării de bunuri mobile6 :n termen de cel mult
.0 -ile6 iar :n ca-ul vân-ării de bunuri imobile6 :n termen de cel mult 70 de -ile' :n ambele ca-uri6
termenul curge de la comunicarea către preemptor a noti9icării'
,rin e;ercitarea preemptiunii6 contractul de vân-are se consideră :nc8eiat :ntre preemptor "i
vân-ător :n condiţiile cuprinse :n contractul :nc8eiat cu terţul6 iar acest din urmă contract se
des9iinţea-ă retroactiv' Totu"i6 vân-ătorul răspunde 9aţă de terţul de bună1credinţă pentru
evicţiunea ce re-ultă din e;ercitarea preemptiunii'
Clau-ele contractului :nc8eiat cu terţul având drept scop să :mpiedice e;ercitarea dreptului
de preempţiune nu produc e9ecte 9aţă de preemptor'
Potrivit art. .7<8 C.civ.% 'n ca"ul 'n care mai muli titulari +i)au e9ercitat preempiunea
asupra aceluia+i &un% contractul de v(n"are se consider# 'nc-eiat>
a6 cu titularul dreptului le!al de preempiune% atunci c(nd se afl# 'n concurs cu titulari
ai unor drepturi convenionale de preempiuneA
&6 cu titularul dreptului le!al de preempiune ales de v(n"#tor% c(nd se afl# 'n concurs
cu ali titulari ai unor drepturi le!ale de preemiuneA
c6 dac# &unul este imo&il% cu titularul dreptului convenional de preempiune care a
fost mai 'nt(i 'nscris 'n carte afunciar#% atunci c(nd acesta se afl# 'n concurs cu ali titulari
ai unor drepturi convenionale de preempiuneA
d6 dac# &unul este mo&il% cu titularul dreptului convenional de preempiune av(nd
data cert# cea mai vec-e% atunci c(nd acesta se afl# 'n concurs cu ali titulari ai unor
drepturi convenionale de preempiune.
Orice clau-ă contrară este considerată nescrisă'
tunci când preempţiunea se e;ercită :n privinţa unui bun cumpărat de terţ :mpreună cu alte
bunuri pentru un singur preţ6 vân-ătorul poate pretinde de la preemptor numai o parte
proporţională din acest preţ'
!n ca-ul :n care s1au vândut "i alte bunuri decât acela supus preempţiunii6 dar care nu puteau
9i despărţite de acesta 9ără să1l 9i păgubit pe vân-ător6 e;ercitarea dreptului de preempţiune nu se
poate 9ace decât dacă preemptorul consemnea-ă preţul stabilitM pentru toate bunurile vândute'
15
tunci când :n contractul :nc8eiat cu terţul s1au acordat termene de plată a preţului6
preemptorul nu se poate prevala de aceste termene'
Dreptul convenional de preempiune 'n le!#tur# cu un imo&il se notea"# 'n cartea
funciar#.
Dacă o asemenea notare a 9ost 9ăcută6 acordul preemptorului nu este necesar pentru ca acela
care a cumpărat sub condiţie suspensivă să1"i poată :nscrie dreptul :n cartea 9unciară6 :n temeiul
contractului de vân-are :nc8eiat cu proprietarul' !nscrierea se 9ace sub condiţia suspensivă ca6 :n
termen de 70 de -ile de la comunicarea :nc8eierii prin care s–a dispus :nscrierea6 preemptorul să
nu noti9ice biroului de carte 9unciară dovada consemnării preţului la dispo-iţia vân-ătorului'
*oti9icarea 9ăcută :n termen biroului de carte 9unciară :nlocuie"te comunicarea 9ăcută de
preemptor "i are acelea"i e9ecte' !n temeiul acestei noti9icări6 preemptorul poate cere radierea din
cartea 9unciară a dreptului terţului "i :nscrierea dreptului său'
Dacă preemptorul nu a 9ăcut noti9icarea :n termen6 dreptul de preempţiune se stinge "i se
radia-ă din o9iciu din cartea 9unciară'
!n ca-ul :n care bunul 9ace obiectul urmăririi silite sau este scos la vân-are silită cu
autori-area %udecătorul sindic6 dreptul de preempţiune se e;ercită :n condiţiile prevă-ute de
Codul de procedură civilă'
Dreptul de preempiune este indivi"i&il +i nu se poate ceda.
Dreptul convenional de preempiune se stin!e prin moartea preemptorului% cu e9cepia
situaiei 'n care a fost constituit pe un anume termen. 'n acest din urm# ca"% termenul se
reduce la cinci ani de la data constituirii% dac# a fost stipulat un termen mai lun! 5art. .781
C.civ.6.
"ecţiunea a ##!a $ Capacitatea părţilor
J .' Noţiuni generale
Art. ./0; C.civ. sta&ile+te re!ula capacit#ii !enerale de a vinde +i a cump#ra%
dispun(nd c# %ot cumpăra sau vinde toţi cei cărora nu le este interzis prin lege&.
&egula este prin urmare că oricine poate vinde sau cumpăra6 cu e;cepţia ca-urilor când acest
lucru este oprit prin lege'
Ca-urile de incapacitate repre-intă e;cepţia "i6 deci6 ele trebuie să 9ie e;pres "i limitativ
prevă-ute de lege'
!n ce prive"te capacitatea de e;erciţiu a vân-ătorului "i respectiv a cumpărătorului se aplică
regulile generale' !ntrucât vân-area1cumpărarea este un act de dispo-iţie6 părţile trebuie să aibă
capacitate de e;erciţiu deplină'
16
,ersoanele lipsite de capacitate de e;erciţiu vor vinde sau cumpăra prin ocrotitorul legal6 iar
cele cu capacitate de e;erciţiu restrânsă6 personal6 dar cu :ncuviinţarea ocrotitorului legalD "i :n
ambele ca-uri cu autori-area instanţei de tutelă'
.
Dacă contractul de vân-are1cumpărare serve"te e9ectuării unor acte de conservare sau
administrare a patrimoniului6 părţilor li se va cere doar capacitatea de a 9ace acte de conservare
ori de administrare sau respectiv să aibă :ncuviinţarea necesară :nc8eierii unor ast9el de acte'
J 2' #ncapacităţi speciale de a vinde şi cumpăra sau de a cumpăra
.4 Budec#torii% procurorii% !refierii% e9ecutorii% avocaii% notarii pu&lici% consilierii
$uridici +i practicienii 'n insolven# nu pot cump#ra% su& sanciunea nulit#ii a&solute%
direct sau prin persoane interpuse% drepturi liti!ioase care sunt de competena instanei
$udec#tore+ti 'n a c#rei circumscripie '+i desf#+oar# activitatea 5art. ./0< alin. 5.6 C.civ.6.
Sunt e;ceptateH
a4 cumpărarea drepturilor succesorale ori a cotelor1părţi din dreptul de proprietate de la6 după
ca-6 como"tenitori sau coproprietariD
b4 cumpărarea unui drept litigios :n vederea :ndestulării unei creanţe care s1a născut :nainte
ca dreptul să 9i devenit litigiosD
c4 cumpărarea care s1a 9ăcut pentru apărarea drepturilor celui ce stăpâne"te bunul :n legătură
cu care e;istă dreptul litigios'
Dreptul este liti!ios dac# e9ist# un proces 'nceput +i neterminat cu privire la e9istena
sau 'ntinderea sa.
Interdicia nu operea"# 'n ca"ul v(n"#rii la licitaie% pentru c# dreptul care se vinde nu
mai are caracter liti!ios.
24 Sunt incapa&ili de a cump#ra% direct sau prin persoane interpuse% nici c-iar prin
licitaie pu&lic#>
1
Capacitatea de e;erciţiu deplină :ncepe la data când persoana devine ma%oră'
,ersoana devine ma%oră la :mplinirea vârstei de .G ani'
#inorul dobânde"te6 prin căsătorie6 capacitatea deplină de e;erciţiu'
!n ca-ul :n care căsătoria este anulată6 minorul care a 9ost de bună1credinţă la :nc8eierea căsătoriei păstrea-ă
capacitatea deplină de e;erciţiu'
,entru motive temeinice6 instanţa de tutelă poate recunoa"te minorului care a :mplinit vârsta de .> ani capacitatea
deplină de e;erciţiu' :n acest scop6 vor 9i ascultaţi "i părinţii sau tutorele minorului6 luându1se6 când este ca-ul6 "i
avi-ul consiliului de 9amilie 3art' F0 C'civ'4'
#inorul care a :mplinit vârsta de .F ani are capacitatea de e;erciţiu restrânsă'
ctele %uridice ale minorului cu capacitate de e;erciţiu restrânsă se :nc8eie de către acesta6 cu :ncuviinţarea
părinţilor sau6 după ca-6 a tutorelui6 iar :n ca-urile prevă-ute de lege6 "i cu autori-area instanţei de tutelă'
:ncuviinţarea sau autori-area poate 9i dată6 cel mai târ-iu6 :n momentul :nc8eierii actului'
Cu toate acestea6 minorul cu capacitate de e;erciţiu restrânsă poate 9ace singur acte de conservare6 acte de
administrare care nu :l pre%udicia-ă6 precum "i acte de dispo-iţie de mică valoare6 cu caracter curent "i care se
e;ecută la data :nc8eierii lor'
!n a9ara altor ca-uri prevă-ute de lege6 nu au capacitate de e;erciţiuH
a4 minorul care nu a :mplinit vârsta de .F aniD
b4 inter-isul %udecătoresc'
,entru cei care nu au capacitate de e;erciţiu6 actele %uridice se :nc8eie6 :n numele acestora6 de repre-entanţii lor
legali6 :n condiţiile prevă-ute de lege'
Cu toate acestea6 persoana lipsită de capacitatea de e;erciţiu poate :nc8eia singură actele anume prevă-ute de lege6
actele de conservare6 precum "i actele de dispo-iţie de mică valoare6 cu caracter curent "i care se e;ecută la
momentul :nc8eierii lor'
ctele pe care minorul le poate :nc8eia singur pot 9i 9ăcute "i de repre-entantul său legal6 a9ară de ca-ul :n care legea
ar dispune alt9el sau natura actului nu i1ar permite acest lucru 3art' F7 C'civ'4'
ctele 9ăcute de persoana lipsită de capacitate de e;erciţiu sau cu capacitate de e;erciţiu restrânsă6 altele decât cele
prevă-ute la art' F. alin'374 "i la art'F7 alin'3746 precum "i actele 9ăcute de tutore 9ără autori-area instanţei de tutelă6
atunci când această autori-are este cerută de lege6 sunt lovite de nulitate relativă6 c8iar 9ără dovedirea unui
pre%udiciu')
17
a6 mandatarii% pentru &unurile pe care sunt 'ns#rcinai s# le v(nd#% cu e9cepia ca"ului
prev#"ut de art. .<18 C.civ.
.
A
&6 p#rinii% tutorele% curatorul% administratorul provi"oriu% pentru &unurile persoanelor
pe care le repre"int#A
c6 funcionarii pu&lici% $udec#torii sindici% lic-idatorii% administratorii $udiciari%
e9ecutorii% precum +i alte asemenea persoane care ar putea influena condiiile v(n"#rii
f#cute prin intermediul lor sau care are ca o&iect &unurile pe care le administrea"# ori a
c#ror administrare o suprave!-ea"# 5art. ./08 C.civ.6.
!ncălcarea interdicţiilor prevă-ute la lit' a4 "i b4 se sancţionea-ă cu nulitatea relativă6 iar a
celei prevă-ute la lit' c4 cu nulitatea absolută'
J 7' #ncapacităţi de a vinde
Persoanele prev#"ute la art. ./08 nu pot% de asemenea% s# v(nd# &unurile proprii
pentru un pre care const# 'ntr)o sum# de &ani provenit# din v(n"area ori e9ploatarea
&unului sau patrimoniului pe care 'l administrea"# sau a c#rui administrare o
suprave!-ea"#% dup# ca".
ceste dispo-iţii se aplică :n mod corespun-ător "i contractelor :n care6 :n sc8imbul unei
prestaţii promise de persoanele prevă-ute la art' .>?F alin' 3.46 cealaltă parte se obligă să
plătească o sumă de bani'
*oul cod civil nu a mai reprodus dispo-iţia art' .70@ din vec8iul Cod civil care inter-icea
vân-area :ntre soţi sub sancţiunea nulităţii6 ceea ce conduce la conclu-ia permisivităţii legale a
acestei vân-ări'
*u mai puin% noul cod p#strea"# revoca&ilitatea donaiei 'ntre soi% numai 'n timpul
c#s#toriei.
,entru a prote%a această dispo-iţie :mpotriva unor procedee ilegale indirecte prin care s1ar
9rauda legea art' .077 C'civ' dispune căH 2Este lovit# de nulitate orice simulaie 'n care
donaia repre"int# contractul secret 'n scopul de a eluda revoca&ilitatea donaiilor 'ntre
soi.
Este pre"umat# persoan# interpus# p(n# la pro&a contrar# orice rud# a donatarului la
a c#rei mo+tenire acesta ar avea vocaie 'n momentul donaiei +i care nu a re"ultat din
c#s#toria cu donatorul.:
2Cei c#rora le este inter"is s# cumpere ori s# v(nd# nu pot s# cear# anularea v(n"#rii
nici 'n nume propriu% nici 'n numele persoanei ocrotite:% prevede art. ./0/ C.civ.
"ecţiunea a ###!a $ 'biectul contractului
Contractul de v(n"are)cump#rare este un contract sinala!matic 5&ilateral6 perfect% care
d# na+tere la o&li!aii reciproce +i interdependente 'n sarcina celor dou# p#ri% v(n"#torul
+i cump#r#torul% 'nc# din momentul 'nc-eierii lui.
Obiectul contractului :l repre-intă operaţiunea %uridică6 precum vân-area6 locaţiunea6
:mprumutul "i altele asemenea6 convenită de părţi6 ast9el cum aceasta reiese din ansamblul
drepturilor "i obligaţiilor contractuale'
Obiectul contractului trebuie să 9ie determinat "i licit6 sub sancţiunea nulităţii absolute'
Obiectul este ilicit atunci când este pro8ibit de lege sau contravine ordinii publice ori bunelor
moravuri 3art' .22? C'civ'4'
1
rt' .70F C'civ' reglementea-ă contractul cu sine :nsu"i "i dubla repre-entare dispunândH (Contractul :nc8eiat de
repre-entant cu sine :nsu"i6 :n nume propriu6 este anulabil numai la cererea repre-entantului6 cu e;cepţia ca-ului :n
care repre-entantul a 9ost :mputernicit :n mod e;pres :n acest sens sau cuprinsul contractului nu a 9ost determinat :n
asemenea mod :ncât să e;cludă posibilitatea unui con9lict de interese'
Dispo-iţiile alin' 3.4 se aplică "i :n ca-ul dublei repre-entări')
18
,&iectul o&li!aiei este prestaia la care se an!a$ea"# de&itorul.
Su& sanciunea nulit#ii a&solute% el tre&uie s# fie determinat sau cel puin determina&il
+i licit 5art. .;;/ C.civ.6.
Contractul este valabil c8iar dacă6 la momentul :nc8eierii sale6 una dintre părţi se a9lă :n
imposibilitate de a1"i e;ecuta obligaţia6 a9ară de ca-ul :n care prin lege se prevede alt9el'
,&li!aiile v(n"#torului au ca o&iect &unul v(ndut% iar o&li!aia cump#r#torului are ca
o&iect preul lucrului cump#rat.
,entru ca un contract de vân-are1cumpărare să 9ie considerat valabil :nc8eiat6 este necesar ca
obiectul contractului să e;iste "i să :ndeplinească condiţiile cerute de lege'
J .' (unul vândut
Sunt &unuri% lucrurile corporale sau incorporale% care constituie o&iectul unui drept
patrimonial 5art. 0<0 C.civ.6.
Bunul v(ndut tre&uie s# fie 'n circuitul civil% s# e9iste 'n momentul 'nc-eierii
contractului sau s# e9iste 'n viitor% s# fie determinat sau determina&il% s# fie licit +i posi&il +i
s# fie proprietatea v(n"#torului.
*oţiunea de (bun vândutA6 9olosită de Codul civil6 a avut la origine sensul de (lucru
corporalA dar6 a"a cum am arătat6 obiect al vân-ării poate 9i orice alt drept real 3cum ar 9i dreptul
de u-u9ruct etc'4 ori un drept de creanţă sau un drept intelectual' ,rin urmare6 :ntr1un sens larg6
(orice drept este un bunA'
Cste adevărat că6 :n practică6 noţiunea de vân-are este 9olosită pentru a desemna strămutarea
dreptului de proprietate asupra unui bun corporal'
Transmiterea dreptului de creanţă sau a unui drept intelectual este desemnată :n practică prin
termenul de cesiune'
)* (unul să fie în circuitul civil
Conform art. ./07 C.civ. 2,rice &un poate fi v(ndut 'n mod li&er% dac# v(n"area nu
este inter"is# ori limitat# prin le!e sau prin convenie ori testament.:.
*umai &unurile care sunt 'n circuitul civil pot face o&iectul unei prestaii contractuale
5art. .;;@ C.civ.6.
Din te;tele citate mai sus6 re-ultă că orice bun care este :n circuitul civil poate 9orma obiectul
contractului de vân-are1cumpărare'
Re!ula este c# &unurile se afl# 'n circuitul civil potrivit principiului li&erei circulaii a
lucrurilor% iar interdicia v(n"#rii)cump#r#rii care prive+te &unuri scoase prin le!e% prin
convenia p#rilor sau prin testament% din circuitul civil constituie e9cepia.
!n proiectul iniţial al Codului civil se arată că (Sunt obiect al proprietăţii private toate
bunurile de u- sau de interes privat aparţinând persoanelor %uridice de drept privat sau de drept
public6 inclusiv bunurile care alcătuiesc domeniul privat al statului "i al unităţilor administrativ1
teritoriale 39ostul art' ?@0 alin' 3.4 C'civ'4'
$unurile6 obiect al proprietăţii private6 indi9erent de titular sunt "i rămân :n circuitul civil6
dacă prin lege nu se dispune alt9el' Cle pot 9iH :nstrăinate6 pot 9ace obiectul unei urmăriri silite "i
pot 9i dobândite prin orice cale prevă-ute de lege 39ostul art' ?@0 alin' 374 C'civ'4')
Baptul că :n proiectul de Cod civil pe care guvernul "i1a asumat răspunderea nu mai sunt
reproduse cele două te;te6 nu semni9ică o altă concepţie6 ci numai 9aptul că te;tele erau inutile6
:ntrucât6 conţinutul lor este implicit :nţeles prin interpretarea per N contrario a art' G?G C'civ' "i
următoarele privind proprietatea publică'
Cu alte cuvinte tot ce nu este obiect al proprietăţii publice6 este obiect al proprietăţii private'
Din te;tul citat6 re-ultă că di8otomia (bunuri care sunt :n circuitul civilA "i (lucruri care sunt
scoase din circuitul civil vi-ea-ă numai inalienabilitatea lucrurilor6 dar că ele pot 9orma obiectul
unor acte %uridice netranslative de proprietate6 c8iar dacă nu intră :n circuitul civil'
19
!n al doilea rând6 nu sunt :n circuitul civil :n sensul cel mai larg al termenului "i nu pot 9orma
obiect al dreptului de proprietate sub orice 9ormă6 "i prin urmare nici al actelor %uridice
translative de proprietate6 res communis 3lucrurile comune cum ar 9i aerul6 apa mării6 ra-ele
soarelui etc'4 care6 potrivit art' >@F din 9ostul Cod civil6 (Sunt bunuri care nu aparţin nimănui "i
al căror u- este comun tuturor :n condiţiile "i limitele stabilite de actele normativeA'
!n s9âr"it6 :n al patrulea rând6 sunt declarate inalienabile de Constituţia &omâniei bunurile
proprietate publică 3art' .7? alin' F4'
,roprietatea publică este dreptul de proprietate ce aparţine statului sau unei unităţi
administrativ1teritoriale asupra bunurilor care6 prin natura lor sau prin declaraţia legii6 sunt de u-
sau de interes public6 cu condiţia să 9ie dobândite printr1unul din modurile prevă-ute de lege'
Constituie obiect e;clusiv al proprietăţii publice bogăţiile de interes public ale subsolului6
spaţiul aerian6 apele cu potenţial energetic valori9icabil de interes naţional6 pla%ele6 marea
teritorială6 resursele naturale ale -onei economice "i ale platoului continental6 precum "i alte
bunuri stabilite prin lege organică'
Celelalte bunuri care aparţin statului ori unităţilor administrativ1teritoriale 9ac parte6 după
ca-6 din domeniul public sau din domeniul privat al acestora6 :nsă numai dacă au 9ost6 la rândul
lor6 dobândite printr1unul din modurile prevă-ute de lege 3art' G?/ C'civ'4'
$unurile proprietate publică 9ac parte din domeniul public naţional6 %udeţean sau6 după ca-6
local'
Delimitarea dintre domeniul public naţional6 %udeţean "i local se 9ace :n condiţiile legii'
$unurile care 9ormea-ă obiectul e;clusiv al proprietăţii publice a statului sau a unităţilor
administrativ1teritoriale potrivit unei legi organice nu pot :i trecute din domeniul public al
statului :n domeniul public al unităţii administrativ1teritoriale sau invers decât ca urmare a
modi9icării legii organice' !n celelalte ca-uri6 trecerea unui bun din domeniul public al statului :n
domeniul public al unităţii administrativ1teritoriale "i invers se 9ace :n condiţiile legii 3art' G>0
C'civ'4'
Bunurile proprietate pu&lic# sunt inaliena&ile% imprescripti&ile +i insesi"a&ile.
Proprietatea asupra acestor &unuri nu se stin!e prin neu" +i nu poate fi do&(ndit# de
teri prin u"ucapiune sau% dup# ca"% prin posesia de &un#)credin# asupra &unurilor
mo&ile.
=n condiiile le!ii% &unurile proprietate pu&lic# pot fi date 'n administrare sau 'n
folosin# +i pot fi concensionate sau 'nc-iriate 5art. ?/. C.civ.6.
+egea nr' 2.7I.//G6 privind proprietatea publică "i regimul %uridic al acesteia6 de-voltă
prevederea constituţională6 declarând inalienabile6 insesi-abile "i imprescriptibile bunurile din
domeniul public 3art' ..4'
Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispo"iiilor de drept comun%
dac# prin le!e nu se prevede altfel.
rt' .27 din +egea administraţiei publice locale nr' 2.?I200. stabile"teH (Consiliile locale "i
consiliile #udeţene $ot!r!sc ca bunurile ce aparţin domnului public sau privat, de interes local
sau #udeţean, dup! ca, s! %ie date &n administrarea regiilor autonome "i instituţiilor publice, s!
%ie concensionate ori s! %ie &nc$iriate. 'cestea $ot!r!sc cu privire la cump!rarea unor bunuri
ori la vânarea bunurilor ce %ac parte din domeniul privat, de interes local sau #udeţean, &n
condiţiile legii.
(ânarea, concesionarea "i &nc$irierea se %ac prin licitaţie public! organiat! &n condiţiile
legiiA'
Le!ea instituie +i ca"uri de inaliena&ilitate temporar# privind o&iectul 5inaliena&ilitate
sta&ilit# %propter rem&*+ +i nu de simple incapacit#i sta&ilite intuitu persoane'
st9el potrivit art' 72 din +egea nr' .GI.//. a 9ondului 9unciar (Terenul atribuit con9orm art'
./ alin' 3.46 art' 2. "i art' F7 nu poate 9i :nstrăinat prin acte :ntre vii timp de .0 ani6 socotiţi de la
:nceputul anului următor celui :n care s1a 9ăcut :nscrierea proprietăţii6 sub sancţiunea nulităţii
absolute a actului de :nstrăinare'
20
Constatarea nulităţii poate 9i cerută :n %ustiţie de către primărie6 pre9ectura6 procuror6 precum
"i de către oricare persoana interesată')
.
#onopolul statului asupra 9abricării "i comerciali-ării 3vân-ării1cumpărării4 unor bunuri
constituie6 de asemenea6 o derogare de la principiul liberei circulaţii a bunurilor'
2

O serie de acte normative de-voltă prevederile +egii monopolului de stat6 stabilind reguli
speciale privind vân-area acestor bunuri 3+egea nr' .@I.//> privind regimul armelor de 9oc "i al
muniţiilorD &egulamentul armelor de 9oc "i al muniţiilor6 aprobat prin H'G' nr' >@/I.//@D +egea
nr' ..>I.//@ pentru rati9icarea Convenţiei Curopene cu privire la contractul ac8i-iţionării "i
deţinerii armelor de 9oc de către particulari6 adoptată la Strasbourg la 2G iunie ./@G6 +egea nr'
77/I200? privind regimul %uridic al plantelor substanţelor "i stupe9iante "i psi8otrope6 O'G' nr'
7.I.//? privind regimul de producere6 circulaţie "i comerciali-are a produselor 9armaceutice'
$unurile din patrimoniul cultural naţional sunt :n circuitul civil6 :nsă scoaterea din ţară6
de9initiv sau temporar6 de către persoane 9i-ice sau %uridice6 se poate 9ace numai :n temeiul unui
certi9icat de e;port de9initiv sau temporar6 eliberat de o9iciile pentru patrimoniul cultural
naţional'
.
1
Bostul art' F7 alin' 3.4 din +egea nr' .0I200. inter-icea c8iria"ului cumpărător să :nstrăine-e6 sub orice 9ormă
apartamentul cumpărat :nainte de :mplinirea termenului de .0 ani de la data cumpărării acestuia' !n mod e;cepţional
se prevede posibilitatea revân-ării apartamentului de către c8iria" numai 9ostului proprietar :nainte de e;pirarea
acestui termen'
rt' F din Titlul K (Circulaţia terenurilor agricole) al +egii nr' 2F@I200? e;ceptea-ă de la :nstrăinare terenurile cu
privire la care e;istă litigii privind reconstituirea dreptului de proprietate privată "i legalitatea dreptului de
proprietate6 con9orm legilor 9ondului 9unciar'
+a 9el art' F7 alin' 324 din +egea nr' .0I200.6 inter-icea sub sancţiunea nulităţii absolute :nstrăinarea :n orice mod a
imobilelor dobândite6 :n ba-a +egii nr' ..2I.//? până la soluţionarea de9initivă "i irevocabilă a acţiunilor 9ormulate
de persoanele :ndreptăţite6 9o"ti proprietari sau6 după ca-6 mo"tenitori ai acestora potrivit art' F? din lege'Sancţiunea
nerespectării acestei interdicţii era nulitatea absolută a actului de :nstrăinare6 care poate 9i cerută de orice persoană
interesată "i de procuror'
rt' F7 din +egea nr' .0I200. a 9ost abrogat prin +egea nr' .I200/6 permiţând atât vân-area imobilelor restituite :n
temeiul +egii nr' .0200.6 cât "i vân-area imobilelor litigioase care 9ac obiectul acestei legi'
2
+egea nr' 7.I> mai ./>> asupra monopolului de stat prevede :n acest sens :n art' .H
(,rin pre-enta lege se instituie monopolul de stat asupra unor activităţi economice'
,rin monopol de stat6 :n sensul pre-entei legi6 se :nţelege dreptul statului de a stabili regimul de acces al agenţilor
economici cu capital de stat "i privat6 inclusiv producători individuali6 după ca-6 la activităţile economice constituind
monopol de stat "i condiţiile de e;ercitare a acestora'
Constituie monopol de statH
a4 9abricarea "i comerciali-area armamentului6 muniţiilor "i e;plo-ibililorD
b4 producerea "i comerciali-area stupe9iantelor "i a medicamentelor care conţin substanţe stupe9ianteD
c4 e;tracţia6 producerea "i prelucrarea :n scopuri industriale a metalelor preţioase "i a pietrelor preţioaseD
d4 producerea "i emisiunea de mărci po"tale "i timbre 9iscaleD
e4 9abricarea "i importul6 :n vederea comerciali-ării :n condiţii de calitate6 a alcoolului "i a băuturilor spirtoase
distilateD
94 9abricarea "i importul6 :n vederea comerciali-ării :n condiţiile de calitate6 a produselor de tutun "i a 8ârtiei pentru
ţigareteD
g4 organi-area "i e;ploatarea sistemelor de %oc cu mi-a6 directe sau disimulateD
84 organi-area "i e;ploatarea pronosticurilor sportive'
*u constituie monopol de stat 9abricarea băuturilor alcoolice :n gospodăriile personale pentru consum propriu'
dministrarea monopolurilor de stat se 9ace de către #inisterul Binanţelor' C;ploatarea activităţilor constituind
monopol de stat se 9ace de către agenţii economici cu capital de stat "i privat6 inclusiv de către producătorii
individuali6 după ca-6 pe ba-a de licenţe eliberate de #inisterul Binanţelor6 cu avi-ul ministerului de resort sau al
$ăncii *aţionale a &omâniei :n ca-ul metalelor preţioase "i al pietrelor preţioase'
+icenţa repre-intă o autori-are acordată de stat pentru o perioada determinata6 :n ba-a căreia o persoana 9i-ica sau
%uridică poate sa producă6 sa prelucre-e ori sa comerciali-e-e6 :n cantitatea solicitată "i de o anumită calitate6 un
anume produs sau serviciu6 care 9ace obiectul monopolului de stat6 :n sc8imbul unui tari9 de licenţa')
1
,otrivit art' 7> din +egea nr' .GI2000 prevede prote%area patrimoniului naţional mobil'
($unurile culturale mobile6 proprietate a persoanelor 9i-ice sau %uridice de drept privat6 clasate :n te-aur6 pot 9ace
obiectul unei vân-ări publice numai :n condiţiile e;ercitării dreptului de preempţiune de către statul român6 prin
#inisterul Culturii "i Cultelor6 "i cu respectarea dispo-iţiilor legii'
21
+egea prevede de asemenea anumite limitări :n circulaţia metalelor "i pietrelor preţioase'
2

Inaliena&ilitatea convenional# poate fi admis# ca vala&il#% numai dac# se $ustific#
printr)un interes serios +i le!itim% +i dac# ar avea un caracter temporar 5fiind oricum
inferioar# duratei medii a vieii omului6.
!n ca-ul :n care clau-a de inalienabilitate nu :ndepline"te condiţiile menţionate mai sus6 ea va
9i considerată nulă' !n ca-ul :n care clau-a de inalienabilitate a 9ost cau-a determinantă a
:nc8eierii actului6 actul va 9i :n :ntregime nul'
!n materia legatelor6 art' //7 "i //> C'civ' inter-ice substituţiile 9ideicomisare graduale sau
ve"nice6 prin care testatorul dispune "i pentru ca-ul morţii bene9iciarilor succesivi ai bunului6
declarându1se implicit inalienabile pentru ace"tia din urmă'
Când clau-a de inalienabilitate este valabilă "i totu"i bunul a 9ost :nstrăinat cu :ncălcarea ei6
stipulantul clau-ei poate cere re-oluţiunea :nstrăinării iniţiale pentru nee;ecutare de obligaţii sau
repararea pre%udiciului cau-at prin :ncălcarea clau-ei'
,* (unul să e-iste în prezent sau în viitor
Pentru ca v(n"area s# fie vala&il#% este necesar ca &unul s# e9iste 'n pre"ent sau 'n
viitor.
Dac# 'n momentul v(n"#rii unui &un individual determinat acesta pierise 'n 'ntre!ime%
contractul nu produce niciun efect. Dac# &unul pierise numai 'n parte% cump#r#torul care
nu cuno+tea acest fapt 'n momentul v(n"#rii poate cere fie anularea v(n"#rii% fie reducerea
corespun"#toare a preului 5art. ./0@ C.civ.6.
.
Serviciile publice deconcentrate ale #inisterului Culturii "i Cultelor sunt obligate să transmită #inisterului Culturii
"i Cultelor6 :n termen de 7 -ile de la primirea comunicării scrise a operatorului economic autori-at6 :nregistrarea
privind punerea :n vân-are a unui bun cultural mobil clasat :n te-aur'
Termenul de e;ercitare a dreptului de preempţiune al statului este de ma;imum 70 de -ile6 calculat de la data
:nregistrării comunicării6 :ar valoarea de ac8i-iţionare este cea negociată cu vân-ătorul sau cu operatorul economic
autori-at ori cea re-ultată din licitaţia publică'
#inisterul Culturii "i Cultelor va prevedea :n bugetul propriu sumele necesare destinate e;ercitării dreptului de
preempţiune'
*erespectarea acestor dispo-iţii atrage nulitatea absolută a vân-ării')
,otrivit art' 7@ din aceea"i legeH
(Scoaterea peste 9rontieră a bunurilor culturale mobile constituie operaţiune de e;port6 care poate 9i temporar sau
de9initiv'
C;portul temporar sau de9initiv al bunurilor culturale mobile clasate sau neclasate se e9ectuea-ă numai pe ba-a
certi9icatului de e;port'
Certi9icatul de e;port va 9i emis de serviciile publice deconcentrate ale #inisterului Culturii "i Cultelor6 :n condiţiile
legii nr' .G2I2000'
Scoaterea din ţară6 pe orice cale6 a bunurilor culturale mobile pentru care nu s1a obţinut certi9icatul de e;port
temporar sau de9initiv6 eliberat :n condiţiile legii6 constituie operaţiune de e;port ilegal'
2
Ordonanţa de urgenţă nr' ./0 din / noiembrie privind regimul metalelor "i pietrelor preţioase :n &omânia prevede
:n art' 2 pct' 2 că prin operaţiuni cu metale "i pietre6 preţioase se :nţeleg actele de comerţ "i 9aptele de comerţ cu
metale preţioase "i pietre preţioase6 care au ca obiectH a4 producerea metalelor preţioaseD b4 prelucrarea metalelor
preţioase "i a pietrelor preţioaseD c4 vân-area metalelor preţioase "i a pietrelor preţioaseD d4 cumpărarea metalelor
preţioase "i a pietrelor preţioaseD e4 păstrarea :n depo-it a metalelor preţioase "i a pietrelor preţioase o
D
cau-a de
comerţD 94 introducerea :n ţara a metalelor preţioase "i a pietrelor preţioaseD g4 scoaterea din ţara a metalelor
preţioase "i a pietrelor preţioaseD 84 mi%locirea operaţiunilor cu metale preţioase "i pietre preţioaseD i4 transportul de
metale preţioase "i pietre preţioase6 cu e;cepţia transportului e9ectuat :n tran-it vamalD %4 prestări de servicii care au
ca obiect metale preţioase "i pietre preţioaseD E4 marcarea metalelor preţioaseD "i l4 alte acte de comerţ "i 9apte de
comerţ care au ca obiect metale preţioase "i pietre preţioase'
Operaţiunile cu metale preţioase "i pietre preţioase6 se pot e9ectua de către persoanele 9i-ice sau %uridice numai :n
ba-a autori-aţiei eliberate de către utoritatea *aţională pentru ,rotecţia Consumatorilor pe perioada nedeterminată6
vi-ată anual de către aceasta'
*u sunt supuse regimului autori-ării operaţiunile prevă-ute mai sus daca acestea se e9ectuea-ă pentru nevoile
proprii ale persoanei 9i-ice sau %uridice "i dacă nu se urmăre"te obţinerea unui pro9it')
1
(Dacă :n momentul vân-ării lucrul vândut era pierit :n lot6 vân-area este nulă6 iar dacă era pierit numai :n parte6
cumpărătorul are alegerea :ntre a cere re-oluţionarea contractului sau a pretinde reducerea preţului'
22
Re"ult# deci c# riscul pieirii totale sau pariale a &unului 'nainte de 'nc-eierea
contractului este suportat de v(n"#tor% care este proprietarul lucrului.
2=n lipsa unei prevederi le!ale contrare% contractele pot purta +i asupra &unurilor
viitoare: dispune art. .;;? C.civ.
Lucrurile viitoare% cu e9cepia mo+tenirilor nedesc-ise% pot forma o&iect al contractului
de v(n"are)cump#rare.
Dacă obiectul vân-ării :l constituie un bun viitor6 cumpărătorul dobânde"te proprietatea :n
momentul :n care bunul s1a reali-at' !n privinţa construcţiilor6 sunt aplicabile dispo-iţiile
corespun-ătoare :n materie de carte 9unciară'
!n ca-ul vân-ării unor bunuri dintr1un gen limitat care nu e;istă la data :nc8eierii
contractului6 cumpărătorul dobânde"te proprietatea la momentul individuali-ării de către
vân-ător a bunurilor vândute'
tunci când bunul sau6 după ca-6 genul limitat nu se reali-ea-ă6 contractul nu produce niciun
e9ect' Cu toate acestea6 dacă nereali-area este determinată de culpa vân-ătorului6 el este ţinut să
plătească daune1interese'
Când bunul se reali-ea-ă numai parţial6 cumpărătorul are alegerea 9ie de a cere des9iinţarea
vân-ării6 9ie de a pretinde reducerea corespun-ătoare a preţului' ceea"i soluţie se aplică "i :n
ca-ul bunurilor dintr1un gen limitat atunci când genul limitat s1a reali-at numai parţial "i6 din
acest motiv6 vân-ătorul nu poate individuali-a :ntreaga cantitate de bunuri prevă-ută :n contract'
Dacă nereali-area parţială a bunului sau6 după ca-6 a genului limitat a 9ost determinată de culpa
vân-ătorului6 acesta este ţinut să plătească daune1interese'
tunci când cumpărătorul "i1a asumat riscul nereali-ării bunului sau genului limitat6 după
ca-6 el rămâne obligat la plata preţului'
$unul este considerat reali-at la data la care devine apt de a 9i 9olosit potrivit destinaţiei :n
vederea căreia a 9ost :nc8eiat contractul 3art' .>?G C'civ'4'
.* (unul care formează obiectul obligaţiei vânzătorului trebuie să fie determinat sau
determinabil+ licit şi posibil 5art. .;;/ C.civ.6.
Bunul tre&uie s# fie determinat% 'n ca" contrar se consider# c# nu e9ist#.
Potrivit art. .;;/ alin. 5.6 C.civ.% 2,&iectul o&li!aiei este prestaia 'n care se an!a$ea"#
de&itorul:.
=n ca"ul contractului de v(n"are)cump#rare o&iectul o&li!aiei v(n"#torului este &unul
v(ndut.
Acest &un tre&uie s# fie 2su& sanciunea nulit#ii a&solute 5a contractului C n.n.6
determinat sau cel puin determina&il +i licit: 5art. .;;/ alin. 5;6 C.civ.6.
,rin urmare6 contractul trebuie să cuprindă toate datele necesare identi9icării "i
individuali-ării obiectului contractului 3localitate6 stradă6 număr6 număr de carte 9unciară pentru
imobileD localitate6 stradă6 număr de apartament6 tip de autoturism6 număr de :nmatriculare6
număr de motor6 an de 9abricaţie6 serie6 număr de locuri etc' la autoturism4'
+a bunurile de gen6 individuali-area este 9ăcută prin indicarea naturii obiectului6 cantităţii6
sortimentului "i calităţii' !n ca-ul omisiunii indicării calităţii6 se va preda un bun de calitate
medie'
!n lipsa unor prevederi legale contrare6 contractele pot purta "i asupra bunurilor viitoare 3art'
.22G C'civ'4'
$unul viitor vândut trebuie să 9ie posibil6 căci nimeni nu poate 9i obligat la imposibil 3ad
imposibilum nulla obligatio4 "i licit'
,rin urmare6 :n privinţa obiectului vân-ării6 legea stabile"te regula ca lucrul vândut să e;iste :n momentul vân-ării6
sub sancţiunea nulităţii actului'
legerea de a renunţa la vân-are sau de a cere e;ecutarea ei asupra părţii rămase din lucru6 cu o reducere
proporţională de preţ6 o are cumpărătorul numai :n ca- de pieire parţială a lucrului') T'S'6 S'civ'6 Deci-ia 7FFI./@.6
:n &epertoriu 3./>/1./@?46 p' .2>'
23
Sancţiunea :ncălcării acestei condiţii este nulitatea absolută a contractului'
tunci când nu poate 9i stabilită potrivit contractului6 calitatea prestaţiei sau a obiectului
acesteia trebuie să 9ie re-onabilă sau6 după :mpre%urări6 cel puţin de nivel mediu'
/* 0ânzătorul să fie proprietarul lucrului vândut
Condiia ca v(n"#torul s# fie proprietarul lucrului v(ndut re"ult# din caracterul
translativ de proprietate al contractului de v(n"are)cump#rare pentru c# nimeni nu poate
transfera altuia mai multe drepturi dec(t ce el 'nsu+i are 5Nemo plus juris ad alium
transferre potest+ 1uam ipse 2abet6.
Ce se :ntâmplă dacă vân-ătorul nu este proprietarul lucrului vândut6 ci acesta aparţine altei
persoaneO
Dac# o&iectul v(n"#rii sunt lucruri de !en sau lucruri viitoare6 vân-area este valabilă6
:ntrucât :n aceste ca-uri dreptul de proprietate se transmite :ntr1un moment ulterior :nc8eierii
contractului de vân-are1cumpărare6 "i anume :n momentul individuali-ării6 :n ca-ul lucrurilor de
gen6 "i respectiv :n cel al reali-ării lucrului6 :n ca-ul lucrurilor viitoare'
,rin urmare este lipsită de relevanţă6 sub aspectul valabilităţii contractului de vân-are1
cumpărare6 lipsa calităţii de proprietar a vân-ătorului :n momentul :nc8eierii contractului6 dacă
obiectul vân-ării sunt lucruri de gen sau lucruri viitoare''
Dac# o&iectul v(n"#rii 'l constituie un lucru individual determinat6 :n lipsa unui te;t
asemănător art' .?// din Codul civil 9rance-6 care prevedea tran"ant că ((ânarea lucrului altuia
este nul!) ea poate da loc la daune-interese atunci când cump!r!torul a ignorat c! lucrul a %ost
al altuiaA6 atât practica noastră %udiciară6 cât "i literatura %uridică au avansat sub regimul
vec8iului Cod civil6 o diversitate de soluţii6 mergând de la nulitatea contractului :n toate ca-urile6
până la inadmisibilitatea sancţiunii'
.
1
Sub imperiul vec8iului Cod civil s1a decis căH (!n ca-ul :n care la convenţia având ca obiect promisiunea de
vân-are a unui bun imobil nu au participat toţi coproprietarii 3:n speţă numai doi dintre cei trei coproprietari46
antecontractul nu a 9ost :nc8eiat :n mod valabil deoarece nu au 9ost respectate condiţiile prevă-ute de lege6 care
presupune că operaţiunea trebuie să se re9ere la totalitatea bunului "i nu doar la o parte din el' ,rin urmare :ntr1o
atare situaţie antecontractul nu putea 9i autenti9icat pe cale notarială "i nici prin constatarea vân-ării de instanţă
printr1o 8otărâre care să ţină loc de act autentic') Trib'#un' $ucure"ti6 secţ' a <<<1a civ'6 deci-ia nr' >07I.//.6
Culegere6 .//.6 p' @>'
(!n ca-ul unui bun a9lat :n indivi-iune6 vân-area1cumpărarea nu poate opera pentru totalitatea bunului6 deoarece
nimeni nu poale să :nstrăine-e mai multe drepturi decât are el :nsu"i' !n calitate de coproprietar :n indivi-iune6 unul
din coindivi-arii este :ndreptăţit să :nstrăine-e cota sa parte ideală din dreptul de proprietate asupra apartamentului6
9ără consimţământul celorlalţi coproprietari indivi-ari6 deoarece legea nu le con9eră un drept de preempţiune'
Dispo-iţiile art' FG1F/ din +egea .GI.//. a 9ondului 9unciar sunt e;prese "i de strictă interpretare neputând 9i e;tinse
prin analogie :n ca-ul apartamentelor') C'S'J'6 s'civ'6 Deci-ia 722I.//76 :n Dreptul .2I.//76 p' G>'
(Când vân-ătorul este proprietar (pro parte) nu se aplică regulile privitoare la vân-area lucrului altuia6 ci regulile
proprii stării de indivi-iune' st9el6 dacă bunul vândut este atribuit copărta"ului :nstrăinător6 contractul de vân-are1
cumpărare devine per9ect valabil prin e9ectul art' @G> C'civ' Dimpotrivă6 dacă bunul este atribuit altui copărta"6 actul
de :nstrăinare va 9i des9iinţat retroactiv6 pentru lipsa calităţii de proprietar a vân-ătorului6 aplicându1se regulile care
guvernea-ă vân-area lucrului altuia') <'C'C'J'6 Jurisprudenţa secţiei civile pe anul 200?6 nr' .7G6 p' 7F.'
(Cste de principiu că o persoană nu poate transmite un drept pe care nu :l are6 iar că dobânditorul nu poate primi un
drept decât de la titularul său' st9el 9iind6 c8iar dacă transmisiunea unui bun se 9ace :ntre o persoană care nu este
proprietara lui "i o terţă persoană6 acest bun nu iese din patrimoniul adevăratului proprietar6 care rămâne liber să
dispună de dreptul său' !n ceea ce prive"te actul de transmisiune dintre neproprietar "i o terţă persoană6 anularea lui6
atâta timp cât nu este lovit de o nulitate absolută6 nu poate 9i cerută decât de persoanele care au participat la
:nc8eierea actului sau de succesorii lor' "adar6 adevăratul proprietar nu poate interveni pentru anularea actului decât
:n ca-ul când este lovit de nulitate absolută' ,entru salvargardarea intereselor sale6 adevăratul proprietar poate
recurge 9ie la introducerea unei acţiuni :n revendicare :n ca-urile :n care se pretinde un drept bine individuali-at6 9ie
la 9ormularea unei acţiuni de ie"ire din indivi-iune atunci când se pretind drepturi indivi-e'
!n ca-ul :n care unul dintre coproprietari6 :n timpul stării de indivi-iune6 vinde un bun indivi-6 vân-area nu este nulă6
ci supusă condiţiei re-olutorii ca bunul vândut să nu cadă :n lotul altui coproprietar' De aici derivă necesitatea pentru
dobânditor de a 9ace cererea de intervenţie sau opo-iţie la parta%' !n ca-ul când bunul vândut cade :n lotul
coindivi-arului vân-ător6 ca urmare a e9ectului declarativ al parta%ului6 acesta este considerat că a 9ost proprietar
e;clusiv :n mod retroactiv "i deci vân-area rămâne valabilă' ,rin urmare6 până la e9ectuarea parta%ului6 vân-area nu
24
=n noul Cod civil pro&lema este soluionat# de art. .;;7 +i .;<1 care prev#d>
2Contractul este vala&il c-iar dac#% la momentul 'nc-eierii sale% una dintre p#ri se afl# 'n
imposi&ilitate de a)+i e9ecuta o&li!aia% afar# de ca"ul 'n care prin le!e se prevede altfel:
5art. .;;76 +i respectiv c# 2Dac# prin le!e nu se prevede altfel% &unurile unui ter pot face
o&iectul unei prestaii% de&itorul fiind o&li!at s# le procure +i s# le transmit# creditorului
sau% dup# ca"% s# o&in# acordul terului. =n ca"ul nee9ecut#rii o&li!aiei% de&itorul
r#spunde pentru pre$udiciile cau"ate 5art. .;<16.
=n aplicarea acestor te9te% 'n materia v(n"#rii art. ./?< prevede> 2Dac#% la data
'nc-eierii contractului asupra unui &un individual determinat% acesta se afl# 'n
proprietatea unui ter% contractul este vala&il% iar v(n"#torul este o&li!at s# asi!ure
transmiterea dreptului de proprietate de la titularul s#u c#tre cump#r#tor.
Obligaţia vân-ătorului se consideră ca 9iind e;ecutată 9ie prin dobândirea de către acesta a
bunului6 9ie prin rati9icarea vân-ării de către proprietar6 9ie prin orice alt mi%loc6 direct ori
indirect6 care procură cumpărătorului proprietatea asupra bunului'
Dac# din le!e sau din voina p#rilor nu re"ult# contrariul% proprietatea se str#mut# de
drept cump#r#torului din momentul do&(ndirii &unului de c#tre v(n"#tor sau al ratific#rii
contractului de v(n"are de c#tre proprietar.
!n ca-ul :n care vân-ătorul nu asigură transmiterea dreptului de proprietate către cumpărător6
acesta din urmă poate cere re-oluţiunea contractului6 restituirea preţului6 precum "i6 dacă este
ca-ul6 daune1interese'
.
Bunurile aflate 'n indivi"iune pot forma o&iectul v(n"#rii% dar pentru validitatea
contractului este necesar consim#m(ntul tuturor coproprietarilor.
Dac# coindivi"arul vinde 'ntre! &unul indivi" 'n materialitatea sa% f#r# s# 'n+tiine"e pe
cump#r#tor despre starea de indivi"iune% ne afl#m 'n situaia v(n"#rii &unului altuia.
,ractica %udiciară a decis sub imperiul vec8iului Cod civil că vân-area bunului indivi- de
către un coindivi-ar6 9ără consimţământul celorlalţi6 nu atrage nulitatea actului6 ci supune dreptul
dobândit de cumpărător unei condiţii re-olutorii6 care va 9i considerată :ndeplinită6 dacă bunul nu
a 9ost atribuit la ie"irea din indivi-iune coindivi-arului care l1a :nstrăinat'
Dacă bunul :nstrăinat era atribuit altui coindivi-ar6 contractul de vân-are1cumpărare era
des9iinţat retroactiv pentru lipsa calităţii de proprietar a vân-ătorului 3nulitatea relativă4'
!n sc8imb dacă bunul era atribuit coindivi-arului vân-ător6 vân-area era validată retroactiv'
poate 9i considerată nulă') T'SH6 col'civ'6 dec' nr' 220@I./@>6 &'&'D'6 nr' ?I./>G6 p' .>.'
(=ân-area lucrului altuia are la ba-ă o eroare asupra calităţii de proprietar a vân-ătorului "i este anulabilă'
ceastă nulitate este relativă "i poate 9i invocată numai de cumpărător' Dacă vân-ătorul devine6 ulterior vân-ării6
proprietar al lucrului vândut6 vân-area se consolidea-ă' Tot ast9el6 aceasta poate 9i consolidată de către adevăratul
proprietar' T'S'6 s'civ'6 dec' nr' ?.I./>/6 &epertoriu6 ./>/1./@?' p' .2>'
(!n ca-ul vân-ării lucrului altuia6 proprietarul lucrului vândut este :n drept să introducă acţiunea :n nulitate a vân-ării
bunului său' dacă invocă un ca- de nulitate absolută6 cum este 9rauda "i reaua1credinţă a vân-ătorului "i
cumpărătorului' !n virtutea principiului relativităţii convenţiilor6 a inopo-abilităţii acestora 9aţă de cei care nu au luat
parte la :nc8eierea lor6 proprietarul nu are acţiune :n anularea vân-ării bunului sau6 printr1un act la care nu a
participat6 atâta timp cât nu este vorba de o nulitate absolută' Când :nsă vân-area1cumpărarea s1a 9ăcut :n 9rauda
dreptului proprietarului de către vân-ător6 cu complicitatea sau pe riscul cumpărătorului6 aceasta constituie un ca-
tipic de nulitate absolută :n virtutea principiului clasicH (9rauda corupe totul) 39raus omnia corrupit4 "i al principiului
bunei1credinţe :n raporturile civile6 a e;ercitării drepturilor numai :n con9ormitate cu scopul pentru care au 9ost
recunoscute de lege' Cum nulitatea absolută a unei convenţii poate 9i invocată de orice persoană interesată6 c8iar
dacă nu a participat la :nc8eierea ei6 proprietarul este :n drept să introducă acţiunea :n nulitatea vân-ării bunului său6
neconsimţită de el') T'S'6 s'civ'' Deci-ia 2@/I./@>6 :n !ndreptar6 p' >G'
1
(*u e;istă o dispo-iţie legală care să prevadă că promisiunea de vân-are a unui bun 3imobil4 9ăcută de un
neproprietar6 ar 9i lovită de nulitate'
ceastă soluţie :"i are raţiunea :n 9aptul că persoana neproprietară are posibilitatea să cumpere6 de la proprietar6
bunul o9erit spre vân-are6 iar apoi să 9ie :n măsură a per9ecta vân-area') T'S'6 s'civ'6 Deci-ia .F.2I./G06 nepublicată6
:n &epertoriu6 ./@?1./G06 p' GG'
25
!n sc8imb6 coindivi-arul poate vinde cota sa ideală din dreptul de proprietate6 cumpărătorul
substituindu1se :n drepturile vân-ătorului coindivi-ar "i rămânând :n indivi-iune cu ceilalţi
coproprietari până la e9ectuarea parta%ului'
*oul Cod civil sta&ile+te 'n art. ./?< alin. 506 urm#toarea soluie 'n ipote"a v(n"#rii
unui &un indivi" de c#tre un sin!ur coproprietar> 2Atunci c(nd un coproprietar a v(ndut
&unul proprietate comun# +i ulterior nu asi!ur# transmiterea propriet#ii 'ntre!ului &un
c#tre cump#r#tor% acesta din urm# poate cere% pe l(n!# daune)interese% la ale!erea sa% fie
reducerea preului proporional cu cota)parte pe care nu a do&(ndit)o% fie re"oluiunea
contractului 'n ca"ul 'n care nu ar fi cump#rat dac# ar fi +tiut c# nu va do&(ndi
proprietatea 'ntre!ului &un.:
!ntinderea daunelor1interese se stabile"te6 :n mod corespun-ător6 potrivit art' .@021.@07' Cu
toate acestea6 cumpărătorul care la data :nc8eierii contractului cuno"tea că bunul nu aparţinea :n
:ntregime vân-ătorului nu poate să solicite rambursarea c8eltuielilor re9eritoare la lucrările
autonome sau voluptuare'
J 2' reţul. Condiţii
Preul este o&iectul o&li!aiei cump#r#torului.
Preul const# 'ntr)o sum# de &ani.
Preul tre&uie s# fie serios +i determinat sau cel puin determina&il 5art. .//1 C.civ.6.
!n ca-ul ine;istenţei preţului6 contractul este nul ca vân-are1cumpărare6 dar poate 9i valabil
ca donaţie :n măsura :n care sunt :ndeplinite condiţiile de 9ond "i de 9ormă prevă-ute de lege
pentru acest contract'
.
.6 Preul tre&uie s# e9iste6 :n sensul că el trebuie menţionat ca prestaţie a cumpărătorului :n
:nsu"i momentul :nc8eierii contractului'
Preul tre&uie s# fie real% +i nu fictiv.
V(n"area este anula&il# atunci c(nd preul este sta&ilit f#r# intenia de a fi pl#tit 5art.
.//06.
;6 Preul tre&uie sta&ilit 'n &ani
Sta&ilirea preului 'n &ani este de esena contractului de v(n"are)cump#rare 5art. .//1
alin. 5.6 C.civ.6.
Dacă bunul este transmis pentru obţinerea unei alte prestaţii "i nu a unei sume de bani 3preţ4
natura %uridică a contractului este alta6 "i anume aceea de contract de sc8imb 3dacă
contraprestaţia este un alt bun4D de rentă viageră 3dacă contraprestaţia este o sumă periodică :n
bani până la moartea creditorului4 etc'
<6 Preul tre&uie s# fie determinat sau determina&il
El este determinat dac# p#rile au c#"ut de acord 'n momentul 'nc-eierii contractului
asupra cuantumului s#u'
.
1
,otrivit principiului conversiunii contractului nul prevă-ut de art' .2>0 C'civ'H (Un contract lovit de nulitate
absolută va produce6 totu"i6 e9ectele actului %uridic pentru care sunt :ndeplinite condiţiile de 9ond "i de 9ormă
prevă-ute de lege'
Cu toate acestea6 dispo-iţiile alin' 3.4 nu se aplică dacă intenţia de a e;clude aplicarea conversiunii este stipulată :n
contractul lovit de nulitate sau reiese6 :n c8ip ne:ndoielnic6 din scopurile urmărite de părţi la data :nc8eierii
contractului')
1
(Determinarea preţului :ntr1o vân-are este deci un element esenţial al contractuluiD el trebuie să 9ie determinat de
părţi "i să re-ulte din cuprinsul actului respectiv' De aceea6 vân-area nu este per9ectă decât după ce preţul a 9ost
determinat6 ast9el că6 :n lipsă de preţ6 nu e;istă vân-are' !n speţă6 :nscrisul depus6 denumit (c8itanţă)6 nu conţine
preţul vân-ării' ci numai suma ce s1a plătit ca parte din preţ6 element cu privire la cuantumul căruia :nsă nu s1a
preci-at nimic :n actul enunţat' "a 9iind6 constatând că acest :nscris imper9ect nu poate ţine loc de promisiune de
26
Preul este determina&il dac#% 'n contract% p#rile au menionat doar elementele cu
a$utorul c#rora el va fi determinat ulterior% cel mai t(r"iu la data c(nd o&li!aia pl#ii
preului devine e9i!i&il#.
V(n"area f#cut# pe un pre care nu a fost determinat 'n contract este vala&il# dac#
p#rile au convenit asupra unei modalit#i prin care preul poate fi determinat ulterior% dar
nu mai t(r"iu de data pl#ii +i care nu necesit# un nou acord de voine al p#rilor: 5art.
.//. C.civ.6.
Preul poate fi determinat +i de c#tre una sau mai multe persoane desemnate prin
acordul p#rilor.
tunci când persoanele ast9el desemnate nu determină preţul :n termenul stabilit de părţi sau6
:n lipsă6 :n termen de > luni de la :nc8eierea contractului6 la cererea părţii interesate6 pre"edintele
%udecătoriei de la locul :nc8eierii contractului va desemna6 de urgenţă6 :n camera de consiliu6 prin
:nc8eiere de9initivă un e;pert pentru determinarea preţului' &emuneraţia e;pertului se plăte"te :n
cote egale de către părţi'
Dac# preul nu a fost determinat 'n termen de un an de la 'nc-eierea contractului%
v(n"area este nul#% afar# de ca"ul 'n care p#rile au convenit un alt mod de determinare a
preului.
Determinarea preţului nu poate :nsă rămâne la aprecierea ulterioară a părţilor sau să depindă
de voinţa e;clusivă a unora dintre ei'
C;istă "i preţuri legale obligatorii care se impun părţilor6 acestea neavând dreptul să
negocie-e cuantumul lor6 cum ar 9i vân-area de locuinţe construite din 9ondurile statului'
tunci când preţul sau orice alt element al contractului urmea-ă să 9ie determinat de un terţ6
acesta trebuie să acţione-e :n mod corect6 diligent "i ec8idistant'
Dacă terţul nu poate sau nu dore"te să acţione-e ori aprecierea sa este :n mod mani9est
nere-onabilă6 instanţa6 la cererea părţii6 interesate6 va stabili6 după ca-6 preţul sau elementul
nedeterminat de către părţi'
Dacă un contract :nc8eiat :ntre pro9esioni"ti nu stabile"te preţul "i nici nu indică o modalitate
pentru a1l determina6 se presupune că părţile au avut :n vedere preţul practicat :n mod obi"nuit :n
domeniul respectiv pentru acelea"i prestaţii reali-ate :n condiţii comparabile sau6 :n lipsa unui
asemenea preţ6 un preţ re-onabil'
tunci când6 potrivit contractului6 preţul se determină prin raportare la un 9actor de re9erinţă6
iar acest 9actor nu e;istă6 a :ncetat să mai e;iste ori nu mai este accesibil6 el se :nlocuie"te6 :n
absenţa unei convenţii contrare6 cu 9actorul de re9erinţă cel mai apropiat' 3art' .27F C'civ'4
Când preţul se stabile"te :n 9uncţie de greutatea lucrului vândut nu se ţine seama de greutatea
ambala%ului6 dacă nu re-ulta alt9el din u-anţe'
,reţul vân-ării este su9icient determinat dacă poate 9i stabilit potrivit :mpre%urărilor'
vân-are "i pentru că el nu cuprinde nici modalităţile de plată a preţului "i nici nu s1a dovedit că s1a respectat
eventuala modalitate de plată a acestuia 3care n1a 9ost determinat de părţi6 ast9el cum s1a preci-at46 instanţele au
stabilit că acţiunea nu este :ntemeiată') T'S'6 s'civ'6 deci-ia G>I./G>6 &'&'D' nr' ..I./G>6 p' ?G'
(,reţul vân-ării trebuie să 9ie serios "i determinat de părţi' ceastă determinare a preţului :ntr1o vân-are constituie
un element esenţial al contractului' Suma la care se ridică preţul trebuie să 9ie stabilită de părţi "i să reiasă din
enunţurile actului' De aceea vân-area nu este per9ectă decât numai după ce preţul a 9ost determinat6 a"a că :n lipsă de
preţ nu e;istă vân-are' Dacă această condiţie nu a 9ost :ndeplinită6 nu se poate reţine că :ntre părţi a intervenit un
antecontract de vân-are1cumpărare6 ci doar o simplă promisiune de vân-are ce urma să se de9initive-e ulterior atât :n
privinţa preţului6 cât "i a celorlalte clau-e' !ntr1o atare situaţie6 soluţia primei instanţe prin care s1a admis acţiunea "i
s1a dispus evacuarea pârâţilor din imobil pe motiv că intre părţi a intervenit doar o promisiune "i nu o convenţie de
vân-are1cumpărare6 este legală "i' temeinică6 a"a că a 9ost con9irmată prin respingerea recursului declarat de pârâţi "i
de intervenientul :n nume propriu') Trib' #un' $ucure"ti 1 secţ' a <=1a civ'6 deci-ia nr' F20I.//26 Culegere de
practică %udiciară civilă pe anul .//2 nr' din .//76 p' /G1//'
*otă' ,entru a se considera că preţul este serios 6 este necesar să e;iste o proporţie :ntre cuantumul lui stabilit de
părţi "i valoarea reală a bunului' ceastă proporţie6 c8iar dacă nu repre-intă o ec8ivalenţă6 e;clude totu"i o
disproporţie prea mare6 nesusceptibilă de o %usti9icare 9irească' Stabilirea caracterului de preţ serios constituie o
c8estiune de 9apt "i este de aprecierea instanţei6 ba-ată pe probe' !n acest sens T'S'6 s'civ'6 dec' nr' >/@I./GF6 CD6 p'
2>'
27
Când contractul are ca obiect bunuri pe care vân-ătorul le vinde :n mod obi"nuit6 se pre-umă
că părţile au avut :n vedere preţul practicat :n mod obi"nuit de vân-ător'
!n lipsă de stipulaţie contrară6 vân-area unor bunuri al căror preţ este stabilit pe pieţe
organi-ate este presupusă a se 9i :nc8eiat pentru preţul mediu aplicat :n -iua :nc8eierii
contractului pe piaţa cea mai apropiată de locul :nc8eierii contractului' Dacă această -i a 9ost
nelucrătoare6 se ţine seama de ultima -i lucrătoare 3art' .>>F C'civ'4'
86 Preul tre&uie s# fie sincer +i serios
Preul tre&uie s# fie sincer 5real6% adic# s# fie sta&ilit cu intenia de a fi pl#tit% +i s# nu fie
fictiv.
Preul este fictiv 5simulat6 dac# 'n contractul pu&lic este trecut un pre% iar 'n actul
secret p#rile preci"ea"# c# acest pre nu este datorat.
=n ca"ul preului fictiv contractul de v(n"are)cump#rare este anula&il pentru lipsa
preului 5art. .//0 alin. 5.6 C.civ.6% dar operaiunea $uridic# poate 'm&r#ca forma unui
contract de donaie 5o donaie de!-i"at#6% dac# sunt 'ndeplinite condiiile de vala&ilitate a
donaiilor.
Uneori părţile pot6 să reali-e-e o simulaţie prin deg8i-area parţială a preţului6 :n sensul
menţionării :n actul public a unui preţ in9erior preţului real'
Contractul secret nu produce e9ecte decât :ntre părţi "i6 dacă din natura contractului ori din
stipulaţia părţilor6 nu re-ultă contrariul6 :ntre succesorii lor universali sau cu titlu universal'
Cu toate acestea6 contractul secret nu produce e9ecte nici :ntre părţi dacă nu :ndepline"te
condiţiile de 9ond cerute de lege pentru :nc8eierea sa valabilă'
Simulaţia nu poate 9i invocată de părţi6 de către succesorii lor universali6 cu titlu universal
sau cu titlu particular "i nici de către creditorii :nstrăinătorului aparent :mpotriva terţilor care6
:ntemeindu1se cu bună1credinţă pe contractul public6 au dobândit drepturi de la ac8i-itorul
aparent'
Terţii pot invoca simulaţia :mpotriva părţilor6 atunci când aceasta le vatămă drepturile 3art'
.2/0 C'civ'4'
Simulaţia nu poate 9i opusă de părţi creditorilor dobânditorului aparent care6 cu bună1
credinţă6 au notat :nceperea urmăririi silite :n cartea 9unciară sau au obţinut sec8estru asupra
bunurilor care au 9ăcut obiectul simulaţiei'
Dacă e;istă un con9lict :ntre creditorii :nstrăinătorului aparent "i creditorii dobânditorului
aparent6 sau pre9eraţi cei dintâi6 dacă creanţa lor este anterioară simulaţiei'
Dovada simulaţiei poate 9i 9ăcută de terţi sau de creditori cu orice mi%loc de probă' ,ărţile pot
dovedi "i ele simulaţia cu orice mi%loc de probă atunci când pretind că aceasta are caracter ilicit
3art' .2/2 C'civ'4'
28
06 Preul tre&uie s# fie serios +i nu sim&olic% deri"oriu% infim
.
De aceea% dac# prin le!e nu se prevede altfel% v(n"area este anula&il# c(nd preul este
'ntr)at(t de disproporionat fa# de valoarea &unului 'nc(t este evident c# p#rile nu au
dorit s# consimt# la o v(n"are 5art. .//0 alin. 5;6 C.civ.6.
!n această situaţie6 datorită disproporţiei evidente :ntre valoarea lucrului vândut "i preţul din
contract6 se aprecia-ă că preţul nu are o e;istenţă reală6 că nu poate constitui obiectul obligaţiei
cumpărătorului "i6 deci6 o cau-ă su9icientă a obligaţiei vân-ătorului'
Caracterul serios sau deri-oriu al preţului este o c8estiune de 9apt6 lăsată la aprecierea
instanţei :n 9uncţie de condiţiile concrete ale cau-ei'
Preul deri"oriu nu tre&uie confundat cu 2preul modic3 sau 2le"ionar3% adic# cu
disproporia prea mare 'ntre pre +i valoarea &unului.
!ntrucât ec8ivalenţa :ntre prestaţii este relativă6 9iind re-ultatul negocierilor "i depin-ând "i
de subiectivismul părţilor6 un preţ in9erior valorii lucrului nu poate conduce la anularea
contractului6 acesta rămânând valabil "i :n ca-ul unei disproporţii :ntre preţ "i valoarea reală a
lucrului :n momentul :nc8eierii contractului'
2
E9ist# le"iune atunci c(nd una dintre p#ri% profit(nd de starea de nevoie% de lipsa de
e9perien# ori de lipsa de cuno+tine a celeilalte p#ri% stipulea"# 'n favoarea sa ori a unei
alte persoane o prestaie de o valoare considera&il mai mare% la data 'nc-eierii contractului%
dec(t valoarea propriei prestaii 5art. .;;. alin. 5.6 C.civ.6.
C;istenţa le-iunii se aprecia-ă "i :n 9uncţie de natura "i scopul contractului'
+e-iunea poate e;ista "i atunci când minorul :"i asumă o obligaţie e;cesivă prin raportare la
starea sa patrimonială6 la avanta%ele pe care le obţine din contract ori la ansamblul
circumstanţelor'
,artea al cărei consimţământ a 9ost viciat prin le-iune poate cere6 la alegerea sa6 anularea
contractului sau reducerea obligaţiilor sale cu valoarea daunelor1interese la care ar 9i :ndreptăţită'
Cu e9cepia ca"ului minorului% aciunea 'n anulare este admisi&il# numai dac# le"iunea
dep#+e+te $um#tate din valoarea pe care o avea% la momentul 'nc-eierii contractului%
prestaia promis# sau e9ecutat# de partea le"at#. Disproporia tre&uie s# su&"iste p(n# la
data cererii de anulare.
!n toate ca-urile6 instanţa poate să menţină contractul dacă cealaltă parte o9eră' :n mod
ec8itabil6 o reducere a propriei creanţe sau6 după ca-6 o ma%orare a propriei obligaţii'
1
(,rin preţ serios se :nţelege preţul care constituie o cau-ă su9icientă a obligaţiei luate de vân-ător de a transmite
dreptul de proprietate asupra bunului ce 9ormea-ă obiectul vân-ării' Serio-itatea preţului depinde de e;istenţa unei
proporţii :ntre cuantumul preţului 9i;at de părţile contractante "i valoarea reală a bunului vândut') <'C'C'J'6
Jurisprudenţa secţiei civile pe anul 200> nr' ??6 p' .G?'
(,rin noţiunea de preţ serios6 urmea-ă a se :nţelege preţul care constituie o cau-ă su9icientă a obligaţiei de
transmitere a dreptului de proprietate asupra bunului' ,entru a se putea conc8ide că preţul este serios6 trebuie să
re-ulte e;istenţa unei proporţii :ntre cuantumul preţului stabilit de părţi "i valoarea reală a bunului vândut' ceastă
proporţie6 c8iar dacă nu reclamă o ec8ivalenţă :ntre preţ "i valoarea bunului6 e;clude totu"i o disproporţie prea mare6
care nu ar 9i susceptibilă de o %usti9icare 9irească' Stabilirea caracterului de preţ serios are aspectul unei situaţii de
9apt "i constituie o problemă de apreciere a instanţei6 care are :ndatorire să constate prin probele administrate
elementele necesare acestei aprecieri' "a 9iind6 instanţa nu poate să respingă acţiunea :n anularea convenţiei de
vân-are1cumpărare 9ără să 9i administrat probe concludente pentru a stabili caracterul de preţ serios6' T'S'6 s'civ'6
Dec' nr' >/@I./GF6 CD'6 p' 2>'
2
(!n sensul art' .707 C' civ'6 serio-itatea preţului implică o ec8ivalenţă valorică relativă6 raportată atât la valoarea
lucrului vândut6 cât "i la subiectivismul părţilor contractante6 care6 prin e9ectul voinţei lor6 sunt libere să aprecie-e
:ntinderea valorii ce se plăte"te ca preţ' De aceea6 relaţiile de concubina% :ntre părţile contractante %usti9icau preţul
:nscris :n act6 care6 de alt9el6 repre-intă "i %umătate din valoarea de asigurare a :ntregului imobil') Trib' Suprem6
secţ'civ'6 deci-ia nr' G7. din 0?'0F'./G/6 (Dreptul) nr' 7I.//06 p' >F'
(,reţul trebuie să 9ie6 :n general6 :n proporţie cu valoarea lucrului vândut' ,ărţile sunt :nsă libere să determine
valoarea bunului "i deci preţul lui' care poate :i superior sau in9erior valorii bunului ce 9ormea-ă obiectul vân-ării'
Desigur6 este necesar a nu se con9unda neserio-itatea preţului cu vilitatea lui6 deoarece :n ca-ul :n care preţul nu este
serios6 contractul de vân-are1cumpărare urmea-ă să 9ie anulat6 pe când :n ca- de vilitate a preţului vân-ătorul nu este
autori-at să ceară anularea vân-ării') T'S'6 s'civ'6 Dec' nr' .@?2I./@.6 &epertoriu6 ./>/1./@?6 p' .2@'
29
Secţiunea a I(-a – Cauza contractului de vânzare!cumpărare
Cau"a este motivul care determin# fiecare parte% v(n"#tor +i respectiv cump#r#tor% s#
'nc-eie contractul de v(n"are)cump#rare.
Cau"a tre&uie s# e9iste% s# fie licit# +i moral#.
Cau"a este ilicit# c(nd este contrar# le!ii% ordinii pu&lice.
Cau"a este imoral# c(nd este contrar# &unelor moravuri 5art. .;</ C.civ.6.
Cau"a este ilicit# +i atunci c(nd contractul este doar mi$locul pentru a eluda aplicarea
unei norme le!ale imperative'
)
+ipsa cau-ei atrage nulitatea relativă a contractului6 cu e;cepţia ca-ului :n care contractul a
9ost gre"it cali9icat ca vân-are1cumpărare "i poate produce alte e9ecte %uridice'
Cau-a ilicită sau imorală atrage nulitatea absolută a contractului dacă este comună sau6 :n ca-
contrar6 dacă cealaltă parte a cunoscut1o sau6 după :mpre%urări6 trebuia s1o cunoască'
Contractul este valabil c8iar atunci când cau-a nu este e;pres prevă-ută'
E9istena unei cau"e vala&ile se pre"um# p(n# la pro&a contrar# 5art. .;<@ alin. 5;6
C.civ.6'
,
Secţiunea a (-a – ublicitatea dobândirii drepturilor reale imobiliare
J l' ublicitatea bunurilor imobile
1
(Cau-a6 9iind una din condiţiile generale de validitate a actului %uridic6 repre-intă e;presia po-iţiei subiective a
părţilor 9aţă de actul %uridic :nc8eiat' <gnorarea sau6 dimpotrivă cunoa"terea de către cumpărător a 9aptului că bunul
:nstrăinat nu aparţine vân-ătorului6 po-iţie subiectivă :n 9uncţie de care cumpărătorul urmea-ă să 9ie cali9icat de
bună sau de rea1credinţă6 are relevanţă incontestabilă la nivelul cau-ei') <'C'C'J'6 Jurisprudenţa secţiei civile pe anul
200?6 nr' .F.6 p' 7FG'
2
(!n situaţia :n care :ntre doi concubini se :nc8eie un contract de vân-are1cumpărare a unui imobil6 care6 de 9apt6
ascunde o donaţie deg8i-ată către concubină6 actul nu poate 9: declarat ca nuP :n mod absolut 1 ca 9iind ba-at pe o
cau-ă ilicită "i anume continuarea relaţiilor de concubina% 1 de vreme ce s1a 9ăcut dovada că :ntre părţi e;istau relaţii
de a9ecţiune6 concubina l1a :ngri%it e9ectiv pe concubin 1 bolnav de o boală gravă "i cronică 16 iar la o lună după
per9ectarea actului6 părţile s1au căsătorit' !n 9apt6 vân-ătorul6 grav bolnav6 a 9ost concubinul cumpărătoarei din ./@0
"i până la .> august ./@G6 când s1a căsătorit cu ea6 căsătorie care a dăinuit până :n ./G.6 când vân-ătorul a decedat'
ctul :n discuţie s1a :ntocmit la .2 iulie ./@G6 iar pârâta a convieţuit cu de9unctul6 :ngri%indu1. e9ectiv6 din ./@0 "i
până la decesul său' ,entru aceste motive6 recursul pârâtei se admite6 respingându1se acţiunea reclamantei 39iica
de9unctului6 care :n timpul bolii sale nu .1a :ngri%it4 prin care se cerea declararea nulităţii absolute a actului de
vân-are1cumpărare6 ca 9iind o donaţie deg8i-ată6 ba-ată pe o cau-ă imorală 3continuarea concubina%ului4' T'J'6
Suceava6 dec' nr' /F0I./G26 &'&'D' nr' @I./G76 p' ?@'
(!ntrucât din actele dosarului re-ultă că6 :n ./@@6 reclamantul cu pârâta 3care :ntreţineau relaţii de concubina% din
./@F6 având "i un copil re-ultat din această legătură4 au cumpărat un apartament :mpreună 39iecăruia revenindu1i o
cotă1parte indivi-ă de câte o %umătate46 iar la 7. octombrie ./G7 reclamantul 1 prin act autentic 1 "i1a vândut cota sa
parte pârâtei6 iar din probele administrate re-ultă că reclamantul a :nc8eiat actul6 la presiunea pârâtei6 pentru
menţinerea concubina%ului6 el este lovit de nulitate absolută având o cau-ă imorală') Trib'Jud' Hunedoara6 deci-ia
civilă nr' ./7 din 2>'02'./G@6 &evista română de drept nr' .0 din .//G6 p' >G'
(Dacă din probele administrate se constată că scopul imediat al unui act %uridic6 adică motivul determinant la
:nc8eierea lui6 ca element subiectiv al contractului6 a 9ost imoral6 pentru că era de natură să nesocotească normele de
convieţuire socială6 care pretind ca obligaţiile asumate să 9ie respectate6 iar drepturile subiective trebuie e;ercitate cu
bună credinţă6 actul respectiv este lovit de nulitate absoluta6 pentru cau-ă imorală' !n speţă6 părţile au :nc8eiat un
antecontract de vân-are1cumpărare a unui imobil6 urmând ca ulterior să procede-e la autenti9icarea acestuia la
notariat &eclamanţii au noti9icat pârâţilor să se pre-inte la notariat pentru autenti9icarea contractului6 dar pârâţii6
9olosindu1se de autori-aţia obţinută pentru autenti9icarea antecontractului cu reclamanţii6 au vândut imobilul :n
litigiu6 prin act autentic6 altei persoane6 rudă cu părţile6 de"i bunul se găsea :n stăpânirea de 9apt a reclamanţilor'
!n aceasta situaţie6 actul :nc8eiat de pârâţi este lovit de nulitate absolută6 pentru cau-ă imorală' ceastă nulitate poate
9i invocată de orice persoană interesată6 c8iar "i aceea care nu a luat parte la :nc8eierea actului6 deci "i de reclamanţi6
ceea ce primea-ă6 :n ca-ul nulităţii absolute6 9iind interesul general')6 :n T'#'$'6 dec'nr' >>GI.//.6 Culegere de
practică %udiciară civilă pe anul .//. a T#$6 p' @>'
30
Re!imul pu&licit#ii imo&iliare este re!lementat de Titlul VII din Cartea a III)a din
Codul civil privind Cartea funciar#.
Drepturile reale imo&iliare 'nscrise 'n cartea funciar# sunt drepturi ta&ulare. Ele se
do&(ndesc% modific# +i stin! numai cu respectarea re!ulilor de carte funciar# 5art. ?77
C.civ.6.
Drepturile reale sub condiţie suspensivă sau re-olutorie nu se intabulea-ă' Cle se pot :nsă
:nscrie provi-oriu'
Su& re"erva unor dispo"iii le!ale contrare% drepturile reale asupra imo&ilelor cuprinse
'n cartea funciar# +i do&(ndesc% at(t 'ntre p#ri% c(t +i fa# de teri% numai prin 'nscrierea
lor 'n cartea funciar#% pe &a"a actului sau faptului care a $ustificat 'nscrierea 5art. ??0 alin.
5.6 C.civ.6.
Drepturile reale se vor pierde sau stinge numai prin radierea lor din cartea 9unciară cu
consimţământul titularului' cest consimţământ nu este necesar dacă dreptul se stinge prin
:mplinirea termenului arătat prin :nscriere ori prin decesul6 sau după ca-6 prin :ncetarea e;istenţei
%uridice a titularului6 dacă acesta era o persoană %uridică'
Dacă dreptul ce urmea-ă să 9ie radiat este grevat :n 9olosul unei terţe persoane6 radierea se va
9ace cu păstrarea dreptului acestei persoane6 cu e;cepţia ca-urilor anume prevă-ute de lege'
Hotărârea %udecătorească de9initivă sau :n ca-urile prevă-ute de lege6 actul autorităţii
administrative6 va :nlocui acordul de voinţe sau6 după ca- consimţământul titularului'
#odi9icarea unui drept real imobiliar se 9ace potrivit regulilor stabilite pentru dobândirea sau
stingerea drepturilor reale6 dacă prin lege nu se dispune alt9el'
Drepturile reale se do&(ndesc f#r# 'nscriere 'n cartea funciar# c(nd provin din
mo+tenire% accesiune natural#% v(n"are silit#% e9propriere pentru cau"# de utilitate pu&lic#%
precum +i 'n alte ca"uri e9pres prev#"ute de le!e.
Art. @11 C.civ. prevede c#> 2Dac# 'n Cartea funciar# s)a 'nscris un drept real 'n folosul
unei persoane% se pre"um# c# dreptul e9ist# 'n folosul ei.
Dacă un drept real s1a radiat din cartea 9unciară6 se pre-umă acel drept nu e;istă'
Dovada contrară se poate 9ace numai :n ca-urile prevă-ute la art' GG@ C'civ'6 precum "i pe
calea acţiunii :n recti9icare'
Conflictul dintre terii do&(nditori de la un autor comun este re"olvat de art. ?@. care
prevede c# 2=n ca"ul 'n care dou# sau mai multe persoane au fost 'ndrept#ite s#
do&(ndeasc#% prin 'nc-eiate cu acela+i autor% drepturi asupra celuia+i imo&il care se
e9clude reciproc% cel care +i)a 'nscris primul dreptul va fi socotit titularul dreptului ta&ular
indiferent de data titlului 'n temeiul c#ruia s)a f#cut 'nscrierea 'n cartea funciar#:.
J 2' ublicitatea bunurilor mobile
Posesia cu &un#)credin# a &unurilor mo&ile pre"um# proprietatea +i constituie
sistemul de pu&licitate o&i+nuit% al acestor &unuri.
2,ricine se afl# la un moment dat 'n posesia unui &un mo&il este pre"umat c# are un
titlu de do&(ndire a dreptului de proprietate asupra &unului: prevede art. @<0 C.civ.
!n ca-ul :n care vân-ătorul de rea1credinţă a vândut de două ori lucrul mobil corporal6 are
pre9erinţă cel care a intrat mai :ntâi cu bună1credinţă :n posesia lucrului6 c8iar dacă a 9ost al
doilea cumpărător 3posterior tempore, potior #ure4.
!n ce prive"te privilegiile acestea sunt opo-abile terţilor 9ără să 9ie necesară :nscrierea lor :n
registrele de publicitate6 dacă prin lege nu se prevede alt9el 3art' 277F C'civ'4'
Codul civil reglementea-ă "i ipoteca mobiliară asupra bunurilor mobile6 corporale sau
incorporale 3art' 27G@127G/ C'civ'4'
,ublicitatea ipotecilor mobiliare se asigură prin :nscrierea lor :n ar8ivă6 dacă prin lege nu se
dispune alt9el 3art' 2F0/ alin' 324 C'civ'4'
31
!nregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare6 a operaţiunilor asimilate acestora6
precum "i a altor drepturi prevă-ute de lege se e9ectuea-ă :n r8iva Clectronică de Garanţii &eale
#obiliare6 a cărei organi-are "i 9uncţionare se reglementea-ă prin lege specială 3art' 2F.7 C'civ'4'
C;istă un sistem de publicitate al bunurilor mobile care sunt a9ectate ca garanţie reală pentru
anumite creanţe băne"ti6 reglementat de Titlul =< (&egimul %uridic al garanţiilor reale mobiliare)
al *egii nr' //I./// privind unele măsuri de accelerare a re9ormei economice'
Secţiunea a (-a – 3fectele contractului de vânzare!cumpărare
Efectele contractului de v(n"are)cump#rare sunt o&li!aiile pe care acesta le creea"# 'n
sarcina v(n"#torului +i% respectiv% a cump#r#torului.
Obligaţiile părţilor trebuie să 9ie stipulate :n contract :n mod clar'
=n ca"ul 'n care 'nelesul contractului ar fi neclar dup# aplicarea re!ulilor de
interpretare prev#"ute de art. .;//).;/? C.civ.% toate clau"ele 'ndoielnice se interpretea"#
'n favoarea cump#r#torului% su& re"erva re!ulilor aplica&ile contractelor 'nc-eiate cu
consumatorii +i contractele de ade"iune% prin dero!are de la re!ula sta&ilit# de art. .;/@
C.civ. potrivit c#reia 'n materie de contracte interpretarea se face 'n favoarea celui care se
o&li!#.
J .' 'bligaţiile vânzătorului
V(n"#torul are trei o&li!aii principale>
.. s# transmit# proprietatea &unului sau% dup# ca"% dreptul v(ndutA
;. s# predea &unulA
<. s# 'l !arante"e pe cump#r#tor contra eviciunii +i viciilor &unului 5art. ./7; C.civ.6.
,rima obligaţie este o obligaţie (de dare)6 iar celelalte două sunt obligaţii de (9acere)'
Când predarea se 9ace ulterior trans9erului dreptului de proprietate6 vân-ătorul mai are
o&li!aia de conservare a lucrului p(n# la predare'
!ntrucât normele civile sunt supletive6 obligaţiile vân-ătorului enumerate mai sus vor 9i
considerate stipulate :n contract6 c8iar dacă părţile nu le1au prevă-ut e;pres'
,e de altă parte datorită caracterului dispo-itiv al normelor care reglementea-ă contractul de
vân-are1cumpărare6 părţile pot modi9ica obligaţiile de 9acere6 prevă-ute de art' .>@2 C'civ' 9ie :n
sensul agravării răspunderii6 9ie :n cel al e;onerării de răspundere'
*u se poate 'ns# renuna la o&li!aia de dare 5transmiterea propriet#ii lucrului6 +i nici
la cea de plat# a preului% deoarece aceste o&li!aii sunt de esena oric#rei v(n"#ri)
cump#r#ri.
!n lipsa vreuneia dintre aceste obligaţii contractul de vân-are1cumpărare este nul absolut'
,ractic6 :n această situaţie6 nici nu se poate vorbi despre o vân-are1cumpărare'
!n s9âr"it6 părţile pot stipula "i alte obligaţii :n contractul de vân-are1cumpărare6 cu condiţia
ca ele să 9ie licite "i morale'
.6 Cea mai important# o&li!aie a v(n"#torului este cea de a transmite proprietatea
&unului v(ndut cump#r#torului.
V(n"#torul este o&li!at s# transmit# cump#r#torului proprietatea &unului v(ndut%
prevede art. ./7< C.civ.
,dat# cu proprietatea% cump#r#torul do&(nde+te toate drepturile +i aciunile accesorii
ce au aparinut v(n"#torului.
Dac# le!ea nu dispune altfel% dispo"iiile referitoare la transmiterea propriet#ii se
aplic# 'n mod corespun"#tor +i atunci c(nd prin v(n"are se transmite un alt drept dec(t
dreptul de proprietate.
32
Drepturile reale se constituie "i se transmit prin acordul de voinţe al părţilor6 c8iar dacă
bunurile nu au 9ost predate6 dacă acest acord poartă asupra unor bunuri determinate ori prin
individuali-area bunurilor6 dacă acordul poartă asupra unor bunuri de gen'
Bructele bunului sau dreptului transmis se cuvin dobânditorului de la data trans9erului
proprietăţii bunului ori6 după ca-6 a cesiunii dreptului6 a9ară de ca-ul :n care prin lege sau prin
voinţa părţilor se dispune alt9el'
Dispo-iţiile :n materie de carte 9unciară6 precum "i dispo-iţiile re9eritoare la trans9erul
anumitor categorii de bunuri mobile sunt aplicabile după ca-'
C(t timp &unul nu este predat% riscul pieirii fortuite r#m(ne 'n sarcina de&itorului
o&li!aiei de predare% c-iar dac# proprietatea a fost transferat# do&(nditorului% afar# de
ca"ul c(nd p#rile nu au stipulat contrariul. =n ca"ul pieirii fortuite a &unului% de&itorul
o&li!aiei de predare pierde dreptul la contraprestaie% iar dac# a primit)o% este o&li!at s# o
restituie 5art. .;78 C.civ.6.
Cu toate acestea6 creditorul pus :n :ntâr-iere preia riscul pieirii 9ortuite a bunului' Cl nu se
poate libera c8iar dacă ar dovedi că bunul ar 9i pierit "i dacă obligaţia de predare ar 9i 9ost
e;ecută la timp'
Cu e9cepia ca"urilor prev#"ute de le!e ori dac# din voina p#rilor nu re"ult#
contrariul% proprietatea se str#mut# de drept cump#r#torului din momentul 'nc-eierii
contractului% c-iar dac# &unul nu a fost predate ori preul nu a fost pl#tit 'nc# 5solo
consensus6 5art. ./78 C.civ.6.
=n ca"urile anume prev#"ute de le!e% v(n"area nu poate fi opus# terilor dec(t dup#
'ndeplinirea formalit#ilor de pu&licitate respective.
=n materie de v(n"are de imo&ile% str#mutarea propriet#ii de la v(n"#tor la
cump#r#tor este supus# dispo"iiilor de carte funciar#. V(n"#torul este o&li!at s# radie"e
din cartea funciar#% pe c-eltuiala sa% drepturile 'nscrise asupra imo&ilului v(ndut% dac#
acestea sunt stinse 5art. ./7/6.
C(nd v(n"area are ca o&iect &unuri de !en% proprietatea nu se transfer#
cump#r#torului dec(t dup# individuali"area acestora prin predare% num#rare% c(nt#rire%
m#surare ori prin orice alt mod convenit sau impus de natura &unului 5art. ./7@ C.civ.6.
Dacă :nsă mai multe bunuri sunt vândute :n loc "i pentru un preţ unic "i global6 proprietatea
se strămută cumpărătorului :ndată ce contractul s1a :nc8eiat6 c8iar dacă bunurile nu au 9ost
individuali-ate'
+a vân-area după mostră sau model6 proprietatea se strămută la momentul predării bunului'
Stipulaia prin care v(n"#torul '+i re"erv# proprietatea &unului p(n# la plata inte!ral#
a preului este vala&il# c-iar dac# &unul a fost predat. Aceast# stipulaie nu poate fi 'ns#
opus# terilor dec(t dup# 'ndeplinirea formalit#ilor de pu&licitate cerute de le!e% dup#
natura &unului 5art. ./?8 C.civ.6.
=n ca"urile 'n care proprietatea nu se transmite 'n momentul 'nc-eierii contractului
5ca"ul &unurilor imo&ile% &unurilor de !en% al &unurilor viitoare sau c(nd transferul este
afectat de o condiie suspensiv#6% v(n"#torul este o&li!at s# efectue"e actele sau faptele
necesare pentru a opera transferul dreptului de proprietate.
;6 ,&li!aia de predare a lucrului v(ndut
Prin predare se 'nele!e punerea la dispo"iia cump#r#torului a &unului v(ndut%
'mpreun# cu tot ceea ce este necesar% dup# 'mpre$ur#ri% pentru e9ercitarea li&er# +i
ne'n!r#dit# a persoanei 5art. ./?0 C.civ.6.
,&li!aia de a preda &unul se 'ntinde +i la accesoriile sale% precum +i la tot ce este
destinat folosinei sale perpetue.
V(n"#torul este% o&li!at s# predea 'mpreun# cu &unul +i titlurile +i documentele
privitoare la proprietatea sau folosina acestuia.
33
!n ca-ul bunurilor de gen6 vân-ătorul nu este liberat de obligaţia de predare c8iar dacă lotul
din care 9ăceau parte bunurile respective a pierit :n totalitate6 a9ară numai dacă lotul era anume
arătat :n convenţie 3art' .>G> alin' 374 C'civ'4'
P(n# la predare% v(n"#torul are o&li!aia de a conserva &unul% pentru c# lucrul tre&uie
predat 'n starea 'n care se afla 'n momentul contract#rii.
#odul de e;ecutare a obligaţiei de predare di9eră după cum este vorba despre un bun cert6
determinat6 când se transmite posesia acestuia6 sau este vorba de bunuri de gen6 când se predau
bunuri :n cantitatea "i calitatea :n care au 9ost contractate6 după individuali-area lor prin
cântărire6 măsurare sau numărare'
,redarea imobilelor se 9ace prin punerea acestuia la dispo-iţia cumpărătorului6 liber de orice
bunuri ale vân-ătorului'
.
,redarea bunului mobil se poate 9ace prin remiterea materială 9ie prin remiterea titlului
repre-entativ ori a unui alt document sau lucru care permite cumpărătorului preluarea :n orice
moment'
Tradiţiunea lucrurilor necorporale se 9ace prin remiterea titlurilor6 sau prin u-ul ce 9ace
cumpărătorul de dânsele6 cu consimţământul vân-ătorului'
=ân-ătorul este obligat să predea o dată cu bunul "i 9ructele produse de acesta din momentul
strămutării proprietăţii până :n momentul predării'
,redarea se 9ace la locul unde se a9la lucrul vândut :n momentul contractării6 dacă6 nu re-ultă
alt9el din convenţia părţilor ori6 :n lipsa acesteia6 din u-anţe 3art' .>G/ C'civ'4'
Bunul tre&uie s# fie predat 'n starea 'n care se afla 'n momentul 'nc-eierii contractului.
Cump#r#torul are o&li!aia ca imediat dup# preluare s# verifice starea &unului potrivit
u"anelor 5art. ./@1 C.civ.6.
Dac# 'n urma verific#rii sunt descoperite vicii% cump#r#torul tre&uie s#)l informe"e pe
v(n"#tor despre acestea f#r# 'nt(r"iere. =n lipsa inform#rii% se consider# c# v(n"#torul +i)a
e9ecutat o&li!aia de predare conform st#rii &unului din momentul 'nc-eierii contractului.
Cu toate acestea% 'n privina viciilor ascunse% r#m(n aplica&ile dispo"iiile le!ale
privind !arania pentru vicii.
!n ca-ul :n care cumpărătorul contestă calitatea sau starea bunului pe care vân-ătorul i l1a pus
la dispo-iţie6 pre"edintele %udecătoriei de la locul prevă-ut pentru e;ecutarea obligaţiei de
predare6 te cererea oricăreia dintre părţi6 va desemna de :ndată un e;pert :n vederea constatării'
,rin aceea"i 8otărâre se poate dispune sec8estrarea sau depo-itarea bunului'
Dacă păstrarea bunului ar putea aduce mari pagube sau ar oca-iona c8eltuieli :nsemnate6 se
va putea dispune c8iar vân-area pe c8eltuiala proprietarului6 :n condiţiile stabilite de instanţă'
Hotărârea de vân-are va trebui comunicată :nainte de punerea ei :n e;ecutare celeilalte părţi
sau repre-entantului său6 dacă unul dintre ace"tia se a9lă :ntr1o localitate situată :n circumscripţia
%udecătoriei care a pronunţat 8otărârea' !n ca- contrar6 8otărârea va 9i comunicată :n termen de
trei -ile de la e;ecutarea ei'
Fructele &unului v(ndut se cuvin cump#r#torului din "iua do&(ndirii propriet#ii% dac#
nu s)a convenit altfel'
2
1
(C8iar dacă :n contractul de vân-are1cumpărare al unui apartament nu s1a prevă-ut o clau-ă cu privire la data
eliberării sale de către vân-ător6 cumpărătorul este :ndreptăţit să solicite oricând evacuarea lui "i a oricărei alte
persoane pentru lipsă de titlu') Trib'mun' $ucure"ti6 secţ' a <<<1a civilă6 deci-ia nr' @.@I.//.' Culegere de practică
civilă pe anul .//.6 nr' din .//26 p' @@'
2
(!n ca-ul :n care convenţia privitoare la transmiterea proprietăţii unui bun este lovită de nulitate pentru orice motiv
prevă-ut de lege6 pronunţarea nulităţii nu produce nici o consecinţă :n ceea ce prive"te reţinerea 9ructelor culese de
către cumpărător6 căruia vân-ătorul i1a predat 9olosinţa tocmai pentru a culege 9ructele' Situaţia este similară6 cu
privire la 9ructe6 "i :n ipote-a :n care operea-ă re-oluţiunea convenţiei "i are loc restabilirea situaţiei anterioare6 adică
restituirea preţului de către vân-ător "i redarea 9olosinţei de către cumpărător'
Ceea ce trebuie considerat esenţial :n ambele situaţii6 atât :n ipote-a anulării cât "i a re-oluţiunii6 este nu numai ca
acestea să e;ceadă :nţelegerea părţilor6 ci "i buna1credinţă :n posesia "i 9olosinţa bunului') T'S'6 s'civ'6 dec' nr'
.727I./@G6 :n &epertoriu6 ./@?1./G06 p' G.'
34
C-eltuielile pred#rii sunt 'n sarcina v(n"#torului% iar cele ale ridic#rii 'n sarcina
cump#r#torului% dac# nu s)a stipulat contrariul.
#ăsurarea6 cântărirea "i c8eltuielile de predare a bunului sunt :n sarcina vân-ătorului6 iar
cele de preluare "i transport de la locul e;ecutării sunt :n sarcina cumpărătorului6 dacă nu s1a
convenit alt9el 3art' .>>> alin' 324 C'civ'4'
!n lipsa u-anţelor sau a unei stipulaţii contrare6 dacă bunul trebuie transportat dintr1un loc :n
altul vân-ătorul trebuie să se ocupe de e;pediere pe c8eltuiala cumpărătorului' =ân-ătorul este
liberat când predă bunul transportatorului ori e;peditorului' C8eltuielile de transport sunt :n
sarcin cumpărătorului 3art' .>>@ C'civ'4'
Cumpărătorul poate cere predarea bunului de :ndată ce preţul este plătit a9ară dacă nu s1a
stipulat un termen pentru predare' Dacă :nsă6 ca urmare a unor :mpre%urări cunoscute
cumpărătorului la momentul vân-ării predarea bunului nu se poate 9ace decât după trecerea unui
termen6 părţile sunt pre-umate că au convenit ca predarea să aibă loc la e;pirarea acelui termen'
Dacă obligaţia de plată a preţului este a9ectată de un termen "i6 după vân-are6 cumpărătorul a
devenit insolvabil ori garanţiile acordate vân-ătorului s1au diminuat6 vân-ătorul poate suspenda
e;ecutarea obligaţiei de predare cât timp cumpărătorul nu acc9rdă garanţii :ndestulătoare că va
plăti preţul la termenul stabilit'
Dacă :nsă6 la data :nc8eierii contractului6 vân-ătorul cuno"tea insolvabilitatea
cumpărătorului6 atunci acesta din urmă păstrea-ă bene9iciul termenului6 dacă starea sa de
insolvabilitate nu s1a agravat :n mod substanţial'
,&li!aia de predare a lucrului !enerea"# 'n sarcina v(n"#torului o&li!aia de a
conserva &unul 'ntre momentul 'nc-eierii contractului 5deci al transmiterii dreptului de
proprietate6 +i momentul pred#rii lui efective.
&e-ultă6 deci6 că obligaţia de conservare e;istă "i 9uncţionea-ă doar :n situaţia :n care lucrul
individual determinat nu este predat :n :nsu"i momentul :nc8eierii contractului'
Obligaţia de conservare a lucrului vândut :"i are 9undamentul :n obligaţia vân-ătorului de a
preda lucrul :n aceea"i stare :n care se a9la :n momentul :nc8eierii contractului'
=n ca"ul ne'ndeplinirii o&li!aiei de conservare% v(n"#torul va r#spunde% fiind pre"umat
'n culp#% pentru deteriorarea sau pieirea &unului% ca un depo"itar.
=ân-ătorul va 9i e;onerat de răspundere6 numai dacă va dovedi că deteriorarea sau pieirea
bunului se datorea-ă ca-ului 9ortuit6 9orţei ma%ore sau 9aptei cumpărătorului ori a unui terţ'
C8eltuielile de conservare a lucrului sunt :n sarcina cumpărătorului'
&ăspunderea vân-ătorului pentru ne:ndeplinirea obligaţiei de predare a lucrului se anga%ea-ă
potrivit regulilor generale de e;ecutare a contractelor'
Dac# v(n"#torul nu face predarea la termenul sta&ilit de am&ele p#ri +i dac#
'nt(r"ierea nu provine dec(t din vina v(n"#torului% cump#r#torul va avea facultatea de a
ale!e 'ntre a cere fie punerea 'n posesie 5e9ecutarea 'n natur#6% fie re"oluiunea v(n"#rii.
Dacă predarea cu :ntâr-iere a lucrului a provocat un pre%udiciu cumpărătorului6 vân-ătorul va
putea 9i obligat la daune1interese'
=ân-ătorul nu este obligat să predea lucrul "i va putea invoca e;cepţia de nee;ecutare6 dacă
cumpărătorul nu plăte"te preţul de"i acesta este scadent'
!n ca-ul bunurilor de gen6 este admisă :n literatura %uridică "i posibilitatea procurării acestora
de la terţi pe seama vân-ătorului care nu "i1a e;ecutat obligaţia'
,entru e;ecutarea cu :ntâr-iere a obligaţiei de predare6 vân-ătorul datorea-ă daune1interese6
dar numai de la data punerii sale :n :ntâr-iere'
<6 ,&li!aia de !aranie
V(n"#torul este o&li!at s# 'l !arante"e pe cump#r#tor contra eviciunii +i contra viciilor
&unului 5art. ./7; alin. 5.6 pct. <6 C.civ.6.
A6 4aranţia contra evicţiunii
35
Eviciunea este pierderea total# sau parial# a dreptului de proprietate asupra lucrului
ori tul&urarea cump#r#torului 'n e9ercitarea dreptului s#u de proprietate.
V(n"#torul este de drept o&li!at s#)l !arante"e pe cump#r#tor 'mpotriva eviciunii care
l)ar 'mpiedica total sau parial 'n st#p(nirea netul&urat# a &unului v(ndut 5art. ./@0 alin.
5.6 C.civ.6.
.
Obligaţia de garanţie a vân-ătorului contra evicţiunii e;istă atât 9aţă de cumpărător6 cât "i
9aţă de orice dobânditor subsecvent6 indi9erent dacă acesta este cu titlu oneros ori cu titlu gratuit'
Obligaţia de garanţie contra evicţiunii a vân-ătorului se transmite mortis causa la succesorul
său universal sau la succesorii săi cu titlu universal'
Eviciunea poate fi 2de fapt3 sau 2de drept3.
Eviciunea cump#r#torului poate proveni din fapta imputa&il# a v(n"#torului sau din
preteniile unui ter.
=ân-ătorul este obligat la garanţie :n ambele ipote-e'
a6 Prin 2fapt imputa&il v(n"#torului3 se 'nele!e orice fapt sau act anterior v(n"#rii%
dar ascuns cump#r#torului% sau ulterior v(n"#rii% dar neprev#"ut 'n contract% s#v(r+it de
v(n"#tor sau de succesorii s#i universali ori cu titlu universal% de natur# s# 'l tul&ure pe
cump#r#tor 'n lini+tita folosin# a &unului.
Garanţia este datorată :mpotriva evicţiunii ce provine din 9apte imputabile vân-ătorului6
c8iar dacă acestea s1au ivit ulterior vân-ării 3art' .>/? alin' 374 C'civ'4'
=mpotriva tul&ur#rilor provenind de la v(n"#tor% cump#r#torul se poate ap#ra
invoc(nd e9cepia de !aranie% 'ntemeiat# pe principiul c# 2Acela care tre&uie s# !arante"e
pentru eviciune nu poate s# evin!#3 5art. ./@/ C.civ.6.
C;cepţia poate 9i invocată "i :n situaţia :n care vân-ătorul :l tulbură pe cumpărător :n temeiul
unei noi calităţi pe care a dobândit1o ulterior :nc8eierii contractului'
Obligaţia de garanţie a vân-ătorului se transmite la succesorii universali sau cu titlu universal
ai de9unctului'
C;cepţia nu poate 9i :nsă opusă succesorilor cu titlu particular ai vân-ătorului'
Este asimilat# cu eviciunea prin faptul personal a v(n"#torului 5direct#6 +i eviciunea
reali"at# de acesta prin intermediul unui ter 5indirect#6.
Obligaţia de garanţie contra evicţiunii este indivi-ibilă :ntre debitori 3art' .>/@ C'civ'4'
V(n"#torul nu se poate sustra!e de la r#spunderea pentru eviciune care ar re"ulta din
faptul s#u personal% orice convenie contrar# fiind nul#.
Art. ./@@ C.civ. prevede 'n acest sens c# 2C-iar dac# s)a convenit c# v(n"#torul nu va
datora nicio !aranie% el r#spunde totu+i de eviciunea cau"at# ulterior v(n"#rii prin faptul
s#u personal% ori de cea provenit# din cau"e pe care% cunosc(ndu)le 'n momentul v(n"#rii%
le)a ascuns cump#r#torului. ,rice stipulaie contrar# este considerat# nescris#:.
&6 =n ca"ul 'n care tul&urarea provine din fapta unui ter% v(n"#torul are o&li!aia s# 'l
apere pe cump#r#tor.
Dacă cumpărătorul a 9ost evins6 vân-ătorul va suporta consecinţele6 indi9erent dacă a 9ost de
bună sau de rea1credinţă'
2Darania este datorat# 'mpotriva eviciunii ce re"ult# din preteniile unui ter numai
dac# acestea sunt 'ntemeiate pe un drept n#scut anterior datei v(n"#rii +i care nu a fost
adus la cuno+tina cump#r#torului p(n# la acea dat: 5art. ./@0 alin. 5;6 C.civ.6.
,entru e;istenţa obligaţiei de garanţie pentru evicţiune prin 9apta unui terţ trebuie să e;iste
mai multe condiiiH
– tul&urarea s# fie de drept 5deci s# ai&# un temei $uridic6 +i nu de fapt
1
(cela care se :n9ăţi"ea-ă ca proprietar al bunului6 deci ca vân-ător :n nume propriu6 determinând o eroare
comună6 "i invincibilă6 :n sensul că are această calitate6 de"i :n realitate nu o are6 se comportă ca un vân-ător aparent
"i6 indi9erent de buna sau reaua sa credinţă6 răspunde de evicţiune 9aţă de cumpărător'
!n realitate6 proprietarul aparent nu este decât vân-ătorul bunului altuia6 iar o asemenea vân-are6 :n ca-ul când
ambele părţi sau cel puţin cumpărătorul este de bună credinţă6 este anulabilă') T'S'6 col'civ'6 Deci-ia 2??@I./??6 :n
&epertoriu6 ./?21./>/6 p' ?/'
36
!mpotriva tulburărilor de 9apt6 cumpărătorul are mi%loace proprii de apărare6 "i anume
acţiunile posesorii :n complângere "i respectiv :n reintegrare'
Dreptul invocat de terţ poate 9i un drept real 3de proprietate6 de u-u9ruct6 servituţi nedeclarate
"i neaparente6 de ipotecă sau privilegii4 sau un drept de creanţă 3un contract de locaţiune al
imobilului pe care vân-ătorul nu1l comunică cumpărătorului6 la :nc8eierea vân-ării4D
– cau"a eviciunii 5dreptul pretins de ter6 s# fie anterioar# v(n"#rii
,entru o u-ucapiune :ncepută :nainte de vân-are6 dar :mplinită după aceasta6 vân-ătorul nu
răspunde pentru că cumpărătorul a avut posibilitatea să o :ntrerupă'
– cau"a eviciunii s# nu fi fost adus# la cuno+tina cump#r#torului p(n# la data v(n"#rii
!n ca-ul :n care cau-a evicţiunii i1a 9ost comunicată6 cumpărătorul a cumpărat pe riscul său'
Sarcina probei cunoa"terii cau-ei de evicţiune de către cumpărător incumbă vân-ătorului
care dore"te să 9ie e;onerat de obligaţia de garanţie pentru 9apta terţului'
!n ma%oritatea ca-urilor6 evicţiunea este re-ultatul admiterii unei acţiuni :n %ustiţie promovată
de terţul evingător'
!ntrucât e;istă "i ca-uri de evicţiune care nu au ca temei o 8otărâre %udecătorească 3de
e;emplu cumpărătorul renunţă la dreptul său 9ără %udecată6 sau cumpărătorul plăte"te creanţă
ipotecară pentru a purga imobilul "i a1. păstra46 acţiunea :n %ustiţie a terţului :mpotriva
cumpărătorului nu constituie o condiţie de e;istenţă a obligaţiei de garanţie pentru evicţiune'
Efectele o&li!aiei de !aranie sunt diferite% 'n funcie de momentul 'n care intervine
eviciunea.
Anterior eviciunii6 vân-ătorul are obligaţia de a nu 9ace nimic de natură să tulbure 9olosinţa
lini"tită a lucrului de către cumpărător6 de a se abţine de la orice ar tulbura 9olosinţa lini"tită a
lucrului'
=n timpul eviciunii 3cel mai adesea :n timpul procesului de evicţiune4 vân-ătorul are o
obligaţie de a 9ace tot ceea ce este necesar pentru a1l apăra pe cumpărător :mpotriva terţului'
Calea procesuală prin care vân-ătorul spri%ină apărarea cumpărătorului este intervenia
voluntar# accesorie 'n proces :n interesul pârâtului cumpărător'
Cumpărătorul are la :ndemână6 la rândul său6 :n ca-ul :n care vân-ătorul nu intervine
voluntar :n proces6 cererea de c-emare 'n !aranie pe cale incidental# a v(n"#torului pentru
a1l apăra :mpotriva evicţiunii'
Cumpărătorul c8emat :n %udecată de un terţ care pretinde că are drepturi asupra lucrului
vândut trebuie să1l c8eme :n cau-ă pe vân-ător' !n ca-ul :n care nu a 9ăcut1o6 9iind condamnat
printr1o 8otărâre intrată :n puterea lucrului %udecat6 pierde dreptul de garanţie dacă vân-ătorul
dovede"te că e;istau motive su9iciente pentru a se respinge cererea'
Cumpărătorul care6 9ără a e;ista o 8otărâre %udecătorească6 a recunoscut dreptul terţului
pierde dreptul de garanţie6 a9ară de ca-ul :n care dovede"te că nu e;istau motive su9iciente pentru
a :mpiedica evicţiunea 3art' .@0? C'civ'4'
V(n"#torul +i cump#r#torul pot conveni s# e9tind# sau s# restr(n!# o&li!aia de
!aranie. Ei pot c-iar conveni s#)l e9onere"e pe v(n"#tor de orice !aranie contra eviciunii.
Stipulaia prin care o&li!aia de !aranie a v(n"#torului este restr(ns# sau 'nl#turat#
nu)l e9onerea"# pe acesta de o&li!aia de a restitui preul% cu e9cepia ca"ului 'n care
cump#r#torul +i)a asumat riscul producerii sale.
Totu"i6 c8iar dacă s1a convenit că vân-ătorul nu va datora nici o garanţie6 el răspunde totu"i
de evicţiunea cau-ată ulterior vân-ării prin 9aptul său personal ori de cea provenită din cau-e pe
care6 cunoscându1le :n momentul vân-ării6 le1a ascuns cumpărătorului' Orice stipulaţie contrară
este considerată nescrisă'
Cumpărătorul poate cere re-oluţiunea vân-ării dacă a 9ost evins de :ntregul bun sau de o
parte a acestuia :ndea%uns de :nsemnată :ncât6 dacă ar 9i cunoscut evicţiunea6 el nu ar mai 9i
:nc8eiat contractul'
37
Odată cu re-oluţiunea6 cumpărătorul poate cere restituirea preţului "i repararea pre%udiciului
su9erit 3art' .@00 C'civ'4'
.
=ân-ătorul este ţinut să :napoie-e preţul :n :ntregime c8iar dacă6 la data evicţiunii6 valoarea
bunului vândut a scă-ut sau dacă bunul a su9erit deteriorări :nsemnate6 9ie din negli%enţa
cumpărătorului6 9ie prin 9orţă ma%oră'
Dacă6 :nsă6 cumpărătorul a obţinut un bene9iciu :n urma deteriorărilor cau-ate bunului6
vân-ătorul are dreptul să scadă din preţ o sumă corespun-ătoare acestui bene9iciu'
Dacă lucrul vândut are6 la data evicţiunii6 o valoare mai mare6 din orice cau-ă6 vân-ătorul
este dator să plătească cumpărătorului6 pe lângă preţul vân-ării6 sporul de valoare acumulat până
la data evicţiunii'
Termenul de prescripie pentru introducerea aciunii 'n !aranie contra eviciunii este
cel de drept comun 5< ani6% care 'ncepe s# cur!# de la data producerii eviciunii.
Daunele)interese datorate de v(n"#tor cuprind>
a6 valoarea fructelor pe care cump#r#torul a fost o&li!at s# le restituie celui care l)a
evinsA
&6 c-eltuielile de $udecat# efectuate de cump#r#tor 'n procesul cu cel ce l)a evins%
precum +i 'n procesul de c-emare 'n !aranie a v(n"#toruluiA
c6 c-eltuielile 'nc-eierii +i e9ecut#rii contractului de c#tre cump#r#torA
d6 toate celelalte pierderi suferite ori c(+ti!uri nereali"ate de c#tre cump#r#tor din
cau"a eviciunii.
=ân-ătorul este ţinut de asemenea6 să ramburse-e cumpărătorului sau să 9acă să i se
ramburse-e de către terţul evingător toate c8eltuielile pentru lucrările e9ectuate :n legătură cu
bunul vândut6 9ie că lucrările sunt autonome6 9ie că sunt adăugate6 dar6 :n acest din urmă ca-6
numai dacă sunt necesare sau utile'
Dacă vân-ătorul a cunoscut cau-a evicţiunii la data :nc8eierii contractului6 "i este deci de
rea1credinţă6 el este dator să ramburse-e cumpărătorului "i c8eltuielile 9ăcute pentru e9ectuarea
"i6 după ca-6 ridicarea lucrărilor voluptuare'
=n ca"ul 'n care eviciunea parial# nu atra!e re"oluiunea contractului% v(n"#torul
tre&uie s# restituie cump#r#torului o parte din pre proporional# cu valoarea p#rii de
care a fost evins +i% dac# este ca"ul% s# pl#teasc# daune)interese.
Când cumpărătorul a păstrat bunul cumpărat plătind terţului evingător o sumă de bani sau
dându1i un alt bun6 vân-ătorul este liberat de urmările garanţiei6 :n primul ca- prin rambursarea
către cumpărător a sumei plătite cu dobân-i calculate de la data plăţii6 iar :n al doilea ca- prin
plata valorii bunului dat6 precum "i6 :n ambele ca-uri6 a tuturor c8eltuielilor a9erente'
B6 4aranţia contra viciilor bunului vândut
Darania contra viciilor &unului v(ndut este consecina o&li!aiei v(n"#torului de a
asi!ura cump#r#torului folosina util# a &unului.
V(n"#torul !arantea"# cump#r#torul contra oric#ror vicii ascunse care fac &unul
v(ndut impropriu 'ntre&uin#rii la care este destinat sau care 'i mic+orea"# 'n asemenea
1
(Daunele1interese pot 9i solicitate de cumpărător ca urmare a evicţiunii totale6 produse prin retrocedarea către
adevăratul proprietar6 a imobilului ac8i-iţionat' Cum la data :nc8eierii contractului de vân-are1cumpărare ambele
părţi au 9ost de bună1credinţă6 "i cumpărătorul nu a cunoscut :mpre%urarea că nu tratea-ă cu adevăratul proprietar6
cumpărătorul este :ndreptăţit la di9erenţa :ntre preţul de ac8i-iţionare "i valoarea actuală a imobilului6 precum "i la
spe-ele vân-ării') <'C'C'J'6 Secţ' civilă "i de proprietate intelectuală6 dec'civ' nr' @G.? din .? noiembrie 200@6 :n
(Jurisprudenţa Secţiei civile "i de proprietate intelectuală) a <'C'C'J'6 pe anul 200@6 nr' F/6 p' ./F'
(!n ca-ul re-oluţiunii des9iinţarea contractului depinde e;clusiv de voinţa părţii 9aţă de care cealaltă parte nu "i1a
e;ecutat culpabil obligaţia6 deoarece creditorul acestei obligaţii are un drept de opţiune' Cl poate opta :ntre
e;ecutarea directă "i des9iinţarea contractului'
cest drept de opţiune este un bene9iciu creat :n 9avoarea părţii care "i1a e;ecutat obligaţia asumată'
cordarea termenului de graţie :n vederea e;ecutării obligaţiilor poate 9i dispus de instanţă ori de câte ori aprecia-ă
asupra oportunităţii cererii 9ormulate') <'C'C'J'6 Jurisprudenţa secţiei civile pe anul 200@6 nr' F@6 p' .G7'
38
m#sur# 'ntre&uinarea sau valoarea 'nc(t% dac# le)ar fi cunoscut% cump#r#torul nu ar fi
cump#rat sau ar fi dat un pre mai mic 5art. .717 alin. 5.6 C.civ.6.
Este ascuns acel viciu care la data contract#rii nu poate fi descoperit de c#tre un
cump#r#tor prudent +i dili!ent f#r# a fi nevoie de asisten# de specialitate.
.
Darania este datorat# dac# viciul sau cau"a lui e9ista la data pred#rii &unului.
V(n"#torul nu datorea"# !aranie pentru viciile pe care cump#r#torul le cuno+tea la
'nc-eierea contractului.
=n v(n"#rile silite nu se datorea"# !aranie contra viciilor ascunse.
&ăspunderea contra viciilor ascunse pre-intă asemănări cu viciul erorii6 dar nu se identi9ică
cu acesta6 :ntrucât eroarea6 ca viciu de consimţământ6 poartă asupra substanţei obiectului
convenţiei sau asupra identităţii cocontractantului6 :n ca-ul contractelor :nc8eiate intuitu
persoane.
Dac# p#rile nu au convenit altfel% v(n"#torul este o&li!at s# !arante"e contra viciilor
ascunse% c-iar +i atunci c(nd nu le)a cunoscut 5art. .71? alin. 5.6 C.civ.6.
Clau"# care 'nl#tur# sau limitea"# r#spunderea pentru vicii este nul# 'n privina
viciilor pe care v(n"#torul le)a cunoscut ori tre&uia s# le cunoasc# la data 'nc-eierii
contractului.
,&li!aia de !aranie +i r#spunderea funcionea"# numai pentru viciile ascunse ale
lucrului v(ndut +i nu pentru viciile aparente pe care cump#r#torul putea descoperi sin!ur%
printr)o verificare normal#'
2
1
(=iciile ascunse sunt de9icienţe calitative ale bunului vândut sau dat :n sc8imb6 care6 e;istând :n momentul predării
sale6 nu :1au 9ost cunoscute dobânditorului "i nici nu puteau 9i descoperite de el prin mi%loacele obi"nuite de
veri9icare "i care 9ac ca bunul să nu poată 9i :ntrebuinţat con9orm destinaţiei sale sau ca :ntrebuinţarea să 9ie atât de
mic"orată :ncât se presupune că dobânditorul n1ar 9i contractat ori n1ar 9i dat pe dânsul ceea ce a dat6 dacă le1ar 9i
cunoscut' !n toate aceste situaţii6 viciile trebuie să 9i e;istat :n momentul contractării'
&ăspunderea vân-ătorului sau copermutantului este antrenată deci numai :n situaţiile arătate6 adică numai pentru
anumite urmări ale viciilor ascunse6 acestea trebuind să 9ie grave "i să a9ecte-e lucrul :n esenţa lui'
"adar6 acţiunea dobânditorului nu poate 9i promovată decât numai dacă se 9ace dovada gravităţii viciilor ascunse
ale lucrului ce i1a 9ost transmis6 precum "i a 9aptului că ele au e;istat la data transmisiunii') T'S'6 s'civ'6 Deci-ia
GG?I./GF :n &epertoriu ./G01./G?6 p' G' !n acela"i sens6 T'S'6 s'civ'6 Deci-ia >.2I./G?6 nepublicată'
(=ân-ătorul răspunde pentru viciile ascunse ale bunului vândut6 dacă din cau-a lor nu poate 9i :ntrebuinţat potrivit
destinaţiei sale sau :ntrebuinţarea lui este atât de mic"orată :ncât se presupune că dobânditorul nu l1ar 9i ac8i-iţionat
sau nu ar 9i convenit vân-area la preţul stabilit6 dacă ar 9i cunoscut viciile'
,e de altă parte6 Codul civil prevede că vân-ătorul nu răspunde pentru viciile aparente6 despre care cumpărătorul a
putut 9i singur să se convingă'
Din aceste te;te re-ultă condiţiile ce se cer pentru ca viciile bunului vândut să poată anga%a răspunderea vân-ătorului
unui autoturism 9olosit' st9el6 viciul trebuie să 9ie ascuns6 adică să nu poată 9i constatat la prima vedere sau cu
prile%ul e;aminării lucrului'
=iciile ascunse sunt deci cele care nu pot 9i descoperite :n urma unei veri9icări serioase pe cale obi"nuită' De aceea6
lipsa de in9ormare6 de e;perienţă6 cât "i de nepriceperea cumpărătorului nu 9ac ca viciile pe care acesta nu le1a putut
constata singur să 9ie considerate vicii ascunse'
tunci când este vorba de un lucru a cărui cunoa"tere asupra calităţilor pe care le are ori eventual a unor de9ecţiuni6
este necesară o anumită pregătire6 cumpărătorul poale apela la o persoană cali9icată "i6 dacă nu o 9ace6 el este :n
culpă' Dimpotrivă6 dacă s1ar considera că sunt vicii ascunse "i acelea care au scăpat cumpărătorului la orice
veri9icare a sa6 s1ar a%unge la des9iinţarea cu u"urinţă a unor vân-ări "i deci la nerespectarea obligaţiilor asumate prin
contract' T'S.6 deci-ia ./7>I./GF6 s'civ'6 &epertoriu 3./G01./G?46 p' G>' se vedea "i T'S'6 Deci-ia .G7I./@G6 :n CD'
./@G6 p' ?/'
2
(,entru a se dispune re-oluţiunea unui contract de vân-are cumpărare al cărui obiect este un autoturism 9olosit6
urmea-ă a se considera vicii ascunse numai cele care nu puteau 9i descoperite după o veri9icare serioasă pe care
cumpărătorul era obligat să o 9acă personal sau apelând la o persoană cali9icată'
=iciul ascuns trebuie să e;iste la data :nc8eierii contractului "i să 9acă bunul de ne:ntrebuinţat ori să :i mic"ore-e :n
mod substanţial utilitatea6 ceea ce nu se poate reţine atunci când e necesară :nlocuirea unor piese u-ate'
Condiţiile care se cer pentru ca viciile lucrului vândut să poată anga%a răspunderea vân-ătorului unui autoturism
9olosit sunt cele generale prevă-ute de Codul civil'
!n primul rând6 viciul trebuie să 9ie ascuns6 adică să nu poată 9i constatat la prima vedere sau cu prile%ul e;aminării
lucrului vândut' semenea vicii ascunse sunt deci cele care nu pot 9i descoperite :n urma unei veri9icări serioase "i
pe cale obi"nuită' De aceea6 lipsa de in9ormare6 de e;perienţă6 cât "i nepriceperea cumpărătorului nu 9ac ca viciile pe
39
Viciul ascuns sau cau"a lui tre&uie s# e9iste la data pred#rii &unuluiD viciile apărute
ulterior nu anga%ea-ă răspunderea vân-ătorului6 pentru că riscurile trec asupra cumpărătorului
odată cu predarea bunului'
.
!n s9âr"it6 viciul tre&uie s# fie !rav6 adică să 9acă lucrul impropriu :ntrebuinţării după natură
sau să :i mic"ore-e valoarea de :ntrebuinţare6 ast9el :ncât cumpărătorul6 dacă l1ar 9i cunoscut6 nu
ar 9i cumpărat sau ar 9i cumpărat pe un preţ mai mic'
*u e;istă obligaţie de garanţie pentru vicii pentru bunurile cumpărate la vân-ările silite 3art'
.@0@ alin' 3?4 C'civ'4'
Cumpărătorul care a descoperit viciile ascunse ale lucrului este obligat să le aducă la
cuno"tinţa vân-ătorului :n termenul stabilit prin contract sau6 :n lipsă6 :n termen de trei luni6
pentru construcţii6 sau :n termen de două luni de la data la care le1a descoperit6 pentru celelalte
bunuri' !n ca- contrar6 la stabilirea despăgubirii ce vân-ătorul datorea-ă cumpărătorului pentru
viciile ascunse6 se va ţine seama "i de paguba pe care vân-ătorul a su9erit1o din cau-a
nedenunţării sau denunţării cu :ntâr-iere a viciilor 3art' .@0/ alin' 3.4 C'civ'4'
Când viciul apare :n mod gradual6 termenele menţionate mai sus :ncep să curgă din -iua :n
care cumpărătorul :"i dă seama de gravitatea "i :ntinderea viciului'
=ân-ătorul care a tăinuit viciul nu poate bene9icia :nsă de reducerea despăgubirii cu paguba
su9erită din cau-a nedenunţării sau demiterii cu :ntâr-iere a viciilor'
care acesta nu le1a putut constata singur să 9ie considerate vicii ascunse'
tunci când este vorba despre un lucru pentru a cărui cunoa"tere este necesară o anumită pregătire6 cumpărătorul
poate să apele-e la o persoană cali9icată "i6 dacă nu o 9ace6 el este considerat :n culpă' Dacă s1ar considera6
dimpotrivă6 că viciile ascunse sunt "i acelea care au scăpat cumpărătorului la orice veri9icare a sa6 s1ar a%unge la
des9iinţarea cu u"urinţă a vân-ărilor "i deci6 la nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract'
!n al doilea rând6 viciile ascunse atrag răspunderea vân-ătorului numai :n măsura :n care ele 9ac ca bunul vândut să
nu poată 9i :ntrebuinţat potrivit destinaţiei sale ori să1i mic"ore-e :n mod substanţial utilitatea6 ast9el :ncât6 dacă
cumpărătorul le1ar 9i cunoscut6 nu l1ar 9i cumpărat' Dacă lucrul6 de"i pre-intă anumite de9ecţiuni6 c8iar ascunse 9iind6
poate 9i 9olosit con9orm destinaţiei sale6 acţiunea 9ormulată nu ar putea 9i primită'
Ca urmare6 :mpre%urarea că pentru :ntrebuinţarea :n continuare a unui autoturism 9olosit este necesară :nlocuirea
unor piese a9late :ntr1o stare avansată de u-ură nu antrenea-ă obligaţia de garanţie pentru vicii ascunse6 cu atât mai
mult cu cât :nstrăinarea s1a 9ăcut la un preţ in9erior celui corespun-ător unui autoturism nou6 ceea ce demonstrea-ă
că dobânditorul a cunoscut 9aptul că măcar o parte din piese sunt :n stare de u-ură avansată') T'S'6 s'civ'6 Deci-ia
.G7I./@G6 :n !ndreptar6 p' .>F'
1
Codul civil reglementea-ă răspunderea vân-ătorului pentru viciile ascunse ale bunului vândut6 dacă din cau-a lor
nu poate 9i :ntrebuinţat potrivit destinaţiei sale sau :ntrebuinţarea lui este atât de mic"orată :ncât se presupune că
dobânditorul6 dacă ar 9i cunoscut viciile6 nu le1ar 9i ac8i-iţionat sau nu ar 9i convenit vân-area la preţul stabilit' ,e de
altă parte6 vân-ătorul nu răspunde pentru viciile aparente6 despre care cumpărătorul a putut singur să se convingă'
&e-ultă6 :ntre alte condiţii ce trebuie :ndeplinite pentru ca viciile bunului să anga%e-e răspunderea vân-ătorului6
condica ca viciul să 9ie ascuns6 adică să nu poată 9i constatat la prima vedere sau cu prile%ul veri9icării bunului'
!n raport cu această condiţie6 nu poate 9i antrenată răspunderea vân-ătorului autoturismului "i deci nu este %usti9icată
des9iinţarea unei convenţii6 :n ca-ul e;istenţei unor vicii care nu au 9ost constatate de cumpărător6 datorită lipsei de
in9ormare6 de e;perienţă sau nepricepere6 deoarece6 atunci când cunoa"terea calităţilor sau de9ecţiunilor unui lucru
reclamă o anumită pregătire6 cumpărătorul este :n culpă6 dacă nu apelea-ă la o persoană cali9icată6 :n măsură să
depiste-e caracteristicile lucrului respectiv cu oca-ia veri9icării acestuia') T'S'6 s'civ'6 dec' nr' .G?/I./GG6 &&D nr'
>I./G/6 p' >>'
(!n ca- de anulare a unui contract de vân-are1cumpărare6 vân-ătorul este obligat să restituie cumpărătorului :ntreg
preţul primit' ,e lângă aceasta6 el este ţinut de toate daunele1interese către cumpărător6 dacă a cunpscut viciile
lucrului vândut' !n speţă6 prima instanţă a respins acţiunea reclamantului :mpotriva :ntreprinderii de construire "i
vân-area locuinţelor6 cu motivarea că nu este :ndreptăţit să primească unele sume ce i1au 9ost reţinute "i că6 :n
momentul vân-ării pârâta nu avea cuno"tinţă de viciile apartamentului' &ecursul reclamantului a 9ost :nsă admis6 iar
sentinţa modi9icată :n sensul că pârâta a 9ost obligată să plătească suma :ncasată nelegal6 precum "i o altă sumă cu
titlu de daune interese6 repre-entând dobânda legală pe anii respectivi6 pentru că a cunoscut de9ectele construcţiei
care constituiau vicii ascunse') Deci-ia .F0@I.//. a T'#'$' :n (Culegere) pe anul .//.6 p' @G'
rt' .2@F C'civ' prevde căH (!n lipsă de stipulaţie contrară cât timp bunul nu este predat6 riscul pieirii 9ortuite rămâne
:n sarcina debitorului obligaţiei de predare6 c8iar dacă proprietatea a 9ost trans9erată dobânditorului' !n ca-ul pieirii
9ortuite a bunului6 debitorul obligaţiei6 de predare pierde dreptul la contraprestaţie6 iar dacă a primit1o6 este obligat să
o restituie)'
40
=n temeiul o&li!aiei v(n"#torului de !aranie contra viciilor% cump#r#torul poate
o&ine% dup# ca">
a6 'nl#turarea viciilor de c#tre v(n"#tor sau pe c-eltuiala acestuiaA
&6 'nlocuirea &unului v(ndut cu un &un de acela+i fel% 'ns# lipsit de viciiA
c6 reducerea corespun"#toare a preului 5aciunea estimatorie6A
d6 re"oluiunea v(n"#rii 5aciunea red-i&itorie6.
+a cererea vân-ătorului6 instanţa6 ţinând seama de gravitatea viciilor "i de scopul pentru care
contractul a 9ost :nc8eiat6 precum "i de alte :mpre%urări6 poate dispune o altă măsură dintre cele
menţionate6 decât cea solicitată de cumpărător'
Dacă numai unele dintre bunurile vândute sunt a9ectate de vicii "i acestea pot 9i separate de
celelalte 9ără pagubă pentru cumpărător6 iar instanţa dispune re-oluţiunea6 contractul se
des9iinţea-ă numai :n parte'
&e-oluţiunea contractului6 :n ceea ce prive"te bunul principal6 atrage re-oluţiunea lui "i :n
privinţa bunului accesoriu'
=n ca"ul 'n care la data 'nc-eierii contractului v(n"#torul cuno+tea viciile &unului
v(ndut% pe l(n!# una dintre m#surile enumerate mai sus% v(n"#torul este o&li!at% dac# este
ca"ul% la plata de daune)interese% pentru repararea 'ntre!ului pre$udiciu cau"at.
tunci când vân-ătorul nu cuno"tea viciile bunului vândut "i s1a dispus 9ie reducerea
preţului6 9ie re-oluţiunea vân-ării6 el este obligat să restituie cumpărătorului doar preţul "i
c8eltuielile 9ăcute cu prile%ul vân-ării6 :n tot sau :n parte6 dupa ca-'
Pierderea sau deteriorarea &unului% c-iar prin for# ma$or#% nu 'l 'mpiedic# pe
cump#r#tor s# o&in# aplicarea m#surilor menionate mai sus 5art. .7.< C.civ.6.
Dispo"iiile privitoare la !arania contra viciilor ascunse se aplic# +i atunci c(nd &unul
v(ndut nu corespunde calit#ilor convenite de c#tre p#ri.
=n ca"ul v(n"#rii dup# mostr# sau model% v(n"#torul !arantea"# c# &unul are calit#ile
mostrei sau modelului.
Ca "i :n ca-ul garanţiei pentru evicţiune6 vân-ătorul este obligat la garanţia pentru vicii "i
9aţă de succesorii cumpărătorului'
Termenul de prescripie al dreptului de valorificare a !araniei pentru vicii este cel de
drept comun de < ani 5art. ;0.7 C.civ.6.
Dacă prin lege nu se prevede alt9el6 prescripţia dreptului la acţiune6 i-vorât din transmiterea
unor bunuri sau e;ecutarea unor lucrări6 cu vicii aparente6 :n ca-urile :n care legea sau contractul
obligă la garanţie "i pentru asemenea vicii6 :ncepe să curgă de la data predării sau recepţiei 9inale
a bunului ori a lucrării sau6 după ca-6 de la data :mplinirii termenului prevă-ut de lege ori stabilit
prin procesul1verbal de constatare a viciilor6 pentru :nlăturarea de către debitor a viciilor
constatate'
ceste dispo-iţii se aplică "i :n ca-ul lipsei calităţilor convenite ori a lipsurilor cantitative6
:nsă numai dacă oricare din aceste lipsuri puteau 9i descoperite6 9ără cuno"tinţe speciale6 printr1o
veri9icare normală'
Dac# prin le!e nu se prevede altfel% prescripia dreptului la aciune pentru viciile
ascunse 'ncepe s# cur!#>
a6 'n ca"ul unui &un transmis sau al unei lucr#ri e9ecutate% alta dec(t o construcie% de
la 'mplinirea unui an de la data pred#rii ori recepiei finale a &unului sau a lucr#rii% 'n
afara ca"ului 'n care viciul a fost descoperit mai 'nainte% c(nd prescripia va 'ncepe s#
cur!# de la data descoperirii.
&6 'n ca"ul unei construcii% de la 'mplinirea a trei ani de la data pred#rii sau recepiei
finale a construciei% afar# numai dac# viciul a fost descoperit mai 'nainte% c(nd prescripia
va 'ncepe s# cur!# de la data descoperirii.
Pentru e9ecutarea unor lucr#ri curente% termenele sunt de o lun#% 'n ca"ul prev#"ut la
lit. a6% respectiv de trei luni% 'n ca"ul prev#"ut la lit. &6.
41
Dispo-iţiile de mai sus se aplică "i :n ca-ul lipsei calităţilor convenite ori a lipsurilor
cantitative6 :nsă numai dacă oricare din aceste lipsuri nu puteau 9i descoperite6 9ără cuno"tinţe
speciale6 printr1o veri9icare normală'
Termenele menionate sunt termene de !aranie 'n#untrul c#rora viciile tre&uie% 'n
toate ca"urile% s# se iveasc# 5art. ;0<. C.civ.6.
Prin dispo"iiile de mai sus nu se aduce 'ns#% nicio atin!ere termenelor de !aranie
speciale% le!ale sau convenionale.
cele dispo-iţii se aplică6 :n mod corespun-ător6 "i :n ca-ul produselor pentru care s1a
prevă-ut un termen de valabilitate6 ca "i :n ca-ul bunurilor sau lucrărilor pentru care e;istă un
termen de garanţie pentru buna 9uncţionare'
C6 Despre !arania pentru &una funcionare a &unului
=n afar# de !arania contra viciilor ascunse% v(n"#torul care a !arantat pentru un timp
determinat &una funcionare a &unului v(ndut este o&li!at% 'n ca"ul oric#rei defeciuni ivite
'n#untrul termenului de !aranie% s# repare &unul pe c-eltuiala sa 5art. .7./ alin. 5.6 C.civ.6
Dac# reparaia este imposi&il# sau dac# durata acesteia dep#+e+te timpul sta&ilit prin
contract sau prin le!ea special#% v(n"#torul este o&li!at s# 'nlocuiasc# &unul v(ndut. =n
lipsa unui termen prev#"ut 'n contract sau 'n le!ea special#% durata ma9im# a reparaiei
este de .0 "ile de la data c(nd cump#r#torul a solicitat repararea &unului.
Dac# v(n"#torul nu 'nlocuie+te &unul 'ntr)un termen scurt% potrivit cu 'mpre$ur#rile% el
este o&li!at% la cererea cump#r#torului% s#)i restituie preul primit 'n sc-im&ul 'napoierii
&unului.
Garanţia nu va 9i datorată dacă vân-ătorul dovede"te că de9ecţiunea s1a produs din pricina
modului nepotrivit :n care cumpărătorul a 9olosit sau păstrat bunul' Comportamentul
cumpărătorului se aprecia-ă "i luându1se :n considerare instrucţiunile scrise care i1au 9ost
comunicate de către vân-ător'
Sub sancţiunea decăderii din dreptul de garanţie6 cumpărătorul trebuie să comunice
de9ecţiunea de :ndată ce a descoperit1o "i6 :n orice ca-6 :nainte de :mplinirea termenului de
garanţie'
Sancţiunea decăderii din dreptul de garanţie este aplicabilă :n mod corespun-ător "i :n ca-ul
:n care vân-ătorul a garantat că bunul va păstra un timp determinat anumite calităţi'
Potrivit art. ..77 C.civ. 2Contractul 'nc-eiat cu consumatorii este supus le!ilor speciale
+i 'n completare dispo"iiilor pre"entului cod:.
=n acest sens% Le!ea nr. .@<E;111 privind clau"ele a&u"ive din contractele 'nc-eiate
'ntre comerciani +i consumatori% repu&licat# 'n temeiul Le!ii nr. </<E;117% inter"ice
'nscrierea 'n contractele 'nc-eiate cu consumatorii a unor clau"e a&u"ive.
Claua abuiv! este de9inită ca 9iind stipulaţia contractuală care nu a 9ost negociată direct cu
consumatorul "i care creea-ă prin ea :nsă"i sau :mpreună cu alte prevederi din contract un
de-ec8ilibru semni9icativ :n detrimentul consumatorului "i contrar cerinţelor bunei credinţe'
Clau-ele abu-ive cuprinse :n contract "i constatate 9ie personal6 9ie prin intermediul
organelor abilitate prin lege nu vor produce e9ecte asupra consumatorului6 iar contractul se va
derula :n continuare cu acordul consumatorului6 numai dacă după eliminarea acestora mai poate
continua'
Dac# prin clau"ele a&u"ive prev#"ute 'n le!e s)ar restr(n!e dreptul consumatorului de
a intenta aciunea red-i&itorie sau aciunea estimatorie ori s)ar limita r#spunderea
v(n"#torului pentru vicii% ele vor fi nule.
=n scopul armoni"#rii re!lement#rilor interne cu cele e9istente 'n Fniunea European# a
fost adoptat# Le!ea 88@E;11< privind v(n"area produselor +i !araniilor asociate acestora%
care re!lementea"# materia menionat# 'n concordan# cu re!ulile pertinente care e9ist# 'n
Fniunea European# +i care a intrat 'n vi!oare la . ianuarie ;117% dat# ader#rii Rom(niei la
Fniunea European#.
42
!n sensul legii nr' FF/I20076 următorii termeni se de9inesc ast9elH
a6 consumator C orice persoan# fi"ic# sau !rup de persoane fi"ice constituite 'n
asociaii% care cump#r#% do&(nde+te% utili"ea"# ori consuma produse 'n afara activit#ii sale
profesionale sau comerciale% dar care acionea"# 'n contractele aflate su& incidena
pre"entei le!iA
b4 produs – bun material mobil a cărui destinaţie 9inală este consumul sau utili-area
individuală ori colectivă' *u intra sub incidenţa prevederilor pre-entei legi bunurile vândute :n
urma con9iscărilor6 :n cadrul procedurii de e;ecutare silită sau pe ba-a unui alt act emis de
autorităţile %udecătore"ti6 apa "i ga-ele care nu sunt ambalate :ntr1un volum limitat sau :ntr1o
cantitate 9i;ă "i energia electricăD
c6 v(n"#tor C persoana fi"ic# sau $uridic# autori"at#% care% 'n cadrul activit#ii sale%
comerciali"ea"# produse 'n condiiile unui contract 'nc-eiat cu consumatorulA
d4 producătorH
.' agentul economic care 9abrica un produs 9init sau o componentă a unui produsD
2' agentul economic care 9abrica materia primaD
7' agentul economic care :"i aplica denumirea6 marca sau un alt semn distinctiv pe produsD
F' agentul economic care recondiţionea-ă produsulD
?' agentul economic sau distribuitorul care modi9ică6 prin activitatea sa6 caracteristicile
produsuluiD
>' repre-entantul :nregistrat :n &omânia al unui agent economic care nu :"i are sediul :n
&omânia sau6 :n ca-ul ine;istenţei acestuia6 importatorul produsuluiD
@' agentul economic care importă produse :n vederea reali-ării ulterioare a unei operaţiuni de
vân-are6 :nc8iriere6 leasing sau orice altă 9ormă de distribuţie speci9ică derulării a9acerilorD
G' distribuitorul produsului importat6 :n ca-ul :n care nu se cunoa"te importatorul6 c8iar dacă
producătorul este menţionatD
/' distribuitorul produsului6 :n ca-ul :n care importatorul nu poate 9i identi9icat6 dacă nu
in9ormea-ă persoana pre%udiciată6 :n termen de 70 de -ile de la cererea acesteia6 asupra identităţii
importatoruluiD
e6 !aranie C orice an!a$ament asumat de v(n"#tor sau produc#tor fa# de consumator%
f#r# solicitarea unor costuri suplimentare% de restituire a preului pl#tit de consumator% de
reparare sau de 'nlocuire a produsului cump#rat% dac# acesta nu corespunde condiiilor
enunate 'n declaraiile referitoare la !aranie sau 'n pu&licitatea aferent#A
94 reparare – aducerea unui produs la con9ormitate cu contractul de vân-are1cumpărareD
!6 viciu ascuns C deficiena calitativ# a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat
care nu a fost cunoscut# de consumator prin mi$loacele o&i+nuite de verificareA
84 durata medie de utili-are – intervalul de timp6 stabilit :n documente te8nice normative s1au
declarat de către producător ori convenit :ntre ă:rţi6 :n cadrul cărora produsele de 9olosinţă
:ndelungată trebuie să :"i menţină caracteristicile 9uncţionale6 dacă au 9ost respectate condiţiile
de transport6 manipulare6 depo-itare "i e;ploatare'
*u sunt supuse prevederilor acestei le!i produsele folosite care sunt v(ndute prin
procedura licitaiei pu&lice% la care consumatorul are posi&ilitatea s# participe personal.
<ntră sub incidenţa prevederilor legii nr' FF/I2007 "i produsele care vor 9i ac8i-iţionate pe
ba-a unui contract de vân-are de produse ce urmea-ă a 9i 9abricate sau prelucrate'
V(n"#torul este o&li!at s# livre"e consumatorului produse care sunt 'n conformitate cu
contractul de v(n"are)cump#rare.
Se consideră că produsele sunt :n con9ormitate cu contractul de vân-are1cumpărare dacăH
a4 corespund descrierii 9ăcute de vân-ător "i au acelea"i calităţi ca "i produsele pe care
vân-ătorul le1a pre-entat consumatorului ca mostră sau modelD
b4 corespund oricărui scop speci9ic solicitat de către consumator6 scop 9ăcut cunoscut
vân-ătorului "i acceptat de acesta la :nc8eierea contractului de vân-are1cumpărareD
c4 corespund scopurilor pentru care sunt utili-ate :n mod normal produsele de acela"i tipD
43
d4 9iind de acela"i tip6 pre-intă parametri de calitate "i per9ormanţe normale6 la care
consumatorul se poate a"tepta :n mod re-onabil6 date 9iind natura produsului "i declaraţiile
publice privind caracteristicile concrete ale acestuia6 9ăcute de vân-ător6 de producător sau de
repre-entantul acestuia6 :n special prin publicitate sau prin :nscriere pe etic8eta produsului'
*u se consideră a 9i lipsa de con9ormitate dacă :n momentul :nc8eierii contractului de
vân-are1cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea6 :n mod re-onabil6 să nu cunoască
această lipsă de con9ormitate ori dacă lipsa de con9ormitate :"i are originea :n materialele
9urni-ate de consumator'
=ân-ătorul nu este răspun-ător de declaraţiile publice prevă-ute mai sus la lit' d46 :n oricare
dintre următoarele situaţii6 dacă probea-ă caH
a4 nu a cunoscut "i nu ar 9i putut6 :n mod re-onabil6 să cunoască declaraţiile :n cau-ăD
b4 declaraţia 9usese corectată la momentul :nc8eierii contractului de vân-are1cumpărareD
c4 deci-ie de a cumpăra produsul nu putea 9i in9luenţată de declaraţiile publice :n cau-ă'
Orice lipsă a con9ormităţii re-ultată dintr1o instalare incorectă a produselor va 9i considerată
ec8ivalentă cu o lipsă a con9ormităţii produselor6 dacă instalarea 9ace parte din contractul de
vân-are a produselor "i produsele au 9ost instalate de vân-ător sau pe răspunderea sa'
,revederile de mai sus se aplică "i :n ca-ul :n care produsul destinat a 9i instalat de
consumator este instalat de acesta "i instalarea incorectă este datorată unei de9icienţe :n
instrucţiunile de instalare'
V(n"#torul este r#spun"#tor fa# de consumator pentru orice lips# a conformit#ii
e9istent# la momentul c(nd au fost livrate produsele.
=n ca"ul lipsei conformit#ii% consumatorul are dreptul de a solicita v(n"#torului% ca
m#sur# reparatorie% 'nlocuirea sau repararea produsului 'n funcie de opiunea sa% 'n
fiecare ca" f#r# plat#% cu e9cepia situaiei 'n care aceast# solicitare este imposi&il# sau
disproporionat#% sau s# &eneficie"e de reducerea corespun"#toare a preului ori de
revoluiunea contractului privind acest produs.
O măsură reparatorie va 9i considerată ca disproporţionată6 dacă ea impune vân-ătorului
costuri care sunt nere-onabile :n comparaţie cu cealaltă măsură reparatorie6 luându1se :n
considerareH
a4 valoarea pe care ar 9i avut1o produsele dacă nu ar 9i e;istat lipsa de con9ormitateD
b4 importanţa lipsei de con9ormitateD
c4 dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea 9i reali-ată 9ără un inconvenient semni9icativ
pentru consumator'
Consumatorul poate solicita o reducere corespun"#toare a preului sau re"oluiunea
contractului 'n oricare dintre urm#toarele ca"uri>
c4 dacă nu bene9icia-ă nici de repararea6 nici de :nlocuirea produsuluiD
b4 dacă vân-ătorul nu a luat măsura reparatorie :ntr1o perioadă de timp re-onabilăD
c4 dacă vân-ătorul nu a luat măsura reparatorie6 9ără inconveniente semni9icative pentru
consumator'
Consumatorul nu este :ndreptăţit să solicite re-oluţiunea contractului6 dacă lipsa
con9ormităţii este minoră'
Dac# v(n"#torul este r#spun"#tor fa# de consumator pentru lipsa de conformitate
re"ultat# dintr)o aciune sau dintr)o omisiune a produc#torului ori a unui a!ent economic
din acela+i lan contractual% v(n"#torul are dreptul de a se 'ndrepta 'mpotriva celui
responsa&il de lipsa de conformitate% 'n condiiile le!ii% adic# de a folosi 'mpotriva lui
aciunea 'n re!res.
R#spunderea v(n"#torului % conform prevederilor Le!ii nr. 88@E;11< este an!a$at# dac#
lipsa de conformitate apare 'ntr)un termen de ; ani% calculat de la livrarea produsului.
După e;pirarea acestui termen6 consumatorii pot pretinde remedierea sau :nlocuirea :n
scopul pentru care au 9ost reali-ate ca urmare a unor vicii ascunse apărute :n cadrul duratei medii
de utili-are6 :n condiţiile legii'
44
Consumatorul trebuie să in9orme-e vân-ătorul despre lipsa de con9ormitate :n termen de
două luni de la data la care a constatat1o'
,ână la proba contrară6 lipsa de con9ormitate apărută :n termen de > luni de la livrarea
produsului se pre-umă că a e;istat la momentul livrării acestuia6 cu e;cepţia ca-urilor :n care
pre-umţia este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de con9ormitate'
Garanţia este obligatorie din punct de vedere %uridic pentru o9ertant6 :n condiţiile speci9ice :n
declaraţiile re9eritoare la garanţie "i :n publicitatea a9erentă'
Garanţia trebuie să cuprindă menţiuni cu privire la drepturile con9erite prin legea
consumatorului "i să ateste :n mod clar că aceste drepturi nu sunt a9ectate prin garanţia o9erită'
Garanţia trebuie redactată :n termeni simpli "i u"or de :nţeles'
+a cererea consumatorului garanţia va 9i o9erită :n scris sau pe orice alt suport durabil6
disponibil "i accesibil acestuia'
!n ca-ul :n care garanţia nu respectă prevederile alin' . "i ale art' 206 valabilitatea acesteia nu
este a9ectată6 consumatorul având dreptul de a solicita vân-ătorului :ndeplinirea condiţiilor
incluse :n declaraţiile re9eritoare la garanţie'
Clau-ele contractuale sau :nţelegerile :nc8eiate :ntre vân-ător "i consumator :nainte ca lipsa
de con9ormitate să 9ie cunoscută de consumator "i comunicată vân-ătorului6 care limitea-ă sau
:nlătură6 direct ori indirect6 drepturile consumatorului prevă-ute de pre-enta lege6 sunt nule de
drept'
!n ca-ul produselor 9olosite6 consumatorul "i vân-ătorul pot conveni reducerea termenului de
2 ani prevă-ut de lege6 dar nu la mai puţin de un an de la data livrării produsului'
Constituie contravenii urm#toarele fapte +i se sancionea"# cu amend#H
– nerespectarea prevederilor privitoare la garanţii "i
– nerespectarea prevederilor privind con9ormitatea e;istentă la momentul livrării produselor'
Constatarea contravenţiilor "i aplicarea sancţiunilor se 9ac de către repre-entanţii
:mputerniciţi ai utorităţii *aţionale pentru ,rotecţia Consumatorilor'
Drepturile consumatorilor prevă-ute de +egea nr' FF/I2007 sunt e;ercitate 9ără a aduce
atingere altor drepturi pe care consumatorul le poate invoca con9orm celorlalte prevederi legale
care reglementea-ă răspunderea contractuală sau necontractuală'
J 2' 'bligaţiile cumpărătorului
Codul civil sta&ile+te 'n sarcina cump#r#torului urm#toarele o&li!aii>
a6 s# preia &unul v(ndutA
&6 s# pl#teasc# preul v(n"#riiA
c6 s# suporte c-eltuielile v(n"#rii 5art. .///% .//7 +i .7.@ C.civ.6.
,ărţile pot stabili :n contract "i alte obligaţii pentru cumpărător'
5* 'bligaţia de plată a preţului vânzării
Este o&li!aia principal# a cump#r#torului% 'n lipsa c#reia contractul este nul a&solut ca
v(n"are)cump#rare.
=n lipsa unei stipulaii contrare% cump#r#torul tre&uie s# pl#teasc# preul la locul 'n
care &unul se afl# 'n momentul 'nc-eierii contractului +i de 'ndat# ce proprietatea este
transmis# 5art. .7;1 C.civ.6'
.
Dacă la data :nc8eierii contractului bunurile se a9lă :n tran-it6 :n lipsa unei stipulaţii contrare
plata preţului se 9ace la locul care re-ultă din u-anţe sau6 :n lipsa acestora6 la locul destinaţiei'
1
(tunci când vân-ătorul creditorul unei sume de bani6 a preţului6 re9u-ă a primi plata6 debitorul poate să1i 9acă
o9ertă reală6 iar :n ca-ul re9u-ului de a primi6 să consemne-e suma "i ast9el să se livre-e') T'S'6 col'civ'6 Deci-ia
G@?I./>?6 :n &epertoriu6 ./?21./>/6 p' 20/'
45
!n ca-ul :n care nu s1a convenit alt9el6 cumpărătorul este ţinut să plătească dobân-i asupra
preţului din -iua dobândirii proprietăţii6 dacă bunul produce 9ructe civile sau naturale sau din
-iua predării6 dacă bunul nu produce 9ructe :nsă :i procură alte 9oloase'
,entru garantarea obligaţiei de plată a preţului6 :n ca-urile prevă-ute de lege vân-ătorul
bene9icia-ă de un privilegiu sau6 după ca-6 de o ipotecă legală asupra bunului vândut 3art' .@27
C'civ'4'
De re!ul#% preul este sta&ilit printr)o sum# !lo&al# care se pl#te+te o dat#% 'n 'ntre!ime
5plata este indivi"i&il#6.
Este posi&il ca p#rile s# convin# ca preul s# fie pl#tit e+alonat 5fracionat6% 'n rate% la
diferite termene. Este situaia v(n"#rilor 'n rate. =ntruc(t termenele sunt stipulate 'n
favoarea cump#r#torului% acesta va putea face o plat# anticipat# a ratei sau a 'ntre!ului
pre. =n acest ca"% do&(nda calculat# pentru plata la termen va tre&ui s# fie pl#tit#% dac#
le!ea sau p#rile nu convin altfel.
Cumpărătorul care a9lă de e;istenţa unei cau-e de evicţiune este :ndreptăţit să suspende plata
preţului până la :ncetarea tulburării sau până când vân-ătorul o9eră o garanţie corespun-ătoare'
Cumpărătorul nu poate suspenda plata preţului dacă a cunoscut pericolul evicţiunii :n
momentul :nc8eierii contractului sau6 dacă :n contract s1a prevă-ut că plata se va 9ace c8iar :n
ca- de tulburare 3art' .@22 C'civ'4'
=n ca" de neplat#% total# sau parial#% a preului% v(n"#torul poate invoca e9cepia de
nee9ecutare% refu"(nd s# predea lucrul v(ndut p(n# la plata preului 5'n temeiul unui drept
de retenie asupra lucrului v(ndut6% fie s# cear# e9ecutarea silit# a o&li!aiei% ori s# cear#
re"oluiunea contractului pentru neplata preului +i a do&(n"ilor'
.
C(nd cump#r#torul nu a pl#tit% v(n"#torul este 'ndrept#it s# o&in# prin intermediul
instanei $udec#tore+ti% fie e9ecutarea silit# a o&li!aiei de plat#% fie re"oluiunea v(n"#rii%
precum +i% 'n am&ele situaii% daune)interese% dac# este ca"ul 5art. .7;8 C.civ.6.
=n ca"ul v(n"#rii &unurilor mo&ile% cump#r#torul este de drept 'n 'nt(r"iere cu privire
la 'ndeplinirea o&li!aiilor sale dac#% la scaden#% nici nu a pl#tit preul +i nici nu a preluat
&unul.
=n ca"ul &unurilor mo&ile supuse deterior#rii rapide sau deselor sc-im&#ri de valoare%
cump#r#torul este de drept 'n 'nt(r"iere 'n privina prelu#rii lor% atunci c(nd nu le)a
preluat 'n termenul convenit% c-iar dac# preul a fost pl#tit% sau atunci c(nd a solicitat
predarea f#r# s# fi pl#tit preul'
2
Când cumpărătorul unui bun mobil nu1"i :ndepline"te obligaţia de preluare sau de plată6
vân-ătorul are 9acultatea de a depune lucrul vândut :ntr1un depo-it6 la dispo-iţia "i pe c8eltuiala
cumpărătorului6 sau de a1l vinde'
=ân-area se va 9ace prin licitaţie publică sau c8iar pe preţul curent dacă lucrul are un preţ la
bursă sau :n târg ori stabilit de lege6 de către o persoană autori-ată de lege pentru asemenea acte
1
(,lata preţului stabilit :ntr1un contract de vân-are1cumpărare constituie o prestaţie unică "i nu succesivă6 iar plata
:n rate a preţului repre-intă numai o modalitate de e;ecutare6 care nu este de natură să sc8imbe caracterul unic al
prestaţii' Ca atare6 termenul de prescripţie a dreptului de a cere e;ecutarea silită :ncepe să curgă de la data stabilită :n
contract pentru plata ultimei rate6 c8iar "i pentru e;ecutarea ratelor anterioare neplătite') T'S'6 s'civ'6 dec' nr'
./2@I./@?6 &epertoriu6 ./@017/@?6 p' G>'
2
(!n ca- de anulare a unui contract de vân-are1cumpărare6 acţiunea cumpărătorului pentru restituirea preţului ia
na"tere din momentul :n care a pierdut posesia bunului6 deoarece :ntr1o atare situaţie acesta este momentul :n care se
concreti-ea-ă pentru el pre%udiciul re-ultat din operaţiunea nelegală') T'S'6 s'civ'6 dec' nr' 2FI./@@6 CD6 p' 7@'
(Când la o vân-are de imobil s1a stipulat că6 :n lipsă de plată a preţului :n termenul stabilit6 vân-area va 9i de drept
re-olvită6 cumpărătorul poate plăti6 după e;pirarea termenului6 :n timpul cât nu este pus :n :ntâr-iere printr1unul
dintre modurile prevă-ute de lege6 dar după o ast9el de punere :n :ntâr-iere6 %udecătorul nu poate da termen pentru
plată'
Baptul că vân-ătorul a tolerat pe cumpărător :n ce prive"te plata ratelor din preţ nu constituie o renunţare la pactul
comisoriu :nscris :n act6 ci o simplă păsuire6 deoarece renunţarea la pactul comisoriu nu se presupune6 ci trebuie să
re-ulte :n mod ne:ndoielnic din acte6 9apte sau :mpre%urări care demonstrea-ă intenţia de a renunţa') T'S'6 s'civ'6
Deci-ia 2@.I./G26 nepublicată6 &epertoriu ./G01./G?6 p' /'
46
"i cu dreptul pentru vân-ător la plata di9erenţei dintre preţul convenit la prima vân-are "i cel
e9ectiv obţinut6 precum "i la daune1interese'
Dacă vân-area are ca obiect bunuri 9ungibile supuse unui preţ curent6 iar nee;ecutarea
contractului provine din partea vân-ătorului6 cumpărătorul are dreptul de a cumpăra bunuri de
acela"i gen pe c8eltuiala vân-ătorului6 prin intermediul unei persoane autori-ate'
Cumpărătorul are dreptul a pretinde di9erenţa dintre suma ce repre-intă c8eltuielile
ac8i-iţionării bunurilor "i preţul convenit cu vân-ătorul6 precum "i la daune1interese6 dacă este
ca-ul'
,artea care va e;ercita dreptul prevă-ut mai sus are obligaţia de a :ncuno"tinţa de :ndată
cealaltă parte despre aceasta 3art' .@2> C'civ'4'
C(nd v(n"area s)a f#cut f#r# termen de plat#% iar cump#r#torul nu a pl#tit preul%
v(n"#torul poate ca% 'n cel mult .0 "ile de la data pred#rii% s# declare re"oluiunea f#r#
punere 'n 'nt(r"iere +i s# cear# restituirea &unului mo&il v(ndut% c(t timp &unul este 'nc#
'n posesia cump#r#torului +i nu a suferit transform#ri.
!n acest ca-6 dacă acţiunea :n restituire nu a 9ost introdusă :n condiţiile prevă-uţe mai sus6
vân-ătorul nu mai poate opune celorlalţi creditori ai cumpărătorului e9ectele re-oluţiunii
ulterioare a contractului pentru neplata preţului'
tunci când vân-area are ca obiect un bun imobil "i s1a stipulat că :n ca-ul :n care nu se
plăte"te preţul la termenul convenit cumpărătorul este de drept :n :ntâr-iere6 acesta din urmă
poate să plătească "i după e;pirarea termenului cât timp nu a primit declaraţia de re-oluţiune din
partea vân-ătorului'
&e-oluţiunea vân-ării unui imobil are e9ecte 9aţă de terţi :n condiţiile stabilite de Codul civil
privind :nscrierea :n cartea 9unciară'
Aciunea v(n"#torului 'n re"oluiunea v(n"#rii pentru neplata preului este o aciune
real# +i nu personal#% deci urm#re+te lucrul v(ndut +i nu persoana v(n"#torului'
.
Totu"i ea nu va produce e9ecte :mpotriva autorităţilor publice 3dacă de e;emplu lucrul a 9ost
e;propriat sau rec8i-iţionat4 ori :mpotriva ad%udecatarului de la o vân-are silită'
cţiunea :n re-oluţiune va putea 9i promovată indi9erent dacă obiectul vân-ării este mobiliar
sau imobiliar' cţiunea poate 9i intentată de vân-ător personal sau prin repre-entant6 de
mo"tenitorii săi6 de cesionarul preţului6 de legatarul particular "i de creditorii vân-ătorului'
1
(,rin acţiune6 reclamanta a solicitat re-oluţiunea contractului de vân-are1cumpărare6 pe motiv că pârâţii
cumpărători nu "i1au :ndeplinit obligaţiile care "i le1au asumat' &eclamanta nu a negat că pârâţii au plătit preţul
convenit "i că au luat bunul cumpărat :n primire "i că "i1au satis9ăcut obligaţiile asumate :n calitate de cumpărători6
dar a pretins că ace"tia o :mpiedică să locuiască :n :ncăperea a cărei 9olosinţă "i1a re-ervat1o' !n speţă6 din
e;aminarea contractului de vân-are1cumpărare6 se constată că acesta cuprinde6 :n 9ond6 două acte %uridice distincte6
:ncorporate :n acela"i :nscris "i anume6 pe de o parte6 contractul de vân-are1cumpărare6 act translativ6 având ca
obiect proprietatea asupra casei "i celorlalte construcţii "i preţul6 iar6 pe de altă pane6 convenţia prin care părţile au
constituit un drept de abitaţie viageră asupra unei camere6 care este QtitlulQ abitaţiei prin voinţa omului6 ca act
constitutiv' *erespectarea de către pârâţi a celui de1al doilea act %uridic cuprins :n contractul :nc8eiat prin care s1a
constituit :n 9avoarea reclamantei un drept real imobiliar de abitaţie6 c8iar :n ca-ul :n care culpa cumpărătorilor ar 9i
dovedită6 nu %usti9ică soluţia instanţelor care au dispus re-oluţiunea contractului de vân-are1cumpărare' !n vederea
valori9icării dreptului său derivând din actul %uridic cu caracter constitutiv6 :ncorporat :n contractul :nc8eiat :n 9ormă
autentică6 reclamanta are la dispo-iţie6 la alegere6 pentru a reintra :n spaţiul locativ a cărui 9olosinţă "i1a re-ervat1o6
9ie o acţiune reală 3con9esorie46 care :ndepline"te pentru titularul unui drept de abitaţie acela"i rol pe care1l are
acţiunea :n revendicare pentru proprietar6 9ie o acţiune personală 9ondată pe actul %uridic care constituie titlul
abitaţiei' &e-ultă deci că reclamanta nu avea posibilitatea să solicite re-oluţionarea actului translativ de proprietate6
deoarece pârâţii cumpărători "i1au e;ecutat obligaţiile asumate prin contractul de vân-are1cumpărare') C'S'J'6 1 secţ'
civ( deci-ia nr' .@>@ din 2/'0/'.//26 (Dreptul nr' .0I.. din .//76 p' ..F'
(#enţiunile cuprinse :n :nscrisul autentic re9eritoare la 9aptele materiale săvâr"ite de agentul instrumentator – :n
speţă notarul public – sau cele petrecute :n 9aţa sa "i constatate de către acesta prin propriile simţuri6 :n timp nu pot 9i
:nlăturate decât prin :nscrierea :n 9als'
#enţiunile 9ăcute numai pe ba-a declaraţiilor părţilor6 cu re9erire :n cau-ă la plata preţului6 anterior semnării
contractului :n 9ormă autentică6 9ără a 9i veri9icate personal de notar6 sunt pre-umate a 9i autentice până la proba
contrară') <'C'C'J'6 Jurisprudenţa secţiei civile pe anul 200?6 nr' .F>6 p' 7>G'
47
(* 'bligaţia de a prelua bunul vândut
Cump#r#torul are dreptul +i este o&li!at% 'n acela+i timp% s# preia &unul v(ndut la locul
+i la termenul la care v(n"#torul este o&li!at s# 'l predea.
Obligaţia cumpărătorului de a prelua bunul vândut este corelativă cu obligaţia vân-ătorului
de a preda acest bun'
Predarea se face prin punerea &unului v(ndut la dispo"iia cump#r#torului% 'mpreun#
cu tot ceea ce este necesar% dup# 'mpre$ur#ri. pentru e9ercitarea li&er# +i ne'n!r#dit# a
posesiei.
Bunul tre&uie s# fie predat 'n starea 'n care se afla 'n momentul 'nc-eierii contractului
5art. ./@1 C.civ.6.
Cump#r#torul are o&li!aia ca imediat dup# preluare s# verifice starea &unului potrivit
u"anelor.
Dac# 'n urma verific#rii sunt descoperite vicii% cump#r#torul tre&uie s#)l informe"e pe
v(n"#tor despre acestea f#r# 'nt(r"iere. =n lipsa inform#rii% se consider# c# v(n"#torul +i)a
e9ecutat o&li!aia de predare a &unului.
Totu+i% 'n privina viciilor ascunse% dispo"iiile art..7.7).7;8 C.civ. r#m(n aplica&ile.
Când cumpărătorul contestă calitatea sau starea bunului pe care vân-ătorul i l1a pus la
dispo-iţie6 pre"edintele %udecătoriei de la locul prevă-ut pentru e;ecutarea obligaţiei de predare6
la cererea oricăreia dintre părţi6 va desemna de :ndată un e;pert :n vederea constatării'
,rin aceea"i 8otărâre se poate dispune sec8estrarea sau depo-itarea bunului'
Dacă păstrarea bunului ar putea aduce mari pagube sau ar oca-iona c8eltuieli :nsemnate6 se
va putea dispune c8iar vân-area pe c8eltuiala proprietarului6 :n condiţiile stabilite de instanţă'
Hotărârea de vân-are va trebui comunicată :nainte de punerea ei :n e;ecutare celeilalte părţi
sau repre-entantului său6 dacă unul dintre ace"tia se a9lă :ntr1o localitate situată :n circumscripţia
%udecătoriei care a pronunţat 8otărârea' !n ca- contrar6 8otărârea va 9i comunicată :n termen de
trei -ile de la e;ecutarea ei 3art' .>/. C'civ'4'
Dacă nu s1a convenit alt9el6 9ructele bunului vândut se cuvin cumpărătorului din -iua
dobândirii proprietăţii'
!n lipsa unui termen6 cumpărătorul poate cere predarea bunului de :ndată ce preţul este plătit'
Dacă :nsă6 ca urmare a unor :mpre%urări cunoscute cumpărătorului la momentul vân-ării6
predarea bunului nu se poate 9ace decât după trecerea unui termen6 părţile sunt pre-umate că au
convenit ca predarea să aibă loc la e;pirarea acelui termen 3art' .>/7 C'civ'4'
Dacă obligaţia de plată a preţului este a9ectată de un termen "i6 după vân-are6 cumpărătorul a
devenit insolvabil ori garanţiile acordate vân-ătorului s1au diminuat6 vân-ătorul poate suspenda
e;ecutarea obligaţiei de predare cât timp cumpărătorul nu acordă garanţii :ndestulătoare că va
plăti preţul la termenul stabilit'
Dac# 'ns#% la data 'nc-eierii contractului% v(n"#torul cuno+tea insolva&ilitatea
cump#r#torului% atunci acesta din urm# p#strea"# &eneficiul termenului% dac# starea sa de
insolva&ilitate nu s)a a!ravat 'n mod su&stanial.
C* 'bligaţia cumpărătorului de a suporta c2eltuielile vânzării
C-eltuielile pentru 'nc-eierea contractului de v(n"are 5ta9e de tim&ru% ta9e de
autentificare% onorariu notarial% inclusiv pentru 'nscrierea 'n cartea funciar#% onorariu de
avocat etc.6 sunt considerate ca un accesoriu al preului +i sunt 'n sarcina cump#r#torului
'n lips# de stipulaie contrar# 5art. ./// C.civ.6.
.
1
(!n principiu6 c8eltuielile vân-ării sunt :n sarcina cumpărătorului' ,rin urmare6 dacă aceste c8eltuieli au 9ost
avansate de către vân-ător6 el are dreptul să "i le recupere-e de la cumpărător6 dovedind numai 9aptul că a plătit
c8eltuielile "i că :n actul care constată condiţiile convenţiei de vân-are nu s1a stipulat că trebuie să le suporte'
Dacă cumpărătorul pretinde că6 de"i :n actul care constată contractul de vân-are1cumpărare nu s1a stipulat nimic6
vân-ătorul s1a obligat la c8eltuieli6 el trebuie să 9acă dovada acestei :nţelegeri') T'S'6 s'civ'6 deci-ia 2F?/I./@26 :n
&epertoriu6 ./@01./@?6 p' .2G'
48
#ăsurarea6 cântărirea "i c8eltuielile de predare a bunului sunt :n sarcina vân-ătorului6 iar
cele de preluare "i transport de la locul e;ecutării sunt :n sarcina cumpărătorului6 dacă nu s1a
convenit alt9el'
!n absenţa unei clau-e contrare6 c8eltuielile a9erente operaţiunilor de plată a preţului sunt :n
sarcina cumpărătorului'
Dispo-iţia art' .>>> C'civ' prive"te raporturile dintre părţi "i nu raporturile părţilor cu terţii'
Dacă terţul 3de e;emplu avocatul4 ar 9i mandatarul ambelor părţi6 obligaţia de plată a onorariului
este solidară "i incumbă atât cumpărătorului6 cât "i vân-ătorului'
Bire"te dacă onorariul a 9ost plătit de vân-ător6 el are o acţiune :n regres :mpotriva
cumpărătorului pentru onorariul plătit'
J 7' 0ânzarea cu arvună
Pentru a m#ri si!urana e9ecut#rii o&li!aiilor contractualeA p#rile din contractul de
v(n"are)cump#rare pot stipula +i da o sum# de &ani sau alte &unuri fun!i&ile% cu titlu de
arvun#'
.
,otrivit art' .?FF alin' 3.4 C'civ' (Dacă6 la momentul :nc8eierii contractului6 o parte dă
celeilalte6 cu titlu de arvună6 o sumă de bani sau alte bunuri 9ungibile6 :n ca- de e;ecutare arvună
trebuie imputată asupra prestaţiei datorate sau6 după ca-6 restituită 3art' .?FF alin' 3.4 C'civ'4'
Dac# partea care a dat arvuna nu e9ecut# o&li!aia% cealalt# parte poate denuna
contractul% rein(nd arvuna. Atunci c(nd nee9ecutarea provine de la partea care a primit
arvuna% cealalt# parte denuna contractul +i poate cere du&lul acesteia.
Dacă partea care nu este :n culpă pre9eră să ceară e;ecutarea sau re-oluţiunea contractului6
repararea pre%udiciului se 9ace potrivit dreptului comun')
Dacă :n contract este stipulat e;pres dreptul uneia dintre părţi sau dreptul ambelor părţi de a
se de-ice de contract6 cel care denunţă contractul pierde arvuna dată sau6 după ca-6 trebuie să
restituie dublul celei primite'
Arvuna se restituie c(nd contractul 'ncetea"# din cau"e ce nu atra! r#spunderea
vreuneia dintre p#ri 5art. .08/ C.civ.6.
Capitolul III
Variet#i de v(n"are)cump#rare
1
(,romisiunea sinalagmatică de vân-are1cumpărare6 9iind un contract ca oricare altul6 i se aplică principiul 9orţei
obligatorii care guvernea-ă această materie'
ceasta nu :nseamnă că părţile nu pot6 prin voinţa lor6 să adopte o clau-a de de-icere6 clară "i neec8ivocăD :n ca-
contrar clau-a are un caracter con9irmatoriu6 :n sensul că6 :n ca- de nereali-are a vân-ării datorită culpei uneia dintre
părţi6 cealaltă parte are alegerea :ntre a cere e;ecutarea silită6 sau a pune :n 9uncţiune clau-a de arvună') <'C'C'J'6
secţ'civ' "i de proprietate intelectuală6 dec' nr' 2>GG din 2@ martie 200@6 :n Jurisprudenţa secţiei civile "i de
proprietate intelectuală pe anul 200@6 nr' FG6 p' .G/'
(Convenţia de arvună este o convenţie accesorie contractului de vân-are1cumpărare6 arvuna plătindu1se sau
:ntorcându1se :ndoit :n ca-ul :n care vân-area nu s1a e;ecutat din culpa uneia din părţile contractante'
Convenţia accesorie de arvună presupune deci că s1a :nc8eiat contractul de vân-are') T'S'6 col'civ'6 Deci-ia
?2>I./>76 &epertoriu ./?21./>/6 p' 22F'
(rvuna constituie o convenţie accesorie6 pe care părţile o pot :nc8eia :n vederea per9ectării unei vân-ări "i
9uncţionea-ă ca o clau-ă penală' Ca trebuie să re-ulte din mani9estările e;prese de voinţă ale părţilor6 :n sensul că au
dat acest caracter sumei de bani primite la :nc8eierea :nţelegerii'
!n lipsa unei convenţii de arvună6 suma primită :n vederea vân-ării trebuie considerată acont6 adică parte din preţ6
care6 :n ca- de nereali-are a vân-ării6 urmea-ă a 9i restituit') T'S'6 s'civ'6 dec' nr' ?2GI./>/6 :n &epertoriu6 ./>/1./@?6
p' .2?'
(rvuna constituie o convenţie accesorie pe care părţile o pot :nc8eia :n vederea per9ectării unei vân-ări' Ca trebuie
să re-ulte din mani9estările e;prese de voinţă ale părţilor6 :n sensul că au dat acest caracter sumei de bani primite la
:nc8eierea :nţelegerii' !n lipsa unei convenţii de arvună6 suma primită :n vederea vân-ării trebuie considerată cont6
adică parte din preţ6 care6 :n ca- de nereali-are a vân-ării6 urmea-ă să 9ie restituit') T'S'6 s'civ'6 Deci-ia 2>0FI./>/6 :n
Dreptul nr' GI.//06 p' @G' !n acela"i sens6 T'S'6 col'civ'6 Deci-ia F72I./>>6 :n &epertoriu ./?21./>/6 p' 22F'
49
De la regulile pre-entate mai sus6 care constituie dreptul comun :n domeniul contractului de
vân-are1cumpărare6 Codul civil sau acte normative speciale stabilesc unele derogări pentru
varietăţi de vân-are1cumpărare'
,rincipalele varietăţi de vân-are1cumpărare suntH vân-area locuinţelor proprietate de statD
vân-area după greutate6 număr sau măsurăD vân-area cu arvunăD vân-area cu grămadaD vân-area
cu pact de răscumpărareD vân-area de drepturi de creanţăD vân-area de drepturi litigioase "i
retractul litigiosD vân-area de drepturi succesoraleD vân-area cu plata preţului :n rateD vân-area pe
gustateD vân-area pe :ncercateD vân-area la licitaţieD vân-area prin corespondenţăD vân-area
imobiliară'
J .' 0ânzarea locuinţelor proprietate a unităţilor administrativ!teritoriale
,rin Decretul1lege nr' >.I> 9ebruarie .//06 :ntreprinderilor pentru vân-area locuinţelor "i
o9iciilor speciali-ate li s1a permis să vândă locuinţe6 construite din 9ondurile statului6 cetăţenilor
români cu domiciliul :n ţară6 cu ac8itarea integrală a preţului la :nc8eierea contractului de
vân-are1cumpărare sau prin acordarea unui :mprumut de către CCC6 9ără restricţii privind
deţinerea :n proprietate a unei a doua locuinţe'
Cetăţenii români cu domiciliul :n străinătate6 precum "i persoanele care nu aveau cetăţenia
română "i voiau să1"i stabilească domiciliul :n &omânia6 puteau să cumpere locuinţe construite
din 9ondurile statului6 cu plata integrală :n valută'
+egea nr. G? din 22 iulie .//2 privind vân-area de locuinţe "i alte spaţii a de-voltat
dispo-iţiile Decretului-lege nr' >.I.//06 stabilind că pot 9i vândute titularilor contractelor de
:nc8iriereH locuinţele construite din 9ondurile statului6 cu e;cepţia celor care depă"esc supra9eţele
ma;ime prevă-ute de actele normative "i a locuinţelor de protocolD "i locuinţele construite din
9ondurile unităţilor economice sau bugetare de stat6 cu e;cepţia celor de intervenţie'
S1a permis6 de asemenea6 vân-area la licitaţie publică a spaţiilor destinate activităţilor de
comerţ "i de prestări de servicii6 de mică industrie "i a oricăror alte activităţi similare6 situate :n
construcţiile de locuinţe :n curs de e;ecuţie "i a9late :n proprietatea regiilor autonome6
speciali-ate :n administrarea locuinţelor6 sau a consiliilor locale'
Ulterior6 prin +egea nr' ..2I2? noiembrie .//?6 pentru reglementarea situaţiei %uridice a unor
imobile cu destinaţia de locuinţe6 trecute :n proprietatea statului6 "i prin H'G' nr' ..I.//@ privind
*ormele metodologice de aplicare ale +egii nr' ..2I.//?6 s1a prevă-ut dreptul c8iria"ilor titulari
de contract ai apartamentelor6 care nu se restituie :n natură 9o"tilor proprietari sau mo"tenitorilor
acestora6 de a opta6 după e;pirarea termenului de > luni de la intrarea :n vigoare a legii6 pentru
cumpărarea acestor apartamente cu plata integrală sau :n rate a preţului' cela"i drept :l aveau "i
c8iria"ii care ocupau spaţii locative reali-ate prin e;tinderea spaţiului iniţial construit'
S1a inter-is6 sub sancţiunea nulităţii absolute6 revân-area apartamentelor cumpărate de
c8iria"i timp de .0 ani de la data cumpărării'
u 9ost e;ceptate de la vân-are locuinţele de protocol6 cele care bene9iciau de dotări speciale
"i cele declarate monumente istorice sau aparţinând patrimoniului naţional'
De dispo-iţiile +egii nr' ..2I.//? bene9iciau cetăţenii români6 indi9erent dacă aveau
domiciliul sau re"edinţa :n ţară sau :n străinătate' Calitatea de cetăţean român a c8iria"ului
trebuie să e;iste la data 9ormulării cererii de cumpărare "i să se menţină până :n momentul
:nc8eierii contractului de vân-are1cumpărare a locuinţei'
*u intrau sub incidenţa +egii nr' ..2I.//? locuinţele care au 9ost preluate de stat cu
nerespectarea prevederilor legale :n vigoare la data respectivă6 sau care au intrat :n posesia
acestuia6 :n condiţiile ine;istenţei unei reglementări legale care să repre-inte temeiul %uridic al
constituirii dreptului de proprietate al statului "i care6 :n consecinţă6 au 9ost considerate ca 9iind
trecute 9ără titlu :n posesia statului'
+egea nr' .0I200. privind regimul %uridic al unor imobile preluate :n mod abu-iv :n perioada
> martie ./F? – 22 decembrie ./G/ a prevă-ut că imobilele care :n urma procedurilor prevă-ute
de această lege nu se restituie persoanelor :ndreptăţite rămân :n administrarea deţinătorilor
50
actuali "i că imobilele cu destinaţia de locuinţe6 nerestituite6 pot 9i :nstrăinate potrivit legislaţiei
:n vigoare6 c8iria"ii având un drept de preemţiune' !n aceea"i ordine de idei6 imobilele cu altă
destinaţie decât cea de locuinţă6 nerestituite6 pot 9i :nstrăinate6 deţinătorii cu titlu valabil la data
intrării :n vigoare a legii având un drept de preemţiune'
+egea nr' .0I200. a modi9icat interdicţia de revân-are timp de .0 ani a apartamentului de
către c8iria"ul cumpărător6 dispunând că acesta are dreptul să :l :nstrăine-e sub orice 9ormă6
:nainte de :mplinirea termenului de .0 ani de la data cumpărării6 dar numai persoanei
:ndreptăţite6 9ost proprietar al acelei locuinţe'
!n s9âr"it6 +egea nr' .I200/6 de modi9icare a +egii nr' .0I200. abrogă interdicţia vân-ării
timp de .0 ani a imobilului restituit permiţând ast9el libera circulaţie "i a acestor imobile'
J 2' 0ânzarea!cumpărarea imobiliară
Obiectul contractului de vân-are1cumpărare imobiliară :l constituie bunurile imobile
3terenuri6 construcţii6 construcţia "i terenul a9erent etc'4'
&eguli speciale sunt prevă-ute :n privinţa 9ormei contractului de vân-are1cumpărare a unor
imobile'
Contractul de vân-are1cumpărare6 procesul1verbal de predare1primire a locuinţei "i
contractul de :mprumut6 :ntocmite :n condiţiile Decretului1lege nr' >.I.//06 au valoare de
:nscrisuri autentice "i constituie titluri e;ecutorii'
ceste condiţii de 9ormă au 9ost păstrate de +egea nr' ..2I.//? "i de +egea nr' .0I200. "i
sunt6 prin urmare6 cerute "i :n pre-ent pentru valabilitatea contractului de vân-are1cumpărare a
locuinţelor a9late sub incidenţa acestor acte normative'
Forma scris# autentic# a fost cerut#% de asemenea% su& sanciunea nulit#ii a&solute
pentru 'nstr#inarea +i do&(ndirea terenurilor situate 'n intravilan +i e9travilan% prin acte
$uridice 'ntre vii 5art. ; din Titlul G privind circulaia $uridic# a terenurilor din Le!ea
;87I;1106.
Dispo-iţiile cuprinse :n actele normative speciale menţionate mai sus6 sunt :n pre-ent
subsumate dispo-iţiilor cu caracter general privind toate imobilele6 cuprinse :n Codul civil'
Dreptul de proprietate imo&iliar# do&(ndit de cump#r#tor tre&uie 'nscris 'n cartea
funciar#.
=n materie de v(n"are de imo&ile% str#mutarea propriet#ii de la v(n"#tor la
cump#r#tor este supus# dispo"iilor de carte funciar# 5art. ./7/ C.civ.6.
V(n"#torul este o&li!at s# +tear!# din cartea funciar#% pe c-eltuiala sa% drepturile
'nscrise asupra imo&ilului v(ndut% dac# acestea sunt stinse 5art. ./77 C.civ.6.
=nscrierea se va face pe &a"a actului 5contractului de v(n"are)cump#rare6 prin care s)a
transmis 'n mod vala&il dreptul de proprietate. =nscrierea 'n cartea funciar# are efect
constitutiv.
Potrivit art. ?77 C.civ. 2Drepturile reale imo&iliare 'nscrise 'n cartea funciar# sunt
drepturi ta&ulare. Ele se do&(ndesc% modific# +i atin! numai cu respectarea re!ulilor de
carte funciar#:% iar potrivit art. ??0 alin. 5;6 C.civ. 2Su& re"erva unor dispo"iii le!ale
contrare% drepturile reale asupra imo&ilelor cuprinse 'n cartea funciar# se do&(ndesc% at(t
'ntre p#ri% c(t +i fa# de teri% numai prin 'nscrierea lor 'n cartea funciar#% pe &a"a actului
sau faptului care a $ustificat 'nscirerea:.
*u este necesară :nscrierea :n cartea 9unciară a dreptului de proprietate "i a celorlalte
drepturi reale care ar proveni dintr1o vân-are silită sau succesiune6 u-ucapiune sau accesiune'
ceste drepturi vor trebui :nsă :nscrise :n prealabil dacă titularul :nţelege să dispună de ele'
!nscrierea :n cartea 9unciară :"i va produce e9ectele de la data :nregistrării cererii'
!n ca-ul transmiterii succesive a aceluia"i drept :n 9avoarea mai multor persoane6 trans9erul
proprietăţii operea-ă :n 9avoarea celui care "i1a :nscris primul dreptul său :n cartea 9unciară6
con9orm principiului prior tempore, potior #ure, indi9erent dacă actul său are o dată anterioară
sau ulterioară actelor de proprietate ale celorlalţi cumpărători'
51
Codul civil sta&ile+te +i unele re!uli speciale privind condiiile de fond ale contractului
de v(n"are)cump#rare al unor imo&ile.
Astfel% atunci c(nd se vinde un imo&il determinat% f#r# indicarea suprafeei pentru un
pre total% nici cump#r#torul +i nici v(n"#torul nu pot cere re"oluiunea ori modificarea
preului pe motiv c# suprafaa este mai mic# ori mai mare dec(t au cre"ut.
tunci când se vinde6 cu un anumit preţ pe unitatea de măsură6 o anumită supra9aţă dintr1un
teren mai mare' a cărei :ntindere sau amplasare nu este determinată6 cumpărătorul poate cere
strămutarea proprietăţii numai după măsurarea "i delimitarea supra9eţei vândute 3art' .@F2
C'civ'4'
Dacă6 :n vân-area unui imobil cu indicarea supra9eţei "i a preţului pe unitatea de măsură6
supra9aţa reală este mai mică decât cea indicată :n contract6 cumpărătorul poate cere vân-ătorului
să1i dea supra9aţa convenită' tunci când cumpărătorul nu cere sau vân-ătorul nu poate să
transmită această supra9aţă6 cumpărătorul poate obţine 9ie reducerea corespun-ătoare a preţului6
9ie re-oluţiunea contractului dacă6 din cau-a di9erenţei de supra9aţă6 bunul nu mai poate 9i 9olosit
:n scopul pentru care a 9ost cumpărat'
Dacă :nsă supra9aţa reală se dovede"te a 9i mai mare decât cea stipulată6 iar e;cedentul
depă"e"te a două-ecea parte din supra9aţa convenită6 cumpărătorul va plăti suplimentul de preţ
corespun-ător sau va putea obţine re-oluţiunea contractului' tunci când :nsă e;cedentul nu
depă"e"te a două-ecea parte din supra9aţa convenită6 cumpărătorul nu poate obţine re-oluţiunea6
dar nici nu este dator să plătească preţul e;cedentului 3art' .@F2 C'civ'4'
Aciunea v(n"#torului pentru suplimentul de pre +i aceea a cump#r#torului pentru
reducerea preului sau pentru re"oluiunea contractului tre&uie s# fie intentate% su&
sanciunea dec#derii din drept% 'n termen de un an de la 'nc-eierea contractului% afar# de
ca"ul 'n care p#rile au fi9at o dat# pentru m#surarea imo&ilului% ca" 'n care termenul de
un an cur!e de la acea dat#.
Când prin acela"i contract s1a vândut două 9onduri cu arătarea :ntinderii 9iecăruia "i pentru
un singur preţ6 dacă :ntinderea unuia este mai mare6 iar a celuilalt mai mică6 se va 9ace
compensaţia :ntre valoarea surplusului "i valoarea lipsei6 iar acţiunea6 9ie pentru suplimentul de
preţ6 9ie pentru scăderea sa nu are loc decât potrivit regulilor arătate mai sus' &e-oluţiunea
contractului este supusă :n acest ca- dreptului comun'
=n ce prive+te v(n"area terenurilor forestiere codul civil introduce o ordine de
preemiune la cump#rare% 2Terenurile din fondul forestier aflate 'n proprietate privat# se
pot vinde cu respectarea% 'n ordine% a dreptului de preempiune al coproprietarilor%
vecinilor sau statului: 5art. .78/ C.civ.6.
H <. 0ânzarea cu grămada
V(n"area cu !r#mada 5'n &loc6 are ca o&iect o cantitate de &unuri de !en determinat#
prin masa ei 5de e9emplu% !r(ul aflat 'ntr)o anumit# ma!a"ie6.
Preul este sta&ilit !lo&al 5forfetar6 pentru 'ntrea!a cantitate% +i nu pe unitatea de
m#sur#.
!n ca-ul vân-ării cu grămada nu este necesară cântărirea6 numărarea sau măsurarea6
proprietatea 9iind trans9erată la cumpărător :n momentul reali-ării acordului de voinţă'
V(n"area cu !r#mada este deci o v(n"are pur# +i simpl#% ca a unui &un cert% individual
determinat% care se perfectea"# 'n momentul 'n care p#rile s)au 'neles asupra lucrului
v(ndut +i a preului.
2Dac# mai multe &unuri sunt v(ndute 'n &loc +i pentru un pre unic +i !lo&al%
proprietatea se str#mut# cump#r#torului 'ndat# ce contractul s)a 'nc-eiat% c-iar dac#
&unurile nu au fost individuali"ate% prevede art. ./7@ C.civ.
=ân-area cu grămada se deosebe"te de vân-area după greutate6 număr sau măsură6 de"i :n
ambele se transmite proprietatea unor bunuri de gen'
52
J F' 0ânzarea după greutate+ număr sau măsură
,&iectul acestei variet#i de v(n"are)cump#rare 'l constituie &unurile de !en care fac
parte dintr)un lot determinat% fiind necesar ca pentru individuali"area cantit#ii v(ndute
din lot s# se procede"e la c(nt#rire% num#rare sau m#surare.
,reţul poate 9i stabilit 9ie 9or9etar 3global4 pentru cantitatea ce urmea-ă a 9i determinată6 9ie
poate 9i stabilit pe unitatea de măsură'
!n ambele ca-uri vân-area este per9ectă din momentul :n care părţile au că-ut de acord
asupra lucrului "i asupra preţului'
!n ca- de nee;ecutare din partea vân-ătorului6 cumpărătorul poate să ceară 9ie e;ecutarea
contractului6 9ie re-oluţiunea acestuia cu daune1interese'
Dreptul de proprietate asupra &unurilor de !en se va transmite cump#r#torului 'n
momentul individuali"#rii lor prin predare% c(nt#rire% num#rare sau m#surare ori prin
orice alt mod convenit sau impus de natura &unului 5art. ./7? C.civ.6.
Din acela+i moment% se vor transfera +i riscurile pentru pieirea fortuit# a lucrurilor de
!en.
J ?' 0ânzarea pe încercate
V(n"area este pe 'ncercate atunci c(nd se 'nc-eie su& condiia suspensiv# ca% 'n urma
'ncerc#rii% &unul s# corespund# criteriilor sta&ilite la 'nc-eierea contractului ori% 'n lipsa
acestora% destinaiei &unului% potrivit naturii sale 5art. ./?. alin. 5.6 C.civ.6.
Dac# durata 'ncerc#rii nu a fost convenit# +i din u"ane nu re"ult# altfel% condiia se
consider# 'ndeplinit# 'n ca"ul 'n care cump#r#torul nu a declarat c# &unul este
nesatisf#c#tor 'n termen de <1 de "ile de la predarea &unului.
=n ca"ul 'n care prin contractul de v(n"are p#rile au prev#"ut c# &unul v(ndut
urmea"# s# fie 'ncercat% se pre"um# c# s)a 'nc-eiat o v(n"are pe 'ncercate.
,reci-ăm că vân-area nu este :nsă supusă unei condiţii suspensive potestative pure6 9iind la
liberul arbitru al cumpărătorului6 pentru că atunci contractul ar 9i nul'
Cumpărătorul poate re9u-a lucrul numai dacă acesta :n mod obiectiv este necorespun-ător6
situaţie care poate 9i stabilită6 la cererea vân-ătorului6 numai printr1o e;perti-ă'
Contractul este considerat perfectat% 'n momentul 'n care cump#r#torul% lu(nd
cuno+tin# de re"ultatul verific#rii% declar# c# accept# lucrul. =n acel moment% proprietatea
lucrului trece asupra cump#r#torului. P(n# la 'ndeplinirea condiiei% v(n"#torul r#m(ne
proprietarul lucrului.
, varietate a v(n"#rii pe 'ncercate este v(n"area conform mostrei. Lucrul cump#rat
tre&uie s# corespund# mostrei pre"entate +i alese de cump#r#tor.
!n ca-ul vân-ării după mostră sau model6 vân-ătorul garantea-ă că bunul are calităţile
mostrei sau modelului 3art' .@.? C'civ'4'
Dacă lucrul nu corespunde mostrei6 cumpărătorul poate cere :nlocuirea acestuia cu unul
con9orm mostrei6 sau poate solicita re-oluţiunea contractului'
2La v(n"area dup# mostr# sau model% proprietatea se str#mut# la momentul pred#rii
&unului: 5art. ./?1 C.civ.6.
O altă varietate a vân-ării pe :ncercate este v(n"area pe !ustate6 prevă-ută de art' .>G2
C'civ'
V(n"area su& re"erva ca &unul s# corespund# !usturilor cump#r#torului se 'nc-eie
numai dac# acesta a f#cut cunoscut acordul s#u 'n termenul convenit ori statornicit prin
u"ane. =n ca"ul 'n care un asemenea termen nu e9ist# +i din u"ane nu re"ult# altfel%
condiia se consider# 'ndeplinit# 'n ca"ul 'n care cump#r#torul nu a declarat c# &unul este
nesatisf#c#tor 'n termen de <1 de "ile de la predarea &unului.
Dac# &unul v(ndut se afl# la cump#r#tor% iar acesta nu se pronun# 'n termenul
convenit cu v(n"#torul% v(n"area se consider# 'nc-eiat# la e9pirarea termenului.
53
=ân-area pe gustate este utili-ată :n general pentru bunuri alimentare care se vând :n pieţe'
!n realitate (vân-area pe gustateA nu e;istă până :n momentul :n care cumpărătorul6 după
gustare6 "i1a dat acordul6 :n termenul convenit ori statornicit prin u-anţe6 iar proprietatea se
transmite după individuali-area bunului6 care de regulă este un bun de gen'
J >' 0ânzarea cu opţiune de răscumpărare
V(n"area cu opiune de r#scump#rare este o v(n"are afectat# de condiie re"olutorie
prin care v(n"#torul '+i re"erv# dreptul de a r#scump#ra &unul sau dreptul transmis
cump#r#torului 5art. .70? C.civ.6
,piunea de r#scump#rare nu poate fi stipulat# pentru un termen mai mare de cinci
ani. Dac# s)a sta&ilit un termen mai mare% acesta se reduce de drept la cinci ani.
C;ercitarea opţiunii de răscumpărare de către vân-ător se poate 9ace numai dacă acesta
restituie cumpărătorului preţul primit "i c8eltuielile pentru :nc8eierea contractului de vân-are "i
reali-area 9ormalităţilor de publicitate'
C;ercitarea opţiunii obligă pe vân-ător la restituirea către cumpărător a c8eltuielilor pentru
ridicarea "i transportul bunului6 a c8eltuielilor necesare6 precum "i a celor utile6 :nsă :n acest din
urmă ca- numai :n limita sporului de valoare'
!n ca-ul :n care vân-ătorul nu e;ercită opţiunea :n termenul stabilit6 condiţia re-olutorie care
a9ecta vân-area este considerată a nu se 9i :ndeplinit6 iar dreptul cumpărătorului se consolidea-ă'
Efectele v(n"#rii cu opiune de r#scump#rare se sta&ilesc potrivit dispo"iiilor
privitoare la condiia re"olutorie% care se aplic# 'n mod corespun"#tor. Totu+i% v(n"#torul
este inut de contractele de locaiune 'nc-eiate de cump#r#tor 'naintea e9ercit#rii opiunii%
dac# au fost supuse formalit#ilor de pu&licitate% dar nu mai mult de trei ani din momentul
e9ercit#rii.
=ân-ătorul care intenţionea-ă să e;ercite opţiunea de răscumpărare trebuie să noti9ice pe
cumpărător6 precum "i pe orice subdobânditor căruia dreptul de opţiune :i este opo-abil "i 9aţă de
care dore"te să :"i e;ercite acest drept'
!n termen de o lună de la data noti9icării6 vân-ătorul trebuie să consemne-e sumele arătate
mai sus la dispo-iţia cumpărătorului sau6 după ca-6 a terţului subdobânditor6 sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a e;ercita opţiunea de răscumpărare'
Dacă vân-area cu opţiune de răscumpărare are ca obiect o cotă dintr1un bun6 parta%ul trebuie
cerut "i :n raport cu vân-ătorul dacă acesta nu "i1a e;ercitat :ncă opţiunea'
=ân-ătorul care nu "i1a e;ercitat opţiunea de răscumpărare :n cadrul parta%ului decade din
dreptul de opţiune6 c8iar "i atunci când bunul este atribuit6 :n tot sau :n parte6 cumpărătorului'
V(n"area cu opiune de r#scump#rare este nul# 'n m#sura 'n care diferena dintre
preul r#scump#r#rii +i preul pl#tit pentru v(n"are dep#+e+te nivelul ma9im sta&ilit de
le!e pentru do&(n"i.
ceastă prevedere se aplică "i vân-ărilor :n care vân-ătorul se obligă să răscumpere bunul
vândut 3art' .@>2 C'civ'4'
V(n"area cu pact de r#scump#rare era re!lementat# +i de vec-iul Cod civil 'n art.
.<7.).<?7 C care au fost 'ns# a&ro!ate prin art. 8 al Le!ii 'mpotriva cametei din ;.18..@<.%
'ntruc(t aceast# varietate de v(n"are ascundea 'mprumuturile c#m#t#re+ti 5!arantate prin
predarea lucrului v(ndut6% prin care se stipula o sum# mult superioar#% disproporionat#
ca pre al r#scump#r#rii.
Acest risc este 'nl#turat de noul Cod civil prin sancionarea cu nulitatea v(n"#rii 'n
ca"ul 'n care diferena dintre preul r#scump#r#rii +i preul pl#ii pentru v(n"are dep#+e+te
nivelul ma9im sta&ilit de le!e pentru do&(n"i.
J @' 0ânzarea cu plata preţului în rate şi rezerva proprietăţii
54
Atunci c(nd% 'ntr)o v(n"are cu plata preului 'n rate% o&li!aia de plat# este !arantat#
cu re"erva dreptului de proprietate% cump#r#torul do&(nde+te dreptul de proprietate la
data ac-it#rii ultimei rate din preA riscul &unului este 'ns# 'n sarcina cump#r#torului de la
momentul pred#rii acestuia 5art. .700 C.civ.6.
=n lipsa unei ne'nele!eri contrare% neplata unei sin!ure rate% care nu este mai mare de
o optime din pre% nu d# dreptul la re"oluiunea contractului% iar cump#r#torul p#strea"#
&eneficiul termenului pentru ratele succesive.
Când a obţinut re-oluţiunea contractului pentru neplata preţului6 vân-ătorul este ţinut să
restituie toate sumele primite6 dar este :ndreptăţit pentru 9olosirea bunului de către cumpărător'
tunci când s1a convenit ca sumele :ncasate cu titlu de rate să rămână6 :n tot sau :n parte6
dobândite de vân-ător6 instanţa va putea totu"i reduce aceste sume6 aplicându1se :n mod
corespun-ător dispo-iţiile re9eritoare la reducerea de către instanţă a cuantumului clau-ei penale'
Instana va putea proceda la fel +i 'n ca"ul contractului de leasin! sau de locaiune%
dac#% 'n acest ultim ca"% se convine ca la 'ncetarea contractului proprietatea &unului s#
poat# fi do&(ndit# de locatar dup# plata sumelor convenite.
J G' 0ânzarea moştenirii
=n sensul v(n"#rii mo+tenirii% prin mo+tenire se 'nele!e dreptul de a cule!e o mo+tenire
desc-is# sau o cot# din aceasta.
Su& sanciunea nulit#ii a&solute a contractului% v(n"area unei mo+teniri se 'nc-eie 'n
form# scris# 5art. .787 C.civ.6.
Este nul# a&solut v(n"area unei mo+teniri nedesc-ise% deci eventuale.
Dacă nu speci9ică bunurile asupra cărora se :ntind drepturile sale6 vân-ătorul unei mo"teniri
garantea-ă numai calitatea sa de mo"tenitor6 a9ară de ca-ul când părţile au :nlăturat e;pres "i
această garanţie'
Dacă nu s1a convenit alt9el6 vân-ătorul este obligat să remită cumpărătorului 9ructele pe care
le1a cules6 plăţile primite pentru creanţele mo"tenirii6 preţul bunurilor vândute din mo"tenire "i
orice bun care subrogă un bun al mo"tenirii'
Dacă nu s1a convenit alt9el6 cumpărătorul este ţinut să ramburse-e vân-ătorului sumele
plătite de acesta din urmă pentru datoriile "i sarcinile mo"tenirii6 precum "i sumele pe care
mo"tenirea i le datorea-ă acestuia din urmă'
Cumpărătorul răspunde solidar cu vân-ătorul pentru datoriile mo"tenirii vândute'
Amintirile de familie% 'nscrisurile sau portretele de familie% decoraiile sau alte
asemenea &unuri% care au pentru v(n"#tor o valoare afectiv#% se pre"um# a nu fi cuprinse
'n mo+tenirea v(ndut#.
Dacă aceste bunuri au valoare patrimonială :nsemnată6 vân-ătorul care nu "i le1a re-ervat
e;pres datorea-ă cumpărătorului preţul lor la data vân-ării'
Cump#r#torul unei mo+teniri nu do&(nde+te drepturile reale asupra imo&ilelor
cuprinse 'n mo+tenire% dec(t potrivit re!ulilor privitoare la cartea funciar#.
El nu poate opune terelor persoane do&(ndirea altor drepturi cuprinse 'n mo+tenire
dec(t dac# a 'ndeplinit formalit#ile cerute de le!e pentru a face opo"a&il# do&(ndirea
fiec#ruia dintre aceste drepturi.
celea"i reguli se aplică "i altor 9orme de :nstrăinare6 9ie cu titlu oneros6 9ie cu titlu gratuit a
unei mo"teniri'
!n privinţa :nstrăinărilor cu titlu gratuit6 se aplică :n mod corespun-ător dispo-iţiile Codului
civil privind :nc8eierea donaţiei6 prin :nscris autentic sub sancţiunea nulităţii absolute "i cele
privind răspunderea donatorului numai pentru dol "i culpă gravă6 "i pentru evicţiune6 dacă a
promis e;pres garanţia sau evicţiunea decurge din 9apta sa sau dintr1o :mpre%urare pe care a
cunoscut1o "i nu a comunicat1o donatarului la :nc8eierea contractului'
55
Specificul v(n"#rii de drepturi succesorale fa# de v(n"area o&i+nuit# const# 'n faptul
c# o&iectul ei 'l constituie fie patrimoniul succesoral% fie o fraciune din acesta% adic# nu
numai drepturile succesorale 5activul succesoral6% ci +i datoriile defunctului 5pasivul
succesoral6.
De aceea6 legatarul cu titlu particular care vinde bunul mo"tenit 9ace o vân-are pură "i
simplă6 "i nu o vân-are de drepturi succesorale'
V(n"area mo+tenirii produce urm#toarele efecte specifice>
C v(n"#torul este o&li!at s# remit# cump#r#torului toate fructele pe care le)a cules +i
toate pl#ile primite pentru creanele mo+tenirii p(n# la momentul 'nc-eierii contractului%
preul &unurilor v(ndute din mo+tenire +i orice &un care 'nlocuie+te un &un al mo+teniriiA
C cump#r#torul este inut s# ram&urse"e v(n"#torului sumele pl#tite de acesta din
urm# pentru datoriile +i sarcinile mo+tenirii% precum +i sumele pe care mo+tenirea i le
datorea"# acestuia din urm#A
C v(n"#torul r#m(ne r#spun"#tor pentru datoriile mo+tenirii v(ndute.
+a 9el urmea-ă să se procede-e cu c8eltuielile de :nmormântare suportate de mo"tenitor'
Efectele menionate sunt sta&ilite prin norme dispo"itive de la care p#rile pot dero!a.
Dacă mo"tenitorul vân-ător vinde mo"tenirea 9ără a speci9ica bunurile asupra cărora se :ntind
drepturile sale6 el va răspunde6 :n lipsă de convenţie contrară6 numai pentru calitatea sa de
mo"tenitor6 nu "i de conţinutul universalităţii a9ară de ca-ul :n care părţile6 au :nlăturat e;pres "i
această garanţie 3art' .@FG C'civ'4'
,entru a 9i opo-abil terţilor6 contractul va trebui să :ndeplinească condiţiile de publicitate
imobiliară sau pe cele speci9ice ale cesiunii de creanţă'
Contractul va avea un caracter aleatoriu% 'n sensul c# nu se cunoa+te 'n momentul
v(n"#rii dac# activul mo+tenirii dep#+e+te pasivul sau invers.
J /' 0ânzarea de drepturi litigioase. 6etractul litigios
Prin drept liti!ios se 'nele!e orice drept real sau de crean#% de proprietate intelectual#
sau succesoral% cu privire la care e9ist# o procedur# $udiciar# pendinte% prin care dreptul
este contestat% astfel c# p(n# la soluionarea definitiv# +i irevoca&il# a liti!iului nu se
cunoa+te titularul le!al al acestuia.
Dreptul este liti!ios dac# e9ist# un proces 'nceput +i neterminat cu privire la e9istena
sau 'ntinderea sa% prevede art. ./0< alin. 5<6 C.civ.
=n principiu% v(n"area de drepturi liti!ioase este permis#% indiferent de natura
dreptului.
V(n"area de drepturi liti!ioase este un contract aleatoriu% 'ntruc(t nu se cunoa+te p(n#
la soluionarea definitiv# a liti!iului% cine este titularul dreptului% deci care dintre p#rile
contractante% v(n"#torul ori cump#r#torul% vor fi 'n c(+ti!.
Cste adevărat că 9inalmente6 pierderea lucrului6 :n ca-ul :n care cumpărătorul va 9i evins6 va
9i reparată prin restituirea preţului solicitat :n cadrul unei acţiuni :n garanţie pentru evicţiune6
prin care pot 9i cerute "i daune1interese'
V(n"area de drepturi liti!ioase este 'n esen# o operaiune speculativ#% lucrul fiind
cump#rat pe un pre su& valoarea lui tocmai datorit# incertitudinii sale $uridice.
Tocmai pentru a nu se transforma 'ntr)un mi$loc de corupie su& sanciunea nulit#ii
a&solute% $udec#torii% procurorii% !refierii% e9ecutorii% avocaii% notarii pu&lici% consilierii
$udiciari +i practicieni 'n insolven# nu pot cump#ra% direct sau prin persoane interpuse%
drepturi liti!ioase care sunt de competena instanei $udec#tore+ti 'n a c#rei circumscripie
'+i desf#+oar# activitatea.
Sunt e;ceptate de la această incapacitateH
a4 cumpărarea drepturilor succesorale ori a cotelor1părţi din dreptul de proprietate de la6 după
ca-6 como"tenitori sau coproprietariD
56
b4 cumpărarea unui drept litigios :n vederea :ndestulării unei creanţe care s1a născut :nainte
ca dreptul să 9i devenit litigiosD
c4 cumpărarea care s1a 9ăcut pentru apărarea drepturilor celui ce stăpâne"te bunul :n legătură
cu care e;istă dreptul litigios'
ltă interdicţie legală e;presă6 a cărei :ncălcare este sancţionată cu nulitatea absolută6 este
prevă-ută :n art' F din Titlul K privind circulaţia %uridică a terenurilor din +egea nr' 2F@I200?6
care inter-ice :nstrăinările6 sub orice 9ormă6 a terenurilor cu privire la care e;istă litigii privind de
reconstituirea dreptului de proprietate privată "i legalitatea titlului de proprietate6 con9orm legilor
9ondului 9unciar pe tot timpul soluţionării acestor litigii'
!nstrăinările :nc8eiate cu :ncălcarea acestei interdicţii sunt nule absolut'
.
Pentru a prote$a pe adversarul v(n"#torului dreptului liti!ios sau pe al cedentului
creanei liti!ioase din proces% vec-iul Codul civil a re!lementat procedura retractului
liti!ios% care credem% poate fi aplicat# +i 'n pre"ent% c-iar 'n lipsa unei re!lement#ri
speciale.
Prin retractul liti!ios% p(r(tul adversarul v(n"#torului 5sau cedentului6 dreptului
liti!ios 'l poate elimina pe cump#r#tor 5sau respectiv pe cesionar6 pl#tindu)i preul real al
v(n"#rii sau% dup# ca"% al cesiunii% c-eltuielile v(n"#rii +i do&(n"ile aferente.
Este evident c# retractul liti!ios poate fi e9ercitat numai c(t timp liti!iul asupra
dreptului este 'n curs 5pendinte6 +i numai dac# 'nstr#inarea a fost f#cut# cu titlu oneros
5adic# este o v(n"are sau o cesiune6.
&etractul litigios o9eră posibilitatea pârâtului să :l :nlăture pe cesionarul speculant care a
cumpărat creanţa pe un preţ in9erior valorii ei6 dar "i :l urmăre"te pe debitor cu toată rigoarea6
adică la valoarea creanţei cumpărătorului'
.
Retractul liti!ios poate fi e9ercitat numai de p(r(t% nu +i de reclamant.
,entru e;ercitarea lui6 legea cere următoarele condiţiiH
a6 s# e9iste un drept liti!ios% adic# un proces sau o contestaie asupra fondului
dreptuluiA
&6 s# e9iste o v(n"are sau cesiune cu titlu oneros a dreptului 'n liti!iuA
c6 retractul liti!ios s# fie e9ercitat de cel 'mpotriva c#ruia s)a formulat pretenia% adic#
de de&itor.
P(r(tul 'n proces care invoc# retractul liti!ios% tre&uie s# ofere cesionarului preul real
al cesiunii% do&(nda aferent# acestui pre din "iua efectu#rii cesiunii% c-eltuielile cesiunii +i
c-eltuielile de $udecat#.
Efectele retractului liti!ios constau 'n desfiinarea retroactiv# a actului de v(n"are)
cump#r#re 5are efectul unei condiii re"olutorii6 +i stin!erea liti!iului cu privire la fondul
dreptului% 'ntruc(t retractantul% su&stituindu)se 'n drepturile cump#r#torului dreptului
liti!ios% cumulea"# dou# calit#i incompati&ile 'n acela+i proces> de reclamant +i de p(r(t.
!n s9âr"it6 se des9iinţea-ă cu e9ect retroactiv toate drepturile reale pe care cumpărătorul
dreptului litigios le1ar 9i constituit :n 9avoarea unor terţe persoane'
1
!n domeniul imobilelor preluate :n mod abu-iv :n perioada > martie ./F? – 22 decembrie ./G/6 interdicţia
:nstrăinării unor imobile preluate 9ără titlu valabil este implicitată de dispo-iţia art' ?0 alin' 2 din +egea .0I200.6
care sancţionea-ă cu nulitatea absolută actele %uridice de :nstrăinare6 inclusiv cele 9ăcute :n cadrul procesului de
privati-are6 având ca obiect imobile preluate de stat 9ără titlu valabil6 a9ară de ca-ul :n care actul a 9ost :nc8eiat cu
bună1credinţă'
&eaua1credinţă constă :n cunoa"terea tocmai a 9aptului că bunul este litigios6 că 9ostul proprietar sau mo"tenitorii săi
l1au revendicat "i că procesul este :n curs sau că :l vor revendica 3eventualitate comunicată vân-ătorului "i
cumpărătorului printr1o noti9icare anterioară vân-ării46 ori că s1a solicitat restituirea lui :n temeiul +egii nr' ..2I.//?
"i că această procedură nu a 9ost 9inali-ată'
1
(Scopul retractului litigios este de a pune la :ndemâna părţii6 atunci când e;istă proces6 un mi%loc de stingere a
procesului prin dobândirea drepturilor litigioase vândute "i despăgubirea integrală a cumpărătorului' De aici se poate
trage conclu-ia6 :n lipsa unei reglementări e;prese6 că retractul litigios prive"te "i procesele privitoare la succesiuni6
atunci când unul sau o parte dintre mo"tenitori contestă celorlalţi :nsu"i dreptul lor succesoral sau masa de :mpărţit6
:n momentul cesiunii sau al e;ecutării') T'S'6 s'civ'6 dec' nr' F22I./@>6 &epertoriu6 ./@?1./G06 p' GF'
57
Dacă cumpărătorul nu a plătit preţul6 el este ţinut :n continuare la plata lui 9aţă de vân-ător6
c8iar dacă este evins pentru că obligaţia de garanţie nu 9uncţionea-ă 9aţă de caracterul aleatoriu
al contractului'
J .0' 0ânzarea la licitaţie
V(n"area la licitaie este o varietate de v(n"are% a c#rei particularitate o constituie
faptul c# lucrul este pus 'n v(n"are 'n mod pu&lic% cu respectarea unei proceduri speciale%
fiind ad$udecat 5v(ndut6 aceluia dintre participanii la licitaie care ofer# preul cel mai
mare.
*oţiunea de licitaţie 3vân-are la licitaţie4 este :ntâlnită atât :n Codul civil6 cât "i :n Codul de
procedură civilă'
=n proiectul noului Cod de procedur# civil#% v(n"area la licitaie este conceput# +i
re!lementat# ca o procedur# de e9ecutare silit# 5art. ?11)?07 C.proc.civ.6% dar +i ca o
procedur# pentru ie+irea din indivi"iune asupra unor &unuri imposi&il sau incomod de
parta$at 'n natur# +i pe care nici unul din coindivi"ari nu ar putea% sau nu ar voi% s# le fie
atri&uite.
,rin urmare6 :n aceste proceduri6 aplicabile :n ca-ul ie"irii din indivi-iune6 indi9erent de
i-vorul ei 3succesiune6 căsătorie6 concubina%6 voinţa părţilor etc'46 dacă parta%ul nu poate 9i 9ăcut
:n natură6 prin atribuire sau prin vân-area prin bună :nvoială6 ie"irea din indivi-iune se va 9ace
prin licitaţie publică6 pornind de la un preţ stabilit de e;pert'
După rămânerea de9initivă a :nc8eierii prin care s1a dispus vân-area bunului de către un
e;ecutor %udecătoresc6 acesta va proceda la e9ectuarea vân-ării la licitaţie publică'
C;ecutorul va 9i;a termenul de licitaţie6 care nu va depă"i 70 de -ile pentru bunurile mobile
"i >0 de -ile pentru bunurile imobile6 socotite de la data primirii :nc8eierii "i va :n"tiinţa
coproprietarii despre data6 ora "i locul vân-ării'
,entru termenul de licitaţie a bunurilor mobile6 e;ecutorul va :ntocmi "i a9i"a publicaţia de
vân-are cu cel puţin 70 de -ile :nainte de termenul de licitaţie'
,reţul obţinut din vân-are va 9i distribuit coindivi-arilor 3:mpărţit4 con9orm cotelor lor :n
dreptul de proprietate'
+a vân-area prin licitaţie pot participa atât coindivi-ari6 cât "i orice alte persoane'
Dacă bunul succesoral va 9i ad%udecat de un copărta"6 soluţia va avea semni9icaţia dobândirii
bunului direct de la de9unct "i parta%ul va avea deci e9ect declarativ' +a 9el se consideră că
8otărârile au e9ect declarativ când ie"irea din indivi-iune se 9ace prin atribuire unuia dintre
copărta"i sau este cumpărat la licitaţie de către un copărta"6 indi9erent de cau-a indivi-iunii'
Copărta"ul ad%udecatar sau căruia i s1a atribuit lucrul devine proprietar din momentul na"terii
indivi-iunii'
Dacă bunul este ad%udecat unui terţ6 operaţiunea %uridică este o vân-are prin licitaţie :n sensul
propriu al termenului 3de transmitere a proprietăţii sau a unui alt drept real4 "i are e9ect translativ
de drepturi :ntre coindivi-ari "i ad%udecatar'
V(n"area la licitaie este re!lementat#% de asemenea% +i ca procedur# de e9ecutare silit#
a &unurilor de&itorului% fie mo&ile% fie imo&ile% pentru reali"area titlului e9ecutoriu al
creditorului.
Ca se e9ectuea-ă de e;ecutorul %udecătoresc :n con9ormitate cu dispo-iţiile Codului de
procedură civilă'
Ad$udecatar 5cump#r#tor6 va fi persoana care ofer# preul cel mai mare.
!n ca-ul vân-ării silite la licitaţie a bunurilor mobile6 după :nc8iderea licitaţiei6 e;ecutorul
%udecătoresc va :ntocmi un proces1verbal despre des9ă"urarea "i re-ultatul acesteia6 care va 9i
semnat de e;ecutor6 creditor6 debitor6 precum "i de ad%udecatar'
58
C;ecutorul %udecătoresc va elibera6 sub semnătura sa6 9iecărui ad%udecatar :n parte un
certi9icat de ad%udecare care va cuprinde data "i locul licitaţiei6 numele ad%udecatarului6 indicarea
bunului ad%udecat "i6 după ca-6 a preţului plătit sau care urmea-ă să 9ie plătit'
Certificatul de ad$udecare eli&erat fiec#rui ad$udecatar constituie titlul de proprietate
asupra &unurilor v(ndute.
!n ca-ul titlurilor de credit nominative6 ad%udecatarul va putea obţine trans9erul acestora pe
numele său6 :n temeiul unei copii legali-ate de pe acest proces1verbal'
=n toate ca"urile% predarea &unului se va face dup# ac-itarea inte!ral# a preului. P(n#
la predare% ad$udecatarul suport# riscul pieirii &unului ad$udecat 5art. 78? C.pr.civ.6.
!n ca-ul vân-ării silite la licitaţie a bunurilor imobile6 după plata integrală a preţului sau a
avansului prevă-ut de art' G27 C'pr'civ'6 dacă imobilul a 9ost vândut cu plata :n rate6 e;ecutorul6
pe ba-a procesului1verbal de licitaţie6 va :ntocmi actul de ad%udecare'
Fn e9emplar de pe actul de ad$udecare se va preda do&(nditorului spre a)i servi ca titlu
de proprietate provi"oriu +i pentru a fi 'nscris provi"oriu 'n cartea funciar# pe c-eltuiala
ad$udec#torului 5art. ?;0 C.pr.civ.6.
!n termen de o lună de la data :nscrierii provi-oriu :n cartea 9unciară debitorul sau terţul
dobânditor' Creditorii urmăritori sauIorice persoană interesată6 după menţiunile cărţilor 9unciare6
vor putea ataca actul de ad%udecare pe calea contestaţiei la e;ecutare' Dacă nu s1a 9ăcut
contestaţie sau aceasta a 9ost respinsă6 la cererea ad%udecătorului6 actul de ad%udecare se va
investi cu 9ormulă e;ecutorie "i acesta va 9i pus :n posesia imobilului ad%udecat de către
e;ecutor'
Prin actul de ad$udecare% proprietatea imo&ilului sau% dup# ca"% un alt drept real% care
a f#cut o&iectul urm#ririi silite% se transmite de la de&itor la ad$udecatar. De la aceast#
dat#% ad$udecatarul are dreptul la fructe +i venituri% datorea"# do&(n"ile p(n# la plata
inte!ral# a preului +i suport# toate sarcinile imo&ilului.
,rin intabulare6 ad%udecatarul dobânde"te dreptul de a dispune de imobilul vândut6 potrivit
regulilor de carte 9unciară'
De la data intabulării6 imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind
garantarea drepturilor de creanţă' Creditorii :"i pot reali-a dreptul numai din preţul obţinut' Dacă
preţul de ad%udecare se plăte"te :n rate6 sarcinile se sting la plata ultimei rate'
Dacă imobilul a 9ost cumpărat cu plata preţului :n rate6 cumpărătorul nu :l va putea :nstrăina
sau greva6 9ără :ncuviinţarea creditorilor urmăritori6 :nainte de plata integrală a preţului'
&eamintim dispo-iţia art' .>?F C'civ' potrivit căreia (Sunt incapa&ili de a cump#ra% direct
sau prin persoane interpuse% nici c-iar prin licitaie pu&lic#>
a6 mandatarii% pentru &unurile pe care sunt 'ns#rcinai s# le v(nd#% cu e9cepia ca"ului
prev#"ut de art. .<18A
&6 p#rinii% tutorele% curatorul% administratorul provi"oriu% pentru &unurile persoanelor
pe care le repre"int#A
c6 funcionarii pu&lici% $udec#torii sindici% lic-idatorii% administratorii $udiciari%
e9ecutorii% precum +i alte asemenea persoane care ar putea influena condiiile v(n"#rii
f#cute prin intermediul lor sau care are ca o&iect &unurile pe care le administrea"# ori a
c#ror administrare o suprave!-ea"#:.
=nc#lcarea interdiciilor prev#"ute su& lit. a6 +i &6 se sancionea"# cu nulitatea relativ#%
iar a celei prev#"ute la lit. c6 cu nulitatea a&solut# a contractului de v(n"are)cump#rare.
59
Teste !ril#
.. V(n"area)cump#rarea este% de re!ul#% un contract>
a4 solemnD
b4 realD
c4 consensual'
;. Contractul de v(n"are)cump#rare este solemn 'n ca"ul>
a4 vân-ării1cumpărării unui autoturismD
b4 :n care părţile se :nţeleg să :nc8eie actul de vân-are1cumpărare la notarD
c4 vân-ării1cumpărării unui teren6 dar numai dacă acesta se a9lă :n e;travilanD
d4 vân-ării1cumpărării unui imobil tabular'
<. *u pot forma o&iect al contractului de v(n"are)cump#rare>
a4 drepturile personale nepatrimonialeD
b4 drepturile patrimoniale cu caracter strict personalD
c4 drepturile prevă-ute de lege ori contractate intuitu persoane.
8. *u poate forma o&iectul contractului de v(n"are)cump#rare>
a4 dreptul real de u-D
b4 dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitorD
c4 dreptul de :ntreţinere6 dreptul de pensie'
0. Transmiterea propriet#ii% 'n ca"ul contractului de v(n"are)cump#rare% are loc 'n
momentul 'nc-eierii contractului dac# sunt 'ndeplinite +i condiiile>
a4 vân-ătorul să 9ie proprietarul bunului vândut6 iar contractul să 9ie valabil :nc8eiatD
b4 contractul să aibă ca obiect transmiterea unor bunuri determinate individual sau genericD
c4 bunul vândut să e;isteD
d4 părţile să nu 9i amânat trans9erul proprietăţii printr1o clau-ă specială pentru un moment
ulterior :nc8eierii contractului'
/. Contractul de v(n"are)cump#rare>
a4 este un contract unilateralD
b4 poate 9i cu titlu gratuitD
c4 este solemn6 când are ca obiect un teren6 dar numai dacă acesta este situat :n e;travilanD
d4 este solemn6 dacă are ca obiect un imobil tabular'
7. Promisiunea unilateral# de v(n"are 'nseamn#>
a4 proprietarul unui bun se obligă ca6 :n ca-ul :n care :l va vinde6 să acorde pre9erinţă unei
anumite persoane6 la preţ egalD
b4 un act %uridic bilateral prin care o persoană6 prevă-ând un eventual interes pentru ea de a
vinde un bun6 prime"te promisiunea unei alte persoane de a cumpăra acel bun6 re-ervându1"i
9acultatea de a1"i mani9esta ulterior consimţământul său de a1l vindeD
c4 un contract bilateral prin care o persoană6 prevă-ând un eventual interes pentru ea de a
dobândi proprietatea unui bun6 prime"te promisiunea proprietarului de a vinde acel bun6
re-ervându1"i 9acultatea de a1"i mani9esta ulterior consimţământul său de a1l cumpăra'
?. =n ca"ul refu"ului v(n"#torului de a vinde &unul care a f#cut o&iectul unui
antecontract de v(n"are)cump#rare% cump#r#torul are urm#toarele posi&ilit#i>
a4 să ceară daune1intereseD
60
b4 să ceară obligarea promitentului6 sub sancţiunea daunelor cominatorii6 la :nc8eierea
contractuluiD
c4 să ceară instanţei să pronunţe o 8otărâre care să ţină loc de contract de vân-are1cumpărare'
@. Constituie dero!#ri de la principiul li&erei circulaii a &unurilor faptul c#>
a4 bunurile din domeniul public al statului nu pot 9i vânduteD
b4 terenurile asupra cărora s1a reconstituit dreptul de proprietate6 con9orm +egii nr' .GI.//.6
nu pot 9i vândute timp de .0 aniD
.1. Clau"ele 'ndoielnice se interpretea"# 'n materia v(n"#rii)cump#r#rii>
a4 :n 9avoarea vân-ătoruluiD
b4 :n 9avoarea cumpărătoruluiD
c4 :n 9avoarea proprietarului sub condiţie suspensivă'
... C-eltuielile de predare ale &unului v(ndut sunt 'n sarcina>
a4 vân-ătoruluiD
b4 cumpărătoruluiD
c4 vân-ătorului6 numai dacă se convine ast9el prin contract'
.;. C-eltuielile de ridicare ale &unului v(ndut sunt 'n sarcina>
a4 vân-ătoruluiD
b4 cumpărătoruluiD
c4 vân-ătorului6 dacă se stipulea-ă e;pres aceasta :n contract'
.<. =n lips# de stipulaie contrar# +i dac# lucrul nu poate fi locali"at% o&li!aia de
predare a lucrului v(ndut>
a4 este c8erabilăD
b4 este portabilăD
c4 predarea se 9ace la locul unde se a9lă lucrul vândut :n momentul contractării'
.8. Aciunea v(n"#torului pentru plata preului se prescrie 'n termen de>
a4 7 ani din -iua contractăriiD
b4 . an din -iua contractăriiD
c4 > luni din -iua contractării'
.0. Aciunea cump#r#torului pentru sc#derea preului sau pentru re"oluiunea
contractului se prescrie 'n termen de>
a4 7 ani din -iua contractăriiD
b4 . an din -iua contractăriiD
c4 2 ani din -iua contractării'
./. C(nd un imo&il s)a v(ndut cu ar#tarea suprafeei +i a preului pe unitatea m#sur#:>
a4 dacă :ntinderea este mai mică6 cumpărătorul poate cere completarea sau o reducere
proporţională din preţ sau re-oluţiunea când imobilul nu poate 9i 9olosit pentru scopul pentru
care a 9ost cumpăratD
b4 dacă :ntinderea este mai mare6 dar nu depă"e"te .I20 din :ntindere6 cumpărătorul nu este
obligat să plătească :n plus e;cedentulD
c4 dacă e;cedentul dovedit prin măsurătoare depă"e"te a 201a parte a :ntinderii arătate prin
contract6 cumpărătorul poate cere re-oluţiunea contractului6 iar dacă nu6 este obligat să plătească
:n plus e;cedentul'
61
.7. Dac# v(n"area unui imo&il este f#cut# pe un pre !lo&al>
a4 di9erenţa :n plus sau :n minus poate provoca un spor sau o mic"orare a preţului dacă lipsa
sau e;cedentul este de cel puţin .I20 din :ntindereD
b4 di9erenţa :n plus sau :n minus :ntre :ntinderea declarată "i cea reală nu se ia :n
consideraţieD
c4 :n ca- de e;cedent peste a 201a parte din preţul total al vân-ării6 cumpărătorul poate opta
"i pentru re-oluţiunea vân-ăriiD
d4 :n ca- de :ntindere lipsă6 cumpărătorul poate cere completarea terenului sau re-oluţiunea
contractuluiD
e4 :n ca- de e;cedent :ntre :ntinderea declarată "i cea reală6 dacă acest e;cedent preţuie"te
peste a 201a parte din preţul total al vân-ării6 cumpărătorul6 dacă nu optea-ă pentru re-oluţiunea
vân-ării6 trebuie să plătească di9erenţa de preţ plus dobân-i6 dacă a păstrat imobilul'
.?. =n ca" de nee9ecutare a o&li!aiei de predare datorat# culpei v(n"#torului% potrivit
re!ulilor !enerale% cump#r#torul>
a4 poate invoca e;cepţia de nee;ecutareD
b4 poate cere re-oluţiunea cu daune1intereseD
c4 poate cere e;ecutarea :n natură a contractuluiD
d4 poate procura lucruri de gen de la terţi pe seama vân-ătorului6 :n toate ca-urile la lit' a46
b46 c46 d46 cu respectarea condiţiilor legaleD
e4 poate cere daune1interese dacă e;ecutarea :n natură nu mai este posibilă'
.@. ,&li!aia de r#spundere pentru eviciunea re"ult(nd din fapta unui ter e9ist# dac#
sunt 'ndeplinite +i condiiile>
a4 este vorba de o tulburare de 9aptD
b4 cau-a evicţiunii este anterioară vân-ăriiD
c4 cau-a evicţiunii nu a 9ost cunoscută de cumpărător'
;1. Aciunea 'n !aranie pentru eviciune a cump#r#torului 'mpotriva v(n"#torului se
prescrie 'n termen de>
a4 7 aniD
b4 . anD
c4 .G luni'
;.. Condiiile o&li!aiei de !aranie pentru vicii sunt>
a4 viciul să 9ie ascuns sau aparentD
b4 viciul să 9i e;istat :n momentul :nc8eierii contractului sau să 9i intervenit ulteriorD
c4 viciul să 9ie grav'
;;. *u e9ist# o&li!aia de !aranie pentru vicii>
a4 :n ca-ul vân-ării de drepturi succesorale6 c8iar dacă vân-ătorul s1a obligat să garante-e
conţinutul universalităţiiD
b4 :n ca-ul vân-ării prin licitaţie publică care se 9ace prin intermediul %ustiţieiD
c4 :n ca-ul vân-ării de drepturi succesorale6 când vân-ătorul nu s1a obligat e;pres să
garante-e conţinutul universalităţii6 dar :n contract s1au speci9icat amănunţit bunurile ce 9ac parte
din succesiune'
;<. V(n"#torul de &un#)credin#>
a4 este obligat să plătească daune1interese ca urmare a răspunderii pentru evicţiuneD
b4 este obligat să plătească daune1interese ca urmare a răspunderii pentru vicii ascunse'
62
;8. De re!ul#% aciunile red-i&itorii sau estimatorii pot fi intentate>
a4 :ntr1un an6 dacă vân-ătorul a 9ost de rea1credinţăD
b4 :n termen de 7 ani6 dacă vân-ătorul a 9ost de rea1credinţăD
c4 :n termen de > luni6 dacă vân-ătorul a 9ost de bună1credinţăD
d4 :n termen de 7 ani'
;0. Dac# p#rile au prev#"ut ca plata preului s# ai&# loc ulterior pred#rii lucrului%
plata>
a4 este portabilăD
b4 este c8erabilăD
;/. Proprietatea +i riscurile se transmit asupra cump#r#torului din momentul 'nc-eierii
contractului% 'n ca"ul v(n"#rii>
a4 cu grămadaD
b4 pe :ncercateD
c4 pe gustate6 c8iar dacă nu s1a individuali-at bunulD
d4 după greutate6 număr "i măsurăD
e4 cu plata preţului :n rate6 cu re-erva proprietăţii'
;7. Retractul liti!ios poate fi e9ercitat cu condiia ca>
a4 cesiunea să 9ie 9ăcută contra unui preţD
b4 să e;iste un proces :nceput6 dar neterminat asupra 9ondului dreptuluiD
c4 mani9estarea voinţei de a e;ercita retractul trebuie să 9ie :nsoţită de 9aptul material al plăţii
preţului realD
d4 retractul litigios să 9ie e;ercitat numai :naintea instanţei'
;?. Transmiterea propriet#ii 'n contractul de v(n"are)cump#rare>
a4 este de natura acestui contractD
b4 este de esenţa acestui contractD
c4 are loc6 de drept6 din momentul per9ectării acordului de voinţăD
d4 are loc6 ulterior6 la individuali-area "i predarea bunurilor de gen'
;@. =n ca"ul contractului de v(n"are)cump#rare% re!ula sta&ilit# de Codul civil este c#
proprietatea se str#mut# de drept cump#r#torului>
a4 :ndată ce părţile s1au :nvoit asupra bunului6 c8iar dacă acesta nu a 9ost predatD
b4 :ndată ce părţile s1au :nvoit asupra preţului6 c8iar dacă acesta nu a 9ost numărat 3plătit4D
c4 :ndată ce părţile s1au :nvoit asupra bunului "i asupra preţului6 numai dacă lucrul a 9ost
predat6 iar preţul a 9ost numărat 3plătit4'
<1. Transferul dreptului real nu se reali"ea"# concomitent cu 'nc-eierea conveniei
translative de drepturi reale% 'n ca"ul>
a4 :nstrăinării care are ca obiect un bun viitorD
b4 :nstrăinării care are ca obiect bunuri de genD
c4 când părţile au convenit să amâne trans9erul dreptului real la :mplinirea unui termen sau
după reali-area unei condiţiiD
d4 vân-ării cu plata preţului :n rate6 cu re-erva proprietăţii'
<.. Din momentul do&(ndirii dreptului de proprietate>
a4 cumpărătorul suportă riscul pieirii bunului6 dacă bunul :i 9usese predatD
63
b4 cumpărătorul suportă riscul pieirii bunului dacă vân-ătorul1debitor al obligaţiei de predare
dovede"te natura 9ortuită a pieirii bunului "i c8iar dacă 9usese pus :n :ntâr-iere cu privire la
e;ecutarea obligaţiei de predareD
c4 vân-ătorul6 debitor al obligaţiei de predare6 suportă riscul pieirii bunului6 dacă 9usese pus
:n :ntâr-iere cu privire la e;ecutarea obligaţiei de predare6 dovede"te natura 9ortuită a pieirii6
c8iar dacă dovede"te că bunul ar 9i pierit "i la cumpărător dacă ar 9i 9ost predat la termen'
<;. Dac# v(n"area are ca o&iect un &un dintre dou# sau mai multe lucruri de !en% dar
numai alternativ>
a4 riscul pieirii 9ortuite este suportat6 numai până la alegere6 de către vân-ătorD
b4 proprietatea se transmite :n momentul alegeriiD
c4 proprietatea se transmite6 după alegere6 :n momentul individuali-ării'
<<. =n ca"ul v(n"#rii &unurilor viitoare>
a4 transmiterea proprietăţii are loc din momentul :n care bunurile au 9ost terminate6 :n stare
de a 9i predate cumpărătorului6 dacă bunurile e;ecutate sunt de genD
b4 riscurile se transmit asupra cumpărătorului cu dreptul de proprietate6 c8iar dacă acesta "i1
ar 9i asumat riscul nereali-ării bunului viitor din momentul :nc8eierii contractului "i independent
de trans9erul proprietăţiiD
c4 riscurile se transmit asupra cumpărătorului o dată cu dreptul de proprietate6 dacă nu e;istă
convenţie contrară'
<8. P#rile pot prevedea e9pres 'ntr)un contract de v(n"are)cump#rare>
a4 ca vân-ătorul să suporte riscurile "i după ce a operat trans9erul proprietăţiiD
b4 cumpărătorul să1"i asume riscurile :nainte de momentul trans9erării dreptului de
proprietateD
c4 ca trans9erul proprietăţii să 9ie a9ectat de un termen suspensiv'
<0. =n ca"ul cump#r#rii unor &unuri dintr)un ma!a"in cu autoservire>
a4 contractul se :nc8eie :n momentul :n care cumpărătorul a ales bunulD
b4 contractul se :nc8eie :n momentul :n care cumpărătorul a preluat bunulD
c4 contractul se :nc8eie :n momentul :n care cumpărătorul6 vă-ând preţul6 a ales "i a preluat
bunul'
</. =n ca"ul 'n care oferta de v(n"are este acceptat# de unul dintre titularii dreptului de
preemiune% iar proprietarul terenului este mulumit de preul oferit>
a4 :ntre părţi se consideră că s1a :nc8eiat un antecontract de vân-are1cumpărareD
b4 contractul de vân-are1cumpărare se consideră :nc8eiat6 :ntrucât părţile au că-ut de acord
asupra obiectului "i preţuluiD
c4 contractul de vân-are1cumpărare se consideră :nc8eiat6 dar6 ad probationem6 părţile trebuie
să :nc8eie un :nscris'
<7. =n ca"ul anul#rii v(n"#rii unui teren forestier ca urmare a nerespect#rii dispo"iiilor
privind dreptul de preemiune>
a4 terenul intră6 cu e9ect constitutiv6 :n proprietatea titularului dreptului de preemţiuneD
b4 terenul reintră cu e9ect retroactiv6 :n proprietatea vân-ătoruluiD
c4 după ce terenul a reintrat :n proprietatea vân-ătorului6 au calitatea de titulari ai dreptului
de preemţiune numai acei care au e;ercitat acţiunea :n anularea vân-ăriiD
d4 au calitatea de titulari ai dreptului de preemţiunea coproprietarii "i vecinii'
<?. V(n"area 'ntre concu&ini>
64
a4 este inter-isăD
b4 este valabilăD
c4 este nulă dacă s1a :nc8eiat pentru a determina pe una dintre părţi să menţină starea de
concubina%'
<@. *u pot cump#ra nici direct% nici prin persoane interpuse>
a4 tutorii6 bunurile persoanelor care se a9lă sub tutela lorD
b4 mandatarii6 dar numai cei legali6 bunurile ce sunt :nsărcinaţi să le vândăD
c4 %udecătorii6 procurorii6 gre9ierii6 avocaţii6 notarii publici6 consilierii %uridici6 drepturile
litigioase ce sunt de competenţa instanţei %udecătore"ti :n a cărei circumscripţie :"i des9ă"oară
activitatea'
81. Pot face o&iectul contractului de v(n"are)cump#rare>
a4 bunurile aparţinând domeniului public al statuluiD
b4 bunurile aparţinând domeniului privat al statuluiD
c4 terenul asupra căruia s1a constituit dreptul de proprietate6 con9orm +egii nr' .GI.//.6 după
trecerea unui interval de timp de .0 ani socotiţi de la data :nscrierii proprietăţiiD
d4 apartamentele cumpărate de c8iria"i6 potrivit +egii nr' ..2I.//? sau +egii nr' .0I200.D
e4 bunurile ce constituie monopolul statului'
8.. Este permis# 'ntr)un contract de v(n"are)cump#rare>
a4 clau-a prin care este inter-isă :nstrăinarea bunului transmis minorului6 până la ma%oratul
luiD
b4 clau-a prin care se inter-ice vân-area bunului până la plata integrală a preţului'
8;. Dac# 'n momentul v(n"#rii% &unul v(ndut era pierit total>
a4 vân-area este valabilă6 dacă cumpărătorul consimte ca vân-ătorul să 9acă rost de un alt
bunD
b4 vân-area este anulabilă6 dacă se 9ace dovada că bunul a e;istatD
c4 vân-area este nulă'
8<. Dac# 'n momentul v(n"#rii% &unul era pierit 'n parte% cump#r#torul>
a4 nu poate cere re-oluţiunea contractului dacă partea pierită era ne:nsemnată "i nu a9ecta
scopul pentru care el a :nţeles să cumpereD
b4 nu poate cere re-oluţiunea contractuluiD
c4 poate cere e;ecutarea asupra părţii rămase din bun cu o reducere proporţională din preţD
d4 nu poate cere re-oluţiunea "i nici o reducere proporţională din preţ6 dacă anterior :"i
asumase riscul pieirii bunului'
88. C(nd v(n"area are ca o&iect un lucru viitor>
a4 vân-area este nulă dacă are ca obiect o mo"tenire desc8isăD
b4 cumpărătorul este obligat să plătească preţul6 dacă nee;ecutarea obligaţiei de către
vân-ător nu este imputabilă acestuiaD
c4 vân-ătorul este obligat la plata daunelor interese6 :n mod necondiţionat6 dacă bunul viitor
nu se poate reali-aD
d4 dacă bunul nu se poate reali-a6 vân-area devine nulă retroactiv6 neputând produce nici un
e9ect'
80. =n ca"ul 'n care o&iectul contractului de v(n"are)cump#rare 'l constituie un &un
individual determinat aparin(nd altei persoane dec(t v(n"#torul>
65
a4 vân-area este nulă absolut dacă ambele părţi au "tiut aceastaD
b4 vân-area este anulabilă pentru error in substantiam dacă cel puţin cumpărătorul a 9ost :n
eroare cu privire la calitatea de proprietar a vân-ătoruluiD
c4 :n ipote-a de la lit' b46 vân-area este anulabilă6 nulitatea relativă putând 9i invocată numai
pe cale de acţiune de către cumpărător "i succesorii luiD
d4 dacă ambele părţi au 9ost :n eroare6 socotind că bunul vândut aparţine vân-ătorului6
vân-area este anulabilă6 nulitatea putând 9i invocată "i de vân-ător6 el 9iind de bună1credinţăD
e4 vân-area este valabilă6 vân-ătorul 9iind obligat să asigure transmiterea dreptului de
proprietate de la titularul său la cumpărător6 9ie prin dobândirea bunului6 9ie prin rati9icarea
vân-ării de către proprietarD
94 obligaţia de garanţie a vân-ătorului pentru evicţiune sub-istă6 c8iar dacă cumpărătorul este
evins de către adevăratul proprietar :nainte de a cere anularea vân-ării'
8/. ,&iectul prestaiei cump#r#torului% 'n contractul de v(n"are)cump#rare 'l poate
constitui>
a4 un bunD
b4 e;ecutarea unei alte prestaţiiD
c4 numai o sumă de bani'
87. =ntr)un contract de v(n"are)cump#rare% preul>
a4 trebuie să 9ie determinat :n momentul :nc8eierii contractului "i stabilită "i modalitatea de
plată6 sub sancţiunea nulităţii contractuluiD
b4 poate 9i determinabil6 :n ca-ul :n care stabilirea lui este lăsată la aprecierea unui terţ
desemnat de instanţăD
c4 determinarea preţului poate rămâne la aprecierea ulterioară a părţilor'
8?. Prin pre sincer se 'nele!e>
a4 preţul să nu 9ie in9erior sau superior valorii reale a lucrului vândutD
b4 preţul real pe care părţile l1au stabilit :n scopul de a 9i cerut "i plătit :n realitateD
c4 preţul să nu 9ie deri-oriu6 disproporţionat :n raport cu valoarea lucrului vândut'
8@. =n ca"ul 'n care p#rile se 'nele! printr)un act ascuns s# se pl#teasc# un pre mai
mare dec(t cel care se declar# 'n actul autentic>
a4 este nul numai actul secretD
b4 este nul numai actul autenticD
c4 sunt nule ambele acte'
01. Contractul de v(n"are)cump#rare 'nc-eiat de o persoan# su& .8 ani sau o persoan#
pus# su& interdicie>
a4 este nul absolutD
b4 este anulabil6 numai dacă e;istă le-iuneD
c4 este anulabil6 c8iar "i 9ără le-iune'
0.. ,&li!aia de !aranie a v(n"#torului contra eviciunii e9ist#>
a4 numai 9aţă de cumpărător "i succesorii lui universali sau cu titlu universalD
b4 "i 9aţă de succesorii cu titlu particular ai cumpărătorului6 dar numai dacă transmiterea
lucrului de la cumpărător la succesor s1a 9ăcut cu titlu onerosD
c4 "i 9aţă de donatarul cumpărătorului 3care are calitatea de donator46 de"i cumpărătorul nu
răspunde pentru evicţiune 9aţă de dobânditorul cu titlu gratuit'
0;. =ntr)un contract de v(n"are)cump#rare p#rile pot>
66
a4 :nlătura total sau parţial obligaţia de garanţie pentru evicţiune a vân-ătorului pentru 9apte
personaleD
b4 :nlătura total sau parţial obligaţia de garanţie pentru evicţiune a vân-ătorului pentru 9apta
unui terţ6 vân-ătorul 9iind scutit de restituirea preţului6 dacă cumpărătorul a cunoscut6 la
:nc8eierea contractului6 pericolul evicţiuniiD
c4 să agrave-e obligaţia de evicţiune'
0<. E9cepia de !aranie pentru eviciune poate fi opus# de c#tre cump#r#tor>
a4 vân-ătorului6 dar numai dacă este vorba despre o tulburare de dreptD
b4 succesorilor universali sau cu titlu universal ai vân-ătoruluiD
c4 succesorilor cu titlu particular ai vân-ătoruluiD
d4 unui terţ6 pentru tulburări de drept'
08. V(n"#torul r#spunde pentru eviciunea re"ult(nd din fapte personale>
a4 numai dacă evicţiunea provine dintr1un 9apt săvâr"it de vân-ător anterior vân-ării6 dar
tăinuit 9aţă de cumpărătorD
b4 numai dacă este vorba despre o tulburare de dreptD
c4 pentru actele sau 9aptele săvâr"ite de el ulterior vân-ării6 dar neprevă-ute :n contract'
00. V(n"#torul r#spunde pentru eviciunea re"ult(nd din fapta unui ter>
a4 :n ca-ul :n care vân-ătorul vinde bunul imobil la doi cumpărători6 iar al doilea :"i :nscrie
primul dreptul de proprietate "i :l evinge pe primul cumpărătorD
b4 :n ca-ul :n care tulburarea din partea terţului este o tulburare de drept6 are o cau-ă
anterioară vân-ării6 iar vân-ătorul nu cuno"tea această cau-ă :n momentul :nc8eierii contractuluiD
c4 când6 după vân-are6 9ostul proprietar constituie o ipotecă asupra imobilului vândut "i
creditorul ipotecar trece la reali-area garanţiei'
0/. ,&li!aia de !aranie pentru eviciune poate e9ista 'n ca"ul invoc#rii de c#tre un
ter>
a4 a unui drept realD
b4 numai a unui drept realD
c4 a unui drept de creanţă'
07. V(n"#torul r#spunde pentru eviciune>
a4 :n ca-ul :n care bunul imobil vândut a 9ost u-ucapat anterior vân-ării6 iar vân-ătorul "tia
acest lucruD
b4 :n ca-ul :n care bunul imobil vândut a 9ost u-ucapat ulterior vân-ării6 dar termenul
u-ucapiunii curgea de la o dată anterioară vân-ării6 iar vân-ătorul nu a adus la cuno"tinţă acest
9apt cumpărătoruluiD
c4 c8iar dacă dovede"te că6 9iind introdus :n procesul dintre terţul evingător "i cumpărător6 ar
9i avut mi%loace potrivite pentru a respinge pretenţiile terţului'
07. =n ca"ul 'n care cump#r#torul este evins total de &unul cump#rat% el are dreptul s#
cear# de la v(n"#tor>
a4 valoarea 9ructelor percepute de el din momentul :nc8eierii contractului până la data
producerii evicţiuniiD
b4 c8eltuielile 9ăcute cu :nc8eierea contractului6 c8eltuielile de %udecată6 atât ale procesului
din care a re-ultat evicţiunea6 cât "i6 dacă este ca-ul6 a acţiunii :n regres contra vân-ătoruluiD
c4 restituirea integrală a preţului6 c8iar dacă la momentul evicţiunii valoarea bunului s1a
mic"orat din cau-e 9ortuite ori din negli%enţa cumpărătorului6 cu e;cepţia ca-ului când
cumpărătorul a tras 9oloase din stricăciunile ce a 9ăcut bunuluiD
67
d4 daune1interese6 potrivit dreptului comun'
0?. =n ca"ul 'n care cump#r#torul este evins total de &unul cump#rat% v(n"#torul este
o&li!at>
a4 să plătească cumpărătorului sporul de valoare dobândit de bun :ntre momentul :nc8eierii
contractului "i data producerii evicţiunii6 dar numai dacă vân-ătorul a 9ost de rea1credinţăD
b4 să restituie cumpărătorului c8eltuielile voluptuarii 9ăcute de acesta6 dar numai dacă
vân-ătorul a 9ost de rea1credinţăD
c4 să restituie6 :n subsidiar6 cumpărătorului c8eltuielile necesare "i utile 9ăcute asupra
bunului'
0@. =n ca"ul 'n care cump#r#torul este evins 'n parte de &unul cump#rat>
a4 dacă evicţiunea este atât de importantă :ncât cumpărătorul n1ar 9i cumpărat dacă ar 9i putut
să o prevadă6 cumpărătorul poate cere re-oluţiunea vân-ăriiD
b4 dacă nu a intervenit re-oluţiunea contractului6 cumpărătorul are dreptul să ceară valoarea
părţii de care a 9ost evins6 valoare socotită la momentul evicţiuniiD
c4 dacă nu a intervenit re-oluţiunea contractului6 cumpărătorul are dreptul la o parte
proporţională din preţul vân-ării6 dacă valoarea bunului6 :n momentul evicţiunii6 ar 9i in9erioară
celei din momentul vân-ării'
/1. V(n"#torul r#spunde pentru eviciune fa# de cump#r#tor>
a4 :n ca- de pierdere totală sau parţială a proprietăţii bunului vândutD
b4 :n ca-ul tulburării cumpărătorului :n e;ercitarea prerogativelor de proprietarD
c4 când bunul nu poate 9i :ntrebuinţat datorită viciilor ascunseD
d4 :n ca-ul sarcinilor nedeclarate la :nc8eierea contractului'
/.. Cump#r#torul poate introduce aciune 'n !aranie pentru vicii 'ndreptat# 'mpotriva
v(n"#torului c(nd>
a4 a cumpărat bunul voit6 dar acesta este impropriu :ntrebuinţării după destinaţie din cau-a
viciilor aparenteD
b4 de"i a cumpărat o clădire din cărămidă6 ulterior a descoperit că era construită din paiantăD
c4 datorită viciilor ascunse se mic"orea-ă valoarea de :ntrebuinţare a bunului cumpărat'
/;. V(n"#torul r#spunde pentru vicii>
a4 numai dacă viciul ascuns6 e;istent :n momentul :nc8eierii contractului se re9eră la
substanţa sau la esenţa lucrului vândutD
b4 :n ca-ul :n care viciile nu sunt descoperite de cumpărător datorită lipsei acestuia de
e;perienţă6 de"i un om prudent "i diligent le1ar 9i observatD
c4 :n ca-ul :n care ele sunt ascunse6 dar le1a adus la cuno"tinţa cumpărătoruluiD
d4 numai dacă a cunoscut aceste vicii'
/<. =n ca"ul 'n care v(n"#torul a cunoscut viciile ascunse ale lucrului v(ndut>
a4 cumpărătorul poate cere o reducere din preţ proporţională cu reducerea valorii lucrului din
cau-a viciului6 această reducere determinându1se prin e;perti-ăD
b4 cumpărătorul poate cere re-oluţiunea contractului6 c8iar dacă natura viciului n1ar 9ace
lucrul absolut impropriu destinaţiei sale normaleD
c4 vân-ătorul nu poate 9i obligat să plătească daune1interese'
/8. =n ca"ul pieirii &unului afectat de vicii>
a4 dacă bunul a pierit din cau-a viciilor6 vân-ătorul de rea1credinţă este obligat să restituie
preţul6 c8eltuielile vân-ării "i să plătească daune1intereseD
68
b4 dacă bunul a pierit din cau-a viciilor6 vân-ătorul de bună1credinţă este obligat să restituie
preţul6 c8eltuielile vân-ării "i să plătească daune1intereseD
c4 bunul a9ectat de vicii a pierit 9ortuit6 vân-ătorul răspunde pentru vicii6 numai dacă a 9ost
de rea1credinţă'
/0. Aciunea red-i&itorie>
a4 poate 9i introdusă numai de cumpărătorD
b4 poate 9i introdusă "i de succesorul cu titlu particular al cumpărătoruluiD
c4 dacă se admite6 are ca e9ect obligarea vân-ătorului de a preda lucrulD
d4 dacă se admite6 are ca e9ect obligarea vân-ătorului la restituirea preţului "i a c8eltuielilor
vân-ării6 suportate de cumpărătorD
e4 poate 9i introdusă de vân-ător'
//. V(n"#torul nu r#spunde pentru viciile ascunse ale lucrului v(ndut>
a4 dacă cumpărătorul6 printr1un minim de diligenţă6 le1ar 9i putut descoperi la momentul
:nc8eierii contractuluiD
b4 dacă cumpărătorul6 apelând la un specialist care are cuno"tinţe despre lucrul vândut6 ar 9i
descoperit viciile la momentul :nc8eierii contractuluiD
c4 dacă cumpărătorul6 oricâte diligenţe ar 9i depus6 nu ar 9i descoperit viciile ascunse la
momentul :nc8eierii contractului'
/7. =ntr)un contract de v(n"are)cump#rare p#rile pot introduce o clau"# prin care>
a4 să agrave-e răspunderea vân-ătorului pentru orice vicii6 :ntr1un termen mai scurt decât cel
legal prevă-ut pentru descoperirea viciilor ascunse6 clau-a atrăgând6 la e;pirarea acestui termen
stabilit de părţi6 :ncetarea garanţiei pentru viciile ascunseD
b4 să scurte-e termenul obiectiv :n care viciile ascunse pot 9i descoperiteD
c4 să :nlăture garanţia pentru vicii6 care produce e9ecte c8iar dacă vân-ătorul este de rea1
credinţă'
/?. Termenele de prescripie 'n ca"ul aciunilor estimatorii sau aciunilor red-i&itorii
cur!>
a4 de la data descoperirii viciilor6 indi9erent de această datăD
b4 cel mai târ-iu de la :mplinirea unui an de la predarea bunului de orice natură6 cu e;cepţia
construcţiilor6 "i :n ca-ul :n care nu e;istă convenţie sau termen legal contrarD
c4 cel mai târ-iu de la e;pirarea termenului de garanţie legal sau convenţional6 :n ca-ul
construcţiilor'
/@. =n materia v(n"#rii)cump#r#rii% potrivit re!ulii specifice 'n ca"ul acestui contract>
a4 cumpărătorul este obligat să plătească preţul la locul unde se 9ace predarea bunului
vândut6 adică6 :n lipsă de stipulaţie contrară6 9ie locul unde se a9lă bunul :n momentul vân-ării6
9ie domiciliul vân-ătoruluiD
b4 plata se poate cere imediat6 c8iar dacă nu are loc "i predarea bunuluiD
c4 dacă cumpărătorul este tulburat sau are motive să se teamă de vreo evicţiune6 el poate
suspenda plata preţului până ce vân-ătorul va 9ace să :ncete-e tulburarea sau va da cauţiune6
a9ară de ca-ul :n care s1a stipulat că preţul se va plăti "i :n ast9el de :mpre%urăriD
d4 dacă la data :nc8eierii contractului de vân-are bunurile se a9lă :n tran-it6 plata preţului se
9ace la locul care re-ultă din u-anţe sau :n lipsa acestora6 la locul destinaţiei'
71. Cump#r#torul este o&li!at s# pl#teasc# do&(nd# p(n# la efectiva ac-itare a preului
'n urm#toarele ca"uri>
a4 dacă bunul vândut "i predat produce 9ructe sau alte venituriD
69
b4 dacă e;istă convenţie :n acest sensD
c4 :n toate celelalte ca-uri numai dacă "i din momentul :n care cumpărătorul a 9ost pus :n
:ntâr-iere6 dar numai prin cerere de c8emare :n %udecată'
7.. =n ca"ul 'n care cump#r#torul nu pl#te+te preul>
a4 vân-ătorul poate cere obligarea cumpărătorului la e;ecutarea :n natură a obligaţiei6 dacă
debitorul este solvabilD
b4 vân-ătorul poate invoca e;cepţia de nee;ecutare6 c8iar dacă operea-ă numai :n 9avoarea
cumpărătorului un termen suspensiv pentru e;ecutarea obligaţiei6 dar :ntre timp cumpărătorul a
că-ut :n 9aliment sau a devenit insolvabil "i nu a dat o cauţiune că va plăti la termenD
c4 vân-ătorul poate cere re-oluţiunea contractului6 instanţa neputând acorda termen de graţie6
dacă vân-ătorul este :n pericol de a pierde bunul mobil sau imobil vândut "i preţul'
7;. =n ca"ul v(n"#rii unui imo&il% dac# 'n contract s)a stipulat c#% 'n ca"ul 'n care nu
pl#te+te preul la termenul sta&ilit% cump#r#torul este de drept 'n 'nt(r"iere% atunci>
a4 instanţa poate acorda un termen de graţie cumpărătorului dacă acesta 9usese pus :n
:ntâr-iereD
b4 cumpărătorul poate plăti preţul după e;pirarea termenului cât timp nu a 9ost pus :n
:ntâr-iere de către debitor prin una din 9ormele prevă-ute de legeD
c4 re-oluţiunea se va produce 9ără intervenţia %ustiţiei6 :nsă numai după punerea :n :ntâr-iere
a cumpărătoruluiD
d4 cumpărătorul poate să plătească "i după e;pirarea termenului cât timp nu a primit
declaraţia de re-oluţiune din partea vân-ătorului'
7<. =n ca" de nee9ecutare a o&li!aiei de preluare a &unului mo&il v(ndut% v(n"#torul>
a4 poate depune bunul :ntr1un depo-it6 c8eltuielile legate de aceasta 9iind :n sarcina
cumpărătoruluiD
b4 poate vinde bunul prin licitaţie publică sau c8iar pe preţul curent dacă lucrul are un preţ de
bursă sau :n târg ori stabilit de legeD
c4 vân-ătorul are dreptul :n ca-ul vân-ării bunului prin licitaţie publică la plata di9erenţei
:ntre preţul convenit la prima vân-are "i cel e9ectiv obţinut6 precum "i la daune1interese'
78. =n ca" de nee9ecutare a o&li!aiei de preluare a produselor care se deteriorea"#
repede>
a4 se va produce re-oluţiunea de drept a contractului de vân-are1cumpărare6 numai după
punerea :n :ntâr-iere a cumpărătoruluiD
b4 se va produce re-oluţiunea de drept a contractului de vân-are1cumpărare6 c8iar 9ără
punerea :n :ntâr-iere :nsă numai dacă :n contract s1a stabilit termenul ridicării "i numai :n
9avoarea cumpărătoruluiD
c4 se va produce re-oluţiunea de drept a contractului de vân-are1cumpărare6 9ără punerea :n
:ntâr-iere6 :nsă numai dacă la scadenţă nu a plătit preţulD
d4 vân-ătorul6 :n condiţiile prevă-ute la lit' c46 poate valori9ica bunul6 vân-ându1l unui terţ6
neputând cere :n nici un ca- daune1interese de la primul cumpărător'
70. =n dreptul civil rom(n este permis#>
a4 vân-area a9ectată de o condiţie re-olutorieD
b4 vân-area cu pact de răscumpărareD
c4 vân-area unei mo"teniri nedesc8ise6 dacă e;istă "i consimţământul persoanei despre a
cărei mo"tenire este vorba'
7/. =n ca"ul v(n"#rii unei mo+teniri desc-ise>
70
a4 creditorii mo"tenirii :l pot urmări direct pe cumpărător pentru datoriile succesiuniiD
b4 cumpărătorul este obligat să restituie vân-ătorului sumele plătite de acesta pentru datoriile
"i sarcinile mo"teniriiD
c4 vân-ătorul este obligat să predea cumpărătorului 9ructele percepute6 creanţele :ncasate sau
preţul lucrurilor vândute din masa succesorală6 dacă nu e;istă convenţie contrară'
77. =n ca" de v(n"are f#cut# cu dare de arvun#% arvuna se restituie>
a4 dacă contractul :ncetea-ă din cau-e care nu atrag răspunderea vreunei părţiD
b4 dacă vân-area este nulăD
c4 dacă vân-area se e;ecutăD
d4 dacă vân-area este denunţată prin consimţământul părţilor'
7?. =n ca" de v(n"are f#cut# cu dare de arvun#>
a4 dacă vân-area a devenit imposibilă 9ără culpa nici uneia dintre părţi6 arvuna se va :napoiaD
b4 dacă partea care a dat arvuna nu e;ecută obligaţia6 cealaltă parte poate denunţa contractul6
reţinând arvunaD
c4 dacă nee;ecutarea provine de la partea care a primit arvuna6 cealaltă parte poate denunţa
contractul "i poate cere dublul acestuiaD
d4 dacă partea care nu este :n culpă pre9eră să ceară e;ecutarea sau re-oluţiunea contractului6
repararea pre%udiciului se 9ace potrivit dreptului comun'
7@. V(n"#torul nu este o&li!at s# predea &unul>
a4 dacă cumpărătorul nu plăte"te preţul6 deoarece are dat un termen pentru plată6 iar după
vân-are a că-ut :n 9aliment sau nesolvabilitateD
b4 dacă cumpărătorul nu plăte"te preţul "i nu are dat de vân-ător un termen de platăD
c4 dacă cumpărătorul nu plăte"te preţul6 deoarece are dat un termen pentru plată :nsă este :n
insolvabilitate6 dar vân-ătorul cuno"tea la data :nc8irierii contractului insolvabilitatea
cumpărătorului6 iar aceasta nu s1a agravat :n mod substanţial'
71
T<T+U+ <<
Contractul de sc-im&
J .' Definiţie şi caractere juridice
Sc-im&ul este contractul prin fiecare dintre p#ri denumite copermutani% transmite
sau% dup# ca"% se o&li!# s# transmit# un &un pentru a do&(ndi un altul 5art. .7/< C.civ.6.
Cronologic6 sc8imbul 3sub 9orma trocului4 a precedat vân-area1cumpărarea6 9iind pre-ent
:ncă din primele etape de e;istenţă ale societăţii omene"ti'
pariţia banilor ca mi%loc universal de măsurare a valorii lucrurilor a condus la apariţia
vân-ării1cumpărării "i la trecerea sc8imbului pe un plan in9erior'
Din punct de vedere %uridic6 :n statul modern6 regulile vân-ării1cumpărării6 care repre-intă
dreptul comun6 au 9ost e;tinse "i la sc8imb6 :n măsura :n care nu e;istă reguli derogatorii'
Sc-im&ul este contractul sinala!matic 'n care p#rile% numite copermutani sau
cosc-im&a+i% se o&li!# fiecare% s# transmit# celuilalt proprietatea asupra unui lucru% altul
dec(t &anii'
.

a6 Contractul de sc-im& este 'n principiu un contract consensual6 pentru :nc8eierea
căruia este su9icient consimţământul părţilor'
Din necesităţi de probaţiune6 sc8imbul este materiali-at6 :n general6 :ntr1un :nscris
probatoriu'
!n ca-urile :n care legea cere pentru valabilitatea :nstrăinării unuia sau ambelor obiecte ale
sc8imbului 9orma autentică "i :nscrierea :n cartea 9unciară6 ca :n ca-ul :n care cel puţin un obiect
al sc8imbului este un tabular6 contractul de sc8imb trebuie 9ăcut :n 9ormă autentică "i :nscris :n
cartea 9unciară'
,otrivit art' G@@ C'civ'6 (Drepturile reale imobiliare :nscrise :n cartea 9unciară sunt drepturi
tabulare' Cle se dobândesc6 modi9ică "i sting numai cu respectarea regulilor de carte 9unciară'
Sub re-erva unor dispo-iţii legale contrare drepturile reale asupra imobilelor cuprinse :n
cartea 9unciară se dobândesc atât :ntre părţi cât "i 9aţă de terţi6 numai prin :nscrierea lor :n cartea
9unciară pe ba-a actului sau 9aptului care a %usti9icat :nscrierea'
Drepturile reale se vor pierde sau stinge numai prin radierea lor din cartea 9unciară cu
consimţământul titularului dat prin :nscris autentic notarial'
cest consimţământ nu este necesar dacă dreptul se stinge prin :mplinirea termenului arătat
:n :nscriere ori prin decesul sau6 după ca-6 prin :ncetarea e;istenţei %uridice a titularului6 dacă
acesta era persoană %uridică' Hotărârea %udecătorească de9initivă sau :n ca-urile prevă-ute de
lege6 actul autorităţii administrative6 va :nlocui acordul de voinţe sau6 după ca- consimţământul
titularului 3art' GG? C'civ'4
&6 Sc-im&ul este un contract translativ de proprietate.
Prin intermediul sc-im&ului% se poate transmite dreptul de proprietate e9clusiv#
asupra unui &un sau numai o cot#)parte indivi"# dintr)un &un determinat% dac# &unul se
afl# 'n coproprietate.
Obiect al contractului de sc8imb poate 9i "i alt drept real decât dreptul de proprietate "i c8iar
un drept de creanţă'
Dac# una dintre prestaii este o sum# de &ani% suntem 'n pre"ena unui contract de
v(n"are)cump#rare.
1
,ro9'dr' Brancisc DeaE6 op.cit.6 vol' <6 p' .?01.?@6 ,ro9'dr' Dumitru C' Blorescu6 op. cit.6 p' /?1.0.D Camelia
Toader6 op.cit.6 p'/@1.07D Dr' Cugeniu Sa9ta1&omano6 op.cit.6 p' >/1@?6 C' Hamangiu6 op.cit.6 vol' 26 nr' .F/01.F/76
p' ?GF1?G?'
72
Dac# 'ns# am&ele prestaii reciproce constau 'n sume de &ani% contractul este de
sc-im&.
Re"ult# deci c# sc-im&ul presupune 'n plan $uridic% ca +i 'n plan semantic% o identitate
de natur# a prestaiilor.
,e aceea"i linie de gândire6 dacă una din prestaţii este un bun6 iar cealaltă o obligaţie de a
9ace sau a nu 9ace6 contractul nu este de sc8imb6 ci este un contract nenumit'
c6 Contractul de sc-im& este un contract sinala!matic% care d# na+tere la drepturi +i
o&li!aii reciproce 'n sarcina am&elor p#ri.
d6 Contractul de sc-im& este un contract cu titlu oneros6 9iecare parte urmărind ca un
contraec8ivalent al prestaţiei sale6 obţinerea prestaţiei celeilalte părţi'
!n ca-ul :n care cele două bunuri care 9ac obiectul sc8imbului nu sunt ec8ivalente valoric6
pentru egali-area valorică a prestaţiilor6 copermutantul care prime"te lucrul mai scump va plăti :n
bani di9erenţa de valoare care se nume"te sult#'
,entru a 9i :n pre-enţa unui contract de sc8imb6 este necesar ca sulta să 9ie in9erioară valoric
bunului pe care :l completea-ă pentru a se reali-a ec8ivalenţa prestaţiilor'
!n ca- contrar6 când sulta depă"e"te cu mult valoarea bunului "i ar putea 9i considerată
obligaţia principală6 contractul nu este un contract de sc8imb6 ci un contract de vân-are1
cumpărare'
e6 Contractul de sc-im& este un contract comutativ6 :ntrucât prestaţiile părţilor "i
:ntinderea acestora sunt cunoscute :ncă de la :nc8eierea lui "i nu depind de 8a-ard'
J 2' 6eguli specifice aplicabile contractului de sc2imb
Dispo"iiile privitoare la v(n"are se aplic#% 'n mod corespun"#tor% +i sc-im&ului.
Fiecare dintre p#ri este considerat# v(n"#tor% 'n ceea ce prive+te &unul pe care)l
'nstr#inea"#% +i cump#r#tor% 'n ceea ce prive+te &unul pe care 'l do&(nde+te 5art. .7/8
C.civ.6.
E9ist# +i unele particularit#i determinate de specificitatea sc-im&ului fa# de v(n"are)
cump#rare>
a4 Dacă unul din copermutanţi dovede"te că lucrul primit este proprietatea unui terţ6 poate
re9u-a predarea lucrului său promis :n sc8imb "i poate 9i obligat numai la restituirea lucrului
primit'
.
,rin urmare6 sc-im&ul lucrului altuia este nul a&solut "i nulitatea contractului6 :n acest ca-6
poate 9i invocată pe calea unei e;cepţii de nee;ecutare6 ea repunând părţile :n situaţia anterioară'
b4 !n al doilea rând6 copermutanii au o&li!aia s# se !arante"e reciproc pentru eviciune'
Dacă un copermutant a 9ost evins de lucrul primit :n sc8imb6 el are opţiunea :ntre a cere daune1
interese pentru pre%udiciul su9erit "i a cere restituirea lucrului său 3adică re-oluţiunea contractului
de sc8imb4'
Dacă evicţiunea este numai parţială6 se susţine că cosc8imba"ul ar avea doar dreptul să ceară
contravaloarea părţii din bunul evins6 nu "i restituirea lucrului adică re-oluţiunea contractului'
1
(!n ca-ul :n care se dovede"te că6 :n cadrul unei operaţiuni de sc8imb6 unul dintre contractanţi nu este proprietar al
lucrului pe care l1a predat6 copermutantul1primitor este :ndreptăţit să re9u-e predarea lucrului care s1a obligat a da :n
sc8imb6 putând 9i constrâns numai să :ntoarcă ceea ce a primit'
Un atare contract neputând 9i opus adevăratului proprietar al lucrului6 :n situaţia :n care acesta ar revendica lucrul
său6 copermutantul6 c8iar de bună1credinţă6 va 9i obligat să1i restituie acestuia lucrul primit6 cu toate că el :nsu"i ar 9i
predat lucrul său copermutantului neproprietar6 iar acesta din urmă nu i l1a restituit') Trib' %ud' Timi"6 S'civ'6 Deci-ia
nr' .0G/IG sept' ./@.6 &'&'D'6 nr' .0I./@.6 p' .@F'
73
Soluţia :n9ăţi"ată mai sus 9uncţionea-ă nu numai :n ca-ul :n care evicţiunea s1a produs6 dar "i
:n ca-ul :n care ea este pe cale să se producă'
.
!ntre copermutanţi 9uncţionea-ă de asemenea "i obligaţia de garanţii contra viciilor ascunse
ale bunurilor sc8imbate'
2
c4 Spre deose&ire de v(n"are% c-eltuielile pentru 'nc-eierea contractului de sc-im& vor
fi suportate% 'n lipsa unei stipulaii contrare% 'n mod e!al de c#tre am&ele p#ri 5art. .7/0
C.civ.6.
d4 !n s9âr"it6 clau"ele o&scure se vor interpreta conform re!ulilor de drept comun% iar
copermutantul nu &eneficia"# de privile!iul v(n"#torului% cu e9cepia ca"ului c(nd este
creditorul unei sulte.
J 7' 6eguli speciale privind sc2imbul unor imobile
<mobilele care nu sunt scoase din circuitul civil pot 9orma obiectul contractului de sc8imb'
<nterdicţiile "i incapacităţile de :nstrăinare sau dobândire a unor imobile prin contractul de
vân-are1cumpărare 9uncţionea-ă6 prin asemănare6 "i :n ca-ul contractului de sc8imb'
Sc8imbul de locuinţe6 proprietate a cosc8imba"ilor6 nu ridică probleme deosebite 9aţă de cele
tratate mai sus'
1
(,otrivit legii6 copermutantul evins de lucrul primit :n sc8imb poate cere despăgubiri sau :ntoarcerea lucrului' Sub
acest aspect6 :nsă6 te;tul se completea-ă cu dispo-iţiile re9eritoare la evicţiune :n sensul că6 evicţiunea 9iind dovedită6
nu este necesar a se dispune re-oluţiunea convenţiei6 ci este su9icient a se cere restituirea lucrurilor date :n sc8imb'
!n speţă6 :ntre părţi s1a :nc8eiat o convenţie de sc8imb a unor obiecte6 dar după cum unele dintre obiectele o9erite de
părţi proveneau din 9urt6 organele de ,oliţie le1au con9iscat' ,rima instanţă6 admiţând acţiunea reclamantului6 l1a
obligat pe pârât să1i restituie lucrurile primite :n sc8imb sau contravaloarea lor' ,ârâtul a declarat recurs6 susţinând6
:ntre altele6 că nu poate 9i obligat la restituire de vreme ce instanţa nu a dispus re-oluţiunea convenţiei' &ecursul a
9ost respins ca ne9ondat6 cu motivarea arătată mai sus') T'#' $ucure"ti6 Dec' nr' FG@I.//.6 (Culegere''' pe anul
.//.)6 p' @G'
2
=iciile ascunse sunt de9icienţe calitative ale bunului vândut sau dat :n sc8imb6 care6 e;istând :n momentul predării
sale6 nu i1au 9ost cunoscute dobânditorului "i nici nu puteau 9i descoperite de el prin mi%loace obi"nuite de veri9icare
"i care 9ac ca bunul să nu poată 9i :ntrebuinţat con9orm destinaţiei sale sau ca :ntrebuinţarea să 9ie atât de mic"orată6
:ncât se presupune că dobânditorul n1ar 9i contractat ori n1ar 9i dat pe el ceea ce a dat dacă le1ar 9i cunoscut' !n toate
aceste situaţii6 viciile ascunse trebuie să 9i e;istat :n momentul contractării'
&ăspunderea vân-ătorului sau copermutantului este antrenată numai pentru anumite urmări ale viciilor ascunse6
acestea trebuind să 9ie grave "i să a9ecte-e lucrul :n esenţa lui'
"adar6 acţiunea dobânditorului nu poate 9i promovată decât dacă se 9ace dovada gravităţii viciilor ascunse ale
lucrului ce i1a 9ost transmis6 precum "i a 9aptului că ele au e;istat la data transmiterii' T'S'6 S'c'6 Dec' nr' GG?I./GF6
C'D'6 p' @@'
74
Teste !ril#
.. Ec-ivalentul prestaiei unuia dintre copermutani% 'n ca"ul contractului de sc-im&% 'l
poate constitui>
a4 o sumă de bani6 dacă "i obiectul prestaţiei celuilalt copermutant constă tot :ntr1o sumă de
baniD
b4 o obligaţie de a 9aceD
c4 un bun'
;. =n ca"ul contractului de sc-im&% dac# unul dintre copermutani dovede+te c# &unul
primit este proprietatea unui ter>
a4 poate 9i constrâns să predea bunul ce el a promisD
b4 poate 9i constrâns să :ntoarcă bunul primitD
c4 poate re9u-a să predea bunul ce promisese :n sc8imb'
<. Constituie re!uli !enerale aplica&ile 'n materia contractului de sc-im&>
a4 c8eltuielile prile%uite de :nc8eierea contractului sunt suportate de ambele părţiD
b4 clau-ele obscure se interpretea-ă :n 9avoarea debitoruluiD
c4 dacă unul dintre copermutanţi a 9ost evins de bunul primit6 el nu poate cere de la
cocontractant decât ec8ivalentul valoric al lucrului respectiv'
8. Este contract de sc-im&>
a4 contractul :n care un contractant se obligă să transmită proprietatea unui lucru6 :n sc8imbul
unei sume de baniD
b4 contractul :n care o parte se obligă să 9acă o lucrare :n sc8imbul unui bunD
c4 contractul :n care o parte transmite proprietatea unui bun obţinând ca ec8ivalent6 de la
cealaltă parte6 un alt lucru "i o sumă de bani superioară ca valoare acestui lucruD
d4 contractul :n care o parte transmite proprietatea6 obţinând ca ec8ivalent de la cealaltă parte
un alt bun "i o sumă de bani in9erioară ca valoare acestui bunD
75
T<T+U+ <<<
Contractul de donaie
Capitolul I
*oiunea% caracterele $uridice +i condiiile
de validitate ale contractului de donaie
.
Secţiunea I $ Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de donaţie
J .' Noţiune
Li&eralitatea este actul $uridic prin care o persoan# dispune cu titlu !ratuit de &unurile
sale% 'n tot sau 'n parte% 'n favoarea unei alte persoane.
*u se pot face li&eralit#i dec(t prin donaie sau prin le!at cuprins 'n testament 5art.
@?8 C.civ.6.
Donaia este contractul prin care% cu intenia de a !ratifica% o parte% numit# donator%
dispune 'n mod irevoca&il de un &un 'n favoarea celeilalte p#ri% numite donatar 5art. @?0
C.civ.6'
2
!n contractul de donaţie se reali-ea-ă un trans9er al unor drepturi6 reale sau de creanţă6 din
patrimoniul donatorului :n patrimoniul donatarului6 9ără ec8ivalent'
,rin donaţie se produce o sărăcire a patrimoniului donatorului "i o :mbogăţire
corespun-ătoare a patrimoniului donatarului6 dar spre deosebire de :mbogăţirea 9ără %ust temei
legitim6 :n ca-ul donaţiei cau-a contractului o constituie voinţa liberală a donatorului 3animus
donandi) e;primată :n 9orma cerută de lege6 acceptată de donatar')
7
!n acela"i timp6 donaţia6 varietate a contractelor cu titlu gratuit6 constituie o liberalitate6
având ca e9ect mic"orarea patrimoniului donatorului6 spre deosebire de contracte deinteresate
3mandatul cu titlu gratuit6 comodatul6 depo-itul cu titlu gratuit4 prin care nu se mic"orea-ă
patrimoniul celui care procură un 9olos6 "i a cărui obligaţie este de (9acere) "i nu de (dare)6
3mandatarul6 comodantul sau respectiv depo-itarul46 :n consecinţă nu sunt supuse regulilor de
9ond "i de 9ormă prevă-ută pentru donaţii'
J 2' Caracterele juridice ale donaţiei
a6 Donaia este un contract unilateral% solemn cu titlu !ratuit% irevoca&il% translativ de
proprietate.
Donaia este un contract unilateral% +i nu un act unilateral.
1
,ro9'dr' Brancisc DeaE6 op.cit.6 vol' <<<6 p' .@G12?0D C' Hamangiu "i alţii6 op.cit.6 vol' 76 nr' ..F.1.2.?6 p' F>/1?0FD
Camelia Toader6 op.cit.6 p' .071.7/D Dr' Cugenia Sa9ta1&omano6 p' .@@12..D ,ro9'dr' Dumitru C' Blorescu6 op.cit.6
p' .0.1.7/'
2
Contractul de donaţie este reglementat :n capitolul <<6 din Titlul <<< (+iberalităţile) al Cărţii a <=1a (Despre
mo"teniri "i liberalităţi) din Codul civil' +egiuitorul tratea-ă :mpreună liberalităţile :ntre vii 9ăcute pe cale
contractuală "i liberalităţile pentru cau-ă de moarte 3legatul4 :n consideraţia elementelor lor comune'
3
(Spre deosebire de contractele sinalagmatice6 unde cau-a 9iecăreia dintre obligaţiile părţilor o constituie e;ecutarea
prestaţiei promise de către c9ealaltă parte6 :n contractele cu titlu gratuit cau-a obligaţiei celui care dispune constă :n
intenţia de a mări patrimoniul celui grati9icat6 9ără a primi :n sc8imb o contraprestaţie' !n ceea ce prive"te simplele
motive6 de"i :n principiu ele nu sunt determinate pentru validitatea actului6 liberalitatea nu va 9i valabilă decât dacă
voinţa de a grati9ica a 9ost determinată de un mobil care să nu contravină regulilor de convieţuire socială') T'S'6 S'c'6
Dec' nr' .27.I./@.6 C'D'6 p' .2F'
76
Donaţia este re-ultatul unui acord de voinţă al celor două părţi6 care na"te :nsă :n principiu o
singură obligaţie :n sarcina donatorului cu dreptul corelativ al donatarului'
,rin e;cepţie6 donaţia poate 9i "i sinalagmatică 3născând obligaţii reciproce4 când prin ea se
impune o sarcină donatarului 3art' .02G C'civ'4'
&6 Donaia este un contract solemn.
Art. .1.. alin. 5.6 C.civ. prevede c# 2donaia se 'nc-eie prin 'nscris autentic% su&
sanciunea nulit#ii a&solute3.
Forma autentic# este prev#"ut# ca o m#sur# de protecie a voinei li&erale a
donatorului.
+ipsa 9ormei autentice6 solemne6 a contractului de donaţie este sancţionată cu nulitatea
absolută a contractului'
.
*u sunt supuse acestei dispo"iii donaiile indirecte% cele de!-i"ate +i darurile manuale.
$unurile mobile care constituie obiectul donaţiei trebuie enumerate "i evaluate :ntr1un
:nscris6 c8iar sub semnătură privată6 sub sancţiunea nulităţii absolute a donaţiei'
Dac# sunt de valoare redus#% &unurile mo&ile corporale pot fi donate prin dar manual.
Darul manual se 'nc-eie vala&il prin acordul de voine al p#rilor 'nsoit de tradiiunea
&unului de la donator la donatar. =n aprecierea valorii reduse a &unurilor care constituie
o&iectul darului manual se ine seama de starea material# a donatorului.
=n ca"ul darurilor manuale suntem% prin urmare% 'n pre"ena nu a unui contract
solemn% ci a unui contract real.
!n ca-ul contractului de donaţie :nc8eiat :ntre absenţi6 atât o9erta de donaţie6 cât "i acceptarea
donaţiei trebuie să 9ie 9ăcute :n 9ormă autentică'
c6 Donaia este un contract translativ de proprietate.
Fiind un contract consensual% transmiterea propriet#ii are loc 'n momentul reali"#rii
acordului de voin# 'ntre donator +i donatar% iar 'ntre a&seni% 'n momentul 'n care
donatorul prime+te acceptarea donatarului.
,redarea bunului donat poate avea loc "i ulterior :nc8eierii contractului de donaţie "i deci a
transmiterii dreptului de proprietate'
!n ca-ul darurilor manuale6 predarea bunului este6 alături de acordul de voinţă al părţilor6 o
condiţie pentru 9ormarea contractului' ,rin urmare6 :n acest ca-6 transmiterea proprietăţii are loc
concomitent cu predarea bunului'
Dac# &unul donat este 'ns# un imo&il% do&(ndirea c#tre donatar +i pierderea de c#tre
donator a dreptului de proprietate se fac numai cu respectarea re!ulilor de carte funciar#.
d6 Donaia este un contract irevoca&il.
1
(!n-estrarea unui copil :n vederea căsătoriei6 având caracterul unei donaţii6 nu poate avea loc decât prin act
autentic' *e:ndeplinirea acestei 9ormalităţi6 dat 9iind că este vorba de un act solemn6 atrage nulitatea actului6
respectiv6 a donaţiei' Borma autentică 9iind o condiţie de valabilitate a actului6 dovada :n-estrării nu se poate 9ace cu
martori' *ulitatea operaţiunii %uridice nu poate 9i :nlăturată :n niciun 9el "i poate 9i invocată de orice persoană
interesată' De aceea6 nu se poate considera că :n-estrarea are loc :n e;ecutarea unei obligaţii naturale de către părinţi
9aţă de copilul lor') T'S'6 S'c'6 Dec' nr' F0@I./@.6 (&epertoriu''' ./>/1./@?)6 p' .7?'
(Con9orm art' G.7 C'civ' 3art' .0.. alin' 3.4 din actualul Cod civil4 toate donaţiile se 9ac prin act autentic' Borma
este o măsură de protecţie a voinţei donatorului6 care dispune :n mod actual "i irevocabil de un drept :n 9avoarea
unei alte persoane' *erespectarea acestei 9orme se sancţionea-ă cu nulitatea absolută a contractului6 indi9erent de
persoana donatorului sau a donatarului' !ntrucât cerinţa 9ormei este prevă-ută :n mod imperativ6 sub sancţiunea
nulităţii absolute6 deci ad validitatem6 dovada e;istenţei unei donaţii nu poate 9i 9ăcută cu martori6 c8iar dacă ar
e;ista un :nceput de dovadă scrisă') T'S'6 Col'civ'6 Dec' nr' G00I./>76 J'*'6 nr' >I./>F6 p' .>7'
(!n sistemul Codului civil neputându1se vorbi de o obligaţie naturală a părinţilor de a1"i :n-estra copiii6 care să se
trans9orme6 prin e;ecutare voluntară6 :ntr1o obligaţie civilă6 urmea-ă că darea :n 9olosinţă a unor imobile6 9ără
respectarea dispo-iţiilor privind 9orma :nscrisului antentic :n care se 9ace donaţia6 nu poate 9i considerată alt9el decât
ca o simplă :ngăduinţă6 care poate 9i revocată') T'S'6 S'c'6 Dec' nr' 27/>I./@26 (&epertoriu''' ./>/1./@?)6 p' .7?'
77
Dup# 'nc-eierea contractului% donatorul nu '+i mai poate retra!e oferta. Este nul# orice
donaie f#cut# cu condiii a c#ror 'ndeplinire at(rn# numai de voina donatorului.
!n mod e;cepţional6 donaţia poate 9i revocată pentru ingratitudine "i pentru nee;ecutarea
culpabilă a sarcinilor la care s1a obligat donatarul 3art' .020 C'civ'4'
$unurile viitoare nu pot 9orma obiectul darurilor manuale'
+a ca-urile de mai sus se adaugă revocabilitatea numai :n timpul căsătoriei a donaţilor :ntre
soţi 3art' .07. c'civ'4
Secţiunea a II-a – Condiţiile de validitate ale contractului
de donaţie
J .' Capacitatea părţilor
=n principiu% 'ntruc(t capacitatea este re!ula% orice persoan# poate fi parte 5donator sau
donatar6 'ntr)un contract de donaie.
,rice persoan# este capa&il# de a da +i primi prin li&eralit#i% cu respectarea re!ulilor
privind capacitatea% prevede art. @?7 C. civ.
.
Condiţia capacităţii de a dispune prin liberalităţi trebuie :ndeplinită la data la care
dispunătorul :"i e;primă consimţământul'
Condiţia capacităţii de a primi o donaţie trebuie :ndeplinită la data la care donatarul acceptă
donaţia'
Atunci c(nd contractul se 'nc-eie 'ntre a&seni% donatorul tre&uie s# fie capa&il at(t 'n
momentul ofertei% c(t +i 'n cel al primirii accept#rii% care este momentul 'nc-eierii
contractului.
<ncapacitatea este e;cepţia' Ca trebuie să 9ie anume prevă-ută de lege "i este de strictă
interpretare'
.6 Incapacit#i de a dona
Sunt incapa&ili de a dona minorii +i inter"i+ii $udec#tore+ti.
Ei nu pot dona nici personal% nici prin repre"entani +i nici personal cu 'ncuviinare
ocrotitorului le!al +i cu autori"area autorit#ii tutelare.
2Cel lipsit de capacitate de e9erciiu sau cu capacitate de e9erciiu restr(ns# nu poate
dispune de &unurile sale prin li&eralit#i% cu e9cepia ca"urilor prev#"ute de le!e: prevede
art. @?? alin. 5.6 C.civ.
Sub sancţiunea nulităţii relative6 nici c8iar după dobândirea capacităţii depline de e;erciţiu
persoana nu poate dispune prin liberalităţi :n 9olosul celui care a avut calitatea de repre-entant ori
ocrotitor legal al său6 :nainte ca acesta să 9i primit de la instanţa tutelară descărcare pentru
gestiunea sa' Se e;ceptea-ă situaţia :n care repre-entantul ori6 după ca-6 ocrotitorul legal este
ascendentul dispunătorului'
1
!n proprietatea pe cote1părţi6 9iecare coindivi-ar are un drept e;clusiv asupra cotei1părţi ideale ce i se cuvine din
bunul indivi-' Dreptul e;clusiv menţionat cuprinde "i posibilitatea pentru coindivi-ar de a dispune de cota sa printr1
un act de :nstrăinare 3vân-are6 donaţie4' !n aceste condiţii6 actul prin care s1a donat cota ideală din imobil este
valabil6 donatarul substituindu1se :n drepturile donatorului6 iar drepturile celorlalţi coindivi-ari rămânând neatinse'
*ici :mpre%urarea că imobilul a 9ost atribuit unuia dintre coindivi-ari nu %usti9ică conclu-ia pentru anularea actului
de donaţie' ctul de donaţie6 con9irmând calitatea donatorului de proprietar asupra imobilului6 atribuirea acestuia :n
locul celuilalt coindivi-ar poate avea drept consecinţă nu anularea actului de donaţie6 ci plata către donatorul
coindivi-at a ec8ivalentului cotei sale') C'S'J'6 S'c'6 Dec' nr' .70>I.//?6 nr' 2I.//>6 p' .0/4'
(!n situaţia :n care un bun imobil a 9ost donat 3cu calu-ă de :ntreţinere a donatorului46 e;clusiv unuia dintre soţi6
bunul donat este bun propriu al soţului donator' Dacă6 :n 9apt6 ambii soţi au contribuit6 deopotrivă6 din patrimoniul
lor comun6 la acoperirea c8eltuielilor pentru :ntreţinerea donatorului6 soţul bene9iciar al donaţiei are dreptul la
restituirea contravalorii părţii sale de contribuţie din aceste c8eltuieli') T'#' $ucure"ti6 Dec' nr' F0>I./G?6 &'&'D'6
nr' /I./G?6 p' >/'
78
Sub sancţiunea nulităţii absolute6 dispunătorul trebuie să :l determine pe bene9iciarul
liberalităţii ori cel puţin să prevadă criteriile pe ba-a cărora acest bene9iciar să poată 9i
determinat la data la care liberalitatea produce e9ecte %uridice 3art' /G/ alin' 3.4 C'civ'4'
,ersoana care nu e;istă la data :ntocmirii liberalităţii poate bene9iciar de o liberalitate dacă
aceasta este 9ăcută :n 9avoarea unei persoane capabile6 cu sarcina pentru aceasta din urmă de a
transmite bene9iciarului obiectul liberalităţii :ndată ce va 9i posibil'
Sub sancţiunea nulităţii absolute6 dispunătorul nu poate lăsa unui terţ dreptul de a1l desemna
pe bene9iciarul liberalităţii sau de a stabili obiectul acesteia' Cu toate acestea6 reparti-area
bunurilor transmise prin legat unor persoane desemnate de testator poate 9i lăsată la aprecierea
unui terţ'
Cste valabilă liberalitatea 9ăcută unei persoane desemnate de dispunător6 cu o sarcină :n
9avoarea unei persoane alese 9ie de grati9icat6 9ie de un terţ desemnat6 la rândul său6 tot de către
dispunător'
Sunt valabile6 totu"i6 donaţiile 9ăcute sub 9orma unor daruri obi"nuite 3darurile manuale4 la
aniversări'
;6 Incapacit#i de a primi
Incapacitaile de a primi pot fi a&solute% 'mpiedic(nd o persoan# s# primeasc# de la
oricare alta% +i relative% care inter"ic ca cineva s# primeasc# de la anumite persoane
determinate.
a6 Incapacit#i a&solute de a primi
Persoanele fi"ice neconcepute +i or!ani"aiile care nu au do&(ndit personalitate $uridic#
nu au capacitate de folosin#% nefiind su&iecte de drept% nu pot primi cu titlu !ratuit.
=n sc-im&% copilul conceput poate primi cu titlu !ratuit% cu condiia s# se nasc# viu.
Copilul n#scut mort este considerat c# nu e9ist#.
Aceasta este interpretarea care poate fi f#cut# alin. ; al art. @?@ C.civ. care prevede ca
2Persoana care nu e9ist# la data 'ntocmirii li&eralit#ii poate &eneficia de o li&eralitate
dac# aceasta este f#cut# 'n favoarea unei persoane capa&ile cu sarcina pentru aceasta din
urm# de a o transmite &eneficiarului o&iectul li&eralit#ii 'ndat# ce va fi posi&il.:
Cntităţile care nu au dobândit personalitate %uridică vor putea primi donaţii :n cursul
constituirii6 (dar numai dacă acestea sunt cerute pentru ca persoana %uridică să ia 9iinţă :n mod
valabilA'
După dobândirea personalităţii %uridice6 acestea pot dobândi donaţii6 cu respectarea
principiului specialităţii capacităţii de 9olosinţă'
#enţionăm că6 :n ca-ul 9undaţiilor6 liberalităţile sunt 9ăcute de 9ondatori :naintea actului
constituirii acesteia6 tocmai :n vederea creării patrimoniului 9undaţiei'
=n le!ile speciale ale profesiei% demnitarii% $udec#torii% procurorii au o interdicie de a
primi cu titlu !ratuit. Sanciunea civil# a actului f#cut cu 'nc#lcarea acestei incapacit#i
este nulitatea a&solut# a actului respectiv.
&6 Incapacit#i relative de a primi
Sunt lovite de nulitate relativ# li&eralit#ile f#cute medicilor% farmaci+tilor sau altor
persoane% 'n perioada 'n care% 'n mod direct sau indirect% 'i acordau 'n!ri$iri de specialitate
dispun#torului pentru o &oal# considerat# mortal# 5art. @@1 alin. 5.6 C.civ.6
Sunt e;ceptate de la sancţiune 9iind valabile liberalităţile 9ăcute soţului6 rudelor :n linie
dreaptă sau colateralilor privilegiaţi "i liberalităţile6 9ăcute altor rude până la al patrulea grad
inclusiv6 dacă6 la data liberalităţii6 dispunătorul nu are soţ "i nici rude :n linie dreaptă sau
colaterali privilegiaţi'
Acelea+i dispo"iii sunt aplica&ile +i 'n privina preoilor sau a altor persoane care
acordau asisten# reli!ioas# 'n timpul &olii considerate mortale.
79
Dacă dispunătorul a decedat din cau-a bolii6 termenul de prescripţie a acţiunii :n nulitate
relativă curge de la data la care mo"tenitorii au luat cuno"tinţă de e;istenţa liberalităţii'
!n ca-ul :n care dispunătorul s1a restabilit6 acţiunea :n anularea donaţiei poate 9i introdusă :n
termen de 7 ani de la data la care dispunătorul s1a restabilit'
<nterdicţia se :ntemeia-ă pe o pre-umţie de sugestie "i captaţie asupra bolnavului din partea
medicului6 9armacistului sau preotului'
,entru ca incapacitatea să 9uncţione-e6 este necesar ca donaţia să 9i 9ost 9ăcută :n timpul bolii
din cau-a căreia bolnavul a decedat "i donatarul să1l 9i tratat sau asistat pe bolnav' Donaţia 9ăcută
cu :ncălcarea interdicţiei va 9i nulă relativ'
Sunt lovite de asemenea de nulitate relativ# li&eralit#ile f#cute 'n folosul celui care a
avut calitatea de repre"entant sau ocrotitor le!al% 'nainte ca acesta s# fi primit de la
instana tutelar# desc#rcare pentru !estiunea sa% de c#tre cel repre"entat sau ocrotit% dup#
do&(ndirea capacit#ii de e9erciiu deplin 5art. @?? alin. 5;6 C.civ.6.
Se e9ceptea"# situaia 'n care repre"entantul ori% dup# ca"% ocrotitorul le!al este
ascendentul dispun#torului.
Sancţiunea nulităţii relative se aplică "i donaţiilor deg8i-ate sub 9orma unui contract cu titlu
oneros sau 9ăcute unei persoane interpuse'
Sunt pre"umate p(n# la pro&a contrar# ca fiind persoane interpuse ascendenii%
descendenii +i soul persoanei incapa&ile de a primi li&eralit#i% precum +i ascendenii +i
descendenii soului acestei persoane 5art. @@; C.civ.6.
Donaiile f#cute minorului sau inter"isului se accept# de p#rinte% sau dup# ca"% de
tutore.
Surdomutul care nu "tie să scrie nu poate accepta o donaţie decât cu asistarea unui curator
special numit de autoritatea tutelară'
!n ce prive"te acceptarea donaţiilor de către persoanele %uridice6 acestea trebuie să
corespundă scopului stabilit prin lege6 prin actul de :n9iinţare sau statut 3principiul specialităţii
capacităţii de 9olosinţă4'
Dreptul de proprietate publică se dobânde"te "i prin acte de donaţie sau legate acceptate de
Guvern6 de consiliul %udeţean sau de consiliul local6 după ca-6 dacă bunul :n cau-ă intră :n
domeniul public 3art' @ lit' d din +egea nr' 2.7I.//G4'
Donaţiile o9erite unităţilor administrativ1teritoriale se acceptă de consiliul local sau6 după
ca-6 de consiliul %udeţean'
Donaţiile "i legatele cu sarcini pot 9i acceptate numai cu aprobarea consiliului local sau6 după
ca-6 a consiliului %udeţean6 cu votul ma%orităţii consilierilor locali sau %udeţeni6 după ca- :n
9uncţie 3art' .2. alin' 374 din +egea nr' 2.?I200. a administraţiei publice locale'
Donaţiile o9erite regiilor autonome sau societăţilor comerciale6 cu capital ma%oritar de stat6 se
acceptă de conducătorii lor6 cu autori-aţia prealabilă a organului tutelar sau a consiliului
%udeţean6 după cum sunt de interes naţional sau de interes local'
!n ca-ul bunurilor grevate cu sarcini sau cu restanţe de impo-ite6 este necesar avi-ul
#inisterului Binanţelor6 iar pentru bunurile agricole al #inisterului griculturii'
Ordonanţa Guvernului nr' 2>I2000 cu privire la asociaţii "i 9undaţii enumeră6 printre sursele
de provenienţă ale veniturilor asociaţiilor sau 9ederaţiilor6 "i donaţiile6 sponsori-ările "i legatele
3art' F> al' . lit' e4.
!n tăcerea legii6 credem că acceptarea donaţiilor 9ără sarcini va putea 9i 9ăcută de Consiliul
director al 9undaţiei sau asociaţiei6 iar cele cu sarcini6 de adunarea generală cu ma%oritate simplă'
*u se mai cere o autori-aţie prealabilă a acceptării'
+a 9el6 persoanele %uridice private6 inclusiv sindicatele6 care urmăresc un scop patrimonial6
pot accepta donaţiile prin organele lor de conducere'
4omentul la care p#rile tre&uie s# fie capa&ile este cel al 'nc-eierii contractului de
donaie.
80
J 2' Consimţământul părţilor
Consim#m(ntul p#rilor tre&uie s# fie li&er% neviciat% e9primat de re!ul# 'n scris 'n
form# autentic#'
.

,ferta de donaie poate fi revocat# c(t timp ofertantul nu a luat cuno+tin# de
acceptarea destinatarului. Incapacitatea sau decesul ofertantului atra!e caducitatea
accept#rii.
;
,ferta nu mai poate fi acceptat# dup# decesul destinatarului ei. 4o+tenitorii
destinatarului pot 'ns# comunica acceptarea f#cut# de acesta.
,ferta de donaie f#cut# unei persoane lipsit# de capacitate de e9erciiu restr(ns# poate
fi acceptat# de c#tre aceasta cu 'ncuviinarea ocrotitorului le!al 5art. .1.< C.civ.6.
Croarea6 ca viciu de consimţământ al donatorului6 poate privi identitatea donatarului6 bunul
donat sau cau-a donaţiei'
=iolenţa 39i-ică sau morală46 viciu de consimţământ6 poate proveni de la donatar sau de la un
terţ'
!n practică6 cea mai mare 9recvenţă ca viciu de consimţământ o au manoperele 9rauduloase
dolosive sub 9orma sugestiei "i captaţiei6 :ntreprinse de donatar sau de un terţ pentru a1l
determina pe donator să done-e'
,entru a1l determina pe donator să 9acă liberalitatea :n 9avoarea donatarului6 captaţia
presupune 9olosirea unor procedee psi8ologice care tre-esc sau e;acerbea-ă orgoliul6 vanitatea
donatorului :n timp ce sugestia presupune sădirea :n mintea donatorului a ideii necesităţii
e9ectuării liberalităţii :n 9avoarea donatarului6 :n consideraţia persoanei acestuia'
*u e;istă :nsă o delimitare netă :ntre cele două noţiuni "i ele sunt 9olosite :mpreună :n
practică' Biind c8estiuni de 9apt6 sugestia "i captaţia nu sunt pre-umate6 ci trebuie dovedite de cel
care cere anularea donaţiei'
!mpre%urările care constituie sugestia "i captaţia au relevanţă "i se aprecia-ă :n 9uncţie de
:mpre%urările concrete ale speţei'
+e-iunea nu poate 9i concepută :n ca-ul contractelor unilaterale cum ar 9i donaţia'
J 7' 'biectul contractului de donaţie
Pot forma o&iect al contractului de donaie &unurile mo&ile sau imo&ile aflate 'n
circuitul civil ori drepturile privind aceste &unuri% determinate sau determina&ile% posi&ile%
licite% e9istente sau care pot e9ista 'n viitor.
1
(Consimţământul donatorului trebuie luat de notar :n momentul autenti9icării actului de donaţie6 ne9iind su9icient
consimţământul luat de notar anterior autenti9icării actului de donaţie' ceasta6 :ntrucât valabilitatea auitenti9icării6 a
consimţământului donatrului6 deoarece până la autenti9icare donatorul poate reveni oricând asupra donaţiei) T'S'6
Col'civ'6 Dec' nr' 227@I./?>6 +','6 nr' /I./?@6 p' ..20'
(O condiţie esenţială pentru validitatea unui act %uridic este consimţământul valabil al părţii care se obligă'
Consimţământul nu este valabil când este dat prin eroare6 smuls prin violenţă sau surprins prin dol') T'#'6 $ucure"ti6
Dec' nr' .2.2I.//.6 (Culegere''' pe anul .//.)6 p' G0'
2
(!n ca-ul :n care contractul de donaţie se :nc8eie :ntre absenţi6 prin o9ertă "i acceptare separată6 atât o9erta cât "i
acceptarea trebuie să 9ie re9ăcută :n 9ormă autentică6 alt9el sunt nule absolut' ,entru ca donaţia nulă pentru viciu de
9ormă să producă e9ecte %uridice6 ea trebuie re9ăcută :n :ntregime6 cu respectarea 9ormei cerute e lege'
După moartea donatorului6 :nsă6 această nulitate pentru vicii de 9ormă poate 9i acoperită prin con9irmarea sau
e;ecutarea voluntară a donaţiei de către mo"tenitori' cceptarea donaţiei trebuie să intervină :nainte de decesul
donatorului "i produce e9ecte doar din -iua :n care s1a comunicat donatorului actul de acceptare6 :n ca- de moarte a
donatorului :nainte de acceptare o9erta devenind caducă'
Deci6 atât timp cât oerta de donaţie nu a 9ost 9ăcută :n 9ormă autentică "i nici re9ăcută :n condiţiile legii6 ea este
lipsită de e9ecte %uridice6 c8iar dacă acceptarea s1a 9ăcut :n 9ormă autentică'
Totodată6 nu se poate reţine acoperirea nulităţii pentru vicii de 9ormă de către mo"tenitori6 atât timp cât acceptarea
donaţiei a intervenit după decesul donatorului "i6 ast9el6 o9erta a devenit caducă') Tr' $ucure"ti6 dec' nr' >.GI.//@6
(Culegere de practică %udiciară a Tribunalului $ucure"ti6 .//71.//@)6 Cditura ll $ecE6 .//G6 p' ./'
81
*u pot 9orma obiect al donaţiei succesiunile nedesc8ise 3viitoare4'
.
$unurile viitoare nu pot 9i obiect al darului manual6 predarea bunului 9iind o condiţie de
9ormare a contractului 3contract real4'
Donatorul trebuie să 9ie proprietarul bunului' Cste nulă absolut donaţia bunului altuia'
J F' Cauza
Cau"a remota adic# scopul material pentru care donatorul face li&eralitatea este
varia&il#% diferind de la un contract de donaie la altul.
Cau"a pro9ima a donaiei este intenia donatorului de a)l !ratifica pe donatar +i este
comun# tuturor contractelor de donaie.
Cau"a donaiei tre&uie s# e9iste% s# fie licit# +i moral# 5art. .;</ C.civ.6.
Donaţia 9ondată pe o cau-ă ilicită sau imorală6 cum ar 9i determinarea donatorului să :nceapă
concubina%ul sau să :l continue6 este nulă' Dacă donaţia este 9ăcută :ntre concubini :n scopul
:nc8eierii căsătoriei ea este valabilă'
2

J ?' 7orma solemnă a donaţiei
Forma autentic# este cerut# pentru validitatea donaiei +i nu doar pentru pro&aiunea
ei. Ea este prin urmare de esena donaiei.
Borma autentică a donaţiei este o măsură de protecţie a voinţei liberale a donatorului6 care :"i
mic"orea-ă irevocabil "i 9ără ec8ivalent patrimoniul lui :n 9avoarea donatarului'
*erespectarea formei autentice a donaiei este sancionat# cu nulitatea a&solut# a
contractului.
Donaţia nulă absolut pentru ne:ndeplinirea 9ormei autentice nu poate 9i con9irmată ulterior de
donator6 ci donaţia trebuie re9ăcută :n :ntregime cu respectarea 9ormei autentice'
Bunurile mo&ile care constituie o&iectul donaiei tre&uie enumerate +i evaluate 'ntr)un
'nscris% c-iar su& semn#tur# privat#% su& sanciunea nulit#ii a&solut# a donaiei 5art. .1..
alin. 5<6 C.civ.6.
ctul estimativ poate 9i :ntocmit "i prin act separat sub semnătură privată6 care trebuie :nsă
semnat de ambele părţi' Dacă el este cuprins :n contractul de donaţie va avea :n mod necesar
9orma autentică'
+ipsa actului estimativ al bunurilor mobile donate este sancionat# cu nulitatea a&solut# a
donaiei.
,entru darurile manuale "i donaţiile indirecte nu se cere 9ormalitatea actului estimativ'
Su& sanciunea nulit#ii a&solute promisiunea de donaie este supus# formei autentice.
!n ca- de nee;ecutare din partea promitentului6 promisiunea de donaţie nu con9eră
bene9iciarului decât dreptul de a pretinde daune1interese ec8ivalente cu c8eltuielile pe care le1a
9ăcut "i avanta%ele pe care le1a acordat terţilor :n considerarea promisiunii 3art' .0.F C'civ'4'
1
,roba cau-ei ilicite6 neprevă-ută :n actul de donaţie6 incumbă persoanei care susţine că aceasta ar 9i 9ost cau-a'
,roba cau-ei ilicite se 9ace prin orice mi%loc de probă' C'S'J'6 S'c'6 Deci-ia nr' 7/I.//F6 ($uletinul Jurisprudenţei
Curţii Supreme de Justiţie pe anul .//F)6 Cditura ,roema6 $aia #are6 .//?6 p' F?'
(Cste6 :n sc8imb validă donaţia cotei1părţi ideale din dreptul indivi- asupra unor bunuri succesorale nominali-ate6
9ăcute de un mo"tenitor6 :n 9avoarea altui como"tenitor6 prin cuprinderea la parta%6 :n lotul donatarului6 a bunurilor
respective') C'p' Suceava6 Dec' nr' /GI.//@6 (Sinte-ă teoretică a %urisprudenţei Curţii de pel Suceava :n
domeniile dreptului civil "i dreptului procesual civil)6 Semestrul <I.//@6 (Dreptul)6 nr' .I.//G6 p' .0@'
2
(!n ca-ul :n care doi concubini :nc8eie un contract de vân-are1cumpărare a unui imobil6 actul nu poate 9i declarat
nul :n mod absolut6 ca ba-at pe o caută ilicită6 "i anume pentru continuarea relaţiilor de concubina%6 c8iar dacă de
9apt ascunde o donaţie deg8i-ată6 dacă se 9ace dovada că :ntre părţi au e;istat relaţii de a9ecţiune6 că donatara l1a
:ngri%it e9ectiv pe concubin6 bolnav de o boală cronică gravă6 iar că la o lună după per9ectarea actului părţile s1au
căsătorit') T'J' Suceava6 Dec'6 nr' /F0I./G26 &'&'D'6 nr' @I./G76 p' ?@'
82
Con9irmarea unei liberalităţi de către mo"tenitorii universali ori cu titlu universal ai
dispunătorului atrage renunţarea la dreptul de a opune viciile de 9ormă sau orice alte motive de
nulitate6 9ără ca prin această renunţare să se pre%udicie-e drepturile terţilor 3art' .0.0 C'civ'4'
Credem că dispo-iţia art' .0.0 C'civ'6 nu poate 9uncţiona cu :ncălcare dispo-iţiilor legale
care prevăd nulitatea absolută a liberalităţii :n mod e;pres'
J >' rincipiul irevocabilităţii donaţiilor
.6 Donaia nu este vala&il# atunci c(nd cuprinde clau"e ce permit donatorului s# o
revoce prin voina sa 5art. .1.0 alin. 5.6 C.civ.6.
Irevoca&ilitatea donaiilor% prev#"ut# de art. .1.0 C.civ.% este o caracteristic# specific#
acestui tip de contract cu titlu !ratuit% fiind de esena li&eralit#ii% deose&it# de 2fora
o&li!atorie3 a contractului re!lementat# de art. .;71 C.civ.% care e9ist# fire+te +i 'n ca"ul
contractului de donaie.
Irevoca&ilitatea donaiilor prive+te 'ns#+i esena contractului% fiind o condiie de
validitate pentru formarea lui +i nu efectele contractului% pe care le are 'n vedere 2fora
o&li!atorie a contractului3'
.
Orice clau-ă sau condiţie care contravine principiului irevocabilităţii conduce la nulitatea
absolută a :ntregii donaţii6 a9ară de ca-ul când donaţia este divi-ibilă "i clau-a o a9ectea-ă numai
:n parteD pentru restul6 e9ectele donaţiei se menţin'
Astfel% este lovit# de nulitate a&solut# donaia care>
a6 este afectat# de o condiie a c#rei reali"are depinde e9clusiv de voina donatorului
5potestativ# pur#6A
&6 impune donatarului plata datoriilor pe care donatorul le)ar contracta 'n viitor% dac#
valoarea ma9im# a acestora nu este determinat# 'n contractul de donaieA
c6 confer# donatorului dreptul de a denuna unilateral contractulA
d6 permite donatorului s# dispun# 'n viitor de &unul donat% c-iar dac# donatorul moare
f#r# s# fi dispus de acel &un. Dac# dreptul de a dispune vi"ea"# doar o parte din &unurile
donate% nulitatea operea"# numai 'n privina acestei p#ri.
;6 =n contractul de donaie% sunt permise% 'n principiu% urm#toarele clau"e% care nu
contravin principiului irevoca&ilit#ii donaiilor>
a4 clau-a termenului de predare a bunului donat' Termenul nu a9ectea-ă dobândirea dreptului
transmis6 ci numai e;erciţiul acelui dreptD
b4 condiţia ca-uală sau mi;tă6 care nu contravine principiului irevocabilităţii donaţiilorD
.
1
(Darurile manuale6 odată 9ăcute6 devin irevocabile' !n consecinţă6 ele devin bunuri proprii ale persoanei grati9icate6
iar cel ce le1a 9ăcut nu poate să pretindă restituirea lor') T'S'6 S'c'6 Dec' nr' .2/.I./@G6 (&epertoriu de practică
%udiciară :n materie civilă a Trib' Sup' "i a altor instanţe %udecătore"ti pe anii ./@?1./G0)6 Cditura Rtiinţi9ică "i
Cnciclopedică6 $ucure"ti6 ./G.6 p' /@'
(cţiunea :n anularea unei convenţii pentru vicii de voinţă este o acţiune personală6 dar are caracter patrimonial "i6
deci6 poate 9i e;ercitată de mo"tenitori6 iar nu numai continuată de ei'
cela"i caracter personal "i patrimonial6 :n acela"i timp6 :l are "i acţiunea :n re-oluţiune a unei convenţii6 implicit6 a
unei donaţii6 pentru ne:ndeplinirea sarcinilor6 a"a că "i această acţiune este transmisibilă prin deces6 :ntocmai ca
orice alt drept patrimonial6 mo"tenitorilor6 care o pot e;ercita direct6 "i nu doar să o continue dacă ar 9i introdusă de
autorul lor' cţiunea :n revocarea donaţiei pentru nerespectarea sarcinilor de :ntreţinere nu poate 9i con9undată cu
acţiunea :n e;ecutarea sarcinii de :ntreţinere6 care6 :ntr1adevăr6 9aţă de caracterul ei strict personal6 poate 9i e;ercitată
numai de bene9iciarul :ntreţinerii "i doar continuată de mo"tenitori') C'S'J'6 S'c'6 Dec' nr' 2.GI.//G6 nepublicată'
1
(<nstanţa de 9ond a admis acţiunea reclamantului care a cerut6 :mpotriva 9iicei sale "i a 9ostului ei soţ6 :nlăturarea
contractului de vân-are1cumpărare a imobilului din litigiu6 :nc8eiat :n 9ormă autentică6 ca 9iind un act simulat6 "i
constatarea e;istenţei actului real6 ca 9iind de donaţie6 pusă sub condiţia re-olutorie6 ca-uală a divorţului' Cu
motivarea că6 :n sensul art' G22 din 9ostul Cod civil6 numai donaţiile sub condiţie potestativă 3pură "i simplă4 sunt
lovite de nulitate "i că cele sub condiţie ca-uală sau mi;tă sunt valabile6 :n recurs6 unde s1a decis casarea cu
trimiterea cau-ei la prima instanţă pentru re%udecare6 s1a reţinut că o donaţie 9ăcută soţilor sub condiţia re-olutorie a
divorţului este per9ect valabilă6 motiv pentru care :ndeplinirea condiţiei va atrage revocarea donaţiei') C' p'
83
c4 clau-a plăţii datoriilor pre-ente ale donatorului6 cu dată certă anterioară donaţiei "i c8iar a
celor viitoare6 dacă valoarea ma;imă a acestora este indicată :n donaţieD
d4 clau-a re:ntoarcerii bunurilor dăruite6 9ie pentru ca-ul când donatarul ar predeceda
donatorului6 9ie pentru ca-ul când atât donatarul6 cât "i descendenţii săi ar predeceda donatorului'
!n ca-ul :n care donaţia are ca obiect bunuri supuse unor 9ormalităţi de publicitate6 atât
dreptul donatarului6 cât "i dreptul de :ntoarcere sunt supuse acestor 9ormalităţi''
Fa# de dispo"iia e9pres# a art. @@8 C.civ.% donaia poate fi !revat# de o sarcin# care
const# 'n o&li!aia instituitului% donatarul de a conserva &unurile care constituie o&iectul
li&eralit#ii +i de a le transmite% la decesul s#u% su&stituitului desemnat de dispun#tor.
#enţionăm că sub regimul vec8iului Cod civil stipularea re:ntoarcerii bunurilor donate la
decesul donatarului6 :n 9avoarea unei terţe persoane6 adică substituţia 9ideicomisară era inter-isă
sub sancţiunea nulităţii absolute a liberalităţii
2
e4 când donatorul depune pe un libret CCC sau pe un alt instrument bancar o sumă de bani pe
numele altei persoane6 el poate insera o clau-ă de restituire pe numele său6 ceea ce nu :nseamnă a
contraveni la irevocabilitatea donaţiei6 pentru că va acţiona :n temeiul clau-ei ca mandatar al
titularului de libretD
94 este permisă donaţia nudei proprietăţi cu re-erva u-u9ructului :n 9avoarea donatorului sau a
unui terţ'
<6 Sunt e9ceptate de la principiul irevoca&ilit#ii donaiilor donaiile dintre soi.
,rice donaie 'nc-eiat# 'ntre soi este revoca&il# numai 'n timpul c#s#toriei 5art. .1<.
C.civ.6.
Soţul donator are dreptul de a revoca donaţia oricând :n timpul căsătoriei'
*ulitatea c#s#toriei atra!e nulitatea relativ# a donaiei f#cute soului de rea)credin#
5art. .1<; C.civ.6
După :ncetarea sau des9acerea căsătoriei "i c8iar :mpotriva mo"tenitorilor soţului donatar6
după decesul acestuia6 donaţia devine :n principiu irevocabilă' #o"tenitorii donatorului pot cere
:n mod e;cepţional revocarea donaţiei numai pentru nee;ecutarea sarcinilor sau pentru
ingratitudine'
&evocabilitatea este de esenţa donaţiilor :ntre soţi "i poate 9i e;ercitată 9ie printr1o simplă
cerere6 printr1o cerere :n %ustiţie sau poate re-ulta tacit dintr1un act de dispo-iţie ulterior donaţiei6
9ăcut :n 9avoarea unei alte persoane6 cum ar 9i vân-area bunului donat unui terţ'
Cste lovită de nulitate orice simulaţie :n care donaţia repre-intă contractul secret :n scopul de
a eluda revocabilitatea donaţiilor :ntre soţi 3art' .077 alin' 3.4 C'civ'4'
Cste pre-umată relativ persoană interpusă6 orice rudă a donatarului la a cărei mo"tenire
acesta ar avea vocaţie :n momentul donaţiei "i care nu a re-ultat din căsătoria cu donatorul'
86 Cau"e le!ale de revocare a donaiilor
Donaia poate fi revocat# pentru in!ratitudine +i pentru nee9ecutarea culpa&il# a
sarcinilor la care s)a o&li!at donatarul 5art. .1;1 C.civ.6.
Revocarea pentru in!ratitudine +i pentru ne'ndeplinirea sarcinilor nu operea"# de
drept.
Promisiunea de donaie se revoc# de drept dac# anterior e9ecut#rii sale se ive+te unul
dintre ca"urile de revocare pentru in!ratitudine prev#"ute de art. .1;<.
De asemenea% promisiunea de donaie se revoc# de drept +i atunci c(nd anterior
e9ecut#rii sale situaia material# a promitentului s)a deteriorat 'ntr)o asemenea m#sur#
Suceava6 Dec' nr' >>2I.//>6 (Sinte-ă teoretică a %urisprudenţei Curţii de pel Suceava :n domeniul dreptului civil)6
(Dreptul)6 nr' @I.//@6 p' GF'
2
(Clau-a e;presă prin care se prevede că bunurile transmise vor reveni donatoarei6 :n ca-ul când căsătoria dintre
donatar "i donatoare se va des9ace prin divorţ "i din vina e;clusivă a donatarului6 are valoarea "i caracterul unei
condiţii re-olutorii' !ntrucât această condiţie s1a :mplinit6 soţia donatoare a dobândit dreptul de a cere să se constate
că e9ectele transmisiunii au :ncetat') T'S'6 Col'civ'6 Dec' nr' 7/>I./?26 C'D' I./?21./?F6 p' ?.'
84
'nc(t e9ecutarea promisiunii a devenit e9cesiv de oneroas# pentru acesta ori promitentul a
devenit insolva&il.
A6 Revocarea pentru in!ratitudine
Revocarea pentru in!ratitudine poate fi cerut# pentru orice donaţie6 indi9erent dacă este
9ăcută prin :nscris autentic sau este un dar manual6 pentru cele trei ca"uri6 enumerate limitativ
de art. .1;< C. civ.% +i anumeH
a6 dac# donatarul a atentat la viaa donatorului% a unei persoane apropiate lui sau%
+tiind c# alii intenionea"# s# atente"e% nu l)a 'n+tiinatA
&6 dac# donatarul se face vinovat de fapte penale% cru"imi sau in$urii !rave fa# de
donatorA
.
c6 dac# donatarul refu"# 'n mod ne$ustificat s# asi!ure alimente donatorului a$uns 'n
nevoie% 'n limita valorii actuale a &unului care a constituit o&iectul donaiei% in(ndu)se 'ns#
seama de starea 'n care se afla &unul la momentul donaiei.
Dreptul la aciunea prin care se solicit# revocarea pentru in!ratitudine se prescrie 'n
termen de un an din "iua 'n care donatorul a +tiut c# donatarul a s#v(r+it fapta de
in!ratitudine 5art. .1;8 alin. 5.6 C.civ.6.
cţiunea :n revocare pentru ingratitudine poate 9i e;ercitată numai :mpotriva donatarului'
Dacă donatarul moare după introducerea acţiunii6 aceasta poate 9i continuată :mpotriva
mo"tenitorilor'
Cererea de revocare nu poate 9i introdusă de mo"tenitorii donatorului cu e;cepţia ca-ului :n
care donatorul a decedat :n termenul de un an 9ără să1l 9i iertat pe donatar' De asemenea6
mo"tenitorii pot introduce acţiunea :n revocare :n termen de un an de la data morţii donatorului6
dacă acesta a decedat 9ără să 9i cunoscut cau-a de revocare'
cţiunea pornită de donator poate 9i continuată de mo"tenitorii acestuia'
!n ca- de revocare pentru ingratitudine6 dacă restituirea :n natură a bunului donat nu este
posibilă6 donatarul va 9i obligat să plătească valoarea acestuia6 socotită la data soluţionării
cau-ei'
!n urma revocării donaţiei pentru ingratitudine6 donatarul va 9i obligat să restituie 9ructele pe
care le1a perceput :ncepând cu data săvâr"irii 9aptei de ingratitudine 3art' .02? C'civ'4'
&evocarea pentru ingratitudine nu are niciun e9ect :n privinţa drepturilor reale asupra bunului
donat dobândite de la donatar6 cu titlu oneros6 de către terţii de bună1credinţă "i nici asupra
garanţiilor constituite :n 9avoarea acestora' :n ca-ul bunurilor supuse unor 9ormalităţi de
publicitate6 dreptul terţului trebuie să 9i 9ost :nscris anterior :nregistrării cererii de revocare :n
registrele de publicitate a9erente'
Revocarea donaiilor pentru in!ratitudine poate fi solicitat# numai pe calea unei
aciuni 'n revocare.
&evocarea pentru ingratitudine este o pedeapsă civilă6 deci acţiunea :n revocare are un
caracter strict personal "i poate 9i introdusă doar de donator'
cţiunea :n revocare pentru ingratitudine poate 9i :nsă continuată de mo"tenitori6 dacă
donatorul a decedat :n timpul procesului'
Ca poate 9i intentată de mo"tenitori6 doar dacă donatorul a decedat :nainte de e;pirarea
termenului :n care acţiunea putea 9i intentată'
Aciunea 'n revocare nu se poate intenta 'mpotriva mo+tenitorilor donatarului'
.
Donatorul care cunoa"te 9aptul de ingratitudine :l poate ierta pe donatar' <ertarea trebuie să
9ie e;presă dacă procesul este pe rol'
1
(Donaţia poate 9i revocată pentru ingratitudine6 prin aceasta :nţelegându1se6 printre altele6 "i (delicte6 cru-imi sau
in%urii grave)6 săvâr"ite de donatar 9aţă de donator'
Simplele certuri :ntre părţi sau :mpre%urarea că donatarul l1a ameninţat pe soţul donatoarei nu atrage revocarea
donaţiei') T'J'6 Hunedoara6 Dec' nr' G@@I./G76 &'&'D'6 nr' 7I./GF6 p' >/'
1
(*u poate 9i admisă revocarea donaţiei pentru ingratitudine decât :mpotriva acelora dintre donatari care s1au 9ăcut
vinovaţi de ingratitudine6 donaţia rămânând valabilă 9aţă de ceilalţi donatari') T'S'6 Col'civ'6 Dec'nr' >GI./??6 p' G.'
85
Cererea de revocare pentru in!ratitudine tre&uie f#cut# 'n termen de un an din "iua
s#v(r+irii faptului sau din "iua c(nd donatorul a cunoscut faptul'
2

Termenul de un an este un termen de dec#dere +i e9pirarea lui% f#r# ca aciunea 'n
revocare s# fie introdus#% pre"um# a&solut c# donatorul l)a iertat tacit pe donatar.
C9ectul admiterii acţiunii :n revocare este restituirea integrală a bunului donat6 cu toate
accesoriile' Donatorul va 9i despăgubit pentru sarcinile constituite până la revocare de donatar :n
9avoarea terţilor 3u-u9ruct6 ipotecă etc'4'
!n ca-ul :n care donatarul a :nstrăinat bunul donat6 revocarea nu produce e9ecte retroactive
9aţă de terţi6 dacă :nstrăinarea este :nscrisă :n cartea 9unciară anterior cererii de revocare' !n
această situaţie6 donatarul va 9i obligat 9aţă de donator la plata valorii integrale a bunului din
momentul pronunţării 8otărârii de revocare'
Bructele bunului donat se vor restitui de la data săvâr"irii 9aptei de ingratitudine6 ca :n ca-ul
posesorului de rea1credinţă'
B6 Revocarea donaiilor pentru nee9ecutarea sarcinii
=n esen#% donaia este un contract cu titlu !ratuit 5o li&eralitate6.
E9ist# 'ns# posi&ilitatea ca donatorul s# stipule"e 'n contract unele o&li!aii 5sarcini6 ale
donatarului.
Practic% stipularea 'n donaie a unor sarcini pentru donatar transform# contractul
unilateral 'ntr)unul sinala!matic% care va produce +i efectele specifice acestor contracte.
*e:ndeplinirea sarcinii poate conduce la revocarea donaţiei6 bunurile reintrând :n
proprietatea donatorului'
&evocarea va produce e9ecte retroactive6 des9iinţând sarcinile constituite de donatar asupra
bunului donat "i permiţând donatorului să :l urmărească dacă a 9ost :nstrăinat la terţii
dobânditori'
&evocarea pentru ne:ndeplinirea sarcinii 9uncţionea-ă :n ca-ul donaţiilor 9ăcute prin act
autentic6 dar "i al darurilor manuale6 ori al donaţiilor indirecte "i deg8i-ate'
Dac# donatarul nu 'ndepline+te sarcina la care s)a o&li!at% donatorul sau succesorii s#i
'n drepturi pot cere fie e9ecutarea sarcinii% fie revocarea donaiei 5art. .1;7 alin. 5.6 C.civ.6'
.
=n ca"ul 'n care sarcina a fost stipulat# 'n favoarea unui ter% acesta poate cere numai
e9ecutarea sarcinii.
Dreptul la acţiunea prin care se solicită e;ecutarea sarcinii sau revocarea donaţiei se prescrie
:n termen de 7 ani de la data la care sarcina trebuia e;ecutată'
2
(Cererea de revocare a donaţiei pentru ingratitudine trebuie 9ăcută :n termen de un an din -iua când donatorul a
cunoscut 9aptul') T'J' Hunedoara6 Dec'nr' F2/I./GG6 &'&'D'6 nr' ?I./G/6 p' >.'
1
(!n ca-ul :n care tatăl donea-ă 9iului său un imobil cu re-erva dreptului de u-u9ruct asupra acelui imobil "i cu
sarcina de :ntreţinere6 el nu are dreptul de a cere ulterior evacuarea 9iului donatar6 pe motiv că prin actul de donaţie
nu i s1a dat dreptul la 9olosinţa imobilului6 dacă din cuprinsul actului re-ultă că părţile au :nţeles să conlocuiască6 :n
vederea prestării obligaţiei de :ntreţinere') Tr' $ra"ov6 Deci-ia nr' G0I./?G6 :n +','6 nr' @I./?/6 p' /G'
(!n ca-ul unei donaţii cu sarcini6 :n cadrul căreia donatarul s1a obligat să susţină pe donatoare cu cele necesare
traiului6 aceasta nu poate cere succesoarei donatorului decedat revocarea actului de donaţie pentru ne:ndeplinirea
sarcinilor6 dacă :n actul de donaţie s1a speci9icat :n mod e;pres că donaţia se 9ace :n mod irevocabil "i că donatoarea
:"i re-ervă dreptul de a revoca donaţia numai :n ca- de ingratitudine' Tr' Suceava6 Dec' nr' .?>/I./?>6 :n J'*'6 nr'
2I./?@6 p' 72/'
(!n situaţia :n care o persoană donea-ă alteia o sumă de bani pentru construirea unei locuinţe6 sub condiţia ca
donatorul să se mute "i el :n acea locuinţă6 e;istă un contract de donaţie cu sarcină' !ntr1o atare situaţie6 dacă :nainte
de a se 9i construit apartamentul donatorul decedea-ă6 donatarul nu mai poate 9i obligat să restituie succesorilor
donatorului suma primită6 :ntrucât prin decesul donatorului donaţia cu sarcină s1a trans9ormat :ntr1o donaţie 9ără
sarcină') T'J'6 rad6 Dec'nr' G?.I./G.6 :n &'&'D'6 nr' .2I./G26 p' F0'
(Dacă donatarul nu a :ndeplinit sarcinile pe care "i le1a luat6 donaţia poate 9i revocată6 deoarece6 :n măsura sarcinilor
stipulate6 donaţia oneroasă este un adevărat contract sinalagmatic6 :n cadrul căruia dacă una din părţi nu1"i e;ecută
obligaţia6 cealaltă parte6 :n virtutea condiţiei re-olutorii tacite6 care este sub:nţeleasă :n orice contract sinalagmatic6
are alegerea 9ie de a sili partea ce nu "i1a :ndeplinit sarcina să1"i respecte obligaţia luată6 9ie să ceară re-oluţiunea
contractului') T'S'6 S'civ'6 dec'nr' .?@7I./@.6 (&epertoriu''' ./>/1./@?)6 p' .7?'
86
Donatarul este inut s# 'ndeplineasc# sarcina numai 'n limita valorii &unului donat%
raportat# la data la care sarcina tre&uia 'ndeplinit#.
C(nd donaia este revocat# pentru ne'ndeplinirea sarcinilor% &unul reintr# 'n
patrimoniul donatorului li&er de orice drepturi constituite 'ntre timp asupra lui% su&
re"erva dispo"iiilor art. ./8? 5art. .1;@ C.civ.6.
Aciunea 'n revocarea donaiei pentru nee9ecutarea sarcinilor nu mai are un caracter
personal ca aciunea 'n revocare pentru in!ratitudine% +i deci poate fi promovat# de c#tre
donator% de mandatarul s#u% de succesorii s#i +i c-iar de creditorii donatorului pe calea
aciunii o&lice 5su&ro!atorii6 sau de cesionarul aciunii.
,ârâţi :n această acţiune vor 9i donatarul sau mo"tenitorii săi'
, li&eralitate% deci +i donaia% poate fi !revat# de o sarcin# care const# 'n o&li!aia
instituitului% donatar sau le!atar% de a conserva &unurile care constituie o&iectul
li&eralit#ii +i de a le transmite% la decesul s#u% su&stituitului desemnat de dispun#tor 5art.
@@8 C.civ.6. ,ferta de donaie f#cut# su&stituitului poate fi acceptat# de acesta +i dup#
decesul dispun#torului.
ceastă dispo-iţie numită substituţie 9ideicomisară nu produce e9ecte decât :n ca-ul :n care
este permisă de lege'
tunci când substituitul predecedea-ă instituitului sau renunţă la bene9iciul liberalităţii6
bunul revine instituitului6 cu e;cepţia ca-ului :n care s1a prevă-ut ca bunul va 9i cules6 de
mo"tenitorii substituitului ori a 9ost desemnat un al doilea substituit 3art' .000 c'civ'4'
tunci când liberalitatea are ca obiect valori mobiliare6 sarcina produce e9ecte "i asupra
valorilor mobiliare care le :nlocuiesc'
Dac# li&eralitatea are ca o&iect drepturi supuse formalit#ilor de pu&licitate% sarcina
tre&uie s# respecte acelea+i formalit#i. =n ca"ul imo&ilelor% sarcina este supus# not#rii 'n
cartea funciar#.
Secţiunea a III-a $ 3fectele contractului de donaţie
J .' 'bligaţiile donatorului
.6 Principalul efect al donaiei este transmiterea dreptului real care formea"# o&iectul
contractului din patrimoniul donatorului 'n patrimoniul donatarului 5o&li!aie de a da6.
Dacă obiectul contractului de donaţie este un drept real imobiliar6 dobândirea acestuia de
către donatar "i pierderea lui de către donator se produce numai cu respectarea regulilor de carte
9unciară 3art' G@@ C'civ'4 adică prin :nscrierea contractului de donaţie :n cartea 9unciară 3art' GG?
C'civ'4'
Dacă dreptul care 9ormea-ă obiectul contractului este un drept de creanţă6 donaţia :mbracă
9orma cesiunii de creanţă cu titlu gratuit care "i ea trebuie să 9ie 9ăcută :n 9ormă autentică 3art'
.?>@ alin' 3.4 C'civ'4'
;6 A doua o&li!aie a donatorului n#scut# din contract este o&li!aia de predare a
&unului donat.
Obligaţia se poate e;ecuta :n :nsă"i momentul :nc8eierii contractului6 concomitent cu
e;ecutarea obligaţiei de trans9er a dreptului real6 sau ulterior6 dacă acest lucru este stipulat :n
contract'
!n ca-ul darurilor manuale6 obligaţia de predare nu e;istă ca atare6 predarea obiectului dăruit
9iind c8iar o condiţie sine +ua non de 9ormare a contractului'
87
<6 Dac# o&li!aia de predare nu se e9ecut# 'n 'ns#+i momentul 'nc-eierii contractului de
donaie% ci ulterior% 'n sarcina donatorului e9ist# +i o&li!aia de conservare a &unului donat
p(n# la predare.
86 =n principiu% donatorul nu are o&li!aia de !aranie pentru eviciune +i nici pentru
viciile ascunse% 'ntruc(t donaia este un contract cu titlu !ratuit'
.
Donatorul nu răspunde pentru evicţiune decât dacă a promis e;pres garanţia sau dacă
evicţiunea decurge din 9apta sa ori dintr1o :mpre%urare care a9ectea-ă dreptul transmis6 pe care a
cunoscut1o "i nu a comunicat1o donatarului la :nc8eierea contractului'
=n ca"ul donaiei cu sarcini% 'n limita valorii acestora% donatorul r#spunde pentru
eviciune ca +i v(n"#torul 5art. .1.? C.civ.6
Donatorul nu răspunde pentru viciile ascunse ale bunului donat'
Totu"i6 dacă a cunoscut viciile ascunse "i nu le1a adus la cuno"tinţa donatarului la :nc8eierea
contractului6 donatorul este ţinut să repare pre%udiciul cau-at donatarului prin aceste vicii 3dol
prin reticenţă4'
=n ca"ul donaiei cu sarcini% 'n limita valorii acestora% donatorul r#spunde pentru viciile
ascunse ca +i v(n"#torul 5art. .1.@ C.civ.6.
=n e9ecutarea donaiei% dispun#torul r#spunde numai pentru dol +i culp# !rav# 5art.
.1.7 C.civ.6.
J 2' 'bligaţiile donatarului
=n ca"ul donaiei o&i+nuite% !ratuite% f#r# sarcini% donatarul nu are o o&li!aie $uridic#
fa# de donator% ci numai o o&li!aie moral# de recuno+tin#.
=n ca"ul donaiei cu sarcini% sarcina este o o&li!aie pe care donatarul tre&uie s# o
e9ecute din momentul accept#rii donaiei.
*ee;ecutarea sarcinii poate determina pe donator să introducă 9ie o acţiune :n e;ecutarea
obligaţiei6 9ie să ceară revocarea donaţiei'
Sarcina tre&uie s# fie posi&il#% licit# +i moral#% +i s# fie prev#"ut# fie 'n favoarea
donatorului% fie 'n favoarea unei tere persoane 5stipulaie pentru altul6% fie c-iar 'n
favoarea donatarului 'nsu+i.
Dac#% din cau"a unor situaii imprevi"i&ile +i neimputa&ile &eneficiarului% survenite
accept#rii li&eralit#ii% 'ndeplinirea condiiilor sau e9ecutarea sarcinilor care afectea"#
li&eralitatea a devenit e9trem de dificil# ori e9cesiv de oneroas# pentru &eneficiar% acesta
poate cere revi"uirea sarcinilor sau a condiiilor 5art. .11/ C.civ.6.
Cu respectarea6 pe cât posibil6 a voinţei dispunătorului6 instanţa de %udecată sesi-ată cu
cererea de revi-uire poate să dispună modi9icări cantitative sau calitative ale condiţiilor sau ale
sarcinilor care a9ectea-ă liberalitatea ori să le grupe-e cu acelea similare provenind din alte
liberalităţi'
<nstanţa de %udecată poate autori-a :nstrăinarea parţială sau totală a obiectului liberalităţii6
stabilind ca preţul să 9ie 9olosit :n scopuri con9orme cu voinţa dispunătorului6 precum "i orice
alte măsuri care să menţină pe cât posibil destinaţia urmărită de acesta'
Dacă motivele care au determinat revi-uirea condiţiilor sau a saricnilor nu mai sub-istă6
persoana interesată poate cere :nlăturarea pentru viitor a e9ectelor revi-urii 3art' .00G C'civ'4'
1
(!n ca-ul unui contract de donaţie cu privire la un imobil6 legal :nc8eiat6 donatarul devine proprietar al bunului6
donatorul garantându1l :mpotriva oricărei evicţiuni6 dacă o atare răspundere a 9ost asumată :n mod e;pres prin
declaraţia sa că bunul nu este grevat de sarcini sau servituţi' ,rin urmare6 9ostul proprietar nu mai poate invoca6 după
:nc8eierea actului6 e;istenţa unei convenţii separate prin care să restrângă dreptul de proprietate transmis
donatarului6 pretin-ând un drept de 9olosinţă asupra unei părţi din imobil') T'#' $ucure"ti6 Dec'6 nr' /.GI.//06
(Culegere''' pe anul .//0)6 p' >7'
88
Cste considerată nescrisă clau-a prin care6 sub sancţiunea des9iinţării liberalităţii sau
restituirii obiectului acesteia6 bene9iciarul este obligat să nu conteste validitatea unei lau-e de
inalienabilitate ori să nu solicite revi-uirea condiţiilor sau a sarcinilor 3art' .00/ C'civ'4'
J 7' 'pozabilitatea faţă de terţi a efectelor donaţiei
=n principiu% se aplic# re!ulile !enerale 'n materie de pu&licitate6 anali"ate la contractul
de v(n"are)cump#rare6 "i anumeH necesitatea :nscrierii :n cartea 9unciară a transmiterilor
drepturilor imobiliare cu titlu gratuitD noti9icarea sau acceptarea cesiunii de creanţă 3de către
debitor4 :n ca-ul :n care obiectul donaţiei este o creanţăD condiţia ca terţul dobânditor de bună1
credinţă al bunului dăruit să nu invoce e;cepţia din art' /./ alin' 374 C'civ' care prevede că (,ână
la proba contrară6 posesorul este considerat proprietar cu e;cepţia imobilelor :nscrise :n cartea
9unciară) "i din art' /7? C'civ' potrivit căreia (Oricine se a9lă la un moment dat :n posesia unui
bun mobil este pre-umat că are un titlu de dobândire a dreptului de proprietate asupra bunului)'
,otrivit art' GG? C'civ' (Sub re-erva unor dispo-iţii legale contrare6 drepturile reale asupra
imobilelor cuprinse :n cartea 9unciară se se dovedesc atât :ntre părţi cât "i 9aţă de terţi6 numai
prin :nscrierea lor :n cartea 9unciară pe ba-a actului sau 9aptului care a %usti9icat :nscrierea')
Secţiunea a I(-a $ Donaţii deg2izate+ donaţii prin interpunere de persoane+ donaţii indirecte şi
daruri manuale
J .' Donaţiile deg2izate
Donaia este de!-i"at# c(nd este f#cut# printr)un contract 5act pu&lic6 cu titlu oneros.
!n acest contract6 donatorul declară :n mod mincinos că a primit o contraprestaţie 3de regulă6
un ec8ivalent bănesc6 un preţ4 :n sc8imbul dreptului 3real sau de creanţă4 transmis de el'
Donaia de!-i"at# 5actul real% sincer6 este prin urmare ascuns# su& aparena unui
contract cu titlu oneros 5actul pu&lic% dar mincinos6'
.
Donaţia deg8i-ată care :ndepline"te condiţiile pentru valabilitatea contractelor "i condiţiile
speciale de 9ond pentru donaţii este valabilă'
=n privina formei% este necesar# +i suficient# respectarea formei cerute de le!e pentru
contractul care de!-i"ea"# donaia +i nu este o&li!atorie forma autentic# 5art. .1.. alin. 5;6
C.civ.6.
Sancţiunea nerespectării 9ormei contractului care deg8i-ea-ă donaţia va 9i :nsă nulitatea
absolută a donaţiei deg8i-ate'
Sarcina probei simulaţiei incumbă celui care are interesul să dovedească 9aptul că6 :n
realitate6 contractul cu titlu oneros ascunde o donaţie6 adică părţilor "i succesorilor lor universali
sau cu titlu universal'
,roba simulaţiei poate 9i 9ăcută prin orice mi%loc de dovadă'
2
1
(Caracterul gratuit al unui act care6 aparent6 :mbracă o 9ormă oneroasă se poate deduce din disproporţia :ntre preţul
stipulat "i valoarea reală a bunurilor :n momentul transmisiunii') T'S'6 Col'civ'6 Dec' nr' G0?I./?76 C'D' I./?21./?F6
p' ../'
2
(Simulaţia6 care prin ea :nsăţi nu constituie o cau-ă de nulitate6 duce totu"i la nulitate6 atunci când se dovede"te că
a avut drept scop a 9rauda legea6 eludând pro8ibiţiunea ba-ată pe o piedică legală' ,rin urmare6 donaţiunile
deg8i-ate6 adică ascunse sub 9orma unui contract cu titlu oneros 3:n speţă6 vân-are1cumpărare de imobil46 sunt
valabile dacă părţile pot să dispună "i să primescă cu titlu gratuit "i dacă asemenea donaţii au o cau-ă licită') T'#'6
$ucure"ti6 Dec' nr' .G??I./>G6 &'&'D'6 nr' @I./>/6 p' .>@'
(O donaţie deg8i-ată urmea-ă a 9i considerată validă când intervine :ntre persoane capabile de a transmite "i de a
primi6 cu condiţia ca actul prin care se reali-ea-ă transmiterea să :n9ăţi"e-e o operaţie %uridică cu titlu oneros "i să 9ie
:ndeplinit cu respectarea 9ormalităţilor legale necesare pentru validarea lui6 pentru că niciun te;t de lege nu inter-ice
a se 9ace pe cale indirectă un act care poate 9i valabil pe cale directă' ,roba că nu a e;istat preţ este neconcludentă')
89
Codul civil sta&ile+te 'n favoarea mo+tenitorilor re"ervatari o pre"umie relativ#
conform c#reia 2P(n# la dovada contrar#% 'nstr#inarea cu titlu oneros c#tre un descendent
ori un ascendent privile!iat sau c#tre soul supravieuitor este pre"umat# a fi donaie dac#
'nstr#inarea s)a f#cut cu re"erva u"ufructului% u"ului ori a&itaiei sau 'n sc-im&ul
'ntreinerii pe via# ori a unei rente via!ere. Pre"umia operea"# numai 'n favoarea
descendenilor% ascendenilor privile!iai +i a soului supravieuitor ai defunctului% dac#
ace+tia nu au consimit la 'nstr#inare: 5art. .1@. alin. 586 C.civ.6.
Deg8i-area nu poate 9i invocată6 :n acest ca-6 de un mo"tenitor :n linie dreaptă sau de soţul
supravieţuitor6 care a consimţit la :nc8eierea actului'
.
J 2' Donaţiile prin interpunere de persoană
Simulaia poart# 'n ca"ul acestor donaii asupra persoanei adev#ratului donatar.
Ca este 9olosită atunci când adevăratul donatar este incapabil să primească liberalitatea de la
donator sau grati9icarea sa de către un donator nu ar 9i agreată de 9amilia donatorului sau de
opinia publică'
Contractul de donaie aparent se 'nc-eie 'ntre donator +i o persoan# interpus#% care
apare ca donatar% iar prin contra'nscris 5actul real secret6 se sta&ile+te persoana
adev#ratului donatar% c#ruia persoana interpus# va tre&ui s# 'i transmit# &unul.
Contractul de donaţie public va trebui să :ndeplinească toate condiţiile de 9ond "i de 9ormă
ale donaţiilor'
ctul secret "i real va trebui să :ndeplinească condiţiile prevă-ute de lege pentru categoria
respectivă de acte'
Sanciunea nulit#ii relative prev#"ute de art. @@; C.civ. pentru 'nc#lcarea
'ncapacit#ilor de a dispune +i respectiv de a primi cu titlu !ratuit% se aplic# +i li&eralit#ilor
de!-i"ate su& forma unui contract cu titlu oneros sau f#cute unei persoane interpuse.
Sunt pre"umate p(n# la pro&a contrar# ca fiind persoane interpuse ascendenii%
descendenii +i soul persoanei incapa&ile de a primi li&eralit#i% precum +i ascendenii +i
descendenii soului acestei persoane.
J 7' Donaţiile indirecte
Spre deose&ire de donaiile de!-i"ate% donaiile indirecte sunt acte $uridice de
li&eralitate nesimulate% altele dec(t donaia% f#cute cu intenia de a !ratifica.
Condiţiile de 9ond "i de 9ormă care trebuie :ndeplinite :n ca-ul donaţiilor indirecte sunt cele
prevă-ute de lege pentru actul prin care se reali-ea-ă liberalitatea'
Forma autentic# nu mai este o condiie esenial# +i !eneral# de vala&ilitate a
li&eralit#ii% ca 'n ca"ul donaiilor o&i+nuite 5art. .1.. alin. 5;6 C.civ.6.
ctele %uridice cele mai utili-ate pentru reali-area unei donaţii indirecte suntH remiterea de
datorie6 prin care creditorul renunţă la creanţa sa predând titlul original al creanţei debitoruluiD
renunţarea la un drept6 atunci când este 9ăcută cu titlu gratuit6 cu intenţia de a grati9icaD contractul
de asigurare pe viaţă6 care se 9ace :n 9avoarea unui terţ bene9iciarD stipulaţia :n 9avoarea unei terţe
persoane6 9ăcută cu intenţia de a1l grati9ica pe terţ'
J F' Darurile manuale
Trib' $ucure"ti6 dec' nr' 2>@GI./?F6 J'*'6 nr' .I./??6 p' .2F'
1
(<nstanţele nu pot constata 9ără probe6 numai pe ba-a pre-umţiei legale6 că un act de vân-are1cumpărare6 privind
pe un succesibil :n linie dreaptă6 este :n realitate o donaţie deg8i-ată "i să dispună re-oluţiunea acesteia :n limitele
cotităţii disponibile6 atâta timp cât actul nu s1a 9ăcut cu sarcina unei rente viagere sau cu re-ervă de u-u9ruct6
deoarece te;tul instituie pre-umţia de liberalitate numai :n situaţia :n care :n actul de :nstrăinare cu titlu oneros se
prevede o asemenea sarcină sau de-membrământ al proprietăţii') T'S'6 S'c'6 Dec' nr' ..?0I./GF6 &'&'D'6 nr' >I./G?6
p' >F'
90
Darul manual este o form# special# de donaie care are ca o&iect &unuri mo&ile
corporale 5inclusiv titlurile la purt#tor6 pentru formarea +i validitatea c#reia% pe l(n!#
acordul de voin# al p#rilor 'n scopul transfer#rii +i respectiv al do&(ndirii unui drept cu
titlu !ratuit% este necesar# tradiiunea% adic# predarea efectiv#% material# a &unului'
.
2Dac# sunt de valoare redus#% &unurile mo&ile corporale pot fi donate prin dar manual.
Darul manual se 'nc-eie prin acordul de voin# al p#rilor 'nsoit de tradiiunea &unului de
la donator la donatar. =n aprecierea valorii reduse a &unurilor care constituie o&iectul
darului manual se tine seama de starea material# a donatorului 5art. .1.. alin. 586 C.civ.6.
Din definiie re"ult# c# darul manual face parte din cate!oria contractelor reale +i nu
din cea a contractelor formale% solemne'
2
Darul manual este supus condiţiilor de 9ond cerute pentru valabilitatea donaţiilor obi"nuite'
Tradiţiunea poate 9i ,traditio brevi manu-, :n ca-ul :n care bunurile ce urmea-ă a 9i dăruite
se a9lă de%a :n detenţia donatorului6 "i ,traditio longa manu- prin care se :nţelege trans9erul 9i-ic
al lucrului de la donator la donatar6 sau predarea c8eilor autoturismului ori a depo-itului unde se
a9lă lucrul6 ori depunerea unei sume de bani la CCC sau bancă pe numele unei alte persoane6
c8iar dacă la clau-a de restituire este trecut donatorul' Caracterul de liberalitate al depunerii se
pre-umă :n 9avoarea titularului libretului' Unii autori consideră această depunere nu dar manual6
ci c8iar donaţie :n 9orma reglementată de legislaţia CCC'
7
Dacă :n libretul CCC primitorul este trecut la clau-a de :mputernicire "i libretul a 9ost predat
acestuia pentru a dispune de el6 poate 9i vorba despre un dar manual6 pentru că :mputernicitul
poate dispune de sumele depuse'
Darurile de nuntă repre-intă o aplicaţie specială a darului manual' Darurile de nuntă sunt
bunuri comune ale soţilor6 c8iar dacă au 9ost 9ăcute de părinţii unuia dintre soţi' Donaţiile 9ăcute
ulterior nunţii sunt considerate bunuri proprii ale soţului :n 9avoarea căruia sunt 9ăcute' Donaţiile
9ăcute de părintele unui soţ6 ulterior 9estivităţii nunţii6 sunt considerate bun propriu al copilului
său'
*umai dacă dispunătorul preci-ea-ă neec8ivoc că a :nţeles să :i grati9ice pe ambii soţi6 bunul
va deveni comun'
1
(Darul manual6 varietate a contractului de donaţie6 se :nc8eie valabil "i se e;ecută prin remiterea e9ectivă a bunului
de la donator la donator6 9ără :ndeplinirea vreunei 9ormalităţi'
!n ca-ul special al darului manual6 e9ectuarea tradiţiunii reali-ea-ă transmiterea proprietăţii6 acordul de voinţă 9iind
materiali-at :n tradiţiunea :nsă"i' Sumele de bani consemnate la C'C'C' pot constitui obiect al unui dar manual 3cu
accepţiunea de bun corporal46 :n condiţiile :n care lic8idarea soldului libretului C'C'C' al donatorului66 concomitent
cu constituirea soldului libretului C'C'C' emis pe numele donatarului6 are semni9icaţia %uridică a unei donaţii' !n
legătură cu proba darului manual6 este de preci-at 9aptul că6 :n ipote-a :n care donatorul sau mo"tenitorii nu recunosc
:nsă"i validitatea darului manual6 sarcina probei le incumbă6 ei urmând să dovedească 9aptul că donatarul a 9urat
obiectul sau că acesta a a%uns :n posesia 9rauduloasă ori precară a donatarului') T'S'6 S'c'6 Dec' nr' .?.?I./G>6
&'&'D'6 nr' >I./G@6 p' >>'
2
(Darul manual constituie o e;cepţie de la regula că donaţiile se 9ac sub sancţiunea nulităţii6 prin act autentic' Un
asemenea6 dar poate avea ca obiect bunuri mobile corporale' Darul manual6 ca 9ormă de reali-are a donaţiei6 poate 9i
a9ectat de sarcini6 pe care donatarul este ţinut să le aducă la :ndeplinire6 :n ca- contrar6 donatorul având dreptul să
ceară6 9ie e;ecutarea lor6 9ie re-oluţiunea donaţiei') T'S'6 S'civ'6 Dec' nr' .2F/I./@26 C'D'6 p' ..04'
3
(Darurile manuale6 odată 9ăcute6 devin irevocabile' !n consecinţă6 ele devin bunuri proprii ale persoanei grati9icate6
iar cel ce le1a 9ăcut nu poate să pretindă restituirea lor') Trib'Supr'6 S'civ'6 Dec' .2/.I? sept' ./@G6 (&epertoriu ./@?1
./G0)6 p' /@'
(Depunerea de către părinte a unei sume de bani la CCC pe numele copilului minor are caracterul unei liberalităţi
9ăcute :n 9avoarea acestuia6 adică al unui dar manual6 minorul devenind ast9el titular al depunerii' !mpre%urarea că
ulterior părintele ridică o parte din sumă nu pre-intă relevanţă sub aspectul dreptului minorului care rămâne titular al
depunerii' !ntr1o atare situaţie părintele6 9ăcând operaţiunea de ridicasre a banilor6 se comportă ca un :mputernicit6 iar
suma ridicată rămâne :n continuare proprietatea minorului') Trib'Supr'6 Sec'civ'6 deci-ia nr' @?@I./ aprilie ./@/6
(Culegere de deci-iiI./@/)6 p' >@'
(Dar manual poate avea drept obiect "i sume de bani6 iar pentru trans9erul de proprietatea nu este neapărat nevoie ca
banii respectivi să 9ie predaţi e9ectiv :n mâna donatarului6 ci ei pot 9i :nmânaţi6 de e;emplu6 de donator direct
vân-ătorului imobilului pe seama cumpărătorului donatar6 pentru validitatea darului manual ne9iind necesară 9orma
autentică') T'S'6 S'c'6 dec' nr' @@FI./GG6 &'&'D'6 nr' 2I./G/6 p' >7'
91
Donatarul posesor este pre"umat proprietar 'n condiiile art. @.@ alin. 5<6 C.civ.
Dac# 'ns# donatorul sau mo+tenitorii s#u nu recunosc validitatea darului manual%
sarcina pro&ei le incum&#% urm(nd s# dovedeasc# faptul c# donatarul a furat &unul sau c#
acesta a a$uns 'n posesia frauduloas# ori precar# a donatarului.
Secţiunea a (-a $ 6aportul şi reducţiunea donaţiei
J .' 6aportul donaţiilor
Raportul donaiilor 'nseamn# readucerea la masa succesoral# a &unurilor donate de
donatorul defunct.
Au o&li!aia de a raporta donaia primit# descendenii care vin 'mpreun# la succesiune
+i soul supravieuitor% c(nd vine la mo+tenire 'n concurs cu descendenii.
,&li!aie de raport are +i descendentul donatarului% care vine la mo+tenire prin
repre"entare.
Obligaţia de raport e;istă numai dacă mo"tenitorul obligat a acceptat succesiunea' Dacă
renunţă la mo"tenire6 el nu mai este obligat să aducă bunul la masa succesorală6 a9ară dacă prin
stipulaţie e;presă :n contractul de donator6 donatorul nu l1a obligat la raport c8iar "i :n ca-ul
renunţării la mo"tenire''
&aportul se 9ace prin ec8ivalent "i este considerată ca nescrisă dispo-iţia care impune
donatarului raportul :n natură'
&aportul :n natură poate 9i 9ăcut doar :n ca-urile de e;cepţie e;pres prevă-ute de lege'
Donatorul poate să1l scutească de raport pe donatar :n mod e;pres sau tacit' !n ca-ul scutirii
tacite6 voinţa donatorului trebuie să 9ie ne:ndoielnică' Constituie o scutire de raport tacită
deg8i-area donaţiei :ntr1un act oneros'
Dacă donatorul l1a scutit de raport pe donatar6 donaţia se va imputa asupra cotităţii
disponibile' Dacă :nsă donaţia depă"e"te cotitatea disponibilă6 va 9i supusă reducţiunii pentru
e;cedent' Deci6 ceea ce depă"e"te cotitatea disponibilă va trebui să 9ie raportat de mo"tenitorul
re-ervatar'
!n ca-ul :n care mo"tenitorul re-ervatar nu a 9ost scutit de raport
.
6 dacă donaţia depă"e"te
re-erva donatarului6 e;cedentul donaţiei se va imputa asupra cotităţii disponibile'
După raportare6 donaţia intră :n masa succesorală "i va 9i supusă :mpărţelii6 :mpreună cu
celelalte bunuri6 :ntre como"tenitori'
Sunt supuse raportului toate li&eralit#ile 'ntre vii> donaia f#cut# prin act autentic%
donaia indirect#% cele simulate +i darurile manuale% &unurile dotale 5"estrea6.
*u sunt supuse raportuluiH 9ructele bunului dotal percepute până :n momentul desc8iderii
succesiunii6 c8eltuielile de 8rană6 :ntreţinere6 educaţie6 "colari-are6 c8eltuielile de nuntă "i
darurile obi"nuiteD bunurile care au 9ost :ntre timp scoase din circuitul civil'
Raportul donaiilor se poate reali"a prin &un# 'nvoial# sau pe cale $udec#toreasc#
printr)o aciune 'n reali"are% e9ercitat# fie pe cale principal#% fie ca un cap#t de cerere 'n
aciunea de ie+ire din indivi"iune.
Aceasta este o aciune personal#% nu real#% +i poate fi promovat# doar 'mpotriva
mo+tenitorului donatar o&li!at la raport% nu +i 'mpotriva terului su&do&(nditor.
&aportul cerut de unul dintre mo"tenitori pro9ită "i celorlalţi mo"tenitori :ndreptăţiţi să
solicite raportul6 cu e;cepţia celor care au renunţat e;pres la raport'
1
(!ntrucât raportul este :ntemeiat pe intenţia presupusă a donatorului6 scutirea de raport re-ultă din interpretarea
acestei voinţe' Ca poate să re-ulte 9ie dintr1o clau-ă e;presă cuprinsă :n actul donaţiei sau :ntr1un act ulterior6 9ie6
implicit6 din modul :n care donatorul a creat 9olosul gratuit :n 9avoarea descendentului6 dacă se poate deduce :n mod
ne:ndoielnic intenţia sa ca 9olosul creat să 9ie partea ereditară a bene9iciarului)' T'S'6 S'c'6 Dec' @.GI./@>6 &'&'D' nr'
.0I./@>6 p' >@'
92
Termenul de prescripţie pentru e;ercitarea acţiunii este de 7 ani de la data la care cel
:ndreptăţit să ceară raportul a cunoscut donaţia6 dar nu mai devreme de data desc8iderii
succesiunii'
Donatarul nu se poate apăra :mpotriva acţiunii :n raport prin invocarea prescripţiei ac8i-itive'
J 2' 6educţiunea donaţiilor
Reduciunea succesoral# este o sanciune civil# care const# 'n reducerea li&eralit#ilor
e9cesive 5donaii sau le!ate6 f#cute de defunct peste limitele cotit#ii disponi&ile'
.
Reduciunea li&eralit#ilor e9cesive poate fi cerut# doar de mo+tenitorii re"ervatari% de
succesorii lor% +i de creditorii c-iro!rafari ai mo+tenitorilor re"ervatari.
4o+tenitorii re"ervatari sunt descendenii% ascendenii privile!iai 5p#rinii6 +i soul
supravieuitor ai defunctului care a f#cut li&eralitatea.
&educţiunea poate 9i cerută :n termenul de prescripţie de 7 ani6 care :ncepe să curgă de la
data desc8iderii succesiunii sau după ca- de la data la care mo"tenitorii re-ervatari au pierdut
posesia bunurilor care 9ormea-ă obiectul liberalităţilor6 9ie pe calea unei acţiuni principale :n
reducţiune6 sau ca un capăt de cerere al acţiunii de parta% ori pe calea e;cepţiei de reducţiune'
Aciunea 'n reduciunea li&eralit#ilor este personal# +i divi"i&il#% fiecare como+tenitor
re"ervatar av(nd dreptul s# opte"e pentru invocarea sau nu a reduciunii.
Efectul admiterii reduciunii este desfiinarea total# sau parial#% cu efect retroactiv% a
donaiei'
2
Dacă bunul a 9ost :nstrăinat anterior desc8iderii succesiunii sau dacă a 9ost un bun
consumptibil6 donatarul va :ntregi re-erva prin ec8ivalent6 calculat la valoarea bunului la
momentul desc8iderii succesiunii'
=n ca"ul 'n care e9ist# mai multe donaii% ordinea de reduciune este invers# dec(t cea
cronolo!ic# 5adic# se va reduce cea mai recent# +i nu cea mai vec-e6. Dac# toate au aceea+i
dat#% donaiile vor fi reduse proporional.
Dacă6 pe lângă donaţii6 e;istă "i legate care sunt supuse reducţiunii6 le!atele se reduc
'naintea donaiilor 3art' .0/> alin' 3.4 C'civ'4'
1
(Transmisiunea dreptului de proprietatea6 care 9ormea-ă obiectul donaţiilor6 operându1se :n puterea contractului6
potrivit regulii generale relative la contractele translative de drepturi reale6 imobilul dăruit a ie"it din patrimoniul
donatorului prin e9ectul donaţiilor :ntre vii6 nemaigăsindu1se :n masa succesorală la decesul acestuia' Dispensa de
raport 9iind valabilă :n limita cotităţii disponibile6 mo"tenitorul re-ervatar este obligat să %usti9ice că bunurile de care
părintele său nu a dispus cu titlu gratuit nu sunt su9iciente pentru a1i :ntregi re-erva "i să ceară6 :n cadrul procesului
de parta%6 să se opere-e reducţiunea' ,rin urmare6 re-oluţiunea dreptului de proprietate 9iind eventuală până :n
momentul reducerii donaţiilor6 e;erciţiul dreptului de proprietate al donatarului6 cu toate prerogativele sale6 este pe
deplin garantat') T'S'6 Col'civ'6 Dec' nr' 7>I./?G6 C'D'6 p' .@@'
(!mpre%urarea că6 prin actul de donaţie6 donatorul a prevă-ut :n sarcina donatarului obligaţia :ntreţinerii – pentru el "i
soţia sa –6 nu1i răpe"te actului caracterul de liberalitate' !n consecinţă6 acţiunea reducţiunea acestuia6 intentată de un
mo"tenitor re-ervatar6 este admisibilă') T'J'6 Dol%6 Dec' nr' ?0@I./G.6 &'&'D'6 nr' GI./G26 p' 2/177'
2
(tunci când :n acţiunea de reducţiune a eredelui re-ervatar se pretinde că de9unctul a 9ăcut o liberalitate e;cesivă
sub 9orma unui act cu titlu oneros 3:n speţă6 contract de vân-are1cumpărare46 reclamantul nu se poate ba-a6 spre a
dovedi e;istenţa donaţiei deg8i-ate6 pe simplul 9apt că preţul este in9erior valorii reale a bunului vândut6 ci trebuie să
stabilească 9ie că preţul este 9ictiv6 9ie că este atât de disproporţionat cu valoarea bunului vândut6 :ncât6 :n realitate6
nu e;istă preţ') T'J' Hunedoara6 Dec' nr' 2??I./>/6 &'&'D'6 nr' @I./>/6 p' .>F'
93
Teste !ril#
.. Pot fi donatori>
a4 persoanele puse sub interdicţie %udecătorească6 dar numai prin repre-entanţii legaliD
b4 minorii6 cu :ncuviinţarea instanţei de tutelăD
c4 minorul poate dispune prin donaţie :n 9avoarea tutorelui ce a a%uns la ma%orat6 c8iar dacă
instanţa de tutelă nu a dat descărcare de gestiune tutorelui6 cu e;cepţia ca-ului când tutore este
ascendentul minorului'
;. *u au capacitatea de a primi donaii 'n mod direct>
a4 persoanele neconceputeD
b4 organi-aţiile care n1au dobândit personalitate %uridică6 cu e;cepţia ca-ului când donaţia
este 9ăcută :n cursul constituirii6 dar numai :ntrucât aceasta este cerută pentru ca persoana
%uridică să ia 9iinţăD
c4 cetăţenii străini "i apatri-ii nu pot primi donaţii având ca obiect dreptul de proprietate
asupra unui teren sau asupra unei construcţii'
<. *u au capacitatea de a primi donaii>
a4 medicul sau preotul nu pot primi nici un 9el de donaţii de la la persoana căreia i1au acordat
asistenţă cu caracter repetat :n timpul bolii din cau-a căreia a decedatD
b4 minorii "i inter-i"ii au dreptul de a primi donaţii6 dar nu au e;erciţiul acestui dreptD
c4 surdomutul care nu "tie să scrie nu poate accepta o donaţie decât cu asistarea unui curator
special'
8. Donaiile f#cute unor minori sau inter"i+i pot fi acceptate>
a4 de tutoreD
b4 de părinţiD
c4 de ceilalţi ascendenţi ai minorului sau inter-isului6 c8iar dacă părinţii ar 9i :n viaţă "i ar
re9u-a să accepte donaţia'
0. Constituie donaie>
a4 e;ecutarea unei obligaţii civile imper9ecteD
b4 premiile sau recompensele o9erite :n scopuri publicitare de un comerciant clienţilorD
c4 repararea pagubei cau-ate6 de"i nu sunt :ndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale'
/. Dac# donaia are ca o&iect &unul altuia>
a4 contractul este nul :n toate ca-urileD
b4 contractul este valabil dacă donatarul este de bună1credinţăD
c4 contractul este nul6 numai dacă donatorul este de rea1credinţă'
7. *u pot constitui o&iectul darului manual>
a4 succesiunile nedesc8iseD
b4 bunurile viitoareD
c4 bunurile mobile proprietate publică'
?. Tre&uie s# fie prev#"ute 'n form# solemn#>
a4 o9erta de donaţieD
b4 acceptarea o9ertei de donaţieD
c4 sarcinile sau condiţiile donaţiei'
@. Dovada donaiei unei case>
94
a4 poate 9i 9ăcută numai cu act autenticD
b4 nu poate 9i 9ăcută cu martoriD
c4 poate 9i 9ăcută cu martori6 numai când e;istă :nceput de dovadă scrisă'
.1. Donaia nul# pentru vicii de form#>
a4 poate 9i con9irmată prin e;ecutarea de bunăvoie de către donatorD
b4 poate 9i con9irmată con9irmarea de către mo"tenitorii donatorului6 dacă con9irmarea este
benevolă "i 9ăcută :n deplină cuno"tinţă de cau-ăD
c4 nu poate 9i con9irmată nici de mo"tenitori'
... =ntre a&seni% donaia este vala&il# dac#>
a4 o9erta de a dărui este 9ăcută :n 9ormă autenticăD
b4 acceptarea este 9ăcută :n 9ormă autenticăD
c4 acceptarea6 prin :nscris separat6 are loc :n timpul vieţii donatoruluiD
d4 mo"tenitorii donatarului pot accepta ei donaţiaD
e4 creditorii pot accepta donaţia6 dar numai :n timpul vieţii donataruluiD
94 actul de acceptare este comunicat donatorului :n timpul vieţii acestuia'
.;. Donaia 'ntre a&seni produce efecte din momentul>
a4 acceptării ei de către donatarD
b4 9acerii o9erteiD
c4 primirii actului de acceptare'
.<. C(nd donaia se 'nc-eie 'ntre a&seni% donatorul tre&uie fie capa&il 'n momentul>
a4 9acerii o9erteiD
b4 acceptării de către donatarD
c4 primirii actului de acceptare'
.8. C(nd donaia se 'nc-eie 'ntre a&seni% donatarul tre&uie fie capa&il 'n momentul>
a4 9acerii o9erteiD
b4 acceptării o9erteiD
c4 primirii actului de acceptare de către donator'
.0. Donatorul poate revoca donaia>
a4 până :n momentul primirii comunicării de acceptareD
b4 nu numai e;pres6 ci "i tacitD
c4 9ără a noti9ica donatarului revocarea'
./. =n ca"ul donaiilor% actul estimativ>
a4 poate 9i :ntocmit "i printr1un :nscris separat sub semnătură privată6 semnat :nsă de ambele
părţiD
b4 atrage sancţiunea nulităţii relative6 a donaţiei dacă nu este :ntocmitD
c4 repre-intă o descriere "i evaluare6 cel puţin globală6 a bunurilor mobile dăruiteD
d4 este cerut ad probationem)
e4 nu este necesar la darul manual "i la donaţia indirectă'
.7. Atra! sanciunea nulit#ii relative>
a4 nerespectarea dispo-iţiilor de a 9ace "i de a primi donaţii6 când donatarul este un incapabil6
:n toate ca-urileD
b4 donaţia unui teren6 când donatarul este cetăţean străinD
95
c4 donaţiile substanţiale6 neremuneratorii6 9ăcute medicului sau preotului6 dacă l1au :ngri%it :n
ultima boală pe donator6 din care acesta a murit'
.?. Constituie clau"e incompati&ile cu principiul irevoca&ilit#ii donaiilor>
a4 dreptul de denunţare unilaterală a contractuluiD
b4 condiţiile potestative din partea donatoruluiD
c4 plata datoriilor viitoare nedeterminate ale donatorului care ar trebui 9ăcută de către
donatarD
d4 dreptul de a dispune de bunul donat6 re-ervat donatorului'
.@. Constituie clau"e permise 'n contractul de donaie>
a4 substituţia 9ideicomisară simplăD
b4 termenul6 condiţia ca-uală sau mi;tăD
c4 inserarea :n libretul CCC a numelui donatorului la clau-a de :mputernicire'
;1. Soul donator poate revoca donaia f#cut# celuilalt so>
a4 "i după :ncetarea căsătorieiD
b4 c8iar după decesul soţului donatar6 :mpotriva mo"tenitorilor luiD
c4 numai :n timpul căsătorieiD
d4 numai până la momentul morţii sale 3a soţului donator4'
;.. Donaia 'ntre soi>
a4 poate 9i revocată pentru nee;ecutarea sarcinii sau pentru ingratitudine de către
mo"tenitorul donatoruluiD
b4 se revocă de dreptD
c4 poate 9i revocată de creditorii sau mo"tenitorii soţului donator'
;;. Sunt inter"ise% su& sanciunea nulit#ii a&solute>
a4 donaţiile deg8i-ate :ntre soţiD
b4 donaţiile mutuale reciproce :ntre soţi 9ăcute :n cuprinsul aceluia"i actD
c4 donaţiile 9ăcute prin interpunere de persoană :ntre soţi6 dar numai dacă aduc atingere
re-ervei succesorale'
;<. Donaia 'ntre vii pentru &unurile viitoare>
a4 este irevocabilăD
b4 este nulăD
c4 este revocabilă'
;8. Constituie donaii simulate>
a4 donaţiile indirecteD
b4 donaţiile prin interpunere de persoanăD
c4 donaţiile deg8i-ate'
;0. =nstr#inarea cu titlu oneros a unui &un f#cut# unui mo+tenitor constituie o
pre"umie de donaie de!-i"at#>
b4 :n toate ca-urile6 când este vorba despre un mo"tenitor :n linie directăD
c4 dacă :nstrăinarea s1a 9ăcut cu re-erva u-u9ructului :n 9avoarea unui nepot de 9rateD
a4 dacă :nstrăinarea s1a 9ăcut cu sarcina unei rente viagere :n 9avoarea adoptatorului'
;/. Constituie forme de reali"are a unor donaii indirecte>
a4 stipulaţia :n 9olosul altei persoaneD
96
b4 remiterea de datorieD
c4 renunţarea la un dreptD
d4 toate 9ăcute cu intenţia de a grati9ica'
;7. Donaiile indirecte>
a4 nu trebuie să respecte condiţiile de 9ormă pentru donaţiiD
b4 trebuie să respecte condiţiile de 9ond pentru donaţiiD
c4 trebuie acceptate printr1un act separatD
d4 trebuie să respecte condiţiile de 9ormă ale actului prin intermediul căruia se reali-ea-ă
indirect liberalitatea'
;?. Constituie condiii ale darului manual>
a4 e;istenţa acordului de voinţă pentru a trans9era "i6 respectiv6 dobândi un drept cu titlu
gratuitD
b4 predarea e9ectivă "i reală 3materială4 a bunului dăruitD
c4 darul manual să aibă ca obiect numai bunuri mobile corporale sau incorporale ori titluri la
purtător'
;@. =n materia donaiei% re!ula o repre"int#>
a4 răspunderea donatorului pentru viciiD
b4 nerăspunderea donatorului pentru evicţiune sau viciiD
c4 răspunderea donatorului pentru evicţiune'
<1. Donatorul r#spunde 'n urm#toarele ca"uri>
a4 :n ca-ul donaţiei cu sarcină6 donatorul răspunde pentru evicţiune :n limita valorii
sarcinilorD
b4 dacă evicţiunea provine din 9aptul său personalD
c4 dacă a promis e;pres garanţie pentru evicţiune sau viciiD
d4 :n ca- de dol6 donatorul răspunde de pagubele re-ultând din viciile ascunse6 c8iar
necunoscute de el "i care au cau-at un pre%udiciu donatarului'
<.. Aciunea 'n e9ecutarea sarcinii sau 'n revocarea donaiei pentru nee9ecutarea
sarcinii poate fi intentat# de>
a4 donatorD
b4 mo"tenitorii legali sau testamentari ai donatoruluiD
c4 creditorii c8irogra9ari ai donatorului6 pe calea acţiunii oblice'
<;. Revocarea donaiei se face o&li!atoriu pe cale $udiciar#>
a4 :n ca-ul nee;ecutării sarciniiD
b4 :n ca-ul ingratitudinii'
<<. Constituie cau"e de revocare a donaiei pentru in!ratitudine>
a4 dacă donatarul a atentat la viaţa donatoruluiD
b4 dacă donatarul este culpabil 9aţă de donator6 de delicte6 cru-imi sau in%urii graveD
c4 re9u-ul de alimenteD
d4 dacă donatarul a atentat la viaţa donatorului6 numai :nsă dacă e;istă o condamnare penală'
<8. Aciunea 'n revocarea donaiei pentru in!ratitudine>
a4 poate 9i introdusă de mo"tenitorii donatorului6 dacă acesta a decedat :nainte de e;pirarea
termenului :n care acţiunea putea 9i introdusăD
b4 se poate introduce numai :mpotriva autorului 9aptului de ingratitudineD
97
c4 :n ca-ul :n care este admisă6 produce e9ecte retroactive "i 9aţă de terţiD
d4 poate 9i introdusă :mpotriva mo"tenitorilor donatarului'
<0. Aciunea 'n revocarea donaiei pentru in!ratitudine>
a4 este o acţiune strict personalăD
b4 trebuie introdusă :n termen de un an din -iua 9aptei sau din -iua când donatorul a cunoscut
9apta de ingratitudineD
c4 poate 9i continuată de mo"tenitori6 dacă donatorul a decedat :nainte de terminarea
procesului'
</. Este valid#>
a4 dispo-iţia prin care donatarul este :nsărcinat să conserve "i să remită bunul donat către o a
treia persoanăD
b4 dispo-iţia prin care o a treia persoană ar 9i c8emată să accepte donaţia :n ca-ul :n care
donatarul nu ar primi sau nu ar putea primiD
c4 dispo-iţia prin care proprietarul donea-ă u-u9ructul unei persoane6 iar nuda proprietate6
altei persoane'
<7. Donatorul poate face o donaie vala&il# 'n favoarea>
a4 medicului care l1a tratat :n boala de care moare6 dacă donaţia este remuneratorie "i este
potrivită cu starea materială a donatorului "i cu serviciile prestate de donatarD
b4 preotului care l1a asistat pe donator6 din punct de vedere religios6 :n cursul ultimei boli de
care a muritD
c4 9iului preotului care l1a asistat pe donator6 din punct de vedere religios6 :n cursul ultimei
boli de care a murit'
<?. Dispo"iiile 'n favoarea unui incapa&il de a primi sunt nule% fie ele de!-i"ate su&
forma unui contract oneros% fie f#cute 'n numele unor persoane interpuse. Sunt pre"umate
ca persoane interpuse>
a4 tatăl "i mama incapabiluluiD
b4 copiii "i descendenţii incapabiluluiD
c4 bunicii incapabiluluiD
d4 soţul incapabilului'
<@. Donaia 'ntre vii pentru &unurile viitoare>
a4 este nulăD
b4 este revocabilăD
c4 este anulabilă'
81. 4inorii +i inter"i+ii>
a4 pot cere obiectele dăruite lor6 c8iar dacă donaţia nu a 9ost acceptată de repre-entantul lorD
b4 au recurs :n contra tutorilor lor pentru 9aptul că ace"tia nu au acceptat donaţia 9ăcută lor
3minorilor4D
c4 pot 9i a9ectaţi de lipsa :nscrierii :n cartea 9unciară a dreptului lor6 atunci când această lipsă
este invocată de donator'
8.. Este nul#>
a4 donaţia 9ăcută sub condiţia de a se plăti datoriile donatorului care nu e;istau la momentul
donaţieiD
b4 donaţia 9ăcută :n condiţii a căror :ndeplinire atârnă e;clusiv de voinţa donatoruluiD
98
c4 donaţia care are ca obiect bunuri viitoare'
8;. =ntr)un contract de donaie% donatorul poate stipula>
a4 să 9ie restituite bunurile dăruite6 unei alte persoane 39iului său46 dacă donatarul ar muri
:naintea saD
b4 să :i 9ie restituite bunurile dăruite6 dacă donatarul ar muri :naintea sa6 :n acest ca- clau-a
9iind valabilă numai dacă donatarul nu are descendenţiD
c4 să :i 9ie restituite bunurile dăruite6 dacă donatarul "i descendenţii lui ar muri :naintea sa'
8<. =n ca"ul revoc#rii donaiei pentru in!ratitudine>
a4 drepturile dobândite de terţi6 c8iar cu titlu gratuit6 :nainte de intentarea acţiunii sau6 :n
ca-ul imobilelor6 :nainte de e9ectuarea publicităţii cererii de revocare6 rămân neatinseD
b4 9ructele se restituie de la data cererii de revocareD
c4 9ructele se restituie de la data comiterii 9aptului de ingratitudineD
d4 bunul donat se restituie6 dacă e posibil6 cu toate accesoriile sale "i liber de orice sarciniD
e4 :n ca-ul :n care bunul nu se poate restitui6 donatorul are dreptul la valoarea bunului donat6
apreciată :n momentul pronunţării 8otărârii de revocare'
88. C(nd donatorul +i)a re"ervat dreptul de a dispune de un o&iect cuprins 'n donaie
sau de o sum# determinat# din &unurile d#ruite% dac# moare% f#r# s# fi dispus de d(nsele>
a4 un asemenea obiect sau sumă rămâne mo"tenitorilor legali ai donatoruluiD
b4 un asemenea obiect sau sumă rămâne donataruluiD
c4 donaţia se des9iinţea-ă'
80. Procedura $udiciar# este o&li!atorie pentru>
a4 revocarea donaţiei :ntre soţiD
b4 revocarea donaţiei pentru ingratitudineD
c4 revocarea donaţiei pentru nee;ecutarea sarcinii'
8/. Sunt lovite de nulitate>
a4 donaţiile reciproceD
b4 donaţiile :ntre soţi reali-ate prin interpunere de persoaneD
c4 donaţiile având ca obiect bunuri viitoare'
87. Aciunea 'n reduciunea li&eralit#ii e9cesive>
a4 poate 9i invocată numai :n ca-ul donaţiilor 9ăcute de către de9unct cu depă"irea cotităţii
disponibileD
b4 se prescrie :n termen de trei ani de la data desc8iderii succesiuniiD
c4 trebuie introdusă de către toţi mo"tenitorii re-ervatari6 pentru a bene9icia toţi de reducerea
liberalităţilorD
d4 este divi-ibilă'
8?. Dac# cel care las# mo+tenirea a f#cut mai multe li&eralit#i ce dep#+esc cotitatea
disponi&il#% 'n ca"ul 'n care instana dispune reduciunea acestora% atunci>
a4 donaţiile se reduc :naintea legatelorD
b4 legatele se reduc :naintea donaţiilorD
c4 donaţiile se reduc succesiv6 :n ordinea inversă a datei lor6 :ncepând cu cea mai vec8eD
d4 legatele se reduc toate deodată "i proporţional6 c8iar dacă cel care lasă mo"tenirea a
stabilit o anumită ordine :n reducţiunea legatelor'
99
8@. Ca efect al reduciunii li&eralit#ilor e9cesive% 'ntre!irea re"ervei se face numai prin
ec-ivalent>
a4 când bunul era consumptibil sau a pierit din culpa donataruluiD
b4 când bunul a 9ost :nstrăinat sau grevat de către donatar după desc8iderea succesiuniiD
c4 când bunul a 9ost :nstrăinat sau grevat de către donatar anterior desc8iderii succesiunii'
01. Aciunea privind raportul donaiilor>
a4 se prescrie :n termen de trei ani6 socotiţi de la data desc8iderii succesiunii ori de la data
când a cunoscut donaţia dacă această dată este ulterioară desc8iderii succesiuniiD
b4 nu poate 9i introdusă separat de acţiunea de parta% succesoralD
c4 poate 9i introdusă concomitent cu acţiunea de parta% succesoral'
0.. Donaiile f#cute fiului sau soului celui care are calitatea de mo+tenitor>
a4 sunt pre-umate că au 9ost 9ăcute cu scutire de raportD
b4 sunt pre-umate că au 9ost 9ăcute 9ără scutire de raportD
c4 sunt scutite de raport'
0;. Dac# prin donaia scutit# de raport s)a dep#+it cotitatea disponi&il# +i s)a 'nc#lcat
re"erva succesoral#>
a4 donaţia va 9i supusă raportuluiD
b4 donaţia va 9i supusă reducţiuniiD
c4 donaţia nu poate 9i supusă raportului'
0<. Sunt supuse raportului donaiilor>
a4 numai donaţiileD
b4 darurile manualeD
c4 donaţiile simulateD
d4 donaţiile indirecteD
e4 c8eltuielile de :n-estrare6 de procurare a unei cariere sau plata datoriilor celui obligat la
raport'
08. Sunt e9ceptate de la raportul donaiilor>
a4 c8eltuielile de 8rană6 :ntreţinere6 educaţie "i de :nvăţare a unui me"te"ugD
b4 c8eltuielile de nuntă "i darurile obi"nuiteD
c4 9ructele sau veniturile bunurilor supuse raporturilor6 dobândite anterior sau ulterior
desc8iderii succesiunii'
00. Raportul donaiilor se poate face>
a4 numai :n naturăD
b4 numai prin ec8ivalentD
c4 de regulă :n natură6 "i :n anumite ca-uri e;pres prevă-ute de lege prin ec8ivalent'
0/. Aciunea privind raportul donaiilor este>
a4 prescriptibilă :n trei aniD
b4 imprescriptibilăD
c4 imprescriptibilă când se cere :n cadrul unei acţiuni de ie"ire din indivi-iune'
100
T<T+U+ <=
Contractul de locaiune
Capitolul I
*oiunea% caracterele $uridice +i condiiile de validitate ale contractului de locaiune
.
Secţiunea I $ Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de locaţiune
J .' Noţiunea contractului de locaţiune
Locaiunea este contractul prin care o parte% numit# locator% se o&li!# s# asi!ure
celeilalte p#ri% numite locatar% folosina unui &un pentru o anumit# perioad#% 'n sc-im&ul
unui pre denumit c-irie 5art. .777 C.civ.6.
, sistemati"are a locaiunilor 'n funcie de o&iect este f#cut# 'n articolul .77? alin. 5.6
C. civ.
Locaiunea &unurilor imo&ile +i aceea a &unurilor mo&ile se nume+te 'nc-iriere% iar
locaiunea &unurilor a!ricole poart# denumirea de arendare'
Dispo-iţiile privind contractul de locaţiune sunt aplicabile6 :n mod corespun-ător6 :nc8irierii
locuinţelor "i arendării6 dacă sunt compatibile cu regulile particulare prevă-ute pentru aceste
contracte'
+ocaţiunea spaţiilor destinate e;ercitării unei pro9esii sau :ntreprinderi este supusă
dispo-iţiilor privind locaţiunea6 precum "i dispo-iţiilor art' .G2F "i .G2G1.G7. C'civ'
Spre deose&ire de u"ufruct% care creea"# u"ufructorului un drept real de folosin#%
de"mem&r#m(nt al dreptului de proprietate% locaiunea creea"# locatarului doar un drept
de crean# la folosina lucrului.
J 2' Caracterele juridice ale contractului de locaţiune
Contractul de locaţiune de lucruri este un contractH
.6 sinala!matic 3&ilateral46 care dă na"tere la drepturi "i obligaţii reciproce :ntre părţiD
;6 cu titlu oneros6 :n care 9iecare parte urmăre"te obţinerea prestaţiei cocontractantuluiD
<6 comutativ 3+i nu aleatoriu46 9iecare dintre părţi cunoscând :n momentul :nc8eierii
contractului care sunt obligaţiile "i :ntinderea acestoraD
86 consensual6 care se :nc8eie prin simplul acord de voinţă al părţilor6 9ără ca legea să ceară
o anumită 9ormă pentru validitateD
Borma scrisă este :nsă 9olosită pentru a răspunde necesităţilor probatorii :n ca- de litigiu
privind :nc8eierea sau e;ecutarea contractului de locaţiune'
06 cu e9ecutare succesiv# 3"i nu dintr1o dată46 timpul6 :n accepţiunea de durată6 9iind de
esenţa locaţiuniiD
Locaiunile nu se pot 'nc-eia pentru perioad# mai mare de <1 de ani. Dac# p#rile
stipulea"# un termen mai lun!% acesta se reduce de drept la <1 de ani 5art. .7?< C.civ.6.
/6 este un contract creator de raporturi o&li!aionale6 "i nu un contract translativ sau
constitutiv de drepturi reale cum este contractul prin care se creea-ă un drept de u-u9ruct6 de u-
ori 8abitaţie'
1
,ro9'dr' Brancisc DeaE6 op.cit.6 vol' <<6 p' @1?2D Camelia Toader6 op.cit.6 p' .7/1.>7D pro9'dr' Dumitru C' Blorescu6
op.cit.6 p' .7/1.>7D C' Hamangiu "i alţii6 op.cit.6 nr' .F/F1.?7>6 p' ?G?1?/>'
101
!n consecinţă6 dreptul de 9olosinţă al locatarului este un drept de creanţă6 "i nu un drept real
de 9olosinţă 3cum ar 9i dreptul de u-u9ruct4'
J 7' Condiţiile de validitate ale contractului de locaţiune de lucruri
.6 Capacitatea p#rilor
Locaiunea pe o durat# de p(n# la 0 ani este un act de administrare% +i ca atare% p#rile
5locatorul +i locatarul6 tre&uie s# ai&# capacitatea de a face acte de administrare.
Potrivit art. .7?8 alin. 5<6 C.civ. 2Dac# le!ea nu dispune altfel% locaiunile 'nc-eiate de
persoanele care% potrivit le!ii% nu pot face dec(t acte de administrare nu vor dep#+i cinci
ani:.
Re"ult# 2per I contrario: c# locaiunile care au o durat# mai mare de 0 ani sunt
considerate acte de dispo"iie% +i ca atare pentru 'nc-eierea lor este necesar# capacitate de
e9erciiu deplin#'
.
&educerea duratei locaţiunii :n limita legală poate 9i cerută numai de partea lipsită de
capacitatea de e;erciţiu'
*u este necesar ca locatorul să 9ie proprietarul lucrului dat :n locaţiune' Ri u-u9ructuarul ori
locatarul pot :nc8iria lucrul pe care :l deţin cu titlu de u-u9ruct6 "i respectiv de locaţiune
3sublocaţiune4 3art' @.? alin' 3.4 C'civ'4'
*udul proprietar poate 9i locatarul propriului său bun6 pentru că i se :nc8iria-ă 9olosinţa
bunului de către titularul acesteia'
=alabilitatea contractului de locaţiune al unui bun a9lat :n coproprietate este supusă
respectării regulii unanimităţii coproprietarilor6 dacă nu se poate stabili e;istenţa unui mandat
tacit sau a unei gestiuni de a9aceri'
Dispo-iţiile privitoare la incapacităţile prevă-ute de art' .>?F "i .>?? :n materia vân-ării1
cumpărării sunt aplicabile6 prin analogie "i locaţiunii'
De asemenea sunt aplicabile6 prin analogie6 "i dispo-iţiile art' .>?76 privitoare la
incapacităţile de a cumpăra drepturi litigioase6 inclusiv atunci e;istă litigiu cu privire la dreptul
de proprietate asupra bunului ce urmea-ă a 9ace obiectul locaţiunii'
;6 ,&iectul contractului
,&iectul contractului de locaiune 'l constituie &unul 'nc-iriat +i% respectiv% c-iria.
A. 2Toate &unurile% at(t mo&ile c(t +i imo&ile% pot face o&iectul locaiunii% dac# dintr)o
prevedere le!al# sau din natura lor nu re"ult# contrariul: 5art. .77@ C.civ.6.
Bunul 'nc-iriat poate fi un &un mo&il sau imo&il% corporal sau incorporal% individual
determinat% neconsumpti&il prin folosin# conform destinaiei sale% e9istent la data
'nc-eierii contractului sau 'n viitor.
*u pot 9orma obiect al contractului de locaţiune succesiunile nedesc8ise 3viitoare4 sau nuda
proprietate a unui lucru'
$unurile din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ1teritoriale pot 9i
:nc8iriate numai :n condiţiile legii 3art' .7? alin' F ConstituţieD art' .. alin' l lit' a din +egea nr.
2.7I.//G4'
!nc8irierea bunurilor proprietate publică ale statului sau ale unităţilor administrativ1teritoriale
se aprobă6 după ca-6 prin 8otărâre a Guvernului6 a consiliului %udeţean6 a Consiliului General al
#unicipiului $ucure"ti sau a consiliului local6 iar contractul de :nc8iriere va cuprinde clau-e de
natură să asigure e;ploatarea bunului :nc8iriat6 potrivit speci9icului acestuia'
1
(!nc8irierea unei supra9eţe locative cu destinaţie comercială6 pentru o perioadă de ? ani6 nu poate 9i considerată
drept un simplu act de administrare sau conservare6 ci un act de dispo-iţie' "adar6 dacă este :nc8eiat de alte
persoane decât cele care pot e9ectua6 :n numele persoanei locatoare6 acte de dispo-iţie6 contractul de :nc8iriere
respectiv este lovit de nulitate "i nu produce e9ecte %uridice') C'S'J'6 S'com'6 Dec' nr' 2@2I.//76 (Dreptul)6 nr'
/I.//F6 p' G7'
102
Contractul de :nc8iriere se poate :nc8eia6 după ca-6 cu orice persoană 9i-ică sau %uridică6
română sau străină6 de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare'
Concesionarea sau :nc8irierea bunurilor proprietate publică se 9ace prin licitaţie publică6 :n
condiţiile legii 3art' .F1.? din +egea nr' 2.7I.//G4'
B. C-iria este preul pe care locatarul 'l pl#te+te 'n sc-im&ul folosinei lucrului.
C-iria poate consta 'ntr)o sum# de &ani sau 'n orice alte &unuri sau prestaii.
Dispo"iiile privitoare la sta&ilirea preului v(n"#rii sunt aplica&ile% prin analo!ie% +i
c-iriei 5art. .7?1 C.civ.6.
Ca se 9i;ea-ă 9ie global6 pentru toată durata contractului6 9ie pe unităţi de timp 3-i6 lună6 an4
"i se plăte"te la termenele convenite :n contract'
C8iria este determinată :n momentul :nc8eierii contractului' #ai rar ea este lăsată la
aprecierea unui terţ6 ales de părţi6 sau este variabilă :n 9uncţie de veniturile reali-ate de locatar
prin activitatea pe care o des9ă"oară :n imobilul :nc8iriat'
C-iria tre&uie s# fie real# 5nu fictiv#6% sincer# +i serioas#.
Dacă c8iria este deri-orie ori 9ictivă6 nu mai suntem :n pre-enţa unui contract de locaţiune de
lucruri6 ci a unui contract de comodat 3valabil ca atare6 cu condiţia ca lucrul să 9i 9ost predat4'
C-iria este fi9at# de re!ul# 'n &ani' Ca poate consta :nsă6 9ără a a9ecta natura %uridică a
contractului6 "i :ntr1o altă prestaţie'
<. Durata contractului de locaiune
Contractul de locaiune se consider# 'nc-eiat 'ndat# ce p#rile au convenit asupra
&unului +i preului 5art. .7?. C.civ.6.
Durata este un element indispensa&il al contractului de locaiune% contract cu e9ecutare
succesiv#.
Codul civil sta&ile+te durata ma9im# pe care% se poate 'nc-eia un contract de locaiune.
Locaiunile nu se pot 'nc-eia pentru o perioad# mai mare de <1 de ani. Dac# p#rile
stipulea"# un termen mai lun!% acesta se reduce de drept la <1 de ani 5art. .7?< C.civ.6.
Dac# 'n contract p#rile nu au ar#tat durata locaiunii% f#r# a)+i fi dorit s# contracte"e
pe o durat# nedeterminat#% 'n lipsa u"anelor% locaiunea se consider# 'nc-eiat#>
a6 pentru un an% 'n ca"ul locuinelor nemo&ilate sau spaiilor pentru e9ercitarea unei
profesii sau 'ntreprinderiA
&6 pe durata corespun"#toare unit#ii de timp pentru care s)a calculat c-iria% 'n ca"ul
&unurilor mo&ile ori 'n acela al camerelor sau apartamentelor mo&ilateA
c6 pe durata locaiunii imo&ilului% 'n ca"ul &unurilor mo&ile puse la dispo"iia
locatarului pentru folosina unui imo&il 5art. .7?0 C.civ.6.
!n situaţia unor locaţiuni succesive ale căror perioade se suprapun6 9ie "i parţial6 con9lictul
dintre locatari se re-olvăH
a4 :n ca-ul imobilelor :nscrise :n cartea 9unciară6 :n 9avoarea locatarului care "i1a notat
dreptul :n cartea 9unciară6 dispo-iţiile privind rangul :nscrierilor ipotecilor :n cartea 9unciară
aplicându1se prin asemănareD
b4 :n ca-ul mobilelor supuse unor 9ormalităţi de publicitate6 :n 9avoarea locatarului care a
:ndeplinit cel dintâi aceste 9ormalităţiD
c4 :n ca-ul celorlalte bunuri6 :n 9avoarea locatarului care a intrat cel dintâi :n 9olosinţa
bunului'
Secţiunea a II-a $ 3fectele contractului de locaţiune de lucruri
J .' 'bligaţiile locatorului
103
Locatorul este inut% potrivit art. .7?/ C.civ.% c-iar f#r# vreo stipulaie e9pres# 'n
contract>
a6 s# predea locatarului &unul dat 'n locaiuneA
&6 s# menion# &unul 'n stare corespun"#toare de folosin# pe toat# durata locaiuniiA
c6 s# asi!ure locatarului lini+tita +i utila folosin# a &unului pe tot timpul locaiunii.
.6 Locatorul este o&li!at s# predea &unul dat 'n locaiune 'n starea de 'ntre&uinare
corespun"#toare destinaiei pentru care a fost 'nc-iriat% fiind o&li!at s# fac# toate
reparaiile necesare 'n acest scop.
+ocatorul este obligat să predea bunul :n stare corespun-ătoare6 :mpreună cu toate accesoriile
acestuia'
$unul va 9i predat imediat după :nc8eierea contractului6 dacă nu s1a stipulat un alt termen de
predare6 "i la locul unde se găsea :n momentul contractării6 :n lipsă de convenţie contrară'
C8eltuielile predării sunt :n sarcina locatorului'
Dacă locatorul nu :"i :ndepline"te obligaţia de predare a bunului6 locatarul are opţiune :ntre a
cere prin intermediul instanţei %udecătore"ti 9ie predarea silită6 9ie re-ilierea contractului pentru
nee;ecutare6 cu daune1interese'
Bire"te6 dacă locatorul cere c8iria 9ără a 9i predat bunul6 locatarul se poate apăra invocând
e;cepţia de nee;ecutare'
;6Locatorul este o&li!at s# menin# &unul 'n stare s# poat# servi 'ntre&uin#rii pentru
care a fost 'nc-iriat.
+ocatorul este obligat să e9ectue-e toate reparaţiile care sunt necesare pentru a menţine bunul
:n stare corespun-ătoare de :ntrebuinţare pe toată durata locaţiunii con9orm destinaţiei stabilite
prin contract6 sau6 :n lipsă6 potrivit celei pre-umate după anumnite :mpre%urări6 cum ar 9i natura
bunului6 destinaţia sa anterioară ori cea potrivit căreia locatarul :l 9olose"te'
Sunt :n sarcina locatarului reparaţiile locative6 a căror necesitate re-ultă din 9olosinţa
obi"nuită a bunului'
Dacă6 după :nc8eierea contractului6 se ive"te nevoia unor reparaţii care sunt :n sarcina
locatorului6 iar acesta din urmă6 de"i :ncuno"tinţat6 nu :ncepe să ia de :ndată măsurile necesare6
reparaţiile pot 9i 9ăcute de locatar' !n acest ca-6 locatorul este dator să restituie6 :n a9ara sumelor
avansate de locatar6 dobân-i socotite de la data e9ectuării c8eltuielilor'
!n ca- de urgenţă6 locatarul poate :n"tiinţa pe locator "i după :nceperea reparaţiilor6 dobân-ile
la sumele avansate neputând curge decât de la data :n"tiinţării 3art' .@GG C'civ'4'
<6 Locatorul este o&li!at s# asi!ure locatarului lini+tita +i utila folosin# a &unului pe
durata locaiunii 5o&li!aia de !aranie6.
A. Locatorul este o&li!at s# 'ntreprind# tot ceea ce este necesar pentru a asi!ura 'n mod
constant locatarului folosina lini+tit# a &unului% fiind dator s# se a&in# de la orice fapt
care ar 'mpiedica% diminua sau st(n$eni o asemenea folosin# 5art. .7?@ C.civ.6.
a. Tul&ur#rile de fapt
Locatorul este o&li!at s# nu 'l tul&ure prin faptul s#u personal pe locatar 'n timpul
locaiunii 5o&li!aie de a nu face6.
!n această ordine de idei6 locatorul nu poate sc8imba6 :n timpul locaţiunii6 9orma lucrului
:nc8iriat sau destinaţia sa'
*u este considerată o tulburare a 9olosinţei lipsirea parţială de 9olosinţă a lucrului :nc8iriat
locatarului6 determinată de e9ectuarea unor reparaţii urgente6 ce nu pot 9i amânate până la
terminarea contractului' Dacă lipsa de 9olosinţă este mai mare de F0 de -ile6 c8iria va 9i
diminuată :n 9uncţie de durata "i de proporţia lipsei de 9olosinţă a lucrului'
Dacă reparaţiile determină imposibilitatea pentru locatar "i 9amilia sa de a locui 3deci :l
lipse"te total de 9olosinţa lucrului46 acesta poate cere re-ilierea contractului'
Locatorul nu este inut s#)l !arante"e pe locatar de tul&urarea cau"at# prin fapta unui
ter care nu pretinde vreun drept asupra &unului% afar# numai dac# tul&ur#rile 'ncepute
'naintea pred#rii &unului 'mpiedic# pe locatar s#)l preiaA ca" 'n care locatarul poate cere o
104
sc#dere proporional# a c-iriei. Dac# tul&urarea este at(t de !rav# 'nc(t% dac# ar fi
cunoscut)o locatarul nu ar fi contractat% el poate re"ilia contractul% 'n condiiile le!ii.
Aceasta nu 'l 'mpiedic# pe locatar s# se apere 'n nume personal 'mpotriva tul&ur#rii de
fapt a terului% folosind aciunile posesorii prev#"ute de art. @8@)@0. C.pr.civ.
&6 Tul&ur#rile de drept
Dac# un ter pretinde vreun drept asupra &unului dat 'n locaiune% locatorul este dator
s#)l apere pe locatar c-iar +i 'n lipsa unei tul&ur#ri de fapt. Dac# locatarul este lipsit 'n tot
sau 'n parte de folosina &unului% locatorul tre&uie s#)l desp#!u&easc# pentru toate
pre$udiciile suferite din aceast# cau"# 5art. .7@8 alin. 5.6 C.civ.6.
Indiferent de !ravitatea tul&ur#rii% dac# i)a comunicat)o locatorului% f#r# ca acesta s# o
'nl#ture de 'ndat#% locatarul poate cere o sc#dere proporional# a c-iriei. Dac# tul&urarea
este at(t de !rav# 'nc(t% dac# ar fi cunoscut)o% locatarul nu ar fi contractat% el poate re"ilia
contractul 'n condiiile le!ii.
Locatarul care% la 'nc-eierea contractului% cuno+tea cau"a de eviciune nu are dreptul la
daune interese.
Dacă locatarul este c8emat :n %udecată de un terţ care pretinde un drept asupra bunului
:nc8iriat6 inclusiv un drept de servitute6 "i e;istă riscul pierderii6 :n tot sau :n parte6 a 9olosinţei
bunului6 el are dreptul să ceară introducerea :n proces a locatorului6 :n condiţiile Codului de
procedură civilă 3art' .@/? alin' 3.4 C'civ'4
+ocatarul va 9i ţinut să :l despăgubească pe locator de toate pre%udiciile su9erite ca urmare a
necomunicării tulburării de către locatar' Cl nu va 9i :nsă ţinut la despăgubiri dacă dovede"te că
locatorul nu ar 9i avut câ"tig de cau-ă sau că6 având cuno"tinţă de tulburare6 nu a acţionat'
Dacă locatarul nu :l :n"tiinţea-ă pe locator despre tulburare "i este evins6 :n acţiunea de
regres introdusă de locatar :mpotriva sa6 locatorul se va putea apăra "i obţine e;onerarea de
răspundere invocând e.ceptio mali procesus6 adică dovedind că6 dacă ar 9i 9ost anunţat despre
proces "i ar 9i intervenit6 ar 9i avut mi%loacele necesare pentru respingerea acţiunii terţului'
Obligaţia de :ncuno"tiinţare a locatorului 9uncţionea-ă "i :n ca-ul :n care are loc o tulburare
de 9apt' !n acest ca-6 locatarul este obligat să :l anunţe pe locator :n termen util6 ast9el :ncât acesta
să nu piardă termenul pentru promovarea unei acţiuni posesorii :mpotriva terţului u-urpator'
!n aceste ca-uri6 locatarul va putea 9i obligat la daune1interese pentru :ncălcarea obligaţiei de
(a apăra bunul :nc8iriat :mpotriva u-urpărilor "i de a1l :n"tiinţa pe locator despre acesteaA'
B. Locatorul este o&li!at s# asi!ure locatarului utila folosin# a &unului pe tot timpul
locaiunii +i s# 'l !arante"e pe locatar contra tuturor viciilor &unului 'nc-iriat ori arendat.
Locatorul !arantea"# contra tuturor viciilor lucrului care 'mpiedic# sau mic+orea"#
folosirea lui% c-iar dac# nu le)a cunoscut la 'nc-eierea contractului +i f#r# a ine seama
dac# ele e9istau dinainte ori au survenit 'n cursul locaiunii.
Locatorul nu r#spunde pentru viciile care erau aparente la data 'nc-eierii contractului.
Cu toate acestea% locatorul poate fi o&li!at la desp#!u&iri pentru pre$udiciile pe care viciile
aparente le cau"ea"# vieii% s#n#t#ii sau inte!rit#ii corporale a locatarului 5art. .7@1
C.civ.6.
Dacă locatorul nu :nlătură viciile :n cel mai scurt termen6 locatarul are dreptul la o scădere
proporţională a c8iriei' !n ca-ul :n care viciile sunt atât de grave :ncât6 dacă le1ar 9i cunoscut6
locatarul nu ar 9i luat bunul :n locaţiune6 el poate re-ilia contractul6 :n condiţiile legii'
tunci când aceste vicii aduc vreun pre%udiciu locatarului6 locatorul poate 9i obligat "i la
daune1interese6 :n a9ară de ca-ul când dovede"te că nu le1a cunoscut "i că6 potrivit :mpre%urărilor6
nu era dator să le cunoască'
Dispo-iţiile privitoare la garanţia contra viciilor ascunse se aplică "i atunci când bunul dat :n
locaţiune nu corespunde calităţilor convenite de către părţi'
Cu alte cuvinte6 locatorul va r#spunde fa# de locatar pentru viciile ascunse ale lucrului
care 'l fac impropriu 'ntre&uin#rii pentru care a fost contractat.
105
+ocatorul nu va răspunde pentru viciile ascunse care 9ac incomodă 9olosinţa6 dar va răspunde
pentru cele care mic"orea-ă 9olosinţa :n asemenea măsură6 :ncât locatarul nu ar 9i contractat sau
ar 9i plătit un preţ mai mic' Gravitatea viciilor este o c8estiune de 9apt lăsată la aprecierea
instanţei'
!ntrucât locatorul are obligaţia de a garanta 9olosinţa utilă a lucrului pe toată durata
contractului6 el va răspunde pentru viciile ascunse ale lucrului6 indi9erent dacă acestea e;istau :n
momentul :nc8eierii contractului sau au apărut ulterior "i6 de asemenea6 indi9erent dacă a 9ost de
bună1credinţă 3nu le1a cunoscut4 sau a 9ost de rea1credinţă 3le1a cunoscut6 dar nu le1a comunicat
locatarului4'
+ocatarul poate6 :n ca-ul descoperirii viciilor ascunse6 să ceară 9ie o reducere proporţională a
c8iriei6 9ie re-ilierea contractului cu daune1interese6 indi9erent dacă locatorul a 9ost de bună1
credinţă sau de rea1credinţă'
Obligaţia de garanţie a locatorului poate 9i modi9icată prin convenţia părţilor 9ie :n sensul
agravării6 9ie :n sensul limitării sau :nlăturării ei'
*u este valabilă :nsă o clau-ă de e;onerare sau de limitare a răspunderii pentru 9aptul
personal al locatorului'
Clau-a de e;onerare sau de limitare a răspunderii are ca obiect daunele1interese6 dar nu :l
poate :mpiedica pe locatar să ceară re-ilierea totală a contractului6 :ntrucât contractul 9iind cu
e;ecutare succesivă6 :ncasarea c8iriei trebuie să 9ie %usti9icată de asigurarea 9olosinţei lini"tite "i
utile a lucrului'
J 2' 'bligaţiile locatarului
Locatarul are urm#toarele o&li!aii principale>
a6 s# ia 'n primire &unul dat 'n locaiuneA
&6 s# pl#teasc# c-iria 'n cuantumul +i la termenul sta&ilite prin contractA
c6 s# foloseasc# &unul cu pruden# +i dili!en#A
d6 s# restituie &unul la 'ncetarea% din orice cau"#% a contractului de locaiune 5art. .7@/
C.civ.6.
.6 ,&li!aia locatarului de a lua 'n primire &unul dat 'n locaiune.
Corelativ cu o&li!aia de predare a &unului dat 'n locaiune% locatarul are o&li!aia s# ia
'n primire acest &un% a c#rei folosin# repre"int# pentru el cau"a o&li!aiei de a pl#ti c-iria.
Locatarul va lua 'n primire &unul dat 'n locaiune conform unui proces)ver&al cu
descrierea &unului +i a accesoriilor sale% dup# verificarea st#rii sale de funcionare%
conform destinaiei &unului sta&ilite 'n contract sau pre"umate dup# natura &unului%
destinaia sa anterioar# sau cea potrivit c#reia locatarul 'l folose+te.
;6 Plata c-iriei tre&uie s# fie f#cut# 'n cuantumul +i la termenele stipulate 'n contract.
!n lipsă de stipulaţie contrară6 locatarul este obligat să plătească c8iria la termenele stabilite
potrivit u-anţelor'
Dacă nu e;istă u-anţe "i :n lipsa unei stipulaţii contrare6 c8iria se plăte"te după cum urmea-ăH
a4 :n avans pentru toată durata contractului6 dacă aceasta nu depă"e"te o lunăD
b4 :n prima -i lucrătoare a 9iecărei luni6 dacă durata locaţiunii este mai mare de o lună6 dar
mai mică de un anD
c4 :n prima -i lucrătoare a 9iecărui trimestru6 dacă durata locaţiunii este de cel puţin un an
3art' .@/@ C'civ'4'
Contractele de locaiune 'nc-eiate 'n form# autentic#% precum +i cele 'nc-eiate prin
'nscris su& semn#tur# privat# +i 'nre!istrate la or!anele fiscale constituie titluri e9ecutorii
pentru plata c-iriei la termenele +i 'n modalit#ile sta&ilite 'n contract.
Plata c-iriei este c-era&il# 5se face la domiciliul locatarului66 "i :n principiu con%unctă :n
ca- de pluralitate de locatari6 :n a9ară de stipulaţie contrară'
!n ca-ul neplăţii c8iriei6 locatorul 9ie poate cere e;ecutarea ei6 9ie re-ilierea contractului'
106
Dacă c8iria trebuie plătită anticipat6 locatorul poate re9u-a6 pe calea e;cepţiei de nee;ecutare6
predarea lucrului dat :n locaţiune'
Creanţa locatorului pentru plata c8iriei este privilegiată asupra tuturor mobilelor locatarului
a9late :n casă :n măsura :n care poate e;ercita un drept de retenţie asupra acestora6 cât timp acest
drept sub-istă 3art' 277/ C'civ'4'
Dovada plăţii c8iriei se 9ace prin c8itanţă eliberată de locator' C8itanţa este opo-abilă terţilor
c8iar dacă nu are dată certă' ,lata c8iriei 9ăcută vec8iului proprietar este descărcătoare de
obligaţie 3valabilă4 :n ca-ul :n care acesta nu :l :ncuno"tiinţea-ă pe locatar despre vân-are'
<6 ,&li!aia locatarului de a folosi &unul luat 'n locaiune cu pruden# +i dili!en#
potrivit destinaiei sale.
+ocatarul este obligat să 9olosească bunul luat :n locaţiune cu prudenţă "i diligenţă6 potrivit
destinaţiei stabilite prin contract sau6 :n lipsă6 potrivit celei pre-umate după anumite :mpre%urări6
cum ar 9i natura bunului6 destinaţia sa anterioară ori cea potrivit căreia locatarul :l 9olose"te 3art'
.@// C'civ'4'
Dacă locatarul modi9ică bunul ori :i sc8imbă destinaţia sau dacă :l :ntrebuinţea-ă ast9el :ncât
:l pre%udicia-ă pe locator6 acesta din urmă poate cere daune1interese "i6 după ca-6 re-ilierea
contractului'
+ocatarul este obligat6 sub sancţiunea plăţii de daune1interese "i a suportării oricăror alte
c8eltuieli6 să noti9ice de :ndată locatorului necesitatea e9ectuării reparaţiilor care sunt :n sarcina
acestuia din urmă'
!n lipsă de stipulaţie contrară6 reparaţiile de :ntreţinere curentă sunt :n sarcina locatarului'
Dacă :n timpul locaţiunii bunul are nevoie de reparaţii care nu pot 9i amânate până la s9âr"itul
locaţiunii sau a căror amânare ar e;pune bunul pericolului de a 9i distrus6 locatarul va suporta
restrângerea necesară a locaţiunii cau-ată de aceste reparaţii'
Dacă6 totu"i6 reparaţiile durea-ă mai mult de -ece -ile6 preţul locaţiunii va 9i scă-ut
proporţional cu timpul "i cu partea bunului de care locatarul a 9ost lipsit'
Dacă reparaţiile sunt de a"a natură :ncât6 :n timpul e;ecutării lor6 bunul devine impropriu
pentru :ntrebuinţarea convenbită6 locatarul poate re-ilia contractul'
+ocatarul este obligat să permită e;aminarea bunului de către locator la intervale de timp
re-onabile :n raport cu natura "i destinaţia bunului6 precum "i de către cei care doresc să1l
cumpere sau6 care6 la :ncetarea contractului6 doresc să1l ia :n locaţiune6 9ără :nsă ca prin aceasta
să i se cau-e-e o stân%enire ne%usti9icată a 9olosinţei bunului 3art' .G0F C'civ'4'
86 La 'ncetarea locaiunii% locatarul este o&li!at s# restituie &unul luat 'n locaiune 'n
starea 'n care l)a primit% 'n afar# de ceea ce a pierit sau s)a deteriorat din cau"a vec-imii.
,ână la proba contrară6 locatarul este pre-umat că a primit bunul :n stare corespun-ătoare de
:ntrebuinţare potrivit destinaţiei stabilite'
&estituirea bunurilor mobile luate :n locaţiune se 9ace :n locul :n care au 9ost predate 3art'
.G2. C'civ'4'
Locatarul r#spunde pentru de!radarea &unului 'nc-iriat 'n timpul folosinei sale%
inclusiv cea cau"at# de incendiu% dac# nu dovede+te c# a survenit fortuit 5art. .?;; C.civ.6.
Cl răspunde inclusiv pentru degradarea cau-ată de membrii 9amiliei sale6 de sublocatarul său6
ca "i de 9apta altor persoane cărora le1a :ngăduit :n orice mod 9olosirea6 deţinerea sau accesul la
bun'
+ocatorul are dreptul de a părăsi lucrările adăugate "i autonome e9ectuate asupra bunului pe
durata locaţiunii "i nu poate 9i obligat la despăgubiri decât dacă locatarul a e9ectuat lucrările cu
acordul prealabil al locatarului'
Dacă lucrările au 9ost e9ectuate 9ără acordul prealabil al locatorului6 acesta poate alege să
ceară locatarului aducerea bunului :n starea iniţială6 precum "i plata de despăgubiri pentru orice
pagubă ar 9i cau-ată bunului de către locatar'
!n ca-ul :n care nu a avut acordul prealabil al locatorului6 locatarul nu poate invoca6 :n niciun
ca-6 dreptul de retenţie'
107
Dispo-iţiile art' .@GG alin' 374 "i 3F4 privind reparaţiile 9ăcute de locatar :n locul "i :n contul
locatorului6 rămân aplicabile'
.
06 Locatarul este dator s# apere lucrul 'nc-iriat contra u"urp#rilor% adic# 'mpotriva
oric#ror tul&ur#ri de fapt sau de drept provocate de un ter 'n le!#tur# cu proprietatea sau
posesia lucrului.
!n acest scop6 :n ca- de tulburare6 locatarul este dator să :n"tiinţe-e pe locator :n termenul
9i;at pentru %udecarea acţiunii terţului u-urpator'
!n ca-ul :n care :"i :ncalcă această obligaţie6 locatarul răspunde pentru despăgubiri "i
c8eltuieli de %udecată'
Obligaţia locatarului de a apăra lucrul :nc8iriat "i de a1l :n"tiinţa pe locator prive"te orice 9el
de u-urpare 3tulburare46 atât de drept6 cât "i de 9apt' !n consecinţă6 răspunderea lui va 9i anga%ată
:n toate ca-urile de :ncălcare a obligaţiei de apărare a lucrului dat :n locaţiune'
+ocatarul se poate apăra "i personal :mpotriva tulburărilor de 9apt provocate de un terţ
9olosind :n acest scop acţiunile posesorii'
Secţiunea a III-a $ "ublocaţiunea şi cesiunea contractului de locaţiune
Locatarul poate s# 'nc-eie o su&locaiune% total# sau parial#% ori c-iar s# cede"e
locaiunea% 'n tot sau 'n parte% unei alte persoane dac# aceast# facultate nu i)a fost inter"is#
'n mod e9pres. Cu toate aceastea% dac# &unul este mo&il% su&locaiunea ori cesiunea nu este
permis# dec(t cu acordul scris al locatarului 5art. .?10 C.civ.6.
<nterdicţia de a :nc8eia o sublocaţiune include "i pe aceea de a ceda locaţiunea' <nterdicţia de
a ceda locaţiunea nu include pe aceea de a :nc8eia o sublocaţiune'
<nterdicţia de a :nc8eia o sublocaţiune prive"te atât sublocaţiunea totală6 cât "i pe cea parţială'
<nterdicţia de a ceda locaţiunea prive"te atât cesiunea totală6 cât "i pe cea parţială'
!n ca- de neplată a c8iriei cuvenite :n temeiul locaţiunii6 locatorul :l poate urmări pe
sublocatar până la concurenţa c8iriei pe care acesta din urmă o datorea-ă locatarului principal'
,lata anticipată a c8iriei către locatarul principal nu poate 9i opusă locatorului'
+ocatorul :"i păstrea-ă dreptul prevă-ut mai sus atunci când creanţa având ca obiect c8iria
datorată :n temeiul sublocaţiunii a 9ost cedată'
+ocatorul poate6 de asemenea6 să se :ndrepte direct :mpotriva sublocatarului pentru a1l
constrânge la e;ecutarea celorlalte obligaţii asumate prin contractul de sublocaţiune'
&e-ultă6 deci6 că legea permite locatarului să sub:nc8irie-e sau să cede-e 3să cesione-e4
dreptul său de 9olosinţă6 :ntrucât contractul de locaţiune ne9iind un contract intuitu personae,
drepturile "i obligaţiile părţilor se pot transmite atât prin succesiune6 cât "i prin acte :ntre vii
3cesiune4'
&egula este deci posibilitatea transmiterii drepturilor părţilor'
O eventuală interdicţie a transmisiunii :ntre vii a drepturilor din contractul de locaţiune
trebuie să 9ie e;pres prevă-ută :n contractul de locaţiune6 trans9ormând contractul de locaţiune
:ntr1un contract intuitu personae.
1
(C8iria"ul nu va 9i :ndreptăţit să1"i recupere-e c8eltuielile 9ăcute 9ără acordul proprietarului pentru lucrările de
sporire a con9ortului pe care proprietarul nu :nţelege să le reţină' !n acest ca-6 nici proprietarul nu ar putea să
pretindă plata c8iriei ma%orate ca urmare a sporului de con9ort reali-at de c8iria"6 care va putea 9i obligat6 la
:ncetarea locaţiunii6 să ridice lucrările "i să readucă locuinţa :n starea ei anterioară6 plătind eventual "i despăgubiri'
!n ca-ul :n care proprietarul "i1a dat acordul pentru asemenea lucrări6 el se va putea :nţelege cu c8iria"ul :n sensul6
9ie de a1i plăti contravaloarea lucrărilor cu obligaţia de a i se plăti c8iria ma%orată6 9ie de a suporta c8iria"ul acele
c8eltuieli6 cu dreptul de a le reţine din c8iria ma%orată' Dacă proprietarul nu "i1a dat acordul prealabil pentru
e9ectuarea lucrărilor6 dar ulterior a cerut plata c8iriei ma%orate6 această :mpre%urare ar putea 9i considerată că
repre-intă acordul său la e9ectuarea lucrărilor6 c8iria"ul 9iind :ndreptăţit să pretindă compensarea c8eltuielilor din
c8iria ma%orată') T'S'6 S'c'6 Dec' nr' 2?@0I./GF6 C'D'6 p' ..F'
108
Cste posibil ca părţile 3locatorul "i locatarul4 să prevadă :n contractul lor condiţii restrictive
de validitate a unei eventuale sublocaţiuni 3de e;emplu6 să supună sublocaţiunea validării
locatorului4'
Contractul de sublocaţiune nu poate 9i :nc8eiat :n condiţii care să contravină condiţiilor din
contractul principal 3de e;emplu6 să se sc8imbe destinaţia lucrului4D :n ca- contrar6 locatorul
principal poate cere 9ie e;ecutarea obligaţiilor din contractul principal 3ceea ce poate avea ca
e9ect evacuarea sublocatarului46 9ie re-ilierea contractului principal pentru nee;ecutare de
obligaţii6 cu daune1interese'
Art. .?1? C.civ. re!lementea"# cesiunea contractului de locaiune de c#tre locatar.
2Prin cesiunea contractului de locaiune de c#tre locatar% cesionarul do&(nde+te
drepturile +i este inut de o&li!aiile locatarului i"vor(te din contractul de locaiune.
Dispo-iţiile privind cesiunea contractului se aplică :n mod corespun-ător)'
Deose&irea 'ntre su&locaiune +i cesiune const# 'n faptul c#% 'n timp ce su&locaiunea
este un nou contract de locaiune% cesiunea constituie o v(n"are a dreptului de folosin# 5o
cesiune de crean# cu titlu oneros6.
Obiectul cesiunii :l 9ormea-ă numai drepturile locatarului care va rămâne :n continuare
obligat 9aţă de locator'
+ocatarul1cedent va garanta cesionarului numai e;istenţa dreptului de 9olosinţă :n condiţiile
din momentul :nc8eierii cesiunii'
,entru a 9i opo-abilă terţilor6 :ntre care se numără "i locatorul6 cesiunea contractului "i
acceptarea acesteia de locator trebuie :nc8eiate :n 9orma cerută de lege pentru validitatea
contractului cedat 3art' .7.> C'civ'4'
&egulile cesiunii contractului de locaţiune urmea-ă a 9i aplicate "i :n ca-ul unei duble cesiuni
a dreptului de 9olosinţă6 adică a sc8imbului de locuinţe'
rt' 77 din +egea nr' ..FI.//> a locuinţei prevede că (Titularii de contracte de &nc$iriere
pot %ace &ntre ei sc$imb de locuinţe, cu aviul autorit!ţii care a aprobat &nc$irierea sau, dup!
ca, al proprietarului locuinţeiA'
,ractic6 :n ca-ul sc8imbului de locuinţe6 se reali-ea-ă o dublă cesiune a dreptului de 9olosinţă
"i o dublă delegaţie per9ectă 3sau o novaţie prin sc8imbare de debitor4'
,reci-ăm că6 de"i +egea nr' ..FI.//> nu mai reproduce art' 2F din +egea nr' ?I./@76 care
prevedea că (locuinţele sc8imbate se ocupă numai după :nc8eierea contractelor noi de
:nc8iriereA6 "i :n pre-ent6 după aprobarea sc8imbului6 se vor :nc8eia noi contracte de :nc8iriere
3locaţiune4 care vor stabili drepturile "i obligaţiile părţilor'
Secţiunea a I(-a $ 8ncetarea contractului de locaţiune
Contractul de locaiune poate 'nceta prin> acordul de voin# al p#rilor 5re"iliere
convenional#6% denunare unilateral#% e9pirarea termenului% re"ilierea contractului pentru
nee9ecutare% pieirea lucrului% desfiinarea titlului locatorului +i% uneori% prin 'nstr#inarea
'ntre vii a lucrului dat 'n locaiune.
#oartea locatorului6 sau a locatarului6 nu atrage automat :ncetarea contractului6 :ntrucât
drepturile "i obligaţiile părţilor se transmit la mo"tenitori'
2Locaiunea nu 'ncetea"# prin moartea locatorului sau a locatarului.
Cu toate acestea% 'n ca"ul locaiunii cu durat# determinat#% mo+tenitorii locatarului pot
denuna contractul 'n termen de /1 de "ile de la data la care au luat cuno+tin# de moartea
locatarului +i e9istena locaiunii.: 5art. .?;1 C.civ.6
109
J .' 6ezilierea convenţională a contractului de locaţiune
Contractul este re"ultatul unui acord de voin# al p#rilor 9mutuus consensus*% deci +i
'ncetarea lui tre&uie s# fie re"ultatul unui acord de voin# al p#rilor 5mutuus dissensus6.
C;istă6 prin urmare6 o simetrie :ntre modul de :nc8eiere a contractului "i modul de
modi9icare6 des9acere ori des9iinţare a acestuia'
J 2' Denunţarea unilaterală 9concediu* a contractului de locaţiune
Dac# locaiunea a fost f#cut# f#r# determinarea duratei% oricare dintre p#ri poate
denuna contractul prin notificare.
*otificarea f#cut# cu nerespectarea termenului de preavi" sta&ilit de le!e sau% 'n lips#%
de u"ane% nu produce efecte dec(t de la 'mplinirea acelui termen.
La 'mplinirea termenului de preavi"% o&li!aia de restituire a &unului devine e9i!i&il#%
iar contractul de locaiune 'nc-eiat pe durat# determinat# +i constatat prin 'nscris autentic
sau prin 'nscris su& semn#tur# privat# +i 'nre!istrat la or!anul fiscal competent% este titlu
e9ecutoriu 'n privina e9ecut#rii acestei o&li!aii 5art. .?./ C.civ.6.
,reavi-ul este o măsură de protecţie a părţii care nu a denunţat contractul "i care va putea
ast9el să :nc8eie un alt contract de locaţiune la :ncetarea celui denunţat unilateral'
Denunţarea unilaterală a contractului nu este supusă acceptării celeilalte părţi'
Ca poate 9i 9ăcută :n orice 9ormă6 dar de regulă este 9olosită 9orma scrisă 3noti9icarea prin
intermediul e;ecutorilor %udecătore"ti4 sau cererea de c8emare :n %udecată 3termenul de
soluţionare a cererii de c8emare :n %udecată 9iind considerat termen de preavi-4'
+a e;pirarea termenului de preavi- locaţiunea :ncetea-ă'
J 7' 3-pirarea termenului locaţiunii
Contractul de locaiune 'ncetea"# de drept la e9pirarea termenului convenit de p#ri
sau% dup# ca"% prev#"ut de le!e% f#r# a fi necesar# o 'n+tiinare preala&il# 5art. .?1@ alin. 5.6
C.civ.6.
=n privina o&li!aiei de restituire a &unului dat 'n locaiune% contractul 'nc-eiat pe
durat# determinat# +i constatat prin 'nscris autentic repre"int# titlu e9ecutoriu la
e9pirarea termenului. Aceea+i este soluia +i 'n ca"ul contractului de locaiune 'nc-eiat pe
durat# determinat# prin 'nscris su& semn#tur# privat# +i 'nre!istrat la or!anul fiscal
competent.
Dacă6 după :mplinirea termenului6 locatarul continuă să deţină bunul "i să1"i :ndeplinească
obligaţiile 9ără vreo :mpotrivire din partea locatorului se consideră :nc8eiată o nouă locaţiune6 :n
condiţiile celei vec8i6 inclusiv :n privinţa garanţiilor'
*oua locaţiune va 9i :nsă pe durată nedeterminată6 dacă prin lege sau convenţia părţilor nu se
prevede alt9el'
E9pirarea termenului locaiunii% sta&ilit de p#ri sau de le!e% conduce la 'ncetarea de
drept a contractului de locaiune.
După e;pirarea termenului stipulat :n contractul de locaţiune6 dacă locatarul rămâne :n
9olosinţa lucrului "i este lăsat :n posesie de locator6 atunci se consideră locaţiunea ca re:nnoită
prin tacit# relocaiune 5reconduciune6.
*oul contract se va considera :nc8eiat 9ără termen 3cu e;cepţia ca-ului când termenul este
9i;at de lege46 păstrând :nsă celelalte prevederi ale vec8iului contract de locaţiune'
Cvitarea tacitei relocaţiuni poate 9i 9ăcută prin denunţarea contractului :nainte de e;pirarea
termenului de către locator'
J F' Desfiinţarea titlului locatorului
110
Desfiinarea dreptului care permitea locatorului s# asi!ure folosina &unului 'nc-iriat
determin# 'ncetarea de drept a contractului de locaiune 5art. .?.@ alin. 5.6 C.civ.6.
Dac# titlul locatorului privind lucrul dat 'n locaiune este desfiinat% 'ncetea"# pe cale
de consecin# +i contractul de locaiune% pentru c# locatorul nu '+i mai poate 'ndeplini
o&li!aia de a asi!ura locatarului folosina lucrului.
Cu toate acestea% locaiunea va continua s# produc# efecte +i dup# desfiinarea titlului
locatorului pe durata stipulat# de p#ri% f#r# a se dep#+i un an de la data desfiin#rii titlului
locatorului% 'ns# numai dac# locatarul a fost de &un#)credin# la 'nc-eierea locaiunii 5art.
.?.@ alin. 5;6 C.civ.6.
J ?' 8nstrăinarea bunului dat în locaţiune
Dac# &unul dat 'n locaiune este 'nstr#inat% dreptul locatarului este opo"a&il
do&(nditorului% dup# cum urmea"#>
a6 'n ca"ul imo&ilelor 'nscrise 'n cartea funciar#% dac# locaiunea a fost notat# 'n cartea
funciar#A
&6 'n ca"ul imo&ilelor ne'nscrise 'n cartea funciar#% dac# data cert# a locaiunii este
anterioar# datei certe a 'nstr#in#riiA
c6 'n ca"ul mo&ilelor supuse unor formalit#i de pu&licitate% dac# locatarul a 'ndeplinit
aceste formalit#iA
d6 'n ca"ul celorlalte &unuri mo&ile% dac# la data 'nstr#in#rii &unul se afla 'n folosina
locatarului 5art. .?.. C.civ.6
+ocaţiunea :ncetea-ă :n ca-ul :n care prin contractul de locaţiune s1a prevă-ut :ncetarea pe
motiv de :nstrăinare 3art' .G.2 C'civ'4'
Cu toate acestea6 locaţiunea rămâne opo-abilă dobânditorului c8iar "i după ce locatarului i s1
a noti9icat :nstrăinarea6 pentru un termen de două ori mai mare decât cel care s1ar 9i aplicat
noti9icării denunţării contractului6 con9orm art' .G.> alin' 324 privind termenul de preavi-'
+ocatarul căruia i s1a comunicat :ncetarea contractului cu respectarea termenului de preavi-
nu are drept la despăgubire nici :mpotriva locatorului6 nici :mpotriva dobânditorului 3art' .G.2
alin' 374 C'civ'4
!n ca-urile prevă-ute la art' .G..6 dobânditorul se subrogă :n toate drepturile "i obligaţiile
locatorului care i-vorăsc din locaţiune'
Dacă dobânditorul nu :"i e;ecută obligaţiile6 locatorul răspunde solidar cu acesta pentru
despăgubirile datorate locatarului'
Când locatarul bunului :nstrăinat a dat garanţii locatorului pentru :ndeplinirea obligaţiilor
sale6 dobânditorul se subrogă :n drepturile i-vorând din aceste garanţii6 :n condiţiile legii'
,lata anticipată a c8iriei sau cesiunea creanţei privind c8iria nu poate 9i opusă dobânditorului
decât dacă6 :n privinţa acesteia6 au 9ost :ndeplinite6 :nainte ca :nstrăinarea să devină opo-abilă
locatarului6 9ormalităţile de publicitate prevă-ute de lege sau dacă plata anticipată ori cesiunea a
9ost cunoscută de dobânditor pe altă parte'
J >' #mposibilitatea folosirii bunului
Dac# &unul este distrus 'n 'ntre!ime sau nu mai poate fi folosit potrivit destinaiei
sta&ilite% locaiunea 'ncetea"# de drept.
Dac# imposi&ilitatea folosirii &unului este numai parial#% locatarul poate% dup#
'mpre$ur#ri% s# cear# fie re"ilierea locaiunii% fie reducerea proporional# a c-iriei.
Atunci c(nd &unul este doar deteriorat% locaiunea continu#% dispo"iiile art. .7??
privind sarcina reparaiilor fiind aplica&ile 5art. .?.? C.civ.6.
=n toate ca"urile 'n care imposi&ilitatea total# sau parial# de folosire a &unului este
fortuit#% locatarul nu are drept la daune)interese.
111
<mposibilitatea de 9olosire a bunului poate 9i materială 3bunul a 9ost distrus4 sau %uridică
3rec8i-iţia6 e;proprierea6 con9iscarea lucrului4'
=n ca"ul pieirii totale a &unului contractul 'ncetea"# de drept% locatorul fiind 'n
imposi&ilitate s# asi!ure locatarului folosina &unului.
*u are importanţă dacă pieirea este 9ortuită sau dacă se datorea-ă culpei uneia dintre părţi'
!n ca-ul pieirii din culpă a bunului6 partea culpabilă va plăti daune1interese'
!n ca-ul pieirii 9ortuite a bunului6 riscul contractului :l suportă debitorul obligaţiei imposibile
de e;ecutat adică locatorul6 care nu va mai primi c8iria'
=n ca"ul pieirii pariale% re"ilierea contractului este $udiciar#% locatarul av(nd opiunea
'ntre a cere o reducere a c-iriei proporional# cu lipsa de folosin# sau re"ilierea
contractului% dac# dup# aprecierea lui +i a instanei% 'n lipsa p#rii pierite a lucrului% el nu
ar fi 'nc-eiat contractul.
Daunele1interese sunt datorate sau nu6 după cum pieirea parţială a 9ost consecinţa culpei
uneia dintre părţi6 respectiv6 a ca-ului 9ortuit'
J @' 6ezilierea pentru nee-ecutarea obligaţiilor
*ee9ecutarea o&li!aiilor n#scute din contract confer# p#rii pre$udiciate dreptul de a
re"ilia locaiunea% cu daune)interese dac# este ca"ul% potrivit le!ii 5art. .?.7 C.civ.6.
Des9iinţarea contractului de locaţiune6 contract sinalagmatic cu e;ecutare succesivă6 poartă
denumirea de re-iliere "i produce e9ecte6 spre deosebire de re-oluţiune6 numai pentru viitor (e.
nunc)6 cât prive"te obligaţia de (plată a c8irieiA' C8iria :ncasată nu trebuie restituită' !n sc8imb
bunul dat :n locaţiune se restituie :n starea :n care se a9lă la data restituirii6 deci suportând u-ura
datorată normalei utili-ări'
.
<nstanţa sesi-ată cu cererea de re-iliere poate acorda6 :n 9uncţie de circumstanţe6 la cererea
debitorului6 un termen de graţie pentru :ndeplinirea obligaţiilor'
Re"ilierea de drept 5pactele comisorii6 poate fi stipulat# e9pres% 'n condiiile dreptului
comun% 'n contractul de locaiune.
1
(,ărăsirea de către locatari a locuinţei :nc8iriate o perioadă :ndelungată6 9ără noti9icarea proprietarului6 cum "i
sub:nc8irierea acesteia6 constituie :mpre%urări de natură să %usti9ice cererea de re-iliere a contractului de locaţiune')
Curtea de pel ,ite"ti6 Deci-ia civilă nr' ?7I& din .2 ian' .//G6 Deci-ia civilă nr' ./G/I.//@ a Tribunalului =âlcea'
112
Teste !ril#
.. ,&iect al contractului de locaiune poate fi>
a4 bunul care aparţine unei mo"teniri nedesc8iseD
b4 bunul care constituie coproprietate 9orţată6 c8iar dacă nu se :nc8iria-ă "i bunul principalD
c4 bunul 9ungibil6 după natura lui sau după voinţa părţilorD
d4 bunul consumptibilD
e4 munca unei persoane'
;. Preul pe care locatarul 'l pl#te+te 'n sc-im&ul folosinei asi!urate 'n temeiul unui
contract de locaiune>
a4 poate 9i numai o sumă de baniD
b4 poate 9i asigurarea 9olosinţei unui alt lucru :n 9avoarea locatorului6 de către locatarD
c4 poate 9i prestarea unor servicii de către locatar'
<. Dac# 'n contractul de locaiune nu se prevede inter"icerea su&locaiunii>
a4 sublocaţiunea se pre-umă inter-isăD
b4 locatarul poate :nc8iria dreptul său unui alt locatar6 acesta din urmă preluând "i obligaţiile
pe care primul locatar le avea 9aţă de locatorD
c4 locatarul poate :nc8iria dreptul său unui alt locatar6 rămânând :n continuare răspun-ător
9aţă de obligaţiile pe care le are 9aţă de locator'
8. Locatorul tre&uie s# predea &unul dat 'n locaiune locatarului>
a4 :n starea :n care se a9la :n momentul :nc8eierii contractuluiD
b4 :ntr1o stare corespun-ătoare destinaţiei :n vederea căreia a 9ost :nc8iriatD
c4 :n starea :n care se a9la :n momentul :nc8eierii contractului6 dacă e;istă dispo-iţie specială
:n acest sens :n contract'
0. Locatorul>
a4 trebuie să menţină bunul :n stare de a servi la :ntrebuinţarea pentru care a 9ost dat :n
locaţiune6 "i :n acest sens el trebuie să e9ectue-e reparaţiile necesare "i cele locativeD
b4 răspunde pentru viciile ascunse ale bunului dat :n locaţiune6 c8iar dacă a 9ost de bună1
credinţă la :nc8eierea contractuluiD
c4 nu răspunde pentru tulburările de 9apt provocate de un terţ6 c8iar dacă invocă vreun drept
asupra bunului'
/. Calitatea de locator 'ntr)un contract de locaiune o poate avea>
a4 proprietarul bunuluiD
b4 u-u9ructuarul bunuluiD
c4 un alt locatar al bunuluiD
d4 u-uarul bunului'
7. Contractul de locaiune>
a4 este un contract comutativD
b4 poate 9i cu titlu gratuitD
c4 este cu titlu oneros'
?. Locatarul poate dovedi faptul e9ecut#rii unui contract de locaiune 'nc-eiat ver&al>
a4 prin martori "i pre-umţiiD
b4 prin simplul 9apt al deţinerii lucrului care constituie obiectul locaţiuniiD
c4 prin :nceput de dovadă scrisă completată cu martori "i pre-umţii'
113
@. =n ca"ul 'n care intervine un ca" fortuit 'n perioada termenului de locaiune>
a4 dacă bunul dat :n locaţiune piere :n totalitate6 contractul de locaţiune :ncetea-ă de dreptD
b4 dacă bunul dat :n locaţiune se distruge :n parte6 locatarul poate cere o scădere din preţul
c8irieiD
c4 dacă bunul dat :n locaţiune se distruge :n parte6 locatarul poate cere re-ilierea contractului
cu daune1interese'
.1. Locatarul>
a4 răspunde :n solidar cu ceilalţi colocatari pentru daunele su9erite de locator6 ca urmare a
unui incendiu provocat din culpa comună a tuturor locatarilorD
b4 trebuie să 9olosească bunul dat :n locaţiune după natura lui sau după destinaţia anterioară6
dacă nu e;istă stipulaţie specială :n contractD
c4 nu răspunde de deteriorarea bunului din cau-a vec8imiiD
d4 este obligat să1l :n"tiinţe-e pe locator cu privire la u-urpările bunului dat :n locaţiune'
... Locatarul>
a4 trebuie să suporte6 pe o perioadă de ma;im F0 de -ile6 restrângerile dreptului său6 :n ca-ul
:n care locatorul este obligat de :mpre%urări să e;ecute reparaţii urgente6 c8iar dacă6 prin aceste
reparaţii6 locatarul "i 9amilia sa s1ar a9la :n neputinţă de a mai locui o perioadă de .? -ileD
b4 trebuie să :ntrebuinţe-e bunul dat :n locaţiune ca un bun proprietar6 răspun-ând pentru
culpa levis in abstracto)
c4 răspunde de stricăciunile "i pierderile provocate de persoanele 9amiliei sale sau de
sublocatari'
.;. Contractul de locaiune 'ncetea"#>
a4 prin moartea locataruluiD
b4 prin denunţarea unilaterală de către oricare dintre părţi6 necondiţionatD
c4 prin :nstrăinarea bunului dat :n locaţiune de către locator printr1un contract de vân-are1
cumpărare6 dacă contractul de locaţiune 9usese :nc8eiat verbalD
d4 prin e;pirarea termenului pentru care 9usese :nc8eiat6 9ără a mai 9i nevoie de o :n"tiinţare
prealabilă'
.<. Tacita relocaiune operea"#>
a4 :n ca-ul unui contract de locaţiune :nc8eiat pe un termen determinatD
b4 :n ca-ul unui contract de locaţiune :nc8eiat 9ără a se preci-a durata locaţiuniiD
c4 prin consimţământul tacit al părţilor "i se vor păstra garanţiile prevă-ute iniţialD
d4 dacă locatorul a noti9icat locatarului denunţarea unui contract de locaţiune :nc8eiat pe o
durată determinată6 iar locatarul rămâne să 9olosească lucrul după e;pirarea termenului stipulat'
.8. Cump#r#torul unui &un dat 'n locaiune este o&li!at s# respecte locaiunea>
a4 dacă contractul de locaţiune este un act sub semnătură privată6 dar 9ără dată certăD
b4 dacă contractul de locaţiune este un act sub semnătură privată cu dată certăD
c4 dacă contractul de locaţiune este un act autentic'
114
T<T+U+ =
Contractul de 'nc-iriere a locuinei
Capitolul I
Consideraiuni !enerale
Secţiunea I $ Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de înc2iriere a locuinţei. "ediul
reglementării
J .' Noţiune
Contractul de 'nc-iriere a locuinei este un contract prin care o persoan#% numit#
locator% se o&li!# s# asi!ure unei alte persoane% numit# c-iria+ 5locatar6% folosina total# sau
parial#% pe o durat# determinat#% a unei locuine% 'n sc-im&ul unei sume de &ani 5c-iria6'
.
+ocuinţa este de9inită de lege ca 9iind construcţia alcătuită din una sau mai multe camere de
locuit6 cu dependinţele6 dotările "i utilităţile necesare6 care satis9ace cerinţele de locuit ale unei
persoane sau 9amilii'
+egea introduce "i noţiunea de (locuinţă convenabilăA6 care prin gradul de satis9acere a
raportului dintre cerinţele utili-atorului "i caracteristicile locuinţei6 la un moment dat6 asigură
necesităţile esenţiale de odi8nă6 preparare a 8ranei6 educaţie "i igienă asigurând cerinţele
minimale prevă-ute de +ege'
J 2' Caractere juridice
Contractul de 'nc-iriere a locuinelor este o varietate a contractului de locaiune% +i nu
un contract distinct.
!nc8irierea este un contract consensual6 sinalagmatic6 cu titlu oneros6 comutativ6 cu e;ecutare
succesivă6 prin care se transmite dreptul de 9olosinţă temporară a locuinţei'
=nc-irierea 5noiune specie6 se deose&e+te de locaiune 5noiune !en6 prin o&iectul s#u
specific> locuina.
J 7' "ediul reglementării
!nc8irierea locuinţelor este reglementată :n principal de +egea locuinţei nr' ..FI.//>6 cu
modi9icările "i completările ulterioare'
=n consecin#% contractului de 'nc-iriere a locuinei i se aplic# o le!islaie special#%
locativ#% care se completea"# cu dispo"iiile Codului civil 'n materie de locaiune 5art. .?;8)
.?<0 C.civ. 2Re!uli particulare 'n materia 'nc-irierii locuinelor:6.
Dispo-iţii care interesea-ă :nc8irierea locuinţelor sunt cuprinse6 de asemenea6 :n +egea nr'
.0I200. privind regimul %uridic al unor imobile preluate6 :n mod abu-iv6 :n perioada > martie
./F? – 22 decembrie ./G/ 3art' .7 "i art' .?4'
J F' Domeniul de aplicare
1
Camelia Toader6 op.cit.6 p' .>71.G7D ,ro9'dr' Br' DeaE6 op.cit.6 p' ?>1.>2D ,ro9'dr' Dumitru C' Blorescu6 op.cit.6 p'
.>71.//6 C' Hamangiu "i alţii6 op.cit.6 nr' .?7G1.?F?6 p' ?/@1?/GD Dr' Cugeniu Sa9ta1&omano6 op.cit.6 p' @?1.F?'
115
Le!ea nr. ..8E.@@/ re!lementea"# aspectele sociale% economice% te-nice +i $uridice ale
construciei +i folosinei locuinelor.
Ea este aplica&il# 2contractelor de înc2iriere având ca obiect o locuinţă definită ca fiind o
construcţie alcătuită din una sau mai multe camere de locuit+ cu dependinţele+ dotările şi
utilităţile necesare+ care satisfac cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii3 5art. ; lit.
a6% precum +i 2curii3 +i !r#dinii 'nc-iriate o dat# cu suprafaa locativ# 5art. ;. lit. c6.
!n sc8imb6 +egea nr' ..FI.//> nu va 9i aplicabilă6 ci vor 9i incidente dispo-iţiile Codului
civil :n materie de locaţiune6 :n ca-ul :n care obiectul e;clusiv al contractului ar 9i curtea sau
gara%ul6 ori o casă de vacanţă de9inită (ca locuinţ! ocupat! temporar, ca re"edinţ! secundar!,
destinat! odi$nei "i recre!rii-'
+egea locuinţei nu se va aplica6 de asemenea6 :n ca-ul supra9eţelor cu altă destinaţie decât
cea de locuinţă 3supra9eţe locative cu destinaţie comercială6 industrială6 depo-ite6 birouri etc'46
pentru care e;istă reglementări speciale care prevăd că :nc8irierea acestor supra9eţe se 9ace pe
criterii comerciale6 prin licitaţie'
+ocaţiunea supra9eţelor locative cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă6 aparţinând
persoanelor 9i-ice sau societăţilor comerciale cu capital privat6 este supusă dreptului comun6 :n
măsura :n care nu ar e;ista reglementări speciale'
Capitolul II
=nc-eierea contractului de 'nc-iriere
Temeiul dreptului de folosin# al locuinei 'nc-iriate 'l constituie contractul de
'nc-iriere.
+egea nr' .FFI.//> prevede că dreptul de 9olosinţă al locuinţei se na"te pe data (intrării :n
vigoareA a contractului de :nc8iriere "i e;istă pe durata acestuia 3art' 2. lit' i4'
J .' Clauzele contractului de înc2iriere
=nc-irierea locuinelor se face 'n temeiul contractului scris dintre proprietar +i c-iria+%
care va cuprinde>
a4 numele sau denumirea proprietarului6 domiciliul6 buletinul de identitate seria''' nr' ''' 3:n
ca-ul persoanelor 9i-ice4 sau denumirea persoanei %uridice6 sediul 3repre-entată prin'''6 :n calitate
de administrator al 9ondului imobiliar ce aparţine domeniului public din patrimoniul consiliului
local al '''46 numele "i prenumele c8iria"ului6 domiciliul6 legitimat cu buletin de identitate seria'''
nr' ''6 eliberat de'''D
b4 adresa locuinţei care 9ace obiectul :nc8irieriiD
c4 supra9aţa locativă "i dotările 9olosite :n e;clusivitate "i :n comunD
d4 supra9aţa curţilor "i a grădinilor 9olosite :n e;clusivitate sau :n comunD
e4 valoarea c8iriei lunare6 regulile de modi9icare a acesteia "i modul de platăD
94 suma plătită :n avans :n contul c8irieiD
g4 locul "i condiţiile :n care se reali-ea-ă primirea "i restituirea c8eilorD
84 obligaţiile părţilor privind 9olosirea "i :ntreţinerea spaţiilor care 9ac obiectul contractuluiD
i4 inventarul obiectelor "i al dotărilor a9erenteD
%4 data intrării :n vigoare "i durataD
E4 condiţiile privind 9olosinţa e;clusivă "i :n comun a părţilor a9late :n coproprietateD
l4 persoanele care vor locui :mpreună cu titularul contractuluiD
m4 alte clau-e convenite :ntre părţi'
rt' .G2> C'civ' prevede căH (Cste considerată nescrisă orice clau-ă :n temeiul căreiaH
a4 c8iria"ul este obligat să :nc8eie o asigurare cu un asigurător impus de locatorD
116
b4 se prevede răspunderea solidară sau indivi-ibilă a c8iria"ilor din apartamente di9erite
situate :n acela"i imobil :n ca-ul degradării elementelor de construcţii "i a instalaţiilor6 obiectelor
"i dotărilor a9erente părţilor comune ale imobiluluiD
c4 c8iria"ul se obligă să recunoască sau să plătească :n avans6 cu titlu de reparaţii locative6
sume stabilite pe ba-a estimărilor 9ăcute e;clusiv de locatorD
d4 locatorul este :ndreptăţit să diminue-e sau să suprime6 9ără contraprestaţie ec8ivalentă6
prestaţiile la care s1a obligat prin contract')
Dispo-iţii asemănătoare e;istă "i :n +egea nr' ..FI.//> a locuinţei 3art' 224'
J 2' ărţile contractante
,otrivit art' 2. alin' . din +egea locuinţei6 (&nc$irierea locuinţelor se %ace pe baa acordului
dintre proprietar "i c$iria", consemnat prin contract scris...A'
&e-ultă că6 'n contractul de 'nc-iriere% vor e9ista dou# p#ri> locatorul% cel care
'nc-iria"# locuina% +i locatarul 5c-iria+ul6% cel care do&(nde+te dreptul de folosin# asupra
locuinei.
.. :ocatorul
Locatorul este titularul dreptului de proprietate privat# 5persoan# fi"ic#% persoan#
$uridic#% unitate administrativ)teritorial#6 sau al dreptului de proprietate pu&lic# 5unitate
administrativ)teritorial#6 asupra locuinei.
Persoana fi"ic# sau persoana $uridic#% proprietare ale locuinei% vor 'nc-eia direct
contractul de 'nc-iriere.
!ntrucât6 prin contractul de :nc8iriere6 nu se transmite proprietatea asupra locuinţei6 ci se
asigură doar 9olosinţa ei6 el poate 9i :nc8eiat "i de un locator neproprietar6 dar titular al unui alt
drept real 3de e;emplu6 dreptul de u-u9ruct4 sau c8iar de creanţă 3c8iria"ul principal
sub:nc8iria-ă locuinţa sa4 9ire"te6 dacă dreptul pe care :l are :i permite acest lucru'
=n sf(r+it% dac# locuina este proprietatea statului 5locuinele de protocol6 sau a
unit#ilor administrativ)teritoriale% contractul va fi 'nc-eiat de persoana $uridic# care are
'n administrare imo&ilul 'n cau"# sau de c#tre or!anul prev#"ut de le!e.
;. :ocatarul 9c2iriaşul*
Locatarul 5c-iria+ul6 titular de contract este persoana care 'nc-eie contractul 'n scopul
do&(ndirii dreptului de folosin# asupra locuinei.
Contractul poate 9i :nc8eiat de mai multe persoane :n calitate de locatari6 situaţie :n care
devin cotitulari ai contractului de :nc8iriere'
Dreptul de folosin# asupra locuinei +i dependinelor% numit +i drept locativ% se
do&(nde+te 'ns# 'n mod derivat din dreptul locativ al titularului +i de c#tre alte persoane
care vor locui 'mpreun# cu titularul contractului +i care vor fi menionate 'n contract 5art.
;. lit. J6'
.
!n ca-ul părăsirii de9initive a domiciliului6 de către titularul contractului de :nc8iriere6 sau al
decesului acestuia6 precum "i :n ca-ul titularului de contract6 nere-ident6 care6 9ără a 9i deta"at6 nu
a mai 9olosit locuinţa mai mult de 2 ani6 9ără :ntrerupere6 'nc-irierea continu#6 după ca-H
a4 :n bene9iciul soţului sau al soţiei6 dacă a locuit :mpreună cu titularulD
b4 :n bene9iciul descendenţilor sau al ascendenţilor6 dacă au locuit :mpreună cu acestaD
1
(Soţul care are un drept locativ propriu trebuie să1"i dea :n mod e;pres consimţământul pentru cedarea contractului
de :nc8iriere' +ipsa consimţământului unui soţ la :nstrăinarea de către celălalt soţ a unui bun constituie un motiv
pentru anularea actului6 consimţământul 9iind una dintre condiţiile de validitate ale oricărei convenţii civile' !ntrucât
nici instanţa de 9ond "i nici cea de apel nu au veri9icat dacă ambii soţi "i1au dat consimţământul valabil pentru
cedarea apartamentului6 prin deci-ia Curţii de pel au 9ost casate ambele 8otărâri') C'p' Galaţi6 Dec' nr'
.70>I.//?6 (Sinte-a practicii %udiciare pe anul .//>)6 p' @/'
117
c4 :n bene9iciul altor persoane care au avut acela"i domiciliu cu titularul cel puţin un an "i
care au 9ost :nscrise :n contractul de :nc8iriere'
!n ca-ul mai multor cereri6 bene9iciul contractului de :nc8iriere se dispune prin 8otărâre
%udecătorească'
!n lipsa persoanelor care pot solicita locuinţa6 contractul de :nc8iriere :ncetea-ă :n termen de
70 de -ile de la data părăsirii domiciliului de către titularul contractului sau de la data
:nregistrării decesului ori :mplinirea termenului de 2 ani de ne9olosire ne:ntreruptă a locuinţei
3art' 2@4'
=n ca"ul 'n care locuina este deinut# 'n temeiul unui contract de 'nc-iriere% fiecare so
are un drept locativ propriu% c-iar dac# numai unul dintre ei este titularul contractului ori
contractul este 'nc-eiat 'nainte de c#s#torie 5art. <;< alin. 5.6 C.civ.6.
La desfacerea c#s#toriei% dac# nu este posi&il# folosirea locuinei de c#tre am&ii soi +i
ace+tia nu se 'nele!% &eneficiul contractului de 'nc-iriere poate fi atri&uit unuia dintre soi%
in(nd seama% 'n ordine% de interesul superior al copiilor minori% de culpa 'n desfacerea
c#s#toriei +i de posi&ilit#ile locative proprii ale fo+tilor soi.
Soţul căruia i s1a atribuit bene9iciul contractului de :nc8iriere este dator să plătească celuilalt
soţ o indemni-aţie pentru acoperirea c8eltuielilor de instalare :ntr1o altă locuinţă6 cu e;cepţia
ca-ului când divorţul a 9ost pronunţat din culpa e;clusivă a acestuia din urmă'
tribuirea bene9iciului contractual de :nc8iriere se 9ace cu citarea locatorului "i produce
e9ecte 9aţă de acesta de la dată la care 8otărârea %udecătorească a rămas de9initivă 3art' 72F
C'civ'4'
Acelea+i dispo"iii se aplic# +i 'n ca"ul 'n care &unul este proprietatea comun# a celor
doi soi% atri&uirea &eneficiului locuinei con$u!ale poroduc(nd efecte p(n# la data
r#m(nerii irevoca&ile a -ot#r(rii de parta$.
J 7' 7orma contractului de înc2iriere
=nc-irierea locuinelor se face pe &a"a acordului dintre proprietar +i c-iria+% consemnat
'n scris% care se va 'nre!istra la or!anele fiscale teritoriale 5art. ;. din Le!ea nr. ..8E.@@/6.
&e-ultă6 deci6 că :nc8irierea este un contract consensual6 valabil :nc8eiat prin acordul de
voinţă al celor două părţiH locatorul "i c8iria"ul'
=ntocmirea 'n form# scris# a contractului de 'nc-iriere 5consemnarea lui 'n scris6 este o
cerin# ad probationem +i nu ad validitatem.
Dovedirea e;istenţei contractului de :nc8iriere se va putea 9ace numai :n scris6 prin
producerea (9ormularuluiA prevă-ut la ane;a .2 :n *ormele metodologice pentru punerea :n
aplicare a prevederilor +egii locuinţei nr' ..FI.//>6 aprobată prin H'G' nr' .2@?I20006 cu
modi9icările ulterioare6 completat "i semnat atât de locator6 cât "i de c8iria"'
Prin urmare% per a contrario+ este e9clus#% 'n ca" de liti!iu% dovada prin martori sau
pre"umii a unui contract de 'nc-iriere.
!n literatura %uridică26 a 9ost e;primată "i opinia că inadmisibilitatea probei cu martori "i
pre-umţii6 ca "i necesitatea dovedirii contractului de :nc8iriere prin :nscris6 ar 9uncţiona numai
:nainte de punerea :n e;ecutare a contractului6 dar că6 dacă s1ar :ncepe e;ecutarea unui contract
de :nc8iriere verbal :nc8eiat6 proba e;istenţei lui ar putea 9i 9ăcută prin martori "i pre-umţii6
adică ar e;ista un :nceput de dovadă scrisă'
Credem :nsă că 9aţă de dispo-iţia categorică a art' 2. precitat6 care cere consemnarea :n scris
a acordului de voinţă al părţilor "i stabile"te "i clau-ele obligatorii pe care trebuie să le conţină
contractul6 coroborat cu art' 7. din /ormele metodologice de aplicare ale *egii nr. 00120334,
care prevedeH (Contractul de :nc8iriere :nc8eiat :n ba-a prevederilor art' 2. din lege "i con9orm
modelului pre-entat :n ane;a nr' .2 din pre-entele norme metodologice'''A6 forma scris# +i
determinat# de le!e a contractului de 'nc-iriere% ca instrument pro&atoriu e9clusiv% este
o&li!atorie 'n orice situaie.
118
4ai mult% pe planul consecinelor practice% sanciunea lipsei instrumentului pro&atoriu
5contractul ver&al6 +i sanciunea lipsei formei cerut# ad validitatem va fi aceea+i% +i anume
imposi&ilitatea constat#rii e9istenei contractului +i a producerii efectelor de c#tre acesta.
,roprietarii6 persoane 9i-ice sau %uridice de drept privat6 vor :nregistra noul contract de
:nc8iriere la organul 9iscal teritorial'
Dispo-iţia de mai sus este o e;igenţă de ordin 9iscal6 menită să permită stabilirea impo-itului
pe veniturile obţinute din c8irii6 a cărei :ncălcare nu atrage nulitatea contractului de :nc8iriere6
dar conduce la sancţiuni 9iscale'
J F' 'biectul contractului de înc2iriere
,&iectul contractului de 'nc-iriere 'l constituie folosina locuinei 'nc-iriate +i preul
acestei folosine 5c-iria6.
.. Locuina
Locuina 'nc-iriat# este definit# de le!e ca fiind construcia alc#tuit# din una sau mai
multe camere de locuit% cu dependinele% dot#rile +i utilit#ile necesare% care satisface
cerinele de locuit ale unei persoane sau familii.
Dependinele sunt 'nc#perile care% prin funciunile lor% asi!ur# folosirea
corespun"#toare a locuinei% +i anume> antreu% tind#% vesti&ul% -ol% verand#% culoare%
&uc#t#rie% c-icinet#% oficiu% de&ara% c#mar#% camer# de &aie% KC% sp#l#torie% usc#torie%
pivni#% &o9#% lo!ie teras# +i ma!a"ie din "id.
=n noiunea de locuin# sunt incluse +i curtea +i !r#dina aferente cl#dirii% care se
'nc-iria"# 'n e9clusivitate sau% dup# ca"% o dat# cu suprafaa locativ# +i dot#rile ei 5art. ;
alin. . lit. a +i art. ;. alin. . lit. b*.
,rin urmare6 :n contractul de :nc8iriere vor 9i menţionate toate spaţiile care se :nc8iria-ă6 cu
inventarul obiectelor "i al dotărilor a9erente'
Locuina tre&uie s# e9iste 'n momentul 'nc-eierii contractului de 'nc-iriere.
;. C-iria
Plata c-iriei este o&li!aia principal# a locatarului 5c-iria+ului6% prestat# 'n sc-im&ul
folosinei locuinei pe durata contractului.
Contractul de 'nc-iriere tre&uie s# cuprind# valoarea c-iriei lunare% re!ulile de
modificare a acestuia +i modul de plat#% precum +i suma pl#tit# 'n avans 'n contul c-iriei.
C-iria practicat# pentru locuin# tre&uie s# acopere c-eltuielile de administrare%
'ntreinere +i reparaii% impo"itele pe cl#diri +i pe teren% precum +i recuperarea investiiei%
'n funcie de durata normal#% potrivit prevederilor le!ale% precum +i un profit supus
ne!ocierii 'ntre p#ri.
C-iria se sta&ile+te% 'n principiu% 'n funcie de elementele 'nf#i+ate mai sus% prin li&erul
acord dintre p#rile contractante.
Pentru locuinele aflate 'n proprietatea statului% nivelul ma9im al c-iriei se sta&ile+te
prin le!e special#% difereniat pe cate!orii de localit#i +i pe "one de c#tre consiliile locale%
dup# criteriile avute 'n vedere la sta&ilirea impo"itelor +i ta9elor locale pentru terenuri%
prin aplicarea unui coeficient la c-iria de &a"#.
C8iriile pentru locuinţele care aparţin domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor
administrativ1teritoriale ale acestuia6 pentru locuinţele de serviciu6 locuinţele de intervenţie "i
căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale6 companiilor "i societăţilor naţionale "i ale
regiilor autonome se calculea-ă pornindu1se de la un tari9 de ba-ă lunar'
Tari9ul de ba-ă al c8iriei 3leiIm24 se actuali-ea-ă :n 9uncţie de rata lunară a in9laţiei6 prin
8otărâre a Guvernului6 până la data de 7. ianuarie a 9iecărui an'
119
*ivelul ma;im al c8iriei pentru locuinţele menţionate mai sus "i terenul a9erent acestora nu
poate depă"i .?S din venitul net lunar pe 9amilie6 :n ca-ul :n care venitul mediu net lunar pe
membru de 9amilie nu depă"e"te salariul mediu net lunar pe economie'
!n ca-ul :n care venitul net lunar pe membru de 9amilie se situea-ă :ntre venitul mediu net
lunar pe economie "i dublul acestuia6 nivelul ma;im al c8iriei lunare nu poate depă"i 2?S din
venitul net lunar pe 9amilie 3art' 7. alin' . din OUG nr' F0I.///4'
Sub sancţiunea re-ilierii contractului6 c8iria"ul are obligaţia să aducă la cuno"tinţa
proprietarului6 :n termen de 70 de -ile6 orice modi9icare a venitului net lunar pe 9amilie6 de natură
să determine mărirea c8iriei'
,entru locuinţele sociale6 nivelul ma;im al c8iriei este de .0S din venitul lunar net pe
9amilie6 calculat pe ultimele .2 luni' Di9erenţa până la valoarea nominală a c8iriei va 9i
subvenţionată de la bugetul local al unităţii administrativ1teritoriale unde este situată locuinţa'
,entru locuinţele proprietate particulară a persoanelor 9i-ice "i %uridice6 redobândite :n
condiţiile +egii nr' ..2I.//? prin admiterea acţiunilor :n revendicare ori :n condiţiile +egii nr'
.0I200.6 c8iria se stabile"te prin negociere :ntre proprietar "i c8iria"6 cu oca-ia :nc8eierii noului
contract de :nc8iriere6 dar nivelul ei ma;im nu poate depă"i 2?S din venitul lunar net pe 9amilie6
dacă venitul mediu net lunar pe membru de 9amilie este mai mic decât salariul mediu net lunar
pe economie' C8iria"ul are obligaţia6 sub sancţiunea re-ilierii contractului6 să aducă la cuno"tinţa
proprietarului modi9icările venitului net lunar pe 9amilie6 de natură să determine mărimea c8iriei'
,rice liti!iu 'ntre c-iria+ +i proprietar cu privire la nivelul +i plata c-iriei se
soluionea"# de c#tre $udec#toria 'n a c#rei ra"# teritorial# este situat# locuina.
Dac# c-iria+ul a fost o&li!at prin -ot#r(re $udec#toreasc# definitiv# s# pl#teasc# o
c-irie ma$orat#% proprietarul poate cere re"ilierea contractului de 'nc-iriere +i evacuarea
c-iria+ului% atunci c(nd c-iria+ul% cu rea)credin#% nu a ac-itat c-iria cel puin < luni
consecutive% 'ncep(nd cu luna urm#toare r#m(nerii definitive a -ot#r(rii $udec#tore+ti.
!n ca-ul imobilelor preluate de stat :n mod abu-iv până la 22 decembrie ./G/6 "i restituite
9o"tilor proprietari sau mo"tenitorilor acestora ne:nc8eierea noului contract de :nc8iriere6 cau-ată
de ne:nţelegerea asupra cuantumului c8iriei cerute de proprietar6 atrage prelungirea de drept a
contractului de :nc8iriere până la :nc8eierea noului contract'
J ?' Durata înc2irierii
.. Contractul de 'nc-iriere se 'nc-eie de re!ul# pe o durat# determinat#
Clau-a duratei "i momentul de la care :ncepe să se calcule-e sunt menţiuni obligatorii ale
contractului de :nc8iriere6 care are ca obiect locuinţe a9late :n administrarea societăţilor
comerciale'
Contractul de 'nc-iriere pentru suprafeele cu destinaia de locuin# deinute de stat
sau de unit#ile administrativ)teritoriale ale acestuia se 'nc-eie pe o durat# de 0 ani% prin
asem#nare cu durata proro!#rilor le!ale.
=n ca"ul contractelor de 'nc-iriere 'nc-eiate de proprietarii privai ai locuinei% durata
contractului este sta&ilit# prin acordul de voin# al locatorului +i c-iria+ului.
Contractul de 'nc-iriere se poate 'nc-eia 'n acest ca" +i pe durat# nedeterminat# 5art.
.?;8 alin. 5.6 C.civ.6.
!n ca-ul locuinţelor restituite 9o"tilor proprietari sau mo"tenitorilor acestora6 proprietarul
recunoscut :n %ustiţie va :nc8eia cu 9ostul cumpărător care ocupă e9ectiv locuinţa6 la cererea
acestuia6 un contract de :nc8iriere pentru o durată de cel mult ? ani 3art' .? +egea nr' .0I200. "i
art' > din O'U'G' nr' F0I.///4'
;. Prelun!irea +i 'nc-eierea anumitor contracte de 'nc-iriere
=n scopul asi!ur#rii sta&ilit#ii dreptului de folosin#% le!iuitorul a intervenit peste
voina p#rilor% prelun!ind efectele contractelor de 'nc-iriere 'nc-eiate care au ca o&iect
120
suprafee locative aflate 'n patrimoniul statului sau unit#ilor sale administrativ)teritoriale
5proro!area le!al#6.
!n vederea asigurării continuităţii contractelor de :nc8iriere pentru spaţiile cu destinaţia de
locuinţă "i pentru cele privind gara%ele din imobilele care se a9lă :n proprietatea statului sau a
unităţilor administrativ1teritoriale6 a căror durată e;piră la data de G aprilie 200F6 elemente care
vi-au interesul public "i general "i constituia situaţie de urgenţă "i totodată e;traordinară6 a 9ost
adoptată O'U'G' nr' GI200F :n temeiul căreia (Durata contractelor de :nc8iriere privind
supra9eţele locative cu destinaţie de locuinţe6 din proprietatea statului sau a unităţilor
administrativ1teritoriale6 a9late :n curs de e;ecutare la data intrării :n vigoare a ordonanţei de
urgenţă6 care e;pirau la data de G aprilie 200F au 9ost prelungite de drept pentru o perioadă de ?
ani')
La .@ mai ;11@ a intrat 'n vi!oare ,rdonana de Fr!en# nr. 88E.< mai ;11@% care
dispune c# 2Durata contractelor de 'nc-iriere privind suprafeele locative cu destinaie de
locuine din proprietatea statului sau a unit#ilor administrativ)teritoriale re!lementate de
,rdonana de Fr!en# nr. ?E;118% pentru care a operat tacita relocaţiune 'n condiiile
prev#"ute de art. .8<7 din Codul civil% 'n vi!oare la data adopt#rii ordonanei% este de 0 ani
de la data intr#rii 'n vi!oare a pre"entei ordonane de ur!en#:.
,relungirea contractelor de :nc8iriere6 rămâne valabilă "i :n ca-ul redobândirii imobilelor
respective de către 9o"tii proprietari sau de mo"tenitorii acestora după intrarea :n vigoare a
Ordonanţei de urgenţă nr' F0I.///'
!n ca-urile restituirii imobilelor către 9o"tii proprietari6 :ntre proprietari "i c8iria"i se va
:nc8eia un contract de :nc8iriere numai la cererea c8iria"ului sau a 9ostului c8iria"6 după ca-'
,roprietarii6 persoane 9i-ice sau %uridice de drept privat6 vor :nregistra noul contract de
:nc8iriere la organul 9iscal teritorial'
,ersoana %uridică6 care a deţinut sau a administrat locuinţa6 va comunica c8iria"ului titular al
contractului de :nc8iriere6 :n scris6 cu con9irmare de primire6 :n termen de .? -ile de la data
procesului1verbal de restituire a locuinţei6 9aptul ca :ncepând cu această dată poate să :nc8eie un
nou contract de :nc8iriere cu proprietarul care a redobândit locuinţa' !n acela"i timp este obligată
să pună la dispo-iţie proprietarului6 9ără plată6 copii de pe contractul de :nc8iriere "i de pe
ane;ele la acesta'
!n vederea :nc8eierii noului contract de :nc8iriere6 :n termen de 70 de -ile de la desc8iderea
rolului 9iscal6 după ca-6 proprietarul :i va noti9ica c8iria"ului sau 9ostului c8iria"6 prin e;ecutorul
%udecătoresc6 data "i locul :ntâlnirii' *oti9icarea va 9i comunicată prin scrisoare recomandată cu
con9irmare de primire'
C8iria"ul sau 9ostul c8iria" este obligat să comunice :n scris proprietarului6 cu con9irmare de
primire6 cererea de a :nc8eia un nou contract de :nc8iriere6 :n termen de cel mult 70 de -ile de la
primirea noti9icării'
!n ca-ul :n care c8iria"ul sau 9ostul c8iria" comunică proprietarului că nu cere să :nc8eie un
nou contract de :nc8iriere6 acesta este obligat să :i predea proprietarului locuinţa pe ba-ă de
proces1verbal6 :n termen de cel mult >0 de -ile de la data noti9icării prevă-ute la alin' .'
*epredarea locuinţei :năuntrul acestui termen :l :ndreptăţe"te pe proprietar să ceară :n %ustiţie
evacuarea necondiţionată a locatarilor6 cu plata daunelor1interese6 pe calea ordonanţei
pre"edinţiale'
*erespectarea de către proprietar a dispo-iţiilor privind :nc8eierea noului contract atrage
prelungirea de drept a contractului de :nc8iriere anterior până la :nc8eierea unui nou contract de
:nc8iriere' *eplata c8iriei până la :nc8eierea noului contract de :nc8iriere nu poate 9i invocată de
proprietar ca motiv de evacuare a c8iria"ului sau a 9ostului c8iria"'
+ipsa unui răspuns scris sau re9u-ul ne%usti9icat al c8iria"ului sau al 9ostului c8iria" de a
:nc8eia un nou contract de :nc8iriere :n termen de >0 de -ile de la primirea noti9icării :l
:ndreptăţe"te pe proprietar să ceară :n %ustiţie evacuarea necondiţionată a locatarilor6 cu plata
daunelor1interese6 pe calea ordonanţei pre"edinţiale'
121
<. Re'nnoirea contractului de 'nc-iriere
Sunt permise mai multe re'nnoiri succesive% ale contractului de 'nc-iriere.
=n ca"ul 'n care p#rile nu convin asupra re'nnoirii contractului de 'nc-iriere% c-iria+ul
este o&li!at s# p#r#seasc# locuina la e9pirarea termenului contractual 5art. ;< Le!ea nr.
..8E.@@/6.
C8iria"ul este obligat să părăsească locuinţa la e;pirarea termenului contractual6 dacă
locaţiunea nu s1a re:nnoit' C8iria"ul este obligat să plătească :ntreaga c8irie6 precum "i toate
c8eltuielile pentru servicii "i :ntreţinere a9erente perioadei :n care a ocupat e9ectiv locuinţa'
La 'nc-eierea unui nou contract de 'nc-iriere a locuinei% c-iria+ul are% la condiii e!ale%
drept de preferin#. El nu are% 'ns#% acest drept atunci c(nd nu +i)a e9ecutat o&li!aiile
n#scute 'n &a"a 'nc-irierii anterioare.
Dispo"iiile referitoare la e9ercitarea dreptului de preempiune 'n materia v(n"#rii sunt
aplica&ile 'n mod corespun"#tor 'n ca"ul 'n care locatorul)proprietar intenionea"# s#
v(nd# locuina care face o&iectul contractului de 'nc-iriere 5art. .?;? C.civ.6.
*oti9icarea prealabilă a re9u-ului de a re:nnoi contractul de :nc8iriere6 :n temeiul "i cu
respectarea condiţiilor prevă-ute de pre-enta ordonanţă de urgenţă6 ţine loc de o9ertă de vân-are
"i trebuie să cuprindă preţul vân-ării6 sub sancţiunea nulităţii absolute' O9erta de vân-are este
irevocabilă până la e;pirarea perioadei de :nc8iriere'
Dacă c8iria"ul noti9ică proprietarului intenţia de a cumpăra locuinţa6 sub condiţia obţinerii
unui :mprumut pentru plata preţului6 contractul de :nc8iriere se prelunge"te cu l an' +a e;pirarea
acestui termen6 dacă vân-area nu s1a per9ectat6 c8iria"ul pierde dreptul de preemţiune la
cumpărarea locuinţei'
C;ercitarea cu rea1credinţă a dreptului de preemţiune atrage răspunderea civilă a c8iria"ului
pentru daunele cau-ate proprietarului'
Dispo-iţiile privind dreptul de preemţiune al c8iria"ului "i dreptul de a se subroga
cumpărătorului sunt aplicabile "i :n ca-ul :n care proprietarul vinde locuinţa :nainte de e;pirarea
perioadei de :nc8iriere'
Cumpărătorul este dator să respecte contractul de :nc8iriere :nc8eiat :n scris "i :nregistrat la
organul 9iscal teritorial6 cu e;cepţia ca-ului :n care :ncetarea :nc8irierii din cau-a vân-ării a 9ost
prevă-ută :n contractul de :nc8iriere'
C-iria+ul are un drept de preemiune numai dac# proprietarul intenionea"# s#
'nstr#ine"e dreptul de proprietate 5inclusiv numai nuda proprietate6 asupra locuinei prin
2v(n"are3.
*u e9ist# un drept de preemiune c(nd proprietarul 'nstr#inea"# locuina pe alt# cale
5contract de donaie% de 'ntreinere% mo+tenire le!al# sau testamentar#6.
Capitolul III
Efectele contractului de 'nc-iriere
Secţiunea I – 'bligaţiile proprietarului 9locatorului*
Locatorul are o&li!aia principal# de a asi!ura c-iria+ului folosina lini+tit# +i util# a
locuinei 'n tot timpul locaiunii.
122
,entru reali-area ei6 +egea locuinţei "i contractul1cadru de :nc8iriere pentru supra9eţele cu
destinaţie de locuinţă prevăd că locatorul este obligat săH
a4 să predea c8iria"ului locuinţa :n stare normală de 9olosinţăD
b4 să ia măsuri pentru repararea "i menţinerea :n stare de siguranţă :n e;ploatare "i de
9uncţionalitate a clădirii pe toată durata :nc8irierii locuinţeiD
c4 să :ntreţină :n bune condiţii elementele structurii de re-istenţă a clădirii6 elementele de
construcţie e;terioare ale clădirii 3acoperi"6 9aţadă6 :mpre%muiri6 pavimente46 curţile "i grădinile6
precum "i spaţiile comune din interiorul clădirii 3casa scării6 casa ascensorului6 8oluri6 coridoare6
subsoluri6 scări e;terioare4D
.
d4 să :ntreţină :n bune condiţii instalaţiile comune proprii clădirii 3ascensor6 8idro9or6
instalaţii de alimentare cu apă6 de canali-are6 instalaţii electrice "i de ga-e6 tele9onice etc'4'
Tot :n sarcina proprietarului sunt "i reparaţiile6 indi9erent de natura lor6 determinată de un ca-
de 9orţă ma%oră 3inundaţii6 seisme etc'4'
Dacă :nsă lucrul a pierit total sau devine inutili-abil6 contractul se des9ace de drept "i
proprietarul nu poate 9i obligat să1. reconstruiască'
Cu privire la restrângerea 9olosinţei locatarului pentru e9ectuarea reparaţiilor urgente6 "i c8iar
evacuarea acestuia6 sunt aplicabile dispo-iţiile Codului civil'
!n ca-ul ne:ndeplinirii de către proprietar a obligaţiilor care :i revin cu privire la :ntreţinerea
"i repararea locuinţei :nc8iriate6 lucrările pot 9i e;ecutate de către c8iria"i :n contul
proprietarului6 reţinând contravaloarea acestora din c8irie6 dacă degradarea produsă este de
natură să a9ecte-e 9olosinţa normală a clădirii sau a locuinţei "i numai atunci când proprietarul6 la
sesi-area scrisă a c8iria"ului6 nu a luat măsuri de e;ecutare a lucrării6 :n termen de 70 de -ile de
la data sesi-ării'
!n s9âr"it6 proprietarul are obligaţia să plătească6 la cererea c8iria"ului6 despăgubiri pentru
sporul de valoare adus locuinţei prin :mbunătăţirile necesare "i utile6 e9ectuate cu aprobările
prevă-ute de lege6 con9irmate de c8iria" pe ba-ă de acte %usti9icative'
,ână la ac8itarea integrală a despăgubirilor de către proprietar6 c8iria"ul are drept de retenţie
asupra locuinţei'
!n ca-ul :nstrăinării locuinţei6 c8iria"ul poate pretinde plata despăgubirilor de la noul
proprietar'
C8iria"ii din locuinţele care au 9ost restituite6 potrivit legii6 9o"tilor proprietari sau
mo"tenitorilor acestora6 au dreptul la despăgubiri de la persoana :ndreptăţită căreia i s1a restituit
locuinţa dacă aceasta a 9ost preluată cu titlu valabil6 "i respectiv de la stat sau de la unitatea
deţinătoare a imobilului dacă imobilul care se restituie a 9ost preluat 9ără titlu valabil'
Secţiunea a II-a – 'bligaţiile c2iriaşului
a4 ,&li!aia principal# a c-iria+ului este plata c-iriei% ca ec-ivalent al folosinei
locuinei.
*oţiunile pre-entate cu privire la c8irie :n cadrul contractului de locaţiune6 sunt valabile "i cu
privire la contractul de :nc8iriere6 ,reci-ăm :nsă că plata c8iriei :n ca-ul :n care obiectul
contractului de :nc8iriere :l 9ormea-ă locuinţa proprietatea unităţilor administrative1teritoriale
sau a statului este portabilă6 de ce se 9ace la sediul locatorului6 "i nu c8erabilă'
1
(+ucrările de reparaţii 9ăcute unui imobil revin :n e;clusivitate proprietarului6 când degradările s1au produs ca
urmare a unui ca- de 9orţă ma%oră6 ca6 de e;emplu6 a unui seism' !ntr1o atare situaţie6 lucrările6 indi9erent de natura
lor6 urmea-ă a se e9ectua de către proprietar6 deoarece 9orţa ma%oră care a cau-at degradările :nlătură obligaţia
c8iria"ului de a e9ectua lucrările care1i revin potrivit legii') T'S'6 S'c'6 Dec' nr' .0FI./G.6 C'D'6 p' GF'
123
!n acest sens :n contractul1cadru privind :nc8irierea locuinţelor de stat 3ne;a .2 a H'G' nr'
.2@?I2000 privind aprobarea *ormelor metodologice de aplicare a prevederilor +egii locuinţei
nr' ..FI.//>4 se prevede la art' <<' C8iria a9erentă locuinţei ce 9ace obiectul contractului'
(C8iria lunară este de TT'' lei6 calculată :n con9ormitate cu prevederile legale' C8iria se
datorea-ă :ncepând cu data de TTTTTTTT "i se ac8ită :n contul proprietarului nr'
TTTT'' la $anca TTTTTT'' până la data de TTTTT'' '
+a data :nc8eierii pre-entului contract c8iria"ul a ac8itat proprietarului6 cu anticipaţie6 suma
de TTTTT' lei6 repre-entând c8iria a9erentă locuinţei pe o perioadă de TTT luni'
C8iria se va plăti lunar6 :ncepând cu data de TTTTT6 la sediul TTTTT'6 :n contul
TTTTT''T '
,e durata :nc8irierii cuantumul c8iriei se va putea modi9ica :n următoarele situaţii :n care
părţile cad de accordH TTTTTTTTTTT '
Orice modi9icare a cuantumului c8iriei se va comunica :n scris c8iria"ului cu 70 de -ile
:nainte de termenul scadent de plată'
*eplata la termen a c8iriei atrage o penali-are de 06?S asupra sumei datorate6 pentru 9iecare
-i de :ntâr-iere6 :nceoând cu prima -i care urmea-ă celei :n care suma a devenit e;igibilă6 9ără ca
ma%orarea să poată depă"i totalul c8iriei restante')
,e lângă plata c8iriei6 c8iria"ul are "i următoarele obligaţiiH
&6 s# foloseasc# locuina conform destinaiei ei +i ca un &un proprietarA c-iria+ul poate
su&'nc-iria% modifica sau 'm&un#t#i locuina deinut#% numai cu acordul preala&il scris +i
'n condiiile sta&ilite de proprietar% dac# acestea nu sunt inter"ise prin contractul de
'nc-iriere principalA
.
c6 s# efectue"e lucr#rile de 'ntreinere% reparaii sau 'nlocuire a elementelor de
construcii +i instalaii din folosina e9clusiv#A
d6 s# repare sau s# 'nlocuiasc# elementele de construcii +i de instalaii deteriorate din
folosina comun#% ca urmare a folosirii lor necorespun"#toare% indiferent dac# acestea sunt
'n interiorul sau 'n e9teriorul cl#diriiA
(!n clădirile cu mai multe apartamente6 c8iria"ii au dreptul de a :ntrebuinţa părţile "i
instalaţiile de 9olosinţă comună ale clădirii potrivit cu destinaţia 9iecăreia'
C8iria"ii sunt obligaţi să contribuie la c8eltuielile pentru iluminarea6 :ncăl-irea6 curăţirea
părţilor "i instalaţiilor de 9olosinţă comună6 precum "i la orice alte c8eltuieli pe care legea le
stabile"te :n sarcina lor 3art' .G2/ C'civ'4'
e6 s# asi!ure cur#enia +i i!ieni"area 'n interiorul locuinei +i la p#rile de folosin#
comun# pe toat# durata contractului de 'nc-iriereA
f6 s# predea% la mutarea din locuin#% proprietarului locuina 'n stare normal# de
folosin# +i cur#enie% +i cu o&iectele de inventar trecute 'n procesul)ver&al de predare)
primire 'ntocmit la preluarea locuineiA
1
(+ocatarul are obligaţia de a :ntrebuinţa lucrul :nc8iriat ca un bun proprietar pentru că răspunde de stricăciunile "i
pierderile petrecute :n cursul 9olosinţei6 dacă nu 9ace dovada că nu se datorea-ă culpei sale'
Obligaţia locatarului de a :ntrebuinţa locuinţa :nc8iriată ca un bun proprietar implică "i obligaţia de a o :ntreţine tot
timpul locaţiunii :n starea :n care i1a 9ost predată6 a9ară de ca-ul când dovede"te că stricăciunile "i pierderile nu1i
sunt imputabile lui sau sublocatarilor' +a :ncetarea locaţiunii6 c8iria"ul este obligat să restituie locuinţa :n starea :n
care i1a 9ost predată con9orm inventarului' !n lipsa unui inventar operea-ă pre-umţia că a 9ost primită :n bună stare6
dar această pre-umţie poate 9i combătută de c8iria" prin proba contrară' Tot locatarul trebuie să 9acă dovada că
pierderea sau deteriorarea bunului nu1i este imputabilă6 :ntrucât se datorea-ă vec8imii6 9orţei ma%ore sau unui ca-
9ortuit)' T'S'6 S'c'6 Dec' nr' >7@I./@G6 C'D'6 p' G7'
(Obligaţia locatarului de a :ntrebuinţa locuinţa :nc8iriată ca un bun proprietar implică "i obligaţia de a o :ntreţine tot
timpul locaţiunii :n starea :n care i1a 9ost predată6 a9ară numai dacă dovede"te că stricăciunile "i pierderile nu1i sunt
imputabile lui sau sublocatarilor' la :ncetarea locaţiunii c8iria"ul este obligat să restituie locuinţa :n starea :n care i1a
9ost predată6 con9orm inventarului' !n lipsa unui inventar operea-ă pre-umţia că a 9ost primită :n bună stare6 dar
această pre-umţie poate 9i combătută de c8iria" prin proba contrară' Tot locatorul trebuie să 9acă dovada că pierderea
sau deteriorarea bunului nu1i este imputabilă6 :ntrucât se datorea-ă vec8imii 9orţei ma%ore sau unui ca- 9ortuit')
Trib'Supr'6 S'civ'6 Deci-ia nr' >7@I.7 aprilie ./@G6 (&epertoriu ./@?1./G0)6 p' .0G'
124
!6 s# comunice% 'n termen de <1 de "ile% proprietarului orice modificare produs# 'n
venitul net al familiei% su& sanciunea re"ilierii contractului de 'nc-iriereA
-6 s# pl#teasc# cu re!ularitate cotele ce 'i revin din c-eltuielile de 'ntreinere a p#rilor
+i instalaiilor de folosin# comun# ale cl#dirii 5de e9emplu ascensorul6 +i c-eltuielile pentru
ap#% canali"are% iluminat% 'nc#l"ire% inclusiv pentru formarea fondului de rulment +i
c-eltuielile de reparaii.
Degradările produse la părţile comune ale imobilului din vina c8iria"ilor se vor suporta de
c8iria"ul care a produs degradarea6 :n ca-ul :n care acesta a putut 9i identi9icat6 sau de toţi cei
care au acces "i 9olosesc :n comun bunul degradat6 :n situaţia :n care nu s1a putut identi9ica
persoana care a produs stricăciunea'
Obligaţiile c8iria"ului cu privire la :ntreţinerea "i repararea spaţiului :nc8iriat se păstrea-ă "i
:n ca-ul sub:nc8irierii locuinţei'
Sunt nule de drept orice clau-e cuprinse :n contractul de :nc8iriere care ar obliga c8iria"ul să
recunoască sau să plătească :n avans proprietarului orice sumă6 cu titlu de reparaţie :n sarcina
proprietarului6 care ar prevedea responsabilitatea colectivă a c8iria"ilor :n ca- de degradare a
elementelor de construcţii "i a instalaţiilor6 a obiectelor "i dotărilor a9erente spaţiilor comune6 sau
care ar impune c8iria"ilor să 9acă asigurări de daune'
Capitolul IV
Contractul de su&'nc-iriere
Spre deose&ire de su&locaiune% admis# 'n principiu f#r# restricii de Codul civil%
c-iria+ul poate su&'nc-iria locuina deinut# numai cu acordul preala&il scris +i 'n
condiiile sta&ilite de proprietar.
2C-iria+ul poate ceda contractul de 'nc-iriere a locuinei sau su&'nc-iria locuina
numai cu acordul scris al locatorului% ca" 'n care% 'n lipsa unei stipulaii contrare%
cesionarul% respectiv su&locatarul% r#spunde solidar cu c-iria+ul pentru o&li!aiile asumate
fa# de locator prin contractul de 'nc-iriere: prevede art. .?<< C.civ.
Sublocatarul 3subc8iria"ul4 nu se poate prevala de nici un drept :mpotriva proprietarului "i
nici asupra oricărui titlu de ocupare al locuinţei'
Contractul de sub:nc8iriere se :nregistrea-ă prin gri%a locatarului principal la organele 9iscale
teritoriale'
Dac# su&'nc-irierea a fost f#cut# f#r# acordul s#u sau c-iar 'mpotriva clau"ei care
inter"ice su&'nc-irierea% locatorul poate cere 'n $ustiie fie e9ecutarea o&li!aiilor din
contractul principal 5cu consecina evacu#rii su&locatarului6% fie re"oluiunea contractului
principal cu daune)interese.
*u se asimilea-ă cu sub:nc8irierea permisiunea acordată de locatar unor persoane să se
9olosească temporar de locuinţa pe care o ocupă 3persoane tolerate4' Persoanele tolerate nu au
nici un titlu locativ +i pot fi evacuate ad nutuum% adic# la simpla cerere a locatorului.
Sub:nc8irierea consimţită de locator produce :ntre locatarul principal "i sublocatar toate
e9ectele locaţiunii'
De"i consimţit de locator 3proprietar46 contractul de sub:nc8iriere nu produce e9ecte 9aţă de
el6 ne9iind parte contractantă6 "i6 prin urmare6 locatorul6 respectiv6 subc8iria"ul nu au acţiuni
directe unul :mpotriva celuilalt6 putând acţiona numai pe calea acţiunii oblice 3subrogatorii4'
125
,entru toate stricăciunile aduse locuinţei sau pentru daunele produse proprietarului de
persoana care a sub:nc8iriat locuinţa6 titularul contractului de :nc8iriere va rămâne răspun-ător :n
continuare 9aţă de proprietar'
.
Sub:nc8irierea poate :nceta datorită unor motive care privesc contractul de sub:nc8iriere
3nee;ecutarea obligaţiilor6 :mplinirea termenului6 denunţare unilaterală etc'46 dar "i6 :ntrucât este
un drept derivat din drepturile locatarului principal6 o dată cu :ncetarea dreptului de a 9olosi
locuinţa al acestuia din urmă'
=n toate ca"urile% evacuarea su&locatarului 5su&c-iria+ului6 se poate face numai prin
-ot#r(re $udec#toreasc#.
Capitolul V
Sc-im&ul de locuine
Sc-im&ul de locuine poate fi voluntar sau o&li!atoriu.
Secţiunea I – "c2imbul voluntar de locuinţe
Titularii de contracte de 'nc-iriere pot face 'ntre ei sc-im& de locuine% cu avi"ul
autorit#ii care a apro&at 'nc-irierea sau% dup# ca"% cu acordul proprietarului locuinei
5art. << Le!ea nr. ..8E.@@/6.
Cu condiţia aprobărilor corespun-ătoare6 sc8imbul poate avea ca obiect "i locuinţe care 9ac
parte una din 9ondul de stat "i cealaltă este proprietate particulară'
Sc-im&ul de locuine produce efectele unei du&le cesiuni de crean#% av(nd ca o&iect
drepturile de folosin# locativ#% dar al unei du&le dele!aii perfecte 5sau novaii prin
sc-im&are de de&itori6% 'ntruc(t prin sc-im& se transmit +i o&li!aiile% cosc-im&a+ii fiind
eli&erai fa# de creditorii iniiali.
Secţiunea a II-a $ "c2imbul obligatoriu de locuinţe
Sc-im&ul o&li!atoriu de locuine este re!lementat de art. ;<);0 din ,.F.D. nr. 81E.@@@.
Proprietarii au dreptul s# cear# +i s# o&in# mutarea c-iria+ilor din spaiile cu
destinaia de locuin# pe calea unui sc-im& o&li!atoriu.
Pentru aceasta% proprietarul este o&li!at s# pun# la dispo"iia c-iria+ului cu contract de
'nc-iriere% un alt spaiu cu destinaia de locuin# 'n aceea+i localitate sau 'ntr)o alt#
localitate cu acordul c-iria+ului% cu asi!urarea e9i!enelor minimale prev#"ute 'n ane9a nr.
. la Le!ea nr. ..8E.@@/.
Dacă locuinţa o9erită :n sc8imb este proprietatea altei persoane6 contractul de :nc8iriere se
:nc8eie de către aceasta pentru un termen care nu poate 9i mai mic decât cel prevă-ut :n
contractul iniţial'
C8iria"ul nu este obligat să se mute dacă6 :n locuinţa care i se o9eră :n sc8imb6 nu i se asigură
supra9aţa locuibilă "i numărul de camere la care este :ndreptăţit con9orm ordonanţei de urgenţă6
dar nici nu poate pretinde o supra9aţă locuibilă sau un număr de camere mai mare decât cele la
care este :ndreptăţit sau decât cele pe care le deţine cu c8irie "i nici condiţii mai bune de locuit
decât cele pe care el le are :n locuinţa din care urmea-ă să se mute'
1
(<ncendierea imobilului de către subc8iria" nu are6 :n raport cu locatarul principal6 valoarea unui ca- 9ortuit "i ca
atare nu1l apără de răspunderea ce decurge pentru el din obligaţiile contractuale') T'S'6 S'p'6 Dec' nr' G?7I./@76
&'&'D'6 nr' .0I./@F6 p' ?G1>2'
126
*u i se va putea cere c8iria"ului să se mute :ntr1o locuinţă insalubră "i nici să accepte o
locuinţă lipsită de dependinţele strict necesare 3bucătărie6 baie6 UC4 prevă-ute :n contractul de
:nc8iriere a locuinţei din care urmea-ă să se mute'
C8iria"ul nu va putea :nsă să invoce6 ca motiv al re9u-ului de a se muta6 9aptul că locuinţa
o9erită este situată :ntr1un cartier peri9eric6 că este mai puţin con9ortabilă din cau-a 9elului di9erit
de :ncăl-ire6 că nu are curte6 ori din cau-a eta%ului la care se a9lă locuinţa o9erită :n sc8imb'
C8iria"ul poate 9i evacuat "i din gara%ul deţinut6 dacă acesta a aparţinut6 la data preluării de
către stat6 locuinţei din care urmea-ă să se mute6 c8iar dacă proprietarul nu poate să :i o9ere
c8iria"ului un alt gara% la sc8imb'
.
Liti!iile dintre proprietari +i c-iria+i% le!ate de sc-im&ul o&li!atoriu de locuin#% sunt
de competena $udec#toriei 'n ra"a c#reia se afl# imo&ilul.
Lot#r(rea pronunat# de $udec#torie poate fi atacat# cu recurs. Lot#r(rea instanei de
recurs este definitiv# +i irevoca&il#.
Sc-im&ul o&li!atoriu de locuine este prev#"ut +i 'n art. .0 alin. . din Le!ea nr. .1E;11.
'n ca"ul restituirii 'n natur#% prin procedurile administrative prev#"ute de le!e% de locuine
fo+tilor proprietari sau mo+tenitorilor acestora> 28n cazul în care c2iriaşului i se pune la
dispoziţie o altă locuinţă corespunzătoare+ acesta este obligat să elibereze de îndată locuinţa
ocupată3. =n opinia noastr#% criteriile de definire a locuinei corespun"#toare sunt cele
prev#"ute de ,.D. nr. 81E.@@@.
Capitolul VI
=ncetarea contractului de 'nc-iriere
Contractul de 'nc-iriere 'ncetea"# prin> acordul p#rilor% e9pirarea duratei 'nc-irierii%
denunarea unilateral# a contractului de 'nc-iriere de c#tre c-iria+% re"ilierea contractului
'n ca"ul nee9ecut#rii o&li!aiilor sau s#v(r+irii de c#tre c-iria+ a unor fapte culpa&ile%
decesul sau p#r#sirea locuinei de c#tre c-iria+% pieirea locuinei% desfiinarea titlului
locatorului +i 'nstr#inarea locuinei'
2
a4 Acordul p#rilor (mutuus dissensus) este o procedură simetrică cu cea a :nc8eierii
contractului (mutuus consensus).
b4 E9pirarea duratei 'nc-irierii
=n ca"ul 'n care p#rile nu convin asupra re'nnoirii contractului de 'nc-iriere% c-iria+ul
este o&li!at s# p#r#seasc# locuina la e9pirarea termenului contractual 5art. ;< Le!ea nr.
..8E.@@/.
Dispo"iia de mai sus nu se aplic# 'n ca"ul 'n care ar e9ista un ca" de proro!are le!al# a
contractului de 'nc-iriere.
c4 Denunarea unilateral# a contractului de c#tre c-iria+'
.
1
(C8iria"ul bene9icia-ă de protecţie6 con9orm OUG nr' F0I./// aprobată prin +egea nr' 2FI200.6 numai pentru
locuinţa ce s1a restituit proprietarul deposedat :n mod abu-iv de stat6 iar nu "i pentru gara%6 din care poate 9i
evacuat') <'C'C'J'6 Jurisprudenţa secţiei civile pe anul 200?6 nr' .?76 p' 7G?'
2
(Contractul de :nc8iriere care a luat 9iinţă :nainte de a 9i vândut imobilul este opo-abil noului proprietar6 dacă a
9ost :nc8eiat :n 9ormă autentică ori prin :nscris sub semnătură privată cu dată certă6 iar :n contract nu s1a prevă-ut
des9iinţarea sa din cau-a vân-ării' Cât prive"te un contract de :nc8iriere prelungit :n puterea legii6 el poate 9i invocat
9aţă de dobânditorul imobilului c8iar dacă nu sunt :ndeplinite aceste condiţii de 9ormă') T'S'6 S'c'6 Dec' nr'
.F??I./@@6 &'&'D'6 nr' /I./@G6 p' ?2'
1
(!ntrucât la ba-a :nc8eierii contractelor stă6 :n general6 libertatea de voinţă6 urmea-ă că "i c8iria"ul poate denunţa6
unilateral6 contractul de locaţiune6 dar sub condiţia de a1l anunţa pe proprietar :n scris' După mani9estarea de voinţă
a c8iria"ului :n acest sens "i :ndeplinirea obligaţiei de a1l anunţa pe proprietar6 denunţarea contractului :"i produce
e9ectele6 c8iar dacă pentru o locuinţă ocupată de o 9amilie se :nc8eie un singur contract de :nc8iriere' Denunţarea
127
Atunci c(nd contractul de 'nc-iriere s)a 'nc-eiat f#r# determinarea duratei +i nu s)a
convenit altfel% c-iria+ul poate denuna contractul prin notificare% cu respectarea unui
termen de preavi" pare nu poate fi mai mic dec(t sfertul intervalului de timp pentru care s)
a sta&ilit plata c-iriei.
!n ca-ul de mai sus6 locatorul poate denunţa contractul prin noti9icare cu respectarea unui
termen de preavi- care nu poate 9i mai mic deH
a4 >0 de -ile6 dacă intervalul de timp pentru care s1a stabilit plata c8iriei este de o lună sau
mai mareD
b4 .? -ile6 dacă intervalul de timp pentru care s1a stabilit plata c8iriei este mai mic de o
lună 3art' .G2F alin' 324 C'civ'4'
Dac# 'nc-irierea este pe durat# determinat#% locatarul poate denuna unilateral
contractul prin notificare% cu respectarea unui termen de preavi" de cel puin /1 de "ile.
,rice clau"# contrar# este considerat# nescris#.
!n ca-ul :n care :nc8irierea este pe durată determinată iar :n contract s1a prevă-ut că locatorul
poate denunţa unilateral contractul :n vederea satis9acerii nevoilor locative proprii sau ale
9amiliei sale6 acestei denunţări i se aplică termenul de preavi- prevă-ut la art' .G2F alin' 324
C'civ'
d6 Re"ilierea contractului de 'nc-iriere
Re"ilierea contractului de 'nc-iriere poate fi o&inut# de partea care este pre$udiciat#
prin nee9ecutarea o&li!aiilor ce revin celeilalte p#ri.
De asemenea% locatorul poate cere instanei re"ilierea contractului de 'nc-iriere +i 'n
ca"ul 'n care c-iria+ul% mem&rii familiei sale sau alte persoane c#rora el le)a 'n!#duit% 'n
orice mod% folosirea% deinerea sau accesul 'n locuin#% fie au un comportament care face
imposi&il# convieuirea cu celelalte persoane care locuiesc 'n acela+i imo&il sau 'n imo&ile
aflate 'n vecin#tate% fie 'mpiedic# folosirea normal# a locuinei sau a p#rilor comune 5art.
.?<1 C.civ.6.
,otrivit art' 2F din +egea nr' ..FI.//> (&e-ilierea contractului de :nc8iriere :nainte de
termenul stabilit se 9ace :n următoarele condiţiiH
a4 la cererea c8iria"ului6 cu condiţia noti9icării prealabile :ntr1un termen de minimum >0 de
-ileD
b4 la cererea proprietarului atunci cândH
– c8iria"ul nu a ac8itat c8iria cel puţin 7 luni consecutivD
– c8iria"ul a pricinuit :nsemnate stricăciuni locuinţei6 clădirii :n care este situată aceasta6
instalaţiilor6 precum "i oricăror alte bunuri a9erente lor6 sau dacă :nstrăinea-ă 9ără drept părţi ale
acestoraD
– c8iria"ul are un comportament care 9ace imposibilă convieţuirea sau :mpiedică 9olosirea
normală a locuinţeiD
– c8iria"ul nu a respectat clau-ele contractualeD
– la cererea asociaţiei de proprietari6 atunci când c8iria"ul nu "i1a ac8itat obligaţiile ce1i revin
din c8eltuielile comune pe o perioadă de 7 luni6 dacă au 9ost stabilite6 prin contractul de
:nc8iriere6 :n sarcina c8iria"ului'
Dac# prin le!e nu se prevede altfel% evacuarea c-iria+ului se face 'n &a"a unei -ot#r(ri
$udec#tore+ti.
contractului :"i produce e9ectele6 c8iar dacă pentru o locuinţă ocupată de o 9amilie se :nc8eie un singur contract de
:nc8iriere' Denunţarea contractului de către un membru de 9amilie nu este condiţionată6 :n ceea ce1l prive"te pe el
personal6 de consimţământul celorlalţi membri de 9amilie6 de vreme ce nici dreptul de a 9i locatar6 cu drepturi
proprii6 nu este condiţionat de un atare consimţământ6 9iecare membru al 9amiliei putând invoca autonom bene9iciul
contractului :n virtutea dreptului său locativ propriu' &enunţării valabile la contractul de :nc8iriere nu i se poate
opune nici 9aptul că asemenea contracte6 privind supra9eţe locative cu destinaţia de locuinţă6 indi9erent de proprietar6
au 9ost prelungite de drept6 :ntrucât termenul 9i;at este stabilit :n 9avoarea c8iria"ului6 care poate renunţa oricând la
bene9iciul său prin act unilateral de voinţă') Trib'Supr'6 S'civ'6 Deci-ia nr' ./G>I70 nov' ./@>6 (&epertoriu ./@?1
./G0)6 p' .0>1.0@'
128
C8iria"ul este obligat la plata c8iriei prevă-ute :n contract până la data eliberării e9ective a
locuinţei6 precum "i la repararea pre%udiciilor de orice natură cau-ate locatorului până la acea
dată 3art' .G7. C'civ'4'
!n lipsa unei interdicţii stipulate :n acest sens6 "i alte persoane pot locui :mpreună cu
c8iria"ul6 ca- :n care vor 9i ţinute solidar cu acesta6 pe durata 9olosinţei e;ercitate6 pentru oricare
dintre obligaţiile i-vorâte din contract'
=ncetarea% din orice cau"#% a contractului de 'nc-iriere% precum +i -ot#r(rea
$udec#toreasc# de evacuare a c-iria+ului sunt de drept opo"a&ile +i se e9ecut# 'mpotriva
tuturor persoanelor care locuiesc% cu titlu sau f#r# titlu% 'mpreun# cu c-iria+ul 5art. .?<;
C.civ.6'
.
, situaie special# este re!lementat# de art. .?;7 C.civ. 2Dac# imo&ilul 'nc-iriat% prin
structur# sau prin starea sa% constituie o prime$die !rav# pentru s#n#tatea celor care
lucrea"# sau locuiesc 'n el% c-iria+ul% c-iar dac# a renunat la acest drept% va putea re"ilia
contractul de 'nc-iriere% 'n condiiile le!ii.
C-iria+ul are dreptul +i la daune)interese dac#% la data 'nc-eierii contractului% nu a
cunoscut viciile &unului.:
e4 Decesul c-iria+ului titular de contract
Contractul de 'nc-iriere a locuinei 'ncetea"# 'n termen de <1 de "ile de la decesul
c-iria+ului.
Su&'nc-irierea consimit# de c-iria+ 'ncetea"# deasemenea la e9pirarea termenului
prev#"ut mai sus 5art. .?<8 C.civ.6.
Contractul de :nc8iriere :ncetea-ă :n termen de 70 de -ile de la data :nregistrării decesului6
dacă persoanele :ndreptăţite nu au solicitat locuinţa6 adică continuarea contractului de :nc8iriere'
Capitolul VII
Soluionarea liti!iilor locative
,rice liti!iu 'n le!#tur# cu aplicarea prevederilor Le!ii locuinei se soluionea"# de
c#tre instanele $udec#tore+ti.
Competena material# aparine instanei de drept comun 5$udec#toriei6% iar cea
teritorial#% este alternativ#% adic# pe l(n!# instana de drept comun% care este instana 'n
circumscripia c#reia se afl# domiciliul p(r(tului 5art. .1; C.pr.civ.6 este competent# +i
instana locului unde se afl# imo&ilul pentru cererile ce i"vor#sc dintr)un raport de
locaiune a imo&ilului 5art. .1? pct. 86 C.proc.civ.6.
1
(!n ca-ul :n care unul dintre soţi are o comportare necorespun-ătoare 9aţă de ceilalţi locatari din imobil6 nu se
poate dispune numai evacuarea lui6 ci "i a celuilalt soţ' ltminteri6 s1ar a%unge să se dispună separarea %udecătorească
a domiciliului6 de"i domiciliului comun al soţilor este de natura căsătoriei6 iar potrivit legii6 au dreptul la o singură
locuinţă' ceastă soluţie se impune "i pentru considerentul că6 :n concepţia legiuitorului6 titularul contractului de
:nc8iriere6 :mpreună cu membrii săi de 9amilie6 9ormea-ă un colectiv cu acelea"i interese "i6 9iind cu toţii obligaţi să
respecte prevederile legii6 rămân răspun-ători pentru 9aptele ce atrag evacuarea6 c8iar dacă sunt săvâr"ite numai de
către unii dintre ei') Trib'Supr'6 S'civ'6 Deci-ia nr' .72>I.2 august ./@>6 (&epertoriu ./@?1./G0)6 p' .0/'
129
,rin derogare de la această competenţă6 orice litigiu dintre c8iria" "i proprietar cu privire la
nivelul "i plata c8iriei se soluţionea-ă de către %udecătoria :n a cărei ra-ă teritorială este situată
locuinţa 3art' F2 O'G' nr' F0I.///4'
+a 9el6 :n mod derogatoriu de la dreptul comun6 litigiile dintre proprietari "i c8iria"i6 legate
de sc8imbul obligatoriu de locuinţe6 sunt de competenţa %udecătoriei :n ra-a căreia se a9lă
imobilul'
!n materia sc8imbului obligatoriu de locuinţe6 O'G' nr' F0I./// derogă de la dreptul comun
"i :n privinţa căilor de atac6 suprimând calea de atac a apelului'
Hotărârea pronunţată de %udecătorie :n materia sc8imbului obligatoriu de locuinţe poate 9i
atacată cu recurs' Hotărârea instanţei de recurs este de9initivă "i irevocabilă 3art' 2?4'
Credem c# aceste e9cepii sunt de strict# interpretare +i nu pot fi e9tinse prin analo!ie
la orice liti!iu locativ.
Cvacuarea c8iria"ului se 9ace numai pe ba-a unei 8otărâri %udecătore"ti irevocabile6
pronunţată 9ie pe calea acţiunii de drept comun6 9ie pe calea ordonanţei pre"edinţiale6 dacă
condiţiile de admisibilitate ale acesteia sunt :ndeplinite'
Cvacuarea pe calea ordonanţei pre"edinţiale este indicată e;pres "i condiţiile ei de
admisibilitate sunt pre-umate a 9i :ndeplinite :n ca-ul :n care c8iria"ul6 căruia proprietarul i1a
9ăcut propunerea :nc8eierii unui nou contract de :nc8iriere6 nu răspunde :n scris :n termen de >0
de -ile de la primirea noti9icării sau re9u-ă ne%usti9icat să :nc8eie noul contract'
!n acest ca-6 proprietarul poate cere :n %ustiţie evacuarea necondiţionată a locatarilor6 cu plata
daunelor1interese6 pe calea ordonanţei pre"edinţiale 3art' .. alin' 2 O'G' nr' F0I.///4'
Capitolul VIII
Locuine cu destinaie special#
Le!ea nr. ..8E.@@/ prevede norme speciale privind 'nc-irierea locuinelor sociale%
locuinelor de serviciu +i intervenie% locuinelor de necesitate +i locuinelor de protocol.
Re!imul 'nc-irierii prev#"ut de le!ea special# pentru locuinele sociale6 locuinele de
necesitate% locuinele de serviciu% locuinele de intervenie +i locuinele de protocol se
'ntre!e+te cu prevederile codului civil 5art. .?<0 C.civ.6'
Secţiunea I $ :ocuinţa socială
Locuina social# este locuina care se atri&uie cu c-irie su&venionat# unor persoane
sau familii a c#ror situaie economic# nu le permite accesul la o locuin# 'n proprietate sau
'nc-irierea unei locuine 'n condiiile pieei.
Locuina social# nu poate fi v(ndut# c-iria+ului.
.
Constituirea 9ondului de locuinţe sociale se 9ace prin reali-area de construcţii noi "i prin
reabilitarea unor construcţii e;istente'
Consiliile locale controlea-ă "i răspund de 9ondul de locuinţe sociale situate pe teritoriul
unităţilor administrativ1teritoriale respective'
+ocuinţele sociale aparţin domeniului public al unităţilor administrativ1teritoriale "i se vor
amplasa numai pe terenurile acestora'
1
(+ocuinţa socială6 :nc8iriată cu această destinaţie6 e;pres prevă-ută :n contract6 nu poate 9i vândută c8iria"ului –
care invocă dispo-iţiile +egii nr' >.I.//0 "i ale +egii nr' G?I.//2 – c8iar dacă a 9ost construită anterior +egii nr'
..FI.//> – care6 prin art' F@6 inter-icea vân-area acestor locuinţe – deoarece acest act normativ a de9initivat regimul
locuinţelor care de%a aveau acest statut6 e;ceptate de la vân-are') <'C'C'J'6 Jurisprudenţa secţiei civile pe anul 200?6
nr' .?>6 p' 7G/'
130
+ocuinţa socială se reali-ea-ă cu respectarea supra9eţei utile "i a dotărilor stabilite :n limita
supra9eţei construite6 potrivit e;igenţelor minimale pentru locuinţe prevă-ute :n +egea locuinţei'
,entru locuinţele sociale reali-ate prin reabilitarea construcţiilor e;istente6 se consideră
obligatorii numai prevederile legate de dotarea minimă'
u acces la locuinţă socială6 :n vederea :nc8irierii6 9amiliile cu un venit mediu net lunar
reali-at pe ultimele .2 luni sub mediul venitului net lunar pe 9amilie comunicat de <nstitutul
*aţional de Statistică pe luna anterioară celei :n care se adresea-ă cererea'
*ivelul minim ast9el calculat va 9i corectat periodic de Guvern6 :n 9uncţie de evoluţia
situaţiei economice "i sociale'
+ocuinţele sociale se reparti-ea-ă de către consiliile locale pe ba-a criteriilor stabilite anual
de acestea6 :n condiţiile prevederilor +egii nr' ..FI.//>6 "i de ele pot bene9icia6 :n ordinea de
prioritate stabilită de consiliile locale6 următoarele categorii de persoaneH tinerii căsătoriţi care au
9iecare vârsta de până la 7? de ani6 tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială "i care au
:mplinit vârsta de .G ani6 invali-ii de gradul < "i <<6 persoanele 8andicapate6 pensionarii6 veteranii
"i văduvele de ră-boi6 bene9iciarii prevederilor +egii nr' F2I.//06 republicată6 "i ai
Decretului1+ege nr' ..GI.//06 republicat6 alte persoane sau 9amilii :ndreptăţite'
Contractul de :nc8iriere se :nc8eie de către primar sau de către o persoană :mputernicită de
acesta cu bene9iciarii stabiliţi de consiliul local6 pe o perioadă de ? ani6 cu posibilitatea de
prelungire pe ba-a declaraţiei de venituri "i a actelor doveditoare necesare con9orm prevederilor
legale'
*ivelul c8iriei nu va depă"i .0S din venitul net lunar6 calculat pe ultimele .2 luni6 pe
9amilie' Di9erenţa până la valoarea nominală a c8iriei va 9i subvenţionată de la bugetul local al
unităţii administrativ1teritoriale unde este situată locuinţa socială'
!n ca-urile :n care venitul net lunar pe 9amilie s1a modi9icat6 autoritatea administraţiei
publice locale va opera modi9icarea c8iriei "i a subvenţiei acordate6 cuvenite proprietarului'
Contractul de 'nc-iriere a locuinelor sociale se poate re"ilia>
a4 :n condiţiile prevă-ute pentru re-ilierea contractului de :nc8iriereD
b4 :n ca-ul :n care venitul mediu net lunar pe 9amilie6 reali-at :n 2 ani 9iscali consecutivi6
depă"e"te cu peste 20S nivelul minim prevă-ut la art' F2 din +egea locuinţei6 iar titularul
contractului de :nc8iriere nu a ac8itat valoarea nominală a c8iriei :n termen de /0 de -ile de la
comunicare'
Locuinele sociale reali"ate potrivit Le!ii nr. ..8E.@@/ nu pot fi v(ndute.
*u pot bene9icia de locuinţe sociale6 potrivit legii6 persoanele sau 9amiliile careH
a4 deţin :n proprietate o locuinţăD
b4 au :nstrăinat o locuinţă după data de l ianuarie .//0D
c4 au bene9iciat de spri%inul statului :n credite "i e;ecuţie pentru reali-area unei locuinţeD
d4 deţin6 :n calitate de c8iria"6 o altă locuinţă'
Beneficiarii locuinelor sociale nu au dreptul s# su&'nc-irie"e% s# transmit# dreptul de
locuire sau s# sc-im&e destinaia spaiului 'nc-iriat% su& sanciunea re"ilierii contractului
de 'nc-iriere +i a suport#rii eventualelor daune aduse locuinei +i cl#dirii% dup# ca".
Binanţarea locuinţelor sociale se asigură din bugetele locale6 :n limitele prevederilor bugetare
aprobate anual'
Statul spri%ină construcţia de locuinţe sociale prin trans9eruri de la bugetul de stat6 stabilite
anual cu această destinaţie'
,ersoanele 9i-ice "i agenţii economici pot spri%ini prin donaţii sau contribuţii construcţia de
locuinţe sociale'
Secţiunea a II-a – :ocuinţa de serviciu şi locuinţa de intervenţie
131
Locuina de serviciu este locuina destinat# funcionarilor pu&lici% an!a$ailor unor
instituii sau a!eni economici% acordat# 'n condiiile contractului de munc#% potrivit
prevederilor le!ale'
.
Locuina de intervenie este locuina destinat# ca"#rii personalului unit#ilor economice
sau &u!etare care prin contractul de munc# 'ndepline+te activit#i sau funcii ce necesit#
pre"ena permanent# sau 'n ca" de ur!en# 'n cadrul unit#ilor economice'
2
Bondul de locuinţe de serviciu se compune dinH
a4 locuinţe e;istente6 care6 potrivit prevederilor legale6 rămân cu destinaţia de locuinţe de
serviciu la data intrării :n vigoare a +egii nr' ..FI.//>D
b4 locuinţe noi'
Condiiile +i durata de 'nc-iriere vor fi stipulate 'n contractul de 'nc-iriere 'nc-eiat
'ntre p#rile contractante% accesoriu la contractul de munc#.
+ocuinţele noi se 9inanţea-ă6 :n condiţiile legii6 dinH
a4 bugetul de stat "i bugetele locale6 :n limitele prevederilor bugetare aprobate anual cu
această destinaţieD
b4 bugetele agenţilor economici6 pentru salariaţii acestora'
+ocuinţele de serviciu 9inanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale se reali-ea-ă
cu respectarea supra9eţei utile "i a dotărilor6 :n limita supra9eţei construite pe apartament6 potrivit
+egii nr' ..FI.//>'
+ocuinţele de serviciu se vor amplasaH
a4 pe terenurile a9late :n proprietatea statului sau a unităţilor administrativ1teritoriale6 pentru
locuinţele 9inanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele localeD
b4 pe terenurile aparţinând agenţilor economici6 pentru locuinţele 9inanţate din bugetele
acestora'
Locuinele de serviciu reali"ate 'n condiiile le!ii locuinei% finanate din &u!etul de stat
+i din &u!etele locale% pot fi v(ndute 'n condiiile le!ii% cu apro&area Duvernului% 'n situaia
'n care activitatea care a !enerat reali"area locuinelor respective s)a restr(ns sau a 'ncetat.
Locuina de intervenie urmea"# re!imul locuinei de serviciu.
+ocuinţele de intervenţie se reali-ea-ă o dată cu obiectivul de investiţie "i se amplasea-ă :n
incinta acestuia sau :n imediata apropiere'
Locuinele de intervenie nu pot fi v(ndute c-iria+ilor.
Secţiunea a III- a – :ocuinţa de necesitate
Locuina de necesitate este locuina destinat# ca"#rii temporare a persoanelor +i
familiilor ale c#ror locuine au devenit inutili"a&ile% 'n urma unor catastrofe naturale sau
accidente sau ale c#ror locuine sunt supuse demol#rii% 'n vederea reali"#rii de lucr#ri de
1
(Bostul salariat6 pensionar al inspectoratului de poliţie6 nu poate 9i evacuat din locuinţa de serviciu6 atât pentru
motivul că6 la cerere6 este :ndreptăţit a i se vinde locuinţa6 :n temeiul art' 72 din +egea nr' 7>0I20026 drept
recon9irmat prin +egea nr' ?>2I200F6 cât "i pentru motivul că bene9iciul contractului său de :nc8iriere s1a prelungit
de drept ultima oară con9orm art' . alin' 3.4 din O'U'G' nr' GI200F6 pe o perioadă de ? ani') <'C'C'J'6 Juriprudenţa
secţiei civile pe anul 200?6 nr' .?26 p' 7G.'
(!n ca-ul :n care6 după des9acerea contractului de muncă6 unitatea economică permite 9ostului său salariat să deţină6
cu c8irie6 locuinţa de serviciu "i6 ulterior6 :ntre părţi intervine un contract de :nc8iriere :n care nu se prevede că
obiectul convenţiei are caracter de locuinţă de serviciu6 contractul urmea-ă a 9i respectat6 nemai9iind posibilă
evacuarea 9ostului salariat pentru motivul că nu mai este salariatul său "i nu ar mai avea dreptul să deţină cu c8irie
locuinţa de serviciu :n temeiul art' ?. al +egii nr' ..FI.//>') <'C'C'J'6 Jurisprudenţa secţiei civile pe anul 200?6 nr'
.?.6 p' 7G0'
2
(+ocuinţele de intervenţie sunt cele destinate ca-ării personalului societăţilor comerciale6 care prin contractul de
muncă :ndeplinesc activităţi sau 9uncţii ce necesită pre-enţa permanentă6 sau :n ca- de urgenţă6 :n cadrul acestora'
După cum re-ultă din această de9iniţie6 caracterul de locuinţă de intervenţie decurge atât din natura activităţii
des9ă"urate de c8iria"6 cât "i din locul unde se a9lă supra9aţa locativă – respectiv6 :n incinta unităţii6 9ie :n imediata
apropiere a locului de muncă'A C'p' $acău6 Dec' nr' .07@I.//@6 (Jurisprudenţa''' pe anul .//>)6 p' ??'
132
utilitate pu&lic#% precum +i lucr#rilor de rea&ilitare ce nu se pot efectua 'n cl#diri ocupate
de locatari.
+ocuinţa de necesitate se 9inanţea-ă "i se reali-ea-ă :n condiţiile stabilite pentru locuinţa
socială'
Contractul de :nc8iriere se :nc8eie de către primarul localităţii sau de către o persoană
:mputernicită de acesta6 pe ba-a 8otărârii consiliului local6 până la :nlăturarea e9ectelor care au
9ăcut inutili-abile locuinţele'
Consiliile locale pot declara6 :n ca-uri de e;tremă urgenţă6 drept locuinţe de necesitate
locuinţele libere a9late :n 9ondul de locuinţe sociale'
!ntrucât legea nu prevede dispo-iţii speciale re9eritoare la stabilirea "i plata c8iriei sau la
e;ecutarea altor obligaţii contractuale6 se vor aplica regulile generale care guvernea-ă contractul
de :nc8iriere a locuinţei din 9ondul de stat'
Secţiunea a I(-a – :ocuinţa de protocol
Locuina de protocol este locuina destinat# utili"#rii de c#tre persoanele care sunt
alese sau numite 'n unele funcii sau demnit#i pu&lice% e9clusiv pe durata e9ercit#rii
acestora.
Locuinele de protocol sunt proprietate pu&lic# a statului.
dministrarea 9ondului locativ de protocol se 9ace de către &egia utonomă (dministraţia
,atrimoniului ,rotocolului de StatA6 care asigură evidenţa6 :ntreţinerea6 repararea "i conservarea
acestora6 precum "i :ncasarea c8iriei'
tribuirea6 ocuparea "i 9olosirea locuinţelor de protocol se 9ac :n condiţiile +egii nr'
..FI.//>'
Pre+edintele Rom(niei% pre+edintele Senatului% pre+edintele Camerei Deputailor +i
primul)ministru &eneficia"#% 'n condiiile pre"entei le!i% de c(te o locuin# de protocol% ca
re+edin# oficial#.
&e"edinţele o9iciale ale persoanelor menţionate mai sus se atribuie de către Guvern "i sunt
puse la dispo-iţia lor6 :mpreună cu dotările a9erente6 pe :ntreaga perioadă a e;ercitării 9uncţiei6 de
către &egia utonomă (dministraţia ,atrimoniului ,rotocolului de StatA'
+ista imobilelor cu destinaţie de re"edinţă o9icială6 precum "i a celorlalte locuinţe de
protocol6 "i condiţiile pe care acestea trebuie să le :ndeplinească se stabilesc prin 8otărâre a
Guvernului'
,lata c8iriei pentru re"edinţele o9iciale se 9ace din bugetele ,re"edinţiei &omâniei6 Senatului6
Camerei Deputaţilor "i Secretariatului General al Guvernului6 :n limitele prevederilor bugetare
aprobate anual'
Pot &eneficia de locuin# de protocol% la cerere% cu plata c-iriei prev#"ute de le!e%
persoanele care 'ndeplinesc urm#toarele funcii pu&lice> vicepre+edini ai Senatului +i ai
Camerei Deputailor% mini+tri de stat% mini+trii +i asimilaii acestora% precum +i pre+edintele
Curii Supreme de Bustiie% pre+edintele Curii Constituionale% pre+edintele Curii de
Conturi% pre+edintele Consiliului Le!islativ +i avocatul poporului% pe durata e9ercit#rii
funciei sau a mandatului.
,entru persoanele care bene9icia-ă6 la cerere6 de locuinţă de protocol6 atribuirea locuinţei de
protocol se 9ace prin deci-ie a primului1ministru "i se pune la dispo-iţia lor de către &egia
utonomă (dministraţia ,atrimoniului ,rotocolului de StatA' tribuirea se poate 9ace numai
dacă persoanele :ndreptăţite nu deţin6 :n localitatea :n care :"i des9ă"oară activitatea6 o altă
locuinţă care să corespundă condiţiilor stabilite pentru o locuinţă o9icială sau pentru o locuinţă de
protocol'
,entru re"edinţele o9iciale6 &egia utonomă (dministraţia ,atrimoniului ,rotocolului de
StatA va :nc8eia contracte de :nc8iriere cu serviciile de specialitate ale instituţiilor :n care :"i
des9ă"oară activitatea persoanele bene9iciare'
133
,entru locuinţele de protocol6 contractele de :nc8iriere se :nc8eie de către &egia utonomă
(dministraţia ,atrimoniului ,rotocolului de StatA cu bene9iciarii direcţi6 care6 pe această ba-ă6
vor putea ocupa locuinţa respectivă :mpreună cu membrii 9amiliei'
Contractul de 'nc-iriere a locuinelor de protocol +i a celor cu destinaie de re+edin#
oficial# 'ncetea"# de drept 'n termen de /1 de "ile de la data eli&er#rii din funcie a
&eneficiarului.
tribuirea unei re"edinţe o9iciale6 respectiv a unei locuinţe de protocol6 nu a9ectea-ă
drepturile locative deţinute de persoanele care au primit locuinţă de protocol sau re"edinţă
o9icială'
Prin Le!ea nr. 81/E;11. privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut
calitatea de +ef al statului rom(n s)a prev#"ut c# 2Persoanele care au avut calitatea de +ef al
statului rom(n &eneficia"# pe durata vieii printre alte drepturi +i de folosina !ratuit# a
unei locuine de protocol% cu destinaia de re+edin#% care cuprinde +i un spaiu cu
destinaia &irou de lucru cu un post de consilier +i un post de secretar 5art. ; lit. a6.
+ocuinţa de protocol acordată 9ostului "e9 al statului nu poate 9i re"edinţa pe care titularul a
avut1o ca ,re"edinte al &omâniei :n 9uncţie'
4em&rii de familie ai titularului &eneficia"# de dreptul de folosin# !ratuit# menionat
mai sus numai pe durata vieii titularului +i vor eli&era locuina 'n termen de /1 de "ile%
dup# 'ncetarea din via# a acestuia.
!n s9âr"it casa de vacan# este de9inită de +egea locuinţei ca 9iind locuinţa ocupată temporar6
ca re"edinţă secundară6 destinată odi8nei "i recreerii 3art 2 lit' 84
134
Teste !ril#
.. Contractul de 'nc-iriere este un contract>
a4 9ormalD
b4 consensualD
c4 real'
;. Contractul de 'nc-iriere este un contract>
a4 unilateralD
b4 sinalagmaticD
c4 cu titlu onerosD
d4 aleatoriuD
e4 cu e;ecutare dintr1o dată'
<. ,&iectul contractului de 'nc-iriere re!lementat de Le!ea nr. ..8E.@@/ 'l constituie>
a4 locuinţa "i dependinţeleD
b4 dependinţeleD
c4 locuinţa 9ără dependinţeD
d4 gara%ulD
e4 curteaD
94 supra9eţele locative cu destinaţie comercială6 birouri etc'
8. =n ca"ul contractului de 'nc-iriere re!lementat de Le!ea nr. ..8E.@@/ locatar poate fi>
a4 proprietarul persoană 9i-icăD
b4 proprietarul persoană %uridicăD
c4 administratorul 9ondului imobiliar care aparţine consiliului local'
0. Este vala&il contractul de 'nc-iriere 'nc-eiat>
a4 verbal6 urmat de e;ecutareD
b4 :n scris6 neurmat de e;ecutareD
c4 verbal'
/6 Sunt vala&ile clau"ele din contractul de 'nc-iriere care sta&ilesc>
a4 supra9aţa locativă "i dotările 9olosite :n e;clusivitate "i :n comunD
b4 valoarea c8iriei lunare6 regulile de modi9icare ale acesteia "i modul de platăD
c4 impune c8iria"ului să 9acă asigurări de dauneD
d4 prevăd responsabilitatea colectivă a c8iria"ilor :n ca- de degradare a elementelor de
construcţii "i instalaţii6 a obiectelor "i dotărilor a9erente spaţiilor comuneD
e4 stabilesc obligaţiile părţilor privind 9olosirea "i :ntreţinerea spaţiilor care 9ac obiectul
contractuluiD
94 persoanele care vor locui :mpreună cu titularul contractului'
7. P#ri 'n contractul de 'nc-iriere sunt>
a4 locatorul 3:nc8irietorul4D
b4 c8iria"ul 3locatar4 titularul contractului de :nc8iriereD
c4 persoanele care locuiesc :mpreună cu titularul contractului de :nc8iriereD
d4 persoanele menţionate e;pres :n contractul de :nc8iriere6 dar care nu locuiesc :n mod
permanent cu titularul contractului'
?6 Dac# titularul contractului de 'nc-iriere a decedat sau a p#r#sit definitiv domiciliul%
'nc-irierea continu#>
a4 :n bene9iciul altor persoane care au avut acela"i domiciliu cu titularul cel puţin un anD
135
b4 :n bene9iciul altor persoane care au avut acela"i domiciliu cu titularul cel puţin > luniD
c4 :n bene9iciul descendenţilor titularului contractuluiD
d4 :n bene9iciul soţului sau soţiei titularului contractului de :nc8iriere'
@6 =n lipsa persoanelor care pot solicita locuina% contractul de 'nc-iriere 'ncetea"#>
a4 la data decesului titularului contractuluiD
b4 la data părăsirii de9initive a domiciliului de către titularul contractuluiD
c4 la :mplinirea unui termen de 2 ani de ne9olosire ne:ntreruptă a locuinţeiD
d4 :n termen de 70 de -ile de la data părăsirii de9initive a domiciliului de către titularul
contractuluiD
e4 :n termen de 70 de -ile de la data :nregistrării decesului titularului contractului'
.16 E9istena contractului de 'nc-iriere poate fi dovedit#>
a4 numai prin :nscrisul constatator al contractuluiD
b4 dacă s1a :nceput e;ecutarea contractului :nc8eiat verbal6 el poate 9i dovedit prin martori "i
pre-umţiiD
c4 dovedirea contractului de :nc8iriere poate 9i 9ăcută atât prin :nscris cât "i prin martori "i
pre-umţii6 indi9erent dacă a 9ost pus :n e;ecutare sau urmea-ă să 9ie pus :n e;ecutare'
... ,&iect al contractului de 'nc-iriere este>
a4 9olosinţa locuinţei :nc8iriate "i c8iriaD
b4 posesia locuinţei "i c8iriaD
c4 u-u9ructul locuinţei "i c8iria'
.;. C-iria+ul poate>
a4 sub:nc8iria locuinţa sau o parte a locuinţeiD
b4 sub:nc8iria locuinţa sau o parte a locuinţei6 numai cu acordul locataruluiD
c4 sub:nc8iria locuinţa sau o parte a locuinţei6 9ără să aibă nevoie de acordul locatarului6 dacă
plăte"te c8iria la termenele stabilite "i :"i :ndepline"te toate celelalte obligaţii locative'
.<. Contractul de 'nc-iriere se poate 'nc-eia>
a4 pe durată determinatăD
b4 pe durată nedeterminatăD
c4 pe o durată de ? ani pentru locuinţele deţinute de stat sau de unităţile
administrativ1teritoriale ale acestuia'
.8. C-iria+ul este o&li!at s#>
a4 plătească c8iria stabilită la termenele prevă-ute :n contractD
b4 să :ntreţină :n bune condiţii elementele structurii de re-istenţă ale clădirii "i elementele de
construcţie e;terioare ale clădiriiD
c4 să :ntreţină :n bune condiţii instalaţiile comune proprii clădirii 3ascensor6 8idro9or6
canali-are6 alimentare cu apă6 instalaţii electrice6 ga-e4D
d4 să e9ectue-e lucrările de :ntreţinere6 reparaţii sau :nlocuire a elementelor de construcţii "i
instalaţii din 9olosinţa e;clusivă'
.0. =n ca"ul sc-im&ului o&li!atoriu de locuin#% proprietarul este o&li!at s# pun# la
dispo"iia c-iria+ului>
a4 un alt spaţiu cu destinaţia de locuinţă :n aceea"i localitate6 cu acela"i număr de camere6
aceea"i supra9aţă "i acelea"i dependinţe pe care acesta le1a avutD
b4 un alt spaţiu cu destinaţia de locuinţă care să :i asigure supra9aţa locuibilă "i numărul de
camere la care are dreptul potrivit legii6 c8iar dacă sunt in9erioare calităţilor celor din care se
mutăD
136
c4 un alt spaţiu cu destinaţia de locuinţă având supra9aţa locuibilă "i numărul de camere la
care este :ndreptăţit con9orm legii6 a9lat la acela"i eta% "i :n acela"i cartier sau :ntr1un cartier
asemănător cu cel din care se mutăD
d4 un alt spaţiu de locuit cu destinaţia de locuinţă :ndeplinind toate condiţiile legale6 dar
:ntr1o altă localitate'
./. Contractul de 'nc-iriere 'ncetea"# prin>
a4 denunţarea unilaterală cu preavi-6 de către locatorD
b4 denunţarea unilaterală cu preavi-6 de către locatarD
c4 e;pirarea termenului :nc8irieriiD
d4 e;pirarea termenului :nc8irierii6 a9ară dacă legea nu prevede prorogarea legală a acelei
categorii de contracte'
.7. Liti!iile locative sunt de competena>
a4 %udecătoriei de la ultimul domiciliu al pârâtuluiD
b4 %udecătoriei de la ultimul domiciliu al reclamantuluiD
c4 %udecătoriei :n circumscripţia căreia se a9lă situată locuinţa6 dar numai :n ca-ul :n care
litigiul prive"te nivelul "i plata c8iriei sau sc8imbul obligatoriu de locuinţe'
137
T<T+U+ =<
Contractul de arendare
Capitolul I
*oiunea +i caracterele $uridice ale contractului
de arendare
Secţiunea I – Noţiune
Contractul de arend# este contractul 'nc-eiat 'ntre proprietar% u"ufructuar sau alt
dein#tor le!al de &unuri a!ricole% denumit arendator% +i arenda+% cu privire la e9ploatarea
&unurilor a!ricole pe o durat# determinat# +i la un pre sta&ilit de p#ri 5art. ; Le!ea nr.
./E.@@86.
Cadrul normativ al contractului de arendare :l constituie +egea nr' .>I? aprilie .//F6 legea
arendării6 cu modi9icările "i completările ulterioare'
Re!lementarea special# se completea"# cu dispo"iiile Codului civil 5art. .?</).?01
C.civ.6.
Secţiunea a II- a – Caracterele juridice ale contractului
de arendare
rendarea se 9ace prin contract scris6 :nc8eiat :ntre arendator pe de o parte6 "i arenda" pe de
altă parte'
,ărţile contractante pot 9i persoane 9i-ice sau persoane %uridice' renda"ii6 persoane 9i-ice6
pot 9i cetăţeni români sau cetăţeni străini'
renda"ii6 persoane %uridice6 pot 9i de naţionalitate română sau străină "i trebuie să aibă ca
obiect de activitate e;ploatarea bunurilor agricole "i să pre-inte garanţiile solicitate de arendator'
Contractul de arendare esteH
a4 Sinala!matic 3bilateral46 :ntrucât :n sc8imbul transmiterii 9olosinţei bunurilor agricole6
arenda"ul va plăti arendatorului un preţ numit arendă'
b4 Comutativ6 deoarece părţile cunosc6 din momentul :nc8eierii contractului6 :ntinderea
obligaţiilor lor reciproce'
=ariaţiile :n cantitatea recoltei obţinute nu trans9ormă contractul din comutativ :n aleatoriu'
rt' ? lit' b din +egea nr' .>I.//F stabile"te că6 :n contract6 se va stipulaH (obiectul
contractului, complet "i precis determinat. 5biectul contractului trebuie s! cuprind! descrierea
am!nunţit! a tuturor bunurilor agricole arendate, inventarul acestora "i planul de situaţie al
terenurilorA'
,ărţile vor include obligatoriu :n contractul de arendare clau-e de asigurare a bunurilor
agricole6 care sunt :n sarcina arenda"ului'
c4 ,neros, pentru că prestaţiei arendatorului6 de a transmite 9olosinţa bunurilor agricole :i
corespunde contraprestaţia arenda"ului de a plăti arenda'
d4 Solemn
rt' > alin' F din +egea arendării prevede că 66Sunt valabile "i opoabile numai contractele
de arendare &nc$eiate &n scris "i &nregistrate la consiliul local, &n condiţiile legii arend!riiA'
Borma scrisă este o condiţie de valabilitate a contractului "i :ncălcarea ei atrage nulitatea
absolută a contractului de arendă'
138
Contractul de arendare se :ntocme"te :n scris6 :n câte un e;emplar pentru 9iecare parte "i un
e;emplar care se depune la consiliul local :n a cărui ra-ă teritorială se a9lă bunurile arendate6 :n
termen de .? -ile de la data :nc8eierii'
,entru valabilitate "i pentru opo-abilitate 9aţă de terţi6 contractul scris se :nregistrea-ă :ntr1un
registru special ţinut de secretarul consiliului local'
Obligaţia de predare a bunurilor arendate la termenul "i :n condiţiile stabilite :n contract nu :l
trans9ormă :ntr1un contract real6 :n primul rând pentru că nu poate 9i :n acela"i timp "i contract
solemn "i real6 "i6 :n al doilea rând6 pentru că6 :n ca-ul contractelor reale6 condiţia de 9ormare a
contractului este predarea lucrului :n :nsu"i momentul :nc8eierii contractului'
e4 Cu e9ecutare succesiv#6 :ntrucât obligaţiile părţilor se e;ecută6 :n timp6 pe durata stabilită
:n contract'
Durata arendării se stabile"te de către părţi :n contractul de arendare'
94 Contractul de arendare nu este un contract intuitu personae, pentru că cerinţele de ordin
pro9esional "i moral privind persoanele care pot 9i arenda"i6 prevă-ute de +egea arendării, sunt
condiţii de ordin general "i nu stabilesc o persoană anume6 determinată6 concretă6 care are
vocaţia de a 9i parte :ntr1un contract determinat'
g4 Prin contractul de arendare6 se na"te "i un drept de crean# la o&inerea folosinei
&unurilor a!ricole 'n scopul e9ploat#rii lor6 un drept real de 9olosinţă :n bene9iciul
arenda"ului'
84 Contractul de arendare 'nc-eiat 'n scris +i 'nre!istrat la consiliul local constituie titlu
e9ecutoriu pentru plata arendei la termenele "i :n modalităţile stabilite :n contract'
Capitolul II
Condiiile de validitate ale contractului de arendare
"ecţiunea # $ ărţile contractante. Capacitate
P#rile 'n contractul de arendare sunt arendatorul +i arenda+ul.
P#rile contractante pot fi persoane fi"ice sau persoane $uridice.
J .' 5rendator poate fi proprietarul+ uzufructuarul sau un alt deţinător legal de bunuri
agricole.
Calitatea de arendator o poate avea +i o persoan# $uridic#.
&egiile autonome6 institutele "i staţiunile de cercetări "i producţie agricolă6 care au :n
administrare terenuri proprietate publică6 nu pot da :n arendă bunurile agricole prevă-ute :n art' .
alin' 2 al +egii nr' .>I.//F6 sub1sancţiunea nulităţii absolute a actelor :nc8eiate'
Orice act de arendă 9ăcut de aceste persoane %uridice va 9i nul absolut'
,ractic6 pot 9i arendatori6 :n a9ara persoanelor 9i-ice6 persoanele %uridice care au :n
patrimoniu sau sunt deţinătoare de terenuri proprietate privată'
!n ca-ul unui bun agricol a9lat :n proprietate comună6 se va aplica regula unanimităţii6 deci
toţi coproprietarii vor trebui să 9ie de acord "i să semne-e contractul de arendă'
Cu privire la capacitatea de e;erciţiu a arendatorului "i arenda"ului6 prin completare cu
dispo-iţiile privind contractul de locaţiune6 arendarea până la ? ani constituie un act de
administrare care impune ca părţile să aibă capacitatea pentru a e9ectua ast9el de acte'
rendarea peste ? ani este un act de dispo-iţie pentru arendator "i impune ca acesta să aibă
capacitate deplină de e;erciţiu'
J 2' 5rendaş poate fi orice persoană fizică sau persoană juridică.
139
,ot 9i arenda"i persoanele 9i-ice6 cetăţeni români6 sau cetăţeni străini6 indi9erent dacă au
domiciliul :n ţară sau :n străinătate6 care au pregătire de specialitate agricolă6 practică agricolă
sau un atestat de cuno"tinţe agricole "i pre-intă garanţiile solicitate de arendatori 3garanţii reale
sau personale4'
testatul va 9i eliberat de organele abilitate de #inisterul griculturii'
renda"i6 persoane %uridice pot 9i de naţionalitate română sau străină "i trebuie să aibă ca
obiect de activitate e;ploatarea bunurilor agricole "i să pre-inte garanţiile solicitate de arendator'
Se admite că arenda" poate 9i un coproprietar6 ceilalţi coproprietari 9iind6 :n acest ca-6
arendatori'
*u pot fi arenda+i funcionarii pu&lici +i salariaii din conducerile administrative ale
re!iilor autonome cu profil a!ricol% ale institutelor +i staiunilor de cercetare +i producie
a!ricol#% care au 'n administrare terenuri a!ricole proprietate pu&lic#.
Arenda+ul nu poate avea calitatea de arendator% 'ntruc(t le!ea inter"ice% su& sanciunea
nulit#ii a&solute% su&arendarea total# sau parial#.
renda"ul poate6 :nsă6 cu acordul scris al arendatorului6 să cesione-e contractul de arendare
soţului6 coparticipant la e;ploatarea bunurilor agricole6 sau descendenţilor săi care au :mplinit
vârsta ma%oratului'
Cl poate 9olosi salariaţi permanenţi sau se-onieri6 care se bucură de toate drepturile "i de
protecţia socială prevă-ute de legislaţia muncii'
+egea inter-ice constituirea o9iciilor de arenda"i6 adică o9iciile de intermediere :ntre
arendatori "i arenda"i 3art' .GF@ C'civ'4'
Arenda+ul are drept de preemiune cu privire la &unurile a!ricole arendate 'n ca"ul 'n
care arendatorul dore+te s# v(nd# aceste &unuri% care se e9ercit# potrivit art. .7<1).781
C.civ.
Secţiunea a II-a – Consimţământul
,otrivit principiului libertăţii contractuale6 persoanele 9i-ice "i persoanele %uridice sunt libere
să :nc8eie sau nu contracte de arendare6 dacă6 9ire"te6 :ndeplinesc condiţiile legii'
Cnumerarea :n art' ? al +egii arendării a clau-elor esenţiale "i obligatorii care trebuie să 9ie
prevă-ute :n contractul de arendare permite părţilor să :"i e;prime consimţământul :n cuno"tinţă
de cau-ă "i6 totodată6 reduce simţitor litigiile privind interpretarea contractului'
Bire"te6 sunt aplicabile dispo-iţiile Codului civil privind condiţiile consimţământului "i
viciile acestuia'
Secţiunea a III- a – 'biectul contractului de arendare
,&iectul contractului de arendare sunt &unurile a!ricole supuse arend#rii% respectiv%
arenda.
J .' (unurile agricole care pot fi arendate
Bunurile a!ricole pot fi arendate 'n condiiile le!ii.
,ot 9i arendate orice bunuri agricole6 cum ar 9iH
a4 terenurile cu destinaţie agricolă6 "i anume terenuri agricole productive – arabile6 viile6
live-ile6 pepinierele viticole6 pomicole6 arbu"tii 9ructi9eri6 plantaţiile de 8amei "i du-i –6 pă"unile
:mpădurite6 terenurile ocupate cu construcţii "i instalaţii agro-oote8nice6 amena%ările piscicole "i
de :mbunătăţiri 9unciare6 drumurile te8nologice6 plat9ormele "i spaţiile de depo-itare care servesc
nevoilor producţiei agricole "i terenurile neproductive care pot 9i amena%ate "i 9olosite pentru
producţia agricolăD
140
b4 animalele6 construcţiile de orice 9el6 ma"inile6 utila%ele "i alte asemenea bunuri destinate
e;ploatării agricole'
Este necesar ca &unul a!ricol s# e9iste% fiind vala&il 'ns# +i contractul care are ca o&iect
un &un a!ricol viitor% s# fie determinat sau determina&il% +i asupra lui arendatorul s# ai&#
un drept real 5de proprietate% u"ufruct etc.6.
Contractul de arendare tre&uie s# cuprind# o&iectul contractului% complet +i precis
determinat% adic# s# conin# descrierea am#nunit# a tuturor &unurilor a!ricole arendate%
inventarul acestora +i planul de situaie al terenurilor 5art. 8 lit. &6.
J 2' 5renda
Arenda este contraprestaia pe care o datorea"# arenda+ul arendatorului% adic# preul
folosinei &unurilor a!ricole transmise spre e9ploatare arenda+ului.
!n 9orma iniţială6 Le!ea arend#rii stabilea e;pres trei 9orme de arendăH arenda :n natură6
stabilită printr1o cantitate determinată de produse agricole6 cuprinsă :ntre un minim "i un ma;im
din producţie6 arenda :n bani "i arenda mi;tă concretă6 :n natură "i :n bani'
ceste te;te au 9ost abrogate prin +egea nr' >?I.//G ca inutile6 :ntrucât 9ormele arendei
menţionate mai sus6 sunt prevă-ute "i de Codul Civil'
&e-ultă6 deci6 că rămâne la libera apreciere a părţilor să stabilească 9orma arendei "i
cuantumul ei6 9ără a mai e;ista o limită minimă "i una ma;imă legală'
+egea stabile"te numai obligaţia stipulării :n contract a arendei6 modalităţile "i termenele de
plată a acesteia6 obligaţia e;ecutării acestei :ndatoriri contractuale "i 9aptul că (plata arendei se
9ace potrivit :nţelegerii părţilor contractante "i se e;ecută la termenele "i la locul stabilite :n
contractA'
+egea prevede "i elementele de stabilire a arendei pentru 9iecare categorie de 9olosinţă a
terenului sau a e9ectivelor de animale'
Secţiunea a I(- a – Cauza contractului de arendare
Scopul 5cau"a6 pentru care se 'nc-eie contractul de arendare tre&uie s# fie licit +i moral.
Contractul care are o cau"# fictiv#% fals#% ilicit# sau imoral# va fi nul a&solut.
Secţiunea a (-a – 7orma contractului de arendare
Contractul de arendare tre&uie 'nc-eiat 'n form# scris#% su& sanciunea nulit#ii
a&solute 5art. .?<? alin. 5.6 C.civ.6.
Su& sanciunea unei amen"i civile sta&ilite de instan#% ridicat# pentru fiecare "i de
'nt(r"iere% arenda+ul tre&uie s# depun# un e9emplar al contractului la consiliul local 'n a
c#rui ra"# teritorial# se afl# &unurile a!ricole arendate% 'ntr)un re!istru special inut de
secretarul consiliului local.
Când bunurile arendate sunt situate :n ra-a teritorială a mai multor consilii locale6 câte un
e;emplar al contractului se depune la 9iecare consiliu local :n a cărui ra-ă teritorială sunt situate
bunurile arendate'
Dispo"iiile 'n materie de carte funciar# r#m(n aplica&ile.
Toate c8eltuielile legate de :nc8eierea6 :nregistrarea "i publicitatea contractului de arendare
revin arenda"ului'
Dispo-iţiile art' .G7G C'civ' se regăsesc "i :n art' > alin' 3.4 "i 3F4 din +egea arendării'
Din redactarea f#r# ec-ivoc a te9tului re"ult# c# 'nre!istrarea contractului de arend#
este nu numai o condiie de opo"a&ilitate fa# de teri% ci mai mult dec(t at(t% o condiie de
vala&ilitate a contractului.
141
Secţiunea a (I- a – Durata arendării
Durata arend#rii se sta&ile+te de c#tre p#ri 'n contractul de arendare.
+egea arendării nu mai cuprinde o durată minimă sau ma;imă a arendării'
Art. .?<7 din Codul civil sta&ile+te o durat# minim# a arend#rii> 2Dac# durata nu este
determinat#% arendarea se consider# a fi f#cut# pentru toat# perioada necesar# recolt#rii
fructelor pe care &unul a!ricol urmea"# s# le produc# 'n anul a!ricol 'n care se 'nc-eie
contractul.:
Capitolul III
Efectele contractului de arendare
Secţiunea I – 'bligaţiile părţilor
J .' 'bligaţiile arendatorului
.6 Arendatorul este o&li!at s# predea toate &unurile arendate 'n termenul +i condiiile
sta&ilite de le!e.
Dacă la predarea unui teren arendat se constată că acesta are o :ntindere mai mică sau mai
mare decât cea prevă-ută :n contract6 se va putea cere mic"orarea sau ma%orarea arendei doar :n
ca-urile "i :n condiţiile prevă-ute de Codul civil :n materia vân-ării'
;6 Bunurile arendate tre&uie s# fie predate 'n stare corespun"#toare folosinei%
destinaiei a!ricole% iar dup# predare% arendatorul este o&li!at s# efectue"e reparaiile
capitale la construciile +i instalaiile a!ro"oote-nice.
<6 Arendatorul este o&li!at s# !arante"e arenda+ului folosina lini+tit# +i util# a
&unurilor a!ricole arendate 'n scopul e9ploat#rii.
Cu alte cuvinte6 arendatorul are obligaţia de garanţie pentru evicţiune totală sau parţială a
bunului arendat "i obligaţia de garanţie pentru viciile ascunse ale bunului arendat care :l 9ac
inutili-abil potrivit destinaţiei'
rendatorul este obligat de asemenea să e;ecute toate celelalte obligaţii asumate :n contract'
86 Impo"itele +i ta9ele datorate potrivit le!ii% pentru &unurile a!ricole arendate% sunt 'n
sarcina arendatorului.
J 2' 'bligaţiile arendaşului
.6 Arenda+ul este o&li!at s# 'ntre&uine"e &unurile arendate ca un &un proprietar% 'n
condiiile sta&ilite 'n contract% s# menin# potenialul productiv al &unurilor arendate +i s#
fac# lucr#rile necesare 'n acest sens.
,rin urmare6 culpa arenda"ului va 9i apreciată in abstracto, după criteriul abstract al omului
prudent "i diligent6 ţinând6 9ire"te6 seama "i că este un pro9esionist'
;6 Arenda+ul este o&li!at s# foloseasc# &unurile arendate conform destinaiei sta&ilite
prin contract sau pre"umate dup# circumstane% inclusiv s# str(n!# recolta la locurile
sta&ilite.
renda"ul poate sc8imba categoria de 9olosinţă a terenului numai cu acordul prealabil dat :n
scris de către proprietar "i cu respectarea dispo-iţiilor legale :n vigoare 3art' .GFG C'civ'4'
rendatorul are dreptul de a controla oricând modul :n care arenda"ul administrea-ă bunurile
arendate'
142
<6 Arenda+ul are o&li!aia s# pl#teasc# arenda la termenele% 'n modalit#ile +i la locul
sta&ilite 'n contract.
tunci când arenda se plăte"te :n 9ructe6 :n lipsa altui termen prevă-ut :n contract6 arenda"ul
este de drept :n :ntâr-iere pentru predarea lor de la data culegerii6 iar arendatorul este de drept :n
:ntâr-iere pentru recepţie de la data la care a 9ost noti9icat :n scris de către arenda" 3art' .GFF
C'civ'4'
Dacă locul plăţii nu este prevă-ut :n contract6 plata se 9ace la domiciliul arenda"ului potrivit
dreptului comun 39iind c8erabilă4'
Contractele de arendare :nc8eiate :n 9ormă autentică6 precum "i cele :nregistrate la consiliul
local constituie titluri e;ecutorii pentru plata arendei la termenele "i :n modalităţile stabilite :n
contract 3art' .GF? C'civ'4'
86 La 'ncetarea contractului% arenda+ul este o&li!at s# restituie &unurile arendate%
conform inventarului f#cut prin% sau o dat# cu contractul de arendare +i 'n starea
menionat# 'n acesta.
!n lipsa unei menţiuni privind starea lucrurilor arendate6 se pre-umă relativ că acestea au 9ost
predate :n stare bună'
&iscul pieirii 9ortuite a bunului se suportă de către arendator6 care este debitorul obligaţiei
imposibil de e;ecutat'
renda"ul răspunde pentru pagubele cau-ate clădirilor arendate :n ca- de incendiu6 dacă nu
dovede"te o cau-ă străină e;oneratoare de răspundere'
+a :ncetarea contractului se poate recunoa"te arenda"ului6 prin 8otărâre %udecătorească6 un
drept de retenţie asupra bunurilor arendate până la plata c8eltuielilor 9ăcute cu conservarea6
:ntreţinerea ori :mbunătăţirea bunurilor arendate 3care sunt :n sarcina arendatorului4'
06 Arenda+ul este o&li!at s# pl#teasc# ta9ele de redactare +i 'nre!istrare a contractului
de arendare.
renda"ul este considerat agricultor "i este obligat la plata impo-itelor reali-ate din
e;ploatarea bunurilor agricole arendate6 con9orm dispo-iţiilor legale 9iscale'
!n calitate de producător agricol6 el bene9icia-ă de 9acilităţile de creditare "i impo-itare
prevă-ute de actele normative :n vigoare' Cu alte cuvinte6 din punct de vedere al legislaţiei
9iscale "i bancare6 el este considerat agricultor6 având drepturile "i obligaţiile acestora'
/6 Arenda+ul este o&li!at s# apere &unul arendat 'mpotriva u"urp#rilor% 'n condiiile
dreptului comun 5adic# al contractului de locaiune6.
Oricare dintre părţile contractante poate cere :n %ustiţie re-ilierea contractului de arendare
pentru cau-e de ne:ndeplinire a obligaţiilor de către cealaltă parte6 :n condiţiile dreptului comun'
Liti!iile sunt de competena instanelor $udec#tore+ti sau pot fi soluionate% cu acordul
p#rilor% +i prin ar&itra$.
,ărţile contractante au la dispo-iţie toate mi%loacele %uridice 3e;cepţia de nee;ecutare6
acţiunile posesorii etc'4 pentru apărarea drepturilor "i intereselor lor legitime contractuale :n
legătură cu bunurile arendate'
J 7' 6iscurile în contractul de arendare
P#rile pot% de comun acord% s# prevad# suportarea pierderilor totale sau pariale ale
&unurilor arendate% ca urmare a unor ca"uri fortuite sau de for# ma$or#.
=n lipsa unei clau"e contractuale 'n acest sens% se vor aplica re!ulile !enerale 'n materie
de risc.
,ieirea totală sau parţială6 :n mod 9ortuit6 a bunului arendat va 9i suportată de către
arendatorul proprietar6 potrivit principiului res perit domino.
143
Dacă arenda"ul a 9ost pus :n :ntâr-iere privind predarea bunului6 iar pieirea a avut loc după
acest moment6 riscul va 9i suportat de arenda"6 cu e;cepţia ca-ului când dovede"te că pieirea ar 9i
avut loc "i la arendator'
Arenda+ul este o&li!at% c-iar 'n lips# de stipulaie e9pres#% s# asi!ure &unurile a!ricole
pentru riscul pierderii recoltei ori% al pieirii animalelor din cau"a unor calamit#i naturale
5art. .?81 C.civ.6.
=n acest fel riscurile contractului de arendare vor fi preluate de asi!urator.
tunci când6 pe durata arendării6 :ntreaga recoltă a unui an sau cel puţin o %umătate din ea a
pierit 9ortuit6 arenda"ul poate cere reducerea proporţională a arendei dacă aceasta a 9ost stabilită
:ntr1o cantitate determinată de produse agricole6 :ntr1o sumă de bani determinată sau :ntr1o sumă
de bani determinabilă :n 9uncţie de valoarea unei cantităţi determinate de produse agricole'
Dacă arendarea este 9ăcută pe mai mulţi ani6 reducerea nu se va stabili decât la s9âr"itul
arendării6 când se va 9ace o compensare a recoltelor tuturor anilor de 9olosinţă'
renda"ul nu poate obţine reducerea arendei :n ca-ul :n care pieirea recoltei a avut loc după
ce a 9ost culeasă'
&educerea arendei nu va putea 9i cerută nici atunci când cau-a pagubei era cunoscută la data
:nc8eierii contractului'
tunci când arenda este stabilită :ntr1o cotă din 9ructe sau :ntr1o sumă de bani determinabilă
:n 9uncţie de valoarea unei ast9el de cote6 pieirea 9ortuită6 :n tot sau :n parte6 a 9ructelor de
:mpărţit este suportată proporţional "i nu dă nici uneia dintre părţi acţiune :n despăgubire
:mpotriva celeilalte'
Dacă :nsă pieirea s1a produs după culegerea 9ructelor "i una dintre părţi :ntâr-ie :n mod
culpabil predarea sau recepţia lor6 cota cuvenită acesteia se reduce cu 9ructele pierdute6 iar cota
celeilalte părţi se consideră ca "i cum nu ar 9i survenit nici o pierdere6 a9ară numai dacă 9ructele
ar 9i pierit c8iar dacă predarea "i recepţia 9ructelor se 9ăcea la timp 3art' .GF7 C'civ'4'
Capitolul IV
=ncetarea contractului de arendare
Contractul de arendare poate 'nceta pentru cau"e !enerale de 'ncetare a contractului
de locaiune 3acordul părţilor6 des9iinţarea titlului arendatorului6 pieirea totală sau parţială a
bunurilor arendate6 re-iliere pentru nee;ecutare de obligaţii etc'4'
Art. .?01 C.civ. prevede ca"urile speciale de 'ncetare a contractului 2Contractul de
arendare 'ncetea"# prin decesul% incapacitatea sau falimentul arenda+ului:.
+egea arendării reglementea-ă :n mod e;pres :ncetarea contractului de arendă pentru
moartea uneia dintre părţi6 e;pirarea termenului de arendare "i :nstrăinarea prin acte :ntre vii de
către arendator a bunurilor agricole arendate'
.4 4oartea uneia dintre p#ri
Codul civil nu prevede e9pres posi&ilitatea continu#rii contractului de arendare 'n
ca"ul decesului incapacit#ii sau falimentului arenda+ului.
*u mai puin% Le!ea arend#rii% prevede posi&ilitatea continu#rii contractului de
arendare 'n ca"ul decesului arendatorului sau al arenda+ului numai dac# este 'ndeplinit#
condiia pus# de art. ;0
.
ca 2moştenitorii majori ai arendaşului sau după caz moştenitorii
proprietarului să comunice+ în scris+ intenţiile lor şi să obţină acordul scris al celeilalte părţi
în termen de .; de zile de la data decesului3.
Dacă arenda"ul decedat are mai mulţi mo"tenitori6 ace"tia pot conveni să continue :n comun
e;ploatarea bunurilor agricole arendate de autorul lor sau pot să desemne-e pe unul dintre ei să
continue e;ploatarea acestor bunuri'
144
!n lipsa acordului6 mo"tenitorii proprietarului să desemne-e pe unul dintre ei mo"tenitorii
arendorului să continue contractul de arendare'
#o"tenitorii arendatorului ori ai arenda"ului6 după ca-6 au obligaţia ca :n 70 de -ile să
:ncuno"tiinţe-e consiliul local cu privire la noile părţi :n contractul de arendare'
Soluţia legii speciale este %usti9icată de raţiunile economice ale continuării ciclului agricol6
care ar putea 9i :ntrerupt :n ca-ul morţii arenda"ului sau arendatorului6 "i care ar putea
compromite re-ultatul activităţii agricole'
24 E9pirarea duratei contractului
Contractul de arendare se re'nnoie+te de drept% pentru aceea+i durat#% dac# niciuna
dintre p#ri nu a comunicat cocontractului% 'n scris% refu"ul s#u cu cel puin / luni 'nainte
de e9pirarea termenului% iar% 'n ca"ul terenurilor cu destinaie a!ricol#% cu cel puin un an.
Dacă durata contractului de arendare este de un an sau mai scurtă6 termenele de re9u- al
re:nnoirii prevă-ute la alin' 3.4 se reduc la %umătate 3art' .GFG C'civ'4'
Codul civil p#r#se+te sistemul de re'nnoire al contractului de arendare prin acordul
p#rilor% +i nu de drept% prev#"ut de art. .; din Le!ea arend#rii.
Contractul poate :nceta "i :nainte de a se a%unge la termen6 prin acordul părţilor (mutuus
dissensus) 3art' .2 alin' 74'
Cu acordul scris al arendatorului6 arenda"ul poate să cesione-e contractul de arendare soţului
coparticipant la e;ploatarea bunurilor agricole6 sau descendenţilor săi care au :mplinit vârsta
ma%oratului'
renda"ul are drept de preempţiune cu privire la bunurile agricole arendate :n ca-ul :n care
arendatorul dore"te să vândă aceste bunuri6 care se e;ercită potrivit art' .@701.@7/ din codul
civil'
145
Teste !ril#
.. Contractul de arendare este un contract>
a4 sinalagmaticD
b4 solemnD
c4 real'
;. Contractul de arendare este>
a4 translativ de proprietateD
b4 creator de obligaţiiD
c4 cu e;ecutare succesivăD
d4 cu e;ecutare uno ictu 3dintr1o dată4'
<. Contractul de arendare este un contract>
a4 comutativD
b4 aleatoriu'
8. Pot fi arendatori>
a4 orice persoană 9i-ică proprietar de bunuri agricoleD
b4 orice persoană %uridicăD
c4 orice persoană 9i-ică proprietar6 u-u9ructuar sau deţinător de bunuri agricoleD
d4 orice persoană %uridică care are ca obiect de activitate e;ploatarea bunurilor agricole "i
care pre-intă garanţiile cerute de arendator cu e;cepţia regiilor autonome6 instituţiilor "i
staţiunilor de cercetări "i producţie agricole6 care au :n administrare terenuri proprietate publică'
0. Care din urm#toarele condiii tre&uie 'ndeplinite de o persoan# fi"ic# pentru a fi
arendator>
a4 capacitate deplină de e;erciţiu6 dacă contractul este :nc8eiat pe o perioadă de peste ? aniD
b4 capacitate deplină de e;erciţiu6 dacă contractul este :nc8eiat pe o perioadă de peste 7 aniD
c4 să 9ie cetăţean român sau cetăţean străinD
d4 să 9ie cetăţean român'
e4 să nu 9ie 9uncţionar public sau salariat :n conducerile administrative ale unităţilor agricole
care au :n patrimoniu sau administrare terenuri proprietate publică'
/. Care din urm#toarele condiii tre&uie 'ndeplinite de o persoan# fi"ic# pentru a fi
arenda+>
a4 să 9ie cetăţean român sau străinD
b4 să aibă o pregătire de specialitate agricolă6 sau practică agricolăD
c4 să 9ie cetăţean român sau străin6 care are atestat de cuno"tinţe agricole eliberat de organele
competente ale #inisterului griculturii6 cu e;cepţia 9uncţionarilor publici sau salariaţilor din
unitatea cu pro9il agricol6 care au :n administrare terenuri proprietate publicăD
d4 să pre-inte garanţiile solicitate de arendator'
7. Poate fi arenda+>
a4 orice persoană %uridicăD
b4 persoanele %uridice române sau străinăD
c4 persoanele %uridice cu care au ca obiect de activitate e;ploatarea bunurilor agricole "i care
pre-intă garanţiile solicitate de arendator'
?. Arenda poate fi>
a4 :n naturăD
146
b4 :n baniD
c4 mi;tă6 :n bani "i :n produse'
@. Contractul de arendare tre&uie>
a4 :nc8eiat :n 9ormă scrisăD
b4 trebuie :nregistrat la un notar public :n circumscripţia căruia se a9lă bunurile agricoleD
c4 trebuie :nregistrat :ntr1un registru special ţinut de secretarul consiliului local'
.1. Contractul de arendare se 'nc-eie pe>
a4 durată determinatăH
b4 durată nedeterminată'
... Riscurile contractului de arendare sunt suportate de>
a4 arendatorD
b4 arenda"D
c4 asigurator'
.;. Contractul de arendare 'ncetea"# prin>
a4 moartea arendatoruluiD
b4 moartea arenda"uluiD
c4 nu :ncetea-ă6 obligaţiile părţii din contract trecând asupra mo"tenitorilorD
d4 nu :ncetea-ă la decesul arendatorului sau arenda"ului6 dacă mo"tenitorii ma%ori au
comunicat :n scris intenţia lor de a continua e;ecutarea obligaţiilor autorului lor "i au obţinut
acordul scris al celeilalte părţi6 :n 70 de -ile de la data decesului'
.<. La e9pirarea duratei convenite contractul de arendare>
a4 se prelunge"te prin tacită relocaţiune6 pe durată nedeterminatăD
b4 se prelunge"te prin tacită relocaţiune pe durata prevă-ută iniţial :n contractD
c4 se prelunge"te numai prin (re:nnoireaA e;presă a contractuluiD
d4 se prelunge"te prin tacită relocaţiune'
.8. Dac# arendatorul 'nstr#inea"# &unurile arendate% arenda+ul are un drept de
preemiune>
a4 :n orice condiţii :naintea coproprietarilor "i a vecinilorD
b4 :n orice condiţii după coproprietar6 dar :naintea vecinilorD
c4 la preţ egal6 :naintea coproprietarilor "i a vecinilorD
d4 la preţ egal6 :naintea vecinilor6 după coproprietarD
e4 la preţ egal6 după coproprietar "i veciniD
94 :n condiţiile prevă-ute de codul civil pentru aceea"i durată'
147
T<T+U+ =<<
Contractul de antrepri"#
Secţiunea I – Noţiunea+ caracterele juridice şi condiţiile de validitate ale contractului de
antrepriză
)
J .' Noţiunea contractului de antrepriză
Contractul de antrepri"# este contractul 'n care una dintre p#ri numit# antreprenor se
o&li!# ca% pe riscul s#u% s# e9ecute o anumit# lucrare% material# ori intelectual#% sau s#
preste"e un anumit serviciu pentru &eneficiar% 'n sc-im&ul unui pre 5art. .?0. alin. 5.6
C.civ.6.
,reţul 3stabilit 9ie printr1o sumă de bani sau printr1o altă prestaţie4 este un element esenţial al
contractului de antrepri-ă'
!n lipsa lui contractul este cu titlu gratuit 3act de-interesat4'
,reţul trebuie să 9ie determinat sau cel puţin determinabil :n momentul :nc8eierii
contractului'
<nstanţa nu are dreptul să stabilească preţul sau să modi9ice preţul stabilit de părţi'
Totu"i la lucrări de mică importanţă lipsa determinării preţului nu duce la nulitatea
contractului6 pre-umându1se acceptarea de către bene9iciar a preţului practicat de antreprenor 3de
e;emplu6 mici reparaţii locative6 lucrări de ci-mărie ori croitorie4'
!n temeiul contractului de antrepri-ă se e;ecută construcţii de clădiri6 instalaţii "i reparaţii la
clădiri "i obiective industriale6 precum "i prestările de servicii 3croitorie6 tâmplărie6 ci-mărie6
reparaţii diverse etc'4'
Dispo"iiile privind contractul de antrepri"# sunt aplica&ile% 'n mod corespun"#tor% +i
antrepri"ei pentru lucr#ri de construcii% dac# sunt compati&ile cu re!ulile particulare
prev#"ute pentru acest contract.
J 2' 6aporturile între contractul de antrepriză şi alte contracte
.6 5ntrepriza şi contractul de muncă
!n ca-ul contractului de muncă6 salariul se plăte"te după cantitatea "i calitatea muncii depuse6
:n timp ce6 :n ca-ul antrepri-ei6 se plăte"te numai re-ultatul muncii antreprenorului predat
clientului'
Salariatul se a9lă :n situaţia de subordonare %uridică 9aţă de patron "i este obligat să respecte
regulile stabilite de acesta 3uneori6 prin regulamentul de ordine interioară4'
ntreprenorul6 :n sc8imb6 nu este subordonat bene9iciarului'
Cl se bucură de independenţă %uridică privind modul de e;ecutare a lucrării comandate6 pe
care o e9ectuea-ă pe propriul său risc'
;6 5ntrepriza se deosebeşte de locaţiunea lucrurilor 9locatio rei* :ntrucât obiectul locaţiunii
este prestarea 9olosinţei unui lucru :n sc8imbul unui preţ6 :n timp ce obiectul antrepri-ei este
con9ecţionarea unui lucru :n sc8imbul unui preţ'
<6 5ntrepriza şi vânzarea unui lucru viitor
semănarea :ntre cele două contracte apare atunci când antreprenorul se obligă să procure pe
lângă munca sa6 "i materialul necesar con9ecţionării obiectului contractului6 iar preţul va
cuprinde atât valoarea muncii cât "i costul materialului'
1
,ro9'dr' Brancisc DeaE6 op.cit.6 vol' <<6 p' .GG12.?D ,ro9'dr' Dumitru C' Blorescu6 op.cit.6 p' 2.?1277D Camelia
Toader6 op.cit.6 p' ./?12..'
148
,otrivit art' .G?7 C'civ' (Dispo-iţiile art' .>?? alin' 3.46 care de9ine"te contractul de vân-are1
cumpărare6 se aplică :n mod corespun-ător "i contractului de antrepri-ă'
Cali9icarea contractului ca antrepri-ă6 respectiv ca vân-are a unui lucru viitor6 este :n 9uncţie
de intenţia părţilor6 care pot considera esenţial lucrul viitor ca re-ultat "i :n acest ca- contractul
este de antrepri-ă6 sau materialul care depă"e"te valoarea muncii "i :n acest ca- contractul este de
vân-are a unui lucru viitor'
2Contractul este de v(n"are% iar nu de antrepri"# atunci c(nd% potrivit inteniei
p#rilor% e9ecutarea lucr#rii nu constituie scopul principal al contractului% av(ndu)se 'n
vedere +i valoarea &unurilor furni"ate: 5art. .?00 C.civ.6.
86 5ntrepriza şi contractul de mandat
,&iectul celor dou# contracte este diferit.
#andatul are ca obiect :nc8eierea de către mandatar de acte %uridice cu terţe persoane pe
seama mandatarului6 :n timp ce obiectul antrepri-ei :l constituie o lucrare 3materială sau servicii4
e9ectuate de antreprenor pentru client'
!n raporturile cu terţii 3inclusiv cu subantreprenorii4 antreprenorul lucrea-ă :n nume propriu
"i nu :l repre-intă pe client'
&epre-entarea bene9iciarului de către antreprenor se 9ace la nevoie :n temeiul unui contract
de mandat6 "i nu al contractului de antrepri-ă'
J 7' Caractere juridice
Contractul de antrepri"# este un contract consensual% sinala!matic 5&ilateral6% cu titlu
oneros% comutativ% cu e9ecutare succesiv# +i% 'n principiu% intuitu personae.
Caracterul intuitu personae prive"te organi-area "i conducerea lucrării6 pentru că6 :n ce
prive"te e;ecutarea ei6 antreprenorul poate anga%a6 9ără acordul clientului6 subantreprenori "i
lucrători'
Caracterul intuitu personae 9uncţionea-ă "i cu privire la e;ecutarea contractului6 când
determinantă la :nc8eierea contractului a 9ost competenţa antreprenorului 3un anumit pictor sau
un anumit medic4'
Contractul de antrepri-ă trebuie să :ndeplinească condiţiile generale de valabilitate ale
contractelor privind consimţământul6 obiectul6 cau-a'
=n ce prive+te capacitatea p#rilor% antreprenorul tre&uie s# ai&# 'ntotdeauna capacitate
deplin# de e9erciiu.
Beneficiarul tre&uie s# ai&# fie capacitatea deplin# de e9erciiu atunci c(nd contractul
este un act de dispo"iie 5construirea unei case6% sau capacitatea pentru s#v(r+irea unor
acte de administrare a patrimoniului 5c(nd comand# de e9emplu reparaii la un imo&il6.
,redarea lucrului6 :n ca-ul :n care obiectul contractului sunt reparaţiile 3cum ar 9i panto9ii6
obiecte casnice etc'46 nu :l trans9ormă :ntr1un contract real pentru că predarea lucrului poate avea
loc "i ulterior :nc8eierii contractului'
Cu privire la proprietatea materialelor se vor aplica regulile generale6 "i anume6 dacă sunt
procurate de antreprenor ele vor 9i proprietatea lui 3inclusiv puse :n operă4 până la terminarea "i
predarea lucrării'
Dacă din lege sau din contract nu re-ultă alt9el6 antreprenorul este obligat să e;ecute cu
materialele sale'
ntreprenorul care lucrea-ă cu materialele sale răspunde pentru calitatea acestora potrivit
dispo-iţiilor de la contractul de vân-are 3art' .G?@ alin' 3.4 "i 324 C'civ'4'
ntreprenorul căruia bene9iciarul i1a :ncredinţat materialele este obligat să le păstre-e "i să le
:ntrebuinţe-e potrivit destinaţiei lor6 con9orm regulilor te8nice aplicabile6 să %usti9ice modul :n
care acestea au 9ost :ntrebuinţate "i să restituie ceea ce nu a 9ost 9olosit la e;ecutarea lucrării'
149
Dacă sunt procurate de client acesta păstrea-ă proprietatea lor "i a lucrării' Cle nu pot 9i
urmărite de creditorii antreprenorului' ntreprenorul are obligaţia de conservare a lor ca un
depo-itar'
J F' 6iscurile în contractul de antrepriză
Antreprenorul este o&li!at s# 'l informe"e f#r# 'nt(r"iere pe &eneficiar dac# normala
e9ecutare a lucr#rii% tr#inicia ei sau folosirea potrivit cu destinaia acesteia ar fi
prime$duit# din cau"a>
a4 materialelor procurate sau a celorlalte mi%loace pe care6 potrivit contractului6 bene9iciarul
le1a pus la dispo-iţieD
b4 instrucţiunilor necorespun-ătoare date de bene9iciarD
c4 e;istenţei sau ivirii unor :mpre%urări pentru care antreprenorul nu este ţinut să răspundă
3art' .G?G C'civ'4'
=n ca"ul 'n care &eneficiarul% de+i a fost 'n+tiinat de c#tre antreprenor nu ia m#surile
necesare 'ntr)un termen potrivit cu 'mpre$ur#rile% antreprenorul poate re"ilia contractul
sau poate continua e9ecutarea acestuia pe riscul &eneficiarului% notific(ndu)l 'n acest sens.
Cu toate acestea6 dacă lucrarea ar 9i de natură să ameninţe sănătatea sau integritatea
corporală a persoanelor6 antreprenorul este obligat să ceară re-ilierea contractului6 sub sancţiunea
de a prelua riscul "i de a răspunde pentru pre%udiciile cau-ate inclusiv terţilor 3art' .G?/ C'civ'4'
Dac# anterior recepiei lucrarea piere ori se deteriorea"# din cau"e neimputa&ile
&eneficiarului% antreprenorul care a procurat materialul este dator s# o refac# pe c-eltuiala
sa +i cu respectarea condiiilor +i termenelor iniiale% in(nd seama% dac# este ca"ul% de
re!ulile privind suspendarea fortuit# a e9ecut#rii o&li!aiei.
Atunci c(nd materialul a fost procurat de &eneficiar% acesta este inut s# suporte
c-eltuielile refacerii lucr#rii numai dac# pieirea s)a datorat unui viciu al materialelor. 'n
celelalte ca"uri% &eneficiarul este o&li!at s# furni"e"e din nou materialele% dac# pieirea sau
deteriorarea nu este imputa&il# antreprenorului. Aceste dispo"iii nu sunt aplica&ile atunci
c(nd pieirea sau deteriorarea are loc dup# recepia lucr#rii% situaie 'n care antreprenorul
r#m(ne r#spun"#tor% dac# este ca"ul% 'n temeiul !araniei contra viciilor +i pentru calit#ile
convenite.
Dup# finali"area construciei% se va proceda% 'n condiiile le!ii% la recepia provi"orie la
terminarea lucr#rii urmat# de recepia final#.
Riscurile trec asupra &eneficiarului de la data recepiei provi"orii la terminarea
lucr#rii 5art. .?7? C.civ.6.
J ?' "ubantrepriza
Antreprenorul are dreptul s# 'nc-eie contracte de su&antrepri"# pentru e9ecutarea
unor p#ri din lucrare.
,rin contractul de subantrepri-ă antreprenorul poate :ncredinţa unuia sau mai multor
subantreprenori e;ecutarea unor părţi ori elemente ale lucrării sau serviciilor6 a9ară de ca-ul :n
care contractul de antrepri-ă a 9ost :nc8eiat :n considerarea persoanei sale'
!n raporturile cu bene9iciarul6 antreprenorul răspunde pentru 9apta subantreprenorului la 9el
ca pentru propria sa 9aptă 3art' .G?2 C'civ'4
Subantrepri-ă este supusă dispo-iţiilor prevă-ute pentru contractul de antrepri-ă'
Su&antreprenorul se deose&e+te de antreprenorul de specialitate care contractea-ă
anumite lucrări de specialitate direct cu bene9iciarul "i răspunde singur6 :n calitate de antreprenor6
9aţă de acesta pentru lucrările care 9ormea-ă obiectul contractului :n care este parte'
150
+a 9el6 coantreprenorii sunt antreprenori 3nu subantreprenori4 care se obligă să e;ecute o
lucrare comple;ă6 contractând direct cu bene9iciarul "i c8iar dacă unul dintre ei are rolul de
coordonator'
J >' 5cţiunea directă a lucrătorilor
Codul civil prevede% prin e9cepie de la principiul relativit#ii efectelor contractului% c#
2=n m#sura 'n care nu au fost pl#tite de antreprenor% persoanele care% 'n &a"a unui contract
'nc-eiat cu acesta% au desf#+urat o activitate pentru prestarea serviciilor sau e9ecutarea
lucr#rii contractate% au aciune direct# 'mpotriva &eneficiarului% p(n# la concurena sumei
pe care acesta din urm# o datorea"# antreprenorului la momentul introducerii aciunii:
5art. .?0/ C.civ.6.
!ntrucât este o acţiune directă :mpotriva clientului6 lucrătorii sunt prote%aţi6 :n sensul că starea
de insolvabilitate sau 9alimentul antreprenorului nu se va răs9rânge asupra creanţelor lucrătorilor'
"ecţiunea a ##!a $ 3fectele contractului de antrepriză
J .' 'bligaţiile beneficiarului
.4 Beneficiarul este o&li!at s# recepione"e 5s# verifice6 +i s# ia 'n primire lucrarea dup#
terminarea ei inte!ral#.
De :ndată ce a primit comunicarea prin care antreprenorul :l :n"tiinţea-ă că lucrarea este
9inali-ată6 bene9iciarul are obligaţia ca6 :ntr1un termen re-onabil potrivit naturii lucrării "i
u-anţelor din domeniu6 să o veri9ice "i6 dacă aceasta corespunde condiţiilor stabilite prin
contract6 să o recepţione-e6 precum "i6 atunci când este ca-ul6 să o ridice 3art' .G>2 C'civ'4'
Dacă6 9ără motive temeinice6 bene9iciarul nu se pre-intă sau nu comunică ne:ntâr-iat
antreprenorului re-ultatul veri9icării6 lucrarea se socote"te recepţionată 9ără re-erve'
$ene9iciarul care a recepţionat lucrarea 9ără re-erve nu mai are dreptul de a invoca viciile
aparente ale lucrării sau lipsa aparentă a calităţilor convenite'
!n ca-ul :n care bene9iciarul nu :"i e;ecută obligaţia de a recepţiona "i a lua :n primire
lucrarea e;ecutată6 el :"i anga%ea-ă răspunderea pentru depo-itarea "i conservarea lucrului6 "i :"i
asumă riscurile pieirii 9ortuite a lucrării'
Dacă antreprenorul s1a obligat să e;ecute o lucrare cu materialul bene9iciarului sau să
preste-e un serviciu cu privire la un bun pe care bene9iciarul i l1a predat :n acest scop6 iar acesta
din urma nu ridică bunul :n termen de "ase luni socotit din -iua convenită pentru recepţie sau6
când lucrarea ori serviciul s1a 9inali-at mai târ-iu6 de la data 9inali-ării6 antreprenorul6 după ce a
:n"tiinţat :n scris pe bene9iciar6 are dreptul să vândă bunul cu diligenţa unui mandatar cu titlu
gratuit al bene9iciarului 3art' .G>G alin' 3.4 C'civ'
După reţinerea preţului lucrării "i a c8eltuielilor de vân-are6 antreprenorul va consemna
di9erenţa la dispo-iţia bene9iciarului'
Dispo-iţiile menţionate mai sus nu sunt aplicabile :n ca-ul :n care bene9iciarul introduce
:mpotriva antreprenorului o acţiune :ntemeiată pe nee;ecutarea sau e;ecutarea
necorespun-ătoare a lucrării'
24 Beneficiarul este o&li!at s# pl#teasc# preul lucr#rii o dat# cu recepia +i cu luarea 'n
primire a acesteia% 'n m#sura 'n care p#rile nu au convenit altfel.
Beneficiarul are dreptul ca% pe propria sa c-eltuial# s# controle"e lucrarea 'n cursul
e9ecut#rii ei% f#r# a)l st(n$eni 'n mod ne$ustificat pe antreprenor% precum +i s#)i comunice
acestuia o&servaiile sale 5art. .?/. C.civ.6.
Dacă contractul are ca obiect o lucrare comple;ă de dimensiuni "i importanţă mai mare este
posibil ca părţile să stipule-e plata preţului pe 9a-e de e;ecuţie'
151
!n acest ca- bene9iciarul poate invoca e;cepţia de nee;ecutare a plăţilor parţiale dacă 9a-ele
de e;ecuţie nu sunt terminate :n momentul solicitării plăţii'
,reţul antrepri-ei poate consta :ntr1o sumă de bani sau :n orice alte bunuri sau prestaţii'
,reţul trebuie să 9ie serios "i determinat sau cel puţin determinabil'
tunci când contractul nu cuprinde clau-e re9eritoare la preţ6 bene9iciarul datorea-ă preţul
prevă-ut de lege ori calculat potrivit legii6 sau6 :n lipsa unor asemenea prevederi legale6 preţul
stabilit :n raport cu munca depusă "i prestarea serviciului6 avându1se :n vedere "i u-anţele
e;istente 3art' .G?F C'civ'4'
tunci când6 cu oca-ia :nc8eierii contractului6 preţul lucrărilor sau al serviciilor a 9ăcut
obiectul unei estimări6 antreprenorul trebuie să %usti9ice orice cre"tere a preţului'
$ene9iciarul nu este ţinut să plătească această cre"tere decât :n măsura :n care ea re-ultă din
lucrări sau servicii care nu puteau 9i prevă-ute de către antreprenor la momentul :nc8eierii
contractului'
Dac# preul este sta&ilit 'n funcie de valoarea lucr#rilor e9ecutate% a serviciilor prestate
sau a &unurilor furni"ate% antreprenorul este inut% ia cererea &eneficiarului% s#)i dea
socoteal# despre stadiul lucr#rilor% despre serviciile de$a prestate +i despre c-eltuielile de$a
efectuate.
tunci când contractul este :nc8eiat pentru un preţ global6 bene9iciarul trebuie să plătească
preţul convenit "i nu poate cere o diminuare a acestuia motivând că lucrarea sau serviciul a
necesitat mai puţină muncă ori a costat mai puţin decât s1a prevă-ut'
Tot ast9el6 antreprenorul nu poate pretinde o cre"tere a preţului pentru motive opuse celor
menţionate mai sus'
Preul forfetar r#m(ne nesc-im&at% cu toate c# s)au adus modific#ri cu privire la
condiiile de e9ecutare iniial prev#"ute% dac# p#rile nu au convenit altfel.
tunci când obiectul contractului este o lucrare6 bene9iciarul este obligat să plătească
antreprenorului preţul la data "i locul recepţiei :ntregii lucrări6 dacă prin lege sau contract nu se
prevede alt9el6
=n ca"ul 'n care lucrarea a pierit ori s)a deteriorat 'nainte de recepie% f#r# vina
&eneficiarului% antreprenorul nu are dreptul la pre atunci c(nd el a dat materialul sau
c(nd pieirea ori deteriorarea a avut o alt# cau"# dec(t viciile materialului dat de &eneficiar.
=n acest ca"% contractul r#m(ne 'n fiin#% fiind aplica&ile dispo"iiile art. .?/1 5art. .?/8
C.civ.6.
,entru garantarea plăţii preţului datorat pentru lucrare6 antreprenorul bene9icia-ă de o ipotecă
legală asupra lucrării6 constituită "i conservată :n condiţiile legii 3art' .G>/ C'civ'4'
J 2' 'bligaţiile antreprenorului
.4 Antreprenorul este o&li!at s# e9ecute lucrarea comandat# la termenul +i potrivit
caracteristicilor sta&ilite prin contract.
!n ca-ul lucrărilor comple;e antreprenorul este obligat să e;ecute 9a-ele succesive ale
lucrării la termenele stipulate'
!n ca-ul nee;ecutării obligaţiei6 clientul poate cere instanţei ca antreprenorul să 9ie obligat la
e;ecutarea lucrării6 sub sancţiunea daunelor cominatorii6 care se pot trans9orma :n daune
moratorii6 sau ca el să 9ie autori-at să e;ecute lucrarea :n contul debitorului antreprenor6 ori poate
cere re-ilierea contractului6 cu daune1interese'
24 ,&li!aia antreprenorului de !aranie pentru viciile ascunse ale lucr#rii
Antreprenorul datorea"# !aranie contra viciilor lucr#rii +i pentru calit#ile convenite
potrivit dispo"iiilor privind !arania contra viciilor lucrului v(ndut% care se aplic# 'n mod
corespun"#tor 5art. .?/< C.civ.6.
152
Dacă anterior recepţiei lucrarea piere ori se deteriorea-ă din cau-e neimputabile
bene9iciarului6 antreprenorul care a procurat materialul este dator să o re9acă pe c8eltuiala sa "i
cu respectarea condiţiilor "i termenelor iniţiale6 ţinând seama6 dacă este ca-ul6 de regulile privind
suspendarea 9ortuită a e;ecutării obligaţiei'
tunci când materialul a 9ost procurat de bene9iciar6 acesta este ţinut să suporte c8eltuielile
re9acerii lucrării numai dacă pieirea s1a datorat unui viciu al materialelor' !n celelalte ca-uri6
bene9iciarul este obligat să 9urni-e-e din nou materialele6 dacă pieirea sau deteriorarea nu este
imputabilă antreprenorului'
ceste dispo-iţii nu sunt aplicabile atunci când pieirea sau deteriorarea are loc după recepţia
lucrării6 situaţie :n care antreprenorul rămâne răspun-ător6 dacă este ca-ul6 :n temeiul garanţiei
contra viciilor "i pentru calităţile convenite 3art' .G>0 C'civ'4'
=n ca"ul 'n care lucrarea a pierit sau s)a deteriorat 'nainte de recepie% f#r# vina
&eneficiarului% antreprenorul nu are dreptul la pre atunci c(nd el a dat materialul sau
c(nd pieirea% sau deteriorarea a avut o alt# cau"# dec(t viciile materialului dat de
&eneficiar. =n acest ca" contractul r#m(ne 'n fiin#% fiind aplica&ile dispo"iiile art. .?/1
C.civ.
Dac# dup# terminare lucrarea este recepionat# de client% f#r# o&iecii sau re"erve%
antreprenorul este desc#rcat de r#spundere pentru viciile aparente care nu mai pot fi
invocate ulterior recepiei de c#tre client.
R#spunderea pentru vicii aparente e9ist# numai dac# potrivit le!ii sau contractului
antreprenorul datorea"# !aranie% +i aceasta 'ntr)un anumit termen.
=n sc-im& antreprenorul va r#spunde 'n toate ca"urile pentru viciile ascunse ale
materialelor procurate de el +i ale lucr#rii dup# recepionarea lucr#rii de c#tre client% +i
c-iar 'n situaia 'n care lucrarea a fost e9ecutat# de su&antreprenori sau de persoane
an!a$ate de el.
Viciile ascunse ale unei lucr#ri e9ecutate se prescriu prin 'mplinirea unui termen de <
ani% care cur!e de la data descoperirii viciilor% dar nu mai t(r"iu de la 'mplinirea unui an de
la predarea lucr#rii sau recepiei finale a &unului sau a lucr#rii% iar 'n ca"ul unei
construcii de la 'mplinirea a trei ani de la data pred#rii sau recepiei finale a lucr#rii 5art.
;081 C.civ.6.
Termenul de un an este un termen de garanţie legală6 care poate 9i modi9icat prin acordul
părţilor6 adică printr1o garanţie convenţională'
74 Antreprenorul are o&li!aia% dup# terminarea lucr#rii% s# o predea% dup# verificare
5recepie6 clientului.
Lucrarea va fi predat# la locul 'n care se face recepia.
!n ca-ul :n care antreprenorul nu predă lucrarea6 bene9iciarul poate intenta o acţiune e.
contractu de predare a lucrării6 cu daune moratorii6 8otărârea putând 9i pusă :n e;ecutare silită6
sau poate cere re-ilierea contractului pentru nee;ecutarea obligaţiei'
Dacă antreprenorul nu predă lucrarea6 bene9iciarul poate invoca de asemenea e;cepţia de
nee;ecutare "i poate re9u-a plata preţului6 cerut de antreprenor'
Secţiunea a III- a – 8ncetarea contractului de antrepriză
Contractul de antrepri"# poate fi desfiinat prin acordul p#rilor sau re"olvit la cererea
uneia dintre p#ri pentru nee9ecutarea o&li!aiilor de c#tre cealalt# parte. Contractul poate
'nceta% de asemenea% 'n ca" de imposi&ilitate fortuit# de e9ecutare.
Decesul &eneficiarului nu determin# 'ncetarea contractului% dec(t dac# aceasta face
imposi&il# sau inutil# e9ecutarea sa 5art. .?71 C.civ.6.
153
!n ca-ul :n care antreprenorul decedea-ă sau devine 9ără culpa sa6 incapabil de a 9inali-a
lucrarea sau de a presta serviciul6 contractul :ncetea-ă dacă a 9ost :nc8eiat :n considerarea
aptitudinilor personale ale antreprenorului'
$ene9iciarul este ţinut să recepţione-e partea de%a e;ecutată6 dacă o poate 9olosi'
!n acest ca-6 bene9iciarul este obligat să plătească6 :n proporţie cu preţul convenit6 valoarea
lucrărilor e9ectuate "i a c8eltuielilor 9ăcute :n vederea 9inali-ării lucrării6 :nsă numai :n măsura :n
care aceste lucrări "i c8eltuieli :i sunt de 9olos'
$ene9iciarul are dreptul6 cu condiţia de a plăti o indemni-aţie adecvată6 să ceară predarea
materialelor pregătite "i a planurilor pe cale de a 9i puse :n e;ecutare6 dispo-iţiile legale
privitoare la drepturile de proprietate intelectuală rămânând aplicabile'
Beneficiarul poate re"ilia contractul 'n urm#toarele ca"uri>
a6 respectarea termenului convenit pentru recepia lucr#rii a devenit v#dit imposi&il#A
&6 lucrarea sau serviciul nu se e9ecut# 'n modul convenit +i% 'ntr)un termen sta&ilit de
&eneficiar potrivit cu 'mpre$ur#rile% antreprenorul nu remedia"# lipsurile constatate +i nu
sc-im&# pentru viitor modul de e9ecutare a lucr#rii sau serviciuluiA
c6 nee9ecutarea oric#ror alte o&li!aii ce revin antreprenorului potrivit le!ii sau 'n
temeiul contractului 5art. .?7; C.civ.6.
Dacă antreprenorul nu poate :ncepe sau continua e;ecutarea contractului din cau-a
ne:ndeplinirii de către bene9iciar a propriilor obligaţii6 antreprenorul este :ndreptăţit să obţină
re-ilierea contractului6 cu daune1interese6 dacă este ca-ul 3art' .G@7 C'civ'4'
Secţiunea a I(- a – Contractul de antrepriză pentru lucrări de construcţii
J .' Noţiune
Antrepri"a de construcie de cl#diri sau orice alte imo&ile 5c#i de comunicaie% u"ine
etc.6 +i lucr#ri de instalaii +i reparaii la construcii% inclusiv proiectarea% repre"int# cea
mai important# form# de antrepri"#.
,rin contractul de antrepri-ă pentru lucrări de construcţii6 antreprenorul se obligă să e;ecute
lucrări care6 potrivit legii6 necesită eliberarea autori-aţiei de construire 3art' .G@F C'civ'4'
,otrivit +egii nr' ?0I.//. privind autori-area e;ecutării lucrărilor de construcţii6 +egii nr'
.0I.//? privind calitatea :n construcţii ca "i a art' 7 din +egea nr' ..FI.//> a locuinţei6
e;ecutarea 3"i des9iinţarea4 construcţiilor poate :ncepe "i reali-a numai :n temeiul "i cu
respectarea autori-aţiei eliberate de consiliul %udeţean sau a consiliul local al municipiilor6
ora"elor sau comunelor6 după ca-'
Contractul de antrepri"# de construcii tre&uie 'ntocmit 'n forma scris#% cerut# ad
probationem. Lucr#rile de construcii pot fi reali"ate numai de persoane fi"ice sau persoane
$uridice autori"ate.
J 2' 'bligaţiile e-ecutantului şi ale proiectantului în contractul de antrepriză pentru
lucrări de construcţii. Calitatea în construcţii
+egea nr' .0I.//? 9olose"te următoarele noţiuni sinonime cu cele din Codul civil pentru a
desemna părţile din contractul de antrepri-ă de construcţiiH investitor pentru bene9iciar6
e9ecutant pentru antreprenor "i proiectant pentru ar8itect'
Obligaţiile e;ecutantului de construcţii sunt cele ale antreprenorului din cadrul oricărei
antrepri-eH să e;ecute lucrarea contractată la termenul "i potrivit caracteristicilor stabilite :n
contract 3a planurilor "i proiectelor de e;ecuţie46 să predea investitorului lucrarea terminată după
veri9icarea 3recepţia4 acesteia "i să garante-e pe investitor pentru viciile "i pentru calitatea
lucrării'
154
Garanţia pentru viciile construcţiei "i răspunderea pentru calitatea construcţiei pre-intă
particularităţi care impun o tratare detaliată a acestei obligaţii'
Antrepri"a de construcii pre"int# unele particularit#i fa# de antrepri"a re!lementat#
de Codul civil 5de drept comun6.
.6 <ermenele legale de garanţie
,rin art' 2/ din +egea nr' .0I.//? privind calitatea :n construcţii s1a prevă-ut r#spunderea
antreprenorului% proiectantului% specialistul verificator de proiecte atestat% fa&ricanilor +i
furni"orilor de materiale% e9ecutantului% diri!intelui de +antier etc. pentru viciile ascunse
ale construciei ivite 'n termen de .1 ani de la recepia lucr#rii% iar pentru viciile structurii
de re"isten# re"ultate din nerespectarea normelor de proiectare +i e9ecuie 'n vi!oare la
data reali"#rii ei% r#spunderea 2pe toat# durata de e9isten# a construciei3 de orice
cate!orie 5+i a instalaiilor aferente acestora6% indiferent de forma de destinaie +i
proprietate.
Pentru viciile aparente% e9ecutantul are6 potrivit +egii nr' .0I.//? 3:n mod derogatoriu de
la descărcarea de răspundere care intervine după recepţie :n ca-ul antrepri-ei de lucrări46
o&li!aia 2de a remedia% pe propria c-eltuial#% defectele de calitate ap#rute din vina sa M...N
'n perioada de !aranie sta&ilit# potrivit le!ii% f#r# a distin!e dup# cum viciile sunt
aparente sau ascunse 5art. ;< lit. J6.
&ăspunderea e;ecutantului6 respectiv a proiectantului6 ast9el cum am pre-entat1o mai sus6
9uncţionea-ă :n raporturile lui cu investitorul "i cu succesorii săi :n drepturi 3inclusiv cu cei
particulari6 cum ar 9i cumpărătorul construcţiei4'
Fa# de teri% e9ecutantul poate r#spunde pentru fapt# proprie 'n temeiul art. .<07
C.civ.% iar proprietarul cl#dirii r#spunde pentru ruina edificiului 'n temeiul art. .<7? C.civ.
;6 Clauze contractuale de limitare sau înlăturare a răspunderii antreprenorului de
construcţii6 mai ales cele care ar privi dărâmarea sau ameninţarea cu dărâmarea construcţiei nu
sunt admise'
Sunt permise :nsă clau-e de agravare a răspunderii antreprenorului pentru vicii'
74 <ermenele de garanţie contra viciilor lucrării sunt stabilite de legea specială 3art' .G@/
alin' 3.4 C'civ'4'
Termenul de prescripţie al acţiunii :n răspunderea pentru vicii este cel de drept comun de 7
ani'
r8itectul sau inginerul este e;onerat de răspunderea pentru viciile lucrării numai dacă
dovede"te că acestea nu re-ultă din culpa sa cu privire la e;perti-ele sau planurile pe care le1a
9urni-at "i6 dacă este ca-ul6 cu privire la coordonarea sau supraveg8erea lucrărilor'
ntreprenorul este e;onerat de răspundere numai dacă dovede"te că viciile re-ultă dintr1o
culpă :n e;perti-ele sau :n planurile ar8itectului ori ale inginerului ales de către bene9iciar'
Subantreprenorul nu este e;onerat decât dacă dovede"te că viciile re-ultă din deci-iile
antreprenorului sau din e;perti-ele ori planurile ar8itectului sau ale inginerului'
Biecare dintre părţile menţionate poate 9i e;onerată de răspundere dacă dovede"te că aceste
vicii re-ultă din deci-iile impuse de bene9iciar :n alegerea solului sau a materialelor ori :n
alegerea subantreprenorilor6 a e;perţilor sau a metodelor de construire' C;onerarea de răspundere
nu operea-ă atunci când aceste vicii6 de"i puteau să 9ie prevă-ute :n cursul e;ecutării lucrării6 nu
au 9ost noti9icate bene9iciarului'
Prescripia dreptului la aciune pentru vicii aparente 'ncepe s# cur!# de la data
recepiei finale sau% dup# ca"% a 'mplinirii termenului acordat antreprenorului prin
procesul)ver&al de recepie final#% pentru 'nl#turarea viciilor constatate.
Prescripia dreptului la aciune pentru viciile lucr#rii de proiectare 'ncepe s# cur!#
odat# cu prescripia dreptului la aciune pentru viciile lucr#rilor e9ecutate de antreprenor%
155
afar# numai dac# viciile lucr#rilor de proiectare au fost descoperite mai 'nainte% ca" 'n care
prescripia va 'ncepe s# cur!# de la data descoperirii acestora 5art. .??1 C.civ.6.
J 7' 'bligaţiile beneficiarului în contractul de antrepriză pentru lucrări de construcţii
Investitorii sunt 'n sensul :egii nr. .1E.@@0 5art. ;.6 persoane fi"ice sau $uridice care
finanea"# +i reali"ea"# investiii sau intervenii la construciile e9istente.
Codul civil folose+te pentru investitor termenul de &eneficiar.
=n principiu% o&li!aiile &eneficiarului 'n antrepri"a de construcii sunt acelea+i ca 'n
contractul de antrepri"# de lucr#ri 'n !eneral> s# primeasc# lucrarea dup# recepie +i s#
pl#teasc# preul acesteia.
.4 Beneficiarii au o&li!aii referitoare la calitatea construciilor> sta&ilirea nivelului
calitativ ce tre&uie reali"at prin proiectare +i e9ecuie pe &a"a re!lement#rilor te-nice%
precum +i a studiilor +i cercet#rilor efectuateA o&inerea acordurilor +i a vi"elor prev#"ute
de le!e% precum +i a autori"aiei de construireA asi!urarea verific#rii proiectelor prin
speciali+ti verificatori de proiecte asistaiA asi!urarea verific#rii e9ecuiei corecte a
lucr#rilor de construcii prin diri!ini de specialitate sau a!eni economici de consultan#
speciali"ai% pe tot parcursul lucr#rilor etc.
$ene9iciarul este obligat să permită antreprenorului6 :n măsura :n care este necesară pentru
e;ecutarea lucrării6 9olosirea căilor de acces6 a instalaţiilor proprii de alimentare cu apă "i a altor
utilităţi ce deservesc imobilul 3art' .G@? C'civ'4
!n cursul e;ecutării contractului6 bene9iciarul are dreptul ca6 9ără a stân%eni activitatea
normală a antreprenorului6 să controle-e stadiul de e;ecuţie6 calitatea "i aspectul lucrărilor
e9ectuate "i ale materialelor :ntrebuinţate6 precum "i orice alte aspecte re9eritoare la :ndeplinirea
de către antreprenor a obligaţiilor sale contractuale'
$ene9iciarul comunică antreprenorului constatările "i instrucţiunile sale :n scris6 dacă nu s1a
convenit alt9el'
La finali"area acelei p#ri din lucrare ce urmea"# a fi acoperit# prin e9ecutarea
ulterioar# a altor lucr#ri sau prin montarea unor elemente de construcii% antreprenorul +i
&eneficiarul sunt o&li!ai s# constate 'mpreun# e9istena p#rii finali"ate +i conformitatea
acesteia cu dispo"iiile le!ale +i clau"ele contractului. =n acest scop% dac# nu s)a convenit
altfel% antreprenorul 'l convoac# pe &eneficiar la locul e9ecut#rii lucr#rii 'n#untrul unui
termen re"ona&il% a c#rui 'ntindere se sta&ile+te% potrivit u"anelor e9istente% 'n raport cu
natura lucr#rii +i locul situ#rii acesteia. In ca"ul 'n care &eneficiarul nu se pre"int# la
termenul comunicat 'n scris sau pe alt# cale convenit# de c#tre p#ri% antreprenorul poate
'ntocmi sin!ur actul de constatare a lucr#rii ce urmea"# a fi acoperit# 5efectu(nd o
autorecepie6 5art. .?7/ C.civ.6.
!n ca-ul :n care6 :n cursul e;ecutării contractului6 constată gre"eli sau lipsuri :n lucrările de
proiectare :n temeiul cărora s1a :nc8eiat contractul6 antreprenorul este obligat să comunice de
:ndată bene9iciarului "i proiectantului constatările sale6 :mpreună cu propunerile de remediere6 :n
măsura :n care acestea intră :n domeniul pregătirii sale pro9esionale6 precum "i să ceară
bene9iciarului să ia măsurile corespun-ătoareH
Dacă bene9iciarul6 luând "i avi-ul proiectantului6 nu comunică de :ndată măsurile luate
pentru :nlăturarea gre"elilor sau lipsurilor semnalate6 ori dacă măsurile luate nu sunt
corespun-ătoare6 antreprenorul poate să suspende e;ecutarea lucrărilor6 :n"tiinţându1i de :ndată
despre aceasta pe bene9iciar "i proiectant'
După 9inali-area construcţiei6 se va proceda6 :n condiţiile legii6 la recepţia preliminară urmată
de recepţia 9inală'
Riscurile trec asupra &eneficiarului de la data recepiei preliminare 5art. .?7? C.civ.6.
156
24 ,&li!aia de plat# a preului pre"int# unele particularit#i 'n ca"ul antrepri"ei de
construcii% determinate de o&iectul acesteia.
,reţul poate 9i stabilit 9or9etar 3printr1o sumă globală4 sau pe devi- 3preţ pe devi-4'
Dacă lucrarea a 9ost contractată pe un preţ 9or9etar 3global46 antreprenorul este obligat să
e;ecute "i să predea lucrarea :n condiţiile prevă-ute :n contract "i nu poate cere nici o sporire de
plată 3preţ46 nici sub motiv de scumpire a muncii sau materialelor6 nici pentru motivul că s1ar 9i
9ăcut sc8imbări "i adăugiri la planul iniţial6 a9ară de ca-ul :n care adăugirile "i sc8imbările au 9ost
aprobate :n scris de bene9iciar "i a 9ost modi9icat cu această oca-ie "i preţul'
,reţul este :nsă6 de regulă6 stabilit pe ba-ă de devi-6 adică pe ba-a unei estimări provi-orii pe
articole' ceastă estimare se poate modi9ica :n timpul e;ecutării lucrării6 :n 9uncţie de preţul real
al materialelor "i al muncii6 precum "i prin adăugarea unor lucrări suplimentare'
,reţul este 9i;at articol cu articol6 "i suportă variaţii :n 9uncţie de preţurile pieţei6 iar preţul
total 39inal4 va depinde de cantitatea lucrărilor e9ectiv e;ecutate'
J F' Construcţia de locuinţe
Construcia de locuine% care cunoa+te unele re!uli speciale% se completea"# cu dreptul
comun 'n materie de antrepri"# de construcii.
Construcia de locuine este prev#"ut# 'n principal 'n capitolul ; al Le!ii locuinei nr.
..8E.@@/.
+egea stabile"te principiul că (6ersoanele %iice sau #uridice române pot realia, cu
respectarea prevederilor legale, construcţii de locuinţe pentru %olosinţ! proprie sau &n scopul
valori%ic!rii acestoraA'
+egea prevede o serie de 9acilităţi 9iscale 3scutire de impo-it pe pro9it4 pentru persoanele
%uridice care investesc din pro9it pentru reali-area de locuinţe'
+ocuinţele care se reali-ea-ă :n aceste condiţii pot 9i amplasate pe terenurile persoanelor
9i-ice bene9iciare de locuinţă6 ale persoanelor %uridice investitoare sau pe terenuri concesionate :n
acest scop de către consiliile locale persoanelor %uridice sau 9i-ice6 con9orm prevederilor legale6
cu reducerea ta;ei de concesiune până la /?S'
+ucrările privind clădirile "i terenurile necesare pentru construirea de locuinţe prin genţia
*aţională pentru +ocuinţe cu e;cepţia caselor de vacanţă sunt de utilitate publică'
Consiliile locale pot reali-a din depo-itele special constituite locuinţe cu supra9eţele
construite prevă-ute :n ane;a nr' . la lege6 e;ercitând controlul asupra preţului de vân-are6 :n
vederea :nlesnirii accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane6 :n următoarea
ordine de prioritateH
a4 tinerii căsătoriţi care6 la data contractării locuinţei6 au 9iecare vârsta de până la 7? de aniD
b4 persoanele care bene9icia-ă de 9acilităţi la cumpărarea sau construirea unei locuinţe6
potrivit prevederilor +egii nr' F2I.//06 republicatăD
c4 persoanele cali9icate din agricultură6 :nvăţământ6 sănătate6 administraţie publică "i culte6
care :"i stabilesc domiciliul :n mediul ruralD
d4 alte categorii de persoane stabilite de consiliile locale'
,ersoanele din categoriile menţionate pot bene9icia de o subvenţie de la bugetul de stat "i de
plata :n rate lunare6 pe termen de 20 de ani a di9erenţei 9aţă de preţul 9inal al locuinţei'
,ână la restituirea integrală a sumelor datorate6 locuinţa este ipotecată legal con9orm
prevederilor art' .G din +egea nr' ..FI.//> "i nu poate 9i :nstrăinată decât după ce bene9iciarul
restituie integral contractantului sumele datorate6 actuali-ate6 "i sumele actuali-ate6 obţinute ca
subvenţii de la bugetul de stat'
Terenul a9erent construcţiei este concesionat pe durata e;istenţei construcţiei'
Contractul va 9i pus :n e;ecutare la data semnării lui de către părţile contractante'
,redarea1primirea locuinţei se va e9ectua pe ba-ă de proces1verbal :nc8eiat :ntre vân-ător "i
cumpărător'
157
,rin +egea nr' .?2 din .? iulie .//G pentru de-voltarea construcţiei de locuinţe la nivel
naţional s1a :n9iinţat genţia *aţională pentru +ocuinţe'
genţia *aţională pentru +ocuinţe este o instituţie de interes public cu personalitate %uridică6
de coordonare a unor surse de 9inanţare :n domeniul construcţiei de locuinţe6 având autonomie
9inanciară'
genţia *aţională pentru +ocuinţe are ca obiect reali-area unor monta%e 9inanciare6 precum
"i atragerea "i administrarea resurselor6 :n condiţiile pre-entei legi6 pentru construirea6
cumpărarea6 reabilitarea6 consolidarea "i e;tinderea unor locuinţe6 inclusiv pentru cele e;ploatate
:n regim de :nc8iriere'
Din resursele genţiei *aţionale pentru +ocuinţe se acordă credite6 care se garantea-ă prin
constituirea de ipoteci asupra imobilului – teren "i construcţie –6 liber de orice sarcină'
!nscrierea ipotecii se 9ace pe ba-a contractului de creditare' Operaţiunea de :nscriere a
ipotecii este scutită de ta;a de timbru'
,entru derularea activităţilor speci9ice operaţiunii de creditare6 genţia *aţională pentru
+ocuinţe :nc8eie convenţii speciale cu instituţiile bancare6 depo-itare ale resurselor sale6 care vor
acţiona ca bănci de credit ipotecar'
<nvestiţiile privind construcţiile de locuinţe pentru tineri6 destinate :nc8irierii6 pe ba-a
proiectelor aprobate de #inisterul Transporturilor6 Construcţiilor "i Turismului6 sunt 9inanţate de
la bugetul de stat "i de la bugetele locale6 precum "i din credite interne sau e;terne "i din alte
surse legal constituite'
!n scopul 9acilitării construcţiilor de locuinţe a 9ost reglement prin +egea nr' ./0I.///
creditul ipotecar "i garantarea lui'
Creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare desemnea-ă acel tip de credite acordate de
instituţii 9inanciare autori-ate6 destinat să 9inanţe-e construirea6 cumpărarea6 reabilitarea6
consolidarea sau e;tinderea imobilelor cu destinaţie locativă6 industrială sau comercială "i
garantat cel puţin ca ipotecă asupra imobilului care 9ace obiectul investiţiei imobiliare'
Creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare va 9i garantat prin ipotecă'
<poteca ast9el constituită pentru garantarea creditului poate avea ca obiect terenul "i
construcţiile ridicate pe acesta ulterior constituirii sale6 :n limita valorii stabilite prin contract "i
pe măsura utili-ării creditului "i durea-ă până la rambursarea integrală a sumelor datorate :n
temeiul respectivului contract'
!n ca-ul :n care părţile sunt de acord6 ipoteca va putea 9i trans9erată asupra altui imobil cu o
valoare cel puţin egală cu cea a imobilului ipotecat anterior'
După :nscrierea ipotecii asupra noului imobil garanţiile anterior constituite asupra acestuia
:"i :ncetea-ă de drept e9ectele'
,ână la rambursarea integrală a creditului6 imobilele ipotecate vor putea 9i :nstrăinate numai
cu acordul prealabil al creditorului ipotecar' Contractele :nc8eiate cu nerespectarea acestei
dispo-iţii sunt lovite de nulitate absolută'
,ot acorda credit ipotecar instituţiile autori-ateD băncile universale "i băncile de credit
ipotecar6 '*'+'6 societăţile de credit ipotecar "i orice alte entităţi reglementate prin legi speciale
să acorde credite ipotecare pentru investiţii imobiliare'
158
Teste !ril#
.. Contractul de antrepri"# este>
a4 o varietate a contractului de locaţiune a lucrurilorD
b4 o vân-are a unui lucru viitorD
c4 o varietate a contractului de muncăD
d4 o varietate a contractului de mandatD
e4 un contract de sine stătător'
;. Contractul de antrepri"# este un contract>
a4 solemnD
b4 sinalagmaticD
c4 cu titlu onerosD
d4 aleatoriuD
e4 cu e;ecutare dintr1o datăD
94 real'
<. Riscul pieirii fortuite a materialelor procurate de &eneficiar este suportat de>
a4 antreprenorD
b4 de bene9iciar'
8. Riscul pierii fortuite totale a lucrului este suportat de>
a4 antreprenor6 dacă materialele au 9ost procurate de elD
b4 bene9iciar6 dacă materialele au 9ost procurate de elD
c4 antreprenor6 indi9erent cine a procurat materialele'
0. Antreprenorul r#spunde pentru>
a4 evicţiuneD
b4 viciile aparente6 c8iar dacă lucrarea a 9ost recepţionată de bene9iciar6 9ără obiecţiuni sau
re-erveD
c4 viciile ascunse ale lucrăriiD
d4 viciile aparente6 c8iar dacă lucrarea a 9ost recepţionată 9ără obiecţiuni sau re-erve6 dacă :n
contract se prevede această răspundere :năuntrul unui termen de garanţie'
/. Termenul de prescripie al aciunii 'n r#spundere pentru viciile ascunse ale unei
lucr#ri e9ecutate este de>
a4 > luni de la predarea lucrăriiD
b4 trei ani de la predarea lucrăriiD
c4 > luni de la data descoperirii viciilor6 dată care nu poate :nsă depă"i un an de la predarea
lucrăriiD
d4 trei ani de la data descoperirii viciilor6 dată care nu poate depă"i un an de la predarea
lucrării'
76 Contractul de antrepri"# 'ncetea"#>
a4 prin moartea antreprenoruluiD
b4 prin imposibilitatea 9ortuită de e;ecutareD
c4 prin acordul părţilorD
d4 prin moartea antreprenorului6 dacă părţile nu s1au :nţeles ca lucrarea să 9ie continuată de
mo"tenitorii antreprenorului'
159
T<T+U+ =<<<
Contractul de mandat
Capitolul I
*oiuni !enerale. Condiii de vala&ilitate
ale mandatului
.
Secţiunea I – Noţiune. Condiţii de valabilitate
J .' Noţiune
4andatul este contractul prin care o parte% numit# mandatar% se o&li!# s# 'nc-eie unul
sau mai multe acte $uridice pe seama celeilalte p#ri% numit# mandant 5art. ;11@ C.civ.6.
4andatul este cu titlu !ratuit sau cu titlu oneros.
4andatul dintre dou# persoane fi"ice se pre"um# a fi cu titlu !ratuit. Cu toate acestea%
mandatul dat pentru acte de e9ercitare a unei activit#i profesionale se pre"um# a fi cu titlu
oneros 5art. ;1.1 alin. 5.6 C.civ.6.
&egulile de la mandat se aplică "i mandatului tacit reciproc al soţilor cu privire la bunurile
comune 3art' 7F? alin' 324 "i 7F> alin' 324 C'civ'4' Cle se aplică6 de asemenea6 :n ca-urile :n care
s1a instituit curatela 3art' .@G C'civ'46 precum "i :n raporturile dintre persoane %uridice "i cei care
alcătuiesc organele sale 3art' 20/ alin' 374 C'civ'4'
*oiunea de 2mandat3 are mai multe sensuri.
,e lângă sensul comun de contract menţionat mai sus6 ea poate semni9ica :mputernicirea
scrisă dată de către mandant mandatarului6 9iind sinonimă cu (procuraA'
!n procedura penală "i :n procedura civilă este 9olosită sintagma (mandat de aducereA care
semni9ică un act procedural emis de organul de urmărire penală ori de instanţa civilă sau penală
:n temeiul căruia un :nvinuit6 martor sau e;pert6 este adus6 prin gri%a organelor de poliţie6 :n 9aţa
organului emitent'
*oţiunea (mandat po+talA semni9ică o scrisoare 3tip4 pentru e;pedierea banilor sau a
coletelor prin po"tă6 iar mandatul de deputat repre-intă :n dreptul constituţional :mputernicirea
dată de alegători unei persoane să o repre-inte :n ,arlament'
J 2' =andatul şi contractele înrudite
4andatul cu titlu oneros se aseamănă cu contractul de muncă "i cu contractul de antrepri-ă
de servicii'
Deosebirea dintre ele constă :n 9aptul că6 :n timp ce obiectul principal al mandatului :l
constituie :nc8eierea de acte %uridice cu terţii6 iar mandatarul este de regulă repre-entantul
mandantului6 obiectul contractelor de muncă "i respectiv6 de antrepri-ă de servicii sunt 9aptele
materiale "i intelectuale prestate pentru anga%ator 3respectiv6 client46 iar salariatul6 respectiv
antreprenorul6 nu au calitatea de repre-entanţi ai anga%atorului 3respectiv6 clientului46 a9ară de
ca-ul :n care dreptul de repre-entare nu le1a 9ost dat anume'
1
C' Hamangiu "i alţii6 op.cit.6 nr' .>221.>F@6 p' >.>1>22D ,ro9'dr' Brancisc DeaE6 op.cit.6 vol' <<6 p' 2.?12?.D ,ro9'dr'
Dumitru C' Blorescu6 op.cit.6 p' 2712>?D Camelia Toader6 op.cit.6 p' 2..1277D Dr' Cugeniu Sa9ta1&omano6 op.cit.6 p'
2//12?.'
160
J 7' =andatul cu reprezentare şi mandatul fără reprezentare
4andatul este cu repre"entare sau f#r# repre"entare 5art. ;1.. C.civ.6.
#andatul cu repre-entare este contractul prin care o parte numită mandatar se obligă să
:nc8eie unul sau mai multe acte %uridice pe seama celeilalte părţi numite mandat'
#andatul 9ără repre-entare este contractul :n temeiul căruia o parte6 numită mandatar6
:nc8eie acte %uridice :n nume propriu6 dar pe seama celeilalte părţi6 numite mandant6 "i :"i asumă
9aţă de terţi obligaţiile care re-ultă din aceste acte6 c8iar dacă terţii aveau cuno"tinţă despre
mandat 3art' 207/ C'civ'4'
#andatul 9ără repre-entare 3contractul de pr7te-nom4 este o 9ormă a simulaţiei prin
interpunere de persoane'
J F' 7orma mandatului cu reprezentare
4andatul este un contract consensual care se formea"# prin acordul de voin# al
p#rilor 5solo consensus6.
Contractul de mandat poate fi 'nc-eiat 'n form# scris#% autentic# ori su& semn#tur#
privat#% sau ver&al#. Acceptarea mandatului poate re"ulta +i din e9ecutarea sa de c#tre
mandatar'
.
#andatul dat pentru :nc8eierea unui act %uridic supus6 potrivit legii6 unei anumite 9orme
trebuie să respecte acea 9ormă6 sub sancţiunea aplicabilă actului :nsu"i' ,revederea nu se aplică
atunci când 9orma este necesară doar pentru opo-abilitatea actului 9aţă de terţi6 dacă prin lege nu
se prevede alt9el 3art' 20.7 C'civ'4'
Dacă din :mpre%urări nu re-ultă alt9el6 mandatarul :l repre-intă pe mandant la :nc8eierea
actelor pentru care a 9ost :mputernicit'
=mputernicirea pentu repre"entare sau% dac# este ca"ul% 'nscrisul care o constat# se
nume+te procur#.
.
Dispo-iţiile re9eritoare la repre-entarea :n contracte se aplică :n mod corespun-ător
contractului de mandat 3art' 20.2 C'civ'4'
!n mod obi"nuit6 mandatul este e;pres "i :mbracă 9orma contractului scris6 semnat de
mandant "i de mandatar6 9ormă utili-ată mai ales atunci când mandatul este cu titlu oneros6 sau
9orma procurii 3:mputernicirii6 delegaţiei4 care are semni9icaţia %uridică a o9ertei de mandat'
1
(#andatul trebuie să 9ie con9erit :n 9ormă autentică numai :n ca-ul :n care legea prevede 9orma autentică pentru
validitatea actului %uridic ce urmea-ă a 9i :nc8eiat prin mandatar6 nu :nsă "i atunci când acest act a 9ost :nc8eiat sub
9ormă autentică 9ără ca legea să prevadă o atare cerinţă'
!n ca-ul :n care6 deci6 pentru :nc8eierea unui contract de vân-are1cumpărare nu este necesară 9orma autentică "i6
eventual6 nici 9orma scrisă6 mandatul poate 9i dat :n 9ormă scrisă sau c8iar verbală') T'S'6 S'c'6 Deci-ia nr'
.GF.I./@.6 (&epertoriu''' pe anii ./>/1./@>)6 p' .F.'
(Când cererea adresată instanţei este 9ăcută de mandatar6 care are calitatea de avocat6 acesta :"i %usti9ică
:mputernicirea prin depunerea delegaţiei' +a 9el se va dovedi :mputernicirea "i :n ca-ul cererilor pentru e;ercitarea
căilor de atac 3art' 7F din +egea nr' ?.I.//? privind organi-area "i e;ercitarea pro9esiei de avocat4') T'S'6 S'c'6
Deci-ia nr' @/>I.//F6 (Dreptul) nr' FI.//?6 p' >2'
(De"i mandatul este un contract consensual6 care ia na"tere prin simplul acord de voinţă al părţilor6 :ntocmirea unui
:nscris este necesară pentru ca terţii să 9ie :n măsură a veri9ica puterile con9erite mandatarului6 precum "i limitele :n
care acesta poate conbtracta :n numele mandantului'
Când actul %uridic la care participă mandatarul6 :n numele mandantului6 urmea-ă a 9i :nc8eiat :n 9ormă autentică6
atunci "i actul constatator al mandatului 3procura sau :mputernicirea4 este necesar să se :nc8eie :n 9ormă autentică6
:ntrucât mandatul 9ormea-ă un tot indivi-ibil cu actul :n vederea căruia a 9ost dat') T'Jud'6 Satu1#are6 Dec' nr'
..GI./@76 &'&'D' nr' .I./@06 p' .?2'
1
(De"i6 la data introducerii acţiunii :n revendicare – act de dispo-iţie – mandatarul reclamanţilor avea numai
procură generală de repre-entare :n vederea administrării bunului6 acţiunea nu va 9i respinsă6 ca 9iind 9ăcută :n a9ara
mandatului6 ci i se va da curs dacă6 :ntre timp6 mandantele con9irmă actul respectiv de dispo-iţie 3acţiunea :n
revendicare4') <'C'C'J'6 Secţia civilă "i de proprietate intelectuală6 deci-ia nr' 277/ din 27 martie 200?6 :n <'C'C'J'6
Jurisprudenţa secţiei civile pe anul 200?6 nr' .>76 p' F0@'
161
,rocura dată mandatarului este o9erta de mandat 9ăcută de mandant "i6 :n acela"i timp
:nscrisul probatoriu 3instrumentum4 al actelor pe care urmea-ă să le 9acă mandatarul'
Pentru ca procura s# se transforme 'n contract de mandat% ea tre&uie sau s# fie
acceptat# e9pres% 'n scris% de mandatar% sau% a+a cum se 'nt(mpl# cel mai des 'n practic#% s#
fie pus# 'n e9ecutare% adic# s# fie acceptat# tacit.
!n ca-ul repre-entării convenţionale6 atât repre-entatul6 cât "i repre-entantul trebuie să aibă
capacitatea de a :nc8eia actul pentru care repre-entarea a 9ost dată'
Contractul este anulabil atunci când consimţământul repre-entantului este viciat' Dacă :nsă
viciul de consimţământ prive"te elemente stabilite de repre-entat6 contractul este anulabil numai
dacă voinţa acestuia din urmă a 9ost viciată'
9ară de ca-ul :n care sunt relevante pentru elementele stabilite de repre-entat6 buna sau
reaua1credinţă6 cunoa"terea sau necunoa"terea unei anumite :mpre%urări se aprecia-ă :n persoana
repre-entantului'
&epre-entatul de rea1credinţă nu poate invoca niciodată buna1credinţă a repre-entantului'
!mputernicirea nu produce e9ecte decât dacă este dată cu respectarea 9ormelor cerute de lege
pentru :nc8eirea valabilă a contractului pe care repre-entantul urmea-ă să :l :nc8eie'
,rocura trebuie dată :n 9orma :n care urmea-ă a 9i :nc8eiat actul de către mandatar respectând
principiul simetriei 9ormelor' st9el6 dacă actul care urmea-ă a 9i :nc8eiat de mandatar este un
ca- solemn 39ormă autentică46 "i procura6 care va 9ace corp comun cu actul6 trebuie să 9ie dată :n
9ormă autentică'
!n acest sens6 art' 7G din +egea nr' 7>I.//? a notarilor publici prevede că (6!rţile pot %i
repreentate la autenti%icare printr- un mandatar cu procur! special! autentic!A' lteori legea
prevede necesitatea procurii :n 9ormă autentică indi9erent de 9orma actului ce va 9i :nc8eiat de
mandatar'
4andatul tacit trebuie să re-ulte din :mpre%urări de 9apt care să 9acă ne:ndoielnică intenţia
de repre-entare a părţilor'
cceptarea tacită re-ultă din e;ecutarea de către mandatar a :nsărcinării date'
!n sc8imb o9erta de mandat special trebuie să 9ie e;presă'
2
4andatul aparent este cel :n care mandatarul a 9ăcut acte %uridice6 cu numele mandantului
:nainte de a cunoa"te sau de a 9i putut cunoa"te cau-a de :ncetare a mandatului6 iar terţii
contractea-ă cu aparentul mandatar6 având credinţa scu-abilă "i legitimă că acesta are putere de
repre-entare'
Un e;emplu de mandat aparent este cel al mandatarului căruia i s1a revocat mandatul6 dar
revocarea nu este adusă la cuno"tinţa lui'
#andatul aparent va produce e9ecte pentru acelea"i raţiuni pentru care e;istă "i produce
e9ecte mandatul 9ără repre-entare'
Tot ceea ce mandatarul a f#cut% 'n numele mandantului% 'nainte de a cunoa+te sau de a
fi putut cunoa+te cau"a de 'ncetare a mandatului este socotit ca vala&il f#cut 'n e9ecutarea
acestuia 5art. ;1</ C.civ.6.
#ai mult6 art' 207@ C'civ'6 stabile"te că (+a :ncetarea :n orice mod a mandatului6 mandatarul
este ţinut să1"i e;ecute obligaţiile prevă-ute de art' 20./6 adică de a da socoteală despre
gestiunea sa "i de a remite mandantului tot ce a primit :n temeiul :mputernicirii sale6 datorând
dobân-i pentru sumele :ntrebuinţate :n 9olosul său :ncepând din -iua :ntrebuinţării6 iar pentru
cele cu care a rămas dator din -iua :n care a 9ost pus :n :ntâr-iere'
2
(!mputernicirea dată de către depunătorul unor sume de bani pe libret de economii C'C'C'6 prin trecerea unei
anumite persoane la condiţii de retragere6 repre-intă un mandat6 care se limitea-ă numai la timpul cât titularul este :n
viaţă' cest mandat :ncetea-ă o dată cu moartea titularului6 ast9el :ncât suma :nscrisă :n libret la data morţii sale 9ace
parte integrantă din activul succesorului "i nu mai poate 9i retrasă de persoana :mputernicită') T'J' Hunedoara6
Deci-ia nr' ?0GI./G.6 &'&'D'6 nr' .2I./G.6 p' .0.'
162
Dacă mandantul rati9ică actele mandatarului aparent6 acesta se va trans9orma retroactiv :n
mandat'
.
Dacă mandatul nu este rati9icat6 terţul contractant de bună1credinţă poate acţiona :mpotriva
mandantului :n temeiul actului :nc8eiat cu mandatarul aparent'
=n ca"ul contrar% c(nd mandatarul a fost de rea)credin#% +i de+i% cunosc(nd cau"a de
'ncetare a mandatului a 'nc-eiat acte $uridice cu terii 'n numele mandantului% aceste acte
nu '+i vor produce efecte fa# de mandant.
#andatarul aparent va răspunde 9aţă de terţ delictual6 nu contractual6 pentru că nu a
contractat :n nume propriu'
Codul civil re!lementea"# +i situaia 'n care iniiativa 'nc-eierii contractului de mandat
aparine mandatarului.
=n a&sena unui refu" ne'nt(r"iat% mandatul se consider# acceptat dac# prive+te actele a
c#ror 'nc-eiere intr# 'n e9ercitarea profesiei mandatarului ori pentru care +i)a oferit
serviciile fie 'n mod pu&lic% fie direct mandantului.
!n aplicarea acestei dispo-iţii se va ţine seama6 :ntre altele6 de prevederile legale6 de
practicile stabilite :ntre părţi "i de u-anţe) 3art' 20.F C'civ'4'
Dac# p#rile nu au prev#"ut un termen% contractul de mandat 'ncetea"# 'n trei ani de la
'nc-eierea lui 5art. ;1.0 C.civ.6.
J ?' roba mandatului
4andatul 'nc-eiat 'n forma unui contract scris se dovede+te prin 'nscrisul constatator
al contractului.
*u va trebui :nsă să 9ie :ndeplinită 9ormalitatea (bun "i aprobatA'
Contractantul poate 'ntotdeauna cere repre"entantului s# fac# dovada puterilor
'ncredinate de repre"entat +i% dac# repre"entarea este cuprins# 'ntr)un 'nscris% s# 'i remit#
o copie a 'nscrisului% semnat# pentru conformitate.
=n ca"ul mandatului tacit e9ecutat% at(t oferta c(t +i acceptarea sunt dovedite prin
faptul e9ecut#rii.
=n ca"ul mandatului tacit nee9ecutat6 care re-ultă din :mpre%urări de 9apt care 9ac
ne:ndoielnică intenţia părţilor6 dovada se face at(t de p#ri% c(t +i de terul cu care s)a
contractat% prin orice mi$loc de pro&# admis de le!e% c-iar +i dac# actul care se 'nc-eie de
mandatar cu terul tre&uie s# fie f#cut 'n forma scris#% 5doar pentru opo"a&ilitate fa# de
teri6 5art. ;8; C.proc.civ.6.
*u mai puţin6 potrivit alin' 324 prima 9ra-ă al art' 20.7' (#andatul dat pentru :nc8eierea unui
act %uridic supus6 potrivit legii6 unei anumite 9orme trebuie să respecte acea 9ormă sub sancţiunea
aplicabilă actului :nsu"i')
ceastă dispo-iţie6 care consacră principiul 9ormelor simetriei restrânge posibilităţile de
dovadă ale acestui mandat6 9ăcând inadmisibile proba cu martori sau pre-umţii pentru dovedirea
lui'
,revederea legală a alin' 324 art' 20.7 menţionată mai sus (nu se aplică când 9orma este
necesară doar pentru opo-abilitatea actului 9aţă de terţi6 dacă prin lege nu se prevede alt9el)'
Conţinutul "i :ntinderea mandatului vor 9i stabilite prin orice mi%loc de probaţiune6 prin
interpretarea clau-elor contractuale6 :n sens restrictiv :n ca- de :ndoială'
1
(#andatul este un contract :n virtutea căruia o persoană se obligă a se 9ace ceva pe seama altei persoane de la care
a primit :nsărcinarea' #andatul6 poate 9i special pentru o a9acere sau pentru anumite a9aceri6 :n general6 pentru toate
a9acerile mandantului' Când este vorba de acte de :nstrăinare sau de acte de ipotecare6 mandatul trebuie să 9ie
special' #andantul nu este :ndatorat pentru ceea ce mandatarul a 9ăcut peste limitele puterilor sale6 a9ară de ca-ul
când a rati9icat e;pres sau tacit' Dacă din atitudinea "i comportamentul mandantului se demonstrea-ă că acesta a
rati9icat actele 9ăcute de către mandatarul său6 actele :nc8eiate rămân valabile') C'S'J'6 S'c'6 Deci-ia nr' .@?/I.//F6
(Dreptul)6 nr' .01..I.//?6 p' .F7'
163
!n ca-ul :n care nu se poate dovedi :nc8eierea tacită a unui contract de mandat6 raporturile
dintre părţi pot :mbrăca 9orma gestiunii de a9aceri sau :mbogăţirii 9ără %ustă cau-ă'
J >' ărţile în contractul de mandat
P#rile 'n contractul de mandat sunt> mandantul +i mandatarul.
4andantul este persoana care 'n temeiul acordului de voin# 'mputernice+te pe
mandatar s# fac# ceva% +i anume s# 'nc-eie acte $uridice% pe seama sa.
4andatarul este persoana care se o&li!# s# fac# ceva% s# 'nc-eie acte $uridice 'n numele
+i pe seama mandantului.
,entru a :nc8eia contractul de mandat6 mandantul trebuie să aibă capacitatea cerută pentru a
:nc8eia el :nsu"i actul pe care :l :nsărcinea-ă pe mandatar să :l :nc8eie 3act de conservare6
administrare sau de dispo-iţie4'
#andatarul trebuie să aibă capacitate deplină de e;erciţiu6 deoarece el trebuie să e;prime :n
actele pe care le :nc8eie cu terţii un consimţământ valabil'
+ipsa consimţământului "i viciile de consimţământ se aprecia-ă atât :n persoana
mandantului6 cât "i :n cea a mandatarului'
J @' 'biectul mandatului şi întinderea acestuia
4andatul poate avea ca o&iect principal numai 'nc-eierea actelor $uridice% +i numai cu
caracter accesoriu a actelor materiale.
ctele %uridice cu caracter strict personal nu pot 9i obiect al mandatului'
Obiectul mandatului trebuie să 9ie moral6 licit6 posibil "i determinat'
Su& aspectul 'ntinderii sale% mandatul poate fi special când este dat pentru una sau mai
multe operaţiuni %uridice determinate limitativ sau !eneral6 când mandatarul prime"te
:mputernicirea să :nc8eie acte de conservare "i de administrare :n numele "i pe seama
mandantului'
4andatarul are nevoie de un mandat special pentru a 'nc-eia acte de dispo"iie.
=n sc-im&% el poate 'nc-eia acte de conservare sau de administraie 'n temeiul unui
mandat !eneral.
24andatul !eneral autori"ea"# pe mandatar s# efectue"e numai acte de conservare +i
de administrare.
Pentru a 'nc-eia acte de 'nstr#inare sau !revare% tran"acii ori compromisuri% pentru a
se putea o&li!a prin cam&ii sau &ilete la ordin ori pentru a intenta aciuni 'n $ustiie%
precum +i pentru a 'nc-eia orice alte acte de dispo"iie% mandatarul tre&uie s# fie
'mputernic 'n mod e9pres'
.
1
(&epre-entarea %udiciară convenţională ia na"tere prin acordul părţilor6 :n ba-a unui contract de mandat'
,rocura de repre-entare :n %ustiţie trebuie 9ăcută :n 9ormă scrisă sub semnătură legali-ată sau poate 9i dată "i prin
declaraţie verbală6 9ăcută :n instanţă "i trecută :n :nc8eiere de "edinţă' !n temeiul mandatului de repre-entare
%udiciară6 repre-entantul părţii poate 9ace orice acte de procedură6 c8iar dacă :n mandat nu se prevăd e;pres acele
acte' ,rocura dată cu menţiunea generală de repre-entare :n %ustiţie nu este su9icientă pentru :ndeplinirea acelor acte
procedurale care conţin elemente de dispo-iţie6 cum suntH recunoa"terea6 renunţarea6 tran-acţia6 :nscrierea :n 9als'
,entru a se putea 9ace asemenea acte este nevoie de o procură specială6 cu arătarea e;presă că este dată "i pentru
:ndeplinirea acestor acte' "a 9iind6 instanţa nu poate lua act de tran-acţia intervenită :ntre ă:rţi pe ba-a procurii
generale de repre-entare :n %ustiţie date de reclamantă' T'S'6 S'c'6 Decia-ia nr' ?>>I./G/6 (Dreptul)6 nr' .12I.//06 p'
.7/'
(&ecunoa"terile privitoare la drepturile de %udecată6 renunţările6 cum "i propunerile de tran-acţie nu se pot 9ace decât
:n temeiul unei procuri speciale' &enunţarea la %udecată este6 a"adar6 un act procedural de dispo-iţie prin care
reclamantul :"i mani9estă e;pres voinţa de a nu mai continua procesul :nceput' Drept urmare6 procura :n discuţie6
dată cu menţiunea generală de a :ntreprinde (orice va 9i nevoie pentru re-olvarea litigiilor)6 nu este su9icientă pentru
:ndeplinirea acelor acte procesuale care conţin elementul de dispo-iţie6 cum este "i renunţarea' ,entru a putea 9ace
asemenea acte6 mandatarul are nevoie de o procură specială6 care să arate e;pres că este dată "i pentru :ndeplinirea
actului renunţării la %udecată') C'S'J'6 S'com'6 Deci-ia nr' .@I.//G6 (Dreptul)6 nr' /I.//G6 p' F.F'
164
4andatul se 'ntinde +i asupra tuturor actelor necesare e9ecut#rii lui% c-iar dac# nu sunt
preci"ate 'n mod e9pres: 5art. ;1./ C.civ.6.
<nterpretarea obiectului "i limitelor mandatului se 9ace restrictiv6 :n scopul prote%ării
intereselor mandantului' 8andatul conceput &n termeni generali cuprinde numai acte de
administraţie'
4andatarul nu poate face nimic 'n afara limitelor mandatului.
ctul :nc8eiat de mandatar cu sine :nsu"i sau cu o terţă persoană pe care tot el o repre-intă
3dubla repre-entare sau autocontractul4 sunt anulabile pentru dol prin reticenţă'
Contractul 'nc-eiat de repre"entant cu sine 'nsu+i% 'n nume propriu% este anula&il
numai la cererea repre"entatului% cu e9cepia ca"ului 'n care repre"entantul a fost
'mputernicit 'n mod e9pres 'n acest sens sau cuprinsul contractului nu a fost determinat 'n
asemenea mod 'nc(t s# e9clud# posi&ilitatea unui conflict de interese.
Acelea+i dispo"iii se aplic# +i 'n ca"ul du&lei repre"ent#ri 5art. .<18 C.civ.6.
!n sc8imb6 mandatul :n interes comun6 când mandatarul 9ace un act %uridic cu un terţ6 atât :n
numele "i :n interesul mandantului6 cât "i :n numele "i interesul său personal6 este valabil 3de
e;emplu6 mandantul "i mandatarul sunt coproprietari ai unui bun pe care au 8otărât să :l vândă4'
Contractul :nc8eiat de un repre-entant a9lat :n con9lict de interese cu repre-entatul poate 9i
anulat la cererea repre-entatului6 atunci când con9lictul era cunoscut sau trebuiia să 9ie cunoscut
de contractant la data :nc8eierii contractului'
Secţiunea a II-a – 3fectele contractului de mandat
J .' 3fectele contractului de mandat între părţi
.4 ,&li!aiile mandatarului
a4 ,&li!aia de a e9ecuta mandatul este principala o&li!aie a mandatarului.
#andatarul este obligat a e;ecuta mandatul atât timp cât este :nsărcinat "i este răspun-ător de
daune1interese ce ar putea deriva din cau-a ne:ndeplinirii lui'
4andatarul nu poate s# dep#+easc# limitele sta&ilite prin mandat.
Cu toate acestea% el se poate a&ate de la instruciunile primite dac# 'i este imposi&il s# 'l
'n+tiine"e 'n preala&il pe mandant +i se poate pre"uma c# acesta ar fi apro&at a&aterea
dac# ar fi cunoscut 'mpre$ur#rile ce o $ustific#. =n acest ca"% mandatarul este o&li!at s# 'l
'n+tiine"e de 'ndat# pe mandant cu privire la sc-im&#rile aduse e9ecut#rii mandatului
5art. ;1.7 C.civ.6.
El este% de asemenea% o&li!at 'n ca"ul morii incapacit#ii sau falimentului mandantului
s# continue e9ecutarea mandatului% atunci c(nd acesta are ca o&iect 'nc-eierea unor acte
succesive 'n cadrul unei activit#i cu caracter de continuitate% dac# aceast# activitate este 'n
curs de desf#+urare cu respectarea dreptului de revocare sau renunare al p#rilor sau al
mo+tenitorilor acestora 5art. ;1<1 alin. 5;6 C.civ.6.
Dacă6 după acceptarea mandatului6 mandatarul :"i dă seama că nu :l va putea :ndeplini6
9iindu1i peste puteri6 el va putea renunţa la mandat6 noti9icând mandantului6 renunţarea sa'
!n mandatul :ncredinţat avocatului e;istă "i unele obligaţii speci9ice'
(&enunţarea la drepturile deduse %udecăţii se poate 9ace numai :n temeiul unei procuri speciale6 mandatul de
repre-entare %udiciară dat pentru prestarea serviciului avocaţiei neputând1o suplini' ,rin urmare6 instanţa nu poate
lua act de renunţare la un capăt al acţiunii :n lipsa unei atare procuri') T'S'6 S'c'6 Deci-ia nr' .7/>6 &'&'D'6 nr'
7I./@/6 p' >0'
(#ani9estarea de voinţă :n sensul de a renunţa la %udecată repre-intă o desistare6 deci un act de dispo-iţie' Din
această natură a renunţării6 cerinţa e ca o atare declaraţie să 9ie 9ăcută de partea reclamantă personal sau prin
mandatar cu procură specială' Ca atare6 consilierul %uridic al unei unităţi nu are calitatea de a 9ace declaraţie de
renunţare la acţiune6 deci o desistare de la %udecată6 decât :n ba-a unei delegaţii speciale date de către organul de
conducere' T'S'6 S'c'6 Deci-ia nr' 20G0I./@G6 &'&'D'6 nr' ?I./@/6 p' ?F'
165
vocatul este :ndreptăţit să 9olosească oricare dintre mi%loacele de e;ercitare a dreptului de
apărare prevă-ute de +egea nr' ?.I.//? pentru organi-area "i e;ercitarea pro9esiei de avocat
pentru apărarea clientului său'
vocatul are obligaţia de a păstra secretul pro9esional6 obligaţie absolută "i nelimitată :n
timp6 care se :ntinde asupra tuturor activităţilor avocatului6 asociaţilor6 colaboratorilor "i
avocaţilor salari-aţi :n cadrul pro9esiei'
vocatul nu poate 9i obligat6 :n nici o circumstanţă "i de către nici o persoană6 9i-ică sau
%uridică6 să divulge secretul pro9esional'
*ee;ecutarea sau e;ecutarea necorespun-ătoare a obligaţiei antrenea-ă răspunderea
mandatarului atât pentru dol6 cât "i pentru culpă'
Dac# mandatul este cu titlu oneros% mandatarul este inut s# e9ecute mandatul cu
dili!ena unui &un proprietar 5culpa levis in abstracto6. Dac# 'ns# mandatul este cu titlu
!ratuit% mandatarul este o&li!at s# 'l 'ndeplineasc# cu dili!ena pe care o manifest# 'n
propriile afaceri 5culpa levis in concreto6.
4andatarul este o&li!at s# 'l 'n+tiine"e pe mandant despre 'mpre$ur#rile care au
ap#rut ulterior 'nc-eierii mandatului +i care pot determina revocarea sau modificarea
acestuia 5art. ;1.? alin. 5;6 C.civ.6.
4andatarul va r#spunde 'n am&ele ca"uri pentru 'ntrea!a pa!u&# cau"at#
mandantului prin nee9ecutarea o&li!aiei sau prin e9ecutarea ei defectuoas#.
El nu va r#spunde 'ns# pentru nee9ecutarea o&li!aiilor de c#tre ter% afar# de ca"ul 'n
care ale!erea terului contractant nu se datorea"# culpei sale.
b4 ,&li!aia de a da socoteal# despre 'ndeplinirea mandatului
,rice mandatar este inut s# dea socoteal# despre !estiunea sa +i s# remit# mandantului
tot ceea ce a primit 'n temeiul 'mputernicirii sale% c-iar dac# ceea ce a primit nu ar fi fost
datorat mandantului.
.
=n perioada 'n care &unurile primite cu oca"ia e9ecut#rii mandatului% de la mandant ori
'n numele lui% se afl# 'n deinerea mandatarului% acesta este o&li!at s# le conserve 5art. ;1.@
C.civ.6.
#andatarul datorea-ă dobân-i pentru sumele :ntrebuinţate :n 9olosul său :ncepând din -iua
:ntrebuinţării6 iar pentru cele cu care a rămas dator6 din -iua :n care a 9ost pus :n :ntâr-iere'
1
(cţionând ca mandatar al titularului de libret6 persoana trecută la clau-a de :mputernicire trebuie să dea seama de
sumele retrase de la C'C'C'6 :n 9aţa titularului' Dacă6 datorită :mpre%urărilor :n care s1au petrecut 9aptele – starea de
comă a titularului –6 nu a 9ost posibilă o ast9el de dare de seamă6 această persoană este ţinută să dea seama
mo"tenitorilor titularului' !nlăturarea sumelor respective din masa succesorală poate 9i dispusă numai dacă se
stabile"te6 prin probe6 că sumele ast9el retrase au 9ost :ntrebuinţate :n interesul celui căruia :i aparţineau' !n ca-
contrar6 ele urmea-ă să 9ie luate :n calcul ca activ al patrimoniului succesoral') T'S'6 S'c'6 Deci-ia nr' .70/I./G/6
(Dreptul)6 nr' F.I.//06 p' >>'
(Clau-a de :mputernicire pentru ridicarea sumelor depuse pe un libret de economii având la ba-ă un mandat6
persoana :mputernicită are6 9aţă de titularul libretului6 obligaţiile mandatarului 9aţă de mandant6 asadar6 :n primul
rând6 pe aceea de a1i da socoteli' !n ca-ul când :mputernicitul a 9olosit sumele ridicate6 investindu1le :ntr1un bun
comun cu soţul său6 obligaţia de a restitui titularului libretului aceste sume revine ambilor soţi') T'J' Hunedoara6
Deci-ia nr' @@I./@G6 &'&'D'6 nr' .2I./@G6 p' >0'
(!ncredinţarea unei sume de bani de către o persoană alteia6 pentru ca aceasta să1i cumpere din comerţ unele bunuri
ce1i sunt necesare6 constituie contract de mandat' !n consecinţă6 mandatarul răspunde 9aţă de mandant de dispariţia
sumei :ncredinţate6 din negli%enţa lui') T'J' Hunedoara6 deci-ia nr' .?@I./G.6 &'&'D'6 nr' ..I./G.6 p' FG'
(&eclamantul6 trecut la clau-a de :mputernicire6 a lic8idat două librete C'C'C' ale de9unctei6 care :n acea perioadă se
a9la :n spital :n stare de comă6 decesul producându1se după câteva -ile' cţionând ca mandatar al titularului de
libret6 persoana trecută la clau-a de :mputernicire trebuie să dea seama de sumele retrase de la C'C'C'6 :n 9aţa
titularului' Dacă6 datorită :mpre%urărilor :n care s1au petrecut 9aptele – starea de comă a titularului – nu a 9ost
posibilă o ast9el de dare de seamă6 această persoană este ţinută să dea seama mo"tenitorilor titularului'
!nlăturarea sumelor respective din masa succesorală poate 9i dispusă numai dacă se stabile"te6 prin probe6 că sumele
ast9el retrase au 9ost :ntrebuinţate :n interesul celui căruia :i aparţineau' !n ca- contrar6 ele urmea-ă să 9ie luate :n
calcul ca activ al patrimoniului succesoral') T'S'6 S'c'6 deci-ia nr' .70/I./G/6 (DreptulA6 nr' FI.//06 p' >>'
166
!n lipsa unei convenţii contrare6 mandatarul care "i1a :ndeplinit mandatul nu răspunde 9aţă de
mandant cu privire la e;ecutarea obligaţiilor asumate de persoanele cu care a contractat6 cu
e;cepţia ca-ului :n care insolvabilitatea lor i1a 9ost sau ar 9i trebuit să :i 9i 9ost cunoscută la data
:nc8eierii contractului cu acele persoane 3art' 202. C'civ'4'
Dreptul mandantului de a cere restituirea sumelor de bani :ncasate de mandatar6 dar
nerestituite se prescrie :ntr1un termen de 7 ani6 care curge de la data :ncetării contractului prin
e;ecutarea lui'
.
Bustificarea !estiunii va fi f#cut# de mandatar oric(nd% +i% 'n principiu% numai fa# de
mandant'
2
c4 4andatarul va da socoteal# mandantului +i c(nd a su&stituit o alt# persoan# pentru
e9ecutarea o&li!aiilor sale.
Re!ula este c# mandatul fiind un contract intuitu personae tre&uie e9ecutat personal de
mandatar.
24andatarul este inut s# 'ndeplineasc# personal mandatul% cu e9cepia ca"ului 'n care
mandantul l)a autori"at 'n mod e9pres s#)+i su&stituie o alt# persoan# 'n e9ecutarea 'n tot
sau 'n parte a mandatului: 5art. ;1;< alin. 5.6 C.civ.6.
C8iar :n absenţa unei autori-ări e;prese6 mandatarul :"i poate substitui un terţ dacăH
a4 :mpre%urări neprevă-ute :l :mpiedică să aducă la :ndeplinire mandatulD
b4 :i este imposibil să :l :n"tiinţe-e :n prealabil pe mandant asupra acestor :mpre%urăriD
c4 se poate pre-uma că mandantul ar 9i aprobat substituirea dacă ar 9i cunoscut :mpre%urările
ce o %usti9ică'
!n aceste ca-uri6 mandatarul este obligat să :l :n"tiinţe-e de :ndată pe mandant cu privire la
substituire'
Dac# su&stituirea nu a fost autori"at# de mandant% mandatarul r#spunde pentru actele
persoanei pe care +i)a su&stituit)o ca +i cum le)ar fi 'ndeplinit el 'nsu+i'
.
1
(!n ca-ul :n care mandantul a :ncredinţat mandatarului o garnitură de mobilă spre a o vinde "i a1i preda preţul
:ncasat – 9ără să se 9i prevă-ut un termen pentru e;ecutarea mandatului – termenului de prescripţie a acţiunii prin
care mandantul solicită obligarea mandatarului la plata sumei :ncasate cu titlu de preţ curge de la data :ncetării
contractului de mandat6 iar nu de la data când contractul de mandat a 9ost :nc8eiat de părţi') T'J' Hunedoara6 Deci-ia
nr' ?0I./G>6 &'&'D' nr' .I./G@6 p' >0'
2
(cţionând ca mandatar al titularului de libret6 persoana trecută la clau-a de :mputernicire tr ebuie să dea seama de
sumele retrase de la C'C'C'6 :n 9aţa titularului' Dacă6 datorită :mpre%urărilor :n care s1au petrecut 9aptele – starea de
comă a titularului –6 nu a 9ost posibilă o ast9el de dare de seamă6 această persoană este ţinută să dea seama
mo"tenitorilor titularului'
!nlăturarea sumelor respective din masa succesorală poate 9i dispusă numai dacă se stabile"te6 prin probe6 că sumele
ast9el retrase au 9ost :ntrebuinţate :n interesul celui căruia :i aparţineau' !n ca- contrar6 ele urmea-ă să 9ie luate :n
calcul ca activ al patrimoniului succesoral') T'S'6 S'c6 Deci-ia nr' .70/I./G/6 (Dreptul)6 nr' FI.//06 p' >>'
(Clau-a de :mputernicire pentru ridicarea sumelor depuse pe un libret de economii având la ba-ă un mandat6
persoana :mputernicită are6 9aţă de titularul libretului6 obligaţiile mandatarului 9aţă de mandant6 a"adar6 :n primul
rând6 pe aceea de a1i da socoteli' !n ca-ul când :mputernicitul a 9olosit sumele ridicate6 investindu1le :ntr1un bun
comun cu soţul său6 obligaţia de a restitui titularului libretului aceste sume revine ambilor soţi' T'J' Hunedoara6
Deci-ia nr' @@.I./@G' &'&'D''nr' .2I./@G6 p' >0'
1
(#andatul se dovede"te prin :nscris dacă actul pe care trebuie să1l 9acă mandatarul este "i el supus probei scrise'
Dreptul de substituire nu se poate e;ercita decât :n limitele puterilor con9erite prin contractul de mandat6 ast9el că
mandatarul este răspun-ător de modul cum substitutul său e;ecută mandatul6 depă"irea limitelor acestui mandat nu e
opo-abilă mandantului6 a9ară de ca-ul când el o rati9ică') Tr' Capitalei6 Deci-ia nr' .20I./??6 +','6 nr' >I./??6 p' >G0'
(#andatarul este ţinut 9aţă de mandant de două obligaţiiH să1"i :ndeplinească :nsărcinarea ce i s1a dat6 sub sancţiunea
de daune1interese6 9iind răspun-ător nu numai de dol6 ci "i de culpă6 precum "i să remită mandantului tot ceea ce a
primit :n virtutea mandatului' Cl trebuie să1"i :ndeplinească mandatul :n persoană6 9ără să aibă dreptul de a1"i
substitui pe altcineva :n :ndeplinirea mandatului primit' Dacă6 totu"i6 :"i substituie o altă persoană6 mandatarul
răspunde de 9aptele substitutului6 tot a"a cum răspunde de 9aptele sale proprii'
#andatarul nu răspunde6 :nsă6 :n niciun ca-6 pentru daunele cau-ate prin delict de către o terţă persoană') T'S'6 S'c'6
Deci-ia nr' >0I./@.6 (&epertoriu de practică %udiciară :n materie civilă a Tribunalului Suprem "i a altor instanţe
%udecătore"ti pe anii ./>/1./@?)6 p' .F70'
167
Dac# su&stituirea a fost autori"at#% mandatarul nu r#spunde dec(t pentru dili!ena cu
care a ales persoana care l)a su&stituit +i i)a dat instruciunile privind e9ecutarea
mandatului.
=n toate ca"urile% mandantul are aciune direct# 'mpotriva persoanei pe care
mandatarul +i)a su&stituit)o.
4andatul conferit mai multor persoane pentru a lucra 'mpreun# nu are efect% 'n
a&sena unei stipulaii contrare% dac# nu a fost acceptat de c#tre toate aceste persoane.
Când mai multe persoane au acceptat acela"i mandat6 actele lor obligă pe mandant c8air dacă
au 9ost :nc8eiate numai de una dintre ele6 a9ară de ca-ul când s1a stipulat că vor lucra :mpreună'
=n lips# de stipulaie contrar#% mandatarii r#spund solidar fa# de mandant dac# s)au
o&li!at s# lucre"e 'mpreun# 5art. ;1;; C.civ.6.
d4 4andatarul are o&li!aia de conservare a &unurilor mandantului
#andatarul va e;ercita drepturile mandantului 9aţă de terţi6 dacă bunurile primite pentru
mandant pre-intă semne de deteriorare sau au a%uns cu :ntâr-iere'
=n ca" de ur!en#% mandatarul poate proceda la v(n"area &unurilor cu dili!ena unui
&un proprietar 5art. ;1;8 C.civ.6.
!n ambele ca-uri6 mandatarul trebuie să :l anunţe de :ndată pe mandant'
24 ,&li!aiile mandantului
a6 4andantul este o&li!at% 'n lipsa unei convenii contrare% s# pun# la dispo"iia
mandatarului mi$loace necesare e9ecut#rii mandatului 5art. ;1;0 alin. 5.6 C.civ.6.
&6 4andantul va restitui mandatarului c-eltuielile re"ona&ile avansate de acesta din
urm# pentru e9ecutarea mandatului% 'mpreun# cu do&(n"ile le!ale aferente% calculate de la
data efectu#rii c-eltuielilor.
c6 4andantul este de asemenea% o&li!at s# repare pre$udiciul suferit de c#tre mandatar
'n e9ecutarea mandatului% dac# acest pre$udiciu nu provine din culpa mandatarului 5art.
;1;/ C.civ.6.
d6 Dac# mandatul este cu titlu oneros% mandantul este o&li!at s# pl#teasc#
mandatarului remuneraia% c-iar +i 'n ca"ul 'n care% f#r# culpa mandatarului% mandatul nu
a putut fi e9ecutat 5art. ;1;7 C.civ.6.
Dacă mandatul este cu titlu oneros6 iar remuneraţia mandatarului nu este determinată prin
contract6 aceasta se va stabili potrivit legii6 u-anţelor ori6 :n lipsă6 după valoarea serviciilor
prestate'
Dreptul la acţiunea pentru stabilirea cuantumului remuneraţiei se prescrie odată cu dreptul la
acţiunea pentru plata acesteia'
Obligaţia mandantului de plată a remuneraţiei e;istă c8iar dacă mandatul a 9ost e;ecutat
după e;pirarea termenului stipulat6 dar mandantul se 9olose"te de actul :nc8eiat de mandatar'
C(nd mandatul a fost dat aceluia+i mandatar de mai multe persoane pentru o afacere
comun#% fiecare dintre ele r#spunde solidar fa# de mandatar de toate efectele mandatului
5solidaritate le!al#6 5art. ;1;? C.civ.6.
Pentru !arantarea tuturor creanelor sale 'mpotriva mandantului i"vor(te din mandat%
mandatarul are un drept de retenie asupra &unurilor primite cu oca"ia e9ecut#rii
mandatului de la mandant ori pe seama acestuia.
J 2' 3fectele contractului de mandat faţă de terţi
(,ersoana indicată :n libretul de economii C'C'C' la (condiţii de retragere) "i :mputernicită să ridice sumele depuse
are calitatea de mandatar al titularului de libret' Ca atare6 ea este obligat să dea socoteală mandantului cu privire la
sumele pe care le ridică :n temeiul clau-ei de :mputernicire') T'S'6 S'c'6 Deci-ia nr' .>7?I./@G6 &'&'D'6 nr' 7I./@/6 p'
?7'
168
.4 Efectele contractului 'ntre mandant +i teri
Actul 'nc-eiat de mandatar cu terii este considerat a fi 'nc-eiat de 'nsu+i mandantul'
.
Contractul :nc8eiat de repre-entant6 :n limitele :mputernicirii6 :n numele repre-entatului
produce e9ecte direct :ntre repre-entat "i cealaltă parte 3art' .2/> C'civ'4'
=n consecin#% toate efectele le!ale% active sau pasive% ale actului 'nc-eiat de mandatar
cu terul 'n limitele 'mputernicirii primite se produc 'n persoana mandantului.
#andatarul are doar un rol de intermediar6 actul 9iind considerat :nc8eiat :ntre mandant 3:n
numele "i pe seama lui4 "i terţ'â
Contractul :nc8eiat de repre-entant :n limita puterilor con9erite6 atunci când terţul contractant
nu cuno"tea "i nici nu ar 9i trebuit să cunoască 9aptul că repre-entantul acţiona :n această calitate6
obligă numai pe repre-entant "i pe terţ6 dacă prin lege nu se prevede alt9el'
Cu toate acestea6 dacă repre-entantul6 atunci când contractea-ă cu terţul :n limita puterilor
con9erite6 pe seama unei :ntreprinderi6 pretinde că este titularul acesteia6 terţul care descoperă
ulterior identitatea adevăratului titular poate să e;ercite "i :mpotriva acestuia din urmă drepturile
pe care le are :mpotriva repre-entantului 3art' .2/@ C'civ'4'
Actele e9cesive ale mandatarului 5cele care dep#+esc limitele 'mputernicirii primite6 nu
'l o&li!# pe mandant dac# nu sunt ratificate e9pres sau tacit% ratificarea valor(nd retroactiv
mandat.
Contractul :nc8eiat de persoana care acţionea-ă :n calitate de repre-entant6 :nsă 9ără a avea
:mputernicire sau cu depă"irea puterilor con9erite6 nu produce e9ecte :ntre repre-entat "i terţ'
Dacă :nsă6 prin comportamentul său6 repre-entatul l1a determinat pe terţul contractant să
creadă :n mod re-onabil că repre-entantul are puterea de a1l repre-enta "i că acţionea-ă :n limita
puterilor con9erite6 repre-entatul nu se poate prevala 9aţă de terţul contractant de lipsa puterii de
a repre-enta 3art' .70/ C'civ'4'
Cel care :nc8eie un contract :n calitate de repre-entant6 neavând :mputernicire ori depă"ind
limitele puterilor care i1au 9ost :ncredinţate6 răspunde pentru pre%udiciile cau-ate terţului
contractant care s1a :ncre-ut6 9ără culpă6 :n :nc8eierea valabilă a contractului'
!n ca-urile :n care repre-entantul nu avea :mputernicire sau a acţionat cu depă"irea puterilor
con9erite6 cel :n numele căruia s1a :nc8eiat contractul poate să :l arti9ice6 respectând 9ormele
cerute de lege pentru :nc8eierea sa valabilă'
Terţul contractant poate6 părintr1o noti9icare6 să acorde un termen re-onabil pentru rati9icare6
după a cărui :mplinire contractul nu mai poate 9i rati9icat'
&ati9icarea are e9ect retroactiv6 9ără a a9ecta :nsă drepturile dobândite de terţi :ntre timp'
Bacultatea de a rati9ica se transmite mo"tenitorilor'
Terţul contractant "i cel care a :nc8eiat contractul :n calitate de repre-entant pot conveni
des9iinţarea contractului cât timp acesta nu a 9ost rati9icat'
1
(!n situaţia :n care o persoană a :nc8eiat un contract de vân-are1cumpărare prin repre-entare convenţională
3contract de mandat46 :n ba-a unei procuri autentice6 nu se poate constata nulitatea contractului pentru lipsa
consimţământului său6 dacă nu se dovede"te că procura a 9ost 9alsă') Tr' $ucure"ti6 Deci-ia nr' 2>F6 Culegere''' pe
anii .//71.//@6 p' F@'
(cţionând ca mandatar al titularului de libret6 persoana trecută la clau-a de :mputernicire trebuie să dea seama de
sumele retrase de la C'C'C'6 :n 9aţa titularului' Dacă6 datorită :mpre%urărilor :n care s1au petrecut 9aptele – starea de
comă a titularului –6 nu a 9ost posibilă o ast9el de dare de seamă6 această persoană este ţinută să dea seama
mo"tenitorilor titularului' !nlăturarea sumelor respective din masa succesorală poate 9i dispusă numai dacă se
stabile"te6 prin probe6 că sumele ast9el retrase au 9ost :ntrebuinţate :n interesul celui căruia :i aparţineau' !n ca-
contrar6 ele urmea-ă să 9ie luate :n calcul ca activ al patrimoniului succesoral') T'S'6 S'c6 Deci-ia nr' .70/I./G/6
(Dreptul)6 nr' FI.//06 p' >>'
(Clau-a de :mputernicire pentru ridicarea sumelor depuse pe un libret de economii având la ba-ă un mandat6
persoana :mputernicită are6 9aţă de titularul libretului6 obligaţiile mandatarului 9aţă de mandant6 a"adar6 :n primul
rând6 pe aceea de a1i da socoteli' !n ca-ul când :mputernicitul a 9olosit sumele ridicate6 investindu1le :ntr1un bun
comun cu soţul său6 obligaţia de a restitui titularului libretului aceste sume revine ambilor soţi' T'J' Hunedoara6
Deci-ia nr' @@.I./@G' &'&'D''nr' .2I./@G6 p' >0'.//@6 (Culegere''' pe anii .//71.//@)6 p' F@'
169
Cu atât mai mult mandantul nu răspunde nici pentru actele sau 9aptele ilicite cau-atoare de
pre%udicii săvâr"ite de mandatar cu oca-ia :ndeplinirii mandatului6 mandatarul 9iind :n a9ara
:mputernicirii primite'
2
24 Efectele contractului de mandat 'ntre mandatar +i teri
Contractul de mandat nu creea"# raporturi 'ntre mandatar +i teri% pentru c#
mandatarul contractea"# 'n numele +i pe seama mandantului.
#andatarul va răspunde 9aţă de terţi6 dacă a contractat :n numele său personal6 sau dacă
contractând pentru mandant "i1a depă"it limitele :mputernicirii6 "i nu a adus la cuno"tinţă terţilor
limitele puterii sale6 ast9el :ncât terţii au 9ost indu"i :n eroare asupra puterilor o9erite
mandatarului de către mandant'
4andatarul va r#spunde pentru pre$udiciile cau"ale terilor prin delictele sau
cvasidelictele s#v(r+ite 'n timpul e9ecut#rii mandatului% indiferent dac# este sau nu 'n
limitele 'mputernicirilor conferite.
"ecţiunea a ###! a $ 8ncetarea contractului de mandat
4andatul 'ncetea"# 'n ca"ul e9istenei cau"elor !enerale de 'ncetare a contractelor
3e;pirarea termenului stipulat6 sau :n lipsa acestuia6 la 7 ani de la :nc8eierea contractului6
reali-area condiţiei re-olutorii6 re-oluţiunea titlului mandantului6 acordul părţilor6 e;ecutarea
mandatului6 imposibilitatea e;ecutării mandatului din ca- 9ortuit sau de 9orţă ma%oră4'
Art. ;1<1 C.civ. prevede c# 2Pe l(n!# cau"ele !enerale de 'ncetare a contractelor%
mandatul 'ncetea"# prin oricare dintre urm#toarele moduri>
a6 revocarea sa de c#tre mandantA
&6 renunarea mandataruluiA
c6 moartea% incapacitatea sau falimentul mandantului ori mandatarului' Cu toate
acestea6 atunci când are ca obiect :nc8eierea unor acte succesive :n cadrul unei activităţi cu
caracter de continuitate6 mandatul nu :ncetea-ă dacă această activitate este :n curs de des9ă"urare6
cu respectarea dreptului de revocare sau renunţare al părţilor sau al mo"tenitorilor acestora'
J .' 6evocarea mandatului
4andantul poate oric(nd revoca mandatul% e9pres sau tacit% indiferent de forma 'n care
contractul de mandat a fost 'nc-eiat +i c-iar dac# a fost declarat irevoca&il 5art. ;1<. alin.
5.6 C.civ.6.
.
!mputernicirea dată unui nou mandatar pentru aceea"i a9acere revocă mandatul iniţial'
2
(Dacă :n ba-a unui mandat verbal – :n sensul că mandatarul să cumpere pentru mandant6 pe numele acestuia din
urmă "i pentru el6 o construcţie6 mandatarul6 prin act autentic6 a cumpărat pe numele lui "i pentru el construcţia
respectivă6 9iind :n pre-enţa unui contract de vân-are1cumpărare6 :ntocmit 9ără consimţământul părţilor "i din eroare6
iar mandatarul 9iind de rea1credinţă6 urmea-ă a se 8otăr:6 pe ba-a cererii de c8emare :n %udecată a mandantului6
anularea actului de vân-are1cumpărare "i obligarea mandatarului la restituirea către mandant a sumei primite de la
el') T'J' Olt6 Deci-ia nr' .72@I./G@6 &'&'D' nr' 2I./G@6 p' FG'
(#andatul se stinge6 printre alte ca-uri6 prin revocare' Când voie"te6 mandantul poate revoca mandatul "i
constrângere6 la ca-6 pe mandatar de a1i remite :nscrisul de :mputernicire'
&e-ultă6 deci6 că revocarea mandatului este e;presă'
&evocarea poate 9i tacită :n situaţia când sunt relevate :mpre%urări care vădesc ne:ndoielnic intenţia mandantului6 "i
anume6 dacă această intenţie a 9ost cunoscută de mandatar'
!n ca-ul când mandatarul nu a cunoscut voinţa mandantului de a1i retrage mandatul acordat6 contractul de :nstrăinare
:nc8eiat :n ba-a acestui mandat este valabil') C'S'J'6 S'c'6 Deci-ia nr' .22>I.//26 (Dreptul)6 nr' @I.//76 p' /7'
(Dacă mandatarul căruia6 având calitatea de coindivi-ar6 i s1a dat procură pentru vân-area imobilului a9lat :n stare de
indivi-iune6 nu e;ecută mandatul până la introducerea acţiunii de parta%6 mandatul se consideră revocat e;pres prin
:nsă"i acţiunea introductivă de instanţă prin care mandantul "i1a e;primat voinţa de a lic8ida starea de indivi-iune
prin parta% %udiciar') T'S'6 S'c'6 Deci-ia nr' G@.I./@76 :n C'D'6 p' .0.'
170
#andatul dat aceluia"i mandatar de mai mulţi mandanţi nu poate 9i revocat decât cu acordul
tuturor mandanţilor'
#andantul care revocă mandatul rămâne ţinut să1"i e;ecute obligaţiile 9aţă de mandatar' Cl
este de asemenea obligat să repare pre%udiciile su9erite de mandatar din cau-a revocării
ne%usti9icate ori intempestive'
Atunci c(nd p#rile au declarat mandatul irevoca&il% revocarea se consider# a fi
ne$ustificat# dac# nu este determinat# de culpa mandatarului sau de un ca" fortuit ori de
for# ma$or# 5art. ;1<; C.civ.6.
Dacă procura a 9ost dată :n 9ormă autentică notarială6 :n vederea in9ormării terţilor notarul
public căruia i se solicită să autenti9ice revocarea unei asemenea procuri este obligat să transmită
revocarea către registrul naţional notarial6 ţinut :n 9ormat electronic6 potrivit legii'
*otarul public care autenti9ică actul pentru :nc8eierea căruia a 9ost dată procura are obligaţia
să veri9ice la registrul naţional notarial dacă acea procură a 9ost revocată'
Revocarea poate fi total# sau parial#. Desemnarea unui mandatar special% atunci c(nd
e9ist# un mandatar !eneral% 'nseamn# o revocare parial# a mandatului !eneral.
J 2' 6enunţarea la mandat
4andatarul poate renuna oric(nd la mandat% notific(nd mandantului renunarea sa
5art. ;1<8 alin. 5.6 C.civ.6.
Dacă mandatul este cu titlu oneros6 mandatarul poate pretinde remuneraţia pentru actele pe
care le1a :nc8eiat pe seama mandantului până la data renunţării'
#andatarul este obligat să :l despăgubească pe mandant pentru pre%udiciile su9erite prin
e9ectul renunţării6 cu e;cepţia ca-ului când continuarea e;ecutării mandatului i1ar 9i cau-at
mandatarului :nsu"i o pagubă :nsemnată6 care nu putea 9i prevă-ută la data acceptării mandatului'
Renunarea la mandat nu poate fi dec(t e9pres#.
rt' G? alin' . din Codul de procedură civilă prevede că (9enunţarea sau retragerea
mandatului de repreentare &n #ustiţie (mandatul #udiciar – n.n.) nu poate %i opus! celeilalte p!rţi
decât de la comunicare, a%ar! numai dac! a %ost %!cut &n "edinţ! de #udecat! "i &n preenţa ei.
8andatarul care renunţ! la &mputernicire este ţinut s! &n"tiinţee atât pe cel care i-a dat
mandatul, cât "i instanţa cu cel puţin 0: ile &nainte de termenul imediat urm!tor renunţ!rii'
#andatarul nu poate renunţa la mandat :n cursul termenului de e;ercitare a căilor de atac')
J 7' =oartea mandantului sau a mandatarului
4andatul% contract intuituu personae+ poate 'nceta prin moartea mandantului sau a
mandatarului 5art. ;1<1 +i ;1<0 C.civ.6.
=n ca" de deces% incapacitate sau faliment a uneia dintre p#ri% mo+tenitorii ori
repre"entanii acesteia au o&li!aia a informa de 'ndat# cealalt# parte 5art. ;1<0 alin. 5.6
C.civ.6
!n toate aceste ca-uri6 mandatarul sau mo"tenitorii ori repre-entanţii săi sunt obligaţi să
continue e;ecutarea mandatului dacă :ntâr-ierea acesteia riscă să pună :n pericol interesele
mandantului ori ale mo"tenitorilor săi'
ctele :nc8eiate de mandatarul care nu a cunoscut moartea mandantului sunt valabile "i
obligă pe mo"tenitorii mandantului' Obligaţia mandatarului de a da socoteală "i de a preda
bunurile primite :n puterea mandatului se va e;ecuta 9aţă de mo"tenitorii de9unctului'
1
(#andatarul poate revoca mandatul6 dar revocarea mandatului6 noti9icată numai mandatarului6 nu se poate opune
unei terţe persoane care6 necunoscând revocarea6 a contractat cu bună1credinţă cu mandatarul' De asemenea6
numirea unui nou mandatar pentru aceea"i a9acere cuprinde :n sine revocarea mandatului dat celui dintâi6 din -iua :n
care i s1a noti9icat') <'C'C'J'6 Secţia civilă "i de proprietate intelectuală6 deci-ia nr' 2.FG din 2@ 9ebruarie 200>'
<'C'C'J'6 Jurisprudenţa secţiei civile pe anul 200>6 nr' ?>6 p' .GG'
171
Re!lementarea dat# de Codul de procedur# civil# mandatului $udiciar 5ad litem6 este
diferit#.
Astfel% art. ?8 C.proc.civ. prevede c# 2=andatul nu încetează prin moartea celui care l! a
dat şi nici dacă acesta a devenit incapabil.
=andatul dăinuieşte până la retragerea lui de către moştenitori sau de către
reprezentantul legal al incapabilului3.
Dacă avocatul moare6 mandatul său va 9i preluat de colaboratorii săi6 dacă erau comanditari
39iind trecuţi pe delegaţia avocatului4 sau $aroul va asigura continuarea procesului de către un alt
avocat'
!n ca-ul :n care partea 3clientul1mandantul4 nu este de acord6 va :nc8eia un nou contract cu
alt avocat'
J F' #ncapacitatea mandantului sau a mandatarului
4andatul 'ncetea"# prin punerea su& interdicie a oric#reia dintre p#ri% mandant sau
mandatar.
Potrivit art. ?8 din proiectul Codului de procedur# civil#
.
24andatul 5$udiciar C n.n.6
nu 'ncetea"# prin moartea celui care l)a dat +i nici dac# acesta a devenit incapa&il.
4andatul d#inuie+te p(n# la retra!erea lui de c#tre mo+tenitori sau de c#tre repre"entantul
le!al al incapa&ilului:.
ctele :nc8eiate de mandatarul pus sub interdicţie nu produc nici un 9el de e9ecte :n persoana
mandantului'
2
J ?' 7alimentul mandantului sau al mandatarului
Falimentul mandantului sau al mandatarului produce 'ncetarea mandatului% indiferent
dac# mandatul este convenional sau le!al.
mbele cau-e de :ncetare trebuie constatate :n mod ne:ndoielnic6 potrivit procedurilor legale
aplicabile'
J >' 3fectele încetării mandatului
,uterea de repre-entare :ncetea-ă prin renunţarea de către repre-entant la :mputernicire sau
prin revocarea acesteia de către repre-entat'
#odi9icarea "i revocarea :mputernicirii trebuie aduse la cuno"tinţa terţilor prin mi%loace
corespun-ătoare' !n ca- contrar6 acestea nu sunt opo-abile terţilor6 decât dacă se dovede"te că
ace"tia le cuno"teau ori puteau să le cunoască :n momentul :nc8eierii contractului'
,uterea de a repre-enta :ncetea-ă prin decesul sau incapacitatea repre-entantului ori a
repre-entatului6 dacă din convenţie ori din natura a9acerii nu re-ultă contrariul'
Dacă repre-entantul sau repre-entatul este persoană %uridică6 puterea de a repre-enta
:ncetea-ă la data la care persoana %uridică :"i :ncetea-ă e;istenţa'
!n ca-ul desc8iderii procedurii insolvenţei asupra repre-entantului sau repre-entatului
puterea de a repre-enta :ncetea-ă :n condiţiile prevă-ute de lege'
1
&e9eririle sunt 9ăcute :n dispo-iţiile ,roiectului Codului de procedură civilă transmis de Guvern ,arlamentului
&omâniei :n luna martie 200/D noul Cod de procedură civilă ne9iind :ncă adoptat la data predării spre publicare a
cursului'
2
(#andatul se stinge prin interdicţia mandantului6 dar Codul de procedură civilă dispune că mandatul nu :ncetea-ă
prin incapacitatea ulterioară a celui ce l1a dat6 decât dacă este retras de repre-entantul legal al incapabilului' Ca
atare6 acţiunea introdusă :n %ustiţie de un mandatar nu poate 9i respinsă pentru lipsa de calitate a acestuia6 pentru
simplul motiv că mandantul este internat :ntr1un spital ca in9irm mintal6 atâta timp cât mandantul nu a 9ost sub
interdicţie "i mandatul nu a 9ost retras de repre-entantul legal al incapabilului') Tr' <a"i6 Deci-ia nr' G.0I./?/6 +','6
nr' >I./>06 p' .0@'
172
!ncetarea puterii de a repre-enta nu produce e9ecte :n privinţa terţilor care6 :n momentul
:nc8eierii contractului6 nu cuno"teau "i nici nu trebuiau să cunoască beastă :mpre%urare'
+a :ncetarea puterilor :ncredinţate6 repre-entantul este obligat să restituie repre-entatului
:nscrisul care constată aceste puteri'
&epre-entantul nu poate reţine acest :nscris drept garanţie a creanţelor sale asupra
repre-entatului6 decât dacă acesta din urmă re9u-ă să :i remită o copie certi9icată de pe :nscris cu
menţiunea că puterea de repre-entare a :ncetat'
După :ncetarea mandatului6 indi9erent de cau-ă6 mandatarul este obligatH
a6 s# dea socoteal# despre !estiunea sa +i s# remit# mandantului sau mo+tenitorilor
acestuia% dup# ca"% procura% +i s# predea orice alte acte sau &unuri primite 'n cursul
e9ecut#rii mandatuluiA
&6 'ncetea"# dreptul de a)l repre"enta pe mandant +i de a 'nc-eia orice act $uridic 'n
numele acestuia.
ctele :ntocmite de mandatar după :ncetarea mandatului sunt nule'
Sunt valabile totu"i actele pe care mandatarul le1ar 9ace după moartea mandantului6 dacă din
:ntâr-iere :n e;ecutarea lor ar re-ulta o pagubă pentru mo"tenitorii acestuia'
Sunt valabile6 de asemenea6 prin e;cepţie6 actele pe care mandatarul le 9ace :n numele
mandantului6 atât timp cât nu cunoa"te moartea acestuia6 sau e;istenţa altei cau-e6 care
des9iinţea-ă mandatul'
(!n lipsa unei convenţii contrare6 mandatul dat mai multor mandatari obligaţi să lucre-e
:mpreună :ncetea-ă c8iar "i atunci când cau-a :ncetării prive"te numai pe unul dintre ei) 3art'
207G C'civ'4'
Capitolul II
4andatul f#r# repre"entare 5contractul de interpunere de persoan#6
4andatul f#r# repre"entare 5contractul de pr>te!nom6 este contractul 'n temeiul c#ruia
o parte% numit# mandatar% 'nc-eie acte $uridice 'n nume propriu% dar pe seama celeilalte
p#ri% numite mandant% +i '+i asum# fa# de teri o&li!aiile care re"ult# din aceste acte%
c-iar dac# terii aveau cuno+tin# despre mandat 5art. ;1<@ alin. 5.6 C.civ.6.
Dispo-iţiile codului civil privind mandatul 9ără repre-entare se completea-ă6 :n mod
corespun-ător6 cu regulile aplicabile mandatului cu repre-entare'
Contractul de pr>te!nom este o simulaie prin interpunere de persoan#% indiferent dac#
terul cunoa+te sau nu simulaia% adic# faptul c# mandatarul nu lucrea"# 'n realitate 'n
nume personal.
Terii nu au niciun raport $uridic cu mandantul.
Cu toate acestea% mandantul% su&stituindu)se mandatarului% poate e9ercita drepturile
de crean# n#scute din e9ecutarea mandatului% dac# +i)a e9ecutat propriile sale o&li!aii
fa# de mandatar 5art. ;181 C.civ.6.
173
#andantul poate revendica bunurile mobile dobândite pe seama sa de către mandatarul care
a acţionat :n nume propriu6 cu e;cepţia bunurilor dobândite de terţi prin e9ectul posesiei de bună1
credinţă'
Dacă bunurile dobândite de mandatar sunt imobile6 acesta este obligat să le transmită
mandantului' !n ca- de re9u-6 mandantul poate solicita instanţei de %udecată să pronunţe o
8otărâre care să ţină loc de act de transmitere a bunurilor dobândite'
Dispo-iţiile privind bunurile imobile se aplică prin asemănare "i bunurilor mobile supuse
unor 9ormalităţi de publicitate 3art' 20F. C'civ'4'
Creditorii mandatarului nu pot urmări bunurile dobândite de acesta :n nume propriu6 dar pe
seama mandantului dacă mandatul 9ără repre-entare are dată certă "i aceasta este anterioară luării
oricărei măsuri asigurătorii sau de e;ecutare'
Convenia de interpunere de persoan# nu este inter"is# de le!e% deci este admis# de
aceasta% dar 'n ca"ul 'n care ea a fost 'nc-eiat# 'n scopuri ilicite sau pentru a frauda le!ea
5de e9emplu% mandantului i se inter"ice de le!e s# fac# actul +i 'ncearc# s# 'l fac# prin
persoana interpus#6% am&ele convenii 5contractul de interpunere +i contractul 'nc-eiat de
mandatarul ocult cu terul6 vor fi nule a&solut.
&aporturile dintre mandant "i mandatar 3persoana interpusă4 sunt supuse regulilor
mandatului'
Codul civil re!lementea"# trei variet#i ale mandatului f#r# repre"entare care intervin
'ntre profesioni+ti +i care erau re!lementate 'n trecut de codul comercial% +i anume>
contractul de comision% contractul de consi!naie +i contractul de e9pediie.
Contractul de comision este mandatul care are ca obiect ac8i-iţionarea sau vân-area de
bunuri ori prestarea de servicii pe seama comitetului "i :n numele comisionarului6 care
acţionea-ă cu titlu pro9esional6 :n sc8imbul unei remuneraţii numită comision 3art' 20F7 C'civ'4'
,rin elementele care :l de9inesc6 contractul de comision apare ca o varietate a mandatului
comercial6 "i anume un mandat comercial 9ără repre-entare'
Contractul de consi!naie este contractul prin care o parte6 numită consi!nant6
:ncredinţea-ă celeilalte părţi6 numită consignatar6 anumite bunuri mobile pentru a 9i vândute :n
nume propriu6 dar pe seama consignantului6 la un preţ stabilit anticipat6 sau :n lipsă la preţul
curent al măr9urilor de pe piaţa relevantă cu obligaţia consignatarului de a remite consignantului
preţul obţinut sau de a1i restitui bunul nevândut'
Contractul de consignaţie este o varietate a contractului de comision6 "i mai departe6 o
varietate a contractului de mandat 9ără repre-entare'
O altă varietate a contractului de comision6 "i deci a contractului de mandat comercial 9ără
repre-entare6 este contractul de e9pediie, prin care e;peditorul se obligă 9aţă de comitent să
:nc8eie :n nume propriu un contract de transport cu un cărău" "i să :ndeplinească prestaţiile
accesorii e;pedierii6 :n sc8imbul unui comision'
Capitolul III
Contractul de asisten# $uridic#
J .' Noţiuni generale privind statutul avocatului
Dreptul la ap#rare este un drept fundamental constituional !arantat oric#rei persoane
fi"ice sau persoane $uridice.
=n acest scop% 'n tot cursul procesului% p#rile au dreptul s# fie asistate de un avocat%
ales sau numit din oficiu 5art. ;8 alin. ; din Constituţie6.
174
vocatul este un subiect special de drept :n condiţiile :n care legislaţia specială prevede
:ndeplinirea unor condiţii speciale pentru dobândirea calităţii de avocat6 drepturi "i obligaţii
speciale strict legate de e;ercitarea pro9esiei "i care nu se regăsesc :n persoana vreunui alt subiect
de drept'
ceste condiţii care nu se regăsesc nici :n situaţia %urisconsultului ori a consilierului %uridic6
care :"i e;ercită drepturile "i :ndeplinesc obligaţiile :n temeiul unui raport %uridic de muncă6 9iind
sub incidenţa prevederilor dreptului muncii6 se e;plică prin dispo-iţiile +egii nr' ?.I.//? pentru
organi-area "i e;ercitarea pro9esiei de avocat care instituie monopolul avocaţilor :n acordarea de
asistenţă %uridică "i de consultaţii %uridice'
rt' . alin' 3.4 din +egea nr' ?.I.//? republicată6 prevede că (6ro%esia de avocat este liber!
"i independent!, cu organiare "i %uncţionare autonome, &n condiţiile preentei legi "i ale
statutului pro%esieiA6 iar alin' 2 că (6ro%esia de avocat se e.ercit! numai de avocaţii &nscri"i &n
tabloul din care %ac parte, barou component al ;niunii /aţionale a <arourilor din 9omâniaA'
!n e;ercitarea pro9esiei sale6 avocatul este independent "i se supune numai legii6 statutului
pro9esiei "i codului deontologic'
vocatul promovea-ă "i apără libertăţile "i interesele legitime ale omului' Cl are dreptul să
asiste "i să repre-inte persoanele 9i-ice "i %uridice :n 9aţa instanţelor autorităţii %udecătore"ti "i
instituţiilor publice6 precum "i a altor persoane6 care au obligaţia să permită "i să asigure
des9ă"urarea nesting8erită a activităţii avocatului :n condiţiile legii'
!n e;ercitarea pro9esiei "i :n legătură cu aceasta avocatul este prote%at de lege'
,ro9esia de avocat se e;ercită6 la alegere6 :n cabinete individuale6 cabinete asociate
societăţilor civile pro9esionale unei societăţi pro9esionale cu răspundere limitată'
J 2' Contractul de asistenţă juridică
Segmentul esenţial "i tradiţional al activităţii avocatului :l constituie asumarea obligaţiei de
apărare a drepturilor6 libertăţilor "i intereselor legitime ale persoanelor 9i-ice "i %uridice de drept
public "i de drept privat 3art'2 alin' . din Statutul pro9esiei de avocat4'
!n e;ercitarea pro9esiei6 avocatul este dator să acţione-e pentru asigurarea liberului acces la
%ustiţie "i a dreptului la un proces ec8itabil'
.6 Temeiul $uridic al na+terii drepturilor +i o&li!aiilor avocatului 'n raport cu clientul
s#u 'l repre"int# contractul de asistenţă juridică.
Borma contractului de asistenţă %uridică este cea scrisă' ('vocatul &nscris &n tabloul baroului
are dreptul s! asiste "i s! repreinte orice persoan! %iic! sau #uridic! &n temeiul unui contract
&nc$eiat &n %orm! scris!, care dobânde"te dat! cert! prin &nregistrarea &n registrul o%icial de
evidenţ!A 3art' 2G alin' . +egea nr' ?.I.//?4'
Statutul pro9esiei de avocat reia "i de-voltă aceste dispo-iţii6 stabilind că (Dreptul avocatului
de a asista, a repreenta ori a e.ercita orice alte activit!ţi speci%ice pro%esiei se na"te din
contractul de asistenţ! #uridic! &nc$eiat &n %orm! scris!, &ntre avocat "i client, ori mandatarul
acestuiaA'
Contractul de asistenţă %uridică prevede :n mod e;pres :ntinderea puterilor pe care clientul le
con9eră avocatului' !n ba-a acestui contract6 avocatul se legitimea-ă 9aţă de terţi prin
:mputernicirea avocaţială :ntocmită :n 9orma prevă-ută de Statut'
Contractul de asistenţă %uridică dă dreptul avocatului să e9ectue-e orice act speci9ic pro9esiei
pe care :l consideră necesar pentru reali-area intereselor clientului6 :n a9ară de ca-ul :n care
părţile ar stipula alt9el'
,entru activitatea sa pro9esională6 avocatul are dreptul la un onorariu 3mandatul avocaţial
este remunerat4 "i la acoperirea tuturor c8eltuielilor 9ăcute :n interesul clientului său'
24 *atura $uridic# +i caracterele $uridice ale contractului de asisten# $uridic#.
175
*atura $uridic# a contractului de asisten# $uridic# este cea a unui contract numit care
d# na+tere unor drepturi +i o&li!aii specifice profesiei de avocat.
Contractul de asisten# $uridic# poate fi considerat ca o varietate special# a
contractului de mandat.
*oţiunea de asistenţă %uridică are o s9eră mai largă "i include :n ea repre-entarea avocaţială'
cesta este motivul pentru care denumirea contractului este de contract de asisten#
$uridic# "i nu de mandat'
Contractul de asistenţă %uridică este un contract numit6 sinalagmatic6 oneros6 bilateral6
:nc8eiat intuitu personae :n 9ormă scrisă cerută ad probationem.
J 7' 3fectele contractului de asistenţă juridică
A. ,&li!aiile avocatului 9aţă de clientul său sunt obligaţii legale "i obligaţii contractuale'
a4 ,&li!aiile le!ale sunt prev#"ute limitativ de le!e6 "i anumeH avocatul este obligat să
depună toate diligenţele necesare pentru reali-area serviciului avocaţial pentru care a 9ost
anga%atD să studie-e temeinic cau-ele care i1au 9ost :ncredinţate6 inclusiv pe cele din o9iciuD să se
pre-inte la 9iecare termen stabilit de instanţele de %udecată6 de organele de urmărire penală sau de
alte instituţii să plede-e cu demnitate 9aţă de %udecători "i de părţile din proces6 "i să mani9este
con"tiincio-itate "i probitate :n mandatul :ncredinţat'
Ori de câte ori este necesar6 :n raport cu natura "i cu di9icultatea cau-ei6 avocatul este obligat
să depună note de "edinţă sau conclu-ii scrise din proprie iniţiativă sau la cererea instanţei de
%udecată'
!n e;ecutarea mandatului său6 avocatul este obligat să 9olosească oricare dintre mi%loacele
legale de e;ercitare ale dreptului de apărare' vocatul este dator să dea clientului său s9aturi
%uridice corespun-ătoare prevederilor legale "i cre-ului său pro9esional'
vocatul este dator să păstre-e secretul pro9esional privitor la orice aspect al cau-ei care i1a
9ost :ncredinţată6 cu e;cepţia ca-urilor e;pres prevă-ute de lege'
vocatul nu poate 9i ascultat ca martor "i nu poate 9urni-a relaţii nici unei autorităţi sau
persoane cu privire la cau-a care i1a 9ost :ncredinţată6 decât dacă are de-legarea prealabilă
e;presă "i scrisă din partea tuturor clienţilor săi interesaţi :n cau-ă'
Obligaţia de a păstra secretul pro9esional este nelimitată :n timp'
b4 Avocatul poate avea ca principal# o&li!aie contractual#% dup# ca"% asistarea%
repre"entarea% acordarea de consultaii $uridice% redactarea de acte% cereri +i alte c#i de
atac% forme de e9ecutare% precum +i alte activit#i prev#"ute de Le!ea nr. 0.E.@@0.
Obiectul contractului trebuie bine delimitat "i menţionat atât :n contract6 cât "i :n
:mputernicirea avocaţială eliberată :n temeiul contractului6 semnată de părţi "i de avocat6 care
repre-intă procura de repre-entare :n ca-ul contractului de asistenţă %uridică'
Obligaţiile pe care avocatul "i le asumă prin contractul de asistenţă %uridică sunt obligaţii de
mi%loace 3de prudenţă "i diligenţă46 "i nu obligaţii de re-ultat'
vocatul are :ndatorirea de a acţiona cu toată diligenţa "i prudenţa impuse de lege "i de
deontologia pro9esională6 pentru reali-area dreptului clientului său'
Baptul că uneori re-ultatul nu este atins6 nu presupune prin el :nsu"i ne:ndeplinirea obligaţiei
de diligenţă de către avocat'
+ipsa de diligenţă va trebui dovedită'
B. ,&li!aiile clientului 5mandantului6
a4 Clientul are o&li!aia s# pl#teasc# onorariul 'n cuantumul fi9at prin acordul p#rilor6
dar nu in9erior pla9oanelor minimale stabilite de Uniunea *aţională a vocaţilor din &omânia pe
tipuri de activitate'
b4 Clientul are% de asemenea% o&li!aia s# pl#teasc# c-eltuielile activit#ii
sus)menionate separat de plata onorariului.
176
Obligaţiile clientului6 cu e;cepţia plăţii onorariului "i a c8eltuielilor6 nu sunt :n mod e;pres
prevă-ute de lege "i de Statut' ,rin urmare6 se vor aplica :n completare dispo-iţiile dreptului
comun 3Codul civil4 :n materia mandatului'
Contractul se completea-ă cu dispo-iţiile +egii nr' ?.I.//? pentru organi-area "i e;ercitarea
pro9esiei de avocat6 deci cu drepturile "i obligaţiile prevă-ute pentru avocat "i părţi :n acest act
normativ :n art' 2G1F>'
Se poate a9irma că un contract de asistenţă %uridică are o parte convenţională 3care poate 9i
negociată de părţi4 "i o parte legală6 reglementată6 care 9ace parte de drept din contract'
Contractul de asistenţă %uridică6 legal :nc8eiat6 este titlu e;ecutoriu' <nvestirea cu 9ormulă
e;ecutorie este de competenţa %udecătoriei :n a cărei ra-ă teritorială se a9lă sediul pro9esional al
avocatului 3art' 70 +egea ?.I.//?4'
F4 =ncetarea contractului de asisten# $uridic#
,rincipalul mod de :ncetare a contractului este e;ecutarea activităţilor care 9ormea-ă obiectul
său' Contractul dintre avocat "i client poate :nceta prin acordul ambelor părţi 3art' ?2 alin' .
Statut4'
Clientul sau după ca- avocatul6 pot renunţa unilateral la contract6 :n con9ormitate cu
prevederile art' .?2 din Statut'
!n acest ca-6 avocatul va :ncasa sau va păstra onorariul :n măsura serviciilor prestate'
*eplata onorariului :n cuantumul "i la termenul 9i;at :n contract6 precum "i neac8itarea
contravalorii c8eltuielilor e9ectuate dau dreptul la re-ilierea de plin drept a contractului'
!n ca-ul :n care avocatul este :mpiedicat să :ndeplinească serviciul pro9esional6 el va asigura
substituirea' ,entru activitatea de substituire6 avocatul care preia cau-a are dreptul la onorariul
corespun-ător activităţii depuse'
Toate litigiile privitoare la na"terea6 modi9icarea6 stingerea "i interpretarea contractului de
asistenţă %uridică sunt supuse regulilor de arbitra% prevă-ute de lege "i de Statut'
?4 Dispo"iii speciale privind asistarea sau repre"entarea 'n $ustiie din oficiu 5ap#rarea
din oficiu6
,otrivit art' 7/ din +egea nr. ?.I.//? "i art' .??1.>. din Statutul pro9esiei de avocat6
avocatul este obligat să acorde asistenţă %uridică :n ca-ul :n care a 9ost desemnat din o9iciu sau
gratuit de către barou'
ceste cau-e vor 9i reparti-ate cu precădere avocaţilor stagiari "i tinerilor avocaţi'
!n acest ca-6 caracterul intuitu personae al desemnării apărătorului de către client dispareD
desemnarea avocatului din o9iciu se 9ace de către barou'
rt' .?? din Statutul pro9esiei de avocat prevede că barourile vor organi-a serviciile de
asistenţă %udiciară6 care vor 9uncţiona pe lângă 9iecare instanţă de %udecată "i organ de urmărire
penală din circumscripţia lor'
Serviciile de asistenţă %udiciară vor asigura "i apărarea gratuită :n ca-urile prevă-ute la art'
>G din lege6 precum "i :n alte ca-uri dacă drepturile persoanei lipsite de mi%loace ar 9i
pre%udiciate prin :ntâr-iere pe ba-a aprobării date de către decanul baroului'
cordarea asistenţei %udiciare din o9iciu se 9ace numai ca urmare a unei comunicări scrise
din partea instanţei6 a organului de urmărire penală sau de cercetare penală ori a organului
administraţiei publice locale6 adresată serviciului de asistenţă %udiciară organi-at :n 9iecare
localitate6 de către Consiliul baroului'
Decanul desemnea-ă avocatul care urmea-ă să acorde asistenţă %udiciară'
vocatul desemnat nu poate re9u-a această sarcină decât :n ca- de con9lict de interese sau
pentru alte motive :ntemeiate'
!n cau-ele :n care asistenţa %udiciară este acordată din o9iciu la cererea instanţelor de %udecată
sau a organelor de urmărire penală6 plata onorariilor se 9ace din 9ondurile #inisterului Justiţiei'
177
!n ca-urile :n care asistenţa %udiciară este acordată din o9iciu la cererea organelor
administraţiei publice locale6 plata onorariilor se 9ace din 9ondurile acestor organe'
Obligaţiile avocatului desemnat din o9iciu :ncetea-ă :n momentul :n care6 :n cau-ă6 se
pre-intă un avocat ales'
,ractic6 :n ca-ul apărării din o9iciu6 nu se :nc8eie un contract :ntre avocat "i client6 ci6 pe ba-a
unei solicitări a organelor de urmărire penală sau a instanţelor penale6 baroul desemnea-ă6 din
o9iciu6 un avocat care este obligat pro9esional să preste-e6 contra unui onorariu plătit de
#inisterul Justiţiei6 asistenţa %uridică'
!ntrucât el acţionea-ă totu"i pe ba-a unei :mputerniciri avocaţiale6 semnată de membrul
Consiliului baroului coordonator al activităţii de asistenţă %udiciară din o9iciu 3de regulă un
vicedecan al baroului4 "i de avocat6 temeiul repre"ent#rii 'l constituie o stipulaie 'n favoarea
unei tere persoane% al c#rei o&iect 'l constituie ap#rarea terului 'n faa or!anului de
urm#rire penal# sau a instanei penale.
=n opinia noastr#% asistena $uridic# din oficiu se prestea"# 'n temeiul unei stipulaii
pentru altul 'n care stipulantul 54inisterul Bustiiei6% prin unit#ile sale% instanele
$udec#tore+ti sau parc-ete% o&ine prin intermediul conducerii &aroului 5decanului6
an!a$amentul promitentului 5avocatul desemnat din oficiu6 ca% 'n sc-im&ul onorariului% s#
apere pe terul &eneficiar 5'nvinuit sau inculpat6.
!ntreaga operaţiune %udiciară este destinată reali-ării dreptului 9undamental constituţional la
apărare al :nvinuitului sau inculpatului6 la garantarea căruia concură atât #inisterul Justiţiei6 cât
"i subiectele speciali-ate6 avocaţii'
!n ca-ul contractului de asistenţă %uridică gratuit6 singura deosebire 9aţă de mandatul obi"nuit
o constituie scutirea de obligaţia de plată a onorariului de către client6 scutire acordată de
Consiliul $aroului'
178
Teste !ril#
.. Contractul de mandat este>
a4 cu titlu onerosD
b4 cu titlu gratuitD
c4 cu titlu gratuit6 numai dacă s1a stipulat ast9el :n contractD
d4 cu titlu gratuit sau cu titlu oneros'
;. Contractul de mandat>
a4 poate avea ca obiect principal :nc8eierea de acte %uridice cu terţiiD
b4 poate avea ca obiect principal acte sau 9apte materiale prestate pentru mandantD
c4 este esenţialmente gratuitD
d4 poate avea ca obiect :nc8eierea de acte %uridice cu caracter strict personal'
<. Tre&uie s# fie e9pres#>
a4 acceptarea o9ertei de mandat specialD
b4 o9erta de mandat specialD
c4 atât o9erta de mandat6 cât "i acceptarea de mandat'
8. Procura sau 'mputernicirea dat# 'n scris de c#tre mandant mandatarului>
a4 trebuie să 9ie :ntotdeauna autenticăD
b4 trebuie să 9ie autentică dacă se dă pentru constituirea unei ipoteci sau pentru sc8imbul
unui terenD
c4 repre-intă un act %uridic bilateral'
0. C(nd o&iectul mandatului 'l constituie 'nc-eierea unui act $uridic de conservare>
a4 mandatarul trebuie să aibă :n mod obligatoriu capacitate deplină de e;erciţiuD
b4 mandantul trebuie să aibă :n mod obligatoriu capacitate deplină de e;erciţiuD
c4 este su9icient ca mandatarul să aibă discernământul strict necesar pentru activitatea sa'
/. 4andatul este 'n interes comun>
a4 când mandatarul :nc8eie actul %uridic care 9ormea-ă obiectul mandatului cu sine :nsu"i sau
cu o terţă persoană pe care tot el o repre-intăD
b4 când mandatarul este interesat la :ndeplinirea mandatului 9iindcă ast9el are dreptul la
remuneraţieD
c4 când6 alături de mandant6 este "i el cointeresat :n :nc8eierea actului care 9ormea-ă obiectul
mandatului'
7. 4andatarul poate 'nc-eia acte $uridice de dispo"iie>
a4 numai :n temeiul unui mandat specialD
b4 :n temeiul unui mandat generalD
c4 :n temeiul unui mandat conceput :n termeni generali'
?. 4andatul este !eneral>
a4 când mandatarul prime"te :mputernicirea să 9acă anumite acte determinate6 iar aceste acte
sunt numai acte de administrare sau acte de conservareD
b4 când se indică doar natura operaţiei %uridice "i obiectul eiD
c4 când mandatarul prime"te :mputernicirea de a se ocupa de toate treburile mandantului6
putând :nc8eia orice acte %uridice 3inclusiv cele de dispo-iţie4'
179
@. Este necesar un mandat special>
a4 pentru ipotecarea unui imobilD
b4 pentru :nc8eierea unei tran-acţiiD
c4 pentru acceptarea unei succesiuni'
.1. 4andatarul>
a4 nu poate 9ace nimic :n a9ara limitelor mandatului săuD
b4 poate 9ace un compromis6 dacă a 9ost :mputernicit să 9acă o tran-acţieD
c4 răspunde de ne:ndeplinirea actului %uridic ce a 9ăcut obiectul mandatului6 c8iar dacă a
depus toate diligenţeleD
d4 este obligat să termine operaţiunea :ncepută la moartea mandantului6 dacă :ntâr-ierea ar
provoca pagube mo"tenitorilor mandantului'
... 4andatarul r#spunde pentru ne'ndeplinirea mandatului>
a4 numai :n ca- de dol6 nu "i pentru culpăD
b4 pentru culpa levis in concreto, când mandatul este cu titlu gratuitD
c4 pentru culpa levis in concreto, :n toate ca-urile'
.;. 4andatarul>
a4 este obligat să dea mandantului tot ce i s1a predat :n puterea mandatului pe care l1a
e;ecutat6 cu e;cepţia celor ce nu s1ar 9i cuvenit mandantuluiD
b4 este obligat să plătească dobân-i din -iua :ntrebuinţării sumelor de bani cuvenite
mandantului "i :ntrebuinţate de mandatar6 c8iar 9ără punere :n :ntâr-iereD
c4 este obligat să plătească dobân-i pentru sumele de bani nerestituite mandantului "i
ne:ntrebuinţate de el6 din momentul :ncetării mandatuluiD
d4 este obligat să plătească dobân-i pentru sumele de bani nerestituite mandantului "i
ne:ntrebuinţate de el6 de la momentul punerii :n :ntâr-iere6 9ăcută c8iar prin noti9icare'
.<. 4andatarul este r#spun"#tor pentru faptele persoanei su&stituite>
a4 când a 9ost autori-at să1"i substituie o altă persoană 39ără arătarea acesteia4 "i el "i1a
substituit o persoană cunoscută ca incapabilă sau de insolvabilitate notorieD
b4 când a 9ost autori-at să1"i substituie o persoană "i el "i1a substituit o altă persoanăD
c4 când a e9ectuat substituirea 9ără a 9i avut acest drept'
.8. =n ca"ul 'n care mandatarul '+i su&stituie o persoan#>
a4 mandantul are o acţiune directă contra substituitului6 :n toate ca-urileD
b4 mandantul are o acţiune directă contra substituitului6 numai dacă a consimţit la substituireD
c4 substituitul poate acţiona :mpotriva mandantului pe calea unei acţiuni directe sau pe calea
acţiunii oblice'
.0. 4andantul>
a4 suportă pierderile su9erite de mandatar cu oca-ia :ndeplinirii mandatului6 dacă acestuia nu
i se poate imputa vreo culpăD
b4 este obligat să plătească remuneraţia6 când mandatul este cu titlu oneros6 c8iar dacă
mandatul a 9ost e;ecutat după e;pirarea termenului stipulat6 dar mandantul s1a 9olosit de actul
:nc8eiatD
c4 trebuie să plătească dobân-i la sumele avansate de mandatar6 ele curgând din -iua când
mandatarul a 9ăcut plata6 c8iar 9ără punere :n :ntâr-iere'
./. C(nd e9ist# mai muli mandani>
180
a4 ei răspund solidarD
b4 e;istă solidaritate numai dacă s1a prevă-ut ast9el :n contractD
c4 nu e;istă solidaritate6 :nsă plata 9ăcută de unul dintre ei :i liberea-ă pe ceilalţi'
.7. Dac# 'mputernicirea a fost dat# mai multor mandatari printr)un sin!ur mandat>
a4 solidaritatea acestora se pre-umăD
b4 nu e;istă solidaritate :ntre ei6 dacă nu s1a stipulat :n mod e;presD
c4 9iecare mandatar poate e;ecuta mandatul singur6 dacă nu s1a prevă-ut alt9el :n contract'
.?. 4andantul>
a4 poate solicita reducerea c8eltuielilor 9ăcute de mandatar6 pe motiv că ar 9i 9ost prea
e;agerate6 dacă mandatarului nu i se poate imputa nici o culpăD
b4 poate re9u-a restituirea c8eltuielilor 9ăcute de mandatar6 pe motiv că operaţia :n vederea
căreia a 9ost con9erit mandatul nu a putut 9i e9ectuatăD
c4 este obligat să :ndeplinească obligaţiile contractate de către mandatar :n limitele puterilor
date "i pe cele 9ăcute :n a9ara acestor limite6 numai dacă le1a rati9icat e;pres sau tacit'
.@. =n lipsa ratific#rii% actele e9cesive ale mandatarului pot o&li!a pe mandant>
a4 :n condiţiile gestiunii de a9aceri6 c8iar dacă nu se 9ace dovada utilităţii pentru mandant a
actului e;cesiv :nc8eiatD
b4 :n condiţiile gestiunii de a9aceri6 c8iar dacă prin contract se inter-isese e;pres depă"irea
limitelor :mputerniciriiD
c4 :n limita :mbogăţirii 9ără %ustă cau-ă6 dacă sunt :ndeplinite condiţiile legiiD
d4 :n temeiul răspunderii civile delictuale 3răspunderea comitentului pentru 9apta prepusului4'
;1. =n &a"a contractului de mandat>
a4 :ntre mandant "i terţul cu care tratea-ă mandatarul6 se creea-ă raporturi %uridice indirecteD
b4 mandantul este răspun-ător 9aţă de terţul contractant pentru actele e;cesive ale
mandataruluiD
c4 mandatarul nu este ţinut să garante-e terţilor validitatea actelor e;cesive6 dacă le1a dat
posibilitatea de a lua la cuno"tinţă de :ntinderea mandatului'
;.. Revocarea mandatului>
a4 produce e9ecte6 :n ca- de pluralitate de mandanţi6 prin simplul consimţământ al unuia
dintre mandanţiD
b4 se poate 9ace c8iar :nainte de e;pirarea termenului e;istent :n speţăD
c4 se poate 9ace indi9erent de consimţământul mandataruluiD
d4 se poate 9ace c8iar dacă6 :n contractul de mandat6 s1a prevă-ut o clau-ă de irevocabilitate'
;;. 4andatul poate fi revocat tacit>
a4 prin numirea unui nou mandatar pentru aceea"i operaţiune %uridică6 c8iar dacă noul
mandatar nu acceptă o9ertaD
b4 prin numirea unui nou mandatar pentru aceea"i operaţiune %uridică6 c8iar dacă noul
contract este nulD
c4 prin numirea unui alt mandatar pentru o parte dintre operaţiunile %uridice date :n puterea
primului mandatar6 primul contract de mandat nemaiputând produce nici un e9ect :n acest ca-'
;<. 4andantul>
a4 răspunde 9aţă de terţii de bună1credinţă care au contractat cu mandatarul :ntre momentul
revocării mandatului "i momentul când ei au luat la cuno"tinţă despre revocareD
181
b4 poate revoca mandatul :n mod tacitD
c4 poate revoca mandatul oricând "i poate obliga pe mandatar să1i restituie procura'
;8. 4andatarul>
a4 :"i e;ercită obligaţia de a da socoteală 9aţă de mo"tenitorii mandantului6 dacă mandantul
devine incapabil 3este pus sub interdicţie4D
b4 poate renunţa la mandat6 numai dacă acesta este cu titlu gratuitD
c4 poate renunţa la mandat6 c8iar dacă acesta este cu titlu oneros6 :n acest ca- răspun-ând
pentru daunele provocate mandantului6 c8iar dacă dovede"te că e;ecutarea :n continuare a
mandatului i1ar 9i pricinuit lui :nsu"i o pagubă :nsemnată'
;0. =n ca" de moarte a mandatarului>
a4 mo"tenitorii lui trebuie să1l :n"tiinţe-e pe mandant despre aceasta6 dar nu mai pot e9ectua
nici un act 9ără consimţământul mandantuluiD
b4 mo"tenitorii lui trebuie să1l :n"tiinţe-e pe mandant despre aceasta "i6 până atunci6 să
continue :ndeplinirea mandatului6 e9ectuând actele necesare apărării intereselor mandantului'
c4 mandatul :ncetea-ă6 mo"tenitorii lui nemaiputând e9ectua nici un act'
;/. Contractul de mandat poate 'nceta>
a4 prin a%ungerea :n stare de 9aliment a mandantului sau a mandataruluiD
b4 prin punerea sub interdicţie a mandataruluiD
c4 prin punerea sub interdicţie a mandantului'
;7. Actele $uridice 'nc-eiate de mandatar cu terii de &un#)credin# sunt vala&ile +i
opo"a&ile mandantului% 'n condiiile mandatului aparent>
a4 dacă mandatarul nu a cunoscut cau-a de :ncetare a mandatuluiD
b4 c8iar dacă mandatarul ar 9i cunoscut cau-a de :ncetare a mandatuluiD
c4 c8iar dacă aceste acte depă"esc limitele :mputernicirii date6 dar terţii au cunoscut aceste
limite'
;?. 4andantul>
a4 suportă pre%udiciul cau-at mandatarului cu oca-ia :ndeplinirii mandatului6 c8iar dacă :n
sarcina mandatarului s1ar putea reţine o culpa levissima, iar mandatul este cu titlu gratuitD
b4 este obligat să plătească dobân-i la sumele avansate de mandatar6 dobân-i ce curg6 :n toate
ca-urile6 de la data cererii de restituire a c8eltuielilor6 cerere 9ormulată de mandatarD
c4 nu poate solicita reducerea c8eltuielilor 9ăcute de mandatar6 dacă acestuia nu i se poate
imputa nici o culpă :n provocarea lor6 c8iar dacă operaţiunea :n vederea căreia a 9ost con9erit
mandatul nu a putut 9i e9ectuată "i c8iar dacă mandatul a 9ost cu titlu oneros'
182
T<T+U+ <K
Contractul de 'mprumut
=mprumutul este de dou# feluri> 'mprumutul de folosin#% numit +i comodat% +i
'mprumutul de consumaie 5art. ;.88 C.civ.6.
Capitolul I
Contractul de 'mprumut de folosin#
5comodatul6
Secţiunea I
*oiune +i caractere $uridice
H .. Noţiune
=mprumutul de folosin# 5comodatul6 este contractul cu titlu !ratuit prin care o parte%
numit# comodant% remite un &un mo&il sau imo&il celeilalte p#ri% numite comodatar%
pentru a se folosi de acest &un% cu o&li!aia de a)l restitui dup# un anumit timp 5art. ;.8/
C.civ.6.
J 2' Caractere juridice
Comodatul este un contract>
– real6 pentru :nc8eierea căruia6 pe lângă acordul de voinţă al părţilor6 necesar "i su9icient :n
ca-ul contractelor consensuale6 este nevoie "i de predarea bunului care 9ormea-ă obiectul
contractuluiD
.
*umai atunci când bunul se a9lă de%a :n posesia sau deţinerea comodatarului6 indi9erent cu ce
titlu6 contractul de comodat se va :nc8eia doar prin acordul de voinţă al părţilor6 sau :n ca-ul
re9u-ului promitentului de a :nc8eia contractul6 prin 8otărârea instanţei care va ţine loc de
contract'
Atunci c(nd &unul se afl# 'n deinerea &eneficiarului% iar promitentul refu"# s#
'nc-eie contractul% instana% la cererea celeilalte p#ri% poate s# pronune o -ot#r(re care s#
in# loc de contract dac# cerinele le!ii pentru validitatea acestuia sunt 'ndeplinite 5art.
;.80 C.civ.6.
,romisiunea de comodat :nsă este un antecontract consensual6 spre deosebire de comodat6
care este un contract real'
– esenialmente !ratuitD
Stipularea unui preţ al 9olosinţei :n sarcina comodatarului sc8imbă natura %uridică a
operaţiunii :n contract de locaţiune de lucruri'
1
(Dacă :ntre părţi6 de"i contractul de comodat s1a :nc8eiat :n 9ormă autentică6 totu"i6 predarea bunului nu s1a
e9ectuat6 contractul ne9iind deci6 per9ectat6 :nstrăinarea bunului de către comandant prin vân-are este valabilă "i6
deci6 comodatarul nu poate6 ulterior :nstrăinării6 să mai solicite predarea bunului)' T'#' $ucure"ti6 Deci-ia nr'
2@0?I./G76 :n &'&'D'6 nr' ?I./G?6 p' ?2'
183
– esenialmente unilateral'
Comodatul na"te6 din momentul :nc8eierii lui6 obligaţii numai :n sarcina comodatarului'
Cl continuă să rămână unilateral6 c8iar dacă :n timpul e;ecutării se nasc :n a9ara voinţei
părţilor6 deci e;tracontractual obligaţii :n sarcina comodatarului cum ar 9i c8eltuielile de
conservare a bunului'
– intuitu personae6 :nc8eiat :n consideraţia persoanei comodatarului6 care nu :"i asumă nicio
obligaţie 9aţă de comodant6 a9ară de cea de restituire a bunului'
J 7' Deosebiri între comodat şi alte contracte
Comodatul nu se confund# cu donaia pentru că obiectul celor două contracte unilaterale
este di9erit6 "i anume proprietatea lucrului la donaţie6 "i respectiv 9olosinţa temporară a lucrului
la comodat'
Comodatul se deose&e+te de locaiunea de &unuri pentru că6 :n timp ce comodatul este un
contract esenţialmente gratuit6 locaţiunea de lucruri este un contract cu titlu oneros :n care
transmiterea 9olosinţei lucrului se 9ace pe un preţ 3c8irie4'
Comodatul se deose&e+te de u"ufruct prin natura dreptului transmis' !n timp ce dreptul de
9olosinţă al u-u9ructuarului este un drept real6 apărat printr1o acţiune reală con9esorie de
u-u9ructD dreptul comodatarului este un drept de creanţă6 apărat printr1o acţiune personală6 e.
contractu.
!n al doilea rând6 u-u9ructul poate 9i "i oneros6 :n timp ce comodatul este :ntotdeauna gratuit'
!n s9âr"it6 comodatarul6 spre deosebire de u-u9ructuar6 nu poate permite unui terţ să
9olosească bunul :mprumutat6 decât cu aprobarea prealabilă a comodantului 3art' 2.FG alin' 324
C'civ'4'
Seciunea II
Condiii de validitate
Condiiile de validitate ale 'mprumutului de folosin# 5comodatului6 sunt cele prev#"ute
de art. ..7@ C.civ.> capacitatea p#rilor de a contracta% consim#m(ntul vala&il al
comodantului +i respectiv al comodatarului% o cau"# vala&il#% licit# +i moral# a o&li!aiilor%
un o&iect determinat% posi&il +i licit.
.' Capacitatea p#rilor
Dac# nu i s)a inter"is prin le!e sau contract% orice persoan# care are dreptul de a folosi
&unul poate fi comodant 5art. ;.87 C.civ.6.
!ntrucât comodatul este un act de administrare6 cele două părţi6 comodantul "i comodatarul6
trebuie să aibă capacitatea de a e9ectua acte de administrare'
,entru că prin comodat se transmite doar 9olosinţa bunului6 comodantul nu este necesar să 9ie
proprietarul bunului'
2' Consim#m(ntul p#rilor trebuie să e;iste "i să nu 9ie viciat prin dol6 eroare sau violenţă'
<. ,&iect al comodatului pot fi numai &unuri individual determinate 5nefun!i&ile6 care
pot fi restituite 'n natur#% 'n individualitatea lor% la 'ncetarea contractului.
=n principiu% acestea sunt &unuri neconsumpti&ile.
!n mod e;cepţional6 părţile pot considera ca 9iind ne9ungibile6 ci ca individual determinate6 "i
bunuri consumptibile prin natura lor care nu vor 9i :nsă 9olosite potrivit destinaţiei lor normale
3de e;emplu6 9ructe :mprumutate nu pentru consum6 ci pentru aran%area unei vitrine "i care se vor
restitui :n natură după sc8imbarea vitrinei4'
184
Bunurile imo&ile pot forma o&iectul contractului de comodat atunci c(nd folosina lor
este transmis# cu titlu !ratuit% +i nu 'n sc-im&ul unei c-irii.
Fire+te% 'ntotdeauna este necesar ca &unul s# se afle 'n circuitul civil.
=n aceast# ordine de idei% remarc#m faptul c#% 'n privina &unurilor proprietate
pu&lic#% declarate inaliena&ile% se prevede posi&ilitatea d#rii lor 'n folosin# !ratuit#% pe
timp limitat.
Constituţia prevede că aceste bunuri pot 9i date :n 9olosinţă gratuită instituţiilor de utilitate
publică'
rt' .@ din +egea nr' 2.7I.//G6 prevede6 de-voltând dispo-iţia constituţională că (Statul "i
unit!ţile administrativ- teritoriale pot da imobile din patrimoniul lor &n %olosinţ! gratuit!, pe
termen limitat, persoanelor #uridice %!r! scop lucrativ, care des%!"oar! activitate de bine%acere
sau de utilitate public! ori ale serviciilor publiceA'
Te;tul repre-intă o de-voltare a prevederii constituţionale a art' .7? alin' F care după ce pune
principiul că (<unurile proprietate public! sunt inalienabileA6 prevede că (=n condiţiile legii
organice, ele pot %i date &n administrare regiilor autonome, ori instituţiilor publice sau pot %i
concesionate ori &nc$iriate, de asemenea+ ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de
utilitate publicăA'
=n acee+i ordine de idei% preci"#m c# art. ?/. alin. 5<6 din codul civil prevede c#> 2=n
condiiile le!ii% &unurile proprietate pu&lic# pot fi date 'n administrare sau 'n folosin# +i
pot fi concesionate sau 'nc-iriate:.
Dreptul transmis prin contractul de comodat este un drept de folosin#% comodatarul
devenind un simplu detentor precar% o&li!at la restituirea lucrului la termenul fi9at.
Comodantul r#m(ne proprietarul lucrului.
El va suporta 'n continuare riscul pieirii fortuite a lucrului 9res perit domino* +i va
putea folosi 'mpotriva terului u"urpator aciunea 'n revendicare sau aciunea posesorie.
,reci-ăm că6 de"i este numai detentor precar6 "i comodatarul se poate apăra :mpotriva terţului
u-urpator6 9olosind acţiunea posesorie reintegrand'
Dovada contractului de comodat "i predarea bunului6 9apt material6 poate 9i dovedită prin
orice mi%loc de probă6 indi9erent de valoare'
Seciunea III
Efectele contractului de 'mprumut de folosin#
J .' 'bligaţiile comodatarului
.4 Comodatarul este o&li!at s# se 'n!ri$easc# de conservarea &unului 'mprumutat ca un
&un proprietar.
Comodatarul este inut s# p#"easc# +i s# conserve &unul 'mprumutat cu prudena +i
dili!ena unui &un proprietar 5art. ;.8? alin. 5.6 C.civ.6.
Comodatarul nu răspunde pentru pierderea ori deteriorarea bunului re-ultată numai din
9olosinţa :n scopul căreia bunul i1a 9ost :mprumutat'
&iscul pieirii din cau-ă de 9orţă ma%oră a bunului va 9i suportat de comodant (res perit
domino)'
De asemenea6 riscul va 9i al comodatarului dacă :n contract comodatarul "i1a asumat riscul
pentru pieirea 9ortuită a lucrului'
.
1
!n sens contrar s1a decisH (Comodatarul este dator a se :ngri%i ca un bun proprietar de conservarea lucrului
:mprumutat6 dacă acesta a 9ost preţuit la data :mprumutului "i răspunde c8iar :n ca- 9ortuit6 dacă nu s1a stipulat
contrariul' "a 9iind6 acţiunea :n restituire nu poate 9i respinsă pe motivul lipsei de culpă a comodatarului6 care va 9i
ţinut la plata contravalorii bunului de la data 8otărârii6 evaluare ce va 9i 9ăcută :n acest ca-6 ipotetic6 de către un
e;pert de specialitate') T'S'6 S'c'6 Deci-ia nr' /?I./GF6 &'&'D'6 nr' 7I./G?6 p' @2'
185
24 ,&li!aia de a folosi &unul conform destinaiei sale% determinat# prin natura lui sau
prin acordul p#rilor.
Comodatarul nu poate folosi &unul 'mprumutat dec(t 'n conformitate cu destinaia
acestuia determinat# prin contract ori% 'n lips#% dup# natura &unului. El nu poate permite
unui ter s# 'l foloseasc#% dec(t cu apro&area preala&il# a comodantului 5art. ;.8? alin. 5;6
C.civ.6.
Dac# 'ns# comodatarul folose+te &unul cu alt# destinaie dec(t aceea pentru care i)a
fost 'mprumutat sau dac# prelun!e+te folosina dup# scadena restituirii% comodatarul
r#spunde de pieirea &unului% c-iar dac# aceasta se datorea"# unei fore ma$ore% afar# de
ca"ul c(nd dovede+te c# &unul ar fi pierit oricum din cau"a acelei fore ma$ore 5art. ;.8@
C.civ.6'
.
74 ,&li!aia de a restitui lucrul 'mprumutat la scaden# 5la termenul sta&ilit de p#ri 'n
contract6 'n natura sa specific#.
Comodatarul este o&li!at s# 'napoie"e &unul la 'mplinirea termenului convenit sau% 'n
lips# de termen% dup# ce s)a folosit de &un potrivit conveniei.
Dac# termenul nu este convenit% iar contractul nu prevede 'ntre&uinarea pentru care s)
a 'mprumutat &unul% comodatarul este o&li!at s# 'napoie"e &unul la cererea comodantului.
Comodantul poate cere restituirea &unului 'nainte de momentul menionat mai sus%
atunci c(nd are el 'nsu+i o nevoie ur!ent# +i neprev#"ut# de &un% atunci c(nd comodatarul
decedea"# sau atunci c(nd acesta '+i 'ncalc# o&li!aiile 5art. ;.0/ Cciv.6.
=n ceea ce prive+te o&li!aia de restituire% contractul de comodat 'nc-eiat 'n form#
autentic# sau printr)un 'nscris su& semn#tur# privat# cu dat# cert#% constituie titlu
e9ecutoriu 'n ca"ul 'ncet#rii prin decesul comodatarului sau prin e9pirarea termenului.
Dac# nu s)a stipulat un termen pentru restituire% contractul de comodat constituie titlu
e9ecutoriu numai 'n ca"ul 'n care nu se prevede 'ntre&uinarea pentru care s)a 'mprumutat
&unul 5art. ;.07 C.civ.6.
+a scadenţă6 comodatarul este de drept :n :ntâr-iere "i va răspunde pentru pieirea 9ortuită a
lucrului produsă ulterior scadenţei'
+ucrul trebuie restituit :n natura sa speci9ică 3adică se restituie acela"i lucru care a 9ost
:mprumutat4 "i :n starea :n care a 9ost predat'
Comodatarul nu poate o9eri un alt lucru sau ec8ivalentul :n bani al acestuia6 după cum
comodantul nu poate pretinde un alt lucru6 motivând că cel :mprumutat s1a deteriorat'
2
(Dispo-iţiile potrivit cărora :n ca-ul :n care lucrul ce 9ace obiectul unui comodat se deteriorea-ă6 cu oca-ia
:ntrebuinţării pentru care a 9ost dat cu :mprumut6 "i 9ără culpă din partea comodatarului6 acesta nu este răspun-ător –
nu se opune ca părţile să convină6 totu"i6 :n sensul stabilirii obligaţiei de răspundere pentru asemenea stricăciuni "i6
deci6 cel ce s1a 9olosit gratuit de lucrul :mprumutat să plătească6 :n temeiul acestei convenţii6 despăgubirea cuvenită
comodantului pentru stricăciunile provocate lucrului prin 9apta unui terţ6 :n timpul utili-ării acestuia de către
comodatar' !n aceste ca-uri6 nee;istând o intenţie de liberalitate6 comodatarul se subrogă :n drepturile comodantului
"i poate pretinde6 de la persoana vinovată de provocarea deteriorării lucrului6 despăgubirii plătită comodantului'
C8iar "i :n ca-ul :n care6 9ără a 9i e;istat o convenţie anterioară :n acest sens :ntre ei6 comodatarul a despăgubit pe
comodant6 cel dintâi va 9i :n drept să pretindă suma plătită de la persoana vinovată de producerea stricăciunii6 :n
temeiul principiului :mbogăţirii 9ără %ust temei') T'J' Clu%6 Deci-ia nr' FGFI./@F6 &'&'D'6 nr' .2I./@F6 p' @0'
(Când obiectul contractului de comodat n1a dispărut6 ci a 9ost deteriorat accidental6 comodatarul răspunde de plata
reparaţiilor pentru repunerea obiectului :n starea anterioară6 dacă ele sunt consecinţa 9aptei sale ilicite6 săvâr"ită cu
vinovăţie' *umai când obiectul a 9ost preţuit cu oca-ia :nc8eierii contractului "i ulterior a pierit sau a 9ost distrus6
c8iar prin ca- 9ortuit6 :n a"a mod :ncât nu mai poate 9i reparat6 comodatarul va putea 9i obligat6 să răspundă de
valoarea la care acel bun a 9ost preţuit 3inventariat46 bine:nţeles :n lipsa unei convenţii :n sens contrar') 3T'J' Timi"6
Deci-ia nr' .@?7I./@G6 &'&'D'6 nr' ?I./@/6 p' ?04'
1
(!n ca-ul :n care comodatarul a 9olosit autoturismul :mprumutat :n alt mod decât cel convenit6 el răspunde de
stricăciunile cau-ate autove8iculului din acest motiv') T'J' Hunedoara6 Deci-ia nr' ?G?I./G.6 &'&'D'6 nr' 2I./G76 p'
?/'
186
!n ca-ul deteriorării6 comodatarul este obligat ca6 :nainte de restituire6 să :l readucă :n starea
:n care se a9la la predare'
Comodatarul nu poate reţine lucrul :n compensaţia unei creanţe pe care o are :mpotriva
comodantului6 pentru că comodatul are :n obiect bunuri individual determinate "i nu bunuri
9ungibile'
=n ca"ul 'n care% f#r# temei% comodatarul refu"# restituirea lucrului% comodantul are
ale!erea 'ntre dou# aciuni> aciunea 'n revendicare +i aciunea 'n restituire% aciune
personal# din contract 9e- contractu*+ cu avanta$ul c# dovada dreptului s#u se face% 'n acest
din urm# ca"% prin producerea contractului'
.
&estituirea se 9ace comodantului sau mo"tenitorilor săi la locul stipulat :n contract6 iar :n
lipsa acestuia6 la domiciliul comodatarului' !mpreună cu lucrul6 vor 9i restituite "i 9ructele
acestuia'
Termenul de prescripţie al acţiunii :n restituire este cel de drept comun 37 ani46 care va :ncepe
să curgă de la e;pirarea termenului 9i;at :n contract pentru restituire'
Dacă un termen de restituire nu s1a 9i;at "i lucrul este de 9olosinţă permanentă6 termenul
curge de la data :nc8eierii contractului' Dacă termenul restituirii este 9i;at de instanţă :năuntrul
2
(&epararea :n natură prin restituire se dispune ori de câte ori este posibil6 instanţele având :nsă obligaţia să prevină
consecinţele ce decurg din situaţiile care 9ac imposibilă restituirea la e;ecutare'
!n speţă6 prin obligarea pârâtului la restituire :n natură sau la ec8ivalentul bunului nerestituit6 s1a urmărit
despăgubirea – %ustă "i integrală – a reclamantului :n eventualitatea arătată6 9ără :nsă a se stabili o obligaţie de
reparare6 cu caracter alternativ' Obligaţia de restituire a 9ost posibilă :n principal6 iar aceea de plată prin ec8ivalent
numai subsidiar6 nepermiţând a se recurge la ea direct6 decât :n ipote-a imposibilităţii de e;ecutare a reparării :n
natură') T'S'6 S'c'6 Deci-ia nr' F@?I./G@6 &'&'D'6 nr' FI./GG6 p' >G'
1
(!n contractul de comodat6 :n ca-ul re9u-ului comodatarului de a restitui bunul6 comodantul are la :ndemână două
acţiuniH o acţiune reală6 :n revendicarea bunului6 care aduce :n discuţie probelma dreptului de proprietate al
comodantului asupra bunului :n raport cu cea a posesiei e;ercitate de comodatar6 precum "i o acţiune personală
derivând din contract6 care se e;aminea-ă numai :n 9uncţie de prevederile contractului6 9iind6 de regulă6 9olosită de
comodantul neproprietar' ceastă din urmă acţiune este supusă prescripţiei de 7 ani6 termenul curgând de la data
prevă-ută :n contract pentru restituirea bunului' !n ca-ul :n care6 prin :nscrisul :nc8eiat la data convenţiei6 s1a stabilit
că bunul va 9i restituit proprietarului la dorinţa sa6 părţile acceptând6 deci6 aplicarea regulilor denunţării unilaterale a
contractului :nc8eiat pe timp nedeterminat6 termenul de prescripţie curge de la data când comodantul a cerut
comodatarului restituirea bunului6 mani9estându1"i dorinţa de denunţare a convenţiei') T'S'6 S'c'6 Deci-ia nr'
2700I./G/6 (Dreptul)6 nr' GI.//06 p' @G'
(!n ca- de nee;ecutare :n natură a obligaţiei de restituire6 comodatarul poate 9i obligat de instanţă la plata valorii
lucrurilor :mprumutate' ceastă valoare este aceea calculată după preţul -ilei de la data când se pronunţă 8otărârea6
deoarece satis9acţia integrală a pretenţiilor comodantului nu se poate reali-a6 indi9erent de situaţia economică sau
monetară6 decât sau dându1i1se lucrul :mprumutat sau un lucru la 9el sau o sumă de bani cu care să1"i poată procura
un lucru identic cu cel :mprumutat') T'S'6 Col'civ'6 Deci-ia nr' 7/I./?76 :n J'*'6 nr' .I./?F6 p' .22'
(Din moment ce6 :n ba-a unui contract de comodat6 comodantul a remis 9olosinţa autoturismului (Dacia .700)6
proprietatea sa6 comodatarului6 acesta din urmă răspunde 9aţă de primul pentru degradarea produsă bunului de către
persoana căreia6 la rândul ei6 comodatarul i l1a :ncredinţat6 deoarece6 :n cadrul contractului de comodat6 raportul
%uridic e;istă numai :ntre comodant "i comodatar6 iar nu "i :ntre comodant "i cel căruia6 cu orice titlu6 comodatarul i1
a :ncredinţat bunul 9iind evident6 totodată6 că degradarea autoturismului de către o persoană căreia comodatarul i l1a
:ncredinţat nu constituie un cat 9ortuit6 ce e;clude culpa comodatarului6 pentru ca el să 9ie e;onerat de răspundere :n
condiţiile art' .?>G C'civ') T'J' *eamţ6 Deci-ia nr' F07I./G>6 &'&'D'6 nr' 2I./G@6 p' >0'
(Comodatul este un contract prin care cineva :nmprumută un lucru pentru ca cel ce :l prime"te să se 9olosească de
dânsul6 cu :ndatorirea de a1l :napoia6 "i este esenţial gratuit'
!n ca-ul :n care primitorul lucrului :l restituie :n stare de ne:ntrebuinţare6 el este răspun-ător "i poate 9i obligat la
contravaloarea lucrului6 precum "i6 eventual6 a lipsei de 9olosinţă6 deoarece aceasta nu repre-intă preţul comodatului6
ci o despăgubire re-ultată din răspunderea contractuală ce1i revine') T'#' $ucure"ti6 Deci-ia nr' ?GGI.//.6
(Culegere de practică %udiciară civilă pe anul .//.)6 p' G0'
(Comodatul este un contract prin care cineva :mprumută un lucru pentru ca cel ce :l prime"te să se 9olosească de
dânsul6 cu :ndatorirea de a1l :napoia6 "i este esenţial gratuit'
!n ca-ul :n care primitorul lucrului :l restituie :n stare de ne:ntrebuinţare6 el este răspun-ător "i poate 9i obligat la
contravaloarea lucrului6 precum "i6 eventual6 a lipsei de 9olosinţă6 deoarece aceasta nu repre-intă preţul comodatului6
ci o despăgubire re-ultată din răspunderea contractuală ce1i revine') T'#' $ucure"ti6 Deci-ia nr' ?GGI.//.6
(Culegere de practică %udiciară civilă pe anul .//.)6 p' G0'
187
celor 7 ani de la :nc8eierea contractului6 dreptul de a cere e;ecutarea silită va curge de la
rămânerea de9initivă a 8otărârii de restituire'
&estituirea poate 9i 9ăcută6 :nainte de termen6 la iniţiativa comodatarului6 care poate aprecia6
necen-urabil6 că trebuinţele pentru care a 9ăcut comodatul au 9ost satis9ăcute'
Termenul 'n comodat este stipulat 'n favoarea comodatarului.
F4 ,&li!aia comodatarului de a suporta c-eltuielile de folosin# 5de 'ntreinere6 ale
&unului dat 'n comodat.
Comodatarul suport# c-eltuielile pe care le)a f#cut pentru a folosi &unul% care sunt un
accesoriu al folosinei.
Cu toate acestea% comodatarul are dreptul s#)i fie ram&ursate c-eltuielile pentru
lucr#rile necesare asupra &unului care nu puteau fi prev#"ute la 'nc-eierea contractului%
atunci c(nd comodantul% 'n+tiinat 'n preala&il% nu s)a opus efectu#rii lor ori c(nd% din
cau"a ur!enei lucr#rilor% acesta nu a putut fi 'n+tiinat 'n timp util 5art. ;.0. C.civ.6.
=n niciun ca"% comodatarul nu poate invoca dreptul de retenie pentru o&li!aiile ce s)ar
na+te 'n sarcina comodantului'
.
=n ca"ul pluralit#ii comodatarilor% ei r#spund solidar fa# de comodant pentru
e9ecutarea o&li!aiilor% art. ;.08 C.civ. prev#"(nd% un ca" de solidaritate le!al# pasiv#.
;
J 2' 'bligaţiile comodantului
=ntruc(t comodatul este un contract esenialmente unilateral% el nu creea"# o&li!aii 'n
sarcina comodantului.
Este posi&il 'ns# ca pe durata e9ecut#rii comodatului s# se nasc# o&li!aii
e9tracontractuale +i 'n sarcina comodantului.
.4 ,&li!aia de restituire a c-eltuielilor f#cute cu conservarea &unului'
Comodatarul are dreptul s#)i fie ram&ursate c-eltuielile pentru lucr#rile necesare
asupra &unului care nu puteau fi prev#"ute la 'nc-eierea contractului% atunci c(nd
comodantul% 'n+tiinat 'n preala&il% nu s)a opus efectu#rii lor ori c(nd% din cau"a ur!enei
lucr#rilor% acesta nu a putut fi 'n+tiinat 'n timp util 5art. ;.0 alin. 5.6 C.civ.6.
Temeiul restituirii acestor c-eltuieli nu este contractul de comodat% ci !estiunea
intereselor altuia.
Comodantul are6 de asemenea6 obligaţia de a restitui6 la cerere6 c8eltuielile 9ăcute pentru
producerea 9ructelor care i1au 9ost predate'
Comodantul nu poate abandona lucrul comodatarului :n sc8imbul c8eltuielilor datorate'
24 Comodantul care% la data 'nc-eierii contractului% cuno+tea viciile ascunse ale &unului
'mprumutat +i care nu l)a prevenit pe comodatar despre acestea este inut s# repare
pre$udiciul suferit din aceast# cau"# de comodatar 5dol prin reticen#6 5art. ;.0; C.civ.6.
Spre deosebire de vân-ător sau de locator6 comodantul nu răspunde pentru viciile ascunse ale
lucrului pe care nu le cuno"tea la data :nc8eierii contractului'
*ici :n acest ca- comodatarul nu poate invoca dreptul de retenţie pentru obligaţiile ce s1ar
na"te :n sarcina comodantului 3art' 2.?2 C'civ'4'
1
Sub regimul vec8iului Cod civil6 care permitea :n acest ca- dreptul de retenţie s1a dispus totu"i căH (Dreptul de
retenţie6 ca mi%loc speci9ic de garantare a obligaţiilor constând :n dreptul creditorului de a re9u-a să restituie un bun
al debitorului a9lat :n detenţia sa până la plata datoriei legate de acel bun6 nu con9eră creditorului retentor dreptul de
a 9olosi lucrul reţinut') T'S'6 S'c'6 Deci-ia nr' ?2GI./GG6 &'&'D'6 nr' 2I./G/6 p' >@'
2
(*erespectarea contractului de comodat de către comodatari6 care au 9olosit lucrul pentru o altă destinaţie decât
cea convenită "i timp mai :ndelungat decât se cuvenea6 restituindu1l avariat6 constituie o culpă care atrage
răspunderea lor solidară 9aţă de comodant') T'J' Hunedoara6 Deci-ia nr' />/I./G06 &'&'D'6 nr' 7I./G.6 p' ?@'
188
74 Comodantul este o&li!at s# nu 'l st(n$eneasc# sau s# 'l 'mpiedice pe comodatar s#
foloseasc# &unul p(n# la termenul convenit.
Comodantul nu are :nsă obligaţia de garanţie pentru evicţiune prin 9apta terţului6 a9ară de
ca-ul :n care o putea prevedea la :nc8eierea contractului "i nu a prevă-ut1o din culpa sa'
Seciunea IV
=ncetarea contractului de 'mprumut de folosin# 5comodat6
Contractul de comodat 'ncetea"# prin e9ecutarea lui +i restituirea 'n stare
corespun"#toare a lucrului la termenul stipulat 'n contract sau dup# satisfacerea
tre&uinelor comodatarului ori la termenul sta&ilit de instan#.
Comodatarul este o&li!at s# 'napoie"e &unul la 'mplinirea termenului convenit sau% 'n
lips# de termen% dup# ce s)a folosit de &un potrivit conveniei.
Dacă termenul nu este convenit6 iar contractul nu prevede :ntrebuinţarea pentru care s1a
:mprumutat bunul6 comodatarul este obligat să :napoie-e bunul la cererea comodantului 3art'
2.?? C'civ'4'
Comodatul poate 'nceta prin pieirea lucrului% prin acordul de voin# al p#rilor urmat
de restituirea lucrului% sau dac# comodatarul devine proprietarul lucrului% stin!(nd prin
confu"iune dreptul la restituire +i o&li!aia de restituire a lucrului.
Comodantul poate cere re"ilierea contractului% de+i acesta este unilateral% pentru
nerespectarea o&li!aiilor de c#tre comodatar 5de e9emplu% 'ntre&uinarea lucrului pentru
o alt# destinaie dec(t cea convenit#6.
Contractul de comodat 'ncetea"# prin moartea comodatarului 'ntruc(t el a fost 'nc-eiat
intuitu personae 5'n consideraia persoanei comodatarului6.
!n acest ca-6 ca "i :n ca-ul :n care comodatarul :"i :ncalcă obligaţiile6 comodantul poate cere
restituirea bunului :nainte de :mplinirea termenului convenit sau :n lipsă de termen6 după ce
comodatarul s1a 9olosit de bun potrivit convenţiei6 atunci când el :nsu"i are o nevoie urgentă "i
neprevă-ută de bun'
=n ceea ce prive+te o&li!aia de restituire% contractul de comodat 'nc-eiat 'n form#
autentic# sau printr)un 'nscris su& semn#tur# privat# cu dat# cert#% constituie titlu
e9ecutoriu% 'n condiiile le!ii% 'n ca"ul 'ncet#rii prin decesul comodatarului sau prin
e9pirarea termenului.
Dac# nu s)a stipulat un termen pentru restituire% contractul de comodat constituie titlu
e9ecutoriu numai 'n ca"ul 'n care nu se prevede 'ntre&uinarea pentru care s)a 'mprumutat
&unul 5art. ;.07 C.civ.6.
189
Teste !ril#
.. Contractul de comodat>
a4 este consensualD
b4 este realD
c4 este unilateralD
d4 poate avea6 :n mod e;cepţional6 ca obiect6 lucruri 9ungibileD
e4 transmite dreptul de proprietate asupra lucrului :mprumutat comodatarului'
;. Remiterea spre folosin# temporar# unei alte persoane a unui lucru 'n sc-im&ul unui
pre% cu o&li!aia pentru aceasta din urm# de a)l restitui 'n natur#% constituie>
a4 contract de comodat 3:mprumut de 9olosinţă4D
b4 contract de :mprumut 3:mprumut de consumaţie4D
c4 contract de locaţiune'
<. =n temeiul unui contract de comodat>
a4 comodatarul devine proprietarul 9ructelor produse de bunul :mprumutat6 dacă nu s1a
stipulat :n alt 9elD
b4 comodatarul suportă c8eltuielile necesare 9olosinţei bunuluiD
c4 comodatarul are obligaţia să se :ngri%ească de conservarea bunului :mprumutat la 9el de
bine precum se :ngri%e"te de bunurile sale'
8. Dac# comodatarul nu 'ntre&uinea"# &unul 'mprumutat potrivit destinaiei
determinate prin natura lui sau prin acordul p#rilor% atunci>
a4 comodantul poate cere re-ilierea contractuluiD
b4 poate 9i obligat să plătească daune1intereseD
c4 comodatarul suportă riscul pieirii6 c8iar din ca- 9ortuit'
0. Comodatarul r#spunde% c-iar +i c(nd se dovede+te ca"ul fortuit>
a4 când bunul :mprumutat a 9ost evaluat :n momentul contractăriiD
b4 când prelunge"te 9olosinţa după termenul scadenţei6 c8iar dacă dovede"te că bunul ar 9i
pierit "i la comodantD
c4 când ar 9i putut salva lucrul :mprumutat6 :nlocuindu1l cu un bun al său6 sau dacă6 ambele
lucruri 9iind :n pericol6 a salvat lucrul său6 lăsând să piară lucrul :mprumutatD
d4 când :ntrebuinţea-ă lucrul contrar destinaţiei determinate prin natura lui sau prin acordul
părţilor'
/. Dac# mai multe persoane au luat 'mpreun# acela+i &un pentru a)l folosi% 'n ca" de
nee9ecutare a o&li!aiilor fa# de comodant% ele r#spund>
a4 9iecare proporţional cu culpa saD
b4 solidarD
c4 divi-ibil6 :n raport cu perioada de 9olosinţă e9ectivă'
7. Comodatarul>
a4 nu poate cere restituirea c8eltuielilor necesare 9ăcute pentru 9olosinţa bunului :mprumutatD
b4 nu răspunde dacă bunul se deteriorea-ă cu oca-ia :ntrebuinţării pentru care s1a
:mprumutat6 dacă nu are vreo culpăD
c4 poate reţine bunul :mprumutat :n compensaţie pentru creanţa ce are asupra comodantului6
creanţă re-ultată din c8eltuielile e9ectuate cu bunulD
d4 are dreptul la restituirea c8eltuielilor e;traordinare6 necesare "i urgente6 9ăcute :n termenul
de comodat6 pentru păstrarea bunului6 9ără să1l 9i putut anunţa pe comodant'
190
?. Comodantul>
a4 are obligaţia de a despăgubi pe comodatar pentru daunele provocate de viciile bunului6
dacă avea cuno"tinţă de ele "i nu le1a adus la cuno"tinţa comodataruluiD
b4 nu poate lua :napoi bunul :mprumutat :nainte de scadenţa termenului convenit6 nici c8iar
cu :ncuviinţarea instanţeiD
c4 nu poate cere restituirea bunului6 dacă comodatarul a decedat :nainte de scadenţa
termenului6 decât atunci când contractul a 9ost :nc8eiat :n 9avoarea comodatarului6 ţinându1se
seama de persoana lui'
@. =n ca" de pieire a &unului dat 'n comodat% evaluarea acestuia se va face 'n funcie de>
a4 momentul la care s1a :nc8eiat contractulD
b4 momentul la care a intervenit scadenţaD
c4 momentul la care se pronunţă 8otărârea %udecătorească'
191
Capitolul II
=mprumutul de consumaie 9mutuum*
Seciunea I
*oiune +i caractere $uridice
J .' Noţiune
=mprumutul de consumaie este contractul prin care 'mprumut#torul remite
'mprumutatului o sum# de &ani sau alte asemenea &unuri funi!i&ile +i consumpti&ile prin
natura lor% iar 'mprumutatul se o&li!# s# restituie dup# o anumit# perioad# de timp aceea+i
sum# de &ani sau cantitate de &unuri de aceea+i natur# +i calitate 5art. ;.0? C.civ.6.
,ărţile contractului sunt 'mprumutatul "i 'mprumut#torul6 care pot 9i persoane 9i-ice sau
persoane %uridice'
!n măsura :n care una din părţi este un (pro9esionist)6 :n accepţiunea art' 7 C'civ'6 contractul
de :mprumut este un contract comercial'
.
!n acest sens6 menţionăm contractul de credit bancar6 prin care un agent economic 3de regulă
o bancă46 denumită 'mprumut#tor6 :mprumută unei alte persoane %uridice sau unei persoane
9i-ice6 numită 'mprumutat6 o sumă de bani 3creditul4 pe o perioadă de timp stabilită de părţi :n
sc8imbul unei dobân-i adăugate la valoarea :mprumutului'
J 2' Caractere juridice
=mprumutul de consumaie 9mutuum* este un contract>
.4 Real6 :ntrucât predarea bunului este alături de acordul de voinţă al părţilor o condiţie
necesară pentru 9ormarea contractului'
Un :nscris constatator al convenţiei 3acordului de voinţă al părţilor46 c8iar :n 9ormă autentică
este un simplu antecontract de :mprumut6 dacă nu este :nsoţit de predarea materială a bunului
:mprumutat'
!n lipsa predării bunului :mprumutat6 contractul de :mprumut nu se poate na"te'
24 Fnilateral, c8iar dacă este 9ăcut cu dobândă6 pentru că ambele obligaţii – cea de restituire
"i cea de plată a dobân-ii – incumbă aceleia"i persoane6 :mprumutatul'
74 =n principiu cu titlu !ratuit !ratuit.
!n lipsa unei stipulaţii contrare6 :mprumutul se pre-umă a 9i cu titlu gratuit'
,ână la proba contrară6 :mprumutul care are ca obiect o sumă de bani se pre-umă a 9i cu titlu
oneros 3art' 2.?/ C'civ'4'
F4 Translativ de proprietate.
rt' 2.>0 C'civ' prevede :n acest sens căH (,rin :nc8eierea valabilă a contractului6
:mprumutatul devine proprietarul bunului "i suportă riscul pieirii acestuia)'
1
,otrivit art' 7 Cod civilH (Dispo-iţiile codului civil se aplică "i raporturilor dintre pro9esioni"ti6 precum "i
raporturilor dintre ace"tia "i orice alte subiecte de drept civil'
Sunt consideraţi pro9esioni"ti toţi cei care e;ploatea-ă o :ntreprindere'
Constituie e;ploatarea unei :ntreprinderi e;ercitarea sistematică6 de către una sau mai multe persoane6 a unei
activităţi organi-ate ce constă :n producerea6 administrarea ori :nstrăinarea de bunuri sau :n prestarea de servicii6
indi9erent dacă are sau nu ca scop obţinerea de pro9it')
192
Trans9erul dreptului de proprietate are loc :n momentul predării bunului6 c8iar dacă
tradiţiunea lui s1a 9ăcut unui terţ'
,rin urmare6 :n ca-ul :mprumutului de consumaţie6 :mprumutătorul trebuie să 9ie proprietarul
lucrului'
Pro&a 'mprumutului de consumaie se face conform dreptului comun 'n materie de
pro&aiune.
!ntrucât este un contract unilateral6 :nscrisului constatator al contractului i se va aplica regula
(bun "i aprobatA prevă-ută de art' 2>7 C'proc'civ'
Contractul se poate :ntocmi :ntr1un singur e;emplar care se va a9la la :mprumutător'
Contractul de :mprumut se deosebe"te de contractul de comodat prin obiectul său'
!n timp ce obiectul comodatului este un bun individual determinat transmis :n 9olosinţa
comodatarului6 care trebuie să :l restituie la :ncetarea contractului6 obiectul :mprumutului de
consumaţie :l repre-intă bunuri 9ungibile "i consumptibile transmise :n proprietatea
:mprumutatului6 care trebuie să restituie la :ncetarea :mprumutului bunuri de acela"i gen "i :n
aceea"i cantitate cu cele primite'
Seciunea II
Condiiile de validitate ale 'mprumutului de consumaie
Condiiile de validitate ale 'mprumutului de consumaie sunt cele !enerale pentru
validitatea oric#rui contract% la care se adau!# predarea 5tradiiunea6 &unului 'mprumutat
+i transferul dreptului de proprietate asupra &unului 'mprumutatului.
J .' Capacitatea de a contracta
!ntrucât6 prin contractul de :mprumut6 se transmite dreptul de proprietate6 este necesar ca
:mprumutătorul să aibă capacitatea de a 9ace acte de dispo-iţie "i să 9ie proprietarul bunului
:mprumutat'
Dacă :mprumutătorul nu a 9ost proprietarul bunului6 dar :mprumutatul este de bună1credinţă
"i ignoră acest lucru6 el se poate apăra :mpotriva proprietarului invocând dispo-iţiile art' /./ alin'
374 C'civ' care prevede că (,ână la proba contrară6 posesorul este considerat proprietar6 cu
e;cepţia imobilelor :nscrise :n cartea 9unciară)'
+ipsa capacităţii de e;erciţiu atrage nulitatea relativă a actului6 care poate 9i invocată de
incapabil'
*ulitatea relativă a actului :nc8eiat de un minor va putea 9i invocată doar de către acesta6 dar
:n ca- de pronunţare a nulităţii6 minorul va 9i obligat numai :n limita :mbogăţirii'
Ri :mprumutatul trebuie să aibă capacitatea deplină de e;erciţiu 3de dispo-iţie4 pentru că6
atunci când restituie bunurile :mprumutătorului6 trans9eră dreptul de proprietate asupra lor'
J 2' Consimţământul părţilor
Consimţământul părţilor trebuie să 9ie liber "i neviciat'
.
1
(!mprumutul este un contract prin care una din părţi dă celeilalte oarecare câtime din lucruri sau bani6 cu obligaţia
:mprumutatului de a restitui bunuri de aceea"i specie "i calitate6 precum "i :n aceea"i cantitate6 la termenul stabilit'
Stipularea :n contract a unei clau-e ilicite6 care sc8imbă natura %uridică a contractului de :mprumut6 atrage nulitatea
absolută a acestei clau-e' ,rin acţiune6 reclamanta a solicitat obligarea pârâtei să1i done-e apartamentului6 motivat
de 9aptul că i1a :mprumutat acesteia 200 D# cu condiţia ca6 la e;pirarea termenului de scadenţă6 pârâta să1i done-e
apartamentul' cţiunea a 9ost respinsă ca inadmisibilă6 cu motivarea că :n contractul de :mprumutat clau-a stipulată
este lovită de nulitate absolută') C'p' Galaţi6 Deci-ia nr' >FI.//?6 (Sinte-ă de practică %udiciară pe anul .//?)6 p'
.0?'
(Dacă un contract de :mprumut a 9ost :nc8eiat prin manevre dolosive6 el este lovit de nulitate relativă6 iar pârâtul
urmea-ă să restituie sumele primite6 de"i :ncă nu erau scadente') T'J' *eamţ6 Deci-ia nr' @@0I./G26 &'&'D'6 nr'
193
Dacă :nc8eierea contractului de :mprumut a 9ost determinată de manoperele dolosive ale
:mprumutatului6 contractul este nul relativ "i :mprumutatul este obligat să restituie sumele
scadente6 c8iar dacă nu s1a a%uns la termen'
+a 9el "i :n ca-ul celorlalte vicii ale consimţământului6 violenţa "i eroarea6 sancţiunea va 9i
nulitatea relativă a contractului'
Croarea1obstacol (eror in negotium) a9ectea-ă :nsă"i natura %uridică a actului care s1a :nc8eiat
"i conduce la nulitatea lui absolută'
J 7' Cauza contractului trebuie să fie licită şi morală.
Dacă scopul :mprumutului a 9ost imoral sau c8iar săvâr"irea unei in9racţiuni6 contractul este
nul absolut'
J F' 'biectul contractului de împrumut de consumaţie îl constituie bunuri care trebuie să
se afle în circuitul civil.
!n al doilea rând6 ele trebuie să 9ie 9ungibile "i consumptibile' De regulă6 obiect al
contractului de :mprumut :l repre-intă sumele de bani'
,entru a 9orma obiect al contractului de :mprumut de consumaţie6 bunurile trebuie să 9ie
consumate de :mprumutat'
J ?' redarea bunului împrumutat
!n lipsa tradiţiunii 3predării4 bunului :mprumutat6 c8iar dacă e;istă un acord de voinţă :ntre
părţi6 el va avea doar valoarea de antecontract 3de promisiune de :mprumut4'
,redarea lucrului poate 9i 9ăcută de :mprumutător sau de un mandatar al acestuia'
C;istă tradiţiune "i :n ca-ul :n care s1a convenit ca banii deţinuţi cu titlu de depo-it să rămână
:n mâinile depo-itarului cu titlu de :mprumut'
J >' <ransferul dreptului de proprietate
,entru că prin :mprumutul de consumaţie se trans9eră dreptul de proprietate asupra bunurilor
:mprumutate6 este necesar ca :mprumutătorul să 9ie proprietarul lor' *u este posibil :mprumutul
bunurilor altuia'
devăratul proprietar :"i poate revendica bunul6 ignorând contractul de :mprumut6 dar
:mprumutatul de bună1credinţă se poate apăra invocând dispo-iţiile art' /./ alin' 374 C'civ'
Dacă a 9ost de rea1credinţă :mprumutatul este obligat să restituie bunul adevăratului
proprietar sau6 dacă l1a consumat6 să plătească contravaloarea lui'
Contractul de :mprumut care are ca obiect bunul proprietatea altuia este lovit de nulitate
relativă6 sancţiune care poate 9i invocată doar de :mprumutat'
&iscul pieirii 9ortuite a lucrului va 9i stabilit :n 9uncţie de momentul trans9erului dreptului de
proprietate6 con9orm principiului res perit domino'
Prin 'nc-eierea vala&il# a contractului 5care presupune +i predarea &unului C n.n.6
'mprumutatul devine proprietarul &unului +i suport# riscul pieirii acestuia 5art. ;./1
C.civ.6.
Seciunea III
Efectele contractului de 'mprumut de consumaie
J .' 'bligaţiile împrumutatului
/I./G.6 p' >2'
194
.4 ,&li!aia de restituire a lucrului 'mprumutat
=mprumutatul este inut s# restituie 'n lipsa unei stipulaii contrare% aceea+i cantitate +i
calitate de &unuri pe care a primit)o% oricare ar fi cre+terea sau sc#derea preului acestora.
!n ca-ul :n care :mprumutul poartă asupra unei sume de bani6 :mprumutatul nu este ţinut să
:napoie-e decât suma nominală primită6 oricare ar 9i variaţia valorii acesteia6 dacă părţile nu au
convenit alt9el 3art' 2.>F C'civ'4'
Dac# nu este posi&il s# se restituie &unuri de aceea+i natur#% calitate +i 'n aceea+i
cantitate% 'mprumutatul este o&li!at s# pl#teasc# valoarea lor la data +i locul unde
restituirea tre&uia s# fie f#cut# 5art. ;./0 C.civ.6.
Bunurile ce se vor restitui tre&uie s# fie din aceea+i specie cu cele 'mprumutate.
Dac# se restituie &unuri de alt !en% 'nseamn# c# s)a f#cut un sc-im&% +i nu un 'mprumut
de consumaie.
Clau"a restituirii este su&'neleas# 'n contractul de 'mprumut'
.
Termenul de restituire se pre"um# a fi stipulat 'n favoarea am&elor p#ri% iar dac#
'mprumutul este cu titlu !ratuit% numai 'n favoarea 'mprumutatului 5art. ;./. C.civ.6.
Dacă nu a 9ost convenit un termen de restituire6 acesta va 9i stabilit de instanţă6 ţinându1se
seama de scopul :mprumutului6 de natura obligaţiei "i a bunurilor :mprumutate6 de situaţia
părţilor de orice altă :mpre%urare relevantă'
Dacă :nsă s1a stipulat că :mprumutatul va plăti numai când va avea resursele necesare6
instanţa6 constatând că :mprumutatul le deţine sau le putea obţine :ntre timp6 nu va putea acorda
un termen de restituire mai mare de trei luni'
Cererea pentru stabilirea termenului de restituire se soluţionea-ă potrivit procedurii
prevă-ute de lege pentru ordonanţa pre"edinţială 3art' 2.>2 C'civ'4'
!n ca-ul :n care nu a 9ost convenit un termen de restituire6 cererea este supusă prescripţiei6
care :ncepe să curgă de la data :nc8eierii contractului'
!mprumutul poate 9i restituit :nainte de termen6 la iniţiativa :mprumutatului sau prin acordul
ambelor părţi'
=mprumut#torul nu poate cere 'n principiu restituirea 'nainte de termen a
'mprumutului cu titlu !ratuit% 'ntruc(t termenul este 'n favoarea 'mprumutatului.
Dac# locul restituirii nu a fost prev#"ut 'n contract +i 'mprumutul este !ratuit%
restituirea se va face 'n locul contract#rii 'mprumutului.
=n sc-im&% dac# 'mprumutul este cu titlu oneros 5cu do&(nd#6% restituirea se va face la
domiciliul 'mprumut#torului% plata fiind porta&il# 5art. .01/ alin. 5.6 lit. a6 C.civ.6.
C(nd restituirea 'n natur# este imposi&il#% 'ntruc(t &unul de acel !en nu mai e9ist#%
plata se va face 'n &ani.
Dacă :mprumutătorul are posibilitatea6 el va putea procura bunurile :n contul
:mprumutatului'
24 ,&li!aia de plat# a do&(n"ii% 'n ca"ul 'n care 'mprumutul sumei de &ani s)a f#cut cu
do&(nd#.
=mprumutul de &ani cu do&(nd# este un contract oneros% deci 'mprumutatul are% pe
l(n!# o&li!aia restituirii sumei 'mprumutate% +i pe cea a restituirii do&(n"ilor.
Dispo-iţiile re9eritoare la :mprumutul cu dobândă sunt aplicabile6 :n mod corespun-ător6 ori
de câte ori6 :n temeiul unui contract6 se na"te "i o obligaţie de plată6 cu termen6 a unei sume de
bani ori a altor bunuri de gen6 :n măsura :n care nu e;istă reguli particulare privind validitatea "i
e;ecutarea acelei obligaţii 3art' 2.>@ C'civ'4'
1
(Dacă :ntr1un act 3c8itanţă4 se menţionea-ă :n mod e;pres că suma de bani prevă-ută :n el a 9ost predată cu titlu de
:mprumut6 nemenţionarea obligaţiei de restituire este 9ără relevanţă %uridică' Obligaţia de restituire este consecinţa
9irească a contractului de :mprumut6 ceea ce :nseamnă că ea trebuie sub:nţeleasă6 c8iar dacă nu a 9ost prevă-ută :n
mod e;pres') T'S'6 S'c'6 Deci-ia nr' @22I./@26 C'D'6 p' ..?'
195
Do&(nda se poate sta&ili 'n &ani ori 'n alte prestaii su& orice titlu sau denumire la care
'mprumutatul se o&li!# ca ec-ivalent al folosinei capitalului.
Suma de &ani 'mprumutat# este purt#toare de do&(nd# din "iua 'n care suma a fost
remis# 'mprumutatului.
Plata anticipat# a do&(n"ii nu se poate efectua dec(t pe cel mult +ase luni. Dac# rata
do&(n"ii este determina&il#% eventualele surplusuri sau deficite sunt supuse compens#rii de
la o rat# la alta% pe toat# durata 'mprumutului% cu e9cepia ultimei rate care r#m(ne
'ntotdeauna c(+ti!at# 'n 'ntre!ime de 'mprumut#tor.
Do&(nda este cea convenit# de p#ri sau% 'n lips#% cea sta&ilit# de le!e 5art. .8?@ C.civ.6.
Ordonanţa Guvernului nr' /I20006 privind nivelul dobân-ii legale pentru obligaţiile băne"ti6
aprobată prin +egea nr' 7?>I> iunie 2002 stabile"te principiul li&ert#ii conveniilor 'n materia
do&(n"ilor% adic# a li&ert#ii p#rilor de a sta&ili 'n convenii rata do&(n"ii pentru
'nt(r"ierea 'n plata unei o&li!aii &#ne+ti.
!n ca-ul :n care potrivit dispo-iţiilor legale sau prevederilor contractuale6 obligaţia este
purtătoare de dobân-i 9ără să se arate rata dobân-ii6 se va plăti dobânda legală'
Dobânda legală se stabile"te :n materie comercială la nivelul dobân-ii de re9erinţă a $ăncii
*aţionale a &omâniei6 iar :n toate celelalte ca-uri 3deci "i :n materie civilă4 la nivelul aceleia"i
dobân-i de re9erinţe6 dar diminuat cu 20S' !n materie comercială6 nivelul dobân-ii convenţionale
este liber6 9ără pla9onare'
!n raporturile civile6 dobânda convenţională nu poate depă"i dobânda legală cu mai mult de
?0S pe an' Obligaţia de a plăti o dobândă mai mare :n raporturile civile este nulă de drept'
*ivelul dobân-ii de re9erinţă a $ăncii *aţionale6 :n 9uncţia de care se stabile"te dobânda
legală6 este cel din prima -i lucrătoare a anului pentru dobânda legală convenită pe semestrul < al
anului :n curs6 "i cel din prima -i lucrătoare a lunii iulie pentru dobânda curentă pe semestrul << al
anului :n curs'
*ivelul dobân-ii de re9erinţă care se publică :n #onitorul O9icial al &omâniei6 partea <1a'
!n relaţiile de comerţ e;terior sau :n alte relaţii economice internaţionale6 atunci când legea
română este aplicabilă "i când s1a stipulat plata :n monedă străină6 dobânda legală este de >S pe
an'
Plata do&(n"ilor se face la termenele sta&ilite de p#ri +i o&li!aia de a se pl#ti se stin!e
doar atunci c(nd 'mprumutul a fost restituit.
,lata anticipată a dobân-ii se poate e9ectua pe cel mult > luni' Dobânda ast9el :ncasată
rămâne bine dobândită debitorului6 indi9erent de variaţiile ulterioare'
Te9tul urm#re+te inter"icerea o&iceiului c#m#t#resc de a se sta&ili o do&(nd# u"urar# +i
de a o 'ncasa anticipat pe toat# durata 'mprumutului% 'nm(n(nd de&itorului o sum# mult
mai mic# dec(t cea 'mprumutat#.
Cste inter-is :n principiu anatocismul 3dobânda la dobândă46 dobânda urmând a se calcula
numai asupra cuantumului sumei :mprumutate' Cu toate acestea6 dobân-ile se pot capitali-a "i
pot produce dobân-i6 :n temeiul unei convenţii speciale :nc8eiate :n acest sens după scadenţa lor6
dar numai pentru dobân-ile datorate pe cel puţin un an'
Dovada plăţii dobân-ilor se 9ace :n condiţiile dreptului comun' Totu"i6 art' .?0. C'civ'
instituie o pre-umţie de plată a dobân-ii6 considerând că6 atunci când :mprumutătorul eliberea-ă
:mprumutatului o c8itanţă din care re-ultă restituirea :mprumutului 9ără să 9acă vreo re9erire la
dobân-i6 se presupune că acestea au 9ost ac8itate'
,re-umţia de plată a dobân-ii este relativă'
Dobân-ile care se datorea-ă după punerea :n :ntâr-iere a :mprumutatului cu privire la
obligaţia de restituire a :mprumutului sunt dobân-i moratorii'
Dac# 'mprumutatul nu restituie 'mprumutul +i do&(n"ile la scaden#% 'mprumut#torul
poate introduce aciune 'n restituire 'ntemeiat# pe dreptul s#u de crean# la restituirea
sumei 'mprumutate +i a do&(n"ilor convenite.
196
Termenul de prescripie al aciunii pentru restituirea 'mprumutului este cel de drept
comun 5< ani6 +i se calculea"# de la scaden# sau% atunci c(nd nu se prevede 'n contract un
termen pentru restituire% de la data 'nc-eierii contractului.
!n ca-ul dobân-ilor6 dreptul la acţiune cu privire la 9iecare dintre aceste prestaţii se stinge
printr1o prescripţie deosebită 3art' 2?2> C'civ'46 termenul calculându1se de la data e;igibilităţii
9iecărei rate de dobândă' st9el6 dacă părţile au stipulat că dobân-ile convenţionale se plătesc
anual6 prescripţia trebuie să 9ie calculată separat pentru 9iecare rată anuală'
Dobân-ile au o independenţă relativă 9aţă de creanţa principală' Totu"i6 o dată cu stingerea
dreptului la acţiune privind un drept principal6 se stinge "i dreptul la acţiune privind drepturile
accesorii'
.
,rin urmare6 dacă se prescrie dreptul la acţiune :n restituirea :mprumutului6 se stinge "i
dreptul la dobân-ile convenţionale datorate până la stingerea datoriei principale6 "i aceasta6 c8iar
dacă pentru aceste dobân-i nu s1a :mplinit :ncă termenul de prescripţie'
J 2' 'bligaţiile împrumutătorului
=mprumut#torul nu are 'n principiu nici o o&li!aie fa# de 'mprumutat.
Conservarea lucrului intră :n sarcina :mprumutatului ca proprietar al bunului'
Totu+i% potrivit art. ;.// C.civ. 2=mprumut#torul este inut% 'ntocmai ca +i comodantul%
s# repare pre$udiciul cau"at de viciile &unului 'mprumutat.
=n ca"ul 'mprumutatului cu titlu oneros% 'mprumut#torul este r#spun"#tor de
pre$udiciul suferit de 'mprumutat din cau"a viciilor &unurilor 'mprumutate% aplic(ndu)se
'n mod corespun"#tor re!ulile referitoare la !arania v(n"#torului:.
Seciunea IV
=ncetarea 'mprumutului de consumaie
Contractul de 'mprumut de consumaie 'ncetea"# 'n primul r(nd prin e9ecutarea
o&li!aiei de restituire de c#tre 'mprumut#tor% adic# prin plat#.
,lata se 9ace la termenul convenit :n contract sau anticipat6 dacă termenul nu a 9ost stipulat :n
9avoarea ambelor părţi6 când va 9i nevoie "i de acordul :mprumutătorului pentru o plată
anticipată'
Contractul de 'mprumut 'ncetea"# de asemenea prin modurile de stin!ere a o&li!aiilor%
re!lementate de dreptul comun> acordul p#rilor% remitere de datorie% confu"iunea% darea
'n plat#% compensaie 5pentru c# are ca o&iect &unuri fun!i&ile6.
4oartea oric#reia dintre p#ri nu atra!e 'ncetarea contractului' Obligaţia6 respectiv
dreptul la restituire6 vor trece la mo"tenitorii părţilor6 cu e;cepţia ca-ului când :mprumutul a 9ost
contractat intuitu personae, când moartea :mprumutătorului atrage :ncetarea contractului "i
e;igibilitatea datoriei'
Re"ilierea contractului de 'mprumut este admis# ca sanciune pentru 'nc#lcarea unor
o&li!aii% altele dec(t cea de restituire6 pe care :mprumutatul "i le1a asumat "i care
condiţionea-ă :mprumutul6 cum ar 9i :n ca-ul când se stipulea-ă o anumită destinaţie a
:mprumutului6 condiţie speci9ică :mprumuturilor bancare6 "i pe care :mprumutatul nu o respectă'
Seciunea V
Contractul de 'mprumut &ancar 5de credit &ancar6
1
(Dobânda 9iind un accesoriu al creanţei principale6 prescripţia dreptului la acţiune :n reali-area acesteia atrage "i
prescripţia dreptului la acţiune pentru plata dobân-ilor6 9iind de principiu că accesoriul este supus acelora"i
consecinţe ca "i principalul') T'J' Hunedoara6 Deci-ia nr' >.>I./G.6 &'&'D'6 nr' 2I./G26 p' >F'
197
Contractul de 'mprumut &ancar este o varietate a contractului de 'mprumut de
consumaie.
Contractul de :mprumut bancar este un contract comercial'
$anca *aţională a &omâniei a emis6 la 2/ octombrie .//.6 *ormele privind autori-area
9uncţionării băncilor ca societăţi comerciale' ,rin diverse 8otărâri ale guvernului a 9ost aprobată
organi-area unor bănci care să 9uncţione-e ca societăţi pe acţiuni'
,otrivit prevederilor proprii ale statutului 9iecărei bănci6 acestea pot acorda credite
persoanelor 9i-ice "i persoanelor %uridice pe di9erite termene'
,rin +egea nr' ?GI? martie .//G6 legea bancară6 s1a prevă-ut că aceste bănci pot acorda
credite'
Le!ea define+te creditul ca fiind 2orice an!a$ament de punere la dispo"iie sau
acordarea unei sume de &ani ori prelun!irea scadenei unei datorii 'n sc-im&ul o&li!aiei
de&itorului la ram&ursarea sumei respective% precum +i la plata unor do&(n"i sau a altor
c-eltuieli le!ate de aceast# sum# sau orice an!a$ament de ac-i"iionare a unui tilu care
'ncorporea"# o crean# ori a altui drept la 'ncasarea unei sume de &ani3.
Din punctul de vedere al scadenţei6 creditul poate 9iH
– pe termen scurt6 a cărui durată de rambursare nu depă"e"te .2 luniD
– pe termen mediu6 a cărui durată de rambursare este cuprinsă :ntre l "i ? aniD
– pe termen lung6 a cărui durată de rambursare depă"e"te ? ani'
Toate operaţiunile de credit "i garanţie ale băncilor trebuie consemnate :n documente
contractuale din care să re-ulte clar toţi termenii "i toate condiţiile respectivelor tran-acţii'
ceste documente trebuie păstrate de bănci "i puse la dispo-iţia personalului autori-at al
$ăncii *aţionale a &omâniei6 la cererea acestuia'
Contractele de credit bancar6 precum "i garanţiile reale "i personale construite :n scopul
garantării creditului bancar constituie titluri e;ecutorii'
Cste inter-isă acordarea de :mprumuturi condiţionată de vân-area sau cumpărarea acţiunilor
băncii6 sau acordarea de credite garantate cu acţiunile emise de bancă'
198
Teste !ril#
.. =n ca"ul 'mprumutului cu do&(nd#>
a4 dacă :mprumutătorul eliberea-ă o c8itanţă pentru plata parţială a capitalului datorat6 suma
plătită se impută6 cu precădere6 asupra dobân-ilor datorate pentru :ntregul capitalD
b4 :n ipote-a prevă-ută la lit' a46 se pre-umă absolut plata dobân-ii a9erente părţii din capital
ac8itatD
c4 dacă :mprumutătorul eliberea-ă o c8itanţă pentru primirea unei părţi din datorie 3ce constă
din capital "i dobân-ile a9erente46 suma plătită se impută6 cu :ntâietate6 asupra dobân-ilor'
;. Este inter"is#>
a4 plata cu anticipaţie a dobân-ilor pe o perioadă mai mare de 7 luniD
b4 dobânda la dobândăD
c4 acordarea unui :mprumut6 de către o bancă6 9ără dobândă'
<. =n materie civil#% c(nd% potrivit dispo"iiilor le!ale sau prevederilor contractuale%
o&li!aia este purt#toare de do&(n"i>
a4 dacă nu se arată rata dobân-ii6 se va plăti dobânda legală care se stabile"te la nivelul
dobân-ii de re9erinţă a $ăncii *aţionale a &omânieiD
b4 dacă nu se arată rata dobân-ii6 se va plăti dobânda legală care se stabile"te la nivelul
dobân-ii a $ăncii *aţionale a &omâniei6 diminuat cu 2?SD
c4 dacă s1a stabilit dobânda pe cale convenţională6 aceasta nu poate depă"i nivelul dobân-ii
o9iciale de re9erinţă a $ăncii *aţionale a &omâniei cu mai mult de ?0S pe an'
8. =n ca"ul 'nscrisului su& semn#tur# privat# care constat# un contract de 'mprumut% 'n
ca" de neconcordan# 'ntre suma prev#"ut# 'n coninutul actului +i suma ar#tat# 'n 2&un +i
apro&at:>
a4 obligaţia se pre-umă legal relativ pentru suma prevă-ută :n conţinutul actuluiD
b4 obligaţia se pre-umă legal relativ pentru suma cea mai micăD
c4 obligaţia se pre-umă legal relativ pentru suma arătată :n (bun "i aprobatA'
0. Dac# la scaden# 'mprumutatul este 'n imposi&ilitatea de a restitui &unuri de aceea+i
natur#>
a4 el va plăti valoarea lor calculată după timpul "i locul :n care urma să se 9acă restituireaD
b4 el va plăti valoarea lor calculată la momentul rămânerii de9initive a 8otărârii %udecătore"ti6
:n ca-ul :n care :n contract nu erau determinate nici momentul6 nici locul plăţiiD
c4 el va plăti valoarea lor din momentul "i :n locul :nc8eierii contractului6 dacă nu se
determinase nici momentul6 nici locul plăţii'
/. Dac# la scaden# 'mprumutatul nu restituie &unul 'mprumutat sau valoarea lui>
a4 trebuie să plătească dobân-i de la momentul scadenţeiD
b4 trebuie să plătească dobân-i de la data punerii :n :ntâr-iere prin noti9icare6 adresată prin
intermediul e;ecutorilor %udecătore"tiD
c4 trebuie să plătească dobân-i de la data cererii de c8emare :n %udecată'
7. =n ca"ul contractului de 'mprumut cu titlu !ratuit>
a4 :mprumutătorul nu poate6 mai :nainte de termen6 să ceară bunul :mprumutatD
b4 :mprumutătorul poate6 mai :nainte de termen6 să ceară bunul :mprumutat6 dacă ar avea o
nevoie mare "i neprevă-ută de acel lucruD
c4 dacă s1a stipulat că :mprumutatul va plăti când va putea sau când va avea mi%loace6
%udecătorul va acorda un termen de plată6 după :mpre%urăriD
199
d4 părţile pot prevedea6 ca moment al restituirii6 un termen suspensiv incert'
?. Ca efect al contractului de 'mprumut>
a4 :mprumutatul devine proprietarul bunului primitD
b4 :mprumutatul devine detentorul precar al bunului primitD
c4 :mprumutatul este obligat să se :ngri%ească6 ca un bun proprietar6 de conservarea bunului
:mprumutat "i nu poate să se servească de el decât potrivit destinaţiei sale'
@. Constituie caracteristici ale 'mprumutului de consumaie faptul c#>
a4 obiect al contractului :l pot constitui bunuri 9ungibile "i consumptibileD
b4 :mprumutatul nu devine proprietar6 dar suportă riscurileD
c4 este numai cu titlu gratuitD
d4 trebuie ca :nscrisul doveditor să 9ie :nc8eiat :n două e;emplare'
.1. Dac# 'nscrisul doveditor al contractului de 'mprumut de consumaie este cu 'nscris
su& semn#tur# privat#>
a4 trebuie să 9ie scris :n :ntregime de :mprumutatD
b4 este valabil6 c8iar dacă nu este scris :n :ntregime de :mprumutat6 dar acesta a adăugat la
s9âr"itul actului cuvintele (bun "i aprobatA arătând :n litere suma sau câtimea lucruluiD
c4 trebuie să 9ie semnat de :mprumutat'
... =n ca"ul 'mprumuturilor &#ne+ti>
a4 punerea :n :ntâr-iere a debitorului se poate 9ace prin cerere de c8emare :n %udecată sau
prin noti9icareD
b4 daunele moratorii sunt ec8ivalente cu dobânda legalăD
c4 creditorul nu este obligat să dovedească paguba su9erită6 :ntrucât daunele moratorii sunt
datorate independent de e;istenţa sau :ntinderea pagubei'
.;. =n ca"ul 'mprumutului% dovada cu martori este admisi&il#>
a4 dacă :mprumutatul consimte la aceastaD
b4 dacă :mprumutătorul dovede"te că a e;istat o imposibilitate6 9ie "i morală6 de a se
preconstitui un :nscris sau o imposibilitate de a conserva :nscrisul doveditor preconstituitD
c4 când e;istă un :nceput de dovadă scrisă6 provenind de la repre-entantul :mprumutatului
sau al :mprumutătorului "i care 9ace verosimil 9aptul pretinsD
d4 oricând'
.<. =n ca"ul 'mprumutului &#nesc 'n lei% f#r# do&(nd#% la data scadenei%
'mprumutatul>
a4 trebuie să restituie suma :mprumutată6 numai dacă nu a avut loc o scădere a valorii
banilorD
b4 trebuie să restituie suma :mprumutată6 c8iar dacă a avut loc o sporire a valorii banilorD
c4 poate 9i obligat să restituie suma :mprumutată6 dar plata să se 9acă :n dolari'
d4 trebuie să restituie suma :mprumutată actuali-ată cu indicele de in9laţie'
.8. Dac# o&iectul 'mprumutului cu titlu !ratuit l)au constituit monede de aur sau ar!int
+i s)a stipulat o restituire 'n aceea+i specie +i calitate>
a4 debitorul nu trebuie să restituie decât aceea"i specie "i calitate6 c8iar dacă valoarea
intrinsecă a monedelor până la data scadenţei s1a diminuatD
b4 debitorul va 9i obligat să restituie ec8ivalentul preţului intrinsec pe care acele monede l1au
avut :n momentul :n care au 9ost :mprumutate6 :n ca-ul :n care ast9el de monede nu se vor mai
putea găsiD
200
c4 debitorul va 9i obligat să restituie ec8ivalentul preţului intrinsec al materialului din care
sunt con9ecţionate acele monede6 preţ stabilit la momentul scadenţei6 dacă asemenea monede au
9ost scoase din curs până la data scadenţei'
.0. Dac# 'mprumutatul a pl#tit do&(n"i f#r# s# fi fost stipulate sau dac# a pl#tit
do&(n"i mai mari dec(t cele sta&ilite>
a4 el poate cere restituirea lor integrală6 :n toate ca-urileD
b4 el le poate imputa asupra capitalului6 :n toate ca-urileD
c4 el poate cere restituirea parţială sau integrală a dobân-ii plătite6 până la concurenţa
dobân-ii ma;ime admise de legea română'
./. =n ca"ul 'mprumutului cu do&(nd#% dac# 'mprumut#torul eli&erea"# o c-itan# de
primire a capitalului% f#r# a face meniune 'n privina do&(n"ilor>
a4 se consideră că dobân-ile nu au 9ost plătiteD
b4 se pre-umă legal relativ că dobân-ile au 9ost plătiteD
c4 se pre-umă absolut că dobân-ile au 9ost plătite'
201
T<T+U+ K<
Contractul de depo"it
Capitolul I
*oiunea% caracterele $uridice +i felurile contractului de depo"it
.
J .' Noţiunea contractului de depozit
Depo"itul este contractul prin care depo"itarul prime+te de la deponent un &un mo&il%
cu o&li!aia de a)l p#stra pentru o perioad# de timp +i de a)l restitui 'n natur# 5art. ;.1<
alin. 5.6 C.civ.6.
,rin intermediul contractului de depo-it se transmite de la deponent la depo-itar pa-a
bunului'
Trans9erul pa-ei lucrului implică 9ire"te "i trans9erul obligaţiei de conservare a lucrului la
depo-itar'
J 2' Caracterele juridice ale contractului de depozit
Contractul de depo"it este un contract>
a6 numit6 9iind reglementat anume de Codul civilD
&6 real6 pentru 9ormarea căruia este necesar6 pe lângă acordul de voinţă al părţilor6 "i
predarea lucrului de către deponent depo-itarului6 cu e;cepţia ca-ului când lucrul se a9la de%a la
depo-itarD
Remiterea &unului este o condiie pentru 'nc-eierea vala&il# a contractului de depo"it%
cu e9cepia ca"ului c(nd depo"itarul deine de$a &unul cu alt titlu) 5art. ;.1< alin. 5;6
C.civ.6.
Simplul acord de voinţă al părţilor este o promisiune bilaterală 3un antecontract4 de depo-it6
"i nu un contract de depo-it'
c6 cu titlu !ratuit sau cu titlu onerosA
Depo"itul este cu titlu !ratuit% dac# din convenia p#rilor sau din u"ane ori din alte
'mpre$ur#ri% precum profesia depo"itarului% nu re"ult# c# tre&uie s# fie pl#tit# o
remuneraie 5art. ;.1/ C.civ.6.
Prin urmare% depo"itul este !ratuit prin natura sa% dar nu prin esena sa.
Depo-itul cu titlu gratuit este un contract de-interesat6 "i nu o libertate6 deci nu :i sunt
aplicabile regulile privitoare la reducţiunea6 revocarea "i raportul liberalităţilor'
Dacă depo-itarul des9ă"oară această activitate cu caracter obi"nuit 3pro9esional46 depo-itul
este pre-umat a 9i cu titlu oneros'
d6 unilateral% dac# depo"itul este !ratuit6 pentru că na"te6 :n momentul :nc8eierii lui6
obligaţii numai :n sarcina depo-itaruluiD
Obligaţiile născute ulterior :nc8eierii contractului6 dintr1o cau-ă e;tracontractuală 3delict
civil sau gestiune de a9aceri46 nu sc8imbă caracterul unilateral al contractului'
!n sc8imb6 contractul de depo"it remunerat 5cu titlu6 este un contract sinala!matic.
ntecontractul de depo-it poate 9i "i el unilateral sau sinalagmatic6 după distincţiile de mai
sus'
e6 creator de raporturi de o&li!aii% +i nu translativ de drepturi reale 5de proprietate%
posesie ori folosin# a lucrului6.
1
C' Hamangiu "< alţii6 op.cit'6 vol' 26 nr' .>>F1.>G26 p' >2>1>70D ,ro9'dr' Br' DeaE6 op.cit.6 vol' 76 p' ?@1.2FD ,ro9'dr'
Dumitru C' Blorescu6 op.cit.6 2/71727D Camelia Toader6 op.cit.6 p' 2?@12@@D Dr' Cugeniu Sa9ta1&omano6 op.cit.6 p'
2G?170@'
202
Prin contractul de depo"it% se transfer# doar detenia precar# a lucrului% cu o&li!aia de
conservare +i de restituire a lui la cerere.
Totu+i% c(nd sunt remise fonduri &#ne+ti sau alte asemenea &unuri fun!i&ile +i
consumpti&ile prin natura lor% acestea devin proprietatea celui care le prime+te +i nu
tre&uie s# fie restituite 'n individualitatea lor.
!n această situaţie se aplică6 :n mod corespun-ător6 regulile de la :mprumutul de consumaţie6
cu e;cepţia ca-ului :n care intenţia principală a părţilor a 9ost aceea ca bunurile să 9ie păstrate :n
interesul celui care le predă' C;istenţa acestei intenţii se pre-umă atunci când părţile au convenit
că restituirea se poate cere anterior e;pirării termenului pentru care bunurile au 9ost primite 3art'
2.0? C'civ'4'
Deci riscul pieirii fortuite a lucrului depo"itat 'l are proprietarul 9res perit domino*+ iar
riscul contractului% dac# acesta este cu titlu oneros% 'l suport# depo"itarul care este
de&itorul o&li!aiei de restituire imposi&il de e9ecutat% care nu va mai primi remuneraia%
de+i &unul nu a pierit din culpa sa% ci fortuit 9res perit debitori*.
f6 intuitu persoane.
Depo-itul este un contract intuitu persoane :ntrucât calităţile depo-itarului sunt 8otărâtoare6
dacă nu pentru :nc8eierea contractului6 cel puţin pentru alegerea persoanei depo-itarului'
Caracterul intuitu persoane este mai pronunţat :n ca-ul depo-itului voluntar obi"nuit6 "i
aproape dispare :n ca-ul depo-itului necesar6 când sub imperiul evenimentelor care impun
:nc8eierea contractului6 :n scopul salvării lucrului6 alegerea persoanei depo-itarului trece pe un
plan secundar'
Caracterul intuitu persoane 9ace ca elementul bunei1credinţe a depo-itarului să 9ie un
element esenţial al contractului de depo-it'
De aceea legea penală incriminea-ă 9aptele de :nsu"ire dispunere sau 9olosireD pe nedrept de
un bun mobil aparţinând altuia6 de către cel căruia i1a 9ost :ncredinţat :n ba-a unui titlu "i cu un
anumit scop6 ori re9u-ul de a1l restitui6 :n in9racţiunea de abu- de :ncredere "i pedepse"te pe autor
cu :nc8isoare sau cu amendă' 3art' 27> C'pen'4
J 7' 7elurile depozitului
Codul civil reglementea-ă patru 9orme de depo-it convenţional6 "i anume depo-itul obi"nuit6
depo-itul necesar6 depo-itul 8otelier "i depo-itul sec8estru convenţional' ,reci-ăm că depo-itul1
sec8estru poate 9i "i %udiciar atunci când este dispus de instanţa de %udecata'
Capitolul II
Depo"itul o&i+nuit 5voluntar6
J .' Condiţii de validitate
.6 Consimţământul părţilor
Consimţământul părţilor 3deponent "i depo-itar4 este o condiţie necesară6 dar nu "i su9icientă6
pentru 9ormarea contractului de depo-it'
Pentru formarea contractului de depo"it% contract real% este necesar#% pe l(n!#
consim#m(ntul p#rilor +i concomitent cu acesta% +i predarea 5remiterea6 material# a
&unului dat 'n depo"it.
Consim#m(ntul este% de re!ul#% e9pres% dar poate fi +i tacit.
Croarea depo-itarului asupra calităţii "i cantităţii bunului primit :n depo-it nu este viciu de
consimţământ "i nu antrenea-ă nulitatea relativă a contractului'
;6 Capacitatea părţilor
203
Deponentul tre&uie s# ai&# capacitatea de a face acte de administrare% iar depo"itarul%
capacitatea de a face acte de dispo"iie.
<ncapacitatea părţii este sancţionată cu nulitatea relativă a contractului6 care poate 9i invocată
doar de incapabil6 9iind o nulitate de protecţie'
Dac# depo"itarul este minor sau pus su& interdicie% deponentul poate cere restituirea
&unului remis at(t timp c(t acesta se afl# 'n m(inile depo"itarului incapa&il.
=n ca"ul 'n care restituirea 'n natur# nu mai este posi&il#% deponentul are dreptul de a
cere s# i se pl#teasc# o sum# de &ani e!al# cu valoarea &unului% dar numai p(n# la
concurena sumei cu care Cs 'm&o!#it depo"itarul 5art. ;.1@ C.civ.6.
Dac# &unul depo"itat nu se mai afl# la depo"itarul incapa&il% ci la un ter% deponentul
are 'mpotriva acestuia aciunea 'n revendicare 'n m#sura 'n care poate dovedi c# este
proprietarul &unului.
,ractica %udiciară recunoa"te :nsă valabilitatea depo-itului bunului altuia6 cum ar 9i depo-itul
9ăcut de locatarul sau de comodatarul unor lucruri mobile'
Dac# nu se prevede altfel prin le!e% depo"itarul nu poate solicita deponentului s# fac#
dovada c# este proprietar al &unului depo"itat. Aceast# dovad# nu poate fi cerut# nici
persoanei desemnate de c#tre deponent 'n vederea restituirii &unului: 5art. ;..1 C.civ.6.
.
Dacă6 :n această ipote-ă6 proprietarul :"i revendică bunul de la terţul depo-itar6 el nu :i
datorea-ă acestuia remuneraţia stipulată :n contractul de depo-it :nc8eiat de comodatar :n calitate
de deponent cu terţul depo-itar6 9ără acordul proprietarului6 depo-itul ne9iindu1i opo-abil acestuia
din urmă'
Pentru a putea fi dovedit% contractul de depo"it tre&uie 'nc-eiat 'n scris: 5art. ;..<
C.civ.6.
Evident% dispo"iia citat# se refer# la materiali"area 'ntr)un 'nscris pro&atoriu al
acordului de voin# al p#rilor'
.
Cerina art. ;..< C.civ. este ad probationem +i nu ad validitatem.
J 2' 3fectele contractului de depozit voluntar
.4 ,&li!aiile depo"itarului
a4 ,&li!aia de a p#stra 5conserva6 &unul primit 'n depo"it
Depo"itarul r#spunde dac# nu s)a convenit altfel% numai 'n ca"ul 'n care nu a depus
dili!ena dovedit# pentru p#strarea propriilor sale &unuri 5art. ;.17 alin. 5.6 C.civ.6.
&ăspunderea depo-itarului este deci mai redusă decât a debitorului :n general' Cl va răspunde
pentru culpa levis in concreto'
Cste 9iresc să 9ie a"a6 pentru că depo-itul este gratuit "i deci depo-itarul nu are nici un 9olos
din acest contract'
R#spunderea depo"itarului va fi a!ravat# 'n lips# de stipulaie contrar#% atunci c(nd
depo"itarul este remunerat sau este un profesionist% ori i s)a permis s# se foloseasc# de
&unul depo"itat% el are o&li!aia de a p#stra &unul cu pruden# +i dili!en#. 5art. ;.17 alin.
5;6 C.civ.6. El va r#spunde 'n acest ca" pentru culpa levis in abstracto.
Depo-itarul este obligat să sc8imbe locul "i 9elul păstrării stabilite prin contract6 dacă această
sc8imbare este necesară pentru a 9eri bunul de pieire6 pierdere6 sustragere sau stricăciune "i este
atât de urgentă :ncât consimţământul deponentului nu ar putea 9i a"teptat 3art' 2... C'civ'4'
1
(,entru e;istenţa contractului de depo-it nu este necesar a se dovedi calitatea de proprietar al bunului6 ast9el că6
pentru a obţine restituirea bunurilor date :n depo-it reclamantul nu poate 9i obligat să 9acă această dovadă6 ci doar să
dovedească ce anume bunuri a predat pârâtul6 cu acest titlu') T'S'6 S'c'6 Deci-ia nr6 ?@01./@76 C'D'6 p' .00'
1
(Contractul de depo-it 3obi"nuit4 trebuind să 9ie :ntocmit :n 9ormă scrisă6 :n lipsa :nscrisului nu poate 9i reţinută :n
sarcina inculpaţilor săvâr"irea in9racţiunii de abu- de :ncredere6 cu atât mai mult cu cât ei6 de"i au recunoscut
primirea bunurilor6 au tăgăduit totu"i e;istenţa unui contract de depo-it6 pretin-ând că bunurile se a9lă :n patrimonial
lor ca urmare a unui dar manual') T'J'6 Cara"1Severin6 Deci-ia nr' ?0FI./G76 :n &'&'D'6 nr' @I../GF6 p' 7/1F>'
204
Depo-itarul nu răspunde niciodată de stricăciunile provenite din 9orţa ma%oră6 "i c8iar dacă
s1ar a9la :n situaţiile menţionate mai sus6 a9ară de ca-ul când a 9ost pus :n :ntâr-iere pentru
restituirea bunului "i nu l1a restituit sau părţile au stipulat răspunderea depo-itarului "i pentru
ca-ul de 9orţă ma%oră'
Despăgubirile de asigurare :ncasate de depo-itar trebuie restituite deponentului6 proprietarul
asigurat'
b4 ,&li!aia de a e9ecuta personal contractul de depo"it.
Depo"itarul nu poate 'ncredina altuia p#strarea &unului% f#r# consim#m(ntul
deponentului% cu e9cepia ca"ului 'n care este silit de 'mpre$ur#ri s# procede"e astfel 5art.
;..; C.civ.6.
Depo-itarul :ndreptăţit să :ncredinţe-e unei alte persoane păstrarea bunului răspunde numai
pentru alegerea acesteia sau pentru instrucţiunile pe care i le1a dat6 cu condiţia să 9i adus de
:ndată la cuno"tinţa deponentului locul depo-itului "i numele persoanei care a primit bunul'
!n ca- contrar6 depo-itarul răspunde pentru 9apta subdepo-itarului ca pentru 9apta sa proprie'
!n toate ca-urile6 subdepo-itarul răspunde 9aţă de deponent pentru 9apta sa'
c4 ,&li!aia de a nu folosi &unul aflat 'n depo"it
Depo"itarul nu se poate servi de &unul 'ncredinat lui f#r# 'nvoirea e9pres# sau
pre"umat# a deponentului 5art. ;.1? C.civ.6.
!ncălcarea acestei interdicţii este sancţionată cu plata despăgubirilor civile6 :n măsura :n care
9apta nu :ntrune"te conţinutul in9racţiunii de abu- de :ncredere6 când depo-itarul :"i va anga%a "i
răspunderea penală'
Depo"itarul care% f#r# a avea acest drept% a sc-im&at locul sau felul p#str#rii ori s)a
folosit de &unul depo"itat sau l)a 'ncredinat unei tere persoane% r#spunde +i pentru ca"
fortuit% cu e9cepia situaiei 'n care dovede+te c# &unul ar fi pierit c-iar +i dac# nu +i)ar fi
dep#+it drepturile 5art. ;..8 C.civ.6.
d4 ,&li!aia de a p#stra secretul depo"itului
Depo-itarului :i era inter-is s! &ncerce s! vad! lucrurile ce i s-au depoitat, dac! i s- au
&ncredinţat &n o lad! &nc$is! sau sub o copert! sigilat! prevedea art' .>07 din 9ostul Cod civil'
Aceast# interdicie nu se mai re!#se+te 'n noul Cod civil.
Credem c# nu este vor&a despre o omisiune 'nt(mpl#toare% ci despre faptul c#
depo"itarul poate cere deponentului s# 'i arate &unul pe care 'l prime+te 'n depo"ite% tocmai
pentru a pre'nt(mpina depo"itarea unor &unuri produse ale unor infraciuni sau cu care ar
putea fi s#v(r+ite infraciuni.
Dup# aceast# verificare intr# 'n funciune% fire+te% o&li!aia depo"itarului de a p#stra
secretul fa# de teri.
=n acest sens% 'n ca"ul depo"itului -otelier% art. ;.<. alin. 5<6 C.civ.% prevede e9pres c#
2Lotelierul poate s# e9amine"e &unurile care 'i sunt predate spre depo"itare +i s# cear#
depo"itarea acestora 'ntr)un loc 'nc-is sau si!ilat:.
=nc#lcarea o&li!aiei de p#strare a secretului depo"itului este sancionat# cu plata
desp#!u&irilor civile 'n m#sura 'n care nu ar constitui +i o infraciune.
+egile speciale privind varietăţi ale depo-itului 3:n primul rând6 depo-itul bănesc6 la CCC sau
la bancă4 reiau "i de-voltă obligaţia păstrării 9aţă de terţi a secretului depo-itului "i a
operaţiunilor pe care le1ar 9ace deponentul'
st9el6 art' 7? din +egea nr' ?GI.//G legea bancară6 prevede că ($anca va păstra
con9idenţialitatea asupra tuturor 9aptelor6 datelor "i in9ormaţiilor re9eritoare la activitatea
des9ă"urată6 precum "i asupra oricărui 9apt6 dată sau in9ormaţie6 a9lată la dispo-iţia sa6 care
privesc persoana6 proprietatea6 activitatea6 a9acerea6 relaţiile personale sau de a9aceri ale
clienţilor ori in9ormaţii re9eritoare la conturile clienţilor – solduri6 rula%e6 operaţiuni derulate – la
205
serviciile prestate sau la contractele :nc8eiate cu clienţii' Orice persoană care bene9icia-ă de
serviciile unei bănci este considerată client al acesteiaA'
Totu"i6 potrivit art' 7@ din lege (5bligaţia de p!strare a secretului pro%esional nu poate %i
opus! autorit!ţii competente &n e.ercitarea atribuţiilor sale prev!ute de legeA'
e4 ,&li!aia de restituire a &unului depo"itat
Deponentul poate s# solicite oric(nd restituirea &unului depo"itat% c-iar 'n#untrul
termenului convenit. El este 'ns# o&li!a s# ram&urse"e depo"itarului c-eltuielile pe
care acesta le)a f#cut considerarea acestui termen 5art. ;..0 alin. 5.6 C.civ.6.
tunci când depo-itarul a emis un :nscris care 9ace dovada depo-itului ori care con9eră
deţinătorului său dreptul de a retrage bunul depo-itat6 depo-itarul poate cere să :i 9ie :napoiat
acel :nscris'
Depo"itarul poate constr(n!e pe deponent s# reia &unul% dac# e9ist# motive !rave
pentru aceasta% c-iar 'naintea e9pir#rii termenului convenit.
!n ca-ul :n care nu s1a convenit un termen6 depo-itarul poate restitui oricând bunul6 dar poate
9i obligat la plata de despăgubiri6 dacă restituirea este intempestivă sau se produce la un moment
nepotrivit'
Restituirea &unului primit tre&uie s# se fac# la locul unde el tre&uia p#strat% iar
c-eltuielile oca"ionate de restituire sunt 'n sarcina deponentului dac# nu s)a conveni.
Totu"i6 atunci când depo-itarul6 9ără acordul deponentului6 a sc8imbat unilateral locul
păstrării bunului6 deponentul poate cere depo-itarului să suporte di9erenţa dintre c8eltuielile
prile%uite de restituire "i acelea care s1ar 9i 9ăcut :n lipsa acestei sc8imbări'
Bunul se restituie 'n starea 'n care acesta se afl# la momentul restituirii. Deteriorarea ce
nu a fost pricinuit# de fapta depo"itarului r#m(ne 'n sarcina deponentului.
!n ca- de nee;ecutare culpabilă a obligaţiei de restituire6 dacă bunul nu poate 9i recuperat :n
natură de către deponent6 depo-itarul are obligaţia de a plăti despăgubiri6 al căror cuantum se
determină prin raportare la valoarea de :nlocuire a bunului6 iar nu la valoarea pe care acesta a
avut1o la data la care a 9ost :nc8eiat contractul'
=n ca" de deces al deponentului% &unul se restituie mo+tenitorului% la cererea acestuia%
c-iar dac# prin contract fusese desemnat# o alt# persoan# 'n acest scop. Atunci c(nd e9ist#
mai muli mo+tenitori% restituirea f#cut# unuia sau unora dintre ace+tia nu le confer# alte
drepturi dec(t cele re"ultate din aplicarea prevederilor le!ale referitoare la mo+tenire.
ceste reguli se aplică :n mod corespun-ător atunci când deponentul este persoană %uridică'
Depo"itarul este o&li!at s# restituie fructele &unului dac# le)a perceput.
Depo"itarul nu datorea"# do&(nd# pentru fondurile &#ne+ti depo"itate% dec(t din "iua
'n care a fost pus 'n 'nt(r"iere s# le restituie.
Când e;istă mai mulţi deponenţi "i nu s1a convenit alt9el6 depo-itarul este liberat prin
restituirea bunului unuia dintre ei numai dacă obligaţia este indivi-ibilă sau solidară :ntre ace"tia'
!n celelalte ca-uri6 restituirea se 9ace con9orm celor stabilite prin 8otărârea instanţei'
Dacă sunt mai mulţi depo-itari6 obligaţia de restituire revine aceluia sau acelora :n deţinerea
cărora se a9lă bunul6 cu noti9icarea către ceilalţi depo-itari a e9ectuării restituirii 3art' 2../
C'civ'4'
Dacă mo"tenitorul depo-itarului a vândut cu bună credinţă bunul6 9ără să 9i "tiut că este
depo-itat6 el este ţinut să :napoie-e numai preţul primit sau să cede-e deponentului acţiunea sa
:mpotriva cumpărătorului6 dacă preţul nu i1a 9ost plătit 3art' 2.2. C'civ'4'
=n ca"ul refu"ului depo"itarului de a restitui depo"itul% deponentul are la 'ndem(n#
dou# aciuni> o aciune personal# 9e- contractu* 'ntemeiat# pe o&li!aia de restituire a
depo"itarului% supus# prescripiei e9tinctive% +i o aciune real#% 'n revendicare% &a"at# pe
dreptul de proprietate% imprescripti&il#.
.
1
(Deponentul1proprietar are :mpotriva depo-itarului două acţiuni pentru restituirea lucrurilor :ncredinţate spre păstrare6 "i
anume6 o acţiune personală6 născută din contractul de depo-it6 supusă prescripţiei6 iar alta reală6 :n revendicare6 ba-ată
pe dreptul de proprietate6 nesupusă prescripţiei' nu recunoa"te deponentului1proprietar decât dreptul la acţiunea
206
Termenul de prescripie este cel de drept comun +i 'ncepe s# se calcule"e de la data
'mplinirii termenului de depo"itare prev#"ut 'n contract sau% 'n lipsa lui% din momentul
'nc-eierii contractului.
Situaţia probatorie a deponentului este relativ u"oară :n cadrul acţiunii personale6 pentru că
depo-itarul nu va putea pretinde deponentului să 9acă dovada proprietăţii sale asupra bunului
depo-itat6 9iind su9icient ca deponentul să 9acă dovada e;istenţei contractului de depo-it "i a
identităţii lucrului reclamat cu cel dat :n depo-it'
Depo"itarul este ap#rat de o&li!aia de a restitui &unul dac# acesta i)a fost cerut de
c#tre proprietar sau de o alt# persoan# 'ndrept#it# ori dac# a fost rec-i"iionat de
autoritatea pu&lic# sau dac# i)a fost 'n alt mod ridicat potrivit le!ii% ori a pierit prin ca"
fortuit.
Atunci c(nd 'n locul &unului care i)a fost ridicat sau care a pierit depo"itarul a primit o
sum# de &ani sau un alt &un% el este o&li!at s# le predea deponentului.
Dacă depo-itarul descoperă că bunul depo-itat 9usese 9urat ori pierdut6 precum "i pe
adevăratul proprietar al bunului6 el trebuie să1l in9orme-e pe acesta din urmă despre depo-itul ce
i s1a 9ăcut "i să1l some-e să :"i e;ercite drepturile :ntr1un termen determinat "i :ndestulător6 9ără
:ncălcarea dispo-iţiilor penale aplicabile' *umai după e;pirarea acelui termen depo-itarul se
poate libera prin restituirea lucrului către deponent'
=n toate ca"urile% depo"itarul este inut% su& sanciune de o&li!are la plata de
desp#!u&iri% s# denune deponentului procesul care i)a fost intentat de revendicant%
intervenirea rec-i"iiei sau a altei m#suri de ridicare% ori faptul care 'l 'mpiedic# s#
restituie &unul 5art. ;.;1 C.civ.6.
24 ,&li!aiile deponentului
Caracterul unilateral al contractului de depo"it !ratuit face ca deponentul s# nu ai&#
nici o o&li!aie contractual# fa# de depo"itar.
!n timpul e;ecutării contractului6 :n sarcina deponentului se pot na"te6 totu"i6 obligaţii
e;tracontractualeH
a6 Deponentul este o&li!at s# ram&urse"e depo"itarului c-eltuielile pe care acestea le)a
f#cut pentru p#strarea &unului 5art. ;.;; alin. 5.6 C.civ.6.
*umai c8eltuielile necesare 3de conservare4 trebuie restituite'
C8eltuielile utile pot 9i reclamate numai :n măsura :mbogăţirii deponentului'
cţiunea :n restituirea c8eltuielilor de păstrare a bunului poate 9i introdusă "i :mpotriva
adevăratului proprietar care6 de"i nu este parte :n contractul de depo-it6 bene9icia-ă de aceste
c8eltuieli'
C8eltuielile voluptuarii nu sunt supuse restituirii'
b4 Deponentul tre&uie% de asemenea% s# desp#!u&esc# pe depo"itar pentru toate
pierderile suferite ca urmare a depo"it#rii &unului% cu e9cepia ca"ului 'n care depo"itarul
a primit &unul cunosc(nd sau tre&uind s# cunoasc# natura sa periculoas# 5art. ;.;; alin.
5;6 C.civ.6.
!n ca- de pluralitate a deponenţilor6 obligaţia este con%unctă "i nu solidară'
c4 Dac# p#rile au convenit ca depo"itul s# fie remunerat% deci este cu titlu oneros%
deponentul are +i o&li!aia de a pl#ti depo"itarului remuneraia datorat#.
personală ar :nsemna ca6 :n ca-ul :n care acea acţiune s1ar 9i prescris "i depo-itarul ar re9u-a restituirea lucrurilor de
bunăvoie6 proprietarul să rămână lipsit pentru totdeauna de eleD :n sc8imb6 le1ar 9olosi deţinătorul6 de"i6 prin e9ectul
prescripţiei e;tinctive6 acesta nu a putut dobândi nici un drept asupra lor6 soluţie care este inadmisibilă' C;istenţa a
două acţiuni distincte :n patrimoniul deponentului1proprietar re-ultă6 de alt9el6 "i din art' .?/G din 9ostul C'civ'6 care
9ace aplicarea acestui principiu :n situaţia :n care contractul de depo-it s1a :nc8eiat cu o persoană incapabilă "i când6
datorită nevalabilităţii acestui contract6 deponentului nu1i rămâne decât acţiunea :n revendicare spre a1"i readuce lucrurile
:n posesia sa6 dacă6 bine:nţeles6 le mai găse"te :n mâna depo-itarului incapabil') T'S'6 S'c6 Deci-ia nr' .7>/I./>/6
C'D'6 p' /74
207
Dac# nu s)a convenit altfel% plata remuneraiei c#tre depo"itar se face la data restituirii
&unului 5art. ;.;< alin. 5.6 C.civ.6.
!n lipsa de stipulaţie contrară6 dacă restituirea are loc :nainte de termen6 depo-itarul nu are
dreptul decât la partea din remuneraţie convenită6 corespun-ătoare timpului de a păstra bunul'
Când cuantumul remuneraţiei nu este stabilit prin contract6 instanţa %udecătorească :l va
stabili :n raport cu valoarea serviciilor prestate 3art' 2.0> alin' 324 C'civ'4'
d4 o&li!aia de ridicare a lucrului depo"itat la termenul convenit sau% 'n lipsa acestuia%
la termenul sta&ilit de instan# la cererea depo"itarului.
!n ca-ul nee;ecutării acestei obligaţii6 deponentul va putea 9i obligat6 pe lângă c8eltuielile de
păstrare6 "i la daune1interese'
!n ca-ul re9u-ului deponentului de a ridica lucrul6 "i pentru a 9i liberat de obligaţia de
păstrare6 depo-itarul poate 9olosi procedura o9ertei de plată urmată de consemnaţiune a ceea ce
datorea-ă6 reglementată art' />01/>> C'pr'civ'
Capitolul III
Depo"itul necesar
Spre deose&ire de depo"itul voluntar% care ia fiin# prin acordul li&er de voin# al
p#rilor% 2Dac# &unul a fost 'ncredinat unei persoane su& constr(n!erea unei 'nt(mpl#ri
neprev#"ute% care f#cea cu neputin# ale!erea persoanei depo"itarului +i 'ntocmirea unui
'nscris constator al contractului% depo"itul este necesar.: 3art' 2.2F alin' 3.4 C'civ'4'
Caracteristica speci9ică a depo-itului necesar este 9aptul că el este 9ăcut sub imperiul unui
ca- 9ortuit sau de 9orţă ma%oră care :l sile"te pe deponent să :ncredinţe-e lucrul său spre păstrare
unei alte persoane6 neavând posibilitatea alegerii persoanei depo-itarului "i a :ntocmirii
:nscrisului doveditor al depo-itului'
La r(ndul s#u% depo"itarul nu poate refu"a primirea &unului% dec(t 'n ca"ul 'n care are
un motiv serios pentru aceasta.
,entru aceste considerente6 depo-itul necesar se poate dovedi prin orice mi%loace de probă6
inclusiv martori sau pre-umţii6 indi9erent de valoarea obiectului depo-itat'
Depo"itul necesar poate fi dovedit prin orice mi$loc de pro&#% oricare ar fi valoarea lui.
Cu e9cepia dispo"iiilor menionate mai sus% depo"itul necesar este !uvernat de
re!ulile comune privind contractul de depo"it.
Capitolul IV
Depo"itul -otelier
Codul civil re!lementea"# distinct o varietate a depo"itului convenional% care conine
'ns# +i elemente de limitare a posi&ilit#ilor de ale!ere a depo"itarului% +i anume depo"itul
f#cut de c#l#tori 'n unit#ile -oteliere +i cele asem#n#toare% staiuni &alneoclimaterice%
turism% spitale% restaurante% s#li de spectacole etc.
Sub imperiul vec8iului Cod civil6 practica %udiciară "i literatura %uridică asimilau depo-itul
8otelier cu depo-itul necesar'
Persoana care ofer# pu&licului servicii de ca"are% denumit# -otelier% este
r#spun"#toare% potrivit re!ulilor privitoare la r#spunderea depo"itarului% pentru
pre$udiciul cau"at prin furtul% distru!erea sau deteriorarea &unurilor aduse de client 'n
-otel.
Sunt considerate ca 9iind aduse :n 8otelH
a4 bunurile a9late :n 8otel pe perioada ca-ării clientuluiD
.
1
(Condiţiile de 9olosire a camerelor :n care sunt ca-aţi bene9iciarii biletelor de trimitere :n staţiuni balneoclimaterice
sunt asimilabile acelora :n care sunt 9olosite camerele de 8otel6 deoarece ei sunt nevoiţi să1"i păstre-e obiectele personale :n
208
b4 bunurile a9late :n a9ara 8otelului6 pentru care 8otelierul6 un membru al 9amiliei sale ori un
prepus al 8otelierului :"i asumă obligaţia de supraveg8ere pe perioada ca-ării clientuluiD
c4 bunurile a9late :n 8otel sau :n a9ara acestuia pentru care 8otelierul6 un membru al 9amiliei
sale ori un prepus al 8otelierului :"i asumă obligaţia de supraveg8ere pentru un interval de timp
re-onabil6 anterior sau ulterior ca-ării clientului'
Hotelierul răspunde "i pentru ve8iculele lăsate :n gara%ul 8otelului6 precum "i pentru bunurile
care6 :n mod obi"nuit6 se găsesc :n acestea'
Dispo-iţiile codului civil privind depo-itul 8otelier nu se aplică :n ca-ul animalelor vii 3art'
2.2@ C'civ'4'
R#spunderea -otelierului este limitat# p(n# la concurena unei valori de o sut# de ori
mai mare dec(t preul pentru o "i afi+at pentru camera oferit# pre 'nc-iriere clientului 5art.
;.;? C.civ.6.
R#spunderea -otelierului este nelimitat#>
a6 dac# pre$udiciul este cau"at din culpa -otelierului sau a unei persoane pentru care
acesta r#spundeA
&6 dac# &unurile au fost 'ncredinate spre p#strare -otelieruluiA
c6 dac# -otelierul a refu"at primirea 'n depo"it a &unurilor clientului pe care% potrivit
le!ii% era o&li!at s# le primeasc#.
Lotelierul nu r#spunde atunci c(nd deteriorarea% distru!erea ori furtul &unurilor
clientului este cau"at#>
a6 de client% de persoana care 'l 'nsoe+te sau care se afl# su& suprave!-erea sa ori de
vi"itatorii s#iA
&6 de un ca" de for# ma$or#A
c6 de natura &unului.
Hotelierul este obligat să primească :n depo-it documente6 bani sau alte obiecte de valoare
aparţinând clienţilor săi'
Lotelierul nu poate refu"a depo"itul acestor &unuri dec(t 'n ca"ul 'n care% in(nd seama
de importana +i condiiile de e9ploatare ale -otelului% aceste sunt e9cesiv de valoroase ori
sunt incomode sau periculoase.
Lotelierul poate s# e9amine"e &unurile care 'i sunt predate spre depo"itare +i s# cear#
depo"itarea acestora 'ntr)un loc 'nc-is sau si!ilat 5art. ;.<. C.civ.6.
Lotelierul care pune la dispo"iia clienilor s#i% 'n camerele de -otel% o cas# de valori nu
este presupus a fi primit 'n depo"it &unurile care vor fi depuse de clienii s#i 'n casa de
valori.
=n acest ca"% r#spunderea -otelierului este limitat# p(n# la concurena unei valori de o
sut# de ori mai mari dec(t preul pentru o "i afi+at pentru camera oferit# spre 'nc-iriere
clientului.
Dovada introducerii &unurilor 'n -otel poate fi f#cut# prin martori% indiferent de
valoarea acestor &unuri 5art. ;.<< C.civ.6.
Clientul este decă-ut din dreptul la repararea pre%udiciului su9erit prin 9urtul6 distrugerea sau
deteriorarea bunurilor pe care le1a adus el :nsu"i ori care au 9ost aduse pentru el :n 8otel dacăH
a4 :n cel mult 2F de ore de la data la care a cunoscut pre%udiciului6 nu a :n"tiinţat
administraţia 8oteluluiD
camerele :n care sunt ca-aţi' Cum aceste camere se găsesc :n gri%a "i sub supraveg8erea prepu"ilor :ntreprinderii
balneoclimaterice respective6 conclu-ia care se impune este aceea că au :n depo-it acele bunuri pe timpul :n care
bene9iciarii lipsesc din camere "i nu pot asigura personal pa-a lor6 a"a că urmea-ă să răspundă de dispariţia lor') T'S'6
S'c'6 Deci-ia nr' .@>0I./@?6 C'D'6 p' @@'
(!n ca-ul păstrării bunurilor pasagerilor :n 8otelul :n care sunt ca-aţi6 are loc un depo-it asimilat cu depo-itul necesar'
Unitatea 8otelieră răspunde pentru 9urtul sau degradarea bunurilor pasagerului6 :n ca-ul :n care acestea au 9ost
săvâr"ite ori provocate de către personalul 8otelului sau de către alţi pasageri ai 8otelului respectiv') T'J' #aramure"6
Deci-ia nr' 7..I./@G6 &'&'D'6 nr' FI./@/6 p' ?>'
209
b4 nu a e;ercitat dreptul la acţiunea :n repararea pre%udiciului :n termen de "ase luni de la
data producerii acestuia'
ceastă dispo-iţie nu este aplicabilă :n privinţa bunurilor :ncredinţate spre păstrare
8otelierului6 sau dacă 8otelierul a re9u-at primirea :n depo-it a bunurilor clientului pe care6
potrivit legii6 era obligat să le primească'
=n ca"ul nepl#ii de c#tre client a preului camerei +i a serviciilor -oteliere prestate%
-otelierul are un drept de retenie asupra &unurilor aduse de client% cu e9cepia
documentelor +i a efectelor personale f#r# valoare comercial#.
Hotelierul poate cere valori9icarea bunurilor cu privire la care "i1a e;ercitat dreptul de
retenţie6 potrivit Codului de procedură civilă6 :n materia urmăririi silite mobiliare'
Dispo"iiile privitoare la depo"itul -otelier se aplic# 'n mod corespun"#tor +i &unurilor
aduse 'n localuri destinate spectacolelor pu&lice% sanatorii% spitale% restaurante% pensiuni%
va!oane de dormit +i altele asem#n#toare 5art. ;.<7 C.civ.6.
Capitolul V
Depo"itul nere!ulat
Depo"itul nere!ulat nu este re!lementat distinct 'n Codul civil.
El pre"int# o particularitate care 'l distin!e de depo"itul o&i+nuit% +i 'l apropie de
'mprumutul de consumaie% +i anume faptul c# depo"itarul devine proprietarul &unurilor
date 'n depo"it.
2C(nd sunt remise fonduri &#ne+ti sau alte asemenea &unuri fun!i&ile +i consumpti&ile
prin natura lor% acestea devin proprietatea celui care le prime+te +i nu tre&uie s# fie
restituite 'n individualitatea lor:% prevede art. ;.10 C.civ.
=n aceast# situaie se aplic#% 'n mod corespun"#tor% re!ulile de la 'mprumutul de
consumaie% cu e9cepia ca"ului 'n care intenia principal# a p#rilor a fost aceea ca
&unurile s# fie p#strate 'n interesul celui care le pred#.
E9istena acestei intenii se pre"um# atunci c(nd p#rile au convenit c# restituirea se
poate cere anterior e9pir#rii termenului pentru care &unurile au fost primite.
H .. Depozitul neregulat de drept comun
Depo"itul nere!ulat este depo"itul voluntar care are ca o&iect &unuri fun!i&ile care nu
vor fi restituite 'n individualitatea lor% ci prin alte lucruri din acela+i !en.
Deponentul trebuie să 9ie proprietarul lucrurilor depo-itate'
Depo"itarul va deveni proprietarul &unurilor depo"itate% put(nd s# le foloseasc# +i s#
dispun# de ele.
!n calitate de proprietar6 el va suporta "i riscul pieirii sau al degradării 9ortuite a bunurilor
date :n depo-it'
+a cererea deponentului6 titular al unui drept de creanţă6 depo-itarul este obligat să restituie
bunuri de acela"i gen6 :n aceea"i cantitate "i calitate cu cele primite6 inclusiv 9ructele percepute'
Depo-itarul nu se poate apăra :mpotriva cererii de restituire invocând compensaţia 3c8iar
dacă ar avea ca obiect lucruri 9ungibile de acela"i 9elD nu poate invoca dreptul de retenţie6 pentru
că devine proprietar al bunului6 nu detentor precar6 "i suportă6 :n această calitate6 c8eltuielile de
conservare'
Când depo-itul neregulat are ca obiect sume de bani6 depo-itarul6 căruia i s1a permis să le
9olosească6 trebuie să restituie suma depusă6 indi9erent de sporirea sau scăderea valorii banilor'
Cl va plăti dobândă la sumele primite :n depo-it6 doar din -iua :n care a 9ost pus :n :ntâr-iere
să le restituie'
210
Caracterul nere!ulat al depo"itului este pre"umat relativ 'n ca"ul &unurilor fun!i&ile +i
consumpti&ile dup# natura lor.
Urmea-ă ca deponentul care ar dori să dovedească că nu a 9ost vorba despre un depo-it
neregulat6 ci despre unul obi"nuit 3regulat46 trebuie să dovedească 9aptul că părţile au considerat
bunurile ca ne9ungibile "i au convenit ca ele6 :n individualitatea lor6 să 9ie restituite la cerere'
De aceea% +i mai ales c(nd o&iectul depo"itului este o sum# de &ani% depo"itul nere!ulat
poate fi confundat cu 'mprumutul de consumaie 9mutuum*.
,entru a cali9ica corect contractul6 trebuie stabilită voinţa reală a părţilor6 "i anume6 dacă
intenţia lor a 9ost ca suma predată să 9ie păstrată6 suntem :n pre-enţa unui contract de depo-it6 :n
sc8imb dacă intenţia a 9ost ca primitorul sumei să :"i satis9acă o nevoie cu ea6 contractul a 9ost de
:mprumut'
Criteriul suplimentar de destinaţie este stipularea sau nu a unui termen de restituire'
Dacă :n contract a 9ost prevă-ut un termen de restituire6 suntem :n pre-enţa unui contract de
:mprumut'
J 2' Depozitul bancar+ formă a depozitului neregulat
Depunerile la C.E.C.% al#turi de depunerile &ancare% constituie forma cea mai
r#sp(ndit# a contractului de depo"it nere!ulat% 'nc-eiat 'ntre C.E.C. sau o &anc#% 'n calitate
de depo"itar% +i o persoan# fi"ic# sau $uridic#% 'n calitate de deponent% prin care depo"itarul
se an!a$ea"# s# p#stre"e sumele de &ani depuse +i s# le restituie% la cerere% cu do&(n"ile
aferente% dintr)o dat# sau fracionat% titularului depunerii% repre"entantului s#u sau% 'n ca"
de deces% mo+tenitorilor s#i% av(nd dreptul pe timpul depo"itului s# utili"e"e at(t sumele
depuse% c(t +i do&(n"ile.
Prin constituirea unui depo"it de fonduri la o instituie de credit% aceasta do&(nde+te
proprietatea asupra sumelor de &ani depuse +i este o&li!at# s# restituie aceea+i cantitate
monetar#% de aceea+i specie% la termenul convenit sau% dup# ca"% oric(nd% la cererea
deponentului% cu respectarea termenului de preavi" sta&ilit de p#ri ori% 'n lips#% de u"ane.
!n lipsă de stipulaţie contrară6 depunerile "i retragerile se e9ectuea-ă la sediul unităţii
operative a băncii unde a 9ost constituit depo-itul 3art' 2./. C'civ'4'
<nstituţia de credit este obligată să asigure6 :n mod gratuit6 in9ormarea clientului cu privire la
operaţiunile e9ectuate :n conturile sale' !n ca-ul :n care clientul nu solicită alt9el6 această
in9ormare se reali-ea-ă lunar6 :n condiţiile "i :n modalităţile convenite de părţi'
Prin constituirea unui depo"it de titluri% instituia de credit este 'mputernicit# cu
administrarea acestora.
Instituia de credit are dreptul la ram&ursarea c-eltuielilor efectuate pentru
operaiunile necesare% precum +i la o remuneraie% 'n m#sura sta&ilit# prin convenie sau
prin u"ane.
Este considerat# nescris# orice clau"# prin care instituia de credit este e9onerat# de
r#spundere pentru nee9ecutarea o&li!aiilor care 'i revin 'n administrarea titlurilor cu
pruden# +i dili!en# 5art. ;.@; C.civ.6.
Contractele de depo-it bancar sunt (operaţiunile de bancă "i sc8imbA 9iind 9apte obiective de
comerţ'
, persoan# poate depune sume de &ani la CEC pe numele ei% dar +i pe numele altei
persoane.
Când depunerea se 9ace pe numele altei persoane6 indi9erent cu ce titlu6 depunătorul
transmite suma de bani pe seama titularului libretului6 singurul 9aţă de care C'C'C' se obligă la
păstrare "i restituire' !n ambele ca-uri6 titularul libretului devine proprietarul sumei de bani
depuse "i titularul e;clusiv al dreptului de dispo-iţie cu privire la suma depusă' Depunerile pot 9i
9ăcute "i pe librete la purtător 3cu sau 9ără parolă46 sau pe obligaţiuni CCC 3titluri la purtător4 sau
pe titluri de depunere nominative'
211
Raporturile dintre depun#tor +i titularul li&retului nu influenea"# raporturile n#scute
'ntre titular +i C.E.C.% ca urmare a depo"itului.
Depunătorul poate introduce :n 9avoarea sa6 :n contractul de depo-it6 o clau"# de
'mputernicire'
Clau-a de :mputernicire nu a9ectea-ă transmiterea posesiei %uridice a sumei titularului
libretului care6 :n e;ercitarea dreptului său de dispo-iţie6 poate retrage suma sau c8iar revoca
:mputernicirea prin anularea clau-ei'
Clau"a de 'mputernicire poate fi calificat# ca procur# special# pe care titularul
li&retului nominativ o d# unei alte persoane de a ridica sumele depuse.
,ersoana desemnată la condiţii de retragere "i :mputernicită să ridice sumele depuse
dobânde"te calitatea de mandatar al titularului libretului' #andatul6 acordat prin clau-a de
:mputernicire6 :ncetea-ă la moartea titularului libretului' Sumele ridicate de :mputernicit aparţin
mandantului 3titularul libretului4 "i6 prin urmare6 persoana :mputernicită va trebui să dea
socoteală6 la cerere6 mandantului sau6 după ca-6 mo"tenitorilor săi "i să remită sumele :ncasate'
Calitatea de mandatar a persoanei 'mputernicite 'n raport cu C.E.C.)ul este
indiscuta&il#.
=n sc-im&% este posi&il ca% 'ntre p#ri% mandatul acordat prin clau"a de 'mputernicire s#
fie du&lat de o donaie% la fel ca +i 'n ca"urile depunerii pe numele altei persoane.
Aceste raporturi% fa# de care C.E.C.)ul este un ter% se soluionea"# potrivit normelor
dreptului comun.
Depunerile 9ăcute pe numele copiilor sunt considerate ca 9iind 9ăcute cu intenţia de a1i
grati9ica "i intră6 din momentul depunerii6 :n patrimoniul copilului' Dacă :nsă liberalitatea este
9ăcută de un părinte6 9ără consimţământul celuilalt6 contravaloarea sumei se va include :n masa
bunurilor comune supuse :mpărţelii'
Baptul că depunerea se 9ace pe numele minorului sub .F ani6 iar părintele depunător se
auto:mputernice"te6 nu sc8imbă conclu-ia că sumele depuse sunt ale minorului6 titular al
libretului din momentul e9ectuării depo-itului'
#inorul sub .F ani va ridica sumele depuse prin repre-entantul său legal6 iar după .F ani6
restituirea se va 9ace minorului :nsu"i cu acordul părintelui sau tutorelui'
Dreptul de dispo-iţie al :mputernicitului poartă atât asupra capitalului depus6 cât "i asupra
dobân-ilor 39ructelor civile46 dar nu "i asupra câ"tigurilor6 :n ca-ul libretelor cu dobândă "i
câ"tiguri'
Titularul li&retului are dreptul s# indice persoana care va putea ridica sumele dup#
moartea sa.
Aceast# dispo"iie% numit# clau"# testamentar#% constituie un le!at cu titlu particular
f#cut prin testament.
Clau"a testamentar# produce efecte numai la decesul titularului li&retului +i cu privire
la sumele care sunt 'n depo"it 'n acel moment.
Titularul poate revoca le!atul fie prin anularea clau"ei testamentare% fie prin
includerea sumei 'ntr)un testament ulterior.
Baţă de CCC6 revocarea va produce e9ecte numai din momentul comunicării revocării'
CCC1ul suportă riscul pieirii 9ortuite "i răspunde pentru pre%udiciile cau-ate titularilor 3:n
calitate de comitent46 :n ca-ul eliberării sau :nregistrării gre"ite a sumelor depuse din culpa
personalului'
CCC1ul răspunde de asemenea pentru plăţile 9ăcute persoanelor ne:ndreptăţite 38oţ6 găsitor4
care au indus :n eroare pe 9uncţionarii CCC6 dar numai de la data declarării prevederii sau
sustragerii acestora "i numai pentru sumele restituite peste pla9oane6 pentru care CCC1ul este
obligat să bloc8e-e contul'
,entru sumele restituite persoanelor ne:ndreptăţite :nainte de data primirii de către unităţile
CCC a comunicărilor periodice privind libretele anulate6 CCC1ul nu răspunde6 titularul urmând
să solicite restituirea sumelor de la in9ractor'
212
Totu"i6 CCC1ul va răspunde :n calitate de comitent "i :n acest ca-6 dacă se dovede"te dolul
prepu"ilor săi 3de e;emplu6 complicitatea 9uncţionarului său la 9apta 8oţului4' !n această situaţie6
dolul 9uncţionarului CCC va strămuta răspunderea CCC pe terenul răspunderii delictuale'
,&li!aia depo"itarului de a p#stra secretul depo"itului se re!#se+te +i 'n ca"ul
depunerilor &ancare% ca +i al depunerilor &#ne+ti la CEC.
Art. / din Le!ea nr. //E.@@/ sta&ile+te c# 2,peraiunile efectuate de Casa de Economii
+i Consemnaiuni% numele depun#torilor +i al titularilor depunerilor% sumele depuse +i orice
alte date 'n le!#tur# cu operaiile pe numele acestora% sunt confideniale3.
Date in9ormative privind numele titularilor6 depunătorilor6 sumele depuse "i operaţiunile
e9ectuate pe numele persoanelor 9i-ice "i %uridice se dau numai titularilor sau repre-entanţilor
legali6 iar :n cau-ele penale :n care s1a pus :n mi"care acţiunea penală :mpotriva titularului6 la
cererea scrisă a procurorului sau a instanţei %udecătore"ti'
O dispo-iţie asemănătoare se găse"te :n +egea bancară nr' ?GI.//G 3art' F/4H ($anca va
păstra con9idenţialitatea tuturor tran-acţiilor "i serviciilor pe care le o9eră6 inclusiv cu privire la
identitatea titularilor conturilor'
,ersonalul unei bănci6 supus prevederilor pre-entei legi6 nu are dreptul de a 9olosi sau de a
de-vălui nici :n timpul activităţii6 nici după :ncetarea acesteia6 9apte sau date care6 devenite
publice6 ar dăuna intereselor ori prestigiului unei bănci sau vreunui client al acestuiaA'
*u mai puin 2'bligaţia de păstrare a secretului profesional nu poate fi opusă autorităţii
competente în e-ercitarea atribuţiilor sale prevăzute de lege3.
#o"tenitorii titularului libretului CCC pot obţine in9ormaţii numai cu privire la soldul
e;istent la data decesului autorului lui "i la operaţiunile ulterioare6 numai cu condiţia să
dovedească calitatea lor cu un certi9icat de mo"tenitor sau o 8otărâre %udecătorească'
Le!ea CEC sta&ile+te% de asemenea% principiul insesi"a&ilit#ii relative a sumelor
depuse.
#ăsurile de indisponibili-are "i de e;ecutare a sumelor depuse se vor lua :n condiţiile legii
3art' F alin' 7 +egea C>C4, adică numai :n cau-e penale6 după pornirea urmăririi penale6 ori :n
temeiul unei 8otărâri %udecătore"ti penale sau civile decurgând dintr1un 9apt penal'
,roba depunerilor :n raporturile cu CCC1ul se 9ace cu a%utorul libretului CCC6 e;trasului de
cont sau a indicării numărului libretului sau a altor elemente necesare identi9icării libretului'
!n raporturile dintre titularul libretului "i alte persoane6 dovada se 9ace cu libretul sau relaţii
de la CCC6 iar dacă titularul re9u-ă să ceară aceste relaţii necesare soluţionării procesului6
instanţa va soluţiona procesul pe ba-a celorlalte probe administrate de părţi6 putând să ia :n
considerare "i re9u-ul ne%usti9icat al titularului de a cere relaţii de la CCC 3art' 22? C'pr'civ'4'
Depunerile de sume de &ani 'n &#nci% constituite ca societ#i comerciale sau 'n sucursale
din Rom(nia ale &#ncilor% persoane $uridice str#ine sunt re!lementate de Le!ea &ancar# nr.
0?E0 martie .@@?% completat# +i modificat# prin Le!ea nr. 8?0 din .? noiem&rie ;11<.
Capitolul VI
Sec-estrul convenional
J .' "ec2estrul convenţional
Sec-estrul convenional este depo"itul prin care dou# sau mai multe persoane
'ncredinea"# unui ter% denumit administrator)sec-estru% unul sau mai multe &unuri
mo&ile ori imo&ile 'n privina c#rora e9ist# o contestaie% sau incertitudine $uridic#% cu
o&li!aia pentru acesta de a le p#stra +i a le restitui celui recunoscut ca titular al dreptului
5art. ;.<? C.civ.6.
213
Depo"itul)sec-estru este o form# a depo"itului% care are ca o&iect &unuri liti!ioase%
folosit 'n scopul indisponi&ili"#rii +i conserv#rii acestora% p(n# la soluionarea definitiv# a
liti!iului.
Spre deosebire de depo-itul obi"nuit6 care poate avea ca obiect numai lucruri mobile6
depo-itul1sec8estru poate avea ca obiect atât bunuri mobile6 cât "i lucruri imobile'
Sec8estrul convenţional este un contract de depo-it pentru :nc8eierea căruia este necesară
capacitatea părţilor de a contracta'
,&li!aiile% drepturile +i puterile administratorului)sec-estru sunt determinate prin
convenia p#rilor% iar 'n lipsa acesteia se aplic# re!ulile sta&ilite de Codul civil 'n art. ;.<?)
;.8<.
Potrivit art. ;.81 C.civ. administratorul)sec-estru este inut s# p#"easc# +i s# conserve
o&iectul sec-estrului cu dili!enta unui depo"itar.
Dacă natura bunului o cere6 administratorul1sec8estru este ţinut să :ndeplinească acte de
administrare6 regulile din materia mandatului 9iind aplicabile :n mod corespun-ător'
Cu autori-area instanţei %udecătore"ti6 administratorul1sec8estru poate să :nstrăine-e bunul :n
ca-ul :n care acesta nu poate 9i conservat sau dacă6 pentru un alt motiv6 măsura :nstrăinării este
vădit necesară'
Administratorul)sec-estru tre&uie s# predea &unul celui desemnat de instana
$udec#toreasc# sau% dup# ca"% celui indicat prin acordul tuturor p#rilor care l)au numit.
P(n# la finali"area contestaiei sau p(n# la 'ncetarea st#rii de incertitudine $uridic#%
administratorul)sec-estru nu va putea fi li&erat% dec(t prin acordul tuturor p#rilor care l)
au numit sau% pentru motive temeinice% prin -ot#r(re $udec#toreasc#.
Dacă nu s1a convenit alt9el6 administratorul1sec8estru are dreptul la o remuneraţie 3art' 2.F2
alin' 3.4 C'civ'4'
C8iar "i :n ca-ul sec8estrului cu titlu gratuit6 administratorul1sec8estru are dreptul la
restituirea tuturor c8eltuielilor 9ăcute pentru conservarea "i administrarea bunului sec8estrat6
precum "i la plata despăgubirilor pentru pierderile su9erite :n legătură cu acesta'
J 2' "ec2estrul judiciar
Sec-estrul poate fi dispus de instana de $udecat# la cererea unei sau am&elor p#ri.
=n acest ca"% se aplic# prevederile Codului de procedur# civil# +i% dup# ca"% dispo"iiile
art. ;.<?);.8; C.civ.% 'n completare% 'n m#sura 'n care acestea sunt compati&ile.
214
Teste !ril#
.. Contractul de depo"it este 'nc-eiat>
a4 :n momentul reali-ării acordului de voinţă6 c8iar dacă nu s1a 9ăcut predarea bunului6 iar
bunul nu se a9lă de%a la depo-itarD
b4 :n momentul reali-ării acordului de voinţă6 c8iar dacă nu s1a 9ăcut predarea bunului6 dar
bunul se a9lă de%a la depo-itar6 cu orice titluD
c4 :n momentul remiterii materiale a bunului6 c8iar dacă nu s1a reali-at acordul de voinţă'
;. Poate constitui o&iect al contractului de depo"it>
a4 un bun mobil corporalD
b4 un bun individual determinatD
c4 o creanţă constatată prin titlu la purtător'
<. Contractul de depo"it>
a4 este un contract realD
b4 poate 9i numai cu titlu onerosD
c4 este de regulă un contract unilateralD
d4 prin :nc8eierea sa6 depo-itarul devine proprietar al bunului6 c8iar când depo-itul nu este
neregulat'
8. L#sarea unui autove-icul 'ntr)un loc de parcare cu pa"# +i plat# constituie>
a4 depo-itD
b4 locaţiuneD
c4 contract de asigurare'
0. Potrivit Codului civil de re!ul#% depo"itarul tre&uie s# se 'n!ri$easc# de pa"a &unului
depo"itat>
a4 cu aceea"i gri%ă ca de propriul său lucruD
b4 ca un bonus pater %amilias.
/. Depo"itarul>
a4 poate 9olosi bunul depo-itat cu permisiunea deponentului6 dar numai dacă este e;presăD
b4 nu poate 9olosi bunul depo-itat6 c8iar cu permisiunea tacită a deponentuluiD
c4 poate consuma 9ructele pe care le produce bunul depo-itat'
7. Depo"itarul c#ruia i s)a luat prin for# ma$or# &unul depo"itat +i care a primit 'n
locul lui o sum# de &ani sau orice alt &un>
a4 trebuie să restituie ceea ce a primitD
b4 este obligat să restituie bunul depo-itat :n starea :n care se a9la la momentul constituirii
depo-ituluiD
c4 răspunde de stricăciunile bunului depo-itat6 pricinuite c8iar 9ără culpa sa'
?. Constituie variet#i ale depo"itului propriu)"is>
a4 depo-itul obi"nuitD
b4 depo-itul necesarD
c4 depo-itul neregulatD
d4 sec8estrul %udiciar'
@. C(nd depo"itul s)a f#cut de c#tre o persoan# capa&il# c#tre una incapa&il#>
215
a4 deponentul poate cere restituirea bunului cât timp se a9lă :n mâinile depo-itarului
incapabilD
b4 dacă bunul nu se mai a9lă la depo-itar6 deponentul are acţiune de in rem verso numai :n
măsura :mbogăţirii depo-itarului incapabilD
c4 deponentul poate cere restituirea bunului de la depo-itarul incapabil6 c8iar dacă bunul nu
se mai a9lă la acesta'
.1. Depo"itarul are>
a4 obligaţia de păstrare a bunuluiD
b4 obligaţia de conservare a bunuluiD
c4 obligaţia de restituire a bunului'
... Depo"itarul>
a4 răspunde pentru stricăciunile provenite din 9orţă ma%orăD
b4 nu răspunde pentru stricăciunile provenite din 9orţă ma%orăD
c4 răspunde6 :n ca- de 9orţă ma%oră6 numai dacă a 9ost pus :n :ntâr-iere pentru restituirea
bunului depo-itat'
.;. Culpa depo"itarului este apreciat# cu mai mare ri!oare% +i anume dup# tipul
a&stract al omului prudent +i dili!ent>
a4 când iniţiativa :nc8eierii contractului a 9ost luată de depo-itarD
b4 când depo-itul este cu platăD
c4 când depo-itul s1a 9ăcut :n interesul depo-itaruluiD
d4 dacă s1a stipulat e;pres :n contract ca depo-itarul să răspundă pentru orice culpă'
.<. Depo"itarul nu este o&li!at s# restituie &unul>
a4 dacă descoperă că el este :nsu"i proprietarul lucrului depo-itatD
b4 când i s1a noti9icat de către instanţă un act de sec8estru sau de opo-iţie la restituirea luiD
c4 dacă deponentul cere restituirea6 :nsă nu s1a :mplinit termenul stipulat :n contract pentru
restituirea bunului'
.8. Depo"itul necesar se poate pro&a>
a4 numai prin martoriD
b4 numai prin :nscrisD
c4 prin orice mi%loc de probă admis de lege'
.0. Depo"itul nere!ulat se caracteri"ea"# prin faptul c#>
a4 are ca obiect bunuri 9ungibile "i consumptibileD
b4 bunurile trebuie să 9ie restituite :n individualitatea lorD
c4 lucrurile pot 9i restituite prin bunuri asemănătoare'
./. Clau"a testamentar# 'ntr)un li&ret CEC>
a4 trebuie scrisă :n :ntregime "i semnată de testatorD
b4 trebuie semnată de testatorD
c4 poate 9i inserată :n libret de deponent pe numele altuiaD
d4 poate 9i inserată numai de titularul libretului'
.7. Cel trecut la clau"a de 'mputernicire 'ntr)un li&ret CEC>
216
a4 poate dispune nu numai de sumele depuse6 dar "i de dobân-ile acordate de CCC sub 9orma
anualităţilorD
b4 poate dispune asupra sumelor depuse "i asupra dobân-ilor acordate sub 9ormă de câ"tiguri
:n numerarD
c4 poate dispune asupra sumelor depuse6 dar nu poate dispune asupra dobân-ilor acordate sub
9ormă de câ"tiguri :n obiecte sau anumite prestaţii'
.?. Informaii despre depunerile sau operaiile de pe un li&ret CEC se pot da>
a4 titularuluiD
b4 repre-entantului titularuluiD
c4 organului de urmărire penală sau instanţei de %udecată6 :n cau-e penale6 c8iar dacă
acţiunea penală nu a 9ost pusă :n mi"care 9aţă de titular'
.@. Este pre"umat a fi cu titlu oneros>
a4 orice contract de depo-itD
b4 sec8estrul %udiciarD
c4 contractul de depo-it6 când depo-itarul des9ă"oară activităţi de păstrare a lucrurilor cu
caracter pro9esional'
;1. Prin 'nc-eierea contractului de depo"it% depo"itarul devine>
a4 posesor al lucrului dat :n depo-itD
b4 proprietar asupra lucrului dat :n depo-itD
c4 detentor precar al lucrului dat :n depo-it'
;.. =n ca"ul contractului de depo"it% necesitatea 'ntocmirii unui 'nscris>
a4 este prevă-ută ad validitatem)
b4 este prevă-ută ad probationem)
c4 este prevă-ută c8iar când lucrul depo-itat are o valoare care nu depă"e"te suma de 2?0 de
lei'
;;. 4o+tenitorul depo"itarului care a v(ndut cu &un#)credin# lucrul ce n)a +tiut c#
este depo"itat>
a4 este dator să restituie preţul primit plus daune1intereseD
b4 este dator să cede-e acţiunea sa contra cumpărătorului6 dacă preţul nu ar 9i 9ost plătitD
c4 este dator să restituie numai preţul6 dacă acesta a 9ost primit'
;<. =n ca" de moarte a deponentului>
a4 lucrul depo-itat nu se poate restitui decât mo"tenitorilorD
b4 lucrul depo-itat se restituie persoanei desemnate de deponent :n contract6 pentru ipote-a
morţii saleD
c4 dacă sunt mai mulţi mo"tenitori6 lucrul depo-itat se poate restitui oricăruia dintre ei'
;8. Restituirea &unului dat 'n depo"it tre&uie s# se fac#>
a4 la locul unde se a9lă lucrul depo-itat6 dacă prin contract nu se arată locul restituiriiD
b4 la locul arătat :n contract6 :n acest ca- c8eltuielile de transport "i celelalte spe-e 9iind :n
sarcina deponentuluiD
c4 la locul arătat :n contract6 :n acest ca- c8eltuielile de transport "i celelalte c8eltuieli
prile%uite de acesta 9iind :n sarcina depo-itarului6 :n toate ca-urile când depo-itul este cu titlu
oneros'
;0. Depo"itarul>
217
a4 este obligat să1. :n"tiinţe-e pe adevăratul proprietar6 dacă1l cunoa"te6 :n ca-ul când
descoperă că bunul depo-itat provine dintr1un 9urtD
b4 :l poate obliga pe deponent să probe-e că bunul depo-itat este proprietatea saD
c4 :n ipote-a prevă-ută la lit' a46 depo-itarul nu poate restitui bunul depo-itat deponentului6
c8iar dacă adevăratul proprietar negli%ea-ă reclamarea depo-itului'
;/. Depo"itarul poate restitui &unul depo"itat>
a4 deponentuluiD
b4 aceluia :n al cărui nume s1a 9ăcut depo-itulD
c4 persoanei desemnate pentru ca- de moarte a deponentuluiD
d4 persoanei arătate spre a primi lucrul depo-itat'
;7. Depo"itarul>
a4 trebuie să restituie 9ructele produse de bunul depo-itat "i culese de dânsulD
b4 trebuie să plătească dobân-i pentru banii ce i s1au dat :n depo-itD
c4 trebuie să plătească dobân-i pentru banii ce i s1au dat :n depo-it6 numai din -iua :n care a
9ost pus :n :ntâr-iere pentru restituireD
d4 poate re9u-a restituirea bunului depo-itat până la plata integrală a sumelor la care are
dreptul din cau-a depo-ituluiD
e4 poate reţine bunul depo-itat :n compensaţie'
;?. Deponentul>
a4 este obligat să restituie depo-itarului toate c8eltuielile 9ăcute pentru păstrarea bunului
depo-itatD
b4 este obligat să1l despăgubească pe depo-itar de toate pierderile cau-ate lui din cau-a
depo-ituluiD
c4 poate introduce :mpotriva depo-itarului6 pentru restituirea lucrului o acţiune personală sau
o acţiune :n revendicare'
;@. Contractul de depo"it voluntar poate fi dovedit>
a4 prin :nscrisuri sau prin martoriD
b4 prin martori6 dacă valoarea lucrului dat :n depo-it este mai mică de 2?0 leiD
c4 prin martori sau pre-umţii6 numai dacă e;istă un :nceput de dovadă scrisă6 oricare ar 9i
valoarea lucrului dat :n depo-itD
d4 :n toate ca-urile6 numai prin :nscrisuri'
218
T<T+U+ K<<
Contractul de societate
Secţiunea I – Noţiunea şi condiţiile de validitate ale contractului de societate
J .' Noţiunea contractului de societate
Prin contractul de societate dou# sau mai multe persoane se o&li!# reciproc s#
coopere"e pentru desf#+urarea unei activit#i +i s# contri&uie la aceasta prin aporturi
&#ne+ti% 'n &unuri% 'n cuno+tine specifice sau prestaii% cu scopul de a 'mp#ri &eneficiile
sau de a se folosi de economia ce ar putea re"ulta 5art. .??. alin. 5.6 C.civ.6.
Fiecare asociat contri&uie la suportarea pierderilor proporional cu participarea la
distri&uia &eneficiului% dac# prin contract nu s)a sta&ilit altfel 5art. .??. alin. 5;6 C.civ.6.
Societatea se poate constitui cu sau f#r# personalitate $uridic#.
!ntre asociaţi 3persoane 9i-ice "i persoane %uridice46 contractul de societate creea-ă o
comunitate de interese care o deosebe"te de indivi-iune sau de comunitatea de bunuri'
H ;. Condiţiile de validitate ale contractului de societate sunt?
a4 consim#m(ntul p#rilor pentru constituirea societ#ii 5affectatio societatis6 care o
deosebe"te de simpla asociere :n vederea reali-ării unor interese comuneD
Poate fi asociat orice persoan# fi"ic# sau persoan# $uridic#% afar# de ca"ul 'n care prin
le!e se dispune altfel. Fn so nu poate deveni asociat prin aportarea de &unuri comune%
dec(t cu consim#m(ntul celuilalt so% dispo"iiile art. <8@% care prev#d c# 2re!imul
matrimonial 'ncetea"# constatarea nulit#ii% desfacerea sau 'ncetarea c#s#toriei:%
aplic(ndu)se 'n mod corespun"#tor 5art. .??; alin. 5.6 C.civ.6.
,ărţile contractante trebuie să aibă capacitatea de a 9ace acte de dispo-iţie' #inorii "i
inter-i"ii nu pot :nc8eia un contract de societate civilă6 sancţiunea :ncălcării acestei cerinţe de
capacitate este nulitatea relativă a contractului de societate'
b4 aportul social6 adică participarea tuturor părţilor 3egală sau c8iar inegală4 la constituirea
9ondului comunD
Fiecare asociat tre&uie s# contri&uie la constituirea societ#ii prin aporturi &#ne+ti 'n
&unuri% 'n prestaii% sau cuno+tine specifice 5art. .??; alin. 5<6 C.civ.6.
!n ca-ul unei societăţi cu personalitate %uridică6 aporturile intră :n patrimoniul societăţii6 iar
:n ca-ul unei societăţi 9ără personalitate %uridică6 aporturile devin coproprietatea asociaţilor a9ară
de ca-ul :n care au convenit6 :n mod e;pres6 că vor trece :n 9olosinţa lor comună'
Trans9erul drepturilor asupra bunurilor aportate este supus 9ormelor de publicitate prevă-ute
de lege' Dacă :nscrierea dreptului :n registrele de publicitate a 9ost 9ăcută :nainte de data
:nmatriculării societăţii6 trans9erul drepturilor este6 :n toate ca-urile6 a9ectat de condiţia
dobândirii personalităţii %uridice'
Aportul social poate fi material 5'n natur# sau 'n &ani6% 'n prestaii sau cuno+tine
specifice% sau mi9t 5material +i 'n prestaii6.
c4 'mp#rirea foloaselor +i a pierderilor 'ntre toate p#rile contractante6 proporţional cu
aportul lor socialD
d4 orice societate tre&uie s# ai&# un o&iect determinat +i licit% 'n acord cu ordinea
pu&lic# +i &unele moravuri 5art. .??; alin. 5;6 C.civ.6.
<licitatea sau imoralitatea scopului este sancţionată cu nulitatea absolută a contractului'
Secţiunea a II-a – Clasificarea societăţilor după forma lor
219
Dup# forma lor% societ#ile pot fi>
a4 simpleD
b4 :n participaţieD
c4 :n nume colectivD
d4 :n comandită simplăD
e4 cu răspundere limitatăD
94 pe acţiuniD
g4 :n comandită pe acţiuniD
84 cooperativeD
i4 alt tip de societate anume reglementat de lege 3art' .GGG C'civ'4'
,rin contractul de societate sau printr1un act separat6 asociaţii pot conveni constituirea unei
societăţi cu personalitate %uridică6 cu respectarea condiţiilor prevă-ute de lege' !n acest ca-6
răspunderea lor pentru datoriile sociale este subsidiară6 nelimitată "i solidară6 dacă prin lege nu
se dispune alt9el'
Societatea dobânde"te personalitate %uridică prin "i de la data :nmatriculării :n registrul
comerţului6 dacă prin lege nu se dispune alt9el'
P(n# la data do&(ndirii personalit#ii $uridice% raporturile dintre asociai sunt
!uvernate de re!ulile aplica&ile societ#ii simple 5art. .??@ C.civ.6.
Dacă6 potrivit voinţei asociaţilor6 societatea urmea-ă să aibă personalitate %uridică6 indi9erent
de obiectul de activitate6 ea poate 9i constituită numai :n 9orma "i condiţiile prevă-ute de legea
specială care :i con9eră personalitate %uridică'
Secţiunea a III-a $ "ocietatea simplă
J .' Caracterele juridice ale contractului de societate simplă
Contractul de societate simpl# este un>
.4 Contract civil
Societatea simplă nu are personalitate %uridică "i nici calitatea de comerciant "i nu poate
:nc8eia acte subiective de comerţ6 "i nici e9ectua 9apte obiective de comerţ'
Ca nu este supusă regimului %uridic prevă-ut de legea pentru societăţile comerciale'
+ipsa personalităţii %uridice este de natura societăţii simple'
Cu societatea simplă sunt asimilate societăţile supuse condiţiei :nmatriculării con9orm legii "i
rămase ne:nmatriculate6 precum "i societăţile de 9apt'
24 Contract consensual6 care poate 9i :nc8eiat solo consensus, :n ca-ul societăţii 9ără
personalitate %uridică'
Contractul de societate se 'nc-eie 'n form# scris#. Dac# prin le!e nu se prevede altfel
forma scris# este necesar# numai pentru dovada contractului 5art. .??8 alin. 5.6 C.civ.6.
Su& sanciunea nulit#ii a&solute% contractul prin care se 'nfiinea"# o societate cu
personalitate $uridic#% tre&uie s# se 'nc-eie 'n form# scris# +i s# prevad# asociaii%
aporturile% forma $uridic#% o&iectul% denumirea +i sediul societ#ii 5art. .??8 alin. 5;6 C.civ.6.
74 Contract sinala!matic6 prin care asociaţii se obligă reciproc să aducă 9iecare aportul său
social "i să des9ă"oare activitatea la care s1au obligat'
F4 Contract cu titlu oneros% sui generis
Biecare asociat urmăre"te să obţină un avanta%6 dar nu de la ceilalţi asociaţi6 ci participând6
alături de ceilalţi asociaţi6 la :mpărţirea avanta%elor 3bene9iciilor4 proporţional cu aportul său
social'
?4 Contract cu caracter lucrativ
Caracterul lucrativ 3patrimonial4 "i obţinerea unor 9oloase patrimoniale sunt de esenţa
societăţii civile "i o deosebesc de asociaţiile "i 9undaţiile 9ără scop lucrativ'
220
>4 Contract comutativ6 :ntrucât obligaţiile asociaţilor sunt cunoscute din momentul
:nc8eierii contractului "i nu depind de un eveniment viitor "i incert'
Cventualele pierderi ce s1ar :nregistra :n activitatea societăţii nu o trans9ormă :ntr1un contract
aleatoriu'
@4 Contract intuitu persoane :n ca-ul :n care prin el se :n9iinţea-ă o societate de persoane nu
o societate de capitaluri'
ceasta determină necesitatea luării deci-iilor6 inclusiv a celor privind cedarea drepturilor
asociatului sau substituirea lui6 cu condiţia reali-ării de regulă a unanimităţii asociaţilor'
Caracterul intuitu persoane e;plică "i :ncetarea societăţii prin moartea unuia dintre asociaţi'
G4 Contract cu e9ecutare succesiv#6 durata 9iind de esenţa societăţii civile'
Societatea :ncepe din momentul :nc8eierii contractului6 dacă părţile nu au prevă-ut un
termen suspensiv'
Durata societ#ii este nedeterminat#% dac# prin contract nu se prevede altfel 5art. .??0
alin. .6 C.civ.6.
Asociaii pot prelun!i durata societ#ii% 'nainte de e9pirarea acesteia.
J 2' 8nc2eierea contractului de societate
Contractul de societate nu este supus unor formalit#i speciale% cu e9cepia celor
prev#"ute de art. .??8 alin. 5l6 privind forma scris# a contractului +i celor care re"ult# din
natura &unurilor ce constituie aport 5art. .?@1 C.civ.6.
!n lipsă de stipulaţie contrară sau dacă prin lege nu se dispune alt9el6 modi9icarea contractului
de societate se 9ace cu respectarea dispo-iţiilor prescrise de lege pentru :nc8eierea sa valabilă'
Societatea simpl# nu are personalitate $uridic# 5art. .?@; C.civ.6.
Dac# asociaii doresc do&(ndirea personalit#ii $uridice% prin actul de modificare a
contractului de societate vor indica% 'n mod e9pres% forma $uridic# a acesteia +i vor pune de
acord toate clau"ele sale cu dispo"iiile le!ale aplica&ile societ#ii nou 'nfiinate.
=n acest ca" do&(ndirea personalit#ii $uridice se face f#r# a se dispune di"olvarea
societ#ii simple. Asociaii +i societatea nou 'nfiinat# r#spund solidar +i indivi"i&il pentru
toate datoriile societ#ii n#scute 'nainte de do&(ndirea personalit#ii $uridice.
Societăţile supuse condiţiei :nmatriculării con9orm legii "i rămase ne:nmatriculate6 precum "i
societăţile de 9apt sunt asimilate societăţilor simple 3art' .G/7 C'civ'4'
J 7' 5portul social
Asociaii au o&li!aia de a aduce 'n societate aportul social promis.
sociaţii contribuie la 9ormarea capitalului social al societăţii6 prin aporturi băne"ti sau :n
bunuri6 după ca-'
Capitalul social su&scris se divide 'n p#ri e!ale% numite p#ri de interes% care se
distri&uie asociailor proporional cu aporturile fiec#ruia% dac# prin le!e sau contractul de
societate nu se prevede altfel.
Asociaii se pot o&li!a la aport 'n prestaii sau 'n cuno+tine specifice% cu titlu de aport
societar. =n sc-im&ul acestui aport% asociaii particip#% potrivit actului constitutiv la
'mp#rirea &eneficiilor +i suportarea pierderilor% precum +i la luarea deci"iilor 'n societate
5art. .?@8 C.civ.6.
Biecare dintre asociaţi răspunde 9aţă de societate "i 9aţă de ceilalţi asociaţi pentru vărsarea
aporturilor la care s1a obligat'
Drepturile con9erite de părţile de interes sunt suspendate până la vărsarea aporturilor la
capitalul social'
221
Aportul 'n &unuri% altele dec(t cele fun!i&ile% se efectuea"# prin transferul drepturilor
asupra acestora +i predarea efectiv# a &unurilor 'n stare de funcionare potrivit destinaiei
sociale.
sociatul care aportea-ă proprietatea sau un alt drept real asupra unui bun răspunde pentru
e9ectuarea aportului :ntocmai unui vân-ător 9aţă de cumpărător6 iar asociatul care aportea-ă
9olosinţa răspunde pentru e9ectuarea aportului :ntocmai unui locator 9aţă de locatar'
Aporturile const(nd 'n &unuri fun!i&ile sau consumpti&ile nu pot fi su&scrise cu titlu
de aport 'n folosin#% ci devin% 'n toate ca"urile% proprietatea asociaiilor c-iar dac# 'n
contractul de societate nu s)a stipulat aceasta 'n mod e9pres 5art. .?@/ C.civ.6.
sociatul care aportea-ă o creanţă răspunde pentru e;istenţa creanţei la momentul aportului
"i :ncasarea acesteia la scandeţă6 9iind obligat să acopere cuantumul acesteia6 dobânda legală de
la scadenţă "i orice alte daune ar re-ulta6 dacă creanţa nu se :ncasea-ă :n tot sau :n parte'
+a 9el răspunde asociatul care aportea-ă cambii sau alte titluri de credit care circulă :n
comerţ 3art' .G/@ alin' 374 C'civ'4'
Asociatul care aportea"# aciuni sau p#ri sociale emise de o alt# societate r#spunde
pentru efectuarea aportului 'ntocmai unui v(n"#tor fa# de cump#r#tor.
Asociatul care s)a o&li!at s# aporte"e o sum# de &ani% datorea"# 'n ca" de nee9ecutare
suma la care s)a o&li!at% do&'nda le!al# de la scaden# +i orice alte daune care ar re"ulta%
fiind de drept pus 'n 'nt(r"iere.
portul :n prestaţii sau cuno"tinţe speci9ice este datorat atât timp cât asociatul care s1a
obligat la acesta este membru al societăţii6 iar asociatul este ţinut 9aţă de societate pentru toate
câ"tigurile reali-ate din activităţile care 9ac obiectul aportului'
porturile :n prestaţii sau cuno"tinţe speci9ice se e9ectuea-ă prin des9ă"urarea de către
asociatul care s1a obligat a unor activităţi concrete "i prin punerea la dispo-iţia societăţii a unor
in9ormaţii6 pentru reali-area obiectului acesteia6 :n modalităţile "i condiţiile stabilite prin
contractul de societate'
*ee9ecutarea aportului 'n prestaii sau cuno+tine specifice d# loc numai la o aciune 'n
e9cludere cu daune)interese% dac# e ca"ul.
*umai &unul aflat 'n circuitul civil poate fi adus ca aport 'n societate.
Bunul care constituie o&iectul aportului tre&uie s# aparin# asociatului.
,entru e9ectuarea aportului vor 9i respectate condiţiile de 9ond6 de 9ormă "i de publicitate
cerute de lege'
J F' atrimoniul social
Patrimoniul societ#ii 5patrimoniul social6 este format din totalitatea aporturilor
asociailor +i a drepturilor +i o&li!aiilor contractate de societate ulterior constituirii ei.
,atrimoniul social este distinct de patrimoniul 9iecărui asociat "i este implicit recunoscut "i
asimilat de Codul civil cu indivi-iunea succesorală6 adică cu o proprietate comună pe cote1părţi
asupra unui patrimoniu6 a unei universalităţi de bunuri6 drepturi "i obligaţii'
Codul civil recunoa+te e9istena acestui patrimoniu social% de+i societatea simpl# nu are
personalitate $uridic# +i nu este deci su&iect de drept% pentru c# 'n lipsa patrimoniului
social afectat reali"#rii scopului s#u% societatea nu ar putea funciona.
P#rile de interes sunt indivi"i&ile 5art. .@11 alin. 5.6 C.civ.6.
P#rile de interes pl#tite sau v#rsate 'n 'ntre!ime dau drept de vot 'n adunarea
asociailor% dac# prin contract nu s)a prev#"ut altfel.
Când o parte de interes devine proprietatea comună a mai multor persoane6 acestea sunt
obligate să desemne-e un repre-entant unic pentru e;ercitarea drepturilor sociale a9erente'
Cât timp o parte de interes este proprietatea comună a mai multor persoane6 acestea răspund
:n mod solidar pentru e9ectuarea vărsămintelor datorate'
222
Transmiterea p#rilor de interes se face 'n limitele +i condiiile prev#"ute de le!e +i de
contractul de societate. Transmiterea p#rilor de interes c#tre persoane din afara societ#ii
este permis# cu consim#m(ntul tuturor asociailor. P#rile de interes se pot transmite +i
prin mo+tenire% dac# prin contract nu se dispune altfel 5art. .@1. alin. 5.6 C.civ.6.
Orice asociat poate răscumpăra6 substituindu1se :n drepturile dobânditorului6 părţile de
interes dobândite cu titlu oneros de un terţ 9ără consimţământul tuturor asociaţilor6 :n termen de
>0 de -ile de la data la care a cunoscut sau ar 9i trebuit să cunoască cesiunea' Dacă mai mulţi
asociaţi e;ercită concomitent acest drept6 părţile de interes se alocă proporţional cu cota de
participare la pro9it'
!n ca-ul prevă-ut mai sus "i ori de câte ori legea impune cesiunea părţilor de interes6 valoarea
acestora este stabilită de un e;pert agreat de părţile cesiunii sau6 :n lipsa unui acord6 de către
instanţă'
Cesiunea cu titlu !ratuit a p#rilor de interes este asimilat# unei cesiuni cu titlu oneros
+i d# loc la aplicarea posi&ilit#ii r#scump#r#rii p#rilor de interes. =n privina formei%
cesiunea cu titlu !ratuit este supus# re!imului $uridic al donaiei.
Secţiunea a III-a – 6aporturile dintre asociaţi şi societate
J .' 5sociaţii sunt obligaţi să acţioneze în raporturile dintre ei cu bună! credinţă şi pentru
îndeplinirea scopului societăţii.
.' Asociatul are o&li!aia de neconcuren#
Asociatul nu poate face concuren# societ#ii pe cont propriu sau pe contul unei tere
persoane +i nici nu poate face pe socoteala sa ori pe socoteala altuia vreo operaiune care ar
putea fi p#!u&itoare pentru societate 5art. .@1< alin. 5.6 C.civ.6.
sociatul nu poate lua parte pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane la o activitate
care ar conduce la privarea societăţii de bunurile6 munca sau cuno"tinţele speci9ice la care
asociatul s1a obligat'
$ene9iciile re-ultând din oricare dintre activităţile inter-ise mai sus se cuvin societăţii6 iar
asociatul este ţinut pentru orice daune ce ar putea re-ulta'
2' Folosirea &unurilor sociale
=n lips# de stipulaie contrar#% fiecare asociat poate folosi &unurile sociale 'n interesul
societ#ii% potrivit cu destinaia acestora +i f#r# s# st(n$eneasc# drepturile celorlali
asociai.
sociatul care6 9ără consimţământul scris al celorlalţi asociaţi6 :ntrebuinţea-ă bunurile sociale
:n 9olosul său sau al unei alte persoane6 este obligat să restituie societăţii bene9iciile ce au re-ultat
"i să acopere daunele ce ar putea re-ulta'
*iciun asociat nu poate lua din 9ondurile sociale mai mult decât i s1a 9i;at pentru c8eltuielile
9ăcute sau pentru cele ce urmea-ă să se 9acă :n interesul societăţii'
Asociatul care 'ncalc# aceast# interdicie este r#spun"#tor de sumele luate +i de toate
daunele)interese ce ar putea re"ulta 5art. .@10 C.civ.6.
Se poate stipula prin contractul de societate6 că asociaţii pot lua din casa societăţii anumite
sume de bani pentru c8eltuielile lor particulare'
7' Ram&ursarea c-eltuielilor f#cute pentru societate
Asociatul are dreptul la ram&ursarea c-eltuielilor pe care le)a f#cut pentru societate +i
'ndemni"at pentru o&li!aiile sau pierderile pe care le)a asumat sau suferit acion(nd de
&un#)credin# 'n interesul societ#ii 5art. .@17 alin. 5.6 C.civ.6.
223
sociatul nu poate compensa c8eltuielile "i pierderile prevă-ute mai sus cu datoriile sale 9aţă
de societate "i nici paguba cau-ată societăţii din culpa sa cu 9oloasele ce i1a adus prin di9erite
operaţiuni'
Cste inter-isă compensarea :ntre datoria unui terţ 9aţă de societate "i creanţa acestuia contra
unui asociat'
J 2' @otărârile privind societatea şi administrarea acesteia
.. Lot#r(rile privind societatea
Asociaii% c-iar lipsii de dreptul de adminNistrare% au dreptul s# participe la luarea
-ot#r(rilor colective ale adun#rii asociailor 5art. .@.1 alin. 5.6 C.civ.6.
Dac# nu se sta&ile+te prin contract sau prin le!e altfel% -ot#r(rile cu privire la societate
se iau cu ma$oritatea voturilor asociailor.
Lot#r(rile privind modificarea contractului de societate sau numirea unui
administrator unic se iau cu consim#m(ntul tuturor asociailor% deci 'n unanimitate.
,&li!aiile unui asociat nu pot fi m#rite f#r# consim#m(ntul acestuia.
Hotărârile sunt adoptate de asociaţii reuniţi :n adunarea asociaţilor' Contractul poate
prevedea modul de convocare "i des9ă"urare a acesteia6 iar :n lipsă6 8otărârea poate 9i adoptată "i
prin consultarea scrisă a acestora'
Hotărârile pot de asemenea re-ulta din consimţământul tuturor asociaţilor e;primat :n actul
:nc8eiat de societate 3art' ./.. C'civ'4'
Asociatul nemulumit de o -ot#r(re luat# cu ma$oritate o poate contesta la instana
$udec#toreasc#% 'n termen de .0 "ile de la data la care a fost luat#% dac# a fost pre"ent% +i de
la data comunic#rii% dac# a fost lips#. Dac# -ot#r(rea nu i)a fost comunicat#% termenul
cur!e de la data la care a luat la cuno+tin# de aceasta% dar nu mai t(r"iu de un an de la
data la care a fost luat# -ot#r(rea.
Termenul de .0 "ile pentru contestaie este termen de dec#dere 5art. .@.; C.civ.6.
2' Administrarea societ#ii
*umirea administratorilor% modul de or!ani"are a acestora% limitele mandatului%
precum +i orice alt aspect le!at de administrarea societ#ii se sta&ilesc prin contract sau
prin acte separate.
Administratorii pot fi asociai sau neasociai% persoane fi"ice sau persoane $uridice%
rom(ne sau str#ine 5art. .@.< alin. 5;6 C.civ.6.
Dac# prin contract nu se dispune altfel% societatea este administrat# de asociai% care au
mandat reciproc de a administra unul pentru altul 'n interesul societ#ii. ,peraiunea
f#cut# de oricare dintre ei este vala&il# +i pentru partea celorlali% c-iar f#r# a le fi luat
consim#m(ntul 'n preala&il.
Oricare dintre ei se pot opune6 :n scris6 operaţiunii mai :nainte ca ea să 9ie :nc8eiată'
Opo-iţia nu produce6 :nsă6 e9ecte 9aţă de terţii de bună1credinţă'
dministratorul6 :n absenţa opo-iţiei asociaţilor6 poate 9ace orice act de administrare :n
interesul societăţii'
Administratorul poate fi revocat potrivit re!ulilor de la contractul de mandat% dac# nu
se prevede altfel 'n contractul de societ#i.
Clau-ele care limitea-ă puterile de administrare con9erite de lege sunt considerate nescrise
9aţă de terţii de bună1credinţă'
Administratorii r#spund personal fa# de societate +i teri% pentru pre$udiciile aduse
prin 'nc#lcarea le!ii% a mandatului primit sau prin culpa 'n administrarea societ#ii 5art.
.@.0 alin. 5.6 C.civ.6
224
Dacă mai mulţi administratori au lucrat :mpreună6 răspunderea este solidară' Cu toate
acestea6 :n privinţa raporturilor dintre ei6 instanţa poate stabili o răspundere proporţională cu
culpa individuală :n producerea pre%udiciului'
Dacă s1a stipulat că administratorii decid cu unanimitate sau cu ma%oritate6 după ca-6 ace"tia
nu pot e9ectua acte de administrare decât :mpreună6 cu e;cepţia ca-urilor de 9orţă ma%oră când
absenţa unei deci-ii ar putea cau-a o pagubă gravă societăţii 3art' ./.@ C'civ'4'
Actele de administrare a societ#ii +i cele de dispo"iie asupra &unurilor acesteia sunt
inter"ise asociailor care nu au calitatea de administrator% su& sanciunea acoperirii
daunelor ce ar putea re"ulta. Drepturile terilor de &un#)credin# r#m(n neatinse 5art.
.@.? alin. 5.6 C.civ.6.
Dacă legea nu prevede alt9el6 oricare dintre asociaţi are dreptul de a consulta registrele "i
situaţiile 9inanciare ale societăţii6 de a lua la cuno"tinţă de operaţiunile acesteia "i de a consulta
orice document al societăţii6 9ără a stân%eni operaţiunile societăţii "i a9ecta drepturile celorlalţi
asociaţi'
dministratorii sunt obligaţi să :ntocmească un raport anual cu privire la mersul societăţii6
care va 9i comunicat asociaţilor' Oricare dintre ace"tia poate solicita de-baterea raportului de
către toţi asociaţii6 ca- :n care administratorii sunt obligaţi să convoace reunirea asociaţilor la
sediul social pentru acest scop'
Societatea este repre"entat# prin administratorii cu drept de repre"entare sau% 'n lipsa
numirii% prin oricare dintre asociai% dac# nu s)a stipulat prin contract dreptul de
repre"entare numai pentru unii dintre ace+tia 5art. .@.@ alin. 5.6 C.civ.6.
Societatea st# 'n $ustiie su& denumirea prev#"ut# 'n contract sau cea 'nre!istrat#% 'n
mod le!al% dup# ca"% dac# prin le!e nu se prevede altfel. Terii de &un#)credin# se pot
prevala de oricare dintre acestea.
J 7' 6epartizarea beneficiilor şi a pierderilor
=mp#rirea &eneficiilor +i a pierderilor societ#ii se poate face fie 'n cursul funcion#rii
ei% fie la 'ncetarea societ#ii% conform 'nele!erii asociailor prev#"ute 'n contractul de
societate.
,articiparea la pro9itul societăţii implică "i contribuţia la pierderile societăţii6 :n condiţiile
prevă-ute de contractul de societate6 ale dispo-iţiilor Codului civil sau ale legii speciale
aplicabile6 după ca-' 3art' ./02 alin' 3.4 C'civ'4'
Partea fiec#rui asociat la profituri +i pierderi este proporional# cu aportul s#u la
capitalul social% dac# nu s)a convenit altfel. Partea la profituri +i pierderile asociatului al
c#rui raport const# 'n prestaii sau cuno+tine specifice este e!al# cu cea a asociatului care a
contri&uit cu aportul cel mai mic% dac# nu s)a convenit altfel.
sociaţii pot participa la câ"tig :n proporţie di9erită de contribuţia la pierderi6 cu condiţia ca
ast9el de di9erenţe să 9ie re-onabile potrivit cu :mpre%urările sau să 9ie e;pres prevă-ute :n
contract'
C(nd contractul sta&ile+te numai partea de c(+ti!% aceea+i proporie are loc +i c(t
prive+te pierderile.
,rice clau"# prin care un asociat este e9clus de la 'mp#rirea &eneficiilor sau de la
participarea la pierderi este considerat# nescris# 5clau"a leonian#6.
,rin e;cepţie de la art' .GG. alin' 3246 asociatul al cărui aport constă :n prestaţii sau
cuno"tinţe speci9ice este scutit6 :n măsura corespun-ătoare acestui aport de a participa la pierderi6
dacă această scutire a 9ost prevă-ută :n mod e;pres :n contractul de societate'
J F' 6aporturile asociaţilor cu terţii
225
=n e9ecutarea o&li!aiilor fa# de creditorii societ#ii% fiecare asociat r#spunde cu
propriile sale &unuri proporional cu aportul s#u la patrimoniul social% numai 'n ca"ul 'n
care creditorul comun nu a putut fi 'ndestulat din &unurile comune ale asociailor.
Creditorul personal al unui asociat% 'n m#sura 'n care nu s)a putut 'ndestula din
&unurile proprii ale acestuia% va putea cere% dup# ca"% s# se 'napoie"e sau s# se despart# +i
s# se atri&uie de&itorului s#u partea ce se cuvine acestuia din &unurile comune ale
asociailor% dispo"iiile art. .@<@ privind posi&ilitatea stipul#rii 'n contractul de societate ca
la moartea unui asociat% societatea s# continue de drept cu mo+tenitorii acestuia% r#m(n(nd
aplica&ile 5art. .@;1 C.civ.6.
,rice persoan# care pretinde c# este asociat sau creea"# terilor deli&erat o aparen#
convin!#toare 'n acest sens r#spunde fa# de terii de &un#)credin# 'ntocmai ca un asociat.
Societatea nu va răspunde 9aţă de terţul ast9el indus :n eroare decât dacă i1a dat motive
su9iciente pentru a 9i considerat ca atare sau6 cunoscând manoperele pretinsului asociat6 nu ia
măsurile re-onabile pentru a :mpiedica inducerea terţului :n eroare'
sociaţii oculţi răspund 9aţă de terţii de bună1credinţă ca "i asociaţii aparenţi 3art' ./22
C'civ'4'
Societatea nu poate emite obligaţiuni sau alte titluri negociabile6 sub sancţiunea nulităţii
absolute a actelor :nc8eiate :n acest scop6 a obligaţiunilor "i titlurilor emise6 :n a9ară de ca-ul :n
care prin lege se dispune alt9el'
sociaţii6 c8iar neadministratori6 răspund solidar pentru orice daune s1ar cau-a terţilor de
bună1credintă pre%udiciaţi prin :ncălcarea acestei interdicţii 3art' ./27 C'civ'4'
Administratorii societ#ii au o&li!aia de a informa terii asupra puterilor lor 'nainte de
'nc-eierea actului cu ace+tia.
J ?' ierderea calităţii de asociat
Pierderea calit#ii de asociat are loc prin cesiunea p#rilor 'n societate% e9ecutarea silit#
a acestora% moartea falimentul% interdicia% retra!erea +i e9cluderea din societate 5art. .@;0
C.civ.6.
sociatul unei societăţi cu durată nedeterminată sau al cărei contract prevede dreptul de
retragere6 se poate retrage din societate noti9icând societatea cu un preavi- re-onabil6 dacă este
de bună1credinţă "i retragerea sa :n acel moment nu produce o pagubă iminentă societăţii'
sociatul unei societăţi cu durată determinată sau având un obiect care nu se poate :n9ăptui
decât :ntr1un anumit timp se poate retrage pentru motive temeinice6 cu acordul ma%orităţii
celorlalţi asociaţi6 dacă prin contract nu se prevede alt9el'
Dacă acordul nu este :ntrunit6 asociatul se poate adresa %ustiţiei6 care6 stabilind asupra
retragerii6 va aprecia legitimitatea si temeinicia motivelor6 oportunitatea retragerii :n raport cu
:mpre%urările "i buna1credinţă a părţilor' :n toate ca-urile6 asociatul este ţinut să acopere daunele
ce ar putea re-ulta din retragerea sa'
La cererea unui asociat% instana $udec#toreasc#% pentru motive temeinice% poate -ot#r'
e9cluderea din societate a oric#ruia dintre asociai 5art. .@;? C.civ.6.
Un asociat care :"i pierde calitatea6 alt9el decât prin cesiune sau e;ecutarea silită a părţilor
sale :n societate6 poate obţine valoarea părţilor sale de la data :ncetării calităţii de asociat6 iar
ceilalţi asociaţi sunt ţinuţi să1i plătească imediat ce aceasta a 9ost stabilită6 cu dobânda legală de
la data :ncetării calităţii de asociat 3art' ./2/ alin' 3.4 C'civ'4'
Secţiunea a I(- a – 8ncetarea contractului de societate şi dizolvarea societăţii
=n m#sura 'n care nu e9ist# dispo"iii le!ale speciale% contractul 'ncetea"# +i societatea
se di"olv# prin>
226
a6 reali"area o&iectului societ#ii sau imposi&ilitatea reali"#rii acestuia% dac# aceasta
este ne'ndoielnic#A
&6 consim#m(ntul tuturor asociailorA
c6 -ot#r(rea instanei% pentru motive le!itime +i temeiniceA
d6 'mplinirea duratei societ#ii% dac# nu sunt 'ndeplinite condiiile proro!#rii taciteA
e6 nulitatea societ#iiA
f6 alte cau"e stipulate 'n contractul de societate.
Societatea care intr# 'n di"olvare se lic-idea"# 5art. .@<1 C.civ.6.
Societatea este tacit proro!at# atunci c(nd% cu toate c# durata sa a e9pirat% aceasta
continu# s# e9ecute operaiunile sale% iar asociaii continu# s# e9ecute contractul +i s# se
comporte ca asociai. Proro!area este f#cut# pe durata de un an% continu(nd din an 'n an%
de la data e9pir#rii duratei% dac# sunt 'ndeplinite acelea+i condiii 5art. .@<. C.civ.6.
*ulitatea societăţii poate re-ulta e;clusiv din :ncălcarea dispo-iţiilor imperative privind
contractul de societate6 stipulate sub sancţiunea nulităţii6 sau din nesocotirea condiţiilor generale
de validitate a contractelor6 dacă legea specială nu prevede alt9el'
Este considerat# nescris# orice clau"# contractual# contrar# unei dispo"iii imperative
privind contractul de societate a c#rei 'nc#lcare nu este sancionat# cu nulitatea societ#ii
5art. .@<; C.civ.6.
*ulitatea se acoperă "i nu va 9i declarată6 :n ca-ul :n care cau-a nulităţii a 9ost :nlăturată
:nainte de a se pune conclu-ii :n 9ond :n 9aţa instanţei de %udecată'
<nstanţa6 sesi-ată cu o cerere :n nulitate6 este obligată să pună :n discuţia părţilor posibilitatea
de remediere a cau-elor de nulitate care a9ectea-ă contractul de societate "i să 9i;e-e un termen
util pentru acoperirea nulităţii6 c8iar dacă părţile se :mpotrivesc'
Dreptul la acţiunea :n nulitate6 cu e;cepţia nulităţii pentru obiectul ilicit al societăţii6 se
prescrie :n termen de trei ani de la data :nc8eierii contractului'
Societatea :ncetea-ă de la data rămânerii de9initive a 8otărârii prin care a 9ost constatată sau6
după ca-6 declarată nulitatea "i intră :n lic8idarea patrimoniului social'
,rin 8otărârea %udecătorească de declarare sau constatare6 după ca-6 a nulităţii a societăţii se
vor numi "i lic8idatorii'
*ici societatea +i nici asociaii nu se pot prevala de nulitate fa# de terii de &un#)
credin# 5art. .@<0 C.civ.6.
Când unul dintre asociaţi a promis să pună :n comun proprietatea sau 9olosinţa unui bun care
a pierit ori s1a pierdut :nainte ca aportul să 9i 9ost 9ăcut6 societatea :ncetea-ă 9aţă de toţi asociaţii6
a9ară de ca-ul :n care societatea poate continua "i 9ără asociatul care a subscris bunul ce a pierit
ori s1a pierdut'
Societatea 'ncetea"#% de asemenea% 'n toate ca"urile% prin pieirea &unului% dac# a fost
pus# 'n comun numai folosina acestuia% iar proprietatea a r#mas asociatului% afar# de
ca"ul 'n care societatea poate continua +i f#r# asociatul care a su&scris &unul ce a pierit
5art. .@<7 C.civ.6.
=n ca"ul 'n care contractul nu prevede altfel% societatea 'ncetea"# +i prin>
a6 moartea ori punerea su& interdicie a uneia dintre persoanele fi"ice asociateA
&6 'ncetarea calit#ii de su&iect de drept a uneia dintre persoanele $uridice asociateA
c6 falimentul unui asociat.
=n contractul de societate se poate stipula ca la moartea unui asociat% societatea s#
continue de drept cu mo+tenitorii acestuia.
Dacă s1a stipulat că6 :n ca-urile prevă-ute de art' ./FG6 societatea va continua :ntre ceilalţi
asociaţi6 asociatul ori6 după ca-6 mo"tenitorul său nu are drept decât la partea sa ori a autorului
său6 după starea societăţii6 la data când evenimentul s1a produs' Cl nu participă la drepturile
ulterioare decât :n măsura :n care acestea sunt urmarea necesară a operaţiilor 9ăcute :naintea
acestui eveniment'
227
+ic8idarea se 9ace6 dacă nu s1a prevă-ut alt9el :n contractul de societate sau prin convenţie
ulterioară6 de toţi asociaţii sau de un lic8idator numit de ei cu unanimitate' !n ca- de ne:nţelegere6
lic8idatorul este numit de instanţa %udecătorească6 la cererea oricăruia dintre asociaţi'
=ncetarea societ#ii are ca efect lic-idarea patrimoniului social% prin reali"area
creanelor +i plata datoriilor +i 'mp#rirea activului net sau pasivului 'ntre asociai% potrivit
celor convenite 'n contractul de societate% iar 'n lipsa unei stipulaii e9prese% conform
re!ulilor relative la 'mp#rirea mo+tenirii% asociaii fiind considerai coproprietarii 'n
indivi"iune ai fondului social. Dac# aportul social a constat 'n folosina unui lucru% la
'ncetarea societ#ii% lucrul 'n natur# se restituie asociatului)proprietar.
Termenul de prescripţie pentru restituirea c8eltuielilor e9ectuate de asociaţi este cel de drept
comun "i se calculea-ă de la :ncetarea societăţii'
!n sc8imb6 acţiunea :n :mpărţeala bunurilor a9late :n 9ondul social6 9iind o acţiune :n
constatare6 este imprescriptibilă'
228
Teste !ril#
.. Pentru 'nc-eierea vala&il# a contractului de societate>
a4 părţile contractante trebuie să aibă capacitatea de a :nc8eia acte de dispo-iţieD
b4 este su9icient ca părţile contractante să aibă capacitatea de a :nc8eia acte de administrareD
c4 asociaţii pot aduce ca aport :n natură proprietatea sau numai 9olosinţa unor bunuri'
;. Contractul de societate simpl# este un contract>
a4 onerosD
b4 sinalagmaticD
c4 intuitu persoane.
d4 aleatoriuD
e4 consensual'
<. Contractul de societate simpl# are>
a4 un scop nepatrimonialD
b4 un scop lucrativD
c4 ca obiect orice alte activităţi decât cele comerciale'
8. =n contractul de societate simpl#% aportul asociailor poate consta 'n>
a4 numerarD
b4 naturăD
c4 muncă'
0. Dac# aportul social promis de un anumit asociat% 'n cadrul unui contract de societate
civil#% const# 'ntr)o sum# de &ani +i aceasta nu este depus# la termen>
a4 capitalul respectiv este de drept producător de dobân-i din -iua scadenţei6 9ără a 9i
necesară vreo punere :n :ntâr-iereD
b4 capitalul respectiv este producător de dobân-i de la data scadenţei6 dar numai dacă
asociatul respectiv a 9ost pus :n :ntâr-iereD
c4 asociatul debitor6 :n a9ară de dobân-ile pentru :ntâr-iere6 poate 9i obligat "i la plata de
daune1interese'
/. C(nd o&iectul societ#ii simple const# 'n e9ercitarea unei anumite meserii sau
profesii>
a4 toţi asociaţii care des9ă"oară activităţi de pro9il :n cadrul societăţii sunt obligaţi să dea
socoteală de câ"tigurile reali-ate de ei :n acest mod6 :nsă pentru activităţile de pro9il reali-ate pe
cont propriu nu au această obligaţieD
b4 societatea :ncetea-ă la moartea unuia dintre asociaţi6 c8iar dacă părţile stipulea-ă :n
contract că societatea va continua numai :ntre asociaţii răma"i :n viaţăD
c4 oricare dintre asociaţi poate obliga6 prin semnătura sa6 "i pe ceilalţi6 c8iar dacă ace"tia nu
i1au dat un mandat :n acest sens "i c8iar dacă nu ar 9i re-ultat un pro9it pentru societate prin
:nc8eierea tran-acţiei respective'
7. Dac# unul dintre asociai aduce ca aport social proprietatea unui teren a!ricol situat
'n e9travilan>
a4 asociatul respectiv datorea-ă societăţii garanţia pentru evicţiune pe care orice vân-ător o
datorea-ă cumpărătoruluiD
b4 contractul de societate trebuie :nc8eiat :n mod obligatoriu :n 9ormă autentică pentru a 9i
valabil aportulD
229
c4 trans9erul dreptului de proprietate asupra terenului către societate se reali-ea-ă :n mod
valabil6 c8iar dacă contractul nu a 9ost :nc8eiat :n 9ormă autenticăD
d4 pentru transmiterea valabilă a dreptului de proprietate către societate trebuie respectat
dreptul de preemţiune'
?. C(nd aportul la constituirea unei societ#i civile a constat 'n dreptul de folosin#
asupra unui &un cert +i determinat% riscul pieirii fortuite a acestuia este suportat de>
a4 coindivi-arii asociaţi6 dacă bunul respectiv se consumă sau se deteriorea-ă prin
:ntrebuinţareD
b4 societate6 atunci când bunul respectiv6 adus :n 9olosinţă a 9ost destinat a 9i vândutD
c4 coindivi-arii asociaţi6 dacă bunul respectiv a 9ost :n prealabil evaluat'
@. =ntr)un contract de societate simpl#>
a4 este permisă clau-a prin care unuia dintre asociaţi i1ar reveni totalitatea câ"tigurilorD
b4 este inter-isă clau-a prin care s1ar stipula ca unul sau mai mulţi asociaţi să 9ie scutiţi de
participarea la pierderiD
c4 sunt inter-ise acele clau-e prin care asociaţii "i1ar 9i;a participarea la bene9icii "i pierderi
9ără proporţionalitate cu aportul social al 9iecăruia'
.1. Pieirea lucrului promis a fi adus ca aport social determin# 'ncetarea contractului de
societate civil#>
a4 dacă lucrul promis a 9i adus ca aport social :n proprietatea societăţii piere :nainte ca acest
9apt să se reali-e-eD
b4 dacă lucrul promis a 9i adus ca aport social :n proprietatea societăţii piere după ce
proprietatea a 9ost trans9erată societăţiiD
c4 :n ca-ul :n care aportul social a constat doar :n 9olosinţa acelui lucru6 indi9erent de
momentul la care a pierit'
... Riscul pieirii fortuite a &unurilor aduse ca aport la constituirea unei societ#i civile
este suportat de>
a4 coindivi-arii asociaţi6 dacă aportul social a constat :n dreptul de proprietate asupra acestor
bunuri6 c8iar dacă societatea a dobândit personalitate %uridicăD
b4 coindivi-arii asociaţi6 :n ca-ul :n care aportul a constat :n 9olosinţa bunurilor respectiveD
c4 societate6 dacă aceasta a dobândit personalitate %uridică6 iar aportul social a constat :n
dreptul de proprietate asupra acestor bunuri'
.;. Societatea simpl# 'ncetea"# prin>
a4 denunţarea unilaterală a contractului de către un asociat6 :n ca-ul societăţilor constituite pe
termen nedeterminatD
b4 re-oluţiunea contractului la cererea unuia dintre asociaţi pentru ne:ndeplinirea culpabilă a
obligaţiilor asumate de un alt asociatD
c4 denunţarea unilaterală a contractului de către un asociat6 :n ca-ul societăţilor constituite pe
termen determinatD
d4 ne:nţelegerile grave dintre asociaţi'
230
T<T+U+ K<<< 1 Contractele aleatorii
Capitolul I ) *oiunea. Elementele +i felurile contractelor aleatorii
J .' Noţiunea
Contractele aleatorii sunt contractele cu titlu oneros 'n care 'ntinderea% uneori c-iar
e9istena o&li!aiei pentru una din p#ri ori pentru am&ele p#ri contractante nu se cunosc
'n momentul 'nc-eierii contractului% deoarece depind de un eveniment viitor +i incert# +i 'n
care e9ist# +anse de c(+ti! sau de pierdere pentru toate p#rile contractante.
=n momentul 'nc-eierii contractului% 'ntinderea +i c-iar e9istena o&li!aiei pot fi
incerte pentru una sau pentru toate p#rile contractului% 'n sc-im& +ansele de c(+ti! sau de
pierdere 5adic# elementul aleatoriu6 e9ist# 'ntotdeauna pentru toate p#rile contractante +i
nu au niciodat# caracter unilateral.
De e;emplu6 :n contractul de rentă viageră obligaţia credirentierului este certă :n momentul
:nc8eierii contractului 3transmiterea proprietăţii bunului :n sc8imbul unei rente viagere4' Cste
incertă numai :ntinderea obligaţiei debirentierului6 care depinde de durata vieţii credirentierului
3termen incert4'
Elementul aleatoriu 5+ansele de c(+ti! sau de pierdere6 e9ist# pentru am&ele p#ri%
pentru c# 'n momentul 'nc-eierii contractului% durata vieii credirentierului 5termen incert6
face s# nu se poat# sta&ili dac# valoarea &unului transmis este mai mare dec(t valoarea
total# a rentelor care urmea"# s# fie pl#tite +i deci% +ansa de c(+ti! va fi a de&irentierului%
sau dac# credirentierul va mai tr#i suficient de mult pentru ca valoarea total# a rentelor pe
care le va primi s# dep#+easc# valoarea &unului +i% deci% el va fi 'n c(+ti!.
J 2' 3lementul aleatoriu 5şansa6
Caracterul aleatoriu% adic# +ansele de c(+ti! sau de pierdere% sunt elementul esenial +i
distinctiv al contractelor aleatorii fa# de contractele oneroase comutative.
!n contractele aleatorii6 +ansele de c(+ti! sau de pierdere e9ist# 'n momentul 'nc-eierii
contractului' Cle e;istă :n orice contract aleatoriu pentru toate părţile6 "i nu numai pentru una
sau unele dintre părţi'
!n al doilea rând6 ele nu sunt cunoscute 'n concret 'n momentul 'nc-eierii contractului'
*u se cunoa"te6 cu alte cuvinte6 care parte va câ"tiga "i va trage 9oloase de pe urma contractului6
"i care parte va pierde'
!n s9âr"it6 nu se cunoa"te :n momentul :nc8eierii contractului care este :ntinderea câ"tigului
sau a pierderii'
C(+ti!ul% +i respectiv pierderea pot fi cunoscute +i estimate numai 'n momentul
'ndeplinirii sau ne'ndeplinirii evenimentului% viitor +i incert.
!n s9âr"it6 +ansele de c(+ti! sau de pierdere6 care e;istă pentru toate părţile6 tre&uie s# fie
corelative 3câ"tigul unei părţi este corespondentul pierderii celeilalte părţi4'
Clementul aleatoriu 3"ansa de câ"tig sau de pierdere4 trebuie să 9ie cunoscut "i avut :n vedere
de părţi la :nc8eierea contractuluiD el ţine de esenţa contractului aleatoriu "i 9ace parte din cau-a
acestuia'
Disproporia v#dit# 'ntre prestaiile p#rilor este o consecin# posi&il# a caracterului
aleatoriu al contractului.
ceastă disproporie v#dit# 'ntre prestaiile p#rilor nu constituie le"iune 'n contractele
aleatorii +i nu poate constitui temei al aciunii 'n resci"iune pentru le"iune% nici m#car
pentru minorii cu capacitate de e9erciiu restr(ns#.
*u pot fi atacate pentru le"iune contractile aleatorii% tran"acia% precum +i alte
contracte prev#"ute de le!e 5art. .;;8 C.civ.6.
231
Dimpotrivă6 :n contractele comutative6 drepturile "i obligaţiile părţilor sunt cunoscute6 certe6
evaluate sau evaluabile'
J 7' 7eluri de contracte aleatorii
Codul civil re!lementea"# urm#toarele tipuri de contracte aleatorii>
.6 contractul de asi!urareA
;6 contractul de rent# via!er#.
<6 contractul de 'ntreinereA +i
86 $ocul +i prinsoarea.
*umărul contractelor aleatorii nenumite este nelimitat' Unul dintre cele mai utili-ate
contracte aleatorii contractul de :ntreţinere6 a 9ost o creaţie a practicii %udiciare'
Clementul aleatoriu a 9ost contestat :n contractele de asigurare pe motiv că asiguratul6 după
plata primelor de asigurare6 prime"te contraprestaţia6 "i anume asigurarea că va primi o sumă de
bani6 dacă se va :ntâmpla ca-ul asigurat6 "i că asigurătorul are o certitudine asupra câ"tigului său6
pentru că a calculat primele ast9el :ncât să poată acoperi toate ca-urile asigurate posibile
3calculate prin metoda e;trapolării statistice4'
celea"i argumente au 9ost aduse "i cu privire la contractele de %oc 3loterie4'
Gre"eala de argumentare constă :n 9aptul că raţionamentul de mai sus prive"te totalitatea
contractelor de asigurare6 respectiv de %oc 3loterie4'
siguratorul sau organi-atorul va 9ace un calcul probabilistic "i va stabili prima de asigurare6
respectiv preţul biletului de loterie6 :n a"a 9el :ncât pe total6 să acopere toate ca-urile asigurate6
c8eltuielile de administraţie "i să obţină "i un bene9iciu'
Caracterul aleatoriu e;istă :nsă :n 9iecare contract individual :n care6 :n momentul :nc8eierii
lui6 nu se "tie cine pierde6 respectiv cine câ"tigă 3asiguratul sau asigurătorul6 cumpărătorul
biletului de loterie sau organi-atorul loteriei4'
Capitolul II
Contractul de rent# via!er#
Secţiunea I – Noţiunea+ caracterele juridice şi condiţiile de validitate ale contractului de rentă
viageră
)
J .' Noţiunea contractului de rentă viageră
Contractul de rent# via!er# este contractul prin care o parte% numit# de&irentier% se
o&li!# s# efectue"e 'n folosul unei anumite persoane% numit# credirentier% prestaii
periodice% const(nd 'n sume de &ani sau alte &unuri fun!i&ile 5art. ;;8; C.civ.6 alin. 5.6
C.civ.6.
Renta via!er# se constituie pe durata vieii credirentierului dac# p#rile nu au stipulat
constituirea acesteia pe durata vieii de&irentierului sau a unei tere persoane determinate.
&enta viageră poate 9i constituită pe durata vieţii mai multor persoane6 urmând ca6 :n acest
ca-6 :n lipsă de stipulaţie contrară6 obligaţia de plată a rentei să :ncete-e la data la care decedea-ă
ultima dintre aceste persoane 3art' 22FF C'civ'4'
&enta viageră se deosebe"te de contractul de :ntreţinere prin natura obligaţiei debitorului'
!n contractul de :ntreţinere6 obligaţia debitorului este o obligaţie de a 9ace esenţialmente
personală6 "i anume de a asigura creditorului :ntreţinerea 3care constă :n 8rană6 locuinţă6
:mbrăcăminte6 medicamente etc'4 pe durata vieţii acestuia'
1
Dr' Cugeniu Sa9ta1&omano6 op.cit.6 p'7.@172>D ,ro9'dr' Dumitru C' Blorescu6 op.cit.6 p' 7>.17@.D Camelia Toader6
op.cit.6 p' 7.?1727D C' Hamangiu6 op.cit.6 vol' 26 nr' .>0/1.>/76 p' >7.1>77'
232
!n contractul de rentă viageră6 obligaţia debirentierului este o obligaţie de a da periodic o
sumă de bani'
&enta se poate transmite unei alte persoane6 :n timp ce creanţa de :ntreţinere nu este
transmisibilă'
J 2' Caracterele juridice ale contractului de rentă viageră
.4 Renta via!er# poate fi constituit# cu titlu oneros% 'n sc-im&ul unui capital de orice
natur#% sau cu titlu !ratuit +i este supus#% su& re"erva dispo"iiilor din Codul civil privind
renta via!er#% re!ulilor proprii ale actului $uridic de constituire 5art. ;;8< alin. 5.6 C.civ.6.
tunci când renta viageră este stipulată :n 9avoarea unui terţ6 c8iar dacă acesta o prime"te cu
titlu gratuit6 contractul nu este supus 9ormei prevă-ute pentru donaţie'
Clementul aleatoriu al contractului oneros de rentă viageră :l constituie durata de viaţă a
credirentierului'
Renta via!er# se poate constitui 'ns# +i cu titlu !ratuit% prin donaie 'ntre vii sau prin
testament.
Ca este supusă reducţiunii dacă e;cede porţiunii disponibile "i este nulă6 dacă este 9ăcută
unei persoane incapabile de a primi'
Renta via!er# constituit# cu titlu !ratuit nu mai are caracter aleatoriu% ci este o
li&eralitate.
+egea pre-umă caracterul gratuit al contractului6 :n ca-ul :n care :nstrăinarea cu titlu oneros a
bunului6 :n sc8imbul rentei viagere6 a 9ost 9ăcută :n 9avoarea unui descendent6 ori unui ascendent
privilegiat sau soţului supravieţuitor 3art' .0/. alin' 3F4 C'civ'4'
Se permite6 :n consecinţă6 mo"tenitorilor re-ervatari să poată solicita reducţiunea liberalităţii6
cu e;cepţia celor care au consimţit la :nstrăinarea respectivă'
Renta via!er# constituie o li&eralitate +i atunci c(nd ea este stipulat# nu 'n favoarea
persoanei care a 'nstr#inat &unul sau a pl#tit o sum# de &ani 5constitutor6% ci 'n favoarea
unui ter &eneficiar 5credirentierul6. Renta astfel constituit# este o donaie indirect#%
re"ult(nd dintr)o stipulaie pentru altul.
24 Renta via!er# este un contract consensual6 care se 9ormea-ă prin acordul de voinţă al
credirentierului "i al debirentierului'
Când obiectul contractului de rentă viageră :l 9ormea-ă un drept tabular6 actul trebuie să 9ie
:ntocmit6 sub sancţiunea nulităţii6 :n 9ormă autentică "i :nscris :n cartea 9unciară'
74 Renta via!er# oneroas# este un contract sinala!matic6 care na"te obligaţii atât pentru
debirentier6 cât "i pentru credirentier'
Creditorul rentei :nstrăinea-ă debitorului un bun mobil sau imobil6 ceea ce ec8ivalea-ă cu o
vân-are6 iar renta plătită periodic repre-intă preţul vân-ării'
De aceea6 contractului de rentă viageră cu titlu oneros i se aplică6 normele aplicabile
contractului de vân-are1cumpărare'
&enta viageră se deosebe"te :nsă de vân-are1cumpărare prin caracterul său aleatoriu "i prin
e;ecutarea sa succesivă'
F4 Contractul de rent# via!er# este translativ de proprietate.
Trans9erul dreptului de proprietate6 dacă bunul este mobil6 are loc :n momentul reali-ării
acordului de voinţă (solo consensus), 9ără ca predarea bunului :n acela"i moment să 9ie o condiţie
pentru na"terea contractului'
Obligaţia de predare a bunului este o obligaţie de a 9ace6 născută :n sarcina credirentierului "i
trebuie să 9ie e;ecutată de acesta'
233
!n ca-ul :n care dreptul transmis este un drept tabular6 transmiterea lui are loc :n momentul
:nscrierii contractului :n cartea 9unciară'
Credirentierul are6 de asemenea6 obligaţia de garanţie a vân-ătorului6 dar se bucură6 pe de
altă parte6 de privilegiul vân-ătorului'
?4 Renta via!er# este un contract aleatoriu'
Evenimentul incert care face imposi&il# cunoa+terea +anselor de c(+ti! sau pierdere ale
fiec#rei p#ri +i a 'ntinderii acestora este durata vieii credirentierului% dac# p#rile nu au
stipulat constituirea ei pe durata vieii de&itentierului.
De regulă6 renta viageră se constituie :n 9avoarea credirentierului 3pe timpul vieţii acestuia46
dar "i :n 9avoarea unui terţ 3pe timpul vieţii acestuia4 sau c8iar :n 9avoarea debirentierului 3pentru
cât timp va trăi acesta4'
Dacă renta e constituită :n 9avoarea unui terţ6 iar credirentierul a decedat :naintea acestuia6
renta va continua :n 9avoarea mo"tenitorilor credirentierului6 până la moartea terţului'
Este lovit de nulitate a&solut# contractul care stipulea"# o rent# constituit# pe durata
vieii unei persoane care era decedat# 'n "iua 'nc-eierii contractului 5art. ;;8/ C.civ.6.
+egiuitorul aprecia-ă că6 :n acest ca-6 elementul aleatoriu privind durata incertă a vieţii
credirentierului nu e;istă "i că6 prin urmare6 nu a e;istat o egalitate a "anselor :ntre credirentier "i
debirentier6 :n momentul :nc8eierii contractului'
*u produce de asemenea6 niciun e9ect contractul prin care s1a constituit pe durata vieţii unei
persoane care6 la data :nc8eierii contractului6 su9erea de o boală din cau-a căreia a murit :n
interval de cel mult 70 de -ile de la această dată'
Din modul de redactare a te;tului "i din sancţiunea nulităţii absolute 3contractul este nul46
tragem conclu-ia că nu are relevanţă anticiparea decesului iminent al credirentierului de către
debirentier 3sau de către ambii46 :n momentul :nc8eierii contractului'
*u este nul contractul de rentă viageră cu titlu gratuit6 :n care credirentierul a murit :n 70 de
-ile de la data :nc8eierii lui6 pentru motivul că acesta nu este aleatoriu'
Codul civil permite 'nfiinarea rentei pe durata vieii mai multor persoane 5art. ;;88
C.civ.6.
Dac# unul dintre credirentieri a murit% renta nu se va stin!e parial% ci va fi pl#tit#
inte!ral celorlali credirentieri p(n# la decesul ultimului dintre ei% 'n ca"ul 'n care p#rile
nu au convenit altfel.
Obligaţia de plată a rentei viagere este indivi-ibilă :n privinţa credirentierilor cu e;cepţia
ca-ului unei convenţii contrare a părţilor 3art' 22F? C'civ'4'
>4 Contractul de rent# via!er# este un contract cu e9ecutare succesiv#.
Renta este pl#tit# periodic% la termenele stipulate 'n contract% p(n# la sf(r+itul vieii
credirentierului.
H <. Condiţiile de validitate ale contractului de rentă viageră
Contractul de rent# via!er# tre&uie s# 'ndeplineasc# condiiile !enerale de validitate ale
contractelor prev#"ute de art. ..7@ +i urm#toarele C.civ.
Credirentierul tre&uie s# ai&# capacitatea de a dispune% 'ntruc(t contractul este
translativ de proprietate.
El tre&uie s# fie proprietarul lucrului transmis sau a nudei propriet#i a lucrului.
Dac# renta este cu titlu !ratuit% credirentierul tre&uie s# ai&# capacitatea de dispo"iie
cerut# pentru 'nc-eierea contractului de donaie sau a testamentului.
=n ca"ul rentei cu titlu !ratuit% forma actului prin care aceasta este constituit# va fi cea
prev#"ut# de le!e pentru vala&ilitatea actului% su& sanciunea nulit#ii acestuia 5forma
autentic#% 'n ca"ul donaiilor% forma scris#% 'n ca"ul testamentelor6.
234
Consimţământul trebuie să e;iste6 să 9ie liber "i neviciat'
Obiectul obligaţiei credirentierului :l poate constitui dreptul de proprietate 3sau numai nuda
proprietate4 asupra unui bun mobil sau imobil a9lat :n circuitul civil'
Dacă bunul transmis este un drept real imobiliar tabular6 transmiterea "i dobândirea lui se
9ace numai cu respectarea regulilor de carte 9unciară 3art' G@@ C'civ'4'
Cau-a contractului trebuie să e;iste "i să 9ie licită "i morală'
Secţiunea a II- a – 3fectele contractului de rentă viageră
J .' 'bligaţiile debirentierului
.4 Plata rentei este principala obligaţie a debirentierului'
Cuantumul rentei se stabile"te prin acordul de voinţă al părţilor'
Ratele de rent# tre&uie s# fie pl#tite de de&irentier 'n cuantumul +i la termenele
prev#"ute 'n contract p(n# la decesul credirentierului% sau p(n# la decesul terului
&eneficiar al rentei% atunci c(nd a fost constituit# 'n favoarea acestuia.
La moartea de&irentierului o&li!aia de plat# a rentei se transmite la mo+tenitorii s#i%
nefiind o o&li!aie strict personal#% contractat# intuitu persoane.
=n lips# de stipulaie contrar#% ratele de rent# se pl#tesc trimestrial +i 'n avans +i
inde9ate 'n funcie de rata inflaiei.
tunci când credirentierul decedea-ă :nainte de e;pirarea perioadei pentru care renta s1a
plătit :n avans6 debirentierul nu poate cere restituirea sumei plătite a9erente perioadei :n care
creditorul nu a mai 9ost'
=n ca" de ne'ndeplinire a o&li!aiei de plat# a ratelor scadente% credirentierul poate
cere sec-estrul +i v(n"area &unurilor de&irentierului% p(n# la concurena unei sume
suficiente spre a asi!ura plata rentei pentru viitor 5art. ;;01 alin. 5.6 C.civ.6.
ceastă sumă se stabile"te6 :n condiţiile legii6 pe ba-a unei e;perti-e :ntocmite :n
con9ormitate cu metodologia de calcul aplicabilă :n ca-ul asigurărilor de viaţă6 ţinându1se seama6
printre altele6 de ratele de%a :ncasate de credirentier6 de vârsta "i de starea acestuia' C8eltuielile
e;perti-ei sunt suportate de debirentier'
După ce a 9ost obţinută :n urma vân-ării bunurilor debirentierului6 suma se consemnea-ă la o
instituţie de credit "i va 9i plătită credirentierului cu respectarea cuantumului "i scadentelor
convenite prin contractul de rentă viageră'
Dacă debirentierul intră :n lic8idare6 credirentierul :"i poate reali-a dreptul la rentă :nscriind
:n tabloul creditorilor o creanţă al cărei cuantum se determină prin e;perti-ă'
Dreptul la aciunea prin care se solicit# plata ratelor de rent# restante se prescrie 'n
termenul !eneral de < ani% care se calculea"# separat pentru fiecare rat# din momentul 'n
care a devenit e9i!i&il#.
4o+tenitorii credirentierului nu pot cere plata ratelor scadente% dar ne'ncasate de
autorul lor decedat'
.
Credirentierul are dreptul la re"oluiune pentru nee9ecutarea culpa&il# a o&li!aiei de
plat# a rentei de c#tre de&irentier.
=n lipsa unei stipulaii contrare% re"oluiunea nu confer# de&irentierului dreptul de a
o&ine restituirea ratelor de rent# de$a pl#tite.
1
(!n ca-ul unui contract de rentă viageră6 la decesul bene9iciarului dreptul de creanţă stinge' Creanţa care repre-intă
sume scadente pe trecut6 dar neac8itate6 este :nsă culeasă de legatarul universal6 care le poate reclama :n %ustiţie')
T'S'6 Col' civ'6 Deci-ia nr' 7G2I./>.6 (&epertoriul ./?21./>/)6 p' 7G>'
(&enta viageră6 având caracter personal6 nu se transmite mo"tenitorilor6 iar urmărirea ei nu se poate 9ace6 :n
principiu6 decât de creditor' Totu"i6 atunci când este vorba de sume restante6 neac8itate până la moartea creditorului6
mo"tenitorii săi preiau creanţa :n aceste limite "i au dreptul să urmărească sumele scadente la data morţii') T'S'6
S'civ'6 Deci-ia nr' @.0I./@G6 (&epertoriul ./@?1./G0)6 p' /7'
235
Debirentirul nu se poate libera de plata rentei o9erind restituirea capitalului "i renunând la
restituirea ratelor plătite'
Debirentierul este ţinut la plata rentei până la decesul persoanei pe durata vieţii căreia a 9ost
constituită renta6 oricât de :mpovărătoare ar putea deveni prestarea acesteia 3art' 22?2 C'civ'46
contractul având pentru el un caracter irevocabil'
*umai renta viageră cu titlu gratuit poate 9i declarată insesi-abilă prin contract' C8iar "i :n
acest ca-6 stipulaţia nu :"i produce e9ectele decât :n limita valorii rentei care este necesară
credirentierului pentru asigurarea :ntreţinerii cum este de9inită de art' 22>> alin' 324 C'civ' 3art'
22?7 C'civ'4'
24 ,&li!aia de a oferi credirentierului !araniile stipulate 'n contract pentru plata
rentei +i de a nu mic+ora !araniile oferite.
Pentru !arantarea o&li!aiei de plat# a rentei constituie cu titlu oneros% credirentierul
are dup# ca" un privile!iu sau o ipotec# asupra &unului transmis'
!n acest ca-6 :n vederea :nscrierii ipotecii legale nu este necesară declararea valorii creanţei
garantate 3art' 22F/ C'civ'4'
Creditorul unei rente viagere constituie cu titlu oneros poate cere re-oluţiunea contractului
dacă debirentierul nu depune garanţia promisă :n vederea e;ecutării obligaţiei sale ori o
diminuea-ă'
Sanciunea desfiin#rii contractului de rent# via!er# nu se poate pronuna dac#
contractul este cu titlu !ratuit.
J 2' 'bligaţiile credirentierului
,&li!aiile credirentierului 'n contractul de rent# via!er# cu titlu oneros sunt identice
cu o&li!aiile v(n"#torului% atunci c(nd prestaia sa const# 'n transmiterea dreptului de
proprietate 5sau numai de nud# proprietate6 asupra unui &un mo&il sau imo&il% 'n
sc-im&ul c#reia este stipulat# o&li!aia de&itorului de a pl#ti renta.
.4 ,&li!aia de a transmite dreptul de proprietate asupra &unului 3obligaţie de a da4 se
e;ecută :n momentul reali-ării acordului de voinţă al părţilor 3solo consensus4 cu privire la
clau-ele contractului de rentă viageră'
Dacă bunul este un drept tabular 3drept imobiliar46 acordul de voinţă trebuie6 sub sancţiunea
nulităţii6 să 9ie mani9estat :n 9ormă autentică "i :nscris :n cartea 9unciară'
24 ,&li!aia de predare a &unului 5o&li!aie de a face66 :n ca-ul transmiterii dreptului de
proprietate6 se poate e;ecuta la :nc8eierea contractului6 o dată cu transmiterea dreptului de
proprietate sau ulterior'
74 ,&li!aia de !aranie pentru eviciune +i viciile ascunse ale lucrului transmis.
F4 ,&li!aia de conservare a &unului până :n momentul predării lui debirentierului'
=n ca"ul contractului de rent# via!er# cu titlu !ratuit% credirentierul nu are aceste
o&li!aii.
236
Teste !ril#
.. Contractul de rent# via!er#>
a4 se poate :n9iinţa cu titlu onerosD
b4 se poate constitui cu titlu gratuit6 dar numai prin donaţieD
c4 se poate constitui cu titlu gratuit6 prin donaţie6 c8iar dacă nu este :ndeplinită 9orma
prevă-ută de lege pentru donaţii'
;. De&irentierul>
a4 devine proprietarul bunului din momentul :nc8eierii contractuluiD
b4 poate să se libere-e de plata rentei6 dar numai dacă renunţă la restituirea ratelor de rentă
plătiteD
c4 nu poate să se libere-e de plata rentei'

<. ,&li!aia de a pl#ti renta se poate 'nfiina>
a4 numai :n 9avoarea persoanei care a transmis un bun sau a plătit o sumă de baniD
b4 "i :n 9avoarea unei alte persoane decât cea prevă-ută la lit' a4D
c4 "i :n 9avoarea altei persoane decât cea prevă-ută la lit' a46 dar numai dacă actul prin care se
stabile"te această obligaţie este supus 9ormelor stabilite pentru donaţie'
8. Dac# la scaden# de&irentierul nu pl#te+te>
a4 credirentierul poate cere re-oluţiunea contractuluiD
b4 credirentierul poate cere e;ecutarea silităD
c4 credirentierul poate cere re-oluţiunea6 numai dacă debirentierul nu pre-intă garanţiile
stipulate pentru asigurarea plăţii rentei sau le mic"orea-ă prin 9apta sa sau dacă :n contract e;istă
un pact comisoriu e;pres'
0. =n ca" de moarte a de&irentierului% o&li!aia de plat# a rentei>
a4 se stingeD
b4 nu se stingeD
c4 nu se poate transmite asupra mo"tenitorilor'
/. Dac# persoana 'n favoarea c#reia a fost constituit# renta via!er# moare% atunci>
a4 contractul este nul6 dacă moartea a intervenit :n termen de 70 de -ile de la :nc8eierea
contractului6 din cau-a bolii de care su9ereaD
b4 renta :ncetea-ă a 9i plătităD
c4 contractul nu este nul :n nici un ca-'
7. =ntr)un contract de rent# via!er#% renta se poate constitui>
a4 numai :n 9avoarea unei singure persoaneD
b4 :n 9avoarea mai multor persoaneD
c4 :n 9avoarea unei persoane de%a moartă la momentul :nc8eierii contractului'
?. Poate fi declarat# neurm#ri&il# prin convenia p#rilor>
a4 renta cu titlu gratuitD
b4 renta cu titlu onerosD
c4 nici una nu poate 9i declarată neurmăribilă'
@. Renta pe via# se poate constitui>
a4 numai :n 9avoarea persoanei care a transmis un bun sau a plătit o sumă de baniD
237
b4 :n 9avoarea unei a treia persoane care n1are nici un drept la rentă6 dar numai dacă actul
:nc8eiat :ndepline"te 9orma cerută pentru donaţiiD
c4 :n 9avoarea unei a treia persoane6 c8iar dacă aceasta este incapabilă de a primi liberalităţi
de la credirentierD
d4 :n 9avoarea unei a treia persoane6 ea putând 9i supusă reducţiunii6 dacă :ntrece cotitatea
disponibilă a constituitorului rentei'
.1. Dac# la scaden# de&irentierul nu pl#te+te>
a4 credirentierul poate cere e;ecutarea silită asupra patrimoniului debirentierului numai dacă
renta a 9ost constituită cu titlu onerosD
b4 credirentierul poate cere re-oluţiunea numai dacă debirentierul nu pre-intă garanţiile
stipulate pentru asigurarea plăţii renteiD
c4 credirentierul poate cere re-oluţiunea dacă debirentierul nu plăte"te ratele de rentă'
... =n materia contractului de rent# via!er#>
a4 :n ca-ul :n care e;istă doi credirentieri6 iar unul dintre ei decedea-ă6 obligaţia de plată a
rentei se reduce parţialD
b4 dacă e;istă mai mulţi debirentieri6 oricare dintre ei poate 9i obligat la e;ecutarea integrală
a renteiD
c4 dacă unicul debirentier decedea-ă6 oricare dintre mo"tenitorii săi poate 9i obligat la
e;ecutare integrală'
Capitolul III
Contractul de 'ntreinere
"ecţiunea # $ Noţiunea+ caracterele juridice şi condiţiile de validitate ale contractului de
întreţinere
)
H .. Noţiune
Contractul de 'ntreinere este contractul aleatoriu prin care o parte se o&li!# s#
efectue"e 'n folosul celeilalte p#ri sau al unui anumit ter prestaiile necesare 'ntreinerii +i
'n!ri$irii pentru o anumit# durat#.
Dac# prin contract nu s)a prev#"ut durata 'ntreinerii ori s)a prev#"ut numai
caracterul via!er al acesteia% atunci 'ntreinerea se datorea"# pentru toat# durata vieii
creditorului 'ntreinerii 5art. ;;08 C.civ.6.
H ;. Caracterele juridice ale contractului de întreţinere
.6 Contractul de 'ntreinere este un contract solemn% care se 'nc-eie 'n form# autentic#.
2Contractul de 'ntreinere se 'nc-eie 'n form# autentic#% su& sanciunea nulit#ii
a&solute: prevede art. ;;00 C.civ.
;6 Contractul de 'ntreinere este contract sinala!matic 5&ilateral6 c(nd este cu titlu
oneros% care na+te o&li!aii reciproce 'n sarcina p#rilor sau contract unilateral c(nd este cu
titlu !ratuit% 'ntreinerea fiind constituit# prin donaie.
1
,ro9'dr' Dumitru C' Blorescu6 op.cit.6 p' 7>.17@.D Camelia Toader6 op.cit.6 p' 77017??D Dr' Cugeniu Sa9ta1&omano6
op.cit.6 p' 72>177G'
238
<6 =ntreinerea poate fi constituit# cu titlu oneros% 'n sc-im&ul unui capital de orice
natur#% sau cu titlu !ratuit +i este supus#% su& re"erva dispo"iiilor privind contractul de
'ntreinere% re!ulilor proprii ale actului $uridic de constituire.
tunci când :ntreţinerea este stipulată :n 9avoarea unui terţ6 c8iar dacă acesta o prime"te cu
titlu gratuit6 contractul nu este supus 9ormei prevă-ute pentru donaţie'
Este de re!ul# un contract cu titlu oneros% pentru c# 'ntreinerea este prestat# 'n
sc-im&ul unui &un sau al unei sume de &ani.
El poate fi 'ns# +i !ratuit6 prestarea :ntreţinerii constituind o liberalitate 9ăcută sub 9orma
donaţiei sau a legatului testamentar cu sarcini6 sau a stipulaţiei pentru altul 3terţul bene9iciar 9iind
creditorul :ntreţinerii4'
F4 Contractul de 'ntreinere cu caracter via!er cu titlu oneros este un contract
aleatoriu'
.

Clementul aleatoriu6 incert6 al contractului de :ntreţinere este durata vieţii persoanei
:ntreţinute a creditorului :ntreţinerii'
Cste lovit de nulitate absolută contractul care stipulea-ă o :ntreţinere constituită pe durata
vieţii unei persoane care era decedată :n -iua :nc8eierii contractului'
*u produce6 de asemenea6 nici un e9ect contractul prin care s1a constituit cu titlu oneros
:ntreţinere pe durata vieţii unei persoane care6 la data :nc8eierii contractului6 su9erea de o boală
din cau-a căreia a murit :n interval de cel mult 70 de -ile de la această dată'
?4 Cste un contract translativ de proprietate6 prin care se reali-ea-ă trans9erul dreptului de
proprietate asupra bunului6 de la :ntreţinut la :ntreţinător 9iind supus condiţiilor legale privind
valabilitatea acestor transmiteri'
>4 Cste un contract intuitu persoane, :nc8eiat atât de :ntreţinător6 cât "i de :ntreţinut :n
consideraţia persoanei cocontractantului'
Dreptul la 'ntreinere este un drept personal% netransmisi&il prin succesiune% care se
stin!e prin moartea &eneficiarului.
Drepturile creditorului :ntreţinerii nu pot 9i cedate sau supuse urmăririi6 deci sunt incesibile
"i insesi-abile' Caracterul personal al contractului de :ntreţinere nu poate 9i invocat de părţi
pentru a se opune acţiunii :n revocarea contractului sau acţiunii oblice introduce pentru
e;ecutarea sa'
Ri obligaţia debitorului :ntreţinerii 3:ntreţinătorului4 este :ntotdeauna o obligaţie de a 9ace6
strict personală "i netransmisibilă'
!n mod e;cepţional se admite totu"i că6 :n ca-ul unei :mpiedicări obiective "i temporare a
debitorului de a presta :ntreţinerea6 ea ar putea 9i e;ecutată de un mandatar sau de un negotiorum
gestor.
@4 Este un contract cu e9ecutare succesiv#.
!ntreţinerea se prestea-ă :n timp6 până la s9âr"itul vieţii :ntreţinutului sau până la s9âr"itul
perioadei stipulate6 permanent6 c8iar dacă nu periodic'
,rin contractul de :ntreţinere o parte se obligă să e9ectue-e :n 9olosul celeilalte părţi sau al
unui anumit terţ prestaţiile necesare :ntreţinerii "i :ngri%irii pentru o anumită durată'
Dacă prin contract nu s1a prevă-ut durata :ntreţinerii ori s1a prevă-ut numai caracterul viager
al acesteia6 atunci :ntreţinerea se datorea-ă pentru toată durata vieţii creditorului :ntreţinerii'
!ntreţinerea poate 9i constituită pe durata vieţii mai multor persoane6 urmând ca6 :n acest ca-6
:n lipsă de stipulaţie contrară6 obligaţia de plaă a rentei să :ncete-e la data la care decedea-ă
ultima dintre aceste persoane'
J 7' Condiţiile de validitate ale contractului de întreţinere
1
(Contractul de :ntreţinere este un contract aleatoriu6 caracteristic naturii sale periodice 9iind elementul de risc'
cest caracter aleatoriu este pre-ent atât la data :nc8eierii convenţiei translative de proprietate6 cât "i :n cursul
e;ecutării sale6 deoarece cel ce dobânde"te bunul se obligă să preste-e o :ntreţinere pe toată durata vieţii
:nstrăinătorului6 cunoscută 9iind numai producerea certă a evenimentului morţii6 nu "i data la care va avea loc
aceasta') C' S'J'6 Deci-ia nr' .2I.//.6 (Doctrina "i %urisprudenţa &omâniei I ./G/1.//F)6 p' 2.>'
239
.4 Condiiile de validitate ale contractului de 'ntreinere sunt condiiile !enerale pentru
validitatea contractelor prev#"ute de art. ..7@ +i urm. C.civ.
Am&ele p#ri tre&uie s# ai&# capacitate deplin# de e9erciiu6 :ntrucât ambele 9ac acte de
dispo-iţie 3:ntreţinutul transmite dreptul de proprietate asupra unui bun6 iar :ntreţinătorul6 :n ca-
de nee;ecutare a obligaţiei asumate6 poate 9i obligat la plata de despăgubiri4'
Soţii nu pot :nc8eia un contract de :ntreţinere6 de alt9el6 inutil6 pentru că :ntre ei e;istă
obligaţia legală de :ntreţinere6 :ntrucât vân-area1cumpărarea este inter-isă :ntre ei'
Dacă6 :n contract6 e;istă o pluralitate de părţi 39ie de creditori6 9ie de debitori6 9ie "i de
creditori "i de debitori46 obligaţia de :ntreţinere este indivi-ibilă' !n consecinţă6 nee;ecutarea
obligaţiei de :ntreţinere 9aţă de unul dintre creditori determină re-oluţiunea :ntregului contract'
24 Consim#m(ntul p#rilor tre&uie s# fie li&er +i neviciat.
74 ,&iectul o&li!aiei 'ntreinutului 'l constituie un &un mo&il sau imo&il% determinat%
care tre&uie s# fie 'n circuitul civil +i s# fie proprietatea sa.
Obligaţia :ntreţinutului se e;ecută dintr1o dată la :nc8eierea contractului'
Obiectul obligaţiei :ntreţinătorului :l constituie :ntreţinerea6 :n sensul ei cel mai larg6
cuprin-ând un număr mare de prestaţii care se e;ecută :n natură6 caH procurarea "i prepararea
8ranei6 cumpărarea de :mbrăcăminte6 :ncălţăminte6 len%erie de pat "i de corp6 medicamente6
:ngri%iri medicale6 e9ectuarea curăţeniei :n locuinţă6 plata c8eltuielilor de :ntreţinere' ,ărţile pot
conveni ca :ntreţinătorul să locuiască :n imobilul :ntreţinutului sau :n locuinţă separată'
Obligaţia :ntreţinătorului se e;ecută succesiv "i permanent până la s9âr"itul vieţii
:ntreţinutului sau pe durata stipulată :n contract'
De re!ul#% 'n practic#% contractul de 'ntreinere se 'nf#i+ea"# ca un contract de
v(n"are)cump#rare a imo&ilului 'ntreinutului 'n care acesta '+i re"erv# dreptul de
u"ufruct p(n# la sf(r+itul vieii +i 'n care se stipulea"# ca pre 'ntreinerea v(n"#torului pe
durata vieii acestuia.
J F' Delimitarea contractului de întreţinere faţă de alte contracte
.4 Contractul de 'ntreinere pre"int# cele mai multe asem#n#ri cu contractul de rent#
via!er#'
.
Cle sunt :nsă contracte distincte6 care se deosebesc prin aceea căH
a4 renta viageră cuprinde o obligaţie de a da 3o sumă de bani – renta46 :n timp ce contractul
de :ntreţinere conţine o obligaţie de a 9ace 3a presta :ntreţinerea sub toate 9ormele ei4D
b4 creanţa de :ntreţinere este esenţialmente personală6 deci netransmisibilă la altă persoană6
:n timp ce renta viageră este transmisibilă 3cesibilă4D
c4 drepturile creditorului :ntreţinerii nu pot 9i cedate sau supuse urmăririi 3art' 22?G C'civ'4'
24 Delimitarea contractului de 'ntreinere de contractul de v(n"are)cump#rare pre-intă
di9icultăţi atunci când preţul bunului :nstrăinat este atât o sumă de bani6 cât "i :ntreţinere'
,entru cali9icarea acestui contract6 este necesar să se stabilească care este scopul principal
urmărit de părţi la :nc8eierea contractului'
1
(Contractul de :ntreţinere6 ca "i contractul de rentă viageră6 sunt contracte aleatorii6 cu prestaţii succesive' !n
ambele ca-uri6 corelativ obligaţiei uneia dintre părţi6 debitor al prestaţiilor succesive6 poate e;ista6 potrivit convenţiei
intervenite :ntre ele6 obligaţia pentru creditorul acelor prestaţii de a transmite proprietatea unui bun :n bene9iciul
debitorului prestaţiilor' Totu"i6 cele două prestaţii nu sunt identice6 iar ceea ce le deosebe"te este natura obligaţiei de
a 9ace6 esenţialmente personală :n ca-ul contractului de :ntreţinere6 pe când contractul de rentă viageră va cuprinde
o obligaţie de a da') Trib' Suprem6 S'c'6 Deci-ia nr' .2.>I./@@6 &'&'D'6 nr' .2I./@@6 p' F>'
240
!n acest sens6 considerăm că este gre"ită "i de natură a crea con9u-ii sintagma
(vân-are1cumpărare cu clau-a :ntreţineriiA6 de"i ea este 9olosită :n mod curent :n practica
%udiciară'
2
Dac# o&li!aia principal# a do&(nditorului este prestarea 'ntreinerii% contractul va fi
de 'ntreinere% indiferent dac# preul 'n &ani a fost sau nu preci"at 'n contract% pentru c#
elementul aleatoriu caracteristic pentru contractul de 'ntreinere r#m(ne durata vieii
'nstr#in#torului.
Dacă :nsă o cotă indivi-ă din imobil este vândută pe un preţ determinat6 iar cealaltă cotă
indivi-ă a 9ăcut obiectul contractului de :ntreţinere6 e;istă două contracte6 unul de
vân-are1cumpărare "i altul de :ntreţinere6 cuprinse :n acela"i :nscris'
74 Donaia cu sarcini se deose&e+te de donaia cu sarcina 'ntreinerii prin elementul
aleatoriu care se re!#se+te 'n cea de a doua.
!n primul ca-6 sarcina are un obiect determinat 3plata unei datorii etc'46 a cărei :ntindere
3valoare4 este cunoscută :n momentul :nc8eierii contractului de donaţieD :n cel de al doilea6 ea are
ca obiect prestarea :ntreţinerii6 a cărei valoare totală este imposibil de anticipat :n momentul
9acerii donaţiei'
Sarcina 'ntreinerii poate fi stipulat# 'n favoarea donatorului sau 'n favoarea unui ter
5ca" 'n care repre"int# o stipulaie pentru altul% prin care se reali"ea"# o li&eralitate
indirect#6.
!n ambele situaţii esenţiale pentru caracteri-area contractului6 ca 9iind un contract de
:ntreţinere6 suntH obiectul sarcinii donatorului 3prestarea :ntreţinerii4 "i6 :n al doilea rând6 cau-a6
scopul contractului urmărit de donator' Dacă scopul contractului a 9ost intenţia de a asigura
:ntreţinerea bene9iciarului acestuia este un contract de :ntreţinere6 :n timp ce dacă cau-a
contractului a 9ost doar animus donandi 3intenţia liberală46 atunci este vorba despre o donaţie'
=n ca"ul 'n care p#rile au contractat urm#rind avanta$e reciproce% contractul este
contract de 'ntreinere. Disproporia dintre cele dou# prestaii nu transform# 'ntreinerea
'n donaie'
.

Disproporţia celor două prestaţii este e;plicată tocmai de elementul aleatoriu6 durata incertă
a vieţii donatorului6 element esenţial :n contractul de :ntreţinere'
Secţiunea a II-a – 3fectele contractului de întreţinere
J .' 'bligaţiile creditorului întreţinerii
Creditorul 'ntreinerii are o&li!aiile v(n"#torului>
.4 ,&li!aia de a transmite 'ntrein#torului dreptul de proprietate asupra &unului%
mo&il sau imo&il% 'nstr#inat.
ceastă obligaţie 3de a da4 se e;ecută la :nc8eierea contractului de :ntreţinere :n ca-ul
bunurilor mobile6 sau la data :nscrierii contractului de :ntreţinere :n cartea 9unciară'
2
( Contractul de vân-are1cumpărare cu clau-ă de :ntreţinere este un contract nenumit6 cu titlu oneros6 aleatoriu6
bilateral6 consensual "i translativ de proprietate6 căruia i se aplică regulile generale din materia obligaţiilor6 cu privire
la condiţia re-olutorie6 aceasta 9iind sub:nţeleasă6 atunci când una dintre părţi nu1"i :ndepline"te anga%amentul luat'
!ntr1o atare situaţie6 contractul nu se des9iinţea-ă de drept6 ci partea :n privinţa căreia nu s1a e;ecutat anga%amentul
are alegerea 9ie să silească cealaltă parte a e;ecuta contractul6 când aceasta este posibilă6 9ie să ceară des9iinţarea
contractului') Tribunalul Suprem6 S'c'6 Deci-ia nr' .0G2I./G26 (&epertoriu''' pe anii ./G01./G?)6 p' /.'
1
(,entru %usta caracteri-are a contractului de :ntreţinere necesar să se stabilească intenţia părţilor6 care re-ultă din
conţinutul actului6 precum "i din :mpre%urările de 9apt' !n ca-ul :n care se constată că părţile au contractat :n scopul
de a1"i asigura 9iecare câte un avanta%6 "i anume6 una de a primi un bun6 iar cealaltă6 ca o contravaloare a lui6
:ntreţinerea pe toată viaţa6 contractul :nc8eiat este de :ntreţinere "i nu de donaţie') T'S'6 S'c'6 Deci-ia nr' >0GI./@F6
CD'6 p' @7'
241
24 ,&li!aia de a preda &unul transmis 5de a face66 atunci când ea nu a 9ost e;ecutată la
:nc8eierea contractului sau când6 9ire"te6 nu s1a transmis prin contract decât nuda proprietate a
bunului'
74 ,ână la predare6 :ntreţinutul are o&li!aia de a conserva &unul 'nstr#inat'
F4 ,&li!aia de !aranie contra eviciunii +i a viciilor ascunse ale &unului 'nstr#inat'
!ntreţinutul se bucură de privilegiul vân-ătorului'
J 2' 'bligaţiile debitorului întreţinerii
.4 ,rincipala obligaţie a debitorului :ntreţinerii este aceea de acordare a 'ntreinerii 'n
natur# &eneficiarului acesteia.
Debitorul :ntreţinerii datorea-ă creditorului prestaţii stabilite :n mod ec8itabil ţinându1se
seama de valoarea capitalului "i de condiţia socială anterioară a creditorului'
De&itorul este o&li!at 'n special s# asi!ure creditorului 'n -ran#% 'm&r#c#minte%
'nc#l#minte% mena$% precum +i folosina unei locuine corespun"#toare. =ntreinerea
cuprinde% de asemenea% 'n!ri$irile +i c-eltuielile necesare 'n ca" de &oal# 5art. ;;07 alin. 5;6
C.civ.6.
.
=n ca"ul 'n care 'ntreinerea are caracter via!er sau atunci c(nd creditorul decedea"# 'n
cursul duratei contractului% de&itorul are o&li!aia s#)l 'nmorm(nte"e.
!ntreţinerea continuă a 9i datorată :n aceea"i măsură c8iar dacă6 :n cursul e;ecutării
contractului6 bunul care a constituit capitalul a pierit total sau parţial ori "i1a diminuat valoarea6
dintr1o cau-ă pentru care creditorul :ntreţinerii nu este ţinut să răspundă'
Clau-a prin care creditorul :ntreţinerii se obligă la prestarea unor servicii este considerată
nescrisă'
Dac# prestarea sau primirea 'n natur# a 'ntreinerii nu mai poate continua din motive
o&iective sau dac# de&itorul 'ntreinerii decedea"# +i nu intervine o 'nele!ere 'ntre p#ri%
instana $udec#toreasc# poate s# 'nlocuiasc#% la cererea oric#reia dintre p#ri% fie +i numai
temporar% 'ntreinerea 'n natur# cu o sum# de &ani corespun"#toare.
Atunci c(nd prestarea sau primirea 'n natur# a 'ntreinerii nu mai poate continua din
culpa uneia dintre p#ri% instana va ma$ora sau% dup# ca"% diminua cuantumul sumei de
&ani care 'nlocuie+te prestaia de 'ntreinere 5art. ;;/. C.civ.6.
;
1
(!n ca-ul unui contract de :ntreţinere6 noţiunea de :ntreţinere trebuie să primească un :nţeles cât mai cuprin-ător6
debitorul obligaţiei urmând să asigure creditorului alimente6 :mbrăcăminte6 :ncălţăminte6 medicamente6 să1i asigure
:ngri%iri medicale etc' "i6 dacă este ca-ul6 c8iar să1i prepare 8rana "i să1l a%ute la di9eritele treburi gospodăre"ti' !n
absenţa unei clau-e e;prese6 nu are nicio relevanţă că bene9iciarul :ntreţinerii are su9iciente mi%loace materiale6
deoarece obligaţia convenţională de :ntreţinere nu se con9undă cu obligaţia legală6 când acordarea :ntreţinerii
depinde de starea de nevoie a celui :ndreptăţit să o primească') Curtea Supremă de Justiţie6 S'c'6 Deci-ia nr'
2F>2I.//26 (Dreptul)6 nr' .01..I.//76 p' ..0'
2
(C;ecutarea :ntr1un anumit mod a obligaţiei contractuale de :ntreţinere nu poate 9i sc8imbată unilateral de către cel
:ntreţinut6 9ără acordul debitorului obligaţiei de :ntreţinere') T'S'6 Col'civ'6 Deci-ia nr' 2@GI./?>6 (&epertoriul ./?21
./>/)6 p' 7@>'
(Creditorul :ntreţinerii poate cere6 9ie re-ilierea contractului6 9ie trans9ormarea obligaţiei :n despăgubiri ec8ivalente6
care capătă caracterul unei prestaţii periodice' !n ipote-a unui contract de :ntreţinere pe viaţă6 dacă debitorul nu :"i
:ndepline"te obligaţiile ce :i revin6 creditorul poate cere 9ie re-ilierea contractului6 9ie trans9ormarea obligaţiei de
:ntreţinere :n despăgubiri ec8ivalente "i6 cum :ntreţinerea se prestea-ă pe tot timpul vieţii creditorului6 este 9iresc ca
"i despăgubirea să capete aspectul unor prestaţii periodice' Deci6 :ntr1o asemenea situaţie6 nu s1ar putea susţine că
cererea creditorului :ntreţinerii ar avea drept scop stabilirea unor noi clau-e contractuale6 ci scopul lor ar 9i
trans9ormarea obligaţiei de :ntreţinere de%a stabilită prin contract :n despăgubiri ec8ivalente :n bani' !n orice ca-6
instanţa are :ndatorirea de a stabili pe ba-ă de probe dacă debitorul are vreo culpă :n nee;ecutarea obligaţiei de
:ntreţinere') T'S'6 S'civ'6 Deci-ia nr' .G7I./@.6 (!ndreptar)6 p' 20>120@'
(Contractul prin care o persoană :nstrăinea-ă un bun al său :n sc8imbul obligaţiei luate de către dobânditor de a o
:ntreţine este un contract de :ntreţinere6 prin care se creea-ă o obligaţie de a 9ace strict personală6 care nu poate 9i
transmisă altei persoane' !n ca-ul :n care debitorul obligaţiei de :ntreţinere nu1"i :ndepline"te :ndatoririle ce "i1a luat6
creditorul obligaţiei este :ndreptăţit să ceară re-ilierea convenţiei') Trib'Supr'6 S'c'6 Deci-ia nr' ...FI./@>6
(&epertoriu''' ./@?1./G0)6 p' /2'
242
!n toate ca-urile :n care :ntreţinerea a 9ost :nlocuită cu o rentă :n bani6 devin aplicabile
dispo-iţiile care reglementea-ă contractul de rentă viageră'
Dacă prin contractul de :ntreţinere nu s1a convenit alt9el6 obligaţia de plată a rentei rămâne
indivi-ibilă :ntre debitori'
+ocul e;ecutării obligaţiei de :ntreţinere este domiciliul creditorului 3:ntreţinerii46 prin
derogare de la dreptul comun6 plata 9iind portabilă "i nu c8erabilă'
,ărţile pot stabili6 de comun acord6 "i un alt loc de e;ecutare a :ntreţinerii'
=n ca"ul nee9ecut#rii o&li!aiei de 'ntreinere% creditorul ei 5'ntreinutul6 are ale!erea
'ntre a cere re"oluiunea contractului sau e9ecutarea o&li!aiei.
Dacă e;ecutarea :n natură a devenit imposibilă din cau-a culpei debitorului6 instanţa6 la
cererea creditorului6 poate stabili obligaţia de :ntreţinere pentru o sumă de bani plătibilă periodic6
la intervalele stabilite de părţi6 având caracterul de despăgubiri ec8ivalente cu :ntreţinerea
datorată'
Secţiunea a II-a – 8ncetarea contractului de întreţinere
Contractul de 'ntreinere 'nc-eiat pe durat# determinat# 'ncetea"# la e9pirarea acestei
durate% cu e9cepia ca"ului 'n care creditorul 'ntreinerii decedea"# mai devreme 5art. ;;/<
alin. 5.6 C.civ.6.
Atunci c(nd comportamentul celeilalte p#ri face imposi&il# e9ecutarea contractului 'n
condiii conforme &unelor moravuri% cel interesat poate cere re"oluiunea'
.
!n acest ca-6 precum "i atunci când se :ntemeia-ă pe nee;ecutarea culpabilă a obligaţiei de
:ntreţinere6 re-oluţiunea nu poate 9i pronunţată decât de instanţă6 dispo-iţiile art' .02. ne9iind
aplicabile' Orice clau-ă contrară este considerată nescrisă'
2
Dacă re-oluţiunea a 9ost cerută pentru unul dintre motivele prevă-ute mai sus6 o9erta de
:ntreţinere 9ăcută de debitorul pârât după introducerea acţiunii nu poate :mpiedica re-oluţiunea
contractului'
!n ca-ul :n care re-oluţiunea se pronunţă pentru aceste motive6 debitorul :n culpă nu poate
obţine restituirea prestaţiilor de :ntreţinere de%a e;ecutate'
Dreptul la acţiunea :n re-oluţiune se transmite mo"tenitorilor'
&e-oluţiunea contractului de :ntreţinere nu se poate cere când prestarea sau primirea
:ntreţinerii nu mai poate continua din motive obiective sau dacă debitorul :ntreţinerii decedea-ă
"i nu intervine o :nţelegere :ntre părţi'
(Convenţia prin care o persoană se obligă către alta6 ca pentru o sumă de bani primită6 să1i preste-e :ntreţinerea pe
tot timpul vieţii6 constituie un contract de :ntreţinere' Creditorul :ntreţinerii nu poate cere trans9ormarea obligaţiei de
:ntreţinere :ntr1o sumă de bani plătibilă periodic6 când din culpa sa a :mpiedicat e;ecutarea obligaţiei debitorului')
T'S'6 Col'civ'6 Deci-ia nr' /F?I./>26 :n (&epertoriul pe anii ./?21./>/)6 p' 7@@'
1
(&e-oluţiunea contractului de :ntreţinere se poate dispune numai dacă6 din culpa pârâţilor6 reclamantul nu a primit
:ntreţinerea cuvenită6 iar nu "i :n ca-ul :n care obligaţia nu s1a e;ecutat6 total sau :n parte6 din culpa reclamantului ce
solicită re-oluţiuneaD :n ipote-a că pârâţii n1au culpă6 dar acceptă des9iinţarea contractului6 ei sunt :ndreptăţiţi a li se
:ntoarce c8eltuielile 9ăcute6 ce au bene9iciat reclamantului6 căruia i se re:ntoarce locuinţa'
Dacă pârâţii au plătit "i un preţ6 acesta trebuie restituit6 :n ca-ul re-oluţiunii contractului6 c8iar dacă ei sunt :n culpăD
valoarea :ntreţinerii dată reclamantului nu va 9i :nsă restituită pârâţilor dacă se pronunţă re-oluţiunea contractului
din culpa lor6 :ntrucât "i1au asumat acest risc când au :nc8eiat contractul6 cu caracter aleatoriu') T'S'6 S'c'6 Deci-ia nr'
2.@/I./G@6 &'&'D'6 nr' >I./GG6 p' ?G'
(!n principiu6 pentru trans9ormarea obligaţiei de :ntreţinere :n natură :ntr1o obligaţie de a plăti6 la anumite termene6 o
sumă de bani6 egală cu valoarea :ntreţinerii6 este necesar să e;iste consimţământul părţilor'
Dacă6 :nsă6 datorită comportării uneia din părţi6 e;ecutarea :n natură a obligaţiei nu este cu putinţă6 instanţa6 la
cererea celeilalte părţi6 este :ndreptăţită să stabilească obligaţia de :ntreţinere prin ec8ivalent6 trans9ormând1o :n plata
unei sume de bani6 de egală valoare cu :ntreţinerea') T'S'6 S'c'6 Deci-ia nr' .@/FI./G?6 &'&'D'6 nr' ?I./G>6 p' @2'
2
rt' .02. C'civ' prevede că (&evocarea donaţiei pentru ingratitudine "i pentru ne:ndepălinirea sarcinilor nu
operea-ă de drept)'
243
=n lipsa unei stipulaii contrare% o&li!aia de 'ntreinere este indivi"i&il# at(t 'n privina
creditorilor% c(t +i 'n privina de&itorilor.
<ndivi-ibilitatea obligaţiei 9ace imposibilă o e;ecutare parţială a obligaţiei6 de e;emplu6 9aţă
doar de un bene9iciar' &e-oluţiunea va putea 9i cerută "i obţinută de creditorul 9aţă de care
obligaţia de :ntreţinere nu a 9ost e;ecutată6 cu consecinţa re-olvirii :ntregului contract de
:ntreţinere "i a restituirii bunului'
.
!ntreţinerea poate 9i cerută :n totalitate de la oricare dintre debitori6 9ără ca acesta să poată
invoca bene9iciul de divi-iune6 :ntrucât obligaţia de :ntreţinere este indivi-ibilă'
!n sc8imb6 dacă doar unul dintre debitori a prestat :n :ntregime :ntreţinerea6 creditorul
:ntâlnirii nu poate cere re-oluţiunea contractului sub motiv că celălalt debitor nu a prestat
:ntreţinere'
2
Dreptul de 'ntreinere este un drept personal% contractat intuitu persoane+ care se stin!e
prin moartea &eneficiarului% deci netransmisi&il prin succesiune.
Caracterul personal al contractului de :ntreţinere nu poate 9i invocat de părţi pentru a se
opune acţiunii :n revocarea contractului sau acţiunii oblice introduse pentru e;ecutarea sa 3art'
22?/ C'civ'4'
4o+tenitorii nu vor putea cere 'ntrein#torului s# le preste"e 'ntreinere 'n temeiul
contractului 'nc-eiat de acesta cu autorul lor.
Caracterul personal al creanei de 'ntreinere nu influenea"# 'ns# caracterul
patrimonial al aciunii 'n re"oluiunea contractului pentru nee9ecutarea o&li!aiei de
'ntreinere fa# de &eneficiar.
Contractul de :ntreţinere este revocabil :n 9olosul persoanelor cărora creditorul :ntreţinerii le
datorea-ă alimente :n temeiul legii dacă6 prin e9ectul contractului6 el s1a lipsit de mi%loacele
necesare :ndeplinirii obligaţiei de a asigura alimentele 3art' 22>0 alin' 3.4 C'civ'4'
&evocarea poate 9i cerută c8iar dacă nu e;istă 9raudă din partea debitorului :ntreţinerii "i
indi9erent de momentul :nc8eierii contractului de :ntreţinere'
1
(Obligaţia re-ultând dintr1o convenţie de :ntreţinere cu pluralitate de creditori "i debitori este indivi-ibilă' Ca atare6
nu este susceptibilă de e;ecutare parţială6 neputând 9i considerată :ndeplinită decât dacă s1a e;ecutat integral6 9aţă de
toţi bene9iciarii dreptului de :ntreţinere6 după cum "i prestarea obligaţiei numai de către unul din debitori este
liberatorie pentru ceilalţi6 considerându1se :ndeplinită pentru toţi' Drept consecinţă6 nee;ecutarea obligaţiei 9aţă de
unul dintre bene9iciari :ndreptăţe"te pe cel sau pe cei 9aţă de care obligaţia nu s1a :ndeplinit să ceară des9iinţarea
convenţiei "i restabilirea situaţiei anterioare cu privire la :ntregul imobil 3:n speţă6 9iind vorba de :nstrăinarea unui
imobil :n sc8imbul :ntreţinerii4' <nstanţele au dispus :n mod gre"it re-oluţiunea contractului numai cu privire la cota1
parte de proprietate a reclamantei6 bene9iciară a dreptului de :ntreţinere6 9aţă de care obligaţia nu a 9ost :ndeplinită6
de"i se impune des9iinţarea :n :ntregime a convenţiei') T'S'6 S'c'6 Deci-ia nr' >G/I./GG6 &'&'D'6 nr' 2I./G/6 p' >?'
(De vreme ce reclamanta "i soţul ei au transmis proprietatea casei lor :n sc8imbul :ntreţinerii din partea pârâţilor pe
toată durata vieţii transmiţătorilor6 re-ultă că obligaţia de :ntreţinere :n sarcina debitorilor 3dobânditori ai
construcţiei4 este indivi-ibilă6 cu o pluralitate de creditori "i de debitori' "a 9iind6 obligaţia de :ntreţinere nu este
susceptibilă de e;ecutare parţialăD ca atare6 ea nu este considerată :ndeplinită dacă nu s1a e;ecutat integral6 9aţă de
toţi bene9iciarii 3:n speţă6 ambii soţi46 dar prestarea obligaţiei 9aţă de toţi creditorii de doar unul dintre debitori este
liberatorie 9aţă de toţi ace"tia din urmă' Drept urmare6 nee;ecutarea obligaţiei de :ntreţinere 9aţă de unul dintre
bene9iciarii ei 3reclamanta4 :l :ndreptăţe"te pe acesta să solicite des9iinţarea convenţiei "i restabilirea situaţiei
anterioare6 cu privire la :ntregul imobil') T'S'6 S'c'6 Deci-ia nr' ..22I./G@6 &'&'D'6 nr' 7I./GG6 p' >0'
2
(!n ca-ul :n care bunul vândut a 9ost dobândit de doi cumpărători deveniţi coproprietari de la data :ntocmirii
actului6 :mpre%urarea că ulterior numai unul dintre ei a prestat :ntreţinerea con9orm obligaţiei pe care "i1au asumat1o
:mpreună nu este de natură să ducă la re-oluţiunea contractului6 deoarece prestarea :ntreţinerii de către oricare dintre
ei este liberatorie pentru amândoi' ,rin urmare6 :n ca-ul unor soţi cumpărători6 dintre care numai unul a prestat
vân-ătorului :ntreţinerea6 celălalt soţ va putea cere :mpărţirea bunului cumpărat6 rămânând ca :ntinderea drepturilor
9iecăruia asupra bunului să se stabilească :n raport de contribuţia respectivă') T'S'6 S'c'6 Deci-ia nr' F@GI./@G6 :n
C'D'6 p' ??'
(Caracterul personal "i netransmisibil al obligaţiei de :ntreţinere nu e;clude posibilitatea de a 9i e;ecutată prin
mandatar6 după cum nu e;clude nici posibilitatea ca6 pe timpul unei :mpiedicări6 să o e;ecute o altă persoană6 :n
numele celei obligate "i pentru ea6 din proprie iniţiativă' !n oricare din aceste situaţii6 persoana care a prestat
:ntreţinerea poateF pretinde despăgubiri6 9ie :n virtutea mandatului6 e;pres sau tacit6 9ie a gestiunii de interese') T'S'6
S'c'6 Deci-ia nr' .@..I./@.6 &'&'D'6 nr' /I./@.6 p' .>.'
244
!n loc să dispună revocarea contractului6 instanţa de %udecată poate6 c8iar "i din o9iciu :nsă
numai cu acordul debitorului :ntreţinerii6 să :l oblige pe acesta să asigure alimente persoanelor
9aţă de care creditorul are o ast9el de obligaţie legală6 9ără ca :n acest mod să 9ie diminuate
prestaţiile datorate creditorului :ntreţinerii'
Secţiunea a III-a – 8ncetarea contractului de întreţinere
Contractul de 'ntreinere 'ncetea"# la moartea creditorului 'ntreinerii. Este o
consecin# a caracterului s#u intuitu persone.
Contractul de 'ntreinere 'nc-eiat pe durat# determinat# 'ncetea"# la e9pirarea acestei
durate% cu e9cepia ca"ului 'n care creditorul 'ntreinerii decedea"# mai devreme 5art. ;;/<
alin. 5.6 C.civ.6.
Atunci c(nd comportamentul celeilalte p#ri face imposi&il# e9ecutarea contractului 'n
condiii conforme &unelor moravuri% cel interesat poate cere re"oluiunea.
!n acest ca-6 precum "i atunci când se :ntemeia-ă pe nee;ecutarea culpabilă a obligaţiei de
:ntreţinere6 re-oluţiunea nu poate 9i pronunţată decât de instanţă' Orice clau-ă contrară este
considerată nescrisă'
Dacă re-oluţiunea a 9ost cerută pentru unul dintre motivele menţionate mai sus6 o9erta de
:ntreţinere 9ăcută de debitorul pârât după introducerea acţiunii nu poate :mpiedica re-oluţiunea
contractului'
!n ca-ul :n care re-oluţiunea se pronunţă6 debitorul :n culpă obţine restituirea prestaţiilor de
:ntreţinere de%a e;ecutate'
Dreptul la acţiunea :n re-oluţiune se transmite mo"tenitorilor'
.
&e-oluţiunea cpontractului de :ntreţinere nu se poate cere dacă prestarea sau primirea :n
natură a :ntreţinerii nu mai poate continua din motive obiective sau dacă debitorul :ntreţinerii
decedea-ă "i nu intervine o :nţelegere :ntre părţi'
!n aceste ca-uri instanţa poate să :nlocuiască la cererea oricăreia dintre părţi6 9ie "i numai
temporar6 :ntreţinerea :n natură6 cu o sumă de bani corespun-ătoare'
1
(Dreptul de :ntreţinere este un drept personal "i6 ca atare6 netransmisibil prin succesiune6 stingându1se la moartea
bene9iciarului' cest caracter al creanţei de :ntreţinere nu in9luenţea-ă :nsă caracterul patrimonial al acţiunii :n
anularea contractului pentru lipsa consimţământului la :ntocmirea lui' Ca atare6 reclamantul6 ca mo"tenitor al
de9unctei6 poate e;ercita o acţiune :n anularea contractului de :ntreţinere dacă :nţelege ca :n cadrul acesteia să se
discute numai valabilitatea :nc8eierii actului6 9ără a pune :n discuţie "i problema :ndeplinirii obligaţiei asumate')
T'S'6 S' civ'6 Deci-ia nr' @2@I./GG6 &'&'D'6 nr' 2I./G/6 p' >F'
245
Teste !ril#
.. Contractul de 'ntreinere>
a4 este oneros6 comutativ6 translativ de proprietateD
b4 generea-ă o obligaţie de :ntreţinere indivi-ibilă6 dacă :n contract e;istă o pluralitate de
părţiD
c4 cuprinde o obligaţie de a da din partea celui ce prestea-ă :ntreţinerea'
;. *atura $uridic# a contractului prin care o persoan# transmite un &un altei persoane%
'n sc-im&ul unei sume de &ani +i a 'ntreinerii pe via#% este>
a4 contract de :ntreţinereD
b4 contract de vân-are1cumpărare6 dacă prestaţia :n bani repre-intă mai puţin de %umătate din
valoarea bunului transmisD
c4 contract de vân-are1cumpărare'
<. =n ca"ul contractului de 'ntreinere>
a4 debitorul nu se poate libera de e;ecutarea obligaţiei de :ntreţinereD
b4 creditorul :ntreţinerii este ţinut de obligaţia de garanţie a vân-ătorului "i se bucură de
privilegiul prevă-ut de lege :n 9avoarea acestuiaD
c4 debitorul se poate libera de e;ecutarea obligaţiei de :ntreţinere dacă ar 9i prea oneroasă
pentru el6 dar numai dacă se obligă să retransmită :n patrimoniul creditorului bunul sau capitalul
primit 9ără a pretinde restituirea contravalorii :ntreţinerii prestate'
8. Contractul de 'ntreinere este un contract>
a4 consensualD
b4 solemn6 dacă bunul :nstrăinat este un terenD
c4 real'
0. Contractul de 'ntreinere este un contract>
a4 sinalagmaticD
b4 unilateralD
c4 cu titlu onerosD
d4 cu titlu gratuit'
/. Contractul de 'ntreinere este un contract cu>
a4 titlu comutativD
b4 aleatoriuD
c4 intuitu persoaneD
d4 cu e;ecutare dintr1odatăD
e4 cu e;ecutare succesivă'
7. Pentru validitatea contractului de 'ntreinere este necesar ca>
a4 :ntreţinutul să aibă capacitate de e;erciţiu deplinăD
b4 :ntreţinătorul să aibă capacitate de e;erciţiu restrânsăD
c4 atât :ntreţinutul cât "i :ntreţinătorul să aibă capacitate de e;erciţiu deplină'
?. Creana la 'ntreinere este>
a4 transmisibilă la mo"tenitorii :ntreţinutuluiD
b4 netransmisibilă la mo"tenitorii :ntreţinutului6 9iind esenţialmente personalăD
c4 urmăribilă de către creditorii :ntreţinutului'
246
@. =ntreinutul este o&li!at s#>
a4 transmită :ntreţinătorului dreptul de proprietate asupra bunului :nstrăinatD
b4 să :l garante-e pe :ntreţinător contra evicţiunii "i a viciilor ascunse ale bunului :nstrăinatD
c4 să predea bunul transmisD
d4 să predea bunul transmis dacă această obligaţie nu a 9ost e;ecutată la :nc8eierea
contractului6 sau dacă prin contract nu s1a transmis doar nuda proprietate a bunului'
.16 =n ca"ul nee9ecut#rii o&li!aiei de acordare a 'ntreinerii% 'ntreinutul are dreptul s#
cear# instanei>
a4 re-oluţiunea contractului de :ntreţinere6 "i restituirea lucrului transmis6 urmând să restituie
acestuia contravaloarea :ntreţinerii primite până atunciD
b4 re-oluţiunea contractului de :ntreţinere "i restituirea lucrului transmis :ntreţinătoruluiD
c4 e;ecutarea obligaţiei de :ntreţinereD
d4 trans9ormarea obligaţiei de :ntreţinere :n natură :n plata unei sume de bani6 egală ca
valoare cu :ntreţinerea'
... =n ca" de pluralitate de de&itori ori de creditori% o&li!aia de 'ntreinere este>
a4 indivi-ibilă6 :n ca-ul pluralităţii de creditoriD
b4 con%unctă6 :n ca-ul pluralităţii de creditoriD
c4 indivi-ibilă6 :n ca-ul pluralităţii de debitoriD
d4 con%unctă6 :n ca-ul pluralităţii de debitori'
.;. E9ecutarea o&li!aiei de 'ntreinere de c#tre unul din de&itori 5'ntrein#tori6>
a4 stinge obligaţia dacă a 9ost e;ecutată :n :ntregime 9aţă de unul dintre creditoriD
b4 stinge obligaţia dacă a 9ost e;ecutată parţial6 9aţă de unul dintre creditori'
Capitolul IV
Contractul de $oc de noroc
J .' Noţiune
Bocul de noroc +i pariul sunt contracte aleatorii.
Contractul de $oc de noroc este contractul prin care p#rile se o&li!# s# asi!ure una
alteia un c(+ti! determinat 5&ani sau &unuri6 'n funcie de reali"area sau nereali"area unui
eveniment sau fapt care depinde de fora% di&#cia% inteli!ena sau cuno+tinele p#rilor
contractante ori ale altor persoane% sau e9clusiv de -a"ard% element aleatoriu care face s#
e9iste +anse de c(+ti! sau de pierdere pentru toate p#rile contractante.
Contractul de prinsoare sau pariul este contractul prin care p#rile care susin lucruri
contrarii sta&ilesc c# acela care va avea dreptate va primi un c(+ti! determinat 5o sum# de
&ani sau un &un6% partea c(+ti!#toare urm(nd s# fie sta&ilit# 'n mod o&iectiv prin
verificarea susinerilor p#rilor.
Deose&irea 'ntre $oc +i prinsoare este 'n funcie de rolul 'ndeplinit de p#ri 'n reali"area
evenimentului.
Dacă părţile 3sau cel puţin una dintre ele4 au un rol activ6 c8iar dacă re-ultatul depinde de
8a-ard este un contract de %oc6 :n timp ce dacă părţile sunt complet străine de eveniment este o
prinsoare 3pronosticurile sportive4'
De aici% conclu"ia c# pariul este o simpl# varietate a $ocului de noroc.
247
Distincţia :n9ăţi"ată mai sus este mai mult doctrinară "i nu are nici o relevanţă pe planul
e9ectelor contractuluiD 9ie că este un contract de %oc6 9ie că este un contract de prinsoare de pariu6
regimul %uridic al e9ectelor lor este acela"i'
J 2' Definirea şi clasificarea jocurilor de noroc
Art. < din ,.F.D. nr. 77E;11@ define+te $ocul de noroc 5or!ani"at C n.a.6 ca fiind 2acea
activitate comercial# care 'ndepline+te cumulativ urm#toarele condiii> se atri&uie c(+ti!uri
materiale% de re!ul# &#ne+ti% ca urmare a oferirii pu&lice de c#tre or!ani"ator a unui
potenial c(+ti! +i a accept#rii ofertei de c#tre participant% cu perceperea unei ta9e de
participare directe sau disimulate% c(+ti!urile fiind atri&uite prin selecia aleatorie a
re"ultatelor evenimentelor care fac o&iectul $ocului% indiferent de modul de producere a
acestora.
Sunt incluse 'n aceast# cate!orie +i acele activrt#i comerciale 'n care &eneficiarii
premiilor sunt sta&ilii pe &a"a re"ultatelor unor evenimente sau concursuri ce se vor
produce f#r# implicarea or!ani"atorilor.
Organi-area oricărui %oc de noroc implică e;istenţa cumulativă a următoarelor elementeH %oc
"iIsau partidă6 ta;ă de participare sau mi-ă6 9ond de câ"tiguri sau premii6 mi%loace de %oc6
organi-ator6 participanţi'
,rin ta.! de participare direct! se :nţelege suma de bani percepută direct de la participant de
către organi-ator :n sc8imbul dreptului de participare la %oc'
,rin ta.! de participare disimulat! se :nţelege orice sumă :ncasată sau solicitată suplimentar
9aţă de contravaloarea percepută de la aceea"i persoană de acela"i operator economic pentru
vân-area unor bunuri ori produse sau pentru e9ectuarea unor servicii similare ori identice6
indi9erent dacă aceasta este :ncasată sau solicitată direct de către organi-atorul activităţii ori de
către o altă persoană care participă sub orice 9ormă la des9ă"urarea activităţii6 având ca 9inalitate
permisiunea dreptului de participare la %ocul de noroc'
Contractul de %oc de noroc "i pariul se pot :n9ăţi"a ca activităţi neorgani-ate6 de agrement ale
persoanelor 9i-ice 3%ocuri de cărţi6 biliard6 table6 :ntreceri sportive adţ8oc6 rămă"ag cu privire la
producerea unui eveniment viitor etc'4 "i ca activităţi organi-ate6 comerciale 3%ocuri tip casino6
pariuri sportive6 loto1pronosport6 > din F/ etc'4
Organi-area "i e;ploatarea activităţii de %ocuri de noroc pe teritoriul &omâniei constituie
monopol