BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

---------

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG
PHÁP ĐO THIẾT BỊ CỔNG ĐIỆN THOẠI IP DÙNG
CHO MẠNG ĐIỆN THOẠI CÔNG CỘNG
MÃ SỐ: 78-06-KHKT-TC

Chủ trì:
Cộng tác viên:

Phạm Hồng Ký
Vương Thế Bình
Lê Xuân Dũng
Đỗ Đức Thành
Nguyễn Thị Oanh
Đặng Quang Dũng

HÀ NỘI 2006

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG....................................................................................................III
BẢNG 2-1: CÁC THIẾT BỊ ĐANG SỬ DỤNG TRONG MẠNG 171 CỦA VNPT. 10
.........................................................................................................................III
BẢNG 3-2: CÁC THIẾT BỊ CỔNG THOẠI TƯƠNG TỰ CỦA CISCO. 26................III
BẢNG 3-3: CÁC THIẾT BỊ CỔNG THOẠI TƯƠNG TỰ CỦA CISCO. 26................III
BẢNG 5-4: CÁC TIÊU CHUẨN MÃ HOÁ THOẠI 34...................................................III
DANH MỤC CÁC HÌNH.....................................................................................................III
HÌNH 2-1: CẤU TRÚC MẠNG VOIP 178 CỦA VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 7..........III
HÌNH 2-2: SƠ ĐỒ MẠNG VOIP CỦA VNPT 9...............................................................III
HÌNH 3-3: VỊ TRÍ VOIP GATEWAY TRONG MẠNG CÔNG TY [13]. 14................III
HÌNH 3-4: VỊ TRÍ VOIP GATEWAY TRONG MẠNG CÔNG CỘNG [13]. 15.........III
HÌNH 3-5: CẤU TRÚC THIẾT KẾ PHẦN CỨNG THIẾT BỊ CỔNG THOẠI DUNG
LƯỢNG LỚN. 19..........................................................................................IV
HÌNH 3-6: CẤU TRÚC PHẦN MỀM THIẾT BỊ CỔNG THOẠI DUNG LƯỢNG
LỚN 21...........................................................................................................IV
HÌNH 3-7: THIẾT BỊ NORSTAR VOIP GATEWAY 27................................................IV
HÌNH 3-8: VỊ TRÍ CỦA OMNI ACCESS 512 TRONG CẤU HÌNH MẠNG 28..........IV
HÌNH 3-9: THIẾT BỊ LEVELONE VOI-2100 29.............................................................IV
CHƯƠNG 1. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, KẾT QUẢ ĐỀ TÀI..............................................5
1.1 Đặt vấn đề........................................................................................................................5
1.2 Mục tiêu đề tài.................................................................................................................5
1.3 Nội dung đề tài................................................................................................................5
1.4 Kết quả đề tài..................................................................................................................6
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ VOIP VÀ SỰ PHÁT TRIỂN VOIP TẠI VIỆT NAM..7
2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của VoIP.................................................................7
2.2 Tình hình phát triển VoIP tại Việt Nam......................................................................7
2.2.1 Dịch vụ 178 của Viettel - Công ty điện tử viễn thông quân đội.............................7
2.2.2 Dịch vụ 177 của Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài gòn..............8
2.2.3 Dịch vụ gọi 171 của VNPT .....................................................................................9
Quá trình xây dựng mạng lưới..............................................................................9
Các dịch vụ sẽ mở rộng trong tương lai của VNPT...........................................12
Dịch vụ 1717 của VNPT.....................................................................................13
2.2.4 Tổng kết về tình hình phát triển VoIP trong nước................................................13
CHƯƠNG 3. CẤU TRÚC THIẾT BỊ CỔNG THOẠI VÀ MỘT SỐ SẢN PHẨM TRÊN
THẾ GIỚI......................................................................................................15

i

3.1 Vị trí của VoIP Gateway trong cấu hình mạng.........................................................15
3.2 Yêu cầu phát triển của các sản phẩm VoIP...............................................................16
3.3 Cấu trúc thiết bị cổng thoại.........................................................................................17
3.4 Các yêu cầu đối với thiết bị cổng thoại.......................................................................18
3.4.1 Chất lượng và độ tin cậy........................................................................................18
3.4.2 Khả năng mở rộng, nâng cấp.................................................................................18
3.4.3 Độ linh hoạt............................................................................................................19
3.5 Cấu trúc thiết bị cổng thoại.........................................................................................19
3.5.1 Cấu trúc phần cứng................................................................................................19
3.5.2 Cấu trúc phần mềm................................................................................................21
Triệt tiếng vọng...................................................................................................22
Nén tín hiệu thoại................................................................................................23
Xử lý gói..............................................................................................................24
Xử lý tone............................................................................................................24
Hỗ trợ fax và modem...........................................................................................25
Quá trình đóng gói...............................................................................................25
Báo hiệu...............................................................................................................26
Quản lý mạng......................................................................................................26
3.6 Một số thiết bị cổng thoại trên thế giới......................................................................26
3.6.1 Cisco.......................................................................................................................26
3.6.2 Norstar VoIP Gateway- Hãng sản xuất Nortel......................................................27
3.6.2.1 Giới thiệu..................................................................................................27
3.6.2.2 Đặc tính kỹ thuật......................................................................................28
3.6.3 Omni Access 512- Hãng sản xuất ALCATEL........................................................28
3.6.3.1 Giới thiệu..................................................................................................28
3.6.3.2 Đặc tính kỹ thuật......................................................................................29
3.6.4 VOI-2100- Hãng sản xuất LEVEL ONE ...............................................................29
3.6.4.1 Giới thiệu..................................................................................................29
3.6.4.2 Các chức năng chính................................................................................30
3.6.4.3 Đặc tính kỹ thuật......................................................................................30
CHƯƠNG 4. TÌNH HÌNH TIÊU CHUẨN HÓA TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ĐỐI VỚI
THIẾT BỊ VOIP GATEWAY .....................................................................31
4.1 Tình hình tiêu chuẩn hóa trong nước.........................................................................31
4.2 Tình hình tiêu chuẩn hóa ngoài nước.........................................................................31
4.2.1 ITU-T......................................................................................................................31
4.2.2 ETSI........................................................................................................................31
4.2.3 TIA..........................................................................................................................32
4.2.4 IETF........................................................................................................................32

ii

4.3 Kết luận..........................................................................................................................32
CHƯƠNG 5. SỞ CỨ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN.............................................................33
5.1 Các sở cứ........................................................................................................................33
5.1.1 Các khuyến nghị của ITU-T...................................................................................33
5.1.2 Tiêu chuẩn của ETSI..............................................................................................33
5.1.3 Tiêu chuẩn của TIA................................................................................................33
5.1.4 Tiêu chuẩn của IETF..............................................................................................33
5.2 Phân tích tài liệu ...........................................................................................................33
5.2.1 Các khuyến nghị của ITU-T...................................................................................33
5.2.1.1 H.323........................................................................................................34
5.2.1.2 G.732.1.....................................................................................................34
5.2.1.3 G.729........................................................................................................35
5.2.2 Các tiêu chuẩn của ETSI và TIA............................................................................35
5.2.3 Các tiêu chuẩn của IETF.......................................................................................36
5.3 Lựa chọn sở cứ chính...................................................................................................37
5.4 Hình thức thực hiện......................................................................................................37
CHƯƠNG 6. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BẢN DỰ THẢO TIÊU CHUẨN.....................38
6.1 Tên tiêu chuẩn...............................................................................................................38
6.2 Phạm vi áp dụng...........................................................................................................38
6.3 Bố cục tiêu chuẩn..........................................................................................................38
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................................39

DANH MỤC CÁC BẢNG
BẢNG 2-1: CÁC THIẾT BỊ ĐANG SỬ DỤNG TRONG MẠNG 171 CỦA VNPT.......11
BẢNG 3-2: CÁC THIẾT BỊ CỔNG THOẠI TƯƠNG TỰ CỦA CISCO.......................27
BẢNG 3-3: CÁC THIẾT BỊ CỔNG THOẠI TƯƠNG TỰ CỦA CISCO.......................27
BẢNG 5-4: CÁC TIÊU CHUẨN MÃ HOÁ THOẠI..........................................................35

DANH MỤC CÁC HÌNH
HÌNH 2-1: CẤU TRÚC MẠNG VOIP 178 CỦA VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI.................8
HÌNH 2-2: SƠ ĐỒ MẠNG VOIP CỦA VNPT....................................................................10
HÌNH 3-3: VỊ TRÍ VOIP GATEWAY TRONG MẠNG CÔNG TY [13]........................15
HÌNH 3-4: VỊ TRÍ VOIP GATEWAY TRONG MẠNG CÔNG CỘNG [13].................16
HÌNH 3-5: CẤU TRÚC THIẾT KẾ PHẦN CỨNG THIẾT BỊ CỔNG THOẠI DUNG
LƯỢNG LỚN................................................................................................20

iii

...............................................................HÌNH 3-6: CẤU TRÚC PHẦN MỀM THIẾT BỊ CỔNG THOẠI DUNG LƯỢNG LỚN ............22 HÌNH 3-7: THIẾT BỊ NORSTAR VOIP GATEWAY.........................................29 HÌNH 3-9: THIẾT BỊ LEVELONE VOI-2100...............................30 iv .................28 HÌNH 3-8: VỊ TRÍ CỦA OMNI ACCESS 512 TRONG CẤU HÌNH MẠNG..................................................................................................

IEC và một số nước về thiết bị VoIP Gateway dùng trên mạng Viễn thông công cộng. Các nhà sản xuất thiết bị cổng thoại đưa ra tiêu chuẩn thiết bị của mình dựa trên các tiêu chuẩn của các tổ chức tiêu chuẩn hóa như IEC. lượng các thiết bị cổng thoại được sản xuất và sử dụng trên thế giới là khá lớn. các nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông trên thế giới kiểm soát chất lượng thiết bị và dịch vụ liên quan tới VoIP [11. KẾT QUẢ ĐỀ TÀI 1. Điều khó khăn là Bộ BCVT chưa ban hành tiêu chuẩn chính thức nào đối với các thiết bị loại này. các thiết bị cổng thoại đã được sử dụng trong mạng Viễn thông Việt nam. 1. phục vụ cho việc đo kiểm. quản lý thiết bị VoIP Gateway tại Việt Nam. đánh giá chất lượng và chứng nhận hợp chuẩn thiết bị cổng thoại dùng trên mạng Viễn thông công cộng. 13]. Căn cứ vào các tiêu chuẩn đó. Xuất phát từ yêu cầu thực tế.CHƯƠNG 1. 12. Cho đến nay. Hầu hết các thiết bị cổng thoại này đều được nhập từ nước ngoài. Điều đó dẫn tới khó khăn trong công tác quản lý xuất nhập khẩu thiết bị cũng như giám sát chất lượng dịch vụ thoại VoIP.3 Nội dung đề tài • Rà soát. bao gồm: + Các giao thức mạng cần tuân thủ + Phương pháp nén thoại 5 . MỤC TIÊU.2 Mục tiêu đề tài Mục tiêu cần đạt được của đề tài là xây dựng bộ chỉ tiêu kỹ thuật và phương pháp đo. đề tài “Xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật và phương pháp đo đánh giá chất lượng thiết bị cổng điện thoại IP dùng cho mạng điện thoại công cộng” mã số 78-06-KHKT-TC được đề xuất nhằm đưa ra được bộ tiêu chuẩn áp dụng cho công tác quản lý chất lượng thiết bị cũng như dịch vụ liên quan đến VoIP. 1. NỘI DUNG. • Khảo sát tình hình sử dụng. IEEE. • Các yêu cầu chung và đặc tính kỹ thuật của thiết bị VoIP Gateway sử dụng trên mạng công cộng • Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết bị VoIP Gateway.. đánh giá chất lượng thiết bị cổng thoại. ETSI. ITU.1 Đặt vấn đề Công nghệ VoIP bắt đầu xuất hiện từ những năm 90. Hiện nay. ITU-T. tổng hợp các tiêu chuẩn ETSI.

4 Kết quả đề tài • Thuyết minh tiêu chuẩn • Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật và phương pháp đo đánh giá chất lượng thiết bị VoIP Gateway bằng tiếng Việt và tiếng Anh. • Xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật (tiếng Anh + tiếng Việt) 1. 6 .+ Phương thức tạo và tách tone + Các yêu cầu về giao diện mạng • Xây dựng phương pháp đo đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật theo bộ tiêu chuẩn đã xây dựng.

Viettel tiến hành mở thêm các luồng. Tháng 3/1996. Ericsson v. Hiện nay dung lượng mạng 178 đã đạt 30 triệu phút/tháng cho phép thuê bao của 22 tỉnh.2. Sau đó. Với điểm yếu là vùng phủ sóng của dịch vụ 178 chưa được rộng. công ty VocalTec đưa ra sản phẩm phần mềm thoại qua Internet (kết nối điểmđiểm) đầu tiên trên thế giới.. chất lượng dịch vụ 178 chưa hoàn toàn được bảo đảm. nhiều công ty đã đầu tư nghiên cứu và đưa ra các sản phẩm thương mại.1 Dịch vụ 178 của Viettel . thành trong cả nước gọi đến hơn 200 nước trên thế giới. giá cước cuộc gọi trên IP đang trở thành một trong những yếu tố bản lề dẫn tới sự hợp nhất của công nghệ truyền thông thoại. trở nên rất hấp dẫn vì nó cung cấp một giá cước thấp.v. tình trạng thực hiện không thành công cuộc gọi do nghẽn mạng xảy ra nhiều thì nay khách hàng có thể yên tâm về chất lượng dịch vụ. video và dữ liệu.Công ty điện tử viễn thông quân đội Mặc dù là doanh nghiệp đầu tiên cung cấp dịch vụ điện thoại đường dài trong nước và quốc tế sử dụng công nghệ VoIP qua mã số 178 nhưng chỉ hơn một năm sau. Digital.1 Lịch sử hình thành và phát triển của VoIP Trong xã hội thông tin với nền kinh tế toàn cầu thì nhu cầu liên lạc quốc tế ngày càng tăng trong khi đó cước phí của các cuộc gọi đường dài rất cao.. Nếu như những ngày đầu mới triển khai dịch vụ. Thực tế. Sự khả thi trong việc truyền thoại và các tín hiệu cuộc gọi trên mạng Internet đã được chứng thực nhưng việc mang lại các sản phẩm chất lượng cao. IBM. Sun Microsystems. Hiệp hội các nhà sản xuất thoại qua máy tính ECTF đã ra đời nhằm đưa ra các tiêu chuẩn thoại qua Internet. hay VoIP. đồng hạng. Viettel không còn là nhà cung cấp duy nhất dịch vụ này. Viettel nhận thức rõ chỉ có cách thu hút khách hàng bằng chính chất lượng dịch vụ.CHƯƠNG 2. cung cấp dịch vụ nhằm hạn chế thấp nhất hiện tượng nghẽn mạng. VocalTec kết hợp với Dialogic đã đưa ra sản phẩm cổng kết nối PSTN và Internet đầu tiên trên thế giới. TỔNG QUAN VỀ VoIP VÀ SỰ PHÁT TRIỂN VoIP TẠI VIỆT NAM 2. Hiệp hội bao gồm 36 các công ty máy tính & viễn thông hàng đầu trên thế giới như AT&T. 7 . kênh mới.2 Tình hình phát triển VoIP tại Việt Nam 2. Khách hàng đã biết đến những nhà cung cấp khác qua dịch vụ gọi 171 hoặc 177. thiết lập các dịch vụ công cộng. áp dụng công nghệ hiện đại trong việc quản lý mạng lưới. 2. Hỗ trợ giao tiếp thoại sử dụng giao thức Internet (IP). Đầu năm 1995. cũng như thuyết phục người sử dụng dùng chúng thì mới chỉ bắt đầu.

Viettel sử dụng gateway của hãng Clarent Dưới đây là mô hình mô tả cấu trúc mạng VoIP 178 [14]: Hình 2-1: Cấu trúc mạng VoIP 178 của Viễn thông Quân đội 2. Đồng Nai. là dịch vụ điện thoại. Đà Nẵng. chỉ bằng khoảng 44% mức cước liên lạc đường dài đang áp dụng. Quảng Ninh. truyền số liệu.. đường dài trong nước và quốc tế theo giao thức IP với chất lượng tốt và mức cước rẻ.2.. cũng áp dụng hình thức thanh toán trả tiền trước (có và không dùng thẻ) với mức cước thấp hơn hình thức trả tiền sau 30% 8 .. • Đồng thời Dịch vụ 177. Vũng Tàu. Long An. • 177... Vĩnh Long.phục vụ tại các tỉnh thành như Tp.. Sóc Trăng. liên lạc cho nhau và đi tất cả các nước trên thế giới.. Cần Thơ. Hải Phòng. Thừa Thiên Huế. Hà Nội.2 Dịch vụ 177 của Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài gòn Tổng cục Bưu điện đã cấp cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) Giấy phép số 497/2001/GP-TCBÐ và 498/2001/GP-TCBÐ ngày 22/6/2001 để cung cấp dịch vụ viễn thông đường dài trong nước và quốc tế sử dụng giao thức IP.Trong cấu trúc mạng VoIP 178 .. Fax.. HCM.. • Dịch vụ 177.

2.Viễn thông Quân đội: 03 Gateway đặt tại ba điểm Hà Nội. 2. Mô hình mạng của dịch vụ 177 do SPT cung cấp là giống với mô hình mạng của Viettel. phương tiện làm việc).• Các tiện ích và đặc điểm về dịch vụ thoại trên giao thức IP (Dịch vụ 177) :  Chất lượng các cuộc gọi điện thoại IP đường dài chấp nhận được và chi phí thấp.  Triển khai hệ thống nhanh chóng và dễ dàng  Giá thành dịch vụ giảm. chỉ sau hơn hai năm được chính thức triển khai (bắt đầu cung cấp dịch vụ từ ngày 1/7/2001). tất cả các khách hàng trên toàn quốc đều có thể tiết kiệm túi tiền của mình một cách đáng kể. Các đường InterGateway được kết nối với dung lượng 1xE1.3 Dịch vụ gọi 171 của VNPT Từ ngày 22/9/2003. dịch vụ VoIP của VNPT đã được mở tại tất cả các tỉnh. thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. chi phí thiết bị.  Sử dụng tài nguyên có giá thành thấp. dịch vụ “Gọi 171” đã vươn tới mọi nơi. 3 (chuyển lưu lượng quốc tế chiều về cho các tỉnh trong khu vực). Sự kiện VNPT hoàn thành mở dịch vụ Gọi 171 trong nước đến 61/61 tỉnh. báo hiệu sử dụng trong 177 là báo hiệu R2.  Với cấu trúc gói dữ liệu và công nghệ nén tiếng nói cho phép giảm giá thành truyền dẫn. Dưới đây là mô hình mạng cung cấp dịch vụ 171. 9 . Như vậy. thành trên toàn quốc. thành trên toàn quốc thực sự là một trong những nỗ lực đáng ghi nhận trong việc phổ cập loại hình dịch vụ điện thoại giá rẻ đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng nhân dân. Quá trình xây dựng mạng lưới Từ ngày 22/9/2003.  Giảm chi phí vận hành mạng (hạ thấp chi phí bảo dưỡng. Mỗi Gateway kết nối tổng đài HOST của các bưu điện thành phố (cung cấp dịch vụ liên tỉnh) và kết nối với tổng đài TOLL của VTN khu vực 1. giờ đây. Báo hiệu sử dụng trong 178 là báo hiệu C7. Song song với loại hình dịch vụ điện thoại truyền thống. dịch vụ “Gọi 171” trong nước đã được VNPT triển khai trên 61 Bưu điện tỉnh.2. thành trên toàn quốc.

10 .i Mac i Mac i Mac NVS HIYPSTN 01E1 LCUPSTN 01E1 iMac Billing i Ma c SBR/SPE NVS iMa c iMac Billing SBR/SPE iM ac LDAP LDAP 06E1 HCMPSTN 01E1 TNHPSTN STP STP SLT1 HDGPSTN HNIPSTN 01E1 LSNPSTN 01E1 Cisco AS5400/14. Với những gì VNPT đã làm.4E1 Catayst 2948GL3 01E1 01E1 PSTN TCGPSTN SLT-1 STP STP STL-2 Catayst 2948GL3 Cisco AS5400/16E1 01E1 01E1 STL-2 LANPSTN BDGPSTN 4E1 IMUX SC2200 SC2200 Cisco 3640 CIsco 7206VXR Cisco 7206VXR CIsco 3640 SC2200 SC2200 VDC2 IMUX VCD2 01E1 BTNPSTN 04E1 HPGPSTN 02E1 QNHPSTN 02E1 1 03E1 VTCPSTN Cisco AS5400/8E1 2E 1 2E Cisco AS5400/7. Mỗi Gateway kết nối tổng đài HOST của bưu điện thành phố Hà Nội. Bảng 2-1 là danh sách các thiết bị đang sử dụng trong mạng 171 của VNPT. cũng có thể khẳng định rằng.2E1 Hình 2-2: Sơ đồ mạng VoIP của VNPT Ba điểm cung cấp đặt tại 3 điểm chính: Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. VNPT hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu sử dụng của khách hàng với một chất lượng cuộc gọi tốt. thành công ở mức cao nhất. Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng và kết nối qua trung kế “kéo dài” để cung cấp dịch vụ cho các tỉnh thành trong khu vực mà không có POP trực tiếp.2E1 04E1 DNIPSTN NANPSTN THAPSTN 02E1 03E1 02E1 Cisco AS5400/7. thì cho tới nay đã có thể tự tin khẳng định rằng với lưu lượng chuyển tải khoảng 15 triệu phút/tháng. Một điều cần được ghi nhận nữa là dịch vụ “Gọi 171” không chỉ có mức giá phù hợp mà còn có một chất lượng đảm bảo. Nếu như trong những ngày đầu triển khai. dịch vụ “Gọi 171” đã thực sự quen thuộc với nhiều đối tượng khách hàng và chiếm thị phần lưu lượng lớn nhất trong số những doanh nghiệp đang triển khai dịch vụ điện thoại VoIP.2E1 Cisco 3640 CIsco 7204VXR M¹ NG 171 TRONG N¦ í C 01E1 DLKPSTN HUEPSTN GLIPSTN Catayst 2948GL3 01E1 01E1 02E1 DNGPSTN Cisco AS5400/7. Mạng sử dụng báo hiệu C7: sử dụng STP tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. vấn đề chất lượng dịch vụ là một thách thức khá lớn không chỉ đối với VNPT mà cả các doanh nghiệp cùng tham gia cung cấp dịch vụ VoIP giá rẻ.

2E1 VoIP Gateway 1 VDC/VNPT 2 Cisco AS5300/4E1 VoIP Gateway 1 Cisco Systems 3 Cisco 3640 Gatekeeper/Backbone Router 1 VDC/VNPT 4 Cisco 7206 VXR Backbone Router 1 VDC/VNPT 5 Cisco Catalyst 2948 Multi-layer Switch 1 VDC/VNPT H¶i phßng 11 .Bảng 2-1: Các thiết bị đang sử dụng trong mạng 171 của VNPT.4E1 VoIP Gateway 1 VDC/VNPT 8 Cisco 7206 VXR Backbone Router 1 VDC/VNPT 9 Fujitsu PC Server NMS 1 VDC/VNPT 10 Sun E420 RADIUS Server 1 VDC/VNPT 11 IBM XSeries 240 LDAP Server 1 VDC/VNPT 12 IBM XSeries NF8500R Real Time Billing Server 1 VDC/VNPT TPHCM 1 MGC-SC2200/Redundant Media Gateway Controller 1 VDC/VNPT 2 SLT Signaling Link Terminal 2 VDC/VNPT 3 Cisco 3640 Gatekeeper Backbone Router 1 VDC/VNPT 4 Cisco Catalyst 2948G-L3 Multi-layer Switch 1 MCI WorldCom 5 IMUX Inverse Multiplexer 1 VDC/VNPT 6 Cisco Catalyst 3524 Multi-layer Switch 1 VDC/VNPT 7 Cisco AS5400/16E1 VoIP Gateway 1 VDC/VNPT 8 Cisco AS5300/4E1 VoIP Gateway 1 VDC/VNPT 9 Cisco 7206 VXR Backbone Router 1 VDC/VNPT 10 Fujitsu PC Server NMS 1 VDC/VNPT 11 Sun E420 RADIUS Server 1 VDC/VNPT 12 IBM XSeries 240 LDAP Server 1 VDC/VNPT 13 IBM XSeries NF8500R Real Time Billing Server 1 VDC/VNPT §µ N½ng 1 Cisco AS5400/7. Ký hiÖu S¶n PhÈm STT Chøc n¨ng Sè lîng Ghi chó Hµ néi 1 MGC-SC2200/Redundant Media Gateway Controller 1 VDC/VNPT 2 SLT Signaling Link Terminal 2 VDC/VNPT 3 Cisco 3640 Gatekeeper Backbone Router 1 VDC/VNPT 4 Cisco Catalyst 2948G-L3 Multi-layer Switch 1 MCI WorldCom 5 IMUX Inverse Multiplexer 1 VDC/VNPT 6 Cisco Catalyst 3524 Multi-layer Switch 1 VDC/VNPT 7 Cisco AS5400/14.

đã thu hút được nhiều sự quan tâm và sử dụng của khách hàng. Các dịch vụ sẽ mở rộng trong tương lai của VNPT Song song với nỗ lực mở rộng địa bàn phục vụ. Phạm vi sử dụng của dịch vụ cũng ngày được mở rộng hơn. 108 (1080).2E1 VoIP Gateway 1 VDC/VNPT VoIP Gateway 1 VTI VoIP Gateway 1 VDC/VNPT VoIP Gateway 1 VDC/VNPT VoIP Gateway 1 VTI VoIP Gateway 1 VDC/VNPT nam ®Þnh 1 Cisco AS5300/4E1 nghÖ an 1 Cisco AS5400/7.1 Cisco AS5400/7. thành trong cả nước đều có dịch vụ “Gọi 171”. Khách hàng có thể gọi 171 hoặc 1717 từ máy PayPhone đến các thuê bao điện thoại cố định. vô tuyến nội thị. VNPT đã cung cấp thêm dịch vụ gọi đường dài giá rẻ cho các thuê bao di động và dịch vụ “Gọi 1717” (dịch vụ điện thoại VoIP trả tiền trước) vào ngày 7/7/2003. thuê bao di động nội vùng. Bộ Ngoại giao… Và đó cũng là những việc mà VNPT sẽ triển khai tiếp trong thời 12 .2E1 kh¸nh hoµ 1 Cisco AS5300/4E1 b×nh d¬ng 1 Cisco AS5300/4E1 ®ång nai 1 Cisco AS5400/8E1 cÇn th¬ 1 Cisco AS5300/4E1 VoIP Gateway 1 CISCO 2 Cisco AS5300/4E1 VoIP Gateway 1 VDC/VNPT VoIP Gateway 1 VDC/VNPT tiÒn giang 1 Cisco AS5300/4E1 Chúng ta có thế thấy rằng VNPT chủ yếu sử dụng các VoIP Gateway của Cisco loại Cisco AS5300 và AS5400. mạng nhắn tin và mở dịch vụ “Gọi 171” trong nước cho các thuê bao của mạng dùng riêng như mạng của Bộ Quốc phòng. Dịch vụ “Gọi 171” và “Gọi 1717” đã không chỉ được mở tại các thuê bao trả trước. VNPT vẫn chưa đáp ứng được những khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ “Gọi 171” từ các máy PayPhone đến các bàn khai thác viên. hiện tại. các dịch vụ gia tăng giá trị của mạng PSTN. Bộ Công an. Cùng với việc hoàn thành 61/61 tỉnh. Tuy nhiên. nhiều dịch vụ gia tăng tiện ích của VoIP đã được VNPT triển khai phục vụ khách hàng. trả sau mà còn được mở tại các trạm điện thoại công cộng (máy PayPhone). thuê bao di động.

Từ ngày 07/ 07/ 2003. dịch vụ "Gọi 1717" sẽ được triển khai dần trên phạm vi các tỉnh/TP còn lại trong cả nước. Kể từ khi IP chính thức được cung cấp trên thị trường đến nay (sau khoảng 2 năm) bởi 3 nhà khai thác Vietel.gian tới để không ngừng hoàn thiện dịch vụ cũng như có thể đáp ứng được tốt hơn nhu cầu của đông đảo đối tượng khách hàng. 151. chiếm thị 13 . Dịch vụ "Gọi 1717" được cung cấp cho tất cả các đối tượng khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tại tất cả các máy điện thoại cố định (nhà thuê bao. đối với điện thoại đường dài IP trong nước: lưu lượng tăng liên tục và đạt 7.). -Các thuê bao di động Callink. Dịch vụ 1717 của VNPT Khái niệm dịch vụ: Dịch vụ Gọi 1717 là dịch vụ điện thoại đường dài trong nước và quốc tế sử dụng công nghệ VoIP (Voice over Internet Protocol) với hình thức khách hàng mua thẻ để sử dụng. điểm Bưu điện – Văn hoá xã).141. Dịch vụ điện thoại Gọi 1717 do Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam phát triển. VNN999. 143.. MobiFone và các máy Payphone. 107. dịch vụ "Gọi 1717" được cung cấp trên phạm vi 47 Tỉnh/TP hiện đang triển khai cung cấp dịch vụ điện thoại VoIP trả tiền sau (dịch vụ "Gọi 171"). Nếu như năm 1997. -Khách hàng thuộc các mạng dùng riêng (như mạng của Bộ Quốc phòng. Tạm thời chưa cung cấp dịch vụ "Gọi 1717" cho các đối tượng: -Các thuê bao điện thoại di động VinaPhone.5 triệu phút/tháng. Đại lý. các điểm công cộng có người phục vụ như Bưu cục. 110. chiếm 52% tổng lưu lượng điện thoại quốc tế chiều về. Di động Nội vùng. Điện thoại Vô tuyến Nội thị. 2. 101.. quản lý khai thác và kinh doanh. 142.. 105. MobiNet.2. VNN1268. Bộ Ngoại giao. Bộ Công an. VNPT và SPT. VNN1269. Tùy theo tình hình phát triển mạng lưới và thị trường. theo thông báo và hướng dẫn của Tổng công ty. Trước mắt chưa cung cấp cuộc gọi vào các dịch vụ VNN1260.4 Tổng kết về tình hình phát triển VoIP trong nước Thị phần điện thoại IP trong nước đã đạt 48% và IP quốc tế đạt gần 24% chiều đi và 52% chiều về. lưu lượng điện thoại IP trên tổng lưu lượng điện thoại đường dài tại những tỉnh có mở dịch vụ IP (có POP) là khá lớn.145. 106. Lưu lượng IP quốc tế chiều về 6 tháng đầu năm đạt 149 triệu phút. chúng ta mở ra Internet Việt Nam là bước đi thứ nhất thì năm 2000 việc Tổng cục Bưu điện cho phép công ty Vietel cung cấp thử nghiệm dịch vụ điện thoại VoIP là bước đi thứ hai của quá trình mở cửa thị trường viễn thông Việt Nam.

Và hiện nay lưu lượng điện thoại IP quốc tế chiều đi trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 6. trong đó lưu lượng IP quốc tế chiều về trong 6 tháng đầu năm đạt 149 triệu phút. 14 . 178 chiếm 19%). các VoIP Gateway dung lượng nhỏ và đơn giản dùng cho các doanh nghiệp và các công ty có quy mô vừa và nhỏ có khả năng phát triển nhằm mục đích giảm chi phí liên lạc trong nội bộ công ty giữa các ch nhánh đặt ở các vị trí địa lý xa nhau. Một phần nguyên nhân của việc tăng khá mạnh này là do giá cước của điện thoại IP quốc tế giảm khoảng 60% so với điện thoại IDD. trong đó 171 quốc tế của VNPT chiếm thị phần lớn nhất. các VoIP Gateway dung lượng lớn (dùng cho mạng PSTN) chiếm đa số nhằm đáp ứng nhu cầu của đa số người sử dụng cá nhân. tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái (tốc độ tăng trung bình hàng năm là khoảng 13-14%). tiếp đến là 178 quốc tế của Vietel chiếm 8% và 177 quốc tế của SPT chiếm 1%. chiếm 52% tổng lưu lượng điện thoại quốc tế chiều về (171 chiếm 14%. tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. chiếm khoảng gần 24% tổng lưu lượng điện thoại quốc tế chiều đi. chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự chiếm ưu thế rất lớn của VNPT trong công cuộc cạnh tranh với các nhà cung cấp khác khi cung cấp dịch vụ dựa trên công nghệ VoIP. trong đó dịch vụ điện thoại IP của Vietel là phát triển mạnh nhất. Hiện tại. điện thoại IP 178 của Vietel chiếm 25%. Như vậy là tại những tỉnh có POP thì thị phần của các dịch vụ điện thoại đường dài như sau: điện thoại đường dài truyền thống (IDD) chiếm 52%. Thông qua các con số thống kê trên đây. 177 chiếm 19%. Về điện thoại IP quốc tế: tổng lưu lượng chiều đi quốc tế của cả điện thoại IP và điện thoại truyền thống (IDD) trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 30 triệu phút. 171 của VNPT chiếm 21% và 177 của SPT chiếm 2%.9 triệu phút. Trong tương lai. Đối với điện thoại quốc tế chiều về: tổng lưu lượng chiều về 6 tháng đầu năm đạt 293 triệu phút. khoảng 15%.phần 48% (nếu tính trên tổng lưu lượng điện thoại đường dài trong cả nước thì mới đạt 6%).

Chức năng của nó tương tự như PBX. Hình 3-3: Vị trí VoIP Gateway trong mạng công ty [13]. ngoài các giao thức báo hiệu với mạng PSTN như SS7 và 15 . Dung lượng. [13]. các giao thức báo hiệu thiết bị cổng thoại là H. Trong mạng cấu hình như vậy. Trong mạng quy mô cỡ công ty.323 với gatekeeper và các đầu cuối H. công cộng và WAN [12].1 Vị trí của VoIP Gateway trong cấu hình mạng Thiết bị cổng thoại IP là thiết bị định tuyến các tín hiệu thoại được đóng gói giữa các đầu cuối và cung cấp các chức năng liên quan tới thoại khác mà thiết bị cổng số liệu không có.CHƯƠNG 3. Có thể thấy. thiết bị cổng thoại kết nối giữa PBX và thiết bị định tuyến. cấu trúc và các giao thức của MediaGateway trong các mạng công cộng lớn và phức tạp hơn nhiều so với thiết bị cổng thoại trong mạng công ty. Thiết bị này có thể có các giao diện cho các thiết bị thoại tương tự và số (TDM và IP). báo hiệu đường dây hoặc CAS với PBX. thiết bị cổng thoại thường được gọi là MediaGateway. Vị trí của thiết bị cổng thoại như mô tả trong Hình 3-3. và truy nhập tới các mạng thoại chuyển mạch kênh riêng.323. CẤU TRÚC THIẾT BỊ CỔNG THOẠI VÀ MỘT SỐ SẢN PHẨM TRÊN THẾ GIỚI 3. Trong mạng công cộng như mô tả trong Hình 3-4. có chức năng chủ yếu dùng cho để thoại và fax trên giao thức IP nhằm giảm chi phí các cuộc gọi đường dài.

323 mà còn cos MGCP. Hình 3-4: Vị trí VoIP gateway trong mạng công cộng [13].2 Yêu cầu phát triển của các sản phẩm VoIP Mục tiêu cho các nhà phát triển khá đơn giản: bổ sung khả năng gọi điện thoại (cả truyền thoại lẫn báo hiệu) cho các mạng nền IP và kết nối chúng với mạng điện thoại công cộng cũng như các mạng thoại cá nhân để duy trì các chuẩn thoại hiện thời cũng như các đặc tính mà mọi người mong đợi ở một máy điện thoại. Điều này được đòi hỏi ngay trong cả tình trạng tắc nghẽn hay khi nhiều người sử dụng phải chia sẻ các tài nguyên mạng. Megaco (H.248) hay SIP.ISDN các MediaGateway còn có thêm các giao thức báo hiệu VoP không chỉ H.  Mạng IP phải đạt được những chỉ tiêu cần thiết bao gồm giảm thiểu các cuộc gọi bị từ chối. 3. và đứt liên kết. sự trễ trên mạng.  Điều khiển cuộc gọi (báo hiệu) phải làm cho quá trình gọi trở nên trong suốt khiến người gọi không cần biết kỹ thuật nào được sử dụng để thực hiện dịch vụ. 16 . mất gói. Thách thức cho các nhà phát triển sản phẩm phát sinh trong 5 khu vực:  Chất lượng thoại phải tương đương với PSTN. bất chấp các mạng có các cấp QoS khác nhau.

thoại dựa trên gói và hạ tầng mạng số liệu cho phép nhanh chóng đưa vào thị trường các dịch vụ mới và tạo nhiều cơ hội cho nhà phát triển third-party cung cấp các sản phẩm cho nhà cung cấp dịch vụ. Nhờ quá trình hợp nhất các hạ tầng mạng và các ứng dụng quản lý mạng. an toàn. Các yếu tố đóng góp vào sự phát triển tăng tốc của công nghệ này là: • Độ khả thi của công nghệ VoP.  Quản lý hệ thống. Một số nhà cung cấp công bố hạ tầng mạng mới sẽ dựa trên công nghệ gói tạo ra một mạng hội tụ có thể chuyển tải cả thoại và số liệu. thoại dựa trên gói đã phát triển rất nhanh từ những trình diễn công nghệ thành một phần của các mạng và dịch vụ thế hệ mới. Thoại dựa trên công nghệ chuyển mạch gói có nhiều ưu điểm so với chuyển mạch kênh. Yêu cầu về băng thông cho cuộc gọi được giảm một cách đáng kể nhowg các kỹ thuật phát hiện tiếng nói (VAD) và sử dụng các bộ CODEC tỉ lệ bit thấp. Dựa trên các tiêu chuẩn mở. • Các công nghệ truyền tải.  Cuộc chạy đua tạo ra các sản phẩm VoIP phù hợp với một dải rộng các cấu hình của người sử dụng mới chỉ bắt đầu.3 Cấu trúc thiết bị cổng thoại Công nghệ thoại trên gói (Voice over Packet -VoP) đã phát triển rất nhanh chóng cho phép chuyển tải các dịch vụ thoại và số liệu thế hệ mới. các mạng sẵn có cần được hỗ trợ QoS và các dịch vụ công cộng toàn cầu cần được thiết lập. Các chuẩn phải được thông qua và thực thi. VAD loại bỏ các khoảng lặng trong quá trình hội thoại. • Công nghệ dựa trên bộ vi xử lý tín hiệu số với công suất tiêu thụ thấp. các gateway cung cấp giao diện IP và PSTN dung lượng cao phải được triển khai. địa chỉ hoá và thanh toán phải được cung cấp. Liên kết dịch vụ PSTN/VoIP bao gồm các gateway giữa các môi trường mạng thoại và dữ liệu. chi phí hoạt động được giảm đi đáng kể từ 40 đến 50%. • Khả năng phối hợp hoạt động và quá trình tiêu chuẩn hóa.. thường chiếm 40% lượng thông tin thoại được phát đi. tốt nhất là được hợp nhất với các hệ thống hỗ trợ hoạt động PSTN (OSS). Vốn đầu tư cho hạ tầng mạng dựa trên cơ sở công nghệ chuyển mạch gói nhỏ hơn đáng kể so với hạ tầng mạng tương dương dựa trên công nghệ chuyển mạch kênh. 3. Trong vài năm. ví dụ đường dây thuê bao số.. Các bộ CODEC giảm lượng băng thông đối với các cuộc gọi từ 64 kbps tới 8 kbps. mật độ kênh có thể mở rộng. 17 .

• Độ linh hoạt. Trong hầu hết các trường hợp. tạo gói. • Khả năng mở rộng nâng cấp.4 Các yêu cầu đối với thiết bị cổng thoại Đối với các nhà cung cấp dịch vụ. Các chức năng này đòi hỏi kiến trúc thiết bị chắc chắn và chính xác khi khai thác. Các thiết bị cổng thoại được phát triển để đáp ứng theo nhu cầu từ thiết bị truy nhập tích hợp 2 cổng cỡ nhỏ (IAD) cho hộ gia đình tới các thiết bị cổng dung lượng lớn được sử dụng thay thế tổng đài nội hạt (class 5). Các chức năng như quá trình xử lý tone. Ứng dụng thứ hai là chuyển tải lưu lượng thoại trên các mạng số liệu của các nhà cung cấp dịch vụ để giảm đáng kể chi phí cho truyền tải lưu lượng thoại.Các nhà cung cấp dịch vụ phải cung cấp nguồn điện và làm mát theo các hướng dẫn công nghiệp (ví dụ NEBS quy định công suất cực đại là 1275W cho một ô 23 inch có làm mát bắt buộc). Khả năng mở rộng đòi hỏi các thiết bị cổng thoại xử lý lưu lượng cao mà không làm suy giảm chất lượng thoại. 3. 18 . phát hiện tiếng nói (cùng với khả năng tạo tạp âm nhân tạo) và triệt tiếng vọng là bí quyết giải pháp để đáp ứng các yêu cầu chất lượng. 3.2 Khả năng mở rộng.1 Chất lượng và độ tin cậy Các tiêu chuẩn đối với chất lượng thoại VoIP và độ tin cậy mạng tương tự như đối với mạng thoại truyền thống. Sự thiếu một trong các chứ năng trên sẽ dẫn tới giảm chất lượng dịch vụ so với dịch vụ đường dài truyền thống.Các ứng dụng VoP ban đầu nhằm vào việc cung cấp các dịch vụ thoại đường dài giá thành thấp. nâng cấp Khả năng mở rộng mạng VoP đáp ứng yêu cầu lưu lượng lớn là điều kiện tiên quyết đối với các nhà cung cấp dịch vụ có thể phát triển tốt hạ tầng mạng dựa trên công nghệ chuyển mạch gói. mật độ bị giới hạn bởi các yêu cầu về nguồn đối với toàn bộ hệ thống.4. ba yêu cầu chính đặt ra đối với thiết bị cổng thoại là: • Chất lượng và độ tin cậy. Đối với các nhà phát triển hệ thống. Điều này đặt ra một áp lực ngày càng tăng đối với các nhà cung cấp thiết bị cổng thoại khả năng hỗ trợ hàng ngàn kênh thoại trên mọt cấu trúc phần cứng nhỏ quyết định đến xu hướng đánh giá mật độ mức hệ thống. Một trong các ứng dụng ban đầu đó là truyền tải lưu lượng thoại đường dài giữa các thành phố có lưu lượng thoại cao.4. Khách hàng mong muốn chất lượng dịch vụ như đối với các mạng thoại truyền thống mà không quan tâm tới công nghệ dưới đó. 3.

5. Sự phát triển của thị trường các thiết bị cổng voice/fax over Packet (V/FoP) dẫn tới sự xuất hiện của ba dòng thiết bị chính: các thiết bị cổng nhà thuê bao (CPE).1 Cấu trúc phần cứng Chi phí.tiêu chuẩn thiết kế đặc biệt quan trọng này có thể được đáp ứng bằng giải pháp mà tối ưu thiết kế về theo công suất và diện tích trong khi vẫn đảm bảo các chức năng. Các chức năng dựa trên phần mềm cho phép các nhà phát triển hệ thống chiếm ưu thế trong thị trường cạnh tranh. • Các chức năng phần mềm quyết định chức năng của thiết bị. từ các hệ thống nhỏ trong nhà thuê bao đến các hệ thống dung lượng lớn trong mạng Viễn thông công cộng.. công suất tiêu thụ. chuyển tiếp fax) cho phép nhà cung cấp dịch vụ bổ xung các dịch vụ mới mà không phải thay thế và chi phí thêm cho thiết bị.3 Độ linh hoạt Độ linh hoạt bao hàm khả năng thêm các dịch vụ mới và đáp ứng với sự phát triển của các tiêu chuẩn.5 Cấu trúc thiết bị cổng thoại Trong thoại IP. 3. • Các khả năng quản lý mạng hướng tới độ khả dụng và xử lý cao. Chỉ tiêu công suất trên kênh thoại là tham số quyết định. Kiến trúc của các thiết bị cổng thoại dựa trên các giải pháp hỗ trợ các tính năng hơn cả thoại điều chế xung mã (PCM) (các chức năng như CODEC tốc độ thấp. Cấu trúc thiết bị cổng thoại dung lượng lớn được quyết định bởi các yếu tố quan trọng sau: • Công suất tiêu thụ trên kênh thoại. Do vậy. thiết bị cổng thoại có vai trò chính chuyển đổi các tín hiệu TDM sang dạng gói và ngược lại. được tính theo miliwatt/kênh. Hiệu suất kém có thể gây ra sử dụng không hiệu quả không gian nhà xưởng dẫn đến chi phí khai thác vận hành cao.4. hình minh họa thiết kế cấu trúc phần cứng thiết bị cổng thoại bao gồm các module sau: 19 . các đánh giá về cấu trúc. chỉ tiêu tính năng quan trọng nhất không phải là số kênh thoại trên chip mà là công suất trên số kênh thoại. và diện tích phải được đánh giá trên cơ sở hệ thống tổng thể và là hàm các chức năng và các khả năng mà hệ thống có thể cung cấp. bộ nhớ. 3. Độ linh động của giải pháp sẽ được xác định từ các khía cạnh mật độ. định tuyến. như quy mô của các nguồn DSP. • Sự phân chia hệ thống bao hàm quá trình tập hợp các gói. 3. • Chi phí trên kênh thoại bao gồm chi phí phần cứng/phần mềm và chi phí sở hữu trí tuệ. các thiết bị cổng cho doanh nghiệp cỡ nhỏ và vừa (SME) và thiết bị cổng dung lượng lớn cho các nhà cung cấp dịch vụ phát triển các mạng dựa trên gói.

• Các modul giao tiếp mạng chuyển mạch công cộng (PSTN). Tùy thuộc vào ứng dụng và vị trí của thiết bị. • Báo hiệu mạng VoP: H. Báo hiệu mạng ISDN.• Modul diều khiển và giám sát cảnh báo (M&C).323 20 . CHức năng này bao hàm việc cấu hình thiết bị trên cơ sở kênh thoại. Giao diện PSTN DS-n Khối xử lý cuộc gọi Khối cảnh báo M&C Điều khiển Khối PSTN I/F OC-n Báo hiệu Lưu lượng qua khối chuyển mạch Khối chuyển mạch TDM Khối VoP/UP Khối Luồng gói tin PSTN I/F Giao diện gói OC-n Ethernet Gói thoại/fax/số liệu Dòng TDM (nối tiếp hoặc gói AAL1) Điều khiển và báo hiệu Hình 3-5: Cấu trúc thiết kế phần cứng thiết bị cổng thoại dung lượng lớn. Modul M&C thực hiện chức năng giám sát mạng tổng thể của thiết bị. tạo báo cáo bản ghi cuộc gọi và xử lý các cảnh báo. các chức năng phối hợp hoạt động giữa mạng PSTN và mạng gói. • Các modul VoP/universal port (UP). Modul xử lý cuộc gọi thực hiệt việc thiết lập và giải phóng cuộc gọi. thiết bị có thể thực hiện các báo hiệu sau: • Báo hiệu thoại PSTN: Hệ thống báo hiệu số 7. • Giao diện nền. • Các modul giao diện mạng gói. thu thập trạng thái và các tham số thống kê. • Các modul xử lý cuộc gọi.

Tùy thuộc vào ứng dụng. • Hỗ trợ fax và modem. các nhà chế tạo thiết bị có thể cho ra đời các sản phẩm thiết bị cổng thoại dung lượng cao có thể xử lý hơn 100. Hình 3-6 minh họa cấu trúc phần mềm thiết bị cổng thoại dung lượng lớn. Ngày nay.000 kênh thoại trên 1 giá thiết bị. Trong nhiều trường hợp. Tùy thuộc vào cấu trúc. Có nhiều chức năng mà thiết bị cổng thoại dung lượng cao phải thực hiện được là: • Triệt tiếng vọng. Các modul giao diện PSTN cung cấp giao diện tới mạng PSTN. Giao diện mạng gói bao gồm nhiều luồng quang cho ATM cũng như gói trên SDH (hoặc SONET) và các giao diện FE hay GiE.MGCP. Thông thường.5. Hai mạng phổ biến nhất là ATM và IP. các giao diện PSTN đối với thiết bị cổng thoại bao gồm các kênh T-1 hoặc E-1.2 Cấu trúc phần mềm Phần mềm là một thành phần quan trọng của các hệ thống thiết bị cổng thoại dung lượng lớn. • Quá trình xử lý tone. • Nén tín hiệu thoại. • Quá trình tạo gói • Hỗ trợ báo hiệu. 21 . quá trình xử lý cuộc gọi có thể là xử lý tập trung hay xử lý phân tán với các modul VoP xử lý các mức thấp của các giao thức báo hiệu. Megaco SIP Các dịch vụ BLES (Broadband local emulation services) của ATM. yêu cầu quan trọng là thiết bị hỗ trợ cả thoại trên ATM (VoA) và thoại trên IP (VoP) trên cở sở từng cuộc gọi để hộ trợ phối hợp hoạt động giữa IP và ATM. Các modul giao diện mạng gói cung cấp giao diện tới mạng chuyển mạch gói. 3. Modul chuyển mạch thực hiện việc định tuyến các tế bào/các gói qua hệ thống. Các card đường dây sẽ thêm các các thông tin mào đầu tương ứng mà hệ thống chuyển mạch sẽ sử dụng để định hướng các tế bào/các gói tới giao diện bên ngoài/card đường dây thích hợp. thiết bị cổng thoại có thể là lỗi ATM hay IP hoặc lai ghép ATM-IP. • Phần mềm xử lý gói.

V. thông kê) Khối xử lý thoại Lõi thời gian thực BIOS Hình 3-6: Cấu trúc phần mềm thiết bị cổng thoại dung lượng lớn Triệt tiếng vọng Một trong các yếu tố quyết định VoP chất lượng cao là phải có bộ triệt tiếng vọng tốt mà có thể loại gần như hoàn toàn được tiếng vọng. Trong các mạng gói. Các yêu cầu về chất lượng trệt tiếng vọng được quy định trong các khuyến nghị của ITU-T.165. Trong mạng POST.17.38.168.728 G.1 A G. V.711 G. các yêu cầu khắt khe hơn được cho trong khuyến nghị G. Chuyển tiếp FAX Khối bơm dữ liệu (DPU) V.722 G. trạng thái. do vậy đòi hỏi các kỹ thuật triệt tiếng vọng là một phần của giải pháp VoP. tiếng vọng có thể chấp nhận được do trễ nhỏ hơn 50 ms. ngay cả trong mạng POST thông thường. và khó nhận ra tiếng vọng do các trắc âm thông thường mà máy điện thoại tạo ra.30) Thoại Bộ xóa tiếng vọng (ECU) Khối phát hiện âm Độ lợi Phát Trao đổi Khối tạo âm tần Phát hiện tiếng Độ lợi thu Báo hiệu Khối giao diện chuyển tiếp giao thức Fax T.• Quản lý mạng.29. AAL7 Khối mã hóa thoại G. tải phần mềm.21 Khối giao diện PCM Giao diện PC M Kĩ thuật sao Fax (T.723. Các tiêu chuẩn này cung cấp một loạt các bài đo chất lượng nhưng khong mô tả cách thức thực hiện bộ triệt tiếng vọng.729E GSM Khối giao thức thoại được đóng gói Khối playou t thoại Khối điều khiển mạng RTP AAL1 AAL2 Báo hiệu: CAS. tiếng vọng trở thành vấn đề do trễ truyền dẫn hầu hết lớn hơn 50 ms. Một bộ triệt tiếng vọng tốt phải các các đặc điểm sau: 22 . tiêu chuẩn ban đầu cho các bộ triệt tiếng vọng là ITU-T G. CCS Bộ phát hiện âm tần Tạo và phát hiện ID người gọi Tới khác khối khác Khối tích hợp phần mềm (SIU) Framework cho hoạt động đa chức năng Quản lý mạng SDP (cấu hình.

• Được chấp nhận trên thị trường. Tín hiệu thoại nén với tốc độ bit thấp là yêu cầu đối với các thiết bị truy nhập băng rộng.168 và các yêu cầu khắt khe hơn trong tương lai như tiêu chuẩn ITU EC G. • Các cuộc gọi từ máy di động-tới-máy di động. tiếng vọng dư thấp. Khả năng điều khiển nhiễu nền cao và nhiễu nền biến đổi. Chỉ tuân thủ G. • Kiểm soát tốt hiện tượng hai bên nói cùng một lúc (double talk).165/G.168 không đảm bảo rằng EC sẽ hoạt động tốt trong các tình huống thực tế. • Xử lý tốt khi có sự xuất hiện của các mạch 4 dây và suy hao sai động thấp Nén tín hiệu thoại Quá trình mã hóa 64 kbps theo G. như là : • Truyền tín hiệu thoại trên các modem cáp và các ứng dụng vô tuyến cố định ở đó có sự chia sẻ môi trường từ thiết bị thuê bao tới đầu cuối. trong đó yếu tố băng thông ràng buộc theo hạ tầng. • Thuật toán triệt tiếng vọng phải có thời gian hội tụ nhanh. • Thị trường truyền tải thoại internet mới xuất hiện. Điều này là có thể do có băng thông lớn trong cấu trúc và kỹ thuật PCM này yêu cầu công suất tiêu thụ trên kênh thoại nhỏ hơn so với các kỹ thuật nén thoại tốc độ thấp (LBR) dẫn đến các mật độ tích hợp cao với chi phí thấp từ quan điểm thiết bị.• Loại bỏ hầu hết tiêng vọng.711 được sử dụng rộng rãi cho các thiết bị cổng thoại dung lượng lớn. tại đó bản thân tín hiệu thoại đã được nén và không mong muốn chuyển đỏi luật mã hóa (do giảm chất lượng thoại và tăng trễ xử lý). • Tuân thủ khuyến nghị G. phát hiện chính xác hiện tượng doule-talk mà không bị phân kỳ hay xén tín hiệu thoại và kiểm soát tốt nhiễu nền cũng như nhiễu băng hẹp.168-2002 . 23 . Bao gồm loại bỏ tiếng vọng khi bắt đầu cuộc gọi cũng như ngăn ngừa bất kỳ sự xuất hiện của bất kỳ dạng tiếng vọng nào trong thời gian cuộc gọi diễn ra. chuyển tiếp cuộc gọi.165/G. • Kiểm soát tốt tạp âm nền. ở đó đường dây thuê bao khá xa so với tổng đài nội hạt. • Các kênh thoại trên các ứng dụng DSL.. • Có khả năng bám nhanh theo các thay đổi của đường tiếng vọng yêu cầu đối với các dịch vụ hội nghị.. Bao hàm việc không xén tín hiệu thoại lúc bắt đầu cúng như kết thúc tín hiệu thoại khi cả hai cùng nói.

• Thích nghi đối với các trễ thấp nhất. • Không có suy giảm chất lượng khi tất cả các kênh đều hoạt động Xử lý gói Quá trình xử lý gói tín hiệu thoại nhằm khắc phục các tác động của những yếu tố suy giảm chất lượng mạng tới tín hiệu thoại. Sau đây là những yếu tố quyết định đối với các thiết bị cổng thoại dưng lượng lớn: • Tách tone tin cậy (không phát hiện sai. trễ và rung pha. chúng ta cần xem xét các yếu tố sau: • Có thể thay đổi cấu hình quá trình đóng gói để đạt được độ linh động tối đa. Các yếu tố này bao gồm: mất gói. • Có thể định cấu hình linh hoạt và cung cấp các thông số thống kê quản lý mạng. Đối với quá trình nén thoại. 24 . • Nén thoại băng rộng ở đó các thuật toán mới đáp ứng triển vọng chất lượng thoại gói tốt hơn so với thoại PSTN.. đối với VoP chất lượng cao.. • Phát hiện nhanh để giảm thiểu trễ và ngăn ngừa dò tone trong băng mà có thể dẫn tới quá trình phát si tone tại đầu xa.. trễ biến đổi gây ra méo tín hiệu định thời tín hiệu thoại ban đầu. Các thuật toán này cần thực hiện các chức năng sau: • Bù mất gói.• Nội dung âm thanh internet được lưu trữ/phát dưới dạng số liệu được nén tương thích với các chương trình máy tính cá nhân. các cuộc gọi bằng thẻ tín dụng. • Cần có VAD riêng cho các CODEC không hỗ trợ VAD. Xử lý tone Quá trình xử lý tone là yếu tố thiết yếu để thiết lập và giải phóng cuộc gọi cũng như điều khiển các chức năng như truy nhập voice mail. Do vậy. cần thiết phải có các thuật toán xử lý gói tín hiệu thoại. • Thường trú trong DSP để tăng khả năng mở rộng hệ thống. phát hiện modem và các tne trng quá trình thoại. • Quá trình tạo nhiễu nhân tạo (CNG) cùng chung với VAD. • Các yêu cầu phát hiện khác nhau dựa trên ứng dụng mạng và cấu trúc hệ thống: các số được bấm. không mất khả năng phát hiện). phát hiện fax.

• Hỗ trợ tách và tạo tone hai chiều trong các trường hợp ở đó thiết bị thuê bao (CPE) không thực hiện các chức năng này.28 (TCP/IP).. AAL-2 (ATM). • Giao thức chuyển tiếp modem: thoả thuận.21. Chuyển tiếp fax cung cấp dịch vụ fax thời gian thực tin cậy giữa hai máy fax tương tự trên mạng chuyển mạch gói. Thiết bị cổng thoại thực hiện các chức năng chuyển tiếp fax phải kiểm soát được các tác động của trễ. V..17. Các kỹ thuật riêng thường được thực hiện để tăng cường khả năng phối hợp hoạt động giữa các máy fax khác nhau khi có trễ lớn và các yếu tố ảnh hướng khác của mạng chuyển mạch gói. ví dụ thay thế tổng đài nội hạt. Do đó. Trong các trường hợp hệ thống không cung cấp đủ PCM speed-up. điều khiển thông lượng. V. các tiêu chuẩn này đang được đề xuất. trong đó. Quá trình chuyển tiếp fax bao hàm các chức năng sau: • Phát hiện các modem fax: V. Quá trình chuyển tiếp modem bao hàm các chức năng sau: • Phát hiện các modem: ví dụ V. kiểm soát lỗi. Hỗ trợ fax và modem Một trong các chức năng quan trọng của hệ thống VoP là phỏng tạo đầy đủ PSTN. hệ thống phải hỗ trợ chuyển tiếp fax và modem. V.90. rung pha mạng và mất gói trong khi ngăn ngừa các máy fax khỏi mất định thời.34 .. Các quá trình này hoạt động tốt trên các mạng không có mất gói hay trễ/rung pha vượt quá tiêu chuẩn. Hiện tại. • Các giao thức chuyển tiếp fax: T. các hệ thống này cần thiết phải xử lý tín hiệu fax và modem cùng với tín hiệu thoại. hệ thống VoP gửi chuyển tiếp tất cả các số liệu trên một kênh đó nhưu luồng PCM 64 kbps giữa hai điểm đầu cuối. không có tiêu chuẩn phối hợp hoạt động đối với quá trình chuyển tiếp modem. Quá trình đóng gói Quá trình đóng gói các mẫu tín hiệu thoại được thực hiện trong DSP nhằn đáp ứng yêu cầu về khả năng mở rộng và độ linh hoạt: 25 . Thiết bị cổng thoại tại hai đầu cuối của mạng gói phỏng tạo các máy fax tương tự như là chúng kết nối trực tiếp với nhau qua kết nối PSTN. dựa vào việc phát hiện ra tín hiệu fax hay modem. • Các giao thức phỏng tạo máy fax: tuỳ thuộc nhà cung cấp thiết bị.27ter.29. các mạng (đặc biệt các mạng VoP) đôi khi xảy ra mất gói (nhỏ hơn 1%) dẫn tới việc các modem phát lại.38 và AAL-2 được đưa ra để phối hợp hoạt động giữa các thiết bị của các nhà cung cấp khác nhau. Tín hiệu fax và modem có thể được xử lý bằng kỹ thuật “PCM speed-up”. thậm chí gây hỏng cuộc gọi. V. Các giao thức tiêu chuẩn như T.

quá trình xử lý tone hai chiều.1 Cisco 26 . Quản lý mạng Yếu tố cơ bản đối với một hệ thống thông tin bất kỳ là khả năng phát hiện. COT. • Xử lý các âm thông báo dịch vụ (hướng TDM hay gói). • AAL-2. • G.6. Đây à khả năng để định tuyến từ mạng gói tới mạng gói. SS7. • AAL-1xN (cho các luồng tín hiệu hội nghị truyền hình). các tone của quá trình thực hiện cuộc gọi.• VoP (RTP/RTCP). • Báo cáo trạng thái và các tham số thống kê trên kênh. MF R1/R2. • Hỗ trợ CAS và CCS để giảm tải host để có thể mở rộng và nâng cấp. bao hàm thiết lập thông tin như mã quôc gia. Yêu cầu đặt ra đối với quản lý mạng lag: • Đặt cấu hình trên cơ sở từng kênh thoại. • Hỗ trợ báo hiệu cùng kênh (CAS): quá trình xử lý các bit CAS. Các chức năng bao hàm: • Toàn bộ các khả năng tạo và phát hiện tone: DTMF. cách ly và khắc phục các sự cố càng nhanh càng tốt để giảm tới mức nhỏ nhất hay loại bỏ các tác động đến đối tượng sử dụng. Tính năng quan trọng khác được hiểu là chuyển mạch kênh mạng.729AB. Báo hiệu Hỗ trợ quá trình báo hiệu là điều thiết yếu của phần mềm DSP. 3. Quá trình định tuyến có thể bao gồm khả năng chuyển đổi mã tải tín hiệu thoại và/hoặc thay đổi dạng gói thoại như minh hoạ sau: • VoP (RTP)↔ AAL-2.6 Một số thiết bị cổng thoại trên thế giới 3.726 ↔ G. Quá trình này cần được cung cấp trên cơ sở từng kênh để hỗ trợ thiết bị kết nối mạng lai ATM/IP. • Hỗ trợ báo hiệu kênh chung: HDLC. MPT (SS7). • Các khả năng giám sát và dò tìm theo thời gian thực • Hỗ trợ kiểm tra đường dây.

Bảng 3-3: Các thiết bị cổng thoại tương tự của Cisco. Cisco là hãng chiếm thị hần rất lớn trong lĩnh vực sản xuất thiết bị VoIP [1].2 Norstar VoIP Gateway.6. Theo quan niệm của Cisco các dòng sản phẩm gateways là lớp dưới của cấu trúc hạ tầng mạng AVVID (Architecture for Voice.Video.2.6.Theo thống kê. 3. Bảng 3-2 và Bảng 3-3 mô tả các dòng sản phẩm thiết bị cổng thoại của Cisco Bảng 3-2: Các thiết bị cổng thoại tương tự của Cisco.Hãng sản xuất Nortel 3. and Data).1 Giới thiệu 27 .

Hình 3-7: Thiết bị Norstar VoIP Gateway 3.38 -Triệt tiêu âm vọng G.711.4 kbps với đường truyền T.6. làm chức năng chuyển các cuộc điện thoại hoặc fax giữa mạng PSTN và mạng gói IP.729a&b -Voice Activity Detection với Comfort Noise -Type I Caller ID cho tên và các số -Group III fax nâng lên đến 14.3.1.2.1 Giới thiệu Modun Omni Access 512 chuyển mạch thoại Alcatel cung cấp các cổng H. cung cấp một kết nối Ethernet 10/100 BaseT với mạng LAN.Norstar VoIP Gateway là thiết bị bên ngoài được nối với hệ thống Norstar có thể nâng lên 4 tuyến thoại bằng analog. G. 28 .Hãng sản xuất ALCATEL 3.323 v2 -10/100 base-T auto-sensing Ethernet -IP QoS sử dụng Diffserv -Gatekeeper * Đặc tính mạng điện thoại -Mã hoá G.323 VoIP cho mạng IP.723.6.6. G.168 3.2 Đặc tính kỹ thuật * Đặc tính mạng IP -H.3 Omni Access 512.

VOI-2100 truyền dữ liệu thoại trên mạng IP trong khi vẫn duy trì kết nối với hệ thống điện thoại analog.165.723.6.Thiết bị mã hoá thoại theo các chuẩn G.Hãng sản xuất LEVEL ONE 3.931 Q. G. ISDN BRI * Triệt tiêu âm vọng G. G. Analog FXO và FXS. 29 .Hình 3-8: Vị trí của Omni Access 512 trong cấu hình mạng 3.2 Đặc tính kỹ thuật * Giao thức H.6. G.4 VOI-2100.4.711.168.Với các ưu thế về công nghệ.323v2 tương thích với các thiết bị dung Version 1 * Mã hoá G.SIG: ECMA 142 * Cổng đầu vào Cổng thoại VSD RJ-45 Cổng thoại VSD RJ-45 Cổng thoại VSD RJ-11 3.1 Giới thiệu LevelOne VOI-2100 là thiết bị VoIP analog được thiết kế theo giao thức SIP cung cấp các giải pháp kết nối dịch vụ băng rộng để có chất lượng thoại cao.729 A/B và G. G.729a * Giao diện Telco T1/E1.711.3.1.723.6. G.168 * Tín hiệu giao thức thoại ISDN: Q.

0 (RFC 3261) 30 .2 Các chức năng chính * Các cổng 1FXS+ 1FXO RJ-11 * 2 cổng 10/100 Mbps RJ-45: 1xWAN.6.729A/B * Trịêt tiêu âm vọng G.4. 1xLAN * Bộ định tuyến tích hợp IP-Sharing * Giao thức thoại SIP v2.4.Hình 3-9: Thiết bị LevelOne VOI-2100 3.168 và Voice Activity Detection (VAD) * Nhận biết và khởi tạo âm DTMF * Cấu hình dựa trên trình duyệt Web * Nâng cấp thông qua TFTP 3.3k/ 5.723.711(A-law/μ-law) và G.3 Đặc tính kỹ thuật * Giao diện mạng 1 cổng 10/100BaseTX RJ-45 LAN 1 cổng 10/100BaseTX RJ-45 WAN * Giao diện điện thoại 1 cổng FXS RJ-11 nối với điện thoại thông thường 1 cổng FXO RJ-11 nối với điện thoại thông thường * Bộ xử lý điều khiển CPU: MIPS-X5 unified RISC và lõi DSP 384K byte on-chip RAM 16K byte tích hộ cache Flash Memory: 2MB * Voice Protocol SIP v2.1 (6. G.3k).6.0 (RFC3261) * Mã hoá thoại G.

03-1996...711 “Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies”.) 4. xu hướng các doanh nghiệp nhỏ sử dụng thiết bị cổng thoại với dung lượng nhỏ thay cho các PABX để tiết kiệm chi phí liên lạc quốc tế và giữa các chi nhánh nội bộ công ty tại các vị trí địa lý cách xa nhau sẽ phát triển. 4. ETSI đưa bản tiêu chuẩn 31 .CHƯƠNG 4.. các thiết bị này đều nhập từ nước ngoài như Cisco A3640. truyền dẫn.3 and 6.729a “Reduced complexity 8 kbit/s CS-ACELP speech codec”. mã hóa .. Các khuyến nghị của ITU-T liên quan tới các thiết bị cổng thoại là:  ITU-T Rec H.3 kbit/s”.của ITU-T. đã có rất nhiều hãng chế tạo thiết bị cổng thoại. Trong tương lai. Bộ BCVT chưa ban hành tiêu chuẩn nào đối với thiết bị cổng thoại. 11-1996  G. 07-2003  ITU-T Rec G.1 “Dual rate speech coder for multimedia communications transmitting at 5. Tiêu chuẩn thiết bị của các hãng chủ yếu dựa trên các tiêu chuẩn về giao diện. Hiện nay ETSI cũng chưa đưa ra được một tiêu chuẩn riêng cho thiết bị cổng thoại. 11-1988..2. Hiện nay. Tháng 11 năm 2004. Hiện tại trong nước đã sử dụng một số loại thiết bị cổng thoại trên mạng công công.723.2 ETSI Các tiêu chuẩn của Viện tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (ETSI) cho các hệ thống truyền dẫn và chuyển mạch chủ yếu dựa trên phân cấp số tốc độ 2048 kbps và luật mã hóa PCM tín hiệu thoại là luật A. ETSI (cho Châu Âu) và TIA (vùng Bắc Mỹ.  G.729 “Coding of speech at 8 kbit/s using conjugate-structure algebraiccode-excited linear prediction (CS-ACELP)” 03-1996  G. theo thống kê. Cisco là hãng có thị phần lớn nhất về các thiết bị loại này. TÌNH HÌNH TIÊU CHUẨN HÓA TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ VoIP GATEWAY 4.2.1 ITU-T Hiện tại ITU-T chưa đưa ra một khuyến nghị riêng nào cho các thiết bị cổng thoại.2 Tình hình tiêu chuẩn hóa ngoài nước Trên thế giới. Cisco AS5300. 4. Do vậy gây ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý thiết bị và chất lượng dịch vụ.323 “Packet-based multimedia communications systems”.1 Tình hình tiêu chuẩn hóa trong nước Trong chương 2 chúng ta đã đề cấp đến tình hình phát triển dịch vụ VoIP ở Việt Nam.

32 . Cũng như hai tổ chức tiêu chuẩn trên. Để có được một bản tiêu chuẩn đầy đủ riêng cho thiết bị cổng thoại.  RFC 2327 “SDP: Session Description Protocol” Tuy nhiên. có một số tiêu chuẩn liên quan khác:  RFC 2205 “Resource ReSerVation Protocol (RSVP)”...  Các tổ chức tiêu chuẩn hóa trên thế giới chưa đưa ra tiêu chuẩn riêng nào cho thiết bị cổng thoại. cần phối hợp nhiều tiêu chuẩn riêng.  RFC 1889 “RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications”. các tiêu chuẩn này có nội dung tương tự được bao hàm trong H. TIA cũng không có tiêu chuẩn riêng nào đối với thiết bị cổng thoại.Harmonized Pan-European/North-American approach to loss and level planning for voice gateways to IP based networks” 11-2004 4. 4.  Hai tổ chức tiêu chuẩn hóa ETSI và TIA đã đưa ra được tiêu chuẩn hài hòa về truyền dẫn của thiết bị cổng thoại.2. Với tên đầy đủ:  ETSI ES 202 020 V1. Ngoài ra.3. ETSI và TIA. Các chỉ tiêu kỹ thuật tiêu chuẩn về mã hóa. Transmission and Quality Aspects (STQ).mới nhất về các chỉ tiêu truyền dẫn cho thiết bị cổng thoại hòa hợp với các chỉ tiêu truyền dẫn đối với thiết bị cổng thoại của khối Bắc Mỹ.4 IETF IETF cũng không có tiêu chuẩn riêng nào cho thiết bị VoIP Gateway.. báo hiệu.1 “Speech Processing.3 Kết luận  Các tiêu chuẩn thiết bị của các hãng sản xuất thiết bị cổng thoại dựa trên các tiêu chuẩn giao diện. của ITU-T.323. Tháng 4 năm 2002 TIA ban hành tiêu chuẩn về truyền dẫn đối với thiết bị cổng thoại:  TIA-912 “Voice Gateway Transmission Requirements ” 04-2002 4.3 TIA Các tiêu chuẩn của TIA cho các hệ thống truyền dẫn và chuyển mạch chủ yếu dựa trên phân cấp số tốc độ 1544 kbps và luật mã hóa PCM tín hiệu thoại là luật µ.2. báo hiệu của thiết bị cổng thoại được dựa trên các tiêu chuẩn đã có của ITU-T. Tiêu chuẩn của IETF có tầm quan trọng nhất đối với các nhà chế tạo và sản xuất thiết bị Voice Gateway là tiêu chuẩn về báo hiệu SIP:  RFC 3261 “SDP: Session Description Protocol” (2002). mã hóa thoại.

11-1996  G.  RFC 2327 “SDP: Session Description Protocol” 5.3 Tiêu chuẩn của TIA  TIA-912 “Voice Gateway Transmission Requirements ” 04-2002 5. 2543 “Session Initiation Protocol” (2002). 11-1988.3 kbit/s”.323 “Packet-based multimedia communications systems”.  G.1 Các khuyến nghị của ITU-T 33 .3.1.723.  RFC 2205 “Resource ReSerVation Protocol (RSVP)”.2 Tiêu chuẩn của ETSI  ETSI ES 202 020 V1. SỞ CỨ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 5.729a “Reduced complexity 8 kbit/s CS-ACELP speech codec”. 07-2003  ITU-T Rec G. nên việc xây dựng tiêu chuẩn cho thiết bị cổng thoại phải dựa trên các tiêu chuẩn sau:  Tiêu chuẩn về truyền dẫn  Tiêu chuẩn về báo hiệu  Các tiêu chuẩn về nén thoại 5.1. 03-1996.1 “Speech Processing.3 and 6. 5.729 “Coding of speech at 8 kbit/s using conjugate-structure algebraiccode-excited linear prediction (CS-ACELP)” 03-1996  G.711 “Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies”.1 Các sở cứ Do không có một tiêu chuẩn riêng nào cho thiết bị cổng thoại.1 Các khuyến nghị của ITU-T  Khuyến nghị H.1 “Dual rate speech coder for multimedia communications transmitting at 5.1.CHƯƠNG 5.  RFC 1889 “RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications”.2. Transmission and Quality Aspects (STQ).2 Phân tích tài liệu 5.1.Harmonized Pan-European/North-American approach to loss and level planning for voice gateways to IP based networks” 11-2004 5.4 Tiêu chuẩn của IETF  RFC 3261.

323 Nhiều nhà chế tạo thiết bị cổng thoại áp dụng khuyến nghị ITU-T H.261.323 (hoặc một phần) đối với các sản phẩm của mình.1 được phác thảo với ý định cho thoại có hình tốc độ thấp. Khuyến nghị H. khuyến nghị H.245 được áp dụng để định dạng luồng audio.722. thiết bị đầu cuối H.729. khuyến nghị H. Ngoài ra.225. nghĩa là nó phải hỗ trợ chức năng trộn âm thanh.245 về khả năng các thiết bị đầu cuối. Khuyến nghị này trở thành tiêu chuẩn cho việc phát triển VoIP trong mạng cục bộ. Sau khi hoàn thành các thoả thuận theo H.323 phải có bộ mã hoá và giải mã thoại.263.1. và MPEG-1 audio. Các tiêu chuẩn mã hoá/giải mã khác được chỉ ra trong khuyến nghị H. Yêu cầu tối thiểu là phải hỗ trợ quá trình mã hoá luật A và luật µ theo khuyến nghị G.711.723.323 đối với VoIP bao gồm rất nhiều chỉ tiêu kỹ thuật.5. G.323 là G. Video Codecs Nếu thiết bị đầu cuối hỗ trợ video.323 phải mã hoá và giải mã các luồng video theo định dạng QCIF quy định trong khuyến nghị H.2.4 kbit/s và 5. Đối với các ứng dụng như vậy. G.732. bao gồm gateway. Audio Mixing Trong dịch vụ hội nghị đa điểm. các thiết bị đầu cuối có thể phát đi đồng thời nhiều luồng audio tới một thiết bị đầu cuối. 5.323 phải có khả năng thể hiện tín hiệu audio tổng hợp tới đối tượng sử dụng. một số khuyến nghị seri H được bao hàm trong khuyến nghị này là H.2.0 và H.245. các yêu cầu 34 . các thủ tục bắt tay.1. thủ tục thoại cần thiết khi thực hiện một cuộc gọi VoIP. Do vậy thiết bị đầu cuối H. Khuyến nghị H. Thiết bị đầu cuối phải có khả năng phát và thu các luồng audio khác nhau.1 H. video như sau: Speech Codecs Tất cả các đầu cuối H.1 Khuyến nghị ITU-T G.723. có thể có nhiều tuỳ chọn nhưng các bộ mã hoá video phải tuân thủ các chỉ tiêu kỹ thuật trong khuyến nghị H.323 của ITU-T đưa ra cấu trúc của một mô hình VoIP cần thiết.245 được áp dụng cho quá trình bắt tay ban đầu giữa các thiết bị để xác định thuật toán mã hoá âm thanh.723.3 kbit/s. Khuyến nghị G.261 hay H.2 G. G.728.323 đặt ra các yêu cầu đối với các bộ mã hoá thoại. Khuyến nghị H.1 quy định tiêu chuẩn kỹ thuật cho các bộ mã hoá giải mã tín hiệu thoại có hai tốc 6.

Bảng 5-4 so sánh các tiêu chuẩn mã hoá thoại [18] Bảng 5-4: Các tiêu chuẩn mã hoá thoại Tiêu chuẩn G.729A.125 0. như là một phần của họ các tiêu chuẩn H. Bộ mã hoá kênh có khả năng mở rộng về tốc độ bit và được dành cho các ứng dụng đa phương tiện di động.3 3. Các tiêu chuẩn này cũng được áp dụng chung đối với tất cả các nhà sản xuất thiết bị cổng thoại ở Châu Âu cũng như vùng Bắc Mỹ.1 CSA-CELP 8 4.5 Các khuyến nghị G.729 có hai phiên bản G. Khuyến nghị G.324. 5. trong đó quy định các mức suy hao và truyền dẫn cho các thiết bị cổng thoại châu Âu hài hòa với các quy định của tiêu chuẩn TIA-912 năm 2002 cho các thiết bị cổng thoại vùng Bắc Mỹ.0 Độ phức tạp 1 10 50 Trễ (ms) 0.1.729 Khuyến nghị G. Canada sử dụng luật µ trong khi đó Châu Âu và các nước khác sử dụng luật A. Sự khác nhau trong quy định về mức và suy hao nửa kênh và toàn kênh của hai tiêu chuẩn này là luật mã hóa PCM tín hiệu thoại. Bắc Mỹ.723.2.723. phiên bản ban đầu phức tạp hơn so với G. Nội dung của hai tiêu chuẩn này quy định các mức truyền dẫn đối với thiết bị cổng thoại Tiêu chuẩn ES 202 020 được cập nhật năm 2004. sử dụng các khuyến nghị trên của ITU-T làm sở cứ cho việc đề xuất tiêu chuẩn báo hiệu và mã hóa thoại đối với thiết bị cổng thoại là hoàn toàn phù hợp.711 G.729A thì ít phức tạp hơn so với G.125 0. phiên bản G.1. Nhật.729A G.3 4.3 G.0 15 ACELP 6.0 4. 5.2. Annex C của khuyến nghị G.1 quy định kỹ thuật mã hoá kênh mà có thể áp dụng cho các bộ mã/giải mã tín hiệu thoại 3 tốc độ.729 and G.729 G.về trễ không ít nghiêm ngặt hơn vì trễ mã hoá tín hiệu video thường lớn hơn so với trễ mã hoá tín hiệu thoại.729 và G.1.711.726 G. G.723.625 G.8 30 15 25 37.723 đưa ra các quy định đầy đủ cho các bộ nén thoại trong thiết bị cổng thoại.723.728 Loại mã hoá PCM ADPCM LD-CELP Tốc độ (kbit/s) 64 32 16 MOS 4. Các mức lối vào và suy hao sẽ tác động trực tiếp tới dải động của các bộ CODEC sử dụng các luật mã 35 .729 được áp dụng cho các ứng dụng có trễ thấp. Do đó.2 Các tiêu chuẩn của ETSI và TIA Hai tiêu chuẩn của ETSI và TIA liên quan đến thiết bị cổng thoại là ES 202 020 và TIA-912.

Tuy nhiên. nên lựa chọn tiêu chuẩn ETSI 202 020 làm sở cứ cho việc quy định tiêu chuẩn truyền dẫn đối với thiết bị cổng thoại. cần tham khảo bố cục và các phương pháp đo trong TIA-912 để có được bản tiêu chuẩn hoàn thiện. UPD hay RSVP. ngoài ra tiêu chuẩn này còn có các phụ lục hướng dẫn phương pháp đo. Điều này có ảnh hưởng lớn tới chất lượng thoại.. Tiêu chuẩn của IETF có tầm quan trọng nhất đối với các nhà chế tạo và sản xuất thiết bị Voice Gateway là tiêu chuẩn về báo hiệu SIP.323. SIP. Hiện nay. 5. Sau nhiều năm cùng tồn tại. Sự khác nhau chủ yếu đầu tiên giữa H. SIP và H. Một điểm quan trọng nữa là khả năng tích hợp hệ thống và nâng cấp thiết bị ngày càng cao.1. tiêu chuẩn TIA-912 có bố cụ rõ ràng và chi tiết hơn so với tiêu chuẩn ES 202 020. hai tổ chức tiêu chuẩn hóa ETSI và TIA chỉ đưa quy định về các nức và suy hao nhằm đảm bảo chất lượng thoại khi cuộc gọi được thực hiện trên phạm vi toàn cầu. SIP là giao thức dựa trên text như HTTP và SMTP. Cũng chính vì lý do đó. các nhà chế tạo thiết bị có thể tích hợp cả hai loại giao thức 36 . Quá trình mã hóa này có ưu điểm là kích thước các bản tin nhỏ nhưng tăng thêm phần phức tạp xử lý. Sự khác nhau quan trọng khác là SIP được chấp thuận được bởi một số nhà cung cấp thiết bị chính trong cả công nghiệp PC và Viễn thông. là tương đương hoặc được bao hàm trong H. được thiết kế để có khả năng mở rộng trên Internet và hoạt động theo cách giữa các miền sử dụng các tiện ích và các chức năng của Internet..3 Các tiêu chuẩn của IETF Các tiêu chuẩn của IETF được đưa ra dưới dạng các tiêu chuẩn mở RFC (Request For Comment) có đặc điểm thay đổi và cập nhật rất nhanh.323 và SIP.323 được phát triển bởi ITU-T.323 và SIP là kỹ thuật mã hóa của giao thức. suy hao phản xạ.hóa khác nhau.2.. H. Phần sau sẽ tập trung vào phân tích và đánh giá giữa hai tiêu chuẩn chính H. Các tiêu chuẩn khác như trở kháng.. Một số các tiêu chuẩn khác về SDP. phù hợp với tình hình sử dụng các thiết bị Viễn thông trên mạng Việt nam chủ yếu theo các tiêu chuẩn Châu Âu. để đảm bảo khả năng phối hợp hoạt động và có thể áp dụng được đối với nhiều chủng loại thiết bị cổng thoại. mỗi giao thức đã chấp thuận một số tính năng hữu ích của nhau. tái sử dụng quá trình báo hiệu ISDN.của hai tiêu chuẩn này tương tự nhau và phù hợp với các khuyến nghị của ITU-T. trong khi đó H. được phát triển bởi IETF với triển vọng hướng tới Internet. Thực tế.323 sửa dụng các bản tin mã hóa ANS. Như vậy. Tuy nhiên. Nội dung và thực thi của nó phản ánh sự thừa kế và nền tảng PTSN.323 ngày càng có nhiều điểm tương đương về chức năng.

4 Hình thức thực hiện Bộ tiêu chuẩn được biên soạn theo phương pháp chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn quốc tế tương đương với hình thức biên soạn lại.3 and 6. - Gồm các chỉ tiêu kỹ thuật và phương pháp đo đánh giá được trình bày rất khoa học. 37 . Transmission and Quality Aspects (STQ). căn cứ vào giới hạn phạm vi thực hiện của đề tài. căn cứ vào mục đích. các nội dung của tài liệu này: - Đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về nội dung đã đăng ký trong bản đề cương. 072003 [2] ITU-T Rec G.Harmonized Pan-European/North-American approach to loss and level planning for voice gateways to IP based networks” 11-2004 [7] TIA-912 “Voice Gateway Transmission Requirements ” 04-2002 Ngoài ra. 5.723. 03-1996. yêu cầu của đề tài.729a “Reduced complexity 8 kbit/s CS-ACELP speech codec”.729 “Coding of speech at 8 kbit/s using conjugate-structure algebraic-codeexcited linear prediction (CS-ACELP)” 03-1996 [4] G. rõ ràng và ngắn gọn.323 “Packet-based multimedia communications systems”.711 “Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies”. 111988.H.3 kbit/s”.1 “Dual rate speech coder for multimedia communications transmitting at 5. 11-1996 [5] G. [3] G. Nội dung tiêu chuẩn quốc tế được chuyển thành nội dung của bản dự thảo tiêu chuẩn phù hợp với quyết định 27/2001 QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện ban hành ngày 09 tháng 01 năm 2001.1 “Speech Processing.3 Lựa chọn sở cứ chính Dựa trên các sở cứ đã đưa ra và những phân tích từng sở cứ. 5.3. nhóm thực hiện đề tài lựa chọn sở cứ chính là: [1] ITU-T Rec H. [6] ETSI ES 202 020 V1.323 và SIP vào cùng lúc trong thiết bị của họ cho dù SIP là tiêu chuẩn mở và liên tục cập nhật.

ký hiệu và chữ viết tắt 4. ĐỊNH NGHĨA SUY HAO TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 . nhóm thực hiện đề tài thống nhất tên tiêu chuẩn là: “Thiết bị cổng thoại IP dùng cho mạng điện thoại công cộng . Định nghĩa. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BẢN DỰ THẢO TIÊU CHUẨN 6. PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỤ LỤC B.CHƯƠNG 6.Yêu cầu kỹ thuật” 6. Phạm vi áp dụng 2. Tiêu chuẩn này làm sở cứ cho việc đo kiểm và chứng nhận hợp chuẩn thiết bị cổng thoại nối với mạng điện thoại công cộng. Yêu cầu kỹ thuật PHỤ LỤC A. 6. thảo luận và rút kinh nghiệm sau các lần hội thảo. Tài liệu tham chiếu chính 3.3 Bố cục tiêu chuẩn Tiêu chuẩn được xây dựng với bố cục như sau: 1.1 Tên tiêu chuẩn Qua quá trình nghiên cứu. QUY ĐỊNH MỨC SUY HAO THOẠI PHỤ LỤC C.2 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật cho giao diện và giao thức kết nối thiết bị cổng thoại với các mạng điện thoại công cộng.

1 “Speech Processing. Cisco AVVID and IP Telephony Design and Implementation. Prentice Hall.TÀI LIỆU THAM KHẢO [0] http://www.MGCP [0] ETSI ES 202 020 V1.htm [0] http://www.html [0] RADCOM H.al.vn/webplus/viewer.com/pbook/VoIP.thanhtra. 1999 39 . Transmission and Quality Aspects (STQ).voipsupply.323 SET standard 03/1998 [0] ITU-T H.729 Coding of speech at 8 kbit/s using conjungate.323.3. Vioce over IP.asp?pgid=5&aid=437 [0] Robert Padjen et..php [0] http://www.2003 [0] Voice over IP Fundamentals (2000) [0] IP Telephony Cookbook (2004) [0] http://www.SIP [0] IETF RFC 2705.com/end-markets/wireline/voip/wil-voip.altera.“Gateway Control Protocol” [0] ITU-T G.“Packet-based multimedia communications systems” [0] ITU-T H. Syngress 2001 [18] Uyless Black.gov.structure algebraiccode-excited linear-prediction (CS-ACELP) [0] IETF RFC 2543.protocols.Harmonized Pan-European/North-American approach to loss and level planning for voice gateways to IP based networks” 11-2004 [0] TIA-912 “Voice Gateway Transmission Requirements ” 04-2002 [0] Implementing Voice Over IP .711 – PCM of voice frequencies [0] ITU-T G.com/manufacturers..248 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful