P. 1
E-Book No.8 Хайлтын системийн оновчлол гэж юу вэ?

E-Book No.8 Хайлтын системийн оновчлол гэж юу вэ?

Views: 531|Likes:
Published by The New Media Group

Google, Yahoo, Bing зэрэг хайлтын системүүдэд таны хувийн болон байгууллагын цахим хуудас өртдөг эсэхийг та мэдэх үү? Энэхүү цахим номноос та хайлтын системийн оновчлол нь ямар ач холбогдолтой болох болон байгууллагын маркетингд энэхүү ойлголт нь ямар үүрэг гүйцэтгэдэг талаар олж уншина уу.

Google, Yahoo, Bing зэрэг хайлтын системүүдэд таны хувийн болон байгууллагын цахим хуудас өртдөг эсэхийг та мэдэх үү? Энэхүү цахим номноос та хайлтын системийн оновчлол нь ямар ач холбогдолтой болох болон байгууллагын маркетингд энэхүү ойлголт нь ямар үүрэг гүйцэтгэдэг талаар олж уншина уу.

More info:

Published by: The New Media Group on May 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2015

pdf

text

original

Facebook - Like << Өмнөх хуудас Twiter - Retweet Дараагийн хуудас >>

1
Хайлтын системийн оновчлол гэж юу вэ?
08
ХАЙЛТЫН
СИСТЕМИЙН ОНОВЧЛОЛ
ГЭЖ ЮУ ВЭ?
Facebook - Like << Өмнөх хуудас Twiter - Retweet Дараагийн хуудас >>
2
Хайлтын системийн оновчлол гэж юу вэ?
08
Хайлтын системийн оновчлол гэж юү вэ?
Цахим хуудас яагаад хайлтын системийн оновчлолыг сайжруулсан байх хэрэгтэй вэ?
Õàéëòûí ñèñòåì ÿàãààä õàéëòûí ñèñòåìèéí îíîâ÷ëîëã¿éãýýð öàõèì õóóäñûã òàíüäàãã¿é âý?
Õàéëòûí ñèñòåì õýðõýí àæèëëàäàã âý?
Õàéëòûí ñèñòåìèéí ìàðêåòèíã ÿàãààä ÷óõàë âý?
Ò¿ëõ¿¿ð ¿ã
.......................................................................................................................................................
...............................................................................
......................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
3
3
3
4
6
7
АГУУЛГА
Facebook - Like << Өмнөх хуудас Twiter - Retweet Дараагийн хуудас >>
3
Хайлтын системийн оновчлол гэж юу вэ?
08
Õàéëòûí ñèñòåìèéí îíîâ÷ëîë (SEO) ãýäýã íü õàéëòûí ñèñòåìýýð äàìæóóëàí öàõèì õóóäñàíä îðæ èðæ áóé
õàíäàëòûã íýìýãä¿¿ëýõèéí òóëä ãàäààä áà äîòîîä õ¿÷èí ç¿éëñèéã ñàéæðóóëàõ èäýâõèòýé ¿éë àæèëëàãàà þì.
Google, Bing, Yahoo! ãýñýí ¿íäñýí àðèëæààíû õàéëòûí ñèñòåì¿¿ä íü öàõèì õóóäàñíû èõýíõ õàíäàëòûã ¿¿ñãýäýã.
Õýðýâ òàíû öàõèì õóóäàñ áîëîí ò¿¿í äîòîðõ ìýäýýëýë õàéëòûí ñèñòåìä á¿ðòãýãäýýã¿é áîë õàéëòûí ñèñòåì
àøèãëàí òàíàé öàõèì õóóäñààð çî÷èëæ, õ¿ññýí ç¿éëýý îëæ àâàõ îëîí õ¿íèéã àëäàæ áàéíà ãýñýí ¿ã þì.
Òàíû öàõèì õóóäàñ àãóóëãà, ¿éë÷èëãýý, á¿òýýãäýõ¿¿í, ýñâýë ìýäýýëýë àãóóëäàã áàéñàí ÷ õàéëòûí ñèñòåì íü
á¿õèé ë Èíòåðíýò õýðýãëýã÷äèéã òàòàõ ¿íäñýí àðãà þì. Õàéëòûí ñèñòåìèéí ¿ð ä¿íä áèé áîëñîí õàíäàëò íü
áàéãóóëëàãûí àìæèëòàíä ìàø ñàéíààð íºëººëäºã áîëîõ íü òóðøëàãààð áàòëàãäààä áàéíà. Ó÷èð íü öàõèì
õóóäàñíû çîðèëòîò õýðýãëýã÷èä íü áàéãóóëëàãûã îëîíä òàíèóëæ, îðëîãûã íýìýãä¿¿ëäýã. Òèéìýýñ õàéëòûí
ñèñòåìèéí îíîâ÷ëîëûã ñàéæðóóëàõûí òóëä öàã õóãàöàà ýñâýë õºðºí㺠çàðöóóëàõ íü àøãèéí ò¿âøèíã ìàø ñàéí
íýìýãä¿¿ëäýã.
Õàéëòûí ñèñòåì¿¿ä íü öàõèì õóóäàñíû ã¿íð¿¿ îðæ ìýäýýëëëèéã á¿ðòãýõ àðãà òåõíîëîãèî áàéíãà ñàéæðóóëæ
áàéäàã áîëîâ÷ õàéëòûí ñèñòåìèéí õ¿÷èí ÷àäàë íü õÿçãààðëàãäìàë áàéäàã. Ǻ⠿éëäýë õèéñíýýð òà ìÿíãà ìÿíãàí
õ¿ì¿¿ñèéã ººðòºº òàòàõ áîëîìæòîé. Õàðèí áóðóó ¿éëäýë õèéâýë òàíû öàõèì õóóäàñ õàéëòûí ñèñòåìä îëäîõã¿é.
Õàéëòûí ñèñòåìèéí îíîâ÷ëîëûã àøèãëàñíààð öàõèì õóóäàñ áóþó àãóóëãûã õàéëòûí ñèñòåìä á¿ðòãýõýýñ ãàäíà,
õýðýãëýã÷äýä õàðàãäàõ õàéëòûí ¿ð ä¿íä ãàð÷ èðñýí õóóäñóóäàä äýýã¿¿ð æàãñàõ äàâóó òàëòàé. Îíëàéí îð÷èí
ºäºð èðýõ òóñàì èë¿¿ èõ ºðñºë人íòýé áîëæ áàéãàà ºíºº ¿åä õàéëòûí ñèñòåìèéí îíîâ÷ëîëûã àøèãëàæ áóé àæ
àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãóóä íü áóñäààñ èë¿¿ àìæèëòòàé àæèëëàõ áîëîìæòîé áîëîõ þì.
Хайлтын системийн оновчлол гэж юу вэ?
Öàõèì õóóäàñ ÿàãààä õàéëòûí ñèñòåìèéí îíîâ÷ëîëûã
ñàéæðóóëñàí áàéõ õýðýãòýé âý?
Õàéëòûí ñèñòåì ÿàãààä õàéëòûí ñèñòåìèéí
îíîâ÷ëîëã¿éãýýð öàõèì õóóäñûã òàíüäàãã¿é âý?
Facebook - Like << Өмнөх хуудас Twiter - Retweet Дараагийн хуудас >>
4
Хайлтын системийн оновчлол гэж юу вэ?
08
Õàéëòûí ñèñòåì íü èíäåêñèéã õàéõ, áèé áîëãîõ, õîëáîî õàìààðàë áà ò¿âøèíã òîîöîîëîõ, ¿ð ä¿íã
ãàðãàõ ãýñýí 4 ¿¿ðãèéã ã¿éöýòãýäýã.
Öàõèì õóóäàñíû õîëáîîñ (link) íü äîòîðõ á¿õ õóóäñóóäûã õîîðîíä íü õîëáîæ, õàéëòûí ñèñòåìèéí
¿éë ÿâöàä ìýäýýëëèéã òàíèæ, îëîõîä òóñàëäàã. Õàéëòûí ñèñòåì õóóäñóóäûã îëñíûõîî äàðàà
òýäãýýðèéí êîäûã çàäëàí øèíæèëæ, ñîíãîñîí õóóäñóóäûã èõ õýìæýýíèé ñàíàõ îéä /hard drive/
õàäãàëàí õýðýãòýé ¿åä ãàðãàæ èðíý. Õàéëòûí ñèñòåì íü ýäãýýð ¿éëäë¿¿äèéã ã¿éöýòãýõèéí òóëä
ìàø òîì õýìæýýòýé ºãºãäëèéí ñàíã áèé áîëãîäîã.
Õýðýãëýã÷ õàéëòûí ñèñòåì àøèãëàí õàéëò õèéõýä õàéëòûí ñèñòåì äàðààõ ¿éëäëèéã ã¿éöýòãýíý:
• Õàéñàí ç¿éëä õîëáîãäîëòîé ýñâýë ÷óõàë õýðýãòýé ¿ð ä¿íã õàéæ ãàðãàæ èðíý.
• Ãàð÷ èðñýí õóóäñóóäûã à÷ õîëáîãäëûíõ íü äàðààëëààð æàãñààíà.
Õîëáîãäîëòîé ìýäýýëýë ãýäýã íü õàéëòûí ñèñòåìèéí õóâüä õàéëòàíä îðóóëñàí ¿ã îðîëöñîí
ìýäýýëýë þì. Õàðèí ÷óõàë õýðýãòýé ìýäýýëýë ãýäýã íü òóõàéí ìýäýýëýë /öàõèì õóóäàñ/ áàðèìò
áè÷èã íü áóñäàä ºðãºíººð àøèãëàãääàã, ÷àíàðòàé ìýäýýëýë þì. Ìýäýýëëèéí õîëáîãäîëòîé
áîëîí ÷óõàë áàéäëûí ¿ç¿¿ëýëòèéã õàéëòûí ñèñòåì àëãîðèòì àøèãëàí àâòîìàòààð òîäîðõîéëäîã.
Àëãîðèòì íü çóó çóóí á¿ðýëäýõ¿¿í õýñã¿¿äòýé áàéäàã áºãººä õàéëòûí ñèñòåìèéí ìàðêåòèíãèéí
ñàëáàðò òýäãýýðèéã “Æàãñààõ õ¿÷èí ç¿éëñ” ãýæ íýðëýäýã.
Ýäãýýð õ¿÷èí ç¿éëñ íü õàéëòûí ñèñòåì òóñ á¿ðò ÿëãààòàé áàéäàã òºäèéã¿é, áàéíãà ººð÷ëºãäºí
øèíý÷ëýãäýæ áàéäàã.
Õàéëòûí ñèñòåì õýðõýí àæèëëàäàã âý?
Facebook - Like << Өмнөх хуудас Twiter - Retweet Дараагийн хуудас >>
5
Хайлтын системийн оновчлол гэж юу вэ?
08
Äýýðõýýñ ãàäíà õàéëòûí ñèñòåìèéí îíîâ÷ëîëûã ñàéæðóóëàõ îëîí îëîí àðãóóä áèé.
Õàéëòûí ñèñòåìèéí îíîâ÷ëîëûã íýìýãä¿¿ëæ, õàéëòûí ¿ð ä¿íä ãàð÷ èðýõ õóóäñàíä äýýã¿¿ð
æàãñàõàä òóñëàõ íýãýí îíëàéí ìàðêåòèíãèéí ñòðàòåãè íü ººðèé㺺 õýðýãëýã÷èéí îðîíä òàâüæ ¿çýõ
ÿâäàë þì.
Äóíäàæ ýíãèéí õýðýãëýã÷èä áóþó òàíû çîðèëòîò çàõ çýýë õàéëòûí ñèñòåìèéã õýðõýí àøèãëàäãèéã
îëæ ìýäñíýýð èë¿¿ ¿ð ä¿íä õ¿ðýõ áîëîìæòîé. 2005 îíû 12-ð ñàðä õèéñýí ñóäàëãààãààð îíëàéí
áàéãàà ýðýãòýé÷¿¿äèéí 90%, ýìýãòýé÷¿¿äèéí 91% íü õàéëòûí ñèñòåì àøèãëàäàã ãýæ ãàð÷ýý.
comScore-èéí 2010 îíû 4-ð ñàðä õàéëòûí ñèñòåìèéí çàõ çýýëä õèéñýí ñóäàëãààãààð Google
10 òýðáóìûí ¿ç¿¿ëýëòòýéãýýð òýðã¿¿ëñýí áîë Yahoo! 2.08 òýðáóì, Microsoft 1.9 òýðáóì áàéæýý.
Forrester 2009 îíû 7-ð ñàðä õèéñýí ìýäýýëýëäýý 2014 îí ãýõýä èíòåðàêòèâ /àìüä õàðèëöààòàé/
ìàðêåòèíãä çàðöóóëàõ ºðòºã 55 òýðáóì àì.äîëëàðò õ¿ðýõ áºãººä ýíý íü íèéò ìàðêåòèíãèéí
òºñâèéí 21%-èéã ýçýëíý õýìýýæýý.
Ýäãýýð òîî áàðèìòóóäààñ ¿çýõýä äàðààõ ä¿ãíýëòèéã õèéæ áîëîõîîð áàéíà:
• Õàéëòûí ñèñòåì íü äýëõèé äàõèíû îëîí òýðáóì õ¿ì¿¿ñò õ¿ðýõ õàìãèéí ñàéí àðãà þì.
• Õàéëòûí ¿ð ä¿íä ãàð÷ èðýõ õóóäàñíóóäûí õàìãèéí ýõíèé æàãñààëòàä áàãòàõ íü õàíäàëòûã
íýìýãä¿¿ëýýä çîãñîõã¿é êîìïàíèé/öàõèì õóóäàñíû íýð õ¿íäèéã ºñãºõ àøèãòàé.
• Õîëáîîñ îðóóëñàí áóñàä öàõèì
õóóäñóóäûí òîî
• Õóóäàñíóóäûí àãóóëãà
• Èíäåêñ¿¿äýä õèéñýí øèíý÷ëýë (updates)
• Øèíý á¿òýýãäýõ¿¿íèé õóâèëáàðûí òåñò
• Íýìýëò öàõèì õóóäàñ èëð¿¿ëýëò
• Õàéëòûí àëãîðèòìä îðñîí ººð÷ëºëò¿¿ä
• Õàéëòàíä õýðýãëýñýí ò¿ëõ¿¿ð ¿ã òåêñòýä
îðîëöñîí òîî
• Õóóäàñíû õýìæýý (150KB-ñ äîîø áàéõ)
• Õóóäàñðóó îðóóëñàí õîëáîîñûí òîî
• Çóðãàí äýýð áè÷èã îðóóëáàë ò¿¿íèéã
èíäåêñæ¿¿ëýõã¿é áîëîõûã àíõààðàõ.
Yahoo
Bing
• Õóóäñóóäûã õàéëòûí ñèñòåìä áóñ õýðýãëýã÷äýä çîðèóëæ õèéõ.
• Öàõèì õóóäñûã òîäîðõîé äýñ äàðààëàëòàé, òåêñò õîëáîîñòîé áàéëãàõ.
• Öàõèì õóóäñûã õýðýãöýýòýé, ìýäýýëýë èõòýé áîëãîõ áà àãóóëãûã òîäîðõîé
îéëãîìæòîé èëýðõèéëäýã õóóäñóóäûã îðóóëàõ. Ãàð÷èã / title/ ýëåìåíò¿¿ä
áîëîí ALT õýðýãëýãäýõ¿¿í¿¿ä òàéëáàð õýëáýðòýé, îéëãîìæòîé áàéõ
• Õóóäñàí äàõü õîëáîîñûí òîî 100-ñ áàãà áàéõ
Google
Facebook - Like << Өмнөх хуудас Twiter - Retweet Дараагийн хуудас >>
6
Хайлтын системийн оновчлол гэж юу вэ?
08
Õàéëòûí ñèñòåìèéí îíîâ÷ëîë íü õýðýãëýã÷èä áîëîí õàéëòûí ìåõàíèçì àëü àëèíä íü õóóäñûã
àøèãëàõàä õÿëáàð áîëãîõ ¿éë ÿâö þì. Õàéëòûí ñèñòåìèéí òåõíîëîãè íü îëîí òàëààð
õÿçãààðëàãäìàë áàéäàã.
Õàéëòûí ñèñòåìä òîõèîëäîõ áýðõøýýë¿¿ä:
Õàéëòûí ñèñòåìèéí òîõèðóóëãà áàéíãà ººð÷ëºãäºæ áàéäàã. 1990 îíû äóíä ¿åä ìåòà ò¿ëõ¿¿ð ¿ãíèé
òàéëáàð áîëîí ò¿ëõ¿¿ð ¿ãèéã îëíîîð àøèãëàõ íü õàéëòûí ñèñòåìèéí îíîâ÷ëîëûã íýìýãä¿¿ëýõ
÷óõàë òàêòèê áàéñàí áîë 2010 îíä îëîí íèéòèéí ìýäýý ìýäýýëëèéí öàõèì õóóäñóóäûí ìàðêåòèíã
áîëîí âåðòèêàë õàéëò çýðýã íü õàéëòûí ñèñòåìèéã îíîâ÷òîé áàéäëûã íýìýãä¿¿ëýõ ¿íäñýí àðãà
áîëîîä áàéíà.
• Õàéëòûí ñèñòåì íü îíëàéí ìàÿãòûã áºãëºõ ÷àäâàðã¿é áàéäàã òóë
ìàÿãò àãóóëñàí àëèâàà ìýäýýëëèéã èíäåêñæ¿¿ëäýãã¿é.
• Õîëáîîñûí ìóó á¿òýö íü õàéëòûí ñèñòåì öàõèì õóóäàñíû á¿õ
ìýäýýëëèéí àãóóëãàä íýâòðýõýä ñààä ó÷ðóóëäàã.
• Õàéëòûí ñèñòåì íü flash, frames, java, plug-in, äóó áà ä¿ðñ áè÷ëýãò
íýâòýðäýãã¿é òóë ýäãýýðèéã àãóóëñàí õóóäñóóäûã óíøèæ ÷àäàõã¿é.
• Öàõèì õóóäàñíû çàäëàõ áîëîìæòîé êîäîîð áè÷èãäñýí HTML áèø
òåêñò íü õàéëòûí ñèñòåìä õàðàãääàãã¿é.
• Õýðýãëýã÷èä õàéëòûã õèéõäýý àøèãëàäàã ¿ãñèéã îðóóëààã¿é òåêñò.
• Õýëíèé ÿëãààòàé áàéäëûí áýðõøýýë¿¿ä. Æèøýý íü: color vs co¬lour
• Îðîí îðíû õýëíèé ÿëãàà. Æèøýý íü: ßïîí÷óóäàä çîðèóëñàí
ìàòåðèàëûã ïîëüø õýë äýýð áè÷èõ ãýõ ìýò
• Õýäèéãýýð öàõèì õóóäàñ õàéëòûí ñèñòåìèéí áóñàä øààðäëàãóóäûã
íü õàíãàñàí áàéëàà ÷ òóõàéí õóóäàñðóó õ¿ì¿¿ñ îðäîãã¿é ñýòãýãäýë
¿ëäýýäýãã¿é áàéâàë õàéëòûí ñèñòåì òýð õóóäñûã õîëáîãäîëã¿é
õýìýýí îðõèãäóóëæ áîëçîøã¿é.
Õàéëòûí ñèñòåìèéí ìàðêåòèíã ÿàãààä ÷óõàë âý?
1. Èíäåêñæ¿¿ëýõýä òîõèîëäîõ áýðõøýýë
2. Ìýäýýëëèéí àãóóëãûã àñóóëòòàé òîõèðóóëàõ
3. Öàõèì õóóäàñíû õîëáîãäîëòîé áàéäàë
Facebook - Like << Өмнөх хуудас Twiter - Retweet Дараагийн хуудас >>
7
Хайлтын системийн оновчлол гэж юу вэ?
08
Ò¿ëõ¿¿ð ¿ãíèé ñóäàëãàà íü õàéëòûí ñèñòåìèéí ñàëáàðò õàìãèéí ÷óõàë, à÷ õîëáîãäîëòîé, ¿íý
öýíýòýé, ºãººæòýé ¿éë àæèëëàãààíóóäûí íýã þì. Ò¿ëõ¿¿ð ¿ãíèé ñóäàëãààã õèéñíýýð õàéëòûí
ñèñòåìèéí îíîâ÷ëîëä ÿìàð ¿ãèéã õýðýãëýõýý òîäîðõîéëîîä çîãñîõã¿é, õýðýãëýã÷äèéíõýý òàëààð
ìýäýýëëèéã öóãëóóëàõ áîëîìæòîé þì.
Õýäèéãýýð ºäºðò 5000 õàéëòàíä ºðòäºã ò¿ëõ¿¿ð ¿ãòýé áàéëàà ÷ òýð ò¿ëõ¿¿ð ¿ã íü öàõèì õóóäñàíû
õàéëòûí ¿ð ä¿íãèéí çºâõºí 30%-èéã ýçýëäýã. ¯ëäñýí 70% íü “long tail”-ûí ñèñòåìèéí
äàãóó õàéëòàíä ºðòäºã.
Ò¿ëõ¿¿ð ¿ãèéã ñîíãîõäîî òóõàéí ò¿ëõ¿¿ð ¿ãèéí õýðýãëýãäýõ ò¿âøèí áîëîí ò¿ëõ¿¿ð ¿ãèéã àøèãëàæ
áàéãàà ºðñºëäºã÷äèéã òîîöîîëîõ õýðýãòýé. Õýðýâ íýã õ¿÷òýé ºðñºëäºã÷ õàéëòûí ¿ð ä¿íä ãàð÷
èðñýí õóóäàñíû ýõíèé 10-ã ýçýëñýí áàéâàë ò¿¿íòýé ºðñºëäºæ, àìæèëòàíä õ¿ðýõèéí òóëä õýäýí
ñàð, á¿ð æèë ÷ çàðöóóëæ áîëîõ þì.
A.
Ò¿ëõ¿¿ð ¿ã íü òàíàé öàõèì õóóäàñíû ìýäýýëëèéí àãóóëãàòàé
õîëáîîòîé áàéãàà ýñýõèéã õàðãàëçàí ¿çýõ
B.
Áóñàä õàéëòûí ñèñòåì¿¿ä äýýð òóõàéí ò¿ëõ¿¿ð ¿ãèéã àøèãëàñàí
õàéëòûí çàð ñóðòàë÷èëãàà áàéãàà ýñýõèéã øàëãàõ
C.
Google-èéí AdWords áà Ring Adcenter-ýýñ ò¿ëõ¿¿ð ¿ãèéã
àøèãëàõ æèøèã àæèëëàãààã õóäàëäàæ àâàõ
D.
Öóãëóóëñàí ºãºãäëèéã àøèãëàí ò¿ëõ¿¿ð ¿ãýýð öàõèì õóóäñàíä
çî÷èëñîí õýðýãëýã÷äèéí ¿íý öýíèéã òîîöîõ
Ò¿ëõ¿¿ð ¿ãíèé ¿íýëãýýã ãàðãàõûí òóëä:
Ò¿ëõ¿¿ð ¿ã
Facebook - Like << Өмнөх хуудас Twiter - Retweet Дараагийн хуудас >>
8
Хайлтын системийн оновчлол гэж юу вэ?
08
www.twiter.com/NMMAteam
www.youtube.com/NMMAteam
www.linkedin.com/company/NMMAteam
www.fickr.com/photos/NMMAteam
www.newmediamarketngagency.com
www.facebook.com/NMMAteam
Дэвшилтэт медиа маркетинг гэж юу вэ?
Дэвшилтэт медиа маркетинг гэдэг нь зорилтод хэрэглэгч нартаа цахим орчин дахь технологиудыг ашиглан
маркетингийн зардлын өгөөжийг хэмжиж болохуйц байдлаар бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ хүргэх хоёр талт
харилцаа юм.
Дэвшилтэт медиа маркетингийн онцлогууд:
- Хэрэглэгчдийг залхаадаггүй
- Хэрэглэгчдийг хэрэгтэй, хэрэггүй мэдээллээр бөмбөгддөггүй
- Хэрэглэгчдээ жинхэнэ утгаараа сонсдог
- Хэрэглэгчдийн асуултад цаг алдалгүй түргэн хариулдаг
- Хэрэглэгчид өөрсдийн хүслээр таны санал болгож буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сонгодог.
Бидний тухай
The New Media Marketng Agency нь дэвшилтэт медиа маркетинг, олон нийтийн оролцоо, консалтингийн цогц
үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд үзүүлдэг Монгол залуусын үүсгэн байгуулсан агентлаг юм. Бид дэвшилтэт
медиа маркетингийн стратегиудыг ашиглан үйлчлүүлэгчдийн брэндийг хөгжүүлж, олон нийтэд үр өгөөжтэй
хүргэхэд төвлөрөн ажилладаг.
The New Media Marketng Agency-ын үйл ажиллагааны чиглэл болох үнэт зүйл бол “Хүн төвтэй бизнесийг
хөгжүүлэх” юм. Тиймээс бид үйлчлүүлэгч, хамтран ажиллагсадынхаа санал сэтгэгдлийг байнга сонсож, хүндэтгэн
үзсэний үндсэн дээр үйлчилгээгээ үзүүлдэг.
The New Media Marketng Agency-ын цогц үйлчилгээнд:
- Мэргэжлийн дизайн
- Програм хөгжүүлэлт (Хайлтын системийн оновчлолыг багтаасан)
- Дэвшилтэт медиа маркетингийн үйлчилгээ
багтах бөгөөд хувь хүмүүс ба албан байгууллагуудад санал болгож байна.
Холбоо барих
Бид таны сонирхсон асуултанд хариулахдаа таатай байх болно. Мөн бид тантай холбогдож, хамтран ажиллах
боломжийн талаар ярилцахад хэзээд бэлэн байх болно.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->