Πανελλαδικές Εξετάσεις 2000 - 2011- Θέματα Θεωρίας

1. Δίνονται οι μιγαδικοί αριθμοί 𝑧1 , 𝑧2 . Να αποδείξετε ότι �������� 𝑧
1 +𝑧2 = 𝑧�1 + 𝑧�2
(Επαναληπτικές 2000) (Σχολικό Βιβλίο, σελίδα 91)

2. Δίνονται οι μιγαδικοί αριθμοί 𝑧1 , 𝑧2 . Να αποδείξετε ότι |𝑧1 𝑧2 | = |𝑧1 ||𝑧2 |. (2001, 2007)
(σελ. 98)

3. Πότε δύο συναρτήσεις 𝑓, 𝑔 λέγονται ίσες; (2007) (σελ. 141)

4. Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση 𝑓 με πεδίο ορισμού 𝐴 παρουσιάζει στο 𝑥0 ∈ 𝐴 (ολικό) μέγιστο,
το 𝑓(𝑥0 ); (Επαναληπτικές 2010). (σελ. 150)

5. Πότε μια συνάρτηση 𝑓: 𝐴 → 𝑅 λέγεται “1-1”; (Επαναληπτικές 2005) (σελ. 151)

6. Πότε μια συνάρτηση 𝑓 λέμε ότι είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα [𝛼, 𝛽];
(2008) (σελ. 191)

7. Έστω μια συνάρτηση 𝑓, η οποία είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [𝛼, 𝛽]. Αν η 𝑓 είναι

συνεχής στο [𝛼, 𝛽] και 𝑓(𝛼) ≠ 𝑓(𝛽), δείξτε ότι για κάθε αριθμό 𝜂 μεταξύ των 𝑓(𝛼) και 𝑓(𝛽)
υπάρχει τουλάχιστον ένα, 𝑥0 𝜖(𝛼, 𝛽) τέτοιο, ώστε 𝑓(𝑥0 ) = 𝜂. (2005) (σελ. 194)

8. Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση 𝑓 είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού της;
(2004, 2009, Επαναληπτικές 2010) (σελ. 213)

9. Aν η συνάρτηση 𝑓 είναι παραγωγίσιμη σ' ένα σημείο 𝑥0 του πεδίου ορισμού της, να γραφεί η
εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της 𝑓 στο σημείο 𝐴(𝑥0 , 𝑓(𝑥0 )).
(2000) (σελ. 214)

10. Να αποδείξετε ότι, αν μία συνάρτηση 𝑓 είναι παραγωγίσιμη σ’ ένα σημείο 𝑥0 , τότε είναι και
συνεχής στο σημείο αυτό. (2000, 2003, Επαναληπτικές 2007, 2009) (σελ. 217)

11. Έστω η συνάρτηση 𝑓 με 𝑓(𝑥) = √𝑥. Να αποδείξετε ότι η 𝑓 είναι παραγωγίσιμη στο (0, +∞)
και ισχύει 𝑓 ′ (𝑥) = 2

1

√𝑥

(Επαναληπτικές 2005, 2009) (σελ. 224)

12. Να αποδείξετε ότι: (𝜎𝜐𝜈𝑥)′ = −𝜂𝜇𝑥, 𝑥 ∈ 𝑅. (Επαναλ. 2006, 2011) (Εκτός Ύλης για το 2012)
13. Να αποδείξετε ότι: (𝜂𝜇𝑥)′ = 𝜎𝜐𝜈𝑥, 𝑥 ∈ 𝑅. (Επαναληπτικές 2010) (Εκτός Ύλης για το 2012)

14. Να αποδειχθεί ότι η συνάρτηση 𝑓(𝑥) = 𝑙𝑛|𝑥|, 𝑥 ∈ 𝑅 ∗ είναι παραγωγίσιμη στο 𝑅 ∗ και ισχύει
1
(𝑙𝑛|𝑥|)′ = , (2008) (σελ. 235) 𝑥

15. Τι σημαίνει γεωμετρικά το Θεώρημα Rolle του Διαφορικού Λογισμού;
(Επαναληπτικές 2007) (σελ. 246)

16. Τι σημαίνει γεωμετρικά το Θεώρημα Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού;
(Επαναληπτικές 2008) (σελ. 247)
17. Έστω μία συνάρτηση 𝑓 ορισμένη σε ένα διάστημα 𝛥. Αν η 𝑓 είναι συνεχής στο 𝛥 και 𝑓

′ (𝑥) = 0 για κάθε εσωτερικό σημείο 𝑥 του 𝛥, τότε να αποδείξετε ότι η 𝑓 είναι σταθερή σε
όλο το διάστημα 𝛥. (Επαναληπτικές 2004) (σελ. 251)

279) 24. 𝜇 ∈ 𝑅 και 𝑓. (2010. 𝑔 συναρτήσεις ορισμένες σε ένα διάστημα 𝛥. Αν 𝐺 είναι μια παράγουσα της 𝑓 στο 𝛽 [𝛼. τότε να αποδείξετε ότι υπάρχει σταθερά 𝑐 τέτοια ώστε για κάθε 𝑥 ∈ 𝛥 να ισχύει 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) + 𝑐. 2011) (σελ. (2006) (σελ. 𝑔 συνεχείς συναρτήσεις στο [𝛼.……. 280) 26. (Δεν έχει πέσει. (2004. (Επαναληπτικές 2006. 𝑔 είναι συνεχείς στο 𝛥 και 𝑓 ′ (𝑥) = 𝑔 ′ (𝑥) για κάθε εσωτερικό σημείο 𝑥 του 𝛥. 303) 27. 2011) (σελ. 𝛽]. 𝛽]. Έστω μια συνάρτηση 𝒇 ορισμένη σε ένα διάστημα 𝜟 και 𝑥0 ένα εσωτερικό σημείο του 𝜟. (2010) (σελ. 280) 25. 0T Πότε λέμε ότι η 𝑓 στρέφει τα κοίλα προς τα άνω ή είναι κυρτή στο 𝜟 . Έστω 𝑓 μια συνεχής συνάρτηση σ' ένα διάστημα [𝛼. 2011) (σελ. Πότε η ευθεία 𝑦 = 𝜆𝑥 + 𝛽 λέγεται ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης 𝑓 στο +∞. Να συμπληρώσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω σχέσεις ώστε να προκύψουν γνωστές 𝛽 ιδιότητες του ορισμένου ολοκληρώματος: α) ∫𝛼 𝜆𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ………………………………. ως τώρα) 19. Επαναληπτικές 2000) (σελ. Πότε η ευθεία 𝑥 = 𝑥0 λέγεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης 𝑓. (2002. Έστω μια συνάρτηση 𝑓 συνεχής σ’ ένα διάστημα 𝜟 και παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του 𝜟 .18. 304) 28. (2010) (σελ. Τι ονομάζουμε αρχική συνάρτηση ή 0T παράγουσα της 𝑓 στο 𝜟. Επαναληπτικές 2008) (σελ. (2006. 𝛽]. 260. 335) . τότε η 𝑓 είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το Δ. Έστω 𝑓 μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα 𝜟 . 253) 20. Να αποδείξετε ότι αν 𝑓 ′ (𝑥) > 0 σε κάθε εσωτερικό σημείο 𝑥 του 𝛥. 𝛽 β) ∫𝛼 (𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥))𝑑𝑥 = …………………… 𝛽 γ) ∫𝛼 [𝜆𝑓(𝑥) + 𝜇𝑔(𝑥)] 𝑑𝑥 = ……………………… όπου 𝜆. τότε να δείξετε ότι ∫𝛼 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = 𝐺(𝛽) − 𝐺(𝛼). 𝑐𝜖𝑅.. Επαναληπτικές 2001. 0T 0T να αποδείξετε ότι: α) όλες οι συναρτήσεις της μορφής: 𝐺(𝑥) = 𝐹(𝑥) + 𝑐. 273) 0T 22. Έστω μια συνάρτηση 𝑓 συνεχής σ’ ένα διάστημα 𝜟 και παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του 𝜟. η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα 𝛥. (2007) (σελ. Έστω μια συνάρτηση 𝑓. 2009. 305) 29. 2003) (σελ. (2005. να 0T αποδείξετε ότι 𝑓 ′ (𝑥0 ) = 0. Έστω 𝑓 μία συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα 𝜟 . 𝑐𝜖𝑅 είναι παράγουσες της 𝑓 στο 𝜟 και β) κάθε άλλη παράγουσα 𝐺 της 𝑓 στο 𝜟 παίρνει τη μορφή 0T 0T 𝐺(𝑥) = 𝐹(𝑥) + 𝑐. 0T 0T Πότε λέμε ότι η 𝑓 στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω ή είναι κοίλη στο 𝜟 . Αν 𝐹 είναι μια παράγουσα της 𝑓 στο 𝜟 . Πότε η ευθεία 𝑦 = 𝑙 λέγεται οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της 𝑓 στο +∞. Έστω 𝑓.. 273) 0T 23. (Επαναληπτικές 2001) (σελ. Αν η 0T 𝒇 παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο 𝑥0 και είναι παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό. Αν οι 𝑓. 261) 21.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful