ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ´ÖÆüÖ−Ö

Ö¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ÃÖÖ¾ÖÔסÖú ×−Ö¾Ö›ü)Öæú 2012
×−Ö¾Ö›æü−Ö †Ö»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß µÖÖ¤üß

¯ÖϳÖÖ
Ö •ÖÖ
ÖÖ
†.Îú. 
Îú´ÖÖÓú ÎÓú.

ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö

¸üÖÖß¾Ö
†ÃÖ»µÖÖÃÖ
ŸµÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö׿ֻÖ
†.•ÖÖŸÖß

¯ÖÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö

¿Öê¸üÖ

2144

×¾Ö•ÖµÖß

2374

×¾Ö•ÖµÖß

1

1

† ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ¸üؾ֦ü ÖÖ•Ö¯¯ÖÖ

2

1

²Ö ÃÖÖî.³ÖÖêÃÖ»Öê ÃÖã×−ÖŸÖÖ ×úÃÖ−Ö¸üÖ¾Ö

áÖß.¸üÖÖß¾Ö ²ÖÆãü•Ö−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯Ö&Ö

3

2

† ú)Öêú ¸üÖ•ÖÁÖß †Ó²ÖÖ¤üÖÃÖ

−ÖÖ.´ÖÖ.¯ÖÏ.áÖß. ׿־ÖÃÖê−ÖÖ

3646 ×¾Ö•ÖµÖß

4

2

²Ö ¯ÖÖ™üᯙ †×¾Ö−ÖÖ¿Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü)Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá

3136 ×¾Ö•ÖµÖß

5

3

† úÖ¸ü³ÖÖ¸üß ú»¯Ö−ÖÖ –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü

áÖß.¸üÖÖß¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá

4247 ×¾Ö•ÖµÖß

6

3

²Ö ¸ü´Ö)Ö¿Öê¼üß “ÖÓ¦üúÖÓŸÖ ÖãÓ›ü¯¯ÖÖ

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü)Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá

3684 ×¾Ö•ÖµÖß

7

4

† ²Ö−ÖÃÖÖê›êü †×¾Ö−ÖÖ¿Ö ´Ö−ÖÖêÆü¸ü

8

4

9

†.•ÖÖŸÖß

†Ö¸ü.¯Öß.†ÖµÖ.(A)

×´ÖôûÖ»Öê»Öß ¾Öî¬Ö ´ÖŸÖê

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ

2669 ×¾Ö•ÖµÖß

²Ö ³ÖÖêÃÖ»Öê ¤ü´ÖµÖÓŸÖß ¸üÖ´ÖÆü¸üß

áÖß.¸üÖÖß¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ

2409 ×¾Ö•ÖµÖß

5

† ¯ÖÖ™üᯙ †ÓײÖúÖ ¸üÖ•Öæ

áÖß.¸üÖÖß¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá

4855 ×¾Ö•ÖµÖß

10

5

²Ö ¾Ö»µÖÖôû −ÖÖÖê¿Ö Ø»ÖÖ¸üÖ•Ö

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü)Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá

4128 ×¾Ö•ÖµÖß

11

6

† ×Æü¸êü´Öšü ÃÖã¾Ö)ÖÖÔ ÂÖ›üÖ&Ö¸üß

−ÖÖ.´ÖÖ.¯ÖÏ.áÖß. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá

4795 ×¾Ö•ÖµÖß

12

6

²Ö ¯ÖÖ™üᯙ ÃÖãµÖÔúÖÓŸÖ ÃÖ¤üÖ׿־Ö

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü)Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá

3952 ×¾Ö•ÖµÖß

13

7

† Ö›üü¾ÖÖ»Öú¸ü −Ö¸üÃÖã²ÖÖ‡Ô −ÖÖÖ−ÖÖ£Ö †.•ÖÖ.áÖßµÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá

2896 ×¾Ö•ÖµÖß

14

7

²Ö ÁÖß. •ÖÖ¬Ö¾Ö †−ÖÓŸÖ –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü.

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü)Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá

2585 ×¾Ö•ÖµÖß

15

8

† ÃÖÖî.Ø¿Ö¤êü ˆÂÖÖ ×ú¸ü)Ö

†.•ÖÖ.áÖßµÖÖ ²ÖÆãü•Ö−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯Ö&Ö

2830 ×¾Ö•ÖµÖß

16 8 ²Ö ÁÖß. ¸üÖ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖòÖÏêÃÖ ¯ÖÖ™üá 3192 ×¾Ö•ÖµÖß 26 13 ²Ö ÁÖß.¯ÖÏ.†ÓúÖ¸ü´Ö ãú´Öæ¤ü ³Öß´ÖÖ¿ÖÓú¸ü −ÖÖ.›üÖÓÖê ÃÖã³ÖÖÂÖ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ 18 9 ²Ö ÃÖÖî.úÖôêû ¯Ö©Öú¸ü êú¿Ö¾Ö 3091 ×¾Ö•ÖµÖß 27 14 † ¯ÖÖ™üᯙ •ÖÖ¤üß¿Ö ¸êü¾Ö)Ö×ÃÖ¬¤ü¯¯ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá 4856 ×¾Ö•ÖµÖß 28 14 ²Ö ÃÖÖî.¯ÖÏ.áÖß.´ÖÖ.•ÖÖŸÖß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü)Ö ¸üÖ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖòÖÏêÃÖ ¯ÖÖ™üá −ÖÖ. 3781 ×¾Ö•ÖµÖß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 3844 ×¾Ö•ÖµÖß Ã¡Öß.áÖß.áÖß.´ÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖÑÖÏêÃÖ 3616 ×¾Ö•ÖµÖß 30 15 ²Ö “ÖÖúÖêŸÖê ˆ¤üµÖ¿ÖÓú¸ü ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü)Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖÑÖÏêÃÖ 2770 ×¾Ö•ÖµÖß 31 16 † ÃÖÖî.úÖêšêü ¤êü¾Öë¦ü ¸üÖ•Öê¿Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü)Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 3410 ×¾Ö•ÖµÖß 25 13 † ÁÖß´ÖŸÖß ¤ãü¬ÖÖôû ¿ÖÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö−ÖÖ.´ÖÖ.´ÖÖ.¯ÖÏ. ¸üÖ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖòÖÏêÃÖ ¯ÖÖ™üá 3709 ×¾Ö•ÖµÖß 22 11 ²Ö ÃÖ¯ÖÖ™êü ´Ö−ÖÖêÆü¸ü Ö)Ö¯ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü)Ö ¸üÖ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖòÖÏêÃÖ ¯ÖÖ™üá 3460 ×¾Ö•ÖµÖß 23 12 † áÖß. †.´ÖÖ.¸üÖÖß¾Ö ×¿Ö¾ÖÃÖê−ÖÖ 2853 ×¾Ö•ÖµÖß 24 12 ²Ö ÁÖß. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá 2484 ×¾Ö•ÖµÖß 32 16 ²Ö ²ÖÓ¤ü¯Ö¼êü ¤ü¢Öæ −ÖÖÖ¯¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü)Ö †¯Ö&Ö 1894 ×¾Ö•ÖµÖß 33 17 † ÃÖÖî.¸üÖÖß¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 3216 ×¾Ö•ÖµÖß ×¿Ö¾ÖÃÖê−ÖÖ 4473 ×¾Ö•ÖµÖß ²Ö ¾ÖÖ−Öú¸ü ´ÖÓÖ»Ö ¯ÖÏúÖ¿Ö Ã¡Öß.¯ÖÏ.ãú›üŒµÖÖ»Ö ‡Óפü¸üÖ ¤ü¿Ö¸ü£Ö −ÖÖ.“ÖÓ¤ü−Ö׿־Öê †Ö−ÖÓ¤ü ²ÖÖ²Öæ¸üÖ¾Ö 17 9 † ÁÖß.¯ÖÏ.´ÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 5707 ×¾Ö•ÖµÖß ÁÖß´ÖŸÖß “ÖÖîÖã»Öê †Ó•Ö»Öß Æü¸üߤüÖÃÖ.¸üÖÖß¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá 4403 ×¾Ö•ÖµÖß 29 15 † ÃÖÖî.¸üÖÖß¾Ö ×¿Ö¾ÖÃÖê−ÖÖ 4639 ×¾Ö•ÖµÖß 11 † úÖ¸Óü›êü ÃÖã×−ÖŸÖÖ ¤ü¢ÖÖ¡ÖÖµÖ −ÖÖ.áÖß.−Ö»»ÖÖ ×−Ö´ÖÔ»ÖÖ −ÖÖÖ−ÖÖ£Ö −ÖÖ.¯ÖÏ.ŸÖÖê›üú¸üß ´ÖÓ¤üÖ×ú−Öß ÃÖã¸êü¿Ö 19 10 † ¿Öê•Ö¾ÖÖ»Ö ´Ö−ÖÖê•Ö ³ÖÖÃú¸ü¸üÖ¾Ö 20 10 21 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü)Ö ²ÖÆãü•Ö−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯Ö&Ö −ÖÖ.ŸÖ›ü¾Öôûú¸ü ¸üÖêÆüß)Öß ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü áÖß.áÖß.´ÖÖ. .¯ÖÏ.

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 3179 ×¾Ö•ÖµÖß ²Ö ÃÖÖî ²Ö»»ÖÖ ÃÖã−ÖÓ¤üÖ ×ÃÖ¬¤êüÀ¾Ö¸ü áÖß.¸üÖÖß¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá 2814 ×¾Ö•ÖµÖß −ÖÖ.áÖß.¯Öã¤üÖ»Öê †´Ö¸ü ´ÖÖ¹ýŸÖß 50 25 51 26 −ÖÖ.´ÖÖ.´ÖÖ.¸üÖÖß¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 2669 ×¾Ö•ÖµÖß 38 19 ²Ö ÆÓü“ÖÖ™êü ¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸ü ²ÖÖ²Öæ¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü)Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 2388 ×¾Ö•ÖµÖß 39 20 † −Ö¾Ö»Öê •ÖÖ¤êü¾Öß ×¾Ö•ÖµÖ −ÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 7282 ×¾Ö•ÖµÖß 36 18 ²Ö úÖêšêü ´ÖÆêü¿Ö ×¾ÖÂ)Öæ¯ÖÓŸÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü)Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 6733 ×¾Ö•ÖµÖß 37 19 † ãú»Öú)ÖßÔ ÃÖÓ•Öß¾Ö−Öß ×¿Ö¸üßÂÖ Ã¡Öß.áÖßµÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖÑÖÏêÃÖ 5191 ×¾Ö•ÖµÖß .´ÖÖ.¸üÖÖß¾Ö ¸üÖ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖòÖÏêÃÖ ¯ÖÖ™üá 3344 ×¾Ö•ÖµÖß 42 21 ²Ö ›üÖëÖ¸êü ¯ÖÏ×¾Ö)Ö ÖãÓ›æüã¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü)Ö ¸üÖ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖòÖÏêÃÖ ¯ÖÖ™üá 3451 ×¾Ö•ÖµÖß 43 22 † µÖê´Öæ»Ö ´Öê‘Ö−ÖÖ£Ö ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ 44 22 45 −ÖÖ.¯ÖÏ.¯ÖÏ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 2903 ×¾Ö•ÖµÖß 40 20 ²Ö úÖë›ü¶Ö»Ö ×¾Ö−ÖÖµÖú ¸üÖ´ÖéúÂ)Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü)Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 2827 ×¾Ö•ÖµÖß 41 21 † ´ÖÖ´Ö›üµÖÖ»Ö ÖߟÖÖ ÃÖãÆüÖÃÖ Ã¡Öß.ú¸üß´Ö −ÖÖ.´ÖÖ.´ÖÖ.¸üÖÖß¾Ö ú´µÖã×−ÖÙü ¯ÖÖ™üá †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ (´ÖÖ.•ÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá 3190 ×¾Ö•ÖµÖß Ã¡Öß.34 17 ²Ö úÖê™üÖ ×¾Ö÷ü»Ö †Ö¿Ö¯¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü)Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 4026 ×¾Ö•ÖµÖß 35 18 † ´Öê¸üÖã ÁÖéŸÖß ×¿Ö¾Ö¸üÖ•Ö −ÖÖ.¸üÖÖß¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá 3688 ×¾Ö•ÖµÖß † ±ãú»ÖÖ¸êü ÁÖߤêü¾Öß •ÖÖò−Ö †.²Ö−Ö¿Öê¼üß ¿ÖÖê³ÖÖ ÁÖß¿Öî»Ö áÖß.¸üÖÖß¾Ö ¸üÖ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖòÖÏêÃÖ ¯ÖÖ™üá 3152 ×¾Ö•ÖµÖß 47 24 † פüøüß ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÖ ×ÃÖ¦üÖ´Ö¯¯ÖÖ 48 24 ²Ö †Ó•ÖßÖÖ−Öê ÃÖã¸êüÖÖ –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü 49 25 † ÁÖß.) 3038 ×¾Ö•ÖµÖß 23 † ¿ÖêÖ ¯Ö߸ü†Æü´Ö¤ü †.¯ÖÏ.¯ÖÏ. ¸üÖ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖòÖÏêÃÖ ¯ÖÖ™üá 2650 ×¾Ö•ÖµÖß 46 23 ²Ö ¿ÖêÖ Öî¹ý−ÖßÃÃÖÖ ´ÖÖêÆü´Ö¤üÃÖÖ²Ö Ã¡Öß.¯ÖÏ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá 4015 ×¾Ö•ÖµÖß ²Ö ÃÖÖî.¯ÖÏ.áÖß.´ÖÖ.

•ÖÖ.áÖßµÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 3142 ×¾Ö•ÖµÖß 68 34 ²Ö ³ÖÓ›üÖ¸êü ¤êü¾Öë¦ü ןִ֯¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü)Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 2463 ×¾Ö•ÖµÖß 69 35 † ׿Öú»ÖÖ¸ü ײÖÛôֻ»ÖÖ †»»ÖÖ²Ö&Ö −ÖÖ.áÖß.áÖßµÖÖ ¸üÖ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖòÖÏêÃÖ ¯ÖÖ™üá 2716 ×¾Ö•ÖµÖß 56 28 ²Ö úÖê»Æêü פü»Öß¯Ö ¿ÖÓú¸ü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü)Ö ¸üÖ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖòÖÏêÃÖ ¯ÖÖ™üá 2531 ×¾Ö•ÖµÖß 57 29 † •ÖÖ¬Ö¾Ö ×−Ö´ÖÔ»ÖÖ µÖ»»Ö¯¯ÖÖ Ã¡Öß.•Ö´ÖÖŸÖß 4375 ×¾Ö•ÖµÖß 66 33 ²Ö †ÖÓ²Öê¾ÖÖ»Öê •ÖãÖ−Öã²ÖÖ‡Ô ÃÖ´Ö¿Öê¸üØÃÖÖ Ã¡Öß.áÖß.¯ÖÏ.•ÖÖ.¸üÖÖß¾Ö ¸üÖ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖòÖÏêÃÖ ¯ÖÖ™üá 2900 ×¾Ö•ÖµÖß 58 29 ²Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö »Ö&´Ö)Ö µÖ»Ö¯¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü)Ö ×¿Ö¾ÖÃÖê−ÖÖ 2806 ×¾Ö•ÖµÖß 59 30 † úÖÃÖ»ÖÖê»Öú¸ü ÃÖ¸üþ֟Öß ×ÃÖ¦üÖ´Ö †.´ÖÖ.áÖßµÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 2208 ×¾Ö•ÖµÖß 60 30 ²Ö ¿ÖêÖ ¯ÖîÖÓ²Ö¸ü ‡Ô´ÖÖ´Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü)Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 1769 ×¾Ö•ÖµÖß 61 31 † ÃÖÖî.´ÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 2811 ×¾Ö•ÖµÖß 62 31 ²Ö ¿ÖêÖ †Ö׸ü±ú ‡ÔôÖÖ‡Ô»Ö 2533 ×¾Ö•ÖµÖß 63 32 † Æêü´ÖÖøüß ÃÖÓ•ÖµÖ “Ö®Ö×¾Ö¸ü¯¯ÖÖ 64 32 65 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü)Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ †.¸üÖÖß¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá 3727 ×¾Ö•ÖµÖß 67 34 † ´Æüêü¡Öê †×−ÖŸÖÖ ú¸êü¯¯ÖÖ †.•ÖÖ.•ÖÖŸÖß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 1723 ×¾Ö•ÖµÖß ²Ö ÖÖÓ›êüú¸ü ×−Ö»ÖÖ †Ö−ÖÓ¤ü áÖß.µÖÖ¤ü¾Ö ú»¯Ö−ÖÖ ÃÖã¸êü¿Ö áÖß.¸ü×±úú ú²ÖÖ²Öã×´ÖµÖÖò ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü)Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖÑÖÏêÃÖ 4111 ×¾Ö•ÖµÖß 53 27 † ÃÖÖî.52 26 ²Ö Æü¢Öã¸êü ´Ö. ¸üÖ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖòÖÏêÃÖ ¯ÖÖ™üá 2179 ×¾Ö•ÖµÖß ¸üÖ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖòÖÏêÃÖ ¯ÖÖ™üá .¯ÖÏ.¸üÖÖß¾Ö ¸üÖ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖòÖÏêÃÖ ¯ÖÖ™üá 2300 ×¾Ö•ÖµÖß 33 † ´ÖÖœêü ×ú¿ÖÖê¸ü ¸Ö´Ö“ÖÓ¦ü †.¸üÖÖß¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖ™üá 4035 ×¾Ö•ÖµÖß 54 27 ²Ö −Ö¸üÖê™êü “ÖÓŸÖ−Ö ¯ÖÓ›üßŸÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü)Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖ™üá 4543 ×¾Ö•ÖµÖß 55 28 † ¸üÖê™êü ÃÖã×−ÖŸÖÖ ¤üÖ¤üÖ¸üÖ´Ö †.•ÖÖ¬Ö¾Öü †ÛÀ¾Ö−Öß –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ −ÖÖ.

¸üÖÖß¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 3822 ×¾Ö•ÖµÖß †.¯ÖÏ.áÖß.¸üÖÖß¾Ö ú´µÖã×−ÖÙü ¯ÖÖ™üá †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ (´ÖÖ.¸üÖÖß¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá †.•ÖÖŸÖß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 4123 ×¾Ö•ÖµÖß 3222 ×¾Ö•ÖµÖß 2353 ×¾Ö•ÖµÖß . ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá 2463 ×¾Ö•ÖµÖß 78 39 ²Ö ¯ÖÖ™üß»Ö ×¿Ö¾ÖÖ−ÖÓ¤ü ×ÃÖ¦üÖ´Ö¯¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü)Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá 2575 ×¾Ö•ÖµÖß 79 40 † ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ×¾Ö−ÖÖê¤ü ¯Öã¹ýÂÖÖê¢Ö´Ö 80 40 ²Ö †Öêú−Ö ÃÖã•ÖÖŸÖÖ ×¾ÖšüÖê²ÖÖ 81 41 † ÃÖµµÖ¤ü ´ÖÖê»ÖÖ»Öß ²ÖÖ¿Öã×´ÖµÖÖò 82 41 ²Ö ‡−ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü ¯Ö¸ü¾Öß−Ö ¸ü×±úú 83 42 † “Ö¾ÆüÖ)Ö ´Öê−ÖúÖ ³ÖÖ¸üŸÖ 84 42 ²Ö ´Æêü¡Öê ׳ִÖÖ¿ÖÓú¸ü ²ÖÖ²Öæ¸üÖ¾Ö 85 43 † ÆãÓü›êüú¸üß ×¸üµÖÖ•Ö†»Öß ‡²ÖÎÖÆüß´Ö 86 43 ²Ö ¯ÖÖŸÖÖôêû ´ÖÓÖ»ÖÖ²ÖÖ‡Ô ÃÖÖê´Ö−ÖÖ£Ö 87 44 † Ö¸ü™ü´Ö»Ö ×¾Ö¾Öêú ¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸ü −ÖÖ.´ÖÖ.´ÖÖ.) 1774 ×¾Ö•ÖµÖß ²Ö ÃÖÖî †»ÖãÓú™êü ´ÖÆüÖ¤êü¾Öß ¸üÖê×ÆüŸÖ áÖß.¯ÖÏ.¯ÖÏ.´ÖÖ.) 2192 ×¾Ö•ÖµÖß 37 † ¾Öøêü¯Ö»»Öß ×¾Ö•ÖµÖÖ éúÂ)ÖÖÆü¸üß −ÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 4788 ×¾Ö•ÖµÖß Ã¡Öß.¸üÖÖß¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 3417 ×¾Ö•ÖµÖß −ÖÖ.70 35 ²Ö úãú¸êü¿Öß ‡²ÖÎÖÆüß´Ö ÖÖ•ÖÖ³ÖÖ‡Ô 71 36 † ×¾Ö™êü ´ÖÖ¿Ö¯¯ÖÖ ×ÃÖ¦üÖ´Ö 72 36 73 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü)Ö ¸üÖ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖòÖÏêÃÖ ¯ÖÖ™üá †. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá 4305 ×¾Ö•ÖµÖß 74 37 ²Ö ¤ãüÃÃÖÖ éúÂ)ÖÖÆü¸üß ¸üÖµÖ´Ö»»Öã ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü)Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá 2687 ×¾Ö•ÖµÖß 75 38 † ¯Ö»»Öß †×−Ö»Ö ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ 76 38 ²Ö ²Ö¢Öã»Ö ¿Ö׿Öú»ÖÖ −ÖÖ¸üÖµÖ)Ö Ã¡Öß. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ Ã¡Öß. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 1743 ×¾Ö•ÖµÖß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 3214 ×¾Ö•ÖµÖß Ã¡Öß.áÖß.´ÖÖ.¯ÖÏ.¯ÖÏ.•Ö´ÖÖŸÖß ÛáֵÖÖ׿־ÖÃÖê−ÖÖ 2559 ×¾Ö•ÖµÖß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü)Ö ×¿Ö¾ÖÃÖê−ÖÖ 1799 ×¾Ö•ÖµÖß −ÖÖ.¸üÖÖß¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá 2113 ×¾Ö•ÖµÖß 77 39 † µÖ®Ö´Ö ÁÖßúÖÓ“Ö−ÖÖ ¸ü´Öê¿Ö −ÖÖ.´ÖÖ.•ÖÖŸÖß 2177 ×¾Ö•ÖµÖß ú´µÖã×−ÖÙü ¯ÖÖ™üá †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ (´ÖÖ.

¯ÖÏ.¯ÖÏ.´ÖÖ.¸üÖÖß¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá −ÖÖ.¸üÖÖß¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 3038 ×¾Ö•ÖµÖß .•ÖÖŸÖß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá 2146 ×¾Ö•ÖµÖß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü)Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ −ÖÖ.¸üÖÖß¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 2035 ×¾Ö•ÖµÖß −ÖÖ.¯ÖÏ.88 44 ²Ö ¯Ö™êü»Ö ×±ú¸ü¤êüÖêÃÖ ´ÖÖî»ÖÖ²Öß Ã¡Öß.¯ÖÏ.áÖß. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ † ¸üÖšüÖê›ü ׿ֻÖÖ ˆ±Ôú ¿Öî»Ö•ÖÖ ¯ÖÏê´ÖØÃÖÖ 3168 ×¾Ö•ÖµÖß 96 48 ²Ö ´ÖÖ−Öê •ÖµÖãú´ÖÖ¸ü ²ÖδÆü¤êü¾Ö 3042 ×¾Ö•ÖµÖß 97 49 † ŸÖÖú´ÖÖêÖê −ÖÖÖê¿Ö »Ö&´Ö)Ö 98 49 ²Ö ¯ÖŸÖúß ´ÖÖê×Æü−Öß ×¾Ö•ÖµÖ 99 50 † ÃÖµµÖ¤ Æü¹ý)Ö †²¤ãü»Ö Ö±æú¸ü 100 50 ²Ö ÃÖÖî.¯ÖÏ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ Ã¡Öß. 4016 ×¾Ö•ÖµÖß 2890 ×¾Ö•ÖµÖß ¸üÖ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖòÖÏêÃÖ ¯ÖÖ™üá 4328 ×¾Ö•ÖµÖß Ã¡Öß.¸üÖÖß¾Ö ×¿Ö¾ÖÃÖê−ÖÖ 3463 ×¾Ö•ÖµÖß 91 46 † †Ö²Öã™êü ÃÖã׿ֻÖÖ »Ö&´Ö)Ö †.´ÖÖ.¸üÖÖß¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 89 45 † úÖôêû −Ö¸ëü¦ü ÖÖêؾ֤ü 90 45 ²Ö ײָüÖ•Ö¤üÖ¸ü ¸üÖ•ÖÁÖß †¿ÖÖêú áÖß.´ÖÖ.´ÖÖ.´ÖÖ.•ÖÖ.ÃÖã¸ü¾ÖÃÖê ÃÖÖ¸üßúÖ ÃÖŸÖß¿Ö 101 51 † ¿ÖêÖ ‡Ã´ÖÖ‡Ô»Ö ´ÖŒŸÖã»ÖÖ»Ö 102 51 ²Ö ŸÖÖú´ÖÖêÖê ¾Öê¤ü´ÖŸÖß ˆ±Ôú µÖê¤ü´ÖŸÖß ¤üÖ¤üÖ¸üÖ¾Ö †.áÖßµÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 1834 ×¾Ö•ÖµÖß 92 46 ²Ö †Öšü¾Ö»Öê ´Ö¬Öãú¸ü ×Æü¸üÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü)Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 1908 ×¾Ö•ÖµÖß 93 47 † úÖÓ²Öôêû ׿־ÖØ»ÖÖ ×ÃÖ¦üÖ´Ö 94 47 ²Ö ¸üÖšüÖê›ü †»ÖúÖ ¤üÖ›æü 95 −ÖÖ.¸üÖÖß¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 2469 ×¾Ö•ÖµÖß 48 −ÖÖ. 2652 ×¾Ö•ÖµÖß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 3891 ×¾Ö•ÖµÖß Ã¡Öß. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ úÖòÖÏêÃÖ 2946 ×¾Ö•ÖµÖß Ã¡Öß.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful