Signature Not

Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2008.03.07 09:09:14
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

4457

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 376
6 Μαρτίου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Εφημερίες γιατρών. .............................................................................
Εφημερίες γιατρών. .............................................................................
Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σχέ−
ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου,
δημοσιογράφων του Γραφείου Τύπου και Δημοσί−
ων Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οι−
κονομικών για το έτος 2008». .............................................
Προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 3 της υπ’ αριθμ.
2237.8β/03/05 κοινής απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργού Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας «Σύσταση του Ειδικού Λογαρια−
σμού ΥΕΑΝΠ/ΔΑ». ...........................................................................
Καθορισμός του Τρόπου Ελέγχου των Λογαριασμών
Φαρμακείων Επαρχίας που υποβάλλονται απευ−
θείας στον Οίκο Ναύτου κατά το έτος 2008. .......

1
2

3

4
5

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/3772/0022
Εφημερίες γιατρών.

(1)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α΄/7.10.1983).
β. Του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α΄/1992).
γ. Του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α΄/21.8.1997).
δ. Του ν. 2606/1998 (ΦΕΚ 89/Α΄/22.4.1998).
ε. Του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α΄/20.10.1998).
στ. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978.
ζ. Του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α΄/5.1.1999).
η. Του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α΄/8.4.1999).
θ. Του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/τ. Α΄/2.3.2001).
ι. Του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131/τ. Α΄/27.6.2001).
ια Του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄/2003).
ιβ. Του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132/τ. Α΄/2004).
ιγ Του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ258/τ. Α΄/1.10.2005).
ιδ. Του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ. Α΄/4.4.2005).
ιε. Την υπ’ αριθμ. Υ3α/Γ.Π.οικ.10559/25.1.2007 (ΦΕΚ 180/τ.
Β΄/13.2.2007).

2. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε
24ωρη βάση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
3. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης που προκαλεί−
ται από την απόφαση αυτή ανέρχεται για το οικονομικό
έτος 2008 στο ποσό των 176.670.396,00 €
4. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/τ.
Β΄/3.10.2007)απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του
Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομι−
κών», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καταβολή εφημεριών για το χρονικό
διάστημα από 1.1.2008 έως 31.12.2008 στις εξής κατηγο−
ρίες γιατρών και οδοντιάτρων των Νοσοκομείων, Κ.Υ.
και Κ.Ψ.Υ. που ανήκουν στην Α’ Ζώνη.
− Ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ.
− Ειδικευομένων (Πολιτικών και Στρατιωτικών).
− Πανεπιστημιακών.
− Γιατρών εκτός κλάδου ΕΣΥ (γιατροί ασφαλιστικών
οργανισμών).
− Μονίμων γιατρών του Δημοσίου.
− Αγροτικών γιατρών.
− Επικουρικών Γιατρών
− ΠΕ Ιατρών
Οι εφημερίες των πιο πάνω γιατρών θα πραγματοποι−
ούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν και σύμ−
φωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα όπως αυτό θα εγκρίνεται
από την Διοίκηση του Νοσοκομείου και μέσα στα πλαίσια
των διατεθειμένων για το σκοπό αυτό πιστώσεων:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
10.003.275,00 €
ΓΝΑΤ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
8.073.000,00 €
ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
786.600,00 €
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
248.400,00 €
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ
237.636,00 €
«ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»
ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
5.019.750,00 €
ΓΝΑ «ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΤ»
4.968.000,00 €
ΓΝΑ»ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗ− 6.929.325,00 €
ΜΩΝ»
ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ»
5.433.750,00 €
ΓΝΑ «ΣΩΤΗΡΙΑ»
5.154.300,00 €
ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
5.450.000,00 €
«ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

700.Α.όπως αναφέρονται στο ν. ΑΤΤΙΚΟΝ 3. ΠΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ − ΜΠΕΝΑ− 4. ΓΝ ΠΑΤΡΑΣ «ΑΓ.00 € 19. ΓΝΘ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 2.00 € 24.810.190.00 € ΝΑΣ «Ε.750.000.00 € ΚΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 176.00 € 37.00 € 33. ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 734.Ν. ΝΟΣΩΝ 41. α) Στους ειδικευόμενους γιατρούς υπάγονται οι πο− λίτες και οι στρατιωτικοί ειδικευόμενοι.108.00 € 43.00 € 406.450.845.581.ΝΟΣΩΝ 793. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Μικτή Εφημερία Κατά την μικτή εφημερία οι γιατροί και οδοντίατροι των Νοσοκομείων .575.00 € «Π.505.229.00 € 21. ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 3. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑ− ΛΟΝΙΚΗΣ 35.775. προκειμένου να αποκτήσουν άλλη ειδικότητα. ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 3.00 € 32.ΠΑ. 8β του ν.00 € 28. ΓΝΘ «Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 6.εκτελούν ενεργό εξάωρη εφημερία μετά το πέρας του τακτικού ωρα− ρίου που συνεχίζεται με εφημερία ετοιμότητας μέχρι την συμπλήρωση του 16/ωρου. 1759/1988 και του άρθρου 1 παρ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩ− 258. Επίσης οι γιατροί που τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. ως άμισθοι υπεράριθμοι.225. 458.044. το Νοσοκομείο και τμήμα στο οποίο έχουν απο− σπασθεί.245.500.075.375.537. ΓΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΠΕ.00 € «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» 20. ΠΓΟΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΓ.624.900. είναι οι ανάγκες του Νοσοκομείου.023.00 € 29. γ) Ο μηνιαίος προγραμματισμός των εφημέριων.00 € 26.550.825. ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 4.00 € 52. μικτών και ετοιμότητας εγκρίνεται από τη Διοίκηση του Ιδρύματος και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους.300.00 € 39.00 € 15.Γ.318. ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1.675.00 € «Α ΣΥΓΓΡΟΣ 25.236.00 € 45.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» 27. ανεξάρτητα αν ήταν ή όχι σε ενεργό εφημερία κατά το ισχύον μηνιαίο πρόγραμμα. Επιτροπής και ιδιαίτερα του Δ/ντή της Ιατρι− κής Υπηρεσίας. ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 9. ΓΝΘ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 2. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 667. 2519/1997.969.00 € 38. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΑΦΡΟΔ.070. μετεκπαιδεύονται ή (προκειμένου περί ειδικευ− ομένων) ατύπως έχουν μετακινηθεί. β)Αποσπασμένοι και σε μετεκπαίδευση ευρισκόμενοι (ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι) Θα πραγματοποιούν εφημερίες ανάλογα με τον βαθμό τους. ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗ− 2.288. ΓΝ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» 4.290. ΓΑΝΘ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 2.00 € 36. 1579/1985.225. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 13.250.396.εφόσον υπάρχουν εφημερεύουν σε ενεργό εφημερία σύμφωνα με τις ανά− γκες της υπηρεσίας.173.100.200. ΓΝΘΥ.000.700.590. ΠΕ ΠΑ ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5. γ) Συνοδοί περιστατικών.00 € 47. β) Η ενεργός εφημερία αποζημιώνεται μόνο για τους γιατρούς που παραμένουν στη θέση τους όλες τις προ− βλεπόμενες ώρες.000. α) Τα ανώτατα όρια εφημέριων της παρούσας (μέχρι του 1/3 του συνόλου των υπηρετούντων γιατρών σε γενική εφημερία και μέχρι του 1/5 του συνόλου των υπη− ρετούντων γιατρών σε εσωτερική εφημερία) αποτελούν την οροφή του συστήματος και σε καμία περίπτωση δεν εξαντλούνται υποχρεωτικά.00 € 14.250.και των Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ .00 € 683.100. στο πρόγραμμα του οποίου προστίθενται. & ΔΕΡΜΑΤ .202. ΓΝ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 6.00 € 50. ΓΝ ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ 1. ΓΝ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 3.00 € ΡΑΚΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 42.Α.059. ΠΠΓΝ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ 6. της Επιστ.350. ΝΟΣ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 424.755. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Γενικές ρυθμίσεις. ΓΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 848.700. τις Κυριακές. Ε.033. Γιατροί συνοδοί περιστατικών βρίσκονται σε ενεργό εφημερία την ημέρα της διακομιδής.000.00 € «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ − ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 49.605. οι ειδικευμέ− νοι γιατροί (πλην αλλοδαπών) που τοποθετούνται με απόφαση μας σε Νοσοκομεία.Α. ΜΑΙΕΥΤ.00 € 17.00 € «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» 30.143.00 € ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Για όλες τις κατηγορίες γιατρών. 3205/2003 .450. ΓΝ ΑΘΗΝΑΣ «ΕΛΠΙΣ» 2.00 € 40.000.00 € «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» 22.670. − ΓΥΝΑΙΚ.312. ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 7. .750.349.4458 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 12.925.762. αφού λάβουν υπόψη τους τις εισηγήσεις των Δ/ντων. 1 του ν. ΓΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2. Αποκλειστικός παράγοντας του πλαισίου μέσα στο οποίο κινούνται οι Διοικήσεις των ιδρυμάτων που έχουν την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα της έγκρισης.050. ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5. & ΔΕΡΜΑΤ.100.00 € 1. Π.00 € 46. ΠΑΟΝΑ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 2. ΓΝ Ν.107. Η αμοιβή της εφημερίας αυτής καθορίζεται συνολικά σε 70/100 της αντίστοιχης συνολικής αμοιβής της 16/ωρης ενεργού εφημερίας . ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ 1.00 € «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 44. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 51.00 € 34. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 2071/1992 Όσον αφορά τους ειδικευόμενους . ενεργών. ΑΝΔΡΕΑΣ» 3.125.446.00 € 53. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔ.Ι.00 € 16.676.850.00 € 48. καθώς επίσης και ειδικευμένοι γιατροί που τοποθετούνται με απόφαση μας σε Νοσοκομεία προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Εντατικολογία και Νεογνολογία. ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 4.575. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 3.406.00 € 23.950. αρ− γίες και εξαιρέσιμες ημέρες.875.475.ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5.ΙΩΝΙΑΣ 3.663.00 € 31.00 € 18.515.053. η ενεργός εφημερία γίνεται σε 16/ωρη συνεχή υπηρεσία κατά τις εργάσιμες ημέρες και 24/ωρη κατά τα Σάββατα. ΓΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» 2. 3 του ν. είτε κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 54 παρ.

Εφημερίες ενεργείς ή ετοιμότητας μπορούν να καθο− ρίζονται σε καθημερινή βάση ανάλογα με τις ανάγκες και να περιλαμβάνουν έναν ειδικευμένο γιατρό ανά υφι− στάμενη ειδικότητα. Στα περιφερειακά ιατρεία εφημερεύουν ειδικευμέ− νοι γιατροί του Ε.1999). 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α΄/20.α.Υ.9. ιδ. στη χορηγηθείσα πίστωση συμπεριλαμβάνεται το ποσό που αφορά τα Κέ− ντρα Υγείας και τα Κ.2007). Εγκρίνουμε την καταβολή εφημεριών για το χρονικό διάστημα από 1.10.δ. ΛΕΓΚΑΣ Δ.5. Οι αποδοχές των αγροτικών γιατρών. Επιπλέον μπορεί ανάλογα με τις ανάγκες να εφημε− ρεύει και άλλος ένας γιατρός ή το πολύ δύο συνολικά γιατροί προερχόμενοι από τις κατηγορίες γιατρών Γε− νικής Ιατρικής της παρ.1998).7. Α΄/ 16.2004). 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α΄/7. 849/1978. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε 24ωρη βάση των Νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Α΄/4.Σ.Σ. Β΄/ 3. Του ν.Υ. Α΄/27. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Όσον αφορά τα Νοσοκομεία: Περιφερειακό Γενικό Νο− σοκομείο Ιωαννίνων «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» . επιμελητών άνευ ειδικότητας ή ειδικευομένων. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄/ 23. −Ειδικευμένων γιατρών Ε.1983). Του π. δ. β. Του ν.10. ΑΝΔΡΕΑΣ» και Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Θριάσιο.4. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ F Aριθμ. Του ν.Ψ. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α΄/5. για τα οποία οι Διοικήσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία τους.12. 2920/2001 (ΦΕΚ 131/τ. (οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί με απόφαση μας. ιε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν. β) Οι ευρισκόμενοι σε εφημερία ετοιμότητας γιατροί. Του άρθρου 45 του ν. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί παιδίατρος ή ο αριθ− μός των υπηρετούντων παιδιάτρων δεν επαρκεί. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.2008 έως 31. Το άρθρο 40 του ν. Την υπ’ αριθμ. − Ειδικευομένων (Πολιτικών και Στρατιωτικών) − Πανεπιστημιακών − Γιατρών εκτός κλάδου Ε.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ− γού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουρ− γού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».2008 στις εξής κατηγορί− ες γιατρών και οδοντιάτρων των Νοσοκομείων. Του ν. 3.396. Την υπ’ αριθμ.1999). η. αποφασίζουμε: Α.Περιφερειακό Γενι− κό Νοσοκομείο Πάτρας «ΑΓ. Α΄/1. και των Πολυδύναμων Ιατρείων που ανήκουν στην Β΄ Ζώνη και Γ Ζώνη. οφείλουν να διαμένουν στην πόλη που εδρεύει η μονά− δα τους.12. Με ευθύνη της Διοίκησης του Νοσοκομείου σε κάθε περίπτωση τα προγράμματα εφημέριων και η απαι− τούμενη δαπάνη για την καταβολή των αποζημιώσεων. Του ν. Του ν.3. 2/132567/0022 Εφημερίες γιατρών. ανάλογα με τις ανάγκες.00 € για το οικονομικό έτος 2008. 2606/1998 (ΦΕΚ 89/Α΄/22. (γιατροί ασφαλιστικών οργανισμών) . ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Το σύνολο της δαπάνης ύψους 176. Του ν. Α΄/2. στ.2007 (ΦΕΚ 180/τ.2.1997). β.δηλαδή: Καθημερινά θα εφημερεύει σε ενεργό εφημερία ένας γενικός γιατρός ή παθολόγος και ένας παιδίατρος εφό− σον υπηρετεί.6. 4.2005). δ) Η πρόσκληση μπορεί να γίνει από.Σ. Του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258/τ. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α΄/21.Π.) καθώς και αγροτικοί γιατροί. Του ν. όπως αυτές προσδιορίζονται από τα πληθυσμιακά δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. καθορίζονται ως εξής: α) Οι γιατροί κατά την διάρκεια της εφημερίας ετοι− μότητας βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία και είναι στη διάθεση του Νοσοκομείου και όταν κληθούν προσφέ− ρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς πρόσθετη αμοιβή πέραν της προβλεπομένης από το άρθρο 45 του ν.Υ.383. γ.1. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α΄/1992). ι.4. ιγ. θ.Ψ. θα υπολογίζο− νται βάσει των διατάξεων που καθορίζουν το μισθολόγιο τους. 1 του άρθρου 26 του ν. Υ3α/Γ.670. 3252/2004 (ΦΕΚ 132/τ. Του ν.2001). 42362/Υ252/28. ιβ. 5. σε συστημένη οργανική θέση του κλάδου γιατρών Ε. γ) Υποχρεούνται να είναι προετοιμασμένοι για την αντι− μετώπιση κάθε περιστατικού της ειδικότητός τους. ε.οικ10559/25.4. 3205/2003.10. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης που προκα− λείται από την απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 155. περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια των διατεθειμένων πιστώσεων με την παρούσα απόφαση − και δεν δύναται να αυξηθεί με χορήγηση συμπληρω− ματικών πιστώσεων.1998). μπορεί να εφημερεύει αντ’ αυτού γενικός γιατρός σύμφωνα με τις ανάγκες. Κέντρων Υγείας των Κ. 2519/1997 (ΦΕΚ 1165/1997 τ. 131/1987 (ΦΕΚ 73/Α΄/25.Υ.2001).1. Του ν.210 «Δαπάνες Υγείας». Β΄) αγροτικών γιατρών.Υ. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/τ. 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α΄/8. (2) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 35 του ν.2003). 19 Φεβρουαρίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ.8. τον ενεργά εφη− μερεύοντα γιατρό του τμήματος. Τα Κέντρα Υγείας των νοσοκομείων αυτών θα εφη− μερεύουν όπως και τα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία της Γ΄ Ζώνης . Β΄/13.2007 (ΦΕΚ 1948/τ.Υ.10. ζ. 2.415.00 € θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και ειδικότερα από τον ΚΑΕ 0562 του Φ.−2005).Σ. ια. Οι υποχρεώσεις των γιατρών που εκτελούν εφημερίες ετοιμότητας. άλλον εφημερεύοντα γιατρό ή τα όργανα του Νοσοκομείου.1. Αθήνα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ώστε καλούμενοι να προσέρχονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να προσφέρουν τις υπη− ρεσίες τους.1987) άρθρο 1 παρ.4459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Εφημερίες ετοιμότητας.

33.00 548.00 € Ε.00 € ΓΝ − ΚΥ ΚΩ 1. 10.976.050. Οι εφημερίες των πιο πάνω γιατρών θα πραγματοποι− ούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν και σύμ− φωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα όπως αυτό θα εγκρίνεται από την Διοίκηση του Νοσοκομείου και μέσα στα πλαίσια των διατεθειμένων για το σκοπό αυτό πιστώσεων: Β΄ ΖΩΝΗ 1.626. 11.575.000.930. 37.Υ. 4. 3106/2003. ΝΟΣ.00 1. 16.970.800. 21. 49. Γ΄ ΖΩΝΗ 51.874. 18. 26.600.450.000. 40.640. τα Κ.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΝ ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 941.251.231.875.400.811.ΛΑΡΙΣΑΣ 5.750.125.614. Καθημερινά θα εφημερεύει σε ενεργό εφημερία ένας γενικός γιατρός ή παθολόγος και ένας παιδίατρος εφό− σον υπηρετεί.169.00 1.00 € ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1.250. 32. μικτή ή ετοιμότητας.00 1. 20.900.00 3.00 2.00 1.00 € ΓΝ − ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 693. 16.050.542. 5.00 1.500.00 € ΓΝ ΣΑΜΟΥ 1.889. 17.757.800.00 3.00 2.290. 44.00 3.100.350. 41.957.00 329. 12.00 € ΚΘ−ΚΥ ΛΕΡΟΥ 967. 7.00 1.231.995.573.00 3.00 1.042.00 € ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3.685. 38.00 2.000.650. 7.00 € ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΖΩΝΗ 31. 54.00 2.495.000.670.00 4. 34. θα εφημερεύουν όλες οι κατηγορίες γι− ατρών.650.438. 31..00 2. 17.Ψ.383. 23.00 € ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 319.470.150.00 2.00 € Καθημερινά.525. 30. 15.00 2.550. 14.086.00 1.00 869. 21.00 € ΓΝ − ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 1. 24.726. ΨΥΧ.850.450.250.650. 4.300.250.00 € ΓΝ − ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 304.030.4460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) − Μονίμων γιατρών του Δημοσίου − Αγροτικών γιατρών − Επικουρικών γιατρών − ΠΕ Ιατρών του ν.450.00 1.00 € ΓΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1.00 362.00 € ΓΝ ΣΥΡΟΥ 3. 28. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1.00 € ΓΝ ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 890. 9.00 1.012.00 288.00 5. 50. τα Κ.250.00 1.00 1.815. 24.600.00 983.345. 3.00 5.150.00 2.750.00 2.200.00 € ΓΝ − ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 974. Περιφερειακά Ιατρεία και Πολυδύναμα Ιατρεία για τα οποία οι Διοικήσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία τους. 53. 39.00 3. 2. 14. . 46.125.00 € ΓΝ − ΚΥ ΚΥΜΗΣ 486. 22.00 1.604.190. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΝ ΑΙΓΙΟΥ ΓΝ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΝ ΑΡΓΟΥΣ ΓΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΓΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΝ ΘΗΒΩΝ ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΓΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΓ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΨΝ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΨΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΨΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΝΟΣ.700. 43.350.850.234. 11.00 1.300.856.00 € ΓΝ ΧΙΟΥ 1. 25.200.100. 6. ΚΥ ΝΑΞΟΥ 662.765. Περιφερειακά Ιατρεία και Πολυδύναμα Ιατρεία για τα οποία οι Διοικήσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία τους. 25.415. 23.00 € ΠΑΝΕΠ.000.400. 13.00 € ΓΝ − ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 439.00 5.000.485.00 € ΓΝ. 8.386.250.00 1. μέχρι το 1/2 του συνόλου των υπηρετούντων. 47.00 2.646.500.850. 5.750. 19. 42.230. 52. ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου και του αριθμού των υπηρετούντων.330. 48.00 197. ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου και του αριθμού των υπηρετούντων. 8. Στις ανωτέρω χορηγηθείσες πιστώσεις συμπεριλαμ− βάνονται και ποσά που αφορούν τα Κέντρα Υγείας.100.262. 13.960.00 2.557. 20.125.208. 10.00 € ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.401. 9. 27.000.423. 1.00 € ΓΝ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 181.Υ.Κ. ΓΕΝ.00 2.750. 3.00 € ΓΝ − ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 788.00 3.00 € ΓΝ − ΚΥ ΓΟΥΜΕΜΙΣΣΑΣ 683. Καθημερινά θα εφημερεύουν ειδικευμένοι γιατροί σε εφημερία ενεργό.725.00 € ΣΥΝΟΛΟ Β΄ + Γ΄ ΖΩΝΗ 155.035.425.308.200.760.000.100.Ψ.535. ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ.552.908.267.312.00 € ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 1.00 1..550.00 3. 2.055.00 € ΓΝ − ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 496.944. ανά ένας του− λάχιστον σε κάθε τμήμα. 6. 36.00 € ΣΥΝΟΛΟ Β ΖΩΝΗΣ 124.385.00 2.328. 18.500. 35.170.130.701. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΝ ΚΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΗ 5.375.Β.750.875.300.341.014.553.446. 12. 3.000.769.00 € ΓΝ − ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ 828. δηλαδή θα βρίσκονται ειδικευμένοι γιατροί σε εφημερία ενεργό μικτή ή ετοιμότητας. 19. 29.00 € ΓΝ − ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ 900.085.394.Α.00 € Στις ανωτέρω χορηγηθείσες πιστώσεις συμπεριλαμ− βάνονται και ποσά που αφορούν τα Κέντρα Υγείας.000.00 4.400.966. 45. Τα ανώτατα όρια εφημέριων της παρούσας (μέχρι του 1/2 του συνόλου των υπηρετούντων γιατρών) αποτελούν την οροφή του συστήματος και σε καμία περίπτωση δεν εξαντλούνται υποχρεωτικά. 15. Β.00 1. 22.

Καστανιάς.Ι. γ) Ειδικευμένοι αγροτικοί γιατροί που έχουν τοποθε− τηθεί ή αποσπασθεί με απόφασή μας σε Νοσοκομεία. Ν. Πευκο− χωρίου.Ι. Δεσκάτης.Ι. ε) Αγροτικοί γιατροί Περιφερειακών Ιατρείων που ανήκουν σε μικρά ενιαία «Νοσοκομεία − Κέντρα Υγεί− ας» μπορεί να συμμετέχουν στα προγράμματα εφη− μέριων. Λεονταρίου.Υ. Γαβαλούς. Χιονάτων ως μεταβλητά Κέντρα Εφη− μέριων. Χαλκιδικής: ΚΥ. Π. Λιχάδας ΝΓΝ Μεσολογγίου: Κ. Αγίας Βαρβάρας. ακολουθούν ως προς το πρόγραμμα των εφημέριων. Εμπορίου Γ.Υ.Ν. Καλλονής: Π. Σκοπέλου.Γ.Ι. Αχάρ− νων Ν. Αλεξανδρούπολης: Π. Π.Ι. Κ. Π.) καθώς και αγροτικοί γιατροί. ΠΙ Θεολόγου Γ. Παλαιοκή− που. Π.Ι. α) Αγροτικοί γιατροί που έχουν τοποθετηθεί ή απο− σπασθεί με απόφασή μας σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Ιερισ− σού. Π.Υ.Ν.Ι.Ι.Υ.Ν.Ν. Α΄) αγροτικών γιατρών. βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 χιλιομέτρων από την έδρα του «Νοσοκομείου−Κέντρου Υγείας». Π. Π. Π. Καρίτσας.Ι. Παπάδου.Ι.Ι.Ι. Π. Πέτρας. Όρους.Ι. Ψωφίδος Κ. Αργιθέας.Π. Οι αποδοχές των αγροτικών γιατρών.Ι. και Π. Χώρας Σφα− κιών. Παμφίλων. μπορούν να πραγμα− τοποιούν ενεργείς εφημερίες κατά μήνα. Π. Ιστιαίας Π.Ι. Σητείας Π. Π.Γενικής Ια− τρικής της παρ.Ν. Π.Ι. Π. Γαλάτιστας. Συ− κέας. Πύλης.Ι. Π.Ι. Κρανιάς.Ι. που δεν συμπίπτει με το νησί της έδρας του «Νοσοκομείου − Κέντρου Υγείας» ή όταν το Π.Καρυών Αγ. Ιππείου.Υ. Κ.Ι. Μύτικας Κ. μπορεί με από− φαση του Δ. Γρεβενών ρίου.Ι. Πλωμαρίου: Π. Γ.Υ.Ι. Π. Ηρακλείου Κρουσώνα ΚΥ Αρκαλοχωρίου. Π. Γ. 1 του άρθρου 26 του ν.Υ.Ι.Ι. Αστακού Π. Θερμής.Υ.Ι.Ι.Ι. Π. Εφημερίες ενεργείς.Π. Μουζακίου. Αργυρίου. Π. β) Μόνιμοι αγροτικοί γιατροί που έχουν τοποθετηθεί σε Νοσοκομεία για ειδίκευση. − στο Π. Βάμμου. Επιπλέον μπορεί ανάλογα με τις ανάγκες να εφημε− ρεύει και άλλος ένας γιατρός ή το πολύ δύο συνολικά γιατροί προερχόμενοι από τις κατηγορίες . Π. πραγματοποιούν ενεργείς εφημερίες όπως οι επιμελη− τές Β΄.Ι. Π. Π.Σ.Ν. Βασιλικάδων ΝΓΝ Κεφαλληνίας ως σταθερό Κέντρο Εφη− μερίας και Π. Ιατρείων μόνον όταν: − πρόκειται για Π. Κλειτορίας. Πετρίλου. Π. Π. Π. Ορμυλίας .Υ. Τζανάτων και Π. μικτή ή ετοιμότητας μπορούν να καθορίζονται σε καθημερινή βάση ανάλογα με τις ανάγκες και να περιλαμβάνουν έναν ειδικευμένο γιατρό ανά υφιστάμενη ειδικότητα.Υ.Ι.Ν.Υ. Π.Ι. τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τους ειδικευόμενους γιατρούς. Οι εφημερίες των πιο πάνω γιατρών. Κυριακές και λοιπές αργίες από το Κέντρο Υγείας στο οποίο υπάγονται (με σταθερό ή μεταβλητό κέντρο εφημερίας) όπως τα κάτωθι: 4461 Π. Μουδανιών: Π. ΠΙ. Αλεξάνδρειας. Κ.Ν. Μανταμάδου. δ) Αγροτικοί γιατροί που έχουν τοποθετηθεί σε ειδικά Π.Υ. Κ.Υ.Ι.Ν.Ι.Ι. Παλαιοχωρίου: Π.Ι.Ι. Π. (οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί με απόφαση μας. Ρεθύμνου Κ.Ι. Ριζω− μάτων Κ. σε συστημένη οργανική θέση του κλάδου γιατρών Ε. Π. Κ.Ι. Κατούνας Γ. Ν. Πολυνε− Γ.Υ.Υ.Ι.Υ.Κοζάνης Κ. Επισκοπής Ν. ΝΓΝ Φλώρινας: Λεχόβου ΝΓΝ Αγρινίου: Κ. Ρεντίνας.Σ.Ι.Ι. Βραγκι− ΝΓΝ Καρδίτσας ανών. Μυτιλήνης: Π. Συκαμινέας.Υ. πραγματοποιούν κατά μήνα εφημερίες εντός των καταστημάτων των φυλακών.Ι. Καβάλας ΚΥ Πρίνου.Ι. Πεζούλας. Στα περιφερειακά ιατρεία εφημερεύουν ειδικευμέ− νοι γιατροί του Ε. − τα Π.Ι. Σάμης. Π. Ανθηρού. Π. Βέροιας Κ.Ι.Ι.Χαλκίδας Κ. θα υπολογίζο− νται βάσει των διατάξεων που καθορίζουν το μισθολόγιο τους. Καστριού .Ι. ανάλογα με τις ανάγκες.Ι.Ι. Κουμπου− ριανών. Π. Λουτροπηγής Κ. Ριζών. Κ.Σ. Φερρών Ν.Ι. Αγιάσου. Κ.Ι. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/1997 τ. Κάτω Τρίτους.Ι. Υγείας» να πραγματοποιούνται και στις έδρες των Περ. υπηρετεί σε συστημένη οργανική θέση για− τρός κλάδου Ε.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ. Καστοριάς Μεσοποταμιάς Γ.Ι. Σοφάδων. όπως αυτές προσδιορίζονται από τα πληθυσμιακά δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Σπήλιου. Κάπης. Αμυνταίου. Θέρμου. Π.Γ.Ι.Ν. Π. Π. Γ.Ι.Υ.Υ. Δάφνης. Τρίπολης ΚΥ Άστρους. επιμελητών άνευ ει− δικότητας ή ειδικευομένων. Νεράιδας.Γ. Σιάτιστας. Μακρυγιαλού ΝΓΝ ΚΥ Καλαβρύτων: Κ. και λοιπές Υγειονομικές μονάδες. Π. νησιού. Κ. Αμφιλοχίας Π. Σκάλας. Π. Π.Ι. Άργους Ορεστικού.ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί παιδίατρος ή ο αριθ− μός των υπηρετούντων παιδιάτρων δεν επαρκεί.Ι. μπορεί να εφημερεύει αντ’ αυτού γενικός γιατρός σύμφωνα με τις ανάγκες. Π.Ι. Π. Π.Υ.Ι.Ι. του τμήματος ή εργαστηρίου που ανήκουν.Υ.Υ. Π. Κασσανδρίας: Π. Χανίων: Κ.Ι.Ι. Μήθυμνας.Ι. Π.Ι. Κα− λικώμης. Καλλι− κράτειας.. Π.Υ. σε φυλακές της χώρας. δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν κατά τα Σάβ− βατα.Ι. Συμβουλίου του «Νοσοκομείου − Κ. Κ. Σαρα− κήνας. Αγίου Νικολάου: Π. Ν. Ειδικό Περιφερειακό Ια− τρείο Σούδας Ν.

Νάξου: Π. Παλαιοχωρίου: Π.Γ. Κύθνου.Ι. είναι οι ανάγκες του Νοσοκο− μείου και οι εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογι− σμού τους. δ) Συνοδοί περιστατικών. Καρπάθου: Π. οι ειδικευμέ− νοι γιατροί (πλην αλλοδαπών) που τοποθετούνται με απόφαση μας σε Νοσοκομεία.Γ.Y.ΚΥ Μολάων Κ. Π. Π.Ν. το Νοσοκομείο και τμήμα στο οποίο έχουν αποσπασθεί. Μεγίστης.Ι. Χαλκιδικής: Κ.Ι. Π. Ν.Ι. Π.Ν. . ενεργών. Π. εφόσον κρίνεται απα− ραίτητο και ο αριθμός τους το επιτρέπει. Π. που ανήκουν σε Κ.Ι.Ι.Ι. Φολεγάνδρου. Αθήνας «Γ. Κέας.Υ. Π. Κάσου. μετεκπαιδεύο− νται ή (προκειμένου περί ειδικευομένων) ατύπως έχουν μετακινηθεί.α) Αποκλειστικός παράγοντας του πλαισίου μέσα στο οποίο κινούνται οι Διοικήσεις των Ιδρυμάτων. γ) Ο μηνιαίος προγραμματισμός των εφημέριων. β) Από τους αγροτικούς γιατρούς (μόνιμους και μη). Σκοπέλου: Π. Αγρού: Π. Π. Π.Ι. Καμαριώτισσας.Ν. Καντάνου Π.Γ. Λαυρίου Ν.Ι. Δονούσας.Ι. Δρυοπίδας.Ι.Υ. Κ. Καταπόλων Αμοργού.Κ.Ι.Ι. Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν. προκειμένου να αποκτήσουν άλλη ειδικότητα. Έμπωνα: Π. Οθωνών. Χανίων: Κ. Αλοννήσου. Γιατροί συνοδοί περιστατικών βρίσκονται σε ενεργό εφημερία και επιλέγονται από το ισχύον μηνιαίο πρό− γραμμα.Γ. γ) Ειδικευόμενοι Γεν. Π. Κυπαρισσίας Π. α) Όσον αφορά τους ειδικευόμενους.Ι.Ι. Σύμης.Γ. Ν.Ν.Υ. Αμοργού. Οι υποχρεώσεις των γιατρών που εκτελούν εφημερίες ετοιμότητας. Κατωμερίου.Ι.Ι.Υ. η ενεργός εφημερία γίνεται σε 16/ωρη συνεχή υπηρεσία κατά τις εργάσιμες ημέρες και 24/ωρη κατά τα Σάββατα.Υ.Γ . που έχουν την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα της έγκρισης. Π. Π. Αποσπασμένοι και σε μετεκπαίδευση ευρισκόμενοι (ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι) θα πραγματοποιούν εφημερίες ανάλογα με τον βαθμό τους.Υ. Αμουλιανής Ν.Ν.Ν.Ν. οφείλουν να διαμένουν στην πόλη που εδρεύει η μονάδα τους ή σε απόσταση τόση από αυτήν. Χάλκης Ν. Καλάμου Ν. Κ. Ιατρικής εφημερεύουν ισότιμα με τους άλλους ειδικευόμενους στα τμήματα που κάθε φορά εκπαιδεύονται. Πυργιού: Π. 1759/1988 και του άρθρου 1 παρ. Ε. 2071/1992.Ι. Αντι− πάρου. Μαθρακίου Ν.Υ.4462 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γ. θα υπολογίζο− νται βάσει των διατάξεων που καθορίζουν το μισθολόγιο τους.Υ. Στους ειδικευόμενους γιατρούς υπάγονται οι πο− λίτες και οι στρατιωτικοί ειδικευόμενοι. 2071/1992 ή και δεύτερη ειδικότητα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. Τήλου.Υ. Κα− στού. καθώς επίσης και ειδικευμένοι γιατροί που τοποθετούνται με απόφαση μας σε Νοσοκομεία προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Εντατικολογία και Νε− ογνολογία.Ι. Παλαιοχώρας − στις έδρες των Π. Λευκάδας: Κ. Βασιλικής: Π. Γαύδου Ν. ΣΤ. ως άμισθοι υπεράριθμοι. 8β του ν. Π. τις Κυριακές. Π.Ι. Σίκινου. Π.Ι.Υ. Κ.Ι. Π. Αι− γιάλης Αμοργού. Π. Π. β) Η ενεργός εφημερία αποζημιώνεται μόνο για τους γιατρούς που παραμένουν στη θέση τους όλες τις προ− βλεπόμενες ώρες. −Κ. Π. Ρόδου: Κ.Ι. β) Οι ευρισκόμενοι σε εφημερία ετοιμότητας γιατροί. Νεάπολης: Π. Σέριφου. καθορίζονται ως εξής: α) Οι γιατροί κατά την διάρκεια της εφημερίας ετοι− μότητας βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία και είναι στη διάθεση του Νοσοκομείου και όταν κληθούν προ− σφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς πρόσθετη αμοιβή πέραν της προβλεπομένης από το άρθρο 45 του ν. Αλεξανδρούπολης: ΚΥ Σουφλίου: Π. Οι αποδοχές των αγροτικών γιατρών.Ν. Ελαφονήσου Ν. 3 του ν. Ι. Π.Γ. Πάρου: Π. Ίου.Ι.Ι. Βόλου: Κ. Για όλες τις κατηγορίες γιατρών.Ι. Π. Σαμοθράκης και Π. είτε κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 54 παρ.Υ.Γ.Ι.Γ. Αγκι− στρίου. εφόσον υπάρ− χουν. Ερει− κούσας.Ι.Ι.Ι.Γ. 1579/1985. Ψαρ− ρών. Θηρασιάς. πραγματοποιούνται οι εφημερίες των αγροτικών γιατρών των Π.Ι.Ν.Υ. Κουφονησίων και των εξυπηρετούντων κοι− νοτήτων Σχοινούσας και Ηράκλειας Ν.Ι.Ν. Γλώσ− σας Π. ώστε καλούμενοι να προσέρχονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Δ. γ) Υποχρεούνται να είναι προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού της ειδικότητός τους.Υ.Ι.Υ. Πειραιά «Τζάνειο»: ΚΥ Αίγινας: Π. Χίου: Κ. Οινουσών.Ι. εφημερεύουν σε ενεργό εφημερία σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Θήρας: Π.Ι.Ν. της Επιστ.Γ.Ι.Υ. αρ− γίες και εξαιρέσιμες ημέρες.Ι. εγκρίνεται από τη Διοίκηση του Ιδρύματος και κοινοποιείται στους ενδι− αφερόμενους. Εφημερίες ετοιμότητας. στο πρόγραμμα του οποίου προστίθενται.Ι.Ν. Π.Ι. Σίφνου. Ανάφης. Σύρου: Κ. Γεννηματάς»: K. μικτών και ετοιμότητας. Κέρκυρας: Κ. Κοπανακίου Κ. Επιτροπής και ιδιαίτερα του Δ/ντή της Ιατρικής Υπηρεσίας. θα εφημερεύουν δύο έως τρεις. Αρκεσίνης Αμορ− γοί Π.Ι.Υ.Ι. Κιμώ− λου.Γ. Μήλου: Π. αφού λάβουν υπόψη τους τις εισηγήσεις των Δ/ντων. 3205/2003. των Νοσοκομείων μόνο των πιο κάτω μικρών νησιών με ιδιάζουσες γεωγραφικές και κοινωνικές συνθήκες όπως: Π. Καντάνου: Π.Ι.

και Ο. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους δεκατεσσάρων χιλι− άδων διακοσίων δέκα (14.ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ) Η πρόσκληση μπορεί να γίνει από τον ενεργά εφη− μερεύοντα γιατρό του τμήματος.00 ΕΥΡΩ. Τις διατάξεις του π.210 «Δαπάνες Υγείας». Την υπ’ αριθμ.Δ.015. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς. 5.2008 απόφαση της Δ/νσης Εργασίας και Μεταναστών. της Νομαρχίας Αθηνών. Ζ. πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας. Τις διατάξεις του π.».Τ.415. Ν.». και των λοιπών Ν.Α. 3. Μικτή Εφημερία Κατά τη μικτή εφημερία οι γιατροί και οδοντίατροι των Νοσοκομείων .δ.Α.383. εκτελούν ενεργό εξάωρη εφημερία μετά το πέρας του τακτικού ωρα− ρίου που συνεχίζεται με εφημερία ετοιμότητας μέχρι την συμπλήρωση του 16/ωρου. 3205/2003 «Μι− σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου και άλλες συναφείς διατάξεις» (Φ. Η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ ενός μηνός από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε− ως. β) Του ν.8(B)/08/08 (4) Προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 3 της υπ’ αριθμ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν. Αθήνα. του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 10. 2237. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών». 8.00) ευρώ που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Εξόδων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 849/1978.Ε. 2. 7093/0022/5. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 60 του ν. 42362/Υ252/2007 (ΦΕΚ 1948/Β΄/3. 2. μέχρι τρεις (3) ώρες για κάθε μία εξ αυτών και για κάθε έναν. για το έτος 2008.Π.1. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου.: 0512: 12. 2237. όπως συμπληρώθηκαν από το ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ. 297/ Α΄/2003). ΛΕΓΚΑΣ F Αριθμ.2004 κοινή υπουργι− κή απόφαση «επέκταση των διατάξεων του ν. 9. « περί έγκρισης Κυριακής Εργασίας». Την υπ’ αριθμ.Ε. Το σύνολο της δαπάνης που προκαλείται από την απόφαση αυτή. Η αμοιβή της εφημερίας αυτής καθορίζεται συνολικά σε 70/100 της αντίστοιχης συνολικής αμοιβής της 16/ωρης ενεργού εφημερίας .00 ΕΥΡΩ και Κ.δ. 4463 7. Αθήνα. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.1.2007 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονο− μίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. ανέρχεται στο ποσό των 155. 4. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ. της Δ/νσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Αθηνών. Εγκρίνουμε υπερωριακή εργασία. 6. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.Π.10. 2771/1999 (ΦΕΚ Α΄ 280/1999) «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις».2. 264/1973.λπ». δημο− σιογράφων του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέ− σεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για το έτος 2008». 369/11. . άλλον εφημερεύοντα γιατρό ή τα όργανα του Νοσοκομείου.Ε.Δ. 0511: 2.2008 «άδεια υπερωριακής ερ− γασίας». 3205/2003. για δύο (2) δημο− σιογράφους στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Την υπ’ αριθμ. γ) Του άρθρου 90 του π. αποφασί− ζουμε: 1.Τ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/2005) «Κυβέρνηση Κυβερνητικά όργανα (Κωδικοποίη της Noμοθεσίας)». για το ως άνω χρονικό διάστημα− όλο το έτος 2008. οικ.195.και των Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ . 27 Φεβρουαρίου 2008 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚ. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η κατανομή των ωρών κατά μήνα. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ− βερνήσεως. του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. ΛΕΓΚΑΣ Δ.δ.8β/03/05 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οι− κονομίας και Οικονομικών και Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Σύσταση του Ειδικού Λογαριασμού ΥΕ− ΑΝΠ/ΔΑ».Α. με ειδικό Φορέα 23−110 και Κ.: 2/8084/0022 (3) Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου. ως εξής: Α΄− απογευματινή και νυχτερινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά για καθέναν και Β΄ εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. 191/10. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου των Ο. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.210. 19 Φεβρουαρίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ.Α.00 € κατά το οικονομικό έτος 2008 και θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και ειδικότερα από τον ΚΑΕ 0562 του Φ. και σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.Δ. θα γίνεται με απόφαση του Δ/ντή του Πολιτικού Γραφείου του Υπουρ− γού Οικονομίας και Οικονομικών. Την υπ’ αριθμ.Κ.Δ.όπως αναφέρονται στο ν. Με ευθύνη της Διοίκησης του νοσοκομείου σε κάθε περίπτωση τα προγράμματα εφημέριων και η απαι− τούμενη δαπάνη για την καταβολή των αποζημιώσεων περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια των διατεθειμένων πιστώσεων με την παρούσα απόφαση και δεν δύναται να αυξηθεί με χορήγηση συμπληρωματικών πιστώσεων. οικονομι− κού έτους 2008. 3.

. 4.8 Β/03/05/5./ Ο.9.et. «Υπάρχον υπόλοιπο σε Δολάρια Η. 2. 4878/02/9. όπως αυτή διατυπώνεται στο απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αριθμ.7/08/08 (5) Καθορισμός του Τρόπου Ελέγχου των Λογαριασμών Φαρμακείων Επαρχίας που υποβάλλονται απευθεί− ας στον Οίκο Ναύτου κατά το έτος 2008. β) Στους ίδιους λογαριασμούς να διενεργηθεί έλεγχος στις συνταγές που περιέχονται σε αυτούς.9.2008 (θέμα 2°) συνεδρίασής του. Πειραιάς. 42362/Υ252 (ΦΕΚ Β΄ 1948/2007) «Από− φαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οι− κονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών. β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.gr – e-mail: webmaster. Προσθέτουμε στην παράγραφο 3 της υπ’ αριθμ. 2237.1. Την υπ’ αριθμ.4464 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2.2005 κοινής υπουργικής απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού YEN/ΔΑ για την Καταπολέμηση των ναρκωτικών» εδάφιο ως ακο− λούθως. 2.).δ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ F Αριθμ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.Σ. για τον τρό− πο ελέγχου των λογαριασμών φαρμακείων επαρχίας που υποβάλλονται απευθείας στον Οίκο Ναύτου κατά το έτος 2008 και καθορίζουμε τα εξής: α) Να ελεγχθούν όλοι οι λογαριασμοί ως προς την ορθότητα των αθροίσεων των ποσών που έχουν κατα− χωρηθεί στις καταστάσεις καταχώρησης συνταγών και όλα τα αντίστοιχα τιμολόγια φαρμακείων. ως προς την κοστολόγηση των φαρμάκων και τα λοιπά στοιχεία τους.Π.Ν. Την υπ’ αριθμ.2008 (θέμα 2°) πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου (Δ./Ο. σε ποσοστό 10% για τους λογα− ριασμούς που ο αριθμός των συνταγών υπερβαίνει τις τριάντα (30) και σε ποσοστό 33% για τους υπόλοιπους λογαριασμούς.Σ. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο− σίευσή της στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 19 Φεβρουαρίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. Το γεγονός ότι εκκρεμούν στον Ο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. 5221. 63/2005 (Α΄ 98). 3569/2007 «Συνεταιρισμοί θα− λάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρμοδιό− τητος Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 122).Α. Πειραιάς 25 Φεβρουαρίου 2008 Με εντολή Υπουργού Η Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΤΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ *02003760603080008* ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 4.et@et.10. με αποτέλεσμα την αδυναμία συντάξεως των ισολογι− σμών Ο. αποφασίζουμε: 1. στον εν λόγω ειδικό λογαριασμό ή τυχόν μελλοντικοί πόροι σε ξένο νόμισμα δύναται να μετατρέπονται σε ευρώ ύστερα από απόφαση Α/ΛΣ».2004 απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Μετα− βίβαση του δικαιώματος υπογραφής σε Διοικητικά και Οικονομικά θέματα με «εντολή υπουργού» σε κατώτε− ρα κλιμάκια του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Β΄ 1642). 5421. αποφασίζουμε: 1.Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.δ. 2237. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α’ 231) και δ) του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 21 του ν.. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3.Ν. 3.Ν. Την υπ’ αριθμ. δειγματοληπτικά.Ν. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα− λείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ο. γ) του άρθρου 2 του π. 4878/02/9.1.1/04/20.2005 κοινή υπουργι− κή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού» (Β΄ 1297/2005). Την αποδοχή της πρότασης του Δ.8 Β/03/05/5. λογαριασμοί των φαρμακείων επαρχίας οι οποίοι δεν έχουν ελεγχθεί. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.gr .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful