SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI ARA PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011 TINGKATAN 4

Kod Kertas M/Pelajaran Masa Bil Calon Nama Tingkatan

: Penyedia : Puan Siti Ana Irwarnita Bt Abd Jalil : Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Penyemak KP : En. Rushdan bin Zainal : 1 jam 30 minit Disahkan KB : Puan Sida A/P Chai : 245 orang. : :

BAHAGIAN A: Jawab semua soalan di dalam kertas ini. Bulatkan jawapan yang paling tepat. 1. Wawasan diri merupakan ................ yang akan menjadi panduan dan pendorong untuk berjaya. A usaha B petunjuk C perangsang D matlamat hidup 2. Penetapan wawasan diri akan mendorong seseorang menjadi individu yang............. A kreatif B berdisiplin C berputus asa D mementingkan diri sendiri 3. Susan dapat menyelesaikan soalan matematik dan sentiasa kreatif dalam menulis karangan. Susan lebih menonjol dalam aspek.............. A emosi B rohani C intelek D jasmani 4. Pilih kesan negatif sekiranya individu tidak seimbang dalam aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. I menjadi seorang pemarah II bersifat mementingkan diri sendiri III mempunyai kesedaran sivik yang tinggi IV disanjung tinggi kerana boleh mempengaruhi orang lain. A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 5. Apakah tindakan kamu sekiranya calon pilihan pasangan hidup kamu tidak dipersetujui oleh ibu bapa? A bertengkar dan memastikan keluarga menerimanya B Berbincang dan memberitahu kelebihan pilihan pasangan hidup kamu C Bersetuju dengan keputusan ibu bapa D Lari dan berkahwin tanpa pengetahuan ibu bapa 6. Bagaimanakah kamu membantu mengatasi masalah kewangan keluarga? I bebelanja dengan berjimat cermat II berkongsi makanan dengan rakan pada waktu rehat III berhenti sekolah IV mencari alternatif untuk mengurangkan perbelanjaan keluarga A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 7. Antara berikut yang manakah bukan masalah sosial dalam masyarakat di negara kita? A Penagihan dadah B lumba haram C penemuan mesin berteknologi baru D pergaulan bebas 8. Antara yang berikut perlakuan yang manakah berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi? I melayari laman web lucah II menyebarkan fitnah melalui internet III menggunakan perisian yang tidak asli IV membuat aduan kepada pihak kerajaan melalui internet 1

Apakah persamaan yang wujud pada setiap agama? A cara sembahyang B balasan daripada tuhan C nilai-nilai murni D cara berpuasa 12. 17. Apakah kebaikan amalan rumah terbuka semasa perayaan di Malaysia? A menggalakkan semangat muhibah dan perpaduan antara kaum B memeriahkan suasana perayaan C meningkatkan imej keluarga tersebut D dipandang tinggi oleh jiran Pada malam sebelum perayaan ini. Budaya kerja cemerlang meliputi aspek penyelidikan dan pembangunan... Bagaimanakah cara Islam mewajibkan penganutnya membantu golongan fakir dan miskin? A bersembahyang B menunaikan haji C ibadah puasa D ibadah zakat 13.. Peraturan di atas mungkin terdapat di. Apakah konsep kebebasan yang sesuai bagi contoh di atas? A kebebasan Negara B kebebasan mutlak C hak Negara D hak asasi 19. A perundangan B pilihan raya C parlimen D Jabatan Perdana Menteri 16. 14. A Memupuk perpaduan B Menjaga keamanan C Merapatkan hubungan kekeluargaan D Mengukuhkan politik Negara    Kebebasan agama Kebebasan bersuara Kebebasan memiliki harta 9..... A Tahun Baru Cina B Hari Krismas C Deepavali D Hari Gawai 2 18. Pernyataan di atas merujuk kepada. Pernyataan manakah tidak menunjukkan ciriciri pekerja yang cemerlang? A menganggap kerja dan tugas hariannya sebagai satu beban B berusaha mengatasi sebarang masalah dalam melakukan sesuatu kerja C tidak mengambil rasuah D sentiasa bersedia meningkatkan ilmu dan kecekapan dalam bidang pekerjaannya 20.. Tujuannya adalah untuk meningkatkan………….. A dewan orang ramai B makmal sains C hospital D surau 10. Pilih pernyataan yang tepat tentang peranan bahasa kebangsaan kita.. Antara berikut yang manakah bertentangan dengan norma hidup masyarakat? A membuang sampah merata-rata B tidak meludah semasa berada di khalayak ramai C memberikan tempat duduk kepada warga tua semasa di dalam bas D berbaris semasa membeli tiket 11. Perlembagaan Persekutuan sedia ada boleh dipinda melalui proses. A imej syarikat B industri Negara .A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV    Jangan bising Jaga kebersihan Sila tanggalkan kasut 15. seluruh anggota keluarga berkumpul untuk makan besar. Apakah kesan kepada rakyat Malaysia jika negara kita tidak mempunyai perlembagaan? A negara kita akan menjadi lebih maju setanding dengan negara lain B kedatangan pelancong asing akan bertambah dan hasil pendapatan kerajaan akan bertambah C negara akan huru-hara D negara akan menikmati pencapaian ekonomi yang lebih baik.

Berikut adalah peruntukan Perlembagaan Malaysia yang berkait dengan hak asasi. berkumpul.C rasuah sifar D prestasi kerja 21. yang manakah ciri-ciri pengguna yang rasioanal? I terburu-buru memilih sesuatu barangan II terpengaruh dengan tawaran diskaun yang tinggi III memilih kedai yang mampu memberi perkhidmatan terbaik IV menyenaraikan barang-barang keperluan yang akan dibeli A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 28. Pernyataan di atas merujuk kepada hak pengguna bagi _________________ . manakah bukan diwujudkan demi menjamin kebajikan pekerja? A Akta Kilang dan Jentera 1967 B Akta Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) 1969 C Akta Kesatuan Sekerja D Akta Budaya Kerja 1990 27.. Apakah yang akan berlaku kepada mutu barangan atau perkhidmatan sekiranya amalan rasuah berlaku? A produk lebih berkualiti B meningkatkan daya saing C gagal menepati spesifikasi produk yang ditetapkan D hasil barangan atau perkhidmatan mencapai standard 29 Bagaimanakah anda dapat menjadi seorang pengguna yang bijak? A membeli barangan yang kelihatan cantik B membeli barangan yang paling murah C meminta diskaun setiap kali membeli D membuat anggaran perbelanjaan bulanan . dan menubuhkan persatuan Pengguna berhak diberi maklumat dan fakta yang betul bagi membolehkannya membuat pilihan yang bijak. A hak membuat pilihan B hak bersuara C hak mendapatkan keselamatan 3 D hak mendapatkan maklumat 25 Antara berikut. kecuali…. Antara berikut tindakan manakah menunjukkan bahawa pihak pengurusan syarikat mengambil berat akan kebajikan pekerja? I menyediakan bilik sembahyang untuk pekerja Islam II member elaun untuk pekerja yang bekerja lebih masa III menaikkan pangkat pekerja yang disukai oleh pegawai atasan IV kos perubatan dikongsi antara pekerja dengan majikan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 22. Antara berikut. A setiap orang bebas mengamalkan agama masing-masing B setiap orang bebas menjalankan aktiviti ekonomi C setiap orang bebas memerintah mengikut pandangan masing-masing D setiap orang bebas bersuara. Antara berikut. yang manakah merupakan tindakan pengguna yang beretika? A membeli barang curi atau barang seludup B memberikan rasuah untuk mendapatkan sesuatu perkhidmatan C melaporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat sebarang penyelewengan yang dilakukan oleh jurujual D membuat tuntutan barangan yang palsu 26. 24. Pernyataan yang manakah tidak benar tentang sistem pemerintahan demokrasi? A Rakyat mempunyai kuasa mutlak dalam menentukan kerajaan B Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen C Pemerintah berkuasa sepenuhnya D Kerajaan yang bakal memerintah sesebuah negara ditentukan melalui satu pilihan raya umum 23.

2. penyalahgunaan teknologi penyelidikan dan pembangunan 1. _______________________berkait dengan penggunaan Internet bagi tujuan penyebaran fitnah dan khabar angin yang menyentuh sensitiviti sesuatu kaum 3. <<SOALAN TAMAT>> 4 . 5. (10 markah) 1. 5. 4.30. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Setiap agama amat menekankan nilai-nilai murni dalam kehidupan untuk menjamin ______________ dan keharmonian hidup. Keluarga yang dibina dengan penuh _____________________________ akan melahirkan anak-anak yang prihatin dan bersifat penyayang. Apakah kepentingan standard? A memastikan pengguna industri dan alam sekitar selamat apabila suatu barangan digunakan B memastikan pengguna tidak tertipu dengan keaslian barangan yang dijual pada harga yang tinggi BAHAGIAN B (10 markah) 1. 2. Usaha ______________________________ dilakukan untuk menghasilkan inovasi dan meningkatkan kualiti barangan dan perkhidmatan. Kesejahteraan Sukarela kasih sayang C memastikan pengeluar tidak mengeluarkan barangan tiruan yang menggunakan jenama yang terkenal D memastikan pengeluar menjual barangan dengan harga yang berpatutan dan tidak menipu pengguna. Berikan 5 ciri-ciri pengguna yang rasional. 2. 3. Individu dikatakan menamatkan kewarganegaraannya jika dia menolaknya dengan cara ___________. 4.