STPM/S910

PEPERIK SAANSIJI L TINGGI PERSEK

OLAHAN MALAYS IA(STPM)

BAHAS A

MELA YU
Sukatan Pelajaran

danSoala n Contoh Sukatan pelajaran ini digunakan bagi peperiksaan tahun 2004 dan tahun- .

tahunseterusnya sehingga diberitahu. MAJLIS PEPERIK SAAN .

MALAYS IA 0 KANDUNG AN Sukatan Pelajaran 910 Bahasa Melayu .

Halaman Matlamat 1Objektif 1Kandungan sukatan pelajaran 2 – 16Bentuk Peperiksaan 17Senarai Rujukan 18 – 19Soalan Contoh:Bahasa .

Melayu Kertas 1 (910/1) 20 – 35Bahasa Melayu Kertas 2 (910/2) 36 – 401 1 910 BAHASA MELAYUMatlam at .

Matlamat sukatan pelajaran ini adalah untuk ( a ) membolehkan pelajar menguasai kecekapan berbahasa setaraf dengan peringkat intelek pelajar .

( b ) meningkatkan keupayaan berbahasa di kalangan pelajar untuk kepentingan pendidikan tinggi .padaperingkat prauniversiti.

dankerjaya serta memantapkan rasa bangga terhadap bahasa Melayu. dan( c ) melahirkan pelajar yang kreatif dan .

Objektif Objektif sukatan pelajaran ini adalah untuk ( a ) memperkenalkan sejarah dan .kritis berasaskan pemikiran logik.

kekeluargaan bahasa Melayu serta perkembangan bahasa Melayumutakhir.( b ) meningkatkan pengetahuan .

tentang sistem bunyi, ejaan, kosa kata, dan tatabahasa bahasa Melayu;( c ) memperkukuh pengetahuan tentang sejarah

perkembangan aksara Jawi;
(
d

)

membina kebolehan mengungkapkan fikiran dengan menggunakan

bahasa yang betul dan berkesan;
(
e

)

meningkatkan kebolehan memahami bahan yang beraneka jenis, gaya, dan wacana tentang

( f ) meningkatkan kebolehan memperluas sesuatu idea atau perkara dengan .berbagai-bagai perkara.

cara yang tersusun. tatabahasa. kosa kata.( g ) memantapkan penggunaan bahasa dari segi ejaan. padat.dan meyakinkan. dan .

( h ) membina kecekapan merumus kandungan pelbagai bahan .ungkapan mengikutkonteks yang sesuai.

dan mengungkapkanny a kembalidengan padat dan jitu. ( i ) membina kecekapan menganalisis dan menginterpretasi .bacaan.

( j ) membina kecekapan mengalih bentuk sesuatu penulisan .rangsangan daripada pelbagai bahan.

dan( k ) meningkatkan kebolehan mengenal pasti dan membetulkan kesalahankesalahan bahasa. .kepada bentuk yang lain.

2 Kandungan Sukatan pelajaran ini dibahagikan kepada dua bahagian. iaitu Pengetahuan Tentang Bahasa Melayu dan .

Pengetahuan Tentang Bahasa Melayu Bahagian Pengetahuan Tentang Bahasa Melayu .Kecekapan Berbahasa.

bertujuan membina kefahaman terhadap bahasa Melayu. Dinamika Bahasa Melayu. danSistem .Aspek yang diliputi ialah Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu.

Pengetahua n tentang sejarah dan perkembangan bahasa Melayu akan membolehkan pelajarmemahami latar belakang. asal usul. dan tahap perkembangannya .Bahasa Melayu.

As pek dinamika bahasa ditekankan untuk .untuk menyedarkan mereka bahawabahasa Melayu mempunyai sejarah yang membanggakan.

. di samping memperlihatkan ciri-ciri kesantunan bahasa Melayu.Selain itu.menunjukkan kepelbagaian dan kesegaran bahasa Melayusebagai alat perhubungan.

pengetahuan tentang sistem bahasa Melayu akan membolehkan pelajar memahamipelbagai peraturan bahasa supaya mereka dapat menggunakan .

bahasa Melayu dengan betul. danberkesan dalam komunikasi lisan dan tulisan. Kecekapan Berbahasa Bahagian Kecekapan Berbahasa . tepat.

Bahagian initerdiri daripada Karangan.bertujuan memantapkan penggunaan bahasa Melayu. dan . Alih Bentuk Teks. Analisis Kesalahan Bahasa. Rumusan.

Bahag ian ini bertujuan meningkatkan kemampuan pelajar mengungkapkan. matang. bernas. . memperluas. danmemaparkan sesuatu idea dengan tepat.Pemahaman.

Turut diberi penekanan ialahkecekapan memahami bahan untuk mengenal pasti pelbagai idea dan merumuskannya dengan padat dan .dan meyakinkan.

Selain itu.jitu. kecekapan mengubah kandungan teks ke dalam bentuk lain dengan cara yang berkesandiberi tumpuan. Kemampuan mengenal pasti dan .

Aspekaspek ini akan dapat meningkatkan penguasaan bahasa .menganalisis pelbagai kesalahan bahasa dan keupayaanmembet ulkannya juga ditekankan.

pelajar secara yang lebih mantap danberkesan dalam bidang penulisan. 3 BAHAGIAN PENGETAHUAN TENTANG BAHASA MELAYU .

1 Asal Usul BahasaMelayu . Sejarah danPerkembanga nBahasa Melayu 1.Tajuk Huraian Catatan 1.

(a) Konsep “Melayu”(i) Definisi awal istilah “Melayu”(ii) Definisi dari segi etimologi(iii) Definisi berdasarkan bangsaMemperken alkankonsep .

“Melayu”(b) Salasilah bahasa MelayuHuraian salasilah bahasa Melayu dalamrumpun Austronesia menggunakan skemaperkembang an bahasa Melayu .

dankeluarga bahasa(c) Hipotesis .rumpun bahasa.daripadafilum Austrik kepada bahasa MelayumodenDika itkan denganistilah filum bahasa.

tempat asal bahasa Melayu (i) Kawasan Asia Tenggara(ii) Kawasan Nusantara Dikaitkan denganbukti-bukti tertentu .

1.2 Bahasa MelayuKuno(a) Definisi bahasa Melayu kuno(b) Ciri bahasa Melayu kuno(i) Sistem tulisan dan ejaan(ii) Kosa kata(c) Bahan buktiContoh: batu .

bersurat. daun lontar.3 Bahasa MelayuKlasik (a) . kulitkayu Memperkenalkanko nsep bahasa Melayukuno 1.

Definisi bahasa Melayu klasik Memperkenalkanko nsep bahasa Melayuklasik (b) Ciri bahasa Melayu klasik (i) Sistem tulisan dan ejaan(ii) .

Kosa kata(iii) Tatabahasa (c) Perkembangan aksara Jawi Tumpuan hanyakepada sejarahperkembang an aksaraJawi .

4 Bahasa MelayuModen(a) Konsep bahasa Melayu moden .(d) Bahan buktiContoh: Batu Bersurat Terengganu. suratsurat awal. karya sastera1.

Memperkenalkanko nsep dan ciri bahasaMelayu moden 4 Tajuk Huraian Catatan (b) Tahap perkembangan bahasa .

Contoh: . dan institusi.Melayumoden(i) Bahasa Melayu moden pramerdekaUsaha meningkatkan kedudukanbahasa Melayu oleh individu.pertubuha n.

Jawi Peranakan(ii) Bahasa Melayu moden pascamerdeka − . Kongres Bahasa danPersuratan Melayu.Za’ba. Pejabat KarangMengarang.

Penubuhan dan peranan DewanBahasa dan Pustaka (DBP) − Perancangan bahasa Melayu • perancangan taraf • perancangan korpusPenekanan .

kepadatahaptahapperkembanga n bahasaMelayu sebelum danselepas merdekaPenekanan kepadaperanan DBP sebagaibadan perancanganbahasa Rujuk:(i) Perkara 152PerlembagaanP .

ersekutuan(ii) Akta BahasaKebangsaan 1963/1967(iii) Akta Pendidikan1996 − Fungsi bahasa Melayu moden • bahasa komunikasi • bahasa perpaduan • .

bahasa ilmu1.5 Unsur AsingDalam BahasaMelayu(a) Latar belakang peminjaman bahasa(b) Bahasa sumber: − bahasa Sanskrit − bahasa Arab − .

bahasa Parsi − bahasa Jawa − bahasa Cina − bahasa Tamil − bahasa Portugis − bahasa Belanda − bahasa Inggeris 5 .

Tajuk Huraian Catatan 2.1 Variasi Bahasa (a) Definisi variasi bahasa(b) Jenis variasi bahasa dan cirinya(i) Bahasa . Dinamika BahasaMelayu 2.

baku – dialek (ii) Bahasa formal – bahasa tak formal(iii) Bahasa halus – bahasa kasar(iv) Bahasa istana – bahasa biasaMengenal danmembezakan jenisvariasi .

laras agama. laras ekonomi. larasundangundang.bahasa2. laras .2 Laras Bahasa (a) Definisi laras bahasa(b) Jenis laras bahasa dan cirinyaContoh: Laras sains.

laras sasteraMengenal danmembezakan jenislaras bahasa2.3 Wacana (a) Definisi wacana(b) Ciri wacana(i) Mempunyai tujuan(ii) .sukan.

Berlandaskan hubungan penuturpendengar(iii) Berurutan(iv) Mengandungi maklumat baharu(v) Tiada maklumat bertentangan(c) Penanda .

wacanaContoh: Walau bagaimanapun. di sampingitu. oleh yang demikian. oleh itu. maka.hattaPengena lan kepadakonsep wacana danpenggunaannya .

4 Retorik (a) Definisi retorik (b) Jenis retorik dan cirinya(i) Pemerian(ii) Pemujukan(iii) Penerangan(iv) Penceritaan(v) Pendedahan(vi) Penghujahan(c) .2.

Teknik penyampaian idea(i) Deduksi(ii) Induksi(iii) AnalogiPengenalan kepadakonsep retorik danpenggunaannya 6 .

5 Kesantunanberbaha sa(a) Definisi kesantunan berbahasa(b) Ciri kesantunan berbahasa(i) Penggunaan bahasa .Tajuk Huraian Catatan 2.

halus– Ungkapan bertatasusilaConto h: Terima kasih.dan gelaran mengikut . bentuk sapaan. sila masuk. jemput duduk – Intonasi yang sesuai(ii) Penggunaan kata ganti.

situasiMengenal pelbagaibentuk kesantunanberbaha saJenis-jenis gelaran– kekeluargaan– keturunan– anugerah– ikhtisas3. .

dan suku kata(c) Penggolongan bunyi bahasa(i) . fonem. huruf.1 Fonologi (a) Definisi fonologi(b) Konsep bunyi.Sistem BahasaMelayu 3.

Vokal(ii) Konsonan(iii) Diftong(d) Cara menghasilkan bunyi bahasaPengenalan kepadasistem bunyi bahasaMelayuMen genal lambangfonetik (e) .

Sistem ejaan bahasa Melayu(i) Pola keselarasan vokal(ii) Pengejaan– kata pinjaman– kata berimbuhan– kata majmuk – klitik (f) Tanda bacaPenekanan .

kepadaaspek penggunaansistem ejaan yang betulKlitik: ku, kau, -mu,nyaPenekanan kepadaaspek penggunaantanda baca yang betul3.2 Tatabahasa (a)

Definisi tatabahasa(b) Bahagian tatabahasa(i) Morfologi(ii) SintaksisPengenala n kepadatatabahasa bahasaMelayu 7

Tajuk Huraian Catatan 3.2.1 Morfologi (a) Definisi morfologi(b) Konsep morfem(i) Morfem bebas(ii) Morfem terikat– awalan– akhiran– sisipan–

apitanPengenalan kepadabidang morfologibahasa MelayuMenjelaska n konsepdan jenis morfemdalam bahasa Melayu(c) Konsep perkataan(i) Kata akar(ii) Kata .

dasarMengenal konsepperkataan sebagai unitujaran yang bebas danmengandungi makna(d) Bentuk kata(i) Kata tunggal(ii) Kata terbitan(iii) Kata majmuk (iv) Kata .

gandaMengenal bentuk katadan pola suku kataBentuk kata tunggalmeliputi juga kataakronimMenge nal perbezaanan tara kata akronimdengan .

singkatandalam bahasa Melayu(e) Proses pembentukan kata(i) Pengimbuhan– definisi– jenis imbuhan • imbuhan kata nama • .

imbuhan kata kerja • imbuhan kata adjektif Mengenal danmemahami jenisimbuhan. mengetahuifungsi danmenggunakan imbuhandengan betul(ii) Pemajmukan– .

definisi– jenis kata majmuk • kata majmuk yang terdiridaripada rangkai kata bebas • kata majmuk daripada istilahkhusus dalam bidang ilmiah • .

iaitu simpulanbahasaMe ngenal danmemahami prosespemajmukan sertapenggunaanny a yangbetul 8 .kata majmuk yang mendukungmaksud kiasan.

Tajuk Huraian Catatan (iii) Penggandaan– definisi– jenis penggandaan • penggandaan penuh • penggandaan separa • .

penggandaan berentak Penekanan kepadaproses penggandaandan penggunaannyayan g betul(f) Golongan kata Mengenal danmembezakan .

golongankata(i) Kata nama– am– khas– ganti nama(ii) Kata kerja– transitif – tak transitif Mengenal danmemahami jenis katanamaMengenal .

danmemahami jenis katakerja sertapenggunaanny a yangbetul(iii) Kata adjektif – kata adjektif sifatan atau keadaan– kata adjektif warna– kata adjektif ukuran– kata .

adjektif bentuk – kata adjektif waktu– kata adjektif jarak – kata adjektif cara– kata adjektif perasaan– kata adjektif pancainderaMenge nal danmemahami .

jenis kataadjektif sertapenggunaanny a yangbetul(iv) Kata tugas– kata hubung– kata seru– kata tanya– kata perintah– kata pangkal ayat– kata bantu– kata penguat– kata .

penegas– kata nafi– kata pemeri– kata sendi nama– kata pembenar– kata arah– kata bilangan– kata penekan– kata pembendaMengena l pelbagai jenis kata tugas .

2.2 Sintaksis (a) Definisi sintaksis Pengenalan .danfungsinya dalam ayatserta penggunaannyayan g betul 9 Tajuk Huraian Catatan 3.

kepadabidang sintaksisbahasa Melayu(b) Ayat(i) Definisi ayat(ii) Binaan ayat– subjek dan predikat– unsurunsur dalam subjek danpredikatMemah ami binaansubjek .

dan predikatdan pola-pola ayatdasar(iii) Polapola ayat dasarFN + FNFN + FKFN + FAFN + FS(c) Frasa(i) Definisi frasaPengenalan kepadakonsep frasaendosentrik .

danmembezakan .me mahami.dan frasaeksosentrik (ii) Jenis frasa– frasa nama– frasa kerja– frasa adjektif – frasa sendi namaMengenal.

pelbagai jenis dan binaan frasa(iii) Binaan frasa– frasa nama– frasa kerja– frasa adjektif – frasa sendi nama(d) Klausa(i) Definisi klausa(ii) Jenis klausa– klausa bebas– klausa tak .

bebasMemahami konsepklausa dan jenis klausa(e) Susunan ayat(i) Susunan biasa(ii) Susunan songsang– bentuk susunan songsang • pendepanan seluruh predikat .

• pendepanan sebahagian predikatMemahami danmengenal susunan ayatbiasa dan ayatsongsang(f) Ragam ayat(i) Ayat aktif – ayat aktif transitif – ayat aktif .

tak transitif Memahami danmenggunakan ragamayat dengan betul 10 Tajuk Huraian Catatan (ii) Ayat pasif – Jenis ayat pasif • .

ayat pasif dengan kata kerjapasif • ayat pasif dengan kata gantinama • ayat pasif dengan perkataan“kena”(g) Jenis ayat(i) Ayat penyata(ii) Ayat perintah(iii) Ayat .

seru(iv) Ayat tanyaMemahami danmembezakan jenisayat(h) Bentuk ayat(i) Ayat tunggal(ii) Ayat majmuk – ayat majmuk gabungan– ayat majmuk pancangan • .

ayat pancangan • komplemen • ayat pancangan relatif • ayat pancangan keterangan– ayat majmuk campuranMemaha mi .

danmembezakan pelbagaibentuk ayat majmuk (i) Proses penerbitan ayat(i) Konsep ayat terbitan(ii) Proses penerbitan ayat– pengguguran– penyusunan semula– .

memahami.peluasanMengenal.dan menganalisis ayatterbitan3.3 Semantik (a) Definisi semantik Pengenalan kepadabidang semantik (b) Konsep dan makna .

dan rujukan(c) Perubahan makna– Peluasan maknaContoh: saudara. makna. anda. kapal– Penyempitan .Memahami perkaitanantara bentuk.

khalwat. cik Jelaskan sebab berlakuperubahan makna 11 Tajuk Huraian Catatan .maknaContoh: madrasah. pondok.tuan.

(d) Perkaitan makna perkataan dari segi:(i) Leksikal– sinonim– antonim– hiponim– homonim– polisemi(ii) Konteks– denotatif – konotatif Homonim .

meliputihomograf danhomofon(e) Peribahasa(i) Perumpamaan(ii) Pepatah(iii) Bidalan(iv) Kiasan(v) Kata hikmat(vi) Simpulan bahasa(vii) .

PerbilanganMenge nal danmemahami jenisperibahasa danpenggunaannya 12 BAHAGIAN KECEKAPAN BERBAHASA Tajuk Huraian Catatan .

dan berkesan(a) Jenis . Karangan Menulis pelbagai jenis karangan berformat dantidak berformat dengan menggunakan bahasayang betul.1. tepat.

karangan(i) Rencana(ii) Laporan(iii) Ceramah/syarahan/ ucapan/pidato(iv) MemorandumBida ng tajuk – ekonomi– politik – pendidikan– sukan– bahasa– .

dll.(b) Kemahiran yang diberi tumpuan(i) .seni/budaya– sains dan teknologi– kemanusiaan dankemasyarakatan – sastera– sejarah– geografi– hal ehwal wanita/ remaja.

mengumpulkan idea yang berkaitandengan tajuk (ii) menyediakan rangka karangan(iii) menyusun idea mengikut urutanyang .

sesuai(iv) mendraf karangan(v) menyampaikan idea dalam bentuk wacana yang utuh(vi) mengarang perenggan permulaandan penutup yang kemas danmenarik .

(vii) menggunakan tatabahasa yang betul(viii) menggunakan gaya bahasa danpilihan kata yang sesuai(ix) mengedit draf Penekanan kepadaKemahiran Berfikirsecara .

Kreatif danKritis (KBKK)Bentuk tugasan– bincangkan– huraikan– jelaskan– beri ulasan/ pandangan/ pendapat– beri cadangan– beri penilaian– .

bahaskanPenilaian karanganberasaska n(i) kematanganfikiran( ii) kerelevanan isi(iii) pemilihan kata/ diksi(iv) tatabahasa yangbetul(v) kohesi dankoheren .

13 Tajuk Huraian Catatan 2. . Rumusan Mengolah semula kandungan teks dengan gayasendiri tanpa mengubah maksud asal.

Teksyang dihasilkan hendaklah lebih ringkas danmemperlihatka n kohesi dan koheren denganbahasa yang tepat dan kemas.(a) BahanTeks prosa .

daripada pelbagai sumberyang meliputi pelbagai bidang. isisokongan.(b) Kemahiran yang diberi tumpuan(i) mengenal pasti isi utama. dan kesimpulan(ii) .

persis. dan .menyusun dan mengolah semula ideadan fakta(iii) menyampaikan idea dan faktadengan tepat dan ringkas(iv) menggunakan bahasa yang segar.

rapPenilaian rumusanberasaskan (i) ketepatan isi(ii) kelancaran idea(iii) penggunaanbahasa yang baik dan betul(iv) pemerengganan3. Alih bentuk teks .

Mengubah pelbagai bentuk teks denganmengekalka n kandungan asal sepenuhnya.(a) Bahan(i) Puisi Melayu lama − syair(ii) Puisi Melayu moden − .

sajak (iii) Prosa klasik (iv) Prosa moden − cerpen − novel − drama(v) Pelbagai laras moden − iklan − .

dokumen undangundang − memorandumSajak yang tidak kabur 14 Tajuk Huraian Catatan (b) Kemahiran yang diberi tumpuan(i) .

memahami kandungan teks asal(ii) menyampaikan kandungan teks asalke dalam bentuk yang dikehendaki(iii) menggunakan gaya dan laras .

yangsesuai(iv) menggunakan semua aspek strukturbahasa dengan betul dan tepatAspek bahasa meliputitatabahasa, ejaan,diksi, dan tanda bacaPenilaian alih

bentuk teks berasaskan kepada(i) ketepatan isi(ii) penggunaanbahasa yang baik dan betul4. Analisis kesalahanbahasa

Mengenal pasti, menganalisis, danmembetulkan kesalahan bahasa yang terdapatdalam petikan.Kesalahan bahasa meliputi:

ejaan

tanda baca

kosa kata − imbuhan − frasa − klausa/ayatPenilaia n analisiskesalahan bahasaberasaskan(i ) pengenalpastiankes alahan(ii) ketepatan .

Pemahaman Memahami pelbagai bahan(a) Bahan(i) Bahan linear(ii) Bahan bukan linearBahan .dankewajarananalis is(iii) ketepatanpembetul an5.

(b) Kemahiran yang diberi tumpuan(i) . jadual. gambar.linearbermaksud teks prosaBahan bukan lineartermasuk graf. dll.gambar rajah. cartaaliran. carta.

membaca sepintas lalu danmenyorot maklumat(ii) membaca secara kritis dan analitis(iii) memahami maksud perkataanberdasark an konteks .

Aspek pemahamandinila i dalamKertas 1 15 Tajuk Huraian Catatan (iv) memahami hubungan makna − dalam ayat − .

dll. carta. jadual.antara ayat − dalam perenggan − antara perenggan(v) memahami dan menginterpretasigr af.(vi) .gambar rajah. carta aliran.

membezakan isi utama dengan isisokongan(vii) membezakan isi yang relevandengan yang tidak relevan(viii) membezakan antara fakta .

denganpendapat(ix ) membuat inferensi(x) membuat hipotesis(xi) membuat ramalan(xii) membuat kesimpulan(xiii) membuat parafrasa .

iaitu Kertas 1 dan Kertas 2. Kertas 1 (2 .16 Bentuk Peperiksaan Peperiksaan bagi mata pelajaran ini terbahagi kepada dua kertas.

jam) Kertas ini mengandungi 60 soalan aneka pilihan yang merangkumi pemahaman. . sejarah danperkembangan bahasa Melayu.

Kertas 2 (3 jam) Kertas ini mengandungi empat bahagian. iaitu A. C. dan sistem bahasa Melayu. dan .dinamika bahasa Melayu. B.

D. Calon dikehendaki menjawab semuabahagian. Bahagian A: Karangan (50 markah) Calon dikehendaki menu lis karangan berdasarkan salah

satu daripada empat tajuk yang dikemukakan.Panja ngnya antara 650 hingga 700 patah perkataan. Bahagian B: Rumusan (20 markah)

Satu petikan yang panjangnya an tara 450 hingga 500 patah perkataan akan dikemukakan. Calondikehendaki merumuskannya sehingga menjadi lebih kurang satu pertiga (1/3)

Bahagian C: Alih Bentuk Teks (15 markah) Dua petikan teks yang setiap satu panjangnya antara 120 hingga 150 .daripada jumlah perkataandalam petikan asal.

patah perkataan akan dikemukakan. .Calo n dikehendaki memilih salah satu teks dan mengalih bentuk teks tersebut mengikut arahan soalan.

Bahagian D: Analisis Kesalahan Bahasa (15 markah) Rangsangan yang mengandungi kesalahan bahasa akan dikemukakan. Calon dikehendaki mengenal .

pasti. dan membetulkan kesalahankesalahan bahasa. 17 Senarai Rujukan 1.menjelaskan sebab kesalahan. . Abdullah Hassan.

Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.Linguistik Am Untuk Guru Bahasa. Petaling Jaya.1980. Abdullah Hassan.2.. .

.3.Penerbitan Kata dalam Bahasa Malaysia.Petaling Jaya. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Abdullah Hussain. Bhd. . 1986.

Amat Johari Moin. Perancangan Bahasa: Aksara Jawi. KualaLumpur.4.Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. . 1982.

Sistem Panggilan dalam Bahasa Melayu: suatu analisis sosiolinguistik.KualaLumpur. DewanBahasa dan Pustaka. 1996.5. Amat Johari Moin. Kuala .

7. Asmah Haji Omar.Lumpur. KualaLumpur. 1989. Amat Johari Moin.6. 1992. Dewan Bahasa dan Pustaka. . Utamakanlah Kesantunan Berbahasa.

Kuala Lumpur. Asmah Haji Omar. . Language and Society in Malaysia.8. Edisi 4. Dewan Bahasa dan Pustaka.Nahu Melayu Mutakhir.1993.

Asmah Haji Omar. Kuala Lumpur. Kuala .1982.Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahasa Iklan Perniagaan: Satu Kajian Bahasa Retorik.9. Dewan Bahasa danPustaka.

10. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1984. Asmah Haji Omar. Perancangan Bahasa dengan Rujukan Khusus kepada Perancangan Bahasa Malaysia.Lumpur. Kuala .

Bahasa Diraja. 1985. Susur Galur Bahasa Melayu.12.11. Asmah Haji Omar.Lumpur. 1985. . Dewan Bahasa dan Pustaka. Edisi 3. Kuala Lumpur. Asmah Haji Omar.

Awang Sariyan.13. 1983. KualaLumpur.Dewan Bahasa dan Pustaka. Sarjana Enterprise. 1985. Kesalahan Umum Penggunaan Bahasa Malaysia. Dewan .14. Kuala Lumpur.

1982.15. Dewan . KualaLumpur.Bahasa dan Pustaka. Kertas Kerja Hari Sastera 1982. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dewan Budaya.Bahasa dan Pustaka. 17. Dewan Kosmik. Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Ekonomi. 16. Dewan Bahasa dan Pustaka. .

Dewan Bahasa dan Pustaka. .18. Dewan Sastera . Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. 20. Dewan Masyarakat. 19.

Pelita Bahasa. .Jurnal Dewan Bahasa. Dewan Bahasa dan Pustaka. 21. Hashim Musa. 22. Epigrafi Melayu: Sejarah Sistem Tulisan dalam Bahasa Melayu.

Ismail Hussain.23. Kuala Lumpur. 1977. . Sejarah Pertumbuhan Bahasa Kebangsaan Kita.Dewan Bahasa danPustaka.

Malaysia. 1966. 1824. Jawatankuasa Mengkaji Penggunaan Bahasa Malaysia. Laporan Jawatankuasa .Dewan Bahasa dan Pustaka.Kuala Lumpur.

Nik Safiah Karim. Beberapa Persoalan Sosiolinguistik Bahasa Melayu. .MengkajiPengguna an Bahasa Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.1981.25.

Nik Safiah Karim. Nik Safiah Karim.27.Dewan Bahasa danPustaka. Laras Bahasa. Kuala Lumpur. . Kuala Lumpur. Nurin Enterprise.26. 1989. 1981.

Musa.Sosiolinguistik Bahasa Melayu dan Pengajarannya. Hashim Hj. Petaling Jaya.28.Bhd.. Onn. . Farid M. 1988. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Nik Safiah Karim.

Edisi Baharu. . Nor Hashimah Jalaluddin. Asas Fonetik. Kuala Lumpur.29. Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Dewan.Abdul Hamid Mahmood. 1995.

Noriah Mohamed. Kuala Lumpur.30. 1998. Sejarah Sosiolinguistik Bahasa Melayu Lama.Dewan Bahasa dan Pustaka. Pulau . Penerbit USM.

Pinang. Sosiolinguistik Bahasa Melayu di Malaysia. Noriah Mohamed. Pulau Pinang. Penerbit USM.1999. 1998.32.31. . Dain. Raja Mukhtaruddin bin Raja Mohd.

33. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.Pembinaan Bahasa Melayu: Perancangan Bahasa Di Malaysia. . 1982. Raminah Hj Sabran.

Kajian Bahasa.34. Petaling Jaya. 1988. Bhd.. Kecekapan Berkomunikasi dalam Bahasa Malaysia: Untuk . Penerbit Fajar Bakti Sdn. Raminah Hj Sabran.

Kesinambungan Topik. Wong Khek Seng.. Penerbit Fajar Bakti Sdn.pelatih MaktabPerguruan.35. Bhd. . 1989. Petaling Jaya.

36. Ilmu Mengarang Melayu. Kuala Lumpur. 1995. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. .Dewan Bahasa dan Pustaka. Za’ba. 1965.