"Για μένα, ενώπιον του Θεού, το πιο υπεύθυνο επάγγελμα, που μπορεί να κάνει

κάποιος, είναι νηπιαγωγός.
Αλλά και το πιο δύκολο, γιατί πλάθει !υ"ές.
#αι πλάθοντας !υ"ές, πλάθεις ανθρώπους, οι οποίοι είναι κατ$ εικόνα του Θεού
πλαμένοι.
#αι έτι γίνεαι υνεργός του Θεού, όπως γίνονται και οι γονείς, όταν τεκνοποιούν".
#αι υνέ"ιε% "Αν δεν έ"εις τα κότια να γίνεις νηπιαγωγός, να γίνεις δάκαλος.
&ίναι το ίδιο υπεύθυνο.
#ι αν δεν μπορείς ούτε δάκαλος, τότε να γίνεις καθηγητ'ς"( )ηγ'% Γ&*+,-Α.
)Α/.0+. + ΑΓ0+*&0-1.