Slujba Vecerniei ]i utreniei

Sf`ntului Ierarh

A t a n a s i e

P a t e l a r i e

Patriarhul constantinopolului

Care a p[storit la gala\i
(2

mai)

Luna Mai in 2 zile
POMEnIREA SF. Atanasie Patelarie
VECERNIA

La Doamne strigat-am…, stihiri pe 4, glas 5 „Bucură-te cămara…”
Stih: Din straja dimineŃii până în noapte, din straja dimineŃii să
nădăjduiască Israel spre
Domnul…

ŬцÙттччцфссцфсØ
т чссöттч
чö
Bu cu ră te

тс
с
тс
с

rin te

A

ta na si

цфсØŬŃ
ş
чх

he al lui Hris tos

e prea stră

lu ci te i

e

rar

сцЄсцтсöт т

că cru cea lu ând peu

meri pen tru

Stă

чфсØчсцфсöттÚчтчöттÚŨşч
Ђöтсс
nul Hris tos şi-a le

lu

mii toa

счтÚчч
ч
чЄ
res cul chip în flă

te le pă dân du le pri mind

toa
re
ni rea E

ra

Ńi-ai

tu

a Du hu lui
van

цфсØŬŃ
ş
счттц
ghe li
ei
în vred

i

ni

ni

cit

chi ver ni

şi

ma cu pu te

rea sfin

чссöтЌØЄч

lu crând cu

sârg la-m pli

суØчччöЌсчсöттс

pen tru

фсØŬŃ
şт
с
с цтÙ

ge

çтт ссцфсØтсцтт ¡

чПтссцфсØŬŃ
ş
Птсс
Ńi

în

a

ceas ta Dum ne zeu a cum de

da

ruri te-a

чссчтцтт¡чØтцфсØ
Ŭ
sin du le bi

тОтчфХ°чØчс
с
фс

ne

în

tru toa tă vi a

Ńa

ta

чттсöтт ÚПфц

să ceri de la
ma
re mi

Dom nul să
la
Lui.

dea su

fle te lor noa

tre

Stih: Că la Domnul este mila şi multă mântuire la El şi El va izbăvi pe
Israel din toate fărădelegile lui.

ŬŃ
ş
ц
ÙттчсчсчöфсØтчссöтт
ч
ч öт
Bu cu ră te Mi tro
şug

po

с
с цфсØŬŃ
ş
тс
с чс
unt de lem nul tău
fle

în can de

li

tu

le cel ce tur

na t-ai din bel

сцЄсц т сöтт
la cea fru moa să a cre din Ńei su

Slujba Sfântului Atanasie Patelarie

C.T.

ŬŃ ş ц ÙттчсчсчöфсØтчссöтт ч ч öт Bu cu ră te ar hi e с с цфсØŬŃ ş тссчс A ta na si e cu re u le al lui Hris tos în Ńe lep te сцЄсцтсöт т nu me a чфсØчсцфсö les fi ind îm po do bit Ne mu ri . vo ii ссöтЌ cu sfă tu i rea cea суØчччöЌсчсöт ve ghe rea bi ru i t-ai u nel ti ri чсцтт¡чØссц Ùт le vrăj ma şu lui pen tru zeu te-a în vred ni a ceas ta Dum cit тОтчфХ ч° pe ti ne Pă ni ri цфсØ т сцт цфсØŬŃ ş ч ч с с цфсØŬŃ ş тссч cu pos ti li lui Gri go rin ne Øчссчтт сöтт te A ta na si e mă ri te чПфц фс de da rul Du hu lui.чфсØчсцфсö т тц тч т чö т тÚŨşчЂöт tu lui tău pur ta ur mă tor fă cân du te ma re сссчтÚччçттс с т¡ч tu Ńi-ai tur ma ta la li Єч ч Птс с ЄПт Lui Dum ne dreap tă ma nu ri le zeu cu ru gă ciu ri le cu тт цфсŬŃ şт тцфсØŬ pri e ni ştei. a le le. lăudaŃi-L pe El toate popoarele. Stih: LăudaŃi pe Domnul toate neamurile.

T.ттÚ ч to тчöтт ÚŨşччЂöтс ru le lu mi nat fă cu noaş te rea cân du te în tru min tea ta prin с с чтÚччçттс с тс Scrip tu ri lor pe creş ti ЄчПтс с чПтс în vă Ńa tu cum a tăi de la leşi ai цфсØŬŃ ş i-ai tai сцфсØŬŃ ş тчсчö de sus a nii цфсØтсц т т roa gă ne le mân tu суØ ч te îm Du nă rea de jos чссöтЌØЄ i rii şi din ce ruri öЌсчсöттсцÙт pre u nă cu so bo rul ar hi Slujba Sfântului Atanasie Patelarie C. e re .

Ŭş ц Ùт тчхчсчöфсØ т чссöтт ч ч Mul te au fost în cer că с с цфсØŬŃ ş чхч prin răb da rea ta pri ri le vi ru i mi tă t-ai toa с с ч тÚччçттс с cu Hri sos tompe al de ti ne în te a tăi цфсØŬŃ ş т цфсØŬ суØ ч când a şa: de îmi voi ori un suŃi de la Hris tos Dum тч în is pi te цфсØ т сцттч¡ că rui trontu de ai ta le sfin te în să se mă nân du te чПтссцфсØŬŃ ş Птсс vrăj maş de par te t-o zi Ńii сцЄсцтсöттт сс фсØчсцфсöттч ч öттÚŨşччЂöтс ne zeu bi e öт şi ai şe zut iz go nit ai Є fost de чссöтЌØЄч cre din Ńa ta ai Ńi nu öЌсчсöттсцÙ т du ce pa şii mei .фсØŬŃ ş ц тц i lor rin bi фссччтцтт ¡ч ч ne plă cuŃi фсŬцтч ч ч° Ńe să le fim lui Dum ne zeu фХ ce le spre a cum fo să pli nea scă do тсссчáттсö т т lo sul du hov чПфцфс cu to se îm ссцÙ т Ńii mân tu ni cesc şi Ŭ iŃi. Stih: Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac.

ce reşti .sunt al Dom nu lui чцфссчöтцтт ¡чØссцÙттчхчöф с a cum a flând mul tă o dih nă ŬтО тчфХч° la Dom nulte roa în că mă ri le ce le чссчттсö т т gă A ta na si e pă rin te pen чПфцфс tru pa cea tu tu ror.T. Slujba Sfântului Atanasie Patelarie C.

glas 5 ẅ Ỳ‚ź сссчтссØЁöттт сссöт"Ùç# Л e Ńi-ai li Din prun ci М¿çчт ч¡ Hris ØŬŃ ş тсцтсöтт¡ч ч фØū tos ч ч ч Ũş ч pit su fle tul de E van ghe ves ti tor al da ru ØЙ¿тЌхсс с П te-a în vred ni cit ri lor li a lui Мö#тХЛ° ce reşti ø°тЙ¿çтÚш¯сø°тчØ Dum ne zeu che mân тЛч Ø чссöттцтЦÙЎç#ЛсЛ°çтÚш¯ ст° ч du te la î nal ta slu jire a ar hi e ri ei ŬŃ ş чцттчЛöттçчтЛчØ т ссöтт чĥт ¡ðчт¡ Iar A tu ca un prea bun ta na as cul tă Ńe tor în lep te Л°тсūŃ Ş Ş ц т тЙ¿тЛч Ø ччцтЙ¿тЌхсс si e nu te-ai în fri co şat de ne с Й тÚш¯сø°тчØØŨşчс с т° ç¿ счЦÙ Ńii e ci în lo ca zu ri le цтЛöттс ca şul Sfân tu lui Ie rarh Ni тхЁöтт ¡чØчсЁöтðЙ¿ Ú ч ØŬŃ şт çчтт¡ сЛöтт co la цтт ч¡ e din Ga öтс с ст° crat pen tru o сö Ø т ç¡ cro laŃi vi şe zând ne în ce с tat ai lu ЁöтцÙçтт¡сçчØш¯ чŬŃ şт с ti rea tur mei ta le ce rând ст¡ст¡Ü çст"Ù .Slavă….

т¡чöт çчØЌст° с¡ mi lă ÚŨş ч şi a ju tor de ссöтЛöттттсх®сĝчтсЛ°Й¿фØчс сц a ce ea Dom nul că u tând cu în du Й¿тÚччáтÚ ч ччöтцтт¡ч in Ńa ta la sâr gu in ra re la sâr gu ½тссöтç#сØŪŞ ч ě Ńa ta Ńi-a tri mis mân чЂöтЛч Ø чссöтт т сч½ссЛöтçттс¡ gâ ie re i şi pu te re să-m pli neşti că lă Slujba Sfântului Atanasie Patelarie to ri C. a vi .T.

çчØш¯с°øт¡чØŬттс с тчт¡ðð çтт¡ Ńii e în tru bu ссØūŃ Ş ОтчЦтÙ nat cu la Hris tos ciu nii dă din şi nu tru pul tău тт iz vo Ќс чØŨşПтЛчØ т° ØтПç bel şug ч ч сцтт ¡сØ Хч° u te-a în cu ãт ¡Отт ¡чØūŃ Ş ц Х°тч po doa ba ne stri că mă du iri чØ Ќст° tăŃi чс "Ùш¯чссцÙтÙ ¡ Мт¿ rând tă nă Ёöш˚сØŭŠссöтт cin stesc cu ce lor ce te чöтç#çтт¡с sme re ni сØс с сø ï т¡çчø ïт ¡çчт ¡ ¡Л°тÚс½ЦÙт¡ Цтт¡сçч e po me ni rea ч°чáØŬŃ ş ц vred ni cu le ηa ta т т тĦсс с Pă rin te. öш¯т Ħ с .

Slujba Sfântului Atanasie Patelarie C.T. .

A ju tă ne sfin te să nu fim lipsiŃi de Cu vân чЦÙçтт¡ссØччцтт ðð ЂÙçттð ð ссöтт ч lui Dum ne zeu Cel ce чт¡Л тсöтçттс т° a Ńă veş ni e ste hra nă dă tă toa re de tul ч vi Ū că. ссöтт Й¿тсØЛч Ø чöтс с цтт сöттс . glas 3 Γα źŜ ч ч Йт¿ În Лöтт сØчЎчччЛчØç чтс pus ti e oa re când Mân tu ссöтцтт¡чØŬŃ ş чт¡ç lat mul Ńi tu mea nă iar Dum ne to rul a în des чМ÷¿ттчт¡чхМИ¿ç pu Ńi cu чтçчтððŨş ş цтт сс i nă hra ссцттсцтЛч Ø ч tu sfin te A ta na si e lu ând de la сØçтт тчсĐсцттÚсØх®сø ïт ¡çч т¡счØöЌс° zeu dar ai hră nit po po rul cel drept cre din тчØŬ тЁö т т т т с Л чфХ° И¿ çчт¡ çч тç cios cu hra na în Ńe lep ciu nii sfin te lor scrip чтððŨşчЂМ÷¿т сØчцтссØч тЙт¿ ссöтт turi.La Litie Stihiri.

Gră ie şte psal mis tul Da vid da t-aive çтт¡ссØчцттчсс с ссöт тч ma mea mai tru ro dul lor ma re de cât ve de se li e în i ni Øçттð ð ч se li a pen сØЛ°тсØМ¿тт¡çчт¡сçч чØŬŃ ş ц ØЌст° ĩтт¡ч grâu de т чт Л¡ s-au în vin şi de °тЛчöтс с чт¡ mul Ńit ur mânda unt de lemn ca re цтттсØИМИ¿ç ces tu ia şi tu Slujba Sfântului Atanasie Patelarie A C. ta na .T.

no i .T. glas 6 po me ni rea ta. Πα źŜ ц тчсссчМöттçт Л°тсØт тс¡ с Tru pul cel ne stri cat al sfân tu lui М¿М¿ÜфтсØчс с ØЛöттçттсØū na si e iz vo ră şte râ I e rarh A ta ØЄØ с uri de ĭ ч с tă mă du iri ч÷счтсЁöтт чтсцтт¡ччцт"тт ÚХ° ve niŃi deci cre din te le cio şii să ne a tin gem сцтçтт ¡сçчØш¯ чØŨťчсу ст° Хч° sa le moa şte prin ca de sfin Øтссö тт re do bân dim cu чĭЛчØтХ³т ЌØЛМ¿ч÷ ч т¡çчØш¯ст° ØØ ÷ū чł ră Ńi re de pă ca чØ ц т сØЛ°тт¡Лч Ø ч Лç° rea noa stră cea stri ca te тХ° şi fi тÚ чØ ø ïт ¡çчт¡ Ќст° Ŭ tă se va Slujba Sfântului Atanasie Patelarie în C.чтçчтÚŨşЛ°тсØ ч ЛчØ О si e ce roa тт ч ч öтсцтЛц т т т de du hov ni ceşti dai su fle te lor noa stre öтсМÜ¿ттсöтттс lor ce prăz nu im Slavă….

te re a su pra Slujba Sfântului Atanasie Patelarie ч vrăj ma C. şu .тсцтсöтт¡ч ч цHöÙш т тхсЁâçтÚш¯ст° do bân dind pu lui.T.

La Stihoavnă Ђū Stihiri. glas 1 Πα. te-am auzit în mijlocul furtunii şi te-am cercat la apa cercării… фсс с ч ч тчØŨş ч În în cer cări în ne zeu lă тсöт т цттЁöт т gă du i t-a să pă ti meşti с с чтПтÚЄс с чöтц mu rin du-Ńi cu fo cul lu A de văr mi Dum чтОЄØŨş ч цитч na tul tău su flet de veş ni cul тт ссØттсх®сттчöттÚŨсссцтчöçт . Stih: Întru necaz M-ai chemat şi te-am izbăvit. Podobie: „Ce ea ce eşti bucuria…“ фсс с ч ч тчØŨş ч Prea lă u da te co şat de-a тсöттц т тЁöт т I e rar с с чтПтÚЄс с чöт ц he nu te-ai lă sat în fri чтОЄØŨşччцит vrăj ma şi lor lup tă în năl pos tiri şi ru gă ciuni Ńân du-Ńi tu min tea prin тЛ°тЌссØчц т тчХ°ттчöт тÚŨşс с с la ce dă le ru de sus des chi su s-au u şi le ra iu lui şi ц тчöçттçттсусчхчØūŃ Ş т т сцтчттЁö ieşti prin cin sti ta te şi a ju tor т тч te le ta le moaş te să nă Ũ Ђū tu tu ror.

т fi ind cu prins tu tu ciu ni çт тсуссØūŃ Ş т тч¡ să ne-n vred ni ceşti ror le a-l cin sti ta le ai zis cu сцтттЁöтт I e rar he A ta ru gă Ũ Ђū na si e. Stih: Altarele Tale. Doamne al Puterilor. Împăratul meu şi Dumnezeul meu… фсс с чтсö т тц т т Ёöттт чØŨşчс Te-ai a ră din tat râv ni tor păs tor cin stin du-Ńi sca u ne le cel цтсОтЄссчтОЄØŨş ц итчöтсчöт Л° т Te sa lo nic vînd şi din Con stan ti că tre sfân no pol dra gos te a .

Pă ri t-ai bi rin te se ri că. glas 4 Παź цтсЛöттã т¡чØсч ч Х°ччМ¿т ЌХ° Su fle tul tău cel sfin Ńit prin vir tuŃi с Ú ц тчöттч т° ØХс° it în I e de Hris tos iu bi na si să lăş lu т° чØŨ ãт¡çчт¡сçчØш ¯ст° ru sa li mul чсцтт цттс с Ќ s-a cel ce resc ЛöтттÚ М ¿ч÷фЂМ¿т to ru le I e rar he с чØŨşО т т° тс с с Øçтт¡ссØчсЛт° tru pul tău tea Har e ră mâ nând ЛöттçчтððũŠ т сс сЛ"° co vu lui тчØūŃ Ş ММ¿÷шт® zeu trup prin rân du ia pe tron în A ta Ќт ce ta тçттЛсЛ°çтÚш¯ с° la lui Dum ne хМ¿çчт¡чØ т ссЁöттã т¡ч ØūŃ ť ч din tru pul cel prea mă rit s-a dat . Pen tru çттсуссūчтсцт т тЁöттт¡ч A ta na si e te fe ri cim ca slu jitor a Ũ prea bun.ЌссØ т тсх®сттчöттÚŨсссцтчöçт т tul lo caş cti to ceas ta. Slavă….

Drept a ce ea cu bu cu ri e çтт¡сЛ сØчцфссЛöттт ÚūŃŞ ф т° чсöØ шт te cin stim Pă rin te ссхЛöттçчт hul lui Hris tos.spre чссöтттЛöтт тцфссЛöтт счч"т în chi na re ur ma şi lor Sfân tului A pos tol An drei din ce çттЂÙтЁâçтÚш¯с°ø т чØŨşсчЁöттт с с Лöтт Ńiu tea Ga la lui. A ta na si e I e rar ta .

din Minei. Şi acum…. tot aceasta sau a Sf. glas 4 Podobie: „Degrab ne întâmpină pe noi…” тсчц т тсцттЁöттт с с Cu da rul Tău Mân tu i tu lui Pa to ru le tri arh ne fe mă du i resc de vrăj ma şii toa re pu ччфс moaş цтссöттсöтЁöтчтçчтũŃ ť ОтÚф ∆ι te le slă vi си ч cei ne a dor сссчöттО тÚūŃ ť Ёч ч öттт ОтÚччтсц miŃi öттт şi tă . a praznicului Sedelna a II-a. glas 1 Podobie: „Mormântul Tău Mântuitorule…” тс с ŬŃ ťт чтчöттссччØсчöЌО т În trup ne mu ri tor ai pe tre că a cut vi Ńă a în ge reas сØсчтчöттсЛöттОтчØŬПтч ч тч le su le în tre ar hi e rei A ta na si e Х°ттт тчси ч Хт° mă rim că ai a flat cel ce resc pen tru a ceas öттчч тÚŬŃ ş тХ°т т har fe ri ci öт ta te чЂöтт tu le la tăl Ta тт сЛчöЌОтŬчЂöттт чХ°тт т тсЛ pe ca re roa gă-l pă rin te pe noi să ne scoa tă din tru is pi чöЌО т тцфсЛфхч te şi pa timi şi din tru ne ca zuri. Slavă….utreNIA Κε Sedelna I.

te rea lor ciu тч ч тÙ ni le ne a lun gă ne pu tin Ńe le noa stre pen tru ru gă öттчссц тт ÚũŃ ť фс Sfân tu lui A ta na si e ссчтсц de oa meni Iu bi чтсЁöтт тçчт ne mi lu ie şte pre noi. Şi acum…. a praznicului to ru le . aceeaşi sau a Sf. Slavă…. din Minei.

Πα Stihuri: 1. ascultaŃi toŃi cei ce locuiŃi în lume! ŨтÚ ŧ Øчч Ёöтт чЂхМ÷PÙЌçтсиöт¡Лф° Mă ri mu te ne sfin Ńi pe ti to ru le тЛ°тЌØччсöØш¯т сØŧŞссцтХ‾ ЄтЙчс Pă rin te A ta na si e şi cin stim sfân tă po чöтç#çчтððŸůсичМ¿Üф чтХХÀ me çтЌст° сÀ ni rea ta că tu чØØŨşсус цтшЛU noi lui te rogi pen tru °÷ЙМ¿чöттт¡ОтÚЙ¿çт Ú тÚ ч Hris tos Dum ne Ũ ze ul no stru. Gura mea va grăi înŃelepciune şi cugetul inimii mele pricepere.Mărimurile. 2. în vă Ńă to rul creş ti . glas 1. AuziŃi acestea toate popoarele. тÚ ŧ чЂхМÜPÙш¯т с с Ve niŃi toŃi тð ð ŧŞс с #çчтððŸůЂ pe Pă rin ОтЦÙЌØЛöттч în tr-un glas цтХ°тЌØ ч te le A ta să lă u öтт¡с с na si dăm чöтç e zi Й¿çтÚ т ÚчЎЂчç сМ¿ч"тт¡ОтÚç тт¡Лт° Й¿ când: pe çтÚ тÚЛф ni lor.

Întru pomenire veşnică va fi dreptul. de auzul rău nu se va teme. 4. FericiŃi sunt cei ce locuiesc în casa Ta. Doamne. Gura dreptului grăieşte înŃelepciune şi limba lui rosteşte dreptate. 5. . în vecii vecilor te vor lăuda. iubit-am bunăcuviinŃa casei Tale şi locul sălăşluirii slavei Tale.T. 6. Slujba Sfântului Atanasie Patelarie C.3.

glas 4 ũŠцтчтсХ°чØ ч тцÙтÚ тс Pre o Ńii Tăi Doam cu o şii Tăi se сĥчт ne se vor îm bră ca în tru drep ta te şi ссöттÚфцтт Ħ с vi öтс с ũ vor bu cu ra Stih: Gura mea va grăi înŃelepciune şi cugetul inimii mele pricepere. Evanghelii Stihira glas 6: „Miluieşte-mă Dumnezeule după mare mila Ta…“ ŨчąччХ°фчсЛ°тсØтсц т тссчч Ur mă tor ri al po run ci lor lui Hris tos te-ai a ră tat fe цÙЄØсчсЛöттçтт сūłчц тчöт тсчхч ci te A nea ta na si e cu pos tul şi cu ru gă ciu чцтт¡ччçчЌс°ø т чŨťччцфсс с ч is pi te le bi ru ind cu răb da rea co счтсцфсЦÙ#тÚх ®с с тч Ńi mea pri go tat ni ri lor ce le cu a vâr şind mul сöтЙçтÚЌс° ne vo ie de pur ŨťччсöØштсØсччцттçтт¡сЛ°тст сс . După citirea Sf. (şi a treia oară:) ũŠцтчтсХ°чØçчтссЁöтчттХ° чØŭ Pre o Ńii Tăi Doam ne se vor îm bră ca în tru drep ta te чöтсцÙтттÚчö т тссØ штĦХт‾ şi cu vi o şii Tăi se vor bu cu ra.Prochimen.

cu nă dej dea în stră i na rea de nea mul tău cu tă ri ч ч çст¡Л°ÜфтĭччсхчØтХ³тЌЛМ¿ çчт¡ a cre din чØ ш¯с°ø тчØ÷ū чł şi lor Ńei în vâr to rea ne cre din cio тХ°ччЁöттЂт¡чт¡Л°çтЌс° a vând тчØŬцтттс с тł zeu şa ce re să ne dă ma re în drăz nea lă că tre Dum ne Лöтттū ссцттччöш¯т çт х ru mi ia scă vi a Ńă veş ni că Лöçтт lă.T. şi . Slujba Sfântului Atanasie Patelarie C.

glas 3. Γα ŪšчΩ ч с с № тт ö тсØМ¿Ü т т тÚЁö°т‹шð ð чЂΩ ч с Că ma ra ruri de tău su fle tu lui s-a um plut în ce сМ¿тЌссöт¡ тт ĦсØŪš ч ½чссöтттсØМ¿÷т lu mi na lui Hris tos iar tru pul tău ш Ũ т^сссΩ ч ц тчс с ц"ÙЌссö т¡тт Ħ с pe pă mânt . Pă rin te de trei ori fe ri ci te.Condac. Ci ca цфсс pen tru su fle te le öтЌЛфØŧŞч сØ сØ уЛт° ПÙ şi ma re mi lă ca să-Ńi cân tăm: Bu тттчЛфччöттт Ёöттãт ¡ч cu ră te. Νι Podobie: „Apărătoare Doamnă…“ ŧц Y т чссцттчçчтссçстЛÜфØũ Vred nic a pă ră tor фчсØ ч Ø Лфũ şi i coa nă în din Ńei or al cre чч ч Ńa fru mu se to do чцфч ч tă a + ar hi e сс с ri чсО№тчцтчч"ттх®сöт‹тт ччсØ ч a ră cel ta tu te-ai Sfin te ce ч ч ч с ai I e rar he A ta цфсссöтЛфØũŠ ч ч în drăz nea noa lă că tre чцтçчтĦ¡сЄх с® stre ce re pa ce Dom nul xe öт ei ÚŧŞ na si e. glas 8. Luminânda.

Slujba Sfântului Atanasie Patelarie C.a fost lă sat iz vor de tă mă du iri Ūš ч ц⁄ттХ ´т Ќçст¡Лт° Pă rin te A ta " Ќ cre din cio тт ÚūŃ Ş т Ωсц na si e ссöш тĦ с tă to ru le.T. lor с de Dum ne Ù pur şi zeu .

чцтчтс с т Sfin Ńi te po vă Ńu Л°фсØ ц i to ru тссчöтсц le n-ai în ce tat a în vă Ńa pe чöттчцфссчхч Ø ччцтчöтт сЛ öт cei în cre din ŃaŃi spre mân tu gla sul E van ghe li тт ÚũŠ ч тçстс¡ ei şi să se çчØ Ќст° ni rea dem de i re să as ö тсс цт т фчЛМ¿çчт¡ gră beas că tot dea u чØŧŞ ц тс с цÙ т т ei. Νι Stih: LăudaŃi-L pre El întru puterile Lui.La Laude. lăudaŃi-L pre El după mulŃimea slavei Lui. glas 8. stihiri pe 4. źчсØ у Лт° Să сØччцтчссöттчцт ч prea mă rim mi Ńu nu na ta vie i re a тт сЛöттт ÚЙ¿тсØũŠ Š тс с çтт Л ar hi e reu A ta na si cre сЛ тÚш ç° ¯ ст° e că pri Ńă счсчöт ve ghind pen tru чØūŃ Ş ч тчöтт¡ч ч ч din ma re lui dreapta öтсц тс ne-a în vă Ńat drep ta tea şi stă ru in фØсØММ¿çчт¡çчØш¯ст°ч ŧ Ńa în ru gă ciu ne Stih: LăudaŃi-L pre El în glas de trâmbiŃă. lăudaŃi-L pre El în psaltire şi în alăută. Dă ne şi no cul te uă Pă na spre împli ччсиöттттч rin te să ne pă trun .

. Slujba Sfântului Atanasie Patelarie C.T.с с т ОтчттЛöтттÚŨşчсХ°чтс с bi ne fa ce nim spre mân ri le po run ci сЛöттт ÚūŃ Ş çчт tu i rea su lor pe ca цт re să le-m pli чМ¿ÜфØçтÚ т ÚçЛöтт ŧ fle te lor noa stre.

lăudaŃi-L pre El în chimvale de strigare. lăudaŃi-L pre El în strune şi în organe.Stih: LăudaŃi-L pre El în timpane şi în horă. сМ ф¿ сцтс с ф° de sfin Ńi re es na Plin Л сØ ц сЛö te tru pul #тÚũŠ т ăччссс с М¿ М¿ ф si e şi în fri co şă toa тсцтЙçтÚ Ќст° pen trucei pă re verşi tău Sfin te A tin ge rea de vin tezi că toşi iar ce lor ce se lă po că iesc öтсссöттттÚЙ¿т cu în des tu prea ti ne чØŨťт ĝсуХ°чØч сЛöтÚЙ¿ la re tă mădu iri тс с счáт ÚçтÚтММ¿çчт¡ç чØш¯ст° ne cu ta ø т Úцтсцттч re es te a тЛçттçчтÚūŃ Ş ч сØũŠччö le тчØçтт¡ u şi-i bi чØ ŧ da te. Lui Toată suflarea să laude pe Domnul. чсЛöтттчцтсЛöтчцфсссч În Ńă ri ler ga căl a le pi cioa re rea lor ta le vor besc de цтт ЛöтттÚЙ¿тсØçтÚ т ÚЛМ¿çчт¡çч Øш¯ст° ч ta că tre cei noap ne a ju tea to raŃi zi ua ŧŞчсуссöттÚЛ°тсØ ц т¡сçч Mi los coa Ќс т° ti veş te te spre noi cei ce şi тчсЛЦÙçт ne ru găm la i . Stih: LăudaŃi-L pre El în chimvale bine răsunătoare.

Slujba Sfântului Atanasie Patelarie C.Ń Ş чцтчсЛö т т ЛöттçчтððūŃ Ş чс чØū na Dum ne ta zeu şi ce rem să vin de pri mim de la сöтттОтчтт¡Отт¡чØũс с ca re şi ier ta re de pă ca te prin чáтч sfin te le çтÚтЛö тçчт ta le mij lo ciri.T. .

glas 6 ччХ°фчсØЛ°тсØтсцтчöттс чх Pe stea ч Øū чł ua cea pu ru rea lu mi noa să a Or to do цтт ÚЛ°тсчтсЁöттчцтт ĭсЛö тт ei pe cel ce apur т тсØ÷ ūчł lui Hris tos tat cu vred ni ci e că a în toa te păr Ńi чсØЛöçтттт ĦсØ÷ ūчł du din Ńei lă rii prin în Ńe a ri уХ ч° şi si pit în tu vie Ńu i rii E dăm с с öш т т lep ciu ne în öØш¯ттчцт ne ri cul ne чцтçчтсссöтт ¡ că tre ca lea cea neîn se ч ч ссОтчЦЌØЛ°тсØ ч фц a vi e u тс с тсцтч ч se ЙçтÚш¯с°т чØŸсų cre mi na în le creş ti neşti să-l sta prin cu noş tin Ńă şi ce cin gân lu тсцт"тт ÚсссØЙçтÚ Ќст° ч ŨťссчхсчтсЁöтч ч tă xi van ghe li ei a că lă ra öтссц u zit po po ттттÚх®сЛ°тÚЙçт чØŨťЁöттсЛöттт Úшст° ч rul cel bi ne cre din cios în că şi pe ur me le slă ЁöттчМöтттчХ°чØąŨťчсуХ°ччцт тцÙ .Πα Slavă….

vi tu lui A po stol An drei mer gând în тт сØчтсцтЛöттт сМ¿ Мф¿ ce ta tea Ga la Ø Ђçчт ū Є ł Ńi lor a păs to bu nă rit cu bu nă cu cer ni ci e a vând сцттттчЛ Л çттðсчцфцтЌØх с® Л° vo in Ńa ev la тãт ¡Цт¡ Лç° al Mol vi o su lui Vo ie vod Va si le тÚш¯с°øтчØŨťчсусчхчöтт Л° т с do vei pen tru a ceas ta Slujba Sfântului Atanasie Patelarie să-i stri C. găm .T.

glas 8. Νι Ђ Γa Ūч ч ч ц Dum цфсцтссцттÚчцфс ne ze ias că o dras lă a cre ta ni lor păs tor al ce tă тÚЄсЛöçттĦсØŪŞчч ч сс с öтцт тсчáт Ńii cei îm pă ră teşti şi po vă Ńu i tor sfin Ńital cre şti ni lor ЄсЛöçттĦсØŪŞЄЂчцфссч ч фс de la Du nă тчЂч ч От A ta na nu me si re co moa ra cea de mult preŃ a Har ko vu ттЛ°тт ÚūşчцттЌсс с e în Ńe lep te pri mi t-ai har bo gat de ц lui Øт sus cu .ŬťЂÙчцтЦÙт¡тÚЛöтттчсöттðð çттсöтÚŬ ťц тс O. roa gă ne în Øç ta re de gre şeli ias că ce lor ce te cin stesc öØш¯ттхсЁâçтÚш¯с ч şi ma re mi Troparul. de trei ori fe ri ci te Pă rin te stea lumi сöттчсссöØш¯тçчтÚ ц тчсс с тт¡с noa să a pa tri ar çчØ Ќст° ч Ø÷ ū Єł Dum ne cu zeu dra тттÚ ęūчł hi lor ier ce tat pe ЂссöтцтттÚЛ°тссı Лö să dă ru Ёöттт сч ч т° gos te lă.

Slujba Sfântului Atanasie Patelarie C.чЄсЛöçттĦсØŪОфссЛö т т тÚ т с с цт ne mu ri ias tor fi ind roa gă pe Hris tos Dum ne zeu să mân tu тÚсöт"ÙЌхЛöттс că su fle te le noa stre. .T.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful