~

~

~

,..............

f=_-O

r,-;r~ II j

l

J

l

J

l

;J

l

MAl'UJAN J. K0LAR

Z.I1tKA l'tESENIH ZAlDATAKA IZ ·STATIKE
v

.l90c!.
. /\A~

~

9/"o..dcz,/,
rl

1l5k..i
'/.

joke,lh'r
/

o:»

+.. r:
I

UI

)..J e 1::.. c~._~.~

l

,1; L ~
_/./~tJ.~
IJE.GItA8.1''J1.

.

~
L

J

~
l

F

['-:~ I _~

J

M r M arijan J. Kolar ZBIRKA RESENIII ZADAT.I\KA IZSTATIKE 1. STAT~A U RAVNl. _;;(Ravnotcz.a lzdavac !DP "Naucna knjiga", Beograd, Uzun-Mirkova 5 /3.
t" .

SADRZAJ
. .

krutog tela u ravni

('" ),,2. Ravnoteza sistema krutih tela u ravni . . . . . Ravnoteza krutog tela pod dcjstvorn sile trenja .

47
95 122 122

2. STATIKA U PROSTORU 2.1. Svodenje prostornog sistema proizvoljnih sila na prostiji oblik . . . . . . . 2.2. Ravnoteza krutog tela u prostoru

.

135

Rccenzcnti
Prof. dr Dorde Dukic Prof. dr Boiidar Jovanovic

Za izdavaca
Dr Blaio Perovic

Urednik
Dragana Sekulic

Tchnidki urednik
Gradimir Savic

Tira]_ 500 prirneraka

ISBN 86·23 21094-8

'1. 1.1

S.T A T I K A. U
RAVNOTEZAKRUTOi}

I J

~
\

~o

jr;~

J

11

-1

RAVNI
.T~L,AU RAVNI

1. Homogena gradS. .AB d.uUne t i teHne G = 16 daN zjg10bno je ve~ana krajem A i sa horizonta10m gradi ugao oL = 300• u ravnote~nom po10~aju odr~ava je u~e Be koje je '. vezano za kraj B grede i sa nj om zak1apa ugao ~ = 300• U ta~ki B obesen je teret t.eHne ~ =4 daN ..Odredi ti si1u u uzetu Be ireakciju zgloba A.

SUka 1.

[ao prvo, oslobodicemo se od veza. Ako to uradimo onda cemo umesto zgloba A uvesti reakoije veza XA i YA' dok cemo dejstvo u~eta Be zameniti si10m Fu (sl. 2). Napi~imo sada us10ve ravnote~e sistem si1a na slioi 2: [ Xi =
[Yll:
0:

za

ll'uCos(ol.. +(2))

-

XA

=

0, Q

0:

ll'usin(cl.+(?» G -

+ YA= 0,

L

G----

x

MA.= 0:

'Pu tainf'.. -QZoosr:l.. -G.1:..ooscl=O. ,.2

a

Slika 2. Iz t':rece (momentne) jedna~ine, nakon skracivanja sa na1azimo si1u u uzetu ll'u:
t=

Iz prve jedna~lne ravnoteze na1azimo komponentu

fFl1.{2Y3-daN.j '1/.:

XA:

---I

J

l

J

~
l

e=:
J

"""9 l
j

F=-,o_~"!",,,

~,

c),'

~~.~'

j.....,.._

I kona~no lz druge jedna~lne ravnote~e nalazlmo YA:

Iz ;1edna~lne (1) nalazlmo da je: desni kraj stapa AE duZlne 2 e 1 teZine G obe~en je teret ~lja je te~lna jednaka tellnl atapa tj. Q = G. Na levom kraju stapa se nalazl to~kic, kojl mu omogucava da se krece u horlzon-, talnom praveu. Stap je u~vr/\ acen pomocu dva u~eta AD 1 .i..:;J.;...= : (... 0=' ."" CD za ta~ku D kako je pokzaA C no na slie! ~. Odredltl 811e u oba u~eta 1 prltlsak to~kica u A, ako Slika 3. su dullne: AD '" AC = CD =

2.

]Iu 1=

'1u 2'"Pu •

0a

S11e u uladlma sada nalazlmo lz jedna~ine 0(:

/~\

..

L

} Pu=

.-

~G.i Jv·-

I na kraju reakelju FA dobljamo lz jedna~lne (2):

tj.

3.Homo~na

.. CB

Ie

J. •

Ba osnovu datlh podataka 0~lg1edno je da je trougao ACD ravnostran, tj. da je ugao ",L = 600• Nakon oalobadjanja od veza stap AB ce blti opterecen kako je to pokazano na s11el 4. Rapi ~imo jedna~ine ravnote ~e za slatem al1a na al. 4:

o

pravougaona plo~a ABCD strana 2a 1 2b, te~lne G- 24 daN, le~l u vertlkalnoj ravni 1 odr~ava se u ravnote~nom polobju pod uglom r:L = 600 prema horlzontalnoj ravni, pomocu zgloba A 1 u~eta BEH koje je preba~eno preko malog kotura E 1 za ~ljl je slobodan kraj H obe~en teret te~lne Q. Pri to~e je .AB .. .AE = zs , Odreditl reakclju zgloba A 1 potrebnu te!lnu tereta Q, ako je odnos strana ~ = ~ • b 6 Sllka 5.

(1)
Lako je zaklju~ltl da je trougao ABE ravnostran, odnosno 0 da au uglovl u temenima A, B 1 ~jednak1 1 lznose po 60 • ( 2) Sllka 4. Poematrajucl ravnoteh: ellku (6) mo~emo naplsatl sledece jedna~lne

cose' _G_ (4) Poale skracivanja aa silu Q: Q :: ~ 1~ iz poalednje jedna<!inenalazlrno dok lz (1) na1azlmo reakolju zida u tunkcl ju ugla "19-: 2Y3 v3 daB.. Slika 8.". (1) YA..(5). (2) L !IIA= c Sl1ka 6. Posmatrajuel sliku 8 mozemo napisatl sledeee jedna~lne ravnoteze: jedna~ini (3) 2bV3 . Homogena /E Q.predstavlja visinu ravnostranog troug1a 2 ' ABE strani ce 2b. dok je n temenu B prldrZava u~e BE ~ija je du~na b.. G ~ 2 2 sln(300.Q sin 600= 21 daB. J . Odreditl reakclju zlda FA' ai1u u u~etu ~E i ravnote~ni ugao -61.-. . oslanja se temenaom A 0 glatki vertlkaln1 zld.XA o = 0. F r'_=1 .. FA'" G tg ~. Y A = G .. ( 1) Jednl). stranica . (5) ~ x A= Lz (2) je: Q..cos 60 .6) nalazimo da je: cos. 0.j ~ l J ~ l J ~ .. OOB 600 = Jednaliinu (3) sada rno~eIlo naplsat1 u obl1ku: 0 .prl ~emu je a = b'f3. taka da jedna~ina sada postaje: I I (3) Iz jedna~lne (2) lmamo da je: F- u. = 2b d sinp 2a ~ bv) d 3d (4) ~~= Q: FA 2b C086-"- . u C08 SUka 7.G + Q sin 600 = pravougaona plo~a ABeD . teUne G .cos 300 alnfo ) = b\/3 = G %( sin = 30 0 0 ( 4) F u cos -@ - G . a £' je di jagonala pravougaonika ABOD. _j ! J 4..G % cos ("£_'\9-). Iz jednacine (1) nalazimo komponentu XA: daB.• 0.! 1 ~. )Y lz trougla ABC (s1.~inu(3) napi~imo Q obliku: fo . D Q~ 0: . \13 daN.

.sino£. 3 Iz jedna~lna (4).G %(COS"£'COSC5L + sln. U --=--0. V3 cos 190: 111 .) ~ II j . d = Va2+ b2 = vSb2+ zs.'='f·. tg~= W. L Jedna~lna (6) nakon skraclvanja sa G postaje: sln~) = Ako je: AC = b 0: ~ 1 sln-9.. J F' Ire. . (elika 10). ..-) . PD = s." '1. V3 2 cos ~ • ! 2 ain G- = 0..'"' 2 ooe 30 G daN.1L) = o.8) nalazlmo sln~ I da je: cos tI. Nas lntereeuje same ella PD 1 n~u nalazlmo lz trougla s11a na s1101 10 b.~ -.---. Jedna~ine ravnote~e grede AS ce sada bltl: Xo .= OOSC5L+! 2 = 0. F""'''o. Q G sln J-. odnosno (5) nalazlmo s11u u u~etu BE.1. ( 6) 5. b = dl = lb· = 2 ' b 1. 1 teUne Q oslanja se 4 se u ta~k1 E na glatld vertlkalni zld a u D na glatld homogeni ~tap AB du~lne 2 t. Homogena H -\ .~'-""'1 tugla polupre~nika dijagonala pravougaonika b2 = ABCD. ~tap AS zaklapa sa vertlkaloa ugao ~ 1 zglobno je vezan u ta~k1 C za ivlou zlda... Greda AS ce sada bitl opterecena kako je to pokazano na el101 11. & 2 • R . tj. --_.. dok je komponenta PE normalna na vertlkalnl zld CR.9- V3 . SUn 9. odnoeno reakoiju zlda PA: F 0: Te~lnu kugle Q cemo rastavltl na dYe komponente Komponenta 'D ~e normalna na §tap AS..'D oos cI- = 0 (1) SUka 10.. Q _ G 81noL = G • a. 1 teUne G = 16 daB... (2) .l. ._-Ovde je ~ G tg@2b ccs es .1 ._---.. kao Ato ~e pokazano na s11cl 9.2b oos'19 _ b(Y) oos 61 2 2 sin\Sl3 sln6. Iz trougla ACD (sl. 1 reakol ju zgloba C.. tg..n. odredl tf ravnote~n1 ugao rJ.L slnl..

dok na kraju B stapa de1uje vertlkalna s11a P koja odrzava dati sistem u ravnote zi u vertikalnoj ravnl.J ~ l ) ~ l J ~ l 'r'~ J II . 11i l.. . Krak s11e Pn za ta~ku C (duzinu.cotg 30°.e 4- cotg!:" • 2 B p Jedna~lna SUka 11. Izmedju stapa 1 vertlka1nog zida nalazi "se kug1a polupre~nlka r = te~l4 ne Q = 15 daN. je: 16 + 16 V3 2 Potrazimo sada rastojanje 60: Iz troUB1a EOC (s1.= 300• Pod pretpostavkom da su sve veze bez trenja odredltl: a) reakcije u datom sistemu. b)ve1i~lnu sile potrebnu za ostvarenje gore nave dena ravnoteze..-= __2Q 60° vJ 2 V3 xa= Iz (2) F n oos 60 = 8 daN.i' o =lM daN SUka 13..2 sin~ l:. 4 C otg oJ2 = 0 Silka 12.:.. 1 teUne 2 Fn·CD-G a1nd-=0. 4 Sada mo~emo zaklju~lti da je greda AS opterecena kako je to pokazano na slic1 14~\ .<5. G (3) sada postaje: .i' sln - 2 = -1 2 0 -cL = 2 30 .'.:1. l! C = 0: t: 6. pri ~emu stap AS zaklapa sa horizonta10m ugao d. Jl cos ""2 sin ~ . 0 Iz jednaclne (1) na1azimo komponentu Xo: = C Q sin = --.1._ 0I- '4 1 cJ_ = ~ 2 sln ~ cos :2 ' oL iil 2 Tezinu kug1e Q raatavimo na dYe komponente: silu Fc koja je normalna na gredu AS 1 si1u FD normalnu na vertikalni zld.~ = .. Iz alike 13 se vldi da je: l.j._~ L.G .12) Imamo da je: 111 OC 00 = r."R A c otg ol-. 111: Y = 8(2 =~ e + \13) daN. 2..CD) nalazlmo lz troug1a OCD (silka 9): CD CD . Homogeni stap AS duzlne 1. Poa1e skrac1vanja sa Gil l gornja jedna~ina poataje: G = 10 daN Do~e da se obrce oko zgloba 0 postav1jenog u njegovom te~l~tu.

. 450• ~~akoiju zida 'A aada nalazimo lz jednacine (1): 'A= Q ainoL = G\. Iz jednacine (1) na1azimo Xo: . 7..___" \ J ~ .• !' p p 4L cos 30 _ F . a sln"1SlG ~ sin( f.G OOSoI- = 0. .J Jednacine ravnoteze za gredu AB c e bi ti: -l ) l J . Q oosg£. } ~ \ s.e-. p/:_ 2 cos 30 = Fc l{3 4 . Odrediti: a) reakciju oa1oooa ploce.t'2 v: = G daN. c Slika 14. Q (2) /Q a oos6'-+ sing£. = _Q_ = Q G Y o := 5(5 + 2v3) daN. Sllka 15.> + <51-) .. b) ravnote zni ugao -e. .ne Poale oslobadjanja od veza plo~a ABCD ce biti opterecena eilama kako je to pokazano na slioi 16.L~=O: L Yi = 0: 0: 'A-QsinoL=O. Jo~ je oatalo da se iz momentne jedna~ine (3) odredi ugao . prebacenog preko kotura K na lSijem Icraju visi teret Q = GV2 daN. Homogena a (1) pravougaona plo~a ABCD strana: ~ = tezine G atoji u ravnotezi u vertikalnoj ravni oslanjajuci se temenom A 0 glatki vertikalni zid. Jedna~ine ravnoteze ploce ce sada biti: (3) na1azimo si1u P: 0 .. = rJ-: 0• Komponentu Yo dobijamo iz (2): Y = F cos 30 + G + P = 10V3 V3 + loV3 + 10.. ili P = F c = 101/3 daN.. c o Sl1ka 16. \ I· GV2 01. Iz j ed nac i... o c 2 0 (3) ~I Iz jednacine (2) nalazimo ugao cos 0/. Teme B plo~e vezano je pomocu gipkog nerastegljivog uzeta.OC c II 2 0- := o.

= = e. ~tap AB ce biti opterecen si1ama kao ~to je prikaMno na slici lB. sin 2 2 Lri= <. 2~cos5P- - ]I 0 sin ~ = 0. 1. . Iz uslova da je AO = = OC = _£ zakljucujemo da je trougao AOC ravnokrak i da su uglovi na osnovici tog trougla jednaki l' . 2 = ili Kada ovo uvrstimo u jednacinu (1) i nju resimo po Pu' dobijamo: 8. i teZine G opire se 0 zid u ta~ld c.8"'. dok ce sin (!> i cos f-> Gde je £ di~gona 1a pra (slika 16) biti: sin f?> = d ' a coaf:.'V.a sin {T =G %( sin ~ cos -&-+ cos (1) sin .cos 2 Y. 2 Y + 6 Bin2 J7 + cos3:1' - COB 'f si~2 'j7 . li= 0: ." '. Uslavi ravnote~e stapa ce bi t1: V[(cos -6-+ sine? = G ~( ~COB -6-+ 3: sin'&).:. Ako gornju je«nacin~ pomno~imo sa 2 cos 2~ da je Q z 2G. Du~ina konca je£ • Bac! silu u u!etu AO. (3) Iz jednacine . J cos d. r: i uzmemo u obzir BinY" ~Bin=r" .&' (3) nalazimo da je: ==-. I ~ . 0.a cos .fr + Q sin J. Pc J G . kao ! ugao 'I' koji obrazuje ~tap s& horizontalom u ravnote~nom polo~aju.-J ~ I ~ l IJ Jednacinu (3) napisimo sada u obliku: Q " ) -.~ 0: 0: P - Q- + P e cos Y' = 0 ( 2) ill sin -& = cos tg a. .d Q ~ednacinu i uzmemo u obzir da je Kada ovo uvratimo u zadnju ~ ' = V222 ..~ . G + sin. .&) rY i °r----/ / B '.sin2y oosY". =. 6A 6C J!' u = Q 2 .. B r2/1' o _--- Q Silka 17..&. cos sin~ 2r· uvrstimo nadjene Ugao ~ nalazimo iz jednacine (2).6 cos 2 Y + cos 'f .6 C09 cos 2'f= 2 :1'- sin2i." .&. Ta~ke 0 i C nalaze se na istoj horizontali. Homogeni stap AB duZine 2 /..All Lzvr~enih akracivanja dobijamo: c-. Drugi kraj ~tapa 0 koji je obe sen teret teUne Q = 2G u~vr~6en je koncem AO za tacku O. <f G- vougaonika AlleD. I:MA~ Po GtcosY' = O.lL d = ~. ova jednacina postaje: sinoL= cos cGv2a NakOD x Silka 18. reakciju u tack! C.. Po~to smo ukloni1i veze. ]I u u cos' 2 'f' sin 2 y. ona postaje: . Ako unju vrednosti za ~o i 'Iu' ona postaje: sin 'f' G sin 2 2 cos 2 <f7 Y_Q_ G+ i oos ~ = O.cos ~ I.= 1. odnosno posle deljenja 'sa cos <tr. C08 Znajuci da je sin 2"= ima6emo dalje: 2r. 2 sin~cos)" i· = O.+ 2. cos.

. reakclju zgloba A 1 s11u u uzetu BE....:::.}7 daN • V.tacki D na glatki vertikalni zld. Potraz1mo sada krak s11e Fe za tacku A tj. Us1ov1 ravnoteze stapa 9..... odnosno na zid AE.!:. 4-.B~n2 'f1 = dR cotg . au normalne na stap AB. Kugla 0 poluprecnika R = t{3 i tezine Q = 12 daN 12 postavljena je tako.. SElca 19.- dalJ...• ill (1 . 1mamo da je: cos ~D= Q cotg 01.. Na s11c1 20 se v1d1 da je: F = --. koje .. AB ce bIt!: Sllb 21.cos25") + oos'Y' = o.. rastojanje AC....19) 1mamo da je: AC VI = cos2'f = '1 .. oos 2 300 - F c AC = O. . Hakon sredjivanja gornjeg izraza dolazimo do sledecekvadratne jednacine po cos Y : 12 cos2y Tezinu kugle Q raatavljamo na dve komponente Fc 1 FD.! s1n 300 _ G . Pr1 resavanju jednac1ne (5) uz1mamo u obz1r same znak D+".--== = 24 1 +17 24 Sllka 20.I: 16 16 = 1:. tj. a u.= 2 ~V3 V3 12 ' 'f !L .l ~ " J ~ l J ~ l ~ ) r!~ 'Itrj '_ . Potrebno je jos 1z jednac1ne (4)1zracunati sHu u u~etu Fu• Za to je potrebno da nadjemo sin Y'.. cos 2'f' = cos2~ . Odreditl pr1tlsak kugle na zld... ( 2) ]lu.... (5) J1: 2 = 8r.cos Y' . posto je ugao Yostar. ..__e s1ncL z: 12 .Q. = 1 +V1 + 288 -=~.6 = O. kako je pokazano na 81...J:.cosY)cosJ' -6 C08 -l l.I Y'. = 600 prema vertikall pomoeu zgloba A 1 hor1zontalnog uzeta BE. 8 AC = -t • 4- Kada ovo uvr8timo u izraz (4) za Fu' dobijamo: Stap AB ce sada bIt! opterecen kako je pokazano na sl1c1 21.) F·-'=-:-=·"F9 2y+ 6 + 6(1 ..... odnosno cos 21' • sin)" = c os 2 Iz trougla AOC (81.~.... da se u tacki C oslanja na stap AB. Romogeni stap AB duz1ne i i tezine G = 10 ~aN odrzava se u ravnoteznom poloZaju pod ug10m oJ_.19. = 12 ~ '3 .l .

If - (f '1-9 II _) ~~~=-:.FA L sin 4So= 0 (3) I\ I j'VJ.mozemo izra~unati silu u uzetu Pu: 4 Ii' = 9V3 daN. \ . Jednac1ne (4) 1 (5) predstavljaju sietem od dYe jednaclne sa dve nepoznate Pu i PA. .. . (1) (2) . - G- Fu sin 30°= 0. Veze au ovde u!e OC. Homogena greda AB duzineli teZine G = 30 daN oslanja se na gla tid zid i pod u tackama A i B..' daN i Nakon eredjivanja jedna~ina (3) postaje: =2 G x Ovako nad jenu vredno at za uvrstimo u jednacinu (2): 11' .11 = IS. - ". ...._.. a u ravnotezi je odrzava uze OC.-~-. tako da su ugl ovi: 0'. u (S) 10...---~-. . greda. FA - V3 2 F = O. horizonta1ni pod 1 vert1kalni zld..--. A (1) mozemo napissti u 0 Slika 23.J ~ L ) ~ l ) ~ l J ~ . ~:'" ~"""'i . )M 0 = 0: '-_ 0 !. Slika 22..1b Iz jednacine (3).. odgovarajuc1m reakoljama veza. .~. . .. AB 6e b1t1 optereoena s11ama kao ~to je prikazano na ell01 23./ .. u Kompo~entu XA nalazimo iz jednacine (1): B '..=--=-~ J . cija su reaenja: B / ' ... cos 45 - G i ein 450 2 . A 2u Jednacinu obliku: FB dok iz (2) mozemo izracunati YA% (4) Y = 11' oos 300 + G = 22 daB. t ' i . ~... uzimajuci u obzir da je 11'0= aV3 AC ~.~-..___. ~ . Uslovi ravnoteze za ovaj s1stem sila oe biti: ~Xi= LYi= 0: 0: PA FB FB F 0 u coe 30 = 0.= 4So i (b = 300• Odredit1 silu u uzetu i reakoije oslonaoa. Ako oveveze uklonimo 1 nj1hovo dejstvo zamen1no.

. 2 Fn= Q. kako je to pokazano na sUe! 26.. cija se te~ina mo~e zanemariti. '-=:-=..Cl c -- £ "2 - G £ cos 30 0 = 0. zglobno je vezan u tack! C za ivicu zida. 0 ' 2 2 G 0: odakle poale skracivanja sa l nalazimo da je: Iz jednacine (1) nalazimo komponentu Xc : 8 daB.r. pri cemu je AC = CE = U ravnote~om polo~ju ~tap zaklapa 0 sa horizontalom ugao oL = 30 • Homo~na kugla 0 te~1ne Q= 12 daB B i poluprecnika r tv) oslanja 6 se u E na ~tap AS.. (1) G 11._ ~l J. Odred1 t1: a) pritisak kugle na §tap 1 zid u tackama E 1 n.G t '£L . .!:.. imamo da je: CE = r..'=·'4 ~ .. J e= I - l ~ ll'~ 'h. dok se u tack! n oalanja na glatki vert1kalni z1d. ~tap AB duZine 2 t. 12 ~ = 8y3 . iz jednacine (3) mo~emo izracunati potrebnu velicinu tereta G: ]IE Slika 24-... 62· V3 V3 = .tg J.. = ( 2) G SUka 26.-J . NapiSim...!_ stap AB ce sada biti opterecen silama .O \' ) ~ l ) ~ l J -- l ~ l.O jednacine ravnoteze za ovaj aistem aila: t. Raatavimo ailu Q na dYe komponente: ailu PE normalnu na ~tap AB i ailu Fn normalnu na zid.. Za kraj A §tapa AE obe~en jeteret teUne G. Uzimajuci u obzir nadjene vrednosti za silu lE 1 krak eE... c) reakciju sgloba C.~ . . Slika 25.. Iz trougla aila na alici 25 vidi se da je: F :c _. I na kraju komponentu Yc dobijamo 1z jednacine (2): Potrazimo aada krak aile PE za tacku e.3E ooed. b) potrebnu velicinu tereta G.cotg' 300 0: R. C 12 '? a = 4v3 daB." daB... tj rastojanje eE: Iz trougla CEC (slika 24)........... 8\/3 ..

--~i Silka 28..-J .LV 12. G( i Q 1J - ~ /.. _. ~ 2Y3 . YA= G . da je i on ravnostran. Homogeni -l stap AB du~lne t a 1/A I i' . gde je utlcaj veza a a C Slika 29. Iz podatka da je AD = a lako je zaklju~i ti da-'je trougao ABD podudaran sa trouglom ABC. x L"o= . Odred1t1 ravnotezru polozaj !Hapa (ugao <OL ) 1 reake! je zgloba O. ravnote ze 6e ovde bi tl : Na silel 30 prikazane su sile koje deluju na gredu AB. tj. . = 0. o Ugao BAK = 90 • Slika 27. ona postaje: ~Q ~1 (3).. i tezine G. cosoL + ! Q ac6sJ. predstavlja Vlsinu ravnostranog trougla = 2 3'h = ill 3 Ugao ~ odredjujemo iz je~~1ne i sredjlvanja.) 2 3 008 oL +Q 2 3£... -. od ta~ke A.. Za ravnotezni poloZaj dat na s11el 27 odredlti reakeije zgloba A 1 s11u u uze tu BD. ~ c os. U jedna~ln.!:. 2 cos d..Q.J. Za drugi kraj B ~tapa je obe~n teret tez1ne Q2= 8 daN..Fus1n 30 = 3 G. dok je u temenu B vezano uze ~iji je drugi kraj vezan za ta~ku D zida na rastojanjn !. koje je preha~eno preko nepomi~nog kotura K 1 za njegov slobodan kraj je obe~en teret tezlne Ql= 2V3 daN.Homogena D~ p Loca 13. Uslovl ravnoteze za ovaj s1stem 611a oe biti: _ (1) xA - PC08 u 30 0 = 0. XA = Iz jedna~ine (1) imamo da je: dok iz jednacine (2) nalazimo YA: G Fu cos 30o = -V3 .V¥) i ona iznosi 2 ' d ok je rastojanje AT Jednaclna (3) sada postaje: Odavde je: Fu= 2 3 h 0: - Slika 30. Za kraj A ~tapa AB vezano je uze. 6 3 2 (- 632 -- Q oos rI- = -3 Ql' G. lia s11cl 28 prikazana je plo~a ABC oslobodjena od veza. (1) -. 1 te~lne G = 32 daN mo~e Be obrtat10ko ta~ke O.!. = 3 i 3 V3 .. 3 o ( 3 2 -~) 6 cos d-=. ABC oblika ravnostranog trougla strane !. Posle skraolvanja sa t G 1) 2 • iU Fu' aV3 _ av'3 G 2 3 =0.. zglobno je vezana temenom A za vertlkalni zid.oos ~ = O.= V3 2 . U slovi zamenjen sa odgovarajucim reakcijama veza.

Du~lne: iB = AD... . zgloba A. + -G cos 2 = o. (3) smo uze11 IT jedna~ln1 (3) koju smo prethodno skratl11 sa u obzlr da je oos(180 _J.Q 1 .. ona 2 pOBtaje: cos <:J.J.iz.= ill zaklju(lujemo da je trougao ABD ravnokrak. . :: O.rn cos d.{]3 .. o Yo na1azlmo lz jedna~lne (2): . Odredlti takodje reakclju Sl1kn 31. teg te~lne Q1= 1 daN.pri kojem 6e ~tap AB Bta~atl u ravnote~l. 2 Q2 oos -+ 2 oL Q 1 cos cJ. AB. Kada u jednaclnu (3) uTrstlmo vrednosti za Q1' Q 1 G.G . ... obesen je U ta~kl B .-l ) l J ( J ~ .Ij e 1 11\ 0 d je mn a 2. L Xl = 0: LY1= 0: LJlA= 0: Sl1ka 32.- 2 14. Za kraj B ~tapa vezan je drugl konao kojl je preba~en preko nepokretnog kotura D 1 zategnut tegom te~ine Q2c 2 daN. Ozna~lmo ih 0 sa ~ • Da. Y =Q +Go 2 Q 1 coa 30 = 37 daN.Q2 cos -= 0....0 stap kojl se mo~e obrtati oko zgloba A. • ~to nnpi~emo jednaclne ravnote~e alstema 8i1a na pronadjimovezu.- 2 + OOS cI.XA = 0.) postaje: 2 0082 eL + coa ~ 2 LA . Iz jedna~lne (1) Imamo da je: Xo -L " = Q1 alnol.)I>lJl'l/':ine raYno~eze 6e \ 1 Xi = 0: _ sada bitl: jednaclna (.) 2 Znajuol da je: C08 = 2 Coa 2 --. .J.B.Ali cos(180-cL) _ = o... 00s2 of- (.l {?l . oL (1) (2) cJ. A. (5) Resenje kvadratne G iB2 COB (180 . :: cI. odnosno ~ = 90 --2 rr~ nego 32. Te~lna stapa jednaka je G = 2 daN. je ~ = 90 _ '"2' jednac1ne raTDote~e mo~emo sada naplsat1 U ob11ku.-.edju oglovao£.) jednaclne (5) oe blt1: 1 2 .G . Odredltl ve1icinn ug1a DAB = ol. odnosno IJ dn eu ug10vi u temenima B 1 D jednaki.·~ .-) = -OOB 01.Q Q2· h ..1..Q1 .13 +01. J = ..Q sln f.Izu810vada jl3. 2 . Uzlmajucl u obzlr da o . . Q2 sln 2 cL. = 2V3 ~ :: V3 daB.J = 0. 2 _ 1 ::o. pomo6u konca. YA . U pos1ednjoj jedna~ln1 h predatav1ja krak al1e Q2 za ta~lcu A. Ovaj krak se odredjuje lz pravoug10g trougla AEE: h = AB sln (3 -. Dlici o.:: 1800..

Vrh C pravougaone 8 p10~e. j 4 Iz troug1a EDB sledl veza: ~ = tg 60 a 0 ..F + '2= 140 daB. ~ )'2 . = I"'J ~ s = -1 + ~ l 3 J ~ . - 222 P . ako je ugao BED = 60 o • Na s11el 34 prlkazana je p1o~a balohodjena od veza. b = a\l3. -~ n---.J:. Zanemarujue1 teHnu p l oce . odavde je: P u = Xc 1 Yc na1azlmo 1z jedna~1na (1) odnosno (2): Ycu· =. P10~a se odr~ava u ravnoteH pomoeu vertika1nog u~eta AE u po10zaju prl kome je njena dljagona1a BE horizonta1na . 4 daN. koja se na1azl u vertlka1noj ravni. ugao ~ u ravnote~nom po10~aju lznosl 1200• Komponentu na1az1mo 1z jedna~1ne (1): B1n 60 0 XA = Q2 = V3 daN.P1y3. poeto one ne odgovara po10~aju ~tapa na s1101. Uz1majuc1 u obz1r daje p dok YA dobljamo 1z jedna~lne (2): YA= G + Q1 + Q2 oot. 2 2 XA - oL- 2 . prl~Tr~cen je zglobom a u vrhov1ma D 1 B dejstvuje horlzonta1na ella P =10V3' 1 daN. Ovde smo straniou ED oznacl11 S8 ~ a etranicu BD sa ~. -. J fI'= jl--~ II _I Uzmimo prvo u obz1r znak 005 -: 111 b= av'3 • fY b I 2"" = <>:l- -1. . Ovo reeenje odbacujemo.(. Slika 33.1.a 1 . odnosno vertlka1na s11a P2~ 120 daN...-J ~ r"j cIcos 2 ~ r-J -1 + ~ . 20 daB.. jedna~lna (:~)postaje: a V3 . 15. 60 0 ' = 120 • (2) o Prems tome. 600 = u al/3 ~ +P 2121 a V3 +. 0. odred1t1 s11u u u~etu 1 reakc1ju zgloba C. ~ 2 Pu= . Uzmimo sada u obzlr zaak cos + cL Us10vl ravnoteze za slstem al1a na s11o1 ce bltl: '4 8 (1) ==-=.

( ~ I ~-_i""~ j II __ . Jedna~1ne ravnote~e la ce blU: za ovaj slstem sl- (1) 17.. DuUne au: = 3m. Ako uk10nimo OTe veze. Reeava~u61 ovaj slstem jedna~lna. etap AB ce se na1az1tl u ravnote~l pod dejstvom s11a prikazanih na s11cl 36. odredltl reakclju zgloba A 1.00= ~2 G. postaje: . Jednaalne ravnote~e ovog slstema aHa ce bltl: I!U Sllka 37. a = 0. kako je na all01 38 pokazano.5 m. ---\. u obl1ku: 0 0 '2 1 FE - s ''\_ A _~_. s11e u etapoTlma Be 1 BD. Jednaclnu (2) Dl._ r I• G \ ! x dok jednacina FE 3Q (3) nakon sredjivanja ::: ~ G.HoJlogena gred. Zanemarujucl te~ne etapova ~O 1 BD 1 smatrajucl da su TeZ8 u taakama B.J Jedna~lne (4) 1 (5) predstav1jaju slstem jedna~lna sa nepoznatlma PE 1 Q..) ~ l I} 16.6.l J I J t J C. Ta~ke C 1 D 1e~e na Istoj Tertlkall. (1) ~( ----'--- (5) .o~emonaplsati Q = G. Trougao BOD je raTllostran. Hacl vell~lnu tereta Q kojl treba da de1uje u ta~ki ~ da bl etap zatvarao ugao od '00 Q sa vertim 10m. Pri tome smo pretpostavl11 da je etap ~C optere6en na lstezanje aetap ~D na pr1t1sak. etap AD 6e bitl optere6en s11ama kako je to pokazano na s11el 38. ovde: strma raTa 1 Atapovl BO i BD. J . a to eu Tertlka1ni zld CD 1 sto. OlD zglobne. nalazlmo da je: 1 Reakclju]lA na1azlmo is jednaHne (1): e ]lA= ]IE cos . (2) Veze ~ Sl1ka .re se Bvojlm krajem A 0 vertlka1n1 zld CD. 1 oelm toga oslanja se u ta~k1 E 0 lvlcu nepomi~nog stoIa. Ako uk1onimo veze. ooa 30 o _ 'DoOS 30 - P A oos 45°= 0.Homogen1 stap AS duUne 2 e 1 teUne G op1. koj1 se na1azl na rastojanju ! od zlda. AS te~lne G = 100 daR slobodno se oslanja na strmu ravan u 'ta~ti A 1 odr~aTa se u c ravnote~nom po10~aju pom06u etapova BO 1 BD. Hacl reakclje veza u tom slu~aju.

45 = o.. ..G sin 30 A 0 A V2 4 = 25-12 dali.P + IA= 0.AIl .-coa 2 45° = J. D grede' obelien je teret tel1ne Q . G = 100( r.200 daB.. .a zid krajem A 1 odr!ava se u ravnotelo nom polo!aju po uglom od 45 prema Tert1ka11 pom06u u!eta koje je vezano za kraj B grede AB 1 p:rebaaeno preko nepokretnog kotura C 1 za a1j1 ~e slobodan kraj obe~en teret teUneG..) rcnn (2) I AIl FA. XA (1) G -1- Jedna~ine (1) i (2) ~on 'D) .~j r~l (_~ . .1e: V3 + 1) =l 4 200 2 V2 + 100! 2 v2 2• Odavde je: G Silka 39.1) daN. nalazimo aile u ~tapovima Be i BD: ':''P-·t.Q . aredjivanja postaju: = 0. jedn~1nu (3) mo!emo 18. 1U Uz1maju61 1mamo da G ~( "t u obz1r da je: OOB . BD .4~0_ Q iteos SUb 40.[>1- 0: (2) Y3 (:.cos 4~o G ReSavanjem sistema jednaHna (4). G.. Deo uleta Be zaklapa sa vert1kalGm ugao od 300• U taald. 1" 0: X X .. [XA= 0: . Odred1t1 te!1nu tereta G 1 reak01ju zgloba A. ~ Posle oslobadjanja od Teza. 1z jedna~1ne (I) nalaz1mo XA: : XA:I: s1n 300.coa _300 t. c 2 25 G oos 300 .. = 1'4 AB. I II I Uslovi ravnote!e 811a 6e b1t! : za ovaj s1atem Iz jedna~ine (3) nalazimo reakeiju FA: p '" G L. zanemaruju61 trenje 1zmedju u!eta 1 kotura.G ~ COS 0 r---J LJ r--J r--J ~ ~ ~~:: ~.1) dd. Bin 300 l s1n .. 45° 0'--' Poale akra61vanja nap1sat1 u ob11ku: sa t 1 aredj1vanja. = 200( fi . Homogena g:reda AB teUne P = 100 dalf zglobno je vezana z.. greda AB 6e b1t1 optere6ena s11ama kao ato je to prikazano na slie1 40..

li ~ J .e-..- G sln oL :a (1) G '. 20. 250 daN. Odrediti reakcije oslonaca.e. Homogena A greda AS o du~ine t postav1jena je izmedju oslonaca C iDa oslanja se na horizontalni o glatld pod... Odred!t1: a) reakciju atrme ravni.r-'JI._ .. Du~ine au: t: BD __ t Ie = 3 4 Poa1e oslobadjanja od veza greda 6e biti optere6ena kao na sliei 42.g kotura C 1 za ~ljl je s10bodan kraj obe~en teret B te!ine Q 20 daN.. Taret A teUne G p010!aju lUlg1atkoj strmoj ravni nagibnog ug1a 0 'c:J. I 1"'. Us10v! ravnote!e a11a 6e bi t1: Silka 41. .a ovaj 0. sada nalazlmo lz jedna~lne (2) v . u = 20v2 daN odr~ava se u ravnotemom = Sl1ka 43. dobijamo: 19.. Greda je tezine G = 50 daN. uzimaju6i u obzir da je D. G Q slncL Vi 2"" Iz jedna~ine (1) zak1ju~ujemo da je Reakelju strme ravn1 p!.=~ :J ~j Iz jedna~ine (2) dobijamo za YA: Y A= Q Iz jedna~ine (2) aada na1azimo da je: 200( +P - G coa 300 Y = + 100daB.e. _ - (2-) loos .mn 200 . b) ugao {}. Po~to smo se oslobodl1l od veza tereta A 6e bltl optere6en 8i1ama" kako je to prikazano na sl1el 44. oos .= 60 • Na 1evom kraju grede vezan je terat te~ine Q = 200 daN. J ~ l f""""='-. o.- G 008 cJ. Uslov1 ravnotElze za ovaj alatem alIa 6e bi t1: Vi I A .+ FB Slika 4-4-. slstem /' y (1) a Q cos . PBe G + Q . 'Po= 'P = A 10013 Iz (3).l ~ _) ~ . Q sin .ravnotemom p01o~aju. V'3 - 1). sa kojim gradi ugao cJ.. 2d 600 . = Is jedna~lne (1) na1az!mo ugao 0: 0 (3) 'Pc= FD• Sl1ka 4-2. = 30 pom06u u~eta ACD kOjeje preba~eno preko nepokretno."'D 3"'" - G -2 t- 60S 60 0 + li'o "4 /.

Q 1) Izjedna~uju6i prvi i drug! ~lan gornjeg lzraza. sln(9o-&) =--. Iz trece (momentne) jedna~lne nalazlmo s11u u uzetu: Fu= (Q + ~)v5 >= 16\fi daN. Q sin 300 . Po~to se ovde radl 0 slstemu su~e1jn1h s11a. lstl zadatak se Do~e resltl 1 grafoana11tl~k1. V3 - 1) daN. G 8 Q 1). Us10vi ravnoteze za ovaj slatem s11a ce bi t1: c Da bism dobi1i reakciju strme ravni P treei Han: = N izjedna~i6emo drugl 1 --=-0 sin 15 0 "" 'n LIla 0: Uzimajuci u obzlr da je: sln 15 dobljamo za PI: P .. 2 L ) -l' ) L ) 1_.. L_1iA"" 0: I I P (. Sl1ka 41.. 101/2 ( N v2 ( 4 '-f3 - YA+ Fu sln 60 0 - G- Q = 0...-- " 21.P1l= G cos cI.e-) sln '00 Sl1ka 45. .. u sln 30°_ Q e sln 60°_ G~ 2 sln 60°:00.:. Poe1e oslobadjanja od veza greda AB ce bltl opterecena sllama kako je to pokazano na s11el 41.1) daN.= 10Vi( 20V2 J:i 2 20 V2..- Q sin . AB a £ • Odredltl reakolju zgloba A 1 s11u u uzetu BC. Prlmenom slnuene teoreme na trougao ella (sl.. odaklje je: cos &= = --V2 2 Sl1ka 46.e. dobljamo: G 008 a y % .. Predhodno naertajmo trougao sila (slika 45). 45) <b 1azlmo do lzraza: _ _::. DuUna AC ..G __ .Homogena greda du~lne l p) = fi . 3 FN 1 te~lne G = 16 daN odr~ava ee u ravnote!nom po10~aju pod ug10D ~= 600 prems vertlka1noj ravni pomocu zgloba A 1 u~eta BO kako je na e11el 46 prlkazano.~) AB ~='9 L. U ta~k1 B grede obeaen je teret teUne Q= 8 daN.-sln(600.

23. = 600.f. Uslovl ravnoteze ce sada bltl: Sl1ka 51. 0: 0 vt I I teUne G = 100 daN.Jonagena greda AB du~ine i te~ine G = 18 daR odr~ava se u ravnote~nom polo~aju pod uglom ~ prema vertikali pom06u zgloba C i u~eta AD. .. Odrediti intenzitet tega Q.. = 6V3 daB. 0: - I I ~ Ii" fu sin 600 G . .. uzeta paralelan je str1Il0j ravni. Odrediti silu u u~tu AD 1 i reakoi je zgloba C.... . odnosno druge jednacine: X= o Ii' 0 u oos 60 Ii'u sin 600 = o.. ~ Sl1ka 49. pritisak FA grede na pod iprl tisak li'B grede na strmu ravan. kako je na slioi 48 pokaeano. .X e = 0.A + Yc= 0. I konacno komponentu YA nalazimo iz druge jednacine: YA= G + Q / // F = 12'13 daN..Homogena prizmaticna grada AB. J ~ . J. e SHka 4-8. B oos 60 .--' I . u Reakcije zgloba 0 nalazimo iz prve. Da to je: OB = .. Pri tome u~e AD sa pravoelll !tapa zaklapa ugaofo • Za kraj A !tapa AB obesen je teret te~ine Q= 6 daN. Deo BO SHka 50.. Trenje zanemarl tl. koja je nagnuta pod uglom od 300 prema horizontal1. u F' "_ "-"'I II.. Za kraj B A grade vezano je u~e koje je prebaceno preko nepomicnog kotura 0 a nosi terat te~ine Q..-. Yc B a Ba sllel 51 prlkazana je greda AB oslob·Odjena od veza...J ... ' { -" Iz zadnje jednacine nalazimo silu uzetu F : u = P'uoos 60 0 = 8V3dal.. (3 = 4- 30? Ha slioi 4-9 prikazane su eile koje deluju na gredu ITslovi ravnoteze za ovaj sistem slla ce bi ti: LXi'" ]lu AB..L. oslanja se jednim krajem na glatt! horizontalni pod a drugim na glatku strmu ravan. Iz prve jednacine sada nalazimo komponentu IA: IA ~ t: J ~ l J ~ l J ~ .

. ! 1 tgcL = -= I V3 tj.G A (3) 2 e A 0.£. od veza bitl opterecena \ I I I I ! ! . + P ecoscl . FB preko s11e Q: lz jednaclne (1) lzrazlmo FB= Q.. 'F = F LY1= L~= 0: 0: G FB aln 60 + Q aln 30°' . - av2(sln 2 450coa.. (2) (3) Uslovl ravnote~e alla ce bl t1 : za ovaj alstem cosoL=o.G = 0. pod uslovom cia reakcl ja uteiDenn B bude: Trazeni ugao e/. fi tg I: 1. sln(450+e>l) 2 .tg 60° reakcljn --"-Sl1ka 53. U temenu A je Tezana pomo6u zgloba. reakclju poda FA: Iz jednaiHne F na1azlmo c A = ~2 = 50 daN.'l ~ r--.G .. x P'11+ YJ. FB = ~(5 + :3V3) ..... I' a slnoL = O.-) r-. ... d = aY2 • mo~emo sada naplsatl G ravnoteze. U temenu D deluje horlzontalna alIa l. I: cosol. I1= 0: . odncanc I FB a slnol... dok se temenom B oslanja glatki horlzontalni pod. cos 450alnoL) + _!i a sin. u ob11ku: _ 1 ° I I I ~ (5 + :3'(0) a slno£.:_+-·1 i Hakon sredjivanja ova jednacina ill V3 sin oJ. • Odredl t1 ugao 01.N'3 Sada je: :!{. ploce... .. Ploca ABCD ce poa1e oslobadjanja kako je to pokazano na s11el 53.+ t -G Q I: + FA = O. I 24.(... (2) Kada ovo zamenlmo u jednaclnu dobljamo: r. L_ . lzmedju atraJe AB ploce 1 Tertlkalnog zlda. Sl1ka 52... ~. = :3 postaje: . I 25 daN.-1 f=~~ - Q cos 30°= 0. = ~V3.. FB cos ~ 600 0 ~ r"iJ r"J ~ (1) ~ l J ~ t J ~ L .i' = 2. o.Tanka kvadra tna ploca F U OTOj jednaclni Ovu jednaclnn c strane! 1 te~lne G stojl u vertlkalnoj raTni.!.. nalazlmo lz trece (momentne) jednaclne A predatavlja dljagona1u kvadratne tj.

odavde je: Silka 57. a drugim krajem u ta~k1 B vezan je pomocu u~eta BCD.= 2\13 • . Odrediti reakcije zgloba A i silu u u~etu CEo Date su du~lne: AC G 12 = Ha aliei 55 prikazan te~e je stap AB oslobodjen od veza. 442 + ..° ° stapa 6e biti: o Stap AB oslobodjen od veza prlkazan je na sl1cl 57..008 30°_ cos GOo.Homogenl stap AB teUne G zglobno je vezan k ra jell A za po d . Jedna~lne ravnote~e 6e ovde glael tl: LX1" S11ka 55. ~ krak BC u~eta ugao od 60 sa horlzontalom •. 111 J!.F sln 30° '" 34'13 daB.sin 30 ) ° = ~G. dok je za alobodan kraj B stapa obesen tepet te~ine Qm 6 daB. / F . ° Q sine 60°. Homogeni stap All duUne l i teUne daN nalazl Be u ravnote~nom polo~aju pod uglom oL = 300 prema horizontali. V. Q pa da stap AB zaklapa ugao od 30 . 4V3 + 6 36'13 daB~ ::Ii.. 12.J-' ~ l J. Uslovl ravno-B 26.G + Q sin 60°= 0. 0 drug! kraj u~eta obesen je teret D teUna Q. u Treeu (momentnu) jedna~lnu mo~emo naplsatl u obllu: Q Iz prve jedna~lne nalazlmo XA: XA= Fu . ~ l _j - ~ ""~ l J F I Ir. Slika 56.XA = 0."'l "1 25.2.30°) = . Q 3 Reakei je XA 1 YA nalazlmo iz prve. Izra~unatl zatlm reakclju zgloba A u tunkcl jl te nne stapa G. U tom poloMju ga odr~avaju zglob A i horizontalno u~e CEo U ta~ki D stapa deluje aila F = 4t5 daN normalno na stap.E:. 0: Q oos 60° . . odnosno druge jednaane: Q sln 30°= JL 2 C08 Q = JL 2 ' ootg 30°. preba~enog preko kotura u ta~kl C. LYi= 0: YA. Kakav odnos treba da postojl lzmedju G i Q (~= ?). cos 30° 2 30° ' = G + Q + F cos 30° = 24 daB. 1 iz druge jedna~lne: YA £ (sin 60°.Lcos 30 .

. / Q = 0: A F c . - r-'l n'] ~ G r'"1 4 YA= G . za ~lucaj da je AB AC. Sile koje deluju na stap AB prikazane su na slici 59. kako bi stap zauzeo ravno te 'ru' polo~aJ' pod uglo. Ako je t = 2R odreSlika 58. : zOdrediti pritiske stapa u tackama A i C. Za drugi kraj B stapa vezano je idealno aavitljivo uze. _.F = 0.Q tura C. Odrediti ravnotezn1 polozaj AB ~.-.Ge cosoL 0.e i tezine G oslanja se krajem A na glatku horizontalnu ravan. (3) Slika 61.) I~'" . x Napi ".m~ prema horizontali. Sli.Q sin 60°= -t J Iz jednacine (3) uzimajuci u obzir da je t= 2R i da je cos oL cotg ol ----. nalazimo reakciju u tacki C: sind.-. Slika 59.. -. ciji je cen7777/77777/ tar u 0 (slika 58).---~- I r '"9 J 't II. kako je na alici 60 B pokazano. l f='. diti horizontalnu Iz jednacine (1) nalazimo potrebnu velicinu sile F: F = 2G sin 2 oL • I konacno iz drugog uslova ravnoteze dobijamo za reakciju u tacki A: silu P.--.-L ) t J l J . ~'C ~ ~a F tezine P priCvrscen je zglobom za nepomicnu tacku A. . Homogena greda AB duZine 2. poluprecnika R. _.1 ...}a O. I ~ G10 4 :xA = Q cos 60° = . . cos cL.• ~ lj r--'I.imous 1 ove ravnote ze za ovaj si stem sila: Ii ~ -:rr:>/ (1) ( 2) p c x LXi= LYi= LM 0: 0: F F c c sin oL.~ao )i reakciju zgloba A. i \'- Homogeni stap ABduzine 2a = Stap AB je opterecen silama kako je to pokazano na sl.. 27 .. R cotg cl. J ~ t j .G + FA = 0.61. 28.koje je prebaceno preko malog ko... Za drugi kraj uzeta privezan je t~ret tezine Q. kojom treba delovati na kraj A stapa AB. 1. dok se u tacki C oslanja na glatku polukruznu povrsinu.

Al3 Gde je ugao 0 = 90 - :2 .. posta je podkorena veli:':ina eca ad Q.. cJ..2a YA - P+ ' . (1) L Yi = Y A _ P + Q cos oJ._= . . Iz jednacine (l).. to znaci da bi uzimanjem u obzir znaka -. Homogena greda . FB= Q~ == 2 vQ2+ 2p2 2P V2 T B G. Uslovi ravnoteze za ovaj sistem sila su: FB cos ~50= 0.:.- a cos.63)... a slobodno se oslanja u tacki B.. 2 2P cos. + 0! 2 9G2 + y2 = v. Uzimajuci u obzir da je: c o a= = cos 2d. Slika62.. o. ai n 2 = 2 cos' 2 1. 3 YA= .0" <oL... odnono (2) nalazimo reakcije zgloba A: Y A = P- Q cos - 2 2::)i==0: LQ. Odrediti reakcije u tackama A 1 B • = 0: 0: Q sin - 2 A = 0. LXi= 0: jednacinu (3) moze~o napisati uobliku: oL "2 - LYi XA- (1) ( 2) = 0: 0: FBcos 450_ G + YA= 0.~cemo amo znak s cos +.. 2Q cos d-. a to odgovara tupom ug Lu . ( 2) (3) 2Q cos 2 _ pi cosd.. 4 < v (. .a.G + "'Tb A 16 == \lo 4 G. Po/Ho je preJ'" ~tapa AB na slici 60 ugao oL o st ar .. :2 - .201.I- duzine 2a i tezine G moze se obrtati oko zgloba A. .-':-. d-- Q 2 + 'vQ2 2P 2p2 • Isti zadatak mozemo resiti pomocu uslova ravnoteze za tri sileo Tri sile su u ravnotezi aka se njihove napadne linije seku u jednoj tacki 1 ako one obrazuju zatvoren trougao aila..cos 450= G (3) Resenje gornje kvadratne jednacine je: cos J- 1z jednacine (3) nalazimo FB..2a . F. cos'2 -P Il I~ d.odnosno (2) nalazimo OstaJe JOB da se prodiskutuje da Ii ispred korena treba zadr:ati ooadva znaka ili samo jedan. 2J:... 0 29. u izrazu za .. Greda sa horizontalom zaklapa ugao od ~5°.. Uklanjanjem veza u tackama A 1 B nalazimo sile koje deluju na gredu AB (sl. X GornjejednaCine LXi ravnote ze sada postaju: .na po 1 o:-:a ~ ~ XA i YA: G XA = 4 Dok je: F= A Slika 63. L' " ~ ) ~ .= O.l.Q sinfo = 0..: zactr~..G. 2 = 0. dov hili OEl je cos ~ 0.I j \t'!-"""~" '"'' F""==-'-'-l~i '_' 01- Uslovi ravnoteze za ovaj sistem sila su: 1z jednacine (1).. "2 -}- = 0 • LMA= FB.

AQ_ sin 'f' V2 FA= 2 G CD sin(45° . • A greda AB duzine t = 2 mite zine G = 20 dan. . 1z slike 65 na osnovu sinusne teoreme sledi: = -~sin'f . sin)"'. Koristeci se sinusnom teoremom.. Slika 64. 'I Mi Slika 67. Za uga o cL = 30 odrediti: a) velicine sila u oba uzeta.r: sin v2 2 V2 : -2-(cOS '/. 5 sin l350oos~_ cos 135° sinY sin 45° sin(13So-J") Kada nadjene vrednosti za sin tf' i sin(1350. Ove tri sile obrazuju zatvoren trougao sila koji je prikazan na sliei 65. ill konacrio s Sl1ka 65.. a nalegla 3 (slika 66)..f) ~ ili 2'/5 5 5'12 G 4V5· = = 5VlO 20 = v'iO 4 G. 10 LV]. sin 3 Medjutirn.ekatete.. Slika 66.45 Na sl1ci 64 se vidi da se napadne linije sila G.Y).= sin(135° .1mamo da je: . j .'f ) a v'2 sin(45 °. a tangens je od nos suprotne i na Legl.----.. Hipotenuzu izra~unavamo po Pitagorinoj teoremi i ona jednaka vlO. odnosu na koordinatni sistem prikazan na slioi68: z nasio d a je tg Y.. b) ravnotezni ugao -& grede sa praveem horizontale.--sin(1350- sin(1350-y) = '1') 1z gornjeg izraza nalazimo reakoije FA i FB u funkeiji ugla 5f. 1 . ve zaB na je pomocu u~adi OA i OB za prsten O. LXi I)i= = 0: (1) ( 2) 0: . F= A sin(135°- J') Vi 2v'lo 2 10 + V2 VfO 2 10 - m. Prema tome. sin't: cosy- 3 sin't'= cos'!'. nama za izracunavanje reakcija FA i FB treba i tg r= 1. FB G = --_. 3 sin'f= Ylo 3 _1_ =~ =: eosCf= Sada je: Yl6 = 3VlO. rnimozemo kbnstruisati trougao 2:1 ja je s u prot na kateta 1. ~ sin 'f . 30. sin 45°c os Cf cos 450sin'-j? . . Napisime jednacine ravnoteze sila koje deluju na gredu AB u...Homogena o . dobijamo: uvrstimo u Ugao ~ nalazimo 1z trougla ACD (slika 64). FA i FB seku u tacki D. inamo da je: G - F= B _19_ G = 5'flO G 2'15 20Vs Vlo 5 V2 G 4 Posle skracivanja sa V2 V2 sin1= sin f: sin(4So-f)...sin If). J ..<J') izraze za FA i FB. ~ . Na sredini grede (C) deluje obrtni 0 moment M = 10 daN m.-==-.-j ~ ..

AD = ill = ~ • E Posmatrajmo prvo ravnotezu grede Be. (1) (2) (3) s1 S S S 2 2 = = S sin 60°_ G+ S. dok je zglobom B vezana za gredu Be koja stoji pod uglom ~= 60° u odnosu na nju. sada postaju: {' Slika 69. 313 t 8 .// . 0: 0: 0: ~- S cos 60°= 0.h . Izra~unati reakcije spoljasnjih i unutrasnjih veza si.G - ~. {./ 20 20.:iL. ._ cr: v3.46 -& .l stema.70. YB= 0.G sin h :: O. r'J (3) ~ l ) ~ l ~ ) '!I'-"".jednaiHne nalazimo silu u uzetu: = 20V3 daN.. Jedna~ine (1) i (2) Sada je: I sin -&:= 101/3 :=..I \~.t _t!. 2 20 tj. h == BEY? == 2 Sl1ka 70. U jedna~ini (3) h je krak sile S (aile u uzetu) za ta~ku B. . 111 sin ~:: _Gh 2 ---. / . M . m.--- LMn== I.tg 2 = J\ 11. 2 = G cos 60° • Napisimo jedna~ine ravnoteze za ovaj sistem sila: 1S 21+ Ili: 1S LXi== LYi= . Nakon razdvajanja sistema greda Be ce biti opterecena kako je to pokazano na s.--~B gde je h visina ravnokrakog ~' 30 0 \~ri' S1 I f- trug1a AOB: I'1. Greda AB je horizontalna. i ukljestena na kraju A..----D \\60 \ S . Iz jedna~iDe (3) o\. ! cos 2 60°= 0 • Tako da jedna~ina (3) sada postaje: S ill~ 8 tf _ G Nakon skracivanja sa S t iz gornje .-' h :: --. ~ija se tezina zanemaruje.. Y3 2 S_ 1 V3 2 22 S:= G sin 60°. 2 cos 60°= o• 1 + Odavde je: Sl~ 20 daN.~~__S.8 m i jednakih tezina G = 90 daN i uzeta DE.Konstrukcija A se sastoji od dve homogene grede AB i Be jednakih dUzina t = 0. ~\ Ii . . a to je u stvari visina ravnostranog trougla --BED i ona je jednaka: . I na1azimo sin -&: 1. .2 RAVNOTEZA SISTEMA KRUTIH TELA U RAVNI 31./ h. 'i\ \._ / Slika 68.

. odnosno 60°= S 2 (2) sada dobijamo: daN.'\ II: j \ :J (1).[TIT:'] Lz jednacine Xn= S y~= D ~ l j \ _..'= 6 + 36 + 48 = 90 daNm. Sl1ka 71Uslovi ravnote ze za gredu AB ce bi t i : Posmatracemo prvo konstrukeiju kao eelinu.LMA= = MA - 600 - j 4 . moment ukljestenja MA dob1jamo iz jednac1ne (6): 6001:+ 4 G -LXi::: ._ ro. izrazu (3) je moment sile PH za tacku A napisan na OSnOV\l Varinjonove teoreme. D LY i = 0:' 0: LMA= U. B LYi= . = 180 daN.. 32. Komponentu YA dob1jamo 1z jednacine (5): S sin 60°= I 90 + 60 + 20V3 ~ Uslovi ravnoteze za ovaj sistem s11a ce biti: konacno. je uga o cI. .G- _R. i tankog stapa DE ciju cemo tezinu zanemariti. .. 1:.Na daN. odrediti ave spoIjasnje i unutrasnje Slika 72.+ 2 Y .10-/3 = 0 daN. Ona je op teredena sliei 72 je data konstrukeija koja se sastoji od dva jednaka homogena stapa svaki duzine t i tezine G= 40 daN. Slika 73. U slucaju da.20'13 v3 2 = 60 AJL Pos2atrajmo s ada r avno te zu grede kako je to pokazano na slici 71.. 0: (1).. .:: 30° a velicina tereta Q= 100 daN. cos = 10v3 90 G -S sin 60°= . reakeije veza date konstrukeije. ( 4) ( 5) L Xi= 0: 0: 0: XA+ YA- S S S cos sin sin 600 600_ - XB= 0..YBL = 2 o.. Ona je opterecena sil~ma kako je to pokazano na sliei 73. GY = 0. ( 6) 1z jednacine (4) X A XB S nalazimo: 60 = 0 cos 10'13 .

-Q (2) S [ME= 0: i. (1) _.FHsln 30 = 0. A Posmatrajmo sada ravnotezu stapa BC. Iz jednacine (3) nalazimo reakciju oslonca H: .._o· &( j f Slika 76.- ::~.n 8~ + . kojl je optereeen silama kako je to pokazano na s11cl 74.G 2 cos 30 _ i 3L H4 0 S ~ sin 30 = O.r. 0 Sl1ka 75.~: il8. X A 1 YA nalazlmo lz jednacina (1) 1 (2): XA = 0 FH sin 30 = 56v3 daN. Uslov1 ravnoteze za ovaj sistem ce bitl: s11a (4) ( 5) Be sastojl od dva homogena stapa: AB =~ 1 BC = jednaklh teZina G= 24 daN. . I~ je~na~ina (4) 1 (5) nalazimo komponpnte reakcije zgloba B. medjusobno vezani a pomoeu zgloba B i horlzontalnog uzeta DE.l__ GO 16 ' S = 12V3 daN. Za kraj C stapa BC vezan je teret tezlne Q = 12 daN.l. 2" l- . -y .S = 0. Iz jednacina (1) i (2)nalazimo XB = S= XB. t. Konstrukcija 'FH= 112V3 daN.Jl . Stapovl au.FH 2 YB-G-Q=O. kojl leze u vertlkalnoj ravnl. 28 daN.FHcos 300 = 80 + 100 . cos 8 !:aln 2 600_ (3) 60 = O. Iz jednaclne (3) posle skraclvanja sa u uze ttl DE: i.. '0 _G it. nalazimo sf Lu 'fi 4 S= 2. XIl= S .. C Uslovl ravnoteze za ovaj slstem sila ce bi ti: s a 1z j'!dnacine (6) nakon Skracivanja sa t nalazimo silu u !£ -:.Q=O. 0 .l cos 600+ 4 = 136-'3daN. 4 (6) Rastavicemo gornji sistem stapov8 1 prvo cemo posmatratl ravnotezu stapa BC._. odnosno YBo 1213 daN.168 = 12 daN..PH sin 30 o = S . Odredl t1 sve spo1jasnje 1 unutrasnje reakcije ~istemao LX1=0: G :[Yl=O: -~+ B S 0 . o 30 + F L::MB=O: -Q Leos Slika 74. l ~ r----I ) \ _J ~ l ) .. LX1= LY1= 0: 0: ~ .:-.~ 4" B~B s = 192v3 daN. 0 lY B I . Y = 2G + Q . kao sto se vldl na sllcl 75.G + FHCOS 30 . --\ 33. koji je opterecen silama kako je to pokazano na sllcl 76.

1spektivno i Le Zi sta A L C na rastoB janju AC = £ .. (1) (2) YA.--------. Komponente reakcije zg~oba A nalaz!mo !z jednac!na (1) L (2): Komponente rrakcije zgloba A nalazimo iz jednacina (1) ! (2): XA= S Y A == + FHsin 60°_ ~= + 12'/3 + 44 Yn = '? - 12'(3 == 22\13daN. b) velicinu momenta M. YB= 0... 34.FH cos 60° 24 . Stapov! se bez trenja oslanjaju u D. slika 79. 2 ill F D = 60 daN. Ravnotezu konstrukcije ostvaruje moment M koji deluje ria krae! stap u datom smeru.G tt ( 5) + ( 6) LM = A YA. Datu 2£ i ravnu konstrukciju sacinjavaju: stapovi AB .. cije su tezine 2G ! G reCD =. An = 2lcos 300=.cos 30°=0. G . D e 1/3 = 2G l V3 .c:. XB= 0. -..~ . Ako je tezina G = 60 daN ! duZIna = 2 m odred! ti: a) spoljasnje ! unutrasnje reakcije konstrukcije. ".. .. r-l.J e Slika 77. -r J ) . .•~ to pokazano na slie! 77.. FD·. tako da duz! od njih grad! ugao cL = 30° sa horizontal om. LJ [rim ~ l J ~ l J . ) I._ = . YA= 2G . jednacine (6) nalazimo reakciju oslonca H: F == H Iz jednaCine (3) sada dobijamo: F 44 da N. . .2G + FDcos 30°=0. daN.·LJ.G -XB + LMA= t sin 60°_ YB 1cos 60°+ PH 60° .~-.FDCOS 30°= 30(4 - V3) daN. Uslovi ravnoteze ee sada bit!: Posmatrajmo prvo ravnotezu stapa AD. Slika 78. (3) - s i sin 2 Iz R. 2 Gde je duZina AD: cos 60°= O.f.{3 m.. \ J . . XA= FDsin 30 °= 30 daN.22 + 36 = 38 . Slika 79.ill 2Gt.. B LXi= LYi= 0: 0: 0: -XA+ ·S + FH sin 60° FH cos 60° (4) LX!= LY!= 0: 0: 0: XA- FDsin 30°= 0.

G= 30 daN 1 1. cos LMc= 1. . '{ Gde je J.30 .i~. kao i kotura poluprecnika r = ~ ·i tezine Q = 10 daN. a veze ~tapova su zglobne.£ eotg Slika 82. r-h B Q l""""'i M F ~ l ) LYi= 0 YC G- 0 FDcos 30 = 0. . (1) (2) 0: -YA+ YD. Slika 83. Kao rezultat over:~1ikc'±'1~:~~~.~~E!·' .' Na osnovu (4) zakljucujemo da je Xe Slika 81. 1z jednaHne (5) nalazmo: 0 L Xi= LYi= 0: XA+ F- XD= 0. Xc= FDsin 300= 30 daN. Potrebnu velicinu momenta 1.C = sin 600 1z jednacine (3) nalazimo da je: YD= 210 daN.t -M = O. U ravnoteznom polozaju kada je ~tap AB vertikalan i ugao ~= 600 odrediti sve spolja~nje i unutrasnje reakeije konstrukeije.10 = 150 daN.J Stap CD je op te re c e n .. Slika 80.G YD.l!i~~~~~' Uslovi ravnoteze za ovaj sistem sila ce biti: Ovde smo horizontalnu silu F koja deluje >--.pokazano. LXi= 0 FDsin 30 _ = 0. redukovali./. if r I LMc= . na<>bimu kotura.1 dobijamo iz jednacine (6): daNm. L Xi= LY1= 0: 0: 0: Xc- ~= 0. G1= 20 daN.c i 80.1 - G I2 f-' . (4) ( 5) L YD. cosft=" o.GlA D 35. = 210 . " r\ 0: 0: 0: ~ ~X C r-"l ~ r"""'1 (4) ( 5) 0 \ ~rrr.FDsin 39 L sin/!' r c . Ye= G + FDCOS 30 = 30(2 + v3) daN. kako je to pokazano na s Li.1.1= i. = -']J L= 200v3 -3- daN . Na obimu kotura deluje horizontalna sila F= 40V3 daN.G1. Posmatrjamo sada ravnotezu stapa CD. .B. Posmatrajmo prvo sistem kao celinu (slika 82).~~~~. _FDcos 30 0.20 . slika 83.F.Ye= 0. 1. gde je ugao fo = 600• Komponentu Xc nalazimo iz jednacine (4):. kako je.- ~A r-. ( 6) Moment sile FD za tacku C u izrazu (6) smo trazili pom06u Y~rinjonove teoreme. ~. Iz 3.Konstrukeija prikazana na sliei 81 eastoji se od dva homomogena ~tapa AB i CD. cije su duzine i teZine respektivno: l .u tacku:.t.1 = 30(1 + 2~) jednacine (2) iman 0 da je: Q Y = Y _ G . Konstrukcija 4' stoji u vertikalnoj ravni. ~I 4: ! i 1z jednacine (6) nalazimo da je: XD= 20~v3 daN.

G .30. zgloba C: (1) i (2) aada nalazimo komponente reakcije .57 AB i CD jednakih duzina 4013:: 8~V3 ti jednakih tezina su I z j e d na c i ne . silu u uzetu BR.= 2 450 o. .if.1 _ (3) ! Yc G a _lz jednacine 'anja u..'. L Xi= 0: z= Yi = 0: F . S~"M = tc . Slika 84. Ostale su nam medjutim ne i ek or-Lsde ne j os tri jednar-av no t e ae za s t a p AB. 4~ Slika Posmatrajmo 85. odrediti sve spoljasnje i za xont r cr u.lE:~ (5) G ::20 daN vezana na::":in smo odredili sve apo Lja sn j e i un utr a an j e reaks..156= Xc C ft+-___.i s t e ma.!a ovaj c 1 . 111'"-"9 je: daN. + 19. 0: -Q.zetu sa BE: i (3)posle nalazimosilu skraciu Slika 86. 80(3 = 0.'.Dva stapa . (:i.G. 0: '.'. Na kraju atapa CD nalazi se terat tezine Q 50 daN. Ove tri je dnac i ne nam mogu posluziti pomocu zg~oba C pod pravim uglom i cine konstrukciju koja stoji u ravnotezi pod dejstvom dVa uzeta: BE i BH i zgloba A. Ako je ugao of...l-.4 2. F=- I. + Fusin .0 . .Iz jednacina .Y = -10 c A = 0. -Yc - G + Fusin 450_ (2) ~ Xc C Q = 0.__ = = == G o.) Iz j e dna c Lne (1) imamo sada P' := XA~ XD- ?°r je: ~ da . slika 86. prvo raynotezu stapa CD.Xc+ X = 40v') . ' Fu= 80\"2 daN.20~v2+ A -Q + Y . 36. 600. -.$..£. . unutrasnje Jil reakcije kao i 4 u konstrukciji.

0: stap AB vezan je pomocu Zgloba~'LJ4A= A za pod sa kojim gradi ugaO = -Y ..~~ i (5): ''">C'/ FE 4::::. l... stap CD je SUka jednacine FB Komponente reakcije (6)'nalazimo silu u uzetu BH: 90.Xc'.. (1) ( 2) sledi: FB B Yc= G . ( 1) 0. . = .G + Y :: 0:. strukcije.. .-'-.na. F = 120 da~.. ". Q.Oo..Fw: 20 daN. + . .E7d~:..<~). (6)rtll..' 0 . 90. . STU Cn( slika Stap AB: (slika 0: 0: -FBsin -FBcOS -FBsin 87) . YA Yc+ G = = 80 daN.0:-..==.:~ "it -Gl:. .. o.. ~. .58 Yc= -G + Fusin 8 -Ij : rrrr. i te Una G 60 daN..Q ~ (6) .: ...G -2 Iz 1.' .~': 0 7'.a) ~. ?\lcos _" 450-:Xc+··'iXA::=r. '."_ c i na ~... = 10 daN. Reakcije XA..R.. Iz jed.-. Xc' tj. reakciju oslonca y (3) E: .: . P '4:· . Konstrukc1ja se sastoji dU.X' FB L sin ...(4) G LMA= 0: Iz LYi= _..u. '. Ako au duzine: XC = ~ = izracunati ave unutra~nje i spoljasnje reakcije kon- = 15V3 daN.UC 0!3.·.t _ X 'J. c A i ~I:: A 600 XA lVA .:~. 60°_ Y oL = 60°.. vezan pomocu zgloba C za stap AB a oalanja ae slobodnO u E.37.... ~. jednacine B LY i~. "'.j..iaitm6 siitiu"ug~tti:BH:"~'" . 4? "':' G. odnbs~~ . ' ... tako da zauzima horizontal~i ravnotezni polozaj. . '-I._. .. 300+ FucOS ~ STU AB (slika 0: -FB+ X A 0. _LMc= 0: LXi= 0: xc = 0.0: . F. Slika 88.' ../.J .Yc= 30(2V3 + 3) daN. +Y .~E.. F cos 45~.-".lika 87..59 89): 450- Q = -20 + 80 . ".0 + ...0 (5) '.'''. = ( 2) . 60°_ (6) vezan u~eta / / pomocu horlzontalnog BH za zid. .. 89.: . Iz jednaCine Xc= 0.7.YA. dok mu je kraj B cos 60 = oCA..) : (4) ( 5) ~So+ G ..n~iazimo."" "'..- r.50 . .G +.cine (4) en na:+a~imo i X = FB sin A o 300_ Fucos'4S + XA= 60 daN. Slika . ~c-:.' 0 . -A. . - . b) [Xi= FE= 40 daN."[ Yi~ 0: od dva homogena §tapa jednakih Una t. cos o. zgloba A nalazimo iz jednacina (4) i (5): tt XA= FB= ISv'} daN. Fu [Xi= .

6V3 G. Valjak o ce to pokazano Posto se sila uslovi ?=Xi= 0: 0: sada bi ti opte re cen.R = O.. Nakon rastavljanja je to pokazano ARC Slika 93. nalazimo da je: sila. c\ \ 1""'"'""""1 .-"''"1 . tezine 2G.i. 0 1~ - Do istih rezultata mozemo doci i grafoanaliti(\ki.. . ( 2) -"--.. Slika 94. I~ us10vi ravnoteze: ~==*============B 2G \0 Slika 92.G)2+ 3(3G)2= 3G ]Jt=. one obrazuju zatvoren poligon sila (slika 94). ce biti opterecen kako Dok je i z jed nac Lne (3): na sliei 92: FE= FHsin 30°= 313 G.2R + F . rJ \ ~ s: vJ .3. Horizonta1ni stap AB duzine t = 4R. Posto je sistem suceljnih sila na slioi 93 u ravnotezi. Iz jednacine (1) dobijamo za reakciju zg10ba A: FH = v(3... 1ezi izmedju vertika1ne i kose ravni koje medju sobom zaklapaju ugao od 60°. Odrediti reakoiju zgloba A i pri tiske valjka na vertikalnu i kosu ravan... rJ· -I . po Lup recni ka R... kako je na sliei 93. Na o kraju B stapa obesen je terat D tezine G.. zglobno je vezan za vertikalnu ravan i oslanja se na valjak... FE= 3v'Y G.. e 2G.". (3) -: LYi= 0 :FHeos 30 _ F e . ovde radi 0 sistemu su(\eljnih ravnoteze ce bi ti: FE- FHsin 30°= 0.G = o. (4) Iz jedna(\ine (4) nalazimo: ~F 2 H FH = F + G = 9G 0 ' Slika 91.._-.-~ j r60 38. Resavajuci trougao na slid 94..Q -Q.2G . ciji su ( 1) FE= Fe Ovde se ocigledno radi sistemu parale1nih = (Fo+ G)tg 300= 9G tg 300.. t. r 0 ~ '~ ''''_ Valjak 0 teZine G._- Silu FH mozemo odrediti pomocu Pitagorine teoreme: Iz jednaclne c (2) posle akr-ac Lvan j a sa R nalazimo sf Lu Fe: F = 4Q + 4G = aG. I)i= [MA= 0: 0: -FA+ Fe.....4R 0. sistema stap R 2R AB = 6V3 G.0=-=-'=0--"""-". .. v§"+3 = 3G Vl2.

. Komponente reakcije zgloba B nalazimo iz jednacina ( 1) i (2): ~= -. Fn : .reakcije zglobova AiD. B 1 Odrediti velicinu momenta M.. posredstvom stapa cn duzine = 0.21 = 3 daN. i tezine G = 16 daN koji je krajem A zglobno vezan.Stap AB je duUne f. Stap AB (slika 97): B XB LXi.5 m i tezine G1= 16 daN. Fctlsln 300_ G 1 Rl 2 C os ~no )1.G ~ cos 600 - YBtcos 600_ (6) Iz jednacine (6) nalazimo Fn: FD= 42 daN.kako je to pokazano na slici 99: .Konstrukcija prikaza na sliei 95 sastoji se iz dva stapa AB i BC medjusobno vezanih zglobom B pod pravim uglom •. Nakon razdvajanja sistema i oslobadjanja od veza. i tezine G = 24013 daN. YA= G + YB. stap AB ce biti opterecen... kao i . Posmatrajmo prvo ravnotezu stapa BC (slika 96): Slika 95.YB=O.) O.-l J l . )(B Slika 96.--. Odrediti ave spoIjasnje i unutrasnje reakcije ovog sistema. Komponente reakcije zgloba A nalazimo iz jednacine (4) i (5): XA= Fnsin 600_ XB= 2113 - 4V3 = 17V3 daN. (3) Slika 98...stap AB duZine 2e..~= 0.-.FD cos 600= 16 + 8 ..- F= e 41/3 daN. Stap BC je duzine t1 i teUne Gl = 8 daN. l .t. . pomocu moF menta M.~J ( . Fc c Slika 97. na cijem kraju deluje vertikalna sila F = 40V3 daN. ." LYi= ~MA= 0: 0: 0: XA- Fnsin 600+ X= B 0.. ( 4) ( 5) 0 YA+ Fneos 60 _ G . a u D se. os Lan j a na glatki osloB nac (AD = AB) i sa horizontalom gradi ugao od 6019._. . j8~na~inc (3) nalazimo reakciju Fc: F e = 4V3 daN. AD =. On se krajem C al obodno os lanja 0 glatki vertikalni zid.G = 0....\ ~ l F- J . (1) ( 2) [>1= LMn= I~ y . l . B -·_·40. B odrzava se u ravnotezi pod uglom ~= 300 prema horizontali... mm ~ l' ) 39. ILI'-"'" ~''-::''''''=1t C1 '~ '. t L Xl= 0: 0: 0: F c.

iC . Nap1s1mo prvo jednac1ne ravnoteze za. A .Dva jednaka prava kruzna ci1indra svaki po1uprecnika r = 20 em 1 tez1ne G"= 100 daN.2l cos 300+ Fc. Y1= 0: YA. c G . C1lindr1 nose tree1 c11indar.t 2 0 cos 60 .39) daN. elinu (slika 102): c ( 2) LMA= 0: o.tsin 600 - G + % = 200 daN • -F cos 30 oj. Nj1hova sredista spojena su nerastegljiv1m koncem duz1ne 2r. leze na horizontalnoj ravni.ntalnu ravan.GLcos Gde je 30°= 41. Komponente reakc1je zgloba A nalaz1~0 1z jednac1ne tl) 1 (2): F s1n 300= 26{3 daN. M . Stap CD ee b1ti opterecen kako je to pokazano na s11c1 100. c Iz jednac1ne (3) nalaz1mo unutrasnju reakc1ju F : F = 52~ c daN. (6) Iz jednacine (1) 1mamo da je: iIi FB= G + % = 200 daN. cos 60 0 = c o. (1) (2) YD.Gl ju FA: Iz jednacine (2) nakon skracivanja FA= sa E nalaz1mo reakc1- LM = D .n. pr1t1sak c111ndara na horizo. ~ l_' (1="':.F c cos 30°+ F = 2(32L0 . LX1= L 0: xA - F c s1n 300= 0..Fccos 300= 0.1-''"'1 ) Iz jednacine (6) nalazimo potrebnu ve11~1nu inomenta M: M = 41 daNm.G + Fccos 300_ F = 0. F + FB= 2G + Q.G1. (3) Ac = 2 l cos 30o~ l V3 m. po1uprecnika osnove R = 40 cm 1 tez1ne Q = 200 daN. -F. Uslov1 ravnoteze 6e ovde b1 t1: LXi= LYi= 0: 0: 0: -~+ Fcsin 30°= 0. (4) ( 5) Slika 101.. Odred1t1 silu u koncn. kao 1 uzajamn1 prit1sak ci1indara. F Reakc1je XD 1 YD dobijamo iz jednacina (4) i {5): Slika 99.Fcsin 30° . Uslovi ravnoteze za stap AB 6e biti: ( 1) Slika 100.

~ l:_' ~ l J ~ \ j I J .75V2 daN. Fe~F e 4 (3) posle akracivanja sa tj • L nalazimo da je: = v'3 Q 2 + V3 G ' 4 Fe = 14'13 daN. AC Gornji cilindar 03 svojom teZinom Q de1uj~a donje ci1~re 01 i 02 duz pravaca 0301' odnoano 0302' koji zaklapaju ugao eL sa horizonta1om. Ovde si1a Fe predstav1ja uzajamni pritisak izmedju ci1indara 02 i 03' Us10vi ravnoteze za ovaj sietem su~eljnih -Q G RED A AB: (slika 106) LXi == 0: (1) -Fesin 300 + XB== 0. = .Homogena greda AB duzine L i tezine G == 18 daN odrzava se u ravnoteznom polozaju pomocu zgloba B. FB. U ta~k1 C ona se oslanja na kraj horlzonta1ne konzole CD duzine. Xl + R 3 Posmatrajmo sada ravnotezu ci1indra 02' koji je opterecen kako je to pokazano na slici 104. sinal. Slika 103. (3) si1a au: LIt = 0: Iz jedna~1ne Iz jedna~ine (4) nalazimo si1u Fe: Slika 104.. 102) koji je predstavljen na slici 103: Q = L 4 Slika 105. + Feeos 300_ G + YB== 0. U ta~k1 A grade AB obe~en je teret tezine Q :: = 12 daN. ~.--_ = 1:.Fe cos 300= 9 daN.G . Odredimo ovaj ugao iz trougla k0203 (a1.lika102.67 42.. - Iz jedna~ine (1) je: Komponentu YB na1azimo iz jedna~ine (2): Y Q + G .£ ::2 m i tezine ~== ~O daN. B 0: (2) Q LM = Slika 106. cos eL = _-=r. B Iz jednacine (3) na1azimo silu u koncu: F = F cosoL u c = 25v2 daN. Odrediti ave apolja~je i unutrasnje reakeije sistema.

--. Slika 107. _. 1z jednacine (3) pos1e skracivanja sa L nalazimo Y : G e 1 Ye= 2"" = 16 daN.L "2 .. 1z jednacine (1) mo7.G L.1':C-9 ~"- (alika 107) Xp 43._.. LlilD= MD. MD: (6) S TAP '<'c C . ~L 4 . odredi ti reakei je zglobova A.. Tezina stapa AB je G = 64 daN. LXi= L¥i= 0: 0: 0: F sin 300_ XD= 0. sastav1jen od dva homogena stapa AB i CD . CD: (slika 109) 1z jednacine '1 BD= Gj 1~ (6) nalazimo moment ukljestenja +F c V3 rd = 52 dan m. a stapa CD je G1= 32 daN.. Ako su date duZine: Ali = L.\"' F_C-.Feeos J. 2 imamo da je: 1z jednacine (4) lve f-- XD = Fe sin 30°= 7'13 1. = o.G1 .. 300• ( 5) Slika 108. L 18 = O. dok stap AB gradi ugao cL = 300 o~ sa praveem vertika1e.emo zakljuci ti da je: dok komponen tu YD nalazimo iz jednacine (2): Xe = . 0 Xo lvo daN. Slika 109.---~ LXi= 0: YeG1 + YD:: 0. ¥D dobijamo iz jednacine (5)1 ¥D= G1+ Feeos 300 = 31 daN.Sistem krutih tela. L. Na kraju B stapa AB visi teret tezine Q = 200 daN.In. L . e 0 -Feeos 30 - Gl+ ¥D:=0. C 4i D... (1) ( 2) LY1= 0: 'L~= 0: Y o4 L. iE = CD = L. stoji u ravnotezi u vertikalnoj B ravni pri cemu je stap CD horizontalan. . ..

_A__ XA 0 -Q. 2 = o. __ _o_· _ 0 c cos oL !:_ 2 cos3ol. (3) Na osnovu jednaiHna (1) i (4) imamo da je: XA = XD= Xc= AC = A daN. a u tack! C na horizontalni stap CD.. _G G .. cos J.. oslanja se slobodno na 8 glatki vertikaln1 zid. 2....!::. F = _--=G_ (3 ') Iz jednacine (2) imamo da je: tako da jednacine (3')·postaje: G. rrl 44.o)o..cos 60 _ Yc prizmatHlni stap AB duZine = 480 cm i tezine G = 80 daN. ... J ednac ina (3) sada postaje: I konacno iz jednacine (5) imamo da je: 'a--* Sl1ka 112. !...... iste duzine i tezine kao stap AB.~.Fcsin F cos 0 J... Rastojanje tacke C ad vertikalnog zida je a = 30 om.-. stap CD je na drugom kraju ukljesten..0. sto ga stap AB u ravnoteznom polozaju zaklapa sa horizontalom. . I G j...L. X sin 600= Q cos 600+ ! y cos 600+ ~ cos ili X c J..J ~..".tcosoL = 0 2 cL cos 2 a_ Ili posle skracivanja sa G: _. (2) = 91. ". I a cos t:/. Odredi ti ugao f:I. Iz jednacine (6) 4 c + x c 2.. . (6) .. S TAP B AB: (sUka 110)· a ( 5) __I!.2Y'i 9 97~v) daN • 'j" LMA F c .KC .. (1) 2.H _ ~r::..Homogeni ~~ .-.......je :-eakcije sistema.. kao i ave spoljasnje i unutracr. f"==""'-"Il~ r- 9 ) ) . a TAP AB: (slika 112) 0: 0: 0: nalazimo komponentu Xo: 2 LXi= LYi= FA.. 2 cos cL = o.. lVA Slika 110... L 4 4 c 4 sin 600_ G ~ cos 600=0.. L cos 600 + Sl1ka 111.a G. = 0. = o.-11'''9 -'71 - "'' ' ' ' ' ' t .. ~ ~~ .

U ta~ki D stapa AD de1uje a1la P vertikalno nanize.. (3) LX1= 0: ~Y1= 0: F csin 60° ..2G . 12 jednacine nalazimo moment uk1jesten:la Iz :Ie na~1ne (3) na1azimo reakeiju YAt YA= G + ~ MD= Fccos 600 . MD: (5) (6) [MB= 0: LMD=O: . Stap BC :Ieduzine ~ 1 tez1ne G.. +~=O. = = 1z jednacine (1) je: FA= Fcsin 60° = 160.t::.G + Y:B= 0. C ELI N A: (slika 115) S TAP CD: (slika 113) o ~p Slika 114... ::iadaje: F = _.t MD= + G : = 160 ~.l_G. [>1= 0: (2) Slika 115.__. . odreditl sve spo1jasnje 1 unutrasnje reake1je s1stema.~= 0.-_ Iz jedna~ine (2) na1azimo da je: Iz jednacine (4) d ok je: je Lz (5): .-::- c cos 60° = 2G = 160 daN.8 + 80 4~8 576 daN m.G. Ako je G 24 daN.4. '(r. = 30 daN. LXi= XA- 0: ~ = 0. P 12 daN 1 iB = ~ . Konstrukcija o prikazana na slie1 114 sasto:!i se 1z dva stapa AD 1 :BC ko:li au med:lusobno spo:leni zglobom C (Ae = CD). -Pecos 60°_ G + YD -Pecos 60 (6) 0 = 0.P .72 - ~ 45. Stap AD :Ieduzine 2 i1 tezine 2G.YA.. ~ = 80V3 daN. . (1) Slika 113.

. koji se svojim drugim krajem D oslanja o glatki vertikalni zid.. D __ -=-F~D_ . 0 (5) stap AB duzine L i tezine G = 6 daN zglobno je vezan za pod u tacki A. L~= 0: 8ada je na osnovU jednacina (1) i (4): Xo= 14V3 daN.--.oos 0 .--j 74~- ('i! ~ ~ '"~ .G = 54 ..Homogeni Y_G- B Y = 0. dok iz (2) dobijamo: .:~ 'r---J . Iz jednacine (1) je: Xo= FD = 4'13 daN.. (6) Odrediti sve spo1jasnje i unutrasnje reakoije sistema.G1 0.sin 2 60 _ o Y •"".) C~ . dok stap CD zak1apa sa vertika10m ugao P = 600• Date su duZine: AC X• o t . • 4 Slika 116.-'"'1 ". iz J-ednacine (6) S TAP CD: (slika 118) xc = XA= ~= 14V3 daN.._ \ ) -\ j -~ \ J ~ I/ ) ~ " ~c [1':. U ravnotez-nom po10zaju stap AB zak1apa sa horizonta10m ugao o/_ = 600. U tacki _C stapa AB zglobno je vezan kraj stapa CD duzine . Y o . nalazimo Xo: 8li1l:a 117.£ 1 i tezine G1= 8 daN.!:.- ( 46. r1 ~ ~! ~ '. 600 _ = 11. 4 CB = _ G~ oos 600= o. = ( 2) Silka 118. Iz jednacine (5) nalazimo Yo: Yo= YB.24 Po > ' sle skraoivcn Ja sa = 30 c: 0 daN. dok se krajem B oslanja na glatki vertika1ni zid. LM = Q 0: (3) Iz momentne jednacine (3) na1azimo reakoiju FD: G1 FD= "2 ootg 300 = 4V3 daN..

(6) ato znaci da je KE Sl1ka 12:L.{~in 600_ 'y 2.---4)0- B Xa c1 t1 da je - =! ..rr'"l. Iz jednac1ne (4). - A _' j. S TAP AB: (sl1ka 119) L ~X i .Dva jednaka homogena stapa AD 1 BE. svakl tezlne G= 16 daN.t. kao 1 sllu u zategl DE./ troug1a OKC sledl i sin 66°. (5) '. (..- :::TITD.g1a alIa kojl je pr1kazan na s11el 122.e Slika 119.00 = 1m To znacl da su = a = duZine stanoy_a AD 1 BE: = EE .trane t . .z' -~ LMA= F B 0: '.'77 Posmatrajmo Prvo sl~temkao. '3 600) . eel1nu (sl1ka 121): = 0: (4) -. Sl1ka 120. 2 .'. U tackama D 1 E stapovl su spojeni po~oeu horlzontalne zatege DE du~lne !.. U tackama H 1 K na atapove se oslanja homogena kug1a teZine Q 'i= 12 daN 1 poluprecnika z. Posto je ovaj trougao alIa ravnostran zak1jucujemo da je: FH = lzracunati reakelje zglobova AlB. odnosno (5) nalazimo: LX1= 0: 0: 0: XA Y AYE X:s = 0. . odnosnoOK.G(L - iteos t cos 600=0.IY S .-'G ~ Q2 (2) L· . je: 'lz " L _. YE (1) 47. AD Iz s11cnoBti ravnostranih troug10va ABC 1 DEC mozemo zak1ju- .!:_ V3 2 V3 4 = . -. da Da1je.c .'teos 60°_ 4 :~ _G~ cos 60°= o. . .:f 2.". Iz jednaclne (6) posle skraclvanja sa nalazimo reakc1ju FB: F= B i 613 daN.A I v. zglobno su vezana u tackama AlB za plafon. Us10vi ravnoteze za slstem na sllcl 12loe blt!: = --. : -: KC = r.Trougao ABC je ravnoBtran J. (3) t Iz jednaclne (3) nalazlmo komponentu YE: Iz jednaclne (2) je: dok lz jednaclne (1) zak1jucujemo da je Rastavlmo sada s11u Q (sl1ka 121) na dYe komponente koje 1maju pravee OH. = Fr Q = 12 daN.EO = .tg 600= .t ' .'·x2 2 c4 ..Q + = 0.t. Ako je t = 2rV3 1 a "4 LY1= LM A= 2G .---- . Ovo rastav1janje eemo lzvrs1 ti pomoeu tro.

.. kojl je prikazan na sl. stap CD ve zan je pomocu zgloba za zid.: li'u- Sada cemo tezlnu kugle Q rastavltl na dve koSlika 125. = = 20'13 daN.: 0: 0: -FkCOS tezlne Q = 3G= = 30 daN. tezl oslonjen je u tacki C na homogeni horizontalni stap CD duzlne L 1 tezine G = 10 daN. 30 . Slika 123.: 22 daN. \_ ...cne (5) dobloJoamo (2) da Joe: Y . l'Z --2 = o . OVo rastavljanje cemo lzvraltl pomocu trougla s11a. V3 L 3 4 ato znacl da je je d na ei ne posle skracivanja sa l nalazimo da je: F u = S0 daN... ~ . .....:. OE A:B zaklapa sa vertlkalom 600_ G + YB._J. 11i ~= 60 • 0 Iz "1 lsto kao jecln8. Posle rastavIjanja slstema ovaj stap ce bltl opterecen s11ama kako je to pokazano na sliel 123. "9 'I' .. B I k onacno h ~.t. 12 Slika 122. -\ Q glatkog vertikalnog zlda 1 homogenog atapa A:B duzlne L 1 teB zlne G = 10 daN postavljena je kugla polu12. a poduprt je u tacki H.Izmedju ~ .. (6"-'. Da bl se stap 0drzao u ravnoSlika 124... 48.._re~nika R = .L .. osnovu (1): FN= Q. 0 jednaCine (4) sledi: Fksin 600= 2V3 daN.126.. .j F===!~ -...: 0. u Potrazlmo prvo ugao ~ ato ga atap ravnoteznom polozaju... Ako su date duzlne: AE = CB = liD = -L odredltl: a) prlt1sak kugle na zld 1 na stap. (. 3n~A je no.. 2 3 8 t cos 600= O. 4b) medjusobni pr1tlsak stapova. • t..[f L _ --.70"Posmatrajmo ravnotezu atapa BE. .. J.. mponente u pravelma ON 1 OE.. ::---1 --.Y2..tg 300 10'1'3 daN. J_ sin 600.. .. .0" . . Iz tog trougla sledl da je: FE= Q cos 300 .: LYi... c) reakeije zglobova A 1 D 1 oslonea H. (6) 2 =- AE = -- . Uslovi r-avno te ae za ovaj sistem s11a ce bi ti: LXi. ( 5) G Iz trougla AOE (slika 125) sledi da je: tg cJ_ F Lz u4 2.."..Fk (6) 1:.

Za kraj B grede zglobom je pricvrscena greda BE.~ FN Slika 126.FEcos F c4 30°_ G + F ccos 30°= 0. B Uslovi ravnoteze za stap CD 6e bi ti: .'~ Posmatrajmo sada ravnoteZu stapa AB.. te~ine Gl= 40 daN...~ . Uslovi ravno teae za ovaj sistem si1a 6e bi ti: Iz jednacina (4). ~ -. L~= LYi= 0: LMD= 0: 0: Fc sin 30°_ -F cos 30°_ o XD= 0. A dok je Lz (2): Sl1ka 129. Odredi ti spoljasnje i unutrasnje reakeije sistema. odnosno (5) dobijamo: (1) ( 2) XD= Fcsin 30°= 5V3 daN. Ugao r::L= 45°.. Pri tome je: CB = '3 AB 1 DE = '3 BE.. YD LXi= LYi= LM = A = FH- Fccos 30° . L H L -= 4 -F cos 30° . L- L G 4-cos 30 ° . yt Iz jednacine (3) Fc : c posle skracivanja sa L nalazimo reakciju I I I I F = 1013 daN. S TAP ~ c H G! r II l: Xo FH Slika 128.G = 55 daN.ID= 0. Ovaj stap je opterecn silama kako je to pokazano na sUei 127.FE -= 2 o.. koja 11se oslanja na ispust D.. 0: 0: 0: -XA+ FEsin 30°.. f""<=..Fc) sin 30°= daN.Horizontalna greda AB tezine G = 20 daN pricvrscena je za E 2.Fcsin 30°= 0. CD: (slika 128) vertikalni zid zglobom A 1 oslanja se na oslonac C. G + FH.L -G-+F o 2 o. .i \ ~e:::-.. I 513 Iz jednacine (1) nalazimo da je: XA= (FE . 4 49. YA.ll. (6) Iz jednacine (6) posle skra6ivanja sa L nalazimo da je: Slika 127.

. odnosno (5) je: Y (2) A= G + Y ..A. 6B = t ..:. • 4 Tezine krakova OA i OB se zanemaruju.. . ~ 1 J I""""j . F"----... t nalazimo silu Fe: .. F __ X~A~~A==========r===~C==~~ Slika 132. OA = j_ V3....:B. IVA G Fe B -=-S . A -YB·AB (1) (4) (5) G-= 2 LYi= YD- 0: G = 0..c"'" .... I: ..... ~ J '.:_( _...1 -t ~ .....G + F o ...... (s 11 ka 13 0 E ) Iz jednacine (6) nalazimo reakciju F Fc = 105 daN 2 • c ~Xi= 0: XB..J:. 2 C:~) 50.: _.:. Na njemu se nalazi stap CD duzine'£ i te~ine G = 601(3 daN.. Y ...=-·-. CE = . Odrediti ave reakeije sistema. a slobodno se oslanja u B._G--..mm ..~= 0..YB = 0. F. L_MB= 0: FD ~'3 BE ... a oslanja se ° krak OA u C..C.FDsin 45°= 0..!:.--.. Ugao stapa je oL= 60°.. (6) Slika 133.:T::...--:-1 1 . YB.1::.:.. Stap je vezan za krak OB zglobom u D.. LMA= + F c _g_ AB 3 All ( 2) O...F = _ 15 B e 2 daN.. D nalazimo komponente XB i YB: G RED A AB: (slika 131) AOB cijl su krael kruto vezani pod praVim uglom zglobno je vezan u A...... F o £ sin 60°_ F 2isin 60°.......-=E:.)__:A.: ( slika 133) Slika 131'LXi= L:>i= 0: 0: 0: XA . (3) Iz jednacine (3) posle skracivanja sa Fe= 60 daN.i:. fi'''-: ..:::...P=--__.~ I..G1 BE cos 45°=0.:. Iz jednacina (1) i (2) Iz jednacine (3) posle skracivanja sa BE nalazimo da je: F = 15\1'2 daN.Ugaonik Slika 130.... na koji deluje horizontalna sila F = 40 daN.D. LYi= 0: (1) Iz (4)..____. ....- !""--""I .G" £ cos 60°= 4 2 o.G1+ FDcos 45°= O.

_: (s li ka 134) lYA " 'L13 2 A XA Pre svega...---_I r----'" _) I .. LXi= LIi= 0: 0: 0: XA .. Sada iz jednacine (2) mozemo naci YA: .O::. . Komponente XA 1 YA na1azimo iz jednacina (4) i (5): 1'Z jednacine (3) pos'Le skracivanja sa ....w- . ~U_G:::. .F e + ~= .-. ugaonik AOB 6e biti optere6en kako je to pokazano na sliei 134.......... 8 Us10vi ravnoteze za ovaj sistem L JS.= 0: XA+ F - x:a= 0... Odrediti sve spo1jasnje i unutrasnje reakeije sistema.----. . ~ .... \ _'. dok se tacka n na1azi na po1ovini duzine kraka OB.__--- Ako odbacimo §tap cn i njegov utieaj na okvir zamenimo odgovarajucim reakeijama veza..=-=="-"'-"'""'"1 + iifi '2 c Fe t 2" 0 ... ..L o Xo I"" .. CELINA: (slika 136) F _....=K. Stap AD G = 18 daN i o ugao od 60 • G = 12 daN i 1 i BC. i [ll~ r-J I ...~ ""'l Iz jednacine (1) i (2) na1azimo reakeije Xn i Yn: YD= G = 60V3 daN... FBiYD : + LMA= xDff3 e 2 • (3) Iz jednacine (6) pos1e skracivanja sa tna1azimo reakeiju u tacki B: FB= 40v'3daN.. 1ako je zak1juci ti da se tacka C na1azi na po1ovini duzine'kraka M.. kojl su zglobno je pokazano na sliei je duzine t i tezine zak1apa sa horizonta1om Tezina stapa BC je on takodje zak1apa sa o .. j .=B:.... (1) Slika 134. oe bltl' 0. . horizonta1om ugao od 60 • Na kraju D stapa AD de1uje horizonta1na si1a F = 6v3 daN.£ na1azimo YB: ' YB= 27 daN.....-----.~=_. o Slika 135.:::O__:_:_N --=I=--.:.'1.YD + FB= 0..(~ I>1= _ LYA(5) F lv) = 0 ( 6) 0: G. 51. ..G1+ YB= 0.------....___--=A"".. (2) Slika 1% • YA ....A:.Sistem se sastoji od dva stapa AD spojeni kako 135.

o----4 .Yc= 0... 0: Xo~Yi= ~= i YB._ 1"--"""'1 l_. i 01 _'--""'" ~ .. I11III .' ... = 2 2 CJ...-. . (3) .2G + Fncos 60°= 0...0 =: C. '~ r_ . J ~ .. .m1'j ..--"..it STAP BC: Fa :j fp • -~ ~ ~ •. Sliku 137.. Odreditl sve spoIjasnje 1 unutrasnje reakclje slstema. (2) -G( L + . .. dok stap BC gradl sa pravcem horizontaIe ugao oL = 60°. ..~._: 1z jednacine 1z (5) (4) je: Yc: ~·r.~ ~ ll.Fn31n 60°= 0 YA.!::. (slika 137) 52. C ELI vl N A: (slika 139) .... ~ 11.Konstrukclja predstavljena na slicl sastoji se od dva stapa jednaklh duzlna L 1 jednakih tezlna G = 10 daN._.._ . stap AB je 0... (1) LX1= LY1= 0: 0: XA. n I .. . ". p===-='c"9 .G ...... "~ dobijamo I I na kr-a ju . Veze su: zglobovl AlB...!::. LMc= 0: A 2" L E horizontalan.)r..:::l r .1 .... . oslonac u D 1 tanak stap Eli.____" -r-iI t. 1z jednacine (~) nalazimo komponentu XB: ( 6) Sl1ka· 138.i z jednacine (1) na La ai mo XA: XA AI I E IVA 10 Sl1ka 139._..G1. cos 60°) .

Varinjonove teoreme. odred1t1 sve spoljasnje 1 unutrasnje reakc1je veza date konstrnkc1je.. JB serrl ••. = 300 1 vel1c1na tereta Q = 60 daN. Iz jednac1ne l6) nalazimo silu FH: Slika 140. U slucaju da je ug ao d. Iz jednacine (3) nalazimo reakciju oslonca n: Fn= 14 daN.Na slic1 141 je data konstrukcija koja se sastoj1 od dva jednaka homogena stapa duz1ne i i tez1ne G = 30 daN 1 nerastegljivog uzeta nE.~. 't Sl1ka 142.' H= 32 daN.. ___ .}9 .."rf/.?)''')~(tI''O:~30''-' ( 5) C I j "C:i_'~-. -~{ /./'C) '" c.FD) cos 300~ (32 . t Y1= 0: tMA= 0: Iz jednac1ne (3) posle skrac1vanja sa t nalaz1mo reakciju FH: . " 0.. I Moment s11e Fn za tacku A u jednac1n1 (3) nap1san je pom06u . / L1I1l= Fn 3 0: '4 L - FH 2 s1n 30 - L 0 G L 2' OOB 60 0 =0. ~-q . i --.14) = 9v3 daN. Iz jednacine (1) je sada: XA = F 0 ns1n 60 = 7Y3 daN. I 53. t"+J C{Y_.' "I')' . eEL I N A: (slika 142) 0: 0 -XB+ FHCOS 300. ( 6) G a . ~ dok iz jednacine (2) dobijamo da je: S TAP Be: (S11ka 140) LX1= Sl1ka 141. a .. odnosno YB: ~ 1 . X1= 0: XB~ (FH.Fncos 30 = 0.../.:1 /'> '. __ l->I./" Iz jednacina (4) i (5) na1azimo ~..

.". horizonta10m uga o oL =30°. A 54.00 cos . stapa CD duzine'£ i tezine G = 10 daN. ~ ~ .t Sl1ka 144.' 90 - ~. ~ koji je na avom desnom kraju D uk1jesten u vertika1ni zid. -~.Xi= ~- 0: o _ FHsin 30 . U ravnoteznom po10zaju stap AB zak1apa sa Iz jednacine (1). (1) Iz jednacine (4) i (5) na1azimo komponente reakcije zgloba B: [>1= 0: -Q - X = FRsin 30°+ FE:::: BOIS daN. = o. ~ l F-~_--'! ~.FE. ( 5) Sl1ka 143. ~~==================~ (4) S TAP BC: (sli ka 143) C L. oanosno (2) na1azimo komponente reakcije X = FHsin 30°= 60'15 daN. 4 l!' (.FHCOS 30°= -60 daN.. I . 4 Odrediti sve apo1jasnje i unutrasnje reakcije sistema • 0 cos 30 + (6) S TAP ..~1 2 m i tezine G = 10 daN zglobno je vezan u A. (1) i (2) dibijamo XA.. I .. B LMA= +F c G + Fccos 30°_ YA= 0..: ~rlTi'1.. U tack! B stapa AB obesen je teret tezine Q = 6 daN. . 0: 0 - a L Y1= a G- YB+ FRcos 30 Q = 0..~.A. AC = i .B: (al1ka 145) L~= 0: Iz jednacine (6) dobijamo za reakciju FEI F = E 20V3 daN. G2 . -Fcsin 30°+ XA= 0. Homogeni AB duzine ~= YA= 2G + Q . 0: G~ (2) ___ :.. dok se u tack! C oa1anja na kraj horizonta1nog /. odnosno YA: . !'-.t. zgloba A: t.) (3) na1azimo reakciju Fo~ o Sl1ka 145 Iz jednacine Iz jednaiHna = ·22\13 daN.00 + £._-----'Qlcos_ .0.

0: (1) ( 4) LXi= 0: 0: 0\' F csin 30 .. Slika 148. =: = G . = 2r.Homogena kug1a po1uprecnika r i tezine Q = 20 daN oslonjena B je na pod u tacki E i na zid u tacki D. = 2r. F'·-II"C"') = A Iz troug1a AOC sledi: cos 30°.. . 0: G~ Iz jednacine (4) i (5) nalazimo reakciju ukljestenja. I>i= LM -Fecos 30 ..AC - cos 60°= o. (2) dobijamo: X = Feeos 30° = 4v3 daN. 1z jednac1ne Uz1maju61 u obz1r da je (3) nalaz1mo reake1ju Fe: = F c COB 30°'1. koji je zglobno vezan za pod u A i grad! sa njim ugao of.l - G: - LY1= -== 0: (5) -I- ~=: O.. . Slika ... AC Sl1ka 149. ( 6) LM = A FccOS 60°_ G + YA= 0.:::92 Q H UV3 daN. ~ sin 30°= Odredimo prvo rastojanje AC (slika 148): B . M D F c..'~= 0.1) daN.___ ( J ~ c. B AB L~= stika 146. tezine G = 16V3 daN. D= 0: -F ° ccos 30~.-"'I ~"""" t•._..(G + c CD: 17 daN. Na kug1u se u tacki C oslanja homogeni stap AB = 2r = £ ... Q) = ~ r"J n .0. . dok iz jednacine (6) na1azimo moment uk1jestenja MD: XD= Fe sin 30°= 11 v'3 daN. A Y A y 55. _. = rt/3 1 J. 600• Izracunati sve reakcije datog sistema. Posmatrajmo sada ravnotezu stapa (slika 149). + G l 2 Fe=8daN. ~ e: "J XA= y F F twA c e.G + YD.F e cos 60°= 4(4v3 .. AC = r cotg ~ = r cotg 300 = r13 • 2 S rn " AP (slika 146) Pri cemu je 1.. 1z (1) i = 76 daNm.. YD= G + FecOs 30°= 43 daN.

£.>·~-4 r.J t. silu u koncu i koeficjent trenja _). Odredi ti reakciju zida na prltisak stapa... ~~ ~ [_.~ r. 0: (2) F 21..G + Fucos 300= 0. Posle oslobadjanja od veza stap AB ce B biti opterecen silama kako je to pokazano na slici 152.Q . nalazimo silu u uzetu BC: F= u Slika 152. ? Iz jednacine (1) dobijamo reakciju zida FA' dok iz (2) nalazimo silu trenja FT: . 0: FT. 41/3 daN.Fusin 300= 0. Uslovi ravnoteze za ovaj sistem ai La ce biti: LIt= LYi= LMC u 0: (1) FA. ~ 'r ' I na kraju cemo posmatrati ravnotezu kugle 0: (slika 150) 1. Slika 151. Konac gradi ugao f6 sa zidom. yt I fl. Tezinu konca zanemariti.sin 300_ G l sin 600= o.za slucaj ravnoteZe."") e:=.Fcsin 30°= o..' RAVNOTE~A KRUTOG TELA POD DEJSTVOM SILE TRENJA prizmatHini stap AB te zine G i duZine 2 L oslanja se svojim krajem A 0 vertikalni hrapavi zid gradeci sa njim ugao oL • Kraj B stapa vezan je za zid koncem BC. ( 5) Iz jednacine (4) imamo da je: FD= Fccos 30 0 = dok je i z jednacine (5) 3lika 150.. Vi G.= 60 .. (3) B Iz jednacine (3) posle skracivanja sa. f3 = 30 • 56.L.Homogenl FE. o 0 Dati su uglovi: d.

_--Ie F da bi taj ugao b10 ravnotezni.= 300 u odnosu na hor1zontalu. AB duz1ne L.[)1= Q = 0. Odrediti: ~ a) reakoiju oslonoa A i silu u stapu CD. . odnosno (2) imamo da je: Na osnovu drugog zakona trenja. S11ka 155.r-\ I F--'. znamo da je odakle je: F G 1 v'3 r=-1= ~= f5 = -3 FA -- .. trazeni koefioent trenja ce bit1: r= 57. ugao oL i potrebnu vel1c1nu sf. Homogeni stap B ~ / / / . b) koefiojent trenja stapa 1 poda. 5 r: \. 0: Opterecenje stapa AB prikazano je na s1101 156.Homogeni . FT= Fe= FA 60'13 daN. = G + Q = 150 daN.-.F 0 = 0. Odred1 ti velicinu reak01je stapa u tacki A. A stap AB ce biti opterecen silama. kako je to pokazano na slioi 154: Slika 153.(. 0: (2) LMA= Slika 154.F uOos 300-_ lr Iz jednacina (1). B F T . (1) 0: G + F sin & = 0. L1i= LMA= FA.-~-. Na drugom kraB ju (B) stapa deluje sfla F pod uglom -e. -_ . FA- .F cos & = 0. duZine L oslanja se o hrapavu horizontalnu podlogu koja gradi sa oaom stapa ~o oL 1 1ma koefiojent trenja r:> .iLl 4 teZine G = 30 daN..G 0: 0: ( 2) L 1= Y FT. odrzava se u ravnotezi u vertikalnoj ravni:: (."" Iz jednacine (3) poale skracivanja aa L nalazimo silu u stapu: F T= G G . 4 Prema tome. 58.=600) pod dejstvom hor1zontalnog tankog sta~ Q -=D~~ pa CD oslanjajuci se krajem A 0 hrapa__ :~ vi pod.stap AB tezine G = 30 daN. 2:1= 0: A (1) . -_-.-'L'. ~ FT = 60v'3 150 = 2Y3 _. na c1jem kraju B visi teret Q = 120 daN.

-

I

r.:=.

t

..

~

l'

ji-

l_ •
>-

~
2

~. ..
cosel- = O.
F

t,... ..~

tf--~
(3)

~nm

,...._
l

"

,...._
l ___ _._~ .....

l,..

,

F cos &.1. sincl.. F sin +

&.1. coaec G~

opterecenja

stapa

AB

.- 9"""""
~

~
l

,...
~,;j

F,--I-l-T"'1

lilili

f='==~

c...

prikazana je na slici 158.
B

.... '_.

Gde smo moment sile F za ta~ku A odredili pomocu Varinjonove teoreme. Iz jednaCine
(1)

imamo da je: iIi

jJ--FA-

cos

.e- =
0'

0,

?- FA-

]!I

0 cos 300 :::,

Ii; "2""" FA- F V3 2

=

odakle sledi da je: Iz jedna~ine ( 2) je sada: F(l + sin 300)
= G, pa je
F

F + F Sin

.e- =

G, ili SUka sa cos
d- ,

=

FAc

20 daN. podelimo ona 15 ,

158.

Kada jednaCinu (3) skratimo sa postaje:
F tgc/... -& +Fsin cos

ei

.e-

G =-, 2

20.tgoL

v3
2

+ 20.1

2

=

ili

10v3 tgcL

=

5,

tgd-

=

_2_ = _1_ 10\"3 213

LMA=

Lli= L

Uslovi ravnoteze
0:

za ovaj sistem sila ce biti:

FT- F cos ~ = 0,
FA- G - F
F

(1)
(2)
01..

Y1= 0: 0:

sin ~ = 0,
G:

L sin ~

cos

=

O.

(3)

ili kona~no!

tg..L= -v3 •
6

Iz jednacine vel1cinu sile F:
]!I

(3) posle skracivanJ'a sa

1nalazimo

potrebnu

=

J!.
2

cos

.,J...

sin -

01-.

2


Q.
<J-

59.Homogeni

stap

AE

dulUne 1i

!<

tezine G oslanja se krajem A o hrapavu horizontalnu ravan ~iji je koeflcjent B trenja j"'- • Stap je u vertikalnoj ravni u .ravnotezi pod dejstvom gipkog nerastegljivog uzeta EK. Ako je AK = AB = i. izraziti reakciju u ta~ki A, koefiajent trenja.l-"" i veli~inu sile F u, zavis~ nosti od ve Lf eLna G i d.:,)J' \ ;>.

Iz jedna~ine (1) je:
FrrF F cos.:!::. G coseL = J: 2 2.s1n ~ cos
.,J...

2

2"

= 2 coscJ....· cotg

2

I konacno iz jednacine (2) je:
FA

=

G

+

F

sin

t= 2
c:J....

G

+ Q cos ol 2
cJ...

,

Sada je koeficjent
j4.= -

trenja)-,,:
2 ) =

FT

FA

=

'2

G

cos

·cotg -

cos

eJ...

oJ... cotg _

Gel

+ ~.

2

2 + cos

cf...

C

~

J

~

,

: .to!

;---'l

\

60.

Eornoge na p rav ougaona p l oca ___
F

"C

b

B

a

strana ~ i b = a V3 , tezine G 10V3 daN, o~lanja se temenom A na hrapavu horizontalnu podlogu, a temenom D 0 glatki vertikaln1 z1d. U temenu C na plocu deluje horizonta1na sila F = 10 daN. U ravnoteznom polozaju strana AD p10ce zaklapa sa hor1zontalom ugao cL = 300• Odred1 ti reakc1 je u tackama A 1 D, kao 1 potrebnu ve11cinu koeficjenta trenja /: u tacki A.
ABeD

=

Iz jednacine (2) nalazimo reakciju poda FAI
F A

=

G

=

10/3 daN.

\,b b d( FDr is 1n 300 - G 2' cos 30~cos~;", s1n 300s1n/,» - F.d.(sin ,30ocos~ +

\V).\

Jednacinu (3) cemo napisat1 u ob11ku:

V,"

+ cos 300 s1n~)

=

o.

Iz trougla ABC (slika 160) sled1 da je: s1nj3= ~ , ~os[3 = d •
b

Slika 159. Nakon oslobadjanja od veza p1Dca ABCD ce b1ti opterecena silama, kako je to pokazano na slici 160.

Kada ovo uvrst1mo u gornju jednac1nu~ 'ona postaje:

~osle skrac1vanja sa ~ 1 Uzimajuc1 U obzir da je b = aV3 , iz poslednjeg izraza: nalazimo reakciju zida FD:
FD

=

30 daN.
iz

B

Koeficjent trenja rna1az1mo mozemo napisat1 u ob11ku:

jednac1ne (1).

Ovu

jednac1nu

"
\.
,

y,--,,\

\
r

F 10v3 + 10 - 30 = 0,
11i konacno r

/":

20 10v3 '

Sl1ka 160. Us10v1 ravnoteze za ovaj sistem sila ce biti:

I

r:"

210

3•

L~= LYi=
Gde

0: F~+ F - FD= 0,
0: 0:

(1)
( 2)
G

LMA=

FA-

G

=

0,

FD.b.sin 300=

%

cos(300+~)

F.d.sin(30o+f-')=0. (3)
//~D

/' 0/
/\,
<:7

je d

\!a2+ b2

dijagonala ploce.

-Sl.Homogena ploca

~--'II~

~---

----.

ABCD

c

D

cije su strane Ria = 2b, stoji u ravnotezi u vertika1noj ravni oslonjena Y temenima A i B 0 hrapavu horizonta1nu pod10gu i hrapavi vertika1ni zid, kako je na sliei 161 pokazano. Koeficjenti trenja u tackama A i B su ~ • Tezina o p loce je G. Za r avno tesnf ugaoc:t= 45 odrediti: a) reakcije u tackama A i B, b) ve1icinu koeficjenta trenja r':: Ploca ce biti opterecena silama kako je to pokazano na slici 162.

Jednacinu (3) mozemo napisati u ob1iku: FBa sin 450+ f-FBa c.os 450_ G %(cos 450cos~ - sin 450sinf-') = 0. Posto je sin 45 = cos 45 = -, 2 sa sin 450, odn oanc cos 450• ,
v

0

0

Iff

celu jednacinu mozemo krati ti


I

U gornjoj jednacije je ploce. Iz trougla
ABC

d=

Va2+ b2 dijagona1a pravougaone sin,.. =

(slika 162) je:

d'

b

cosf = d

a

Uzimajuci sve ovo u obzir, gornja jednacina postaje: FB.a + j'-FB,a G

%(£ - ~) =

0.

Slika 161.

Uslov! ravnoteze za ovaj sistem aila su:

c

Kada u ovaj izraz uvrstimo vrednost za FB i u poslednjemclanu izvrsimo skracivanje sa d , dobijamo:
jJ-2G /-'-G a + ~~--~ 1 +~2 1 +J' 2

a - -(a - ~) = 0, 2 a

G

gde smo uzeli da je Gornji izraz skratimo sa G i posle sredjivanja dobijamo:
. ......._

F - G+F

LM =
A G

A

TB=\

0,

( 2)

0:

3;.c-2+ 4?"' - 1 = 4(1 + /: 2)

0, i1:1

FBa sin 450+ FTBa cos 450 ~coS(450+f3)
=.0.

Resenje gornje kvadratne jednacine je~ (3) Slika 162.

r.

, 1.1

r= -4 ±

~ Vf

Uzimamo u obzir samo po aitivnu vredhost

Iz jednacine (1) Iz jednacine (2) 2_ FA+ .? _FA- G,
FA ili

koeficjenta trenja

r,

tj.

u..=Vl-2. r: 3.

pa je:
G i

=

Fe
\-~,.
./( C,
\

~\'(::"""

\~ i
/"

I'.~

--':

~,

-,

i

.

,( I.

i
i(I::_.

\.

.. , t~

.' "

,~ .l t--,J ,
62.Homogenl
;

.

~

J

."""J , I

........
P:--'-j!'9

)

prd zma tf cn; stap All duzlne 2J. 1 tezine G osLan ja se svojim krajem B na hrapavi horizontalnl pod. Svojim krajem A zglobno je vezan za o plocu C, koju nagnu t pod ugl omec« 45 , pritlskuje 0 hrapavi vertlkalni zid. Koeficjenti trenja izmedju stapa 1 poda, kao i izmedju plo~e C 1 zlda su lstl i lznose j-'-. Odredi tl tezlnu plo~e C Q i sve spoIjasnje i unutrasnje reakcije sistema. Koliki treba da je koeficjent trenja _pda bi tezinu plo~e C mogli zanemaritl ? Debljinu p Loce i dimenzije 'zgloba A zaneSlika 163. mariti.

Iz jednaclne (1) je sada:
X= A F= /: foG

B

2(1?)

dok je iz jednaclne (2):

Pos1e sredjivanja,gornji

izraz postaje:

Posmatrajmo

sada ravnotezu plo~e C: (slika 165)

:'-osmatrajmo prvo rnvno t esu st apa All: (slika 164)
c
>

Xi=

0: 0,

XA- PTE=

(~)

I

Frc
,-- f-

LXi=
XA

0: 0:

F - X = 0,

VA

F-

e

LY1=

c

A

(4) O. ( 5)

F

Tc -Q-Y=

A

A

XA
~

[>i=

0:
( 2) G _<-_vB (3)

a ,__
VA

Iz jednaclne (4) lmamo da je: Fc=
XA=

fLG

LMA=

FB- G + YA= 0,

2(1 -)-'-)

0:

I
I

Sl!ka 165.

tako da je sila trenja u ·tackl C:

F .2L B

cos 450_ FTB.21 sin 450 0 -G i cos 45 = o.

\

FTc· rFc=
Iz jednaclne (5)
Q

)-'-2G

2(1 -)"-)
G(l - 21"") 2(1

JednaUnu (3) mozemo kratitl sa sin 450, tako da ona sada postaje:
G,

Slika 164.

1...

f
,
I

lmamo da je:
:: ....!...r_2...:G~_

=
Q

FTc

_y

A

2(1-)-,-)

-r)

Ili posle sredjivanja:

ili

I

=

)J-

2. -", -+ V'"-' 1 2(1

-.I"')

G.

Da bl tezlna ploce Q bila jednaka nul!, mora bltl 1 spunjen us10v: 2 -/" + 2)A- - 1 :: O. Resenje gornje jedna~ine je:
I

I

. Koefiejent trenja~ sati.Uzimajuci u obzir samo znak +..sincl.l-'-Fc .= IJ J' (2) sada nalazimo reakeiju FD: Jednacinu (1) mozemo napisati u obliku: COso!.J. Us l.. / 2 (3 . bi stap stajao u ravnotezi u datom p010zaju. ~. a koefiejent trenja na oba mesta oslanjanja stapa.. uzimajuci u obzir I }<' c = 213 daN.')posle skracivanja sa 0. /.e· F F . nalazimo reakeiju Fe: da je ~ = 30 ji:.). stap AB je optereeen sl'lamakako J'eto pokazano na sliei 167. Stap AB je opterecen silama kako je to pokazano na sliei 169.cvf ravncteze za ovaj sistem sila su: G = 21/3 daN stoji u ravIii oslonjen 0 hrapavi zid i hrapavu podlogu. Uslovi ravnoteze za ovaj sistem aila ce biti: 1"e.. r= ~ = 51· V3 . J J (1) (2) 0: 0: (3) ~_ jedna~lne j?..fl. (1) x . = :.lednac! ne (.. !! i tezine }k= V3 odrediti: a) reakeije na krajevima stapa~ b) ravnotezni ugao -&..00• Odrediti: a) potrebni koeficjent trenja ~ u o s'Loncdma da .. postav1jen je na hrapave oslonee C. + FD+ F sino!. Homogeni stap AB F duzine ~ i tezine G = 4 daN na cijem kraju B deluje horizontalna sila F = = 2V3 daN. kako je to na sliei 168 pokazano.G sin. t. LY = L M:s= i FA+ FBS in ~Oo F TBeos ~Oo__ 0. 3- o. u obliku: i11 nalazimo iz jednacine (1).MD=-. .. . ..:>-..t cos -J.4 1.. i D. tako da aa B praveem horizonta1e gradi ugao d. = 0.. /2. t'-r. i Slika 168. b) reakeije os10naea. Ako je ugao ~= 300.l+ -----. za trazeni koefiejent trenja dobi jamo: /: = Ako u zudnji izrazuvrstimo da je reakeija Fn: nadjenu vrednost za Fe' dobijamo v2 - 1. " . "6 - F sin j. + jl-V3 3.. 2 V3 F eoseL= 0. V3 = @omogeIii yvertika1noj 5. 63 . koju mozemo napi- . 0: G . ... (2) .G c os -z. = 2 0• stap AB duzine Slika 16E..

FA= ()"-cos ol.. v3 FE ?4 x + 2 V. i d.cos ~ ona postaje: Sl1ka 169../"..Homogeni stap AB duzine L i tezine G stoji u vertlka1noj ravni u ravnotezi oslonjen 0 hrapavl zid 1 hrapavu strmu ravan istog koeflcjenta trenja Nagibni ugao ravnt je cJ.. x ~tap AB je opterecen si1ama kako je pokazano na s11ci 171. ~~. A Ako ovu jednacinu podelimo sa L. FA + (1) rFA· tg ..' I( i( + FEcos d. A4 Ugao -& na1azimo lz jednaclne (3): Sl1ka 170. • r. nalazimo da je: tg.. FE 2 + v3p = 2 E 2113.e- = 0.-J'-~ A 4 • y / Jednacinu (2) mozemo napisati u ob1iku: jA-FA + j'-FBsin Uzimajuc' u obzir da je FA= ~ 1 da je~= ~ . ~osle sredjivanja gornjeg izraza. y Sada je F = ~ = 6 daN. 65... :: a Ako u ovaj izraz uvrstlmo nadjenu vrednost za FA dobijamo: I . kao i r-avno tesnt ugao .& = 4 15 v'3 n. ( 2) Slika 171..& u funkciji zadatih velicina: a.Ili: tj. ! .. Odavde je: F FE= 24 daN..Go - % tg ..J : ' Iz jednacine (1) imamo da je: tj. gornjl lzraz postaje: " 30 + PBcOS 30 o 0 FE = G. F F=~ .+ sin~ )FE• Iz jednacine (2) je: rFA-rFEsin tf. • Odreditl reakcije stapa u tackama oslanjanja AlE.

= 2(~cosclsin J-) + L)lA= .I:' c05oL.(1 B +. = 60 0 i koeficjenta 0. (/ -: -_.f'-cosJ.----.._ .. Sal a je: G = 2FB= 6 daN.4.. vC~0~S_cl~(~1 __ ~J4_2~)_-~2~~ __ B_i=n~ tg .2) / = G.AD: (slika 173) L Xi= (f'-cos~ (1 +~2) + sin~ c os es- 0: (. + sincl )G tg .+ sin~) A (1 +r-2) c o s Ugao &nalazimo Ak o celu e- iz jednacine podelimo (3).& = Q..r- )G Posle skracivanja sa G i resavanjem po tg ~ dobijamo: YA.0.)cosoL I· ~zraza z trenja r= ugla cI..u.- ~T-J-I (f IJ-) ..'1._ C . {" c:5 c!-- »>: ' . (3) F_ B <. ako znamo da je YA: 4.. _--_.J 173..& i u nju ·uvrstimo Sl1ka 172. trenja oslanja stap AB (reakclja prolazl krpz teziSte tereta) duzine Stap je zglobno vezan u A 1 zaklapa 0 ugao -e30 sa horlzontalom. 2) cos r:J(1 2 +.(_ 1 tezine Iz Iz jedna~ine stapa jednacine (3) mozemo uspostavlti vezu izmedju reakcije G: /// ~~~ = (2) 2FB• sada sledl: 1 _ YA.. -------..5 daN. ret F'A:::( /~oscl-+ - sind-)F .G + FBcos 600= 0.Po hrapavoj strmoj ravni nagibnog tezine F ::: G B (1 +)-'.. ( -I r-. 2 cos 300= o.e. = j.VNOTEZATAPA S . sa L cos.6 0= 0 313 2 daN • J_1 .: Slika 600 lsin _ __.. j- + ~. B F::: (f"'"cOSd.- 1:.. .'13 moze da se 1crece teQ na koji se slob odno bez '"J nalazimo reakciju FA: " G . if. t..r'9 GG. 3 Iz jednaclne . b) reakcije sistema. ~) (1) lmamo da je: XA= FBsln . 2FB= YA.'.------_.ednacinu nadjenu vrednost za FA' o obLj amo t j-'- RP. Odredl t1: a) tezlne tereta Q 1 stapa G da bl slstem stajao u ravnotezi.. I _' ("..\ L cos r--' 300+FB~in J 300_ G " ( C' f r I C_"" ~:.2FB+ 2 FB. Odavde je: mm I I ~~-. 0: 0 FBcos 60 . ~ -\ .

::.e30° sa vertikalom.1"" . .0. I z jed nac i-ne (5)· je: Q -~-~ .36 moze da se kre6e teret teZ1ne Q ria koji se slobodno oslanja bez trenja stap AB (reakcija pro1azi kroz tezHte tereta) duiUne L. (2) '3' . Slika 176.I LXi:: (5) LY o -XA+ FBsin 30°:: 0. Odavde je: Q = 4 daN.le sietema. I Sl1ka 175. Odrediti: a) reakci. [>i= 0: (1) i= .\_ YA. I = FB• Iz jednacine 2v3 FB . . 300-~N= c. ili FB= ____! = 67.a_Q (slika 174).: ST AP AB: (slika 176) 0: Q sin.~.5 daN. 2 (2) imamo da je: = YA. .Q·~C?S:. . Sada je na osnovu (4): G= FB 6 daN.a u jednaB () FBsin 30° J_ cos 30°. FN-~:(.9. 2Y G .G + FBcos 30°= 0. Stap je zglobno vezan u A i zaklapa ugao . Kada ovu vrednost za FN uvrstimo cinu (6).lednacine (1) je:. F' N = QV3 2r = (\ vY3'" LMA= = 0: ~ Q. ako znamo da .:b. d obLj a mos ~ -3-~ 0. zareakciju F FN dobijamo: Iz jednacine (3) posle skracivanja sa sin 30° nalazimo vezu izmedju tezine I!tapa G i reakcije FB: G= 2V3 N = _g_ 0. fFN. '.Ie (6) Jedna~inu obl1ku: Q sin (5) mozemo napisati u Slika 277.' . . I k onac rio. YA= 4'. b) velilSinu te~ reta Q i tezinu stapa G da bi sistem ° 31"3 v5 daN. Po A hr-apav o j strmoj ravni nagibnog ug La oL 30 i koeficjenta' trenjar= 0.~"G'i' 2 'sin: 30°= O..."~~~.I . XA FBsin 30°= daN~ = 213 = l' = LXi= T ERE 0: T Q:(sl1ka 177) (5) stajao u ravnotezi.IiP-I i i : J \--wJ -- Posmatrajmo r sada ravnotezu. ° . Iz .. sin 30° (3) Slika 174...8 2 = 0.FBcos 30°).8 = 5 daN..FB _d. 60 -(FTO:: .=.FBcos 30°= YA.t~~~.

.f"-' Q = . G ...Na dva koaksljalna x c d obosa po Iupr-e nfka G1 <G2 r i R namotana su uzad na cijim krajev1ma v1se teret1: G1 1 G2> G1• S1stem dobosa moze dase obrce oko tacke 0.:..... sa koefic.. a11 i. AB duz1ne B 4L 1 tez1ne jcdnaCine (1) dobi jamo: Sl1ka 179.. Iz jednac1ne (4) nalaz1mo duz1nu x.=.. kao 1 koef1cjent /\ tren? a ~ed ju stapov1ma za dat1 ravnotezn1 polozaj. STAP ~ ~ AD: ~ (slika 180) ~ -' QV3 • ... jentom trenja /':: Teret Q je pomican.. p-.a u tome sprecava kocni ca '. uzajamni pr1t1sak stapova.G1r( 1+I"b) _ _L Q. Q. Nap~~a~i opste 1zraze za: a) potrebnu duZinu ...f..G1r jkR - Q. 2G 1 stap CD duz1ne 21 1 tez1ne G vezani au krajev1ma A 1 D zglobno za nepokretne oslonce (s11ka 181). ' !l = 2 0. Sl1ka 180.. odavde je: = 18 daN..-:-ll1r:" f'="". r . X: A Iz jednacine nalazimo komponentu XA= FT=~FN= R G r· 1~ Iz jednacine (3) je: Y = A F-Q N = G2R ../ -' ._-... t~ ~ ~ I. R.. Sl1ka 181.t'-R (1) l'o:":to Jz jf': ~a stapa. .....b • (2) G2R Q = 0.. -YA+ FNFN'L FT. za ostvarenje ravnoteze. i ona je jednaka: prvo ruvno teau dobosa (sllka 179).. '. Q( LM = A .8 ~--- Kada ovo zamenimo u jednacinu (6) dobijamo: JJ .'.... L + x) = 0. b 1 /': zal 2 da te ve licine.. pod pretpostavkom da su: r. b)otpore zgloba A kocnice. . x = G2R . LX1= [>1= 0: 0: 0: -XA+ FT= 0. SUka i'onmi\trajmo 'J = ~o lli __ 0: 178. G . 1.8 6a. Isci'.' ...-. Sada je: FN= QY3 = 10v'3 daN. --. Stap AB oslanja se 0 stap CD tako da oba grade sa hor1zontalom ugaoQ<i... 300• Odred1t1 reakc1je u zglobov1ma.. Q0 _ V3 _ 1. L.8 Q _f F :" _ ~ t 0 . 1.. ..~.-...!. ci Iz zadnje jedna~ine je: = Q sin 30 N.. .

J-<-1zmedju Btapa AB i oslonca A i izmedju dva stapa u tack1 C.Stap ugao d. a u tacki C (Be =~ ) 0 horizon- G = 6 V3 daff. . Iz jednacine (3) posle skracivanja sa J_J.B u 300 i na na i daN pod pravim ug10m u od~osu na dok se u E oslanja u tackama Ai C hrapav Stap CD je krajem D zg1obno vezan.. (CE = ~).A. (6) c. Ako je dodir pokretni '.. sada: (4) sa istim koeficjentom t:enjaj"-'. b) koeficjent trenja.Xn= 0..- trenja sada dobijamo: = FT _ FC v'3 2' stap AB duzine t cos 30 0 na1azmo Yn: 70. nalazimo da je: i ( 2) ! ResavmQem ovih jednacina I Za koeficjent / Slika 182. 0:' (1) 2 =- l 4 G. Iz jednacine (6) nalazimo da je: . u tackiA ta1ni Slika 183. na tackasti stap cn duzine sila CD = 2 t i te zine F oslonac. I z (1) je.Homogeni 2t i tezine G := 6V3 daN oslanja se Iz jednacine (2) je: YA= o STAP CD: (slika LXi::: 0: 183) A Slika 184.G. E ga napada oslonac sa horizontalom =9 = . odredi ti: a) Bve spoljasnje unutrasnje reakcija sistema.xD=5 lz Posle 4 y3. FT i Fc· moze mo napi8ati u ohliku: jcdnacina i (5) nalazimo sredjivanja ove jednacine . ravno te anom p ol oea ju zak1apa kraju stap.iiQ C ELI N A: (slika 182) ) \ I ~F + Fc 2T 2 =~ 4 1FT 2 ~Fc L>i= A XA.

je 6E = 2. Iz jednacine (~) je: ~Fecos 30°= ~ daN. (5) ( 6) 300. (1) 0. ( 2) (3) G Iz jednaCine (6) posle skracivanja sa L nalazimo reakciju FE: = 18V3 daN.. IYo p sastavljena od dva homogena stapa jednakih duZina i teZina G = 50 daN....~ "--' S TA l' AB: (sli ka 185) '\ LXi= LY = i LMA= 0: LXi= L>i= LM = D -FE ~ ·u ~' J.21 + FE ~1. \ \~\ . o Posmatracemo prvo ravnotezu sistema kao celinu (slika 188). b) reakciju oslonca stapa Ee hrapavi pod u tack! e. Y = 0.. 2 (3) Iz jednacine reakciju Fe: posle skraM".. predstavljena na slici.Konstrukcija Iz jednacine (2) Jednacina je: F = F .G cos 30°_ F = 0 daN.. stoji u vertikalnoj ravni u ravnoteZi pod uglovima -& i . (slika 186). Odrediti: a) reakcije zglobova 0 i E. C 0: ( 4) 30°_ FTCsin 30°+ F E G. \ Slika 185. J .F 21... . kao i odgovarajuci koeficjent trenjar.t .2L .. nalazimo unutrasnju 71. cos 30°+ Fe.F konacno iz jednacine (5) je: 0: -FA0: Fe 2..FTCcos 60°..:_~ ~ ~ '--J FO--'"l"--T:t! p==="~~ .ranja sa J. A e (1) sada postaje: r= G sin Fe S TAP I 30° = -6- v'3 en.QL= o. IC_E ' '''v'') \. e .. XD= Fesin 30°_ I FTA. Uzeti dB. L e ° 4 ~ Slika 187.G lcos 30°= O.. Uslovi ravnoteze ceu ovom slucaju biti: . Xo . F'-- ---~ ..G sin 30°+ FTC= 0.rOEe= = 90°... D 0: 0: .._.

. + 1: 2 &+ 2 oos .. dokazati cos & FC: troug1a F /! = c = 1.& & = O..= j_ • 5' = 2.. sada: = 0 687 -t cos 4 iz /'" = Ugao . odnosno 28 daN.. S BC: (slika FC l sin _G !: sin 2 & .e. ( 6) Slika 189. Na osnovu jednacine Xo= XB (4).. ... = jl...:-. . tg ~ = ~ = ~ OB -J.....e..FTlcos ..FC Koeficjent trenja /' 28 46 je = 4 daN._. 3 OBC (slika Lako je sada flin 188). FT = F: T 28 daN. !: sin ~t~os YB= G .Fc= 54 daN. ~ \ ..-.G .... F. reakciju Iz jednacine TAP (2) je sada: 189) Yo= 2G ..jT""'I A Iz ( 1) LYi= o 0: c (2) jednacine (6) pos1e skracivanja saina1azimo silu trenja .& = O. • 5 Iz jednacine (3) sada na1azimo FC= 46 daN. (1) imamo da je: y.G + F = 0. " 1. = F~ LMA= -G Iz e-) e-) C~) jednacine (5) je: 0: F'cJlsin G( .& odredjujel!lo Sli'ka188.---.1 23" da je: 4 .

~.. i 0 '. i" 2 I... F1== 2j 2i F :::: 2 F :::: 3 0 . (0. sto znaci da glavnog momenta je: = M= 0 ['rvo cerno dati sistern norumo odredi ti gravni vektor Fr i glavni moment Mo·sistema.... r =IZ i ==. .. A6(-1... r F2 '. 2. 1 2 0 . 4 1'" 5 ' "6 7 8 -8 . . U kolone 8.J4ox+ YyJAOy+ Fr = 12 . 2 0 3 2 ".....Y1X1 10 2. xiZ1 x1Y1. cb k se u kolone 5..i s i La sa koordinatne ose izrazeni pr-eko proizvoda koordinata napadnih Projekci tacaka sila i projekcija vektora Yr si1a na koordinatne osee .. 1 F6 . 2. ·x SVODJENJE PROSTORNOG SISTEMJ. ." F1 1 "2 1 2 -3 -1 .3k. U kolone 2.. jia jlakse i najpregledni je je ovaj racun sprovesti tabelarno.. 9 i 10 unose se momen t. SU. . 2 A3(-1.A NA PROSTIJI OBLIK . . 1) A (1. Potrazimo nog-momenta: -12.kNm 7 • jednaliinu centralne je glavnog Xr::::[Xi= 6 kN. -3 kN. 6 i 7 uno se projekcije napadnih tacaka ai1a na ose De- VM2 M2 oy + M2 oz V<-7)2+ proizvod ~2+ (_6)2 izmedju == Vill = = 11 kNm.A.•.lila.. Da biamo ovo predstav1i~ OBe si sterna: M grafiCki napisacemo vektora je prema t ane: ox . F. nateiljihovih napadnih tacaka (si:).123 .1 S TAT I KA . Posto je ovaj ska1arni proizvod razlic1 t od nu1e. . 4 A (0. Me= .z1Yi ziXi- .. 0 9 3 7 0 2 -4 0 72.utl'l1. Z~oz 'X.rZr) Yr = Jd oz ..S u kilcmj.~1(1.' L Intenzi tet ox + -. Intenzi tet glavnog =L ce pre:na tome biti: Y i = 2 kN. '2. 0) sila sve s td na torzer... .~~ .. 0'1'4 F -- sada skalarni glavnog vektora 1 glav- == X 1'4 zak1jucujemo kartovog koordinatnog sistema._ . 0. " Zi.' da se sistem si1a svodi na d1namu. '1 1 6 -i 2 -2 6 F'~ 4. . (1) Projekcije glavnog momenta na koordinatne oee su: " I': . 1.. rastojanja u metrima). PRoiZVOLJNIH. 2) _. .(xYrZr y~) = p.-='::-1 .:1•• .21 i . 3 i 4 upisuju se koordinate s. ·. -1 -1 " F4 F5 0 0 2 0 .. Moment diname je: r 0 -. '.(yZr ~ ZY ) r = 16 oy (zXr . U koloni 1 u tablici na st:tani 123 upisuju se sile datog sistema. . Svestl sistem na prostiji oblik i to predataviti grafiliki.. -1. k. Dat je sistem od se s t sila u prostoru 1 koordi. 1 -].~1 . -7 -6 - _+ j - 2k.U PR 0 STORU . 5 2· . ~" y. ' . Fi ~ 2 .1i 3' zi '. +: j + k. " .-1) 1"5:::: -j }'6:::: + 2k. '7.l La.. 3) 0) 2_ -2 -2 3 r T. . _.lYiZi . . + 2 0 1 -2 0 -4 0 0 .. + Y M + Z M = -42 + 12 + 18 r oz r oy r ox . r "2":: '-0 .

Pri tome uvek jednu F2= i . x" /1 /\ l~1 __ / /' I A.YiXi \ ~ Slika 190. tacka A2 ce imati koordinate: Na sliei 190 je prikazana konstrukeija eentra1ne oee datog sistema proizvo1jnih eila. - - F3= y 1 = 271 147 = 1. z -2x + 6y = 330 49. Tako na pro u ta~ki Al prod ora eentra1ne ose kroz Odrediti stati~ke invarijante sistema sila.. 2) -1 + j./ grafi~ki tako ato se odredjuju prod orne ta~ke eentra1ne ose kroz najmanje dve koordinatne N2(2. 0) (3). . raatojanja u metri·.~ 1 1 -1 P o o 1 2 -2 -2 1 -1 2 1 0 2 -5 . = ~.k.2z) = 6 . Sveati sistem ravan Oxy bice zl= O. Y i z tekuce koordinate eentra1ne ose sistema proizvo1jnih si1a u prostoru.84 m. 1. U izraze (3) etavimo da je xz= O.---I __ ___. 12 Potra~imo eada koordinate tacke A2. . 3 nacujemo sa nu10m u izrazima 1f 4(-2... Prema tome koordinate ~I o -1 0 0 o11 3 2 ne ta~ke Al eentralne ose kt°t 2 koordinatnu ravan Oxy 1--r---r--~~~~--+-----~~-+~~----~~--------~~-------4 -2 1 -2 " ~~-t---t--~--4-~--+-~--~---+----------~--------~--------~ prodOl"'"F . (3) Centra1na osa se predstav1ja ( ! . -1.Dat je sistem proizvo1~nih ai1a u prostoru i koordinate njihovih napadnih tacaka (si1e u ki1onjutnima.. si1a.24 m. 0. -1. od tekucih koordinata iz~edN (0.I ~-ri -. Racun cemo i ovde sprovesti tabe1arno.Iz druge i trece jedna~ine (3) na1azimo aada i osta1e dve koordinate ta~ke A2: z2= 318 = 3.ziYi ziXi. sana na prostiji ob1ik. 73.12 2 294 m.(6z + 3x) = -6 .49' dolazimo do jedna~ina: £Il 3 3y + 2z x + 2z = 318 49 = 330 = 1.6y) = _ 12 • 6 2 -3 49 12 Izjednacavanjem svakog c1ana izraza (2) sa parametrom p= .Ovde je p parametar diname i on iznoei: P =M = _£ F r . 98 Y dok su x. Prema tome.( 3) na1azimo apseisU i ordinatu prodorne ta~ke AI: .ma) • HI (1.49 m. Jedna~ina eentra1ne ose ce u naaem slu~aju imati ob1ik: ( 2) -7 _ (-31 . iz prve i druge jedna~ine Odredicemo prvo glavni vektor i glavni moment ovog sistema izraza.Oyz.Xi Zi XiYi. 1) ravni.(2x . YiZ . 0) F1= j + 2k. prod6ra eentra1ne oee kroz koordinatnu ravan.

~(~. Konstrukeija eentralne ose sistellaprikazana je na sliel 191.zYr) = Xr M oy.2.Moi 0.M = r0 XM r ox +YM + Z M = 10 + 1 + r oy r oz 4 = 15 kN2m.(xYr. Z = 2 kN. 3 x+z=-..xZr ) Yr = M oz. .2x) (x + 2y) =22 1 :::. gornji sistem si1a se svodi na dinamu. y2+ Z2 r r =\ Mo= -5i + -- j + 2k.-)-2+-1-2-+-2-2 VI 2 = V9 = 3 kN. 3 Potrazimo sada skalarni proizvod izmedju glavnog vektora i glavnog momenta: F . -0. m. a glavni. (1) - _" Da biamo dobi1i koordinate tacke A1 prodora centralne ose kroz ravan Oxy. Iz druge i trece jednacine (3)na1azimo preostale dve koordinate: z2= ~.(-2z . tralne oae kroz ravan Oyz. 3 (2) dok su njihovi intenziteti: v'x2+ --r 1cr-_. Napisimo sada jednacinu centralne ose sistema: 11ox- Prema tome. Izjednacujuci c1anove jednacine (2) aa nacine centralne dae u obliku: -2y + z p=~ .Mo zadrzava jednu istu brojnu vrednost Za sve redukeione tacke (druga staticka inavrijanta) • Prema tome. ~).2 3 Fr . A2(0. FroMo= 15 kN2m. Y2= -~. U Glavni vektor i glavni moment se sada mogu napisati U obliku: Fr= F= r nasem slucaju ona ce imati oblik: -zi _. z 1 3 -x -2y = ±.!. Pri promeni redukeione tacke glavni vektor zadrzava svoj intenzi tet i pravae (prva Jtaticka invarijanta). Tj.83 m Posto je ~. - e . Sada u jednacine (3) stav1jamo da je x2= o. projekeije glavnog vektora i glavnog momenta na ose Dekartovog koordinatnog sistena ce biti: x r= -2 kN. dobijamo jed(3) = 2. 3 Potrazlmo sada koordinate tacke A2. + j 2k. Moment diname je: Tacka Al prema tome Ima koordinate: M= e X M + Y M + ZM r ox r oy r oz = . -5 -(2y . _~. prod ora eenSlika 191. stav1jarno u jednacine (3) da je ~1= O.(zXr .moment· se menja.rametar diname: . o)! dok je pa. Iz prve i druge jednacine (3) na1azimo sada da je: y Y1 = x1= -~= 1 '3 m. r (yZr ..2.t.. ali tako da ska1arni proizvod Fr.y~) Zr = p. .. __ ~ . staticke invarijante u nasem slucaju ce bit!: Fr= 3 kN..5 kNm.z) -2 = 1 .

z) = -13·.74 daN.(z~QZ Yr xZr) = Moz. Stavljajuci u jedna~1ne (2) da je zl= 0. s1stem Be svodi na dinamu. P 4= 5 daN. Duz ivlca pravouglog paralelopipeda dejstvuju ~etir1 s11e: -F2 r Parametar diname je: XM +YM +ZM P = r ox r oy r oz Odredimo sada centralnu osu sistema M ox. .(x + 3 2Y) = p.3k.. 1z prvog i drugog izraza jedna~ina (2) nalaz1mo koordinate ta~ke Al.3 = -13 daNm.) Pl= 2 daN. (2) dok su nj1hov1 1ntenziteti: F r= = V(_2)2+ 12+ . Odred1t1 stati~ke 1nvarijante ovog s1stema. Posto je skalarni proizvod razl1~i t od nule.zYr ) ~ =L 14 1 =_ m.6 .. Moy= -Pl·2 . Z~ vektor i glavni moment mogu se napisati Mo= -1C1. Na koj1 se prost1j1 ob11k moze svest1 ovaj sistem? D1menz1je su prikazane na s1101 192. prod ora .P2. Mo= VM~x+ M~y+ M~z = V(-10)2+ (_13)2+ 02 = \1269 = 16.2 = V14 .(3y ." (-2z . P2= 3 daN. P3= 4 daN..3x) 1 -2 = =12 z Mox= -P4·2 = -10 daNm. 2% +. Moz= Pl.(xYr.(yZr . 2 / / x / = M Sm .4 daNm.oentralne ose kroz ravan Oxy.-~ r-"rj / --.z = -9. Moment diname je: ~:Mo .-. dolazimo do jedna~ina oentralne ose u obl1ku: 3y .glavni u oblikuz Fr= -2i + y2 V. Potrazimo prvo projekoije glavnog vektora 1 glavnog momenta sistema. Stavimo u jedna~1ne (2) da je x2= O. (1) Slika 192.12 = O. Stat1~ke invarijante 6e prema tome bit1: Sl1ka 193. y . 6x + 4z = 27.~+ Y~+ j+ 1zjedna~uju61 ~lanove izraza (1) sa p = ~. 74.y~) Zr 0 .13 j.P3·3 = 12 . sila Potraz1mo jo~ koordinate ta~ke A2 prodora oentralne ose kroz koordinatnu ravan Qyz. 4y = -3.= 3. Sa slike 192 se vidi da je: 111: -10 . Prema tome.

Potrazlmo sada glavni moment datog sistema MAx= P 11 ! I 0. IE _ . Odredimo sada i Vidimo da i glavni moment leZi u rami njegov pravac: cos cL fI'= MAx MA 1 xl / Slika 194. Yr= LYi= PlcOS 450+ P2cos 450_ o 0. (slika 195)...+Y~+ Z~ = ~~ To znaci da glavni vektor ima pravac dijagonale ravni Ayz.j!'r ~ ~ Sada iz drugog i t re de g izraza jednacina (2) nalazimo ostale dve koordinate Y2 i z2 tacke A2: = . glavnl vektor ce hitl: d ok je intenzi. MAy=LMy= MAz= LMz= P2cOS 45°.a = Pav'2 • ~= -Pav'2j + PaV21C..P3cos 45 + P4cos 45 = Py2. Sila PI deluje duz dijagonale AC./i' istih intenziteta.- = _9_ 2aP = 0. = 27 ) 4• Prema tome je: ~'fj=~. Zr=~Zi= P3cos 45°+ P4cos 45° = =Pv2. drugog kvadranta Vc.=: -Pav'2 = _ . B 1 D kocke.. 2P ~ . r= 90°.a':" P4cos 45°.. z = 27 2 4- ~ r::. PY2f + P\t2k.Q_ = 0.:. r: ? cos oL = ~ r .M= 90°... .(slika 195).a -P2cos 45°.. L Mx= -P2cos 45°... .~ m. Ayz.il 2aP v2 2 .. To znaci da glavni vektor i glavni moment zaklapaju medjusobno ugao od 90 • lsto mozemo proveritl i pomocu skalarnog proizvoda izmedju glavnog vektora 1 glavnog momenta. ~ ~'-----:1:4 ~ V2 =2 .." = 6. '\ Xr=L_Xi= PlcOS 45 0.a + P4cos 45°. Prema tome. .2+ (pV2)2+ (Pv2)2 = 2P.a + P3cos 45°. cJ.75 Y=_ 2 1 m. ° .. je: lntenzitet glavnog momenta MA = v'Mh+ M~+ MXz= \102+ (-PaY2')2+ (PaV2) 2= 2aP. cos?' M= MAz = Pav2 = 1/2 MA 2aP 2 Prema tome je: d.. r. -'''' . H. Odavde se vidi da glavni vektor lezi u ravni Ayz.. t::Q ~ ~ ... To znaci da glavni vektor deluje duz dijagonale kvadranta raVni Ayz.. g r= 45 • a centralne ose datog sistema sila prikazana je na °' prvog s11a: slici 193. 4 (0' Prema tOffie tacka A2 d e ima ti koordinate: A2 Kon st rukc Lj '- l· 4' cos Ii" r= :. Redukovatl dati sistem s11a na jednostavniji. s11a P2 duz oijagonale HF.. Potrazimo prvo glavni vektor 1 glavni moment ovog sIstema s11a. cosAr.a = = 0...tet glavnog vektora: Fr= v'xi.:=. -Pav2". . deluju u 4temenima A.. s11a P3 duz dijagonale BE a sila P4 duz dijagonale DG. .. ~ r.. Odredimo pravac glavnog vektora.P2cOS 4 50 ~ 0.

. .._' ..+ Y.Du~ivica kooke dej~tv1lj~ dvanaest aila istih ve1icina F. _.. f". dijagonale DG kocke (slika 196). Fl+ F4+F6+ Fll==4F.F2. ·sistem se svodi na dinamu. OJ! +ZM r oz SaP = 2F16 2 2 v[ ==3' aF 6. 2 2 IrMAx+ Y~Ay+ Z-yJA-Az== .~A -.-.M/. potrazimo glavni vektor i glavni moment: xr= l)i= -F5. 2 2 2 2 Y.2aFj + 4aFk.~ - . Yr=~Yi= Zr=~Zi= M -. -- I H dok su 'njihovi intenziteti: ---TI . Duzina ivioa kooke jednaka ~.. rezultantu sistema intenziteta 2P.II""1 . F3+ F12+ Fa.!1oy+ Z~~oz==-4aF . --Fr. I / 'Fr= v'x. Smerovi aila su dati na slioi 197. glavni vektor i glavni moment sistema su: E To :~aci da se nas sistem sila svodi na jednu silu.0 _ Posto je ovaj skalarni proizvod jedz Fr~ nak nuli~ znaci da su glavni vektor / i glavni moment normalni i da se nas siatem sila svodi na jednu silu. koja deluje du~. .2aP + 2aP = O.F9= 2F..ox='.Mo= ~Mox+ .Mo..+ Mo= VM~x+ z.a. Fr= -2Fl + 2Fj + 4Fk. 0.. 2aFv6. je Posto je Fr. . ~. Potra~imo prvo ugao/f izmedju glavnog momenta i glavnog vektora: Parametar diname je: Moment diname je: XM +YM M = r ox r c F r p= XM +YM r ox r F2 07 +ZM r oz r 2 SaF = ~ ==24F2 3 Slika 197..F7+ FIO= . re/ zultantu sistema k9ja prolazi van redukoione tacke.1-'''1 .2F... Redukovati ovaj sistem na prostiji oblik i aobijeni rezultat predstaviti graficki. r . To znaci da napadnu liniju glavnog vektora treba pomeri ti parale_lno za duzinu a tj. 0. 76. 1""'-="-'-=. Moy=L1l)r= -' Prerna tome... tj.. Mo= 2aFi .. r y:--I I F // !. na rastojanju: y MA 2aP_ r ==F = F ...4aF + 16aF = SaF • D~------------~C Slika 196.. . = Y(_2F)2+ (2F)~+ (4F)2 = 2Pvf. ~/---- M~y+ M~z = V(2aF)2+ (_2QP)2+ (4aF)2= Potrazimo skalarni proizvod ~. za duzinu stranioe kooke. Svedimo prvo dati sistem sila na torzer..:-M = L-x x ~311ka 195.

2 RAVNOTEZA RUTOG K TELA U PROSTORU. uze ne cijem je kraju privezan teret tese odrzava u datom r-avno te anom polozaju dejat. 3 ZA Q . 4) -/l.jamo koor- 199. z2= ~ a.XZ ) . b = 40 em.2" A (0. b) velii5inu sile F. t U Posle oslobadjana uslove od veza na sliei dizalica ce biti optere6ena prostornih silama sila: (1) ( 2) a. 1z prvog.G . kako je to pokazano Napfsimo prodora ostale centralne ose kroz drugog s tavt z o da je 200.F sf n «. Sada iz i tre. r Yr = M oz (xY . x rav:no t eue za ovaJ' sistem oL s ad a koordi nate je dnac Lne (1) x2= O.---1 Ovo mozemo napisati 6y . dobos dizaliee koji 1ma teZinu G ox (yZ . dob:. Stavljaju6i da je u jednacine (1) x T I I y ~--------2b--------------~ Sl1ka y zl = 0. r = 10 em.(-2Fz 2F u obliku: . kalnoj ravni. a poluprecnik r z ili: 2aF .3z = 4a. 77. ko ordi na te tae ke Al su: Al (~a.-"1 2. 6x + 3z z = 4a. 0). Na = 20 daN. odnosno drugog izraza jednacina (ll dobijal!lo: x Pre rna . dinate prodorne tacke eentralne ose kroz ravan Oxy. + ZB= 0.:eg tacke i z ru za j ednac Lna (1) dobijamo Y2'" ~a . dye koordinate LXi= LYi= LZi= 0: 0: 0: -XA+ F cos .2Fz) = -2aF . l'otra::imo r-aven (fyz. (3) Kon~Lrukcijn centralne ose sistema prikazana je na aliei 196. Odredi t1: a) otporeoslonaea A i B.'1 pomocu aile F koja '. .zY ) r r X r '- = oy (zXr . Date au duzine: a = 30 em. 3a. 1. 0 :. Slika 198. a pod uglom oL 30 prema horizonta11.XB= 0.(4Ft -2F . e = 60 em.. a 4F = 3· A t---- -.namotava se i ~ine Q = 120 daN.yX ) r r Z = p. t avke A2t .vuje na polugu duZine . (1) 3x + 3y = 4a.Jednacina M centrale oae je: M '.l = 40 em u verti- = t ome . Teret .4Fx) = f------ c a 4aF - (2Fx + ?Fy). 2 1. .

b .7-~_~=--. .Q.r ::: 0.40+120.oo-_~"". . b + Q. ~ . '-~ 1''' .2b c- G. ~-. L= F OOSoL . .. ~ 2b 80 2. Jednooine ravnoteze6e 0: 0: aada bi ti: • ZA= Q + G + F sino(XA= F COB cL.r na1azimo ailu F: Iz iz (6): (4): 120·iO .~ ·78. 2 ._'" f". ainol. x SUka 200. a = 0 (4) Silka 201.-2 .P sin F sineL• XB. 1 60.! ite o a 2 y zine G = 16 daN vezana je u ta~k1 A a:f'ernim..L:Zi== 0: ..~ FN . Go • L M:x=0: L~= ~Mz= 0: 0: ~ • 2b . a u ta~ki B eilindri~nim zglobom. 60 daN. a = B 2b 80 L. Iz jedna~ine F= (5) Q. plo~a 202. 6e bi ti optere6ena sHama. LXi= LYi= (1) (2) (3) / Iz (1): B ::: 6~ _ 450 2 = 15'13 daN..30 Z = Pain c/. Q ZA FA FB 0 a 0 0 0 0 XA 0 YA YB 0 0 0 -aZ B 0 aY B ZB ZB= ~ Iz (3): daN..60 + 20. 40.. (5) (6) Poale ukla. .Q. .2 60.. = -16 PN 2 -4aV3 aFN 8a -a 4 P N 0 .njanja veza kako je to pokazano na sliei Zadatak 6emo resiti pom06u tabele..::: 300• Odrediti zglobova reakeije i oelonea.60 v3 ... 1. dok se u ta~ki N slobodno oalanja i aa horizontalnom ravni gradi ugao c:J. Homogena z kvadratna plo~a strane .X Z:s 2 = 120 + 20 + 30 _ ~ = 1~5 daN.F eosel-.e = 2 =~ daN.e = O. • e + G.

~ ~ FC-7'_:'-r~ ~~=-='''''t LMz= 8 . Slika 204._+~~'=a V3 • _2 slici 203 pokazano.t FN+ Y = O. V( 2+ a2+ 3a2 = 2a • :: 10 je E(a. YD= F Dcos (3. . . Odrecos 2'"" = DE = . .. jer se pri formiranju gornJih izraza u ravnotezi u horizonu:ek prvo pisu koordinate one tacke ka kojoj je aila usmerena. Gde su d. ~ ib = • A b / 0 c E(.. kako je nB Zn.zED _. -Y3 a} • Na plocu u tacki D deluje Sada au kosinusi uglova: aila Fl = IDV3 daN u pravxD-xE ~ 1 cu Ax ose. 2a. .4V3 + FtF 0. Projekcije sile FD 6e bi ti: ~== FDcosol. . B ( 6) vr FN = 5 daN.DE diti reakcije sistema. ( 5) . f-' i 1r uglovikoje napadna linija sile FD zaklapa sa koordinatnim osama.~ . kao...YE)2+ (' Zn. dricnog (B) zgloba. 0. .Homogena ploca strana z.f3 a) DE Prilikom pisanja ovih izraza za kosinuse ug 1 ova treba vod1ti . . tezine G = 30 daN atoji r cuna kako je sila usmerena.zE )2. 0.. tj: cos I z (1): 79. r = YD- YE a....2" . fSF N ro • ZA= 16 .) "2 + (Yn..'2 DE za aila F2= 15V3 daN paralelno Ay osi.ZB = 5 daN. Opterecenje ploce prikazano je na slici 204..). tako da 6emo ailu FD usmeriti ka plooi. Duzinu DE trazimo kao rastojanje tacaka DiE. D(a. 0: L~= . -Slika 202.. ZD= FDcos t FN= Y3 daN. i tankog stapa DE. I i .... nadjimo projekcije sile u stapu DE na ose koordinatnog sistema. gde y DE == \V I (Xn. Prvo cemo pretpostaviti da je stap DE optere6en na pritisak. -. Pre nego sto predjemo na sastavljanje tabele. E(a... Yom sfernog (A) i cilin-.. Kosinuse ovih uglova odredjujemo pom06u koordinata tacaka DiE.. -03 a).. Iz jednacine (4) na1azimo da je: Iz (5): ZB= 8 Iz (6): Iz (3) : YB= *~~ LMx= 0: ~ ( 4) .~FN-ZB= 0: V3' 1 0. a u tacki C cosoL= = _a-a 0. odnosno pisanje jednacina ravnotez2. pa talnoj ravni pod dejstBe od tih koordinata oduzimaju koordinate dfuge tacke. a... = 2a = ... Slika 203. a· .a.

obl1ka = .Pl()ca 6e bl tl optere6ena kako jeto pokazano na s11cl 206.-. Odredltl reakclje zglobova AlB 1 sllu u stapu ME....t. 0: ._ Z = 30 - off 2 ----0. 2" Iz jednaclne (4) je: . A2 D.30 + ~ -15+Z =0. z ZA y 205.-- G -.b ' i ~i 0 -..___" .1M I . Sl1ka 206. Sada rao se mo precl na tabelarno resavanje lz '(5) : lz lz lz F = 10'13 daN. nalazi se u ho- ~-- FI a! . ~F7~ ~ XD= 0..:::~·"~-r. S11ka (3) (4) (5) Tacka M lma ko ordlna te: M( 0. ZD- . smerom nan1~e."". ~ 0 0 ~ ¢ j ~ ~ iii I YD=- _13 I..---7------ -----+---~--_+__------+----_+--_=-__i F2 1513 80.--.. f ... Potrazlmo prvo pro jekcl[e sile u §tapu FE na ko()rdlbatne ose: Prilikom = 2a. pravouglog trougla Cije su katete AB = 3a 1 AD 6a.. el- pomocu sfernog It-_'':''='_-:z::::--- llndrlcnog zgloba B 1 ~tapa EM. M(O.2~= D jednacine 0.. teZine G = 12 daN.~ FD + YA= 0. . 3a....-.Homogena ploca z ABD.. (6) koristl11 smo podatak (6) da . (6): ~= (3) : A (2): (1) : -. prl cemu je ED EB. . -3a). B 15 ... 2D 15 V3 FD+ ZA+ ZB= 0.F -2 D 0 .- .XB = 5v3 daN.-.. pisanja I I I I -." FD• zadatka. 2 F . .acine ra vno te ae ce sada bi ti: FD rlzontalnoj y ravni u ravnote~l zgloba A._ _.. f-7. projekclje s11e FD ce bi tl: ~ FD. ..- '----~_I____'_--+------ 0 o -30 0 -15b 0 0 15a 0 0 0 0 15aV3 !.Z = o daN B D l' " y = -"2 .-.10Y3 daN. = 0: 1513 .-f- --- --f-- F . ~ Prema tome. ". U = U temenu D plocu napada vertlkalna (1) ( 2) s11a F LXi = 0: LYl LZi= 0: LMx= 0: L~= 0: LMz= je b = 10 daN sa -10V3 + XA+ XB= 0.. 3a.f3 F = 0...abO 0 ! 0 -10/3 0 .a 0 0 Jed.' D 5V3 daN. r---"\ ~ .. . . It I -.151/3 = .bXB lz -------I-----I--------l XA = 10v3 . ...1.I" .

.. Pre nego ato predjemo na popunjavanje tabele. == 0. S11a u stapovlma (1). Fi t-----..2 a • 2 2 M(O. -2FE.Z] = ~.-. (2) 1 (3) smo usmerili ka ploei.... .-~. (5) (6) ___ :maliida smo pretpoBtavil~ da su atapovi optereceni na pritisak..'l C_ i ~'7 00 0: 0: ~ FE+ XA + A ~= 0.. F E + Y == 0.... Sada je: 3" FE' 2 3" FE' 2 lz (1): ~FE = 0 daN. cos'O = 0 + ~a _ _g 9a -3• X~ iz (3):ZA= 22 - 3 2 '3FE == .._ t---- FA ° --. _ 0 -~.~---.' V(xE- 2 2 + (YE..'3 ' 1 Z:s= 2FE 3 12 .. 3 -22 + / / LUi= 0: ?. B E (3) ( 4) Slika 207. dok je: sin I 01- =.!. .. 3.%iZi xiY. 450.FE 28 daN. U temenu B plo~e dejstvuje sila F ~ 20 daN paralelno osi Ax. yg y == S ooe « ... cos. (1) 00 -..-!-.)'F1 "3 FE --..3" FE' ZE= y_ 1 ~ A.r--: Koordinate tataka E i M su: E(3a. 3a..Todnacine ravnoteze ce biti: x (1) ( 2) ... oblika kvadrata strane ! stojl u ravnotezi pomocu s£ernog zgloba A 1 tri stapa tiji au pravci dati na B11el 207. xi Yi zi a 0 .\-. S LM 7.. .'3 XA=- 14 daN. X=--=- . _ Ocigledno je da ugao cosel= - n = at/3 = 3" av'2 I-' = .._. zano na slicl 208.10 daN. ato . . 1:.. .- F FE r----- o 1 --~~ 2 ')FE .3a = ."I B cos = _g "2 "2 3 c os ~ = ~ 9'a 2 .3XB==0. -3a) .- ZA F}3 0/ 3aj 0 XB ZB tezine G =: 60 daN.-:Iz (5)= Iz (6): lz (4)= FE= 42 daN.a 2 Xi r-- Yi 0 Zi iYiZi. EM -Cj -14~ ~) 3a 9a 0 == = \!.f_-YiXi 24a 60a -2a FE 0 0 0 0 -2a FE 0 -3aX] _ _ 81 • Horlzontalna homoge~ap10ta z G 2a 6a 3a 0 0 0 0 0 0 2 -. Ploca ABen je opterecena silama kako je to poka.. XB 4 aaN...sin0.=r. ~ ~ 1""1' 1.". Odrediti reakeije zgIoba A i sile u stapovima. 84 r-=lYy 0: - 2FE== 0._--- XA YA 0 -_-_. 0). !'o '--- )Mx == 0: OO -12 + FE+ 3ZBoo 0. potrazimo projekcije sile S2 na ose koordinatnog sistema: X= 2 .Dat'} a_ a _!2 ':t '" • _.cos 2 d I-' . .2 2 .. .Yn) + (~- zn) 2 2 = 9a \Is9a2+ T + 9a 2 = .\ ~n=="-". - >_~Xi '. ~-"----'--.. lz (2): 1 YFF .2. ... ---t-. F 3 + ZA+ Z = 0. = .ziYi -12 -10 -12a 0 a FE 0 3aZ] ziXi..._ .

(5) ( 6) 0: 30 .. Ove ose ..! -= LXi = 0: -20 + ':If 82+ 183+ 3 LY = 0: .0{3 82+ YA= .koje 2" a a 0 - au na:. 10 daN. 0. YA dijagonala \f v2 3" 2" zi 0 = v'3 3 kocke.-. LZi= 0: 0: -60 + 81+ 'YfP2+ -30 + L~= LMy= Yi S2+" "! S3= 3 82. prikazane jednom pravom. 0 a -aS1 -a"') a 7' 83 '?A V3 8 2 --v'2") 0 v3 82 3 -a "'2'""" 1/28 0 40 83 8 eosoL. 1z iz Gde su a.8 V6 1/2 = ~ 82.2 2 2 3 if =X =A 10 daN. mozemo resi ti pomo6u uaLova ravnoteze osa koje se ne mogu prese6i rimskim 208: S 1 su oznscene brojevima da je od I zadatak Fi G F xi .s 2 + S3eosp.Z2= 2. 0 i Jednacine ravnoteze 6e sada bi ti: XA 0.i. iz (4): (5): (3): (2): (1): Isti 82= 10Y3daN.!! 2 0 1'i Xi 0 --20 Y i Zi -60 0 1'iZi-30a 0 ziY1 ziXi30a 0 xiZi XiY1-' 1'iX 0 20a 0 0 -a suma momenata za sest jednaka do VI.a .G ~ = 0. ZA .81.~ \If 83+ ZA= 0. dljagonala osnove koeke i iz iz 82. te1esna X2= 82 diD straniea koeke. "" si1u n stan_u jednacine () 6 na 1azlmo (3): S3= 20 Y2 da~. 0 0 0 XA YA S2= 10v3 daN. nuli. 8 2' 8ada je: Y .~ 20 - LMz= 0: Iz 2" fi S3= O. Sl= 0 daN! ZA= 30 daN.sliei 0 = 0 daN.cos(?>. S3= 0.

je sile u uzetu Fu na koordinatne ose: Xu== FuCOS cos d.. kaoi :uzet!i' EH.a + S3cos(3. " .a '.. A • .F.~'. 3a• 0) odredi ti: I FB:.. + S2cosoLsin(3.a = 0. kako je na sli~i 269 pokazano. i. 2 ~i X/. a.1.3) daN.-1IIII!I146 c::::::J. (4) 1 o Slika Posle oslobadjanja 209... aZB 0 . u Z:s= 10(3 - \13) daN.etu EH. u 4 u Slika 2l0. FA Q " 0 0 XA 0 0 ... ._ .30 + ~ Fu+ ZB= 0..--------. /G !!. •I ..a~ =~= Jednae ine ravnoteze "~X i i a) reakcije lezista. = '45Y3 daN.F. Y~~'a . . ) _) [ l_j . u t Z :: Ii' sinJ.--------. projekciXB = 0 daN..' Z B --." . .= 'Q U' 1. .o 4 YA' " -!1a 6 'ZA .2. iz (2): iz (1): Ii' = 60'/3 daN. A -60 + 2FU + ZA+ ZB= 0. Y A X = 45 daN.tn~ G':= 2" o o _2F _ o -60 -30a 30a 0 ~""':~ 82)iom'oge~a kvadra tna p Loca strane f-il 60 daN stojl ravnotezi u ravn.r-1 ~ r-l 1-' - c:--:-J -~ Yi f!.. 2 F u .. od z . y je: E (v'3 ~ 30 0 .10 daN.t'AJ!y 4u v3f.--- F u 0 0 pomocu are rnog (A)_! cilindricnog (B) 1ezista. " Aka i d.2. ZA= 10(3 .. l ..a YA= .' 0 ~ 0 r c. "0. b) si1u u u7. 'L = 0: -t 4 Fu+ XA+ F u IE= - 0 (1) ( 2) LY = LZi= L"Mx= LMy= 0: 0: 0: 0: _ V3 + Y = 0. " Fi "xi a.sn: . 0 X=_."! ~~·. ( 6) veza ploca ce biti opteTecena kako je to pokazane na slici PotTazimo 210. < -. 30 - v'3Fu 6 = 0. -----...

Jednacine ravnoteze su: Slika 211. 1 (3) t I j 1/ " / / Slika 212.ziYi ziXi. Izracunati reakeije zgloba A i aila u stapovima. 31-6 + Fl a F2 a 31 S ~EMz= 0: if '.. 12 - b 2 b ~ -6 ~ 31 ·-6a a a 0 0 2- '231 33 ZA '12 2 .a¥32 0 0 FA XA YA . U temenima Die deluju sile jednakih intenziteta F1= F2= = 6 daN. iz (4): iz (2): iz (1): 6 S2= 0.%iZi lxiYi.r--.~ '.~. Iz (6): 31= 12V2 daN.* . datih pravaca i smerova.... r--:.~ 32= o.. (I) 31. 3abiranjern jednacina (5) i (6) dobijamo: dakle je: 32= 6012daN.X2 3 4" 1 3? b33 0 _ aE 3 2 1 tU'2 3 -2 2 0 0 2"" aV2 3 .YiXi -12b 0 0 LMy= ! 0: -~4 -6 0 12a 680 0 0 0 18 . G = 24 daN odrzava se u horizontalnom ravnoteznom po1ozaju pomocu sfernog zgloba A i tri tanka stapa kako je na sliei 211 pokazano.--. . i I I ! ere.Homogena pravougaona p l oca dimenzija: a x b i tezine z ----'" j l 1:1 . ( 2) " l__Zi= 0: L__Mx= 0: ~ -30 +:2 -12 + ~1+ Yf: 31+ 1fS2 + 33+ ZA= 0.~. :. Na LXi = LYi= 0: 0: XA = 0." 32 + -6 + ~ YA= 0. 1 S3= 3 daN. ~232 It2 3 22 0 S3 b 0 -« b. Xj_ ~ fi \1'2: 3 + 3 = 2 3 (4) (5) (6) Fi G ~ 2 Yi ~ 2 0 zi 0 0 0 0 0 0 0 Xi 0 0 0 0 0 0 Yi 0 0 Zi YiZi.I:. t j rJ r-:l CJ ~ ~ rnrn ~ r---"I L 83.. .If 32= 0. 31. 0. ~ sliei 212 prikazane su sile koje deluju na plocu..

S3= O.Slo ! 2 0 0 0 0 100a '. zategama: OR ~' .- ~'S2:_V2 S3= 0. ~ mrn ! E\ . Odredit1reakcij1i a x Ie. Ax ose. CE 1 Silka . . -« 200 daN..~..0 0 -aS roo + "2 fi. 1z (1): 7. ." a 7" S3 Y A v'2 V2 ' -a ._ ..-~----. 3' 2."".0 a 0 a 0 -. '!Is ·2 l 0 0 y a.qsila F2 100 J J 1 = 'daN paralelno Zi~ta Ay"osi. 'I' . Na . --r.v.' r/" 84. rJ 1'.Homogena plo~a kvadratnog obllka strane z E tezine G= 200 daN odrzava se u ravnote Z1 u horizontalnoj r~:vn1 pod dejBtvom sfernog leZ1§ta (A) i trizatege. je na slici 214.~ S2+ YA = OJ S3+ ZA= 0..! .. ( 5) (6) 1z (4): S2= 200V3daN.~ 0 S3 A - a'·v2' S3 = 100 daN. . Fl F2 Sl S2 S3 FA 0 a 0 S3= -100v2daN a ' "a.214. ( 1) (2) Slika 213.·ff S2' 0 '-~3 0 X ""'2'" S.. kako je pokazano na sUei 213..J2 eu: s2~2 s3+ xA= 0. - prlkazano Op te re ce n je place da sma u zategama pretpastavl1l " se vldi LY1= ~ LZi= LMx= 100 .. (pr1tisak).. au 'temenu'.. ZA ' 0 a . l. -~~ 3' 0 A u a· . .. (AY" isileti DK. "3 v3 . r.I1'H / la I! .. -" T a A 1 :1- t 53/ I B y plo~u u temenu Ddejstvuje sila F1=100 daN duz. Jednacine LXi = 0: 0: 0: 0: ravnoteze -100 - . S3=0' -200 + Sl+ -100'+ Yf S2+ ~ (3) !2:s2+ Fi G xi !! 2 a a a Yj_ zi Xi 0 -100 0 0 Yi 0 0 100 0 " 3 V2 2 Zi -200 0 0 Sl ~2 YiZi'" ziYi -100a' O· 0 0 ziXi- xiZi ~iYi-YiXi 0 0 100a Iz (6): 100 . Na slid nap re zanje ria istezanje.

~ " '..~ f:·..- --=::=::::0== = V'(20)2+ =.. cos. t' . .' i _. a PQlobju pa..: F/.'~~>'._.::. :~ ~~. .VI / :! .==. Y6~ ./.' T~ .. -s . = if.: ....1~l!u. :: . c_--· \' rakte~~ slla U stapovlma v ....... zatega (6) '---': ..~ posto je b =.:::: -)..~:"'J'-' ~'j'e tli "..S6008 1-.=s3sin~ odred1mouglo- S4 i.L = . 85. ~.a2· x_= .~:~15 ~ :~..:==. 2 petJ!tapova l . Pri1ikom optereceni oslona Projekcije y 0 ..--?~. S2' S3' o2+.. ..:.." ''' .J V"3a 2a =- S sinaL 2.« yb. '~ ~:). ~ '. . ce sada bi ti: Z2= S2cOS cL Z.... 'J !"'+ ~..".~~P.. Na s1101 215 data badjanja pri t1sak..-'-" . : S4' coa f (lJ:' b --.~a ~..koje Odredl tivel1Hne Ie: ' E. te a J..~~~~'nik~ P . je sema opterecenja p101!e.~L_. --.. = -".. -. '-<CC'}:~'"'''' \-/r .: ~ . 02 5 x4= - S4s~~oL:: -J ..-:~ -..' :.i: .st~~!1'~' . "_...11 1 S6' :0 2 ..-:'."..- -"~ . od veza"pretpostav1jeno je da su stapov1 tabe1e a zatega (6) na 1stezanje. 1 ka'...+ m.:. Sl1ka 215. ve oJ. .. S3 cos r . o- '( u om). :--l I " .~.' k04:. a na ad nje.~. .. . 20. Homo~e.- u..\.~---..za ' t~gt:. c-: '" :".~.21s2._- . Pre ~ego: ~to predjemo napopunj~vanje Siika slla 2 s2' s3' 216..i7n"!::::::~ ~~~':~~:~! "' . = V. ---'~ J. .S3' " 2V5 =ot.'. ) '(r= 300• (h= £..: (4) u~¥ng~dnom r'alelno ravnl vls1lu C .S6 f' 1 '?". "3 " ~= '_ 5'. . 5 Y.~~b~lJ. nne G= soys =1 • 2 . 3 C a..'~~:..

_' .{~~)S -E-2 S6 ill 2 S6 LMrr_rr= 0: S3eos~. "2 ~6 :ifS2 '2 S2 . S4= 0 daN.. 0 0 0 -= .Y3 S2+ V3 84+ 4S6== 40V5. S2= -40Vl5 daN (istezanje).08(1).. -4'Oay'5.. ..'a S6= 40V5 daN (istezanje) LMx=b: LMy= 0: (5) -40V5 (1) (2). S2 0 0 0 a 0 0 -'fS. Jednaclne LXi= 0: ravnotez~ su sada: (1) (2) LMII1-UI .. (prl tlsak). . Sl . 0 0 . fss. S3~ 100 daN .. S2+ 386 o.:-.a + S6eos~. sag daN (pri tisak). .[ Fi xi Yi zi Xi Yi . bS2= S3eos ~. lJ.:!:s 24 0 ~ il... I} . :a..s ": 4 S5 a 5 S. l!5. e' -bS1 '. . ..iz Isti S4 S5 S6 .'. S 22 .J u j "ltll..a + S6s~n-r.. b12. LMIV_rv= S2s1n~.a S3 2~ . 2 0 2" 8. je: (4) i(6) .= 100 daN sada postaju: S6= 0..1s2 2 0 : . F Sl b b a 0 0 c e e e 0 .. 5 0 0 ' ill 5 0 0 - s . ..G~ LY1= 0: _LZi= 0: . S5= 20V5 :laN (prltlsak).. za sest s.f5 S 2 a S6=4PY:5daN (5): 0): zadatak Sl= BOV5daN Ss=.b (istezanje) -G b = 0 LM = Z -40V15 daN 0: fi s2+ 2~ S. Jednacine 32+ 84+ V3 = V3 .' = 0: 0: S3s1n(3.sOV§ 0 . + F.. 4Obv'5 40e 0 "40aV5 0 Iz . + S6s1n ~.zi " Yi tziXi-X~Zi txiY1- Y1Xl I'Z'Ovlh JeClna~~na nalaz~mo da~ G 11. 0. (istezanje). '0 .a = 0. (prit1sak). t t. s11el Ove ose su prika- o b a e -7SE 1 .- . i. (~..s6= O.. 40{5 '0 0 0 0 0 .. -2 -c . (pritisak) ~ C. . ".. Ii'iZi-.-. 'pomocu uslova osa jednaka mvnoteze null. Iz jednacine s...."·: '2 S4 0 2 6 m':>menata svih zane. da je suma ._:_ -.s .b.~:' . I J Zi.' ._ -_ .re§ltl sila 216. 20v5 d~N mozemo.a = 0.40V5 = 0.~ . (6) 'LMv-v= 0: + S2o. l J [ . .b Sl= '2 = 0.) L J ~_ _j ~ _J -:. na. (prltisak)..F.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful