5/1/2010

THÔNG TIN DI ð NG Chương 3: M ng T Bào
1. M ng t bào 2. Cell 3. Cluster & Cell 4. Nhi u ñ ng kênh 5. Nhi u kênh li n k 6. Tách Cell 7. Erlang, Erlang-B 8. ða truy c p: theo kênh (c ñ nh) 9. ða truy c p: Theo khung/gói (Ng u nhiên) 10.Tóm t t
09:01:11 Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 1

1. M ng t bào (Cellular Network) (1)
Ý tư ng t Bell lab nh ng năm 1950 Th c hi n ñ u tiên vào nh ng năm 1970 Ph vô tuy n là m t ngu n tài nguyên có gi i h n. Làm cách nào ñ qu n lý m t s lư ng l n user trên m t di n tích r ng l n v i tài nguyên ph có gi i h n? Gi i pháp là ph i chia nh di n tích ñ có th tái s d ng t n s . Thu t ng “T bào - cell” là th c hi n chia vùng ph c v m t ñ t thành nh ng vùng nh “t bào - cell”, m i cell này s có 1 anten phát có chi u cao thích h p và v i công su t th p.
09:01:11

Thông Tin Di ð ng

Chương 3: M ng T Bào

Trang 2

1

5/1/2010

1. M ng t bào (2)
Trong m i cell có m t tr m g c (BTS – Base Station) có ch cnăng k t n i vô tuy n v i các thuê bao (tr m di ñ ng – MS – Mobile Station) S d ng nhi u t n s sóng mang. Các cell k nhau s d ng t n s khác nhau. Th c t ñư ng kính cell bi n ñ i t 100m ñ n 35km ph thu c vào m t ñ thuê bao, ñ a hình và công su t thu phát c a tr m g c Khi m t thuê bao di chuy n t cell này sang cell khác, tr m g c cell m i s ti p qu n (handover) thuê bao này t tr m g c cell cũ.
09:01:11

Thông Tin Di ð ng

Chương 3: M ng T Bào

Trang 3

1. M ng t bào

Công su t phát l n Vùng ph c v cao

Công su t phát th p Vùng ph c v nh Tái s d ng t n s

09:01:11

Thông Tin Di ð ng

· Macro-cellular: 1 - 30 km · Micro-cellular: 200 - 2000 m · Pico-cellular: 4 -M200 meter Chương 3: ng T Bào

Trang 4

2

Anten c a BTS ñư c thi t k sao cho ch bao ph trong m t vùng nh t ñ nh tái s d ng t n s trong m ng. Cell: Khái ni m chung (2) Các cell phân thành nhóm g i là Cluster Thông thư ng 1 cluster có 1. Cell: Khái ni m chung (1) Cell là 1 hình l c giác ñ u có chi u dài c nh là R Di n tích c a Cell là S S= Chu vi c a Cell là 6R 3 R 2 R 09:01:11 C u trúc lý tư ng và th c t c a cell Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 5 2. 4. 3.… Cell Vùng bao ph c a 1 cluster g i là footprint Cluster ñư c l p l i trong toàn m ng. 9. Các kênh t n s s ñư c tái s d ng trong các cluster.5/1/2010 2. M i cluster s s d ng toàn b ph t n s c a m ng M i m t Base station ñư c c p phát m t nhóm các kênh ñ s d ng trong m t vùng ñư c bao ph b i cell. Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 6 09:01:11 3 . 7. Nh ng BS k nhau ñư c c p phát các kênh hoàn toàn khác nhau.

2…) th a: i>=1 và i>=j Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 7 3. Quan h gi a N và D D = 3N R i 1 1 2 2 2 3 3 3 09:01:11 N = i2 +ij + j2 j 0 0 0 1 2 0 1 2 3 Chương 3: M ng T Bào i>=1. G i N là s cell c a 1 cluster G i D là kh ang cách gi a 2 cell k nhau s d ng chung 1 t n s . 1. j>=i D sqrt(3)R 3R sqrt(12)R … N 1 3 4 7 9 12 13 … 3 Thông Tin Di ð ng Trang 8 4 . Cluster-Cellular: T ng quát B t ñ u b ng cell ñ u tiên. di chuy n i cell theo tr c x. sau ñó j cell theo tr c y.5/1/2010 3. j là s nguyên dương (0. D = 3N R N = i2 +ij + j2 09:01:11 V i i.

09:01:11 Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 9 3. Cluster v i 3 cell Kh ang cách gi a 2 cell li n nhau là D=3R F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 Cluster: T p h p các t n s khác nhau s d ng trong 1 nhóm các cell. Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 10 F2 F3 F3 F1 F2 Cluster F3 F1 F1 F3 09:01:11 5 . Cluster l p l i b ng cách di chuy n i cell theo tr c x. sau ñó j cell theo tr c y. Cluster v i 1 cell Kh ang cách gi a 2 cell li n nhau là D= 3 R 3 2 R R Nhi u gi a các kênh r t cao.5/1/2010 3.

Cluster v i 7 Cell Kh ang cách gi a 2 cell li n nhau là D = 21 R F5 F2 F3 F1 F4 F5 F3 F1 09:01:11 Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 11 F2 F3 F7 F1 F4 F6 F5 F2 F7 F7 F6 Ví d 1) Tính kh ang cách nh nh t gi a 2 cell s d ng cùng băng t n bi t cell có bán kính 1Km và h s s d ng N = 12? D = 3N R 2) V c u trúc cell v i N = 3 09:01:11 Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 12 6 .5/1/2010 3.

5/1/2010 V c u trúc cell v i N=9 ? N = i2 +ij + j2 D = 3N R 8 5 6 1 4 3 2 7 9 09:01:11 Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 13 4. Nhi u trong thông tin di ñ ng Trong thông tin di ñ ng có các ngu n nhi u chính sau: Nhi u ña ñư ng nh hư ng c a môi trư ng nh hư ng b i t c ñ di chuy n (dropler) Nhi u gi a nh ng phone trong cùng m t cell Nhi u gi a nh ng phone khác cell Nh ng BTS ho t ñ ng cùng t n s 09:01:11 Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 14 7 .

ta có: α Ik = P0 x Dk-α BTS phát công su t như nhau α Là h s suy hao theo hàm mũ.5R Dk R S = P0 x R. Nhi u ñ ng kênh (Co-channel Interference) Nhi u ñ ng kênh (Co-channel Interference) là nh hư ng gi a các cell dùng chung t n s .α Power 3 R 2 09:01:11 Chương 3: M ng T Bào Trang 16 Power α Ik = P0 x Dk-α 8 . 2<α<5 α Thông Tin Di ð ng R 4. h s tái s d ng ñ ng kênh Q ñư c ñ nh nghĩa là: Q nh : dung lư ng cao. Ii là công su t thu t các BTS ñ ng kênh. ta có: SIR = 09:01:11 Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 15 4. Q l n: ch t lư ng truy n t t G i S là công su t thu t BTS mong mu n.α Ik là công su t c a BTS th k.5/1/2010 4. Nhi u ñ ng kênh Q = D/R Trư ng h p N = 7 ta có: Q = D/R = sqrt(3x7)=4. SIR là t l c a S/I.58 S là công su t tín hi u thu mong mu n: S = P0 x R. V i c u trúc cell hình l c giác.

41)2/3 = 6. Gi s h s suy hao ñư ng truy n α = 4 Ta có: SIR = 10log10(S/I) = 18 Q = (6xSIR) α 1 S/I = 101. Tính h s tái s d ng t n s N.48 ~ 7 09:01:12 Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 18 9 .1 = (6x63.1)0.25 = 4.5/1/2010 Downlinks: 1 l p c a 6 Interference 6 nhi u ñ ng kênh li n k S S = 6 I ∑ Ik 1 S = P0 x α Ik = P0 x Dk-α 1 R.α Gi s Dk ~ D v i m i k.α SIR = 6 = 6 -α α α ∑ Dk-α ∑ Dk 1 1 R R.41 N = Q2/3 = (4. ta có: S Qα 1 3N SIR= = 6 = = I 6 6 α ∑ Q-α 1 α Q= 1 (6xSIR) α Ví d 1 H th ng AMPS s d ng ñi u ch FM có SIR = 18dB.8 = 63.

Xác ñ nh SIR (dB) c a h th ng gi s α = 5. Nhi u này xu t hi n do ch t lư ng b l c t n s không t t. Cách gi i quy t: dùng b l c có h s ph m ch t cao ho c tăng kho ng cách t n s gi a các cell k c n. S kênh s d ng th c t = 70 – 6 = 64 N = 64/16 = 4 SIR= S = 6 I α ∑ Q-α 1 1 3N = = 6 6 Qα α Q = (6xSIR) α 1 S/I = (sqrt(3x4))5/6 = 83 SIRdB = 10log10(S/I) = 10log10(83) = 19.1 dB Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 20 10 . T s SIR trong th c t s còn nh hơn do tác ñ ng c a nhi u kênh k 09:01:12 Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 19 Ví d 2 M t h th ng có 70 kênh. M i cell ñư c c p 16 kênh. trong ñó có 6 kênh ñư c s d ng ñ ñi u khi n.5/1/2010 5. Nhi u kênh li n k Nhi u kênh k (Adjacent Channel Interference) gây ra b i tín hi u t các cell k c n (s d ng khác t n s ) ñ i v i MS trong cell ñang xét.

Tách Cell Khi s user trong m t cell tăng lên vư t quá dung lư ng thi t k ban ñ u không có kh năng ñáp ng các d ch v tách cell. Cell trong th c t N i thành ðư ng tr c Thành ph Thông Tin Di ð ng Nông thôn Chương 3: M ng T Bào Trang 22 09:01:12 11 .5/1/2010 6. Áp d ng cho khu v c có m t ñ thuê bao cao Tách cell làm tăng dung lư ng c a h th ng Tăng BTS s tăng chi phí 09:01:12 Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 21 6.

Erlang: Ví d M t kênh thông tin ho t ñ ng 30 phút trong 1 gi .5 Erlang T ng ñài PABX Có hai trung k . như v y lưu lư ng c a PABX này là A = 1 Erlang T ng ñài PABX trên. như v y lưu lư ng là A = 0.h A là lưu lư ng. Ta có: Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 23 09:01:12 7. Xác ñ nh lưu lư ng c a cell ? A = λ. th i gian c a m i cu c g i là 1 phút. λ là s cu c g i trung bình trong m t ñơn v th i gian h là th i gian trung bình c a cu c g i (average callholding time) A = λ. Tính lưu lư ng cu c g i: Erlang BHCA (Busy Hour Call Attempts): S cu c g i phát sinh trong gi cao ñi m c a ngày BHCC (Busy Hour Call Completion): S cu c g i thành công trong gi cao ñi m GOS (Grade Of Service): C p ñ d ch v S cu c g i không thành công GOS = s cu c g i phát sinh Erlang là m t ñ i lư ng không ñơn v ñư c s d ng trong m ng ñi n tho i ñ ño lưu lư ng c a m ng.h = 30x(1/60) = 0.5/1/2010 7.5 Erlang 09:01:12 Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 24 12 . nhưng vào gi cao ñi m có 2 thuê bao s d ng liên t c trong 1 gi A = 2 Erlang M t cell có 30 cu c g i m i gi . xác su t s d ng m i kênh vào gi cao ñi m là 50%.

Erlang-B G i Au là lưu lư ng c a 1 thuê bao G i A là lưu lư ng c a tòan b thuê bao tương ng c a 1 ñơn v thông tin G i U là s lư ng thuê bao tương ng c a 1 ñơn v thông tin A U= Au Erlang-B là công th c tính xác su t yêu c u 1 tài nguyên s b t ch i vì thi u tài nguyên (Xác su t ngh n m ch (blocking) vì thi u thi t b P là xác xu t ngh n N là s tài nguyên (m ch. B % block Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 26 13 . B ng tra Erlang-B: n s m ch.5/1/2010 7. …) A = λh T ng lưu lư ng c a m ch 09:01:12 Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 25 7.

1 cu c g i có th i gian trung bình là 3 phút. Gi s cell ñư c trang b 16 channel và GOS=1%. Xác ñ nh lưu lư ng c a 1 Cell và tính s lư ng thuê bao t i ña 1 Cell có th cung c p? Lưu lư ng 1 user: Au = λ. Ví d M i thuê bao trung bình có 2 cu c g i trong 1 gi .5/1/2010 7.4Erlang S lư ng thuê bao/cell = A/Au = 54 thuê bao 09:01:12 Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 28 14 .01. B ng tra Erlang-B: n s m ch. N=16 Tra b ng ta có: A = 5. B % block Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 27 7.h = 2x(3/60) = 0.1 Erlang GOS = 1% = 0.

ða truy c p Fixed access Channel based MAC protocol FDMA TDMA CDMA SDMA OFDMA Collision recovery Aloha CSMA/CD ISMA MACA Token Trang 29 Random acess Packet based 09:01:12 Thông Tin Di ð ng Collision Avoid Collision Free Chương 3: M ng T Bào 8. ða truy c p c ñ nh ða truy c p (Multiple access) : H tr nhi u hơn 1 kênh thông tin trên 1 tài nguyên vô tuy n FDMA: Frequency Division Multiple Access TDMA: Time Division Multiple Access CDMA: Code Division Multiple Access SDMA: Space Division Multiple Access OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 30 09:01:12 15 .5/1/2010 8.

-cell.2 ða truy c p: FDMA 09:01:12 Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 32 16 .1 ða truy c p: T ng quan Ph hi u qu ? Bps/Hz/Cell ? Linh h at : Multi-rate. -d ch v ? 09:01:12 Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 31 8.5/1/2010 8.

2 ða truy c p: FDMA (2) Chia ph t n s thành các kênh có băng thông b ng nhau Tách kênh b ng cách: M ch l c.3 ða truy c p: TDMA Kênh s s d ng tòan b ph t n s cho 1 timeslot M i user s gán t i 1 timeslot. và kh ang b o v gi a các kênh 1 user/1 t n s t i 1 th i ñi m C n có kênh báo hi u ñ ch n kênh cho thuê bao Gi i h n cho vi c tái s d ng t ns Gi i h n s lư ng thuê bao trên vùng ph sóng 09:01:12 Thông Tin Di ð ng f fn Usern … User4 User3 User2 User1 time Trang 33 f4 f3 f2 f1 Chương 3: M ng T Bào 8. Timeslot ñư c l p l i b i frame Ưu: Ch c n 1 sóng mang cho tòan th i gian Như c: C n ñ ng b chính xác f User1 User2 User3 User4 User5 User6 User7 User1 User2 User3 User4 User5 User6 User7 timeslot Chương 3: M ng T Bào f1 09:01:12 frame Thông Tin Di ð ng … time Trang 34 17 .5/1/2010 8.

5 OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access M i user có 1 nhóm ph c a các nhóm sóng mang s d ng 1 vài timeslot H th ng OFDM s d ng TDMA OFDMA s d ng Time+Freq DMA ⇒ Mô hình 2D 09:01:12 Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 36 18 .5/1/2010 8.4 ða truy c p: CDMA M i User ñư c gán cho duy nh t mã gi ng u nhiên Mã ñư c s d ng t i MS và BTS ñ phân bi t tín hi u c a các user khác nhau Các user có th phát tín hi u ñ ng th i trên cùng 1 t n s Ưu: S d ng ph t n s hi u qu f code time 09:01:12 Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 35 8.

ða truy c p ng u nhiên Nhi u users thông tin v i 1 tr m g c Users g i d li u không thư ng xuyên D li u g i t i th i ñi m b t kỳ/theo slot t0 t1 t2 t1 09:01:12 BTS Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 37 9.5/1/2010 9.1 ALOHA Phát tri n vào nh ng năm70 t i ðH Hawaii B t kỳ thi t b ñ u cu i nào ñ u có quy n phát data mà không c n xem trư c kênh truy n r i hay b n N u gói phát là ñúng thì BTS s phát xác nh n = gói ACK N u Tx không nh n ñư c ACK: Tx gi s là gói v a phát b m t Tx phát l i sau khi ch 1 kh ang th i gian ng u nhiên Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Start Idle Packaging Nh n ACK? No Random delay Trang 38 Yes 09:01:12 19 .

09:01:12 Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 39 9.5/1/2010 9. TX ph i ch Gi m collision so v i ALOHA Ch s d ng khi sensing time >> transmission time (Thông tin v tinh không s d ng CSMA mà s d ng ALOHA V n ñ : User n 09:01:12 Khó khăn v gi i thu t: Phân bi t tín hi u y u & noise Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 40 20 .2 CSMA (Carrier Sense Multiple Access) Nghe trư c khi g i N u kênh “Busy”.1 ALOHA (2) Khó khăn: Ch n th i gian phát l i: Ng n: Tăng t i gi Dài: Lưu lư ng gi m Unslotted ALOHA: Phát gói data t i b t kỳ th i ñi m nào Slotted ALOHA: Phát gói data trong th i gian c a slot.

3 ISMA (Inhibit Sense Multiple Access) N u b n.2 CSMA/CD CSMA/CD: Carrier Sense Multiple Access With Collision Detection 09:01:12 Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 41 9. BTS g i ñi thông ñi p “busy” ñ c m t t c các users g i data V n x y ra collision: Trong khi BTS phát “busy” thì Mobile g i. Ch s d ng khi sensing time >> transmission time (Thông tin v tinh không s d ng CSMA mà s d ng ALOHA V n ñ : User n 09:01:12 Khó khăn v gi i thu t: Phân bi t tín hi u y u & noise Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 42 21 .5/1/2010 9.

Co-Interference MAC: Medium Access Control FDMA: Frequency Division Multiple Access TDMA: Time Division Multiple Access CDMA: Code Division Multiple Access SDMA: Space Division Multiple Access OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access Carrier Sense Multiple Access Inhibit Sense Multiple Access Multiple Access with Collision Avoidance RTS: Request To Send CTS: Clear To Send Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 44 09:01:12 22 . n u Receiver s n sàng nh n. Sender s g i RTS v i chi u dài data mu n g i.4 MACA MACA: Multiple Access with Collision Avoidance Slotted. Các Sender khác khi nh n ñư c RTS thì s im l ng ñ tránh collision v i CTS. tr l i Sender tín hi u CTS v i chi u dài frame s nh n. 09:01:12 Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 43 M t s thu t ng Noice. Interference.5/1/2010 9. các sender khi nghe th y CTS ph i ng ng phát cho ñ n khi Sender g i xong Tránh collision. s d ng Wireless LAN Nguyên t c: Thông báo trư c khi phát data Trư c khi g i data.

CSMD/CD.200 meter Cell-Cluster: n d Nhi u ñ ng kênh Nhi u kênh li n k Erlang.2000 m Pico-cellular: 4 .… 09:01:12 Q &A? Thông Tin Di ð ng Chương 3: M ng T Bào Trang 45 23 . Erlang-B: ð nh nghĩa. TDMA. PP tính ða truy c p c ñ nh (Kênh): FDMA.5/1/2010 10.… ða truy c p ng u nhiên (gói): ALOHA. CDMA.30 km Micro-cellular: 200 . Tóm t t Khái ni m t bào (cell) Macro-cellular: 1 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.