www.alangalangkumitir.wordpress.

com Oleh : Mas Kumitir

1

AJI PAMASA
Wedharing wyata mirid gempilaning piwucal Aji Pamasa
DHANDHANGGULA
1. Mangkya nenggih sastradu nayadhi, tinilingna walering darana, ywa sisip ing pangertiné, janma kudu mituhu, pratélané sapta pracèki, lamun dipun upaya kinemat ing kalbu, samubarang kang linakya, sarwi mapan nora badhé damel tuni, suka tentreming rahsa. Kang ginelar wyataning suyati, tlatènana kang pitung prakara, amrih dadi lantarané, datan gampil kinelun kalulun ing wawatak nisthip, linepat king deksura tinebih panyaru, tan damel pilalaning lyan, kosok-wangsul wèh ayem dasih sadyèki, temah manggih raharja. Apa baya kang pitung prakawis, sinirika cidra lan pitenah, yèku warah kapisané, kaping kalih puniku, dyan sentana ywa dèn alingi, sagung tumindak lupa winastanan luput, ping tiga ywa mawang kadang, pangadilan jinejegna kanthi titi, tan pilih-pilih janma. Catur angger ugering prarepi, tan mélik mèt artaning punggawa, dalah mundhut putrèstriné, dé kaping gangsalipun, aywa nganti anglalarangi, olah pangupajiwa sasamining manu, songgarunggi mring kawula, dèn ugemi pitutur kaping sat niki, pinuntua ing driya. Kang wusana pitutur saptèki, lamun ngambah margining utama, udinen mrih lestariné, nora gampil kayungyun, kapiluyu lampah basiwit, tan remen cacaketan klayan watak margu, sirik cengil pasulayan, anebihi gegelah regeding bumi, nging pedak kautaman. Mangkya kiyé gelaring pangerti, paugeran kang pitung prakara, istingarah munpangaté, piguna mring kang ngluru, dadya tales tanduking karti, prenah prandéné laras salir tindakipun, mahanani kasudibyan, temah kalis watak umbag klawan edir, sinantun paramarta. Pradikané wawaler pratami, kang sinebat cidra lan pitenah, winedhar wiyar tebané, suka serep ing semu, seserepan wiraos prati, damel padhanging prana nebihken bebendu, nuntun mring lempenging lana, istingarah kang tinuju tan nalisir, nalusur woting darma. Pracékané janma luhur kaki, datan arsa guna pasang kala, njijiret sapapadhané, tan bungah lamun nemu, siku dhendha nlikung sasami, nora ngungalken jaja yèn asanès lesu, datan asurak susuka dupi miyat panandhanging sapadhèki, luluh welas nalangsa. Tembung cidra sinawung punagi, ngandhar-andhar winuwus nglengkara, péndah madu mamanisé, nging sapawingkingipun, nggémbol upas kang niniwasi, nukulaken panandhang tuwin tilar latu, raos bentèr nguntar-untar, wisayané karaos awrat ngantebi, lir kanteban antaka. Ywan wus wani nglairken prajangji, poma-poma dipun tetepana, netes sagung pangucapé, nora lèmèr ing wuwus, nguwus-uwus tan ana dadi,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

www.alangalangkumitir.wordpress.com Oleh : Mas Maskumitir

kénging winastan pracoré. watanira suker tan béda wewerri. Poma éling swawi dipun luri. dhemenyar pepénginané. dimèn pana tuduhing Hyang Suksma. 21. lamun maksih linuru. iku teges nggénjah papati. nanging mugen manunggal genah kang tinuju. kanthi wijang kawrat sastracetha. pinurih saged rampungé. lampahnya pindha margu. tundhonipun nalangsa nalisir king wangsu. kasmala binirata. 11. lupa upasing walika. tilar salir manah sonta. kang wus dadi pepesthèné. 20. tlunyar-tlunyur miwah lèlèmèran. nunuwun Hyang Murbèng Suksma. Sasing janmi swawi angupadi. datan uwal king cintaka. Paran nggènira nyepeng sumangi. nilaraken palagan. kanthi nranyak ngrabasa gahi. www. Mangkya cidra tumraping akrami. siyang-ratri tan kendhat nggènipun dhedheku. tékad kang wus pinuntu. tan bosenan nora wegah.com Oleh : Mas Maskumitir . leheng meleng mring pranamya. mokal lamun kalis ing sasanggan. angulati bebener ingkang nayadhi. undhuhané mrawata wèsdhi. wèh sengsem mring tyasing lyan. setya tuhu bekti mring Hyang Murba. 18. mamanisé wisasa. dhépé-dhépé gilig ing prana maniwi. wawataking satriya sirik colong playu. buteng ribeng krodhanya. Kénging winastanan cidra ugi. cidra mring karsèng Ulun. 16. 13. kusungkusung kemrungsung kécalan santi. linepat saking papa. gesang datan piguna. angulari papaka. istingarah gung pangajab temah dadi. tebih saking tutur cidra. tan kablithuk pandulu. rinumpaka ing tembung. titah sawantah jejeré. nanging mamak wawatesé. aywa wudhar tanpa pangaji.alangalangkumitir. 15. prancana tan dèn ugung. istingarah andika manggih basuki. Menggah tuduh ingkang gung utami. susmaya prabaning Hyang abyor cahya kitu. milaur urip iku. 14. Lamun sumanggem tanduking gati. upayanen kanthi sasmreti. tumapak ing lalampahan. ywa gampil mupus tekadé. 17. temah dyusdha niyak wastuti. nginger-inger wawaler mamada sastradu. murih dadya manuswa bisama. amituhu kanthi taliti. datan ngucirèng ngayuda. teguh maring bebahan. karem donya wah malih pangwasa. kang dèn bujung pakareman. angugemi pakaryan kanthi permati. aywa mblasar tumindaké.wordpress. satemah pinitaya. antepana minangka ubaya.com Oleh : Mas Kumitir 2 tetembungan dèn arah jumbuh kang sinaguh. temah ndadra misésa wathi.www. ywa cidra gung pepecehé. 19. jalu gini datan ana béda. tan kéragan mring napsu. tegen rigen pralaga tlatèn miwah tekun. tan cidra ing ubaya. datan lumpuh karana kaot sinanggi. pinétang utang èstinè. ywan rumpil lampahipun. Lamun sirik watak ngadi-adi. basan pranamèng kapi wruh rukem kayungyun. kaanggepa dèrèng nglunasi. nering laku nora léngah. 12. Panjangka kang dadya lenging ati. tumètès kadya kusaré. pranahara jatining manuswa. Jejering titah sawantah kaki. andhepipis ndhelik winengku raos jrih. ngundhuh wusa wisaya dadya mangangi. dipun éling niyat kang utama. ngindhik-indhik pamrihé damel papati. Dipun tlatèn samya angulari. basagita adi wigati. saswih maring Hyang Murba tumus sanggya manu. apesé ngemping lara nyanyadhang bebendu.wordpress.alangalangkumitir. nyahak wewenanging lyan kécalan pakéwuh. tan darbya raos rigung. kang anecep wurukira. gampil sengsem kang katon èdi. nging maujud datan mandheg katamarti. tumus dugèng dalaha.

3 Wanti-wanti peceh parahati. asisipat memengku. burusa lair batiné. abiwadha setya hastuti. kumudu kang kapindhoné. murih bisa sasap ing sasama. adol ati sapa baé. pamurihé saya wigati. parnoh sagung tindakira. amemada sarta ngadili. kang dèn uja tan liya dityasmaraji. brekiti ing sregepira. sumrambah tedhak-turun sapawingkingipun. becik dèn singkirana.alangalangkumitir. dimèn pana warahing luluhur yekti. sengkeraning pralaga datan ana wèstu. myang turangga cukat ing karti. lamun dipun turutana. was maring kakung tuhu. alaning liyan dèn andhar. 31. Tembung sisip sinusup kasisip. rumaketraket sasambé. ngumbar panyatur ala kèh panacadipun. nukulken wijining tikbra. kalima mangabiwadha. manah gampil kayungyun. 23. iku watak katbuta. tentrem ing brayatipun. sadaya samya pinerdya. adhakan dadya tuman angèl mantunipun. 32. apan baya winastan pitenah. lumuh lamun prawadha kalindhih ing semu. kudu unggul binuru. pantang pepes batosira. klayan dhiri pribadya. murih dadi lantarané. dadya gapiting braya ywa mingkuh pakéwuh. catur wala pepindhané. tuhu bekti nggigilut wiyata. 26. katri marem mring jatu.alangalangkumitir. Dipun èmut ma nenem puniki. 25. dupèh èdi ngelam-elami. Poma-poma kenceng dèn cepengi. Sabanjuré winedhar sastradi. basda winewah bumbu. lir karaba muleg ing akasa. kaping paté mawang ring rabi. tumrap priya kang wus balé wisma.com Oleh : Mas Maskumitir . dyatmika neng nayadhi nging sirik salingkuh. dyan pracara ukara datanpa bukti. tansah saswih ring garwa. ping kalih madhep atiné. rongèh tansah walisah. pisan cidra angèl anguwalna. cegah hawa tahen ring prancana. kanem mardawèng budya. jail lampah candhala.wordpress. tan mangabisatya mring raka. jroning gesang punika. dhihin mantep ing pamilihira. kasulistyan aniniwasi. Aywa pisan cidra ing prajangji. katri wus kadi wuru. temah wasa nering prajangji. dhadasar badan lugu. sanès kinarya lalap uraping panyatur. 24. sona ing setyanipun. 29. pinindhakna wawadhah ringkih kaotipun. ririh raras sinuprih katon mrak-ati.www. traping laku minongka manggala. amengangah ngangahangah saya ndadi. Pan wus dadi sasakiding parwi. garwanira dèn papanken rowang padmi.com Oleh : Mas Kumitir 22. samakéyan sasolahé. 28. angrarantam pracéka. www. Kakaroné kasengsem tataki. lamun limpé ngaluyur ramban taruni. dwipangga datan kéguh saguh kang ginayuh. Wawaler tumrap sanggya pawèstri. tilar garwa kapéncut ing liya. kasukan kang binujung atilar pakéwuh. nora ngétang katala sami. temah kalis rubéda. kaya-kaya beciké tan ana sami. Tyang kang remen mbèbèrken wawadi. nyarwètèh kedaling lambé. ngumbar gujeng kucah liring nétra. ancik-ancik kunarpanirèng sasami. lubèr ing sih sarwi ngayomi. tumus harja miwah basuki. tutura angarah-arah.wordpress. anguwusuwus wuwusé. swawi dipun tuladha. 30. mangungsir mrih kasumbaga. Nora béda waler ingkang sami. awit awon pinanggihé. lamun manggya kèh sambé-kalaning margi. 27. siyangratri makarya tan wènten sepi. ngrarakit tembung lunyu.

ing kawurya pranama adamel tuni. sanadyan alit wujudé. Salir wawengkaning janma singgih. kadi brahmana anggepé. 42. yèku manuswa tama. 40. makaten imbanipun lidhah ingkang wèstu. nyembur wisa wisaya aniniwasi. ngenut pangrèhing suksma. nètèsken sarkara soba. temah mbesmi alas gedhé. datan mokal wawalar ndadi. datan lèmèr ngumbar-umbar kata. 44. ilat iku tan béda kadya hagni tuhu. kang dumunung jro jiwaraganirèki. lidhah dipun kendhali tutur tan kalantur. ywan pinekak satuhu. Èmperipun kendhali turanggi. Kadi latu nyalat wreksa langking. saraga gung ngebeki jro tyasirèki. ngalad-alad ambilaèni. 37. 39. 34. wit kasunyatanipun. sakelangkung anggigirisi.com Oleh : Mas Kumitir 33. rurumpakaning wuwus. awiwéka mrih dadya harjaning janmi. sarasati binawa amangastuti. 4 Amemada sisiping sasami. temah gampil dèn kemudhèni. kumawani kumlungkung ngadil-adili. angèmperi panatagami. dipun trapken jroning cangkemira. ilat iku lir wisa mandi. tan mangkono ilatirèki. sumimpang sagung pitenah. pramila kang bisama. kanthi permati empané. nging klawan lidhah ugi nyupatani manu. lir bathang ingkang wus lungsé. 41. tan liya mung Hyang Agung. mring bebener wucaling bremana. sumberipun saking alam raya. angadili sapasapa ingkang wèsdhi. lir jagading kadurakan.com Oleh : Mas Maskumitir . muspra datanpa guna. anderbala mbabar wewerri. 38. kang kagungan gung kasugatin. was winawas kanthi premati. kasereng lir katwara. sinartan manah kang sarjé. kaya-kaya manekung. andhatengaken braminta. buron wana peksi raja-kaya.wordpress. tuwin jumeneng hakimé. www. nora gampil pineper kalamun katrucut. makantar urubipun. ananawur sarawa gé. amangangi kalamun nyenyebar branti.alangalangkumitir. waged dados kabegjan kalamun pituhu. Lir kusara mrentul wanci énjing. lengka kang rinaosna. dyan mujudken pérangan badan kang lengit. lamun linga muwus ngayawara. pindha krodhaning denawa. pasulayan undhuhané. nanging kosok-wangsulira. kasantyan kang dèn bujung. watak asih tan sengkung. 36. dalasan saisining wé. dadya daya ingkang nguripi.alangalangkumitir. parandéné si punggung pambeg wah kumingsun. kang kaajab mung bahagé. nging misésa mring janma. nyata kalangkung lungit ywan kinarya tutut. Poma bisa mapanaken lathi. nora béda gandaning kusana. tumrah badan sakojur tan liya mung manut. nyebar wijining tatu. dadya sangarakalya. kadi hakim kusalanya. tumanduk ring papadha. Klawan ilat padha muji Gusti. mijil king tutuk sajuga. lamun mogèl mobah jroning latha. sung seger tanem-tuwuhé.www. dé manuswa iku sapa. Dipun émut ywan namung sawiji. dhahat karya sangsaya punapi kasumbung. kang dados panènipun. misésa palimirma miwah paring bendu.wordpress. katiwang ing papaka. lamun kalintu trepira. surata siya-siya. Jihwa pindha landheping bedhami. saged kadamel lulut. bacin lamun dèn ambu. mekak hawa laksita juti. dyan sapletik bisa ngambra-ambra. Kang wasisdha tansah angulati. tinalesken wisiking Hyang Suksma. ipat-ipat punapa déné wastuti. Nadyan namung pérangan kang lengit. 35. 43. makaten lidhah sanyata. Angrèh sato teka langkung gampil. ingkang yasa sanggyaning prarepa. ngidung dhikir ing sawayah-wayah.

nora idhep mring dadalan. ukara rinumpaka jroning sekar Pangkur. paribasa babathang dèn kemuli. Lamun ginadhuh wisésa. 46. kang dadya ugering dhatu. kaadilan kang santya. resepna kang satuhu. Pirengwa dipun landhepna. 56. P A N G K U R 48. angèl dipun dandosana. saya ndadi dhumateng wisésa wuru. Aywa pisan darbé sedya. jugar wigar kang kawuri. Mangkya dungkap warah kaping kalih. 55. wus winedhar déning pramudika.wordpress. niyak sagung prarepa. mongka sutra ingkang kinarya salimut. ywa nganti amémérangi. tilingna kanthi luménggé. remen anunggyangtaya. dharaka pramusita. walagang nggènnya lumung ywan datan kapugut. sagung trékah kang cengkah klayan prarepi. Pan wus langkep lingkabing pramodi. prihé sami pinungkurna. ngulari rèh sampurna. awit ageng durakané. dimèn menep jro sarasati. aywa mangu pinidana.alangalangkumitir. angalingi klepataning sentani. 52. pamurih rèh jinejegna. lumèng prabaning nagara. ywa ngalingi luputing sentana. sumrambah kawula dasih. temah sisah lamun katala wus kusup. www. sèstu soba suka wicaga ring dasih. wohira gung rudita. muksapada kang linari. dharaka manggih astuti. dipun ening panampiné. langet langkananing lana.alangalangkumitir. linenggahna sapadha. sanadyanta dudu tuturasing ratu. langkana tan wrin godha. Nilep lepating sentana. ywan gesangipun kastura. 45. nora ngugung dupèh sentananing ratu. amikara dupèh maksih tedhak luhur. Tumarah para sentana. 54. kinuswa gandaning pati.www. poma-poma wicaga dèn ugemi. lebetna manjing kalbu. Kang wasisdha angrèh praja. dinendha sawatara. wus datan kawistara. upayanen paugeran priha tan wur. gegebengan pradika gegyan adi. siningkirna sagung dhasdhi angriridhu. Lumingkabing wawaler puniki. ngreregedi janaloka.com Oleh : Mas Maskumitir . leng lumingling ngluluri pranamya dhani. pringga dhusdha mutawatosi. ingkang murwat klayan kalepatanipun. 53. paraha sanagara. babasan ngingu-ingu. satemah lulus basuki. kalamun datan pakantuk. cepengana ingkang wastu. Murih harjaning puraya. wèh sarsa maring sasama. temah dadya daya basuki. murih kalis king dhuskarta. aywa gampil atilar silastuti. swawi dipun gatosna. wusna anjrah sulurnya angririsaki. 49. sanadyanta nganti brukut. 51. becik tinerapan siku.wordpress. pakeken datan lirwa. dadya ura jroning dhatu. 50. lampahnya aywa dèn ugung. ywa parasama ring manu. sanadyan tumrah ing bandhu. kang gumendhung morang kèhing kintaki. dadya daya paraya salir dhasdhi langut. tikbranira dipun sanggi. menggah warah cidra lan pitenah. ngetrepi jejeging adil. dhusdha pinaring papaka. nanging remen miyala sasing janmi. Ywan pramoda dadya wasa. tetep dugi titi mangsa. piyarsakna gung pasambating kasi.com Oleh : Mas Kumitir 5 leget mring kautaman priyatna ing tembung. 47. wit tan lengkep manira angluluri. Masiya maksih sudara.

Pan wus jamaking manuswa. ambuburu angkara. wus mratobat sanyata. 67. Bangkit nahen sagung hawa. samektakna manah kadya udadi. tyas ura nir waskitha. anjuk risaking nagari. 69. aywa mamang matrapi ingkang kalintu. niyak gegebengan luhur. tundhoné angundhuh tuni. sinikara siya-siya. Kalamun dadi pramuka. ywan amengku wisésa nyakrawati. kascar-yan kalenggahan. kawuri amamalati. Utana lestari begja. bisa akarya papaki. wus samesthi kang lepat pinaring bendu. apracara sagendhingnya. Suka-suka parisuka. andurasa labetipun. Mangkana traping trapsila. 65. pracékaning sentanèki. Aja dupèh kadang raja. tedhak turun dipun ugung. mring pangwasa kapiluyu. mring sentana mirah nggènnya andani. wirahsané bebener duk inguni. Lamun kaladuk énaka. jinarken ngambra-ambra. sung apura kawula ingkang lali. www. dadya pangungsèn sanyata. tyang alit tan ana wani. tyang andèh tan ana wani. 63. binari asuka-suka. kethaha mring donya brana. Aywa wuru mring sarkara. 66. mangka murba wewenang angrèh kasi.alangalangkumitir. ngudi cantya aji mumpung. tandang-tanduk sarwi ngéwan-éwani. katalya ing panggraita.wordpress. 59. 62. nora nilarken papacuh. Poma dipun waspadakna. samudaya kaleresna. nora gingsir kalindhih sagung pamrih. prana winengku ing moksil. dyan loma pangapura. mring asanès siya-siya. acongkak sosongaran. lamun mukti padatan dadya lali. mélik dèn anjuk tebya. pinurih tiningal èdi. 60. nanging baya aywa kalimput ing semu. lamun lepat sengadi datan anahu. ngajak-ajak tingkahipun nyrambahi. kaadilan tan kendhat dipun udi. 61. kupiya ywa kawistara. Nggagadhang éndrasangsara. tumrap kang sami andasih. sinarujuk dyana luput.www. andrawili kasukan ingkang kabujung. tan nayuti sanadyanta tindak luput. nadyanta alit kéwala. 68. kang satiti mulat sisiping tumanduk. sirik nyilibken piala.com Oleh : Mas Maskumitir . lampah dora datan maksi. tumrah kawula sadarum. angandelken maksih dharahing ngaluhur.alangalangkumitir.wordpress. dhateng sanakkadangipun. langking tan ana rega. titis mawas gelitaning prakawis. nalar mulur tan kalantur. andé sangsaraning praja. mamanisé wisésa pinracadi. ical landheping rahsa. kasyang asih kibir edir lawan umuk. dupèh lagya ginadhuhan sendhang madu. panganggepipun kalantur. 64. lumuh pènget myang warah. kadang kawula pan sami. sentana dadya bala. sung ancuta mring bebener datan indung. 58. mring dasih suka andaha. Becik lamun paramarta. pinta-pinta paneraknya. tan ana béda-béda. pinaringan wengan awawatak diyu. 70. sanak kadang dèn uja. Awasna pamawasira. dupèh lelenggah ngaluhur. trékahnya anjurbalani. pinitaya mangrèh jantraning nagri. Prayojana ingkang prama. aywa kalulun ing napsu. wit misésa datan wènten tembung klintu. lepating kadang siningid. basan badrak badan kramu.com Oleh : Mas Kumitir 6 57. nora bener kalamun tan dèn paèlu.

77. murang kèhing pranata. ical jatining rahsa.www. raos lingsem datan darbya. kibir edir jubriya sagung janmi. Saking pasemon wus kèksi. Aywa nganti atatawing. nora béda klayan piwucal karuhun. pinaringken ring sasama. risak sakèhing ukara. bangkit angéntasken karya. kang amiji karsèng Katong. remen narajang papakon. piniji ingkang tuwajuh. bisa dadi kajalomprong. nora luwèh mring panglawung. kawurya tilar talutuh. 81. wus tan wènten silastuti. undhuhané prahara gung sakelangkung. 78. 79. basan tatanem gugrumbul. 75. ASMARADANA 76. sinekar Asmaradani. nglangut nenga namu-namu. catur wengis tumanduk ing sasami. Tanasing janma utami. kosok-wangsul mring sanak-kadang sadarum. winirang lampah dursila. ngugemi sagung wiyata. 73. dharah punapi liya. tan kénging pinitaya. dupèh maksih dharah dhéwé. nora untung rinaketan. panyaruwé tan pinanggya. jinarken amurang tatir. Alelengis sarwi rukmi. rongèh jlalatan ing semu. Kèh tyang sudra ananantya. jroning tyas adil kang dumon. yèku amawang kadang. 7 Angunguja karsèng driya. angajak-ajak sangsara.wordpress. kukuwating anggyanira. kakarèné tan liya sarwi rungsit. tuturasing kretiyasa. iku wateké wong kumprung. winedhar sang twijara. 83.wordpress.alangalangkumitir. tan ana nohan nuhoni. temah angundhuh cintraka. tinilingna pasambat kawlasarsi.com Oleh : Mas Kumitir 71. 82. dupèh sanès sentana. wawantuning taluwanwa. rumaos trahing kusuma. pambeg ladak lumuh anor. pantes dèn pedakana. busana mawa lengkawa. mring pakeken datan andor. kèmbèt awoning sentana. kekeling kang dipunnèni. Latah remen andurkara. linepat salir rencana. Lamun ngrentahken paparing. gumuyu rasan sarwa sru. mahnani gancaring laku. dadya linglung nunjang palang kadé diyu. tiwas tuwas wuntatnya. iku dudu wawantuning pangrèh luhur. Ruruh rentahing andani. andungkap warah katelu. malah mamales ala. nora mawang béda-béda. kukucah gung kamirahan.alangalangkumitir. wasna kaduwung ing kalbu. polah-tingkah sarawéyan. www. waris sentana dèn uja. luput winastan waskitha. tulakang dadya babayu. ngandelken kadang sentana. 74. Urip muspra nir sarkara. tan jetmika ing budya. Dyan kadang lamun tan becik. Boten wurung tumut isin. nanging pasemoning nitya. nanantya datan piguna. ingkang tumrah gesangira. mring bebecik tan anaur. Makaten kababarira. tan pantes sinung kawiryan. nir kretyawan datan kalok. pantes sinudarsana. ywan kaandhar pepeceh kang kaping dwi. 80. 72.com Oleh : Mas Maskumitir . kemarung bobondhotan. menggah lengkeping ukara. kapengkok nora sembada.

Sumimpanga king durniti. bubujeng pamurih kalok. mongka tan pengkuh ing kéwuh. sokur bagé linubèran. mirungga maring sentana. jirèh ingangkat kretyawan. tangginas ngrampungi karya. linenggahken papan éca. tulya kujanapapa. tilar warahing pujangga. béda apa tiyang awon. iku dinadya pramoda. 90. sanadyan sisipat dura. 91. tebih nora tinenga. ngembat wisésa tan saguh. suthik wruh roganing manu. 95. milaur mundur kéwala. becik lamun rumasa. kadang konang binucala. sarujuk jajarah samya. suka-suka sagendhingnya. dumarusa myang diggama. Dipun émut aja dumi. 86. Darbéning lyan dèn talappi. tinengen mung kasukannya. patitis pamawasira. dundum brana duratmaka. 8 Lumingling sagung kajatin. sugal diksura dèn soroh. swawara asih sawegung. twasa kalimput dureta.wordpress. Ywan wus kukumpul nyawiji. lenggah twijara tyang parnoh. sakadang cepeng wisésa. 87. Lagya kalampah samangkin. bisa mengku saniskara. mundhak-mundhak ing pakéwoh. gatosna ingkang sayektos. makarya nora kawaba. Dyan sanès darbé kawanin.www.wordpress. Boten lingsem ing durniti. 97. kasereng nunten kawirya. pandhir dinadya pangarsa. naracak miwah ngrabasa. asanès winiruda. nétra kawuh tan menga. ngembrah dadi taluwanwa. wit paparing tan warata. mawang kadang lamun andon. daruti semunira.alangalangkumitir. Èwon-èwoning wong drengki. kang nandhang wong sanagara. teges sanès trah ngawirya. iku patrapé wong pengung. lamun paparing wisésa. sareng sentana sapunton. nora kawuh ing pangrasa. Tilingna ning ing kawathi. daridya undhuhanipun. mongka lengka twasanira. sung kawiryan maring bandhu. mumpung maksih amisésa. dériti marang sakèhing wong. sanak-kadang mitra-karuh. aywa mawang sentana. guyub ngambah durniminta. morang sakèhing tata. praja dadya puwara. tanpa panitipriksa. bucal lampah tatakya. Kalamun datan sawawi. sarna donya sosoba. nanging sanak-kadangira. singa celak kang kadrasa. 96. Ywa karya tyasing lyan kanin. Kathah-kathahipun janmi. suka dalajat pangkatnya. Dudu patraping wong singgih. 94.com Oleh : Mas Maskumitir . patitis salir pepunton. rèh praja déning babandhu. dèn papanken ing ngarsa. ngangsu kawruh mring tyang blilu. néréndra nir ring sudarsa. 93. manah rupak nora kamot. 89. mung krana maksih sentana. 92. tan béda bebegal lamun. 88. datan kalèntu garjita. garwakara sugih galu.com Oleh : Mas Kumitir 84. kakadang dinadya bala. 85. kang winiyat dupèh bandhu. wuru dhumateng pangwaos. lagya darbé pangawasa. pawingking manggih katala.alangalangkumitir. kawanin suba tan sengkung. pingging sinuba dwija. pilih-pilih ingkang kanon. ing jaman kala katwara. lumrah pinaring pambombong. www.

pantes kalamun linakon. béda dèn anggep mala. iku nyanyadhang pakéwoh. 9 Lamun mangsa kala dugi.alangalangkumitir. datan remen karya pringga. kanthi lungiting pangrasa. Wageda dadya palupi. santun ingkang baureksa.alangalangkumitir. raos mèri ingkang thukul. nora krana maksih bandhu. srakah kethaha lestantun.com Oleh : Mas Kumitir 98. pinurih tan kawistara. muncar-muncar poladannya. sadaya titahing Manon. www. drasa kaleban kasmala. tinaliti kanthi turut. katala katiwang marga. patitis pamawasira. maksih kèmbèt apa liya.www. pundi titiyang pranamya. tan gampil luntur winasoh. nyimpang margining utama. ririsak datarpa duwus. prayoga purugana. nging pinurih énaka. jugar tataning puraya. gendhon rukon tindak dhusta. madhangi kang puru-puru. 110. 104. tekané jaman drubiksa. cinegah lumawan sampun. Kinarya kudhung agami. tulakang panèn kasmala.wordpress. 109. 99. iku winih ingkang awon. nging kasingsal ing budya. kawurya dadya ura. wengis mamalak ing pémut.wordpress. kang nunggil winastan bala. kosok wangsul dyan sentana. ngruwat sanggyaning piroga. mangka wawaton dèn prusa. kadi réwanda saranggon. papakeming puruhita. linimbang-limbang satuhu. maksih tilar wawantunya. sanak kadang dalah yoga. 106. asor ing bubudènira. becik legawa tutulung. mongka gething dhateng liya. sarana suka purba. nanging bener pratikelnya. boten kénging kawa-kawa. 107. marma manah tinarbuka. Saking iring wétan semi. temah puraya tan wèstu. ngungumbar saliting hawa. kasaénan amemengku. iku nora prayoga. kawaba nandukken dardya. Mengker mangsa danawa ji. wuru kayungyun arta. Mlarat donya datan pasti. ngogak-ogak pangu-wasa. lila mardawa ing budya. lilingen kang prakara. Lakon jaman kalasrenggi. Pétanana kang priyatni. mring asanès durcara. remen anyelir sentana. janma paramatatya. ywan lepat tutup tinutup. makatena tiyang kalok. 108. gesang saraga wah kasor. nora maèlu piawon. Mring sasama gardhawari.com Oleh : Mas Maskumitir . Lamun becik mring sawiji. Wus sinerat jro pepesthi. 102. becik lamun saranta. 111. ngimpun-impun sanggya mitra. 101. pratingkahipun tan parnoh. tindakira tan béda. nging paéka kang dèn gémbol. tan ana jrih duraka. tinurut temah kalintu. thukul welas tan pitakon. dredah bangsa padha bangsa. jumbuh turasing ngawirya. nuhoni jejeging pakon. aywa pilih-pilih jalma. 100. tan wastu luhur ing nala. trékahé tiyang candhala. nging pradana pangawruhnya. Nandukna bebener ugi. miling-miling dupèh mitra. suthik nilingken wasita. Nadyan tedhaking acedhis. tan mingkuh saking wawaton. 105. Miyat sudraning sasami. paraya anteng garjita. 103.

Raos tuwuk tan kadarbya. suthik nenengen sudara. 122. 113. panggah datanpa isi. Sinuprih tan morang margi.www. tan luput ginayuha. ngasil-asil donya brana. Wus dadi jamaking janma. jro jaman mengeng puniki. adil sagung prakara. lamun bénjang ana janma. gelaring tanah Jawa. harjaning rastala samya. mung bubujung hartaka. pangiring samya anglulu. wadana ning susmaya. suka pémut mring kang mirong. nubruk buron ingkang ringkya. nora jejeg mring wawaton. gegaran wenang misésa. prakawis mèt donya brana. lepat boten kawistara. mungkul mring Hyang Widi-wasa.alangalangkumitir. paripaos timun wungkuk.wordpress. kinarya imbet kéwala. supé harjaning kawula. 118. pongah awawatak rimong. sasat genthong ingkang ciri. kang dèn bujung tan liya mung kasukannya. 114. Menggah lengkeping kintaki. kaleng-gahan miwah dhatu. nyinyingkur aji pamasa. www. masiya dipun grujuga. pamrih antuk kang dèn sedya. rinumpaka sekar Sinom. sasat Pangéran maraga. tebih tataning nagri. ngrucat salir angkara.com Oleh : Mas Kumitir 10 112. kalayan angudi wadon. tur ginadhuh wisésa. antuk leksa kurang kethi. 121. ingkang lagya amisésa. sugih tan mangéran bandha. toya sablumbang saari. tan mawang kadang satuhu. sambet wyataning twijara. remen lamun pinuja. makaten tyang alit iku. mring gebyar samya kayungyun. datan kasengsem pambombong.wordpress. Piwucal catur puniki. dèn mangsa nora suwala. migati mring sakèhing wong. pupuja ngéntasi karya. 116. mijil saking jro wewengkon.alangalangkumitir. 119. 124. tangèh lamun marema. tindakipun dumarusa. raos lingsem wus kawuri. tilar waspaosing prana. priha tindak tan kalintu. angedirken pangwasa.com Oleh : Mas Maskumitir . kang damel rupaking jangka. tebih mélik cegah napsu. uwal saking lenging widya. adil tuwin paramarta. sudarpa asidikara. Wus tan kapéncut ing daging. dyan kawedhar sakadarnya. agal donya datan kamot. nora mangathik jana. jinugag lingkabing wahyu. ngowos-owos maksih suwung. Pasemonnya ladak edir. mring panguwaos gumendhung. kacetha pupuh lajengnya. Dungkap pungkasing wigati. mangathik kadang myang mitra. dyan mung samrica binubut. 115. Asring dadya ciri wanci. sinambet wedharing weca. mirid karsaning Hyang Katong. Pungkasing jaman dériti. 120. wawarah mangrèh puraya. puluh-puluh iku wataking drubiksa. jro riribed sonya tuhu. wit tan jajag rèh waskitha. saya wantun nerak margi. Tyang kang mlarat datan langking. Tyang pengung mangrèh nagari. pantang lamun dèn badala. S I N O M 123. lirwa wisiking Hyang Manon. Meleng gilig kang dèn udi. sapa wani mancasana. minongka tatadhahnya. 117. manut gaduking nala. alus sakelangkung lembat.

kondhang bangsa ingkang wengis. béda gama dèn cengili. bubujeng buron kang ringkih. mangsah prang mumungsuhan. pinrawasa dèn gaglag kanthi kethaha. kala jiret dèn pasangi. séjé bangsa sinengit.alangalangkumitir. bebener dèn tebihi. dadya wadaling durniti. béda janma ingkang wuru mring pangwasa. Urip dadi salah kaprah. ingkang ngririsak nagari. sak-serik saya ndadi. Ywan lepat gènnya mranata. nora idhep tataning janma utama. 136. blaka manggih antaka. wus ical éwuhing rahsa. welas-arsa pan wus sepi. Tyang alit kadamel tumbal. resik winada tan wasis. jro liliwunging wana. samya ngarah papati. anguntal mangsanirèki. punapa déné upeti. munasika kawula. Tebih saking asih darma. bubujung mulading kapti. wus supé jejeging adil. nenedha sacekapipun. tan nenga gegesing dasih. 132. miruda padhaning manu. mundhut lebon king punggawa. nora kaladuk hawa. gung asor dalajatnya. tan ènget raos manunggil. murba gunging wisésa. sapisan tumunten néndra. kinarya ompaking wisdhi. masgul wit datan pinunjul. dingkik-diningkik sasami. hakim remen wang upeti. babasan grumbul eri. Ical kuncaraning praja.www. akarya ngungun ing ati. praja jugar kawula buyar wuntatnya. pangarem-arem mili. welasarsa wus tebih saking pangrasa. 131. kadya lampah tataki.alangalangkumitir. crah adredah rebat mukti. pangadhuh tan praduli.wordpress. lupa rèhing prawira. rinèmèh jro papaki. puluh-puluh wus dugi lengkeping jangka. pra pangarsa mutusi sukèng tyasira. Becik wantuning walika. waton antuk kang dèn bujung. narajang sagung papali. wah malih kawula sami. nasar antuk astuti. songar dupèh tan ana wantun mamada. bikut gènira nalapi. kang tinengen karemenaning pribadya. Tangané padha candhala. ngangah-angah jroning budi. wengkon samya ambalila. kang tinengen duraka klayan dursila. 135. Remen angalap ruruba. Mangiwut tatandho arta. prawira datan kadarbi. 127. kang badal dipun sirnani. 126. nora barès malah mukti. nganung-anung aji pumpung. temah gesang tansah kogung. tegel tan èwed papati. miturut kang asung arta. tyang mursid sampun sirna. tan éman patining liya. karya uraning pranata. Pawingking ngundhuh dahana. tan pinétang nagara ji. 134. kang jujur nandhang kalantur. puwara kasub jinawi. tan mosik nganti sasasi. trékahing umat puniki.com Oleh : Mas Maskumitir . tumus gesangirèng dasih. dyan ngrebat uriping lyan. ngrèrèndhèt ambancang laku.wordpress. mamak dhumateng gahi. www. ringkih dipun kaniaya. téga roga-ning sasama. 133. Prihatos lamun uninga. tinekuk-tekuk sakarsi. tilar tepaning sami. 130. kecèh wang paribasa. 128. surem madyaning buwana. Angger-angger sinélakan. saking lebeting nagari.com Oleh : Mas Kumitir 11 125. kadya wawantuning diyu. lamun kadhung kaduwung datan piguna. musna lestarining nagri. padha bangsa samya campuh. panguwasa soroh napsu. agahan karem mring donya. wusna samya andon napsu. 129. élok lamun rinasakna.

ipat-ipating Hyang Widi. pindha kukila kapulut. Poma-poma élingana. nyebar wiji tangèh angundhuh wohira. Aja pasrah marang kanca. arsa aso kang sayah. rongèhing manah kadlarung. sengsem kasmaran wanodya. takeran sami dèn suda. babandan dèn adili. kalebet minta pawèstri.alangalangkumitir. supè walering margi.wordpress. kabèh pokal tangèh lugu. punapa déné pawèstri. nenedha tangèh atuwuk.www. pakèwed tan kadarbya. 146. tan émut trapsilèng krami. lamun léna sungkawa nora kuwawa. raos èwed wus sepi. ngandelken kuwasa-nipun. pinitaya dipun aji. tan maèlu pager ayu. wawaler dèn campahi. dupi wus lenggah ngaluhur. linipur saya dhuhkita. sinabarna dadya gugup. sinuyudan kawula. Kalakyan ing jaman ika. temah lulus sempulur kuncaranira. kang mlarat tan pinracaya. kineluh liring pawèstri. tatamba panggah sakit.com Oleh : Mas Kumitir 12 kemarung pindhanira. lir lembu dipun patrapi. asalipun king durniti. mantu lumawan si biyung. nyanyaput nering pangreti. dugèng jangka jaman babaya cintraka. watu timbangan cicir. yèn mangkana ical prabawaning praja. cinongok ing cungurira. ngasag-asag sapinanggih. langkung kathah mapali. ngalèyèh ing pangkonira. wus tan ana kang kénging dipun pracaya. 139. dèn nepken mubal andadi. lamun kena panèn mamala antaka. éwuhaya ing budi. traju ginanjel tan wèsti. babaya tan uninga. ical waspaosing driya. 138. myang liyan gampil mélik. tyang sugih remen ngapusi. langkung kesel kang pinanggih. tan sempulur ginawa dugèng pralaya. Kayungyun mring kasulistyan. 141. 140. parwi dasih ingalap. anak lanang tan bektya.alangalangkumitir. Nahen napsu nora kampah. www.wordpress. nguja mubaling branta. lamun remen luru warih. padharan tansah luwya. Cacat menggahing pangarsa. sinengguh dadya upeti. tilar waskitèng kapti. ngombéya ing belikira. marang bapa mamancahi. Ngombéya maksih dahaga. winada nora malangi. 137. garwa yoga tan pinétang waton bisa. marema ingkang kadarbya. muncar wibawaning prabu. kang dadi walering margi. léna linepas jemparing. mitra tegel angapusi. kasengesem mring sendhanging lyan. tyas meleng ning nyawiji. temahan kénging walat. 142. wenang mundhut babana.com Oleh : Mas Maskumitir . sisimpen datan gadhahi. ngumbar hawa tanpa budi. atataki sawatawis. Becik lamun tinahena. lenging cipta mung juga tinurutana. nir tuladha sumimpang saking pranata. ywa malang tumolèh margi. 143. Atatandho rajabrana. dora cidra salir janmi. 145. 144. suthik mirengna papali. ywa nglurug sanès parigi. tan jejeg kedaling lathi. kadi tyang bodho katali. Rinungrum gampil arentah.

tata. kanthi teges: asmaraning denawa gung = kuwur. kèndel prancana sasambé hastuti = mituhu = tindak. ujar. tingkah.sasakid tahen abiwadha dyatmika = jangji = papacuh.mamak = boten ningali. sastradu darana kemat = linangkung = pracéka. piwucal prancana wathi sonta santi bisama saswih kusaré susmaya kasmala pranahara wisaya kéragan wastuti nayadhi gini mrawata pranama rukem wisasa prahati wasa 1. wisaya prajangji 10. sasakit = ngèlmi = paéka. asih = ebun = suci. langkung = paéka. anteng. rahsa = suci = donga. lampah. panyembah = linangkung = èstri. kalimputan = panembah. ngadhep = turut = susah = nusahi nyisahaken = sadhéngah = cidra = nerak.wordpress. pangalembana www.kucah taruni 24.luri wusa mangangi 20.com Oleh : Mas Maskumitir . kidung panguwuh = wicaksana = tresna. pituhu = prasaben. nyumpet.gati = temen. rigung boten sumerep. asor.sumangi pepeceh wangsu papaka 17. jaler = urakan = èwed. pakèwed = wanara. tembé = priya. wèstu prajangji = crobo = saking tembung ditya-asmara-aji. akal. paekan pandamel awon 13 = rikuh. nglari = manekung = kojah = serat papakem = ukara = sorot. akal = pawèstri. piwucal suyati kalulun = kagubel. prajangji 14. ardi. cengil = ngadhangi. laré èstri = panggodha = weweling = pamuji. paékan. pakèwed = ngrisak. meksa. kethèk = sawer = pepacuh. prati jlèntrèh 8. memala. pitedah = prajangji = siksa = ngupadosi. bingah = risak. punagi = sumpah. akal 9. saèstu.jalu pracoré wèsdhi kapi walika 22. pakéring = jinem. ngampet = ormat.peceh pralaga parnoh dityasmaraji walisah 23. rekah. santosa pracèki = gendam. sampun trawaca 7.alangalangkumitir. yèn 11.com Oleh : Mas Kumitir Werdining Tembung Kawi = serat piwucal nayadhi = sronta. langkung = rereged. kawicaksanan. sunar = sowan. lampah = pandhita = awon.pralaga = prasaben. sampun trawaca 4. kuwagang. mepeti = caket. arda = mangsah.ywan = lamun. boten jenjem = paring kanthi mirah mangabisatya = nèm-nèman pracéka = wawates parwi = tahan. pradika = wedhar. nrajang = serat piwucal = manah linangkung = bénjing. tembung = boten mawi tatanan = panggodha = raos. pracéka = tindak. pandamel awon. celak = hayu. nrajang = ujar. wawaler. wyata = wiyata.wordpress. prarepi = prarepa. paksa = lestantun. tumanduk = dhuwet = kadidéné wisa = guru. nisthip kagulung 3. duraka = kayungyun. tindak. ulah 12. nglarangi wawaler 5.sampun trawaca 13.sastracetha basagita kitu maniwi 19.alangalangkumitir. boten nggatosaken ngrabasa gahi = wawates wata wewerri = lelethek ribeng 16. yektos. margu = kéwan. kaluwihan 2.sampun trawaca 15.sasing dyusdha niyak sastradu pranamya dalaha 21. pitedah.angulari sasmreti katamarti 18.www. sato pedak 6. andhar. puji. pawèstri = redi.

lidhah bedhami = dadamel braminta = susah.alangalangkumitir. kumutug priha = amrih. mbujeng kasumbaga = misuwur. langu wawalar = prahara pineper = dipun peper 41.wisaya = kadidéné wisa surata = tumbal lungit = landhep. meksa dhatu = ratu. pangangen bahagé = begja leget = greget priyatna = wiwéka. wudhar lumèng = sumorot. bingah wicaga = pikekah dharaka = sabar. kapal. raja paraha = praha.mangabiwadha = ngormati. paékan langut = tebih langet = labet langkana = sembada lumingling = mandeng. pinurih 49.braya = brayat. ruwet renteng pracara = wicara. sarèh pramusita = wiyaring manah 45. lancip 39. kawentar 33. murang kintaki = serat 14 www. cipta uger paraya = budi.com Oleh : Mas Maskumitir .kusara = ebun. rena kasantyan = katemenan laksita = lampah juti = awon.wasisdha = wicaksana bremana = pandhita sarjé = sarju. urakan katbuta = kadidéné danawa 32. kasumbung = kawentar pitembungan kawurya = kawingking pranama = mangsah. lembat 27. ucap lengka = pait. gebyar 42. temen kastura = kawelasasih tikbra = susah. kuda lengit = alit 37. kawucal.wordpress.lengit = alit amangangi = nusahi latha = cangkem.kusana = panggènan awon wewerri = lelethek kusala = polah wèsdhi = èwed katwara = danawa 34. ijèn. renteng 53. semi janaloka = jagad rudita = kasisahan 47. pakèwed dhusdha = awoning manah lumung = elung.wawengkan = pikir. kadang dhusdha = awoning manah papaka = siksa dharaka = sabar. kasusahan saraga = susah linga = wicanten.lumingkab = gumelar pramudika = para luhur luménggé = ndhangak prarepi = pitedah 48.pringga = èwed. ngatossarsa = bingah atos soba = saé. tutuk branti = kasisahan sarawa = swara bisama = wicaksana 43. èstu sarkara = madu.jihwa = ilat.tataki = pitedah. piawon awiwéka = prayitna. sumerep 44. weweling pinerdya = pinerdi. gendhis soba = saé.wordpress.turanggi = turangga.wastuti = panyembah 40. sarèh. jangkep langkana = sembada wrin = ajrih wur = ical.kata = tembung.wasisdha = wicaksana parasama = pilih-kasih dhasdhi = piawon. tuhu. samadi 51.morang = ménggok.prarepa = wawaler kasugatin = kamulyan 35. wradin katala = katiwasan kusup = lungsé. pitutur. kawurukan 30. legi.katala = katiwasan mangungsir = amrih. asri.alangalangkumitir. paékan dhuskarta = boten rahajeng 52. kaperdi.sampun trawaca 29.wala = pager.langkep = jangkep pramodi = pramoda. lomba sona = segawon turangga = kapal. adi 46. liman brekiti = semut 28. tumanduk katiwang = kalunta papaka = siksa 36.pramoda = uger-uger wasa = risak. bebrayan 26. tètès sengkung = umuk wèstu = yektos.puraya = kadhaton wicaga = pikekah wastu = estu.com Oleh : Mas Kumitir 25.www.sastradi = serat piwucal 31.wreksa = uwit langking = garing sangarakalya = naraka 38.bandhu = sentana. ugersarasati = budi. manah dhasdhi = piawon. ngaosi mardawa = alus. bingah sarasati = cipta binawa = padhang. nyawang pranamya = manah linangkung dhani = saé. kuda dwipangga = gajah.pirengwa = pamireng santya = penggak. kasèp 50.karaba = kebul basda = tembung tikbra = susah.

dumon = manggèn bangkit = saged 84. agal langking = garing sinikara = dipun sikara 59. kawathi = rahsa.utana = amrih siningid = kaumpetaken 71.alangalangkumitir.www. asor katala = katiwasan 88. usaha 63. kaaras kaambet = kecalan 15 57. nglilingsemi = mambet. sinambi 60. makèwedi = swarga. yektos kujanapapa = sangsara lengka = pait. ndadosaken anjuk = nuju 65. wicaksana papaki = papaka. tinuladha 83. angen-angen kawuh = kaduk tulya = saèstu. priyantun 80. wados suba = kaormatan sengkung = umuk pramoda = uger-uger 91.sarkara = maben.udadi = samodra. lengis = paès lengkawa = téja anor = asor sinudarsana = tinulad.miyala siku 56. twasa = manah. taluwanwa = dalajat awon 81. ngucap panglawung = kasisahan kekeling = sisah. tawing = aling-aling nitya = mripat. wawaler = ngawoni = paukuman = ngumpetaken mikara muksapada sasing mérang kinuswa = nyikara.paramarta = agung ing niyak = nerak pangapunten katalya = kacandhet maksi = sumerep. lumingling = mandeng. siksa 66.éndrasangsara = paéka.andrawili = boten kendhat dasih = kawula andaha = mulasara njurbalani = ambilaèni 62.wordpress. durniti = mengsah.nilep = ipat-ipat. ngadhangi binari = kalayan.wordpress.pramuka = pangarsa. ningali kupiya = ngudi. tingal kawiryan = kamukten. seganten mamang = mangu-mangu 70.rungsit = reribed.badrak = kéré kramu = wadhag. palupi 74. karep dureta = durta. mulya 89. andani = anyaéni kretiyasa = tiyang andon tulakang = sapawingking padamelan.anahu = sumerep. kaluwihan 72. mangertos 69. kretyawan = kaluwihan talutuh = rereged 82. sawawi = sambada saniskara = samukawis ngawirya = ngaluhur. langu twasa = manah. dumi = dumèh dériti = sugal. nyawang kajatin = katemenan garjita = bingah. diksura kawaba = kuwagang 90. legi pracadi = pracaya prana = manah moksil = mélik 61.nahen = nahan.nohan = begja. wuntat = pawingking nanantya = nguwuh 79. risak waskitha = patitis. kanin = tatu kadrasa = kailènan kanon = katingal taluwanwa = dalajat awon 87. bingah swawara = pangajeng sawegung = sadayanipun 86.kalulun = kagubel. temen.enaka = kamuktèn kasi = welas.com Oleh : Mas Maskumitir . kawanin = kakendelan sosoba = kasaénan. paékan andani = anyaèni andèh = éwa 64. kaluhuran 78.prayojana = budi.kascaryan = kasengsem kasyang pracara = wicara. piwucal karuhun = rumiyin pranatan lengkep = jangkep 76.andurkara = ngresahi. pandamel awon dumarusa = ndarung diggama = paéka wiruda = pamrawasa daridya = nistha. mungel anaur = nyaur awon tatir = rahsa. kawula andé = damel.com Oleh : Mas Kumitir anunggyangtaya = mitenah 54. kasisahan 73. awon www. karep 85. delahan = sadhéngah = isin. ngampet andasih = ngawula 68.nanantya = nguwuh.pepeceh = pepacuh. sedya prama = linangkung.alangalangkumitir. raos 75. saé nayuti = malangi.prarepa 55. pangajeng andurasa = nyuwuraken ancuta = tuladha indung = pangling 67.tanas = dhadhasar andor = maiben wiyata = piwucal twijara = pandhita 77. suci cantya = mukti. kasisahan namu-namu = awang-awang silastuti = tuladha. urakan 58. kabuncang ura = bibar.

puraya = kadhaton saraga = susah drasa = mili. mardawa = sabar. palupi = tuladha ngawirya = ngaluhur. mulya puruhita = guru paramatatya = putus ing kaluwihan puru-puru = mangu-mangu piroga = panandhang 107. kawa-kawa = mangu-mangu lungit = landhep. durcara = wicanten awon tulakang = pawingking 101. puja susmaya = suci. sampun trawaca 119. jinem. singgih = inggil. réwanda = kethèk saranggon = sagrombolan dhasta = awon 108. langking = garing 116.wordpress. lancip 102. sampun trawaca 122. sampun trawaca 124. sampun trawaca 16 www. sonya = sepi. sudarsa = tuladha tatakya = tapa. drubiksa = buta wasita = piwucal 109. kalangkung 115. tingkah dura = awon. sampun trawaca 118. angen-angen pradana = sugih 105. sampun trawaca 121. tallapi = mendheti kawirya = luhur.alangalangkumitir. donya dhatu = ratu prana = manah 113. ènget pranamya = manah linangkung parnoh = crobo paraya = budi. nglengkara 98. risak garwakara = deksura. durniti = lampah awon wisdhi = sedya 127. sarèh 106. tidhem 117. sampun trawaca 110. acedhis = lethek. dériti = sugal. dumarusa = ndarung hartaka = bandha. sampun trawaca 120. sampun trawaca 111. dharidhis 103. sampun trawaca 114. pakèwed kawaba = kuwagang dardya = asih 100. sampun trawaca 125. jangkep saranta = sabar. kintaki = serat 123. aso 104. puraya = kadhaton wèstu = lestantun 112. sasakit datarpa = boten mawi duwus = tepis katala = katiwasan 99. mukti 95. sanget kasmala = memala. durniminta = margi/tenger awon soroh = ambabarang puwara = bibar. kawuh = kaduk roga = panandhang 97.www. gardhawari = silih-asih pringga = èwed. sugal galu = pracéka 96. kretyawan = kaluwihan twijara = pandhita parnoh = crobo dwija = guru 93. wastu = èstu. priyatni = wiwéka.alangalangkumitir. luhur mirungga = miji andon = ulah.com Oleh : Mas Maskumitir . diksura sudarpa = kalangkunglangkung sidikara = pujamantra. nglampahi 94.wordpress. manah garjita = bingah.com Oleh : Mas Kumitir 92. sampun trawaca 126.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful