DANH MỤC CÁC QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

STT Ký hiệu quy chuẩn

Tên quy chuẩn

Cơ quan ban
hành

Số văn bản &
ngày ban hành

QUY CHUẨN VỀ XÂY DỰNG

1

Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam –
Bộ Xây dựng
Tập I

2

Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam –
Bộ Xây dựng
Tập II & III

3

Quy chuẩn hệ thống cấp thoát
nước trong nhà và công trình

Bộ Xây dựng

Quy chuẩn xây dựng công trình
để đảm bảo người tàn tật tiếp cận Bộ Xây dựng
sử dụng
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Các công trình xây dựng sử dụng Bộ Xây dựng
năng lượng có hiệu quả

4

QCXDVN 01:2002

5

QCXDVN 09: 2005

6

QCXDVN
01:2008/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
quy hoạch xây dựng

Bộ Xây dựng

7

QCXDVN
05:2008/BXD

Nhà ở và công trình công cộngAn toàn sinh mạng và sức khỏe

Bộ Xây dựng

8

QCVN
02:2009/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
số liệu điều kiện tự nhiên dùng
trong xây dựng

Bộ Xây dựng

9

QCVN
08:2009/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
công trình ngầm đô thị

Bộ Xây dựng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
Quy hoạch xây dựng nông thôn

Bộ Xây dựng

10 QCVN 14:2009/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
phân loại, phân cấp công trình
Bộ Xây dựng
11 QCVN 03:2009/BXD
xây dựng dân dụng, công nghiệp
và hạ tầng kỹ thuật đô thị
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
12 QCVN 07:2010/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật Bộ Xây dựng
đô thị

13

QCVN 11 :
2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
xây dựng lưới độ cao

682/BXD-CSXD
14/12/1996
439/BXD-CSXD
25/09/1997
47/1999/QĐ-BXD
21/12/1999
01/2002/QĐ-BXD
17/01/2002
40/2005/QĐ-BXD
17/11/2005
04/2008/QĐ-BXD
03/04/2008
09/2008/QĐ-BXD
06/06/2008
29/2009/TT-BXD
14/08/2009
28/2009/TT-BXD
14/08/2009
32/2009/TT-BXD
10/09/2009
33/2009/TT-BXD
30/09/2009
02/2010/TT-BXD
05/02/2010

Bộ Tài nguyên và 11/2008/QĐ-BTNMT
Môi trường
18/12/2008

QUY CHUẨN VỀ MÔI TRƯỜNG
Bộ Tài nguyên và 16/2008/QĐ-BTNMT
Môi trường
31/12/2008
Bộ Tài nguyên và 16/2008/QĐ-BTNMT

1

QCVN
08:2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng nước mặt

2

QCVN
09:2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng nước ngầm

3

QCVN
10:2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng nước biển ven bờ

31/12/2008
Bộ Tài nguyên và 16/2008/QĐ-BTNMT
Môi trường
31/12/2008

4

QCVN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

Bộ Tài nguyên và 16/2008/QĐ-BTNMT

Môi trường

1/3

11:2008/BTNMT 5 QCVN 12:2008/BTNMT 6 QCVN 13:2008/BTNMT 7 QCVN 14:2008/BTNMT 31/12/2008 nước thải công nghiệp chế biến Môi trường Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 16/2008/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và nước thải công nghiệp giấy và bột Môi trường 31/12/2008 giấy Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bộ Tài nguyên và 16/2008/QĐ-BTNMT nước thải công nghiệp dệt may Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt Môi trường 31/12/2008 Bộ Tài nguyên và 16/2008/QĐ-BTNMT Môi trường 31/12/2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 16/2008/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật Môi trường 31/12/2008 trong đất 04/2009/TT – BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bộ Y tế 9 QCVN 01:2009/BYT chất lượng nước ăn uống 17/06/2009 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 16/2009/TT-BTNMT QCVN 05: Bộ Tài nguyên và chất lượng không khí chung 10 2009/BTNMT Môi trường 07/10/2009 quanh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 16/2009/TT-BTNMT QCVN 06: Bộ Tài nguyên và một số chất độc hại trong không 11 2009/BTNMT Môi trường 07/10/2009 khí chung quanh QCVN 07: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bộ Tài nguyên và 25/2009/TT-BTNMT 12 2009/BTNMT ngưỡng chất thải nguy hại Môi trường 16/11/2009 8 QCVN 15:2008/BTNMT 13 QCVN 19:2009/BTNMT 14 QCVN 20:2009/BTNMT 15 QCVN 21:2009/BTNMT 16 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học 25/2009/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 16/11/2009 QCVN 22:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện 17 QCVN 23:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng Bộ Tài nguyên và 25/2009/TT-BTNMT Môi trường 16/11/2009 25/2009/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 16/11/2009 18 QCVN 24:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 19 QCVN 25:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn 20 QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 21 QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 22 QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế 25/2009/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 16/11/2009 25/2009/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 16/11/2009 Bộ Tài nguyên và 25/2009/TT-BTNMT Môi trường 16/11/2009 25/2009/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 16/11/2009 Bộ Tài nguyên và 39/2010/TT-BTNMT Môi trường 16/12/2010 Bộ Tài nguyên và 39/2010/TT-BTNMT Môi trường 16/12/2010 Bộ Tài nguyên và 39/2010/TT-BTNMT Môi trường 16/12/2010 2/3 .

AN TOÀN LAO ĐỘNG & PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 12/2008/QĐ-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bộ Công thương 1 QCVN01:2008/BCT an toàn điện 17/06/2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 54/2008/QĐ-BCT QCVN QTĐkỹ thuật điện – Tập 5 : Kiểm định Bộ Công thương 2 5:2008/BCT 30/12/2008 trang thiết bị hệ thống điện 23 QCVN 29:2010/BTNMT 3 QCVN QTĐ6:2008/BCT 4 5 6 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện – Tập 6 : Vận hành.Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 39/2010/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và nước thải của kho và cửa hàng Môi trường 16/12/2010 xăng dầu QUY CHUẨN VỀ CƠ. Thương binh và Xã hội 30/12/2008 64/2008/QĐ-BLĐTBXH 27/11/2008 07/2010/TT-BXD Bộ Xây dựng 28/07/2010 3/3 . sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về QCVN QTĐkỹ thuật điện – Tập 7 : Thi công 7:2008/BCT các công trình điện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về QCVN an toàn lao động nồi hơi và bình 01:2008/BLDTBXH chịu áp lực Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về QCVN 06:2010/BXD an toàn cháy cho nhà và công trình Bộ Công thương 54/2008/QĐ-BCT 30/12/2008 54/2008/QĐ-BCT Bộ Công thương Bộ Lao động. ĐIỆN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful