Nguyin Ha Duong - L(YPDTVT4 - Khoa 41

Do an tot nghi~p

Ph an I :T6ng quan mang thong tin di dQng GSM

tuthienbao.com
1.1 Tang quan m~ng GSM Can hinh mang GSM : SS

CHlfONG 1 CAU TRUC MANG GSM

,

r---""""'"
ass
............................. bao Truyen
-Truyen hru IUQ'Ilg

/

BSS BSC

Hinh 1.1 Cdu true mang GSM

tuthienbao.com
4

Trung tam khai thac va bao dmmg ISDN : Mang so lien ket da dich V1. 5 .l. Mi)t bi) dieu khi~n tram goc (BSC) dieu khien met nhom BTS.com a a • Bi) dang ky dinh vi thmmg trti (HLR) chua cac thong tin ve thue bao nhu cac dich V1.l b6 sung.Bi) ghi nhan dang thiet bi MSC : Mobile Switching Central .Nguyin Ha Duong .l PSTN : Mang di~n thoai mat dat cong ci)ng CSPDN : Mang chuyen mach so cong ci)ng theo mach PLMN : Mang di di)ng mat dat cong cong MS : May di di)ng H~ thong GSM dUQ'cchia thanh h~ thong chuyen mach (SS hay NSS) va h~ thong tram goc (BSS). MSC dieu khien cac cuec gQi den va tir mang chuyen mach dien thoai ceng ci)ng (PSTN).Trung tam chuyen mach cac nghiep V1. mang so lien ket da dich V1.l (ISDN). H~ thong dUQ'c thirc hien nhu mi)t mang gom nhieu 0 vo tuyen canh nhau d~ cimg dam bao toan bi) vimg phu song clla vimg phuc V1.H~ thong tram goc BTS : Base Television Station .L(YPDTVT4 .Dai dieu khien tram goc MS : May di di)ng OSS :Operating and Surveilance System . mang di di)ng mat dat ceng ci)ng (PDN) va co th~ la cac mang rieng. 0 mang cfing co met so cac co sa dfr lieu d~ theo doi nhu : tuthienbao.H~ thong chuyen mach AUC: Trung tam nhan thirc VLR : Bi) ghi dinh vi tarn tru HLR : Bi) ghi dinh vi thuong tru EIR: Equipment Identified Reader . cac thong so nhan thuc va thong tin ve vi tri cua MS.Dai vo tuyen goc BSC : Base Station Control . OMC : Operating and Maintaining Central. M6i 0 co mi)t tram vo tuyen goc (BTS) lam viec mi)t tap hQ'P cac kenh vo tuyen. Cac kenh nay khac vOi cac kenh dUQ'csit dung cac o Ian c~n d~ tranh nhieu giao thoa.Khoa 41 Do an tot nghi~p Trong do: SS: Switching System . BSC dieu khien cac clnrc nang nhu chuyen giao va dieu khien ceng suat. Mi)t trung tam chuyen mach cac nghiep vu di di)ng (MSC) dieu khi~n met so BSC.l di di)ng BSS : Base Station System .H~ thong khai thac va giam sat.

1. Vimg phuc v"_. No cho phep MSC ki~m tra su hop I~ cua thiet bi. 1. Vimg dinh vi. Chtre nang ciia AUC la cung cap cho HLR cac thong so nhan thirc va cac khoa mat rna d~ sir dung cho bao mat. Day la noi thuc hien chuc nang hoi dinh tuyen cuec gQi cho cac ket cuoi di dQng.2 Cau true dja a h~ Iy eua manq MQi mang di~n thoai deu can mQt cau true nhat dinh d~ dinh tuyen cac cuec gei vao den t6ng dai can thiet va cuoi cimg den thue bao bi goi. • • Thanh ghi nhan dang thiet hi (EIR) duqc noi vOi MSC qua met dUO'ngbao hieu. H~ thong khai thac va h6 tro (OSS) duqc noi den tat ca cac thiet bi thong chuyen mach va noi den HSC. a GMSC PLMN / x PLMN/I I I I . HQ ghi dinh vi tam tru (VLR) : la met co sa dn lieu chua thong tin ve tat ca cac MS hien dang phuc V"_ clla vimg MSC. . M6i MSC co met VLR. Ve mat dia - Iy mQt mang di dQng gom : Vimg m~ng. Trong mang di dQng cau true nay rat quan trong do tinh hru thong clla cac thue bao trong mang.0 (Cell). Vung m~ng Cac dirong truyen gina mang GSM/PLMN va mang PSTN/ISDN khac hay cac mang PLMN khac se mire t6ng dai trung ke quoc gia hay quoc teo Trong met mang GSM/PLMN tat ca cac cuec gQi ket cunl di dQng deu duqc dinh tuyen den met t6ng dai vo tuyen c6ng (GMSC). GMSC lam viec nhu met t6ng dai trung ke vao cho GSM/PLMN.L(YPDTVT4 .Khoa 41 Do an tot nghi~p • Trung tam nhan thuc (AUC ) duqc noi den HLR.Nguyin Ha Duong .

a a 7 .L(YPDTVT4 . 0 la met vimg bao phu vo tuyen dUQ'c mang nhan dang bang nhan dang 0 to an cau (CGI .0 (Cell) Vimg dinh vi duoc chia thanh met so o. a 4. Vung dinh vi (LA: Location Area) .. . Cac vimg GSM co moi quan h~ chat che vOi nhau. Moi quan h~ giira cac vimg cua GSM dUQ'cth~ hien hinh 1. MSO'lvuRua Hinh 1. H~ thong co th~ nhan dang vimg dinh vi bang each sir dung nhan dang vung dinh vi LAI (Location Area Identity).Cell Global Identity).. Tram di dQng iI! nhan dang mQt 0 bang each sir dung rna nhan dang tram goc (BSIC . 3. D~ dinh tuyen mQt CUQC gQi den thue bao di dQng. MQt vimg mang GSM/PLMN vu MSC/VLR.2 Vung mang GSMIPLMN : Ctic dllirng cdc mang khac nhau .com a a M6i vimg phuc VI} MSC/VLR dUQ'cchia thanh mQt so vimg dinh vi.Khoa 41 Do an tot nghi~p x 2. Vimg dinh vi co th~ co met so 0 va phu thuec vao mQt hay val BSC nhung no chi thuoc mQt MSC/VLR. Vimg phuc VI} la bQ phan cua mang duoc dinh nghia nhu met vimg rna do co th~ dat den mQt tram di dQng nho viec tram MS nay dUQ'cghi lai met bQ ghi tam tru. Vimg dinh vi dUQ'ch~ thong sir dung d~ tim met thue bao dang trang thai hoat dQng.3.Base Station Identity Code). Vung phuc vu : Vimg phuc VI} la bQ phan cua mang dUQ'c met MSC quan IY. Vimg dinh vi la met phan cua vimg phuc VI} MSC/VLR rna do met MS co th~ chuyen dQng iI! do rna khong can cap nhat thong tin ve vi tri cho tling dai MSCNLR dieu khien vimg dinh vi nay._----_ va mang a a dUQ'cchia thanh mQt hay nhieu vimg phuc tuthienbao. ----_. dmmg truyen qua mang se noi den MSC a vimg phuc VI} MSC noi thue bao dang a. Vimg dinh vi nay la vimg rna do met thong bao tim gQi se dUQ'cphat quang ba d~ tim MS bi gol.Nguyin Ha Duong .

3 Vi d1:lve'phan cap cdu true dia lj cua mang di dt)ng cellular (GSM) 1. Chang han SS co th~ sir dung mang bao hieu kenh chung so 7 (CCS 7).1c khien boi m9t MSC) dieu Vung dinh vi (Vung dinh vi va tim gc:>i) Cell (0) (vung co mot tram gec rieng) Do an tot nghi~p Hinh 1. Vi~c giao tiep vOi mang ngoai d~ dam bao thong tin cho nhfrng ngum sir dung mang GSM doi hoi c6ng thich ung ( cac clurc nang tmmg tac IWF :Interworking Function ). MSC tlnrong la m()t t6ng dai IOn dieu khien va quan Ii m()t so cac b() dieu khien tram goc o SS clnrc nang chinh chuyen mach chfnh dUQ'cMSC thirc hien.3 H~ thong chuy~n mach (SS .1 Trung tam chuyln macb cdc nghiep V1:l i dt)ng (MSC . nhiern VI} 8 . SS cfing can giao tiep vOi mang ngoai d~ sir dung cac kha nang truyen tai clla cac mang nay cho viec truyen tai so lieu cua ngum sir dung hoac bao hieu gifra cac phan tir clla mang GSM. 1. Clnrc nang chlnh cua SS la la quan Ii thong tin gifra nhfrng nguot sir dung mang GSM vOinhau va vOimang khac.Khoa 41 Vung pbuc vu GSM (tat ca cac m/O'cthsnh vien) Vung phuc vu PLMN (mot hay nhieu vung 0 mot ruroc) Vung phuc vu MSC (vung dL1<.Mobile Service d Switching Centre) chinh cua MSC la dieu phoi viec thiet lap cuec gol den nhfrng nguol sir dung mang GSM. M()t mat BSC giao tiep vOi h~ thong con BSS.Nguyin Ha Duong .Switching Subsystem) H~ thong chuyen mach bao gom cac chuc nang chuyen mach chinh cua GSM cfing nhir cac co sa dfr li~u can thiet cho so li~u thue bao va quan Ii di d()ng ciia thue bao. mat khac giao tiep vOi mang ngoai dUQ'cgol la MSC c6ng.L(YPDTVT4 .3. mang nay dam bao hoat d()ng tuong tac gifra cac phan tir ciia SS trong nhieu hay met mang GSM.

• Nhan dang cua thue bao di dQng tam thci (TMSI). IWF co th~ dUQ'cthirc hien trong cung clnrc nang MSC hay co th~ thiet bi rleng. Cac thong tin lien quan den viec cung cap cac dich VI} vien thong dUQ'chru gift HLR khong phu thuec vao vi trf hien thei cua thue bao. khong tra 1m . Moi MSC co mQt VLR. • Nhan dang vung dinh vi (LAI).2 Bi) ghi dinh vi thuong tru (HLR . • So luu dQng clla tram di dQng (MSRN).Nguyin Ha Duong .3. Co th~ coi VLR nhu met HLR phan bo. No cho phep ket noi vOi cac mang : PSPDN ( Packet Switched Public Data Network : mang so lieu ceng cQng chuyen mach goi ) hay CSPDN ( Circuit Switched Public Data network : mang soli~u cong cQng chuyen mach theo mach) .3 Bi) ghi dinh vi tam trti (VLR . Cac thich img nay duoc gol la cac chtrc nang tuong taco IWF ( Interworking Function ) bao gom mQt so thiet bi d~ thich irng giao tlurc truyen d~n.3. SS bao gom ca cac co dft lieu. Neu sau do MS muon thirc hien met cuoc goi. truong hop hai giao tiep gifta MSC va IWF dUQ'cd~ rna.. VLR se co tat ca cac thong tin can thiet d~ thiet lap cuec goi rna khong can hoi HLR. 9 . a a 1.Khoa 41 Do an tot nghi~p (BSC). roi.Visitor Location Register) VLR la co dft li~u thrr hai trong mang GSM. sa a 1.Home Location Register) Ngoal MSC.L(YPDTVT4 . sa a a Dft lieu b6 sung dUQ'chru gift • a HLR gom : Tmh trang cua thue bao (ban. no cung ton tal khi cac mang khac chi don thuan la PSTN hay ISDN. Thmmg HLR la mQt may tinh dung rieng khong co kha nang chuyen mach nhirng co kha nang quan Iy hang tram ngan thue bao. Ngay khi MS hru dQng vao met vung MSC mOi.. Dong thei HLR se dUQ'cthong bao la MS dang vung phuc VI} nao. D~ ket noi MSC vOi mQt so mang khac can phai thich trng cac d~c di~m truyen d~n clla GSM vOi cac mang nay. ). VLR lien ket vOi MSC se yeu cau soli~u ve MS nay tit HLR. HLR cling chua cac thong tin lien quan den vi trf hien thei Clla thue bao. No dUQ'cnoi vOi met hay nhieu MSC va co nhiem vu hru gift tam thei so lieu thue bao cua cac thue bao hien dang nam trong vung phuc VI} cua MSC tuong ung va dong thei hru gift so lieu ve vi trf ciia cac thue bao noi tren rmrc dQ chinh xac hon HLR. MQt t6ng did MSC thich hop cho met vung do thi va ngeai 0 co dan cu vao khoang met trieu (vOi mat dQ thue bao trung binh ). MQt chirc nang con ciia HLR la nhan dang trung tam nhan thirc AVC rna nhiem vu cua trung tam nay la quan Iy an toan soli~u clla cac thue bao dUQ'cphep.

4 Tting dai di dt)ng cting (GMSC . a a 1.Nguyin Ha Duong . Qua trmh nhan thuc di~n ra nhu sau : 10 .5 Trung tam nhan thuc (AUC -Authentication Center) Trung tam nhan thuc AVC co chuc nang cung cap cho HLR cac thong so nhan thuc va cac khoa mat rna. D~ vay. HLR. Ki) • RAND. Ve phirong dien kinh te khong phai bao gio tling dai cling ciing dimg rieng rna thmmg dUQ'cket hop vOi MSC. Cac tling dai cling co nhiem VI} lay thong tin ve vi tri ciia thue bao va dinh tuyen cuoc gol den tling dai dang quan Iy thue bao thei di~m hien thm ( MSC tam trti ). SRES. SRES va Kc cung dUQ'cdua den HLR nhu mf)t bf) ba. VLR. 1. Mf)t bf) ba (RAND.L(YPDTVT4 . AVC chii yeu chua mf)t so cac may tinh ca nhan gQi la PC .AVC dUQ'ccoi nhu met thiet bi vao/ra (I/O). • RAND va Ki dUQ'Csir dung d~ tinh toan tra 1m dUQ'Cmat hieu (SRES) va khoa mat rna (Kc) bang hai thuat toan : o SRES o Kc = A3 (RAND. mroc het cuoc gQi phai dUQ'C dinh tuyen den met tling dai cling dUQ'cgQi la GMSC rna khong can biet hien thm thue bao dang dau.Khoa 41 Do an tot nghi~p Cac clnrc nang VLR thuong dUQ'clien ket vOi clurc nang MSC. Tling dai cling co met giao dien vOi cac mang ben ngoai thong qua giao dien nay no lam nhiem vu cling d~ ket noi cac mang ben ngoai vOi mang GSM. Cac bf) ba nay dUQ'c coi nhu la so lieu lien quan den thue bao. Trong AVC cac buoc sau day duoc tlnrc hien d~ tao ra bf) ba : • Mf)t so ngau nhien khong th~ doan dUQ'c(RAND) dUQ'ctao ra. a PC . D~ thiet lap mf)t cunc gQi den ngum sir dung GSM.Gate MSC) SS co th~ chua nhieu MSC. truoc het cac tling dai cling phai dna tren so danh ba cua thue bao d~ tim dung HLR can thiet va hoi HLR nay.AVC d~ tao ra cac bf) ba va cung cap cluing den HLR. Qua trlnh nhan thuc se luon di~n ra m6i Ian thue bao truy cap vao mang ciia h~ thong. Trung tam nhan thuc lien tuc cung cap cac bf) ba cho tirng thue bao.3. Ngoai ra tling dai nay cling co giao dien bao hieu so 7 ( CCS 7 ) d~ co th~ tuong tac vOi cac phan tir khac ciia SS. hoa mat rna (Kc) ) dUQ'csir dung d~ nhan thirc mf)t cuoc gQi d~ tranh tnrong hop Card thue bao (Card thong minh) bi mat.3. Ki) = AS (RAND. it nhat phai luon co met bf) ba mOi (cho met thue bao) HLR d~ luon co th~ cung cap bf) ba nay theo yeu cau cua MSC/VLR.

5. thl Kc tir bQ ba rna da dUQ'C dinh truoc du se dUQ'cgirl t6i BTS. 1.Khoa 41 Do an tot nghi~p VLR co tat ca cac thong tin dUQ'cyeu cau d~ thuc hien qua trlnh nhan thuc (Kc. c MQt so h~ thong yeu cau nhieu kha nang ciia IWF han cac h~ thong khac. RAND). cimg v6i RAND nhan dUQ'ctir VLR. RAND) duoc hru giu trong VLR. BQ ba (Kc. 2. 4. 11 . MS girl SRES khong rna hoa t6i VLR. t S1}' huyen d6i giao tlnrc. Cac d~c di~m co ban clla IWF gom : • • S1}'hich hop toc dQ du lieu. SRES. Neu hang khai thac co mang bao hieu nay rieng thi cac di~m chuyen giao bao hieu ( STP : Signaling Transfer Point) co th~ se la met bQ phan cua SS va co th~ dUQ'C thirc hien iJ cac di~m nut rieng hay trong cung mQt MSC tuy thuec vao hoan canh kinh teo Tuong tu mQt nha khai thac GSM cung co th~ co quyen thuc hien mQt mang rieng d~ dinh tuyen cac cuec gQi giua GMSC va MSC hay tham chi dinh tuyen cuec gQi ra den di~m gan nhat triroc khi sit dung mang co dinh.Nguyin Ha Duong . VLR girl RAND qua MSC va BSS t6i MS (khong dUQ'crna hoa). S. Dung Kc.L(YPDTVT4 . se tinh toan cac gia trl cua SRES va Kc.Interworking Function) IWF cung cap chirc nang d~ dam bao h~ thong GSM co th~ giao tiep v6i nhleu dang khac nhau ciia cac mang so li~u tu nhan va ceng cQng dang dUQ'csit dung. May di dQng tinh toan Kc tir RAND va Ki (Ki iJ trong SIM) bang thuat toan AS. CCS7 PhI} thuec quy dinh ciia tirng mroc. mQt hang khai thac GSM co th~ co mang bao hieu CCS 7 rieng hay chung. Neu hai gia tri nay la phu hop thl nhan thirc la thanh congo 6. SRES. Trong VLR gia trl clla SRES dUQ'cso sanh v6i SRES rna nhan dUQ'C tir may di dQng. 7. dieu nay phu thuec vao mang rna IWF dUQ'cnoi t6i. 3. Neu rna hoa dUQ'csit dung. 1. thuat toan A5 va so sieu sieu khung su rna hoa giira MS va BSS bay giO'co th~ xay ra qua giao dien vo tuyen.6 Chta: nang tuang tdc (IWF .3. Neu cac thong tin nay khong san co iJ VLR thl VLR se yeu cau chung tir HLR / AUC. MS sit dung cac thuat toan A3 va AS va tham so Ki dUQ'Chru giu trong SIM card clla MS.

Khoa 41 Do an tot nghi~p Ltic nay cac t6ng dai qua giang ( TE :Transit Exchange) co th~ se la rnf)t bf) phan ella mang GSM va co th~ dUQ'ethirc hien nhu rnf)t nut dirng rieng hay ket hop vOi MSC. Cac chirc nang chinh ella BTS la : • • Bien d6i truyen d~n (day d~n .vo tuyen). anten va xir Ii tin hieu d~e tho eho giao dien vo tuyen. • Phan tap anten. • Dong bf) thei gian. BSS giao dien true tiep vOi cac tram di df)ng ( MS ) thong qua giao dien vo tuyen. nhirng efing co th~ dat each xa BTS va tham chi trong nhieu trtrong hop dUQ'ed~t gifi'a BSC va MSC. BSS efing phai dUQ'edieu khien va vi v~y no duoc dau noi vOi OSS. 1.1 Tram thu pha: goc (BTS . 1. BSS bao gorn hai loai thiet hi : BTS giao dien vOi MS va BSC giao dien vOi MSC. M~t khac BSS thuc hien giao dien vOi cac t6ng dai SSe Tom lai BSS thirc hien dau noi cac MS vOi t6ng dai va nho v~y dau noi nhtrng nguot sir dung cac tram di df)ng vOi cac nguot sir dung vien thong khac.4. TRAU la met bf) phan ella BTS. • M~t rna. 12 . Cac phep do vo tuyen. Co th~ eoi BTS la cac Modem vo tuyen plnrc tap co them met so cac clnrc nang khac. iJ day efing thirc hien thich irng toe df) trong tnrong hop truyen soli~u. Mf)t bf) phan quan trong ella BTS la TRAU (Transeoder and Rate Adapter Unit: khoi chuyen d6i rna va thich irng toe df) ).Nguyin Ha Duong .L(YPDTVT4 . TRAU la thiet bi rna iJ do qua trinh rna hoa va giai rna tieng d~e tho rieng eho GSM dUQ'etien hanh. Vi the no bao gorn cac thiet bi phat va thu dmmg truyen vo tuyen va quan Ii cac chuc nang nay. • • Truyen d~n khong lien tuc. Giam sat va ki~rn tra. • Nh~y tan.Base Transceiver Station) Mf)t BTS bao gorn cac thiet bi phat thu.4 H~ thong tram goe BSS Co th~ nol BSS la rnf)t h~ thong cac thiet bi d~e tho rieng eho cac tinh chat t6 ong vo tuyen ella GSM.

L(YPDTVT4 .. giai phong kenh vo tuyen va quan ly chuyen giao ( Handover ). ban phim d~ quan ly cuoc g(. Mf)t BSC trung binh co th~ quan ly t61 val chuc BTS phu thuec vao hru luong ciia cac BTS nay.2 BSC BSC co nhiem vu quan ly tat ca giao dien vo tuyen thong qua cac lenh dieu khien tir xa BTS va MS. • Dieu khien noi thong den cac may di df)ng. Fax . 1. Mf)t phia BSC duqc noi v61 BTS con phia kia duqc noi v61 MSC ciia SS. • Quan ly mang vo tuyen. Giao dien gina BSC v61 MSC duqc gol la giao dien A.. • Chirc nang chuyen d6i may (gdm ca ghep 4 kenh hru thong GSM toan bf) toc df) vao met kenh 64 kbit/s).5 Tram di dQng MS a Tram di df)ng la thiet bi duy nhat rna ngum sit dung co th~ tlnrong xuyen nhin thay cua h~ thong. Ngoai viec chua cac clnrc nang vo tuyen chung va xit ly giao dien vo tuyen. 1. con giao dien gina no v61 BTS duqc g(. • Quan ly mang truyen dan. Bf) ket hop phat cho phep dau noi 16 TRX tren cimg mf)t anten. a BSC co cac clnrc nang chinh sau : • Giam sat cac tram vo tuyen goc. • Ma hoa tieng (giam toc df) bit tieng xuong 13 kbit/s) se duqc thuc hien BSC. man hi~n thi.)i) hoac giao dien v61 mf)t so cac thiet bi khac nhu giao dien v61 may tinh ca nhan.)ila giao dien Abis. Cac lenh nay chii yeu la cac lenh an dinh. Vai tro chu yeu cua no la quan ly cac kenh giao dien vo tuyen va chuyen giao. • Khai thac va bao dmmg cua BSS.Khoa 41 Do an tot nghi~p Moi BTS co th~ co toi da 4 bf) thu phat (TRX . loa. Loai thiet bi nho cam tay se la thiet bi tram di df)ng ph6 bien nhat. Co th~ dau noi 32 TRX den cung met cap anten thu. Trong thuc te BSC la met t6ng dai nhe co kha nang tinh toan dang k~. Vi v~y met dmmg PCM co th~ truyen duqc 4 cuec noi tieng.4. • Quan ly tim gol. Hien nay ngum ta dang co gang san xuat cac thiet bi dau cuoi gon nhe d~ dau noi v61 tram 13 .Transceiver).Nguyin Ha Duong . • Dinh vi va chuyen giao. MS con phai cung cap giao dien v61 ngum sit dung ( nhir micro. MS co th~ la thiet bi dat trong oto hay thiet bi xach tay hoac cam tay.

k~ ca khi den 8 chtr so. Sau do ngum sir PIN tuy i. 1/ SIM dang card IC : la mQt modun d~ co mQt giao tiep vOi ben ngoai theo cac tieu chuan ISO ve cac card IC.Ket cuoi tram di dQng thuc hien cac chuc nang lien quan den truyen dAn giao dien vo tuyen.Thiet bi dau cuoi tlnrc hien cac clnrc nang khong lien quan den mang GSM. MQt PIN ban dau di~m dang kY.Nguyin Ha Duong .BQ thich ung dau cuoi lam viec nhu met cira noi thong thiet hi dau cuoi vOi ket cunl di dQng. ~ Khai thac PIN nguol sir dung (neu can co PIN) va quan IY. SIM dam bao cac clurc nang sau neu no nam trong khai thac ciia mang GSM : a ~ LUll gift cac thong tin bao mat lien quan den thue bao (nhir IMSI) va thuc hien cac co che nhan tlnrc va tao khoa mat rna.L(YPDTVT4 . 2/ SIM dang cam : la met modun rieng hoan to an dUQ'c tieu chuan hoa trong h~ thong GSM. SIM co th~ la met bQ phan ciia card da dich VI} trong do vien thong di dQng GSM la mQt trong so cac ung dung.modem. Khi sir dung ME. No dUQ'cdu dinh lap d~t ban co dinh a ME. Cac khai thac mang GSM la cac khai thac khi thiet lap. a * Cau true cua mot may di d9n9 : May di dQng gom thiet bi di dQng ME (Mobile Equipment) nhan dang thue bao SIM (Subcriber Identity Module) Modun nhan dang thue bao : SIM la met modun thao rut dUQ'cd~ cam vao moi khi thue bao muon sir dung MS va rut ra khi MS khong co ngum hoac lap d~t MS khi ban dau dang ky thue bao. ~ Quan Iy thong tin lien quan den thue bao di dQng chi co th~ tlnrc hien khai thac mang GSM khi SIM co met IMSI dung. SIM phai co kha nang xir Iy met so nhan khong bao gio sir dung no.Khoa 41 Do an tot nghi~p di dQng. Vi~c hra chon cac thiet bi dau cuoi hien d~ xuat. Can sir dung bQ thich ung dau cunl khi giao dien ngoal tram di dQng tuan theo tieu chuan ISDN d~ dau noi dau cuoi . . Ta co th~ li~t ke ba chirc nang chinh : rna cho cac nha san .Ngum sir dung ciing a 14 . SIM dang cam. hoat dQng xoa met cUQCgol. . Co hai phmmg an dUQ'cdua ra : va modun a - SIM dang card IC. PIN bao gom 4 dUQ'cnap boo bQ hoat dQng dich VI} thm dung co th~ thay d6i PIN ciing nhu dQ dal dang ca nhan (PIN).

L(YPDTVT4 . . • Khoa mat rna. . tham chi ca khi rut SIM ra hay Hit MS.. SIM bi chan ngay ca khi rut SIM ra hay tat MS. rmrc dQ cham. • So trinh tu khoa mat rna. Neu dua chft so sai vao ngum dung nhan dUQ'cchi thi.Khai thac va bao dmmg mang. so SIM. • So nhan dang thue bao di dQng quec te (IMSI).1 Khai thac va bdo duting mang Khai thac la cac heat dQng cho phep nha khai thac mang theo doi hanh vi ciia mang nhu : tai cua h~ thong . nhe v~y nha khai thac co th~ giam sat dUQ'C toan 15 . Nhan vien dUQ'C phep ciia hang khai thac co th~ chan clurc nang cam PIN khi dang ki thue bao. . 1. .Quan Ii thiet bi di dQng. 1.. Sau khi dua vao 3 Ian sai lien tiep SIM bi chan. the h~ dieu hanh.)ila clnrc nang cam PIN. Chan SIM nghia la d~t no vao trang thai cam khai thac mang GSM. so hnmg chuyen giao (handover) gifta hai 0. co th~ dung khoa giai toa chan ca nhan d~ giai toa chan.. • Loai dieu khien tham nhap thue bao. Neu sir dung PIN sai ngum dung nhan dUQ'cmet chi thi.Khoa 41 Do an tot nghi~p co th~ quyet dinh co sir dung chirc nang PIN hay khong bang met clurc nang SIM-ME dUQ'cg(. • Trang thai SIM (chan hay khong chan)..6. nghia la thue bao khi hi chan chirc nang cam PIN khong con hra chon nao khac la sir dung PIN.Quan Ii thue bao va tinh ciroc. Sau 10 Ian lien tiep dua vao sai. Dum day ta xet t6ng quat cac clnrc nang noi tren. Ngoa] ra SIM phai co bQ nho khong mat thong tin cho mQt so khoi thong tin nhu : • So seri : La so don tri xac dinh SIM va chua thong tin ve nha san xuat.6 H(! thong khai thac va baa dU'dng ass OSS tlnrc hien ba clnrc nang chinh sau : . • Nhan dang thue bao di dQng tam thm (TMSI). • Khoa nhan tlnrc.Nguyin Ha Duong . Vi~c cam nay gift nguyen cho den khi ngirot sir dung cho phep lai ki~m tra PIN. Khoa giai toa chan ca nhan la met so co 8 chft so. • So nhan dang ca nhan (PIN).

l bao su co thong qua tu ki~m tra . M()t nhiem vu quan trong khac cua nha khai thac la tinh ciroc cac cuoc gol. bao gom nhieu dich VI} va tinh nang b6 sung.l thay the nay co th~ duqc thuc hien tl.l d()ng. 0 h~ thong vien thong hien dal khai thac duqc thuc hien bang may tinh va duqc b)p trung iJ m()t tram. d~ chuan hi tang hru luong trong ttrong lai.l phong cho thiet bi d~ khi co su co co th~ thay the bang thiet bi du phong. 1. Dang ki thue bao ciing co th~ rat phirc tap .L(YPDTVT4 . Bao dirong ciing bao gom ca cac hoat d()ng tai hien trirong nham thay d6i thiet bi co su co.Nguyin Ha Duong . ngoai ra viec giam nhe su co co th~ duqc ngum khai thac thuc hien bang dieu khien tir xa. d~ tang vimg phu. Quan Ii thue bao iJ mang GSM chi lien quan den HLR va met so thiet bi OSS rieng chang han mang noi HLR vOi cac thiet bi giao tiep ngum may iJ cac trung tam giao dich vOi thue bao. Vi~c thay d6i mang co th~ duqc thirc hien "mem" qua bao hieu ( Ching han thay d6i thong so handover d~ thay d6i bien giOi tuong doi gitra hai 0 ). No co m()t so quan h~ vOi khai thac.Khoa 41 Do an tot nghi~p b() chat hnmg ciia dich vu rna ho cung cap cho khach hang va kip thci xir Ii cac su co. Sim card cling dong vai tro nhu m()t b() phan cua h~ thong quan Ii thue bao. Trong nhieu trtrong hop ngum ta dl. 1. Theo tieu chuan GSM h~ thong duqc gol la OMC ( Operation and Mainternance Center: Trung tam khai thac va bao dUOng ). H~ thong khai thac va bao dmmg co th~ duqc xay dung tren nguyen Ii TMN (Telecommunication Management Network : mang quan Ii vien thong ).3 Qudn [j thiet hi di dt)ng 16 . Khai thac cung bao gom viec thay d6i cau hlnh d~ giam nhfmg van de xuat hien iJ thci di~m hien thei. Nhiem VI} dau tien la nhap va xoa thue bao khoi mang. Cuoc phi phai duoc tinh va gill den thue bao. HLR va cac phan tir mang khac tnr BTS . Sl. dinh vi va sira chua cac su co va hong hoc. vi tham nhap den BTS duqc thuc hien qua BSC ). hoac thirc hien cirng doi hoi su can thiep tai hien trtrong (chang han b6 sung them dung hrong truyen dAn hay lap d~t m()t tram mOi ). Nha khai thac phai co th~ tham nhap vao tat ca cac thong so noi tren. M~t khac h~ thong khai thac va bao dmmg lai duqc noi den may tinh chu dong vai tro giao tiep nguot may. BSC . Bao dmmg co nhiem VI} phat hien.2 Qudn [j thue bao Bao gom cac hoat d()ng quan Ii dang ki thue bao. Luc nay m()t mat h~ thong khai thac va bao dutmg duqc noi den cac phan tir cua mang vien thong (cac MSC . Cac thiet bl iJ mang vien thong hien d~i co kha nang tu phat hien met so sl.6.l co hay dl.6.

Radio Part : dieu . EIR dUQ'cnoi vOi MSC qua mQt duong bao hieu.Khoa 41 Do an tot nghi~p Quan Iy thiet bi di dQng dUQ'c bQ dang ky nhan dang thiet hi EIR ( Equipment Identity Register) thuc hien.6. a a 1.Nguyin Ha Duong . co So' dft lieu . bang each nay co th~ cam met MS co dang khong dUQ'C chap thuan.Operation khi~n NSS.4 Trung tam qudn Ij mang (NMC : Network Management Center) : NMC cung cap kha nang phan phei viec quan Iy mang dUQ'Cphan vung hoa theo phan cap cua met h~ thong GSM hoan chinh.Operation khi~n BSS. Quan Iy su an toano NMC . NMC chiu trach nhiem cho khai thac va bao dutmg mire mang. cac chuyen mach. 1. Quan Iy viec thirc hien. Quan Iy cau hinh. CO'sa dft lieu ciia EIR chua danh sach cac IMEI dUQ'ct6 chirc nhu sau : • Danh sach trang : Chua cac IMEI rna dUQ'cdung d~ an dinh tnroc su hop I~ cua thiet bl di dQng. EIR hru gift tat ca cac dft li~u lien quan den tram di dQng MS.l hop I~ clla thiet bi.5 Trung tam khai thac va bdo duting (OMC : Operation and Maintenance Center) : OMC cung cap mQt di~m trung tam rna tit do dieu khien va giam sat cac thuc th~ khac clla mang (nhu : cac tram co se. • OMC (S) . Co hai loai OMC la : • OMC (R) . • Danh sach xam : Chua cac IMEI cua MS rna co van de (TD : phan mem hi IOi).L(YPDTVT4 .No cho phep MSC ki~m tra sl. NMC nam dinh cua cau true mang va cung cap quan Iy mang to an cau.6. EIR chua so lieu phan ctrng ciia thiet bi _ do la Nhan dang thiet bi di dQng quoc te (IMEI). canh bao su kien. Tuy nhien chung chua dll Iy do xac dang d~ dira vao danh sach den.Switch Part : dieu OMC cung cap cac clnrc nang sau: Quan Iy. IMEI la duy nhat doi vOi mQt thiet hi di dQng (ME) nhung no khong phai la duy nhat vOi thue bao rna dang sir dung no d~ thiet lap hay nhan mQt cuoc goi. • Danh sach den : Chua cac IMEI cua MS rna dUQ'cthong bao la bi mat cap hay bi tit choi phuc vu vi mQt soly do khac. and Maintenance and Maintenance Center Center .) ciing nhu giam sat chat hrong dich vu rna dUQ'C mang cung cap...

Khoa 41 Do an tot nghi~p 18 .L(YPDTVT4 .Nguyin Ha Duong .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful