PRIRUČNIK ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE
PRIPREMA I PISANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA PRIPREMA BUDŽETA ZA PROJEKTE UPRAVLJANJE PROJEKTOM

Priručnik za nevladine organizacije
Izdavač: Regionalni centar za okoliš/životnu sredinu za Srednju i Istočnu Evropu (REC) Ured za Bosnu i Hercegovinu (REC BiH) Kalemova 34, 71000 Sarajevo Telefon: (387 33) 20 91 30 Faks: (387 33) 26 30 50 E-mail: info@rec.org.ba Web site: www.rec.org.ba Autori: Jasna Draganić Inka Šehović Enisa Pulić Štamparija: Kaligraf, Sarajevo Sarajevo, juni/lipanj 2005 Naklada 150 primjeraka

Publikacija “Priručnik za nevladine organizacije” omogućena je finansijskom podrškom u sklopu projekta “Podrška ekološkim nevladnim organizacijama u Bosni i Hercegovini” kojeg implementira Regionalni centar za okoliš/životnu sredinu za Srednju i Istočnu Evropu (REC), Ured za Bosnu i Hercegovinu, a finansira ga Savezno ministarstvo vanjskih poslova Republike Austrije, odnosno Austrijska agencija za razvoj i saradnju (Austrian Development Agency/Austrian Cooperation), u skladu sa ugovorom br. 8009-01/2003.

PRIRUČNIK ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE

PRIPREMA I PISANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA PRIPREMA BUDŽETA ZA PROJEKTE UPRAVLJANJE PROJEKTOM

PRIPREMILI: JASNA DRAGANIĆ INKA ŠEHOVIĆ ENISA PULIĆ

REC BIH SARAJEVO, JUNI/LIPANJ 2005

Priprema finansijskog projektnog proračuna (budžeta projekta) 3.Predgovor Uvod Kratak osvrt na finansiranje bh. Priprema i pisanje projektnog prijedloga Projektni ciklus Analiza problema Komponente prijedloga projekta Popratno pismo Naslovna strana Sažetak projeta Reference NVO-a i biografija koordinatora projekta Opis problema/potreba Ciljevi Indikatori Ciljne grupe Aktivnosti Očekivani rezultati Logički radni okvir (tzv. Upravljanje projektom (projekt menadžment) REC program finansijske podrške bh. nevladinim organizacijama REC obrasci/forme za apliciranje projektnih prijedloga Pojmovnik Literatura 2 3 4 5 7 8 11 12 12 12 12 13 13 14 16 16 17 18 19 20 21 26 28 33 40 42 Priručnik za nevladine organizacije Priprema i pisanje projektnih prijedloga Priprema budžeta projekta Upravljanje projektom 1 . NVO-a koji se bave zaštitom okoliša/životne sredine 1. Log-Okvir) Evaluacija Prilozi 2.

sa 134 projektna prijedloga. u kome nisu imale konstantnu ulogu. uzimajući u obzir standarde modernih demokratskih zemalja i njihovog sistema civilnog društva. Jasna Draganić REC BiH . što je korak ka samoodrživosti. Radeći zajedno na okolišnim aktivnostima. Nakon komunističkog perioda. Neki NVO-i se pokušavaju finansirati samostalno putem pokretanja samostalnih poslova i uvođenjem članarina. ove organizacije su se ponovo aktivno uključile u razvoj demokratskog društva. Veoma je bitno da NVO-i shvate ulogu koju mogu imati u društvu i na koji način mogu najefikasnije služiti kao intermediji između vlade i građana. ali taj način finansiranja još uvijek je nedovoljan. Ispitivajući izvore finansiranja okolišnih NVO-a u BiH. Grantovi su se dodjeljivali za tri tematske cjeline: 1) izrada lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP-a).PREDGOVOR Nevladine organizacije (NVO) imaju ključnu ulogu u razvoju civilnog društva u Srednjoj i Istočnoj Evropi. poboljšavajući okoliš/životnu sredinu i usmjeravajući nove generacije na njihove odgovornosti za svijet oko njih. kao osnovni elemenat demokratskog civilnog društva u Bosni i Hercegovini (BiH). U isticanju okolišnih problema NVO-i su uvijek imali značajnu ulogu. jasno je da dominantnu ulogu u finansiranju nevladinog sektora još uvijek imaju međunarodne organizacije i strane donacije. Ovaj Priručnik nastao je kao rezultat potrebe bh. 2) upravljanje vodama. donatori su strane fondacije i međunarodne nevladine organizacije. odnosno njihove ambasade. Jedan od najčešćih instrumenata prikupljanja sredstava za rad nevladinih organizacija je priprema projektnih prijedloga i iznalaženje finansijskih sredstava za njihovu realizaciju. Oni predstavljaju sponu između građana i vladinog sektora. i nakon ratnog perioda u kome nisu uopšte postojale. U nekim dijelovima BiH vidljiva je podrška od strane lokalnih institucija. Zbog svih gore navedenih činjenica. što je finansijski podržala cjelokupni grant program i pripremu i štampanje ovog Priručnika. Ovim putem se srdačno zahvaljujemo donatoru. Na pomenuti grant program konkurisalo je 107 NVO-a. One mogu izgraditi različite strukture zasnovane na principima demokratije i transparentnosti. Opravdano se može tvrditi da je to dominantan instrument obezbjeđivanja sredstava za rad NVO-a u našoj zemlji. Stoga je potreba za podržavanjem projekata važnija nego ikada. Senior projekt menadžer Priručnik za nevladine organizacije Priprema i pisanje projektnih prijedloga Priprema budžeta projekta Upravljanje projektom 1 . NVO-a za pripremom kvalitetnih projektnih prijedloga. NVO-i iz sektora zaštite okoliša/životne sredine čine jedan od najvećih i najaktivnijih civilnih sektora u regionu. kao i agencije za razvoj stranih država. ali još uvijek nedovoljno. kao i medije. NVO-i su glavni pokretači za učešće javnosti. Pored problema sa kojima se dnevno susreću. a u okviru projekta podržanog od strane Austrijske agencije za razvoj i saradnju. Austrijskoj agenciji za razvoj i saradnju. ljudi su obnovili osjećaj za svrhu zajednice. koristeći brojna pravna i informacijska sredstva. ali cijeli proces treba kontinuiranu i čvrstu podršku. okolišni NVO-i nisu u mogućnosti da koriste svoju ulogu uz maksimalan efekat u procesu jačanja civilnog društva. postoje i pozitivni primjeri njihovog napretka u rješavanju ovih problema. te 3) upravljanje otpadom i razvoj ruralnih područja. kako zbog orgraničenih sredstava pomoći. tako i zbog kvaliteta projektnih prijedloga. Po pravilu. a 16 NVO-a je dobilo finansijsku podršku. Nadamo se da će ovaj Priručnik biti od pomoći BiH NVO-ima u pripremi budućih prijedloga projekata i njihovoj uspješnoj implementaciji.

Global Fund for Women itd. Takve organizacije su na primjer Caritas. • Privatne fondacije – legati . Priprema finansijskog projektnog proračuna (budžeta projekta) u skladu sa projektnim aktivnostima. General Motors.one su legati porodica ili značajnih pojedinaca/pojedinki. • Posredničke fondacije – to su organizacije osnovane sa ciljem da prikupljaju sredstva za određena pitanja i da zatim ta sredstva dijele manjim organizacijama. manje organizacije mogu aplicirati kod ambasada razvijenih država koje obično imaju određenu sumu u toku godine.) koje ulažu veće količine novca u razvojne projekte. • iznos/sumu novca koja se dodjeljuje. • Crkvene ili druge vjerske fondacije – koje su inicijalno organizovane od strane vjerskih institucija ili vjernika. Njihova uloga je posrednička i one olakšavaju dobijanje sredstava manjim organizacijama. CIDA itd. Priručnik za nevladine organizacije Priprema i pisanje projektnih prijedloga Priprema budžeta projekta Upravljanje projektom 2 . 2. Sadržaj Priručnika pokriva tri osnovna aspekta: 1. P Sve ove informacije je potrebno imati prije nego se pristupi pisanju projekta. One će rijetko uložiti u male nevladine organizacije. SOROS i dr. UNICEF). To su na primjer. i 3. ali ne uslovljavaju davanje sredstava bilo kakvom religioznom aktivnošću. One obično imaju dužu historiju i podržane su od strane vjerskih fondacija. Ovakve agencije sprovode određene projekte. Nike itd. Evropska unija) i tako dalje.korporacije koje ostvaruju veliki profit sklone su da zbog poboljšanja svog imidža osnivaju fondacije koje bi trebale da "vrate dio profita društvu". • Međunarodne agencije/organizacije – u koje spadaju sve agencije donatori Ujedinjenih nacija (UNIFEM. Donatore možemo svrstati u nekoliko grupa: • Korporacijske fondacije . Primjeri za to su Womankind Worldwide. koji su osnovali fondacije jer žele da se bave rješavanjem određenih problema. te je preporučljivo konkurisati kod onih donatora koji se bave istom oblašću kao i nevladina organizacija. Cafod i dr. Upravljanje projektom. Microsoft. Svaka fondacija/donator ima jasne smjernice koje se odnose na: • oblasti djelovanja – sredstva se daju isključivo za rješavanje problema iz te oblasti. • propisanu proceduru i obrasce za apliciranje.UVOD riručnik je namjenjen nevladinim organizacijama kao uputsvo za pisanje kvalitetnih projektnih prijedloga i obezbjeđivanja sredstava za rad. usmjerenu da doprinese rješavanju lokalnih problema. u kome se razmatraju načini. Evropske unije (Evropska agencija za rekonstrukciju. pristupi i pravila ispravnog pisanja i pripreme projektnih prijedloga. Donatori vrlo rijetko mijenjaju svoje prioritete. Takve fondacije su na primjer Rockefeller fondacija. ali često ulažu i u druge organizacije koje implementiraju projekte koji se uklapaju u njihovu oblast djelovanja. Sa druge strane. Priprema i pisanje projektnih prijedloga. • Državni donatori – razvijene zemlje ulažu novac u manje razvijene zemlje na dva načina: jedno je preko vladinih agencija (kao što su USAID. • vremenski rok/period u kojem se može aplicirati.

Vidljivo je da je i domaći privredni sektor prepoznao NVO-e kao partnere u društvu i pronašao interes za finansiranje njihovih aktivnosti. Samoodrživost NVO sektora u BiH je zasigurno tema o kojoj se često i dosta govori.). lokalne uprave i dr. ali je taj vid finansiranja još uvijek neznatan. strukture i kvalifikacije članova i uposlenog osoblja. sve organizacije (novonastale i “stare”) mogle biti ravnopravni partneri u procesu demokratizacije drušva. Sigurno je da bi razvojem jače horizontalne uvezanosti NVO-a. pa tako i proučavajući izvore finansiranja BiH NVO-a koji se bave zaštitom okoliša/životne sredine. još uvijek je teško govoriti o realnim mogućnostima samofinansiranja i samoodrživosti NVO-a. što zavisi. Manji broj NVO-a pokušavaju biti samoodrživi. Putem Priručnik za nevladine organizacije Priprema i pisanje projektnih prijedloga Priprema budžeta projekta Upravljanje projektom 3 .KRATAK OSVRT NA FINANSIRANJE BIH NVO-A KOJI SE BAVE ZAŠTITOM OKOLIŠA/ŽIVOTNE SREDINE raznih studija procjene potreba. jasno je vidljivo da još uvijek u finansiranju NVO sektora dominantnu ulogu imaju međunarodne organizacije i strane donacije. U nekim dijelovima BiH postoji podrška od strane domaćih institucija (ministarstava. Iako u BiH postoji inicijativa za izradu strategije održivog razvoja nevladinog sektora. Postoji velika raznolikost u organizacijskoj strukturi i finansijskom stanju NVO-a.000 KM do iznosa od preko 50.000 KM. pokretanjem komercijalnih aktivnosti i prikupljanjem članarine. kako od "starosti NVO" tako i njihove unutrašnje organizacije. Njihovi budžeti variraju od iznosa manjih od 2. Starije i iskusnije organizacije trebale bi pružiti pomoć mlađim organizacijama u pronalaženju izvora finansiranja.

ali nije dobro obrazložena ili je nejasna” itd. Organizujte sastanke u zajednici ili forume. prijedlog projekta služi kao: a) sredstvo komunikacije sa donatorom vezano za predstavljanje projekta i finansiranje istog. Imajte na umu da su svi učesnici u mogućnosti i spremni da doprinesu projektnoj ideji. aktivnosti i rezultata koji su već ostvareni. Veoma često se dešava da se mnogi projekti odbijaju sa sljedećim obrazloženjem: “Ideja projekta je dobra. Malo je vjerovatno da će donatori omogućiti sredstva za nešto što je već urađeno. prije pisanja prijedloga projekta. Pregledajte prethodne projektne prijedloge. Provjerite statističke podatke. Prodiskutujte svoju ideju sa interesnim grupama u projektu. Konsultujte se sa stručnjacima. Priručnik za nevladine organizacije Priprema i pisanje projektnih prijedloga Priprema budžeta projekta Upravljanje projektom 4 . važno je da sami sebi razjasnimo šta u stvari želimo raditi u okviru određenog projekta. c) ugovor – projektni prijedlog predstavlja i vrstu ugovora koja obavezuje organizaciju da u potpunosti slijedi predložene aktivnosti. Razgovarajte sa korisnicima kako biste osigurali da je ono što planirate ponuditi poželjno i potrebno. To je pisani dokument koji se prezentira vanjskom svijetu. Izvršite istraživanja itd. u formatu koji je prepoznatljiv i prihvatljiv. RAZRADA IDEJE U PROJEKAT Prije pisanja prijedloga projekta. potrebno je uraditi sljedeće: Intervjuisati prijašnje i moguće korisnike. b) plan za narativno i grafičko prikazivanje aktivnosti koje mogu dovesti do ispunjenja ciljeva. Prijedlog projekta treba da predstavi svrsishodnost ideje i stajalište organizacije vezano za određeni problem. Sakupite što više informacija vezanih za temu.1. Ne računajte na to da će se projektni tim sjetiti svih grešaka i područja na kojima je potrebno poboljšanje. PRIPREMA I PISANJE PROJEKTNOG PRIJEDLOGA Prijedlog projekta predstavlja detaljan opis aktivnosti koje treba poduzeti sa ciljem rješavanja određenog problema. nevladine organizacije pokušavaju obezbijediti finansijska sredstva koja su im potrebna za provođenje projekta i pružanje usluga određenoj ciljnoj grupi. Pregledajte prethodne izvještaje o evaluaciji projekata. te se prijedlog kao takav može smatrati pravovaljanim ugovorom između dviju strana na koji se druga strana (donator) u svakom trenutku može pozvati. Upoznajte javnost sa projektnom idejom da biste bili sigurni da će biti spremni sarađivati i podržati projekat. kao i ponavljanje ideja. Njihovi savjeti mogu vam biti od velike pomoći u stručnom dijelu projekta. PRIJE PISANJA PRIJEDLOGA PROJEKTA Kako bi se izbjeglo ponavljanje grešaka iz predhodnih projekata. koje vam mogu pomoći prilikom pripreme projektnog pijedloga. Ne dozvolite drugima da otkriju netačnosti i nedostatke u podacima na koje se vi oslanjate. kao i da uvjeri institucije i pojedince da dodijele finansijsku i drugu podršku provođenju opisanih aktivnosti. Pisanjem prijedloga projekta. Kao takav.

Kakve promjene želimo potaknuti/postići? – šta želimo vidjeti kao rezultat našeg rada. da li u budućnosti moramo nešto unaprijediti u svom radu. u kojem omjeru i vremenskom razdoblju. Priručnik za nevladine organizacije Priprema i pisanje projektnih prijedloga Priprema budžeta projekta Upravljanje projektom 5 . analiza ciljeva i dr.). kako sadržajne tako i finansijske. . u potpunosti razumiju probleme krajnjih korisnika. Koliko bi koštalo izvođenje svih naših aktivnosti? – razjasniti da li je moguće pronaći sredstva za takav projekat. Šta ćemo učiniti? – koje ćemo aktivnosti poduzimati i u okviru toga koje ćemo zadatke obavljati. a ne u skladu sa aktuelnim konkursom donatora. potrebno je osigurati podršku unutar same organizacije kao i krajnjih korisnika.Osnovni elementi Elementi koji se trebaju uzeti u obzir da bismo napravili kvalitetan i uspješan prijedlog projekta su: Problem ili potreba za projektom . Kako ćemo znati da su se promjene dogodile? – kako ćemo procijeniti jesmo li bili učinkoviti.projekat je uspješan kada ljudi. PRIPREMA PRIJEDLOGA PROJEKTA . Oportunistički pristup Nasuprot planskom.projekat zahtijeva uspješan spoj odgovarajućih vještina. ukoliko isti postoje. Kapaciteti . šta su uzroci tog problema. e) dostavljanju prijedloga projekta. Projekat se kreira više zbog pojave novih donatora. Prilika . odnosno novog kruga natječaja postojećih donatora. Ideja i vizija . d) prilagođavanje prijedloga projekta (napisanog prema standardnoj strukturi) u skladu sa zahtjevima donatora (posebne upute/obrasci). Takav pristup je mnogo kvalitetniji i podrazumijeva sljedeće korake: a) provođenje potrebnih analiza (procjena potreba u zajednici. gdje bismo sve mogli tražiti sredstva i kako ćemo utvrditi troškove. b) pisanje prijedloga projekta prema standardnoj strukturi. nevladine organizacije često koriste "oportunistički" pristup prilikom pripremanja prijedloga projekata. njegove održivosti.Pristupi pripreme projektnog prijedloga Razlikujemo dva pristupa pripreme projektnog prijedloga: • Planski (programski) pristup • Oportunistički pristup Planski pristup podrazumijeva da nevladine organizacije pripremaju projektne prijedloge u skladu sa svojim programom. šta je problem na kojeg želimo uticati. resursa i sistematičnosti u organizaciji koja provodi projekat kako bi se osiguralo postignuće željenih rezultata. za daljnje razvijanje projekta potrebna je jasna vizija koja će povezati ciljeve projekta sa konkretnim aktivnostima koje se planiraju provesti. a manje zbog pravih programskih prioriteta. c) istraživanje i identificiranje potencijalnih donatora u skladu s provedenim analizama. koji ga razvijaju.projekat mora imati odgovarajući "prostor" u kojem će djelovati. kao i obim njihovih potreba.nakon odabira odgovarajućih ideja. analiza problema.U razradi ideje u projekat mogu nam pomoći sljedeće smjernice: Šta želimo poboljšati? – zbog čega smatramo da su poboljšanja potrebna. Organizacija koja razmatra projekat na ovaj način prije svega osigurava temelje za strateško razvijanje projekta.

nakon čega bi slijedilo: a) prikupljanje informacija o donatoru nakon objave natječaja/konkursa. naročito krajnjih korisnika. c) pisanje prijedloga projekta prema zahtjevima donatora.Kod ovakvog načina razmatranja projekta osnovni je uslov postojanje sveobuhvatne ideje o problemima zajednice. jer je on kao takav realnost neprofitog sektora. Osim manje kvalitetnog uobličavanja ideja u projekat. Ovakav pristup. b) analiza problema u skladu s ciljevima donatora. d) predaja prijedloga projekta. ne predstavlja a priori "loš recept" za pisanje prijedloga projekta kojeg treba izbjegavati. i/ili s dugoročnim potrebama same organizacije. naravno. Bitno je naglasiti da projekti nastali na ovaj način mogu u završnici dobiti željena sredstva. koji zbog neprovedenih analiza/isključivanja prethodnih iskustava može biti neusklađen s potrebama. Dijagram različitih pristupa planiranja/pisanja projektnih prijedloga: Priručnik za nevladine organizacije Priprema i pisanje projektnih prijedloga Priprema budžeta projekta Upravljanje projektom 6 . ali će takvi projekti prije svega odražavati kriterije i zahtjeve donatora. oportunistički pristup dovodi u pitanje i održivost projekta.

programiranju. Osnovna aktivnost je promišljanje i stvaranje mogućih projektnih ideja. c) procjena vrijednosti U ovoj fazi potencijalni donator procjenjuje vrijednost u kontekstu ciljeva samog donatora. odnosno tačke obnavljanja projekta pod istim ili nesto izmijenjenim uslovima. e) implementacija U skladu s ugovorima potpisanim između dvije strane (i samim prijedlogom projekta). a menadžment projekta obavlja korektivne akcije. te obje strane formalno dogovaraju daljnje modalitete provedbe projekta. u dogovoru s donatorom. Istovremeno se obavlja stalni monitoring/revizija svih aktivnosti i zadataka. bilo da se radi o jednostavnim projektima u okviru lokalnih zajednica ili o kompleksnim projektima koji su podržani od nekoliko inostranih donatora. uključujući dodatne zahtjeve kao što je izvještavanje. isplativosti i konačne svrsishodnosti za krajnje korisnike (tzv. tj.Projektni ciklus (Project Cycle Management) Šta ukratko predstavlja projektni ciklus i u koju fazu projektnog ciklusa pripada samo pisanje prijedloga projekta? Projektni ciklus je menadžerska disciplina koja slijedi "životni vijek" projekta od incijalne ideje kroz provedbu pa sve do samog završetka projekta. Prije same faze identificiranja. određivanja dijela ili potpunog iznosa koji je tražen u prijedlogu projekta. analiza interesnih strana. može se pristupiti i tzv. Nakon toga se donosi odluka o značaju i važnosti projekta. Osnovni. aktivnosti se uskladuju sa utvrđenim planom ili se. kako za krajnje korisnike. provodi se projekat. Procjena potreba (bilo da se izvodi u lokalnoj ili široj zajednici) predstavlja: osnovu za razvijanje projekta.. odnosno za doradu već provedenih. Organizacija narativno uobličava projektni prijedlog prema standardnoj strukturi prijedloga projekta. u skladu s novim razvojnim prioritetima. d) finansiranje Tokom ove faze dolazi do završnog odabira projekata. Prvi korak je pri tome identificiranje osnovnih problema i potreba kroz procjenu potreba u zajednici. tzv. prijedlog projekta napisan u skladu sa standardnom strukturom dodatno se prilagođava ciljevima i zahtjevima donatora. b) formuliranje U ovoj fazi se gore razmatrane i analizirane ideje "pretaču" i operacionaliziraju u projektne prijedloge i akcijske planove. Cilj je odrediti razvojne prioritete i izvodive programske okvire za identificiranje i pripremu novih projekata. f) monitoring i evaluacija Već se u samom prijedlogu projekta navode tehnike i mehanizmi evaluacije nakon završetka projekta kojima se vrednuje izvedba i učinkovitost projekta. uključuje sljedeće (pod) faze: a) identificiranje Ovo je početna faza za svaki projekat. tako i za samu organizaciju i njene potrebe. vrše potrebne izmjene. ključ za kasniju učinkovitu implementaciju projekta. koje se dalje raščlanjuju (tehnikama kao sto su SWOT analiza. Nakon prikupljanja potrebnih informacija o potencijalnim donatorima. cost-effectiveness). tokom kojega se može analizirati situacija na nacionalnom (ili širem nivou). Na osnovu identificiranih pretpostavki koje mogu imati uticaj na projekat. testira se izvodljivost projekta (u slučaju kompleksnijih projekata provodi se studija izvodljivosti). puni model projektnog ciklusa. analiza problema i ciljeva) kako bi se pristupilo rješavanju problema. prilike i prepreke u okviru-sektora (u ovom slučaju neprofitnog/nevladinog) vezane za određene probleme. proces koji istovremeno identificira sadašnje i željeno stanje. te se izvode zaključci koji se mogu koristiti u novom 7 . Uloga organizacije je pružanje daljnjih informacija koje donator može zahtijevati za vrijeme procesa vrednovanja projekta. Ciklus predstavlja korisno oruđe za različite faze kroz koje je vjerovatno da će proći svaki projekat.

Iako su sve pobrojane tehnike podjednako važan preduslov za učinkovito pisanje prijedloga projekta. Analiza problema uključuje: Provjeru predmeta analize. 8 . Analiza problema je od velike važnosti za planiranje projekta. tj. . pri programiranju). te kasnije njihovo narativno uobličavanje (logičko organiziranje misli u pismenom obliku) i povezivanje s drugim elementima u jednu cjelinu. Za kvalitetnu pripremu prijedloga projekta od velike važnosti je analiza problema i potreba ciljne grupe. To je osnova i opravdanje za kreiranje projekta. tj. Upravo ove dvije analize omogućit će i jasnije identificiranje istih. vidljivo je da pisanju prijedloga projekta treba prethoditi priprema. Dobro sastavljeni elementi standardne strukture prijedloga projekta pod nazivom opis problema. te svakako i o resursima i vremenu koje organizacija ima na raspolaganju prije dobivanja finansijskih sredstava za projekat. fazi projektnog ciklusa formuliranje (dijelom i procjena potreba).Analiza problema U pripremi projektnog prijedloga veoma važno je izvršiti analizu problema na koji se projekat odnosi. ciljevi (opšti i specifični) i aktivnosti predstavljaju "kičmu" jednog kvalitetnog prijedloga projekta.projektnom ciklusu (tj. preporučljivo je u pripremi koristiti analizu problema i analizu ciljeva. Tek tada treba pristupiti pisanju prema standardnoj strukturi i na kraju prilagođavanju projekta zahtjevima donatora. Trajanje i temeljitost pripremnih radnji u svakoj od faza projektnog ciklusa zavisit će prije svega o veličini i kompleksnosti projekta. faza projektnog ciklusa identificiranje (sa ili bez programiranja). Iz grafikona projektog ciklusa. Grafikon projektnog ciklusa (project cycle management) Vratimo se sada korak unazad. jer ima jak uticaj na kreiranje istih. odnosno prijedloga projekta. bez obzira na složenost projekta. na koji se onda nadovezuju i ostali elementi.

Svi učesnici treba da dobiju istu šansu da izraze probleme sa kojima se susreću. prethodi problem koji ga prouzrokuje i praćen je problemom koji sam prouzrokuje. Problem smanjene prizvodnje riže izaziva problem nedostatka hrane itd. U stablu problema izraženi su odnosi i hijerarhija između svih identifikovanih problema. Uspostavljanje uzročno-posljedične hijerarhije između problema. Ilustracija uzročno posljedičnih relacija u dijagramu. Problem nikada nije izolovana negativna situacija. Primjer: Dijagram problema 9 . Na primjer: proizvodnja riže je smanjena usljed slabog navodnjavanja zemljišta i usljed činjenice da je prisutna neregularna nabavka sredstava za proizvodnju riže. Svakom navedenom problemu. Veoma je važno odrediti da li različite grupe ljudi opažaju problem na isti način.Identifikaciju problema vezanih za predmet. popis svih problema opažanih od strane svih učesnika projekta.

to se neobičnije stvari događaju. čini se. potrebno je slijediti dole navedene korake: a) b) c) d) Odrediti sadržaj projekta. . ići će”. . .Kompjuterski virus uništi dokument prije nego što ga dovršite. prevođenje i dr.Štrajk poštanskih službi. provjerite imate li osoblje koje je sposobno obaviti zadatak na zadovoljavajući način. Ta pravila treba prihvatiti više kao vodič u osmišljavanju projekta. . Sjetite se Murphyjeva zakona “Sve što može ići krivo. Dobra raspodjela zadataka neće rezultirati nedorađenim projektom ili dvostruko uloženim trudom. isplanirati aktivnosti. Postoje neka opšta pravila za pisanje uspješnog prijedloga projekta. c) Upoznajte se sa svim aktivnostima koje je potrebno poduzeti da biste ispunili uslove za podnošenje zahtjeva. kopiranje. Provjeriti imate li sve što vam je potrebno. Priželjkujete li uspjeh? Isplanirajte ga! Prije početka pisanja projekta. Potrebno je odrediti koordinatora projekta koji će biti upoznat sa kompletnim procesom pripreme prijedloga projekata i koji će adekvatno raspodijeliti zadatke unutar projektnog tima.Neko prolije kafu na jedinu kopiju projekta koju je potpisao direktor prije nego što je otišao na godišnji odmor i sl. navesti indikatore i očekivane rezultate. Različite nepotrebne nezgode uništile su stotine dobrih projekata. troškove). Podijeliti uloge i odgovornosti. Vremenski raspored aktivnosti pomaže praćenju izvršavanja preuzetih obaveza svakog člana projektnog tima. . ne podcijeniti vrijeme. pisanje uspješnih prijedloga je vještina za sebe. To je vrlo tačno što se tiče pripreme. nije težak posao. a ne kao univerzalno – "zlatno pravilo". naročito ako niste uzeli u obzir događaje koji vas mogu spriječiti u podnošenju projekata prije isteka roka. Isplanirati rokove tj.Nestalo je električne energije zbog nevremena. kao i finansijska sredstva (primjerice ako proces prikupljanja sredstava zahtijeva putovanje. Više je nego vjerovatno da će NVO-i koji nemaju puno iskustva u pisanju projekta podcijeniti vrijeme koje je potrebno. d) Prije nego što započnete proces podnošenja zahtjeva. Planiranje je dugotrajan i složen proces. odrediti metodologiju. te osigurajte da su one obavljene kvalitetno i pravovremeno. Važno je dobro planirati i razmisliti o najracionalnijoj podjeli odgovornosti u odnosu na vrijeme i kvalitetu. Ovo se može dogoditi i vama: . bitno je razjasniti na samom početku ko je odgovoran za određene dijelove procesa.Štampač/printer ne radi. Dobro je razmisliti o njima i planirati ih.PISANJE PRIJEDLOGA PROJEKTA Pisanje prijedloga projekta. a) Odrediti sadržaj projekta znači definisati problem.Zbog velike gužve u prometu ne stignete doći do donatora prije isteka roka za prijavu projekta. b) Ako ste odlučili da će proces pripreme prijedloga projekta voditi skupina ljudi. navesti cilj projekta. no. 10 . Što je kraći rok.

problem analysis.imate li opremu koja vam je potrebna? Možete li posuditi/kupiti sve što vam je potrebno? Imate li finansijska sredstva (za prijevod ili put ako je to potrebno)? Potrebne podatke . specific objectives. statističke podatke. outcomes) Ciljane grupe (beneficiaries. razmislite posjedujete li sljedeće: • • • • Sposobnosti/vještine za pripremu projekta . overall objectives.Prije samog početka pisanja projektnog prijedloga.Za pripremu uspješnog zahtjeva za podršku potrebni su vam različiti podaci i informacije koje ćete koristiti u pisanju projekta. Log-Okvir (logical framework/log-frame) Evaluacija (evaluation) Budžet/proračun projekta (budget) Prilozi (annex. products) Logički radni okvir tzv.imate li dovoljno vremena za pisanje kvalitetnog projekta? Ne vrijedi utrošiti vrijeme na projekat koji će biti loše pripremljen i ostaviti loš dojam. rezultate istraživanja koji se odnose na problem koji namjeravate riješiti. Razmislite i prikupite činjenice. appendix) 11 - . target groups) Aktivnosti (activities) Očekivani rezultati (expected results.Postoji li mogućnost pohađanja obuke za sticanje tih vještina? Možete li se obratiti nekome za pomoć? Govorite li engleski jezik (ovisno o donatoru)? Vrijeme . general objectives) specifični/kratkoročni ciljevi (objectives. background) Ciljevi opšti/dugoročni ciljevi (goals. Prijedlog projekta obuhvata sljedeće komponente: Popratno pismo (cover letter) Naslovna strana (cover page) Sažetak projeta (project summary) Reference NVO-a i biografija koordinatora projekta Opis problema/potreba (problem definition. outputs. Možete li se osloniti na članove tima i njihovo vrijeme? Sredstva . project purpose) Indikatori/očekivani uticaj (indicators /expected impact.

Poželjno je da naziv projekta bude što kraći i lako pamtljiv. 12 . referentni broj. jer se na taj način već u početku može pridobiti pažnja donatora/osobe koja procjenjuje vrijednost projekta. • datum osnivanja organizacije. REFERENCE NVO-a I BIOGRAFIJA KOORDINATORA PROJEKTA Ovaj dio prijedloga projekta opisuje vašu organizaciju i cilj tog opisa je da izgradite svoj kredibilitet kod donatora. NASLOVNA STRANA Ovaj dio treba da sadržava sljedeće informacije: • Naziv projekta • Informacija o NVO/Aplikantu (naziv NVO-a. gdje? • Ciljevi – šta? • Ciljne grupe – za koga? • Aktivnosti – kako?. • sadrži kratki opis o kojoj vrsti projekta se radi i šta je cilj projekta. datum slanja. jer predstavlja srž prijedloga projekta. kao da donator ništa ne zna o vašoj organizaciji i obavezno uključite i sljedeće podatke: • misija i svrha postojanja organizacije. adresu primaoca. (do) kada? • Ukupni troškovi projekta (uz prikaz već dobivenih finansijskih sredstava i navođenje drugih eventualnih donatora od koji bi se mogla tražiti podrška – koliko?) Napomena: Iako se sažetak nalazi na samom početku prijedloga projekta. • sadrži ime osobe za buduće kontakte. predmet pisma. registracioni broj. adresa. Opšte je pravilo: pišite ovo poglavlje tako. To je naročito važno kod donatora koji zaprimaju veliki broj prijedloga projekta i koji nakon čitanja sažetka vrše prvi krug odabira. • objasni zašto je ovaj projekat prioritetan za organizaciju. Dodatni savjeti: pismo ne bi trebalo biti duže od jedne A4 stranice. SAŽETAK PROJETA Ima veoma važnu ulogu. broj telefona. trebalo bi biti potpisano od strane osobe ovlaštene za potpisivanje. ne treba pretjerano naglašavati poznavanje misije i ciljeva donatora i potrebno je izbjegavati patetične rečenice i sl. • sadrži traženi iznos za realizaciju projekta.POPRATNO PISMO Sadrži slijedeće elemente: zaglavlje (memorandum organizacije). Preporučuje se napisati ne više od jedne stranice A4 formata (ako donator nije drugačije odredio) i ukratko dati ključne informacije o slijedećem: • Opis problema/potrebe – zašto?. kratki sadržaj i potpis odgovorne osobe. Popratno pismo treba da: • bude upućeno (adresirano) određenoj osobi/organizaciji. treba ga napisati tek nakon što su urađeni svi drugi elementi standardne strukture projekta. • objasni razlog obraćanja donatoru. broj faksa i e-mail) • Ime koordinatora/voditelja projekta • Vrijeme trajanja projekta (početni i završni datum) Posebnu pažnju treba obratiti na naziv projekta.

metode koje su korištene za utvrđivanje potreba/problema. . . nego više kao dio jednog dugoročnijeg programa neke zajednice.rezultate istraživanja. treba da ukažete i na potrebu za vašim određenim projektom. 13 . CILJEVI Prilikom definisanja ciljeva bitno je odgovoriti na dva ključna pitanja: 1. Osnovna karakteristika ciljeva. smanjiti ili poticati i dr. Projekat ne smije rješavati probleme same organizacije koja traži sredstva. ili "nedostaju informacije o . Do kakvih promjena će doći? Veoma često se ciljevi miješaju sa aktivnostima.• • • • • nagrade i ostala priznanja u dosadašnjem radu. izvori finansiranja. . ministarstva itd. pridonijeti. evaluacija.. Uz ovaj dio. ojačati. . Možete uključiti sljedeće: . poboljšati. odnosno ciljnih grupa koje su korisnici usluga organizacije. opis dosadašnjeg iskustva i sl. . Drugim riječima. je u tome što rečenica kojom se definiše cilj počinje infinitivom. Šta organizacija želi postići projektom? 2. ključne kvalifikacije (relevantne za projekat).citate ili izvode iz zvaničnih dokumenata (UN. projekti i programi koji su uspješno realizovani. povećati.urgentnost problema i šta će se desiti ako se ništa ne preduzme. Ovi ciljevi se ne mogu okarakterisati kao precizna korist za ciljne grupe u projektu. čitalac treba da razumije vaše metode i strategije za rješavanje problema. ili "opšte je poznato…". Važno je da zapamtite i sljedeće: izbjegavajte iskaze o problemu koji su napisani suviše uopšteno. ". Opšti/dugoročni ciljevi Ukazuju na situaciju koja se ostvaruje kroz dugoročno razdoblje i kojem će projekat samo djelomično doprinijeti. organizacija ne smije biti subjekat projekta već se mora govoriti o problemima/potrebama zajednice. npr. Kratke biografije trebaju sadržavati: ime i prezime. nešto po čemu je NVO jedinstvena ili po čemu se razlikuje od ostalih.opis ciljne grupe. studija...: unaprijediti. i ujedno razlika u odnosu na aktivnosti.). Pored toga što ukazujete na značaj problema. "svi znaju…" itd.. . uz korištenje fraza kao što su " malo se zna o.ostale organizacije koje se trenutno bave rješavanjem ovih potreba/problema. ". potrebno je priložiti i biografiju koordinatora projekta i drugih osoba uključenih u projekat.). iz analize problema. visina budžeta za prethodne godine (1-3 god.statističke podatke koji će dokumentovati postojanje problema (navesti i izvore podataka) – ako isti postoje. OPIS PROBLEMA/POTREBA U ovom poglavlju potrebno je odgovoriti na dva ključna pitanja: • Šta je to što se dešava u vašem okruženju? • Ko je identifikovao (utvrdio) problem (potrebu) i kako je to uradio? Također biste trebali uključiti detaljne demografske i statističke podatke koji će čitaocima jasno predstaviti obim i veličinu problema.

godina. Iz ovog proizilazi da se povećanje svijesti javnosti u Jablanici ili povećanje svijesti lokalnih poljoprivrednika ne može ostvariti samo jednim projektom limitiranog trajanja 1 – 2 godine. ovisno o veličini projekta. Zadovoljavanje ovih kriterija omogućava učinkovit monitoring i evaluaciju realizacije projekta.kod kojih je mnogo teže opisati promjene varijable). ili povećanje svijesti lokalnih poljoprivrednika.Broj primljenih komentara i sugestija .Broj potpisanih ugovora Kvalitativni indikatori (nemjerljivi/opisni/ indirektni indikatori . Pri procjeni da li indikatori za svrhu projekta uključuju "održive koristi za ciljne grupe". npr: .Npr: Ovim projektom se teži uticati na svijest javnosti o pravilnom odlaganju i selektiranju otpada grada Jablanice i okolnih mjesta. Neophodno je provjeriti da li indikator precizno opisuje cilj. etnička pripadnost. odrediti područje djelovanja • Measurable – mjerljivi tj.Broj primljenih poziva na skupove .Broj održanih sastanaka .Broj održanih konsultacija .Unapređenje kvaliteta rada . prije svega da je ostvariv i da ima jasno područje djelovanja. svrhu ili rezultat. brojčano iskazani • Achievable – ostvarivi • Realistic – realni. treba provjeriti da li su uključeni sljedeći elementi: • jasan opis "proizvoda" ili "usluga" namjenjenih korisnicima. što u prevodu znači da ciljevi moraju biti: • Specific – što specifičniji tj. Osnovno je pravilo da svaki projekt ima najviše 2-3 opšta cilja. koordinacijskih tijela. • odgovornosti pri održavanju ovih usluga i proizvoda.Uspostavljanje mreža. Pri formulisanju indikatora treba imati jasnu sliku trenutne situacije i napraviti realan opis željene situacije u budućnosti.Nivo primjenjivosti provedenih aktivnosti . 14 . izvodljivi • Time – bounded – vremenski određeni. Mjerljivost. klasa) koji će imati koristi. ograničeni Poželjno je da svaki specifični cilj zadovolji barem tri od ovih pet kriterija. unapređena saradnja . • određeni korisnici (pol.Razumijevanje značaja zaštite biodiverziteta . Pri određivanju specifičnih ciljeva od velike pomoći je korištenje SMART metode.Broj učesnika u projektu . onda je potrebno dodati druge indikatore ili pronaći nove. putem edukacije o pravilnom korištenju pesticida. Ako ne. realnost i vremensko ograničenje ovih ciljeva može se izraziti putem dole navedenih indikatora: Kvantitativni indikatori (mjerljivi/direktni indikatori .Komentari na odabrane teme i sl.Broj objavljenih publikacija . npr: .Otvorenost za saradnju i diskusiju . Moguće je imati više od jednog indikatora za jedan cilj.varijabla je jasna i laka za izmjeriti). Specifični/kratkoročni ciljevi To su ciljevi koji se moraju ostvariti neposredno nakon što projekat završi ili nakon kraćeg vremenskog roka od završetka projekta.Broj članaka objavljenih u medijima .Ostvareno znanje o relevantnim programima zaštite biodiverziteta .

) Ponekad je teško učiniti ih operativnim. koliko mjesto vrijeme/ period.).2008 Mjesto Vrijeme Razjašnjenje važnih aspekata indikatora Zašto definisati indikatore? Da bi se: -Razjasnile karakteristike opšteg cilja. npr. potrebno je odgovarajuce vrijeme Ko? Gdje? Kada? Za opis ovog koraka. svaki od njih je u vezi sa ciljem. . svrhe projekta ili rezultata. Dobar indikator obezbjeđuje direktno mjerenje.Posebni kao kvalitet i kvantitet. kao primjer navedena je svrha projekta "povećana proizvodnja riže": Varijabla Ciljna grupa Šta? Koliko? Ko? Koliko? Gdje? Kada? Prosječna proizvodnja riže povećana po kilogramu Od 2000 do 4000 kg po ha Mala poljoprivredna postrojenja (posjed < 2ha. svrhe i rezultati biti operativni koristeći sredstva indikatora? 15 . zemljišta) u 7 sela 240 Brčko.• vremenski period u kojem će ciljne grupe ostvariti dobiti. Prilikom formalisanja indikatora. svrhom ili rezultatom. rezultata i aktivnosti. različite etničke pripadosti i sl. koliko (vrijednost cilja) ciljna grupa/e kvantitet. . zasnovani na pristupačnim informacijama. položaj žene u drušvu. "povećana proizvodnja" se mjeri dodavanjem rezultata berbe. svaki rezultat i opšte ciljeve kao što je prikazano u tabeli: Šta? • • • • • • varijabla. kvantitet. Ako je direktno mjerenje nemoguće onda se moraju pronaći "opunomoćeni indikatori". jer uveliko potpomažu upravljanje cilja. mladi. svrhu ili cilj? Da li je uvijek moguće pronaći neki indikator? Mogu li svi ciljevi. povećana zarada farmera može biti odražena u poboljšanju kućnih uslova (crijep itd. bitno je navesti svrhu projekta. svrhe projekta.Osjetljivi na društvene (ne) jednakosti (npr. -Omogućilo planiranje cilja i upravljanja projektom. npr. rezultat. -Omogućilo nadgledanje cilja i evaluacija Indikatori bi trebali biti: . . kontrolu i evaluaciju. ali treba uvijek pokušavati..Neovisni jedan od drugog. Kakve kriterije bi trebalo zadovoljiti ? Postoji li samo jedan indikator za aktivnost.Neovisni (pokrivati neophodno) i pouzdani. Često je potrebno uspostaviti određen broj indikatora koji će zajedno obezbijediti pouzdane informacije za ostvarivanje ciljeva.Verifikativni. elemenat koji će se promijeniti jednom kada je projekat implementiran. . BiH 2005 .

"mediji". vještine i druge razne socijalne.4. ilustracija.5. "porezni obaveznici" i dr. Npr. Trajanje projekta se treba jasno naznačiti i treba jasno definisati zadatke koji su uključeni u pripremanje plana aktivnosti. ovdje ih je potrebno sistematično razlučiti u par rečenica. • lokacija i opis mjesta projekta. Iako postoji velika vjerovatnost da su mnoge karakteristike pojedinih ciljnih grupa projekta već izražene u Opisu problema ili u Specifičnim ciljevima. Plan aktivnosti može se izraziti sljedećim tehnikama: 1. • odgovornost vašeg osoblja (ko će biti zadužen za pojedinačne aktivnosti). Unajmljivanje potrebne opreme Zadatak 1. dob. tj.1. • vrijeme implementacije projekta (koji je vremenski okvir svih planiranih aktivnosti).ovdje se misli na najširi kontekst pa se tako često koriste fraze kao "civilno društvo u BiH". "šira javnost". • imena vanjskih stručnjaka/saradnika. Dvije osnovne komponente aktivnosti su: • Ko će provoditi pojedinu aktivnost (organizacioni aspekt) • Kada će se provoditi pojedine aktivnosti (vremenski plan) U okviru pojedinih aktivnosti definišemo zadatke kao zbir više radnji koje je potrebno poduzeti da bi se provela određena aktivnost.. . 16 . odnosno vremena potrebnog za provođenje svake aktivnosti/zadataka.tercijarna ciljna grupa . šema i dijagrama.CILJNE GRUPE Ciljne grupe su zasebna cjelina koju treba definirati u prijedlogu projekta. Unajmljivanje konferencijske sale Zadtak 1. • da li neke druge organizacije sarađuju u implementaciji ovog projekta.sekundarna ciljna grupa . Priprema i slanje pozivnica Zadatak 1. npr. Priprema materijala Zadatak 1.: Aktivnost 1.pojedinci. sektorske. • alternativne metode za slučaj potrebe.primarna ciljna grupa ili krajnji korisnici . .3. spol. Kada se govori o ciljnim grupama jednog projekta.. jasno istaknuti njihove međusobne odnose. Sve ostale neophodne radnje. korištenje grafike.2. njihove zadatke i odgovorosti. Izuzetno je važna preglednost. Između ostalog. Plan aktivnosti bi trebao da uključi određene informacije i objašnjenja za svaku planiranu projektnu aktivnost. Poželjno je što specifičnije opisati ciljne grupe (ovisno o vrsti projekta. sposobnosti. radno iskustvo. geografske karakteristike). Oranizacija radionice Zadatak 1. Gantogram ili GANTT tabela – to je odnos između aktivnosti/zadataka i jedinice vremena. skupine ili organizacije koji ostvaruju direktnu korist kroz projekat. preporučujemo vam da opišete: • aktivnosti koje ćete poduzeti kako biste postigli sveobuhvatni cilj i pojedinačne ciljeve. AKTIVNOSTI Aktivnosti podrazumjevaju konkretnu radnju na postizanju postavljenih specifičnih ciljeva.sve one zainteresovane strane koje ostvaruju indirektnu korist kroz projekat i najčešće ne učestvuju direktno u projektnim aktivnostima. najčešće lično koriste usluge/proizvode koji su predviđeni projektom. psiho-socijalne karakteristike. • zadatke koji se trebaju poduzeti za svaku aktivnost. treba razlikovati više nivoa: . volontera (ako postoje). nivo obrazovanja.

17 .1. Primjer GANTTograma: RAZDOBLJE 2002. VS – Vanjski saradnici Tehniku je početkom 20. F – Facilitator. 3.stoljeća razvio Henry Lawrence Gantt. Posjete lokacijama i mapiranje 1.1.3. jedan od pionira naučnog menadžmenta koji je stremio ka unapređenju učinkovitosti radnika kroz naučna istraživanja. zadacima.4. Identificiranje i priprema facilitatora PM. vrememskim rasporedom i odgovornostima. PLANNET (Planning Network) tehnika – ukazuje na povezanost pojednih aktivnosti i zadataka sa vremenom potrebnim za provođenje. potrebno je izraziti i očekivane rezultate. u smislu da završetak pojedine aktivnosti čini preduslov za narednu aktivnost. odnosno konkretne proizvode koji su mjerljivi indikatorima. Prezentacije za medije 2. kao što je pokazano u sljedećoj GANTT tabeli. Grupni sastanci 2.3. PERT tehnika (Programm Evaluation and Review Technique) – ili tehnika mrežnog planiranja prikazuje se kroz tri osnovna elementa: događaji. Pored toga. APM – Asistent projektnog menadžera. Štampanje i raspodjela materijala 2. Čišćenje lokacija 2.2. Aktivnost – radionica > očekivani rezultat: održana radionica za 50 učesnika Zadatak: štampanje i podjela radnih materijala > očekivani rezultat : odštampano i podijeljeno 50 radnih materijala.APM PM PM. Edukativne aktivnosti 07 08 09 odgovorna osoba PM. godina 01 02 03 04 05 06 AKTIVNOST (i pripadajući zadaci) 1. OČEKIVANI REZULTATI Očekivani rezultati su konkretni proizvodi koji sumiraju konkretne aktivnosti i koji su mjerljivi kvantitativnim (brojčanim) indikatorima. aktivnosti i moguće prepreke. Intervjui s regularnim korisnicima 1. Najbolje je plan aktivnosti izraziti kroz jednostavnu tabelu sa opisanim aktivnostima. Vanjski rad 1.2.VS 2.VS APM APM PM PM – Projektni menadžer .2. Npr.

Izabrana strategija i ciljevi nakon toga postaju fokus projekta i mogu se koristiti za završetak matrice log-okvira. indikatore. zadataka. To predstavlja uzročne i hijerarhijske odnose između projektnih aktivnosti. Faza analize: problemi→ ciljevi→ strategija Faza analize uobičajeno započinje osnovnom idejom dobijenom od interesnih strana a tiče se postojećeg problema. Interna logika je osnova za logični radni okvir koji je napravljen u toku faze analize. Logički radni okvir je sredstvo za dizajniranje projekta i upravljanje istim. . Analiza identifikovanih problema omogućava relevantnim projektnim stranama da odluče o preciznom setu problema na koje će projekat ukazivati i da odaberu ključni problem.U grafikonu je prikazana hijerarhija cilja. Posljednji korak jeste završetak matrice log-okvira. Veoma je bitno zapamtiti da matrica log-okvira nije forma koja se treba ispuniti već rezultat temeljne analize i rasuđivanja koje se mora uraditi prije popunjavanja tabelarnih polja. Analiza bi trebala "razbiti" ovaj problem na set manjih problema. specifične).Kako razviti logičan radni okvir Dizajniranje projekta započinje definisanjem kontura oblasti u okviru koje projekat djeluje i pravljenjem inventara svih za tu oblast vezanih problema. rezultata i aktivnosti. Problemi bi trebali biti izlistani u skladu sa uzrokom i efektom. Sljedeći korak je dogovor projektnog tima oko strategije projekta. projektnih ciljeva i sveukupnog cilja. ciljane grupe. rezultata projekta. aktivnosti i očekivane rezultate. i odabiranjem ciljeva koji će biti uključeni u projekat i onih koji neće. Ovo se postiže razvijanjem serija rješenja koja su potrebna radi postizanja ciljeva. LOGIČKI RADNI OKVIR (LOG-OKVIR) Kada definišemo ciljeve (opšte. pristupamo izradi logičkog radnog okvira (Log-frame). 18 .

kako će se mjeriti ostvarivanje rezultata i koji podaci će se prikupljati i kako i sl. onda je lako napisati ovo poglavlje. Ocjenjivanje realizacije projekta – definisati koje aktivnosti su uspješno provedene. Treba jasno definisati tri nivoa ocjenjivanja: 1. koji rezulati se žele postići za svaku ciljanu grupu (poređenje na osnovu indikatora uspjeha). jer tačno znate šta treba ocijeniti. kako pojedine projektne komponente međusobno djeluju jedna na drugu. kako su direktni korisnici uključeni u realizaciju projekta i sl.Šta su predviđeni efekti i koristi projekta? . Pojedinačni ciljevi projekta Šta su specifični ciljevi projekta? c.Ko su dugoročni korisnici ovog projekta? Ko su strateški partneri (interesne strane) koji su neophodni da bi se postigao svaki zasebni cilj? Ko su korisnici rezultata projekta? Ko će nadalje koristiti ishode ovog projekta? b. Ocjenjivanje rezultata – definisati na koje će ciljane grupe rezultati projekta imati direktan uticaj. a vaši zadaci specifični i mjerljivi.1 Projekat Šta je cilj kojem će projekat doprinijeti? 2.FORMA LOG-OKVIRA a.Koja dugoročna partnerstva će donijeti ovaj projekat? .Kakva poboljšanja i promjene će biti proizvedeni ovim projektom? Šta su ključne aktivnosti koje se trebaju izvršiti i kojim redoslijedom da bi se proizveli očekivani rezultati? Šta su metode i pristupi koji se koriste da bi se implementirala svaka od aktivnosti? Ko će učestvovati u projektnim aktivnostima? Kakav će biti njihov doprinos? EVALUACIJA/OCJENJIVANJE PROJEKTA Svaki prijedlog projekta mora da sadrži i poglavlje o evaluaciji. napredak i ostvarivanje opštih ciljeva i mogu li se ti uticaji izmjeriti. na koje društvene grupe (lokalni ili državni nivo) je djelovao projekat. Ako su vaši ciljevi dobro formulisani. Očekivani ishodi i rezultati d. 3.2 Indikatori uspjeha Šta su ključni indikatori koji su povezani sa sveobuhvatnim ciljem? Šta su kvantitativni ili kvalitativni indikatori koji pokazuju da li su i do koje mjere postignuti specifični ciljevi projekta? Šta su indikatori koji mjere stepen do kojeg je projekat postigao predviđene rezultate i efekte? Interesne strane/ korisnici . kako su zadovoljene potrebe krajnjih korisnika (ili evidentni nedostaci). 19 . koji su komunikacijski kanali korišteni u odnosu na korisnike/vanjske saradnike/projekte partnere/donatore.Šta su konkretni ishodi koji su predvidjeni radi postizanja specifičnih ciljeva? . Ocjenjivanje uticaja – objasniti kako su rezultati projekta uticali na potrebe. koje će opisati kako će se utvrditi uspjeh ili neuspjeh u postizanju planiranih ciljeva i zadataka. Aktivnosti . koje se odluke mogu donijeti vezano za širi projektni kontekst. Cilj projekta (sveobuhvatni cilj) 2. 2.

U aneksu/prilogu najčešće se nalazi: Organizaciona šema vaše NVO. i Pismo/a preporuke. izvještaji. ugovori. promatranja. a ne treba da se nalazi u prijedlogu projekta .Opisati kakvi će izvješatji nastati kao rezultat ocjenjivanja. BUDŽET (PRORAČUN PROJEKTA) Proračun troškova radi se na osnovu predhodno opisanih aktivnosti koje se planiraju poduzeti. Spisak članova upravnog odbora. akcioni planovi. intervjui. uz prijedlog projekta prilaže sve ono što može dodatno doprinijeti kredibilitetu i ukazati na svrhu projekta. brošure itd. planske/procijenjene troškove istih.Ukratko objasniti svaku od tehnika.). Detaljno objašnjenje pripreme projektnog proračuna dato je u poglavlju br. Pored obavezne popratne dokumentacije (kopija statuta i dr. dati u prijedlogu projekta. programi. Proračun projekta ili budžet projekta. 20 . sve ono što bi donatora interesovalo. testovi. . PRILOZI (ANEKSI) Bez obzira na veličinu projekta. . Zbog toga postoji dio Prilozi/Aneksi u kojem organizacija. ko će je osmisliti. s jedne strane. predstavlja ukupan iznos koji je potreban za provedbu zacrtanih aktivnosti. 2. ko će je provoditi. procjene. Pismo podrške od partnera u projektu (ukoliko postoje). ankete.Navesti kriterije za provođenje (prethodno definisani indikatori/rezultati i izvor verifikacije za iste). Biografije ključnih saradnika u projektu. Novinski članci. Finansijski izveštaj o reviziji vašeg poslovanja.. a sa druge strane. treba priložiti u prilogu. diskusione grupe itd. nemoguće je sve informacije o projektu i organizaciji koja priprema isti. zapisnici.Tehnike koje se najčešće koriste kod ocjenjivanja uspješnosti projekta su: upitnici. Nakon odabira tehnike za ocjenjivanje potrebno je: .

priznanice/potvrde o isplati. potrošni materijal (papir. Budžet projekta. BUDŽET (PRORAČUN PROJEKTA) Izrada budžeta/proračuna troškova je posljednja faza u pisanju prijedloga projekta zbog toga što se isti radi na osnovu predhodno opisanih aktivnosti koje se planiraju poduzeti.). fascikle. a sa druge strane. oglašavanje u dnevnim listovima i/ili drugim medijima. plakata. zakup uredskog prostora. To su sljedeći troškovi: režijski troškovi (struja. Indirektni troškovi su: oni koji su neophodni za svakodnevno funkcionisanje organizacije i uglavnom nemaju izravnu vezu sa uslugama/proizvodima ili je takvu vezu teže iskazati. -Saradnike na projektu ili članove NVO po osnovu ugovora o radu – čiji troškovi mogu biti svrstani u kategoriju troškova osoblja. Pomoćnik koordinatora projekta treba 10 dana mjesečno za rad na konkretnom projektu.Indirektni troškovi . pripremom materijala itd. organizovanje radionica. telefon.2. dobit ćemo ukupan iznos. jer postoje slučajevi kada se ovi troškovi obračunavaju kao direktni troškovi projekta. Kod razvrstavanja ovih troškova. potvrde. izvodi itd.svo osoblje organizacije koja radi na projektu. zakupom opreme. s jedne strane. Direktni troškovi su: svi troškovi koji su direktno povezani sa projektnim aktivnostima kao što su: štampanje materijala (publikacija. Primjer za obračun na bazi mjesečne plate: U ovom slučaju samo jedan dio njegove plate se obračunava iz projektnih sredstava po osnovu postotka (%) utrošenog vremena na projektu. Na osnovu toga se određuje proporcionalni iznos koji će se tražiti kroz projekat. brošura. usluge kopiranja. grijanje. bankovni 21 . Pomnoženo sa cijenom radnog dana. treninga. Troškovi se mogu obračunavati po osnovu radnih dana koji će biti utrošeni za rad na projektu ili na bazi mjesečne plate. registratori). odnosno trošak njegovog rada u projektu. planske/procijenjene troškove istih. troškovi putovanja osoblja ili saradnika (dnevnice. u obzir treba uzeti trenutne tržišne cijene. pomoćno osoblje. smještaj i hrana). voda. naknada troškova goriva. time sami sebi olakšavamo praćenje utroška sredstava kao i izvještavanje (periodično i završno) prema davaocu finansijskih sredstava. ali se prikazuju odvojeno od plata osoblja organizacije. Primjer za obračun na bazi radnih dana: realizacija projekta je 12 mjeseci. poštarina. odvoz smeća). toneri. diskete. uplatnice. to znači da njegov angažman na realizaciji projekta iznosi ukupno 120 dana. radnih materijala itd. Npr: predviđeno je organizovanje radionice i u skladu sa tim troškovi voditelja radionice svrstavaju se u direktne troškove zajedno sa zakupom sale za sastanke.Troškovi osoblja .Ostali troškovi Troškovi osoblja uključuju: . donosi neophodne "bodove". predstavlja ukupni iznos koji je potreban za provedbu zacrtanih aktivnosti.) Osnov svakog proračuna čine specifične kategorije troškova koje se mogu podijeliti na: . proračun je: plan aktivnosti > novčano izražen > u specifičnim kategorijama troškova > za određeno vremensko razdoblje > sa mehanizmima za kontrolu (računi. treba obratiti posebnu pažnju. ugovori. što se više truda uloži da bi se uradio realan i detaljan proračun troškova. itd. Prilikom procjene troškova. bilo da se radi o kupovini određenih stvari/sredstava ili plaćanja određenih usluga. Također. sastanaka. Realno procijenjen proračun (koji je u potpunosti u skladu sa navedenim projektnim aktivnostima) prilikom ocjenjivanja projekta od strane donatora. Dakle. CD.Direktni troškovi . koji su često presudni u odluci da li taj projekt finansirati ili ne.

-narativno obrazložiti troškove.-onda kada su direktno povezani sa aktivnostima određenog projekta. -rasporediti indirektne troškove u skladu sa potrebama organizacije i projektnim aktivnostima. administrativno osoblje. održavanje kompjutera u drugih uredskih mašina. 2. ali se mogu procentualno obračunati. Npr: telefon za mjesec maj iznosi 200 KM. zato je potrebno naglasiti da se određeni troškovi mogu iskazati i kao direktni i kao indirektni. poštarina i dostava. iznose 230.600 KM za direktne troškove što čini 32% svih direktnih troškova. odvoz smeća. Slučaj po slučaj – predstavlja slobodnu procjenu udjela svakog pojedinog projekta u ukupnim indirektnim troškovima organizacije – svaki projekt pokriva određeni dio troškova organizacije. korištenje kompjutera. ne predviđaju finansiranje ove vrste troškova ili to graničavaju samo na pojedine troškove. -navesti potencijalne ili već osigurane izvore financiranja od strane drugih donatora. dalja edukacija zaposlenih i članova NVO-a. 6. namještaj). potrošni materijal. evaluacija projekta. Zbog razlika u definisanju i primjeni indirektnih troškova. pro rata – osigurava da svaki projekt učestvuje u pokrivanju troškova srazmjerno troškovim koji će nastati po osnovu projektnih aktivnosti. USD itd.400 KM. izraziti ih u jedinicama mjere. česti su nesporazumi između onih koji daju sredstva i onih koja ih traže. pomoćno osoblje itd.troškovi. Direktni troškovi za sve projekte uključujući i ovaj koji pripremamo. jedinični trošak. Primjer: svi indirektni troškovi organizacije uključujući i troškove projekta za koji tražimo sredstva iznose 20. Ostali troškovi su: kupovina opreme (uredske mašine. osiguranje prostora. EUR. U projektu za koji tražimo sredstva. Zbog toga je veoma važno narativno obrazložiti pojedine troškove i iskazati ih prema jasno definisanim kvantitativnim pokazateljima tj.jedinicu mjere . prikupljanje podataka za projekt. Indirektni troškovi koji se nikako ne mogu svrstati u kategoriju direktnih: zakup uredskog prostora. predviđen je iznos od 73. U skladu s tim pripada mu i 32% indirektnih troškova. održavanje kompjutera u drugih uredskih mašina. što iznosi 60 KM. osiguranje prostora. itd. tj.000 KM godišnje. troškovi prevođenja potrebne literature itd. količina. struja. jer se time povećava mogućnost da će donator odobriti sredstva za iste. Koraci na izradi proračuna uključuju sljedeće: -odrediti troškove osoblja.jedinični utrošak (uz navođenje valute u kojoj se radi obračun) i ukupni trošak (uz navođenje valute-KM. Korištenje telefona za xy projekt mjesečno se obračunava u procentu 30%. Dosadašnja iskustva pokazuju da donatori često. troškovi pripremanja projekta. čišćenja ureda.količinu . 22 .000 KM. Indirektni troškovi koji se mogu prikazati i kao direktni: telefon. Osnovno pitanje je kako razvrstati indirektne troškove. fax. -navesti financijska /materijalna sredstva koja je sama organizacije spremna uložiti u projekt. -definisati elemente proračuna: jedinica mjere. zakup opreme. Ovi troškovi se često ne mogu iskazati putem zasebnih računa. usluge čišćenja ureda itd.). Osnova proračuna je tabelarni prikaz po stavkama koji sadrži: opis stavke . Dvije metode koje se najčešće koriste su: 1. voda. -odrediti direktne troškove.

smještaj. jedinica mjere može biti «paušal».Pored toga. Obrazloženje je opisni dio u kojem treba objasniti šta je bila osnovica za obračun pojedinih stavki. kao i eventualni doprinos NVO-a. Opis mora biti detaljno i jasno definisan u kojem će se vidjeti koja je to kategorija troškova i koji su to troškovi unutar svake pojedine kategorije. volonterski rad itd. bez naknade za potrebe projekta. isti se izražava u tržišnim cijenama. dana) će trajati svaka faza i aktivnosti koje ulaze u sastav svake faze. Da bi se takav doprinos NVO-a mogao proračunati. korištenje uredskog prostora. kilogram. brošure – komad -putni troškovi. Jedinica mjere se određuje stvarnim načinom plaćanja određenog troška. kao i jasno razvrstavanje troškova po kategorijama. Primjeri za iskazivanje jedinica mjere mogu biti: -za osoblje NVO-a – osoba. Ukupni trošak predstavlja tačnu kalkulaciju svih predhodnih elemenata u tabeli proračuna. ustupa korištenje postojeće opreme. Trajanje svake faze (datum početka i završetka) mora biti usklađeno sa tačno pripadajućim troškovima za tu fazu. Također je važno napomenuti da se kao dodatak osnovnom/glavnom proračunu može izraditi i proračun po fazama u slučaju da se kompletan projekt dijeli na faze. Npr: ako je trošak telefona definisan kao direktni trošak. Preduslov za određivanje jedinice mjere je tačno definisanje stavki u koloni «opis». plakati. tabelu možemo nadopuniti dodatnim kolonama kao što su: obrazloženje troška. Količina mora odgovarati jedinici mjere i vrsti aktivnosti. osoba/godina. 23 . Ukupni zbir troškova po svim fazama mora da se slaže sa ukupnim troškovima cijelog projekta. udio drugog/drugih donatora. posteri. Ako je predhodno navedeno koliko vremena (mjeseci. osoba/dan -potrošni materijal – komad. Jedinični trošak mora biti izražen u jednoj valuti za sve proračunske stavke.. kilometri (za troškove goriva) -i slično. paket. komad -razne publikacije. dnevnice – osoba/dan. sedmica. u slučaju da postoje drugi donatori koji će sufinansirati projekat ili da se navede doprinos NVO-a da. toga se moramo držati i u ovom dodatnom proračunu. osoba/mjesec. osoba/dan -vanjski saradnici – osoba/mjesec. litar -stručna literatura – mjesec.. Udio drugih donatora ili doprinos NVO-a u financiranju projekta – dodatna kolona za prikazivanje drugih izvora sredstava za realizaciju projekta. a ako je definisan kao indirektni trošak. osoba/noćenje. onda jedinica mjere može biti «mjesec» ili «impuls».

10 Ukupni iznos (KM) 6000 3360 1000 525 200 200 162 255 Obrazloženje 12 56 10 35 2 100 3 2550 -60% od ukupne bruto plate -obračunati radni dani -obračunati radni dani -broj prevedinh stranica -bez popusta -sa popustom na količinu -u skladu sa Sl.Primjer strukture proračuna – u slučaju kada forma/obrazac proračuna nije propisan OPIS Troškovi osoblja -koordinator -projekt menadžer Saradnici -stručnjak za otpadne vode -prevodilac Direktni troškovi -zakup sale za radionicu -štampa postera -dnevnice za službeno putovanje -kopiranje materijala Indirektni troškovi -potrošni materijal -telefon/fax Jedinica mjere Osoba/mjesec Osoba/dan Osoba/dan Stranica Dan Komad Osoba/dan stranica Količina Jedinični trošak (KM) 500 60 100 15 100 2 54 0. Listom BiH -materijal za 30 učesnika Nije moguće odrediti količinu -22% od ukupnih troškova tel/faxa -za potrebe projekta -za evaluaciju projekta Paušal mjesec 12 12 1 600 150 80 150 350 0.30 0.50 --------- 960 1800 350 180 75 --------- Ostali troškovi -kupovina foto aparata Komad -anketni listići Komad -upitnici Komad UKUPNO: 24 .

) 25 . telefon i sl. (Supplies) Troškovi računarske obrade (Computer services) Usluge prevođenja (Translation services) Druge usluge (Other services) Troškovi publikacija (Publication costs) Poštarina.pribor i sl. KM EUR KM Stvarni troškovi (Actual Exp.Budget) DODJELJENA SREDSTVA EUR Najamnina uredskog prostora (Office rent) Plate članova NVO (Salaries of NGO members) Naknada za savjetnike (Fees for consultants) Putovanja (Travel) Smještaj i hrana (Accomodations and food) Prevoz opreme (Transport of equipment) Oprema (Equipment) Potrošni materijal . (Communication costs) Ostali troškovi (Other costs) (molimo specificirati ) Ukupno (Total) REC pored ove osnovne tabele zahtijeva i dodatno detaljno objašnenje svih stavki proračuna koje može biti u obliku tabele ili narativni opis.Primjer obrasca za proračun projekta – REC propisane forme Odobren proračun (Appr.

te se može učiniti teškim za razumijevanje.3. • raspodjela poslova. naročito kada je više ljudi uključeno i kada se informacije moraju razmjenjivati. Svaka nevladina organizacija bi trebala odrediti jednu osobu.. • dokumentovanje projekta. pripremanje ispita. menadžeri moraju identifikovati vještine koje su im na raspolaganju unutar organizacije. planiranje odmora itd. znanje i praksu. praćenje ili ostvarivanje. držanje stvari pod kontrolom zahtijeva talenat. Međutim. genij nadgleda haos". odnosno zacrtanih aktivnosti. skup metoda i tehnika koji nam može pomoći da efikasno dođemo do ciljeva i rezultata. • donošenje odluka. Iako poznati citat tvrdi da "samo budale kontrolišu stvari po redu. menadžeri bi trebali razraditi program aktivnog razvoja. • održavanje kontakta sa partnerima. Kada nastupi kriza. projektni tim radi dobro i svi su zadovoljni postignutim rezultatima. uistinu. Podrazumijeva proces postizanja ciljeva projekta sticanjem. Donatori su vaši partneri. Raspodjela posla je najizazovniji i najteži zadatak za menadžera. Nadgledanje zacrtanih aktivnosti/zadataka zahtijeva vještinu i posvećenost.. svako je na mnoge načine projekt menadžer u svakodnevnom životu. ne neprijatelji. ocjenu realizacije projekta. Također je važna komunikacija i sa predstavnicima donatora. Pod realizacijom projekta podrazumijevamo realizaciju određenog plana. izvještavanje itd. raspodjelu posla unutar projektnog tima. Naizgled to je težak zadatak koji zahtijeva ekspertizu. edukaciju i opštu pripremu projektnog tima za sadašnji i budući rad. Međutim. Kada se bez problema dospije do sredine implementacije projekta. Funkcija planiranja zahtijeva od menadžera da donese odluke o važnim elementima projekta kao što su ciljevi. UPRAVLJANJE PROJEKTOM (PROJEKT MENADŽMENT) Upravljanje projektom je sredstvo. • izgradnja tima i osoblja. Međusobna saradnja i komunikacija unutar projektnog tima je od izuzetne važnosti. uključujući obuku. suočavanje sa kriznim situacijama i iznalaženje kreativnih rješenja je značajna vještina upravljanja. izvori i implementacija. • nadgledanje i procijenjivanje. • prikupljanje i dijeljenje informacija. čišćenje stana. aktivnosti. organiziranje fudbalskog meča. razvijanjem i ispravnim korištenjem ljudskih resursa unutar organizacije. te razradi detaljan plan upravljanja projektom. Npr: kupovina. bolje je donatora informisati na vrijeme. • poštovanje rokova. • koordiniranje i organiziranje. Stvarni izazovi vođenja projekta su: • da implementirane aktivnosti vode ka ciljevima projekta. Planiranje je podjednako važno kao i organizacija i nadgledanje realizacije projekta. 26 . jer ukoliko problemi utiču na implementaciju i uspjeh projekta. svi u projektnom timu bi se trebali uključiti u rješavanje problema. Ukoliko one nedostaju. odnosno koordinatora/menadžera koji bi bio zadužen za upravjanje projektom i odgovoran za planiranje i nadgledanje realizacije aktivnosti. Kroz posmatranja i proučavanje. zadržavanjem. to znači da su menadžeri dobro postavili planove. i • bilo šta drugo što se može pojaviti .

priznanica i dr. Najlakši način pripreme finansijskog izvještaja jeste jednostavna uporedba planiranog i odobrenog budžeta sa stvarnim troškovima nastalim u projektu. • Prepreke. pribora i sl. novine. Većina donatora zahtijeva da se tokom realizacije projekta dostavljaju izvještaji o napretku projekta. Nakon ocjene realizacije projekta. te informaciju o bilo kojoj promjeni nastaloj tokom provedbe projekta. Narativni izvještaj bi trebao da obuhvata informaciju o dovršenim aktivnostima.).Mnoge organizacije uglavnom vjeruju da se projekat završava odmah nakon što se izvede posljednja predviđena aktivnost. studije. • Poštarina. • Troškovi računarske obrade. problemi. • Troškovi naknade za savjetnike u projektu. • Troškovi publikacija. Uz narativni dio potrebno je priložiti i finansijski izvještaj. utrošku sredstava. ispunjeni ili postignuti ciljevi. • Oprema (kupovina ili iznamljivanje). • Troškovi usluga prevođenja. • Dodaci: kopije ili primjeri bilo kakvog materijala razvijenog i napravljenog u toku projekta (posteri. kao i na kraju projekta. publikacije. i • Ostali troškovi. • Plate ili stipendije članova NVO. • Troškovi putovanja. • Troškovi potrošnog materijala. Predložena struktura narativnog izvještaja: • Uvod. Svi troškovi vezani za projekat moraju biti predstavljeni i popraćeni kopijama računa. • Troškovi smještaja i hrane. naučene lekcije. ugovora. promjene (zašto su bile potrebne?). kada su još uvijek moguće ispravke i prilagođavanja. Poželjno je ocjenu realizacije obavljati u toku provođenja projekta. telefon i sl. Jako je važno da je finansijski izvještaj dosljedan i međusobno povezan sa narativnim izvještajem. • Povratna informacija od ciljnih grupa o projektu. • Planovi za nastavak. Finansijski izvještaj treba jasno i tačno da prikazuje korištenje svih fondova. Izvještaj se sastoji iz dva dijela: 1) narativnog i 2) finansijskog. kao i finalni izvještaj. Savjet: Najbolje je finasijski izvještaj predstaviti u vidu tabele. dostave donatoru. pripreme izvještaji. Predložena struktura finansijskog izvještaja: • Troškovi najamnine uredskog prostora. ali projekat nije gotov sve dok se ne izvrši ocjena realizacije. problemima koji su se pojavili. leci... pristupa se izradi izvještaja (narativnih i finansijskih). donator odobri iste i arhiva se ne zatvori. 27 . • Ciljevi i planirane aktivnosti. uspjesi. • Rezultati. itd.

Estoniji. Makedoniji. a naročito je uspješan program finansijske podrške (grantova) za ekološke nevladine organizacije koje su registrovane kao udruženja građana ili fondacije. Danas REC ima svoju pravnu osnovu u povelji koju su potpisale vlade 28 zemalja i Evropska Komisija. godine) i Mostaru (2000. REC također: • promovira saradnju između nevladinih organizacija. Slovačkoj. U dosadašnjem radu. kao i u međunarodnom sporazumu. kao i na Brčko Distrikt).) koje učestvuju u ovoj oblasti. NVO. Upute za izradu prijedloga prevedene su na jezik svake zemlje i prije podnošenja zahtjeva mogu se dobiti u lokalnom uredu. nestranačka. Srbiji i Crnoj Gori. Drugi tipovi organizacija 1 Nevladine organizacije registrovane kao udruženje građana ili fondacije FBiH i RS. Ured REC-a za BiH (REC Country Office BiH) osnovan je u martu 1997. Program namjenskog finansiranja usmjerava finansijsku pomoć na važna regionalna pitanja zaštite okoliša. godine s ciljem da pruži podršku unapređenju zaštite i očuvanja okoliša u BiH. Glavni Ured REC-a smješten je u mjestu Szentendre u Mađarskoj. neprofitna.REC PROGRAM FINANSIJSKE PODRŠKE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA centar za okoliš za Srednju i Istočnu Evropu (REC) je nepolitička. odnosno aplikant treba detaljno proučiti konkurs i/ili smjernice te se po potrebi konsultovati s predstavnicima REC-a. Regionalni REC PROGRAM FINANSIJSKIH PODRŠKI NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA Finansijske podrške nevladinim organizacijama osiguravaju se putem dva programa: Program namjenskog finansiranja koji se vodi u centrali REC-a Budimpešti i Program finansijske podrške na lokalnom/nacionalnom nivou koji vode lokalni uredi REC-a. birajući specifične teme. Poljskoj. S obzirom na veoma specifičnu situaciju u BiH. sa podružnicama i terenskim uredima u 16 zemalja korisnica: Albaniji. Republiku Srpsku. Latviji. decentralizaciju i odnos između dva entiteta. vlada. U dosadašnjem radu Ured za BiH je ostvario dobre kontakte sa svim sektorima koji učestvuju u ovoj oblasti. Za svaku temu obazbijedi se određena svota novca za zemlje učesnice u programu. Češkoj. Evropska Komisija i Mađarska. naučno-istraživačkim organizacijama. Mađarskoj. sve aktivnosti REC-a se odnose na oba BiH entiteta (Federaciju Bosne i Hercegovine. • podržava slobodnu razmjenu informacija i promovira učešće javnosti u donošenju odluka iz oblasti okoliša. 28 . Rumuniji. privredi. projektno usmjerena međunarodna organizacija čija je misija da pomogne u rješavanju okolinske problematike u Srednjoj i Istočnoj Evropi (SIE). Ko može podnijeti zahtjev Samo registrovane nevladine organizacije1 čija ja aktivnost uglavnom orijentirana na područje zaštite okoliša mogu aplicirati projekat za finansijsku podršku od strane REC-a. REC je uspostavio terenske urede u Banjoj Luci (1998. NVO-ima. Imajući na umu političku neusmjerenost. Prije pisanja prijedloga projekta. Bugarskoj. Sve finansijske podrške se dodijeljuju na temelju objavljenog natječaja/konkursa. REC su 1990. Litvaniji. Ured za BiH radio je na promovisanju dijaloga među različitim zainteresiranim stranama (vladama. Sloveniji i Turskoj. poslovnog sektora i ostalih institucija/pojedinaca koji se bave okolinskom problematikom. Bosni i Herzegovini. godine formirale Sjedinjene Američke Države. godine). medijima i dr. potpisanom sa Vladom Republike Mađarske. te podršku svakom napretku u domenu okoliša. Hrvatskoj.

zemlje i dr. Kako aplicirati projektni prijedlog Prijavna procedura sadrži dvije faze: prijavu koncepta projektnog prijedloga i izradu kompletnog prijedloga projekta. Po pravilima REC-a. Prijedlog koji se izrađuje u prvoj fazi je kraća i jednostavnija forma od pisanja kompletnog prijedloga projekta. Uključenje ključnih interesnih grupa predstavlja važan kriterij u fazi kompletnog projektnog prijedloga. druge NVO-e. akademske institucije. poslovni/biznis sektor. religijskoj ili političkoj aktivnosti. u skladu su sa nacionalnim strategijama (NEAP i dr. škola. Finansijska podrška na nacionalnom/lokalnom nivou ne može se dodijeliti čisto naučnom istraživanju. Ukoliko projekat bude izabran na dalju proceduru nakon faze koncepta projektnog prijedloga (detalji o tome šta se zahtijeva u okviru faze koncepta projektnog prijedloga su obezbjeđeni u ‘Pozivu za dostavljanje projektnih prijedloga’). međuentitetski projekti. NVO bi trebao da slijedi tačno definirane korake opisane u Smjernicama za izdradu punih/kompletnih projektnih prijedloga. zainteresovanim nije obavezna ukoliko nije uslovljena konkursom). Finansijske podrške osiguravaju kratkoročnu podršku za: • nacionalne projekte koji pridonose podizanju opšte svijesti u odnosu na problematiku zaštite okoliša. medija i dr. te vidjeti da li se to uklapa u neke od oblasti/područja opisanih u konkursu grantova. kao ni prijave pristigle poslije krajnjeg roka ili prijave sa nepotpunom popratnom dokumentacijom (traženom konkursom). itd. koja bi trebala biti potpisana i ovjerena pečatom od strane partnera. Prijave koncepta prijedloga projekta trebaju biti dostavljene isključivo poštom ili lično do navedenog krajnjeg roka. U fazi koncepta projektnog prijedloga. ali podnosilac zahtjeva za podršku mora biti nevladina organizacija. vođe zajednica i javnost uopšte) koji rade na sličnim temama od značaja za konkurs.).mogu sarađivati2 s nevladinim organizacijama u projektima. 2. nevladine organizacije bi trebale početi od identifikacije problema na koji planira ukazati. te za investicije bilo kakve vrste.). školama i dr. Apliciranje koncepta/ideje projektnog prijedloga obuhvata sljedeće korake: 1. Potrebno je da se u fazi izrade koncepta projektnog prijedloga popuni i Izjava o saradnji (Dodatak II). te se implementiraju na širem području (npr.priprema koncepta projektnog prijedloga Nevladine organizacije trebaju slijediti formular priložen u pozivu za grantove “Obrazac koncepta projektnog prijedloga” prilikom prijavljivanja svog prijedloga projekta (Dodatak I).). Korak – Identificiranje i uključivanje ključnih interesnih grupa (Biranje partnera) Prateći poziv za podršku projektima. za kupovanje nekretnina (zgrada. objašnjavajući glavni problem i pristup kojim se ukazuje na njega u saradnji sa identifikovanim interesnim stranama. područje cijelog kantona. Vodeća NVO je odgovorna za dostavljanje originala koncepta projekta sa svim popratnim dokumentima Uredu REC-a u Sarajevu. Procedura apliciranja (obje faze) je detaljno objašnjena u pozivu/konkursu za apliciranje projektnih prijedloga. Korak – Prva faza . Uz projektne formulare neophodno je uključiti i osnovne informacije. od strane NVO-a se traži da jasno identifikuju interesne grupe i opišu potencijalnu ulogu svakog od njih (partnera). NVO treba jasno da procijeni ukupan iznos potrebnih sredstava za realizaciju kompletnog projekta. uključuju veći broj aktera u projektu (više NVO-a. lokalne vlasti (opštine i dr. NVO-i bi također trebali identifikovati ključne interesne grupe/partnere (npr. Kao što je navedeno u formularu. 2 Saradnja sa drugim tipovima organizacija je poželjna samo ako je konkursom obavezna.) • lokalne projekte koji pridonose podizanju opšte svijesti u odnosu na problematiku zaštite okoliša i implementiraju se u određenoj zajednici (saradnja sa lokalnim vlastima. prijave stigle putem faks-a ili e-mail-a se ne uzimaju u razmatranje. a u skladu sa propozicijama konkursa. 29 . NVO aplikant (voditelj projekta) mora identifikovati ključne interesne grupe i uključiti ih u prvu fazu izrade koncepta projektnog prijedloga.).

te ostale uslove. zatražiti od REC-a. zatim promjene u datumima provođenja projekta. Ukoliko zahtjev nije odobren. Sporazum o dodjeli sredstava Sporazum o dodjeli sredstava postaje punovažan ugovor nakon što je potpisan od korisnika podrške (NVO-a) i REC-a. u pismu obavještenja se navode razlozi odbijanja projekta. pismenim putem. raspored isplata i metodologiju izvještavanja prema REC-u. Krajnji rok za zaprimanje prijedloga projekata obično je 2-3 sedmice prije sastanka Lokalnog savjetodavnog odbora (nezavisne komisije koja ocjenjuje projekte). Članovi / predstavnici NVO-a čiji projekat je apliciran na grant program ili ako učestvuju kao partneri NEMAJU PRAVO evaluacije/ocjenjivanja istog. Obavještavanje o prihvatanju/odbijanju prijedloga projekata Svi podnosioci zahtjeva koji su zadovoljili uslove. Odluke o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva. zahtjevi tj. Lokalni savjetodavni odbor odlučuje o prihvatanju ili odbijanju pojedinog projekta. Zahtjeve ocjenjuje Lokalni savjetodavni odbor (LAB) osnovan pri svakom lokalnom uredu REC-a. kada se odabiru stručnjaci iz ovih područja. budu obaviješteni o odluci Lokalnog savjetodavnog odbora. Odobrenje se daje u pisanom obliku. • mogućnost da NVO provede projekat. Sporazum o dodjeli sredstava sadržava odobreni proračun podrške. na svojoj web stranici i putem REC-ove e-mail liste. Formiranje LAB-a se također uslovljava u zavisnosti od teme konkursa (npr. • stepen do kojeg predložena aktivnost promovira učešće javnosti i podizanje opšte svijesti u odnosu na problematiku zaštite okoliša. projektnog prijedloga obično se donose konsenzusom. Sastav odbora čine nezavisni stručnjaci koji poznaju NVO zajednicu i probleme okoliša ili su čak i sami predstavnici NVO-a. tj.). Sporazum o dodjeli sredstava također uslovljava korisnika podrške o obaveznom sprovođenju projekta na način opisan u odobrenom projektnom prijedlogu. koje su članovi LAB-a obrazložili tokom procesa odlučivanja.Kada podnijeti zahtjev Lokalni ured REC-a objavljuje natječaj/konkurs za apliciranje prijedloga projekata u svom tromjesečnom Biltenu. 30 . Odobrenje za eventualne bitne promjene u projektu mora se unaprijed. putem sredstava javnog informisanja. Postupak ocjenjivanja Pri ocjenjivanju prijedloga projekata i određivanja visine finansijske podrške na nacionalnom/lokalnom nivou uzimaju se u obzir sljedeći kriteriji: • realne potrebe NVO za pomoć u uspostavljanju i razvoju ustrojstva i mogućnost da REC-ova podrška doprinese trajnoj uravnoteženosti i stabilnosti organizacije. te promjene u samoj prirodi projekta. otpad. Pod bitnim promjenama smatraju se promjene u pojedinim stavkama budžeta/proračuna u iznosu većem od 10%. projektni prijedlozi se isključivo dostavljaju po objavi konkursa slijedeći tačno definirane korake. • izvodljivost (feasibility) i odnos troškova i učinka (cost-effectiveness) prijedloga. pismo odobrenja šalje se podnosiocu zahtjeva u kojem se informiše o tačnom datumu i mjestu sastanka dobitnika granta (tzv. Ako je zahtjev odobren. a lokalni ured REC-a obavještava podnosioca prijedloga o odluci Odbora. winners meeting). vode i dr. U slučaju kada to nije moguće odluke se donose većinom glasova. S obzirom da REC nema stalnih fondova za dodjeljivanje NVO-ima. kako bi se osiguralo dovoljno vremena za sve eventualne nadopune i ispravke.

tako da treba biti navedeno da oprema mora biti vraćena lokalnom uredu ako NVO prestane postojati ili ako oprema više nije potrebna. Prva isplata se izvrši nakon primanja potpisanog sporazuma o dodjeli sredstava. U slučaju kupovine opreme potrebno je objasniti razloge njenog korištenja (npr. I u slučaju da se odobri dalje korištenje. Lokalni savjetodavni odbor ocijenjuje kako je NVO proveo projekat te odlučuje o davanju opreme na dalje korištenje. koji se predaje REC-u nakon jedne godine od nabavke opreme. 31 . kako se trošio novac do tog datuma. oprema mora biti vraćena REC-u ako NVO prestane postojati. koje su informacije pogodne za javno objavljivanje. Prilikom ispunjavanja formi završnog izvještaja. Pristup informacijama Svi projekti koji su dobili podršku smatraju se javnim i bilo koji podatak koji je rezultat takvog projekta mora biti dostupan javnosti.). ugovora. koja je dostupna u uredu REC-a. • Uz završni izvještaj. potrebno je dostaviti ispunjenu formu o nabavci opreme tzv. Za svaku stavku budžeta/proračuna uspoređuju se stvarni troškovi s troškovima odobrenim budžetom/proračunom. te kopije računa. odobrava se sljedeća isplata. U njemu se objašnjava što je dovršeno. U tom izvještaju opisuje se uspjeh projekta u postizanju zadanih ciljeva. Isplata se vrši u lokalnoj valuti. Završni izvještaj podnosi se na predviđenim REC obrascima. Na jednoj stranici opisuje se kako se projekat provodio do tog roka. Isplata finansijske podrške ne može biti izvršena u gotovini ili čekom. te informaciju o bilo kojoj promjeni nastaloj tokom provedbe projekta. pravdaju se kopijom računa ili priznanice. priznanica i dr. • U sporazumu o dodjeli sredstava mora biti navedeno da REC ostaje vlasnik opreme u periodu od jedne godine. Finansijska podrška za nabavku opreme Podrška koja se koristi za nabavku opreme daje se pod posebnim uslovima: • Na računu mora biti vidljivo da je REC kupac opreme. NVO može zatražiti da joj se odobri dalje korištenje opreme. Detaljnije upute za pripremu izvještaja dostavljaju se koordinatoru projekta poslije uplate druge rate/tranše. uključujući plate i stipendije. koji su se problemi pojavili tokom implementacije projekta. • Završni ili konačni izvještaj: Završni izvještaj se obavezno dostavlja u roku od mjesec dana od završetka projekta. problemima koji su se pojavili. Lokalni predstavnici REC-a ocijenjuju izvještaj i ako je zadovoljavajući. korisnik podrške treba osigurati za REC besplatne primjerke (minimalno 3 primjerka). Sljedeće isplate slijede nakon zaprimanja i odobravanja izvještaja. Svi troškovi. te vrijednost projekta kao modela. Ako je rezultat projekta publikacija.Isplata finansijske podrške Nevladina organizacija mora imati otvoren račun u banci. Završni izvještaj također mora sadržavati detaljan pregled trošenja finansijskih sredstava. Za vrijeme tog perioda REC posuđuje opremu nevladinoj organizaciji. Izvještaji U sporazumu o dodjeli sredstava opisano je koje izvještaje je potrebno dostaviti. Equipment Accounting Form. Izvještaj treba da obuhvata informaciju o dovršenim aktivnostima. Digitalna kamera /fotodokumentacija divljih deponija/ itd. Uz narativni dio potrebno je priložiti i finansijski izvještaj. plakat ili sl. Finansijska podrška obično se prenosi u ratama/tranšama s računa REC-ovog lokalnog ureda na račun NVO. To su: • Izvještaj o napretku: Taj izvještaj se dostavlja nakon utrošene prve rate.

korisnik podrške objavi da je realizaciju projekta potpuno (ili djelimično) omogućio REC. U prilogu su REC obrasci/forme za apliciranje projektnih prijedloga (koncept i puni projektni prijedlog) 32 . Regionalni centar za okoliš/životnu sredinu za Srednju i Istočnu Europu Ured u BiH ne snosi odgovornost. Monitoring/revizija odobrenih projekata REC je obavezan da izvrši monitoring tj.Objavljivanje dobivanja finansijske podrške Očekuje se da NVO . za štete proizašle iz bilo koje aktivnosti korisnika podrške. neposrednu ili posrednu. kako bi se osigurala zadovoljavajuća provedba. Prenos prava i odricanje od odgovornosti Finansiranje projekta od strane REC-a ne znači prenos prava vlasništva nad rezultatima projekta korisnika podrške na REC. Za svaki grant program.: "Realizaciju ovog projekta omogućio je Regionalni centar za okoliš/životnu sredinu za Srednju i Istočnu Europu . korisnik podrške. REC također pridržava pravo preispitivanja finansija i troškova u bilo koje vrijeme trajanja finansijske podrške ili godinu dana nakon završetka projekta. Zbog toga se svi računi moraju čuvati godinu dana poslije završetka projekta. reviziju implementacije projekta u sjedištu NVO-a. Nevladina organizacija.Ured u BiH". mora na plakatu. u biltenu ili brošuri navesti obavijest kao npr. REC obezbijedi tekst i logo koji treba biti objavljen na promotivnim materijalima.

DODATAK I – OBRAZAC ZA KONCEPT PROJEKTNIH PRIJEDLOGA Vodeća NVO je odgovorna za dostavljenje originala koncepta projektnih prijedloga sa svim popratnim dokumentima Uredu REC-a u Sarajevu. Administrativne informacije B. Prijave koncepta projektnih prijedloga trebaju biti dostavljene poštom do (tačno navedenog datum). Administrativne informacije Naziv projekta: Vremensko trajanje projekta (broj mjeseci): Naziv NVO-a : Registracioni broj: E-mail adresa: Adresa: Koordinator projekta: Naziv osobe koja je pripremala projekat (osim koordinatora): Naziv banke: Adresa banke: Ukupan iznos koji se traži od REC-a (u EUR-ima): Telefon: Fax: Vlasnik računa: Broj računa SWIFT kod: 33 . Opis projekta C. Popratni dokumenti A. Koncept projektnog prijedloga mora biti napisan na lokalnom jeziku i biti u potpunosti kompletiran uključujući sljedeće: A. Prijave pristigle putem faks-a ili e-mail-a se neće uzeti u razmatranje.

mjesec .mjesec . SWIFT kod) Popunjava REC Odluka Naziv banke: Vlasnik računa: Broj računa: SWIFT kod: Datum zaprimanja dan . broj računa. Ne možete modifikovati forme. vlasnik računa. NAZIV PROJEKTA: Informacija o vodećoj NVO Naziv NVO-a Registracioni broj: E-mail: Broj telefona: Fax: Adresa (uključite i ime zemlje): Koordinator projekta: Datumi projektnog Početni dan . ali možete ukucati odgovarajuće podatke u već obezbjeđena polja.Dodatak A PRIJAVNI FORMULAR ZA LOKALNI / NACIONALNI GRANT (PUNI PROJEKTNI PRIJEDLOG) Naslovna strana prijedloga projekta Ovo je zaštićen dokument.godina Službenik odgovoran za grant Ključne riječi Informacije na ovoj strani ne bi trebale prelaziti ovu stranicu 34 . adresa.godina Završni perioda datum: datum: Kratak opis projekta Proizvodi koji će se razviti Iznos koji se traži od REC-a ( € ) Podaci o banci (naziv banke.

Poželjno je da log-okvir ne prelazi 1 stranicu. Pojedinačni ciljevi projekta Šta su specifični ciljevi projekta? Šta su kvantitativni ili kvalitativni indikatori koji pokazuju da li su i do koje mjere postignuti specifični ciljevi projekta? Ko su strateški partneri (interesne strane) koji su neophodni da bi se postigao svaki zasebni cilj? c. Očekivani ishodi i rezultati Šta su konkretni ishodi koji su predviđeni radi postizanja specifičnih ciljeva? Šta su predviđeni efekti i koristi projekta? Kakva poboljšanja i promjene će biti proizvedeni ovim projektom? Šta su indikatori koji mjere stepen do kojeg je projekat postigao predviđene rezultate i efekte? Ko su korisnici rezultata projekta? Ko će nadalje koristiti ishode ovog projekta? d.2 Indikatori uspjeha Šta su ključni indikatori koji su povezani sa sveobuhvatnim ciljem? Interesne strane/ korisnici Koja dugoročna partnerstva će donijeti ovaj projekat? Ko su dugoročni korisnici ovog projekta? b. Cilj projekta (sveobuhvatni cilj) Šta je cilj kojem će projekat doprinijeti? 2. 2. Aktivnosti Šta su ključne aktivnosti koje se trebaju izvršiti i kojim redoslijedom da bi se proizveli očekivani rezltati? Šta su metode i pristupi koji se koriste da bi se implementirala svaka od aktivnosti? Ko će učestvovati u projektnim aktivnostima? Kakav će biti njihov doprinos? 35 . Ne možete modifikovati forme.Dodatak B PRIJAVNI FORMULAR ZA LOKALNI / NACIONALNI GRANT (PUNI PROJEKTNI PRIJEDLOG) Logičan radni okvir Ovo je zaštićen dokument.1 Projekat a. ali možete ukucati odgovarajuće podatke u već obezbjeđena polja.

Dodatak C PRIJAVNI FORMULAR ZA LOKALNI / NACIONALNI GRANT (PUNI PROJEKTNI PRIJEDLOG) Narativni opis projekta Ovo je zaštićen dokument. Maksimalna dužina teksta nije ograničena. Ne možete modifikovati forme. Interesne strane/partneri (ukoliko postoje) Interesna strana 1 Organizacija Ime kontakt osobe i njena pozicija Adresa (uključite ime zemlje): Telefon i fax: E-mail: Opis uloge: Organizacija Ime kontakt osobe i njena pozicija Adresa (uključite ime zemlje): Telefon i fax: E-mail: Opis uloge: Organizacija Ime kontakt osobe i njena pozicija Adresa (uključite ime zemlje): Telefon i fax: E-mail: Opis uloge: Interesna strana 2 Interesna strana 3 36 . ali možete ukucati odgovarajuće podatke u već obezbjeđena polja.c. iako je poželjno da ovaj dokumenat ne prelazi više od 4 stranice.a.b. NAZIV PROJEKTA: 3. Navođenje problema 3. Detaljan plan projekta Opis problema na koji se ukazuje: Sveobuhvatni cilj projekta: Individualni ciljevi: Aktivnosti/Vremenski okvir: Očekivani ishodi i rezultati: Planirani produžetak: 3.

godina perioda datum: Sveukupni budžet Budžetske stavke 1.1.Dodatak D PRIJAVNI FORMULAR ZA LOKALNI / NACIONALNI GRANT (PUNI PROJEKTNI PRIJEDLOG) Pregled budžeta projekta (u eurima) Ovo je zaštićen dokument.mjesec . Plate Oprema Putovanja Smještaj i hrana Kancelarijski materijal Troškovi publikacija Usluge prevođenja Troškovi (tele)komunikacije Ostali direktni troškovi (molimo specificirajte) Ukupan iznos koji se traži od REC-a: Faza I € € € € € € € € € € Faza II € € € € € € € € € € Budžet u € € € € € € € € € € € € € Završni datum: dan .mjesec . Ne možete modifikovati forme.1.godina Dodatna sredstva dodjeljena od drugih donatora/” in-kind”: Ukupan budžet projekta: (REC + dodatna sredstva) **Molimo Vas da potpišete i ovjerite pečatom ovaj pregled budžeta. 37 . Potpis će činiti dokument važećim. ali možete ukucati odgovarajuće podatke u već obezbjeđena polja. NAZIV PROJEKTA: Informacija o vodećoj NVO Naziv NVO-a Registracioni broj: E-mail: Broj telefona: Fax: Adresa (uključite ime zemlje): Koordinator projekta Datumi projektnog Početni dan .

Ne možete modifikovati forme. i pripremiti dvije ovakve forme. ali možete ukucati odgovarajuće podatke u već obezbjeđena polja. Primjer: (1) Za putovanja navedite ime osobe koja putuje. odredište i prevozna sredstva. onda se troškovi trebaju odvojiti shodno tome. • Molimo da pod “opisom” navedete detaljno objašnjenje o budžetiranom iznosu. Faza: Aktivnost: Vremenski okvir: Budžetska stavka REC-a Plata Oprema Putovanja Smještaj i hrana Kancelarijski materijal Troškovi publikacija Usluge prevođenja Troškovi (tele)komunikacije Ostali direktni troškovi UKUPNO Aktivnost Napomena: • Ova forma se treba umnožiti i ispuniti za svaku projektnu aktivnost i za svaku fazu. Opis Cijena po jedinici/ cijena osoblja Broj jedinica/ Radno vrijeme Zahtjevano od REC-a Ostala podrška/ “in-kind” doprinos 38 .Dodatak E PRIJAVNI FORMULAR ZA LOKALNI / NACIONALNI GRANT (PUNI PROJEKTNI PRIJEDLOG) Objašnjenje budžeta (u eurima) Ovo je zaštićen dokument. Ukoliko aktivnost povezuje dvije faze.

Molimo da umnožite ovaj dokument u skladu sa brojem interesnih strana koje su uključene u projekat. mediji i druge organizacije/institucije. edukativne ustanove (škole. Svi se slažemo da je koordinator projekta vodeće NVO zadužen za koordinaciju svih interesnih strana. kao i održavanjem bliske saradnje sa drugim interesnim stranama i korisnicima. obezbjeđujući informacije o aktivnostima na vrijeme. edukacijski centri). druge nevladine organizacije.Dodatak F PRIJAVNI FORMULAR ZA LOKALNI / NACIONALNI GRANT (PUNI PROJEKTNI PRIJEDLOG) Izjava o saradnji Ovo je zaštićen dokument. Ne možete modifikovati forme. instituti. 39 . održavanje komunikacije sa REC-om i ispunjavanje zahtjeva izvještavanja. agencije). Informacije o interesnoj strani Naziv organizacije: Radna oblast/ekspertiza: E-mail adresa: Adresa: Ime kontakt osobe: Potpis i datum: (molimo ovjerite pečatom): Ime projekt koordinatora (vodeća NVO): Potpis i datum (molimo ovjerite pečatom vaše ime): Broj telefona: Fax: Napomena: Interesne strane mogu biti vladine institucije (ministarstva. mi se slažemo da radimo zajedno na implementaciji ovog projekta ukoliko je prijedlog izabran u skladu sa radnim planom koji je obezbjeđen u punom prijedlogu. ali možete ukucati odgovarajuće podatke u već obezbjeđena polja. poslovni sektor (firme. Interesne strane/partneri su dužni dati svoj doprinos projektu u skladu sa opisom i vremenskim okvirom izloženim u prijedlogu. preduzeća. fakulteti. Izjava: Potpisivanjem ove izjave o saradnji. opštine).

Analiza ciljeva (analysis of objectives) Identifikacija i verifikacija buduće. Opšti/opći/sveobuhvatni cilj (goals. outputs. redoslijed aktivnosti. monitoring i evaluacija. strategies) Specifični zadaci koji se moraju provesti za vrijeme trajanja projekta kako bi se postigli očekivani rezultati/uticaji. Ciljne grupe (target groups. Indikatori (indicators) Mjerljivi elementi koji ukazuju u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi projekta. overall objectives. primarna ciljana skupina predstavlja krajnje korisnike projekta (projekt direktno utiče na probleme/potrebe istih). uticaja.POJMOVNIK U zagradi su pojmovi na engleskom jeziku (sinonimi koje koriste različiti donatori) Aktivnosti projekta (activities. outcomes) Kvalitativno-kvantitativni indikatori uspješnosti projekta koji mjere napredak u odnosu na unaprijed definisane ciljeve projekta. 40 . Gantogram (Gantt chart) Grafičko predstavljanje aktivnosti/zadataka projekta koje označava vrijeme trajanja pojedine aktivnosti. analiziranje i korištenje informacija za potrebe uspostavljanja kontrole nad projektom i donošenja odluka tokom implementacije projekta. methods. rezultat analize je stablo ciljeva. general objectives) Dugoročni cilj koji ukazuje na situaciju i status koji se ostvaruje kroz dugoročnije razdoblje i kojem će projekat za koji se traže sredstva sarno dijelom pridonijeti. Monitoring (monitoring) Sustavno i kontinuirano prikupljanje. products) Kvantitativni indikatori uspješnosti nastali neposredno nakon izvedbe pojedinih aktivnosti projekta. odgovorne osobe itd. formuliranje. implementacija. Analiza interesnih strana (stakeholder analysis) Tehnika kojom se određuje interes te pozitivni/negativni uticaj interesnih strana na projekat. Analiza problema (problem analysis) Strukturirano istraživanje negativnih aspekata problema u određenoj široj/užoj zajednici kako bi se uspostavila uzročno-posljedična veza. Održivost (sustainability) Stepen do kojeg će podrška i korist proizašla iz projekta nastaviti djelovati na ciljane skupine i nakon što se projekat završi. održivosti i relevantnosti projekta u kontekstu unaprijed definiranih ciljeva. identificiranje. Indirektni troškovi (indirect costs) Troškovi neophodni za svakodnevno funkcionisanje organizacije i najčešće nemaju direktnu vezu s uslugama/proizvodima ili se ona teško iskazuje. željene situacije koja predstavlja prioritete u odnosu na krajnje korisnike projekta. beneficiaries) Skupine na koje projekt djeluje direktno ili indirektno. Očekivani uticaj (expected impact. procjena vrijednosti. Interesna strana (stakeholder) Pojedinici i institucije na koje utiče projekat ili koji utiču/imaju određeni interes u odnosu na pripremu i izvedbu projekta. Očekivani rezultat (expected result. Faze projektnog ciklusa (project cycle phases) Programiranje. Direktni troškovi (direct costs) Troškovi koji se direktno pripisuju aktivnostima projekata Evaluacija (evaluation) Periodično vrednovanje učinkovitosti.

registracioni broj. description of needs. referentni broj. proces koji istovremeno identificira sadašnje i željeno stanje. background) Ovaj dio prijedloga projekta predstavlja sve razloge zbog kojih bi trebalo provesti određeni projekat i njime ostvariti željenu promjenu u zajednici.). Sažetak projeta (Project summary) Predstavlja srž prijedloga projekta i ukratko opisuje problem. 41 . Popratno pismo (Cover letter) Sadrži slijedeće elemente: zaglavlje (memorandum organizacije). mjerljivi tj. ostvarivi. project purpose) Specifični ciljevi ukazuju na situaciju i status unutar užeg okruženja i oni se specifično moraju ostvariti neposredno nakon sto projekat završi ili nakon kraćeg vremenskog roka od završetka projekta. socijalno-kulturološki i drugi aspekti. adresu primaoca. Projektna logika (project/intervention logic) Logičko povezivanje aktivnosti. financijski. kratki sadržaj i potpis odgovorne osobe. datum slanja. Menadžment projektnog ciklusa (project management cycle) Menadžerska disciplina za pripremu. Stablo ciljeva (objective tree) Dijagramsko predstavljanje predložene interventne logike projekta. informacija o NVO/Aplikantu (naziv NVO-a. predstavlja vezu između sredstava i svrhe projekta. provedbu i evaluaciju projekata/programa zasnovana na integriranom pristupu te standardiziranim tehnikama i dokumentima. brojčano iskazani. te ključ za kasniju učinkovitu implementaciju projekta. Standardna struktura prijedloga projekta (standard structure of project proposal) Stuktura koja predstavlja presjek struktura prijedloga projekta različitih donatora. Plan aktivnosti (activity schedule) Grafička prezentacija projektnih zadataka uz pomoć različitih tabelarnih oruđa/tehnika (gantogram. slabosti. SWOT analiza (Strengths Weakness Opportunities Threats analysis) Analiza jakosti. rezultata/uticaja i ciljeva koje određuje osnovnu strategiju djelovanja jednog projekta. PLANNETtehnika. ukupne troškove projekta. SMART metode (Specific. ekonomski. Time – bounded) Uglavnom se odnose na indikatore koji moraju biti što specifičniji. institucionalni. Procjena potreba u zajednici (community needs assessment) Osnova za razvijanje projekta. Naslovna strana (Cover page) Sadrži sljedeće informacije: naziv projekta. izvodljivi i vremenski određeni tj. prilika i prijetnji u kontekstu organizacije i/ili određene situacije. ime nastalo od akronima engleskih riječi. predmet pisma. nastalo na temelju preoblikovanja izjava u problemskom stablu (negativne u pozitivne).Opis problema / potrebe (problem definition. Studija izvodljivosti (feasibility study) Studija koja verificira da li je predloženi projekat zasnovan na dobrim pretpostavkama i hoće Ii projekat zadovoljiti potrebe krajnjih korisnika/ciljanih skupina. Projekt (project) planirano provođenje aktivnosti osmišljenih kako bi se ostvarili određeni ciIjevi i posljedično određena promjena. uzimaju se u obzir svi tehnički. problem analysis. adresa. Achievable. Specifični cilj (objectives. predstavlja vezu između uzroka i posljedica. PERTtehnika itd. aktivnosti. broj faksa i e-mail). realni. Problemsko stablo (problem tree) Dijagramsko predstavljanje negativnih aspekata problema. ograničeni. ciljne grupe. sve u okviru zadanih vremenskih i proračunskih okvira. ciljeve. menadžerski. ime koordinatora/voditelja projekta i vrijeme trajanja projekta (početni i završni datum). Measurable. broj telefona. Realistic. specific objectives.

REC CEE. Finansiranje neprofitnih organizacija. 2002 Manual on Project Cycling Management. [s. Sarajevo.a. lipanj 2003 Chad T.l.] Peter Guštafík. Besim Nebiu. Hanka Zemanová.a.Green. REC BiH. July 2003.Riga. Pisanje projeknih prijedloga. REC CEE.] Local grants program policies and procedures manual.LITERATURA Nenad Vakanjac. National grants program policies and procedures manual.] 42 . SMART.l. Sarajevo. REC.] [s. Zagreb. [s. PDCS. Yvette Castro-Green. March 2001 Manual on Basic Considerations for Environmental Approximation for the Non-governmental Sector in Bosnia and Herzegovina.] [s. Beogard.a. januar 2003. EU EuropeAid Cooperation Office. Korak po korak do uspješnog prijedloga projekta.l. NGO Centrs. [s.] [s. Szentendre. Dušan Ondrušek. Pisanje projekta korak po korak. MDF.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful