Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za matematiku i informatiku, Banja Luka Pitanja za usmeni dio ispita iz Uvoda u racunarstvo, Zimski

semester 2011/12 šk. g.
1. Hardver i softver. CPU i glavna memorija. Input/Output jedinice. Kategorije softvera 2. Analogno i digitalno. Digitalno predstavljanje teksta. Binarni brojevi 3. Specifikacija računara. Memorija. Čuvanje podataka u memoriji. Vrste i kapacitet

memorije 4. Struktura CPU. Instrukcioni ciklus
5. Mreže računara i načini povezivanja u mrežu. Internet. TCP/IP protokoli. Domeni. World

Wide Web. Skript jezik HTML
6. Funkcija racunarskog sistema. Struktura racunarskog sistema. Organizacija i arhitektura

racunarskog sistema. von Neuman-ova masina
7. Azbuka i kodovi. Brojcani sistema. Prevodjene cijelih brojeva. Prevodjenje razlomljenog

dijela
8. Hijerarhija podataka u racunaru. Zapis znakovnih podataka u racunaru. Sabiraje i

oduzimaje u binarnom i heksadecimalnom sistemu
9. Prevodjenje iz heksadecimalnog u dekadni sistem i obratno. Hartman-ov algoritam 10. Cjelobrojna aritmetika. Zapis neoznacenih brojeva, Zapis oznacenih brojeva. Nepotpuni

komplement. Potpuni komplement.
11. Konverzija izmedju zapisa razlicitih duzina cijelih brojeva. 12. Cjelobrojna aritmetika: Promjena znaka, sabiranje i oduzimanje neoznacenih brojeva 13. Cjelobrojna aritmetika: sabiranje i oduzimanje brojeva u nepotpunom i potpunom

komplementu
14. Cjelobrojna aritmetika: mnozenje neoznacenih brojeva, mnozenje brojeva u potpunom

komplementu, dijeljenje 15. Decimalna aritmetika: promjena znaka, sabiranje, oduzimanje
16. Realni brojevi u nepokretnom i pokretnom zarezu

Instalacija i opis radnog okruženja za programski jezik Python. Inverz liste i palindromi 39. Built-in (ugradjene) funkcije za rad sa listama. Liste i indeksi. programiranja i računarskih nauka 21. oduzimanje. Lokalne i globalne varijable 28. Komanda print( ). Rad sa slikama. Metode liste. Komentari u programima 30. Stilovi pri pisanju programa koji sadrže izraze i operator dodjele . Definisanje vlastitih modula. Tipovi int i float 24. Escape sekvence. Definicija programa. Obrada clanova liste 38. Objekti i metode. Korisnički ulaz i komanda raw_input( ) 32. Build-in (ugradjene funkcije jezika Python) 29. Zapis sa heksadecimalnom osnovom 18. Varijable i operator dodjele vrijednosti 25. Formatiranje izlaza. Sabiranje. Ugnijezdene liste. Moduli i primjeri modula. Razne vrste nizova . Programiranje helpa u Pythonu 34. IEEE standard 754 19. Stringovi i operacije nad stringovima. Process formiranja i prevodjenja programa u radnom okruzenju Pythona 22. Importovanje modula. Izdvajanje dijelova liste (slicing). Stringovi u vise linija 31. Sta se desava prilikom importovanja modula? 33. Pojam funkcije i osnovne osobine funkcija. Greške i mehanizmi otkrivanja grešaka 27. Slozeni operatori i operator dodjele vrijednosti 26. Izrazi u Pythonu. Pikseli i boje 35. Modifikovanje listi 37. Pseudonimi (aliasi). Liste. Testiranje programa 36.17. Prioritet operatora. mnozenje i dijeljenje u pokretnom zarezu 20. Aritmeticki i logicki izrazi 23. Tipovi u Pythonu.

Slogovi sa vise polja u liniji. Poredjenje vremena rada algoritama sortiranja 61. Ugnijezdene for petlje. Binarno pretrazivanje 58. Invertovanje rjecnika 53. Rad sa datotekom koja ima jedan slog u liniji. dodavanje ili pisanje. Mjerenje vremena linearnog pretrazivanja. Poredjenje programa po duzini vremena izvodjenja 56. float i string 44. Korisnicke petlje za unos podataka. Komanda while. Argumenti komandne linije 42. Algoritmi pretrazivanja. Booleova logika. Komanda continue 48. Ugnijezdene komande grananja. Funkcija enumerate() 46. Otvaranje datoteka sa Interneta 50. Komande ponavljanja u Pythonu. Sort mjehuricima. Sort umetanjem 59. Booleovi operatori. Osnovno linearno pretrazivanje i pretrazivanje sa sentinelom. Slogovi sa vise linija 51. Merge sort 60. Quick sort. Wirthov i skolski algoritam za NZD 54. Primjer obilaženja dvo-dimenzionalne matrice 47. Rekurzivni i iterativni algoritam za racunanje Fibonaccievih brojeva 55. Funkcija range(). Konstrukcije. Rekurzivni i iterativni algoritam za racunanje faktoriala. Operator dodjele i uslovi grananja 45. Pisanje u datoteke 52. Relacioni operatori. Algoritmi. Komanda if. Dodatne osobine funkcija 62. Rjecnici. Look ahead kod citanja datoteka. Primjena Booleovih operatora na int. Pretrazivanje i sortiranje. Stilovi pri programiranja komandi grananja i petlji 49. Otvaranje datoteka sa racunara za citanje. Komanda for. Datoteke. Skupovi u Pythonu. Komanda break. Sort izborom. Slogovi sa pozicioniranim poljima u liniji.40. Datoteke kao liste (predstavljanje datoteka listama) 41. Euklidov. Izuzeci . Komande izbora (grananja) u Pythonu 43. 57. Rekurzija.

] Allen Downey.63. a ocjena usmenog dijela ispita preostalih pedeset procenata konacne ocjene. . A. How to Think Like a Computer Scientist. kolokvijume. Za prolaznu ocjenu student treba dati odgovor na svako od tih pitanja. Green Tea Press. Think Python. Uzorci (Patterns) Literatura [1. Uvod u organizaciju racunara. P. An Introduction to Computer Science Using Python. Beograd. and Wilson. J. 2009 [2. G. Testiranje programa.. seminarske radove) i/ili pismeni ispit.] Mitic N. Predispitne ocjene i ocjena pismenog dijela ispita cine pedeset procenata. The Pragmatic Bookshelf. Na usmenom dijelu ispita student izvlači cedulju sa dva pitanja i jednim zadatkom. Debagiranje programa 64. 2009 Usmeni dio ispita Student se kvalifikuje za usmeni dio ispita nakon što ispuni ispitne predobaveze (prisustvo nastavi. Practical Programming. 2008 [3. Montojo.] Campbell. J. Gries.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful