TEORI TAKSONOMI BLOOM Taksonomi Bloom merupakan kajian tentang prinsip, peraturan dan amalan dalam pengelasan organisma

berdasarkan persaman dan perbezaan sifat organisma itu. (Kamus Dewan, Edisi Keempat, (2005)). Manakala dalam bidang pendidikan, taksonomi ini merupakan model yang digunakan untuk menganalisis bidang-bidang dalam pendidikan. Ia merangkumi objektif-objektif pendidikan yang menjurus kepada pengetahuan, sikap dan psikomotor. Sebelum kita menyelongkar lebih dalam teori ini, kita perlu melihat domain yang terbahagi kepada tiga iaitu domain kognitif, domain afektif dan domain psikomotor. Domain kognitif melibatkan pemikiran murid yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan ketrampilan berfikir. Domain ini merupakan suatu aras yang digunakan sebagai elemen di dalam pentaksiran. Ia pertama kali diperkenalkan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1959. Taksonomi di dalam konsep bermaksud cabang kognitif iaitu elemen yang melibatkan otak dan pemikiran manusia. Manakala domain afektif melibatkan perkembangan sikap, perasaan, emosi, nilai murid seperti minat, apresiasi dan cara penyesuaian diri. Akhir sekali, domain psikomotor yang melibatkan perkembangan fizikal murid. Tujuan pendidikan dibahagi kepada tiga domain iaitu domain kognitif (Cognitive Domain), yang merangkumi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Domain afektif (Affective Domain) yang merangkumi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Akhir sekali, domain psikomotor (Psychomotor Domain) yang merangkumi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan fizikal seperti menulis, berlari, berenang, dan mengoperasikan mesin. Beberapa istilah lain yang juga menggambarkan hal yang sama dengan ketiga domain tersebut di antaranya seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantoro, iatu: cipta, rasa, dan karsa. Selain itu, juga dikenal istilah: penalaran, penghayatan, dan pengamalan. Dari setiap ranah tersebut dibahagi kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara hirarki (bertingkat), mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks.

rumus. Aras sintesis menjelaskan struktur atau pola dari sebuah senario yang sebelumnya tidak terlihat. gagasan. gagasan. dan mampu mengenali data atau informasi yang harus didapat untuk menghasilkan keputusan yang diharapkan. definisi. metodologi. Sebagai contoh. urutan.DOMAIN KOGNITIF Bloom membahagi domain kognitif kepada enam aras. produk yang berkualiti. Domain ini terdiri dari dua bahagian: Bahagian pertama adalah Pengetahuan (kategori satu) dan bahagian kedua berupa kemampuan dan keterampilan intelektual (kategori dua hingga enam). . standard kualiti minimum untuk produk. pola. teori dalam pembelajaran ataupun pekerjaan. Aras aplikasi berkisar kepada seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan. prosedur. prinsip dasar dan sebagainya. ketika diberi maklumat tentang penyebab meningkatnya permasalahan di kilang. Aras evaluasi dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap penyelesaian. Aras pengetahuan merupakan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan. kaedah. ketika diminta menjelaskan kualiti pengurusan. fakta-fakta. dan mampu mengenali serta membezakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah senario yang rumit. orang yg berada diaras ini mudah untuk menguraikan dengan baik definisi dari kualiti. seseorang yg berada di tingkat aplikasi akan mampu merangkum dan menggambarkan penyebab berlaku permasalahan ini dengan menggunakan fish bone diagram. Manakala aras analisis pula berkaitan seseorang akan mampu menganalisis maklumat yang masuk dan membahagi atau menstrukturkan maklumat ke dalam bahagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya. Sebagai contoh. metodologi dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang sesuai untuk memastikan nilai lebih efektif.

aliran. Taksonomi ini berbentuk hierarki yang disusun mengikut tahap iaitu dari tahap rendah kepada tahap tinggi. pemeringkatan. apa. Terdapat enam elemen dalam domain kognitif Taksonomi Bloom ini. Aras kedua dalah pengetahuan tentang proses. Seterusnya aras tiga adalah pengetahuan tentang perkara yang bersifat sejagat dan abstrak dalam sesuatu bidang contohnya seperti siapa. Elemen-elemen ini dibahagikan kepada dua aras pemikiran iaitu pemikiran aras rendah dan pemikiran aras tinggi. dan bila. di mana. Objektif utama aras ini ialah memerlukan murid mengingat semula apa yang telah . Taksonomi Bloom digunakan secara lebih terperinci dan terancang bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran mencapai objektif dan lebih efektif. Terdapat tiga peringkat dalam aras pengetahuan iaitu yang pertama pengetahuan fakta khusus berkaitan dengan istilah berbentuk perkataan atau simbol. penjenisan.Dalam bidang pendidikan di Malaysia. Aras pengetahuan merupakan elemen pertama yang terletak paling bawah dalam hierarki Taksonomi Bloom. Domain Taksonomi Bloom Rajah 1: Hierarki Taksonomi Bloom Domain ini menitikberatkan aspek kognitif atau pengetahuan. teknik atau prosedur tertentu dalam menyelesaikan masalah. Aras ini digunakan untuk menguji keupayaan murid untuk mengingat kembali fakta atau pengetahuan yang telah dipelajari.

Soalan aras aplikasi biasanya memerlukan penggunaan proses aplikasi mental.dipelajari seperti istilah. Aras analisis merupakan elemen yang keempat yang mengkehendaki murid untuk memecahkan sesuatu perkara kepada unsur-unsur kecil dan memperlihatkan pertalian antara unsur-unsur. Ciri-ciri soalan aras analisis ialah soalan tersebut menggunakan proses mental analisis dan memerlukan pemahaman perhubungan khasnya dengan memecahkan kepada komponen dan melihat perkaitan antara komponen. Jenis-jenis aras analisis adalan yang pertama aras analisis unsur iaitu memerlukan murid menentukan unsur-unsur. Soalan aras ini biasanya melibatkan tiga frasa. Aras ini memerlukan keupayaan murid memberi huraian atau makna sesuatu perkara. Dan yang ketiga adalah aras analisis prinsip iaitu murid perlu mengenal pasti prinsip sesuatu organisasi yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu dengan menganalisis tujuan. Ciri-ciri soalan bagi aras kefahaman adalah seperti membuat interpretasi mudah dan menunjukkan bukti kefahaman dan dapat menggunakan ayat dan maklumat untuk diubah kepada bentuk yang baru. fakta. tunjukkan dan susunkan. Manakala yang ketiga adalah ekstrapolasi iaitu membuat inferens tentang apa yang akan berlaku pada masa hadapan berdasarkan maklumat yang diberi. Murid juga perlu mencari bukti untuk menyokong unsur yang sedia ada. Aras ini menekankan keupayaan murid mengenalpasti unsur – unsur dan struktur. Yang kedua adalah proses mentafsir atau intepretasi iaitu idea dan menerangkan idea atau maksud tersurat dalam ayat sendiri. Aras ini menguji keupayaan murid menggunakan konsep. prinsip dan prosedur bergantung kepada apa yang telah diajar oleh guru di dalam kelas. hukum untuk menyelesaikan masalah. Aras ini terbahagi kepada tiga iaitu penterjemahan yang memerlukan murid menterjemah bahasa lain ke bahasa lain tanpa menggubah makna asal. Elemen yang ketiga adalah aras aplikasi. nyatakan dan kelaskan. Perkataan yang sering digunakan dalam soalan bagi aras ini adalah seperti selesaikan. bezakan. hukum dan prosedur. teori. teori. prinsip. huraikan. Seterusnya elemen kedua ialah aras kefahaman. Aras ini memerlukan murid benar-benar memahami segala konsep. Aras kedua adalah analisis hubungan iaitu membuat perkaitan bukti dan hipotesis. . mengapakah. Biasanya soalan bagi aras kefahaman ini terdiri daripada perkataan jelaskan. pandangan dan pendirian. terangkan.

emosi dan nilai yang wujud pada diri seseorang khususnya murid. Contohnya perbandingan mengenai teoriteori utama. Pelajar perlu membuat pertimbangan tentang nilai sesuatu idea hasil kerja penyelesaian bahan. generaliasasi dan fakta mengenai kebudayaan tertentu. hipotesis untuk menghuraikan sesuatu fenomena atau mengklasifikasikan fakta. Membuat penelitian dan pertimbangkan sejauh mana sesuatu bahan atau kaedah memenuhi sesuatu kriteria.Elemen yang kelima adalah aras sintesis. sesuatu idea atau sebagainya. Ciri-ciri khusus aras penilaian ini adalah pelajar perlu membuat pertimbangan nilai ke atas sesuatu bahan. buruk dan lain-lain. perasaan. Benjamin S. Masia (1964) telah mengklasifikasikan domain afektif ini kepada . idea. Pertimbangan dalam penilaian juga dikategorikan kepada dua iaitu pertimbangan dari segi bukti dalaman iaitu menilai ketepatan sesuatu. Aras ini memerlukan keupayaan murid untuk menggabungkan sesuatu struktur yang lebih jelas. Contohnya kebolehan membuat deduksi berdasarkan maklumat yang diberikan dan dapat membuat suatu teori daripada data atau faktor yang diberi. ketekalan dan lain-lain. perasaan atau pengalaman kepada orang lain. Kategori yang kedua adalah penghasilan suatu rancangan atau pelan operasi dan yang ketiga adalah kategori membina suatu hubungan yang abstrak. Kategori kedua adalan pertimbangan dari segi kriteria luaran iaitu penilaian bahan yang merujuk kepada beberapa kriteria yang dipilih atau yang diingati. Ia melibatkan kebolehan membina atau membangunkan set hubungan yang abstrak seperti teori. Kategori soalan bagi aras sintesis ini penghasilan satu komunikasi unik iaitu pembinaan suatu komunikasi dimana murid cuba menyampaikan suatu idea. berkesan. kaedah bagi sesuatu tujuan. Contohnya kebolehan menulis dengan susunan dan gaya yang menarik untuk menyampaikan buah fikiran. Aras ini menguji keupayaan murid menilai sesuatu perkara berasaskan kriteria yang perlu diketahui. memuaskan. DOMAIN AFEKTIF Domain afektif melibatkan aspek kerohanian dan memberi penekanan kepada pertumbuhan dan perkembangan sikap. Bloom. Pertimbangan dibuat dengan piawaian tertentu seperti tepat. menggunakan bukti-bukti logik. Elemen yang terakhir adalah aras penilaian. Krathwohl. baik. Contoh kebolehan menunjukkan kesilapan-kesilapan dari segi logik dalam sesuatu hujah yang dikemukakan oleh seseorang.

murid sedar tentang tiga jenis kepercayaan agama utama bagi penduduk Malaysia. Sikap biasanya ditakrifkan sebagai satu kemahuan sama ada mahu mendekati atau menjauhi satu-satu persekitaran. contohnya pada akhir pengajaran. Gerak balas bermaksud melibatkan diri secara aktif terhadap sesuatu dan mendapat kepuasan daripadanya. iaitu peringkat penerimaan. Proses gerak balas ini berakhir dengan tahap kepuasan selepas melibatkan diri dengan memberi gerak balas terhadap rangsangan. Seterusnya tahap kesudian atau penerimaan. Terdapat tiga perkara yang perlu diberi perhatian iaitu tahap kesedaran yang dikatakan Murid-murid sedar dengan objek atau peristiwa-peristiwa jika perkaraperkara ini berlaku pada masa kehadiran mereka. Murid bersedia dan rela untuk membuat reaksi yang mudah terhadap sesuatu objek atau situasi. Aras penerimaan merupakan hubungan dengan kemahuan murid-murid dalam memberi perhatian. Persetujuan untuk bertindak balas ini melibatkan tindak balas yang pasif terhadap rangsangan seperi patuh kepada peraturan-peraturan. mengenal bahagian-bahagian ayat dan menjawab dengan lengkap. Ia mencerminkan satu kesedaran atau perhatian terhadap rangsangan dan peristiwa atau persekitaran. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran ia lebih tepat ditakrifkan sebagai menyukai. Tahap ini berkaitan dengan sesuatu pengajaran itu harus disampaikan dalam satu suasana atau keadaan yang bermakna dan menarik. merasa seronok atau membenci sesuatu matapelajaran itu. Sebelum seseorang murid itu menjalankan sesuatu tugas ia perlulah terlebih dahulu secara sukarela . Bidang afektif ini mengandungi beberapa aras bermula daripada peringkat yang rendah kepada peringkat yang tinggi. menanyakan soalan-soalan. Penghargaan pula adalah satu ukuran terhadap kepuasan berinteraksi atau menghayati sesuatu persekitaran. peringkat rasa bernilai dan peringkat mengorganisasi. Ia menekankan kepada kebolehan mendengar dengan penuh minat cerita-cerita atau pendapat. Kesudian untuk ber tindak balas.empat kategori. peringkat memberi gerak balas. Dengan adanya sifat-sifat ini pembelajaran akan menjadi lebih mudah dan berkesan. Guru-guru harus berkebolehan menggunakan unsur-unsur ini bagi mewujudkan suatu suasana pembelajaran yang baik. Akhir sekali tahap perhatian yang terkawal atau terpilih. Kategori kedua pula berkaitan dengan gerak balas. contohnya murid dapat membezakan antara tingkah laku yang baik dengan tingkah laku yang buruk. Pada tahap ini murid-murid dapat membezakan keseluruhan keadaan itu kepada dua atau kepada bahagian-bahagian komponen dan kemudian memilih satu aspek tertentu dan terus memberikan perhatian kepadanya.

Hal ini dilakukan tanpa paksaan. Murid bertindak balas berdasarkan nilai. seorang murid terpaksa merancang aktiviti-aktiviti kelasnya berdasarkan kepada penilaiannya terhadap pertandingan. murid-murid berusaha menjalin persahabatan dengan rakan-rakan sekelas untuk membina satu perhubungan yang baik. Pada peringkat ini individu bertindak berdasarkan falsafah kehidupan atau world view. Keduanya. gred dan sebagainya. Pertamanya berkaitan dengan penanggapan sesuatu nilai yang mana murid mengenali ciri-ciri asas nilai itu. Murid bukan sahaja menerima nilai-nilai tetapi mencari dan mendapatkan nilai tersebut. murid terpaksa membina beberapa hubungan dan keutamaan nilai-nilainya. Contohnya. Organisasi bermaksud membentuk sesuatu sistem nilai. Akhir sekali. memproses dan bertindak terhadap sesuatu keadaan mengikut sesuatu sistem nilai. Penglibatan murid juga amat penting dalam menentukan penilaian diri. Murid berupaya membuat pertimbangan sesuatu aktiviti berasaskan nilainya kepada diri sendiri. Terdapat dua peringkat pada aras perwatakan. Kategori ini menerangkan peringkat permulaan dalam membentuk satu sistem nilai. Di sini adanya satu dorongan yang nyata untuk melaksanakan dan mengamalkan perlakuan yang berhubung dengan nilai tersebut. Set penyamarataan melibatkan pembentukan set umum di mana individu menggarap. Untuk bertindak dalam keadaan-keadaan ini. DOMAIN PSIKOMOTOR . murid itu secara konsisten berjuang untuk bekerja bersama-sama dengan rakan sekelasnya dalam situasi yang membolehkan mereka berinteraksi dan bekerjasama. Aras perwatakan menekankan ketekalan tingkah laku dengan sistem nilai yang dianuti oleh seseorang. kerjasama. Murid dapat merasakan kepuasan daripada tindakan yang dilakukan.melengkapkan dirinya dengan pelbagai pengetahuan. kepuasan dalam bertindak balas ini berasaskan kepada kesudian untuk bertindak balas. Rasa bernilai merupakan aras yang menekankan penilaian dan penghargaan murid terhadap sesuatu rangsangan. Contohnya. Keduanya perwatakan meliputi semua kategori yang telah dikemukakan sebelumnya. Cara kedua pula melibatkan kecenderungan terhadap sesuatu nilai. Murid mempunyai falsafah tersendiri dan falsafah hidup ini dapat dizahirkan secara automatik. Ada tiga cara pendekatan murid terhadap sesuatu nilai iaitu penerimaan sesuatu nilai. berkaitan dengan organisasi sesuatu sistem nilai sebagai contoh.

Hasil pembelajaran ini sebenarnya merupakan lanjutan dari hasil daripada pembelajaran domaian kognitif (memahami sesuatu) dan dan hasil pembelajaran domain afektif (kecenderungan perilaku). Penilaian dapat . Hasil pembelajaran domain kognitif dan hasil pembelajaran domain afektif akan menjadi hasil pembelajaran domain psikomotor apabila murid telah menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam domain kognitif dan domain afektif. Leighbody (1968) berpendapat bahawa penilaian hasil belajar psikomotor mencakupi kemampuan menggunakan alat dan sikap kerja. Domain psikomotor adalah ranah yang berhubungan aktivitas fizikal seperti menulis. dan produk. menari. kecepatan mengerjakan tugas. Dari penjelasan di atas dapat dirangkumkan bahawa dalam penilaian hasil pembelajaran psikomotor atau keterampilan harus mencakupi persiapan. dan sebagainya. Ciri-ciri Domain Penilaian Psikomotor Domain psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fizikal. kemampuan membaca gambar dan atau symbol serta keserasian bentuk dengan yang diharapkan dan atau ukuran yang telah ditentukan. proses. domain psikomotor merupakan domain yang berkaitan dengan keterampilan (kemahiran) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. memukul. Domain psikomotor adalah domain yang berhubungan dengan aktiviti fizikal. misalnya berlari. Oleh itu. memukul. melompat. Hasil pembelajaran domain psikomotor dikemukakan oleh Simpson (1956) yang menyatakan bahawa hasil pembelajaran menggunakan domain psikomotor ini dalam bentuk keterampilan (kemahiran) dan kemampuan bertindak individu. Sementara itu. Bloom (1979) menyatakan domain psikomotor berhubungan dengan hasil pembelajaran yang pencapaian melalui ketrampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fizikal. melukis. melompat dan lain sebagainya.Benjamin S. kemampuan menganalisis suatu pekerjaan dan menyusun urut-urutan pengerjaan. Contoh Pengukuran Domain Penilaian Psikomotor Ryan (1980) menjelaskan bahawa hasil belajar keterampilan dapat diukur melalui pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku murid selama proses pembelajaran berlangsung.

Ia melibatkan terjemahan yang simbolik. Penilaian psikomotor dapat dilakukan dengan menggunakan kaedah pemerhatian. Ia mungkin melibatkan pengumpulan tanda saran yang berdasarkan kepada pengetahuan dan pengalaman lalu. Misalnya tingkah laku murid ketika proses pembelajaran seperti perbincangan dalam kumpulan dan penglibatan murid dalam sesi tersebut. Ini melibatkan pengecaman tanda saran dan menghubungkannya dengan tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Seterusnya pemilihan tanda saran yang memutuskan apakah tanda saran yang harus dipilih untuk memenuhi keperluan pelaksanaan tugas. Domain psikomotor ini ini mempunyai lima aras iaitu aras persepsi. pemerhatian dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar atau psikomotor. sebagai kesimpulan daripada tanda saran yang diterima. Ia melibatkan satu atau lebih alat-alat deria seperti pendengaran. Ia adalah proses menjadikan seseorang individu itu mengetahui atau sedar tentang objek. iaitu mempunyai satu bayangan atau satu idea. Kaedah pemerhatian merupakan alat penilaian yang banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya baik dalam situasi yang sebenarnya mahupun dalam situasi simulasi. aras gerakan terbimbing. Aras persepsi adalah langkah pertama dalam melakukan satu tindakan motor. aras rangsangan deria.dilakukan pada saat proses berlangsung iaitu semasa murid melakukan praktikal. penglihatan. rasa dan kinestetik. aras terjemahan. Terjemahan deria adalah satu aspek bagi aras ini. Tanda saran yang sesuai dan berkaitan dengan keadaan itu akan dipilih sebagai panduan kepada tindakan dan yang tidak berkaitan akan diketepikan. sentuhan. aras pemilihan tanda saran. Ia melibatkan maklum balas iaitu pengetahuan daripada kesan proses. Akhir sekali terjemahan yang bermaksud menghubungkan persepsi kepada tindakan dalam melaksanakan satu tindakan motor. Ia juga mungkin melibatkan wawasan yang dianggap penting dalam mengatasi satu masalah. . aras set. aras mekanisme dan aras gerak balas nyata dan kompleks. atau sesudah proses berlangsung dengan cara memberi ujian kepada murid. kualiti dan hubungan melalui alat-alat deria. Hal ini melibatkan tiga perkara seperti berikut iaitu rangsangan deria yang berkaitan dengan rangsangan yang tersebut di atas. Ia merupakan proses mental bagi menentukan makna tanda saran yanditerima untuk tindakan. Dengan kata lain.

Tindak balas itu mungkin lebih kompleks daripada peringkat permulaan. Seterusnya proses mencuba pelbagai tindak balas. pelajar telah mencapai satu keyakinan dan satu kadar kemahiran dalam melakukan satu tindakan itu. Tindakan itu adalah kesediaan dari segi set bagi meghasilkan pemilihan terhadap tindak balas yang dilakukan mengikut keperluan perlaksanaan tugas. Tindakbalas terbimbing adalah tindakan perlakuan murid yang nyata bawah bimbingan seorang tenaga pengajar. biasanya dilakukan dengan beberapa tujuan untuk setiap tindak balas. mungkin melalui pengaruh hadiah atau hukuman. Di sini ditekankan kepada keupayaan yang merupakan komponen kemahiran yang lebih kompleks sifatnya. Tindak balas yang setepat itu adalah sesuatu sesuatu yang dapat memenuhi keperluan perlaksanaan tugas. iaitu penyertaan deria. Terdapat dua kategori yang berhubung dengan perkara ini iaitu meniru. sesuai untuk tindakan motor berlaku. Ia melibatkan beberapa bentuk tindak balas dalam melaksanakan tugas itu. iaitu menggunakan pertimbangan dalam membuat perbezaan adalah satu aspek. Manakala set emosional merupakan kesediaan dipandang dari segi sikap. Aras gerakan terbimbing ini boleh diterangkan sebagai pembelajaran tindak balas berlipat ganda yang membolehkan satu tindak balas yang tepat dipilih daripada pelbagai perlakuan. Kerelaan untuk bertindak balas seperti yang telah dinyatakan. Meniru adalah perlaksanaan satu tindakan yang merupakan satu tindakbalas secara terus terhadap persepsi seorang lain yang melakukan tindakan itu. Set fizikal merangkumi kesediaan menjadikan penyesuaian anatomis (berhubung dengan tubuh) penting untuk tindakan motor dilaksanakan.Seterusnya aras set yang merupakan satu kesediaan untuk sesuatu jenis aksi atau pengalaman. Aras gerakan terbimbing adalah langkah permulaan dalam membentuk kemahiran. Diskriminasi. Pada peringkat ini. Manakala aras mekanisme menerangkan tentang tindak balas yang telah dipelajari menjadi habitat. . Kebolehankebolehan ini digabungkan untuk mendapatkan kemahiran itu. Set mental adalah kesedian untuk melaksanakan satu tindakan motor yang tertentu. Kesediaan dalam pengertian fizikal melibatkan set penerimaan. Ia melibatkan aras persepsi dan kategori-kategori yang lain. sehingga satu tindak balas yang tepat seperti yang dikehendaki tercapai.

Ini kerana bentuk gerakannya yang rumit. satu kadar kemahiran yang tinggi telah dicapai. seorang murid itu boleh melakukan satu tindakan atau perlakuan otot yang dianggap kompleks. Manakala perlakuan automatic menyatakan bahawa pada aras ini seseorang itu boleh melakukan satu kordinasi kelakuan motor dengan kawalan otot dan mengerjakannya dengan mudah. Ia menggunakan kuasa dan tenaga yang minimum. Pada peringkat ini. . Terdapat dua kategori iaitu ketetapan ketidakpastian dan juga perlakuan automatik. Tindakan itu ditegaskan sebagai kompleks sikapnya. Ketetapan ketidakpastian merupakan tindakan itu dilakukan tanpa ragu-ragu untuk mendapatkan satu gambaran rangkaian tugas.Aras gerak balas nyata dan kompleks menyatakan bahawa pada peringkat ini. Tindakan itu boleh dijalan dengan licin dan berkesan. Seseorang itu tahu rangkaian itu diperlukan dan kemudian maju dengan keyakinan.