You are on page 1of 1

Re: Larangan Nama Bayi

Assalamu'alaikum warahmatulloh wabarakatu,
nama untuk bayi dibagi nama yang di sunnahkan, dimakruhkan dan di haramkan.

Yang makruh dikelompokkan:
1. memberi nama yang mengandung arti keberkahan, seperti Aflaha (beruntung),
Yasaar (kemudahan).
2. yang mengandung makna tazkiyah (pujian terhadap diri sendiri) seperti
Mubaarak.
3. memberi nama dengan kata benda atau mashdar (asal kata) atau kata yang
menunjukkan/menyandarkan pada lafazh diin seperti syaiful islam
4. nama yang arti atau lafazhnya mengandung kesan jelek/negatif
5. memakai nama orang2 fasik, artis, penari dan lain-lain
6. memakai nama orang2 bathil
7. nama yang menunjukkan pada dosa & maksiyat
8. sebagian ulama juga memakruhkan memakai nama surat2 dalam al Qur'an

yang diharamkan:
1. memakai nama yang mengandung makna penghambaan diri kepada selain Alloh
seperti abdul 'uzza, abdud daar
2. memberi nama dengan nama Alloh seperti ar rahman, al khaliq
3. memberi nama dengan nama malikul muluk, sulthanus salathin, syahin syah
4. memberi nama dengan nama sayyidunnaas, sayyidul kul
5. memberi nama dengan nama berhala
6. memberi nama dengan nama orang2 non arab yang menjadi ciri khas orang kafir
7. memberi nama orang2 non arab seperti turki, parsi, barbar (tapi menurut Abu
Abdillah makruh, kecuali jika berkeyakinan jika nama2 tersebut lebih baik
daripada nama2 kaum muslimin)
8. memberi nama seperti nama2 setan. Allohu a'lam.
(diambil dari buku Ensiklopedi Anak, oleh Abu Abdillah Ahmad bin Ahmad Al Isawi)

Ummu Faheem