Pendahuluan Jurnal yang ingin diulas untuk subjek Kaedah Penyelidikan Pengajian Islam ialah "Peranan Pendidikan Islam

dan Pendidikan Moral Dalam Membina Sahsiah Pelajar Berkualiti". Jurnal ini ditulis oleh tiga orang penulis berpengalaman dari Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) iaitu Baharom Mohamad, Ali Suradin dan Za'ba Helmi Khamisan. Jurnal ini juga merupakan sebuah jurnal yang dibentang dalam Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 yang berlangsung di Universiti Teknologi Malaysia pada 22 hingga 23 Oktober 2008.

Tajuk Kajian Tajuk jurnal ini ialah Peranan Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral Dalam Membina Sahsiah Pelajar Berkualiti . Melalui tajuk yang dipilih untuk jurnal ini, dapat dilihat bahawa para penulis telah meletakkan tajuk yang sesuai untuk para pembaca memahami apakah isi kandungan yang ingin disampaikan nanti. Pembaca juga akan mendapat gambaran awal mengenai isu dan topik apa yang ingin dibincangkan. Secara amnya, penulis telah memilih untuk mengkaji peranan subjek Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral terhadap tingkah laku pelajar, kesan daripada pembelajaran subjek-subjek tersebut. Walaubagaimanapun, tajuk tersebut agak umum kerana ditujukan untuk pelajar secara keseluruhannya. Apa yang dapat diperhatikan, kajian ini hanya melibatkan pelajar-pelajar daripada Politeknik sahaja.

Abstrak Dalam abstrak jurnal ini memperlihatkan penerangan mengenai apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Jurnal ini mengetengahkan kajian tentang pemahaman kurikulum Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral dan pengaplikasian kandungan subjek-subjek tersebut ke dalam kehidupan seharian pelajar. Penulis telah menggunakan dua kaedah pengkajian iaitu kajian deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Kaedah deskriptif kuantitatif melibatkan soal selidik 275 responden semester tiga politeknik yang telah mengambil matapelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral manakala kaedah kualitatif ialah dengan menemubual pensyarah subjek-subjek berkenaan.

pengajaran subjek-subjek berkenaan perlu diteliti dan dikaji keberkesanannya dalam pembentukan sahsiah unggul pelajar bagi menyelesaikan masalah gejala sosial yang kian menular saban hari. Melalui pembahagain tersebut. Peratusan pelajar bermasalah di sekolah semakin meningkat dan ianya berpunca daripada golongan pelajar yang tidak dapat mematuhi peraturan sekolah. Justeru. . pemberatan hasil kajian mungkin lebih kepada peranan Pendidikan Islam dalam pembentukan sahsiah pelajar. Latar Belakang Kajian Latar belakang kajian membincangkan mengenai permasalahan moral pelajar yang semakin membimbangkan dalam kalangan pelajar sekolah di Malaysia. Guru-guru dinasihatkan supaya mendidik pelajar dengan menerapkan unsur-unsur keagamaan. Statistik dan contoh-contoh kes yang melibatkan gejala sosial dalam kalangan pelajar sekolah juga diutarakan oleh penulis untuk menambahkan lagi bukti-bukti penghujahan. Pendahuluan Kajian Pendahuluan jurnal pula menyatakan bahawa para pendidik harus keluar daripada mengikut norma-norma pendidikan Barat yang dilihat telah mengubah sistem pendidikan sedia ada kepada suatu sistem yang sekular. khususnya subjek Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Pengawasan daripada ibu bapa juga dititik beratkan dalam pembinaan akhlak pelajar. Penularan gejala sosial yang semakin membimbangkan ini dikatakan telah memberi impak negatif terhadap kredibiliti sekolah sebagai agen kawalan sosial. dapat dilihat bahawa penulis telahmenyoal selidik 250 orang responden yang mengambil matapelajaran Pendidikan Islam dan 25 orang daripada Pendidikan Moral.Dari sudut kajian kuantitatif. Hal ini juga berkait rapat dengan tajuk kajian iaitu peranan dan tugas guru dalam pembentukan sahsiah pelajar melalui subjek-subjek yang diajar di dalam kelas. Gegaja sosial yang dipengaruhi oleh budaya asing semakin berkembang dalam diri golongan muda pada masa kini.

Secara amnya. Objektif Kajian Penulis telah mengemukakan tiga objektif kajian. pemahaman para pelajar terhadap kurikulum Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral perlu dititikberatkan oleh pihak guru supaya mereka mampu melaksanakan akhlak dan nilai terpuji sebagaimana apa yang dipelajari melalui subjek-subjek tersebut. dapat diperhatikan bahawa penulis cuba untuk mengatasi masalah pelajar dengan mencari punca berlakunya masalah serta kelemahan kurikulum. Antara masalah yang dikemukakan ialah masalah disiplin yang semakin menular dan sikap guru-guru di sekolah yang tidak mengambil peduli tentang disiplin dan sahsiah pelajarpelajar mereka. Walaubagaimanapun. guru dan pelajar dalam membentuk sahsiah yang berkualiti. penulis telah menerangkan maksud gejala sosial dan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak bertanggungjawab bagi membendung masalah tersebut. Kedua.Permasalahan Kajian Melalui penyataan masalah. mengenalpasti faktor yang mempengaruhi pembinaan sahsiah pelajar. mengenalpasti pemahaman kurikulum Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral dalam membinan sahsiah pelajar. . Aspek-aspek yang ditekankan adalah sangat berkesan dan memenuhi kehendak tajuk jurnal ini. Di samping itu. penulis juga berjaya mengaitkan antara sahsiah pelajar dengan subjek-subjek yang berkaitan iaitu Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. mengkaji pelaksanaan akhlak dan nilai terpuji di dalam kehidupan seharian pelajar. penulis telah menyatakan hipotesis awal terhadap masalah yang berlaku serta faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah gejala sosial dalam kalangan pelajar. Melalui objektif kajian. Selain itu. Pertama. Ketiga. Penulis juga menyatakan bahawa terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan masalah gejala sosial perlu dikaji dan diberi perhatian serius dalam menangani masalah tersebut. Hal ini adalah sebagai salah satu usaha penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh semua pihak dalam menyelesaikan permasalahan sahsiah pelajar. masalah gejala sosial masih belum pulih sepenuhnya di kebanyakan institusi pengajian di Malaysia.

bagi penganalisaan data kualitatif pula. Johor. Negeri Sembilan dan Politeknik Johor Bahru di Pasir Gudang. . Manakala. Kajian ini dijalankan hanya untuk pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral sahaja. Politeknik Port Dickson. Setelah soal selidik dan temu bual dilakukan. Johor.Limitasi Kajian Kajian yang dilakukan oleh penulis hanya melibatkan pelajar-pelajar kejuruteraan semster 3 di tiga buah Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi yang terdiri daripada Politeknik Merlimau Melaka. kajian ini juga melibatkan beberapa orang pensyarah yang mengajar subjek-subjek berkenaan. Penganalisaan data daripada soal selidik telah dianalisis menggunakan perisian SPSS 15. Kaedah kualitatif pula melibatkan instrumen kajian iaitu temu bual ke atas beberapa orang pensyarah-pensyarah yang mengajar subjek Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Kaedah dan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan cara persampelan dan populasi kajian di mana penulis telah menggunakan borang soal selidik ke atas 275 orang responden daripada tiga buah Politeknik terpilih iaitu Politeknik Merlimau Melaka. penulis telah menggunakan sistem kod Individual Interview Axial Code Table (ACT) bagi menganalisis hubungan antara teks transkripsi daripada temu bual pensyarah dengan objektif dan persoalan kajian. penulis telah menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. penulis telah penganalisis data dan maklumat-maklumat yang diperoleh melalui beberapa perisian khusus. penulis telah mengambil masa dua minggu untuk mentadbir dan melengkapkan borang soal selidik tersebut. Metodologi Kajian Dalam pelaksanaan kajian ini. Negeri Sembilan dan Politeknik Johor Bahru di Pasir Gudang.0 for Windows (Statistical Packages for The Social Sciences). Politeknik Port Dickson. Selain itu. Bagi analisis kuantitatif.

Namun. Pembahagian utama yang kedua pula ialah berkaitan dengan data yang diperoleh daripada responden berkenaan dengan hubungan antara matapelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral terhadap sahsiah dan kehidupan seharian mereka. bidang kejuruteraan serta gred yang diperoleh semasa semester 1 dan 2 bagi pelajar Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Walaubagaimanapun. Hal ini menjadikan pembaca terkeliru berkaitan hubungan antara bangsa dan bidang kejuruteraan yang diambil. Penulis sepatutnya membuat satu subtopik khusus bagi meletakkan jadual tersebut. bangsa. . Jadual yang telah dinyatakan oleh penulis menunjukkan perbandingan antara purata (min) yang diperoleh daripada pelajar Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral yang berkaitan dengan objektif kajian. Pembahagian tersebut pula dipecahkan dalam beberapa bahagian kecil. penulis telah membahagikan dapatan tersebut kepada empat bahagian kecil. penulis telah meletakkan jadual taburan responden mengikut bidang kejuruteraan di dalam subtopik "taburan responden mengikut bangsa". Bagi dapatan data ini. pelaksanaan akhlak dan nilai murni dalam kehidupan seharian mendapat purata pada taraf sederhana. Pendekatan Kuantitatif Terdapat dua pembahagian utama dalam dapatan kajian yang telah dilakukan iaitu dapatan maklumat latar belakang responden serta respon mereka terhadap peranan Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral dalam membina sahsiah pelajar. boleh rujuk pada muka surat 11. Melalui dapatan tersebut. Bahagian-bahagian tersebut melibatkan maklumat peribadi responden seperti taburan responden mengikut jantina. penulis telah menghuraikan data melalui lima jadual yang mengandungi bilangan pelajar dan peratusan.Dapatan Kajian Dapatan kajian yang diperoleh penulis terhadap para responden ditunjukkan melalui beberapa demografi. dapat dilihat bahawa pemahaman pelajar terhadap kurikulum adalah tinggi. Bagi dapatan berkaitan maklumat peribadi responden. Dapatan kajian diperoleh daripada kaedah kuantitatif dan kualitatif. sekaligus penerangan tentang taburan responden mengikut bidang kejuruteraan.

20 untuk Pendidikan Islam dan 4. Bahagian ini diisi sendiri secara bebas oleh responden dan hasilnya mengatakan bahawa kesedaran diri sendiri memainkan peranan penting dalam .sukatan pelajaran dan perkara-perkara yang melibatkan mata pelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Data ini dibina bagi menjawab persoalan sejauhmanakah pelaksanaan akhlak dan nilai terpuji dalam kehidupan seharian pelajar. Jadual ini berkisar tentang purata pelajar yang memahami silibus. Kajian ini berkait rapat dengan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh pelajar di dalam mahupun di luar politeknik.5 bagi Pendidikan Islam dan 3. Dapatan ini menghuraikan tiga faktor utama iaitu keluarga. Analisa ini menjawab persoalan kajian dengan mengatakan bahawa akhlak dan nilai terpuji dilaksanakan oleh para pelajar dengan tahap sederhana. Dapat kajian terakhir melalui pendekatan kuantitatif ialah item terbuka yang menyatakan tujuh faktor lain yang dikenalpasti sebagai faktor yang mempengaruhi pembinaan sahsiah pelajar. Dapatan kajian telah menunjukkan keluarga memainkan peranan penting dalam mempengaruhi pembinaan sahsiah pelajar yang berkualiti.14 untuk Pendidikan Moral. Jadual ini dihasilkan bertepatan dengan kehendak persoalan pertama kajian iaitu sejauhmanakah pemahaman kurikulum Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral dalam membina sahsiah pelajar berkualiti.61 bagi Pendidikan Moral. Hal ini dinyatakan melalui min 4. pengaplikasian akhlak dan nilai terpuji dalam kehidupan seharian berada di tahap sederhana iaitu dengan purata 3. Hasil dapatan telah menjawab persoalan kajian iaitu pelajar-pelajar memahami kurikulum Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Dapatan seterusnya berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi membina sahsiah pelajar berkualiti di Politeknik. pensyarah dan rakan-rakan. inti pati.Jadual seterusnya ialah jadual berkaitan pemahaman kurikulum Pendidikan Islam dalam membina sahsiah pelajar berkualiti. perbuatan dan percakapan.99 bagi min Pendidikan Moral.67 untuk Pendidikan Islam dan 3. Data ini diperlukan bagi menjawab persoalan kajian berkenaan dengan apakah faktor yang mempengaruhi sahsiah pelajar berkualiti di Politeknik. melibatkan aspek tingkah laku. Hasil dapatan kajian ditunjukkan melaui sebuah jadual yang mempunyai skor min dan sisihan piawai bagi kedua-dua subjek. Hal ini dapat dijelaskan melalui skor min yang tertinggi iaitu 4. Jadual seterusnya pula mengemukakan data mengenai pelaksanaan akhlak dan nilai terpuji dalam kehidupan seharian pelajar. Berdasarkan analisa yang diperoleh.

Hal ini dibuktikand engan peratusan 32. Kajian literatur penulis dilihat sebagai satu platform yang menyokong tajuk iaitu peranan Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral dalam pembentukan sahsiah pelajar. Contohnya melalui terjemahan surah al-Ra'ad. Dapatan kajian melalui pendekatan ini dapat disimpulkan dengan pelajar akhlak dan sahsiah pelajar berada pada tahap sederhana walaupun mendapat keputusan yang memuaskan dalam peperiksaan. Walaubagaimanapun. Kajian literatur ini juga mempunyai beberapa pandangan daripada beberapa penulis lain yang berkaitan dengan Pendidikan Islam.mempengaruhi pembinaan sahsiah yang berkualiti. pendekatan kualitatif dijalankan melalui temu bual. Penggunaan nas-nas Al-Quran berkaitan dengan sahsiah juga diselitkan sebagai pengukuhan terhadap hujah. Penulis telah menerangkan apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan pendidikan Islam dan bagaimana situasi pelajar hari ini dalam mengamalkan ajaran Islam dengan sepenuhnya. Temu bual berkisar tentang matlamat. Kajian Literatur Kajian literatur penulis berkisar tentang konsep agama dalam kehidupan seharian pelajar. nombor . Pendekatan Kualitatif Seterusnya. Sleain itu. kaedah penyampaian. Secara keseluruhan. penulis juga berbincang mengenai pencapaian pelajar pada peperiksaan akhir semester. Hal ini memerlukan kepada pemantauan daripada pelbagai pihak bagi memastikan sahsiah mereka terpelihara. kesan subjek terhadap pelajar serta faktor yang terlibat dalam pencorakan tingkah laku pelajar. Ternyata para pelajar kurang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang dianjurkan melalui subjek Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Temu bual yang dijalankan adalah melalui beberapa orang pensyarah yang pakar dalam bidang masingmasing iaitu Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. dapat disimpulkan bahawa dapatan kajian yang telah dikumpulkan oleh penulis telah membuktikan bahawa masih terdapat sedikit kelemahan dalam pelaksanaan kurikulum Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral dalam pembentukan sahsiah pelajar.4% dan kekerapan 12.

Walaubagaimanapun.matlamat dan prinsip Pendidikan Moral. Penulis juga mengambil pandangan daripada Abdul Halim dan Azizi Yahya dalam menjelaskan konsep Pendidikan Islam. Pujian harus diberikan kepada penulis kerana telah berjaya menulis sebuah jurnal yang mempunyai tahap keintelektualan yang tinggi serta berkualiti dalam dunia ilmiah. Nmaun. Hal ini menjejaskan matlamat tajuk kerana dalam tajuk juga melibatkan Pendidikan Moral. . Secara jelas. Pendekatan ilmu kepada pelajar secara formal dan tidak formal harus digunakan bagi mencorak keperibadian serta sahsiah yang berkualiti dalam kalangan pelajar. jelas menunjukkan bahawa pelajar-pelajar politeknik mempunyai pemahaman yang tinggi terhadap subjek-subjek berkenaan. pendekatan guru memainkan peranan penting ketika penyampaian ilmu terhadap pelajar. hakikatnya pengamalan nilai-nilai positif dalam subjek-subjek berkenaan berada pada tahap sederhana kerana kurangnya penghayatan serta kemunculan beberapa faktor yang lain. penulis telah menerangkan secara lanjut tentang Pendidikan Moral dalam tajuk objektif. Kesimpulan Secara keseluruhan. Penulis hanya menyatakan maksud ayatnya sahaja. Kajian literatur berkaitan dengan Pendidikan Moral tidak dibuat secara khusus. Melalui kajian yang telah dijalankan.ayat tidak dinyatakan oleh penulis dan ayat asal surah tersebut juga tidak dinyatakan. jurnal ini mampu memberi penerangan secara terperinci kepada pembaca berkaitan dengan hubungan antara subjek Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral terhadap perilaku seharian pelajar. Kajian literatur penulis hanya menekankan konsep pendidikan dalam pengajaran subjek Pendidikan Islam sahaja. namun tidak diamalkan dalam kehidupan seharian mereka. Secara ringkasnya. jurnal yang diulas memenuhi kriteria-kriteria penting yang diperlukan dalam penulisan sesebuah jurnal. penulis berpendapat dalam mendidik sahsiah pelajar. Hal ini kerana pelajar-pelajar pada masa kini lebih penekankan konsep ilmu dari segi luaran sahaja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful