ΑΔΑ: 4ΑΓΘ46ΨΧ6Ω-Φ

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ε-0701/06
ΕΓΚΥΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 590 /2ο/ 14-04-2011
Θέμα 2ο: «Έγκριση Ετήσιου Βαθμού των ΚΕΚ».
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 9.16031/Οικ.3.2815/15-09-09 Κ.Υ.Α.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 111384/13-05-2003 Κ.Υ.Α.
3. Τις αποφάσεις των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης του
2010 που αφορούν στη διαχείριση αλλαγών ή/και επιβολή κυρώσεων
4. Τις γραπτές εισηγήσεις σχετικά με τους Ετήσιους Βαθμούς των ΚΕΚ
Αποφασίζουμε
Την έγκριση των ετήσιων βαθμών των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) όπως συνοπτικά
αποτυπώνονται παρακάτω :
A/A 

Αρ. 
Πρωτ. 

224 

634 

936 

Δομή 

Διακρ. Τίτλος 

Ειδ. 
Κωδικός 

Ετήσιος 
Βαθμος 

ΚΕΚ ΤΑΤΣΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ 

224‐06 

70,32 

Αττικό ΚΕΚ 

634‐09 

66,90 

Ε.Α.Κ 

1210936 

70,55 

ΚΕΚ Ν.Α.  ΣΕΡΡΩΝ 

1210938 

84,83 

Θεσσαλονίκη 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΔΟΜΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΔΟΜΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΔΟΜΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΔΟΜΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΔΟΜΗ 

Κ.Ε.Κ. Α.Π.Θ. 

1215943 

67,96 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Κ.Ε.Κ. Α.Π.Θ. 

1215943 

59,90 

938 

KEK 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΤΣΗΣ ‐ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Αττικό Κέντρο Επαγγελματικής 
Κατάρτισης 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΕΚ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΣΕΡΡΩΝ 

ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ 

943 

Κ.Ε.Κ. Α.Π.Θ. 

943 

12 

948 

13 

948 

14 

948 

15 

949 

Κ.Ε.Κ. Α.Π.Θ. 
ΚΕΚ Εταιρείας Σπαστικών Βορείου 
Ελλάδος 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & 
Εκπαίδευσης 
Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & 
Εκπαίδευσης 
Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & 
Εκπαίδευσης 
Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & 
Εκπαίδευσης 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 

16 

950 

ΚΕΚ/ ΕΟΜΜΕΧ 

17 

952 

18 

952 

946 

947 

947 

10 

947 

11 

948 

Πόλη 

ΑΡΤΑ 
Σάπες 
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΚΕΚ ΕΣΒΕ 

1213946 

81,96 

Αθήνα 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΔΟΜΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΔΟΜΗ 

Ε.Κ.Κ.Α ΚΕΚ 

1113947 

67,42 

Θεσσαλονίκη 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ε.Κ.Κ.Α ΚΕΚ 

1113947 

67,42 

Λάρισα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ε.Κ.Κ.Α ΚΕΚ 

1113947 

68,20 

ΤΡΙΠΟΛΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΜΕ&Ε 

1110948 

78,55 

ΑΘΗΝΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΔΟΜΗ 

ΙΜΕ&Ε 

1110948 

88,44 

ΘΗΒΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΜΕ&Ε 

1110948 

83,07 

ΞΑΝΘΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΜΕ&Ε 

1110948 

83,84 

Θεσσαλονίκη 

ΚΕΚ ‐ ΕΛΕΠΑΠ 

1213949 

69,94 

Καλλιθέα 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΔΟΜΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΔΟΜΗ 

ΚΕΚ/ ΕΟΜΜΕΧ 

1213950 

64,95 

Κ.Ε.Κ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε 

ΤΡΙΠΟΛΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Κ.Ε.Κ. ‐ ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε 

1114952 

86,41 

Κ.Ε.Κ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε 

ΑΘΗΝΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

Κ.Ε.Κ. ‐ ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε 

1114952 

89,01 

ΑΘΗΝΑ 

41  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ε.Ε  ΛΑΜΙΑ  Κ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ε  ΚΟΖΑΝΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.44  23  952  Κ.02  Κ.85  31  955  Κ.Ε. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ε  1114952  78.81  ΚΕΚ‐ΝΕΛΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  1213965  73.Ε.Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Ε.  1210966  73.Ε.Ε. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε. ‐ ΙΝ.Ε.Ε.Ε/Γ.  1110970  88.Ε.Ε  1114952  86.Σ.Ε. ‐ ΙΝ.Ε.Ε/Γ.Ε.Σ.32  50  970  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α. ‐ ΙΝ.68  21  952  Κ.Ε.Κ.Ε.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  48  968  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.38  27  952  Κ.Κ.Ε.Κ.Σ.Ε/Γ.Ε.Ε.Ε  1114952  83.Σ."  1215963  78.Σ.38  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ε. ‐ ΙΝ.03  22  952  Κ.46  37  956  ΔΕΗ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/  ΣΧΟΛΕΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΣΤΕ  1115956  68.Ε. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Κ.Κ.Σ.  ΑΘΗΝΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.  ΥΨΗΛΑΝΤΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΣΤΕ  1115956  66.  1210967  76.Ε.  ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ‐ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ‐ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ‐ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ‐ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ‐ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΣΕΓΕΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Γ.Κ.Ε.Σ. ‐ ΙΝ.Κ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Κ.Ε.Κ.  1110970  84.Ε.Ε. ‐ ΙΝ. ‐ ΙΝ.38  52  970  ΣΚΥΔΡΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε  ΡΟΔΟΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ. ‐ ΙΝ.92  51  970  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε  1114952  86.  1210968  87. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ε. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Μ.Σ.Κ.Ε  1114952  85.Κ.ΑΔΑ: 4ΑΓΘ46ΨΧ6Ω-Φ ΔΟΜΗ  19  952  Κ.43  40  961  ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.Ε. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.61  ΚΕΚ ΟΜΗΡΟΣ ΑΕ  1210962  78.Ε. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ  1210955  80.Κ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.37  49  970  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.Τ.Ε.Σ.Ε  1114952  85.Κ.70  30  952  Κ.Ε.Ε/Γ.Ε.Ε.Σ.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.  1110970  91.Ε.Ε/Γ.Ε.Ε.71  38  956  ΦΛΩΡΙΝΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΣΤΕ  1115956  63.Ε.46  28  952  Κ.Κ.Σ.35  35  956  ΔΕΗ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/  ΣΧΟΛΕΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΝΟΙΞΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΣΤΕ  1115956  69. ‐Μ.Ε  ΞΑΝΘΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.Σ.Κ.80  36  956  ΔΕΗ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/  ΣΧΟΛΕΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΣ ΔΗΜ. ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε.Σ.Σ.42  33  955  Κ. ‐Μ. ‐ ΙΝ.36  Θεσσαλονίκη  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ ΠΑΣΕΓΕΣ  1120973  76. "Α.Ε.Σ.Ε  ΒΕΡΟΙΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ε.Ε  ΠΡΕΒΕΖΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.  1110961  86.Σ.Κ.Ε  ΛΑΡΙΣΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.Ε  ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.Ε.Ε/Γ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Κ.Ε.  1210968  73.Ε.Ε.Ε  1114952  85.Κ.Ε  ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ  ΣΥΡΟΥ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ. ΑΠΟΨΗ Α.Ε.Ε/Γ.Κ.  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  47  968  Κ.  ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  45  966  ΛΕΣΒΟΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ  ΧΙΟΣ  Θεσσαλονίκη  46  967  Κ.Κ.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α. ‐ ΙΝ.Κ.Ε.Ε  ΠΑΤΡΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.Κ.Ε  1114952  86. ΠΛΑΤΩΝ Α.Κ.Ε.Ε.Κ.41  34  956  ΔΕΗ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/  ΣΧΟΛΕΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΣΤΕ  1115956  68.Ε.56  54  973  Ι. ‐ ΙΝ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ  1210955  75.70  29  952  Κ.Κ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Κ.  1110970  88.Σ.Ε.Ε/Γ.Ε. ΑΠΟΨΗ Α.Ε/Γ.Σ.Ε.Κ. ‐Μ.Κ.Α.Ε.Ε.  ΠΡΕΒΕΖΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ε.30  Κ.Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.Ε  ΕΛΕΥΣΙΝΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.Ε. ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε.Ε/Γ.Κ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ε.Ε.57  32  955  Κ.88  53  970  Κ.Ε/Γ.Ε  1114952  89. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ  1210955  77.Σ.Ε  1114952  85.52  25  952  Κ.Ε/Γ.Ε.13  39  961  ΔΗΜΟΣ ΜΙΔΕΑΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.Ε  1114952  87. ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε.49  .21  ΔΕΗ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/  ΣΧΟΛΕΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΨΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΨΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  41  962  ΚΕΚ ΟΜΗΡΟΣ ΑΕ  42  963  Αμερικανική Γεωργική Σχολή  43  965  ΚΕΚ‐ΝΕΛΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  Βόλος  44  966  Κ.Ε.Κ.Σ.  1210966  87.Σ.Κ.58  26  952  Κ.Κ.Ε.Ε.94  20  952  Κ.  1110961  94.Ε  1114952  80. ‐ ΙΝ.  1110970  81.Ε.15  24  952  Κ.

ΑΔΑ: 4ΑΓΘ46ΨΧ6Ω-Φ 64  977  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΣΕΓΕΣ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.ΕΛ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.Ε.Δ. Μ.Ε.93  Θεσσαλονίκη  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε.Ε  1115991  77.Κ.Δ.55  Λαμία  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.Ι.Α.Ε.  1110981  85.Ε.Ε  1115991  81.Ε.Ε  1115991  84.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.Ε.ΕΛ.  1110988  82. ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.  1110981  80.Ε  1114976  69.29  Ηράκλειο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.  1110981  87.Ε.Ε  ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ ‐  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ  1210992  77.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ A.Ι.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΡΓΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΚΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.79  ΔΗ.03  ΓΛΥΦΑΔΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ Α.Ε  1115991  74.ΕΛ.  1110980  82.  ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ‐  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  69  980  70  55  56  973  975  57  976  58  976  59  976  60  976  61  976  62  976  63  976  Λάρισα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ ΠΑΣΕΓΕΣ  1120973  74.  1110980  87.Κ.Ι.Κ.26  ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Ε.Ε.  ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.51  Πάτρα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε.23  Πάτρα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.  1110980  84.  1110988  83. ΑΙΑΣ Α.37  Αθήνα  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Ε.Ε.Α.Ε.  ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  65  977  ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε. ΑΙΑΣ Α.Κ.Ε.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.Ε.  ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.  1110981  83.Τ.Ε.02  74  981  Κ.24  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ Α.ΕΛ.44  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ Α.  1210979  85.57  Λάρισα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1115991  78.Ε.Τ.55  76  981  ΛΑΜΙΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.Τ.  ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Τ.52  ΟΛΒΙΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΘΡΑΚΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ  1210978  73.65  75  981  Κ.Δ.ΕΛ. Ε.Κ.38  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΚ ΕΠΕ  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  977‐09  74.Κ. ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε  1114976  79.Ε.15  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣ Η  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ‐ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ A.Ε  1114976  70. ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.Ε.E  1215989  79.Ε.95  77  988  78  988  79  988  80  988  81  989  82  991  83  991  84  991  85  991  86  991  87  992  88  993  Κ.Κ.Κ.Π.Κ.27  Θεσσαλονίκη  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.  1210977  75. Α.Ε.Ε.Ε. ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΔΗΜΟΣ   ΘΟΥΡΙΑΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.Ι.Ε  1114976  72.Ε.Δ.Α.80  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Ε. Μ.Ε. Μ.Ε  1114976  70. Μ.  1210975  83.Κ.16  71  980  Κ.Ε  1114976  72.Κ.Ε.50  Τρίκαλα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.Τ.63  ΧΑΝΙΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1110988  85. Μ.Ε.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.70  980  Κ.87  ΠΥΡΓΟΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ Α.20  Ηράκλειο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε.  1110980  83.Ε.ΕΛ. Α.66  Αθήνα  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.Ε.Α.Κ. Α.Α.Α.Π. ΑΙΑΣ Α.Ε.Τ.72  Αλεξάνδρεια  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.Ι.ΚΕ.Α.Π.Ε.96  73  981  Κ.Ε. Μ.  ΑΜΑΛΙΑΔΑ  66  977  ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε  1114976  71.Ι.Τ.Ε.69  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΚ ΕΠΕ  977‐09  70.Ε  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ ‐ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ‐ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  .Ε.Ε.Ε.Κ.Π. Μ.Ι.Κ.Ε.Ε.Τ.Ε.34  72  980  Κ.Ε.Ε.ΕΛ.Ε.ΚΕΚ.59  Κ. Α.Κ.  ΚΑΤΕΡΙΝΗ  67  978  68  979  ΚΕΚ ΘΡΑΚΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Μ.  1110993  76.Ε.Κ.Ι.  1110988  85. ΑΙΑΣ Α.Κ.12  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.Ε.Δ.ΠΕ. Μ.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.

 Business  & I.Ε.76  Κ.62  115  1015  ΙΩΑΝΝΙΝΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  PRIM ΑS.  11101006  72.ΙΝ.25  998  ΑΙΓΕΑΣ  ΜΕΤΡΟΝ ‐ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΛΑΡΙΣΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ ΑΙΓΕΑΣ  1210998  81.ΙΝ.  1210997  64.E.Ε.P.  11331004  70.E.Κ.Κ.  ΚΙΛΚΙΣ  ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε.A. Business  & I.ΙΝ.Ε. Training  11101015  82.T.Κ.06  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.Υ.Υ. ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.Κ.Ε.71  112  1012  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  .  11331004  67.Ε.Κ.Ε.Ε.Π.  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΕΚ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΕΚ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΕΚ  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ. Training  11101015  77.46  ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ  ΕΒΡΟΥ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ‐ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ A.ΙΝ.03  114  1015  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  PRIM ΑS.68  107  1006  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  11101006  76.42  997  Κ.P.17  116  1015  ΣΙΑΤΙΣΤΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  PRIM ΑS.Κ.  1210994  87. ΜΕΤΡΟΝ  12101000  63.  ΑΘΗΝΑ  ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α. Training  11101015  68. Business  & I.73  ΑΘΗΝΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΕΤΙ ΕΕΤ  12131001  67.87  103  1004  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Αθήνα  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΕΛ.  12101012  77.  1110993  75.E.  1210997  78.Α.52  117  1016  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  PARTHENON ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.33  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΕΤΙ ΕΕΤ  12131001  68.Ε.Α.Ε.98  ΛΑΓΚΑΔΑΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ‐ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ A. Training  11101015  84.Ε.P.44  11101007  78.ΑΔΑ: 4ΑΓΘ46ΨΧ6Ω-Φ 89  993  90  993  91  993  92  993  93  994  94  994  01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ‐ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ‐ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ‐ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ‐ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΥΠΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  "ΦΙΛΙΠΠΟΣ"  ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΥΠΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  "ΦΙΛΙΠΠΟΣ"  95  997  96  97  ΠΑΤΡΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ‐ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ A.93  ΔΡΑΜΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  .72  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΕΛΚΕΔΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΕΛΚΕΔΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  108  1007  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  109  1007  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  Ζάκυνθος  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  110  1007  Ιεράπετρα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  111  1010  Αθήνα  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  KEK PARTHENON  Ε. ΕΛΚΕΔΕ Ε.Κ.  12101010  74.95  11101007  81.66  ΔΗΜΟΣ  ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ‐ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ A.A.Ε.  1110993  78.Κ.Ε.  1110993  82.Ε.T.P.77  104  1004  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Θεσσαλονίκη  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΕΛ.Υ.Π.59  113  1015  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  PRIM ΑS. "ΕΡΜΗΣ"  12131016  72.95  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ. Business  & I.Π.  11331004  77.  11331004  71.A. ΕΛΚΕΔΕ Ε.  1110993  63.) "ΕΝΟΡΙΑΚΟ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  PRIM ΑΣΠΑ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  PRIM ΑΣΠΑ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  PRIM ΑΣΠΑ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  PRIM ΑΣΠΑ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  "ΕΡΜΗΣ"  Κ.Α.T.E.T.32  105  1004  Ιωάννινα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΕΛ.Α. ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.17  98  1000  99  1000  100  1001  101  1001  ΜΕΤΡΟΝ ‐ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΕΤ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΕΤ  102  1004  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Τρίπολη  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΕΛ.71  ΣΕΡΡΕΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  .Ε.Ε.82  .Υ.Ε.Ε. ΜΕΤΡΟΝ  12101000  71.33  106  1006  Μεταμόρφωση  Αττικής  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.A.Ε.  1210994  69.40  11101007  79.

  12101040  80.Ε.Μ.  12101025  69.Κ.E.Α  ΗΜΑΘΙΑΣ  Κ.24  146  1051  Ι.Κ.T.  ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ‐ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  Ο.Ε.Ε.Ο.  ΚΕΚ‐ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.96  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ"  ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου  Ηρακλείου  12101018  78.56  ΚΑΣΤΟΡΙΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΕΜΙ Κ.  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ‐Σ.Κ. ΕΥΒΟΥΛΟΣ ‐ Ζ. ΜΠΑΤΣΗ Ο.Ε. (Ινστιτούτο Μελετών  Οργάνωσης και Ανάπτυξης)  Πτολεμαϊδα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι.Δ.  12101025  75.93  ΚΑΒΑΛΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΚΑΒΑΛΑΣ  12101033  80.Μ.Κ.  11101021  81.Ε.  Σ.  11101023  84.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ  ΑΤΥΠΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  I.Ο.07  Σέρρες  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.Α.00  1040  Π.  ΚΕΚ‐ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.Β.  11101044  85.  11101044  84.99  ΧΙΟΣ  ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές  Κ.Α. ΕΠΕ  ΚΕΚ‐ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.Ε.  12131049  82.Ε. ΕΥΒΟΥΛΟΣ  12101032  78.  12101043  76.Ε. Α.C.Π.86  ΚΟΜΟΤΗΝΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΕΡΓΟΜΑΘΗΣΗ Α.20  12101019  83.Κ.Ε.58  11101023  81.Ε.14  SYNERGY Κ.  ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ‐ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  Ο.Ε.Ε.Ε.  12101036  87.Κ.Κ. (Ινστιτούτο Μελετών  Οργάνωσης και Ανάπτυξης)  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΚ ΔΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (AMKE)  .Ε.ΑΔΑ: 4ΑΓΘ46ΨΧ6Ω-Φ Αθήνα  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΠΡΟΟΔΟΣ 21 ΕΠΕ‐ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ALPHA  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΕΚ  ΠΡΟΟΔΟΣ 21 ΕΠΕ‐ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  1021  SYNERGY ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία  Περιστέρι  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  121  1021  SYNERGY ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία  Κατερίνη  122  1021  SYNERGY ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία  ΧΑΝΙΑ  123  1023  ΕΡΓΟΜΑΘΗΣΗ Α.93  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  SYNERGY Κ.  ΕΡΓΟΜΑΘΗΣΗ Α. ΕΥΒΟΥΛΟΣ  12101032  77.49  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  SYNERGY Κ.Μ.  11101029  77.T.Μ.ΕΚ.E.20  Ηράκλειο  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  84.Κ.25  Λάρισα  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ ΑΡΓΩ  12101027  77.70  143  1044  ΦΛΩΡΙΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Ι.Ι.  Κ.  ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  'ΑΡΓΩ'  EFFECTIVE MANAGEMENT  INTERNATIONAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ‐  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.  118  1018  ALPHA ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΠΕ  119  1019  120  126  1024  127  1025  128  1025  129  1025  130  1027  131  1029  132  1029  133  1031  134  1032  135  1032  136  1033  137  1034  138  1035  139  1036  140  ΚΕΚ ΄΄ ΝΕΛΕ ΄΄ Ν.ΕΚ.88  142  1044  Ι.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  Α.  EFFECTIVE MANAGEMENT  INTERNATIONAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ‐  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Α.ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ &  ΣΙΑ Ε. Α.  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ‐ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ.Ε.03  ΔΗΜΟΣ  ΑΝΘΕΜΙΩΝ  ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠ ΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ ΄΄ ΝΕΛΕ ΄΄ Ν.Ε.Ε.ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ &  ΣΙΑ Ε.  125  1023  ΕΡΓΟΜΑΘΗΣΗ Α.11  Μυτιλήνη  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  .Ε.62  Θεσσαλονίκη  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΕΡΓΟΜΑΘΗΣΗ Α.C.22  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.Ι.Κ. ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ‐ Ε. ΕΥΒΟΥΛΟΣ ‐ Ζ.Α.  11101021  79.Β.60  141  1043  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Ι. Α.16  ΧΑΝΙΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  .  11101023  79.74  145  1049  ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  . ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ  12101034  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  12101035  78.Ο.03  ΣΕΡΡΕΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.Κ.  ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ‐ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  Ο.Ε.Ε.Ε.Ο.  ΑΡΤΑ  124  1023  ΕΡΓΟΜΑΘΗΣΗ Α.  11101029  77.Ε.Ε.  12101024  84.Ε.14  144  1046  ΔΙΣΤΟΜΟ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  12101046  69.Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.Α   ΗΜΑΘΙΑΣ  12131031  71.81  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΕΜΙ Κ. ΣΕΡΡΩΝ  I.68  Αθήνα  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ  11101051  91.Α.  12101025  64.  11101021  82.49  ΑΓΡΙΝΙΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  .

Ε.30  164  1062  INTEGRATION KΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΔΗΜΟΣ  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ  ΦΩΚΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  INTEGRATION ΑΕ  11101062  84.Β.Επ. "ΝΟΤΙΟΥ  ΚΡΗΤΗΣ" Α.  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.ΕΚ.Ε.33  ΑΘΗΝΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ  Ι.62  ΚΡΑΝΙΔΙ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.Ε.21  165  1063  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  "ΝΟΤΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ" Α.49  159  1061  ΑΘΗΝΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.62  162  1062  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  INTEGRATION ΑΕ  11101062  89. ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.41  ΝΑΥΠΛΙΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.  11101056  77.Ε.Επ.Κ.ΕΚ.61  166  1063  ΡΕΘΥΜΝΟ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.Ε.Ε. ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε  11111058  80.Ε.  11101056  86.82  171  1068  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.05  ΧΑΝΙΑ  Κ.ΕΚ.Κ.90  160  1061  ΚΟΖΑΝΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.Ε.ΕΚ.Ε.Ε.  11101056  83. "ΝΟΤΙΟΥ  ΚΡΗΤΗΣ" Α.Β.  "ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ" ΑΕ  11101061  81.  11101056  78.33  170  1068  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.20  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  MASTER  A.57  ΧΑΝΙΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ  11101051  80.67  167  1065  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  "ΝΟΤΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ" Α.ΑΔΑ: 4ΑΓΘ46ΨΧ6Ω-Φ 147  1051  148  1051  149  1056  150  1056  151  1056  152  1056  153  1056  154  1056  ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (AMKE)  ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (AMKE)  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΜΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΜΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΜΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΜΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΜΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΜΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  155  1058  ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  156  1058  157  Θήβα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ  11101051  77.Ε.Τ.Κ.ΕΚ.79  168  1067  ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  12101067  78.Ε. ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.  12101065  84.11  ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  MASTER  A.54  ΑΘΗΝΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.29  172  1071  ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ε.32  ΣΠΑΡΤΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.Κ.35  158  1058  ΒΟΛΟΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ  Ι.  ΙΩΑΝΝΙΝΑ  11101068  84.88  169  1068  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.97  163  1062  ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  INTEGRATION KΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  INTEGRATION KΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  INTEGRATION ΑΕ  11101062  87.84  ΑΓΡΙΝΙΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.64  ΑΘΗΝΑ  ΑΓΡΟΠΕΔΕ  INTERED ‐  INTERSEMINAR  12101071  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  12101072  78.  11101056  81.Ε.Β.Ε.Ε.59  173  1072  174  1073  175  1073  ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΥΣΑΣ ΕΠΕ  ΜASTER KEΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΜASTER KEΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  . ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.  ΠΑΤΡΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  11101068  85.Β.Επ.90  ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΠΑΤΡΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ  Ι.Ε  11111058  81.Ε  11111058  86. ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.E  11101073  76.Κ.ΕΚ.  ΑΘΗΝΑ  (ΜΟΣΧΑΤΟ)  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  11101068  87.Κ.Δ.  "ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ" ΑΕ  11101061  77.Ε.  11101056  81.12  161  1061  Αγιος Νικόλαος  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.Π.Ε.  "ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ" ΑΕ  11101061  79.  12101063  64.  ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΑΝΑΛΥΣΙΣ  INTERFACE BUSINESS  AND INFORMATION  TRAINING  INTERFACE BUSINESS  AND INFORMATION  TRAINING  INTERFACE BUSINESS  AND INFORMATION  TRAINING  82. ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.Ε  11111058  76.Ε.14  1058  ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ  Ι.Επ.Ε.Α.  ΛΑΣΙΘΙ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.  12101063  69.Α  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.E  11101073  84.

Ε.E  11101073  77.  186  1078  187  1079  188  1080  Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  Πανεπιστημίου Πατρών  KENTΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ  ΛΕΣΒΟΥ  ΚΙΑΤΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  MASTER  A.Ε  11101084  78.Ε. "ΕΒΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ"  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ "ΕΥΡΩΙΔΕΑ"  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ "ΕΥΡΩΙΔΕΑ"  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ "ΕΥΡΩΙΔΕΑ"  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ "ΕΥΡΩΙΔΕΑ"  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ "ΕΥΡΩΙΔΕΑ"  203  1091  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ K. Α.49  Κ. Βιοτεχνών.53  Καστοριά  Δ.Ε  ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΡΕΥΝΩΝ &  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΘΕ.Ε.Ε.51  ΕΒΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  12111089  80.Ε  ΑΘΗΝΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ Κ. Α.  Κ.32  Λάρισα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ  11111075  81.04  ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Ε.16  Ηράκλειο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ  11111075  63. "ΕΒΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ"  ΦΕΡΕΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  197  1089  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΕΒΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  12111089  77.Ε.67  Σίγρι  189  1083  ΚΕΚ ΚΕΠΑΚ  ΘΑΛΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  190  1084  ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.63  Πάτρα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ  11111075  85.00  ΛΕΥΚΑΔΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  MASTER  A.32  191  1084  ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε.Α.99  192  1084  ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α. Α.Ι.Δ.54  199  1090  Πέραμα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΕΥΡΩΙΔΕΑ  11101090  77. Πανεπιστημίου  Πατρών  12151078  76. Εμπόρων  Ελλάδας  Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  Γενικής Συνομοσπονδίας  Επαγγελματιών.  ΕΥΡΩΠΡΟΟΠΤΙΚΗ  12101086  74.98  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ  11111075  85.Ε.43  200  1090  201  1090  202  1090  Κ.Ε. Α.  185  1077  ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Ε.Ε. Βιοτεχνών.93  198  1090  Ποντινή  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΕΥΡΩΙΔΕΑ  11101090  69.30  Καρδίτσα  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΕΥΡΩΙΔΕΑ  11101090  72.Λ.82  195  1087  ΕΥΡΩΠΡΟΟΠΤΙΚΗ  196  1089  Κ.Κ.Κ.37  ΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΘΑΛΗΣ  12101083  82.68  ΙΩΑΝΝΙΝΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ  11111075  78.Ε.Ε.  ΚΟΖΑΝΗΣ  12101091  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  12111092  78.Ε.95  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Ε.E. Εμπόρων  Ελλάδας  Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  Γενικής Συνομοσπονδίας  Επαγγελματιών.Ε  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ Κ.Ε.Π.91  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.Κ. Εμπόρων  Ελλάδας  Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  Γενικής Συνομοσπονδίας  Επαγγελματιών.Ε.Ε.E  11101073  79.56  Θεσσαλονίκη  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ  11111075  83. Βιοτεχνών.Ε. Εμπόρων  Ελλάδας  184  1077  ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Ε.Ε  11101084  92.55  ΛΑΡΙΣΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  194  1086  ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α. Εμπόρων  Ελλάδας  Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  Γενικής Συνομοσπονδίας  Επαγγελματιών.Κ.  204  1092  ΕΝΙΑΙΟ Κ.Ε  11101084  88.Ε  11101084  92.Ε.Π.Ε.  12101077  74.55  Ιτέα  ΕΥΡΩΙΔΕΑ  11101090  70.44  193  1084  ΤΡΙΚΑΛΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ Κ.Π.Ε. Βιοτεχνών. Μ.  12101079  76.Κ.27  Αταλάντη  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΕΥΡΩΙΔΕΑ  11101090  72.2  Κοζάνη  Κ.Κ.Ε  ΛΑΡΙΣΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ Κ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  ΕΝΙΑΙΟ Κ. Ν.Ε.ΑΔΑ: 4ΑΓΘ46ΨΧ6Ω-Φ 176  1073  177  1073  178  1075  179  1075  180  1075  181  1075  182  1075  183  1075  ΜASTER KEΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΜASTER KEΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  Γενικής Συνομοσπονδίας  Επαγγελματιών.Δ.Ε.Ε.54  12101087  76.Κ. Εμπόρων  Ελλάδας  Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  Γενικής Συνομοσπονδίας  Επαγγελματιών.  12101077  74.K. Βιοτεχνών.Π.Κ. Βιοτεχνών.ΤΕΡΠΝΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΝΙΓΡΙΤΑΣ  ΣΕΡΡΩΝ  ΠΑΤΡΑ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ ΚΕΠΑΚ  12111080  83.49  ΔΡΑΜΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  81.Κ. ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  Αμπελώνας  .Φ.

Κ.Ε.17  215  1097  ΣΕΡΡΕΣ  ΓΗ  12101097  76.Ε.  ΖΑΚΥΝΘΟΥ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Η ΕΛΛΑΔΟΣ  Ο.Ε. Α.48  Νέα Ιωνία  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Ι.Ε  ΑΙΓΕΙΡΟΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  12101103  71.  ΚΟΖΑΝΗ  Κ.Ε.Κ.Π.  12101101  75.Ε.53  220  1101  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.56  222  1101  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α. ΝΕΑΠΟΛΙΣ  12101111  75.54  221  1101  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.  12101101  79. ΝΕΑΠΟΛΙΣ Ε.Ε  ΓΕΩΡΓΙΚΟ ‐ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΟ ‐ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΟ ‐ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΛΑΜΙΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  11101099  80.Κ.  ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ  ΕΘΝΙΚΟ Κ.Α. Α.Κ.Ε.Ε.Ε.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.98  12131113  69.20  205  1093  206  1093  207  1093  208  1093  226  1104  227  1104  ΔΡΑΜΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ "ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ"  11101093  72.53  12101115  69.46  217  1099  ΛΑΡΙΣΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  11101099  84. ΕΚ. ΝΕΑΠΟΛΙΣ Ε.  ΚΑΡΩΤΗ  Κ.Ε.Ε.. Α. ΝΕΑΠΟΛΙΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Κ.59  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ ΣΕΒΕ‐ΣΒΒΕ‐ΔΕΘ  12101105  84.ΠΑ.Β.Μ.42  225  1104  ΕΘΝΙΚΟ Κ.Ε.Ε.  12101101  83.Ε  ΚΟΜΟΤΗΝΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ ΄΄ΜΕΝΤΩΡ΄΄  12101103  77. ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ  ΤΡΙΚΑΛΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ ΄΄ΜΕΝΤΩΡ΄΄  ΕΘΝΙΚΟ Κ.Κ.  ΡΟΔΟΣ  232  1111  Κ.Ε.  Δράμα  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.Κ.Ε.92  Κ.ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ‐ΚΟΥΛΠΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  12101111  83. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  210  1095  ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ  ΛΑΡΙΣΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  211  1095  ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ  ΑΛΜΥΡΟΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ  12101095  74.ΠΑ.Ε.Ε.01  ΕΘΝΙΚΟ Κ.Ε.58  216  1099  ΓΡΕΒΕΝΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  11101099  81.Ε.ΑΔΑ: 4ΑΓΘ46ΨΧ6Ω-Φ 209  1094  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  "ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ"  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  "ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ"  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  "ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ"  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  "ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ"  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ν.Ε  ΚΙΛΚΙΣ  ΓΗ  12101097  75.Κ.Ε.45  Κ.  Λαγκαδάς  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.95  214  1097  ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε.Ε.Κ.ΠΑ.02  213  1096  ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ  Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας  Α.60  12111094  83.Κ.04  ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ "ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ"  ΚΕΚ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  11101093  73.  ΚΑΒΑΛΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  233  1113  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΚ ΔΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ Π.Κ.Ε.  ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ  ΕΘΝΙΚΟ Κ.Ε. Π.Κ.  12101107  82.01  219  1101  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α. ΔΗΜΟΥ  ΚΟΖΑΝΗΣ  12101109  80. ΔΡΑΜΑΣ  Α. ΕΚ.Ε.Ε.76  218  1099  ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.05  223  1103  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.Κ.  12101101  78. Ν. Α. ΕΚ.Κ. ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΟΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  12101104  82.Π..Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  ΖΑΚΥΝΘΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  1115  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ  Ο.  12111096  70.Ε.Ε.Κ.42  ΚΟΖΑΝΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Δ.77  212  1095  Κομοτηνή  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ  12101095  70. Κ.Ε.Ε. ΕΚ.88  ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ "ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ"  11101093  74.  Δ.91  ΚΟΡΙΝΘΟΣ  228  1105  229  1107  230  1109  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ‐ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ‐  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  231  1111  Κ.Κ.ΠΑ.03  ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ  12101095  86.Π.69  ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ "ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ"  11101093  74.Κ.86  ΕΘΝΙΚΟ Κ.44  224  1103  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Κ.  ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ  12101104  82.ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ‐ΚΟΥΛΠΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΑΛΜΥΡΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  234  . ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ  ΛΑΡΙΣΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  12101104  83.

Α.Ε.Ε. "ΕΨΙΛΟΝ"  12101140  80.Ε.57  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.Κ.72  ΣΕΡΡΕΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.15  ΛΑΜΙΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.E.Α.38  ΛΑΜΙΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.Ε.  ΚΩΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  254  1140  ΕΨΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Κ.Ε.18  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΚΕΚ  Α.ΑΔΑ: 4ΑΓΘ46ΨΧ6Ω-Φ 235  1117  236  1117  ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΣΑΜΟΣ  ΕΥΔΗΛΟΣ  Αλεξανδρούπολ η  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.  12131156  72.Ε.86  ΒΕΡΟΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.99  ΡΟΔΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.54  12111130  79.74  243  1135  ΛΑΒΑΡΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.Ε. ΔΙΑΓΟΡΑΣ  12101150  70.Κ.Π.Ε.Κ.Ε.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε. ΚΙΛΚΙΣ  ΚΙΛΚΙΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  240  1130  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ Κ.Κ.Κ.Λ.58  ΠΥΡΓΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  11101138  93.K  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  11101138  88.Π‐K.E.Ε.Ε.Π.  12101117  81.Κ.54  ΑΘΗΝΑ  12101128  83.Κ.  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ  Κ.71  ΓΕΦΥΡΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΝΕΦΕΛΗ  12101149  77.18  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.Κ.  ΚΑΛΥΜΝΟΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.74  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ  12111130  85.Π‐K. ΟΡΦΕΑΣ  12101152  73.  Α.Ε.E.Ε.Ε.Ε.  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  12131151  76.31  Κ.  12101140  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  11101147  79.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ‐ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  253  1140  ΕΨΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.  Α.Ε.53  ΠΑΤΡΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  11101138  88.Θ.Ε.Ε.Π‐K.Ε.Ε.Ε.18  244  1135  245  1135  246  1135  247  1138  248  1138  249  1138  250  1138  251  1138  256  1146  257  1147  258  1147  259  1147  260  1149  261  1150  262  1150  263  1151  264  1152  265  1156  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Π.Ε.Ε.Π.  12101117  71.) Φθιώτιδας  ΞΑΝΘΗ  Ηγουμενίτσα  Αλεξανδρούπολ η  Δήμος  Ξυνιάδας  .Ε.86  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ: Ν.Ε.  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ  Κ.36  255  1140  ΕΨΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.96  ΚΕΚ ΄΄ΓΝΩΣΗ΄΄  12101129  76.Ε.Π.48  237  1128  ΚΕΚ ΘΡΑΚΗΣ "ΑΘΗΝΑ"  238  1129  ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Π.84  ΤΡΙΠΟΛΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  11101138  87.  Α.Π.Ε.Κ.Ε. "ΕΨΙΛΟΝ"  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΞΑΝΘΗΣ  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ  Κ.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.  12101139  85.Ε.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε. ΣΑΜΟΥ Α. ΣΑΜΟΥ Α.K  12101135  78.K  12101135  80.Ε.Π.  ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΦΕΑΣ  Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης    Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης   Φθιώτιδας ‐  Νομαρχιακής   Επιτροπής  Λαϊκής  Επιμόρφωσης   (Ν.52  252  1139  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ   ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ‐  ΚΕΚ  ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ‐  ΚΕΚ  ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ‐  ΚΕΚ  ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ‐  ΚΕΚ  ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ‐  ΚΕΚ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε.Ε. ΚΙΛΚΙΣ  ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  241  1132  ΚΙΛΚΙΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ  ΚΙΛΚΙΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ  242  1135  ΓΡΕΒΕΝΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.Π.  ΒΕΡΟΙΑ  239  1130  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ Κ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ  12101150  80.Ε.23  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.Π‐K.E.15  ΞΑΝΘΗ  12131146  70.E.62  ΜΥΤΙΛΗΝΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  11101147  78.  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Π‐K.Ε.10  ΖΑΚΥΝΘΟΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  11101138  85.Π. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ‐  Ν.Κ.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.54  12101132  86.Α.Μ.Κ.K  12101135  81.K  12101135  78.  ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ‐  ΚΩΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  78.Κ. "ΕΨΙΛΟΝ"  12101140  85.Π.81  ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  12101135  77.Ε.00  Θεσσαλονίκη  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  11101147  84.Κ.73  ΚΟΥΚΟΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.Λ.

Ε.  11101176  83.50  11171174  66.Ε.Ε.Ε.50  Z‐INVEST  11101183  80.  Ν. ΛΑΣΠΙΑ  &   ΣΙΑ  Ε./Κ.84  ΛΑΜΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  12101167  83.ΑΔΑ: 4ΑΓΘ46ΨΧ6Ω-Φ 266  1163  267  1163  268  1167  269  1167  «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ ‐ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ»  «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ ‐ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ»  ΚΕΚ ΕUROPROGRESS ‐ Κ.19  280  1174  Ο.49  Χανιά  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I.Α.Α  "ΔΗΜΗΤΡΑ"  Ο. "ΔΗΜΗΤΡΑ"  Λαμια  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  281  1176  ΔΙΟΝ ‐ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Αθήνα  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΔΙΟΝ Ε.28  Ναύπλιο  .Γ.Λ.Ε.Ε.‐Ν.Α.Ε.Α.Κ.Ε.Ε.Ε.  11101176  83.Κ.Ε.Κ.00  292  1183  Z‐INVEST  ΚΟΡΙΝΘΟΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Z‐INVEST  11101183  72.51  Σοφάδες  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  EUROPROGRESS  12101167  75.Ε.Υ.  11101169  76.99  274  1169  Θεσσαλονίκη  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.Π.Ε.  ΚΕΚ ΕUROPROGRESS ‐ Κ.Γ.  11101176  82.ΚΑ.DE.Γ.Κ.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  I.Κ.Γ.Γ.37  294  1184  Z‐INVEST  ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)  ΔΙΑΥΛΟΣ  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ ΔΙΑΥΛΟΣ  11101184  78.Γ.  12101163  75.‐Ν.Ε.Κ./Κ.74  283  1176  ΔΙΟΝ ‐ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Μυτιλήνη  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΔΙΟΝ Ε.Α.Π.143  Ρέθυμνο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.Υ.Κ.53  ΛΑΓΚΑΔΑΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ ΕΝΔΥΣΗ  12201181  77.ΚΑ.Α.12  ΑΘΗΝΑ  ΔΙΟΝ Ε.  12131182  72.71  285  1178  289  1182  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΚ ΑΘΗΝΩΝ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ‐ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΪΚΗΣ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ‐ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΪΚΗΣ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΚΕΚ ΕΝΔΥΣΗ ‐ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ‐ ΕΝΔΥΣΗΣ  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΕΛΕ  286  1180  287  1180  288  1181  290  1183  Z‐INVEST  Πετρούπολη  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  291  1183  Z‐INVEST  Νέα Πέραμος  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Z‐INVEST  11101183  74. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΛΑΓΥΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  278  1174  Ο.Ε.Ν.Ε.Ε.80  Κ.84  12111168  68.Α.Ψ.Ε.A.Α.18  12111168  66.53  282  1176  ΔΙΟΝ ‐ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Θεσσαλονίκη  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΔΙΟΝ Ε.Ε.03  11171174  66.Α  "ΔΗΜΗΤΡΑ"  Ο.Ψ.68  275  1170  ΚΑΣΤΟΡΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΕΙΟ ΚΕΚ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  12101170  84.Ε.Α.Λ.  12131180  69. Ν.Ε.A.  EUROPROGRESS  ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΚ ΝΟΜΟΥ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ  ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΚ ΝΟΜΟΥ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ  ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΚ ΝΟΜΟΥ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ  ΠΥΡΓΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  12101171  83.37  284  1176  ΔΙΟΝ ‐ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Καλαμάτα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  86.  11101169  64.Α.Ε.Ε. ΔΥΝΑΜΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  Ο.Ε.Κ.  12101163  83.Α.Π.Π.Ν.93  Ρέθυμνο  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.Ε.72  270  1168  ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΚ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  Σύρος  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  271  1168  ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΚ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  ΑΝΔΡΟΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  272  1168  ΝΑΞΟΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  273  1169  Αιγάλεω  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.Κ.Α. ΛΑΣΠΙΑ  &   ΣΙΑ  Ε.Ε.Α  "ΔΗΜΗΤΡΑ"  12101173  85.Κ.Ε.Ε.Κ.Κ.16  12111168  65.47  277  1173  Κ.Ρ.Ε. "ΔΗΜΗΤΡΑ"  Ηρακλειο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  279  1174  Ο.Ε.  12131180  79.97  276  1171  ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΚ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΕΙΟ"  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  ΗΛΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ‐ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  Ε.Ρ.30  293  1183  Στίρφακας  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Z‐INVEST  11101183  74.Κ.  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΚ  ΑΘΗΝΩΝ  11101176  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  12101178  71.Κ.Ε.DE.Ε.Κ.34  11171174  62. "ΔΗΜΗΤΡΑ"  Καστορια  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΗΛΕΙΑΚΟ ΚΕΚ  Κ.Λ.

13  313  1207  Χ.Ι.ΠΕΠΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Κ.95  KEK ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ  12131196  80. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α. ‐ Τ.K.E.93  304  1195  Κατερίνη  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ ΚΕΠΑ ΠΙΕΡΙΑΣ  12101195  88. A.Ε.09  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΚ‐ ΜΑΪΧ  12101224  85.Κ. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ‐ Ι.Ε.Ε  12111206  81.  11101185  78.Κ.Ε.03  ΠΑΙΔΕΙΑ  12101201  76.E.  11101185  72.Ε.60  ΣΟΦΑΔΕΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΕΝ.Ε.24  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΑΛΦΑ  12101227  81.Π.Ε.28  300  1185  CONSUL ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  CONSUL Α.Ε.Κ.  12101211  76.Ε.Κ.37  315  1209  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ Ο.  11131209  64. ΑΡΤΑΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  CONSUL Α.Κ.  ΚΕΚ  ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ  Ε. ΔΗΜΟΥ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  Ενιαίο Κέντρο Επαγγελματικής  Κατάρτισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης  Κεφαλληνίας ‐Ιθάκης  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ‐ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ  ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  ΑΜΥΝΤΑΙΟ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  12101207  78.Ε.Κ.ΑΔΑ: 4ΑΓΘ46ΨΧ6Ω-Φ 295  1184  296  1184  ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)  ΔΙΑΥΛΟΣ  ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)  ΔΙΑΥΛΟΣ  297  1185  298  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ ΔΙΑΥΛΟΣ  11101184  74.Ε.K.Κ.  321  1223  ΕΝΙΑΙΟ Κ.66  299  1185  CONSUL ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΥΡΓΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  CONSUL Α.E.  11131209  63. A.  11101185  80.Ε  Ιωάννινα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ "ΕΡΕΥΝΑ"  310  1204  ΚΑΡΔΙΤΣΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ "ΕΡΕΥΝΑ"  12101204  71.Τ.  12111223  61. ΦΙΛΟΘΕΗΣ‐ Ν.E.Ε.  ΕΝΙΑΙΟ Κ.Ε.Τ.Τ.Ε. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Π.  11101185  71.ΠΕΠΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.ΠΕΠΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο. A.09  311  1205  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.Ε.01  305  1196  Ερευνητικό Πανεπιστημιακό  Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ‐(ΚΕΚ ΔΕΟΒ)‐  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΛΟΥ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΕΠΑ ΠΙΕΡΙΑΣ)  ΚΕΚ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ  ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  306  1201  Κ.73  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΑΛΦΑ  12101227  77.84  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  ΧΑΝΙΑ  320  1223  ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  Ν. K.Κ ΠΑΙΔΕΙΑ‐ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Λιβαδειά  307  1203  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  ΤΡΑΓΙΛΟΣ  308  1204  Χ.Ε.94  12101204  83.Ε.Α.52  301  1185  CONSUL ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΣΠΑΡΤΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  CONSUL Α. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ  12111205  86.  12111223  80.69  302  1187  Αθήνα  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΕΠΙΨΥ  12131187  79.Ε  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ‐ Κ.2  ΚΕΚ "ΕΡΕΥΝΑ"  12101204  86. A.89  ΚΑΡΔΙΤΣΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΕΝ.92  1185  CONSUL ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΡΕΝΤΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  CONSUL Α.74  317  1211  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ Ο.Ε  Άρτα  309  1204  Χ.Κ.36  312  1206  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Ε.  11101185  85. ΤΣΙΡΩΝΗΣ & ΣΙΑ  Ο.49  314  1209  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ Ο.Ε.08  ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΑΛΦΑ  12101227  84.02  CONSUL ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Δ.Ε.  322  1224  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ‐ΜΑΪΧ  323  1227  ΚΕΚ ΑΛΦΑ ΕΠΕ  324  1227  ΚΕΚ ΑΛΦΑ ΕΠΕ  ΑΓΡΙΝΙΟ  325  1227  ΚΕΚ ΑΛΦΑ ΕΠΕ  ΚΑΛΑΜΑΤΑ  319  1214  ΧΑΝΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  .66  Πρέβεζα  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ "ΝΕΟ ΘΕΤΙΚΟ"  12101214  84. K.76  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  12101203  77.34  303  1194  ΒΟΛΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΔΕΟΒ  12101194  85.Κ.K.29  318  1211  ΜΠΑΦΡΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ  ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ  Ε.  12101211  69.  Α.K.02  ΦΛΩΡΙΝΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ ΔΙΑΥΛΟΣ  11101184  71.Ε.34  316  1209  ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  11131209  64.

Ε.45  ΑΜΑΛΙΑΔΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Κ.Ε.Ε.27  11101243  84.Ε.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ Κ.Κ.Κ.Τ.  11101231  82.  12131234  79.Κ. ΑΧΑΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Κ.Ε.Τ.Α. ΔΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.71  Λευκάδα  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.94  Κ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Ξ.  ΠΑΤΡΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  344  1243  Β.48  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΣΤΑΓΩΝ  12101237  78.  12131242  76.Π.Α.  ΚΕΚ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ  Α.36  Βόλος  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.95  343  1243  Β.Κ.  11151254  86.  Κ.Ε.50  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Ε. ‐ ΛΕΛΗΤΣΟΥΔΗ  Α.46  ΒΟΛΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ  12101240  83.12  Κ..Ε.Ε.  12111233  81.  Ο.  12111255  84.Α. ΔΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΝΑΥΠΛΙΟ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚΑΠ Α.Ε..  12101246  83.Τ.ΑΔΑ: 4ΑΓΘ46ΨΧ6Ω-Φ 326  1228  327  1231  328  1231  329  1231  330  1232  331  1233  332  1233  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ   ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. Αχαϊα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  12131242  79. ΔΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Κ.Κ  ΘΡΑΚΗΣ  12131247  65. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  12101235  70.Ε  ΛΙΒΑΔΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΛΙΒΑΔΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.43  12101249  80.Α.40  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε.Ε.Κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ   ΑΕ.Ε.Κ.Ε.36  ΛΑΡΙΣΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε.59  Ρόδος  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΚΕΚ  Γ.Α.  ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ  ΚΕΚ ‐ ΑΣΤΙΚΗ  ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ  ΚΕΚ ‐ ΑΣΤΙΚΗ  ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ  ΚΕΚ ‐ ΑΣΤΙΚΗ  ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  337  1237  ΔΑΦΝΗ Κ.61  349  1249  350  1250  351  1252  ΚΕΚ ΣΠΟΥΔΗ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  352  1254  353  1254  354  1254  355  1255  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ‐ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ  .85  348  1247  ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ Α.Ε.Ε.  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΕΚ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ  Α.  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ "ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ'  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ "ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ'  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  .88  Ρόδος  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ   ΚΕΚ  Γ.Β  12111252  78.Ε.Ε.Ε.11  11101243  85.  11101231  71. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ   ΑΕ.Κ  Ν.64  ΜΟΥΣΘΕΝΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ ΠΕ.Ε  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΕΚ Περιφερειακής  Ενότητας  Καβάλας  ΚΕΚ Περιφερειακής  Ενότητας  Καβάλας  Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  Λευκάδας  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ‐ ΠΥΛΗΣ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ  338  1240  ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  339  1241  340  1242  341  1242  342  1242  333  1234  334  1234  335  336  1235  1236  Κ.Ε.Ε.Ε.ΓΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.  12111233  68.Κ.  12131242  82.87  Καλαμάτα  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΦΑΡΙΣ  12101236  77.37  ΠΑΤΡΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  .  12131234  83.Α.  11151254  79.40  Κ.  ΔΑΦΝΗ  ΚΕΝΤΡΟ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  11101232  77.Π.77  Χανιά  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΡΗΤΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ   ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  12101241  75.00  347  1246  Β.  PRACTICA ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  PRACTICA ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  PRACTICA ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  12101246  81.70  ΚΕΚ ΣΠΟΥΔΗ  12101250  64.Ε. ΑΝΕΜ Α.Ε.Ε.  12101228  75.47  11101243  87.51  ΚΑΒΑΛΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ ΠΕ.Ε.Κ.91  Αίγιο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  .  ΙΩΑΝΝΙΝΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  345  1243  ΚΕΡΚΥΡΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  346  1246  Αθήνα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ Α.  11151254  83.Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.43  ΑΡΤΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Κ.Κ.Κ.Κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Κ.Ε.74  ΛΕΥΚΑΔΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  11101231  77.

28  K.Ε.25  ΑΚΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΟ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ‐  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΖΑΝΕΤΕΑ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΡΙΚΑΛΑ  Θεσσαλονίκη  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  376  1600  ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.E.74  12101354  83.Α.Ε.75  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  365  1356  ΚΕΚ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ"  ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ  Κ."  11101574  85.Ε. Π.Ε.  Α.38  379  1605  ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε."  11101574  93. Νομ.Κ.Π.28  373  1574  ΚΥΝΟΥΡΙΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ. "ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.76  12101373  81.Ε.Ε  11101525  78.93  ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ  11101358  87.Ε.  Ε.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ  Κ.15  ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΙΑΝΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΡΗΤΗΣ"  ΚΕΚ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΡΗΤΗΣ"  ΔΗΜΟΣ  ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΡΗΤΗΣ"  12101354  80.E.43  372  1569  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΒΙΑΣ Ο ΠΡΙΗΝΕΥΣ  12101569  79.Ε.ΚΕ.  ΡΕΘΥΜΝΟ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ  ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ  370  1525  ΑΚΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Αθήνα  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΑΚΜΗ ΚΕΚ Α.Α.Ε.Κ.Π.  12101319  69.Ε.  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  377  1600  ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Κ.Τ.Κ.27  ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ  ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ  ΣΥΡΟΥ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΥΞΙΔΑ  11101605  76.Ε.  12111259  79.  (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)  361  1354  ΚΕΚ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ"  362  1354  ΚΕΚ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ"  363  1354  364  1355  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΝΕΟΥ  ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.13  11101600  78.Κ.Ε.42  ΠΡΕΒΕΖΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.Κ.95  374  1574  ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.26  11101600  83.34  11101600  83.16  Ποσειδωνία  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.  I LEARN Ολοκληρωμένες Λύσεις  Υπηρεσιών και Συστημάτων  Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  Ανώνυμη Εταιρία  380  1605  ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ  381  1605  382  1605  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΠΥΞΙΔΑ  11101605  82."  ΠΛΕΓΜΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΠΛΕΓΜΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΠΛΕΓΜΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ I LEARN  1605‐09  73.Ε.Λ.12  371  1525  ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΑΚΜΗ ΚΕΚ Α.14  375  1574  ΓΑΛΑΤΑΣ  ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  11101574  90.Κ.Ε.Τ.Π.   12111356  79. ΠΑΣΤΕΡ  12101357  84.Κ.  ΠΑΤΡΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  378  1600  ΑΛΙΒΕΡΙ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ  12131258  66.Ε.Ε.  12101355  75.Ε.03  12101354  83.13  Κ.Κ.38  ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ  ΑΘΗΝΑ  ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ  ΠΕΡΑΜΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛ Η  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΥΞΙΔΑ  11101605  76.Κ.Π.Ε. "ΑΤΤΙΚΗΣ Α. Α.Ε. ΔΗΜΟΥ  ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ  1310‐09  72.K. Α.Π.Ε.Ε.Κ   Κ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ   366  1357  ΠΑΣΤΕΡ  367  1358  ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ ΕΠΕ  Αγρίνιο  368  1358  ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ ΕΠΕ  Ψαχνά  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  369  1373  ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΡΙΑΝ & ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ O.63  .Ε.Κ.44  ΛΑΡΙΣΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.Ε.Ε. "ΑΤΤΙΚΗΣ Α. Α.Ε.Ε.Π.Τ.ΑΔΑ: 4ΑΓΘ46ΨΧ6Ω-Φ 356  1258  357  1259  358  1310  359  1318  360  1319  Κ.Ε.97  Καβάλα  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Δ.  ‐ Ε.Ε  11101525  85.15  ΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.  12101318  73.Κ.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.05  11101358  89.

Μ.  ΙΩΑΝΝΙΝΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  404  1731  ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.  Κέντρο συνεχιζόμενης  Επαγγελματικής Κατάρτισης  Κέντρο συνεχιζόμενης  Επαγγελματικής Κατάρτισης  Κ.30  ΑΘΗΝΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  KEΚ ΔΙΑΣ  ΜΕΝΤΩΡ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.  ΠΑΤΡΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  403  1731  ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.  11101764  70.Ε.04  11101711  88.91  ΚΑΡΔΙΤΣΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  1721‐09  63.  11101613  81.Ε.97  402  1731  ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.94  ΑΜΑΛΙΑΔΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ  1712‐00  73.61  Αγρίνιο  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ Κ.  414  1765  Δ.Ε.94  Θεσσαλονίκη  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι.Ε.Ε.  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΜΩΝ   Α.  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ  ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ  1712‐00  74.24  11101732  83.Ε. Τ.Ε.Μ.98  ΜΑΝΤΟΥΔΙ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  11101614  75.  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  Α.  1700‐09  73.  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  405  1731  ΣΠΑΡΤΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  406  1732  ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  407  1732  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  408  1732  ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.57  11101732  84.  11101613  83.77  11101731  87.Ε.Ε.  11101731  80.44  ΧΑΛΚΙΔΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  11101614  80.Ε.  3M ΠΛΑΝ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.Ε.ΕΚ.39  11101732  67.Ε.Ε.E.Ε. ΔΙΚΤΥΩΝ &  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  389  1701  ΚΕΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  390  1710  ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  391  1710  ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  392  1711  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΚΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΡΙΠΟΛΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  393  1711  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΚΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  394  1711  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΚΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΔΡΑΜΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  395  1711  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΚΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΜΦΙΣΣΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  396  1712  ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Α.20  ΑΓΡΙΝΙΟ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ  1712‐00  71.Ε.29  3Μ PLAN A.74  Λάρισα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Ι. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  Α.Ε.  ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ  1712‐00  79.Ε.Κ.Ε.84  11101731  86.Ε.  Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  ΔΙΑΣ ΕΠΕ  401  1731  ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.  11101764  78.61  397  1712  ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε.  ΜΕΝΤΩΡ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Μ.48  ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΜΩΝ   Α.  ΑΘΗΝΑ  ΔΗΜΟΣ  ΜΟΒΡΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  399  1712  383  1613  384  1613  400  1721  ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε.80  12101733  78.82  11101732  78.Ε. Τ.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  &  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΚΕΚ  Α.Ε.Ε.  11101764  76.Ε.Κ.Ε.  ΜΕΝΤΩΡ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.54  398  1712  ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Α.ΕΚ.Ε.76  11101711  79.  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.99  409  410  1733  411  1764  412  1764  413  1764  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΚ ΞΑΝΘΗΣ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΚ  ΞΑΝΘΗΣ  Αθήνα  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Ι.Ε. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ  Ε.Ε.78  11101711  87.Ε Α.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ‐ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ‐ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ‐ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Δήμος Αχινού  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1732  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ‐ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Δ.Ε.Ε.77  ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ  11101710  78.Ε.Ε.  ΜΕΝΤΩΡ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.  Καμποχώρων/Ο ικισμός Ζυφιάς  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΞΑΝΘΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  &  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΚΕΚ  Α.Ε.  ΜΕΝΤΩΡ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  &  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΚΕΚ  Α.  Ιωάννινα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  Α.43  Λάρισα  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  Α.ΕΚ.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΜΩΝ   Α.  Ίλιον  .24  ΚΕΚ "LOGICA"  11101765  71.93  11101731  94.  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  12101615  68.96  ΚΕΚ ΕΚΠΑ  12151701  72.Ε.Ε.61  11101711  84.Ε.ΑΔΑ: 4ΑΓΘ46ΨΧ6Ω-Φ 385  1614  386  1614  387  1615  388  1700  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  Α.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  &  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΚΕΚ  Α.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΜΩΝ   Α.Ε.  11101710  80. Τ.Ε Α.Ε Α.61  11101731  87.

24  429  1832  Μαρία Χαϊνά & ΣIA  ΚΕΚ PRAXIS  ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Νέα Αρτάκη  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ  PRAXIS  11101832  90.  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  427  1831  428  Θήβα  Δήμος  Φιλιατών  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ "LOGICA"  11101765  66.M.Κ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ  11101831  80. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ  432  1835  ARTE TECHNOLOGY  433  1841  HONESTY ΕΠΕ  ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ΔΗΜΟΣ ΑΓ.22  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ "LOGICA"  11101765  65.04  ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΓΑΙΑ ΑΕ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ  Α.  436  2135  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ  ΑΘΗΝΑ  437  2135  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ  ΠΑΤΡΑ  438  2347  Τρίκαλα  439  2440  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΠΥΡΓΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΟΖΑΝΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΑ/ΑΜΕΑ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΒΕΡΟΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ ΣΑΦΑΡΙΚΑ ‐  ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ  2979‐09  72.Ε.  11101830  87.Ε. ΚΕΚ  2135‐09  67.04  ΕΠ.  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ  Α.67  HONESTY ΕΠΕ  1841‐09  67.61  2976‐06  79.31  2902‐09  74.06  ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  11101830  87.  Α.Ε.14  ΑΚΕΘ  2347‐10  72.Ε.ΕΚ.85  1878‐09  73.Κ) Ι.55  ΜΕΛΙΣΣΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΓΑΙΑ ΑΕ  11101766  76.45  ΕΠ.40  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  11101830  86.Σ.  416  1765  417  1766  418  1766  419  1766  420  1766  421  1830  422  1830  423  1830  424  1830  425  1830  426  1830  Δ.60  HONESTY ΕΠΕ  ART.40  2440‐05  74.Ε.  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ  Α.  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ  Α.24  ΓΡΕΒΕΝΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΓΑΙΑ ΑΕ  11101766  74.Α.90  Κ.73  1831  Κ.  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΡΕΝΤΗ  434  1841  HONESTY ΕΠΕ  ΠΥΡΓΟΣ  435  1878  ART.ΕΚ.S.Ε ‐ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.Σ.Ε. ΚΕΚ  2135‐09  69.64  ΙΩΑΝΝΙΝΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  11101830  89.I.E.Ε.  ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  11101832  85.Ε.I.Ε.Α.Ε.  ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ  443  3558  ΙΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  ΚΥΘΗΡΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΡΙΣ  3558‐09  65.Ε.  Art ‐  Education ‐  Management ‐  Information System  1841‐09  69.M.E.12  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  11101830  85. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ  Ε.Ε.ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε ‐ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ  Ε.Ε.25  430  1832  Μαρία Χαϊνά & ΣIA  ΚΕΚ PRAXIS  ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΕΛΙΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ  PRAXIS  ΚΕΚ  Ε.  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ  Α.S.ΑΔΑ: 4ΑΓΘ46ΨΧ6Ω-Φ 415  1765  Δ.Ε.  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ  Α. Εκπαιδευτικός  Οργανισμός Α.55  ΚΙΛΚΙΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  11101766  77.Κ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ  11101831  87.56  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  431  1833  ΚΕΚ  Ε.32  444  3558  ΙΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  ΑΙΓΙΟ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΙΡΙΣ  3558‐09  63.  ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.31  .81  KEK ARTE‐TEC  12101835  72.ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ  Ι.10  ΜΥΡΙΝΑ  ΛΗΜΝΟΥ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  11101830  85.70  ΒΕΡΟΙΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΓΑΙΑ ΑΕ  11101766  74.84  12201833  78.ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.49  440  2902  ΣΕΤΤΗΛ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  441  2976  442  2979  ΣΑΡΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.

  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ  Ο.Ε.Ε.33  ΑΓΡΙΝΙΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  EUROTEAM  ΚΕΚ A.Ε  465  5834  ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.50  445  3558  446  3701  447  3701  448  3764  455  3987  456  3990  457  458  459  4085  4281  4397  460  4503  461  4503  ΚΕΠΒ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  INV+ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  128 ΣΕΤΗ  ΝΙΝΙΡΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ‐ ΜΑΜΑΚΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ο.Ε  5834‐06  79.I.  7716‐08  77.Ε.  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ  ΟΤΕ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ  ΟΤΕ  ΚΕΧΡΙΩΝΑΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΡΙΣ  3558‐09  61.Ε  5227‐05  78.02  7172‐05  80.51  STATUS KEK  3913‐09  72.87  ΕΡΕΙΣΜΑ Ο.Ε  ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ  ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ  ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  .ΑΔΑ: 4ΑΓΘ46ΨΧ6Ω-Φ 449  3764  450  3764  451  3764  ΙΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ  Ο.Π.Κ.55  ΑΓ.  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  3913‐09  67.  ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ THΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.DIS.90  3987‐09  77.08  7195‐09  81.  EUROTEAM ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α. NET Α.Ε  E.  Κόρινθος  454  3913  ΓΚΑΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.  3764‐05  83. NET Α.  EUROTEAM ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.38  ΚΕΚ ΣΜΧ  3795‐09  68.Ε.43  ΚΕΚΑΝΑΛ Α. ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  E.08  ΑΙΧΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ Α.93  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΚ  3701‐06  62.  7716‐08  76.E.42  467  5879  468  5879  469  5879  ΣΠΑΡΤΗ  Μυτιλήνη  470  6447  ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ  471  6644  ΚΕΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  Ιωάννινα  472  7172  ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.25  Θεσσαλονίκη  Ηράκλειο  Κρήτης  462  4686  463  4849  464  5227  ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.  3764‐05  86.E.  Σιάτιστα  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  473  7195  ΚΕΤΧ  Πάτρα  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  474  7376  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ‐ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.Ε.Ε.34  477  7716  ΣΠΑΡΤΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΕΜ/Κ. ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  E.Ε. NET ‐ KEK  5879‐06  84. NET ‐ KEK  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ  5879‐06  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  6447‐05  84.66  3990‐10  68.78  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  E.  ΠΡΕΒΕΖΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΘΗΒΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΣΕΡΡΕΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  74.Ε.64  Αθήνα  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΟΤΕ Academy  4503‐05  77.I.  4397‐09  71.E.Ε.Ε.Ε  5834‐06  66.47  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΚ  3701‐06  71.Κ.ΒΑΡΒΑΡΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΑΝΕΛΙΞΙΣ Κ.Ε  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ‐ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  7376‐05  73.Ε.Ε  ΠΑΤΡΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  466  5834  ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο. NET Α.75  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΑΕ  4686‐09  66.DIS.E.85  STATUS KEK  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΕΤ.46  Μοίρες  E.DIS.DIS.49  ΚΕΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  6644‐06  74.59  ΖΑΚΥΝΘΟΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  EUROTEAM  ΚΕΚ A.Κ. NET ‐ KEK  5879‐06  82.Ε.Ε.59  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ  INV+  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  4085‐06  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  4281‐09  76.Ε.I.Ε.Ε.DIS.  3764‐05  80.36  476  7409  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΑΤΕξέλιξη  7409‐06  77.75  ΠΑΤΡΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  EUROTEAM  ΚΕΚ A.14  ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  EUROTEAM  ΚΕΚ A.DIS.Ε.I.I.15  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΟΤΕ Academy  4503‐05  73.Α.40  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΑΝΕΛΙΞΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  4849‐10  75.I.53  475  7407  Καρδιτσα  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ ΑΙΧΜΗ  7407‐08  68.Π.  452  3795  ΚΕΚ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  Λουτράκι  453  3913  ΓΚΑΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  & ΣΙΑ Ε.15  ΚΑΒΑΛΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  E.  EUROTEAM ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.53  478  7716  ΓΥΘΕΙΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΕΜ/Κ. ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΠΑΤΡΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΕΡΕΙΣΜΑ Ο.53  ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  80.  3764‐05  84.Ε.  EUROTEAM ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.

14  Ιωάννινα  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΡΑΜΑ ΕΠΕ  17667‐07  71.Α.  494  12270  EUROCOURSE ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  495  12270  EUROCOURSE ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  496  12270  497  17667  498  17667  499  17667  EUROCOURSE ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ TECHVISION  VOCATIONAL AND BUSINESS  TRAINING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ TECHVISION  VOCATIONAL AND BUSINESS  TRAINING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ TECHVISION  VOCATIONAL AND BUSINESS  TRAINING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ  11966‐08  82.Ε.78  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.Κ)  ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Π.Ε.  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΟΥΡΟΤΡΕΪΝΙΝΓΚ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΟΥΡΟΤΡΕΪΝΙΝΓΚ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΟΥΡΟΤΡΕΪΝΙΝΓΚ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  493  11997  Κ.Π.Ε  ΛΕΥΚΩΝΑΣ  ΣΕΡΡΩΝ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  485  8753  ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ε.  11997‐07  67.Κ.Κ)  ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Π.Ε.Ε.E  11966‐08  83.Κ.ΑΔΑ: 4ΑΓΘ46ΨΧ6Ω-Φ 479  7854  480  7854  ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΕ  ΜΑΡΟΥΣΙ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ERGOWAY ΚΕΚ ΕΠΕ  7854‐05  86.70  ΔΑΜΑΣΤΑ  ΛΑΜΙΑΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.E  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ‐  Ε. EUROTRAINING  A.Κ.41  10718‐07  64.19  ΧΙΟΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  EUROCOURSE KEK  12270‐08  66. ΑΡΙΑΔΝΗ  11443‐08  71.81  ΒΟΛΟΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΛΑΤΑΝΙ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΓΝΩΣΗ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΓΝΩΣΗ  487  11049  488  11049  489  11443  490  11966  491  11966  492  11966  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ Ε.Σ.Ε  ΣΕΡΡΕΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  486  10718  Βόλος  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ Ε.Ε.  ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.64  ΑΘΗΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  Κ.25  8753‐08  73. EUROTRAINING  A.10  ΔΗΜΟΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΡΑΜΑ ΕΠΕ  17667‐07  68.Ε  Δράμα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  483  8753  ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ε.64  Αλιβέρι  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ERGOWAY ΚΕΚ ΕΠΕ  7854‐05  83.Κ)  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΝΑΟΥΣΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΚΕΚ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΓΝΩΣΗ  11049‐08  71.19  8753‐08  71.Ε.21  ΑΓΡΙΝΙΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΡΑΜΑ ΕΠΕ  17667‐07  68.Κ.22  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  EUROCOURSE KEK  12270‐08  65.Ε.20  8753‐08  72.Ν.Π.28  ΚΟΖΑΝΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΕΚ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΓΝΩΣΗ  11049‐08  71.Ε.Π.E  11966‐08  81.72  481  8461  ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΕ  ΚΕΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ  482  8753  ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ε.71  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ.98  Ο Πρόεδρος του Δ.Ε  ΚΟΖΑΝΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  484  8753  ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ε.43  ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  EUROCOURSE KEK  12270‐08  64.Ε.Σ. .18  8753‐08  73.Π.05  ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ  8461‐05  86.ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε. EUROTRAINING  A.Κ)  ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.

ΑΔΑ: 4ΑΓΘ46ΨΧ6Ω-Φ Άγγελος Ευστράτογλου .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful