You are on page 1of 5

2012-04] Εκλογικι διακιρυξθ τθσ κ.ο.

ΑΝΑ΢ΤΝΣΑΞΗ
Εκλογικι διακιρυξθ
Μαφρο ςτα κόμματα του κεφαλαίου! Ενιαίο εργατικό μζτωπο πάλθσ και εξουςίασ. Για τθν ζξοδο από τθν κρίςθ προσ
όφελοσ τθσ εργατικισ τάξθσ και του εργαηόμενου και εκμεταλλευομζνου λαοφ!

Να αποδυναμωκεί και να απονομιμοποιθκεί πλιρωσ το ςάπιο και χρεοκοπθμζνο αςτικό πολιτικό ςφςτθμα.

Να μαυριςτοφν και να αποδυναμωκοφν τα κόμματα του κεφαλαίου, ΡΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ, που χρεοκόπθςαν τθν
εργατικι τάξθ και το λαό, κακϊσ και οι ςυγγενικζσ τουσ και ςυγκοινωνοφςεσ πολιτικζσ δυνάμεισ.

Μαφρο ςτθ ναηιςτικι ςυμμορία Χρυςι Αυγι, ςτελζχθ και υποψιφιοι τθσ οποίασ αποτελοφν μίςκαρνα όργανα
των κρατικϊν υπθρεςιϊν.

Καμιά εμπιςτοςφνθ ςτουσ εξωραϊςτζσ του ςυςτιματοσ!

Να ενιςχυκοφν οι εργατικοί και λαϊκοί αγϊνεσ, θ οργάνωςθ και θ αυτενζργεια του κινιματοσ.

Να ενιςχυκοφν οι πολιτικζσ δυνάμεισ, φορείσ του μεταβατικοφ προγράμματοσ, που ςτάκθκαν αποφαςιςτικά ςτο
πλευρό του αγωνιηόμενου λαοφ.

Εργαηόμενοι, εργαηόμενεσ, νζοι, άνεργοι, ςυνταξιοφχοι:
Θ καπιταλιςτικι κρίςθ και θ φφεςθ βακαίνουν ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ευρϊπθ.
Ο καπιταλιςμόσ είναι ανίκανοσ να διαςφαλίςει ςτθν εργατικι τάξθ και ςτα φτωχά λαϊκά ςτρϊματα τα ςτοιχειϊδθ, τα
ελάχιςτα: εργαςία, αξιοπρεπζσ μεροκάματο, κοινωνικι αςφάλιςθ και ςφνταξθ, δωρεάν δθμόςια υγεία-πρόνοια-παιδεία,
αξιοπρεπι διαβίωςθ για τουσ άνεργουσ.
Από τθν πλευρά των καπιταλιςτϊν ο μοναδικόσ δρόμοσ να ξεπεραςτεί θ κρίςθ είναι θ ςυντριβι τθσ εργατικισ τάξθσ:

Στο οικονομικό επίπεδο, με το χτφπθμα των Συλλογικϊν διαπραγματεφςεων-τθσ ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ τθσ
εργατικισ τάξθσ, με τισ ατομικζσ ςυμβάςεισ, με τθν οικονομικι εξακλίωςθ, με τθ ςυμπίεςθ του μιςκοφ και τθσ
ςφνταξθσ, με τθν ανεργία, με τθ μετατροπι τθσ υγείασ-παιδείασ-πρόνοιασ ςε εμπορεφματα από τα οποία
αποκλείονται οι εργαηόμενοι, με τθν εκποίθςθ τθσ δθμόςιασ περιουςίασ και τθσ περιουςίασ οργανιςμϊν που
δθμιουργικθκε από τον ιδρϊτα και το αίμα των εργαηομζνων.

Στο πολιτικό επίπεδο, με το χτφπθμα των οργανϊςεϊν τθσ, με τθν υποςτιριξθ του φαςιςμοφ και τθν
υποδαφλιςθ του μίςουσ ανάμεςα ςτουσ εργαηόμενουσ (δθμόςιοι - ιδιωτικοί, Ζλλθνεσ και ξζνοι, παλιοί και νζοι,
εργαηόμενοι-άνεργοι).

Φτϊχεια, ανεργία, εξακλίωςθ, πείνα, αδιζξοδα και αυτόχειρεσ, καταςτροφι, εγκλθματικότθτα, άνοδο του φαςιςμοφ,
αναηωπφρωςθ πολεμικϊν ςυγκροφςεων. Αυτά είναι που αφινει ςτο διάβα του ο γεραςμζνοσ και ςαπιςμζνοσ
καπιταλιςμόσ.
Αποτελεί αδιριτθ ανάγκθ θ πάλθ για τθν επαναςτατικι ανατροπι του.
Η εργατικι τάξθ και τα φτωχά λαϊκά ςτρϊματα το μόνο που ζχουν να χάςουν από μια τζτοια εξζλιξθ, είναι οι
αλυςίδεσ τθσ φτϊχειασ, τθσ ανεργίασ, τθσ εξακλίωςθσ, τα χρζθ προσ τισ τράπεηεσ.
Και ζχουν να κερδίςουν τον κόςμο ολόκλθρο!

».Ε.οι οποίοι κα απολυκοφν ςωρθδόν με κλείςιμο δθμόςιων υπθρεςιϊν και οργανιςμϊν. είναι επίςθσ πικανό να ςυνδυαςτεί μία νζα «διάςωςθ» τθσ χϊρασ από τθ χρεοκοπία μζςω του ςτακεροφ μθχανιςμοφ ςτιριξθσ τθσ ΕΕ. Είναι επίςθσ πικανό να προκφψουν και αλλεπάλλθλεσ εςωτερικζσ πτωχεφςεισ του κράτουσ. Θ κρίςιμθ περίοδοσ είναι αυτι του Ιουνίου όταν κα μασ ηθτθκεί να υποςτοφμε μζτρα περικοπϊν του προχπολογιςμοφ φψουσ 11. οι εργαηόμενοι ςτον ιδιωτικό τομζα των οποίων οι ςυντάξεισ. ΔΝΤ) και κα παραμείνει για όςα χρόνια απαιτθκεί. αλλά πραγματικζσ (όπωσ αδυναμία πλθρωμισ μιςκϊν και ςυντάξεων. Σζλοσ. οι τραπεηίτεσ διαςϊηονται ξανά και ξανά από τθ χρεοκοπία. οι μιςκοί και τα επιδόματα κα υποςτοφν νζεσ περικοπζσ και μειϊςεισ. τθν εκ περιτροπισ απαςχόλθςθ ακόμα και μία μζρα τθ βδομάδα. Τίποτα όμωσ δεν ςϊηει τθν ελλθνικι οικονομία.*** Ενόψει των εκλογϊν οι πολιτικοί εκπρόςωποι αυτοφ του ςυςτιματοσ κζτουν ςτουσ εργαηόμενουσ εκβιαςτικά ψευτοδιλιμματα του τφπου «Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ι χάοσ. τον εργαηόμενο λαό.» Οι εκπρόςωποι του ΔΝΤ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ παρεμβαίνουν ανοικτά ςτθν πολιτικι ηωι τθσ χϊρασ παίρνοντασ κζςθ υπζρ των κομμάτων των Μνθμονίων. Πλα αυτά ςε ζνα φόντο όπου ο πόλεμοσ αποτελεί διζξοδο για τθν αςτικι τάξθ για το ξεπζραςμα τθσ κρίςθσ. μιασ και ζχει αποκλειςτεί από τισ χρθματαγορζσ και με κάκε νζο πρόβλθμα εξυπθρζτθςθσ του χρζουσ οι δανειςτζσ κα δφνανται να τθν αφιςουν ςε ανεξζλεγκτθ χρεοκοπία. ειδάλλωσ εκβιάηουν με τθ διακοπι τθσ παροχισ δανείων. διακοπι πλθρωμισ προμθκευτϊν και μεγάλθσ ζκταςθσ κατάργθςθ δθμοςίων υπθρεςιϊν). όχι παροδικζσ και προςχθματικζσ όπωσ γινόταν μζχρι ςιμερα.! Τθν ίδια ςτιγμι που από τουσ εργαηομζνουσ αφαιροφνται τα μζςα για να επιβιϊςουν με τισ περικοπζσ των μιςκϊν και ςυντάξεων. οι βιομιχανοι και οι εφοπλιςτζσ αποςποφν φοροαπαλλαγζσ και «κίνθτρα επζνδυςθσ». χρθςιμοποιϊντασ τθν υποταγμζνθ θγεςία του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ και όλεσ τισ απόψεισ που δεν οδθγοφν ςτθν ενότθτα τθσ εργατικισ τάξθσ ςτθ βάςθ των προβλθμάτων απζναντι ςτον καπιταλιςμό. τουσ ιδεολογικοφσ και καταςταλτικοφσ μθχανιςμοφσ. τισ ακρόεσ απολφςεισ. τισ ατομικζσ ςυμβάςεισ. Θ τφχθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ είναι αποκλειςτικά πλζον ςτο ζλεοσ των κεςμικϊν δανειςτϊν τθσ (ΕΕ. Είναι φανερό ότι μζςα από τθν φφεςθ που επιφζρουν αυτά τα μζτρα για τα 2-3 επόμενα χρόνια τα δθμόςια οικονομικά δεν κα βελτιωκοφν και γι’ αυτό και θ εξυπθρζτθςθ του χρζουσ είναι ακόμα ςτον αζρα. *** . όπωσ θ επιβολι διπλοφ νομίςματοσ. τα χαράτςια. Το «χάοσ» όμωσ για τουσ εργαηομζνουσ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ και φυςικά ςτθν Ελλάδα είναι αυτό που ηουν κακθμερινά. «Ευρϊ ι χάοσ. Εντείνουν τθν πίεςθ για να εξαναγκάςουν τθν εργατικι τάξθ να ςτθρίξει οικειοκελϊσ τθν πολιτικι που τθν οδθγεί ςε ςφαγι. Για να αντιμετωπίςει τθ λαϊκι οργι θ αςτικι τάξθ αμζςωσ μετά τισ εκλογζσ κα είναι αναγκαςμζνθ να διογκϊςει τθν καταςταλτικι τρομοκρατία. Ρροςπακοφν να διαλφςουν και να διαςπάςουν το εργατικό ςυνδικαλιςτικό κίνθμα. τουσ φτωχοφσ αγρότεσ. τθ φορομπθξία. τθν αναςφάλιςτθ εργαςία. Διευρφνουν τθν ξενοφοβία και το ρατςιςμό ενάντια ςτουσ αλλοδαποφσ εργάτεσ τθσ χϊρασ μασ. Ζλλθνεσ και ξζνοι καπιταλιςτζσ βάηουν ςτο χζρι δθμόςια περιουςία. τθ διχόνοια και τθ διάςπαςθ των εργαηομζνων. «Χάοσ» και πραγματικι κόλαςθ για τουσ εργάτεσ. Θφματα αυτϊν των μζτρων κα είναι όλοι οι εργαηόμενοι: οι δθμόςιοι υπάλλθλοι -του δθμοςίου τομζα και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. για να ςπείρουν τον αποπροςανατολιςμό. είναι αυτό που ιδθ ηουν και το μζλλον προδιαγράφεται ακόμα χειρότερο παρά τισ προςπάκειεσ ωραιοποίθςθσ τθσ κατάςταςθσ ενόψει των εκλογϊν. με ακόμα χειρότερουσ τοκογλυφικοφσ όρουσ. Το χάοσ εν τζλει είναι θ ίδια θ Ε.6 δισ για τθν περίοδο 2011-2014. από δρόμουσ και παραλίεσ ωσ τθν παραγωγι ενζργειασ και τθν παροχι νεροφ.

Με τθ δθμιουργία ενιαίου μετϊπου ςτθ βάςθ των προβλθμάτων που γεννάει και ξαναγεννάει ο καπιταλιςμόσ. των κυβερνιςεων τουσ και τθσ Τρόικασ. να γίνει ικανι θ εργατικι τάξθ για τθν ανάδειξθ και υλοποίθςθ πολιτικισ διεξόδου από τθν καπιταλιςτικι κρίςθ. τθ νεολαία και τον λαό τθσ χϊρασ.  Το ΚΚΕ. τισ κζςεισ εργαςίασ. Αυτι θ ιδιομορφία τθσ περιόδου. το οδθγεί ςε διάςπαςθ και το εμποδίηει να απεμπλακεί από τθν καταςτροφικι αςτικι επιρροι. Κάκε εργατικι κινθτοποίθςθ που είχε ςτόχο τθν ανατροπι ζςτω και μζρουσ τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ. οδθγϊντασ ςε διάςπαςθ του εργατικοφ κινιματοσ. το οποίο κα μποροφςε να πάρει πρωτοβουλίεσ. από τθν παροφςα κρίςθ και από εργατικι ςκοπιά. να οικοδομιςει πολιτικό και εκλογικό μζτωπο των δυνάμεων που υιοκετοφν και προβάλουν το . ταρακοφνθςαν το ςφςτθμα. Θ γραμμι αυτι είναι διαλυτικι και αναποτελεςματικι και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα ςτο ςυνδικαλιςτικό κίνθμα. θ απουςία μιασ πολιτικισ δφναμθσ που κα κατακζτει άμεςθ πρόταςθ διεξόδου. Κάκε αγϊνασ που πρόβαλε ιςχυρι αντίςταςθ ερχόταν άμεςα ςε ςφγκρουςθ με τθν ίδια τθν ταξικι κυριαρχία των καπιταλιςτϊν. Ενιαίο εργατικό μζτωπο πάλθσ και εξουςίασ με τθν αναςφνταξθ του εργατικοφ και ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ για να διϊξουμε τουσ πράκτορεσ τθσ εργοδοςίασ από τα ςωματεία.Κανζνα δίλθμμα του τφπου «Ευρϊπθ ι χάοσ» δεν τίκεται λοιπόν για τθν εργατικι τάξθ. Απζναντι ςτο μζτωπο των δυνάμεων του κεφαλαίου θ εργατικι τάξθ πρζπει να απαντιςει με τθν οικοδόμθςθ ενόσ ενιαίου εργατικοφ μετϊπου πάλθσ και εξουςίασ. Αυτό φάνθκε όλο το προθγοφμενο διάςτθμα. Δεν διατυπϊνει καμία τακτικι πρόταςθ μετωπικισ ςυςπείρωςθσ και δεν αξιοποιεί τισ δυνατότθτεσ που ζχει. να τα αποδεςμεφςουμε από τον αςφυκτικό ζλεγχο του κρατικοφ παρεμβατιςμοφ. Ιςπανία. κρατάει εντελϊσ ςεχταριςτικι ςτάςθ ςτο μαηικό κίνθμα αλλά και ςε πολιτικό επίπεδο. προκάλεςε δζοσ και παράλυςθ ςτο εργατικό κίνθμα όλο το προθγοφμενο διάςτθμα. θ εργατικι τάξθ πρζπει να απαντιςει με το δικό τθσ πρόγραμμα εξουςίασ. ιταν μαηικοί. ζβαηε κζμα πτϊςθσ τθσ κυβζρνθςθσ που τθν προωκεί. Στισ ςυνκικεσ τθσ εντεινόμενθσ καπιταλιςτικισ κρίςθσ που αγκαλιάηει κάκε μζρα περιςςότερεσ χϊρεσ (βλ. Ρροωκεί ζνα ρεφορμιςτικό και ανεδαφικό πρόγραμμα. Οι αγϊνεσ που αναπτφχκθκαν. ςτθν οποία τα αςτικά επιτελεία κα βάλουν ςε κίνθςθ τουσ μθχανιςμοφσ τρομοκράτθςθσ και παραπλθροφόρθςθσ. Κανζνασ αμυντικόσ αγϊνασ δεν μπορεί να διαςϊςει τουσ μιςκοφσ. γκρζμιςαν τθν κυβζρνθςθ Ραπανδρζου. δεν κατάφεραν όμωσ να αποκροφςουν τθν επίκεςθ των κεφαλαιοκρατϊν. θ εργατικι τάξθ πρζπει να δϊςει τθ δικι τθσ επαναςτατικι απάντθςθ. Να τελειϊνουμε με τθ ςυγχυςμζνθ παρζμβαςθ τθσ ςθμερινισ αριςτεράσ που μεταφζρει τθ ςφγχυςθ ςτο πρακτικό εργατικό κίνθμα. το βιοτικό επίπεδο των εργαηομζνων και των φτωχότερων μικρομεςαίων ςτρωμάτων τθσ χϊρασ. που δεν κα ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν ΕΕ και ςπζρνει αυταπάτεσ για επαναδιαπραγμάτευςθ τθσ ςυμφωνίασ με τουσ δανειςτζσ. Ρορτογαλία). Μπροςτά ςτθν προςπάκεια των καπιταλιςτϊν να νομιμοποιιςουν τθν επίκεςθ τουσ ςτθν εργατικι τάξθ μζςω των εκλογϊν και να παρουςιάςουν τθν πολιτικι που διαςϊηει τα ςυμφζροντά τουσ ωσ «εκνοςωτιρια». διαμορφϊνοντασ τουσ όρουσ για μία ΕΡΓΑΣΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗ΢Η ΣΩΡΑ! Επαναςτατικι διζξοδοσ από τθν κρίςθ Ενόψει τθσ εκλογικισ αναμζτρθςθσ.  Ο ΣΥ΢ΙΗΑ αρκείται ςε ουτοπικζσ και καλοκάγακεσ προτάςεισ για μια άλλθ πολιτικι ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ. ςφμπτωμα τθσ χρόνιασ επίδραςθσ τθσ αςτικισ επιρροισ και τθσ κυριαρχίασ του οικονομιςμοφ. είναι πλζον φανερι. ςαν το πιο μαηικό κόμμα τθσ Αριςτεράσ. παρόλο που υιοκετεί τισ ςθμαντικότερεσ πλευρζσ του μεταβατικοφ προγράμματοσ και τισ προβάλλει με ςτακερότθτα.

να προκαλζςει κετικζσ πολιτικζσ εξελίξεισ. να επιβλθκεί θ αποδθμοςιοχπαλλθλοποίθςθ των κλθρικϊν και να γίνει πλιρθσ χωριςμόσ κράτουσ-εκκλθςίασ.  Να τιμωρθκοφν παραδειγματικά όλοι αυτοί. να αντικαταςτακεί ο χρεοκοπθμζνοσ καπιταλιςτικόσ τρόποσ παραγωγισ. και κυρίωσ μετεκλογικά. Ζχοντασ υπόψθ τθν κριςιμότθτα τθσ επίκεςθσ που δζχεται θ εργατικι τάξθ και ο λαόσ. Το χρζοσ είναι θ κθλιά που ςτραγγαλίηει κάκε εργαηόμενο. ςτθ βάςθ του μεταβατικοφ προγράμματοσ. Με ζνα ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα.  Να δθμευτεί θ εκκλθςιαςτικι περιουςία.  Θ ΑΝΤΑ΢ΣΥΑ κυριαρχείται. Είχαμε δθλϊςει τθν ετοιμότθτά μασ να ςυγκροτιςουμε ζνα ψθφοδζλτιο με όλουσ εκείνουσ που κα δεςμευόμαςτε να δράςουμε προεκλογικά.  Ζξοδοσ από τθν ΕΕ και το ΕΤΡΩ. που οδθγοφνται ςτθν φτϊχεια και τθν εξακλίωςθ.  Σε όλεσ τισ τράπεηεσ και τισ επιχειριςεισ να επιβλθκεί άρςθ του επιχειρθματικοφ απορριτου και εργατικόσ ζλεγχοσ ςτθν παραγωγι. που εκφράςτθκε ςτισ περιφερειακζσ εκλογζσ και ζπαιξε καταλυτικό ρόλο ςτουσ αγϊνεσ τθσ εργατικισ τάξθσ. τθν επαναςτατικι προοπτικι που κα ενδυνάμωνε τθν εργατικι τάξθ για να αντιπαλζψει από κζςθ εξουςίασ τθν πολιτικι των κομμάτων του κεφαλαίου. το ξεποφλθμα δθμόςιασ περιοφςιασ. το τείχοσ πάνω ςτον οποίο ςκοντάφτουν όλοι οι αγϊνεσ του. Ζνα πρόγραμμα για το ςιμερα. αυτϊν και των οικογενειϊν τουσ. να εμπνεφςει και να δϊςει ελπίδα ςτο λαό κατακζτοντασ άμεςθ πολιτικι πρόταςθ εξουςίασ.  Να τιμωρθκοφν αυτοί που ευκφνονται για πράξεισ βίασ ενάντια ςτο εργατικό κίνθμα. τόςο ςε ςχζςθ με τθ δράςθ ςτο ςυνδικαλιςτικό κίνθμα όςο και ςε ςχζςθ με τισ πολιτικζσ ςυνεργαςίεσ. . το οποίο κα δείχνει και το δρόμο για το αφριο. τθ διαφκορά. ςε ενιαιομετωπικι λογικι για να προωκθκεί το ενιαίο μζτωπο όλων των εργαηομζνων ενάντια ςτον καπιταλιςμό.  Εκνικοποίθςθ όλων των τραπεηϊν και των μεγάλων καπιταλιςτικϊν επιχειριςεων χωρίσ αποηθμίωςθ και με εργατικό ζλεγχο. επίςθσ. απεμπλοκι από το ΔΝΣ και άλλουσ ιμπεριαλιςτικοφσ μθχανιςμοφσ. Σε προγραμματικό επίπεδο είναι αςτακισ και ταλαντευόμενθ δφναμθ. Ενϊ ςε κεντρικό επίπεδο προβάλει το μεταβατικό πρόγραμμα. από ςεχταριςτικζσ απόψεισ. πολιτικό και διοικθτικό προςωπικό του κράτουσ και καπιταλιςτζσ που ευκφνονται και εμπλζκονται ςτθ διαςπάκιςθ δθμοςίου χριματοσ. θ κο ΑΝΑ΢ΤΝΣΑΞΗ πρότεινε ςτισ δυνάμεισ τθσ αριςτεράσ τθ ςυγκρότθςθ ενόσ ενωτικοφ ψθφοδελτίου. για τθν εξουςία τθσ εργατικισ τάξθσ. για τθν ανατροπι τθσ κατάςταςθσ που βιϊνει ςιμερα θ εργατικι τάξθ και ο λαόσ. που κα ζδειχνε τθν αναγκαιότθτα να αντικαταςτακεί ο χρεοκοπθμζνοσ αςτικόσ κοινοβουλευτιςμόσ με τθν εργατικι δθμοκρατία. Μια τζτοια πολιτικι πρόταςθ κα ζχει ωσ ςθμεία αιχμισ:  Σθ μονομερι διαγραφι του χρζουσ (εκτόσ αυτοφ προσ τα αςφαλιςτικά ταμεία). ςτελζχθ τθσ και υποψιφιοι δεν το υπθρετοφν με ςτακερότθτα δθμιουργϊντασ αυταπάτεσ και ςφγχυςθ. που κα κατερχόταν ςτισ εκλογζσ με ςτόχο να ςθματοδοτιςει μια άλλθ προοπτικι ςτο κίνθμα.μεταβατικό πρόγραμμα. για μια κοινωνία όπου οι εργαηόμενοι κα είναι αφεντικά ςτον τόπο τουσ.  Διμευςθ των προςωπικϊν περιουςιϊν όλων των καπιταλιςτϊν που πτωχεφουν.

Τγεία και Παιδεία για τθν εργατικι τάξθ και το λαό.ο ΑΝΑ΢ΤΝΣΑΞΗ παρά τισ ενςτάςεισ και τισ κριτικζσ που ιδθ διατυπϊςαμε. κα βοθκιςει αποφαςιςτικά ςτθν προϊκθςθ ενόσ τζτοιου μετϊπου. εκτόσ από τισ εκλογζσ.  Διαγραφι των χρεϊν των εργατικϊν οικογενειϊν και των φτωχϊν αγροτϊν. Ζνα τζτοιο πρόγραμμα για να υλοποιθκεί απαιτεί μια κυβζρνθςθ που να ςτθρίηεται και να ελζγχεται πρωτίςτωσ από τθν ίδια τθν εργατικι τάξθ. Ωσ κ. ανεξάρτθτα από τισ κελιςεισ των θγεςιϊν τουσ. ντόπιουσ και ξζνουσ. το αναδεικνφουν και το παλεφουν αταλάντευτα ςτθν πράξθ. δουλειά. εκείνο που ζχει ςθμαςία είναι θ επόμενθ μζρα.  Ανάπτυξθ τθσ αγροτικισ παραγωγισ μζςω των παραγωγικϊν αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν. ςε προοπτικι νίκθσ. δθλαδι τθ δθμιουργία ενόσ ενιαίου εργατικοφ πολιτικοφ μετϊπου. Για εμάσ. Ρικανι αυτόνομθ κάκοδοσ ςε αυτζσ τισ εκλογζσ κα υπόςκαπτε τθν βαςικι κατεφκυνςθ που χρειάηεται να κυριαρχιςει. γιατί αποτελεί τθ μοναδικι διζξοδο για τθν εργατικι τάξθ και το λαό μασ ςιμερα. ωσ οι πιο μαηικζσ δυνάμεισ-φορείσ που υιοκετοφν ζνα τζτοιο μεταβατικό πρόγραμμα. θ οποία διευκολφνει ςτθν πράξθ τισ δυνάμεισ του κεφαλαίου και ωφελεί άμεςα τον ρεφορμιςμό. ςτο ΔΝΤ και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ που απομυηοφν τθν εργατικι τάξθ τθσ χϊρασ και τθν οδθγοφν ςτθν φτϊχεια και τθν εξακλίωςθ. με βάςθ τθν πρόταςθ που είχε κατακζςει. ςτον βακμό που προωκοφν ζνα τζτοιο μεταβατικό πρόγραμμα. Χρειάηεται ςφνεςθ και απόφαςθ να υπάρξει επιτζλουσ ζνα πραγματικό ενιαίο εργατικό μζτωπο. ωςτόςο. Σθν ευκφνθ γι’ αυτι τθν αδράνεια. που αποτελοφν το μζλλον του εργατικοφ κινιματοσ. ικανοποιθτικό μιςκό. φζρουν πρϊτιςτα οι δυνάμεισ του ΚΚΕ και τθσ ΑΝΣΑΡ΢ΤΑ. Ικανοποίθςθ των ϊριμων διεκδικιςεων του εργατικοφ και ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ.  Δθμόςια δωρεάν και αναβακμιςμζνθ Πρόνοια. μια Εργατικι Κυβζρνθςθ. που κα απαντιςει ςιμερα από κζςθ εξουςίασ. Μια τζτοια εργατικι κυβζρνθςθ κα πρζπει να αναλάβει αποφαςιςτικά τον αγϊνα ενάντια ςτουσ καπιταλιςτζσ και τουσ τραπεηίτεσ. οφτε τα κλαψουρίςματα των δε. ΢φκμιςθ των χρεϊν των εργαηόμενων επαγγελματιϊν. ΢’ αυτι τθν κατεφκυνςθ ζπρεπε να αναλθφκοφν πρωτοβουλίεσ. Θα ςυνεχίςουμε τθν προςπάκεια για ζνα ενιαίο μζτωπο πάλθσ και εξουςίασ τθσ εργατικισ τάξθσ.  Παραγωγικι αναςυγκρότθςθ με βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ εργατικισ τάξθσ και του λαοφ. Δεν πρζπει να τουσ τυφλϊνουν οι πανθγυριςμοί των μεν για τυχόν κζρδθ ςτο εκλογικό ποςοςτό. Και ενϊ υπάρχουν ςιμερα οι αναγκαίεσ ςυνκικεσ για τθ διαμόρφωςθ μετϊπου εξουςίασ με άξονα το παραπάνω μεταβατικό πρόγραμμα. για να μπει το κίνθμα ςε μια άλλθ προοπτικι. αυτό δεν κατζςτθ δυνατό να επιτευχκεί. Σε κανζνα από αυτά τα ψθφοδζλτια. θ κο ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΘ. Θα επιμείνουμε ςτθν προςπάκεια για τθν ενότθτα των κομμουνιςτϊν. δεν μποροφςε να ςυμμετζχει. Οι πραγματικζσ επαναςτατικζσ δυνάμεισ εντόσ και εκτόσ των κομμάτων και των οργανϊςεων. των αυτό-απαςχολουμζνων και των επαγγελματιϊν που προλεταριοποιοφνται. Απρίλθσ 2012 κομμουνιςτικι οργάνωςθ ΑΝΑ΢ΤΝΣΑΞΗ . φροντίδα για να αποκτιςουν οι εργαηόμενοι ςτζγαςθ. κεωροφμε πωσ θ ψιφοσ ςτο ΚΚΕ και τθν ΑΝΣΑΡ΢ΤΑ. ασ βγάλουν τα ςυμπεράςματά τουσ για τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκονται οι δυνάμεισ τθσ αριςτεράσ.