You are on page 1of 6

Parafia Matki Boskiej

Częstochowskiej Biuro Parafialne
od poniedziałku do piątku
9:30am –2:00pm
3100 - 18 Mile Rd. * Sterling Heights, MI 48314 w soboty
Tel. :(586) 939-5022 8 * Fax : (585) 977-2074
Sala Parafialna (586) 977—7379 9:30am-12:00pm
Adres Internetowy: www.olcsh.org * Adres e-mail: sekretariat@olcsh.org

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: ks. Sławomir Murawka proboszcz, ks. Robert Będziński wikariusz, ks. Konrad Urbanowski rezydent

DWUDZIESTA NIEDZIELA
OSIEMNASTA PIERWSZA NIEDZIELA
ZWYKŁA
ZWYKŁA
3 sierpnia 2008 r. Myślę tu szczerze mówiąc głównie o
24 sierpnia 2008 r. naszym zaangażowaniu w życie parafialne.
Wciąż jestem urzeczony pierwszymi spot-
Co w trawie piszczy… kaniami, nadzieją, która przebija z niemal
Niech będzie pochwalony każdej rozmowy; że jeszcze bardziej się to
Jezus Chrystus! wszystko rozkręci, że więcej będzie s ię
działo, że będzie ciekawiej. Tyle możemy
Kolejny raz, posród dla siebie zrobić! Ale z drugiej strony tro-
prostych i czasem niepotrze chę się martwię, że ktos sobie pomysli, że
bnych do niczego pytań, staje marudzę. Że się zaczynam powoli czepiać.
przed nami jedno z pytań naji Że zawracam głowę. Przecież spokojnie
stotniejszych. Jezus pyta w Ewangelii uc- można przyjsć tylko w niedzielę do
zniów, ale przecież tak naprawdę to raczej kosciółka i też będzie dobrze. Że się pos-
każdego z nas, za kogo ludzie Go uważają. miejemy, albo zamyslimy, albo może nawet
Bardziej jednak interesuje Go odpowiedź podyskutujemy o tym, co padnie z ambony.
na pytanie kolejne: za kogo WY mnie Ale to wystarczy. Przecież od poniedziałku
uważacie? Za kogo TY mnie uważasz? Czyli mamy swoje sprawy...
– kim dla CIEBIE jestem? Co dla CIEBIE To prawda. Wielu z nas bardzo
znaczę? W jaki sposób to się przejawia? ciężko pracuje, często od rana do późnej
Czy to na co dzień widać?
nocy. Dlatego nikomu nie wyrzucam braku
Odpowiedź na to pytanie tylko z po- serca, czy zaangażowania. Niesmiało pod-
zoru jest prosta i szybka. Można przecież powiadam tylko, że... warto czasem zrobić
powiedzieć nawet z całym przekonaniem cos, co nie jest wprost zarabianiem pie-
„jestes Mesjaszem, moim Zbawicielem”, ale niędzy, czy po prostu nie jest dla mnie.
to jeszcze nie o to chodzi. Bowiem od- Przynosi to ogromną radosć, może nawet...
powiedzi na to pytanie znów nie udziela szczęscie?
się tylko słowem, ale życiem całym. Inaczej
mówiąc - czynem decyzją, wyborem, zaan-
gażowaniem. Albo potwierdzą one nasze ks. Sławek
słowa, albo okaże się, że słowa idą swoją
drogą, a życie swoją...
2 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights
Kolektorzy
INTENCJE MSZALNE
4:00 - Franciszek Gac, Edward Wajszczuk
Sobota 23 sierpnia 8:00 - Emil Filip, Józef Chryczyk
4:00 O Boże bł. dla Lucyny i Antoniego Malarz w 50 rocz. ślubu oraz 9:30 - Józef Madurski, Antoni Malarz, Roman Mally, Andrzej
o Boże bł. i powrót do zdrowia dla Gret . ...................... ................ ..... Szmyd
Niedziela 24 sierpnia - XXI Niedziela Zwykła 11:15 - Augustyn Nytko, Jerzy Rakowiecki, Jerzy Sokołow-
8:00 + Henryk Cybart .................................................... ................ brat ski, Krzysztof Zadrożny
9:30 + Henryk Skonieczny ........................................... ...żona i dzieci 1:00 - Jan Berent, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski, Zdzisław
11:15 + Adolfa Wojnar…………….. ………….. ............. ................ brat Wolan
1:00 + Stanisław Lukowski………………………...syn Henryk z rodziną 8:00 - Adam Jasiński, Joseph Chagnon
8:00 + Genowefa Głaz ................. ……………………..….Janusz Głaz
Poniedziałek 25 sierpnia
9:00 O powrót do zdrowia dla Urszuli………………………….....rodzina
9:00 ++ Stanisław Rychwa .................................... ……..żona z rodziną
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
9:00 + Janusz Chański 1 rocz. śm. ....................... ....... ......................
Wtorek 26 sierpnia - Urocz. Matki Boskiej Częstochowskiej TRIDUUM PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ODPU-
9:00 + Aleksander Gut .................................................. ………H. Juras STOWĄ KU CZCI MATKI BOSKIEJ CZĘSTO-
9:00 + Janina Jakubiak…………………………………..córka z dziećmi CHOWSKIEJ - odprawione zostanie w dniach
Środa 27 sierpnia –Św. Moniki 28, 29 i 30 sierpnia o godz. 9:00 rano i 7:00
9:00 + Adolfa Wojnar…………………………................ ...................... wieczorem. Triduum poprowadzi ks. prowincjał
7:00 + + Antoni i Maria Furiak…………......................... ............... córki
7:00 + Elżbieta Wyszyńska…………..…………………rodzina Czachor
Paweł Bandurski SChr. Parafian zapraszamy do
Czwartek 28 sierpnia – Św. Augustyna licznego udziału w nabożeństwach Maryjnych.
9:00 + Agnieszka Szłysz i za zmarłych z rodziny Szłyszów ................
9:00 + Kazimiera Domańska 10 rocz . śm. .................. ...................... INSTALACJA KS. PROBOSZCZA - uroczystość
7:00 ++ Tomasz i Janina Jakubiak................................ córki z dziećmi wprowadzenia w urząd proboszcza ks. Sławomi-
7:00 + Helena Niekra .................................................... ..............córka
Piątek 29 sierpnia – Męczeństwo Św. Jana Chrzciciela
ra Murawki, odbędzie się w piątek 29 sierpnia o
9:00 + Ks. Wacław Grochowski…………………… . ..... ... siostrzenica godz. 7:00 wieczorem pod przewodnictwem ks.
7:00 Za zmarłych w ostatnim czasie z rodziny Głaz ..... ...S. L Żabiccy bpa Johna Quinna z Detroit.
7:00 O Boże bł., zdrowie i światło Ducha Św. w nowym roku
szkolnym dla wnuków ................................................... ............ babcia ODPUST PARAFIALNY– we wtorek 26 sierp-
Sobota 30 sierpnia
nia przypada Uroczystość Matki Boskiej Często-
9:00 + Janina Knitter ..................................................... ................mąż
4: 00 ++ Maria i Jarosław Kolasa ................................. ................ ..... chowskiej Patronki naszej parafii. Uro-
++ Władysława i Józef Łodej............. ………..…......dzieci i wnuki czysta Msza św. odpustowa odprawiona
4:00 ++ Stanisław, Genowefa, Jan Mieczkowscy ......... ………..rodzina zostanie w niedzielę 31 sierpnia o godz.
Niedziela 31 sierpnia - XXII Niedziela Zwykła 1:00 po południu pod przewodnictwem
8:00 + Stella Sopliński…………………………………..Ą. L. Łopatowski ks. prowincjała Pawła Bandurskiego
9:30 O Boże bł. dla Haliny i Tadeusza Zadrożny w 30 rocz. ślubu ......
9:30 + + Antonina i Jan Olak …………………………..córka i wnuczka SChr. A czym jest dla nas Jasna Góra
11:15 + Kazimiera Wawrzynek…………….. …………………….rodzina przypomniał nam papież Jan Paweł II,
1:00 + Lucjan Stolarczyk 8 rocz. śm.…………………..siostra z rodziną gdy mówił:
1:00 + Hanna Twardowska 1 rocz. śm. ......................... ...........rodzina „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga z
8:00 + Leokadia Harko i za zmarłych z rodziny Harko i Komajda ........ wielowiekowym już depozytem naszego zawie-
……………………………………………………………...córka z rodziną rzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”.

Służba Liturgiczna
Sobota/ niedziela 30 – 31sierpnia FESTYN ODPUSTOWY- w niedzie-
lę 31 sierpnia po uroczystej mszy św.
Lektorzy:
odpustowej o godz. 1:00pm. Zaprasza-
4:00 - Zofia Duniec -Dmuchowska, Frank Dmuchowski
my parafian i gości do spędzenia popo-
8:00 - Celina Basta, Teresa Pietruk, Edward Wajszczuk łudnia razem z nami podczas naszego
9:30 - Lucyna Malarz, Barbara Kawałek, Kasia Turowska pierwszego festynu odpustowego w
11:15 - Barbara i Jerzy Bazydło parafii.
1:00 - Alicja Karlic, Celina Pultanis, Jolanta Gmurowska
8:00 - Nastasja i Malwina Mirowski
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3

OFIARY NIEDZIELNE OGŁOSZENIA RÓŻNE
sobota - niedziela 16 / 17 sierpnia ROZPOCZĘCIE ROKU KATECHETYCZNEGO
2008/09. w sobotę 13 września o godz. 11:00 uro-
Ofiary z 521 kopert- $ 4,950.00 czystą Mszą św. ,w intencji wszystkich uczniów z
Ofiary bez kopert -$ 944.00 prośbą o Boże błogosławieństwo w nowym roku
Ofiary z Wniebowzięcia NMP - $2,120.00 szkolnym i katechetycznym 2008/09.
WYPRZEDAŻ KATECHIZMÓW - uczniów którzy
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne posiadają niezniszczone katechizmy z ubiegłego roku
Bóg zapłać! prosimy o przyniesienie na zajęcia katechetyczne w
dniu 20 września. Dokonamy tzw. wyprzedaży ,
uczniowie z klas niższych będą mogli zakupić kate-
OFIARY NA SPŁATĘ DOMU SIÓSTR
Dotychczas wpłynęło $197,680.00. Prosimy, aby
chizmy po niższej cenie.
ofiary wpłacane czekami wypisywać na: Society of
POTRZEBNI KATECHECI - jeśli są wśród para-
Christ - Building Found.
fian osoby, które ukończyły studia katechetyczne lub
teologiczne i chciałyby podjąć pracę jako katecheci
w naszej parafii, to prosimy o zgłoszenie się do ks.
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII - przypominamy, że na tere- Proboszcza Sławomira Murawki SChr.
nie Archidiecezji Detroit obowiązuje wszystkich wiernych przy-
należność do parafii. Dlatego zwracamy się z prośbą do tych
wszystkich, którzy nie należą do żadnej parafii, o uregulowanie ZŁOTY JUBILEUSZ MAŁŻEŃSTWA-
swojej przynależności i zapisanie się do parafii. Przynależność państwu Lucynie i Antoniemu Ma-
wiąże się nie tylko z obowiązkiem utrzymania parafii, ale i korzy- larz z okazji 50 rocznicy ślubu. Składa-
staniem z posługi duchowej i sakramentalnej; udzielaniem my najserdeczniejsze życzenia Bożego
chrztów, ślubów, pogrzebów, wysyłaniem korespondencji itd. błogosławieństwa wszelkich łask oraz
Uwaga! Prosimy, wszystkich, którzy zawarli związek małżeński opieki Matki Boskiej Częstochowskiej na dalsze lata
w naszej parafii, a przed ślubem należeli do parafii i chcą dalej wspólnego życia. Jednocześnie pragniemy wyrazić
przynależeć o nowe zapisanie się do parafii z zaznaczeniem, wdzięczność za wieloletnią bezinteresowną pomoc i
że już wcześniej należeli z rodzicami lub sami. pracę która państwo Lucyna i Antoni Malarz wnieśli
do naszej parafii. Bóg Zapłać i Szczęść Boże!
ZMIANA ADRESU - Parafian, którzy zmienili adres zamieszka-
nia lub numer telefonu, prosimy o uaktualnienie w biurze para- Życzą wdzięczni:
fialnym. Umożliwi to lepsze funkcjonowanie biura parafialnego
dotarcie naszej korespondencji do państwa domów. Księża Chrystusowcy, Siostry Misjonarki,
Rada Parafialna i Parafianie
KALENDARZ LITURGICZNY
W tym tygodniu Patronują nam:

24 sierpnia - Św. Bartłomiej Apostoł
dotarł z Ewangelią do Indii Solenizantom i Jubilatom
tygodnia oraz
wszystkim obchodzącym
27 sierpnia - Św. Monika matka rocznice i jubileusze
Św. Augustyna, która wytrwałą modli- życzymy
twą wyprosiła nawrócenie dla swojego Bożego błogosławieństwa
syna wszelkich łask oraz
Macierzyńskiej opieki Maryi
28 sierpnia - Św. Augustyn, biskup naszej najlepszej Matki
wybitny teolog i Doktor Kościoła
Szczęść Boże !
Pomocą służą Siostry Misjonarki Niedzielne Msze święte
Chrystusa Króla Sobota - 4:00pm.
s. Jadwiga Kokolus MChR - przełożona sióstr
s. Franciszka Keler MChR Niedziela – 8:00am, 9:30am, 11:15am( z udziałem dzieci),
tel. domu sióstr 1:00pm, 6:00pm ( z udziałem młodzieży).
( 586) 979- 0255 Codzienne Msze święte
Od poniedziałku do soboty- 9:00am
Program Radiowy Księży Chrystusowców W środy i piątki - 7:00pm- (oraz w maju, październiku i
Sobota godz. 8:00am– 8:30am w oktawie Bożego Narodzenia i Wielkanocy).
Ze stacji WZNK 690 AM Adoracja Najświętszego Sakramentu
prowadzony przez ks. Roberta Będzińskiego SChr. W środy i piątki od godz. 6:00pm –7:00pm.
W Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30am-
Rada Duszpasterska 7:00pm.
Stasia Ledzińska - przew.- (586) 726- 0636. Liturgia Godzin
Janusz Wolski - wiceprzew. - (586) 749-7707. Jutrznia-modlitwa poranna od poniedziałku do soboty
Alicja Karlic - sekretarka - (248) 375 - 8942. 8:45am.
pozostali członkowie: Nieszpory– modlitwa wieczorna w środy i piątki 6:45pm.
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski,
Antoni i Lucyna Malarz. Sakramenty:
Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św.
Chrztu- co trzecia niedziela miesiąca po Mszy św. o godz.
Organista
1:00pm.
Janusz Głaz -(586)-268- 5795.
Lektorzy Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Józef Ledziński -(586)-726- 0636. trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm w ka-
Kolektorzy plicy Św. Maksymiliana.
Albert Ciesielski -( 586) -247-4217. Bierzmowania - całoroczna katecheza przygotowująca
Ministranci młodzież w klasie ósmej.
Opiekun - ks. Robert Będziński, SChr. Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Grupa Modlitewna datą ślubu.
Opiekun duchowy - ks. Sławek Murawka, SChr. Chorych - pierwszy piątek miesiąca sprawach nagłych o każdej
Lider- Halina Kocz -(248) -723-5078. porze.
Linia Modlitewna
(586)- 412- 0581.
Róże Różańcowe
Opiekun duchowy – ks. Sławek Murawka, SChr.
Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk -(586)- 677-9385
ZESPOŁY
Koło Seniorów „ Złota Róża” DZIAŁAJĄCE PRZY PARAFII
Franciszek Gac -( 586)- 268- 0765. Muzyczny Zespół Dziecięcy „ Hosanna”
Rycerze Kolumba Sobota -12 :00pm.
Krzysztof Piotrowski -( 248)-879 –0607. Opiekun duchowy Sr Franciszka Keler, MChR.
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Osoby prowadzące- Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski.
Elżbieta Ciesielska - (586)- 247- 4217. Zespół Taneczny „Mireczki”
Finanse - Celina Pultanis -(586)- 731-0355. Wtorek 5:30pm (Sala Jana Pawła II).
Katecheza – ks. Sławek Murawka, SChr. Zespół Taneczny „Mireczki II”
Komitet Rodzicielski d/s Katechezy Wtorek 6:15pm (Sala Jana Pawła II).
Mariola Vanderest -(248) -879-5898 Zespół Taneczny „Mały Dunajec”
Szkoła Języka Polskiego im Adama Mickiewicza
Wtorek– 7:30pm ( Sala Jana Pawła II).
Dyrektor - Jolanta Gmurowska -(248)- 652-1875.
Zespół Taneczny „ Dunajec”
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
Język Polski dla Amerykanów -(Polish for Adults) Grupa I środa—8:30pm, Sobota-8:30am.
Antoni Walewander (586) -751-1224. Grupa II Wtorek—8:30pm (sala Jana Pawła II).
Język Angielski – ESL Choreograf-Tomasz Kielar (313) 333-4469.
Mariusz Szajnert -(248)-689-0180. Dyrektor-Elżbieta Gramek (586)-977-9337.
Harcerze -Jerzy Czaja -(586)- 247-5344. Opiekun duchowy– ks. Sławek Murawka, SChr.
Grupa AA -Roman -(248) -421-6454.
CHURCH NAME AND ADDRESS
Our Lady of Czestochowa Chuch #304552
3100 18 Mile Road
Sterling Heights, MI 48314

TELEPHONE
586 939-5022

CONTACT PERSON
Sister Jadwiga

SOFTWARE
MSPublisher 2003
Adobe Aprobat 8.0
Windows XP Home Edition

PRINTER
HP Laserjet 1100

TRANSMISSION TIME
Tuesday 2:45 PM

SUNDAY DATE OF PUBLICATION
June 1, 2008

NUMBER OF PAGES SENT
1 through 5

SPECIAL INSTRUCTIONS