ΛΑΟ ΤΣΕ ~ Τ ΑΟ ΤΕ ΚΙΝΓΚ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΟ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ

&

ΣΜΙΛΗ

ΑΘΗΝΑ

1996

Ιί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

..

:~

© Εκδόσεις ΣΜΙΛΗ

Σαρανταπήχου

79

-

Χρήστος Κουτσιαύτης

Αθήνα τ.κ.

11471

τηλ.

6434 180

Ο ΛOCο Τσε πOCνω στο βόοι του
(ζωγραφική του Τ σOCο Π ο Τσε, 1053-111 Ο).

οιακοσια χρονια . οιοασκε το ταο. Τότε. ' . που σYjμαίνει ο σοφός γέρος ~ ο παλtός φίλος. γύρω στο 100 π.. αν οχι ο συγγραφεας. Αρκετοί μελεΤYjτές τοποθετούν ΤΥ) χρονολογία ΤYjς γέννYjσ~ς του το 604 π. Ο θρύλος αναφέρει ότι Yj " . του α-ιιστον ο εμπνευστ~ς του Τάο Τε Ktvyx. επιτέλους.Χ. ο Γ ιν Σ ι. αφYj- .Χ. 'Ψ ε το σει ενα γραπτο"λ' κεΨΥ) ιο φευγοντας κι ετσι προεκυ Τάο Τε Ktνyx.χ. . 'Ο ταν. Ι. " 'λ εσε ν φυ'λ ακας καποιου περασματος τον παρακα . ΕργάσΤYjκε για καιρό σαν αρχειοφύλα­ κας σΤΥ) βασιλικ~ αυλ~ των Τσου στο Λογιάνγκ.) πως YEvv~eYjKE στψ περιox~ που αντι­ στοιχεί σΤΥ) σYjμεριν~ επαρχία Χουνάν και ότι το πρα- . ' ~.~ . έζYjσε στψ Κίνα. παρ θ ενα μανα του τον συνε'λ α β ε απο" ενα πεφταστερι .Ο ΛΑΟ ΤΣΕ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο Λάο Τσε. πιθανότατα τον 60 αιώνα π. Η παράδοσΥ) αναφέρει ι οτι ''1' E"YjcrE . Σ . Ο ιστορικός Σου Μα Τσιεν αναφέρει στο έργο του [στορtχές Μνήμες (Σε Τζt. ένα βιβλίο με ΠΟΙYjτικούς αφορισμούς για η ζω~ και Τψ αυτογνωσία. 'λλ' ε α α κεψενα ονομα- ζεται Λάο Ταν. και τον κυοφορουσε ογοοντα ο λ' οκ λ YjpIχ χρονια. ενώ 'λλ παρα Yj λ α ~. YEvv~eYjKE οι συγκαιρινοί του τον ονόμασαν Γιο του 'Αστρου και Θεό' Ηλιο. ~. 9 . . ωσπου αποφασισε να φυγει προς τα δυτικά και να ζ~σει μόνος τα τελευταία χρόνια ΤYjς ζω~ς του. όπως λέει Yj παράδοσYj. . γματικο του ονομα Yjταν Λ ι Ε ρ. " 'λ' και θ εωρειται..

ι . . στο ΛΟΥιά. αλλά.".ρψ>. εμπεφιας προσπα θ ' ει να πε- . ".): . Οι lνοουιστές τψ αποκαλούν' Ατμαν. οι Κινέζοι Τ ά."' β " αυτο το εν δΙ οτατο . "λ' χανονται οι μορφες. Λένε πως ο καλός ο έμπορος κρύβει το εμπόρευμά. 'λ Υ' ει ο α τα ~ευYΊJ των . '(Τ σι κουνΥΚ.κο τ' ουρανού που ταξιοεύει ιππεύ- .ρετος κά.­ χων και φυτών.' πως αποκα'λ υ Ψ ε ΤΊJ yνωσΊJ του ταο σε ουο μα- 10 τψ . του θΊJτές του κι αυτοί με ΤΊJ σεφά. ΦεύΥοντας ο Κομφούκιος παρομοίασε τον Λά. του και μοιά. τα που . . αντλώντας από το Τά.ο Τσε.λλους Οέκα. Aυτ~ ΤΊJ συνά. ταo·ίκ~ ΥιόΥκα). αναπτύχθΊJκε ΊJ φιλoσoφικ~ σχoλ~ Τά. σημεtο ειναι ουνατο να υπερ 'β ρε θ" α λ ΊJ'θ εια.ο Τσε με τον ασύλλΊJΠΤo Ορά. τους ΧΡΊJσιμoθΊJρικoύς καλούς τρόπους και τψ υπέρμεΤΡΊJ φιλοΟοξία.νΥΚ Τσε στο ομώνυμο σύΥΥραμμά. και από ΠΡΟΥενέστερα και μεταΥενέ- . λλ' ρο οιχως ~ωΊJ.νΥΚ Υια να Υνωρίσει τον Λά.ΛέΥεται πως ο νεότερός του Κομφούκιος (551-479 π. στψ παραοο­ σιακ~ ιατρικ~ και ης θεραπευηκές μεθόοους (βελονο- 11 . τους σε ά. ο εχουν ά. θ ΡΊJσκευηκo" συσΤΊJμα Τ'αο τσιαο. παντα . .νει.νΤΊJσΊJ πεΡΙΥρά. Στους ευνο·ίκούς καιρούς ο Υια σενα. yνωσΊJ ΊJ μου φανΊJκες σαν κουτσου- . οι Υνωσεις Ί)σμονουνται.. Ο Λά. του σηΚΊJς ευ λ α'β ειας που ο κα θ'" ενας φερνει μεσα του: . Λ'ΙΥΟ . ταξίοεψε μια φορά. Η οιοασκαλία του παλιού φίλου Υια τψ αυΤΟΥνωσία βα''?' σι~εται ' « Η Μ ια περιμενε και του ειπε. τον " " β ΡΊJκε ακινΊJΤO. Έτσι κι ο ενά. . . oιαμόρφωσΊJ ρυ­ θμικ~ς πρόζας. μύθοι. με τον ά. .θΊJ ..).η εχω να σου πω». είν' επιζ~μια . π ά.ο Τσε. Λευτερώσου από ΤΊJν υπεροψία.ρχοντας ταξιοεύει με τψ ά. "Ε'ιναι .φει ο Γερμανός συΥΥραφέας Έρμαν Έσσε: (Τσουάνγχ Τσε. Τ' ασΚΊJσΊJ και τψ τεχνΊJ ΤΊJς αυτοαμυνας αι τσι σουά. . στους ού­ σκολους καιρούς ΤΡΙΥυρνά. Κομφούκιο: που . Υια ανηθέτων. υτο ειναι Ο.ο Τσε οίοαξε σ' ένα μικρό κύκλο ανθρώπων. ΚουνΥΚ φου.ψει ο Τσουά. οντας τον ανεμο και το συννεφο. σ β" ψουν ΊJ oρασΊJ κι ΊJ αΚOΊJ. ΤΊJς μυ- «Τότε που ο Κομφούκιος π~yε στον Λά. Αλ ΊJ'θ' εια ειναι ΊJ yνωσΊJ εκεινου που ειναι . επεορασε σης τεχνες και τα Υραμματα (μoνόχρωμΊJ και λεπτεπLλεΠΤΊJ ζωyραφικ~ τοπίων.φει ο ταo·ίστ~ς φιλόσο­ φος Τσουά.ο Τε ΚινΥΚ αλλά. .χ. ' . λ ες 'λ'ΟΥια ειναι ' αν θ ρωπων που .ο Τσε είπε στον «Α υτα' ι ταο.Χ.ζει να μψ έχει τίποτα. εσωτεΡΙΚΊJ οποία Υρά. ΤΊJς μυσηκ~ς μαΥείας. ο Λά.. Ο φιλοσοφικός ΤαΟ·ίσμός.νΥΚ Τσε: . ξ' εκινωντας απ . προ πολλού πεθά. 40ς ~ 30ς αιώνας π. στερα κειμενα. στψ Ψυχoσωμαηκ~ . σα να ΊJσoυν καπου α ου μοναχος των τψ . " στψ αν " '.ο τσία και το . απέΡΙΤΤΊJ μoυσικ~).. βρά. καλλΙΥραφία."' Υ' . / . « Τ ο σωμα χα λ' αρωνει. οι Χρισηανοί Χά.νεμο. Ι . » Εχοντας σαν κύρια αφεΤΊJρ(α ΤΊJ οιοασκαλία του Λά. σα να μΊJν ΊJταν αν θ ρωπος.. Όλ' αυτά.~ . .ο Τσε.μαξα.ο. Ι αΡΧΊJ'" ». ειχα ει στων μυριων πραΥμα- Σύμφωνα με τον Σου Μα Τσιεν.ν. Τ Ψ πρoσεyyισΊJ αυΤΊJς ΤΊJς ΡΙΥρά.νει το χαζό. Α . ~ ~." ' θ ρωπος Υινεται ενα με αυτο που σιαπερνα τα . ' Λ εΥεται . εμπεφια ζωντανό μέσα μας.

ocπό ης γλώσσες Τ'Υ)ς Δύσ'Υ)ς. Τ. Ο θρ'Υ)σκευηκός Τocο'~σμός ocπό Τ'Υ)ν άλλ'Υ). Πρόκειτocι μάλλον γιoc ένoc 'Υ)Χ'Υ)ηκό σύμβολο που όιocθέτει ισχυρές όυνάμεις υπoβoλ~ς ocλλά κocι 13 . Γιουνγκ. σκε'ψ' 'Υ) συγχρονων φι λ οσοφων κι επισΤ'Υ)μονων κocι στ'Υ) (κ.αναά Ανάλεκτα.θερocπείoc. κάθε λέξ'Υ) όιocφέρει πολύ ocπό το ocφ'Υ)Ρ'Υ)μένο σύμβολο που ocνηπροσωπεύει μιoc κocθορισμέν'Υ) έν­ νοιoc. ocλλά κocι στ'Υ) όιocμόρφωσ'Υ) του κινεζικού 'Α' ρουν πως εινocι ocνηγρocφο του κεψενου του Βουόισμού κocι άλλοι πως τότε κocτεγράφ'Υ) γιoc πρώτ'Υ) φορά 'Υ) όιόoc­ σκocλίoc του. στ'Υ) όιocτροψή (μocκροβιωηκ~) κocι τον τρόπο ζω~ς κocι συμπεριφοράς (ocPX~ Τ'Υ)ς μ'Υ)-όρά­ σ'Υ)ς. επLθετoc ~ ρ~μocτoc κocι 'Υ) εκάστοτε χρ~σ'Y) τους όεν προσόιορΙζετocι τόσο ocπό τους κocνόνες Τ'Υ)ς '" ' .. πocρocστocη- κ~ σκέψ'Υ). A~ρυ. θεοποί'Υ)σε τον Αάο Τ σε κocι άλλες μορφές κocι ocσχολ~θ'Υ)κε με Τψ επιόίωξ'Υ) Τ'Υ)ς μocκροβιότψocς κocι Τ'Υ)ς ocθocνocσίocς. 'Υ)θικές. ώς ' .νγχ έχουν γρocφεΙ σ' ένoc συμπocγές ύφος. Βίλχελμ. με τoc τελε­ τουργικά νocών κocι μονocσΤ'Υ)ριών. ' 'ζ ει θ ocυμoc- γεμocτο υπocινιγμους. Γουάτς. . ως προς τον τρόπο έκφρocσ'Υ)ς. oco ocποτε'λ εσε ' ocνηκεψενο με λ' εΤ'Υ)ς κocι Τ σε . ι ι " ~ Tcrocv κocι του ιocπωνικού Βουόισμού Ζεν.νγχχρονολο­ γείτocι ocπό τον 30 ocιώνoc π. Στψ KLVoc το βιβλίο που λέγετocι ocπλά .χ. Περιλocμβάνει περίπου πέντε χιλιάόες χocρocκτ~ρες-ιόεογράμμocτoc. 'λ ζ μι 'Υ)σε γιoc Τ'Υ) ω'Υ) κocι Τψ ocυτογνωσιoc 12 «Τόσο τoc Κομφουχ. γρocμμικ'Υ). . Σιάτσου). Τ'Υ)ν ocπόκρυφ'Υ) ocλχ'Υ)­ μείoc. νομικές κocι εθψικές συμβάσεις που εξocσφocλίζουν στψ κοινωνίoc το σύσΤ'Υ)μoc Τ'Υ)ς επικοινω­ νίocς Τ'Υ)ς.νγχ. Λ αο " 7" 1 σε. ocφού ο Κομφουκιocνισμός ocσχολείτocι με ης πρoc: κοινωνίoc 'Υ) πocράόοσ'Υ) του φιλοσοφικού Τ ocο"ίσμού κocι 'Υ) γλωσσικές. Μερικοί μελεΤ'Υ)τές θεω- τος Ι Κ. ενώ ο Τocοϊσμός ocσχολείτocι με Τψ ocσύμβocτ'Υ) γνώσ'Υ) που προσεγγίζει άμεσoc Τ'Υ) ζω~ κocι όχι με Τψ . Πολλές ocπό ης κινεζικές λέξεις μπορούν voc ΧΡ'Υ)σΨΟΠΟΙ'Υ)θούν crocv ουσιocση­ κά. ocνηπροσωπευτικ'Υ). Κά­ πρoc). Στψ κλocσικ~ κινεζικ~ γλώσ­ croc. . Ο Βρετocνός μελεΤ'Y)τ~ς Τ'Υ)ς ocνocτολικ~ς φιλοσοφί­ ocς Αλocν Γουάτς ocνocφέρει πως στψ ocpxocLoc κινεζικ~ . " ocφ'Υ)Ρ'Υ)μεν'Υ). Ας όούμε όμως η ΠOCΡOCΤ'Υ)ρεΙ γιoc Τ'Υ) γρocφ~ ocυτ~ ο φυσικός κocι μελεΤ'Y)τ~ς Τ'Υ)ς ocνocτολικ~ς φιλοσοφίocς ΦρΙτγιοφ Κά­ ρωμocηκά. γρocμμocηΚ'Υ)ς. ocνocρι- πocράόοσ'Υ) του Κομφουκιocνισμού λειτουργούν συμπλ'Υ)­ θμ'Υ)των ερμ'Υ)νειών γιoc πολλούς ocιώνες. με όιά­ φορες μεθόόους άσΚ'Υ)σ'Υ)ς κocι όιocλογισμού. Όλο κι όλο που είχε κάνει ο σοφός γέρος ~τocν που . στψ ερμ'Υ)- ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ νειoc του ocpxocιou μocνηκου κocι οιocγνωσηκου συσΤ'Υ)μoc- Το πocλocιότερο χεφόγρocφο του Τάο Τε Κ. Ο κινεζικός νους όεν όεσμεύΤ'Υ)κε ocπό Τψ ocφ'Υ)Ρ'Υ)μέν'Υ) λoγικ~ κocι κocλλιέργ'Υ)σε μιoc γλώσσoc που πocρουσιάζει τερά­ σηες όιocφορές. που ocνηκocτοπτρι σιoc τον κινεζικό τρόπο σκέψ'Υ)ς. Α. οσο ocπο το συνocισ θ 'Υ)μocηκο περιεχο- μενο Τ'Υ)ς πρότocσ'Υ)ς. όσο κocι το Τάο Τε Κ. Φ. Τψ πάλ'Υ) κocτά των όocψόνων κocι Τ'Υ) λocτρείoc των μocγικών φυλocχτών. Ρ. ο Τ ocοϊσμός ocσχολ~θ'Υ)κε μ' ένoc πνευμocηκότερο επίπεόο ζω~ς. . . Ενώ ό'Υ)λocό~ ο Κομφούκιος προσόιόρισε τους κocνόνες Τ'Υ)ς κocθ'Υ)μεριν~ς εθψοτυπίocς.. ερωηκ~ συμπεριφορά κocι πρocκηκές).

συμ gestalt. Αργότερα έπεσαν στα χέρια μου οι αγγλικές μεταφράσεις του Ch'u Ta Kao και του R. . Με τψ απόοοσΊ) του Τάο Τε Κινγκ καταπιάσΤ'l)κα για πρώΤΊ) φορά το 1983.. ' κειμενο εχει ΤΊ) μορφΊ) ρυ θ μΙΚ'l)ς προ'ζ ας. 'ζ' μονΊ) γ λ' ωσσα που παρουσια ει σχεηκες ανα- λογίες [με τα κινεζικά] είναι τα αγγλικά που οεν έχουν τόσους κανόνες γραμμαηκ~ς. οσο και σα Ρ'l)ματα 'l) 'θ ετα.» επι μια συλλoγ~ από εξελισσόμενες οιαοικασίες και Τον τίτλο αποοίοω ως ((Το Βιβλίο του Λόγου και Τ'l)ς ονΤΟΤ'l)τες. Οι πρώτες ευ­ ρωπα"Lκές μεταφράσεις εμφανίζονται τον 180 αιώνα από καθολικούς ιερωμένους.που οιαΤ'l)ρεί και αναμεταοίοει ένα σύμ­ πλεγμα εικόνων μαζί με τψ υποβλ'l)ηκ~ OUναμΊ) . Τ'l)ς Μ. C. . μελέτες και αναφορές στο βιβλίο. Το Τάο Κινγκ (Βιβλίο του Λό­ γου) που το αποτελούν οι τριανταεφτά πρώτες στροφές και το Τε Κινγκ (Βιβλίο Τ'l)ς Φύσ'l)ς) οι σαραντατέσσε- . ρις επομενες. σει και να εΠ'l)ρεασει τον ακροατ'l). λετ'l)Τ'l). κι ετσι οποι- ος σκέφτεται στψ κινεζικ~ γλώσσα οεν έχει καμία ~ λ' ~. . και οιακρινεται παραλ οοσιακά σε ούο μέρ'l). ~ οεν κ λ'ινονται και ΧΡ'l)σψοποιουνται συχνα τοσο . είναι ίσως το πω πολυμεταφρασμένο βιβλίο στον κόσμο. Τ'l)ς κινε ζ ΙΚ'l)ς οσοφιας. Τ'l)ς λέξ'l)ς και τους ανεξάντλ'l)τους υπαινιγμούς λαιότερες εργασίες του Α.' . Τότε είχα ΧΡ'l)σψοποι~σει ης αγγλικές μεταφράσεις του D. Η ΧΡ'l)σψοποί'l)σ'l) αγγλικών μεταφράσεων του Τάο Τε KιVΓΚ για τψ απόοοσΊ) του έργου στα ελλψικά. ~ . περισσοτερες ουηκες χωρες. όσο να συγκιν~- . (( Η ' λ'1: ει. ω κατω αναφερονται ο οι σχεοον οι οροι που / ι Ι ~. α λλ"α ενα οργανικο" προτυπο -ενα . ΣεφεριάΟΊ) και του Π. ..εων ειναι "Ι ταυτοχρονα ουσιασηκα και Ρ'l)ματα. απο . .. Π' 'λ ~. / επιχεφουν να ερμ'l)νευσουν τα τρια ισεογραμματα ταο. ογοονταμια ~ . . . (( . Εοώ παρουσιάζονται οι ερμψευηκές ουσκολίες του Τάο Τε Κινγκ που. ανηκεψενα ειναι ταυτο- / .. Βελισσαρόπουλο. Αλλά ας εξετάσουμε κάποιες έννοιες που είναι κλει\. αποτε- . β ο λ ο. Τσάκαλ'l). που γρα- υπαινιγμων. 'l) προ- θεσΊ) του ομιλ'l)Τ~ οεν είναι τόσο να εκφράσει κά­ ποιο οιανΟ'l)ηκό σχ~μα ~ μια ιοέα.» . Ελπίζω αυτ~ να είναι 'l) oριστικ~ . οικαιώνεται έμμεσα από τον Δ.» ' Φ υσ'l)ς». γ λ'ωσσας και φι λ' .Ι οια για Τ'l)ν κατανΟ'l)σ'l) του εργου. ουσκο ια να οει οη τα " . στροφες ~ . χρονα και συμβάντα. μετά ΤΊ) Β{βλο. ρα απο" εικονες και συναισ θ"Ε' 'l)ματα. φερνοντας στο νου μια απερανΤΊ) σει- . οπότε κάθισα και ξαναέγρα­ ψα το κείμενο που έχει πια αλλάξει σ'l)μανηκά μoρφ~. όπου οι λέξεις f " .. Και ο Αλαν Γουάτς συμπλ'l)ρώνει πως: .. τσι. Εκκρεμές). με- Τ'l)ς. Β. . μεγα'λ' ο μερος των κινε ζ ικων . 15 . •• Ι ι τε. και όη ο κόσμος μας είναι " σαν ουσιασηκα. Blakney. ενα φει σχεηκα: . κινγκ σης περισσοτερες ευρωπαικες μεταφρασεις. Το αποτέλεσμα είχε κυκλο­ φoρ~σει σε βιβλίο (εκΟ. Lau και των Gia Fu Feng-Jane English και είχα ακόμΊ) βΟ'l)θ'l)θεί από ης πα- 14 . Το ' ειται " . Κουρόπουλου. ατα συνεπεια 'l) γραμμένΊ) λέξΊ) οεν είναι μόνο ένα αφ'l)Ρ'l)μένο . Σ~μερα κυκλοφορούν πε­ ρίπου σαράντα αγγλικές και πλ~θoς μεταφράσεων σης . Κ ' .

προερχομαι. ~. ~I ακομα Τ'Υ) ουναμ'Υ).I Ktvyx: Κείμενο. των πέντε στοιχείων you xtvyx. του αν θ ' ρωπου και το ' Ο Κ ομφουκιος ι μι λ' α . Ι . Τ'Υ) ΟεκτικόΤ'Υ)τα. ουσια. απ' όπου αναβλύζει 'Υ) αυθεντικ~ αρετ~ και 'Υ) αυθόρμ'Υ)Τ'Υ) OUναμ'Υ). Αξία.κά. Υ'Υ). Θεός. εκπλ'Υ)κτικό στ'Υ) σύλλ'Υ)ψ'Υ) και Τψ απλόΤ'Υ)τά του. Η Ι Ι σχεσ'Υ) και ο χαραΚΤ'Υ)ρας τους κα θ Ι ορισΤ'Υ)καν με το πανάρχαισ Y. Η ενεΡΥεια. . Ουσία. Το ytανΥΚ μόλις φτάσει στο αποκορύφωμά του. το όφελος και 'Υ) θεραπευτικ~ ιοιότψα των φυτών. ανεμος. Νό'Υ)μα. λ ου θ ω. Τ'Υ) φωτειν~. λ' ειναι ορομος. και παραΤ'Υ)ρει πως. μετα ι πα κουα λλ Ι) ο.. ταο. (ξύλο. " . φωτιά. ι ~. με Τψ αυΤΟΥνωσια και το {~ Λ' ΟΥΟ του Η Ι ρακ λ ειτου. Χ ΟΥος.~νεζικό σύμβολο Τ'Υ)ς ΜεΥάλ'Υ)ς Δύνα­ μ'Υ)ς. εννοώντας το σωστό ορόμο Τ'Υ)ς ατoμικ~ς και Τ'Υ)ς κοινω­ νικ~ς ζω~ς και προσοίοοντας 'Y)θιχ~ σ'Υ)μασία στ'Υ) λέξ'Υ). . παραστασ'Υ). Γραφτό. Πνεύμα. λ' ωσει τον τρο- πο. επικοινωνω. Φύ' . Μελέ­ λεύτ'Υ)ΤΟ. ΓίΥνεσθαι. Τε: Δύναμ'Υ). Βασικές σ'Υ)μασίες Τ'Υ)ς λέξ'Υ)ς στα κινεζικά Τ'Υ). φωτια. Ο ' Αλαν Γουάτς χαραΚΤ'Υ)ρίζει Τψ τε σαν Τ'Υ) χωρίς σκέψ'Υ) O'Y)μιoυρyικ~ OUναμ'Υ) Τ'Υ)ς φυσικ~ς λει- . μπορεί να σχετιστεί με το ινοικό Ομ . Στ'Υ) θρ'Υ)σκεία σ~μαινε Τ'Υ) μαyικ~ επικοι- . Χάρ'Υ). πο\) παριστάνει Τ'Υ) συμμετρικ~ οιάταξ'Υ) Ι του σκιερου ytV και του Ι φωτεινου ytrxvyx. ΛόΥος. αντιπροσωπεύει Τ'Υ)ν αρσενικ~ αρχ~. oυναμικ~ και αειχΙν'Υ)Τ'Υ). σΚ'Υ)ν'Υ). Zω~.ο: 'Ονομα. τουΡΥιας του αν θ Ι Ι ρωπου. ουνο. και των οκτω καταστασεων " (Ι Ι Ι β ουρανος. πορεια. που Υεμίζει το σύμπαν και τον άνθρωπο. Νόμος. όπου ΧΡ'Υ)­ σψοποιείται 76 φορές. Τψ 'Υ)ρεμία. κεραυνος. οίνε ι Τ'Υ) θέσ'Υ) 17 . 'Υ)ς. Μ'Υ)-Ον. ' Αλλες σ'Υ)μασίες Τ'Υ)ς λέξ'Υ)ς είναι το οώρο. Συν~θως έχει Τ'Υ) σ'Υ)μασία του Lf:pOU ~ του κλασικού βιβλίου. . και Τ'Υ) βασικ~ αρχ~ :it Τά. ην ένωσ'Υ) με Τ'Υ) βαθύτερ'Υ) ουσία Τ'Υ)ς ζω- . Τ'Υ) οράσ'Υ). Το ytV αντιπροσωπεύει Τ'Υ) θ'Y)λυκ~ αρχ~. ΕνέΡΥεια. Τ'Υ) Ο'Υ)μιουΡΥΙΙ ΚΟΤ'Υ)τα.. Ι θ ' σ'Υ). Αναφορά.~ πρανα Τ'Υ)ς Σ Ι 'Υ)μαινει ινσιΚ'Υ)ς Ι παραοοσ'Υ)ς. προχωρω. YLCX 'θ κα I~ . Β ασικα σ'Υ)μαινει Π'Υ)Υαινοντας κατευ ειαν σΤ'Υ)ν καροιά ~ έρχοντας κατευθείαν από Τψ καροιά. Νους. ' Αλλες σ'Υ)μασίες είναι " . Το εΚΟ'Υ)λωμένο ι . Ατε­ ~. Υ'Υ). ταο Τ'Υ)ς κοινωνιας. ε εωος τεχν'Υ)ς.. ΑΥάπ'Υ). Aρετ~. Τ'Υ) μέθοΟο. 'Υ) ευΥνωμοσύν'Υ). ουσιαστι- 16 Τσt: Η πρωταρχικ~ ενέΡΥεια. Τ'Υ) 'Υ) ζ . Ε τυμο λ ΟΥικα προερχεται απο Τ'Υ) λ'ξ ι ε 'Υ) τtεκ. Είναι. Αρμο­ νία. . τον ουρανό. Τ'Υ) Υ'Υ). κατευ . Τάξ'Υ). φυ- τεύω και υπονοεί η βαθύτερ'Υ) φύσ'Υ) των πραΥμάτων. Ένα. νερο Ι . Π Ι ροκειται Υια μια συμμετρία κυκλικ~. 'Υ) τε αποτελεί το υπόβαθρο του συνόλου του υψ'Υ)λού ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ πολιτισμού ης Άπω Aνατoλ~ς. . Η σ'Υ)μασία που αποκτά στο Τάο Τε Ktvγx. Αιτία. Αυτό. νωνια με το ι Υια το ταο ' . λΙμν'Υ)). II '~ rtV rtrxvyx: Τ ο ζευΥάρι των αντιθέ­ των και συνθετικών Ουνάμεων. κανονας. Tdt τσt ~. Σ' αν Ρ'Υ)μα σ'Υ)μαινει ακο- . θ" υνω. Ον. Βιβλίο. λ εΥω. Απόλυτο. Αποτελεί σύνθεσ'Υ) του ytV και του ytrxvyx. 'Υ) ζωικ~ oρμ~ !i. " ~ Ρ'Υ)σψοποιειται ακομ'Υ) Υια να Ο'Υ) . ELX ό να. ΟΟός. Αρχικά το ytv υπoo~λωνε Τ'Υ) σκιερ'Υ)Ι π λ ευρα' του λ' οφου και το ytrxvyx. Το ytrxVΓX. Αμετάβλ'Υ)ΤΟ. . Δυνα­ τότψα.. νερο. Δράσ'Υ). από Τψ . θ ειο και τα πνευματα. κοσμικ'Υ) Ι ωΤΙΚΟΤ'Υ)τα και Τ'Υ) σεξoυαλικ~ ενέΡΥεια.3'5. ΠραΥματεία.

"Υ Ί)τουμενο του 'Υ' χαραΚΤΊ)ρι. . αμετα- βλΊ)τος. Η φuσΊ) ανα- ι πτυσσεται επανερχεται . «εισαι ~. 'Ε τσι. Ο συνετος κα- 19 . έκφρασΊ) που σΊ)μαίνει όράσΊ) χωρίς όράσΊ). Τσε Υιαν: Φυσικά. . απο- . ι " . ε πραγμα να κανει αυτο που πρεπε ι συμφωνα με .. ' 'Υ λλ' . ι " . "" 'Υ' καη που οεν περιγραφεται. και χαραΚΤΊ)ρι. ΠΊ)γΊ) των παντων. ΑκόμΊ) θεωρώ χρ~σψo ν' αναφέρω εόώ μερικά επωετα ι ι ο . αυθόρμΊ)τα. Ί) ανέγγΙΧΤΊ) φUσΊ). . μενες εννοιες. ' ι ~. '" .. ι αφΊJVει κανεις . . αυΤΊ) ΤΊ)ς ΚΤΊ)ηκο- Κ$. ~ Σενγκ Υιεν: Ο σοφός άνθρωπος. και μυσηκο. του βαθuτεροu εί- " είμαι. και επομένως . άφθονος. . . Αλλά .': Βασικά σΊ)μαίνει ΤΊ)ν αγάΠΊ). 'Σ" .."ει το ταο . ' νυμος.ι~ Τιεν: Ο ουρανός. . Ο Κομφοuκιος και ο Τσουάνγκ Τσε με ΤΊ) λέξΊ) αυτ~ υποόΊ)λώνουν το Θεό. τοτε σιγουρα οεν .. χεηκο ειναι το ακο'λ ου θ ο "Ι '''' Ι ανεκοοτο... κά. απροσοιοριστος. ο λ ι α το κυριο ΑΙογος ο .!t αυ θ' ορμΊ)τα και ι Ι ι αρκετες φορες στο κεψενο σαν υπόόειγμα για ΤΊ)ν αυθενηκ~ εκό~λωσΊ) του ατόμου. απερίσπαστος. " . φως. ΥιανΥΚ». μοποιειται και με μια α Ί) σΊ)μασια. απανΤΊ)σΊ). ΣενΥΚ σΊ)μαινει ν ακους ΤΊ) φωνΊ) ΤΊ)ς σοφιας και να ορας '" συμφωνα ' μ "Σ" αυΤΊ). νερο. 'Υ "" " 'αοεLO " παρομοια. όράσε αβίαστα. και του αλλά όιαΤΊ)ρεί ΤΊJV ανεξαΡΤΊ)σία του απ' όλα. καταφuγιο. 'β μια και αυτο ειναι αναμφι . Α κομΊ) ' . χωρίς παρεμβολές. ~ σοφος. 18 ι και εκφρασεις του κεψενου που χαραΚΤΊ)ρι."εται με οοχεLO κενο."ουν το ταο. σταηκων καταστασεων. αμορφΊ) εικονα. rt βαηκός.t Ου μινΥΧ: Χωρίς όνομα.. ο φυσικός αλλά και ο υπερ­ ναι.»« ν πω οη εψαι. «Ί) ζω~ είναι αρμoνικ~ σuνθεσΊ) του Υιν νει αυτο που εχει να κανει για το κα θ εη και τον κα θ' ενα."εται ανω- '" . Σuμφωνα με τον Τσουάνγκ Τσε. αλλά ΧΡΊ)σιΤΊ)τας. Η έκφρασΊ) υποόΊ)λώνει ακόμα ΤΊ) όια­ όικασία και ΤΊJV εξέλιξΊ) και όχι ΤΊJV πραγματοποίΊ)σΊ) . '" . αποιος συνανΤΊ)σε ενα σοφο και τον ρωΤΊ)- σε. / Σ μαινει αορανεια και σιωΠΊ). Το Υιν μόλις φτάσει στο αποκορuφωμά του. 'λλ λ' α α ογια να επιτρεπει ΤΊJV ικανοποι- Ί)σΊ) ΤΊ)ς φUσΊ)ς». Αν πω όη όεν είμαι. αΟLOρατος.του στο Υιν. ονομα. εργου. ανεξάντλΊ)τος. καθαρός. " 'θ α'λ ασσα και ΤΊJV κρυφΊ) γωνια στο ποταμι. ο συνετός. ΤΊ) φυσΊ) του. Σ α ρ~μα σΊ)μαίνει: πράξε με Ί)ρεμΙα. πρωταρχικός. αν θ ρωπος του ' ταο λ ει- ''Ι' .. γαλ~νιoς. ΚΙ f Ι Ι . γν~σιoς. χωρο. Ο Τ σου­ άνγκ Τσε όίνει ΤΊJV εξ~ς ερμΊJVεία: «ΜΊ)-όράσΊ) όε σΊ)'θ ι που 'λλ' ι .. θΊ)σαυρός. . μ . παρον. όίνει ΤΊ) θέσΊ) του στο ΥιανΥΚ. ωφέλψος. ~ Α.. το . 'Α ι. σπιη.. . '" 'Ε να. που εμφανι. ανεκτίμΊ)­ τος. Σ' Ί)μαινει " '" ' ακομα καη το μοναοικο. στασLOΠOLΊ)μενος. χεηκες ειναι και οι τρεις επο. τουργεί σuμφωνα με ΤΊ) φuσΊ) του. τότε όε λέω ΤΊJV αλ~θεια».: Ουέι ου ουέι: Μια παράόοξΊ). ' Ένα σuμβολο του αλΊ)θινοι) εαuτοu. '''' . . αρμονία. . παναρχαιος. χωρις οιακρινομενες ΙΟLOΤΊ)τες σης οποιες να μπορει να '" θ" 00 ει καποιο ..~ Που σι: ΑνεξάΡΤΊ)τος. μεγάλΊ) . ΤΊ)ς προσκόλλΊ)σΊ)ς και ΤΊ)ς όέσμευσΊ)ς. χωρις προσκο λλ' Ί)σεις. Ί)μαινει ν ι . . φαινομενι­ το κα Πο: Ο απελέΚΊ)τος κορμός. αγάΠΊ) ."εται πο ες φορες στο κεψεΜ ια εκφρασΊ) . νο. .

συΥΥενικες στο νΟΊ)μoc τους με ocνηστοιχες του κειμενου. χocιoc Κ'ινoc. τοσο φι λ οσοφΙΚΊ)' οσο έτσι ώστε νoc οικocιώνετocι μέσoc ocπό ΤΊ) φρά. κυριως σης ε ξ' Ί)ς . λ' ~ υεπιπεοoc νΟΊ)μocτoc του κocι νoc μΊ) λιoc.λλΊ)λες σκέ­ ψεις των ούο σοφών. . κocι λoyoτεxνικ~. Ε τσι κocι σ " ocυΤΊ) ΤΊ)ν . που νoc μΊ) το ocποστερει κocτoc το " . με ΠOCΥκόσμιoc ~. πocρoc ης οπωες φocινομενικες πocρocοοξόΤΊ)τες των . / Ι . .ΥΚΊ) υπoστ~ρι­ ξΊ)ς ούτε εκλoc·ΙκευσΊ)ς. Το κείμενο πocρocτίθετocι σης οεξιές σελίοες του βι' . ocν ocυτό τον εξυπηρετεί.ν~κoυν κocι ocρκετά. ocν 8εν τον εν8ιocφέρουν οι ocνocφορές κocι οι συσχεησμοΙ Έτσι κι ocλλιώς το Τάο Τε Κ. φΊ).ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ Ο σχολιocσμός του Τάο Τε Κ.ουντ: «λΟΥοτεχνίoc είνocι Ί) Υλώσσoc στον ύψιστο βocθμό περιεχομένου ΤΊ)ς. ~ να. "λ" με σκοπο νoc φωηστουν κocποιες π ευρες του εΡΥου κocι 'λ' "Τ νoc Υινει κoc υτεΡΊ) Ί) κocτocνΟΊ)σΊ) του. ΕπίσΊ)ς ocρκετές φρά. ~ . Είνocι ένoc κείμενο ocπλό σΤΊ) μορ. ΣτΊjV τελευτocίoc ΚOCΤΊ)Υορίoc α. βλ LOυ. Σ χεηκoc με το περιεχομενο ocποσπocσμocτoc οιocφορων ιερών βιβλίων. σχόλιoc κocι ocφορισμοΙ . . ο σχο λ" ιocσμος Υινετocι . . 'λ στες. ουνocτον ocπο τoc πο Ι . Διευκρινισηκές πλΊ)ροφορίες ΥΙOC ΤΊ) ζω~ στΊjV ocρ- . κocι νεότερους Κινέζους σχολιocστές μέχρι τους σύΥχρονους ουηκούς μετocφρoc- . ο. 'ξ" . ' ocποσπocσμocτoc ocπο'Η τον ρocκ λ ειτο που πocρoc θ' ετω ΥΙOC νoc οιocφocνούν -πιθocνώς.~.κά.ποιες πocρά.~ ocποοοσΊ).νΎΧ υπ~ρξε μίoc πρoσφιλ~ς ενocσχόλΊ)σΊ) πολλών μελεΤΊ)τών κocι μετocφρocστών του έΡΥου. Ο ocνOCΥνώσΤΊ)ς μπορεί νoc πocρocκoλoυθ~σει τoc σχό- 20 21 . ειoc φocινετocι νoc ocποσκοπει σε μιoc ερμΊjVευηκ~ προσέΥΥισΊ) του OUσκολου μέσoc στΊjV ocπλό" ΤΊ)ΤOC του κειμενου.ocχρονΙΚΊ) oc ιoc. κocι πυκνο σε περιεχομενο. ' " . - ΜεΤOCΥενέστερoc τocο·cκά.σεις ocπό ΤΊ) Β 'βλ ι ο. ο . ζ οντocι - . φιλοσόφων κocι συΥΥρocφέων. νΟΊ)μocτων. 'θ' ων Ί) προσπoc . τoc ocyνo~σει. ΚOCΤΊ)Υοριες: oc σχο'λ ιoc μοφoc- ' ΕρμΊ)νευΤLκές σΊ)μειώσεις του περιεχομένου. . λ " . Από τους ocρχocίους ocλλά.σΊ) του 'Εζ­ ρoc Πά. ενω ο σχο ιocσμος Υινετocι σης ocριστερες.» του προσθέτει ης όπωες ocντιλ~Ψεις του μελεΤΊ)Τ~.νΎΧ οεν έχει ocνά. ' .

. ~ -!} ~ Jt ~j(. -iL 'tι.... Α ~f ~ h k ~ ~~ Η στρoφ~ 1 σε κινεζικ~ γριxφ~.?7 ~ i1 ~ ~ ~ 1{W ~ ιt ~R W..ι Jf. ~t.?Q ~ k. 23 . ---~~ . ~ ~ ~~ '$ ~ b ~ ~ .. ~ *tι t. στροφές 1-37 Από80σ'Υ) XOCL σχόλLOC liJ] ~~ "6 ~ ~ 1L ~ Υ.'1'0 ΒΙΒΛΙΟ τσΥ ΛΟΓΟΥ Ί'ιίο KLVYX. $ ~ ~ 11 \~ ~ .. -lt.

Δ" εν εχε~ ονομιχ η ιχρχη Ι " ι ουριχνου κ~ ε~νιx~ των μυρ~ων πριχγμιχτων 't) μOCνιχ.ι χωρίς α.νοργOCνωτη κα. Όπως κιx~ νιχ τ' . α.τα. προσωρινές κα.~.~ πριχγμιχ. σης α. ] πOCντα. LoLO . ΑυτOC τιχ 8υο ." . πορεία.. TΙXL βλέπε~ μονιχχOC ης εκ8ηλώσεLς του. Α πεΡLσπιχστος ..* . Ριγχ Βέδα.ι εξέ­ λιξη.λύτερη μετOCφρα. ιχ το ιxπooωσε~ς. ι .πό Τψ ocπειρ~ του ενέργεια.. κα. σε μια.­ τOCστα.ση (το Ε της εξίσωσης του ΑϊνστOCιν) κα.ι "ενέργεια..ρχ~ Y)V ο Λόγος [ . θ ~. Τίμοθυ Λ~ρυ.στOCσεις της ooμ~ς (το Μ της εξί­ σωσης του ΑίνστOCιν)ιι.ση του Τ OCο είνα. οι' α.Ι . ~ oνoμιxσε~ς οεν Τ't)ζ γης κιx~ τ .σύνειΟος ποτα.ρχ~ υπ~ρχε ο α.π' όπου γενν~θ1JΚε το Ένα. . 25 . είνα. ι C~VΙXL ΤΟ .' 1.** ιχνωνυμο η με ΟLιχφοριχ ονομιχτιχ που 8είχνουν προς την πύλη της πηγής του κόσμου.γν~. Ενέργεια. * «Εν α. ΙωOCννου α.μός α. όμως 8εν λέγετιx~.ι ενέργεια. ενέργεια.υτού εγένετο. '0 σο πεΡLσπιχ' 'θ' νLω ε~ κιχνεLς το μυσηκο. .ς. ** «Η κα. «Στην α. . 1 Ονόμιχσέ το Λόγο. 3. α.. α.υτού εγένετο ουΟέ εν ο γέγονεν».μέτρητες.».

γ λ ~τωνoυμε ' ΜΎ)ν εκθε~ά. υπερβολικο" πλουτο των λ'ιγων. Ο συνετός εργά.2 3 " " . * «Το γαληνεμένο πνεύμα 8έχεται σταθερά χαρές και λύπες και " μενει αταραχο και απ . σε Γ~ .η 8Ύ)μ~oυργει 8εν το κατέxε~. Το 8ύσκολο ακολουθεΙ το εύκολο. θ εωρουν οτι αποτε λ ει. ε~να~ . Δεν ι γυρευε~ " ι . xωρ~ς να παρεμ β .* Ανυ­ παρξΙα κα~ ύπαρξΎ) αλλΎ)λ08~α8έxoντα~. Ό. αρμoν~κα. αναyνωρ~σΎ). 'Οσον αφορά μάλιστα τον " . αναμετραε~ ωνΎ) κα~ χτυπος . . 27 .σκε~ ' 'λ' εκπ λ Ύ)ρωνοντας κα~ ox~ φ υαρωντας. τα ουο». ΤΎ) θ σύγχυσΎ). γεννιεται η πιο . «Εκ των 8ιαφερόντων καλλίστην αρμονίαν» (Από τις 8ιαφορές .~ οημοσια πρόκληση. α~νε~. 8~8ά.** Φ' . " με~νε σ~ωΠΎ) λ'ος κα~ o~αΤΎ)ΡΎ) " . 'Ο . ' κιτα.ρxε~ το κακό. ** Μπαγκαβ' ατ r. κ~ όμως υπά.ζετα~ χωρΙς να παρεμβαινε~. Όλo~ θέλουν το καλό.ζoντας τους τρανους απ 'θ' το φ 0- το Ψ Ύ) λ ο' . 8ρα . ) αρμονια. ετσ~ το εργο του ποτε οεν xανε~ αξΙα. M~κραΙνε~ ΤΎ) φ~λ080ξια κα~ 8υναμώνε~ τα οστά. το μακρύ αντ~σταθμΙζε~ το κοντό. 26 Η ' λ ρακ ειτος. ομορφη . ΜΎ) γυρευοντας π λ ουΤΎ) αποφευγουμε ΤΎjV κ λ ΟΠΎ).~.ζε~.~. να ομως κ~ Ύ) ασXΎ)μ~α. Σ τον κα θ ενα αρεσε~ Ύ) oμoρφ~α.η κατορ θ' ωνε~ 8εν το εξoυσ~ά. * Ο συνετός ελευθερώνε~ το πνεύμα κα~ φρον­ τΙζε~ το σώμα. όπως ο Κομφούκιος και ο Μο Τι. . σεφα.. ' νο. ' . * Την ί8ια περίπου γνώμη έχουν κι άλλοι αρχαίοι Κινέζοι φιλόσο­ φοι. ' ΜΎ)ν εκ ετοντας τα επ~ θ' υμΎ)τα φυ λ' αμε το νου απ . Eλέγxε~ ης επ~θυμΙες κα~ ης γνώσε~ς. . το χαμΎ) λ'0. π~σω κα~ μπρος α λλ 'ζ α ουνε . αυτο" οταν ενεργε~ς τον έλεγχο.

ι οεν έχουνε Ψυx~.. γι' α. ΕΙνα.ι α. μοια. λ ετες υσιες που ELXOCV συν"/)'θ ως σκοπο' voc προκocλεσουν βρο- xoct «σocν τ ' * . . να. 'ΟΤ σουocνΥΚ 'Τ σε ocνocφερει σχετικoc: 'Τ' χ"/). "ζ . φλόΥOC.ντων. 28 ζ' Ι σε μεΤOCι.οεια.oLορα.ς των πα. εκει. ο γεννΎJτoρα. Κόμπος. το σκονισμένο μονοπOCτι.. λες κα. ει με φυσερο το oLα..υτό να.χνOL α. ~.4 ' ΟΛ ογος " Ε ιν . ξεμπλέξεις.ι στα.."/) ' OCXUPEvtoc . * " Ε ιν .ντα.οσκεπocστο κουτι xoct . « ο ocχυρενιο σκυλι φυ- ' λ OCΥοτocν Κόψ"/): οι πρOCξεις. ει να. . 'Α . Ι '" « ••• λ ες ~. 'Α σπ λ α.πα. προτιμα.ι κενό α..ντων. .πυ'θ μενΎJ ΠΎJγΎJ των πα. Οι πολλές κουβέντες εΙνα.λ~. κι ο σοφός ΎJ α.νος κα. πέρνα.~ γΎJ ως τον ουρα.σει..νεξocντλΎJΤΟ. .. τον κόμπο να. προσφεροτocν τελετουρ- 'Ε πειτoc οι κocτocσκευocστες 'β xoct κου oc λ' "/)τες του το 29 . Λ' α.στοργα. σκυλιOC». " πλOCσμα. 'ζ μοια.~. κι όσο λειτουργει ιΧποΟίΟει.εχουνε οεν ψ' υχψ>: Κ ocτoc'λ'Ι: ει.* Μα. Κocμε ΤΎjV κόψΎJ α.ι ενoXλΎJτικές..ς ΤΎJ σιωΠΎJ.ι φεροντα. στ"/) φωτιOC». ocλλOC xoct "/) σύΥχυσ"/) του νου.τος ο ογος κι ομως πα. Α πο" ΤΎJ . ομοιώμocτoc που χρφιμοποιούσocν στ"Ι)V ocPXoc[oc K[voc σε τε' xoct θ' . σκονισμένο μονοπOCτι: οι ου­ σκολΙες τ"/)ς ζωής. " ευσΎJ του κι ειν 'ζ ουνε γΎJ κι ουρα.λλ' α. ~.τα. 'λ ΎJ προε ι . φερετα. . εινα. 5 " ~. γνωσΤΎJ . . . μΎJ φOβΎJθεις. Δες xoct στροφή ytxoc. ετσι οεν γινετα.ι ν ' . .ι οοχεω κενο.νο μοια. ΤΎJ φλόγα. Eptxvocv .σΤΎJ- μα. 56.

6 Ι Το πνεύμα. γLνετ ενα. οεκτικό. EκκλΊJσιαστής α' 4.~. 30 31 . τ. υπο­ * «Γ" ενεα Ι Ι πορευεται και ΥενεαΙ ερχεται. χωρητικό και υπομονετικό. οποτε ΟLα. συνετος μενεL τε λ' ευτα. α. YLOC λ ογου τους. Ε '" 'λ κεL μενεL πα..ως κα. * Ο "Ο λα.νου.νός βα. τα.L εκεΙ­ νο το μυστήρω θ'Yjλυκό που 08'YjγεΙ στ'Yj ρΙζα.τορ θ' ωνεL.ντα.ντέχουν. .ν πεπ ~.L α. σα.φός 8εν εξα.ρνεLτα.ΙνεL ποτέ.L τ . Τ'Yjς γ'Yjς κα. ουρα. ' εγωLμε ο'λ α. γLα. χωΡLς σμο"λ ΚL ο α. της ΚΟLλά8α. ο α.L " .ντλεΙ f 7 f'Yj ΚL ουρα. και ΊJ YΊJ εις τον αιωνα έσΤΊJκε».πα.στούνε κα. κα.μυορο που ο κα. κα.ι γLνετα..L " . ΕΙνα. Δ ρα.ς* 8εν πεθα.Ρκουν.L πρωτος. \ ι ι * Το πνεύμα ΤΊJς κοιλάοας είν:Η το θΊJλυκό στοιχείο.τΙ 8εν ζουν ' .

* rLll το χτίσψο ενός σΠLηού ενΟLαφέρεL Ί) θέσΊ).σου XL απoτραβ~ξoυ. . φuλάΥονταL. Σε μέρΊ) ταπεLνά κατασταλάζεL XL EtVllL ίοLO με το ΛόΥΟ. " 9 '" " προτου να Ένα OOXELO σα ΥεμL'ζ εLς. YLll . . μα'θ ε να σταματας 'Τ ο κοφτερο' μαχαφL . σηΥμΊ)· '" . οε ΥLνεταL να φταLι. ' ξεχεLλLσεL.* ΧρuσάφL.~ τψ κουβέντα Ί) εLλLΚΡLνεLα. 32 '" Η οινΟΙΥκοιιότψοι του μέτρου Υίνετοιι φoινεp~ σε πολλά σΊ)μείοι του κειμένου. Κάμε. YLll ΤΊ) σκέψΊ) μετράεL το βάθος.ετίζε­ τοιι με ΤΊ)ν οιβίοισΤΊ) διοιθεσιμότψοι. Αυτός EtVllL ο ορό- μος τ ουρανου."Ί)."εL. * Εδώ Ί) τοιπεινόΤΊ)ΤΟΙ οιποκτά ένα. καποτε . πετράΟLα ούσκολα . 33 . YL~ ΤΊ) οοuλεLά Ί) αρμΟΟLόΤΊ)τα XllL YLll τψ πράξΊ) Ί) σωσΤΊ) . θ α στομωσεL. . διευρυμένο νόΊ)μοι κοιι σ:χ. όπως στις στροφές 39 κοιι 72. Πλούτη XllL τψες φερνουν ΤΊ) συμφορα. YLll ΤΊ) φLλία Ί) πρόθεσΊ). YLll ΤΊ) oLΟLΚΊ)σΊ) Ί) ται.~ ΌΠOLος οεν ανημαχεταL.8 Τ ο ύψLστο αγαθό μΟLάζεL με το νερό που ωφελεί το καθετί με οίχως κόπο. XllL . το έΡΥΟ .

Ό. . β/ 1) Α απ Ι Ι λ Ι Ο.- . . ~ Ι προσοοκας Ι μψ εLσαL ανταμω Ι αφενΤΎ)ς. Δεν αρπάζει τίποτα. αναγκαLΟ εLναL το φανερο" XΙXL ΧΡ1)σφο το αό~λωτo. . πορεLς τον . Πλ' Ι ασε καναη με Π1)λό. * «ο σωστός άνθρωπος ΧΡΊjσιμoπoιεί το νου του σαν καθρέφΤΊj. ΣΠLηα όεν ε(ναL τα ντου β ΙXpLΙX μα ο αοεLος χωρος που εκεLνα πεΡL- Ι κλεLοuν. ** * Δώσε παντού ζω~ XΙXL τρoφ~.* 'Ε τσL I~ Ι Ι f . μπορεLς να κάθεσαL όπως το θ~λυ. όLεuθύνεLς όLχως παρεμβάσεLς. τόσα ΨεγάόLα όεν Ι Μ' αφ1)νεLς. . Ι Οταν τον . αγαπας.η ό1)μωuργεLς μ1) το Ι κατεχεLς. • Είναι Ίj αρχή του ωφέλιμου χώρου που κάθε καλός αρχιτέκτονας λαμβάνει υπ' όψιν του. . κοσμο ν . Αποοέχεται αλλά οε συγκρατεί». Ηράκλειτος. ι. υΤ1) εLν 1) α λ 1) θ Lν1)Ι Ι αρεΤ1). Ι Οσο XΙXL να γuαλLσεLς ης Lόέες. Ι 1) σασησμεν1) υΧ1)Ι πως ν αγκαλ LασεL Μ πορεLΙ να γLνεL Ι Ι 'λ Ι σα μωρου ανα αφΡ1) 1) πνΟ1) σου. εLσαL Lκανος μοναχα να Ι κατανοεLς. ι Γ Lνε ~ Μ Ι 1) 0Ο1)γος. εη οLαπερνα. Ι Τ ΡLάντα τόσους άξονες έχεL ο τροχός αλλά γLνεταL χρ~σφος Ι Ι Ι απο τψ κενΤΡLΚ1) του τρυπα. κρυμμενΊj ΚΝ ". τοπο να 1) πύλ1) τ' ουρανού 1) ανωγοκλεLνεL. παυοντας να επεμ β αLνεLς. Ενώ Ι XpLa1) σου το κα Ι θ ι ~ Ι. το Ι Ψ ι. χρ~σφo εLναL το εσωτεΡLκό κενό του. 34 35 (Η ' αρμονια .η ωφε εLς.10 11 Τ ου κορμωυΙ σου 'Ε να. Τσουάνγκ Τσε. φανεΡΊjς " κρειττων» •• «Α ρμoνΙΊj αφανΊjς λύτεΡΊj ΤΊjς φανερής). οεν αρνείται τίποτα.

κβ'39. σολ κοιι λοι της κλ 'ιμοικοις .* TL πιχεL νιχ πεL ιχυτό· ΠάεL . . YOYJTEUEL. . OCσπρο κοιι μοιύρο.. ' " Ι ι λ ' ο.. . ιχυηιχ. στψ εύνΟLΙΧ XΙXL TYJ ~υσμένεLΙΧ. Ο' ιχ πεντε χρωμιχτιχ τυφ λ' ωνουν τιχ μιχηιχ. 'β οισικοι χρωμοιτοι: υπηρχοιν πεντε . Ε UVOLΙX XΙXL " ουσμενεLΙΧ φερνουν τιχριχχή. β' . ΗρOCκλειτος. κουφΙΧLνουν . .13 12 .. "λ' ντο κοιι πεντε Υευσεις: Υ υκειοι. YJlOL ΥευσεLς νιχρκωνουν τον ' * Τ'!:" ' τρε λ ΙXLVOUV ' ο τρε<. τ Τ' . Ο' L πεντε . «Τιμοιί θεούς κοιι οινθρώπους κοιτοιοουλούντοιι» (Οι τιμές υπο­ οουλώνουν θεούς κοιι οινθρώπους). OL ημές σιχν το . .η τον ' . ' Δ LΙXλ EYEL • Γ ιοι Ο. . «Α' Υοιπησεις ' σου ως σεοιυτον». Μοιτθ. τιχ σπουσαια πραγματα το ιχποπ ιχνουν.ψο XΙXL το XUVYJYL ου ριχνLσκο. πικρη. Αυτός που ΙΧΥιχπάεL όπως τον ειχυτό του YLΙX όλΙΧ νOLάζεΤΙΧL. L πεντε . " κορμL. ELVΙXL ΠYJΥYJ Α" υτος . πικοιντικη κοιι οιλμυρή. που φερεΤΙΧL στον κοσμο σιχ νιχ 'τιχνε κορμΙ του όλΙΧ τιχ κυβερνά. . κίτρινο. ξ' ινη. . ** " XL 0lL EXELVO . ιχυτο τους ' οιρχοιιους Κ ινε'ζ ους . μπλε.η ΙΧLσ θ' ΙXVETΙXL. . οΊ)λοιοή • Πρόκειτοιι ΥΙΟΙ μιοι ποιλιOC κινέζικη ποιροιμίοι. TYJV ιχνYJμπόΡLΙΧ. κόκκινο. ρε. πέντε ήχοι. . μι. ιχσιχνων. τον π λ ησιον 37 . Ν ιχ νιχ πεL ν '" ΙΧΟLιχφορεLς λ 0YΙXpLΙX'ζ' εLς ης ημες σιχν του κορμου. λ το μυιχ ' λ' " ΟLπον YUpEUEL Ο συνετος . " 0lL Ο. τόνοι που οιντιστοιχούσοιν στις νότες ντο. 36 *.

. μα που ειν η ραχη του. κάτω στο ~pόμo κocνείς ~ε σε εί~ε' ω ~ίχως νoc το ξέρω ήσουν μέσoc μου πάντoc.14 15 Κοίτα όσο θες. Κocτά λέξη ((σocν κορμός ocπελέκη­ τος». Α υτος ι που ακο Ι λ ου θ ειι το Λ ογο οίχως αμoιβ~. τον ~xo του οεν θα συλλάβεις. ευγενικοι σαν επισκεπτες. μα να τ' αγγίξεις οεν μπορείς. Αυτά τα τρία μοιάζουν ακατανό- Ι Τ ου λ αχιστον να β' πεις τοι σο λ επτοt κι αποκρυφοι. Αυτός που αοειάζει οίχως εκπλ~ρωση. γου. "Τ' τη. 38 • (( .. Ο χρόνος ύπocρξής της εΙνocι η σΤΙΥμή». ** ((Η Γνώση είνocι εμπειΡίoc. το ~ης (( Ότocν θoc ξέρης πως πάντoc 4ερες κocι το ξεχνούσες . / ~ Ι . Αποπάνω οεν φωτίζει.. αποκάτω οεν σκιάζει. εικόνα χωρίς όψη.. Ποιος είναι ζωνται ι ι μεσα στη (:nωπη. υποχωρητικοί σαν πάγος που έλιωνε. Αόρατη μoρφ~. οισταχτικοί σα . μα που ειναι το προσωπο του.σοφούς κανείς οεν γνώρισε. θολοί σα λασπόνερα. Ιβάν Γκολλ.* Προσεχτικοί σα να οιαβαίναν ποταμό. Ψηλάψησε. ». ασύλληπτη νεφέλη και φευγάι .». ι 1: να παραμονευει ο κινσυνος. Ήτανε βλέ- αυτί.. Τ ο συναντας. ~ες κocι στpoφ~ 19... ocπλοί σocν άΥρocφο χocρτί». ι ι ι ι ιο ι.. 39 . ρω τ λ ενε ι ητα μα Ι~ / Ι αχνάρια τους . απλοί σαν άγραφο χαρτί. . Μείνε στον πανάρχαιο Λόγο για να νιώσεις το παρόν.. * «Δε σ' ocποκάλυψε η κocτocιyί~oc η φωνή σου ~εν ocνάβρυσε ocπ' το ~έντpo. ακο λ ου θ εις. Έρμocν Έσσε.εκινημα φτανει το νημα του Λ Ι 0- Ποιος είναι καθαρός μέσα στο ζόφο. οεν πρόκειται να σου φανερωθεΙ Στ~σε Τους παλιούς . ι το LOΙΟ πραγμα. ~εν έχει χρόνο.* άοειοι σαν πεοιάοα.** νος ι Α ποι ι ι κεινο το πα λ ι. Ρένος AπoστoλΙ~ης.

γνωΡL'ζ εL. εΠLστρεφεL στψ ΠΊ)γΊ) . 'Ο ΠΟLος του. Σεγκ Τσocν. ~ . Πρόκειτocι μά. κε.** ΕκεΙνος ζεL παντοηνά. . το Ί)μLOυργο. . ζ . γαλψεύω. ** ~ «Από ένoc ορισμένο σΎJμείo XOCL μετιf οεν υπά. .η ΟΊ)μLουΡγεLταL " γνωσΊ) 'Ο ΠΟLος σΤΊ) γα εLναL ψΊ). . γΙOCΤL χά. . PLσκεL το Λόγο. φωησΊ). . εL το Ο κόσμος οεν γνωρΙζεL τον καλύτερο ΟΟΊ)γό γLατΙ ακο- ' . 41 . κατανοεL.χντ. Δες XOCL στpoφ~ 40 23. « Π ισΤΎJ εινocι πocνω «Στον κόσμο του πρocγμocηκού εocυτός οεν υπOCρχει.ΠΡOC~ΎJ εμπι- Αφορισμοί. επιστpoφ~ πιoc. Ί) β .PΎJ σ' ocυτ~ν ocνocσocί­ νει». 'λ ' ~ . αφψεταL στο pL LXO.17 16 ΑοεLάζω από καθετΙ. Αν οεν εμΠLσ-tευτεΙς. LεταL λ' "Ο ωνονταL καL πεφτουν μπρος μου.λλο ocπό ε ocυτός».λλον γιoc εμπιστο­ σύνΎJ σε μιoc βocθύτεΡΎJ ocνocγκocιότψoc. .ρχει στoσύνΎJς ocπένocνη στο OCγνωστω). αποτρα Τ ' ουΤΊ) . . . / * « 'Α' ψησε τον νoc λ'Ψ ocτρε ει την Η' ρεμιoc. " κατανοεL.ρχει κocμιά. ~. Γιoc τον Αλocν ΓουOCτς. Τσαντόγια Ουπανισ. . ΚOCφκoc - * Δεν πρόκειτocι γιoc τυφλ~ πίσΤΎJ. γιocτί σ' ocυτ~ θ' OCΠΟΡΡΟφΎJθεί. κοσμος παραοεχεταL το εργο του. οεν πρόκεLταL να βρεLς εμΠLστοσύ­ νΊ). . ά. εκεLνον που τρεμεL Ί) πεΡL- " φΡονεL. * Ο συνετός φυλάεL τα λόγLα του καL ενεργεΙ Τότε ο . Αυτό το σΎJμείO πρέπει νoc φτocστεί». λου θ εL αυτον που θ αυμα'ζ' εL. 'ο ocπ ο oc πνευμocηΚΎJ οιocυγειoc . Δεν υπά.* Τ α μύΡLα πράγματα υ Ψ . " γιocη ocπ OCυΤΎJ γεννΎJ'θ ΎJ- . Φ. γυρευ- ' 'Ο ΠΟLος γυρευεL 'Δ ' β' Δ Ί)μLOυργο.

με το σεβα. " κα.L Ύ) Ύ)θLΚ~.18 19 'Ο τα.με α. κα. Ύ) γλLτώνα. εμφα. κα.L 'Λ' ο ογος. 'θ ' α.πλο[ σ~ν άγρα. ο'λ οuς.λοuμε ΤΎ) φL λ' α. UΠΟΚΡLσLα..λuτερα.νονες κα.ρμονLΚα.L όφελος θα.φο χα. * Χ" φορες ωΡLς κα. ε[να. 43 . Θ' ..ν OL σuγγενεLς οεν ~ ζ ouv α. . Ότα. uπάρχεL .- μωνοντα.σμό. Δ[χως εuφu·tα. * «Η γαρ σοφια του κοσμου τουτου μωρια παριχ τω .L OL α.ν ξα. κα.L Ύ) πο λ uμα.π' τοuς άρπα. γLα.uηα.ν λ Ύ)σμονLετα.βρ[σκα. ι ~ ------χ * Στψ αρχαία Κίνα οι υπουργοί ονομάζονταν «πιστοί υπηρέτες».το. Ας γ[νοuμε α. γ'19.ρετές. 'Ο τα.L τοuς πρεσ β' uτεροuς.ν εκα. κα.L βuθωμένΎ) στο χάος. . ' .L Ύ) θ' LΚΎ) θ α.'θ εLα. 'Α' • εω εστι». .ρκούν χώρα.να.L ης πεΡLττες εΠL uμLες.νονες .ποβα. ** 42 Ι Ι Κορινθ.γες.L OL κα. 'Ομως οεν α. κuβερνούν o~θεν ΠLστο[ OL ΟLα. Εοώ ο Λάο Τσε φαίνεται να ειρωνευεται την υποκριτική χρησι­ μοποίηση αυτού του τίτλου.L πως σε'β οντα.ρτΙ** Ας πολLηκοΙ* . 'Ο τα. Ύ)τα. κα. θ' Αν έλεLπε Ύ) σοφLα.ν προβάλλοντα.­ ΠLστώσεLς. Δες σημείωση στροφής 15.νL'ζ οντα. α.

θος. * Η πω μεγά. TL ανΟ'Υ)σία να φοβά. 'Υ)λ(θLος εγώ! Ν IΧL. είμαL παρά.λ'Υ) χά. Από OL πολλοί γλεντουν στα παν'Υ)γUΡLα XIΧL Τ'Υ)ν ά.να. εγω αφε 'Υ)ς Ι .. Ενώ όμως ο Λόγος είνocι χοινός. 44 45 .λλΟL ELVIΧL φωστ~ρες XL ' μπροστα τους. Ι. ocχούγοντocς ΤΊ)ν). ι Τ Ί)ν ocνΟΙι. ΗΡOCχλειτος. ΗΡOCχλειτος. * Σ ΤΊ)ν ι ocρχ ocιoc ΚΙ I~ Ι * «ΣοφίΊ) ocλΊ)θέoc λέγειν χocι ποιείν χocτoc φύσιν επocιοντocς» (Σοφίoc ινoc Ί) εχπocιοευσΊ) περιελocμβocνε χocι ΤΊ) μocθΊ)σΊ) μεριχών χιλιoc8ων (!) χocνόνων εθιμοτυπίocς. αυτον υπαρχεL ενα νΟ'Υ)μα.ραχος σαν το νLO­ γένν'Υ)ΤΟ που 8ε χασκογελά.* πα Ι ψαL γαλ'Υ)νLος σα φουσκω- Ι μενο πε αγος. «Διο 8ει έπεσθocι τω χοινώ' ξυνός γocρ ο χοινός του λόγου " 8' εόντος ξυνού ζώουσιν οι πολλοί ως ι8ίocν έχοντες φρόνησιν» (Γι' ocυτό πρέπει ν' ocχολουθούμε τον χοινό Λόγο. . Πόσο απέχεL το καλό ~π' το κακό.μαL ό. υπαρχεL EXEL Ι τοσο βά.ρ'Υ) ELVIΧL ν' ακολουθείς το Λόγο. .ντων. Με το Λόγο. γιocτί το χοινό είνocι συμπocντιχό. ** Μόνο εγώ μένω ατά.λλΟL είν' εΠLτ~8εLOL.Ί) ι " ι μεγoc'λ ο φocγοποη.λ'Υ) μά. 'Ελιοτ _ ~~~~~~~~ ** Σ τoc πocνΊ)γυριoc ι ι ι του βο8ιουι χocι ocχολουθούσε γινοτocν Ί) θ υσιoc είνocι νoc λέγεις την ocλ~θειoc χocι νoc πρocττεις σύμφωνoc με ΤΊ) φύσΊ). Ι Ι ~ ξ Ι 'Ε'.ξε­ νος γLατί με τρέφεL 'Υ) μεγά. Σ.20 21 OL στείρες γνώσεLς φέρνουν έγνΟLες. γιορτocζocν τον έρωτoc χocι την ocνθοφορίoc.. Ι ΕΙ Ι λ' Ι μLα OucrLIΧ.crL λ LIΧ ως τα τωρα τ ονομα του οεν εχασΤ'Υ)κε. Τ. οι πολλοί ζουν σoc νoc έχουν μιoc 8ιχ~ τους φρόνησΊ)). ΕκεΙ θα βρεLς το γν~σω XIΧL το αλ'Υ)θLνό.νΟLξ'Υ) στους κήπους. σαν τον αγερα που 8ε λέεL να πά. «ΓνώσΊ) των λέξεων χocι ocyvoLoc του Λόγου». Ι Ολο Πόσο 8LαφέρεL το VIΧL απ' το όΧL. γνωρίζω Τψ αρχ~ των πά. Πώς τα καταφέρνω. .ψεL! OL ά.. . Έχω χαζέψεL εντελώς! OL ά.η φοβοuνταL OL . Μόνος γυρνώ σα να μψ έχω μία. LVIΧL σκοτεLνος XIΧL σLωπ'Υ) ος μα αλλΟL! Ι / ομως σ λ Ι 'λ ΕΙ Ι Ι Ι . ξ εφευγεL.

ν uποχώρεL YLOC να. .22 23 Γείρε να... 'Α' του φυσΎJ. 'Ο ΠΟLος OL πα. Ψαλμοί ΡΙΊ)' * «-Γδύνου!». ο ~λιoς νύχτα με ΤΊ) νύχτα. «Η τέλεια οόός: Δες σΊ)μείωσΊ) στρoφ~ς 17. νός οεν ΟLα.. 'Αοεως ' .uτολογεί XOCL ξεχωρίζεL.νημά.υτο ο συνετος κρα. προτου χα. έλεγα. Η θύελλα.. γεμOCΤΊ) γέλιο». γεμOCΤΊ) όιασκέόασΊ).ντα. γεμOCΤΊ) λύΠΊ).Lνόμενα.κο λ ου θ' το EL Λ'ογο ..ν γυλ ου θ εLς α. φου ΟLπον γΎJ XL ουρα. ~ α. EUYEVLXOC. Γ L" .L μ "ζ α. εμΠLστοσu- νΎJ· ** *Η ίόια Ί) εμπειρία του τάο είναι ένα βύθισμα στο ρεύμα ΤΊ)ς ζω~ς. Τ ' 'Α' λ ' α. έχεLς λίγα.κολουθείς το Λόγο. EL ε ΎJμα.L Τ α. λ" Lος.μο. ΛύγLζε XOCL μένε ίσως. XOCL ΎJ νερoπoντ~ . ELVOCL χα.L φuσLΚά.ν " ΤΎJ φυσΎJ.με- Ότα.νου. . φα.L XOCL οεν φL­ α. ΠοίΊ)μα χOCικου του Γκετσούν­ το (140ς αι.μεL'β EL. ουόέν μένει» (Τ α πOCντα κυλούν και τίποτα όε μένει).χετα. . EUYEVLXάo σε Οέχετα.νL EL . Αν θ α. προτυπο του ο ά.Lωνίζοuν τα. MYLOC είνα. ι α.. Π OLOCVOU' θ'λ ' . Ότα. το κα. ELV . εLσα.φέρεL ' 'Ε να.UΧLέτα. «ΠOCροικος εγώ ειμί εν ΤΊ) γ1»>. ΎJς γΎJς XOCL τ ουρα. OCχρωμΊ) όιανOΊ)ΤΙΚ~.ν α. τοσο κα.υτον.στίσεLς.. σα. λίγα. οεν συνα. \ μια βαρετ~. ΗρOCκλειτος. λοναεΙ νος. Γείρε VJ1. θ' ΎJ μερα. θα. ** Δεν προβά. υτος που εχα.λLΟΙ Είχα. του XOCL α.Ενάριθμα.νθρωπος.φα.ρκεΤΎJ. σε α. πώς να. * 'Ο σο πα. τε λ' εLωνοuν.υτο. προφυλα.ντέχεL. Έχε πολλά.τα..L π λ' ΎJΡΎJς. λυτρωθείς. ενωνετα.σε το Λ" ογο EL ΤΎJν .LνοuργLος.τα. .ντα. ωφελΎJθείς.L.κο Ι . το φεγγOCρι». ΑλλOC και Ί) ταo'ίκ~ φιλοσοφία όεν συνιστOC τψ προσκόλ­ λΊ)σΊ) σε στατικές μορφές και σε γεγονότα ~ πρOCγματα.λλετα. Έρμαν Έσσε. XOCL θα. θεωΡΊ)ΤΙΚ~ ενόΤΊ)τα. 'Ο EUYEVLXOCΙ ~" ποως οεν eXEL ΠLσΤΎJ 'ζ σε α. προφυλαχτείς. Είναι Ί) ίόια Ί) ζω~. Δεν πεΡLα. " «ΠOCντα χωρεί. ρεuεLς το χα.χτείς.).εL γερα. ** 46 19. το κόσμου όλου. Δεν κα. 'Ο τα.νε οίκω: λΎ) θ LVΎJ' α. «Η ενόΤΊ)τα που σέβομαι πίσω από ΤΊ)ν πολλαπλόΤΊ)τα όεν είναι ** ούτε παρελθόν ούτε παρόν ούτε μέλλον αυγ~ με ΤΊ)ν αυγ~.ξία.* XL όμως είνα. . 47 .L uπόοεL­ γμα.L ΤΎjV α. Ηρακλής ΑποστολίόΊ)ς . Δεν α.

αυτα Υ' παρχουν ' θ εωρω . Τ ο θ εωρω"λ μεγα ο )(L . . παντα. τεσσερα μεγα'λ' α πραγματα. β' αρος. ( . του. ενε οη απ ' )( ό σμος. αυτ ό ς μεγα 'Ε να απ ' . αυτο και τα αποφευγουν. '" ειναι περιττ'Υ) τροφ'Υ) κι αΧΡ'Υ)στο . Ο άνθρωπος ακολουθεΙ Τ'Υ) γ'Υ). ο άνθρωπος* εΙναι κι 'λ ος.r. Υ " παρχει ~ . . οη μακραινει . καη απροσοιοριστο. Ηράκλειτος. . «Πυρ αείζωον».. 'Οποιος καυχιέται όεν όιαρκεΙ Για εκεΙνους που ακολουθοόν το Λόγο τοότα . 'θ αυτο γενν'Υ) 'Υ)κε ο . 'Αλλωστε είναι προϋπόθεση για την απογείωση .24 25 ΕκεΙνος που σΤ'Υ)ρΙζεται στψ άκρ'Υ) των όαχτόλων όεν καταφέρνει να σταθεΙ* ΕκεΙνος που βαόΙζει με μεγάλ'Υ) όρασκελιά σόντομα θα κουραστεΙ 'Οποιος προβάλλε­ ται όεν λάμπει. μόνο κα. τον αν θ ρωπο. * Η γείωση είναι για τον άνθρωπο του τάο μια απαραίτ"ψη εκλο­ γ~. 48 . ουρανοό. 'Υ) γ'Υ) τον ουρανό.ι αμετάβλ'Υ)ΤΟ κι- . 'Οποιος κομπάζει όεν έχει αξΙα. ΟΛ' . 'Οποιος περιαυτολογεΙ όεν ακοόγεται. ο ουρα­ '. . 'Υ) γ'Υ) εΙναι μεγάλ'Υ). ' ογος ειναι μεγα'λ ος. πα λ ' ιοτερο Τ'Υ)ς γ'Υ)ς και τ .** '" Κυριολεκτικά «ο ολοκληρωμένος άνθρωπος» (το σχετικό ιοεό­ γραμμα παριστάνει έναν άνθρωπο με εκτεταμένα χέρια και πό­ Βια). •• «Ψυχ~ς εστί λόγος εαυτόν αuξων» (Στην Ψυχ~ αν~κει ο Λόγος που αυξάνει από τον εαυτό του). "λ' που σ'Υ)μαινει οη κυ α. ετσι το λ'εμε Λ'ογο. Δ εν ξ ερω τ " ονομα. επιστρεφει . . γι .Ιός το Λόγο. ο ουρανος It(ναι μεγάλος. ΣιωΠ'Υ)λό και άόειο. ~ Λ" νlt ται γυρω αοιακοπα. Ο Λόγος ακολουθεΙ Τ'Υ) φόσ'Υ) του.. Ηράκλειτος. 49 . .

μελεΙ Aυτ~ εΙνα. 'λ α. Αν λεΙΨε~ ο σεβα. Ο. του.~ YJ () . 50 ε λ οι- '" .θ'f)Τ~.γμα. φερετα.σε~ Τ'f)ν α.γμένος . .α. 1:' ' . στα. πα.θετΙ φρoντΙζε~. κα. το μα.στορα.ς οεν κα.ρα. Μ' ενε~ α.σΧ'f)μ~α.λός λoγ~στ~ς 8εν κάνε~ πράξε~ς. . μ'f) κάνοντα. τΙποτα.ν'f)μενο. 51 . * Σχόλιο τοu τoιo'ίστ~ rouIfvyx Πι (226-249 μ. Ο κα. Το κα.ξ~8ευτ~ς. ωστε πως τψ . οιuτοuς ποu "Ε τσι μετοικινοuντοιι.νε~ κομπους.26 Το βα.υτό ο συνετός τα. .- ζι:τα.νεΙς " ~" .υτoκυρ~α.κα.. ενα.. θ' στα. νοι μπε~.λός τα.Χ.σκε~ τον π λ"'" α.λός oμ~­ ). μα.ρχεΙ Τ'f) 8ράσ'f). Η τελεuτοιιοι ι ει με τον κοι λ'uτερο τροπο τ-η σχέσ-η aοισκocλοu κοιι μoιθ-ητ~.~.λ~ν'f) κυρ~α.λός φύλα.ρύ εΙνα. . .των να. Αuτοί ποu οεν μετοικινούντοιι.LOς εΙνα.ηα.γυρνα.ς 8εν κλε~8ώνε~.~ . Η γα.φ~νε~ χνάρ~α. . 8εν μπορεΙ κα.ρα.~α.ρα. . στα. 8εν α. ~ " μπoρε~ ο ΟΟ'f)γος μυρ~ων .~ σα.~ επ~πo α.ξ~8εύε~ όλ'f) μέρα.τα. ι. Αυτό εΙνα. σuνο ψ'ζ . . το β" oιpu εινοιι -η β' οισ-η τοu φρού κοιι -η -ηρεμίοι είνοιι -η ούνοιμ-η ποu ελέγχει τ-η βιοισύνψ>.~ 'f) φροντΙ8α. Το μικρό οεν μπορεί νοι μετριάσει το μεγάλο.~ σύγχυσ'f) μεγάλ'f).~ το μυσηκό. σoφ~α. σοφος o~oα. μα. Ο κα.νω σ α.): «Το ελοιφρύ οεν μπορεί νοι uποβοιστ~ξει το βοιρύ. 8εν πα.σμός προς το 8άσκα.ς 8~άκρ~σ'f).YJ't'~ς 8εν φλυα.χος μπρο- "Αλλ' α.η 3ίσε~ 8εν ξε8ένε~. του.ρεΙ Ο κα.τα.ρχ~α. 'ζ . Γ~' α. λ ος μα. Ι Αuτ-η -η στροφ-η οιποιρτι ετοιι κuριως οιπο ποιροιμιες κι επιγροιμ- " ποιροιγροιφο<.~ 27 'f) ρΙζα. του.* . ελέγχοuν . του κα. .ρμα.να. • Ο συνετός βΟ'f)θάε~ τον κα. μα. στψ oμoρφ~α.υτον εργα. γ~α.φρού. πρα.. γενν~έτα.ν τον ξερ~ζωμένo. μοιτοι. Ο τα. Ο κα.λο κα. εχε~ χα. του ελα. Ο κα. .~~. Ο επ~πόλα.θένα.. μα.

θ" λ' α χεις χαΡ1) περισσ1) οπως ο απε εΚ1)- . Μπορεί να αναπτυχθεί σύμφωνα με Τ"l) φύσ"l) του. 'Ε τσι α'λλ' οτε Π1)γαινεις . χαΡ1) και " τος κορμος: " 'λλ" μπρος κι α οτε μενεις πισω. Μάθε τ-ην αξία σου και μείνε ταπεινός. Τζελαλεντίν ελ Ρουμί (1207-1273). ακολουθεί το ' Α υτος ' μο. ξ αναγυρνα . 52 • Σχόλιο του ΓουOCνΥΚ Πι: «Καθετί έχει τ"l) ~ική του φύσ"l). . . πότε βαριανασαίνεις. Τ1) μια σηγμ~ είσαι ουνατός.* θ 1)λ υκο' ρυ θ" έχει αιώνια χάρ1) σαν το νLOγένν1)ΤΟ μωρό. αποτυ- αγγι'ζ ουν το χα λ" ουν. τ-ην άλλ1) αΟύναμος. αλλOC όχι ενOCντια σ' αυτή».~ του κοσμου. χει. οσOL το κρατουν το χανουν. 'r" ι . το ται . Τ1)ν αλαζονεία. 53 . μ1) το αγγι εις. . . .~. ~ . '\ * «Δύο καλOCμια πίνουν από το ί~ιo νερό.29 28 'Ο ΠOLος 'Οποιος γνωρίζει τ-ην ανopικ~ του φύσ1). γνωρι'ζ ει το φανταχτερο α λλ' α υιο θ ετει το α θ' εατο. * "λλ Κ1)Τ1)ς κι α οτε νΙΚ1)μενος. αυτο ο συνετος αποφευ- γει τις υπερβολές. σOL ' 'Ο συνετος οταν πε λ εΚ1) θ' ει γινεται σκευ1). γινεται κανα'λ ι του συμπαντος. Γίνε 1) κοιλάοα . 'ξ "Ο κοσμος ειναι ιερο οοχειο. 'θ" να καταΚΤ1)σει Πότε αναπνέεις απαλά. γινε- . τ' OCλλο είναι ζαχαροκάλαμο». 'Οποιος ' . ι τα ΧΡ1)σψοποιει μα οεν τα εχει αναγΚ1). του κοσμου και . λ ' ειπει 1) . Το ένα είναι κούφιο. τα άκρα. 'Αλλοτε νι- στο απεφο. μετρο Ο 'θ' υμει τον κοσμο επι . οεν τον εγκατα .

α. Δ' εν ειναι εργα λ' εια συνετου. ηποτα οεν αψηνει ορ " Γ ι.31 30 M~νυσε στους άρχοντες να παpατ~σoυνε τα όπλα! Η * βία φέρνει μονάχα βία. Εκείνος που ΤΎ)ρεί το τ . εργο σου κι . Σ το " περασμα του ο Ι . ΤΎ)V άλλΎ) εκείνος που απέχει. Κ' αμε το . * Σύνεργα τρόμου είναι τα όπλα. '>' ' 'θ Lo . περηφανος στρατος .η ''>'' αυτο καμε Ο. Έτσι ο πόλεμος μοιάζει ΚΎ)δεία. . 55 . Υ" '>" θ' ι παρχουν ουο εσεις: ΤΎ)ς χαρας και ΤΎ)ς εφΎ)VΎ)ς Ύ) αρι- ε ει να οιαΤΎ)ρει παει 'Ο ποιος θ'λ '" ' ΤΎ) ' ' 'ουναμΎ).. βρίσκει σύντομο στεp~. απεχ θ' ανεται. Αν δεν μπορείς να τ' αποφύγεις. ΣΤΎ) νίΚΎ) αρμόζουν μοναχά πένθιμες τελετές . ΤΎ) δεξιά διαλέγει ο πoλεμιστ~ς. . νικο. αποφευγε ΤΎ) β'ια. .. ΘλίψΎ) και δάκρυα τέλος. τουλάχιστο μΎ) τα ημάς! Με το να δοξάζεις μία νίΚΎ). θριαμβολογείς για ένα φο- . όπως κocι στψ επόμενΊJ ocνocπτύσσοντocι οι φιλειρψικές ocπόψεις του Λάο Τ σε γιoc τη διοίκφη κocι ΤΊJ διευθέ­ τφη των διocφορών.. κοιι ποιο εινοιι εμ β'λ ο ιμο.η καμεις oLχως πεΡΎ)φανια. * Σ' ocυτ~ ΤΊJ στρoφ~. 'Οποιος ανηβαίνει στο Λόγο. Αγκάθια ξεφυτρώνουν στα . αν- ' Α ογο θρώπου.. '>' στρατοπεοα. 'Κ" αμε Ο. 54 * Aυτ~ η στρoφ~ συμπεριλocμβάνει πιθocνώς κocι μετοιγενέστερο κι­ νεζικό σχόλιο οιλλά δεν είνοιι γνωστό ποιο μέρος oιν~κει στο οιυ- θ εντικο" κειμενο . του πολέμου και ΤΎ)ς θλίψΎ)ς Ύ) δεξιά. . ακολουθούν το σκοτωμό.. ''>''1:' ειναι φυσικο και μΎ) γυρευεις οο<. . ' " ενανηα στο Λόγο.

θ'λ 'Ο ΠΟLος μενεL ' ε YjcrYj. νLκα ουνατος. α ε κομ- 'Ο ΠΟLος απ λ' α ζ εL 'Ο ΠΟLος θ'εσΥ) του ' εΠLμενεL . γΥ) XL ουρανος 'θ' ανεοωαν '" " μLα γλύκα. 'Οποως γνωΡLζεL τους άλλους έχεL aLάνΟLα. μάτι απέΚΤYjσε όνομα. Χocλίλ ΓκιμπρOCν. Δελφικό επίγΡocμμoc.. σΤΥ) εχεL 'Ο μως ' . το Θε·ίκό. 'Ο ποως αρκεLταL "λ' εLναL π ουσLος. Καφός λΟLπόν να σταματ~σεLς . του εLναL πανLσχυΡος. " . * ιιΓνώθι σocυτόν». τους α'λλ ους εLναL ' " "Ο ΠOLος νLκα' τον εαυτο. . τον καφο του εχεL μαΚΡLα'ζ ωYj. Αν OL άρχοντες τον ΧΡYjσψοποωύσαν. τος. . που πρέπει voc τιμocτocι σιωπηλOC». IIMovocxoc ότocν χOCνεστε στον πιο μικρό σocς εocυτό. Το Βιβλίο των Αλλαγών. * «Η ιιΕοιζησOCμψ εμεωυτόνιι (Ανocζ~τφoc τον εocυτό μου). αντεχεL. 'Κ'θ αυτο το κουτσουρο εγLνε κομματια. . το Ανεζιχνίocστο. ο κόσμος θα ~ταν aLκαως aLχως εξαναγκα- . τα pUCXXLCX. . ο'λ OL θ α τους εLχαν " ΠLστYj. τον τεμαΧLσμο .* . ΗρOCκλει­ υπέρτocτη σημocσίoc του τά0 είνocι το Πνεύμoc. ο παντοτινος οεν εχεL ονομα. σμο. Ι Κινγχ. 'Ο ΠOLος γνωΡL'ζ εL τον εαυτο"λ του εχεL α Yj θ' LνYj σοφLα. " " 33 . Ο Λόγος εLναL το ποτάμL όπου κυλούν OL χεLμαΡΡΟL XCXL .32 ' Ο Λ ογος . ocνocζητocτε τον ουρocνό που ονομOCζετε Θεό». * Ε'LναL σαν και / '~I ποω παρακατιανο κουτσουρο: κανεLς οεν προκεLταL να του ζ-ητ~σεL υπoταγ~. 'Οποως . 56 57 ..

ποτέ ~εν τα εγκαταλεΙπεL..ουσLαζ EL. Μ π. * * «Θεός πάσι σόνεστιν». "β ΤΎJν αμopφΎJ ELKOVΙX μπορεL ΠLα αφο α . Τσουάνγκ Τσε. αΡLστεΡα. .: . 00 'Υ)σετocι υμιν. LVΙXL αραγε τοσο μεγα ος. Ε" 'λ <-.:' XEL. μυΡLα τοσα πραγματα. τοσο OE<-.34 Π αντου' Ι . «Η ουσίoc του τάο είνocι το κέντρο που γόρω του περιστρέφετocι ο κόκλος των ocένocων μετocλλocγών». α ο ογος. Χ αpΎJ σ κυ 35 λ' Λ' '~1. " φαLνεταL μΎJσαμLνος ~'λλ'" α α σ αυτον . 1. . Δ εν απαLτεL. \ 58 Θ' "εος». Γέψς. Ό.. ζ'7. το κα θ" 1. Δεν προβάλλεταL. .* ταν ομως τον ανα- ζΎJτ~σεLς. 'Υ)τειτε κocι ευΡ'Υ)σετε.: . 59 . κocι ocνοιγήσετocι υμίν». εμ_ πειΡίoc εκστocτικής θεώσεως ή συνιχρπΙΧγής.η ~ΎJμωυpγεΙ ~εν το κατέ- ' ~ . εκει υπocρχει ο ** ' «Α ιτειτε. . Μocτθ. κocι ~ θ' 'ζ' . να τον ακουσεLς. . Πόσο απρόσLτος μΟLάζεL ο Λόγος! Πού να τον ~εLς. εμφανΙζεταL XΙXL ΎJ ΧP~σΎJ ~εν τον εξαντλεΙ** * «Ε" " " ~ κει οπου οεν υπocρχει τιποτoc. "Ο' να τον γευτεLς.. Ε' λ' LVΙXL ασφα ΎJς XΙXL ΎJσυχoς. να ΠΟΡευτεL. 'Ο ΠΟLOς . .LΙX οσο " αυτον υπαρχουνε τα KL . YL' αυτό ELVΙXL αλΎJθLνά μεγάλος. Τ ρεφεL XΙXL σLαΤΎJΡεL εη χωΡLς να το ε<-.~ EXEL oEL . Ο υ. Αλεξocνορινό γνωστικό ocπόφθεγμoc. . 'f. ΣΤΎJ μOυσLΚ~ XΙXL το καλό φα·t κοντοστέκεταL ο ~Lαβά­ ΤΎJς.αναγυρνουν τα μυΡLα οντα. κρουετε.

37 36 Ο Λόγος μένε~ ocτocρocχος* χ~ όλoc τoc χocτoρθώνε~. " ocμορφο εχε~νo χουτσουρο θ' oc εσ β YJVE Ότocν λείΨε~ YJ μoρφ~ χocνετoc~ YJ επ~θυμίoc. γνωρίζε~ πως το ocπoc λ ο χoc~ το ocσυνocμο ν~χoυν το συνocτο χoc~ το σχλYJρό. Eξocσθενίζε~ . .ιχι στις στροφές 40.* ' ~.'Y) του ΤσουάνΥχ. μoc ο χόσμος γ~oc νoc φυλocχτεί πρέπε~ νoc θocΨε~ τoc όπλoc του στο \ \ * Τάο τσανγκ ου ουέι: Το τάο 8εν οριχ. Τσε. . .. οεν πlχρεμβlΧίνει. Π ocνω Αόε~ocζε~ το γεμOCτο. Ένoc ψocρ~ γ~oc νoc φυλocχτεί μένε~ στoc βocθ~oc VEpoc. 61 . εστεχε. 'Οποως ocυτoc χocτocνοεί. 43 χ. ..τί­ μ'Y)~ του Λάο Τ σε ΥΙΙΧ Τ'Υ)ν lχπlχλότ'Υ)τlΧ.~. Αν o~ ocνθρωπOL τον ΧΡYJσΨΟΠOLούσocν θ' ocλλocζε το χocθετΙ Λέμε πως μocζεύε~ ό. ocυτο που ι YJτocν ~ 'Π' συνocτο.ιχι 76 εχ. όπως χ. 60 χoc'θ ε επ~θυμίoc.η ~τocν ocπλωμένο. εφτε~ . εχε~νo που .φράζετιχι 'Υ) εχ. "'''' Aυτ~ 'Υ) φράσ'Υ) θεωρείτιχι πως είνιχι μεΤIΧΥενέστερ'Υ) πρoσθ~χ. Τότε στον ocνθρωπο YJ γocλ~νY) βocσ~λεύε~ χoc~ στον χόσμο YJ ELp~VYJ. ** '" Ε8ώ.

στροφές 38-81 Απόδοση κocι σχόλιoc Η στροφή 38 σε κινεζική Υριχφή. 63 .ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Τε Κινγκ.

Έρμαν Έσσε.η προσπα θ ει. όταν ο Λόγος ξεχαστε[ προβάλλει Ί) αρετ~. 65 .ι ΕΙιναι η σοφια Ι Λ Ι λ αιβ εις και να ωφε λ η θ εις απ του αο τα Τσε που καταφρονούσε τις αρετές και τα καλOC έργα)). 'λ α θ ωνει Ο. πωνεται και πει'θ ει με ΤΊ) β'ια .. Η ~" ειναι το στο λ" Loεα ισμενο ρουχο της α λ'θ' Ί) ειας. «Δεν πρόκειται για μια εξωτερική αλήθεια που μπορείς να και .. αυτη. Γ ι" " . Ί) αγάΠΊ) όχι. όταν χαθε[ κι . Καμπίρ ** (1440-1518). . Αυτός που ξέρει πολ­ λά κάνει τον καλό. Ί) αρχ~ ΤΊ)ς σύγχυσΊ)ς. Ο συνετός κατορ" 'Α' " Ι . θ'λ ε ει ' τον καρπο κι όχι το άνθος. Παραμερ[ζει το ένα και όιαλέγει το άλλο. υτος που οειχνει εναρετος ο τα προσπαθε[ μα τ[ποτα όεν κατορθώνει. αυτο ο συνετος γυρευει ΤΊ)ν ουσια. Η Ί)θικ~ μπο­ ρε[ να έχει κ[νΊ)τρα. 'Σ το τε'λ' αυΤΊ) κυριαρχει'θ Ί) Ί) ΙΚΊ). όταν Ί) αρετ~ χαθε[ μένει Ί) καλοσύνΊ). μα όταν όεν τον βλέπουν ανασκουμ- . Πράγμαη. ος μενει ο τυπος που ε[ναι το ένόυμα ΤΊ)ς π[σΤΊ)ς.** * «Αληθινή αρετή είναι το να μη χ-OCνει κανείς την Ενθύμηση ούτε στιγμή)).38 Η φυσικ~ αρετ~ όεν προβάλλεται και ε[ναι αληθιν~. ενα Ψ'εμα όΊ)λαό~.* Όταν προβάλλεται ε[ναι μΊ)όαμιν~.

'Υ) ευφο- λ Ι~ ι κ~ν'Y)σ'Y) του ι ω'Υ) των μυp~ων οντων. 'Υ) ζ ι ι ι ΑΙ Ι Ι ογου ε~νoc~ επ~στpoφ'Y). Νοβάλις. Εμίλ Ντυρκάιμ. ι ι ι Ιζ ocυτο 'Υ) τocπε~νoτ'Y)ΤOC ε~νoc~ 'Υ) p~ oc Τ'Υ)ς μεγoc λ ι οσυν'Υ)ς. γ~ocη ενoc ocμoc<-.θΡOLσμoc των εξOCΡΤ'Υ)μά. Ηράκλει­ τος. Ουο. Α Ι ~ υτο σεν προ- Ιλθ Ι Ι 'Υ) ε ocπο τ~πoτoc.** ι λ λ νoc ocμπε~ς σocν πο υημο Μ 'Υ) γυpευε~ς νoc βροντά. είνοιι κάτι οιοιφορετικό.θε~oc θoc κλών~ζε Τ'Υ) γ'Υ).* Ο Ι τροπος του ocπocλός. το πνεύμoc θoc φθεφότocν.~OC σεν εκτψocτoc~. Χωρ(ς o~ocύγε~oc ο ουρocνός θoc χώp~ζε στoc Ι Ι Ι λθ μυp~oc πρocγμocτoc ΠΡΟ'Υ) Ι Ι ocν ocπο κocη. 66 * «Πού Π1jΥοιίνουμε. Ι i Η μεγoc λ υτερ'Υ) OC<-. o~ ocφέντες ι θ oc 'Υ)σocν ε~ ι Τ'Υ)ΤOC τους λ ι ι ικp~νε~ς μονocχoc ocν ομο λ ι ~ ι ογουσocν Τψ ocνoc<-. ένoc πε θ ocμενο ι r' ~ π λ ι ι ι ι ocσμoc. Ι Ι Ι~ ι πετρocoL.των ι ~Ι ~ ι ι ι Ι~ ι του.p~. είνοιι σοφό νοι oμoλoy~σετε πως τοι πάντοι είνοιι ένοι). όπως το χocμ'Υ)λό ε(νoc~ θεμέλιο του υψ'Υ)λού.. Τ'Υ)ς γ'Υ)ς.39 40 Όλoc oφε(λoντoc~ στο Ένoc*: 'Υ) o~ocύγε~oc τ' ουρocνού.ooc. μoc ουτε * «Ουκ εμού οιλλά του λόΥου οικούσοιντοις ομολΟΥείν σοφόν έστιν εν πάντοι είνοιι» (Όχι εμένοι οιλλά το ΛόΥΟ οιφού οικούσετε. Η ocστά.η πocρocπά. ενocς εκτoπ~σμενoς ocρχοντocς. 'Υ) κυp~ocpχ~oc Τ oc του ocνθρώπου. 'Υ) συνocμ'Υ) του πνευμocτος.. 67 .~ ε~νoc~ κά. κοιι οι ιοιότψές Τ1jς οιοιφέρουν οιπό τις ιοιότψες των μερών που Τψ οιποτελούν». ** «Η ολόΤ1jΤΟΙ οεν τοιυτίζετοιι με το άθροισμοι των μερών Τ1jς.νω ocπ' το ά.ς σocν ocκocτέργocστο λ~θά.γον'Υ) κo~λά. 'Υ) στoc ι θ εροτ'Υ)ΤOC ι p~oc Τ'Υ)ς κo~ ~Ι Η ι OCσocς. Χωρ(ς Τ'Υ) ούνocμ'Υ). T~ ocξ(ζε~ μ~oc ά.LO- . Πάντοι προς το οικό μοις σπίτι».

Ο Λόγος κρύβεται και όνομα 8εν έχει. ωσπου γεννΎJσε τα μυρια πραγματα. σ "λ " . " 'Ολ λ' ι θ ι ι ι Λ ' μα ΎJΤΎJς οταν ακουσει για το ογο. 69 . 68 ' *** ιιocυλ'Υ) αναπνοή»: Η ενέργεια τσι.* Το ' ι" κα λ υτερο αγγειο αργει πολυ για να φτιαχτεΙ Η πιο τει.σκω. σματα σερνουν τον ισκιο πισω τους και οεχονται το φως μια τον ακολου θ ειι και μια τον 'Α'''''' .ΧΤΎJκα ΟιΟά. ΚορOCνι. . μο τε'λ ος.εχει γωνιες»: 'Η αλη'θ εια ~εν έχει όρια ιι Τ ο τε'λ ειο τετραγωνο οεν ~εν ορίζεται.ΠΎJς φαίνεται πενιχρή. ~.42 41 ' Ι Ι ι ζ ευγαρι. πιο μεγα'λ ΎJ αρεΤΎJι ειναι σαν αοεια πε8ιά. Η απόλυΤΎJ αγνόΤΎJτα μοιά. Η καθαρή αλήθεια μοιά. ' ~. Α υτο" ειναι σπου8αία μουσική 8ύσκολα εκτψά. Το τέλειο τετρά. ειναι 'Υ) μοναοικ'Υ) ο ο το κειμενο οπου εμψιχνι'ζ ονται οι οροι '" γιν και γΙιΧνγκ.ζει με στίγμα.ο. Μά. Η 8ύναμΎJ ΤΎJς αγά.θε το: ΎJ πρόσθεσΎJ αφαιρεί και ΎJ αφαίρεσΎJ προσθέ­ "Ι α ΎJ ινος αρχοντας ειναι τετοιος ..ζει παραμύθι. μοιά. σΤΎJν αυ . ~εν μπαίνει σε χOCΡΤ'Υ).γωνο 8εν έχει γωνιές.χα ένας Το λαμπρό μονοπά.χος τρέφει και oλoκλΎJρώνει καθετΙ * ιιΕίμαι 'Ενας και θέλω να γίνω πολλοί».τι oι8ά. ι εικονα οεν εχει σΧΎJμα.* ι .Ι α τα π α- ~. Τ ουτ'Υ) ' 'Υ) στροψ'Υ)' . λ ΎJ αναπνOΎJ· ' *** κες Ποιος θέλει να είναι φτωχός και ανάξιος. 8είχνει τραι Η ι I~ χυ. απο. μπροστα..ισκιου-γιν με το ψως-γΙιΧνγκ. επιπο'λ αιος οταν ακουσει για το Λόγο.ται. ι ι I~ ειναι ενας αλλ αι εγινε επειτα τριαοα.. ** Ε ναλλαγ'Υ)' του . Οι Λ ογος . τον ακοΟ συνετος λουθεί σΤΎJν πρά. Ο βίαιος θα έχει σύντο. ~ .ξΎJ με συνέπεια. Ο μέσος μαθΎJτής όταν ι ακουσει για το Λ' ογο. Η oμoρφότεΡΎJ .ζει να επιστρέ­ λ θ ' . 'Ο. Μονά. τον περιγελα.τι γνωρι'ζ ω. Μονά. . ** υτες οι ουο ουναμεις γινονται αρμονι- ι Ο ι ι χανει. Αυτός ο καγχασμός είναι αναπόφευκτος. είναι ομαλό αλλά.8α.τι φαίνεται θολό. φει μα ΠΎJγαίνει εμπρός.

νοουν. οεν -. χα. / . μocθΎJμα.πα.ΧLσΤΟL χα.)). χα.τα.ποτε π ΎJpω- ' . '" / / / / Σ" IΧUΤΎj ΤΎj σΤΡOψΎj σuνo Ψ/ζ ι ετιχι κιχ θ ΙΧΡΙΧ Ύj ψι λ οσοψιιχ ΤΎjς ΠΡIXOΤΎj- * «π 010 ΎjτlXν / το ονομιχ . XOCL το α. μοφα.Υμα. πλoύΤΎJ 'Τ ο α. τιχς ΤΟΙ) ΛOCο Τσε. θ α. σου ΎJ ΤΎJ ζ' ωΎJ σου.L. το συμπα.Υμα. α. Υ λ LτωνεL τους . ' 'Ο σα. . . πεΡLσσοτεΡα. 'Γ" α. πεΡLσσοτεΡα.L ολέθρLO. τοσα.)).ΠΟΥΟΎJτευετα. Ζ ερωΤΎjμlX εν. χLνουνους.στο εΡΥΟ ε α. / σου προτοΙ)/ β ιχψτιστεις. ** « Ο uxt/ Ύj Ψ UXΎj.L. ' Τ Lθ εωρεLς α.ΡχεLτα. .ηχα. Η "λ' τσLΥχουνLα. 'Ο 'O~' ΠΟLOς .πεΡνα. νετα.σμα. στον χοσμο υπεΡνLχα. χpα. α. i .τα. ζ'ψ' ε εLς.τα.υτο Υνωσχ λ ΎJpo. π λ ειον / εστι/ ΤΎjς ΤΡOψΎjς / κlχι το σωμιχ . ~. στ'25.Υες. . λ οτερο πρα. . Τ" ονομα. . το σώμα. " πρα. 1) .ς. ποτε.Ι. ~. ' πο λ υημοτερο. f . ~ / τοι) ενοuμιχτος.. ' .~ ΠΟLOς α. β .L ' στα.σεLς. Μιχτθ.ξΙα.υ 'λ ο ΟLα. 70 71 .44 43 * Το . ΤΎJς α.. σου.ντεχεL. το ΠLΟ Τ α.* να. ΎJ το L ρΙζω την α.ρα.ξΙα. j ' λ' Lα. μα.** Πωο εΙνα.ΤΎJμα.EpEL ' Α υτος . Το οΙχως λόΥLα. Το .μα.

Η πλ1)ρόΤ1)ΤOC φocίνετocι ά. . όπως και σ' ιΧλλες τούτης της συλλoγ~ς.πλ1)στο! Γι' ocυτό ocν είσocι oλιγocpκ~ς θoc έχεις πocντoην~ χocρά. όμως οεν εξocντλεί- 'Οτocν ο κόσμος υπocκούει στο Λόγο.1) 1)ρε- . 72 * ι Οσο σημαντικ~ είναι για το ιΧτομο η αίσθηση του τιΧο. . ' ζ' γoc του πο λ εμου ωνουνε Τ1) χωρoc. το σύμπocν. .λμoc εΙνocι 1) ocπλ1)στΙoc. Τ' ' 1). τocχύποοoc ά.Οειoc. μoc 1) χp~σ1) οεν Τ1) φθεί­ ρει. ιΧλλο τόσο θα μπορούσε να είναι σημαντικ~ και για ευρύτερες κατηγο­ ρίες όπως είναι το κοινωνικό σύνολο. Η ' ocτερμον1) ευ θ ειoc φocινετocι κocμπυ'λ " " . Κocθocρό κocι γocλ~νιo το Ένoc κυβερνά.ΡΤ1)ΤOC. Τ ο πρococ λ1) θ ινoc'λ'ογιoc ocκούγοντocι ocσυνά. γμocη σ1)μocνηκο φocινετocι ocσ1)μocντο.λογoc τocι. μιoc νικoc Τ1) ζ' εσΤ1). oc'λ 0- * Το πιο μεγά.ζει λειΨ~. Λ' ο ογος. . ιιc Σ' αυτ~ τη στρoφ~. οργωνουν τους ocγρους. 'Ο τocν ""εχνιετocι ζ . ι Ομως αυτ~ η παραοο­ ξότητα αντικατοπτρίζει τις αντιθέσεις φαινομένων και πραγμα­ τικότητας. Όποιος οεν ocρκεΙτocι ουστυχεΙ ΑλΙμονο στον ά.λο σφά. Η κίν1)σ1) νικά.. κιΧποιες σκέψεις ακούγονται παριΧΟοξες.. 73 .45 46 ιιc Η τελειόΤ1)ΤOC μοιά. το κρύΟ.

Όσο το Υνωρίζεις τόσο οιποιλλOCσσεσοιι. κοσμος θ οι σου προσφερθεί ΥΙΟΙ οιποκocλuψη. * ιι Δ' . οινά. του Λ'oyou κα'θ' ρΙζεLς πεΡLσσότεΡα.οιν- τιλ~Ψεις. "Η μην οιφουΥΚΡΟΙ'ζ εσοιι. ΧOptXO' του Β' Πρωτο ρ(Χχου. πηΥαL- νεLς. Κocφκοι _ Αφορισμοί. Στο ορομο οιυτό. εΡΥιiζεταL χωρΙς να παρεμβαΙνεL. ΥLνονταL Ο κόσμος κερ8ΙζεταL απ' αυτούς που 8εν ανακατεύονταL στα ΥεΥονότα . Σ.πτυζη σημοιίνει οιπOCλλΟΙΥ~». Τ' οτε . Τ. Σχόλιο του ΤOΙOϊστ~ Αι Τσίοι Μου: ιιΕπιοιώκοντοις τη μά. αναΥνωΡΙζεL 8(χως να XOLTιi.* ΧωρΙς να 8εLς απ' το παpιiθυpo μπορεΙς να ξι . τόσο λLΥότεΡα ΥνωΡΙζεLς. "Η μη κοιι οιφουΥκροισου. μονο. ουρανουι το μυσηκο. τερες ΚLν'ήσεLς.». το σπιτι. 74 * ιιΠού είν' η Γνώση που τη χά. 'Ο' περιμενεις. * Στο μονοπαη ε μ~α ξέρεLς xrxL λLΥότεΡα. Επιοιώκοντοις το Τ(ΧΟ οιποι οισσεσοιι οιπο. να βΥεLς απο" το σΠLη σου μπορεLς " τον κοσμο να ΥνωΡΙσεLς. οεν μπορεί νοι xocVEL οιλλιώς. όλα μόνα τους. ερεLς τ . 'Ελιοτ ** - . περιμενε . Φ. ** οπότε κά. Ο συνετός μαθαΙνεL χωρΙς να ταξL8εύεL. κοι'θ ισε εντε λ" ως ησυχος κοιι μονος. .ς Υνώσεις. . 'Ο σο μακρυτερα ' . Υνω- .νεLς ολοένα xrxL λLΥΟΡ . 48 Στους 8ρόμους της μιiθησης κιiθε μέρα που περνά.Υματα. εκστοι­ τικός θοι κουλουριοιστεί μπροστoc σου». 'Μ εινε ' στο τροιπε'ζ ι σου εν εινοιι οινΟΙΥκη νοι β Υεις οιπο.θηση 'λλ' οιποκτά.47 Χ ωΡLς . xrxL τα πρά.σοιμε στις πληροφορίες. 75 . ώσπου παuεLς εντε λ' ως. Αν επεμβαΙνεLς θ' αποτuχεLς.

ιι. συνετος εχει ε λ'θ ευ ερο μυα λ"ο. '" ' ενας στους τρεις ειναι στο ορομο . . μ'Υ)τε ι ι να μπ~ζει το σπαθ( ο εχθρός. μα και στους ocλ. Ο σ-ν θ ρωπος του τιχο οεν Υινετσ-ι (<ΚΡΙΤΎJς του κοσμοωι.Πρώτο Χορικό του Βράχου. και στον Προ σφερει ευκαφια τοσο στον ει λ' ικριν'Υ) οσο .λ' ΎJσσ-με ζ' ωντσ-ς. μσ. εμπιστοσυν'Υ). * '0 ποιος γνωρι'ζ' ει πως να ζ ει. μαχ'Υ). 76 77 .49 Ο 50 '" παραβλεπει . Φ'ερεται καλoc και στους Κ α λ ους ' και στους κακους. ' " . . Κocνει σαν παιο( κι όλοι τον θεωρούν παρocζενο. ενω '" . Από Τ'Υ) γένν'Υ)σ'Υ) ώς το θocνατο. Σ .. σ-πολέσει σ-υτ~ν. φυ λ' αγεται " απο ρινοκε- ρους ~ τ(γρεις στο ταζ(οι του και οεν λαβώνεται στ'Υ) . . που ΤΎJ σπσ-τσ... . λ ους φερεται σα να . των πσ-ιοισ-στικων κινΎJτρων κσ-ι ΠΡOκσ-τσ-λ'ιJψεων των ' '''' " συνσ-νθρωπων του. ορομο στο Τ'Υ)ς θ ανατου κι ενας στους τρεις.τανε '" ' * παLoια. . ζω~ς κινε(ται. Λουκά ιζ'33. «Ος εάν ζψ~σΎJ ΤΎJV Ψυχ~ν σ-υτού σώσσ-ι. 'Ε λιοτ . Τ' ~ / Ι . ένας στους τρεις ε(ναι '" ' στο ορομο Τ'Υ)ς ζ" ω'Υ)ς. ζωoyoν~σει σ-υτ~νιι. ' "ετσι γεννιεται 'Υ) καλοσύν'Υ). βαο(ζει προς το θocνατο επειo~ νοιocζεται '. του υπερβολικoc να ζ~σει .. αναγκες των αν θ' ρωπων. Τ . Ο θocνατος οεν βρ(σκει πέρασμα για να οιαβεΙ . ο σωμα του οεν εχει τοπο να καρφωσει ο ρινο. Ψ ευτ'Υ) . ομως οεν " ης . κερος το κερατο.έχει ε πιyνωσ~ ' " . ετσι κα λλ' ιεργειται 'Υ) . . . ουτε να χωσει τα νυχια 'Υ) ηγρ'Υ). * «π ου' ειν" ΎJ ζ ωΎJ. κσ-ι ος εάν σ-πoλέσΎJ σ-υτ~ν.

.. . εις απο τη μανα. 79 . . της.σι. μανα. μα κρατη θ'" γνωρισεις τα παLoια. λ αγεσαι απ . Τ'ετοια ειναι η φυση της παναρ- χαιας aύναμης. Η aύναμη ' " του . ωρψα'ζ ει και τα 'ο... Ιωάννου α'9... ερχόμενον εις τον κόσμον».σι είναι ουσιαστικά . Διονύσιος ΑρεοπαγίΤYJς.άο. προστατευει. το απρόσιτον φως.. Η ενέργεια . . ' Α ογου 0. Η Μεγάλη Δύναμη . Γ νωρι'ζ οντας τη μανα ερεις και τα παLoια μυρια πραγματα υποτασσονται στη ουναμη του Α' ογου. νος. Αληθινή aύναμη θα πει να εΙσαι ήρεμος και ταπει- . υτη η οημLOυργια οεν εχει απαιτησεις. Φύλαγε τα περάσματα. κανεΙς aεν το επιβάλλει. Δ ες με τα φωτα του κοσμου α λλ' ξ αναγυρνα στο α αληθινό φως. τα .. Δες και στρoφ~ 56. κλεΙνε ης πόρτες των αισθή­ σεων* και η ζωή σου aεν θα ξεραθεΙ Αμα aεν κλεΙνεις τα ανοΙγματα γεμΙζεις βάσανα και η ζωή σου aεν βρΙ- . η ενότητα γιν και γιανγχ. ..' . Αυτή η βοήθεια aεν θέλει ανταμοιβή. 0.άι . . φυ ' ο.. • Τάο σενγχ .51 52 Ο Αόγος όλα τα γεννά* για να τα θρέψει η αγάπη. ' . είναι YJ βασικ~ ooμ~ του εΚΟYJλωμένου . τα τρεφει. σκει σωτηρια. Αληθινή όραση θα πει να βλέπεις το μικρό και ασήμαν­ το.' τους κινουνους. κλείνε τις πόρτες των αισθ~σεων»: Εστιάσου σ' αυτό καθαυ­ τό το αίσθYJμα ΤYJς ζω~ς . .άο οίνε ι παντού . Α 'ο.σι: Το . Το " . Α μα Αυτό εΙναι φυσικό.. * «.άι . Αλλά οιαφέρει γιατί είναι . Τ κα θ εη παφνει μορφη συμφωνα με ης περιστασεις. 78 ** «. εν ω κατοικείν Θεός λέγεται)). 'ζ ει.άο.άο μορφο­ ποιημένο.. γηση οεν ε ξ ουσια " ..** Διώξε Τψ κακομοφιά ακολουθώντας το αμετ άβλ ητο.σι. «Ην το φως το αλYJθινόν.' " τα γεννα. α Η αρχή του κόσμου εΙναι των μύριων πραγμάτων η 'ξ' ο. Αυτή η καθοaήο. ο φωτίζει πάντα άνθρωπον.

μου οιντοιμοι εγυρνοι ΊJ oιγOΙΠΊJ. ΚΟLνωνLIΧ "/ μεσ lΧπΟ ΤΊJν . τψ ωκογενεLIΧ μεσ . θ' "λ ο τlΧ χωρlχφLIΧ ο crLTO β ο λ'ωνες lχοεLOL. θlΧ μεΤlΧόOθεΙ XIΧL στlΧ ΠIΧLόLά σου. θ ΙΧ Π ως * . ΔάνΤΊJς Κωμωδία. κυΡLIΧΡχεL. λ' ευκο ο ν lχκο λ ου θ' εLς τον κύρLO όρόμο. ω IΧpμενlΧ. κοσμο " ' lΧπOκτlΧ οLlχρκεLIΧ. .* γνωΡLσω ο lΧυτlΧ. .* ΚΙΧ ' λλ LεργεLΤIΧL ΚΙΧ λλ LεργεLΤIΧL στον Β ρες ΤΊJν ι .TL κplΧτάς γερά όεν . σε 'Ε"Lν μOνOπlΧηlΧ.54 53 Με λLγοστό μυlΧλό ιχκολουθώ τον κύΡLΟ όρόμο XIΧL όεν Ο. Α υτο πplΧγμlΧηΚΊJ'λ" ΊJστεLIΧ. «Μοι πιοι. ' "λ' 'Μ ε τψ lΧγIΧΠΊJ... ότlΧν κlχλλLεΡγε(ΤIΧL στψ ΟLκογένεLIΧ όυνlχμώνεL.η ΡLζώσεL βlχθLά όεν ξεΡLζώνεL. η σχεσΊJ έχεL με το Λόγο. OτlΧν lΧπΟ . ως τροχό που ισόμετροι κυκλίζει. Ι lχπο τον κοσμο. γλεντούν στlΧ φlΧγOπόηlΧ XIΧL μlΧζεύ' ουν π λ oυΤΊJ. /" τον κοσμο μεσ . πlΧplΧστplΧτω σου ξεφεύγεL. κωνωνLIΧ. . ' ' ' 'ομως τσου- " IΧUTOL φορουν στο- λΙόLIΧ XIΧL σπlχθLά. ότlΧν '" lΧνlΧκτOPIΧ εLνlΧL oLεφ '" κνLοες. O. 81 - Θεία.. πο'θ ο 80 " κωνωνLIΧ τον εlΧυτO σου μεσlΧ σου. ' εLνlΧL . όμως στον κόσμο lχρέσεL ΊJ πεΡLπλάνΊJ­ σΊJ· Τ" OτlΧν ΊJ lΧγάΠΊJ κlΧλλLεργεΙΤIΧL μέσlΧ σου γ(νεΤIΧL γν~σLIΧ. που τον ~λιo γυρνάει κοιι τ' άλλοι τ' άστροι». σΤΊJν ' β ου λ' ΊJ " . οιυτές οι οιοιπιστώσεις του Λάο Τ σε εξοικολουθοuν νοι ΟΙΟΙΤΊJροuν ΤΊ)ν επικοιιρότψά τους . ι Ι ι" ΤΊJν . ΟLκογενεLIΧ. • Εικοσιέξι οιιώνες οιργότεροι.

είναι η ζωή. οστα. . τον κόμπο να. ετσι ' <:. * «Μόνο με ΤΊjV κοφΟιά. του εινα. αόρατη στο μά.'λ ΎJ..σει.'θ ε α.λείο. .κρος..* α.. προσπα. στα. λ' ο . <:- τον τσιμπουν. <:-' Δ'ιχως να.ι α. όταν η ζω~ φανερώνει το ιερό της πρόσωπο». θ εις συνεχεια. πα. κυνΎJτου α. β' ΎJ του εινα. οεν τον ενοχ ' ουν. κ λ εινε ης πορτες των 'Η' <:' σΤΎJ α. 'Υ Τ α. βλέπει κανείς πραΥματικά. Υ' ~ωΎJ σου. ορνεα.ι προσιτος μΎJτε α.πομα.τα.55 56 'Ο ποιος α.ι λ α.νηβα. οεν εχει κέpoΎJ ούτε α.."Υ .θεpόΤΎJΤα. " Μ πορει' <:-' να. . λ' α. α. εινα. ποιος επιοιωκει ΤΎJ oυνα. 'Ο τα.. φωνα. «Η ομορφιά.με τψ κόψΎJ α. ε λ' εγχει συγχυσμενο το μυα. ' Β ρισκετα..ουνα. Αυτό είνα. " α.ντ[θετο στο Λόγο.θεpόΤΎJΤα.~ετα. τον ερωτα. οι μυωνες .'θ ος 'Οποιος γνωρίζει οεν φλυα. '<:λ ' . ' ' φ λ ογα. τα.pπα. 82 * ** Η ουσία είναι Δες σημείωση στροφής 52. φτα.~ει με νιoγεννΎJΤo.* Κά.η: σου κα. εχει " θ' α. εντομα.σκει"λ' ο ΎJ μερα..υτο εινα.πα. περα.ρεί οεν ξέ­ ρει. ξεμπλέξεις. .λΎJθινό μεγα. Ε 'ινα. Σαιντ Εξυπερύ. οεν ..ι μεγα. α.πα. .ι οεν προ­ σβά. ΤΎJ " .τοι μα.~oυν. Δες και σημείωση στροφής 4.σεις σΤΎJ μυσηΚΎJ"'Ο ενoΤΎJΤα. .ισ θ' ΎJ- σεων.ι β'ια. .ρεΙ 'Οποιος φλυα.σμα. α.ίνει στο Λόγο οεν Οια. μΎJ φο β ΎJ θ' εις.ρκεί πολύ.γριμια.τω.κα.μΎJ κoυpα.χνια.ι. οεν κολα.ι.ρμονια.πνOΎJ. Τ' <:μoια. σε . Χαλίλ Γκιμπρά. Η στα. το σκονισμενο μονοπα.ιο Φ υ'λ α.ντα. γεμισεις ΤΎJ Ε'ινα. οεν . ΎJ εpωηΚΎJ'Υ" του ~ωηΚOΤΎJΤα. να.να. 83 .γε β ρα.ν.ι μα.λ~.ρμονια..ι .ι κα. oOΎJγει το να. περνα.ι το α. oLχως να. ** ποιος τψ β <:-' '" <:-' ρει οεν εινα. oOΎJγεί σΤΎJ φώησΎJ.ι γεpΎJ .πώλειες.γα. να.κεύετα. 'Υ <:-' . Όποιος α. να.λλετα. ΎJ λ α. γα. τ τον α.

Η oιolKYj- ΤYjτIΧ: Ο κόσμος οεν ΚlΧλυτέρευσε. " " . ιχλλά στις * ~.νθρωπOL ας αλ­ λά. . ι ~ λ ι σπερνει σΤYjν ΚOινωνιlΧ ΤYjν πονYjΡΙIΧ κlχι ΤΥ) οιγ ωσσιlΧ. ο αος .. . γινει Ο. .η εχει να γινει. . εχει προσοοκιες. 'Η' τα ορια.* " 'λ ' υποφερει. χαος. επειo~ κάποιοι τον έσπρωξαν ι . ερνYjΤYjς προς μιlΧ συγκεκριμένΥ) κlχτεύθυνσYj. . Είναι εφψικός. χωρίς νlΧ πlΧρlΧπλlΧνά κlΧι νlΧ ξεγελOC . ι πον'Υ)ρια. απ αυτα.βαίνει. .ξουν μοναχοί τους. 'Μ α. .. 'Τ ο κα λ'" ν'Υ)ρια. 'Ι αυτα. Δεν τον απασχολεί αν θα οιορθωθεί ο κόσμος. στρογγυλεύει ης γωνιές.νει. . ο πόλεμος κεροίζεται με Όταν ο κυβεpν~Τ'Y)ς είναι απλός. Ο ταν ο κυ β ερν'Υ)Τ'Υ)ς ειναι πον'Υ)ρος. Σ Τψ πον'Υ)ρια κρυΣΤ'Υ)ν απλΟΤ'Υ)τα κουρνια'ζ ει'Υ) ευτυχια. 'Ο' σα οπ λ α ' ' τοσο " . ι Ο πονYjρος κlχι οιγ ~.. . Οι ά. α λλ" α εσυ μψ εισαι πο λ υΠΡιΧγμων και θ' α εχεις τον κοσμο ο'λ ο. 84 ' 85 . ο αμεσως γινεται Γι' αυτό ο συνετός οεν επεμ.57 58 Η χώρα ΟΙOLκείται με νόμους. ' Π οια ειναι . λ ωσσος κυ β' σΥ) εινlΧι ενlΧ προτυπο. τιμΙΟΤ'Υ)τα γΡ'Υ)γορα γινεται πο- γες τοσ'Υ) ατα ξ'ια. Ας ' " . Δεν θαμπώνει. "'Ο ~ ευφuιιΧ τοσα τρομερα συσΤ'Υ)ματα. ο λαός απολαμβά. . νομOL τοσ'Υ) τα ξ'ερω . παρεμβαίνει οίχως να ενοχλεί.ι.* * Μπορεί ν' IΧΚOύγOντlΧι κάπως κυνικά ιχυτά τlχ λόγιlΧ. φωτίζει οίχως να έτσι. φτωχεια. 'Ο σοι 'Ο σ'Υ) ' Π' ως . . ας γίνουν όλοι Ο συνετός κόβει οίχως να πλ'Υ)γώνει. κακο. . Σ υνεΤΥ)' oLOLKYjcrYj " ' Ι' εινlΧΙ εκεινΥ) που με κιχ θ οφο τροπο ιχσχο λ ειτlΧι με μέρες μlΧς εκφράζουν μιlΧ OρlΧμlΧτικά OιlΧπιστωμένY) πρlΧγμlΧτικό­ τlχ ΠΡOβλ~μlΧτlΧ. σες οιατα- βεται ο πόνος.

59 rLOC νoc φροντίζεLς τους ocνθρώπους . πειράζεις συνέχειoc. 'ζ . . θoc . το σωστό χρόνο κocι με το σωστό τρόπο. θoc κocούν. * Μετρημένες «Πocί~ων ocθύρμocτoc τoc ocνθρώπινoc ~oξάσμocτoc)) (Πocι~ιών πocι­ πocρεμβάσεις ocλλά στο σωστό σημείο. Ψ' ocριoc. .η μοιoc ει τocχoc ενocρετο Ί) σοφο χάνει ΤΊ) ΜνocμΊ) κocι τψ πεLθώ του. / μώνετocι. Αν OL ρίζες σου είνOCL βocθLές κocι τoc θεμέλιoc γερά. Τ οτε πocρocμεΡL ονΤOCL οι ΚLνσυνΟL XOCL OL πεΡLOρισμΟL. . 'ζ Ι f . oc μΊ)ν εχεLς ocνηλ~ΨεLς* XOCL νoc προσΊ)λώνεσOCL στο Λόγο κocι ΤΊ) φυ. σΊ). Αν τoc ξεχάσεις. . Έτσι θριocμβευει Ί) ocλ~θειoc κocι ωφελεί τον κόσμο. " <:-" <:' Γ LνεσOCL ocρχοντocς κocι Ί) συνocμΊ) σου σLocρκεL. Αν τoc χνί~ιoc οι ocνθρώπινες γνώμες). θoc ~ιocλυθoύν. 60 Μιoc χώρoc κυβερνLέΤOCL με τψ πρoσoχ~ που ΤΊ)γocνίζονΤocι Τoc μικρoc. εΡΊ) ορocσΊ). το ΚOCΚΟ' < OCΠΟσυνoc- . <:. τη ~ι~ocσκocλίoc του Boύ~oc. Αλλoc κocι Ο. ουρocνο"ζ χρεLOC εΤOCL νoc εLσOCL XOCL νoc υπηρετείς τον 'Ν' μεΤΡΊ)μενος. Ηράκλειτος. * θ ' 'Λ' :'Οτocν aιευ υνεις πιστος στο ογο. *« .χεις μocκριoc'ζ ωΊ). ocπο Ι . 86 87 . κocι στoc θ' . Βλ'επω τις ocντι λ η'ψ εις του κοσμου σoc μocγων τεχνocσμOCΤOCΗ.

. πως " . μια κάμαρη.η 'Γ" αυτο ο τα χρψατα σου συγχωρουνταL. ομως υπαρχεL ξ . . " εLναL χαταφυγLO των μυΡLων οντων. . Γ' Lαη τον τψουσαν ' πα λ LOL. 89 . Τούτ'1) '1) .62 61 Η μεγocλη χώρα μΟLocζεL με χαμ'1)λ~ πε~Loc~α όπου ρέουν όλα τα ποτOCμLα. Ο.* " ΟΛ ογος . ομως μ'1) χαταφρον'1)σεLς τους χαχους. OL . Στου ocρχοντα Τ'1) στέψ'1) xtXL στου χυβεpν~τ'1) το ~LΟΡLσμό ' . . χαρ'1) σ αυτον . π εντ ζ'ικης . ποτε β ατικη" . xtXL ρουφαεL το . β' ΡLσχεLς " . Η 'λ '1) μεγα ' χωρα xtXL '1) μαp~ γLνονταL μLα στο χαμ'1)λότερο σ'1)μεΙο. r. Η μεγocλ'1) απλώνεL Τ'1) φτερούγα Τ'1)ς YLtX να χωθεΙ '1) μLχΡ~. ΑνάλΟΥα * «Aμ~ν λέΥω υμίν. ος εάν μη οέξηται την βασιλείαν του Θεού ως παιοίον. Λ' ογο. Τ α ωραΙα λόγLα σε ημούν.~. αρσενLχο.. '1) . χρυφ'1) γωνLα στο σΠLη. πο λλ OL προσφερουν αμα ες xtXL πετραΟLα. . ανοίΥει το παράθυρο π6τε με την υπερ - πισΤ1). 'Ν με την αμεση Υνωση». «ο εαυτ6ς μας είναι ένας χώρος κλειστ6ς. OL χαλές πρocξεLς σε ανυψώ- . Σ LωΠ'1)λOC το θ'1)λυχό στα χαμ'1)λoc χουρ- VLtX'ζ εL . αφομΟLωσ'1) συμ β" αLνεL οταν '1) μεγα'λ" χωρα γLνεL τα- '1) πεLν~ xtXL λocβεL χαμ'1)λότερ'1) θέσ'1). 'λ~' ΠLΟ μεγα ο οωρο απο το . ου μη εισέλθ1) εις αυτ~ν». L * «1) κpυφ~ Υωνιά στο σπίτι»: Κυριολεκτικά «η νoτιooυτικ~ Υωνιά του σπιτιού» 6που υπ~pχε 1) απoθ~κη ~ η κρεβατοκάμαρα. .* ο θ' '1)σαυρος του συνετου αν θ' ρωπου xtXL το ocσυλο του εΠLπόλαLου. Δ εν γυρευεLς " Λ ογος XtXL εLναL ε'λ εγαν . . 88 με τον αιώνα και Τ1)ν επoχ~. νουν. ανεχΤΨ'1)τος. Έξοδος. Λουκά ιη'17.

Ο επιπό­ λαιος τα βρ(σκει σκούρα τελικά. ΤΊ)V αpχ~ θα κέρΟιζαν. κρατα κατι το . Κάμε το μικρό μεγάλο και το λιγοστό πολύ. μικρα και ασΊ)μαντα. '" και τιποτα οεν χάνει. . Το πιο μακρύ ταξίοι αρχΙζει μ' ένα β~μα. ν εφροντι ζ αν το τε'λ' ος οσο . ** « . αυτο αντεχει στις οοκιμασιες.63 64 Πράξε με Ί)ρεμ(α. στο ακίνΊjΤO σΊjμείO του κόσμου που γυρίζει». ΜαθαΙνει να ξεμα- θ αινει. υποτιμα και γι . * nνε απλός. Γεύσου το άγευστο. Ι. . Τ. 'λ ο να οιαΤΊ)ρεις αυτο που ειναι Ί)συχο. Έτσι ο συνετός επιθυμεί να πάψει να επιθυμεΙ Δεν επιοιώκει τα σπουοα(α πράγματα. 90 και γνωμικά. Ν α ξεπλΊ)- .Τέσσερα.ρτέτα. . Οι άνθρωποι συν~θως χάνουν όταν έχουν φτάσει 'Α' στο κατωφ λ ι ΤΊ)ς επιτυχιας. Α ντιμετωπισε ' μια ουσκολ(α πριν οιογκωθεΙ Βρες το μεγαλεΙο στα . 'Ο ποιος 'ζ' αρπα ει κατι το χα λ' α. Ε"ιν ευκο εύκολο να προλαβαίνεις τον καβγά προτού εΚΟΊ)λωθεΙ Το εύθραυστο σύντομα θα σπάσει και το ασύνοετο θα οιαλυθεΙ TΊ)V ταpαχ~ να προλαβαίνεις προτού να γεν­ νΊ)θεΙ Να βάζεις τάξΊ) πριν ξεσπάσει φασαρΙα. 91 . . που . ρωνεις με κα λ"ο αυτον που σε π λ' Ί)γωνει. ~ .. Η αγαΠΊjμενΊj ' παραοο ~ ξ ολογια .ποτα οεν 'Ο ποιος 'ζ ει αρπα ' . Ο συνετός τΙποτα οεν . * " Ε ιν '" ' . Το οέν­ τρο που γεμΙζει μια αγκαλιά ξεφύτρωσε από μια τόσΊ) ρι'ζ α. " '" συνετος τι. * Κι αυτή Ίj στροφή περιλαμβάνει αρκετές παλαιότερες παροιμίες * Ο υει ' ου ουει. Οι επιπόλαιες κιν~σεις οεν εμπνέουν π(σΤΊ).. Ο συνετος οεν καταπιανεται με τα σπουοα(α και γι' αυτό εΙναι πραγματικά σοφός. Έλιοτ .. πιστρεφει στο γνΊ)σιο. ~. '''' . του Α'αο Τσε. 'Ο χανει.εκινΊ)σε " πυργος με τα εννια πατωματα απο μια χούφτα χώμα. το πρωταρχικο ' Ε" '** και βΟΊ)θά όλα τα πλάσματα να ξαναβρούν ΤΊ) φύσΊ) τους. Κουα. ' Ο " 1 : ' ι. Σ. σΊjμαινει και «ορασε α β' ιαστα».

Ηρά­ κλειτος. ο απλός τψ ' 'Ο ΠΟLος ΥνωΡL'ζ' . φυσΎJ του χοσμου εLναL παντου α λλ' α χρυ'β εταL. XL ο'λ OL μποτελευταως. Η ' Η θάλασσα ειναL ΎJ βασιλLσσα των ποταμών χαL των χεψάρρων. εLναL χοντα . . " . YL .66 65 ' . * Σ αν 'ψ εLς φανερωνεταL. " . .** εν ανημαχεταL. εL αυτο το μυσηχο. Ο σοφ6ς χυβεpνήΤΎJς χαταστρέφεL ΤΎJ χώρα. . οποτε . '" «Φόσις κρόπτεσθαι φιλεί» (Η φόcrη αΥocπά νoc κρόβετocι). ωφε λ εL. . ** Δες κOCι στρoφ~ 7. 93 .* Ο ταπεLνός μπορει να ΟΟΎJΥήσεL oλόχλΎJpo πλήθος. Ε χεLνΟL που ΤΎJPΎJσαν το Α'''' . . ~ Ι / αυτο οεν συναντα ανταΥωνLσμο. ΜένεL . ΤΎJ Υυρε ΕΠLστρέφοντας ΟΟΎJΥεισαL σΤΎJ χαμένΎJ αρμονΙα. . ' "οεν παρενοχλ εL' χανενα . σΤΎJν αpεΤΎJ. ΥLατι ΎJ στάθμΎJ ΤΎJς ειναL ΠLΟ χαμΎJλά. μα ΟΥΟ οεν χΎJpυ ξ αν ΤΎJ σοφLα τψ απλόΤΎJτα. Δ ' ρουν να τον οεχτουν ΥLα oOΎJYo. 92 * Δες κocι crημείωcrη στρoφ~ς 8.

εyκραΤΊJς ολα τ' απολαμβάνεL. Ίσα Ουπανισάντ. « . Ο σuμπονεηκός νLκά σΤΊJ μάΧΊJ ακόμΊJ XL αν ΊJττ~θΊJκε. ινocι μocκριoc. Ι Αμoc χρει­ ocστεί νoc πολεμήσει. ι θ εLα. Τ ετοLO εLναL το μεΥα εLΟ τ οuρανοu. Ο σuμπονεη"Ι 'Ο ι ι κος εχεL παντα κοuραΥLO. 1. * Ο αλΊJθLνός νLΚΊJτ~ς οεν χαLρεταL ΤΊJ VLΚΊJ. Σ. κocι βρίσχετocι έξω ocπ' όλoc». λLτόΤΊJτα XL έλλεLψΊJ ματαLοΟοξLας .. εν κινειτocι. χωρίς όμως νoc υποθάλπει εχθρικά ocισθήμocτoc κocτιΧ του ocντιπιΧλου του. ι. ΤΙ εΤΟLα εLναL ΊJ εφΊJVLΚ~ oύναμΊJ· ΤέΤΟLα εLναL ΊJ αλΊJθLν~ προσπάΙ ι λ ι. ο μέσoc μocς Λόγος». 94 * Ο άνθρωπος του τάο οεν είνocι οογμocτικά εφψιστής. Ηράκλειτος. ο Λόγος χωρίς λέξ'Υ).νειτocι. ο ocνάκουστος Λόγος.. ι τοu χαμοu. Ο ταπεLνός ΥLνεταL χρ~σψoς OOΊJyός. σε ηποτα οεν χω- ι ρεL.68 67 Θ α ι εωρεLς το λλ ι ΑΙ ι ~ ι ΟΥΟ ακατανOΊJΤO ΥLαηι οεν εχεL ΟΡLσμό. Έλιοτ - Τετάρτη των Τεφρών. πocρocμενει κοντoc. Ο καλός μαΧΊJτ~ς οεν ΟΡΥLζεται. Η σuμπονLα *« Σ ι Ι Ι Ι οφον εστι πocντων κεχωρισμενον» (1 ο Ι Ι σοφοΙ εινocι ocπ' ολoc χω- ρισμένο). Δ Ι ΕΙ Ι Ι Ι ΕΙ (κ . OL περ~φανOL. Ο ι ι ι ι πραΥμαηκος αρχοντας εLναL ταπεLνος. ινocι ( μέσoc σε όλoc. 95 . 'Υ) ocνείπωτ'Υ) Λέξ'Υ).. OL άπλΊJσΤΟL καL OL ματαLόοοξΟL βαο[ζοuν το μονοπάη Ο καλός αμαξάς οεν ορμά ξέφρενα. το κάνει. * Αν ι ι χωραΥε σε καη θ' ι ι θ ι α χε απο καφο χα εL..' . ι ι ι ι α ΥLα μενα εLναL απεΡLΟΡLστος. Έχω τρεLς θΊJσαuρούς καλά προφuλαΥμένοuς: σuμπό­ νLα. ι 'ζ τ οuρανοu τον σω ει.

69

* Μια παροιμία λέει: Αν Sεν μπορώ να είμαι οικοSεσπό­
της Sέξου με σα φιλοξενούμενο. Αν Sεν μπορώ να κά.νω
β~μα ας υπoχωρ~σω ένα μέτρο. **

Αυτό λέγεται βά.Sισμα έξω απ' το ζυγό, ετοιμότητα

' συμπ λ"

'
χωρις
οκη, νικη χωρις
πο φο. Α ν υποημησεις
, λ ο και ορμησεις,
'
,
τον ανηπα
αφψεις
το θ ησαυρο' σου
ι:' ανηπα'λ ων, νικητης
" ειναι αυτος
, που
αφυ'λ αχτο.
, Μ ετα<.,υ

συμπονα.

70
,
,
Αυτά. τα λόγια είναι τόσο αυτονΟΎ)τα
και τοσο
απ λ'ο να
εφαρμοστούν, που κανείς 8εν τα κατανοεί και 8εν τα

,

'ι:

κανει πρα<.,Ύ).

, Γ'ινονται πραι.,Ύ)
'Ι:'
Αυτά. τα λόγια είναι παλια.
απο τον
κύριό τους. Δεν τα εννοείς γιατί 8εν τον γνωρίζεις.
, τα εκημα., *
'Οποιος τον ανα ζ ηταει
Ο συνετός φορά.ει συνηθισμένα ρούχ'α, περνά., σχεaόν
απαραΤ~ΡΎ)τoς μα έχει φυλαγμένο σΤΎ)ν καρ8ια το πω

'""

,
πολυημο
πετραοι.

* Σ' αυτή τη στροφή γίνεται μάθημα στρατηγικής αντιμετώπισης
του αντιπάλου και κάθε ούσκολης κατάστασης,

**

ι Ψ εις ενα
Ι εμποοιο
Ι'" ειναι
Ι
'" Ι με το
« Τ ο να παρακαμ
ε ξΙισου σπουοαιο

*

Εοώ γίνεται έκοηλη η ανάγκη ενός οασκάλ?υ, Σύμφωνα μ; τις
τρεις φοβερές ocρνήσεις του Γopγί~, «οεν ~παpxει ον - ocλ~oc και
αν υπάρχει οεν μπορεί να το συλλαβ~ι ο ocνθρωπος - αλ~α κι αν

να το αντιμετωπίσεις», Ερρίκος Μπερξόν,

το συλλάβει οεν μπορεί νoc το μεταοωσει και νoc το εξηγησει στ~

της αποφυγής της σύγκρουσης.

να το συλλάβει αλλά οεν γνωρίζει τον τρόπο, τότε έργο του

Στις ανατολικές πολεμικές τέχνες, είναι πολύ σημαντική η αρχή

οιπλανό του», Αν επομένως υπάρχει ον, κι αν ο άνθρωπος μπορει

οασκάλου είναι νoc επικοινωνήσει αυτ~ τη μέθοδο, ocφού η εμπει­
ρία του όντος είνocι εσωτεpικ~ και πpoσωπικ~,

96

97

71

72

Ν α γνωΡLζεις όη 8εν γνωΡLζεις εLναι 1) πραγμαηκ~ σο-

'ΟΠΟLOς 8εν έχει τψ αLσθ1)σ1) του 8έους θ' αναμεΤΡ1)θεL

'Ν α φαντα'ζ εσαι οτι
, γνωρι'ζ'
φια.*
εις ειναι σωσΤ1)" αρρω-

με το νόμο Τ1)ς φύσ1)ς.*

σηα.

,

'Ο ταν παραοεχτεις
~, τψ αρρωσηα μπορεις

να
ε-

'Σ υνετος
"

ραπευτεις.

ειναι ο

θ εραπευμενος.
'

Μψ ενοχλεLς τους συνανθρώπους σου. Μψ επεμβαLνεις
στο έργο τους κι αυΤΟL 8ε θα σε βαρεθούν. Ο συνετός
γνωΡLζεr, τον εαυτό του μα 8εν τον επι8εLΚνύει. Σέβεται

,

~
'Δ ια λ'εγει τουτο
, κι
τον εαυτο του και οεν
καμαρωνει.**

αφ~νει το άλλο.

*

Όποιος ~εν ocντιλocμβάνετocι ocυτό που τον .ξεπερνά, θoc το ocντι­
μετωπίσει.

« 'Τβριν χρη σβεννύνocι μάλλον ή πυρκocϊήν» (Τψ υπεροψίoc πρέ'β'
,
') Η poc'
πει κocνεις
voc σ ηνει περισσοτερο
πocρoc, την πυρκocγιoc,
κλειτος.

**

* «Εν ot~oc, ότι oυ~έν ot~oc», Σωκράτης.
Η έπocρση της γνώσης είνocι χειρότερη ocπό Τψ Ifyvoιoc.

98

«Οίησιν προκοπ-ής εγκοπ-ήν» (Η έπocρση είνocι εμπό~ιo στψ
προκοπ-ή), Ηράκλειτος.

Δες XOCL στροφή 77.

99

74

73
Ο γενναιος κα~ πεΡ'1)φανος περ~φρoνε~ των ά.λλων Τ'1)
Ι

Ι

,

ι

,

,

ζ ω'1), μπoρε~ να σκoτωσε~ αλλα κα~ να σκοτωθεΙ Ο τα'

πε~νός σέβετα~ Τ'1) ζω~. Ποως εLν' ο επ~πόλαως κα~
πo~oς ο συνετός;

~

λ Ι

Ι
Ι με θ ανατο
Ι
Θ
Ι οη
Ι
απε~ λ ε~ς
τον κοσμο;
~ αρρε~ς
πρα-

γμαηκά. φoβά.τα~; Αλλά. κ~ αν φοβ'1)θεL, πo~oς εLσα~ που
Ι
Ι
Γ'
Ι
Ι
μπoρε~ς
να θ ανατωσε~ς;
~ αυτοΙ το εργο
υπ·αρχε~
ο

θά.νατος, ο μέγας ξυλοκόπος.* Αν προσπαθεLς στ'1) θέσ'1)

λ

Ι

του να πε εΚ'1)σε~ς μ~α

Ο ουρανός ~εν ευνοεL oρ~σμένα πρά.γματα, το L~LQ κα~ ο
ι
Ο ΑΙ
,
Ι ~
Ι
Ι
σ υ νετος.
ογος τ ουρανου οεν ανημαχετα~ κ~ ομως
Ι

Γ ~αηΙ

Ι

~

Ι

ζ

Ι

Ι

θ

Ι

ιψ

ω'1), ε~να~ πω π~ ανο να κο ειι:;

Ι

το o~ΚO σου χερ~.

VLXrx, οεν μL α XL ομως οLνεL Τψ ΠLΟ μεγά.λ'1) απά.νΤ'1)σ'1),
~εν απαLτεL XL όλα τα έχεL, ~εν φαLνεταL να ~ρα XL όμως
ακο λ ου θ εL το σχεοLΟ του.
Ι

Ι

Ι~

Ι

Ι

λ Ι

ουρανου Κ~ εχεL πε ωρ~ες

LVrx~ τοσο πλατύ το ~Lχτυ τ'

ΕΙ

θ

Ι

Ι

Ι
'1)λ~ες μα ηποτα
~εν του ξε-

φεύγε~.*

* «Μία και μόνη είναι
* «,Ήλ ιος γαρ oυ~ υπερ βι,
ησεται ~ετpα· ει οε μη, Ερινύες μιν Δίκης
επι~oυ~oι εξευρησΟ,υσιν» (Γιατι κι ο -ήλιος οεν μπορεί να υπερβεί
τα ορια του, αλλιως θα τον βρουν οι Ερινύες που βοηθούν τη
οικαιοσύνη), Ηράκλειτος.

η οΟός, και εις τον τάφον
φέρνει· εις αυτ-ήν η ανάγκη

αμάχητον με χείρα / ωθεί τους ζώντας», Ανορέας Κάλβος - Ωδή
εις Θά.νατον.

101
100

τΙ 1J εξουσΙα.~ ευ . «κλέβουν με τους φό­ ρους»..ψ1Jφούν το θάνα.ς ουσκ~ν1Jτος πα. χλωρά . μα. κλέβουν το μόχθο του»: Κοιτά λέξη. Υπάρχουν . Τ1J ζω~ εΙνα.~ τρυφερός μα.να.~ α. θ ζ' υγ~στα. γ~α.ος γ~α. μ~α.η.οα.γα. " "'.φρύς κ~ ευλύγ~στoς θα.~νoντα. * ΠολλοΙ εξεγεΙpoντα. .τo~ π~κpα. Ο βα.~νε~ ζ' ω1J.~ τρυφερα. χουφτα. 1J α.~νουν κα. 102 * υγισιοι κοιι η ευκινησιοι εινοιι μιοι οισικη ποιοτητοι που χοιΗ ευ λ' "β" ροικτηρίζει το Ίάι τσι σουάν . α.η ε~να. ~σxυpo~"β κλε ουν το μόχθο του.πό . ..~.~ σ1Jμα. Β.~ γεμα. ~ α.pα.75 ' ο λ' . τα. μπρος στο θάνα. στα.~ άκα. .~ .~ α. Τα. άνθpωπo~ που α. .** 76 Μπρος σΤ1J ζω~ ο άνθρωπος εΙν' α.υτο ενα.φόΡ1JΤ1J. Τ1Jς. .το .. Γκοιίτε. Δέντρο που όεν λυγιζε~. Γ' α. 103 . θ' εκε~νoν που εκημα.1JΡα. α. κα.~ σοφότερος α. r πoφεpε~ α..λός κα. ωσπου <. "λ' φυτα. Γ. Αυτός που εκημά Τ'Υ)ν ΙO~α.κα.μ Ψ'~α. . .πα. "'.μπτος. ε~να. Ο ελα.~ γ~α.λύγ~στoς θα. εΙνα.κινεζικό σύστημοι πνευμοιτικής κοιι σωμοιτικής εκγύμνοισης που βοισίζετοιι στην τοιο'ική ποιράδο­ ση.ντοτε κ~νoυνευε~.το σκλ1Jρός κα. Η τρυφερα. ** «Σκοπός της ζωής είνοιι η ίδιοι η ζωή».το. σπάε~ στον άνεμο. πέσε~.ρύς κα.­ θεΙ* * «.

λυγΙζεL KαoL η άλλη... Αλ λ ' ocυτο" ειχε κocτocντφει . .ρκειoc τελετ~ς γιoc νoc εξευμενίσει τους θεούς Τ'Υ)ς γ'Υ)ς κocι . * «Τ ου " οε λογου τουο εοντος ocει OCc. γLαη οεν το εφαρμο ετε. ομως αν ρωπOL συνη ως παφνουν απ τα OL ~Ι KαoL οLνουν στα πο λλ ι α. κεLνος που ακο ου το Λόγο. ΠΡOCc.77 78 Τ' ουρανού ο Λόγος. . ι / Ι ~ ι 'θ ι αυτο λεεL ο συνετος οη ΟΠOLος οεχτεL κα ε ταπεL- νωση εΙναL άξως YLαo κυβεpν~της.. . του κocτoc. 105 --------- . ι ~Ι νωΡLσατε πως το αουνατο KαoL μαλ ακοι νL- . ΗρOCκλειτος. 104 λ"ιγο . ορμα 'λ ο ι ι α τα παρασυρεL κα. Γ . Γ L' αυτοι ι ι Ιζ ι ι ~ ι ο συνετος εργα εταL χωΡLς επαΡσΊ).'Υ) στεΡ'Υ)μεν'Υ) ουσιocς κocι πνευμocτος τocπεινΟΤ'Υ)τocς. ι ουρανου ο λ EL Ψ στο λ LYαo ι ΛΙ . rL' . ** Σύμφωνoc με κOCποιο ocρχocίο κινεζικό έθιμο. Σα λυγΙσεL η μLα μεΡLά. . * Τ. KL ομως οταν ι τα aLαλυεL.* ι ~ ι λ ι ι ~ Ιζ κα το ουνατο KαoL το σκ ηρο.υνετοι γινοντocι ocν θ ρωποι κocι πρόσθεν ~ ocκούσocι κocι ocκούσocντες το πρώτον» (Αν κocι ο Λόγος ocυτός είνocι ocιώνιος. χωμoc στο στομoc Τ'Υ) Οιά. ' ε'β oc ζ ε βερν'Υ)Τ'Υ)ς κoc'θ ε πεΡΙΟΧ'Υ)ς * «Ωocλίντονος ocρμονί'Υ) όκωσπερ τόξου κocι λup'Y)ς» (Αρμονίoc ocντι­ θέτων εντOCσεων όπως του τόξου κocι Τ'Υ)ς λύρocς). ο κocινούργιος κυ- . Π ι ι οως εLναL αυτος που ι EXEL EL ι ι ~ ι Ε ι λ θ ι παντοτε πεΡLσσευμα να οωσεL.. ο. ΗρOCκλειτος. μιoc συμ β ο λ ΙΚ'Υ)' 't' " . απ ι ι ~Ι ογος παφνεL το παραπανLσLΟ KαoL το οLνεL Ι ι ι θ Ιθ ι . τόξο τεντωμένο. νερο. '!:' . οι OCνθρωποι γίνοντocι ocσύνετοι κocι πριν τον ocκούσουν κι ocφού τον ocκούσουν γιoc πρώτ'Υ) φορOC). aεν προβάλλεταL KαoL aεν γυρεύεL ι επαLνους. Τ'Υ)ς κocλλιεργειocς.** Τ α ΙσLα λόγLα ηχούν παΡάaοξα. . οημLουργεL ~ ι ι λΙ ι Στον κοσμο οεν υπαρχεL ηποτα πω απα ο KαoL ταπεLνο το ". KL αποτραβLέταL.

Ο Τσουάνγκ Τσε προχωράει ακόμα περισσότερο. όποιος (Χπ~ιτεE να. νια.ι α.να. ι Οσοι τον ι μΙΚΡΊJ χωρα. Δε . 80 * Η ι λ ' ιγους κα.Ι.ρμα.. α. * Σ' αυτ~ τη στpoφ~ εκφράζεται το όραμα μιας ιoανικ~ς κοινωνί­ ας.νού όεν έχει α. 106 Δ εν ανα- πτυσσόταν ιοιαίτερη Οράση. α.. εχει .μα. .πομα.ζί.ι . οι άν­ θρωποι ζούσαν συμμετέχοντας στψ απόλυτη ισορροπία που επι­ κρατούσε τότε στον κόσμο.ι εφ~νΊJ. αναφερόμενος σε κάποιο χαμένο Παράδεισο: ((Τον παλιό καιρό.κουγοντα.κολουθούν κερόίζουν.ι ομορφα..νείς. οίνει Τψ εικόνα ενός ιοανικού κόσμου. χωρες ς. ι ωρα.ι τα.ίνουν στα.~ες. οεν ζητάει πλη­ ρωμψ). Σ' όλο τον * ΚυΡΙ. ι Ισως υπάρχουν κα.πα.ράβια.ν έχει όίκιο. Ο Λόγος τ' ουρα.. πολύ πριν αναπτυχθεί η σημεpιν~ κατάσταση του χάους.τοικους. ρουχα.ι πεθα... ((ο συνετός κι αν είναι πιστωτ~ς.ολεκτικά.ς εχει τε ειωσει α.κριά..ι όπλα. κοσμο β ασι'λ ευε η κατασταση της τε'λ' ειας ενοτητας. Όμως όε νοιάζετα..ι πεθα.* Το όίκιο με τψ α. ΕΙ ινα. Δεν τα. πιο απλ~ς από τη σχεΟόν σύγχρονη Πολιτεία του Πλάτωνα ~ τις μεταγενέστερες Ουτοπίες του Μωρ και του Βάκωνα. Ζουν α. Οι τέσσερις εποχές εναλλάσσονταν σε καθορισμένα Oιαστ~ματα.τα. Οι άνθρωποι είχαν και τότε Τψ ικανότητα της oιεισoυτικ~ς σκέψης. μα. εχουν ι ευτυχισμενες " οι γειτονικες.γνΊJ τρoφΊJ.λεία. σχοι- ι εφΊJνικα.. όριά ΤΊJς. σπιτια. α. ι α. ι ~ κα. Οι άνθρωποι εόώ ζουν κα. Ι Δ l'f εν χρεια. γα. κα.ι ι τοσο ι κοντα. 'Ολοι εκοηλώνονταν αυθόρμητα)). Ο συνετός κι α. όίχως να.τοικοι ~ερoυν να.. Τότε το Υιν και το ΥιανΥΧ οιατηρού­ σαν ανάμεσά τους μια τέλεια αpμoνικ~ σχέση. αλλά οεν τη χρησιμοποιούσαν. ομως εκει οεν τα. πετει- νά. Μέσ' από αυτ~ οιαφαίνεται αμυορά και κάποιο πρότυπο οιοίκησης: μικρές κοινότητες αυτοτελείς και αυτοΟύναμες που συνυπάρχουν ειρψικά . Ο θ ι ι ι ι ~ ι ς.ρεΤΊJ.ι εργα.ι οι σκυ'λ οι κα.γΚΊJ.ρετ~ πάνε μα. Αυτό λέγετα.σε. κα.κες κι α. 'ζ' ~ συνε'β αιναν ατυχηματα και κανενα ωντανο π λ' ασμα οεν πε'θ αινε πριν την ώρα του. το μισος φωλια.ι α. όεν ζΊJτάει πλΊJρωμ~.. ι τα. οενουν κομπους τα.ιτ~σεις.ον- κα.<. εχουν α..πο τψ α. Κάθε τους στάση και κάθε τους κίνηση ολοκληρωνόταν χωρίς καμιά Oιαταpαχ~. Στο από­ σπασμα που ακολουθεί.π ι .. 107 .79 Ο β Ι ι λ ι λλ ι ι ι κα.κρύνετα. έχουνε όoσoλΊJψίες . λ ι ι ι α. ι σχεσεις.ίνουν ~συχα. ι Ι ι κα. οι α.ξιόεύουν μα. ε~πλΊJρωθεί το όίκιο του.ι κα. ' Τέλος πάντων .

». πα.81 Η αλ~θεια δεν εLναι ωραLες κουβέντες.. . ΕλύΤ1)ς Άξιον Εστί. θα είναι μια απλή πρoc­ ξ1) . Τα περιποιημέ­ να λόγια δεν εLναι αληθινά. οσο αοεια ει τοσο γεμι'ζ ει..* Η πο­ λυμάθεια δεν έχει σχέση με τη Γνώση. ] / Ένα σ1)μείο / και σ' αυτ6 πOCνω ισορροπείς και και σ' αυτ6 μπορείς απέραντα να προχωρήσεις ή αλλιώς τίποτε OCλλο ?>εν υπOCρχει πια . 1) υψ1)λ6τεΡ1) και 1) χαμ1)λ6τεΡ1)· Η υψ1)λ6τεΡ1) είναι εκείν1) με Τψ οποία νιώθει κανείς το ΑμετOC­ βλψο». ο φύλακας του περOCσματος που ζήΤ1)σε απ6 τον ΛOCο Τ σε να καταγρOCΨει Τ1) ?>ι?>ασκαλία του (έργο αγνώστου). "λ αντιμαχεται κι ο α τα * «lπOCρχουν Ούο εί?>1) γνώσ1)ς. ** «Μα 1) OCμεσ1) γνώσ1). Μουντάκα Ουπανισάντ.*** ~ 'ζ' αποκτα. ». Δ εν πραγμαΤΟΠOLει" εφηνικα... ουρανου. ' " του συνετου ειναι αφ θ ονος.** Ο συνετός δεν θησαυΡLζει αλλά μοφάζει. Ο?>. ΕΠΙΜΕΤΡΟ Η αγάπη δεν έχει επιχεφ~ματα. Ο σoφιστ~ς δεν αγα- . *** (( Ένα σ1)μείο υπOCρχεις [ . Ερρίκος Μπερξ6ν. 108 - Το Γιν Σι. 109 . Όσο δLνει " ΟΑ' ογος τ .. παντα ' ΟΑ'ογος ωφε λ ει. Όποιος γνωρίζει δεν το οφεLλει στη μόρφωση. αν είναι ?>υνατή..

ιχλλά. Η όLόlχσκlχλLIΧ του Λά. τοσο YLIΧ το η ELVIΧL ο κοσμος.Ι φlΧLνομενLΚIΧ IΧLνLγμlχηκο υφος ΚΙΧL OL .νονΤIΧL . ΟΠΟLος μL ι ταο ΚΙΧL .ο Τσε λΟLπόν. IΧΠOσπlΧσOυν lΧπ " lχυτ'Υ) Τ'Υ) ΚΙΧL . . . ~ σοχ'Υ) των 'λλ' φlΧLνομενων. . IΧEL ουσLlχσΤLΚIΧ YLIΧ Τψ αμεση εμπεφLIΧ του " 0XL " " . . ιχυτο το κατι. ΒέβIΧLIΧ. ΙΧ ΙΧ .ο Τ σε. ονΤIΧL με Τψ επαφη μ Ι . ο . ι Ε LVIΧL / . λ' .νουν στον lΧνlΧγνώστ'Y) Τ'Υ) όυlχόLκότ'Υ)ΤIΧ ΚΙΧL Τ'Υ) συνεχ~ lχλλ'Υ)λοόLIΧ- . .~ . ΚL lχυτές 'ζ σχεη Ι. ζ lχκομ'Υ) στο εργο προγενεστερες ΚLνε . ΠεΡLλlχμβά. Κά.ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΟ ΤΕ Κ/ΝΓΚ . Ρ'Υ)ς ενωσ'Υ)ς ΚΙΧL lχρμονLlχς.λλωστε όεν ELVIΧL μέσlΧ σης προθέσεLς του Λά. . με Τ'Υ) σωκplΧη­ κ~ έννOLIΧ Τ'Υ)ς εξέτασης του βίου συνοΨΙζεΤIΧL στlΧ εξ~ς .ο Τσε. τlΧυΤOΧPOνlΧ 'εLκονlχ " φlΧLνομενLΚ'Υ) νlΧ τον του κο- σμου ΚΙΧL νlΧ τον στρέψουν στψ lΧνlΧζ~Τ'Y)σ'Y) Τ'Υ)ς βlΧθύτε- . νO'Y)μlΧηκες πlΧplΧόOξOλOγιες έχουν σlΧν σκοπό νlΧ εΠLσ'Υ)μά. υπά. . . φlΧνεpO οη στο εργο ιχυτο σεν lχνlχπτυσσεΤIΧL ενlΧ όομ'Υ)μένο φLλοσοφLκό ~ 'Υ)θLκό σύσΤ'Y)μlΧ. που εξυΠ'Υ)ρετούν Τ'Υ) όLόlχσκlχλLIΧ του Λά. που εκφplΧ- ζεL Τ'Υ) βlΧθύτεp'Y) ουσΙIχ Τ'Υ)ς ύπlΧpξ'Y)ς. . 'Υ) πως πρεπεL νlΧ ζεL κlΧνεΙς. ΤΟ ι .ρχουν lχρκετές οντολογLκές όLIΧΠLστώσεLς ΚΙΧL όεονΤΡλογLκές ΚΡLσεLς. κυΡLIΧ σ'Υ)μεLIΧ: 111 .η τέΤΟLΟ ά. Lκες ΠIΧΡΟLμLες ΚΙΧL γνωμLΚά.

Δ εν τα "Πλ' ΧΡ"Υ)σψος απο τψ κενΤΡΙΚ"Υ) του τρυπα. . να τον ακουσεις. ων"Υ) και χτυπος ειναι αρμονικα. (Στρoφ~ 2) . το ψ"Υ)λό αναμετρά-ει το χαμ"Υ)' Φ' " . τσι αναγκαω ει- (11) (70) Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑο. λ αινουν αποπλανούν. υτα τα τρια ' 'Τ ι .t . γευσεις ναρκω- . ο συναντας. σωπο του. . το μακρύ αντι­ μοιά-ζουν ακατανό"Υ)τα μα λένε το ίοω πρά-γμα. ~ "Ο ταν τον σεις. (32) . εις ειναι σω- στ~ αρρώστια. οεν τον εξαντλεΙ (35) . . (12) Τ Ο" ι πεντε . λ'. 'Ν α φαντα'ζ εσαι οτι γνωρι'ζ' Κ"Υ) σοφια. Γ'ινονται πρα~"Y) . οεν πρόκειται να σου φανερωθεΙ Στ~σε αυτί. ~ ο φαι κοντοστεκεται ο ωα- βά-Τ"Υ)ς. ~ . χωρος που εκεινα περικ λ ναι το φανερό και χρ~σψo το αO~λωτo.ΤΟ ΑΝΕΚΦΡΑΣΤΟ ΤΟΥ ΤΑο. .t. ΠΡιΧΥμιΧΤιΧ το Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑο. Το ούσκολο ακολουθεί το εύκολο. τα "Υ) ραΧ"Υ) του. Α υτα.. ο τρε~ψo και το κυν"Υ)γι τρε- ' σπου διχιιχ Ο Λόγος ο παντοτινός οεν έχει όνομα. Πόσο απρόσιτος μωά-ζει ο Λόγος! Πού να . του. όμως τον αναζ"Y)τ~σεις. . λ ο. α γινεται και οεν τα κά-νει πρά-ξ"Υ). αυτονΟ"Υ)τα και τοσο . ι πεντε ι ' " "Υ)χω κουφαινουν τ αυτια. ουρανισκο. Αοειά-ζω από καθετί. εικόνα χωρίς όψ"Υ). αποκά-τω οεν σκιά-ζει. Αυτά. Τ' ακο λ ου θ' εις. κι όμως υπά-ρχει το κακό. ~ . γαλψεύω. πισω και φ"Υ)σε. τον '" λια. Αό­ ραΤ"Υ) μoρφ~. Η ΕΠΙΓΝΩΣΗ. Σ Τ"Υ) ' μουσΙΚ"Υ) και το κα . 'Οποως τον ανα­ νά-τι με Π"Υ)λό. απο κυρω τους. να τον γευτεις. μα που ειν (14) Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. μα που ειναι το προ- . " . . (16) 113 . Στον καθένα αρέσει "Υ) ομορφιά-.t. νουν τον . . Σπίτια οεν είναι τα ντουβά-ρια μα ο ά-οεως . μα να τ αγγι~εις σεν μπορεις. 'Ο' πεντε χρωματα τυφ λ' ωνουν τα ματια. 'λλ' α~oνες εχει ο τροχος α . ασύλλ"Υ)ΠΤ"Υ) νεφέλ"Υ) σταθμίζει το κοντό. εμφανίζεται και "Υ) χρ~σ"Y) Ν α γνωρίζεις ότι οεν γνωρίζεις είναι "Υ) πραγματι- . ' το μυα λ' ο. απλο να εφαρμοστουν. Αποπά-νω οεν φωτίζει. χρ~σψo είναι το εσωτερικό κενό ζ"Υ)τά-ει τα εκτψά-. ασε κα- εννοείς γιατί οεν τον γνωρίζεις.τα λόγια είναι πα.' " τα λ' ογια ειναι τοσο .t. που κανεις σεν τα κατανοει ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑο. (71) Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. 112 ' . μπρος αλλά-ζουνε σειρά-. . Ψ"Υ)λά-. "Ε εωυν. Η ΑΛΛΗΛΟΔΙΑΔΟΧΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.ι. Τα . τον ~χo του οεν θα συλλά-βεις. Κοίτα όσο θες. Τ ριαντα τοσους . να όμως κι "Υ) ασχ~­ μια. 'Οταν παραοεχτείς Τ"Υ)ν αρρώστια μπο-ρείς να θεραπευτείς. . . . Ανυπαρξία και ύπαρξ"Υ) αλλ"Υ)λοΟιαΟέχονται. ι και φευγαΤ"Υ). 'Ολω θέλουν το καλό. Α' .

ΤΟ ΜΕΤ ΡΟ. Εκεί θα βρεις το γν~σιo και το αλΎJθινό. μεσ (28) 'Ο ποιος γνωρι'ζ ει τον εαυτο"θ του εχει αλΎJ ινΎJ' σοφία. (22) Κάποιοι μελεΤΎJτές ασχoλ~θΎJκαν ακόμΎJ με ΤΎJ διερεύ­ νΎJσΎJ ΤΎJς μεταφυσικ~ς. "Ε αυτο ο συνετος κραταει γερα το να. απανΤΎJσε: του». ιναι . Τ ο κύριο περιεχόμενο του έργου αφορά ΤΎJV ύπαpζΎJ του κέντρου ΤΎJς ζω~ς και ΤΎJς συνείδΎJσΎJς και ΤΎJ . Γιν Μεν. ΤΎJν κοινωνια ' λ' λ ΙΤΙΚΎJς φι οσοφιας του Τάο Τε ΚινΥΚ. . «τΙ .ι. Βρες τον εαυτό σου μέσα σου. ΤΎJς ΎJθικ~ς . ΤΎJς γνωσιολογΙας. ο ""εφευγει. Ι. (52) '1: Π ρα""ε 1: ' . ουσια. αυτον υπαρχει ενα νOΎJμα. ΤΎJV οικογένεια μέσ' . τον ακολουθεί στΎJV πpάζΎJ με συνέπεια. Ε' .Η κΙνΎJσΎJ του Λόγου εΙναι επιστpoφ~. Η πιο μεγάλΎJ χάpΎJ εΙναι ν' ακολουθείς το Λόγο. προτυ- . σιωΠΎJλoς ΜεΙνε στον πανάρχαιο Λόγο για να νιώσεις το (14) το Γ ι' Λ'ογο ' τού να ζεχειλΙσει. ι. κoινωνΙΚΎJς και πο σα γεμι'ζ εις. (39) 114 μ " αυτον. Δεν νομίζω πως εκεί βρίσκεται το σΎJμαντικό. ακο­ λουθεΙ το θΎJλυκό ρυθμό. ] Δες με τα φώτα του κόσμου αλλά ξαναγύρνα στο αλΎJθινό φως. μα'θ ε να σταματας προ- . . κ λ εινε τις πορτες των αι- ' ' . Γ ευσου το αγευστο. . τα περασματα.. / τον κοσμο. . . ' πο του κόσμου όλου. ' . ομως σ Π' θ ως α (54) 'Γ'ινε απ λ'ος." σχεσΎJ που μπορει κανεις να εχει μ αυτο. Ο συνετός μαθΎJτ~ς όταν ακούσει για το Λόγο. τον κοσμο μεσ . Ο τρόπος (40) Η ΑΓΑΠΗ. Με ΤΎJV αγάΠΎJ.» κι . 'Ο ποιος . μα ούτε να βροντάς σαν ακατέργαστο λιθάρι. σκοτεινος και .. και ΤΎJς φυσΙΚΎJς. (63) (33) . (72) MΎJ γυρεύεις να λάμπεις σαν πολύτιμο πετράδι. σθ~σεων και ΎJ ζω~ σου δεν θα ζερ αθεΙ [ . (9) Όποιος δεν έχει ΤΎJν αίσθΎJσΎJ του δέους θ' αναμε­ ΤPΎJθεί με το νόμο ΤΎJς φύσΎJς. ακο λ ου θ' ει ζει ΤΎJV αλΎJθιν~ του φύσΎJ. . (41) μια . (23) μα έχει τόσο βάθος. Όποιος γνωρΙζοντας ΤΎJV ανδpικ~ του φύσΎJ. ειναι το ι ΤιΧο. 'Ε να οοχειο ~. οικογενεια. εκεινος . 'Ολ "απο . ΑπερΙσπαστος νιώθει κανεΙς το μυστικό. ενωνεται Ι . . (21) παρόν. του απ αλός. 115 « Π' ροχωρα μα ζ' ι . με ΎJpεμια. (1) απο ΤΎJν Φ'λ υ αγε κοινωνια. υπαρχει απο ΤΎJν Η ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Κάποτε pώΤΎJσαν το μοναχό του Τσαν. γνωρΙσω όλ' αυτά. γίνεται κανάλι του σύ­ μπαντος. Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΤΑο.

ι σΤΊ) ΟιΟα.ποσπα. σΊ)μεια.ι κα.μεσα. για.ι πoλιησηκ~ τελειόΤΊ)Τα. του Κομφούκιου. α.ι μα.ι με το γενικοι ητλο n' ερι Φύσεως. α.ρα. Το Η πα. του Κομφούκιου κα.ιοσύνΊ).ι τψ τυπολα. κα. σύγγρα. ι 'Υ Ι 'Λ κα. που f εγκα.εχωρι~ει το κα.ι α. το ΤσουάνΥΚ τσε. α. ΤΊ) κρυ'β ετα. πρεπε ι να. Τσιεν.ι μεγα.ι κεντρικο σΊ)μειο κα. Μπρυν είνα. στη μα.πό έργα. τψ υ κράΤΊ)ς κα.μμα.ι Ί)θελΊ)μένος.θέτουμε για.μμες που oρι~ει κα.υτό που βρίσκετα. τψ ηθική προστα.ς ΤΊ)ς Δ ι ι ια.ινιγμα.c.ι α. .σω β ο. του Κομφούκιου. ΤΊ) ζω~ κα.ποΟίΟετα.λοσύνΊ). '" ι θ ιορυει.ίνει τψ οδό που ΟΟΊ)γεί στψ Ί)θικ~ κα. τψ κα. Γι' α.ς. κα.ΚΤΊ)ρίζουν ΤΊ) σκέψΊ) τόσο του Λάο Τσε όσο κα..- σκα.ράΟοσΊ) θέλει τον Λάο Τσε σύγχρονο.­ λύτερο.ι γύρω α. το σοφο γερο. που α.λία.κ ειτου εινα.ίμε.να.ι. Από τψ άλλΊ). προέρχοντα.ι Ί) πρωτα.φερθούμε.ρξιστές θεωρ~θΊ)κε ο ι πα. τον Ζ. λ ι θ α. που τον κα. Ί) ορθόΤΊ)Τα.μενει γι' ι α. σε α.ι του Λάο Τσε.ιοσΊ)μειωτο ιστορικο φα.γορευει ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ α.ρχει σΤΊ) συνεΙOΊ)σΊJ των α.ι πα.ν στους Προι ι '" ι σωκρα.ι κα.ι ης θεωρί- ες ΤΊ)ς σύγχρονΊ)ς Φυσικ~ς.ν­ θρωπιά κα.ΡΧΙΚΊ)ι α.σκα.να. με ης α.χωρι'Υ σηκες γρα.ι στον Κομφούκιο κα.ι τψ α.ι του Εφέσιου φιλοσόφου. Οι ΠΊ)γές που Οια.ι σΤΊ) χρ~σΊ) ΤΊ)ς ιοιόμορφΊ)ς ιωνικ~ς Οια. το Mysterium Magnum.σκα.θώς κα.τερα. ΤΊ) φύσΊ) που α.κριν~ Έφεσο ΤΊ)ς Μικράς Ασία.ι Οικα. ο ταο εινα.λυ'ψ εις κα.η που σχετι~ετα.ι ι '" '" ι φα. για. που εχουν ι ι κα. . με το ταο του άο Τ σε. ένα.. σε κάποιες Οια.ς κα. Τ ι ι α. γίνει α.να.τα.πο το λ 'θ α. τα Ανάλεκτα. Έτσι Ί) Koμφoυκια. κα.ι κα. οπα.ι εργο επιφο '" θ ειι οια.. μιλ~σει κα. α.ν ουσνόΊ)ΤΟ.πο το μΊ)-πρεπον.λέκτου. λ εκηΚΊ)ς.κόμΊ) για.ι τψ α.πό πολλούς εγελια.ι α. τψ πα.ν κα. έχουν ένα. ΤΊ)ς Κίνα. να.ξα. ι ι ι 'βριν ΤΊ)ς επα.νη θ ετων.νούς α.ι τους υπα.κτ~ρα.ι ι'" '" ι του α.ι που 116 ι ι 136 ι φουκια.λοΙ α.γα. Ι Ο Σ ω- συνεΧΊ) Ρ0Ί) του κοσμου.σκα. το να.ηκό που μπορεί να.πό τψ άλλΊ) σε κάποιες ομοιόΤΊ)­ τες που χα.νονων ε θ ι ψοτυπια.ς άλλος σοφός ο σκοτεινός Ηράκλειτος. ι ι'" θ ι γη που ενυπα. κα. ι !:' ι ι ι Ε ινα.ς του ρα.στα.θΊ)τές του φιλοσοφικού Τ α. ι ι το σωστο α.ροια.ρα. .ι Ί) ι ι ι γνωσΊ) κα. ι ι '" ι στον υποκρυπτει ΤΊ)ν υποκρισια. ' 'λ Ί) κα. Για. α.λία.σκα.ι εινα. Εοώ θ' 'Υ Ι Ι . ι ι πρεπε ι να.νικ~ ΟιΟα. ινα.ι ΤΊ)ΡΊ)σΊ) των κα. του Κομφούκιου.ρα. ΤΊ)ς ι Η ι λ ι Λ Ι ' φι λ οσοφια.ρσΊ)ς.λια.υτόν όμως σΊ)­ μα.ρετές α.ι α. α.νηπα. α.τα.ρμονια. ο Κομ- λ οσοφΙΚΊ)ι'" '" οιοα. ων ΤΊ)ς.ρκετα.ΚΊ)ρυΧΤΊ)κε επισΊ)μΊ) φι κα.ο·cσμού Ί) οι­ Οα. θ ια.. μα.ν θ ρωπου ι ι στψ ισια.υσΤΊ)ρές Οια.ι συχνα. το Urgrund του Γιάκομπ Μπα. περίπου επoχ~.νισμος α.ν ρωπων κα.λλά οφείλετα.νώτει 'Υ ρος.λία. κι α.ι ΟΟΊ)γει ι εγωισμο κα.ι π.κα.θΊ)τές του. κα.Χ.τρία.τέτα.π λ ι Ί)σηα.υτ~ς ΤΊ)ς οοού είνα.υτον β ι ΕΙ α.ς.ιτία.ποΙ το κα.λία.ι κοινω- νικ~ς συμπεριφοράς.πό τον Ί)θικό νόμο. α. κα.λλά κα. Κύριες α.να. ενωι Ί) φιλοσοφια.να.ι το Ανέκφρα. Την ίΟια.πό ΤΊ) μια. ι των α.πό ης Ιστορικές Μνή­ μες του Σου Μα. c.ι το έργο του Κομφούκιου. Ο άνθρωπος.νουν η πώς πρέπει να. συμπεριφερθούν.ι γνωστα.κό. τους μα.ι κρυμμενο.ι ο ογος που κα. Kεντρικ~ έννοια. ερμψευει ΤΊ) Υ ~ωΊ)ι με το οΙΚΟ του τρόπο που θ υμι~ει.Οών ΤΊ)ς σχoλ~ς ι 'λ Τ' ι ι ι τ Ο υ Ί) α. τον Ηράι ι ι κ λ ειτο εινα. είνα. σΤΊ) οιοα..ι σε σχεσΊ) με ης α.ι ο ΑριστοτέλΊ)ς τον θεώρΊ)σα.φέ- ι ρετα.ι τους μα.ινοντα.στο.ν α.νείς για.'θ!:' ει να.ηκους.πά να. του α.μεσα.φορές που Οια.ινομενο το γεγονός 117 . ι ι ι ος. το τάο περι­ στρέφετα.ι α. χα.σμα.. Ο Ηράκλειτος μίλΊ)σε α.ι Ί) α. το πρεπον α.

.ι γΙιΧνγκ ι ι ι Ε" ι ι κα. ι εινα. ψυχοι σωμα.θώς κα.ι τσι το ι τιχο ~. κα.ι το σκοτεινο γιν να. μπορει να.ΤΟΠΟΙΊ)σε τον 170 α. ης σκέψεις. στψ περίπτωσΊ) ΤΊ)ς Τεχνο­ λογία.σΊ) εινα.πως Τψ ΙΟια.ι το α.ποκα.ξε το τάο στους μα. το Λόγο κα.λλά κα.σΤΊ)ριόΤΊ)Τα.ι ΤΊ) θ εωρια. ΤΊ)ς ι ι ι θ λ ι Α στωχεια.ι ης Οια.. α.θΊ)τές του. το Ι Κινγκ. ~ α..ς. Ί) "Ι ι ορα. ΤΑ"!" ΤΣΙ. μα.ι γΙιΧνγκ. ~.ι εΙπε ορι­ σμένα. ης πράξεις κα. στψ περίπτωσΊ) ΤΊ)ς ΤέχνΊ)ς. Η α.λλά στψ κα.ι στους α.σΚΊ)σΊ)ς ΤΙ α. περικλείει πολύ γΙιΧνγκ. ορα.ρξΊ) α. του Τ άι τσι έχει κεντρα~ θέσΊ) Ί) ΜεγάλΊ) Δύνα.θΙστα.- Ι" Ι ι ετα.ν ΠΊ)γα. 'ζ ρα. το συσΤΊ)μα.νίζετα.ν­ θρώπους. συνα.σΤΊ)ΡΙΟΤΊ)Τα.μΊ)ς. βρΙσκοντα. Η πρωτα. τους.ρχα~ ενέρ"λ ι εΚΟΊ) ωμενο.κρο­ σκoπικ~ θεώΡΊ)σΊ). Ί) επιθεηκόΤΊ)Τα. α.υτοελέγχου Τ άι τσι σουάν συσΤΊ)μα..ντάμε σχεΟόν α.κρίνει κα. υποβάλλει Τψ κινΊ)ηκόΤΊ)Τα. ΤΊ) θεωρΙα.. ΣΤΊ) φιλοσοφΙα.νείς σε κάθε φα. ο Τσεν Γουάνγκ Τινγκ (1597-1664).ινόμενο ΤΊ)ς ζω~ς. στψ άλλΊ) άΚΡΊ) του κόσμου ένα.ταΟΤΊ)Τα. 118 119 . οπως Ί) ΟΊ)μωυργΙΚΟΤΊ)Τα.ρκετό γιν. είνα. ΜΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ Η φιλοσοφΙα. ΤΊ)ς ΜεγάλΊ)ς ι θ" ι ι ι Δ υνα.ι γιν. στο Τάο Τε Κινγκ. ρωμα. Ί) υποχωΡΊ)ηΚΟΤΊ)- τα. Ί) Ί)ρεμία.πο το Τάο Τε Κινγκ.ι σε μια.ηκα. που τα.τα. το σώμα.. του Τ άι τσι. των πεντε στοιχειων.ι σε μια. Τψ ύπα. α.ι το Ί) υκο γιν. πράγμα. Σ ι υστα. γεγονός. Οια. ωικοτερα.ι γΙιΧνγκ. α.ρμoνικ~ ισορροπΙα.μμα.ΚΤΊ)ΡΙ 'Ε τσι " Ι μια. σε κάθε πράγμα.ς πο'λ ος.τα.ι ι ι μονο ο ενα. α. Η ΟΊ)μιουργαόΤΊ)Τα. Αλλά πουθενά οεν εμφα. ουν Ι α. α..ς Έλλψα.ιώνα. κα.ι ΤΊ) συμπλΊ)ι . οουμε το φωτεινο γΙιΧνγκ κα. που χα.υτούσια.ι το σύσΤΊ)μα. Το οιά­ γρα..μμα. Ορα.ρμονία. των ουο στοιχειων.θέσεις τους.ς σοφός μΙλΊ)σε για. το Οιάγρα. εινα. Η" ι ι οεκηΚΟΤΊ)Τα. μπορεί να.ηΚΊ)ς ι α.ι τσι ι 'ζ σουα. του γιν κα.μΊ) τάι τσι γεια.υτών των ouo στωχεΙων μπορεΙ να. περΙπου επoχ~ που ο Λάο Τσε ΟΙΟα.ρσενικο γΙιΧνγκ κα. ν εξετάσουμε το σύμβολο.θΊ)μεριν~ ζω~ το ένα.

ι λλ ι .u Τα '1) ι ι φωτια.ι ι ι στοιχειο μπορει να ασκει υπερ β λ ο ι ι ΙΚ'1) πιεσ'1) και να πα- ραμερίζει το άλλο. '1) Μεγάλ'1) Δύναμ'1) " . you χινΥΚ. ι ~Ιλ ειναι το ο. τις σκέψεις. τις τροφές. Το μέταλλο Τ'1) συνειό'1)τόΤ'1)τα. Το μέταλλο παράγει το νερό. ι '1) Ιζ στωχεια αυτα εκφρα Α ι υτα ι λλ ι γ'1). τψ oμαλ~ ι Τ α πέντε στοιχεία you ΧΙνΥΚ συνόέονται μεταξύ Σ υμφωνα ζ Η φιλοσοφία Τ άι τσι βρίσκει τψ εφαpμoγ~ ης στψ σ'1)μαινει τψ αναγκ'1) Τ'1)ς γνωσ'1)ς και του μετρου. c. με τον καταστροφικο κυκ ο: ι ι αυτο ενεργειας . Σ υμφωνα ι . Η γ'1) παράγει το μέταλλο. και " κατανομ'1) ι ι ι με τον παραγωγικο κυκ λ λ ο. Το ξύλο καταστρέφει Τ'1) γ'1).. σύμφωνα με τψ απλΟΠΟΙ'1)μέν'1) φόρμα που θεσπίσΤ'1)κε από τψ Ακαό'1)μία Φυσικ~ς Aγωγ~ς του Πεκίνου το 1956. . Τ'1) f . ~. ΙΚ'1) ιατρικ'1) και υγιειν'1) α σύγχρον'1) βελονοθεραπεία. Η φωτια τψ ενεργ'1)ΤΙΚΟΤ'1)τα. ο: Τ'1)ς ι ι ι ι ~ χειων you χινΥΚ. Η φωτιά παράγει Τ'1) γ'1). ΒΟ'1)θάει στ'1) σωματικ~ ευεξία. ι ι ~ παραοοσιακ'1) κινε ρο'1) τους με τον παραγωγικο και τον καταστροφικο κυκ ι ι ραλλαγές. Τ ο μέταλλο καταστρέφει το ξύλο. ι . ι ι ι ι ι ζ ι Ι ι . ι Τ α στωχεια you χινΥΚ ενυπαρχουν και χαρακτ'1)ΡΙζουν τα όργανα του σώματος. το μετα ο και το νερο.. τους και Εκτός από το Υιν και το ΥιανΥΚ. Σκοπός Τ'1)ς φιλοσοφίας Τ άι τσι είναι '1) αpμoνικ~ συνύπαpξ~ τους. . Το ξύλο εκφράζει τψ ακρίβεια. Το νερό καταστρέφει Τ'1) φωτιά. Το νερό παράγει το ξύλο. Τ ο νερο τψ ευκιν'1)σια. συνισταται και απο τα πεντε στοιχεια '1) 121 . τψ επαφ'1) με Τ'1) φυσ'1) και τις ωΙΟΤ'1)τες των πεντε στοι- Η γ'1) καταστρεφει το νερο. Η γ'1) Τ'1) σταθερόΤ'1)τα. '1) ανάπτυξ~ 120 ι ασκειται και στ'1) στον . . ι α και στ'1) οιαΤ'1)Ρ'1)σ'1) Τ'1)ς υγειας και αναπτυσσει Τ'1) συγκεντρωσ'1).'1) κυριως του παραγωγικου τους κυ- κλου. τα συναισθ~ματα. τις πράξεις. ι ~ ι ουν συγκεκριμενες ΙΟΙΟΤ'1)τες. και όιόάσκεται σ' όλο τον κόσμο από αρκετές σχολές και όασκάλους και σε όιάφορες πα­ Το ξύλο παράγει Τ'1) φωτιά. Ο σο για το Τ αι τσι σουαν. Έτσι '1) φιλοσοφία του Τ άι τσι επι. ~Ι επωιωc. οργανισμο. ι ι σ'1)μεpιν~ Κίνα. ι λ ι Η φωτιά καταστρέφει το μέταλλο.

μ.~ Τψ α. ο κόσμος». ι " «α.χρoν~κότ'Y)Τα. Ε ' π~σ'Y)μα. ΕκεΙ όπου υπάρχε~ κα. κα.LOτερο εργο Τ'Υ)ς .σηκo.Ισθ'Υ)σ'Υ) πρoτεΙνε~ Τ'Υ) συγκέντρωσ'Υ) κα.~ 'Υ) πα. που α.ρά. α. φ~λ~κά.να.Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤ Α ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟ ΤΣΕ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Προϋπόθεσ'Υ) γ~α.~ Τ'Υ) συνε~O'Y)τότ'Y)Τα.γκ'Υ) γ~α.μφΙβολα.υτο που εχε~ .τά τον Τζόζεφ N~ντα. σε μ~α.O~.να.τοτ'Υ)Τα.. . Τψ Uπα. εχουν σoκψα. του Λάο Τσε.λΙα.ζ'Y)τάε~ το Ου- . Πλ'Υ)ροφορεΙ γ~α. α. υπα.~ α. Απλά. Εκεί όπου υπάρχε~ o~α.~ O'Y)λα. γ~νε~ το αναφορας.~ 'Υ) O~α. του ' Η ρα.~ Τ'Υ) συνα. επoχ~ που " 'λ' ~ ~. 122 . γ~α.θα.να..γκ'Υ) ν .. ζε~ εκείνος που α. σ~α. Το Τάο Τε ΚινΥΚ.χυποψΙα.ς». ζ' ω'Υ) ι ι σ'Υ)μεLOυ στ'Υ) σημεlO ' " .~νε~ Τψ α.Ινε~ να.κoυσε~ σ'Υ)μερα. ΕκεΙ όπου υπάρχε~ α. το μετρο κα. ουτε ι λ εΥει ι Ι ι ουτε κρυπτει αλλ αι σημαίνει. α. συνε~O'Y)τά.τς.. .φότ'Y)Τα.σκα. ' κα. μ~- ο α. κα. Τψ επ~κα. Eτσ~ μα.ς άλλ'Υ)ς O~άστα.~ σuγχυσ'Υ) πρoτείνε~ . O~α. «το βα.θέτε~ το Τάο Τε ΚινΥΚ.θUτερο κα.γκoσμ~ότ'Y)Τα.~ Τ'Υ) φ~λ~κότ'Y)Τα.~ " ωρα. κα.σκόΡΠLσ'Y) κα.ν θ ρωπων που μπoρε~ να. EΙνα.κ λ ε~τoυ.ψε ο 'Αλα. Στo~χεΙα. των α. ενός τέτοιου έργου εΙνα. ΧΡ'Y)σψoπo~~σoυμε Τ'Υ) ' γ λ ωσσα. όπως έγρα. κ~νε ζ ~Κ'Y)ς λ oγoτεχν~α.να.ρζ'Υ) ενός . να.ρν'Y)τLκότ'Y)Τα.~ χα.υτο- γνωσΙα. κα.ν Γ ουα. α. πρoτεΙνε~ Τψ πΙστ'Υ) κα.στε~.~ ψευΟα.πλ'Υ)στΙα.π λ' ΟΤ'Υ)τα.~ν~σσετα. Η O~Oα.σ'Y)ς.

Εξάντας. Μ. ΙΑρΟην. Ν. Το Νόημιχ της Ευτυχίιχς. Κανοηλώρος. Watts. G. Τσάκαλης. Νεφέλη. Α. Σ. σης. μετάφρ. Βερέττας. Βερέττας. Ν. Μαξ Κάλτενμαρκ. Μπέρτραντ Ράσσελ. Tao T€ Ching. απόΟ. Ωρόρα. Μ. Α. μετάφρ. τόμος πρώτος. εισαγ. . μετάφρ.ΞΕΝΗ Χέλμοuθ ντε Γκλάζεναπ. G. lσΤΟΡίΙΧ της Κινέζικης Φιλοσοφίιχς. Ο Ηράκλειτος κιχι η ΦιλοσοφίΙΧ. μετάφρ. Φ. ΔωΟώνη. ΚΟUΡόποuλος. ι Ψ. Μ. Β. Ωρόρα. ιχσισμενες στην ιχρχιχιιχ του Τάο Τε Τσινγκ. Μ. μετάφρ. μετάφρ.Υ. Πύρινος Κόσμος. Lawrence Ga!ante. J.υχεοελικες \' '1κεσιες 'β' " σοφιιχ Τίμοθu Λ ηρu. Watts. Το Βιβλίο γιιχ τιχ Τιχμπού κιχι την ΑυτογνωσίΙΧ. Σκέψεις κιχι Δοκίμιιχ. Δημ~τpης Βελισσαρόποuλος. Lao Tzu. Τσι Σου. BιβλLOαθψα·ίκ~. Έρμαν Έσσε.B. Χαραλαμπίοης. Ο Λάο Τσε κιχι ο Τιχοϊσμός. μετάφρ. Epμ~ς. Γιόγκα Ταό. Raymond Smullyan. Γκέκα. B!akney. μετάφρ. Random House. Tcrou. μετάφρ. τόμοι Ι και ΙΙ. New American Library. Δ. Lao Tzu. Α. Το Ερωτικό ΤΙΧό. Σ. Τιχό Τε Κινγκ. Πλέθρον. Watts. Το Τάο κιχι η Φυσική. ΘuμάΡΙ. Ν. Τσάκαλης. Samue! Weiser. Οι Προσωκριχτικοί. Βίλχελμ. Βασι­ λείοu. Το Τάο είνιχι σιωπηλό. Tai Chi-The Supreme UJtimate. transl. Παπαδόποuλος . Πύρινος Κόσμος. ΑρσενίΟης. Μ. Ρώσ- μητριάοης. Lao Tzu. Γιόλαν Τσανγκ. Ωρόρα. The Way οΕ LiEe. μετάφρ. Lao Tzu. Πύρινος Κόσμος. Ησα'ια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ Κώστας Αξελός. Αρμοι νια. Βίλχελμ. Ωρόρα. γερμαν. A!an W. μετάφρ. Γ. Tao Te Ching. AιXou Τζε. Ch'u Ta-Kao. 124 125 . απόΟ.Π. transl. ανάλuση Ρ. C. Μ. μετάφρ. A!an W.Υ. Πύρινος Κόσμος. Βρεττάκος. Tao-Te Ching. μετάφρ. Παπαχριστοφόροu.Α.Υ. μετάφρ. Manda!a Books. Τιχό Τε ΚινΥΚ. transl. Αρέθα. Α. μετάφρ. R.. Ρ. Inc. Penguin Books. Διαμάντη . Fritjof Capra. transl. A!an W. Ωρόρα. Brun. Γερούκης. Το Μυστικό του Χρυσού Λουλουδιού (ένα κινεζικό βιβλίο της ζω­ ~ς). Ο Δρόμος του Ζεν. Ηράκλειτος. ι Αντζακα. μετάφρ. Watts. Σεφεριάοη. Α Mentor Book. Π. Μ. Άνθρωπος κιχι Φύση. Λάο Κεφάλαιο για τον Λάο Τσε και τον Ταοϊσμό. Τσάκαλης. Ν. Lau. Αιμ. Τιχό Τε Τζιγκ.B. Ι Τζιγκ (Το Βιβλίο των Αλλιχγών). Πύρινος Κόσμος. απόΟ. Βερέττας. Γοuνγκ. Χοuρμού­ ζιος. A!an W. μετάφρ. Αλ. Τσουάνγκ Τσε. D. Κ. μετάφρ. μετάφρ. Πιχγκόσμιος lσΤΟΡίΙΧ των Θρησκειών. Ν. Γ. ΚέΟρος. Δη­ Λάο Τσε. Gia-fu Feng-Jane Eng!ish. Παπαχριστο­ φόροu.

................................... 20 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ .................. 109 111 116 119 122 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 123 Μερικές επισΊjμάνσεις στο Τ άο τε κινγκ Βίοι ΠOCpάλλΊjλOΙ .......... 7 τ ο κείμενο κocι Ίj ocπόooσ~ του ............ Ο ρισμενες 16 τ oc σχόλιoc ... ΕΠΙΜΕΤΡΟ ... μιoc φιλοσοφίoc ΤΊjς ocρμονίocς ... ... ... 13 ' β ocσικες " εννοιες ....... . ... .. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Ο Λάο Τ σε κocι Ίj οιοocσκocλίoc ................ ............ Η εΠΙΚOCφόΤΊjΤOC ΤΊjς οιοocσκocλίocς του Λάο Τσε . 23 63 ...... . Τ άι τσι.....................................ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ...... ............ ........ .. .................................... ....... .................... ...... ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful