You are on page 1of 11

1.

UVOD
ATA karnet je meunarodni carinski dokument koji omoguava privremeni uvoz strane robe u odreenu dravu, a pod uvjetom da se mora vratiti u istom stanju u matinu dravu u kakvom je bila i uvezena. ATA karnetom je dozvoljeno da privremeno uvezena roba moe biti na carinskom podruju uvezene robe do godinu dana. Takoer, privremeno uvezena roba mora se upotrijebiti samo za namjenu zbog koje je uvezena.

2.ATA KARNET
ATA karnet ( engl. Temporaray Admissioon ) je meunarodni carinski dokument koji ne temelju Carinske konvencije o ATA karnetu zamjenjuje nacionalne carinske dokumente za privremeni uvoz, izvoz i provoz robe. ATA karnet izdaje i za njega garantira nacionalna gospodarska komora u zemlji potpisnici konvencije. U svijetu je preko 60 zemalja potpisnica ATA Konvencije. U Republici Hrvatskoj ATA karnet izdaje Hrvatska gospodarska komora, koja je lanica ATA karneta od 1.11.1996. godine.

Prema Istanbulskoj konvenciji, ATA karnet obuhvaa 3 kategorije: 1) Privremeni uvoz uzoraka 2) Privremeni izvoz uzoraka 3) Privremeni uvoz robe namijenjene izlobama, sajmovima, kongresima i drugim manifestacijama.

Na temelju ATA karneta ne smiju se uvoziti prehrambeni artikli, kvarljiva roba i roba namijenjena preradi, obradi ili popravku.

2.1.PREDNOSTI ATA KARNETA: 1) Izvozniku ukidaju trokove carine i PDV-a 2) Za carinu se smanjuje papirologija, te sigurnost da e naplatiti uvozne pristojbe ako ne doe do ponovnog izvoza 3) Omoguuje izvoznicima i uvoznicima upotrebu samo jednog dokumenta za rjeavanje svih carinskih formalnosti
2

4) Moe se neogranieno koristiti kao garancija za privremeni uvoz 5) Vrijedi godinu dana od izdavanja

2.2.UVJETI ZA KORITENJE ATA KARNETA: 1) Roba mora biti ponovno izvezena, odnosno uvezena u istom obliku u kojem je bila uvezena, odnosno izvezena 2) Roba mora ostati u vlasnitvu osobe sa sjeditem izvan drave privremenog uvoza 3) Robu moe upotrebljavati samo osoba koja posjeuje podruje privremenog uvoza

2.3.FUNKCIONIRANJE ATA KARNETA:

Svaka zemlja potpisnica ATA karneta ima jedno garantno tijelo, ovlateno od strane nacionalne carinske vlasti i Meunarodnog ureda trgovakih komora iz Pariza. Garantno tijelo ima ovlatenje da izdaje Karnete, a moe i ovlastiti upanijske komore u zemlji da u njeno ime izdaje Karnete. Sistem ATA karneta u posljednjih 40 godina znatno se proirio, a iri se i dalje.

2.4.IZGLED ATA KARNETA:

Korice ATA karneta su zelene boje, a nalaze se na formatu A4. U karnetu se nalaze listovi razliitih boja, ovisno o predvienom putovanju, te sve to zajedno ini ATA karnet.
3

Prednja i stranja korica karneta vrijede godinu dana, a mogu se koristiti toliko puta koliko zatreba, a jedini uvjet je da se putuje s istom robom, iji se popis upisuje na poleinu korica. Prva stranica karneta sadri serijski broj, datum i ovjeru izdavatelja karneta, ovjeru carinarnice koja je odobrila privremeni izvoz, rok valjanosti karneta i popis zemalja u kojim se moe koristiti. Na poleini prvog lista korica je glavni popis robe obuhvaene karnetom, pri emu je za svaku stavku naveden pripadajui redni broj, trgovaki naziv, broj komada, masa, vrijednost i zemlja podrijetla. Taloni u karnetu podijeljeni su na dva dijela. Gornji dio ostaje trajno u karnetu, a donji se odvaja i zadrava ga carinarnica.

Slika 1: Prednja strana karneta

ATA karnet sadri slijedee talone: 1) Dva uta talona koji se koriste za provoenje carinskog postupka i kao mjera carinskog nadzora u zemlji privremenog izvoza:

Izvozni talon: ovjerava ga carinarnica koja odobrava privremeni izvoz i odreuje krajnji rok za povrat robe bez naplate carine. Talon ponovnog uvoza: ovjerava ga carinarnica preko koje se izvezena roba ponovno vraa u zemlju.

Slika 2 . uti talon

2) Plavi talon koristi se za provoenje mjera carinskog nadzora u zemlji provoza. Za provoz kroz svaku zemlju namijenjen je po jedan par plavih talona. Te talone ovjeravaju pogranine carinarnice na ulazu i izlazu iz zemlje provoza, s tim da ulazna carinarnica odreuje rok za prijavljivanje robe izlaznoj, te ga upisuje na oba talona.

Slika 3:Plavi talon

3) Bijeli talon se koristi za provoenje carinskog postupka, te kao mjera carinskog nadzora u zemlju privremenog uvoza. Za svaku zemlju privremenog uvoza namijenjen je po jedan par bijelih talona: Uvozni talon: ovjerava ga carinarnica koja odobrava privremeni uvoz i odreuje rok privremenog uvoza, a preko koje roba ulazi u zemlju. Talon ponovnog izvoza: ovjerava ga carinarnica preko koje se privremeno uvezena roba vraa u inozemstvo.

Slika 8:Bijeli talon

Korisnik karneta mora pisaom mainom ili raunalom ispuniti u svim listovima rubrike A, B i C, te popis robe na poleini svakog lista, a ostale rubrike su predviene za ovjeru od strane Hrvatske gospodarske komore i carine na graninim prijelazima. Ispravno popunjen ATA karnet vraa se u Hrvatsku gospodarsku komoru na ovjeru i tek tada korisnik moe putovati. Ovjeren ATA karnet potrebno je na svakom graninom prijelazu predoiti carinskim vlastima.

2.5.POPUNJAVANJE ATA KARNETA:

2.5.1.Popunjavanje ATA karneta za privremeni uvoz

Uvozni talon ima 8 rubrika i popunjava se na slijedei nain. U prvu rubriku upisuje se redni brojevi robe iz glavnog popisa koja se privremeno uvozi. U drugu rubriku upisuje se godina, mjesec i dan za ponovni izvoz robe. Trea rubrika sadrava broj pod kojim je karnet evidentiran u kontrolnik K 420. U etvrtu rubriku obavezno se upisuje namjena privremenog uvoza i mjesto na kojem e privremeno uvezena roba biti. Peta rubrika biljei ulaznu graninu ispostavu, u estu se upisuje mjesto, u sedmu datum, a u osmu potpis carinskog slubenika i peat carinske ispostave. Ako se na ulaznoj graninoj carinskoj ispostavi ne moe utvrditi da li su ispunjeni uvjeti za odobravanje postupka privremenog uvoza, tada je carinski slubenik duan robu u provoznom postupku uputiti na unutarnju carinsku ispostavu koja e razduiti provozni postupak u Kontrolniku K440, te ukoliko su ispunjeni uvjeti za privremeni uvoz robe, ovjeriti odgovarajue rubrike na unaprijed naveden nain kao ulazna granina carinska ispostava, ali u Kontrolnik K410.

2.5.2.Popunjavanje ATA karneta za provoz robe

Ukoliko se ATA karnet koristi za provoz robe, tada polazna, odnosno otpremna carinska ispostava popunjava provozni talon (plave boje) i provozni kupon (plave boje).

Plavi listovi iz ATA karneta mogu se koristiti za provoz kroz carinsko podruje Republike Hrvatske izmeu graninih carinskih ispostava, za provoz robe izmeu ulazne granine carinske ispostave i unutarnje ispostave, za provoz izmeu dvije unutarnje carinske ispostave, te za provoz izmeu unutarnje carinske ispostave i izlazne granine ispostave. Provozni kupon se popunjava u dva primjerka. Neosjenane rubrike popunjava korisnik karneta, odnosno njegov zastupnik, te izdavateljsko udruenje, dok osjenanu rubriku H popunjava polazna carinska ispostava kod koje zapoinje provozni postupak za odreenu robu. Polazna carinska ispostava popunjava rubrike:

1. Ha-upisuje se polazna, odnosno otpremna carinska ispostava 2. Hb-upisuje se rok za prijavljivanje robe odredinoj carinskoj ispostavi 3. Hc-upisuje se broj pod kojim je karnet evidentiran u Kontrolniku K420 4. Hd-ako postoje, ovdje se upisuju carinska obiljeja 5. He-upisuje se odredina carinska ispostava, datum, potpis carinskog slubenika i peat carinske ispostave.

Orginal kupona uzima carinski djelatnik, a preslika ostaje za odredinu carinsku ispostavu. Carinski djelatnik na polaznoj carinskoj ispostavo popunjava takoer i gornji dio provoznog talona koji ostaje u karnetu na slijedei nain. U prvu rubriku upisuje se redni brojevi robe iz glavnog popisa, te ulazna carinska ispostava. Druga rubrika sadrava rok za prijavu robe odredinoj carinskoj ispostavi, dok se u treu rubriku upisuje broj pod kojim je karnet evidentiran u Kontrolnik K420.

U etvrtu rubriku upisuje se polazna, odnosno otpremna carinska ispostava, u petu mjesto, u estu datum, a u sedmu potpis carinskog djelatnika i peat carinske ispostave. Odredina carinska ispostava popunjava donji dio osjenane rubrike H provoznog kupona, an taj nain rubrika Hf sadrava potvrdu robe, ako je roba uistinu stigla, a u rubriku Hg upisuju se ostale primjedbe, ako ih ima, te odredina carinska ispostava, datum, potpis carinskog slubenika i peat carinske ispostave. U ovu rubriku se navodi i ako sva roba nije stigla na odredinu carinarnicu. Navedene podatke, odredina carinska ispostava potvruje potpisom i ovjerava peatom, te uzima kupon iz karneta radi evidencije. Tako popunjena potvrda odredine carinske ispostave prihvaa se kao razduenje provoznog postupka.

2.5.3.Popunjavanje ATA karneta pri privremenom izvozu robe

Izlazna granina carinska ispostava popunjava osjenanu rubriku H na prednjoj strani karneta, izvozni talon ute boje i izvozni kupon ute boje. Nain popunjavanja izlaznog talona i osjenanih rubrika identian je popunjavanju rubrika kod privremenog uvoza. Popunjen i ovjeren izvozni kupon izlazna carinska ispostava evidentira u Kontrolnik K400, te ga odvaja iz karneta i zadrava za evidenciju. Popunjen i ovjeren izvozni talon ostaje u ATA karnetu.

10

3. ZAKLJUAK
ATA karnet prua prednosti za trgovce, izlagae i poslovne ljude tako da mogu upotrijebiti isti ATA karnet vie puta u toku vaenja karneta, unaprijed saznati carinske trokove, mogu posjetiti vie drava, te se vratiti u zemlju s robom bez problema. Prednosti takoer imaju i meunarodne izlobe i sajmovi, turizam i transport, sportske manifestacije, priredbe i koncerti, te svaka zemlje koja eli iskoristiti prednosti globalne ekonomije.

11