Điện tử tương tự 2

Mô phỏng mạch
1.Mạch điều biến

2.Mạch điều pha

3.Mạch điều tần