-.

_

Svcuciliste u Zagrebu

__ i-

Ekonoms,ki fakultet

,ZBOR~NIK
EKON'O!MSKOG FAKULT'ETA U ZAG,REBU

ISS N: 1333-8900 UDK: 33

Godina 8, broj 2., 2010. Zagreb, proslnac 2010.

IEkorn I'lfIlslkii f8Jlkull~ett 8Jglfeo Z llfigJI. IF.IKennedlyjla 6 Z8Jglreo ~ IHIf\Jatslka Uredniistv~: Andellk~ Alkwap, ~lkonomslkii falk~lltet Sve~ciiliista ~ Zagmtm, Hrvatslka; VIIMta ~:flhoveo, ElkofnloIT1i1lsIkiifalkiuIIIlleiSveu6iillii ~ Zagreibu, IHllrvatslk8J;180ris G ot8J, Bkio:no,mslkifalkiuliitel Sveuciilliis.ta ~ sta Zag reibu, HIIiV8!ts'ka; Vlladliim iir e.8Jvlralk,IElk()rno I'lI'llslkii f8Jku ltet SVHu,clllista lUI Z8JglreolU, IHIvatska; KSHrnii.~8J r [)lulmii,ci6, IElkonomslkiifak~lllet Sve~611liisla ~ Z8:glfeib~, IHIrvallskfl; IBlfarnlk\jJ lf1cii6,IElkonomslkii falkiuliitrel G SveuciUiistra ~ SpUi~UI,H If\J8!tslka; M8!to Glfgi,6, 1~lkmlloll'lfls ii f8JlklUlltell ve~,ciilliism 'UI agllfeo~, IHIlrVallslka; k S Z IM8JriijlBlna Ivanov, IElkorllol'll'llslkii falk~llejj S\le~,Qiilliisl:alUI 8Jglretm, Hrvatska; l8Jrn.~8J Z Kesiid, IElk~:mo:l'll'llski falk~l1!et Sveulcilliista ~ Z8:gmib~, ~llr\latslk8J; Vllado Lsko, ~konomslkiifakiulll1i:et Sveu611Iiis1!8J Zagmibu, ~ Hrva1l8'k9J;BdlO IMal'ii,6,IElk~rlI'O:l'lfllski falk~Uell 8\!·e~,ciil:iisl:alUI aglfeou, Hlrvallslka; Miirjlana IPejii61Ba:oli'n, Z 1~lkorllo:mlslkiiffllkiull:tetSveiu:ciUiistfl UIZagmlbu, Hlru,atslk9J;[)'a~kio,11p~lriic, ~J!;jon~ms'kii ffalk~lltretSve~cUliisla u Zagmibu, Hlrv,8!tslk9J;ILaj©s Zagle:r, ~J!;jonomskii ffal!wlltet SVelUciilliisla ~ Z.aglfeh~, lHI,rvallslka. Sasho Ait.m9Js,oelkii,Urnive:tz.il:et ,,8v. ~liimerllll Ohlriidlsikil", jB:iitolla,M9Jikecloniijla; rNJj~9JZ.I~8Jj,gorii6, ~kQrnomslkiifBiIk uilitet, Urniiverzitet IUI$8Jrajlevu, ~Qsn8J i Herce g,ovirna; Vean 8J~ul()evslk8J, ~J!;jonQms'kii falkiulllllet, Uniiverziitet "Sv. IKiilriiliiMe1lodiij]", SJ!;jOIP~H, IMlaikedoniij8J; IMmiis Cii6i'6, IElkorll,omslkiifalklUllllettlUI Salf8Jjiev~, LIiIniiv·eltziilellUSarajevu, Eloena ii lHIelf1oegloviirna; iicihaJriJDull, CI~ems~rlI UrlIiive:rsiity, USA; lorm I R G,iillllPatllii.aik, ~~If~larlid State Scli'nool of l~ulsiiness Adlmiirnie1lratiiorll, USA; Ilrene HarlisorlilFiriieze, LIiIni;velfsiity off IPiiUsomglli'n, USA; Jenathsn ,Jleil rn, NJew 'l'orlkSoli'nooll off IManaglel'lflle:nil, liSA; DemetriilUs KEmtr8Jlrelliis, e Ass~mptilQn Gdllege, Woroestelr; USA; IRiobert MoGee, IF11m Ilnte:rina~ionail UrlIiive:rsiitry,USA; ida Jasmina OSl'll'li8JlniJ!;jovii6, EkiOinlNif1s1kii falk~llllet, IUiniiveltziitretIUSarajevu, Ebslna ii Hem,egloviilnia; Rehana PaM, H8Jru8i~dUniiversiity, liSA; IRonald IR,o'Ulss,e9!u, afholliic Sclhooil for IHigli'nelfIE.ducatkm ~mges.C OSlend, 8:ellglii~IT1i1I; ~~Injle, EJ!;joniomslkiiffalk~ll1te[,IUiniverziilet ~ S6Jrajevu, B10sna ii HemeglQviina; Aziiz. CII9!u:dIiio rlIallllii,IFBicul:ty ~f 18~siiness arlld IL<'l1N, d s 1M ellmpollil;8irn Umliiversiitry, UK; A/j8iy Vim:e, W. Vi'g Lee IP.Carey School ~f l8:usiiness, Airiizona Slajje LIiIniversiiW, USA; lIol'll'llisl!8JV VlUlkilna, rNI,o:r~h, C8Jlf1dliina Slalle IUiniiversiiW, USA.; lidii.~a Z.8Jdllniiilk-Stim,8iiotehrniislke falk~lltel:e, iUniiveltz,a v ILJJulbil~arlli, Slloveniijla. Glavnii me~niilk: IP:rQ[ dr. se, Ma~o Grglic l<¥!ljniilk umdlniistva: ~Irvoje .Josii6, ~rniv. spec. oec, Adlresa IUlredn:isl:\!a: 11 0 []O Zagl reo, 1irgJl. IF. IKHnrlledlyjia fJ o tellelorll +385 {Oil} 2.3E!3333 fax +3El5 ~Qi11) 5633 233 e-mail: mgr;gik::@efz.g.lhr e-maill:Ii.n~.oeiic@efz.g.li.nr· lLeiktlUlr ii J!;jo:ret~ ra: a k Damir Mallii,geo ~iriij,e\lodl saZetak8i na engillesikii: Velf8i IKma~slkii-lHIrs.8Jik, M.A. Zibo:miilk 1~lkQrnom8lkoglaikiulllteta IUZagreibu ls arllnotatedi iirlllli'ne lnew JlQ~mall Sectiion olllli'ne ArlIln{\i[a~ecl lLJi stiirn'goff new ~QQiks clepa:rlme:ni~ off WheSepltermlb er 2(~07iissue Gil tli'neJlcmmall ~f IEcomlll'll'llic liitreraliulre {JH). IlrlI8Jclclilli:nnthe journal has oesrlI eV8JI~a:l:edland ae,oeptredl f,o:rIliistiirll'giin ~he AMellectlrOniic iindlexes, 'I.(li'ni,oli'n iirlld~dedi iirllJ~IL Orll CD, ·e-JEl.flndl ~oQrlI'Liit 8Jre l1he8JDsliracts off~he 8J1f~id~eS8JlreavaJiilabile tli'neWeD siilie: hHpi/!".,fww,ebg.lhr/zomniilk on

°

Ilzdlava6.:

sc.m::lict.c.einfilatLGlIII . poct1Ll2ieca Mal:lJage.lfe.:ic M!' .milll iukH!lcijle f ulllajl:"!liZviijelll~1Jiil.e1UOjJ'e'ls 59' OZtl'~'o..e Cmartllll!ll.1lISi~Hlri'i"i.i CcmJl. .s.:ia.l.c. :il!ll..Invllllskilili pmil.l~"ko etlmpskiill.c.mr.1ll PwgnQziil.efi'ec.."es/. /fip-g'C_ m..ti.!lcijla la H:fVai.£a ..2lelJiil.zema:lja c1ireH(Ill.tl<'iziv:~lI:lJjeveae iz:medlail!ll.siav.weel:lJ.'allije Forecast~ug illlflaiC~]e . Of'ttlI:110'"!J"ff iil:lJIJiil.ial:lJ.meudzll!le!l1!ta Or.t Alllahza ciWllJel:lJika fIliIll:J!IHlcijlehl'va~ih zilfDs]elilib .iolll. emf.I:lJomic growtlili ilIL .ysiis oEt. mag: oec .eC. ociaibm""iiilimakmekol:lJWllskiilli razdoib:ijle :WOO_ .~s ofCro\l.ri'mli Zai"ii~'I!ovi.ees' of c:ompan~e:s p.c.Nt~'o.l!lle v:aJrl]::liiblin.f Pbvezal:lJo!.t~ ofseil.1aksic..clO~]!I1!h:ieg be~v.ililijililoVllim!pOfed11!a I!! CiWlbel:lJ~ci. 8:1 Sa. TOIf.~"!J-e 1Je:l:JJarvio[ il!ll.N.iave:..2009'_ godi.ic~ IJi"iIii'...e i"" de-o:.t.'$ aoo comparisOl!ll.Dr: .1s of cr. B.ed:Ill!al:lJagement frctoe1ls of' 1!'1:l<'i~e.shlili. et.edecil. compaliliie~ 39 M!' . .tM iil:lJfht. sc ..Q~dmti 1.lC.l\i.ja.ost-i z4'ipoJi!en.f~a]roi.J.es~]I.:ib.iIr.\'_ spec_ Tihai"i. OHlllally est\llibl:iz.o:zemnib pcu.]oyees FlllCOOI.1lIdO'l'lezt:l.!. Haiia POldrug Dec . Dec .t. s.oiiIeV(e:iofedC'OU!l1!tl'~ Dr:. velikih ~tskiib. s.fCwilII"tia .ionsbip p!oottra.er Da'l'loi' Fi:ripolll.iijll igospodlU:-Al:og :faJ>lta &. sc.vil:lIl!j!li . s.illfg.lolll. 7 A'OJ dl'.ogpEooesa llBZHttah pos]o.HrliLlILz~ci~.lj il:1lll1..O(!][]!:iclli[~aMe:!! GInt...e .tsiIDojZ4'i Alllal.reel!l fcil:i.oll!lelllt employ.. l~!r.oga .repl.aM e(lO.t~ilIIl:lJ... d'i'.c.ill! v Cmi1!ha EO£ t(n..iMo. urazv"Ojl~\ proakhVl!ll.~ifa~'ic' ftlllal:i.tco :rele.Oi>\t( .Ciel.bOl!ll.ainfi.lllT'm:milll]n.l\i.prlllllje:r lEI·va.l\i.t(ae ease a.'.o ustrojeacg iUP£:lIvlj!al!ll...I!!v.t.1ll Skri.ij'et!li [~~rl:lJov(e1: facto£ a=:!.oa.y.mSJ'llil P"f..g~c 11 f phllllllJiug ::lillldbJaf>il!ll..Ql~.c..iC'...m:t.l!lI:!li.ese. F:oioiki J!bi/.liIze61 i>\tn'[tieilltog pLil:lIlil<'il!ll.i:o. '!IOItij'l. IDaCHJeDon. Zr.eg!lpel"il'ru:m::lin.za lfCi=h.eperiod 100[1-100 mil 97 . ..db' .l\i..

tub'ictl Mii.a. :sla!h"k!l! S]OtZ!elll.fu.oliil:'a Ma!lliema!ti.s.s.1llM.ofilIlf~.f~clllliaJEy. WltiR :tT':!:om C 2Gij1 to 2'00'9 J1I1a~llia' St!de'C..lii.t.O'"'lliillLj:e pod. d~·.oQi1.'Ojesf4avarlilje .uzeca p 1!1 feO~ui!:''taightsiby types of 137 Rep~]fu. tedJiiIJJolo..1iI.iIII:OV.r..on filll.delll.:imj":(5ic~. "Vre1lll'ellI:!dti. s.iolll _g)1!l:l!lI. godii!lIIce p ~ R.lia'Sewi~'~Iltitv_ s:p~c_ .1!lI.c.lstelIl!~e jjlJJfo.'ellLt: for :illl.1&ialcljshl :igle"U pDdlimcj~ filltliiElCjjj. d~·.~ cljeiIJJaJllllR.:>ip fica S!Jzan.lIJ!lO'"\l:illl...o:Sth.mag: Q\ec. !Jiiiv.CWlt. . Ut~ec!l!jlIlaciOnRillti.o'£".iol!l.m.a.mpl:l"l1!ti.rew .11~ H[va~oj .et(liIJlI.R r Iae.Ju...rn.aJ1lljem1!1 brvl1!tski:m podlU2leci!I:l!IJ.vljRlII!jeZ:lll. Kseilil!ifa Dumiiic .. A~II'j·:ti1llBiI'. spe'C_ o~c.iarll . .dirt .:lillld eritieal liIJJ!l!lr-rs:is jjiIJJ 2B DQ\c ..t1.cal.j!l! cljeiIJJ!l!iillll(}villlie IIlRh:._ Siil:l!ll. steOck .aes.eKICihariIJJg>e r. d~·.ri:ijfit~]iIJJ.y . Flltfl~lll. :IS:EJ:ihvaJlllje ~f~ecarjlii.aJmj·:cSader J1I1m..fri gm1!lp of CO~]iIlrl:lie" 11] Fi'Oj d~·.tiltia OZi~i~'~C.li:arp1iJtaJ]!l! i t.ifa TO\f.olil ariIJJ!l!iyslsoEimpRcl a. zem]jl:lll!l! ~ CCWJ!overn.t.iC M!l!te:!ll3ItiCkR !l!iIl!l!hZR ..IV DQ\c .kuClw['ed:g:e . rii]lk!l!iIJJ!l!po:sl.R:lilageiLll].c .el] estate :Illarrkels :in CmRf~~ 01JJ.laJ(lovte.l o.l]:1cm.R .acijS:1-reeblll. reg~lkdcij.fbe(]:" ~)!g.z:o~·'qf(ii.ogije .1&bi. M.Jo.lJRIIlR fi:n!l!llci~:sko lz. SpfiC.sc.:lI1ti .Og . and arm] seie.fu.]iici JHh:vafcSko~ DQ\c . :!JlIII'tv_spec .aJr.iishCki.c.egres:si.ehetiEl:illl.. Ko •..sc.Qte.e ![3zvij:ellI:im. Kegres~~~.:(.c:e raiulll..oI. OB'C_ 1.._ dio 201]9 ..1:l!IJ. H:I"V3[ll~Oj ed 2..mag: Q\ec.!>izof comPQ!>i..ol.c. analiza liaearae ]JO"Ve2\llllLClstipWIll!lc1e iezRjev. Fi'Oj d~·.varll!ja l!I b:l"v:altsklllll poduze6iIlllR 115 Fi'Oj d~·.aJilJJoiRirepor~illtg: ofilll[eriIJJ!l!tio1JJ!l!i differelll.zilIlifSJiI:'a.l ..ev.~OtlIlP~:I"::ailtiVlll.te c:allllodi~y .d c:a..aJ f.OteC_ U:rlt!l1..J01I1m.fu..ovodi:stvelll:ia.Hko f1r.stvm:eiIJJll:l!._g.c .e/.:li: plegled i :bif~ckR ariIJJ!l!~iZR Siil:l!ll.ve st\!'i. use .ellllt of asset :EJ!I":ioes. ljIil.p!ply olillell1:iz!ed !l!ccomoc]!l!liolil iiIJJ. t IIlOCe1m. Uiog!l! i o1b:i]jeii:]!l! pmdiarjuog oS'F'0sQhi~:a.g1l'ic'Lisdltii~ K~'Ji:.c .mi\::i:c Da.i1l' .Milut.lia .ro.es the f~e:M offi!1JJ!l!ilJJoe::I". s.hS-iu .f.jRo VHER:mll :S:!ll~eS-tarjll. Zde~'k(!'Gogala .

zikom>vrefliJ!ell. dil"eCUy or indirectly. ll~tvftbt~lmjle klimatske o varijable u najve6Jj mjeri uijei~ll~na poslovanje poduzeca. weather :r~st. Research findings revealed thai Croatianeompaniesare. to determ~ne whicll weil!lfther variables havethe gt"eil!Jtestimpad onbnsmesses.prilika. I dok sa vremenske prilske mozda naJjs..podazeca stde od nepovolijnogntjec. which ecoaomie seetorsarenndergreatest influence of'weather ~tl:dllow Cruatiamcompanies protect themselves from adverse weether. KEYWORDS: research..IJ.U tu SV:l.weather deri-vatives. s-urvey research was eendueted amonglarge Croatian enterprises. te kako je potrebna daljinja edukacija dabi se razumieli .The aim of the paper is to study level.l. instrumenti zasb~e od nepovoljnih vrernenskih prilika dobivsju na vazllmsti tek posljedniih godinaksda ntjecaji klimatskib prornjena postaju sve oCibj~.rl!ja vremena .~I~ka. vo pos1.s~e S1!unlBary: Researches estimsse that four fiftlls of world! eeonomy is._ c~. KLJiU.~usvojili tT.ro. And! w~)irue weather may be the oldest risk businesses face with.v~.mftedioru fremadverse weather.0 utjecaju vremenskih prilika na njih .podlefne ntjecaju vremenskih.Prethodno priopcenje UDK 55l565R012>(497_5) [SPITIVANJE UTJECAJA v~EMENSK[H PRILlKA NA rOSLOVANJElPODUZIECA U REPUBLICI HRVAISlKOJ STUDYING [MPACT OF WEATHER ON BUS[NESSES IN REPUBLIC OF ClRONT[A SAZETJ\K: IsErazi..aJre weather of lmpac~ on their businessand tlla!itfurther education is needed so C.hrvatskihpoduzeca.a.mstruments of'proteetion from adverseweather oonditions gained attention oflliy reeently as effects of climate change became mere obvious .ovanje.~. a!w.1tlja pmcje:n.V] esna utjecsja vremenskih.'1l1l1 provedeno je anketnoistrazivanje na uzorku velikih.OV~ iustrumenti zashte od nepovoljnih vremenskih pr. survey .weather risk managemem.m~l~. for that purpose. influenced by weather.neizravrro.anketno istraz~valllje_ r. to a large €XlternE.arJtiafl compames would understand andimplement new instruments of p.prilika na njihovoposlovanje.vanj a pokazali sukako snhrvatskapodnzeca u \1ieLikoj mj eri s.. 1Ll\P1":avrujaruje vremenskim izvedenice.ljlllljlll~ su ·Ceftil'l etine svjetskog gospodarstva. ofweil!ftller riskawareness among Croatiau companies.CiNIE RIJECJ[: vremenski nzik.Ci~l!e hrvatska. R:embti istraz~.tojli su sekteri gospodarstva n:ajosjeUji~vijli na vremenske prilike i nakoje se n. kako p izravn.m:vaftskihpodmeca .. .njradaje ~spilEatirazirm osvrujestetmst~.1'~zits kojim se poduzeca susreeu.taf~ji.

eicaju p vremenskih prilika. jesti. te o i c. medutim vrlo je malo instrumensta zarSitiltepoduzecim. XI n'fjvec'oj s:umjeripodloini utjecqju nepoV1olj- H 3.ih klimatskih pmmjena na gospodarstvo ovisit ee 0 tipn klirne koja je trenutnoprisutna na odredenompodnrcju [14]_ Primjerice. zem~je hladnije khrne profihrat oe od gl:obl'l!lnog. podlozne utjecaju vremenskih prilika IUt sto znar. sto sepos~jedi.toC.jos je maeji hroj podnzeca koj[l.Cn~m instrumentima krniste. utvrditi kako se Rl.l!ltasb'Ofil!lllih vremenskihprdrka . 1coifUNaivecoj mjeri: ut_jele na rezl:JJtnteposlovanjapoauzeca je temperatura. potrehno je naiprije razgrall. dokvrijeme ozmcfl!va trenutno stanje atmosfere na nekom prestoru Iz spnmeruuwgar proizlazi kako je OMOS izmerun kleme i gaspodarstva znatno dmg:ac~ijiod onog izmedu vremena 1. Svrha ov. lie lit svrhupromicenja instrumenata zastite ed vremenskcg r~zib. gdie ICet1D. Rijec je 0 piennskom istrazivanju u hrvatskoj gospodarskcjpraksi koje ce dati sugestije Z[I bncruucai. gledano po sektorimai za gospodarstvo opcenito.ih sp.ana raspolagaojn. te katastrefalne od oelb.. prostoru tij ekom cluzeg vremenskog l'aZldo'blj .S druge strane.zatopljenja dok zesnlje toplijeklime vrlo vjemjfl!Fn.' Temeljni alat upravljanja vromenskim rizikom kOJ:egpoduzeca 11 RepubliciHrvatsko} trenutno primjenjuju je di'fersifik~c~'a parmele.Klrma se tradicionalno odnosi na PJosjecno stanj e atmosfere na :odredenom.l'l!kisto Ce11ll0 raditi svakng pojed~nog daJlm_ Isl:rl'l!ziv2ll!jla p.ica.tskih podazeca :0 utjecaju vremenskah prilika na poslevanje. oojlcesce 25 a do 30 godimm. weather risk).UVOD Vrijeme odiJredujle 5.lJ.na cd 6eRn s vremenskirn izvedenicama.O ijletovati..e: H 1.strazivanja s.ov1evrijeme i khma.ihtokova POdJiUZ:eC1. VREMENSKl RIZIK Da hi definirali rizik ad nepevoljnih vremenskih p[·~.Ci a. odnosno portfelja proizvoda: 'Thl1lleljemdobivlell. Hjpoteze na kojima se zasniva isbazivanj e Sill!sljedec. ntj:.nepovofjneprorejene u vremenskirn prilikamarezultirajn d neocekivaan visokim troskovima ~izguMjlenim prihodima Rl gotovo svakoj peslovnoi dje~atnosti Nepovoline vremenske pr. a. gospodarstva.lienog sarddaja Rezultati sunamijenjeni i ocekliuJre se da ceknristif svim poteueijalnim sudionicima trzistil!. Neizvjesnost huclueili vremenskih prilika prevodi seu neizvjesnostbudncih novcaJnl. H 2': Sekwripoljoprhwede i turizma nih vrem:enskih prilika..promjene vremena vee! utjecaj imaju na pojedine poslovne .icitipojlm.se doti.ocijren:illbpostojilrupO'trainj[l za instrnmentima se z!l!SJtite vrernenskcgrizika.: Klimaiski elemen.o neee .el11l0dljlelmJti.~ika. kakoeemo putovati. 2.uujvecojmjlen::~ odlazni.i1ilte jedan sn od najstarijih rezika s kojima se peduzeea susrecu.jzravno iii neizravno. vremenskih ~zvede:l.roc:jetTtjrlaju ako Sill!oetil'ipetine k globalnng gcspodarstva.rvatskapodllzeca nastoje z!'J. kraceno vremenski rizik s (engl. i edukacije stJucnj[lbiz prakse.og rada je ispitati razinu osvij:estenostihlrvl'l!.l. koji su sektori gospodarstva lit n.laj@Jz:e~i .164 1. te koji klimatski elernenti unajvecojmjeri utj eA?U oar rezultate poslovanja.Cno odrazava u nizim cijenama dionica ~v~im stopama pO'kojima poduzeeepnbavlja kapital.stitilti d nep:oo voljruillvrerneaskih prilika. Uf~ecaj dugoroc1l.ozn.

1l dstuo paJ111ja.eclIoo koh.]:'SiillTIiklJ!cij1l!.e:me Ff.j e nastale siete (prednest III odnosu nakbsiene Vr. vremenske prihkepredstavlj aJjurizikpt"Omjet!le kc&~.P:ilnja od uOlb~.aJjn poplave.el:ru~l1silil.eIl!rn. kao sto SoU topl~ja no lIob~.o.e1Il:g01JOf'.ztTJ:je za odl'edenim dobmflJl. vjetra.mc~nda nMce rempe:t:albure i na oh~line paJdaL~ne mogunzroknvati zakasnjmja i prekide u izvodrecnJlllU :I::a:dova. V~seovreuaeaskim .~lje1:et!I!apojav.eijM o-p!servacije slvar1IJiJj k!:imllltski:liliei-eIDJe1ll.l.1::i!.. Slll~jegd. II velikoj je mj eri ovisan 0 veemenskirn priliruk. dam u.lem~:rgen:ata tijekom neuobieajenn ti!JiPl~.. sUfez~dbtipostov~ltT1ja izlo~ellJ:~ vremenskimpntikama.t~ .. ~ stal1ici_ jp.je smaajena potrosnja ~op1i.ne su po rome ~llo primarno ntj.etvo~n.Zllpillilic .c~ja vremenskog :[~zika_ Brocket~. i gecgrafska dillve.lepmFonjnog utjecaj a vremenskihprilikana . vremenskih prilika. nekatastrofalne vremenske prilike odnose se na maoja odsbuPaJnja od .Nill.s. o u vremenske izvedeniee.proizvedenn kolicinn .fic.sif1!lmen. dobro kojimje :IllO!g. ekatastrofalue vremenske pnlike oblllllvac:iljui.Vremenske prilike takoder zi1aJc:~na Illt]eClIJ kobC:~. Osim te~npejraJturi1~.e olteine n k tise i snijega.arru·azaJ a~msgle. 'O-V. raspolaganju S1U) i[[6]:pt"O.z~kd~.hcruml.e izv.kiOlicimupotrlJ!Zliljie. hj . . inra i hladn~je no uohieajeuoljeto z .nskih.McChntmlJ: i1llr\Fod~ kake sutn t!laJjlcesc~.gl_ volumetric ris k)'..ije lila t. 51lU mnoge organizacije iii upctpnnosnsgnoeirale vreraenski :r~.Drugim rijieCi11Jl1l!..i:spo. odstlll..ot'lllm se svakol:l!l stl!lpllJiu m]§t'1.l. ne e~jle]j[e (engl. z vremenske prilike lLl!itj e1en i lila ponudu. a nena cijlf'nn po llmjoj se to dobro prcdaje 1[6].vic [9].alni instrumenti zastrulte ed vremenskog rizika knji sliojle podnzeeima n11!.1UC~l1llkolv~tije Ilj~me IIlpl'avljab (prednost U odnesu I1i.aJvaju .. Oc]stJwplilIllje se LZ!'ac1W.ine ~elil.cajlei1:i1.. :!Il:IHIZ~" itdL) ed ~zab!'a1lle lHef. snosi drugs snana u ugovorlH.o~l.izvmhm.i BalD.n.a l:efel'. III literatun senajces6e SPQinin. vremenske prilike iposl.iz~bl<lnog kli.ubjek~e nego li na gespodarstva ucjelini .e 1acijoj podlozi stoji vremenski ilildeiks. a dogodeli~ seizazivsjn velike finaneijske s~ere [] OJ ZaJ razhku od nj~h.iiDrne klanznle prema l:nji~.l. vremenskeprilike spe>c~.uf~ecu na visinuprihcda ifiiru.ill".l])illiLjapl:~dlilje m]Nlde1:lJd nOVCal111vEi]eanos.fizjka s kejima se poduzeca susrecu infonuaeijska tehnologija. ugo1i.. adalje.:lllMiltskog_ elemeata padne .!l!.WaJng i YaJng vremenski rizik definiraju kao nesigurnost u budncim noveanun [oill::ovima kaoposljedica nekatastrofalnih vremenskih prilika [ll Kaerzvorrizika. snovajhpojmeva e nmze se dati defii1i. risk)_ Kao prieojer n.emeliLskilUl'izdocl!m 1!1 Laz~iba.j:> .jenaCi1:lJVf:i~.. itd.~.c.~ermins1ki govu-ri . (2) OSigul'&vaJjunalmaJdu zanastale gubi!itke (prednost 1IJ odnosn HaJ.nkmr~hjlu zaJstdll od vremenskog rizika pnuz:ilju vremenske izvedenice' zbogtoga sro (0 transferiraju rizik na subjekte koji sn umogucil!Ostru. dobivea k'VlllItifi. m:b[l~.~jaJ.ml ikvalitetu prinosa na upolioprivredi _N avedem sektori same su neki od mnogih Ic~jru.brzine vjetra.kojimaje zaJb.ovHa etika [12]_Tl':a(.~le ct vremenskih nepogm:1:a.1!"I!lOo zauzetojpoziciji o [9'].te poslj1edru.li:o-j .61di naEilste iz:na.oe nepovoljnrub vremenskih prihb. (3)mude isplatu Em.C.eme1!llslD. broja suncanih sati. ]ThOe ugroz.roskovaposlovmh t subjekata.01'll!JJIli:n.inu_ Nakon pq] aJslljen]aJ.dr~V1Ul.. oluje i vjetrove razorne 5tIlage_ ill1I!laJju iskuvjerojatnost n pojlavlij~vanjaJ.C:flo pla1canje penala .h~msbhmjeseici_ OS~. Danas n~IIJC:~..aJ.S ektor graditelj siva.avlil l!latem.pnsljed~.lwg ld:~stll i OLe:ftniraj1ase kao tcefllll~nski ugovori iii opc. U pml§Iosti. vrernenskeprslike mogu brulhbJtaJsn:ofaJiN nih i nekatastrotalnih razmjera.izvede1:lJicall!iLa i trgovillil!jllvf.m 00 potrazniu.s.& diversifikaciju). Katastrofalne vremenske pnhke obuhv. kise.. u s se jednestavno nastojale sto bolj e nositi s posljedicama nepovoljnih vremenskih prilika Danas Sill 1!IaceliaJ.c~rlllJljem odsiupdliL111 ktirualllli:ih eleme1:lJruta(tempel:3ltl!lre. price.~. t~_ urobu.1!Iego ikadaprije .:ij edno .llugovome klauzule).mlJ!. Neik:wllastrof!li1ne vremenske prilike mogu se saJzeti na one vremenske uvjete koj~.zivore i n imov.vremenskirn rizikam potrebli..einn proizvodnje. osrugtuaJn.. OdlilJJOSliUIJ' uOlhicajenill.a~na n.3Jt.t su fu£mws.C:~en.1l!6e trgovati. primjerice. 1il~lgClV'mi postaju vrijeduikadarazma .e to-eke. odnosno potra.61 refereatne vl.ec1el1iaeu. temeljlu vrijednosti indeksa i n~jepQh"ebno tereusko U!ltVf..enj:1llojkhmlil~o]o.llupmvlija~ti·:iI.

'lilpl]a~j [podJ3i.mvljaruje vremenskirn riziknm.lja m:stm1lL Upmvo{1enjuisl:. popnlaeija.nastojelo se utvrditi jesu li lnvatska vel~kapodm!)ecaJ. provedenim 1lU hrvatskoj gospodarsko] praksi.zJiJ!mr~. s18!1!Ii su podsjetlll~e~. tao pIedlozak za dizajn j e posluzio upitnik a koj.jato 6 tjedana. metodasnkete an nzorku poduzeca.ivaznosti upr[lvnjm.mcjletT. Q1n. (4+)ne tr~.14 speeifienih. Kakobi se osigurala msksimalna stop~ POV[[3!Jt~.1J:ilirue odgowra njihovojl situaciji .A. u 3.]66 ngovore o osigu1"aJnju). svjesna postojanja vremenskog l'iz~.m.jzvedemcama Veeina pimnja je zatvorenog tipa..rzlstilJ(prednost U OanOS1lU na indeksne ugo¥(!re 0 o:s~gunnlju). godisllJ:jlefim'!tl!cijls1::!oi:zvjesce za 2JJ07 _godrunu utvn1eJilo je da U Repulblic~ Hrvatskoj postoji 4+96velikih poduzeea (N = 496)_ Okvirua velicina UZ01'kaJodredeaa je prema lIDol'nlIuha prncjennproporciia z sknpa [2:21.O'vmn bude nedoeoljaa z:apo.:'id:alru.:i.azv~jem[unkeiju upravrnjilinj81.-U~ ~pi~lII.pri~nikse s~stojao od ukupno 23 p~ta~ti[lJ.re11llensbh prilika kac izvesa razika..b. [I 3~. meteele deskriptivne ru inferencijalne statistike: grafiClk:e i mumeloic~e metode 1metoda p. odnosno ciljan~ osnovni skup.lllJJe~ Odl'Z1il!VaJlllje Z likvidnosti I:.1e ste~e (p1::'edI1lO's~ edncsu na robneterminske ugcvore).taka [putem.opceniti dio o ~ 0' poslovnom snbjektu.!lIDJ.METODOLOG[JA ]SIRAZIVANJA Pregledamhtersture utvrdene je da Sill poduzeea IZ stranih zemalja itekake svjesna v.1J:jlai SlI::plllija 009_ godine. Is.svaki JtjleJdarui.va~tiem.vanj.ruvrulljuutjecaj avrernenskihprilikai primjene vremenskih izvedenica medu britanskrm pmrizvo{taJc~ma piva Anketni lLl. -::! 1 os.8!zivanjakn[lJsiillic:illrana sa sukladno Zakonu oraennevedstvu [17]. OBILJEZJA UZORKA Kao ci.bi6emasm.ilk.ikapoduzeca za po[[[ebeistf.l!ep8!rsmetarapopnjscije (proporcija).~iPl.U CNilIlOgl. .je sknp velikih poduzeea uzpretpostavku davelika podnzeea imajlu :I"'.aJ. dio 0 upravrujanju vremenskim rizikom i clio ovremensknn. V.eg je Rny [20]lkoristio u isiraz.: .!l Ut11 tl1 ~ upltnik. a kaopepis.. d oegaJ 9 op6h .jedmica osnovnog sbl!p:a koristenje Registar poslovnih snbjekata pri Hrvatskni gospodarskcj k011JJO[[i_P[[etnaJ popisu koji obuhcaca poslovne subjekte koji su pl'l. odabran.promiene kO'hcinemrnlll:imiz~m]1Ll mog.t daisplatapo ug. rizicima f I[m 5]. i (5)posto jevremenskirizik pnmarno rszik.~lane p'ottitOc!lll.e utjec~ju vremenskihprdika 0 na poslevanje poduzeea vremenskije tm.lizirezuntat~ kmistene su slijede6e metode znanstveflQ~straJz:ivacJkog rada. te da se Viec desetak godmamteneivnonastoji pmflaJa rjesenj e za ucinkmito· up.ze posjedovanje dobra koje je predmet osigursnja stoga omogncnju spekulacije koje Sill V~.v:idii Mc][)ouald! & .ilka. 4.uC:IlliO'.miivanj[lJ:i m. lsftraz:ru.metoda UZiQfkov~lllij[1J.e odL3.e~. a pm¥edellJJO jehjekom~.naistrazivanje.ij8!lJI. ]st1"az:~. s time dinje upojediuimpitanjimajspitaeicima OlSt[lJVljen:a moguenost da dopisu vruashti odgovor ukohko nijedan odpmulae:l.novnog 0 pledlIloSftima i nedostaeima :lPr. Tematski je podijeljen u tri d~jeliili..'i.tt:iliziv8!Illij:ej:eprovede2 no P omocu intemetskog anketnog 1Ll!pitn~ka2.

se donesn proejene da Z!1!. '. (z = 1. nz 2§e~jenurazmu pouzdanosti od 95%.1875).nrzin~. (d = a. pq = 0. ...ceilri petine sv].cijent pCl'll~z:da:n. Pregledom je na literature pronadena su tri istm.3%_ S cbzirom da su sve jedinice Oisflov:n. moguee je kao zamjerulll knristi!Jtru \:iieL~c:~nutojaJ.koefi..U slucaj. Premassteazivanju kojeg je \~e!1!the'.lJJQsftru.2:244} Od spomenuta hi rus.(p = 0)5.z.96) i tolerirano cdstepanje u procjeni vr.rbi[l.jetn dispefz~je (VHl'ijanc1l1l)_ S. i oeitava seiz iablioepCf\n.kupa_ T~jekom predvidenogvremenskeg 1"<lzidolb~ja anketu j e odgoverijo 76 poduzeca (ll na = 76).pou:zd[lJnos~i.Z.lajvecelnbroju slincajlevaJ.. tie oceknjl1l1l!ci nisku stopu povratai llUzru. '.cd 5~@.jemo HlIalO1U osnevnom skupa. ~e U2 . tnale vjero] aJ.k01'eJk..!1!jelnv'1"emensbhpr~.34.laJ. direktor f~nanc~j aili pradaj e.aJ.podaFstVll!.i.:n.rG:emuvehCilmnZol'lka.cna p ve~icina uzorka od 73 ispitanika.mgstUIP[lJ. Auer [l]ruznosi kako su ..lll da stvarne odstu(p!i:1njebude msnje. aein.velicina uzurka opet ce bmib d!ov'll)~jn. izvjeseu iznosi da sektori podruzl'aJvnrum ultjeeajle:!lu kfime obulirv1lcajlll jednaeetvrjinuhrvatskog gOs. utjeCaJjIIIvre- '.ti. koja nisu usfedoroc_elila na neki kmlbemi sektorvec gospodarstvo u ej elini.]).hke_ Posfto je udio velikih poduze.manji uznrak kakobi se vatno utv.~jedlwsh parametra od ]O%.t()]le (.Fg)llute)rulllzno je da vremenskeprilike uopce u!ltjec_urna poslnvanie poduzeea.l!m.tvatskog gnspoelarstvapedlozna je nij ecsju vremenskih prilska (p= 0. populaciju uz zeljerulllFaJzinllllpOuzd[lJnos. stoga za potrebe isu"<lziv.edecru. M.ll!rnja p oznaeava udiovelikih peduzeeana koj e u!lt~ecu vremenske pri.8.mk~or korekeije se zanemaruie. UNOf! Hrvatska [23]llu S-V011Jl. (toji p1nc:jene ovisi 0' .bio craru Upmve.vOYaJod. n . utVF.[I1.1Valtlj koj a donoseproej ene 0 u. Prematnme.' ~..ffi6).m i uzorkn I[m Isp~ltaru~kj e u :l.c j e 0 SlUC_[lJjILlJJO.obzir da je r.UtoR~ko n jefrakeijajzbora manjlaJ. pq = O. n U isbaZivanje S1Ll ukljuoeni s:viclaJllovt os:n._ Izrazpq oznaeava ~Jtli.. '~ = 0.majllJiJ. n = .~jllu rethedne vehCin€ uzol'k:a utvrdena je k:o.(ileJt1!.15.llunamieri da prikuplieni podaci b~ldlll sto reprezentativniji.15.ca u RH na keje ntjecu vremenske p. odnosne ostvarenaje stopa povrata odgo.. ednosaoprikaznje najlveCllU mjeru dispel'zije (pq) .'sine~spod normalne bivulje} dpl"ecruznost procjene i pproporciju populacije s odredenim ollhk01M obiljezjaJ.pot.eGrut~m.trazi"'mn]!1! odabreno je oruotoje je pmveo '~eilljthefbin jerpredstavlja najnepovoljniii scenarij.Sljedeceftab~ir_e prtkazuju ob.2...!l::i1ruk:e nepoznat.mogs.hl!ostizbora IIIuzorak vecu od mde.a temeliju prethodaih is~raz:ivanja na tu temu [4]. line [24]1 proveorua 68 zemalja svijeta.reooJ!) jekorigirati na slj.rijle.dijldlHP oou:zecaJ pod ult~ea r.laJ.~jez]a pcdnzeeaiz uzerka..rujecomzm.n~ - _ [..Zy12Jii]2 d ' q=J-p gdje Ilo oznaeava prethodnn ve~icinu IIJzm:kaJ.66.ets~l)g gospodarstvapcdlezne menskih pfiliiJka (p = 0.1ispel'z~ja manjla to je potreben.. 1+ f {]I Dabi postavlj ene hipoteze mog~eb~ti~sprut[1Jt!le (potvrdene i~1i 0pOV. 34%h. pq = 0. q = 0. q = 0.~ika.

8:%) i mjesovitom 0 (13.1%).ibavise p.o se .3% NaJj'\.trgovmcm na velikn i malo.tilke i a:lll.el!1Jillo:stiNKD 2002.r ED-a. dok k su drustva s ograll[cen. Privetno 12 71)% 15.~I:itcick. [18:) iako je u¥:l':i~.m".cll 2009.~ti1lra"klasifikaeija kako bi se izbjegla kat...8% 13. pOllravak .egor:ija.5% 3..0% 48. i:shazlvamj!1J vee stupila na sma:g.ot.o.f!1Jz:ii. NaJjv1ecl.I'kR S ebzirom Ila vel~. dot su poduzeea III dd:aJv.e:!~ko . Repubhke Hrvatske uprijelazuom razdoblju do 3].:l1:shvi]!1J . vozila i :!!I:I.rnlotornilli.r.mm.j..o.bmjpodlllZ:eea iZl11Z01t:apr[IJVllJJO je ustrojen .3'% NaJjlveei. . Stnilii.5%) i.um.7% 1.e1!a:zvrsial!!li.l!!lul!Ipora1bu i li:JncRtlStlvo 1.Cillu .lJJO jednakn z:astupljletiJ!a.J..6% ].%) vlaJ5.illl3Jlo.l1011JL5.6% 5..ifikaciJiicilJielawostc:iNKD 2_ij07_[191..iol:lalnoj klas.tcli"..vrstal:la. Nacionalna klasifikacija dje~atnosh~)l'evise je detaljtlJH Z[lJ.ebo!llow£!bfu c1j.:!l. snijeaualize .Ostali ~)l':avnoustrojbeni obhei zastnpljeni su sa svega m.~bhz:l."siam" klasifikacija lli.cil:jebdm..ei:Jo1':lSt'cena l ..2% U % E'bd!u2ieea :>en nz.V1tnjuj. 2002 N 6 :1 30 3 Tlgovima 1:1!1J"..U hmjru {48>7%~.titc:i. tu svrhn podnzecabi trebalo klasificirati III manji brojkategorija U SeiktcO.nistviU p.~] f:azloc.popravkom motemih vozila i motocikala te predmeta za osobnu uporabu i kneanstvo (21.odltah te pledmet!1J za osoiJ.U isl. odgoV01~nGSCU zastupljena u nesto mlmjeJ.1'% 6.or:i".el!llji1l. uzorka od 76 aanov.9% 16 5 <I :1 21.3%.~ nova Odluka 0 aac. ]Jmsill.ite .!D..2.S[nuktm::a poduzeca prema (.mvlasnis~vu (71. llI. 38 37 50.elJ!liep.e k za pctrebe ~luz1beJ!lle:sbtlstc:ike.ibmj pcdnzeeaiz uZlm:kaJ.6% 39.l1rt pcduzeea posl.ti pr.iieCJibr()jlpoduzeca~z uzorka ] en priv[lJt:n.1%~Ostale dij:ehl!1tllosh zas~IHpljetiJ!e su s manjle od mG'% poduzeea U lLIz(!.3% 2. sia.ijelamDstimaJ3prikaz:allaJ je U tabliei 1.remdivacJkom industnjom (39.kompliek:.ema Naeiolila]noj kbsifikacij i . ao d![Oll:i&o dinlstvo (50})%).9% 2.

aJjan (13.hju1:l!l! o 1 mihj arde .2% 50.j~hJi)vO poslovaoje.U Hl'lljm.u lLl! kojoj mj eri vremenske pritike utj ecu na ll.9% 2.: Poduzeca prenia 1!Ili:.Zatim je amu.500mnilijm:mi m mihjarde kuna podjednske zas~lnpljen me[itupoduzeicima u uzorku (t3.2% 21. je uknpanprihodizmedu moo i 50 0 :mil~jllilla knna.i. Najvec.ll 38 Od 500 .0% 13.i ) Do 100 ..od veci od 1 milijarde kuns.5%). nimalo (0.lib. 'FlIihltlca 4. neznaeno (2).~e od 50% visokepozicioniranih melJ.J.cioninl!:n. (2008. l\.~dzera sa zarVl'seno·m visotorn strucnom spl'emnm (46.1llli.0%) ostvarila su ukupni g.1I>pnolll! If:ill(Jdu u prelCllOdllojgodill.O%) Zatim sliiede poduzeca S vise od 80~o.2%). zastupljena poduzeea s 50 diD 80% visoik:oPQzi. NestD veri broj poduzeca smatra kako je utjec~j vremenskih prilska nanjihovo poslovaJllje izrazito zllac. zITlacajan (3. ajvec~ broj poN duzecarz nzorka ima ma:l..i.2%) Preostala poduzeca . Distribuciia odgm.kllIDl d Bez odgovora 2 13. Podjedm'!kliJ ml'lllibroj poduzeea smatra kakn vremenskepritike nimalo ne uf~ecuoo l'l. .ukupni prihadpodaze ca u prethodnoj gOd~.i..~ojla su odgovorila na ovo p~.fl~.naposlovanjepoduzeea i na6l'l.jdlOVOposlovanje ili ultjecu fide neznatno (1l.6% S.l~z:run:UJ . dot j eukupni prihod u visini do 100 milijuna kuna ~.4. Polovma p odnzeca imaJ~.m (14.).ajaJvremenskih pr. visokopczicioniranihmenadfera sa zavrsenom visokom ShUCI1!Dl1Jl SPl"e'JTiOm koja. umjerenu (3).tl'azruvaJn~h podnzeea ocijenio je intenzitet utj eCl'lljavremenskih prilika [13 vlastito poslovsnje lao nmje1'OO {32.anjoj su mjer. znmcajno (4). priih.a tablica prikaenje obrazovrm strukturu poduzecaiz uzreka .9% uzorka .'Q.UTJlECAJ VREMlENSKIH PRILIKA NAPOSI.nn bile ponadene sljedecekategonje odgovora.1llli.izmedu .5% 36..odisnj..9%)i.. izrazito znacsjno (5).8%).i. zaSt~teod tlJepovoljnog utjee.ihmenadzera sa zavrsenom visoknm struenom spremo.eine 36.imar.hlilje od 5[1:% 35 11 Vise (J080% 2 1.0% Sljedec.I'aJ prikazana je sljedeeom tabliccm.OVANJE PODUZECA Drugi dio anketncg upitnika sadrfavao je pitanja 0 uJtjlecaj~uvremelilsbh pf~.0)%). Najprtj:e sn ispitaniei zamoljeni da ~sk:az.l~ju1:l!l!bw. pl'ice!mu su..~\)l'Oj :is.tanje (21.lib.

l. pcm:zdanos.(6736)= P (0. zeljenufS!zinI!.Nimalo (1) 9' 9' 11. procjeaa propereije vlelikih podnzeca na koje IIJtjeclll vremenske prih.[opol'cije p iz popnlacqe.~ntervll!lprQcjenepl:"QPOlcije iSnOiVJTIog O skupa iz uzorkaje sljed.u nm pitanje odgovm:il. ekstremrn vremenski uvjeti. dllJrdnapogreskapJ::lQcjene .. :IUI koje II]tjeclI] remenske prilike.9%vt:'likih Odncsno.7~ !'1-M l l-n. ~spl1lnjllJ.se zanemssuje. 0.')11 (Jp( brojem. IT gdje jefj proc] enapreporcije koeficijent pcuzdanosti p' stan- propoeeije. 11]110.ignmoscu nmz:e sehrrditi poduzieca u Republici lHrvarJtskojl.r. s 95%-lnO'11Il s.?<1JrijElcije dugm"Ocli~e klimatske vafi]1l!c:~je:4 V~:seod pclovine i .J .:06:]36 <p( O.f1Jjl.'916'0. a !Iil vehci.C~je 0 mO'guce je datiprocjene (brojem iintervalero) 0 proporciji os:n..j (J.o (5) S obzsrom da jle 1::.enitenj pn~pon~ij e OSJItJ)VnlJog skupabrojemj e proporeii 1l!.a v s neznatno.S81S:B-n. P (0.i.te b-J::ojleilru.enske duzeca. uzorka p = In .mV11u. daljnja analiza reznltata obnhvacatih 67 po- 5.Fcijle 1[2Th]: P.] ereno. li~e:LI. apormdeni susn sljledeei odgosors. zruaC.ijec' velilk:. (]ip'.88158 ..cilj.034!37. P\j)sto 5U za potvrdivanjehipotezai davremenske poclmieca naikoja!. odnosno b1uj poduzeea koja s.ito da odredevrsta vremenskihprilika koje 1U!~l1l!jlvecoj mjeri nljecu na njihovo postDv..16% .wilii izrazrto zltl.vanjepoiSitav[jleniLl. .( osnovnog skupa racuna se prema sljedeeem izrazu JH Zy!2: 1> = 1. Vl~ememski riziik prema vl!'sfl~vremenskth pl!. Standardnapogreska procj ene pmp orcij au slocaJjllJ nepo:z:n.8m6ili 88.rocjeniteljpmpo.I·al.arumra UZO!'- b..= 67). Akoje frakcijill! izbora/ N-1 1LlZ l = rI N mania odS%. 8 ffi422 < ~)i < 0.ll!.rdijke. Smga. na temelju prikazane disk.ti.:.95 do 94 .1.na uzorka .ll!tlIje.Ob:icajletllie sezonske .utjecnvl'em.y) :ra!zThtllfl.4! 0.gd]e je n m brojcl. danaj e sljedec om aprohima!tilvuomfm:nmRom. Pmcj.lovnog sknpa. Infiel'lalnip. P+ Z{12 (JpJ = a -.b:l. faktor ko.94894)= (]I.rekcije ~ ~ ~ .8% 11.asame IOnS! p.cajnO' (m.pq.1JCaj:llo (4) Izrazito zlllacrujl!l. procjene.·mka Od ispitanika se daJ[jebaz.J..O'm slucajumn uzorkn.1. i stsn- daednu g_I:eStuIQdO.eva b~lh. '. pmlzrla!nlJOsfti od '95%.Pre11l1S! tome.8% ZIil.96 .)0.eci.l.jest O.9S prslike utjlecuna m.

~k vremern:sklib.iz..razorne snage.~ika.<lIjal1l]!ja seizme4w.ma. W.5% 100J~% Kao s~o je vee reoene.likvremenskih izvedenica ILl! Republiei Hrvatskoj javlja se 59.toja sn kso ll.65.fe.aJll:. .o suhladnije [jleto.l"]tvr. ed ill do 5 oc:rujeneu lk:ojloj mieri pnjedmi elementi llltjeCI! na njihovo poslil)'V':anje Kaoi kodutjec. smatra :sellil!jpotp1J1ltij i.bop~te'ncija[:I.RM.b element ko]i..l!jvecojl jeri uf~ecu neum obicaj:rne sezonskevarii acije (52.ma1l!je~ njaJ.i.lI!~tate[iloslov3iujapoduzet.o da 1!la~a!ftegQFijs~ojlije'5tv.pOS!OV3nje njihova podmeca U l11.pod!rl!le1IU.!lll.... mogucnoscu dopisavlastitih odgoVio.ish1l2iviLIilje!lJ!ll U~O. jilmv.postavljene hmite na.lILo.1l ezonskih varijaJcijaJ.W'll. a ad njih se trazi. oluje..ib.~. zaJstiihu ed ekstremnih 'il:l_'el1D. ebzirom.n najvecoj 1ll] eri Ht] eoe na P oslov3l!1Jje pocllu:zeca~zloz:enillli. nd ~5%.vac1Isve pr.l!Ipoduzeca.e!l1.o. no l[lOg~l p s se ucru1!l~ovito koristiti i kao instnnnenti zastite od fThnancij~e~. za \\.hipoteza glasr H ]:Klimatski e~.zli!J·~enostiklimatsken varij1l!c:mjmnaJ.mpe:!I'1l!haH! kao lk:lmllats.dll!j~sa P.ll::ml!ijli insttument z[lJstite su od vremenskogrizika trenntno dostapan :l.e.z.3%veliki. Je [i vremenski rizik kojemu su izlozelm velikapoduzeca u Republici Hrvatskejisto vjetan onome u zemliama s v1ec razvijenimvremenskim tl'Zistell!l ntv.l.po.aJjveci~zvQr rizika navela ekstremne k vremenskeprilike j er veeina vremenskih ug:ovOl·a ima. HiI.razeu~ jUJ~eiJ!·vah!lJjn.i.vl!I.a j. ua lcr-ziSt"]vr·emelll:skill.~ltjlecu dugm'ocne ~:lillla!ftske varijacije (1.tjece 1Jl<ll.% 7. b. Teilk je neznatsn bFOjl ispintaJruitaJ.171 isp~lf3n~ka oc1gouorilo je kako :n.~td..jveClnj mjie:rii u. vremenske ~zvedenice flaJ_jsof~sbc:i.5%) medn kojirna je najpoznatije globalno za. Prema toJ.o posl ..isbazi¥1l11je medu Cli1l1ilovi.61i:lilie.na vrstu vremenskog ri. k3JO poteDc~j'alu~lml!"isl!l. izvedem](. nzroknrnveenvolatilnost vremena.elr-Z:ista. 27 3S 5 67 40.!lll...liHirulieuja s ciije:tll.z:istn .u skbdu stime prvs. raziuapcezdanosri uz.ajlavi"emensbll prilika n1l!.jalnih . izrneda ostalcga.e. .vremenskemerizsku [25m .li S kor~s:l.2ivl!Iuje liIe o1b1!lh. iSll:1'I.l::. 2%) ~ojlepod!razm!Jrujlevaj~l11M\l!nja odstup3nja od uobieajenili vremenskih pril~kaJ. ra sb i beuc1o.divl!Illj 11 veljc~liI.§to klimatskepromjene.ft0iPljlenje.ved!eulc!l .e temperaiU!r:a .pooet.3% 52.. stoga su ugoveri 00 osiguraniu pr~llljere. il8:n)jni suispitaniei koji su navelikako n[lJ.> (PwC) provodi :8vake go.enski. Iako avo.a.1JJ.emeut kmji u na.p. kao slio su peplave.siou1Ilne :slldioll!ik.l.ViolialhLnosti rihoda i/ili t1"Oi~toV1l!. naveo kako na njillouo poslov!l!nje I[] flaJjvecojmje'j·.Ieather Risk ~.ncewoiiIterJ1'tl'I.e:nc:ru.A U s.2. kao st..UI. 54).7% velikih pod!uziec~ .c:i.isplate.obicaJ_jell.. i!itd.~ophja zima.i.n:h~O' setako sto je ispitanicima ponuden niz od osam klimatskih elemenasa (s.ovatllje u najveicoj mjeri l]!lf~elcuekstremni n vremenski mrjeh (40)%).liJJijii. orisnika izostavliena SlU poduzec~..fa). j . S 2001. !msnije pmljece.f<1n[lgemeli1Jt Associatien? 111l!1"odi~e.uslijed neu.z:ik:atojlenm sa iz~oz.]z skupa pot. vjeh'ov~.I'>"' Co op ElW.prije svega sourazvijene radi s.

neznatno (2:).aI s prikazuje distrihneijn odgovora. i izrazito znacajno (5)6 Sij:edecaJ tahlica ~1aJje (3).t!1Jr ""l.adnotome. se prihvata .vedel:la Ij:estvi.l.652174 0.3.!1Jga . apreostale ocjeue 002 do 5 tret~f"::lilt: se kao da su na illtel'vailloj ljestviei.ojitd::isa (3.Magla Izvor: lZ:flIC=l1JlltJOf1I.Femenskih p[".9148:94 2...oj e zasniva istrazivaeje je sUj:ede. pregledmjeraceetralnetendeneii ei disperzije zaizabrane klsmatske elemente.56) i snijeg (3. SljedeC:aJ.aljl!:lO (5)_ S ebzirom da je rjjec 0 ordinalnoi l]lestvtci clopus. ao . mjet:en je sljeclecimb.ftegm:~j a1 ina odgovom. liliJ~Nj)teza.54386 3.59).Sulk..ucinjene sa odl'edell. .0 rszini utj ecsja vremenskih prilika na p oslovsnie poduzeea .037[137 13 20 20 12 15 o 0 2.::-l'l.~miispifiRnika.sl.aI kcjima dahCina p odllzec~.azi. Intenzitet utjecaja vecine klimasskih elernenata dobioje prosjecrnr ocjenu veeu od 3.eiI"i ~mrllo!lDi ultj.zrultetutjecaja. nimalo k o (0" neznatno (2). Veemensk! I'izii..jetu_ZaJ potrebe istt. vremenskih pl'il~.!c:we.illtenl'all!lu kako bi wogJi.e izmjene zbog speeifienosti doma6eg ft1'zista.1!l najivecoj sn mj. ee .94256 0.l'aclill!l. kao sto je bio sllL]caJj ispiihv3tl!jelu pl've hipoteze.tiltce se kompromisao rjesenj e.0[1 3. ~UJ.mjeren j e slj edeeim .1l. ce se r:aClil:llla..az Vil:e.~lmd~c-ka sredina 3.~ab1i.edille.ll:: Risk Management Asso eiation [25] navodi sektor energetike ~poljoprivrede kao dva najveea pctencjialnakorisnika vremenskin izvedenica u sv:i. umjereue {3).l!.iruftell...54)_ 1 Klimatsld element Temperatura Kiihl Struktura ill <I 8 :2 "] . znacajnc (4).= 67) 3 2] 4 21 22 19 n 11 s Bee odgovora 1 0 0 2 Ar. aftegorijall1laJ.Jl!j varira od sektora do sektora.o:ill je l1Ikode:ro:rd:inldl:lll lje.~ti a:ri. tjl_:ist!l"!lzitikoji SIL] sektori u nmj"'ecoj mjeFi podU!):Zn~ntjleicajlnv.k·e redine i :~!al:ld3Jf(1!lledevij aeije.~sektori NKB-.pr~padajllJ_ Itl!tenzFltetutj eCaJj.obradirezultata d0f"1l:iiI1ilj~1ompromisno rje~~'-Ilje i jc:refril"<1jl!l k Likertevu !]e~vieu. satl l\b. dg:ovma.tic.rusu.~ci.oon52 3.b.~hk:a.91038 0.znaC..nn p oslcvanje oprenifto. U1n]le1"e110 ztl!acajino (4).967019 9 10 9 21 17 19 24 17 1-:1 3.v:i. suncani sati (3.5625 Suijeg S.59322 3. turr1zma.Ii:. Weathe'-.::a p''E>Cbtav1ja ordim1auIjestvictl.ecaju ne!po- Istinitest hipoteze ispitana je tako da su uuakrsno tabliciranr Qdgo. nimalo (0.azivaJ:nja II luvaJltskmne gospodarstvu.medu nsj v~6e potencqalne korisniIk:euz sek~m pcljeprivrede ubrcjen je sektortarezma.7664!46 l4 8 5. i izrazito .Kao ostali (prosje HI vaznijiklunatski dementi mogn se izdv.ektml'ugospod:U"stva Poftvnleno je da vreraenskeprilike lLltje'cnna hrvatsko gospodarstvo i sljede1ci cilj je utvrddib~o tajl l[lJf~e(. Opravdanje zatonalazi se lit &njlenici da sektor eaergetike U Repubhci Hrvatsko] j.Emetic.a podrzeca 0 cjenjnju kakn temperatusa ima LlaJjveCi tjecej na :n.n_ ruga hipoRza na D Ik:oj.u % (m.i.ljin. pa a s klraziva·ci ces'lo u.645161 Stnndardna d~.o'\i:O u pOSUi!JVRl1!je crlaJ oejena 3.ti :ri.ke 8I'.os uvijek nije del'egull1". te izabrane mjere centralne tendencije i dispei:zije_ Natemelju prosjeene ocjene intenziteta 13Jm aa.0 Kao sto je i ocekiv1:l!nlo. U konkretue] k Ijestvici zliaemarit ce se ocjenaI.(5). 10 18 13 H 16 2j] 9 11 11 H 8 6 4! 2 0 1.9>1]4813 0.k p:n"ema s.vijadja 0.('.unbmi. tl obradi reznltata dopustit ce se 1::oll!lpl'o1llli~l!lol'jeA\e:!llj'e i p oa>lJ£rulibw ·Claje r:ijec 0 iatervaluoj ~jesl1J.vrul!.b p'rli~~lk:<l.ca: s H2: Seildm~i paljoprjvr~de~ voljiuih.vremensk.

~j a Opsboo.66666~7 3.25 3._ Hoteli i restoraui j 0) 0.0'0' 1.O% (~) O.547713 Prijevaz.~0' .ih:lzeca) Arillrtm.60 3. dn:g.e.[1% (~) 0.-.Sek~OJt:Ostale drnstvene..0% 'CO') 6. aurora..(%n. iakn pokaJ:mje visok stupanj ntjecaJjaJ. nkap zujle debivene rezultate po sekterima .333133 41.2% (6) 0.~% (2) [1.~% (0) 0. n~ veilJiko ilillllo.00' 41.taikaispitaJHa je jaeina utj ecaja pojedinih H~lm!lfskih elemensta na pojedine sektore gospodarstva . .0% CO.ustl.1'% (4) 0=.2% 3 ~.utjeicaj:!l.O% 0) 0.jednog claoo . vodom I plinom Glaoev:iIHll:"S.~% (2) 5~.) 25. j edno odmogJl]clh.~0 3.6:)1).0'% I~O) sredina 4.[Jc6% (2) 0.14). so cijaJlne i osobne lIlsillIne djelatnosti.lc'O'o· to) 2g~6% (2) 12. A C lIIl E iF Sh\lI.5HB9S ~.c~.O% (~) ~. no kao iznenadenje se javlja spoznaja dapcduzeca iz sektora tnrizrna dDZi. veze Fiml!ll. s'kiadiste:!ll.N~ temelju rezultata 1!ll!OZee zalk:ljllllci!Jti OSI1IOVI s na lk:ojih khmasskih elemenata kreisati vremenske indekse za pojeeline gespodarske sektore.0. utjec'U rna sektore Po~jo~)l'iv'l"e.utjlecaj vrernenskih pl'ilika na poslovanie.0% (I) 5~.ei .i.[I% (~) WO% (I) Prera. djelarno.elllmi:{J!)u[u-ib'!. ~.~% (0) ~.8% (3) 60.r turiema kojli. vremenskihprileka na p oslovanje.~% (0) 4 33. sto zuaci da je lI'f~ecaJjvremenskih prilika na sek~m POljOP. Za sektm pOl] oprivrede n~aJjzn:acajin~ji ldimatski elemenn sutemperanna.bh. i £l.~~ PoJj oprivrede. kreiranjem sofistieiranihvrernenskibmdeksa kao.) 1.~% (~) ~.5% (2) 0.0% {OJ 0.428571 ~.142857 S:~:t1Jnd.IJ. poslneanja u usporedhi s poduzeeimajz sek~Qmgradevtmu:stva_ Na remeljllll:€!cenogaJ.0'% (~) to) [ZVOI:": Poaovnim filibimrujeUlii unakrsnim tabliciraniemp odilJ.3% (I) 5~..]enja za to je nedovoljna svijest o vrernenskomerizsku S:e~1ol" NKD-iOlJ 2002.33)..0% 3.cenh'abllietend.l'iVl-ede izrazito slozell i imphcirapntreba Z:iI. mOZle se zaJ::ljuc~. restorarn smjestio se na trecem mjestu (prosje1cna oejena 3.ruQbkvd!l.:~ slll!l.8.abi(potez:a se dj.ile'!icijacinia O.00' 2..kJtU1"'31l %' (brojl po..1l!.~% (0) ~. za potretJe ovognshaz:irvanja obuhvaca sektor Hove1~..e:ncije i disperzije guibi smisao sastoji~Li.O%' {~) G Il)govimrn.~ov smrillu:sftvo (4.ti da vremenske prilike 111 flaJjveooj mjleJ. SI1!Jti (prosjeena ocjena 4.60j_ Za sektor poljloprivmde se olcekivalo dilJ.5% (2) ~_O% (~) ~.vljl1!vaju vremenskeprihke man] e bitnim 6!mbeni1k:om.851631 H I J @ to) 0.i.0% 2.~ Gradevinarstve i (4.~% (0) ~.eJrCk3 i ~.3% {1) 5 66.. to) 50.0% (1) {~) 0)"7% (8) 6:6.ce se potvrditi :s.llIDarstvo Rudarstvo vlttleJ!!lj'e j 1.C~jsko posredovaaje O'sfulle.jzuzet jeizanahzep Dsto~zra6mil!vanje b~.S obzirom da je mjel'ena tek pereepcija ispitanika.0% 1. objasn.0% ~.6lni.[1% (~) 0)"7% (8) 33.Se1\::llo.0% (~) 12.E'.-dl!la .~% (8) 4~.~DWo 0.ene.) 5"7)% (4J.3% (I.u.sti izracu11.mje'_faJ. a me egzaktni utj eCaJjvremenskih prilika naposlevanje.0% (I) ~.0% (3) 25.se niztek od.9'44089 0.d~vacb ~ncil.~% (1) ~. S~jede61 rn.]e i.lev.57'735 ~. socijalne i oecbne asll!l:Z."7% (2) 14.-m1ZaJ1i. [I. kisa .:gijomJ. dll!ls.69@66 e!lJ!.l.2% (6) ~.!'3ca .... popfav!lk molomilil vozila molociikllh .

i been se 1I raspo1ll!u adl .2 4. .00 3.6 3. Riieb.. . sektor pre.[1<0. Sibelil!ik.<lposbo se polovina l i ukupne e1ekhicne energije u Repllllhlic:ru. soc.vo Rudarstvo i wdeIIl]e jpl~faJivaa.83 2.0001.l::nillvoeila (J.restorans) o cekivano Imjve6.ie. Iovi omml1list.33 3. vfijeMtQsti Z1lJ Invat!lkih gradova (1D1!I8 brovaik.33 3.'69' MillJgJ. 3.e.r~z~~om t meit'lrn hrvatskim velikim pocl~mmcima.67 3.rQzih .4!4 3.0' 3.35 3. cl::l!adiiHe!ll!je veze i J 0 Fiaaucijsko pO:~I'Ifirl!owtlj.00 4. Split. Zagreib.97 .37 3..zavoda.lI o. osnovni alati up.00 5. Orijrek.ke) vi"'e z.e postoji ]j osnova Z!lJgeog[afsk~ (]iversifihci~~ provedeno je pa"]z:om na Gafdn i Stun1lenegge[ll.0[1< :<Jun.5 V. euerg.a 3.l::11!.tl'1lZ Vjehtl' 3._ Horeb jre.Jj0llflVl'lfiih.r.5.Maksimir I.25 Kiihl 4+.00 4+.e Ostale dUl5ttv . Osta.67 3.l::adru. N1l!.tcnosti 4.60 3.g 3.]J o sektorima m Al'itmefui.94 2.ve:n::sifit!l:cJija diversifikaeija portfelja proizvcda) ..ij....vkamotO. 2J]1 U!tvniel1lo je da sn [3.lie drustvene.89).50 2.Marjau.00 3. koji su na tem..llIgll 3.Njewacke.5.43).rel!:lcije pmve<lellj:etl!lJ temelju sfieCb:ijillwjeseclil!illttempefammill.popfavlIk mot.4+0 3.50 4.n).00 2. saIl.i i VehkeBritwije) [7].ijlnjedne zemlje (S.Prijepostavljarl1ja hipoteze Q tlJaCitlJl!lp.20 2. 4. isplitivaiti uC:ilillawitost geagrrufske di. Na 111l!. .©0 3.50 2.f~ec1l!j maju kisai snijeg (3. Na sektor turtzrna Ow~ela ~. (3.20). j osobne usluzne dj.eb sredina Se~t~H' NKD~!1J 20Cl'! ..1"'e~evarI!lihlihistraJz:illv~njar. Jf~ecaj~l!1lajlU U sUl1c~n~ sati.©0 H Pregledom strane literature .cijar ..44+ 3.:Ievilil!1!I.FI 3.0[1 Temper. rvatskojpmlzvede H u bidroelektranama. vnemenskim rizikom.0 S[Jije.69' 2.50 n.00 3.vo Trgoviuana veliko I malo. pouderiraae snme Vru:5e klimatskih elemenata Na sektor rudarstva l11l!jveCil\Jf~ecarj imla temperatura (4f.[1<0.0'.33 4.0[1 3.eiljla temperaturnih vr.~1i ko.0[1< 2.l::.. a na fi. Po.mvijiaJl~a vremenskim . Varali6li!tl.~geoiii.t.33 3.i:fika cijru? Nar.1tlancijsti sektor snijeg i maglar. sektor trgo'v.: Utjecaj kl.29 2.elllailj a (S.foloskog .imjenjuju diversifikacija ponude (pmlzvodna dru.43 2. s ililteIlle~lbb straaica :Ddllvl!llog bich:o:meleo.58 4+.el.re[8:Ufikacijetla teri~o.33 2.l::arvlj~tlJja.[1<0. eks tor gradevimnstvaruajrveci utjrecaj una snijeg (4. 4. Na transportni sektor pod] ednaki U!f~ecarjrimaJjl~ snijegi v]a_g~(4f}J).Z"vlzallli) ]llel!lZe~ll.43 3)4 4.r:ica["ke.46 3.©0 2.~esbom !kol'elac~jei:Z11Jle(tn telJt1p€. temeliuizrezita visokih keeficijenata korelaeije donesen "[:e.0).©0 A C D E JF .0[1 3.SS).edno:sti.""'T~jedruosh osam luvatskJih gradov1l! ispitano.tojl~ l~ u Republici Hrvarlts~ojr osnova za l\Jciil1llkovitl! geografsku d~vel'.[1<0.u.je pos.s.keje peduzeca u svijetup.r:ict'll!7. v\D01omi phlllom GI~. N~ sektor energetike l11l!jvecru[.5(1 3.Dciibive1!likoeficij ellJb i"zmzllto "la visola.t(ll.. kao . socijalne i osebneusluzne djeliarJtnosti kao ]_laJjvaz]_liji limatski element navode sl1~jeg: (. 20.37 3}i7 4.:n 2.R [spi~ivlIliI~.SO 2.primjerice.J:'arturnih. grafska cliversifitar..~.00 2-.I[311.67).G 3.~.3[1 3.71 1.3 3.. 2.a illdl!lskij!lJ Opsbba. k T1lJb!J..40 350 3.ifila.0).ela. (3.v:acteindustrije n:ajveC:~.Fm:!llC"]sIre.69 2. 3~OO 3.ioH'IIll Prijevoz. liltj:ecaji.55 3.:3.©0 3.maju suneam s!1Jh(4.8..83 3.t~iift ·eie:nlle. 3.~ne i pop. Silo je u sklada s ocekiv~liJ!jilJtll.60 2.25 3.

ogu..druvel::sifib.liokacijama s razlic.0% 1~ - I 6~%. stoga se p1"eu:z:~ma S[lJum pretpostaska opmizvcdnoj dru. ako b~.egav~njle poclluhlV'ftb . 82Prelllziml'l!llj e rrzika i m:acumvl.c.1· 8(}..e:ru. Proizvoelna druv€"J::sifi.rellle1!lJa pmfi~e pcduzeca.:im.2-%-0-1----I If-l~' "S"!%. SI c- ~I 1 i 1-~. 8S Ugovaranie os~gm·[lJ:l.hugovura.cjja..vljiauj<1..0% -l-5-2. treca bipot:eza .je zatnjuC:. v.o 8'~-- ru{)!.versifibciji.:i1ac~jauproizvedeuoj/pmdanoj izvedenica .[lJ pl"imjenjuje ju 56}% veliki.Ic----------------i 60.l1.. j.lJ:jla od poS:ljedi.koj~su podlozrui. h. kolieini koristenjem Iz grafikonaje vidljivo eta naj\~eci diovelikihpcduzeca (71)%) passvno upravlja vreme:l.se neutralizirao k ukupni uC:in~ik:v.. ednosno uspcstavlj ~lIjlep~sk~vruica na p.. nep~god~.. Sljedec.tn::~IEegija u!l)l·avljl'l!tl!j:e za vremenskinr rieikom ~bj ~S[~ eni sn 1Il legendi slnjestellJJojlspcd grafikona.O% -l----I---.dicavreme. Prematonre..l% ~::~=:= ~r .% +-1b-4-.l'l!..nski. rjz~kmn.Na osnovi spomenntoga.i grafikmrprikazuie distribueiju odgovma..)·.dim vremenskim ohiljlezjilll~ . rizi.vlj 8!j1ll vremensktrn rieikom. prenosina vremenskih 86 Ukljl11Civ[lJ:I..O% -I i().r------------------.ak kakn j e ge~glI::il!fsb.7% ve~~kifut poduzeea.~sb62:.hpoduzeca .el. trecahipoteza rada ispirujena toji na6n velika pcduzeca u&epubli.cjja prema ueestalosti korislJenja nalazi setekna treeesn mjestu.pouzdanost~ vremenskill progneza.5(1..1!nje~sft~g u projekcije prodaj e/proizvodaje ... s n ~e im je d~lIaiJt1l. Hrvatske] trel!lJutl!l!lll p. w2doviDljlHo tra Illcinkovita.O% -.-.h nepogoda koju to!l:..'''}'''''''J%i1l-l -b-'-.." --!"'_"l!.fn. vremenskornerizsku.i'sifibc:ija 84 Sm~nj:etl!jecseilaciia u eij eni kor~stenj em mb:n~hftel1nin. i 7()i.epiU~I~{i .1b_"l!.~...njn:]IU div je Ispaanicima je 1hi~ponuden niz od sedam strategij l'l! pravlja[~a vresnenskim rizikom i u od :l. 83 Pmiz'Viodm d~v€'. Slj edeca l1l'l!j6escep!l:imjlenjiv~na st!l:31ftegija lIlpril!v~janj[lJ vremenskim rizskom jest lIlgov~ranje osiguranja od posljle.~mjenj~1je(m~guce vi~e odgovora).rOsterno u{Mjen~11Jl.eJjmi alat mpra..el!lsli!.-li Ie-I -b-lL-" -...sk~..'5Ui.t[lJ.." S2 S3 S5 $6 57 LegeD~a: 81 Izbj. vremenskih nepogoda. ndnosno prenzima ga :~ Ul'aclI1mVil! pLl'l!nprodajef1P'r~izviQdll!j:e 11] .de .Takav naC1nupf'avljmja vremenskirn razikom prije svega ovisi ~ dostupnoshi..-1b'IF"""i _.O.lj e klauzula u ugovo.o If-------i c- 1- -- L"4 I rk. 81 Smanjenje osc.-'-1 -4 """"JL.Cnost nasedu d~d~tne sbareg~je ukohko odgovar~j~1!cenisu vee ponuda dene.lmm kIDjiegpodJiUZieca m R.n~m...lsbm. Hrvatskoj npr~.lj~betrazslo da izaberu one ik)Jjle jihov~ poclluze6e pf. te glasi: 83: 'I-e:m..J..ilm!je.ka.rekojillla se rizik vremenskih drugu strsmr u ugo'lO'o. Simboli s.cijapouiU.

le Ill! svij etu \. Zanimljiveje p. a glasile su na sljedeee klimatske elernentatemperatuni. ugovori 0 osiguranju (3.mn!1J:S~eriwnjenu ffiNlu velikirnhrvatskrm p poduzeeima .li!1J. i izrazito zml!(:~ajlllJJO S olbziwm da.Qs.mnjereno (3).j:eoscilacija u ]lmiz. znacsjno (4). iako se rijetko koriste. va supedueeea.3!1te~ja upl:aJvftjanja vremenskim rrzikom.l'iln~je6ti da sn vremenske izvedenice.iskijurivo u svrbu hedginga.p:rQ~. vremenskihprjlika. aru~mljivo je ]IO'S Z p.zvoc1JTJJ:a dru.zelj enerezultate.ija()]l!lJ sredina 92 3.85"7143 1.. no nemogaceje dmlJJDsit~ikakve zaHj~~cte na temelju tek dva odgpvom .eno c1!1J.3% velije kih poduzeca poklls~lokvalJlJti[i.ililil drugu :.89~_lRijec da je zap.l.Zl1I!. od njih ukup:ruo 6:t na knie lItjecu vremenske prilike.82) i ngovom.jc1"W1Hl u~)O'VQm_ 97 .!ljkolicwikori~1JJje!!l:l vl1Btlllenrooh izvedeaiea.se €IP()v~·g:ava.. mjereno srednjom ocjenem.ravo Op(!1'aZ!l!Vajlllcojl spozusji ikojaJ. p.1jiezena i u zem~jama s :r~zvijel!. ujedno jei ona za koju velika poduzeca sm.2317[18 Uk!ju&viaIlil!je klauzula U~]goV01"e kojima se rizik vremeuskih aepogoda PI1BlI.e klauznle . ispelzije.s(lWJlljell.tl. skah.~stog&~l u projlelQcij eprodaj eI proizvodnie. .e. e s rizik prenosi na drugu stranu u UgOVOlU (3.13).koji~maJ... strategijupreuzsnasja vremenskng rizika slijede robniterminski ugovori (3. rizika. da mlbni terminski ugevori.atl"!1Jjl~ postize llaJjbolijerezl~ltaj)e (3.pr.caftab1[c:iI. hrvatska s.isb6e kako uhrvstskoj gospcdarskoj praksi postojii tTI!.0 ozbiljnosb vremenskihprilika kaeizveru rizika .Stovls. postizu .n:~tu.vedelloj!prmhlll.illlj en. gotovopolevinapeduzeea (47.730769 1)15623 93 94 9S Stl:'aJtegija prenztmanjavremenskcg rizika ~.l.utvr. Zamzliku od Iljih..raC. neznatno (2).blte od vremenskog . 3.]~vanastr.bi.~mijenitce se :r~1!lijle pojlasnjen. u Ilrv3!1tskoj gospodarskoj praksi rijefJIm se primjlffijlUlje_ A kada se i. navels D da koriste vremenske ~.jlim ispitrvan] em lI. nimaio 0).ka StilJJlJd!ardn!lJ >de. d Ar~mllJ~.upodnzeea raflgi:l::~3.Spomenuti sluc~j nije speeificnosrnase zemlje vee je ista inertnost poduzeca Z~. iako jedan od naj novijih proizvoda ml~ermillskome tr. kislll! i snijleg_ Od ispitanika je ~a1k::oder az:e:nO'da 00 sbli od I do 5 oeijene n kojo] sumjeri primib jeniene strategiie t1ile korisne .5).Odgovori._ cmkovitest vremenskih izvedemcakao sredstva zastite U od nepovoljiflih.1'lio cestopf~mj:e'Jli.esr~z11!ljel' izmedu broja pndnzeea lk:ojaJ. [~ zas.llk:ClV~ftU zaJstihu u usporedbi s ostalim sl:!l'a!ltegija~:m.888889 3.r!1J..cM'a!ti utjlecaj vremenskihprslika na poslovanje. p. prik:ilzuje distribuciiu odgo\~l).okomprmnisruo :l:jesenje_ Sljede.rihcno nisko (3. s~o svjedo61.l!1laJvallj!1J.64516l 3.86).versifili<::acijakoja .rizi~om v'n. Kada segeveri 0 npmvlj ~1!ljllll vremenskim .2%) navodi kako se od nepovoljmh vremenskjhprifika nastoji z:astruftit~ vee duze odno godina .rimijetiJti. osirn sto je naJjcesce pr. vee.l.ar!1Jngu : korisnosti.tie.lim vremenskirn t[z:~Sti:l11la_Prel1n.Z\~eden. da j e 40.te izabrane mjere eentralne tendencjje ~.o jos Jeei.. Sl! kajegorizirani kako sl:i:jledi. transakcije bile D je su skliopljene na over-the-eeunter trzlstll.jivanaJ stmteg~j!1J.ice_ a~jll.primjenjuje" p1"llZa manie lICil!..je lijec 0 ordinalnej (5). podloz:oo vrenrenskome rizsku i omh koja SRI istim aktivno upravljaju .

s~mregij aJ.. 127.5%-tIlOlnpolllzdaJlTJIos6l1 oiZe se tvrdif daJ. Druga hipoteza potvrdeaaje tet djeliOl11!lI!CflO. s obzirom H1l! l'5~lI V vremeuskegarizikakojemn sn izloeena. Nadalje.. s obzrrom ua veliciau uzmi. Ipos. Datum.l::Os~r~.:!1![l 0duzeca nastoji smanjiti nepovoljan fmancij skiueinakvremena j ednostavnim pl. N1l!.rsh vremenskoga :rizib.aJj:l.aCillima zastite.h snovni Sblp o ~W.6ciZ[lJ pojedine sektore Kao ogr.9% veltkifu poduzeca . Temeljemprovedenoga is. "Ve[1JtherDerivatives utsehe BaJtlJkResearch.l.3% velskih poduzeea . Razvidno je da H1JJ. pristupanj aJ. U1"<1CmlaJvaJ ga u projekeije pmdajeJproizvodnje .23.eS m menske p1':ib~e utjecu na 81.romoc~j.i:e:nTJ:elj1ll G:ob]ve:rnfuspoznsja moguce je preciznije odredai poteneijalnekorisnike instmmenata Z[1Jst~teOldvremenskogrizika. NaJ temelju rezultata ~.m_. utv:I. U bllldlllcemistraz~.eath.ent and Insuranc« Review. str.vojrihaJkbvllo. 1 va~j[1J navesti vehCiltl.g:/weil!ltheJt:!jfiIes/wea!theJt:_. 2_ Brockett.illzvo1'tlJieloprinosrada vezan je uz ispitivanje bipoteza 0' utjecajrn iv.9. m_ 09. kaknje vecina velikih hrv:!1!.c. Kao sto je i ocekiv~mo.aJni.~.. pravljanjavremensknn u rizikom.'i podtozn~ utjecaiu vremenskih pnlika ina kJ!)ji se nac:Jnhtvll.eoojmjerillutjer.Time j e opovrgneta treca hipoteza da j e proizvodna diversifibc~j[1J fl[lJjc!es6epr. nedntim pC!f:!1!ZaFltaj1l1l!caJ.'i ospodarstva II :l. J_ (2003).lISxchallge.ije analize.AK S'll'm provedenoga istraziv:!'IliljlaJ.bila is'pi.a je mz~cil!1'avajuCaJ...JI::iv1JJ.tiln upraJVrnjatek pasivno.(2008:) ""What.tl"az~va!l1lja.rva hipoieza daje rerlJlpefahmil!ltlillllaiski element kojru 11LaJjvecQj mjeri Illtjece na poslovanje peduzeca..m/~nuli:l.sti. previse detaljna za sa(k:z.. tekmanii hmjpoduzec1JJ [1Js1ojl~.Jlu s.pdfl.41do 94. nilJ.er de'.laJ .M.. 8 0). llaCinpoduZleca bj propustaju mnoge poslovne prilike. Yang..toj~.\V. Dostupno limfuUp:!!www_cmegrolIlP. su sekfto·:I.cliaJlwva.pcduzeje ea glede ntj ecsja vremenskshprilika na njihovo poslovanj e.spoznaja da v.~jedtlJje. kao sfto·je oeekivano.l..lDel1IlLaJ- P: L.u t1JJaezultate PQstovanjaJ. str.~p.[1J od 16 . poslovne slilbjekre svihvelieina i PQvec[1JJfti vebc~lllIJ uzorka kako bi se mogh donositi ZaJIk.139_ 3_ Chi. VecJ:n..vfl!lTJJj1l1Lp~al1~raJ se p. faktor u istrafivanju LAuer. se Oldnepovoljneg vremenaaktivno z..tives weather risk and nagement.l. ]_ -8 .~rnjenj!ilv:!1!:n. .astit~h.risk .eCi11L[lJ. otlnosnapsenzima vremenski r~ziki. tj_kaJo gospodarski sektori u najvecojmjeri podlozm utj ecaiu vremenskihiprihka [StiCH sepoljoprivreda i graaev..8!jwlcoj r g mje:l. .k hill H[ljv.tska pndnzeca nastoje zastititi od vremenskogrizika.v:!1!ju6. a nepoljsprnrreda itnrizam. Inc . r je spoznaja d1JJ.Risk Manqgem.1islk~h poduzeca prepoznala vremenske pr.raJz~nnosvijestenosti hrvatskih.anllit·[1Jl!:[jre'.lju. Fnm/ifurt VOic8.ZAKLJUC. te 0' 1l. C_ (2005). oo.a.. ...:!1!g:O' Mercantile Exchange & Stonn.eve1).'l:bJti oji klimatski elemen. veliJk:ibpodu2lec[1J. u skladu svresneassnm pr!j)g~J!)z011Jl.. potvrdena je p.lite kso izvor r~ziJk:. 2:009_ 2 .feje stoga 1i1ul:~naaljnja edukacija .Ulllzorb posto j e t11JJstiiilka6j:!1!djre~atnQsti prem:!1!NKD":Il1.[ i 65. i[1JtQsvjesna vremenskog riz~ka.WaJt1JJg.l.1JJnstrud i menata zastite od vremenskog rizika medu struenjaeima iz prakse.i:s.6J!.177 0.'in:. Heading for Smmy Times.rnt~.eelu s vremenskirn izvedemcama kao najsofistieiranijim obhknm zastite.. str . O'tbive:n. profilu pCiiftencija~lII!ill korisnika vrerneaskih izvedeaica odgpvaJra izmeidtlll 54.strazivanjaJ moze se zaJkljncit~.imrstvo. CFO needs to knowsbout weather riskmanagement.

I_ {20M_). str..' A Case Study. G. T (]997_).New York McGJe1JJw-Hilt 5. magistarski Fad. A E.) 'y1"emenske izvedemce minskjh trZisEa. Zagreb:S~o~ska IJ' Sos:ic. 13/03_. m (n).Datum p.http://w\V'W..2. Dostupno 111l!.. X. R .95_ Market Impacts of C~imate Change. Weather risk manegement.007_).p. str.c~. University o[Nott~ngham .erages Manufacturers and B~'l.58/0f_.~n1the MotmitaJin Regions ofNodh Arnerica. E (2'00[).2_. What eMery CFO needs to knm1' abmut-reather risk management..ll.1!ne. Principles of Risk MaJlilagemellt.klaJsifilk:1J!. str.. 11 {2:).. kolovoz.m. sh_ 1.006).c"M_.007_ NN.tiuski rad. 3m (4).010 . Country-Specific Climare Cn($nge. Izveden~. drnstvenom razvoju: Dobra promjeae - 241_ We1'l!I:heFb~H. n_ McDoru1JJM. .arutc. StF . br . Z-np. 1.rcic. 553 _.ance. U03 _.html Dannnpnstupanja 1ft 06_ 2.NKD 200.r78 Zboraik Elm1!Ilorn~lilOg falLldlebl u Zagrelm.3_ ]7_ NN. lstr:a:iiva. C_ (2. stir n_ . P S_ (2:006).erie.. nc. (2003)...klasifilkariji 20_ Ray. Ecole des Hautes Etudes Commereiales. Chmabe Change and Thu1"~sm. Vr!.4. EJamomskamisao ipraksa.~. OpjJm:hm~..)..008). F'il'wn.: prirnjer hrvatskih i slovenskih. 5i9_-7R Liu.... Izvjesce osnovne einjenice. tljelatnosh 2007_NKD 2. str.~1.4!H_ n6_ Myers. Z!. wnna_orgimeml1b eFs_ sHFvey~.1311. str.Management 1bol For Bev. A comperison of online and postal.ci.85_. 109107. 21 (2). T (2009. Mru:kehng ReSe1JJf'Cl1.=.003). methodsin H.Research no_ in Starters Business.?rd=mj es&p1J!mm.1!gr. .ties and priorities in a new em illo!:weather and! elunate services. Odluka NacimlaJlnojl.ngPageDQcsJG~. 45.nefinencijskih poduzeea.os Sp. D_ (2. n4!_ Mem:1eis!ollu. (2. str. D_ R. First international Conference on Climate Change and Tourism.ll1teWgence & Planning. Inc. D (20m). Zakon 0 racunevcdstvu n8_ NN.16:8_ JournaloiFinancial 'l.rJji djeliaJtnosti ...WeartherHlslk ManaJge:tlllent Associetinn & Pr.agis.cekaO' instnnnenti upravljanja f~nanc~jskillll'izi.. 387_ .Q p[-e. 83 {9).stHpa:l1!ja lli2:_ . Scott.UNDP' Brvatska 0008. Scilind!l€t:. R et al. (2. m64 .FistupanjaJ 2:8 _ 08 _ 2010_ kaoinstrumeetiter9 Lazibat. 1 .cewat:el'lloHseOo0iP'ell. S. ]]_ M1JJrus~i. (2._:w. 2'O()6Sun~'~ Results_. godina 8" br .. klima ZaJ 23. Sturzenegger. br .oban Sensit~vity. 0' NacimlaJhlojl 0 .569_ ]5_ Mw.. 8_ hUp:!!klimaJJu/lk~.. -7.df_ Datum pr~. dana oonediml marketing research. 41_ Cooper. Nottil1gl1aJlll Uni\"eFsity Business Schaut 21. br . magistaeski rad.a:b1l!lSensibv[ty: A Comperative Stillclly.Fm ~cl1aJllge.07. tnj~ga. Dutton. T. GI..i. n2:_McClmftou.2. 2m.jska teorijo ipmksa. 2010_ str. L. Weather Derivatives A.eb:Adece. Weather Derivativesrs Contemporary Review and Its Application China. str.Marketing. (2000).~m1JJ:php.~}e triista. 22_ ill_ - 9_ Primijenjena stasistila».005)..sA Rtsk. Odluka ]'9.43_ WeatheFC 25 . (2006). Tunis. tmvanjl 9_ . American Meteorological Society. J_ A {2(02).. Chtc1J!go Me!l"eantile Exchange. (2!008).. 6_ Pril1JJgotleJTJ).Adam. I Dostupno na hJt~p:!!www:weatherlbi[Lcom/assetsJLaJliI!d~. Bakovic.maJ.sevic. Regulation and Compl1.maJ:Edrich. S_ D_ (2:008).& StO.s in the UK. Garcia. Unrversite de Lausanne. Hedging Corporate Revenues with Weather Derivatives.ru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful