http://code.google.com/p/bigbluebutton/wiki/InstallingBigBlueButtonCentOS http://www.how2centos.

com/installing-tomcat-6-on-centos-5-5-tutorial/ Shutdown -r now :reset Các l?nh sau dã du?c th?c nghi?m v?i Linux CentOS 5. 1. Các l?nh co b?n # ls // gi?ng nhu dir c?a windows # vi // m? trình so?n th?o van b?n text # passwd // d?i password user hi?n t?i # chmod // c?p quy?n cho thu m?c và t?p tin (chmod 777) là toàn quy? # chgrp // thay d?i group cho thu m?c và t?p tin # chown // thay d?i owner thu m?c và t?p tin # cp a b // copy file a vào thu m?c b # reboot // kh?i d?ng l?i h? th?ng # shutdown -h now // shutdown h? th?ng (t?t máy) 2. Networking (h?n ch? s? d?ng khi dang ? ch? d? remote): # # # # # # ifconfig // xem và config ip c?a server setup // ch?n Network Configuration d? set IP cho server vi /etc/resolv.conf // c?u hình dns cho server ifdown eht0 // down card m?ng eth0 ifup eht0 // up card m?ng eth0 service network restart // kh?i d?ng l?i service m?ng

3. Ki?m tra h? th?ng # # # # # # # top // xem tình tr?ng s? d?ng tài nguyên RAM, CPU c?a h? th?ng uptime // xem tình tr?ng trung bình c?a h? th?ng và th?i gian h? th?ng dã online fdisk -l // xem các ? c?ng HDD có trên server df -h // ki?m tra m?c d? s? d?ng ? c?ng HDD cat /proc/cpuinfo // ki?m tra CPU cat /proc/meminfo // ki?m tra m?c d? s? d?ng b? nh? du -hs // ki?m tra dung lu?ng thu m?c

4. Webserver và MySQL # service httpd status // xem tình tr?ng webserver # service httpd restart // kh?i d?ng l?i webserver # service mysqld restart // kh?i d?ng l?i mysql # mysqlcheck -Aao -auto-repair -u[MySqlAdmin] -p[Password] // ki?m tra s?a và opti mize mysql database 5. Nén và gi?i nén # tar -cvzpf archive.tgz /home/example/public_html/folder // nén m?t thu m?c # tar -tzf backup.tar.gz // li?t kê file nén gz # tar -xvf archive.tar // gi?i nén m?t file tar mount /dev/[tên ? dia] [thu m?c mount] 192.168.92.1 255.255.255.0 192.168.175.1 255.255.255.0 sudo /etc/init.d/networking restart /var/lib/tomcat6/webapps/demo*

AEABEXFR-YTIEKEKJJMFKEKEKWBRAUNQJU-KBYGB http://www.5 License key that is.I have Load Runner 9.vn/articles/cong-nghe/ung-dung/2007/09/1191121/kiem-tra-h ieu-nang-phan-mem-voi-loadrunner-8-1/ .com.pcworld.