P. 1
P118-1999

P118-1999

|Views: 597|Likes:
Published by danielndascalu

More info:

Published by: danielndascalu on May 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2013

pdf

text

original

BULETINUL CONSTRUCTIILOR

,
Vol. 7 1999

1. PRESCRIPTII TEHNICE
• "Normativ de siquranta la foe a constructlllor", indicativ P118-99, aprobat de MLPAT cu ordinul nr.27/N din 7 aprilie 1999 2 • Ordinul MLPAT nr.42/N din 3 iunie 1998 privind aprobarea "Ghidului privind alegerea echipamentelor aferente instalatiilor electrice din cladiri, indicativ GP 028-97 196 • Ordinul MLPAT nr. 43/NI din 3 iunie 1998 privind aprobarea "Ghidului privind alegerea echipamentelor aferente instalatiilor sanitare ~i de gaze din interiorul cladirilor ", indicativ GP 027 -97 197 • Ordinul MLPAT nr.44/NI din 3 iunie 1998 privind aprobarea "Ghidului privind alegerea echipamentelor aferente instalatiilor de lncalzire din cladtri", indicativ GP 019-97 198 • Ordinul MLPAT nr.24/NI din 7 aprilie 1999 privind aprobarea "Ghidului criteriilor de performanja pentru instalatii din cladiri (Incalzire si ventllatll, sanitare, electrice)", indicativ GT 020-98 199 • Ordinul MLPAT nr.25/NI din 7 aprilie 1999 privind aprobarea reqlernentarii tehnice "Solutf cadru de contorizare a consumurilor de apa, gaze naturale ~i energie terrnica aferente instalatiilor din blocurile de locuinte", indicativ SC 002-98 200 • Ordinul MLPAT nr.29/NI din 7 aprilie 1999 privind aprobarea "Ghidului s i programului de calcul cadru ai responsabilului cu urrnarirea in exploatare a constructiilor", indicativ GE 035-99 201
Toate drepturile Nu este permisa asupra acestei inteqrala editii sunt rezervate INCERC Bucuresti. Constructiilor

Editat de: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Oonstructll ~i Economia Constructiilor Bucuresti - Sos.Pantelirnon nr.266 ·Telefon: 2 55 1020; 2 55 22 50/176 - redactie /116 - difuzare

reproducerea

sau partiala

a materialelor

din Buletinul

fara consirntamantul

scris al INCERC.

1

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE ~I AMENAJARII TERITORIULUI ORDIN nr. 27/NI din 7.04.1999 Avand In vedere:
- Avizele Consiliului Tehnico - Stiintific nr.222/1 0.03.98, nr. 91/04.09.98, ~i nr. 92/04.09.1998, - Tntemeiul H.G. nr. 456/1994 republicata privind organizarea ~i functionarea Ministerului l.ucrarilor Publice ~i Amenajarf Teritoriului, - Tn conformitate cu Hotararea Parlamentului nr. 12/1996 ~i a Decretului nr.591/1996, - Ministrul l.ucrarilor Publice ~i Amenajarli Teritoriului emite urmatorul ORDIN

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE ~I AMENAJARII TERITORIULUI
DIRECTIA GENERALA TEHNICA

NORMATIV DE SIGURANTA LA FOC A CONSTRUCTIILOR INDICATIV P 118 - 99
Elaborat de: INSTITUTUL DE PROIECTARE, CERCETARE ~I TEHNICA DE CALCUL TN CONSTRUCTII - IPCT - SA- BUCURE~TI

Art.1 - Se aproba reglementarea tehnica:
"Normativ de siquranta la foc a constructiilor" Indicativ P118-99. Art.2 - Reglementarea tehnica de la art.1, se publica TnBuletinul Constructiilor ~i In brosura de IPCT-SA. Art.3 - Prezentul ordin intra In vigoare la data publicarii lui Tn Buletinul Constructlilor, Art.4 - La aceeasi data T~i lnceteaza valabilitatea "Normele tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului", indicativ P 118-83. Art.S - Directia Programe de Cercetare ~i Reqlementari Tehnice va aduce la Tndeplinire prevederile prezentului ordin.

DIRECTOR GENERAL: DIRECTOR GENERAL ADJUNCT: ~EF DEPARTAMENT ARHITECTURA: RESPONSABIL DE LUCRARE: AUTOR:

ing. ~erban STANESCU dr.ing. Dan CAPATANA arh. Bogdan DAoARLAT arh. Mihai STOICA dr. arh. loan VOICULESCU

Coordonat de: M.L.P.A.T. - DIRECTIA GENERALA TEHNICA DIRECTOR ing. Octavian MANOIU arh. Doroteia COCHECI

MINISTRU NICOLAE NOICA

RESPONSABIL DE TEMA

2

3

!

NORMATIV DE SIGURANTA LA FOC A CONSTRUCTIILOR

I

IlndlcaUv: P118-99 Tnloculefte: P118-83

PARTEAI-A PREVEDERICOMUNETUTUROR CONSTRUCTIILOR
CAP. 1. GENERALITAII 1.1. SCOP - DOMENIU DE APLiCARE Prezentul normativ stabileste perforrnantele !?i nivelele de perforrnanta admisibile privind "siquranta la foc" a constructiilor si este destinat proiectantilor, executanjilor, verificatorilor de proiecte, expertilor tehnici §i responsabililortehnici cu executia, proprietarilor sub orice titlu §i utilizatorilor constructulor, precum §i organelor adrninistratiei publice potrivit obliqatiilor §i raspunderilor ce la revin In conformitate cu Legea privind calitatea In constructii nr.1 0/1995.

nationala, ordine publica si siquranja nationala nominalizate prin ordine ale conducatorilor structurilor respective, prevederile normativului nu sunt obligatorii. La acestea se asiqura masurlle de siquranta la foc stabilite de organele proprii de specialitate ale acestora, aprobate de conducatorii structurilor respective.

1.1.6. Masuriie de siquranta la foc ale constructiilor trebuie sa lndeplineasca criteriile §i nivelele de pertorrnanta prevazute tn normativ, stabilindu-se de la caz la caz, echiparea §i dotarea necesara cu mijloace §i instalatii de semnalizare §i stingere a incendiilor, precum §i components §i dotarea serviciului de pompieri Tn functie de categoria de irnportanta a constructiei, tipul constructiei, destinatie §i marirne, riscuri si pericole de incendiu, amplasare §i timpi operativi de intervenjle a serviciilor de pompieri, densitatea sarcinii termice, rezlstenta si stabilitatea constructiei In caz de incendiu, precum §i scenariile de siquranta la foc. 1.1.7. Pentru Indeplinirea criteriilor §i nivelurilor de perforrnanta prevazute In normativ, se vor utiliza materiale §i elemente de constructii §i instalatii pentru care sunt efectuate deterrninari functionale §i de comportare la foc (clase de combustibilitate, rezisten]e la foc, propagare flacara, etc.). 1.1.8. Prevederile prezentului normativ, trateaza conditiile §i nivelele de perforrnanta specifice siqurantei la foc a constructiilor din categoria C de importanja §i cu destinatii curente (civile, de prcductie si/sau depozitare, mixte), proiectate §i realizate din materiale de constructii traditionale (Iemn, metal, beton, piatra, cerarnica, sticla). Pentru constructiile din categoriile de irnportanta A §i B se vor stabili §i asigura rnasuri suplimentare de siquranta la foc. Materialele §i elementele noi de construcjii §i instalatii, produse In tara sau importate se utilizeaza In conformitate cu prevederile agrementelortehnice ale acestora, emise potrivit legii. 1.2. 1.2.1 TERMINOLOGIE, CLASIFICARI

1.1.2. Prevederile prezentului normativ sunt obligatorii la constructii de orice fel si instalatiile utilitare aferente acestora _ denumite In continuare "constructii" - indiferent de forma de proprietate sau destinajie. La lucrarile de amenajari sau schirnbari de destinatie a constructiilor existente, atunci cane, In mod justificat, nu pot fi Indeplinite unele prevederi ale normativului, se vor asigura prin proiect masuri compensatorii de siquranta la foc. 1.1.3. Nu fac obiectul prezentului normativ instalatille §i echipamentele tehnologice de productie (sisteme, utilaje, agregate, dispozitive, etc.) inclusiv proiectele de montaj aferente acestora §i constructiile destinate fabricarii, manipular!i §i depozitarii explozibililor, instalatiile tehnologice In aer liber, constructiile nucleare, constructiile subterane hidroenergetice §i ale metroului, etc. precum §i cele specifice orqanizarf de santier. 1.1.4. Pentru constructiile monumente istorice sau de arhitectura, prevederile prezentului normativ au caracter de recomandare, urrnand a fi luate, de la caz la caz, numai rnasuri de lrnbunatatire a siqurantei la foc posibil de realizat, fara afectarea caracterului monumentului. 1.1.5.
Pentru construc1ii §i obiective alE structurilor de aparare

Acopari§ - parte a construcjiel care 0 Inch ide fata de exterior, peste ultimul nivel construit. Poate fi tip terasa sau cu sarpanta.

Elaborat de: INSTITUTUL DE PROIECTARE CERCETARE $1 TEHNICA DE CALCUL TN CONSTRUCTII - BUCURE$TI

Aprobat de: MINISTRUL LUCRARILOR PUBLICE $1 AMENAJARII TERITORIULUI cu ordinul nr. 27/NI din 7.04.1999

1.2.2. Aria (construita §i desfasurata) - suprafata orizcntala a constructiei, delimitata de elemente perimetrale.Aria construita (Ac) este delirnitata de fetele exterioare ale peretilor de inchidere perimetrali la nivelul soclului (pia nul de contact cu terenul), iar aria desfasurata (Ad) a unei constructii reprezinta suma ariilor construite

4

5

exprimarea _performantel.2. pot fi incombustibile CO (CA 1) sau combustibile. delimitate de elemente rezistente la foc confor~ normativului ~i cu aria dssfasurata totala conform oornpartimentului de incendiu admis pentru constructille civile (publice) de gradull de rezistenta la foc. 1.ln tunc]le de comportarea la foc. avand urrnatoarele destinatii ~i functluni: . curte de lumina) . clasele de combustibilitate: • C 1 (CA2a) .' di in cladirile tnalte ~i foarte Tnalte compartirnentul de incen IU poate fi un volum Tnchis. delimitate de fetele exterioare ale peretilor de Inchidere perimetrali ai fiecarui nivel.3.or produsului prin criterii ~i nivele de perforrnanta ale _acestuia.constructie independenta (instalatie).constructie civila (publica) la care pardoseala ultimului nivel folosit este situata la inaltirnea de 45 m. . turism.dispozitiv de Inchidere (obturare) rezistent la foc.1. 1. de productie ~l/sau depozitare.9. sanatate. Conditii de performanta . Cladire foarte inalta . deterrninati In urma unor lncercari standardizate. In clase de periculozitate.4. 1.11. (hale.2.8. produs sau ansamblu.2. se clasifica ~i 1. rnasurata conform art.constructie civila (publica) supraterana. .1. exprirnata prin nivelul parametrilor specifici. etc. spatii tehnice aferente constructiei. .. ~I . Construc1ii: obiecte construite supraterane (cu sau fara subsoluri ori demisoluri) sau subterane. cultura.2. 6 7 .practic neinflamabile. circulatii functionale. precum ~i constructii comasate sau grupate amplasat~ la distantele normate fata de vecinatati sau volum construit compartimentat prin pereti antifoc fata de constructiile (lnstalatiile) adiacente.2. • C2 (CA2b) -dificil inflamabile.2. la care pardoseala ultimului nivel folosibil este situate la peste 28 m fata de terenul (carosabilul adiacent ) accesibil autovehiculelor de interventie a pompierilor pe cel putin doua laturi ale cladirii..civile (publice) .2.. sunt 1. __ . Nu sunt considerate cladiri lnalte: • constructiile care nu sunt destinate sa adaposteasca oameni.5. _ • de productie l1i/sau depozitare . ateliere. • cladirile civile (publice) la care deasupra nivelului lirnita se afla un singur nivel ce ocupa maximum 50% din aria construita a cladirii ~i cuprinde numai incaperi pentru rnasini ale ascensoarelor. 1.mediu inflamabile. _ . . Combustibilitateamaterialelor§ielementelorde constructiiCapacitatea acestora de a se aprinde ~i arde In continuare.). Materialele ~i substantele ce se depoziteaza. . • cladiri civile (publice) nominalizateln normativ. sport.2.8. ori civile (publice) ~i de productie ~i/sau depozitare. Materialele ~i elementele de constructie combustibile se clasifica In 1. constituit din unul pana la trei niveluri succesive.a tuturor niveluriloracesteia. etc. C2 (CA2b). Atriumurile pot fi acoperite sau neacoperite. prin asimilare cu constructiile civile sau de productie on depozitare. Atrium (patio.10 Comportare la foc .totalitatea schirnbarilor fizice ~i chimice intervenite atunci cand un material. 1. Clapeta antifoc .pentru diferite activitati civile (publice).2. 1.7.pentru activitati specifice de baza sau auxiliare. simbolizate P11a P5.6. montat pe tubulatura de ventilare care strapunqe un element de constructie antifoc sau rezistent la foc (In pozitie normal deschisa ~i prevazuta cu actionare automata ~i rnanuala In caz de incendiu).5.2.pentru IOCUlt.2. cornert. corespunzatoare exiqentelor (pretentiilor) de siquranta la foc a utilizatorilor . Atunci cand ultimele niveluri sunt locuinte de tip duplex sau triplex se ia In considerare numai nivelul de acces din circulatiile comune orizontale ale cladirii. Tnglobate Tnacelasl volum construit. subterane si supraterane. Clasa de combustibilitate. depozite. In functie de destinatiile acestora. adrninistratie.2. 1.. .8. NOTA: Constructiile agroindustriale ~i agrozootehnice se trat~aza: dupa caz. Cladire fnalta . contribujnd la cresterea cantitatii de caldura dezvoltata de incendiu.incinta tnchisa din interiorul unei constructii. Compartiment de incendiu . • mixte . lnvatamant. materialele ~i elementele de constructii.2.caracteristica a unui material sau element. sau mai mutt. 1. • C4 (CA2d) .12. 1. • C3 (CA2c) .u~or inflamabile. Materialele din clasele C1 (CA2a) considerate greu combustibile. este supus actiunilor unui incendiu standard . delirnitata pe una sau mai multe laturi de cel putin patru niveluri ale constructiei.2.

constructie inchisa supraterana in care activitatea se desfasoara numai la lumina artiflciala.29.26.2. Inflamare generalizata (flash-over) .goluri practicate in treimea superioara a inchiderilor perimetrale sau in acoperisul unei constructii.spatiu functional constructiei. . extinderea incendiului in interiorul compartimentului de incendiu sau in afara acestuia. Constructie (cladire) deschisa . trafor.inca peri in care se pot afla simultan cel putin 50 de persoane..trecerea pe suprafata starea de combustie qeneralizata combustibile dintr-un spatiu inchis.16.2.2. 1.potential caloric total al unui spatiu. Incapenle blindate cu aria construita (Ac) mai mare de 700 rn" sunt considerate constructii blindate.in care se prevad numai goluri psihologice ~i U~I de acces. Oensitate sarcina termica . brusca la materialelor 1.32.capacitate qlobala a constructiei sau a compartimentului de incendiu de a raspunde la actiunea unui incendiu standard.proces complex de ardere.1. care lmpiedica pentru durate normate de timp. mari din peretii de compartimentare impotriva de care se 1.2. etc. ~i care impune interventia orqanizata pentru stingere.2.ansamblul rnasurilor constructive ~i de instala]ii.19. 1. lncapere. raportat la aria pardoselii luata in considerare (J/m2). avand acoperis ~i pereti de inchidere perirnetrala ~Iini. • 1.constructie sub nivelul terenului inconjurator cota terenului inconjurator sau nu niveluri subterane.2. 1. deschisa perimetral pe minimum 2 laturi ori delimitate de elemente neetanse (piasa. 1. 1.element mobil de protectie antifoc. fiecareia din acestea revenindu-i 0 arie de pardoseala mai mica de 4 m' .000 m ~i latirnea mai mare de 72 m. etc. 1.lncapere (sas) de protectie a golurilor din pereti.nivel construit al cladirii avand pardcseala situata sub nivelul terenului (carosabilului) inconjurator cu maximum jumatate din lnaltimea libera a acestuia ~i prevazut cu ferestre in 1.28.25.conditii in raport evalueaza indeplinirea unei cerinte de perforrnanta.2. Atunci cand pardoseala este situata sub nivelul terenului (carosabilului) lnconjurator cu mai mult de jumatate din Inaltirnea libera. v. Construc1ie (cladire) blindata . 1. Mansarda . Construc1ie (cladire) monobloc . podului 8 9 . Oemisol.2.2. astfel conforrnata. realizat . Tncaperi cu aglomerari de persoane . Criterii de performanta . rol de asigurare a etanseitatii constructiei fata de intemperii. cu evolutie necontrolata.22.2. ~i incnisa peretii de inchidere perimetrala. datorat prezenjei substanjelor combustibile si a surselor de aprindere.. alcatuit ~i separat de restul constructiei cu elemente de constructie orizontale !?i verticale incombustibile CO (CA 1) ~i rezistente la foc conform normati~ului. real izata ln intregime (natural sau amenajat). 1. cu 1. astfel lncat sa perrnita evacuarea fumului produs in caz de incendiu (permanent libere sau inchise cu dispozitive care se deschid automat in caz de incendiu).15.spatiu construit inchis destinat circulatiei utilizatorilor. Oegajament protejat .izolare hidrofuqa a acoperisurilor (teraselor). 1. Demisolul se considera nivel suprateran al constructiei.2. amenajat in volumul Se include in nurnarul de niveluri supraterane. a carui aparitie si dezvoltare are efecte negative prin producerea de pierderi de vieti.2.13. 1.2. alcatuita ~i realizata lncat sa corespunda prevederilor normativului.2. Incendiu .31.17.24.2.2.2.).~I echipat lncat sa nu fie inundat cu fum un tirnp determmat luat In considerare la stabilirea timpului (Iungimii) de evacuare in caz de incendiu. Construc1ie cladire supraterana .27.2. Oeschideri pentru evacuarea fumului (desfumare) .constructie descoperita sau acoperita tip "sopron".30. 1. indiferent de destinajia sau funcjiunea acestuia.2.14. specific golurilor incendiilor.20.constructie construita 2 lnchisa cu aria (Ac) de cel putin 20.cladire acoperita perimetral cu pereti.2. Grad de rezistenla la foc . Limitarea propagarii incendiilor . astfel. potrivit rolului pe care ll are in caz de incendiu. Construc1ie (cladire) inchisa . 1. etc. Tnvelitoare . Tncapere tampon . 1. pagube materiale.23.21. Construc1ie subterana .constructie realizata peste (natural sau amenajat) ~i care po ate avea 1.18. Cortina de siguran1a . se considera subsol si se include in nurnarul de niveluri subterane ale constructiei.

1.2. cluburi. izolarea terrnica l?i etanseitatea. avand rezistenta la foc cel putin eqala cu nivelul stabilit In functie de densitatea cea mai mare a sarcinii termice din compartimentele de incendiu pe care Ie separa.45.2. Pereli portanli . sali de Intruniri.probabilitatea izbucnirii incendiilor in spatii lncaperi.2. Perete sau plan§eu rezistent la explozie (RE) . In raportcu utilizarea lui.elemente autoportante sarpante ale constructiilor.46. Nivel . cu rol de izolare hidrofuqa terrnica. 1.(inclu~i~ vti~ "qratar"). Potenlial calorific.49. constructii sau compartimente de incendiu ori instala]!i: ln cele cu functiuni civile (publice) se exprirna prin riscuri de incendiu. acopertsului unei sau panourile de 1.).41.1. 10 11 . Platforma . stabilite prin lncercarl standardizate. Platformele nu se:_iau. 1. se iau In calcul la determinarea gradului de rezistenta la foc. discoteci. iar In cele destinate activitatilor de productie l?i de depozitare se exprirna prin "categorii de pericol de incendiu".Tnchidere perirnetrala a constructiei. 1. Sarcina termica . montate pe ~i dupa caz 1.2.(categorie distincta a incaperilor cu aqlornerari de persoane) . delimitate de plansee.38.2.alcul.element de constructie vertical sau orizontal alcatuit din materiale CO (CA 1) care asiqura etanseitatea stabilita prin normativ. Rezisten18la foc (RF) . Risc de incendiu .element de constructie vertical sau orizontal. cinematografe.2. cazinouri. Plan§eu .2. Dupa caz. v. 1.2.36. 1. 1.ansamblul structural al constructii. muzee. Performanla la foc . pot fi utilizate ~i cornbinatii ale celor doua sisteme de Tnchidere perirnetrala cu perete cortina. 1. 1. 1.element de constructie vertical sau orizontal realizat din materiale incombustibile CO (CA 1). . pereli neportanli (autoportanli) fara Tndeplinirea unui rol structural. lntr-un timp determinat.2.incapere sau grup de lncaperi care cornunica direct Intre ele prin goluri (protejate sau neprotejate). pe care se dispune suportullnvelitorii invelitoare.35. Perete sau plan§eu rezistent la foc (RF) .2. sau panouri de fa!ada fixate de structura constructiei (tara structura proprie).33.2.48. in 2 care suprafata ce-i revine unei persoane este mai mica de 4m ~i In care se pot Intruni simultan cel putin 150 de persoane (sali de spectacole.suma energiilor combustia cornpleta a tuturor materialelordin calorice degajate prin spatiul considerat.la determinarea gradului de rezistenta la foc ~i a nurnarului de niveluri.aptitudinea unor parti sau elemente de constructie de a-~i pastra.44.2. care ocupa mal mult de 40 Yo din aria lncaper!i Tn care sunt dispuse. 1.comportarea unui material. 1. 0 Planseele partiale (supante). Sarpants .2.42.idem pereti portanti.2. se corisidera sali aglomerate cele cu mai mult de 200 persoane.spatiu construit suprateran sau subteran al constructiilor Tnchise sau deschise.element de constructie orizontal cu goluri neprotejate In procent de minimum 30% din arie. pentru stabilirea gradului de rezistenta la foc al cladirii sau compartimentului de incendiu.2. Cand sunt situate la parter. caracterizate prin clasa de combustibilitate ~i rezistenta la foc.40. Perete sau plan§eu etan§ la foc (EF) . alcatuit ~i dimensionat prin calcul astfel lncat sa reziste la presiunea exploziei volumetrice respective. Constituie nivel supanta a caret arie este mai mare decat 40 % din cea a lncaperii/spatiului ln care se afla.2. dar 1. luat In calcul pentru determinarea gradului de rezistenta la foc.43.element de constructie orizontal sau Tnclinat care delirniteaza niveluri ale constructiei. 1. realizat din materiale fara goluri interioare.50. In functie de rolul de protectie la foc pe care TIare. .elemente de constructie verticale portante ale constructiei. Sala aglomerata . Incaperi pentru expozitii. in c. incombustibile CO (CA 1). conformat ~i realizat potrivit prevederilor normativului.2. trebuie sa indeplineasca ~i conditiile stabilite pentru elemente antifoc. corner]. realizat din materiale CO (CA 1) .vezi sarcina terrnica.element de constructie vertical sau orizontal. Perete cortina . etc. realizata cu structura proprie de rezistenta (independenta de cea a constructiei de care numai se ancoreaza).cu rezistenta la foc cel putin eqala cu nivelul stabilit In normativ. 1. Panouri de fnvelitoare . Perete sau plan§eu antifoc (AF) . 8ori/schimb). produs sau ansamblu supus unui incendiu.2.47. fara loc permanent de activitate si destinat vizitarii period ice (max.34.37. Atunci cand separa compartimente de incendiu. capacitatea portanta.39.

53. Scena amenajats . La acestea riscul de incendiu este definit prin categorii de pericol de incendiu.1.2.51.1. unele spajii ~i tncaperi din cladirile civile (publice).2.mijlociu: termice. conforrnata. 1. biblioteci.persoane. montat pe tubulaturi (ghene) de evacuare a fumului.3.2.).1.protectie a golurilor de circulajle functionala din peretii antifoc. 2.2. de siguranis la foe .v~cuare a fumului §i a gazelor fierbinii .2. 1. celelalte Incaperi ~i spatii .1.2. se incadreaza In urrnatoarele riscuri de incendiu: In care se utilizeaza.54. in functie de destinajie (funcjlune). prelucrate.=420-840 MJ/m 2 • mic: q. 12 13 . J .2.2.56. Utilizatori . La cladiri civile (publice) riscul de incendiu este determinat. • mic: in lncaperlle ~i spatule echipate cu tnstalatii automate de stingere a incendiilor. multiplicare. 1.2.2. 1. 1.~8. alcatuite ~i echipate conform normativului. deschis pe una sau mai multe laturi fata de incaperea In care este dispus. 1.sistem constituit din dispozltive de evacuare a fumului ~i a qazelor fierblnf ~i ecrane verticale coborate sub acoperis sau tavan In scopul limitarii sau propaqarii incendiilor In constructiile Tnchise cu arii libere mari (fara pereti despartitori). animale sau obiecte care folosesc sau exploateaza constructia.60. etc.=sub420 MJ/m 2. Scars de evacuare . • categoria C (BE2): posibilitati de incendiu / ardere (rise mare de ineendiu). CONDITII GENERALE DE PERFORMANTAA CONSTRUCTIILOR RISC DE INCENDIU ~I GRAD DE REZISTENTA Risc de incendiu 2. iar riscurile mijlocii pot fi considerate mici. Scars cu trepte balansate .evacuare .1. ce exprirna: • categoriile A (BE3a) si B(BE3b): posibilitati de incendiu ~i explozie volurnetrica (riscfoarte mare de incendiu). pe Inaltimea uneia sau mai multor rampe. In principal. Se ia In considerare conform prevederilor normativului. cu aria minima de 150 rn' (inclusiv buzunarele ~i depozitele acesteia).circulatie verticala corespunzator disp~~~.52. 1. peste 80% (rise mic de incendiu). ~is~e~ de e. normal Tnchis sau deschis In pozitie de asteptare prevazut cu actionare automata ~i rnanuala In cazde incendiu. riscul de incendiu are Tn vedere natura activitatilor desfasurate .5!. riscul de incendiu In cladirl civile (publice).planseu intermediar plin. prevazut cu t~rn d~. d.61.4.2. In functie de densitatea sarcinii termice. U§i. etc. rezlstenf la foc sau la explozie. S~~~arii.1.2.59.elemente mobile de protectie a golurilor de circulajie ~i evacuare din perejii cu rol de limitare a propaqarii incendiilor. In scopul realizarii siqurantei utilizatorilor. CAP. manipulate sau depozitate. cortine §i obloane rezistente la foe . Volet . riscurile mari de incendiu pot fi considerate mijlocii. centrale . Supanta . La constructii de productie si/sau depozitare. parcajeautoturisme.tn absenta substantelor combustibile (risc mediu de incendiu). scena cu sau fara trape ln pardoseala si echipata cu dispozitive de manevrare a decorurilor. ori a Tntregii scari. riscul de incendiu considerat va fi cel mai mare care reprezinta minimum 30% din volumul acestora. Pentru Tntregul compartiment de incendiu sau clad ire.dispozitiv de Tnchidere (obturare) rezistent la foc. ~i densitatea sarcinii termice. sau depoziteaza materiale sau • mare: sub stante combustibile (arhive. • eategoria E(BE1 b): existenja unor materiale sau substanje incombustibile In stare rece sau a substantelor eombustibile In stare de umiditate inaintata.chi~ .elemente mobile de Tnchidere a golurilor de circulatie ~I evacuare din peretii care delirniteaza diferite spatii construite. Ta!"~ur de~. U§~ de. 1.spatiu de joc aferent salii. caracteristicile de ardere ale materialelor ~i substantele utilizate.scara la care forma ln plan a unor trepte este diferita de celelalte. poate fi: 2 • mare: q=peste 840 MJ/m 2 • mijlociu: q. 1. de densitatea sarcinii termice (q) stabilita prin calcul ~i de destinatia respactiva. 2.i~ensionata ~i protejata pentru a asigura conditii de evacuare a utilizatorilor ln caz de incendiu.1. • categoria 0 (BE1 a): existenta focului deschis sub orice torrna.): In care se utilizeaza foc deschis (bucatarii.5~. 2. 2.cornbinatil de valori si relatii intre conditiile ~I perforrnantele la foc asigurate. oficii cu preparari calde.

Lichide cu temperatura de ardere: linflarnabilitate a vaporilor pana la ~ scaparile 9i de qajarile de gaze. prelucrate. Fibre. ambalajele. aeru ames ecun ~:p ozive.. BE1a sau . in categoria D sau E de pericol ! kle incendiu (BE1a sau BE1b).5 Kg material . ____e_r___ a __ p .. compartimentele ~i constructiile de productie si / sau depozitare vor avea definit riscul de TabeI2.Lichide cu temperatura de. linferioara de explozie pana la 10%. DE PERICOL DE INCENDIU Caracteristicile substantelor 9i materialelor ce deterrnina incadrarea Precizan o 2 Substante a carer aprindere sau Nu deterrnina incadrarea in categoriile A explozie poate sa aiba loc in urma !9i B (BE3a 9i BE3b) de pericol de inceridiu:' contactului cu oxigenul din aer. .solide. . precum 9i a fluxurilor de I I cabluri cu mai putin de 3. Incaperile. vapori (BE3a) 28°C. gaze sau vapor: cu . D sau E (BE2. aj unor ambalaje. _ substante 9i materiale cornbustibile Nu deterrnina Incadrarea in categ?ria ' . ~folosirea echipamentului electric. I gazoase drept combustibili pentru C (BE2) .deqaja in stare de suspensie in cantitati ce pot forma cu aerul ______ arne_s_te_cLJri~xpl()ziv~ ~ .2.5.. I I de i di . Zonele din Incaperi. cu ~ folosirea substantelor solide . in cantita]i de max. rardere. incadrarea se face] ~n functie de pericolul de incendiu in ! lansamblu. rafturile. care I i contine pana la 60 Kg ulei pe unitatea de : ! echipament.1.1.5. In functie de pericolul de incendiu determinat de proprietatile fizico-chimice ale materialelor ~i substanjelor utilizate. stabilite conform pet. . 2. : ! 14 15 . . filtre 9i tratamente termice.categoria C. propaqarii incendiului: .S CATEGORII Categoria de pericol de incendiu incendiu (fiecare Tn parte) prin una din cele cinci categorii de pericol de incendiu. in functie de densitatea sarcinii intre 28-100 C.. daca nu de pase sc in! . conform tabelului 2. utilizarea lichidelor combustibile cu temperatura de inflamabilitate peste I 100°C la comenzi hidraulice. i combustibil / ml pe flux.. . praf sau pulberi. care se . situatii: Iinflamaobilitate a vaporilor mal mare ~folosirea substantelor solide lichide sau Ide 100 C. gaze sau vapori cu limita 'sau praf. :pot forma cu aerul amestecuri (BE3b) lexplozive . manipulate sau depozitate inclusiv utilajele. ungere. atunci cane acestea ansarnblu. eu conditia luani unor rnasuri locale pentru limitarea .. ! ~materialele 9i substantele combustibilel ! din spatiul respectiv.~nflamlbilltat~ a vaporilor cuprmsa BE1 b). oncare din urmatoarele .. 2m3. etc..7.. paletele.' care sunt in cantitati ce nu pot forma cu 'atunci cand acestea pot forma cu It' I' ul amestecuri ex lozive . In asemenea situatu incadrarea S8 face In Lichidecu temperatura de . racire.Iimita inferioara de explozie mai ~ermlce 9' pence u e mcen IU In B mare de 10%. inclusiv cele din ! utilaje care nu se lncadreaza la aliniatul 2 sau cele utilizate la transportul or] depozitarea materialelor combustibile.1.1. palete sau ra ttur] combustibile. lichide sau iapa sau cu alte substan]e ori gazoase drept combustibili pentru A rnateriale. C(BE2) de pericol. totalitate 105 MJ / rn' I ! in situatiile de mai sus.

9. cu urmatcarele exceptii: • categoriile A ~i B (BE3a si BE3b) de pericol de incendiu al carer volum aferent este mai mic de 5% din volumul lncaperii sau a compartimentului respectiv. Gradul de rezistenta I II III la foc IV V 6. 3. autoportante fara pod CO(CA1) C1 (CA2a (inclusiv 30 min C2 (CA2b C3 (CA2c 1c4(CA2d 5. Pentru compartimente de incendiu sau constructii. plansee CO(CA1) CO (CA1) 45 min C1 ~CA2a Jc2 (CA2b 1c4(CA2d nervuri.o Inc ap e r e (sp atlu).1. In cazul existentei mai multorcategorii de pericol de incendiu necompartimentate.1.1. determina categoria de peri col a acestora.1. pereti portanti C0J.7. atat in timpul desfasurarii normale a activitatii.8. mentionand-ss obligatoriu In documentatia tehnico-economica. Pentru categoriile C ~i D (BE2 ~i BE 1a) de peri col de incendiu insumarea se aplica numai daca distanja dintre spatiile respective. opite sau incandescente. In cazurile exceptate se iau rnasuri care sa reduca posibilitajile formarii concentratiei locale cu pericol de explozie ~i a propaqarf incendiului spre spatiile Tnvecinate din cadrul Incaperii sau al cqmpartimentului respectiv. astfel lncat posibilitatea aprinderii lor este exclusa 2 de avarie stabilite prin proiect la lnstalatille de utilitati aferente. vapori sau praf. 4. CO(CA1) C1 (CA2a jc2 (CA2b C3 (CA2c 1c4 (CA2d 15 min - 16 17 . coloane CO(CA1) C1 (CA2a jc2 (CA2b 1c4 (CA2d 1. Substante solide.1. 2. lichide sau gazoase ce se ard in calitate de combustibil.0 1 Substante sau materiale incombustibile in stare fierbinte.2~CA2b C3 (CA2c 1c4(CA2d neportanti 15 min 1 min 1 min 4. flacari sau scanter. 5. de regula. O. cat ~i in cazurile accidentale CONDITII MINIME PENTRU TNCADRAREA CONSTRUCTIILOR TN GRADE DE REZISTENTA LA FOC Tipul elementelor Crt. 2. de constructie Nr. Pentru determinarea concentratiei amestecului exploziei se tine seama de scaparile ~i deqajarile de gaze. Categoriile de pericol de incendiu se stabilesc pe zone ~i Incaperi precum ~i independent pentru fiecare compartiment de incendiu In parte ~i constructie. cu degajiiri de caloura radianta. D (BE1a) Grade de rezistenta la foe 2. 1. categoria de pericol de incendiu cea mai periculcasa se extinde la intregul volum al acestora atunci cand reprezinta mai mult de 30% din volumul construital compartimentului sau constructiei. 9. TabeluI2. Substante sau materiale incombustibile in stare rece sau materiale combustibile in stare de umiditate Inaintata (peste 80%).6. 3. Pereti interiori neportanti CO (CA1) C1 (CA2a C2 (CA2b C3 (CA2c 1c4 (CA2d 30 min 30 min 15 min 15 min Pere]i exteriori CO (CA1) C1 ~CA2a K:. compartiment de incendiu sau constructle. 45 min (30min)* (15 min)* 15 min acoper~urilor fara po Panouri de invelitoare ~i suportul continuu al invelitorii combustibile sarpanta terasa Acopertsuri Grinzi. fara a depasi 0 arie de 400 rn". Condijiile minime pe care trebuie sa Ie lndeplineasca elementele principale ale constructiel (compartimentului de incendiu) astfel lncat intreaga constructie sau compartiment sa poata fi incadrat intr-un anumit grad de rezistenta la foc.CA1) 2 are 1 ora 2'2 are 30 min 2. contravantuiri). 4 min 1 ora acoperisuri (30min)* (30 min)* 15 min 6. • categoriile C ~i 0 (BE2 ~i BE1 a) de pericol de incendiu cu un volum aferent mai mic de 10% din volumul Incaper!i sau al cornpartimentului respectiv. este mai mica de 40 m (rnasurata pe orizontala). Cea mai periculoasa categorie de pericol de incendiu necompartimentata e xis te nta tntr-. I E (BE1b) 2. situate in puncte distincte ale Incaperli sau ale compartimentului. sunt precizate in tabeluI2. se iau in consideratie sumele volumelor aferente ~i respectiv ale ariilorefective ale fiecarei categorii de pericol. Stalpi.

Luminatoarele ~i cupolele (incombustibile sau com?ustibile) a ~aror arie insurnata (in proiectie orizontala) nu depa~~~te 2.Finisajele interioare. foarte lnalte ~i cu sali adapostesc pers?ane care nu se pot eC~lpament de irnportanta deosebita). obloane).B. windfangurilor.1. sau cand utilizarea lor este adrnisa conform prezentului normativ. trebuie sa lndeplineasca ambele conditii rmrurne (atat cea de combustibilitate cat ~i cea de rezistenta la foc) precizate in tabeluI2. de incendiu In care 2 840 MJ/m . (In afara de tabla).NOTA: *In cladirile ~i compartimentele de:. 2.1. 18 19 .1.1. verandelor. etc.20m precum ~i alte categorii de pereti despartltori combustibili a carer folosire este adrnisa conform prezentului normativ.1.1.7. precum ~i la cele de productie ~i/sau depozitare vorfi respectate ~i prevederile specifice. la CA2b). (cu exceptia aglomerate.n~i~ate~ sarcinii termice nu depa~e~te cla_?lnlor lnalte.11.n~munlor. In constructiile In care densitatea sarcinii termice nu depaseste 420MJ/m2 ~i materialele combustibile sunt astfel distribuite tncat sa nu pericliteze stabilitatea constructiei prin incalzirea local a a unor elemente de constructie In timpul incendiului. realizate cu structura CO (CA 1) ~i vitrart din rnateriale CO.9. inclusiv fa~lIle fixe pentru ilurninatul natural executate din materiale C2-C3 constructive ale marchizelor. In conditiile normativului In generalla: • compartimente si spatii echipate cu instalatii automate de stingere cu apa careasiqura racirea elementelor pe timpul normat. • constructii supraterane cu maximum 15.9. 2. ~~. respectiv a stabilitatii la foc a ccnstructiei. foarte Inalte si la sali aglomerate.1..Pardosel~le ~. 2.11.Peretii interiori despartitori neportanti sau panourile fara rol de limitare a propaqarii incendiilor incombustibile sau din materiale combustibile cu geam ori cu piasa de sarrna. La utilizarea structurilor metalice neprotejate sau partial protejate. . se admite utilizarea structurilor metalice neprotejate sau partial protejate ~i reducerea corespunzatoare a rezistentei la foc a stalpilor. trebuie sa indeplineasca conditiile minime de combustibilitate ~i rezistenta la foc prevazute pentru Tncadrarea In gradul respectiv de rezistenta la foc.12. 2. 2.1.~.11.9._~~ stabilirea gradului de rezistenta la foc.13. nu se iau ln considerare urrnatoarele: 2. peretilor ~i planseelor realizate din alte materiale.1. 2.Iar golurile acestuia sunt protejate prin elemente de mchlde!e rezistente I~ fo? minimum 30 minute. peretilor ~i planseelor pana la minimm 15 minute.ca planseul spre pod nu este suspendat de sarpanta ?co~en~ulul. indlferent de arie.aria spatlului lnchls in care sunt dispuse ~i cele a!e ~t. 2. 2. . cu ~od. metalice care nu fac 2. considerandu-se ~a structura lndepllneste conditiile pentru gradulll rezistenta la foc.11.~i hidroizolatia montate asupra unui suport CO (CA 1) cont~nuu. 2. 2: 1:. Gradul de rezistenta la foc al constructiei sau al unui compartiment de incendiu este determinat de elementul sau cu cea mai defavorabila incadrare ~i se precizeaza obligatoriu In docurnentatia tehnico-econornica. se vor avea In vedere rolul elementului In asigurarea stabilitatii construcjiei.11.11.Elementele serelor.3. in suprafata de maximum 10% din aria peretelui exterior ~i astfel dispuse ~i Intrerupte tncat sa nu favorizeze propagarea incendiului de la un nivella altul ~i In lungul cladirii.1.00 m inaltime. categoria de irnportanta a constructiei. daca lnattimea tnsurnata a panourilor pline combustibile este de cel mult 1.$arpanta ~i suportul Tnvelitorii constructiilor de gradulll sau III. si cu se pot aplica valorile (CA2b ~i CA2c)..oizolatia .11.1. C2 (CA 1.. rezistent la foc conform conditiilor din tabelul 2.5. pridvoarelor.1.1.i tarnplarla (usi. qrad de rezistenja la foc. Structurile metalice neprotejate sau partial protejate pot fi utilizate.6. ~a.1nvelitoarea acoperisurilor de orice fel. precum si plafoanele suspendate ~i pardoselile tip estrada din constructii care Indeplinesc conditiile de combustibilitate prevazute pentru plansee.1. inclusiv term. cele care evacua singure.11. 2.Platformele metalice si elementele parte din structura de rezistenta a constructiei. functie de rolul acestora. La cladlri Inalte.5% ?m. La cladirile Tnalte ~i foarte inalte accperisurile cu pod vor fi realizate integral din materiale CO(CA 1). ferestre. caracterizand stabilitatea la foc a constructiei. Pentru ca ~n ele~ent al construcjiei sa corespunda la un anu~I~.14.1. 2.2.1. In aceleasi conditii se pot reduce ~i rezistentele la foc ale stalpilor. Toate ele~ente~e ~rincip~le ale constructiei.10. rezistentelor la foc din paranteze .

2. Conformare la foe 2. iar cele cu pericol de explozie la ultimul nivel.2. se separa Tntre ele cu pereti ~i plansee corespunzatoare destinatillor.ln cazuri justificate tehnic. §iemajoreaza cu 50%.2.2.1.. 2. Prin dispunerea functiunllor in constructie ~i asigurarea masurilor de protectie corespunzatoare. (luand Tn calcul suma ariilor construite efective). se arnplaseaza comasate sau grupate la distan]e nenormate Tntre ele. Pe cat posibil.2. se prevad elemente despartitoare verticale antifoc sau rezistente la foc (pereti) din materiale CO (CA 1).2.2.5. astfel alcatuite ~i dimensionate tncat sa nu puna in pericol viata utilizatorilor un timp determinat. Amplasarea 2. de regula. se va urrnari eliminarea posibilitatilor de propagare usoara a fumului ~i a focului in afara compartimentelorin care s-a produs incendiul. In cladiri inalte ~i foarte tnalte se pot realiza compartimente de incendiu conform prevederilorspecifice acestora.4. grupate sau comasate Tn cadrul unui compartiment de incendiu. daca nu sunt asigurate dlstantele de siquranta. cu arii maxime ad mise Tn functie de destinatie. fara a fi mai mici de 15.2. Functiunile diferite dintr-o constructle. Distante de sigurant8 Distante minime de siquranta (m) fata de constructii avand gradul de rezlstenta la foe Grad de rezistenta la foe I-II 6 8 1-" III IV-V "I 8 IV-V 10 12 15 10 12 10 20 21 . dar minimum 3 ore ~i dupa caz. iar Tntre compartimentele de incendiu. prin hotarari scrise ale consiliilor de conducere respective.nurnarul de persoane ~i valoarea bunurilor adapostite. potrivit normativului.2.6. precum ~i densitajii sarcinii termice. 2. Atunci cand aceasta dispunere nu este posibila tehnic sau functional se iau rnasurile de protectie ~i compartimentare necesare. Tabel 2. 2. distantele de siguranta fata de cladiri cu alte riscuri sau categorii de pericol de incendiu. se amplaseaza astfel tncat sa nu perrnlta propagarea incendiilor 0 perioada de timp norrnata sau. rezistente la foc corespunzator densitatii sarcinii termice. Constructlile in ansamblu ~i elementele de construcjii ale acestora vor fi astfel alcatuite ~i conformate tncat sa nu favorizeze propagarea focului ~i a fumului. stabilite prin proiect ~i scenarii de siquranta la foc.Pentru constructiile de productie sau depozitare din categoria A sau B (BE3a. 2. daca adopta rnasuri de protectie compensatorii.2. precum ~i protejarea acestora fala de actiunea unui incendiu din vecinatatea lor. se separa cu elemente de construcjii verticale ~i orizontale rezistente la foc.b) de pericol de incendiu.2.2. Tn limitele unor compartimente de incendiu specifice. respectandu-se distantele minime de siquranta din tabeluI2. AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR ~I CONFORMAREA LOR LA FOC. 2. 2. Tn cazul prabusirii. precum ~i urrnarile posibile ale prabusirii constructiei datorita actlunii focului. Constructiile supraterane civile (publice) de productie sl/sau depozitare. activitatile cu riscuri mari de incendiu se dispun in zone distincte ale constructiei. investitorii pot stabili distante mai mici pe proprie raspundere.2. conform prevederilor normativului. ori cornpartlmentandu-se prin peretl rezistentl la foc alcatuiti corespunzator densitatii sarcinii termice celei mai mari.7. Constructiile cu destinatii sau functiuni diferite. NOTA: 1.1. gradul de rezistenta la foc cel mai dezavantajos.2. rezistente la explozie.3. conform prevederilornormativului.00m. Constructiile independente ~i gruparile sau cornasarile de constructii constituite conform art. riscurilor ~i categoriilor de incendiu.2. sa nu afecteze obiectele Tnvecinate. 2. riscul de incendiu ~i nurnarul de niveluri cel mai mare. de regula. Tn cadrullimitei de proprietate.

de destinatia spatiilor spre care acced §i de rolul 2.3.4.00 m pe orizontala.9.3. estacadelor §i a canalelor de orice fel. precum §i cele care constituie cal de evacuare a persoanelor. 2. in zone distincte 9i prevazute elemente de separare corespunzatcare riscurilor si categoriilor de incendiu. precum 9i densitatli sarcinii term ice a acestora.Constructiile cu functiuru mixte (civile. 2. cel putin la limita peretilor Incaperii 9i in dreptul rosturilor de tasare-dilatare ale constructiei.3.2. potrivit prevederilor normativului.3. canalele si estacadele destinate transportarii substantelor combustibile. dilatare sau seismice ale constructiilor. a galeriilor. Intreruperea continuitatii golurilor orizontale se realizeaza obligatoriu in dreptul peretilor despartltori iar a celor verticale in dreptu I pla nseelor. Sunt exceptate plafoanele suspendate care nu sunt pline (te tip perforat.00 m pe verticala si 6.9. Tntreruperile se realizeaza prin fa9ii incombustibile sau spatii libere in planul plafonului. prin diafragme din materiale CO la C2 (CA1 la CA2b). ale carer goluri functional necesare vor fi protejate corespunzator prevederilor normativului. a qazelor fierbin]i. prin care se transports materialele combustibile sau contin materiale ori elemente combustibile. canale Constructitla sl elementele de constructii. 2. dar nu se refera la canalele de ventilare.2.3. continuitatea golului dintre tavan §i planseu se intrerupe.1. precum §i a celor transportate. 2.3.8. iar in interiorul acestor compartimente se recornanda prevederea elementelor de separare rezistente la foc. se vor lua masuri de protectie a golurilor in functie de natura materialelor din care sunt executate. lamelar. Golurile din elementele combustibile verticale nu trebuie sa comunice cu cele din elementele combustibile orizontale. Galeriile. de regula. la spatiul de deasupra tavanelor suspendate cu rol de ventilare precum !?i la spajiile din podul cladirilor. fagure. vor fi executate din materiale CO(CA 1). Montarea in aceeasi galerie.5. se realizeaza compartimente de incendiu. la cel mult 3.10. 2.3.10. dispuse la maximum 25 m pe doua directli perpendiculare. nu este adrnisa. 2. de productie si/sau depozitare. Intreruperea continuitatii golurilor interioare este obligatorie !?ila placarile combustibile ale perejilor si tavanelor. 2. dupa caz.00 m lalime.3. prin perdele de drencere. vor avea dispuse functiunile periculoase. trebuie sa se intrerupa cel putin in dreptul rosturilor de tasare. conductelor sau cablurilor prin pereti 9i plansee antifoc sau rezistente la foe. de regula. se vor lua rnasuri corespunzatoare de etansare a golurilor din jurul acestora cu alcatuiri rezistente la foe.2. Pentru limitarea propaqarii fumului 9i focului in constructii. 2.6.7. sau alte sisteme acceptate care sa asigure limitarea transmiterii arderii. Ariile construite admise pentru compartimente de incendiu ale constructillor civile (publice). canal sau estacada a unor conducte ori sisteme de transport pentru lichide sau gaze. 2. cele care trec pe deasupra constructtilor. Intreruperile se pot executa din acelasi material ca §i elementul. de productie si/sau depozitare).3. qratar sau altele similare). de minimum 1. Galeriile §i canalele lnchise. ALCATUIRICONSTRUCTIVE Dlspozltll generale Galerii. al carer amestec poate produce explozie sau incendiu. La intrarea in constructii 22 23 . 2.3.2. sau in cazuri justificate tehnic. La trecerea canalelor. sunt precizate diterentiat in normativ. 2. corespunzator gradului de rezistenta la foc si destinajiei constructiei respective. prin intercalarea unor elemente CO (CA 1).3. 2. 2.8. Plafoane suspendate Plafoanele suspendate combustibile trebuie sa aibe continuitatea intrerupta. prin pere]i 9i plansee rezistente la foc.60 m. La plafoanele combustibile sau incombustibile suspendate de plansee.3. de minimum 0. vor ave a asigurate posibilitati de evacuare a fumului si. Conti n u itatea com pon entelor com busti bi Ie ale acoperisurllor fara pod. In general se alcatuiesc 9i realizeaza astfel Incat sa nu favorizeze aparitia !?i propagarea incendiilor. Elementele de constructie combustibile se recornanda sa nu aiba goluri interioare iar eventualele goluri interioare ale acestora vor fi intrerupte.

minimum 1% din arie.13. vor fi realizate din materiale CO (CA 1) ~i izolate fata de elementele ~i materialele combustibile alaturate. preeum ~i finisajele din folii de max. Se admit prdosef din lemn ~i mochete de maximum 2 em grosime. Tnchiderea sau mascarea instalatiilor ~i a echipamentelor.3. Co~url. Puturile ascensoarelorde interventle In eaz de ineendiu.3. CO (CA 1). iar accesul din constructie la acestea se asiqura. cu exceptiile prevazute In normativ. dupa caz . la care protejarea golurilor este obligatorie numai cand traverseaza pereti antifoc. Ascensoare 2. dar nu mai putin de 1 ora pentru pereti ~i plansee. sau prin lncapere tampon separata de restul constructiei ~i de casa scarii prin peretii CO (CA 1). 2. Pentru ascensoarele de persoane Tnglobate In case de scari sau amplasate ln atriumuri ori dispuse In exteriorul constructiilor.14. rezistenti la foc minimum 1 ora ~i usi pline cu autoTnchidere.15.de protectie la foc al peretelui traversat.3. Hotele de captare a deqajarilor de caldura ale unor echipamente. la trecerea lor prin plansee vor avea Tnchise spatiile dintre conducte sau cabluri.12.18. 2. nu este obligatorie separarea de restul constructiei prin elemente rezistente la foe. de regula. flacari. Atunci cand normativul nu impune masuri de protectie speciale vor fi prevazute usl pline. golurile se pot proteja cu perdele de drencere. Elementele de constructie care separa de restul constructiei camerele ~i crematoriile pentru gunoi. de regula.3. C1 sau C2 (CA2a. 111 de rezistenta la foc. prin care se transports materiale incombustibile. iar In cazuri justificate In care conditiile tehnice sau functionale nu permit montarea acestora. galerii sau pasarele deschise. trebuie sa fie cel putin C2 (CA2b). cu exceptia cazurilor rnentlonate Tn normativ. vor fi realizate din materiale CO (CA 1) rezistente la foc minimum 1 ora ~i usi rezistente la foc minimum de 30 de minute. 0. vor eorespunde prevederilor speeifiee acestora. de regula. inclusiv lncaperile pentru masinile aferente acestora. Camerele ~i crematoriile vor avea asiqurata evacuarea fumului In exterior prin tiraj natural. scantei. 2. se separa de restul constructiel prin elemente CO (CA 1) cu rezistenta la foe corespunzatoare riseului (eategoriei de pericol) de ineendiu.tuburi 2. 2.3. La trecerea prin peretii de compartimentare antifoc. Fac exceptie estacadele. ghenele orizontale se Tnchid Tnjurul conductelor ~i a cablurilor. cu materiale CO (CA 1) cu rezistenta la foc echivalenta cu cea a elementului strapuns. functional. Cosurile de fum (sau de ventilare) ~i sobele. cu exceptlile precizate Tnnormativ. 2.3.17. etc. peretii tuturor ghenelor verticale pentru conducte trebuie sa fie CO (CA 1). acestea potf C1 sau C2 (CA2a sauCA2b).organizat. Tuburile pentru gunoi vorfi realizate din materiale CO (CA 1). Tn care sunt necesare rezistente mai mari. rezistente la foc minimum 30 de minute. balcoane). preeum ~i a oricarui sistern de transportde materiale pe verticala. Finisajul pe caile de evaeuare a persoanelor trebuie sa fie de regula. Elementele ~i materialele de constructie utilizate pentru protectia.3. sau prin sistem mecanic.11. recornandandu-se CO sau C1 (CA 1 sau CA2a). 24 25 . astfel lncat sa nu conduca la incendii datorita transmiterii caldurii sau a scaparilor de qaze fierbinji.20. Trapele ~i usile de vizitare practicate ln peretii ghenelor verticale pentru conducte. rezlstenti la foc minimum 15 minute. Puturile ascensoarelor ~I In general ale sistemelor de transport pe verticala.19.2. ~are vorfi lipite pe suport CO(CA 1). 2. In easele de scari de evacuare nu este adrnisa amplasarea aseensoarelor pentru materiale. prin exterior (Iogii. etc.5 cm ~rosime. dispozitive. ln toate cazurile Tn care peretii si trapele sau usile lor de vizitare nu sunt rezistente la foc minimum 30 de minute.3. trebuie sa fie realizate din materiale CO (CA1) sau. In cazuri justificate Finisaje 2. preeum ~i cele pentru acces la platforme.16.3.3. conform prevederilor art. executa ~i izoleaza fata de elementele combustibile ale constructiei conform reqlernentarilor tehnice ln acest domeniu. Ghenele verticale pentru conducte ~i cabluri. cu elemente CO (CA 1). tipului de cladire ~i destinatiei. aparate.3.. In constructiile de gradul 1. CA2b). .17. 2. se alcatuiesc. ~i tubulatura acestora. galeriile ~i canalele deschise realizate din elemente CO (CA 1).

3. ei pot fi C1 (CA2a) sau C2(CA2b).' . la perejii cortina care nu au parapete pline CO (CA 1) rezistente la foc minimum 30 de minute.29.. corpuri de iluminat l?i In general de orice sursa de lncalzire. Perejli 2.trebuie sa fie CO (CA 1) cu rezistenta la foc de cel putin 1 ?ra.3. etanse la foc minimum 30 minute. Plafoanele false. 2. Casascarii de gradul I. Pentru intarzierea propaqarii fumului l?i a focului. rezistenti ~af?c mJn~~um 2 ore §Ii30 minute §Iidupa caz. placarile. cum sunt: tratare cu substante ignifuge.20 m. trebuie sa fie CO (CA 1). utilizate la peretii cortina de 2. Finisajele cortina se ancoreaza cu elemente din otel structura de rezistenta a constructiei pe care 0 Tnchide perimetral.3.r~zistenta la foc. Ecranele pot fi Tnlocuite cu instalatie automata tip drencer care sa asigure perdea de protectie. In toate sltuajiile.3.nperetli ca~elor de scari. astfel tncat sa se lntarzle propagarea incendiilor prin interior..~.22. de regula. 2.chise trebuie sa fie CO (CA 1)..2.30. La placarea cu materia Ie combustibile a peretilor CO (CA 1). Prevederile normativului se refera la atriumurile Tnchise ~c.50 m Tnaltime din materiale CO (CA 1). Tntreruperi locale ale continuitatii materialelor combustibile.~4. Pentru 1I1 de rezistenta la foc care separa casele de scari si caile lor de ie§ire spre exterior tata de restul co~struct!ei. 2.. precum l?i finisajele combustibile vor fi montate sau protejate fata de aparate electrice.27. 111 l?i respectiv 15 minute la cele de graduIIV V de rezistenta la foc. 26 27 ..25. de regula.26. rar In cladirile de gradullV l?i respectiv V de rezistenta la foc. 111 de . Perejli caselor de scan Tnchise din constructllle Pereti cortina cortina utiliza]i la Tnchiderile perimetrale ale constructiilor. cat l?iprin interiorul constructiei.. Grosimea de perete din spatele nlselor sau §liturilor prevazut~ T.33.31. 111 §i cel putin din clasa C2 (CA2b) §Ii rezistenta la foc 45 minute ln constructs de gradul IV. atat prin exteriorul constructiel (pe tatada).3. sub planseele de rezistenta ale constructiei se dispun ecrane continue de cel putin 0.32: Planseele cladirilor din gradull 2. Materialele termoizolante CO. rezistenti la foc. respectiv 15 mlnut~ Tn constructii de gradul V de rezistenta la foc.3. C2 (CA1 . l?i tratamentele termice sau fonice combustibile montate pe pereti CO (CA 1) rezistentl la foc..3. 2. Fac exceptie situatille prevazute In normativ. La cladirile de gradullV-V se vor respecta conditiile de Tncadrare In gradul de rezistenta la foc. 2. 2. etanse la foc minimum 30 minute. spatlul liber dintre peretele cortina l?i planseu se etanseaza cu materiale CO (CA 1).. alcatuiti si realizati lncat sa lntarzle propagarea incendiilor de la un nivel la altul. dar minimum patru niveluri ale constructiei). podestele §Iirampele scarilor interioare Tnchise sau de_:. rezistenf la explozie. nu vor crea goluri cu adancimea mai mare de 20 cm fata de acestia. asiqurand rezistenta la foc corespunzatoare conditiilor de Tncadrare in gradul de rezistenta la foc al constructiei. prevederea instalatiilor automate de stingere. Grinzile.3. Fac excepjiie situatiile precizate Tnnormativ. lntarzierea propaqarii incendiilor prin exteriorul constructiei (pe fajada) vitrarile peretilor cortina se separa pe verticala prin zone pline cu inaltimea de cel pujln 1. astfel lncat sa nu fie posibila aprinderea lor. Atrium 2. In plafoane se vor asigura spatii libere (traforuri) prin care fumul sa patrunda Tn spatele ecranului. tratamentele termice l?i fonice. 2. Peretii cortina vorfi astfel proiectati.?~erite cu latimea de cel putin VH (in care Heste cea mai mic~ Inaltlme a atriumului. In dreptul planseelor de rezistenta ale constructiei l?ipe toata grosimea acestora.35. Peretii 2. conform prevederilor reqlernentarilor tehnice.24. se realizeaza din materiale l?i elemente de constructie CO la C2 (CA 1 la CA2b). Elementele de protectie a golurilor de acces la casele de scan de evacuare.3..28.. vor fi 2.3.3. se vor lua rnasurile corespunzatoare de protectie.. Atunci cand plafoanele false sunt dispuse la limita inferioara a ecranelor. CA2b). pentru 0 mai buna comportare la foc se potaplica l?ivopselele termospumante.23.3. vorTndeplini conditiile prevazute In normativ. 2. trebuie sa asigure rezlstenta la foc de ~lnlm~m 45 minute pentru constructiile de gradul 1. cu rezistenta la foc de minimum 30 minute l?irespectiv 1~ minute. cu rezistenta la foc de minimum 1 ora Tn cI~dirile de gradul 1 .21. pardoselile Tnalte. asiqurandu-se minimum 30 de minute etanseitate la foc. etc.3.3.

nu sunt admise. chituri.47. ~i latirnea de cel putin. comune orizontale care sunt deschise spre atrium. Oepozitele 2. Vitrarile acestora nu vcr depasi 30% din suprafaja peretelui ~i vor fi CO (CA1).3.44. grupurile electrogene care constituie surse electrice de rezerva ce altrnenteaza dispozitive de protectie la foc. C2 (CA 1 la CA2b). ~i cupolele care acopera atriumurile se pot realiza cu structura CO (CA 1) slvltrarl CO. 2.3. Pentru inchiderile perimetrale ale atriumurilor. corespunzator alcatuite.3.2. rezistente la foc minimum 15 minute cu excepjia unor materiale aferente vitrarilor (garnituri. Incaperl de depozitare 2. fara a fi adrnisa inlocuirea lor cu instalajie automata tip sprinkler sau drencer. acestia trebuie sa fie CO (CA 1) cu rezistenta la foc corespunzatoare densitatii sarcinii termice..36. distribuite ~i dimensionate. Constructiile pentru depozite se realizeaza conform prevederilor specifice. aceste spatii se achipeaza obligatoriu cu lnstalatii automate de semnalizare ~i stingere a incendiilor. se protejeaza cu elemente corespunzatcare prevederilor normativului.3. de regula. copertine.37. cu lnaltirnea de cel putin 0. daca normativul nu stabileste altfel. etc. C2 (CA 11a CA2b) care nu 2. expozitf permanente cu expo nate combustibile si altele similare cu densitatea sarcinii termice peste 840 MJ/m2). se prevad la limita lor spre atrium (sub plansee) cu ecrane continue din materiale CO (CA 1). masticuri. balcoane. se iau ln consideratie constructiei. de ccrnunicatie functionala din elementele de compartimentare ale depozitelor precizate la 2.42. realizate similar prevederilor art.46. prin efectul de cos (protectia golurilor cu elemente rezistente la foc. se separa fata de restul constructlei prin pereti ~i plansee CO (CA 1) avand rezistenta la foc corespunzatoare densitatii sarcinii termice (tabel 2. 2. CO (CA 1). Zonele pline dintre vitrari. In constructiile cu atrium. 2.2. pot fi inlocuite pe plansee orizontale continue (copertine). etc. Daca din considerente functionale se prevad pereti pentru separarea atriumurilor de restul constructiei.3.40. Statiile de pompare a apei pentru incendiu. Se admite ~i comunicarea cu restul constructlei a acestor funcpuni numai dintr-un coridor comun. Realizarea unor atriumuri care nu indeplinesc condijiile minime de dimensionare precizate.. avand asigurat acces usor din exterior.45. vane de incendiu si altele similare. de regula.) care pot fi din clasa de combustibilitate C1 sau C2 (CA2a sau CA2b). se separa de restul constructiei. nu se recomanda dispunerea adiacenta neseparata de atrium. In atriumuri se pot utiliza dotari (fixe sau mobile) din materiale CO.50 m. prin u~a cu rezistenta la foc de 2. perdele de apa.39. lncaperile de depozitare a materialelor ~i substanjelor combustibile solide cu aria mai mare de 36 rn' situate in constructii cu alte destinalii. la determinarea gradului de rezistenta la foc al 2.28. etanse la foc minimum 1 ora. avand aria libera de minimum 1% din suprafata pardoselii sau cu sisteme mecanice de desfumare. se utilizeaza materiale ~i elemente de constructie CO (CA 1).20 m. (pentru activitati comerciale. 2. dar minimum 1 ora. este adrnisa numai daca se iau masuri cor espunzatoare de protectie care sa impiedice transmiterea focului de la un nivel la altul. Vitrarile se separa pe verticala prin zone pline cu Inaltirnea de cel putln 1. fara goluri ~i cu tirnita de rezistenta la foc de cel putin 3 ore ~i plansee 1 ora ~i 30 de minute. daca normativul nu stabileste altfel.... Tncaperi pentru instalatii utilitare 2. La determinarea densltajl] sarcinii termice se ia in considerare cel mai mare nivel al atriumului delimitat de pereti..41.3. iar densitatea sarcinii termice nu va depasl 420 MJ/m2. Golurile 2.4. rezistente la foc minimum 1 ora. a unor spatii cu risc mare de incendiu. rezistente la foc cel putin 15 minute.3.38. Evacuarea fumului in caz de incendiu la aceste depozite este obligatorie ~i se asiqura prin dispozitive cu deschiderea automata in caz de incendiu. de materiale si/sau substante combustibile neseparate fata de atriumuri prin elemente rezistente la foc corespunzatcare densitatii sarcinii termice. aceste inchideri se realizeaza astfel lncat sa nu favorizeze propagarea incendiilor de la un nivella altul. Atunci cand atriumurile se inchid perimetral cu panouri vitrate fata de restul constructiei.3.43. Circulatiile 2.3. (in afara celui de la parter).t . etanse la foc minimum 1 ora. prin pere]i CO (CA 1).45.).3.3. Atunci cand totusi se prevad.3. de regula. dupa caz).3. Luminatoarele 28 29 .3.20 m rnasurata pe orizontala.

corespunzator alcatuite ~i dimensionate ln conformitate cu prevederile reqlernentartlor tehnice de specialitate. prin care se vehiculeaza gaze. finisajul va permite curattrea usoara a suprafetelor.59. . 2.. filtre.3. Delimitarea zonelor din constructli pana la care se extind rnasurtls de protectie impuse de spatlile incadrate in categoriile A 30 31 . echipata cu dispozitive autoTnchidere sau Tnchidere automata In caz de incendiu. impuse de necesitati tehnologice sau functionale ~i numai daca sunt protejate corespunzator prevederilor din prezentul normativ. praf sau deseuri combustibile se separa functional fata de restul cladirii prin elemente despartitoare CO (CA 1). In lncaperi ~i spatii cu pericol de explozie. 2. CO (CA 1). Accesulla aceste Incaperi. Planseele rezistente la explozie.3. Constructiile care adapostesc functiuni cu pericol de explozie se realizeaza din materiale si elemente de construcjie CO (CA1). proiectate ~i realizate astfel lncat sa cedeze la presiunea datorata exploziei. daca nu pot fi dispuse In afara constructillor cu alte destinatil. la foc.51. 2. prin manevrare. lncaperile ~i spatiile lnchlse cu pericol de explozie trebuie sa aibe asigurate In perejti exteriori sau Tn acoperls.3. rezistente la explozie ~i. se separa de restul constructiei prin elemente CO (CA 1). stratul de uzura al pardoselilor trebuie sa fie executat din materiale care la lovire sa nu produca scantei capabile sa initieze aprinderea respective lor amestecuri explozive. va pori sau praf. camere de despratuire ~i cicloane. goluri pentru decomprimare Tncaz de explozie. La constructiile independente cu pericol de explozie se recornanda utilizarea elementelor de constructie usoare. este adrnisa numai ln 2. In Incaperile cu deqajari de praf combustibil. Incaperile ~i spatiile cu pericol de explozie categoria A (BE3a) sau B(BE3b) de pericol de incendiu. ferestre ~i/sau luminatoare cu geam simplu nearmat care sa cedeze la presiunea de cel rnult 118 daN/m2. iar acoperisul acestor constructii trebuie sa fie fara pod. gazelor ~i prafului cornbustibil. trebuie sa lndeplineasca oonditiile asigurate de catre peretii rezistenf la explozie ai spatiului respectiv.49.52. vapori.3. de regula. [ncaperile ~i spatiile cu pericol de explozie nu vor avea tavane false ~i zone neventilate care sa faciliteze producerea concentrajiilor periculoase de aer cu gaze. pot fi constituite din: panouri sau portiunl de perete sau acoperis de tip usor (dislocabile sau rabatabile). Strapunqerea conducte.3. In spatille Tn care se pot produce amestecuri explozive de aer cu gaze. 2.53. In perejii de separare se admit goluri de comunicare cu restul constructiei. rezistente la foc minimum 15 minute. cu rezistenta la foc corespunzatoare. trebuie sa fie din exterior sau din Incaperi fara riscuri sau pericole de incendiu (cu densitatea sarcinii termice sub 105MJ/ml Spaiii cu pericol de explozie (BE3b )de pericol de incendiu categoria cazuri de stricta necesitate ~I In condltltle luarii masurilor de protectie care sa asigure Impiedicarea trecerii vaporilor. 2. 2. protejate cu u~i CO (CA 1). Golurile ce se prevad pentru decomprimare In caz de explozie pot fi neinchise sau inchise.3. Adoptarea unui procent mai mic este adrnisa pe baza unui calcul justificativ.05 rn" la 1rn" din volumul lncaperii respective. de 2.57. 2. Practicarea unor goluri In peretii rezistenti la explozie nu este adrnisa decat Tn cazuri exceptionale. Planseele ~i elementele lor de sustinere vor fi astfel executate tncat sa nu fie deplasate de suflul exploziei. 2.3. sa nu produca scantei capabile sa initieze aprinderea amestecurilor explozive . Salile de cazane aferente sistemului de incalzire centrale se separa de restul constructiel prin pereti ~i plansee din materiale CO (CA 1) cu rezistenta la foc conform reqlementarilor specifice. dar minimum 1 ora ~i 30 de minute. conductoare peretllor rezistenji la explozie de catre sau cabluri electrice. vapori sau praf cornbustibil.48.3.58.minimum 1 ora ~i 30 minute. Elementele de Tnchidere.3.3.3. din care sa rezulte ca prin aceasta stabilitatea cladirii nu est~ afectata.56. cu aria totala de minimum 0.3. Golurile pentru decompnmare se amplaseaza In vecinatatea surselor de explozie. v • A (BE3a) fii B 2.50. avandu-se Tn vedere ca efectul suflului exploziei In exteriorul constructiei sa nu afecteze obiecte Invecinate sau cai publice de circulajie. dupa caz. 2.54. tarnplaria ~i sistemele de actionare a acesteia se vor realiza sau proteja astfel tncat. . 2. dar cel putin 1 ora.3.55. Incaperile pentru ventilatoare.60.

2.4.60 m (rnasurat pe verticals). de regula. Peretil antifoc se executa din materiale CO (CA 1).1. minute) 30 minute 1 ora 2 ore 3 ore 4 ore 3 * 5 ore 3 * 6 ore 31* 7 ore :3~* . • etanse la foc (EF) Protectia golurilor functionale din aceste elemente de constructil.10.1 0.2.4.2. In functie de densitatea cea mai mare a sarcinii termice din spatiile pe care Ie desparte. Peretii antifoc trebuie sa tndepllneasca ln caz de incendiu functia de compartimentare. astfel: • 0.(BE3a) si B(BE3b) de posibilitatea prezentei Tn concentratii care tunctionarii normale aferente. stalpi. Peretti antifoc care separa.4. ln timpul ~i Tn caz de avarie a instalatiilor utilitare ELEMENTE ANTIFOC ACESTEA(AF) $1 PROTECTIA GOLURILOR DIN Pereii antifoc 2.4. peretii antifoc pot fi Inqloba]l direct Tn aceste structuri. pe anumite portluni ale lor.rezistente la foc (RF).4.7. dupa caz. cortine. 2. Rezemarea grinzilor metalice pe peref antifoc se realizeaza astfel lncat grinda dilatata sa nu dea Tmpingeri laterale Tnperetele antifoc. In constructiile cu structuri din beton armat sau metal ice. precum ~i a exploziilor.2.9. NOTA: *) Valoarea de 3 ore (paranteze) se aplica Tntoate cazurile In care se prevad tnstatatii automate de stingere a incendiilor. se etanseaza cu materiale care sa asigure 0 rezistenta la foc de cel putin 1 ora §i 30 de minute.2.3. compartimentarea antifoc se poate realiza prin pereti CO (CA 1) care asiqura numai rezistenta ta foc prevazuta la art. 2. astfel arnplasaji. peretilor din clasa de luminozitate C3 sau C4 (CA2c.6. cu usi.2. alcatuitl !?i dirnensionati lncat sa reziste la efectele incendiilor din compartimentele de incendiu pe care Ie separa. 2. perrnitandu-se numai rezervarea acestora (libera sau articulata). TabeI2. alcatuite !?i dimensionate conform normativului. . luminatoarelor. sunt de tipul: • antifoc (AF). 2. 2.8.d). peretii trebuuie sa reziste la foc conform tabel 2.4. pereti si plansee utilizate pentru limitarea propaqarii incendiilor ~i a efectelor acestora. trebuie sa tndeplineasca pe aceste portiuni §i conditiile prevazute pentru peretii rezistenti la explozie. 2.4. care vor fi astfel executate sau protejate lncat sa alba rezlstenta la foc cel putin eqala cu cu cea necesara pentru peretli antifoc respectivi. 631 + 840 841 + 1260 1261 + 1680 1681 + 2940 > 2940 Rezistenta la foe minima admisa (ore.4.5. N use admite incastrarea in peretii antifoc a planseelor sau a elementelor constructive care au rezistenta la foc mai mica de 2 ore. pastrandu-si stabilitatea. 2. ln functie de densitatea sarcinii termice conform tabelului 2. lncaperi tampon sau tamburi deschisi. fata de orice astfel de element combustibil al acoperisurilor si luminatoareloraflate la mai putin de LlMITAREA PROPAGARII FOCULUI ~I A FUMULUI Dlspozltli generale 2. In cladirile parter §i In cazurile precizate In normativ. se realizeaza. Peretii antifoc trebuie sa depaseasca planul exterior al acoperisurilor. pericol de incendiu se face avand In vedere amestecurilorde aercu gaze. • rezistente la explozie (RE).4.4.4. daca prevederile normativului nu stabilesc alte conditii. obloane.. vapori sau praf. rezistentele mecanice si capacitatea de izolare termica pe timpul normat.4.).4. 2. Densitatea sareinii termiee (q) (MJ/m2) < 210 210+420 -421 + 630 _ .4. Elementele de ccnstructii.4. dar cel putin 3 ore . acoperisuri §i peretii exteriori ai constructiei. sa prezinte peri col de explozie. 2. 32 33 .. spatii cu pericol de explozie.2. Rosturile dintre peretii antifoc §i plansee.4.4. pe care Tiintersecteaza (fig.

conform prevederilor stabilite pentru peretii antifoc. Se admite prevederea peretilor antifoc la constructia mai joasa daca aceasta este astfel alcatuita tncat incendiul sa nu se pcata propaga prin depasirea peretelui antifoc (fig.). inclusiv a acoperisurilor cu suport din tabla ~i terrnoizolatie ~i/sau hidroizolatie necombustibile.17.16. cu rezistenta la foc de minimum 1 ora ~i Tnvelitoare CO (CA 1) sau protejata cu materiale CO (CA 1) (sapa de ciment slab armata.4.12. (fig.d). Depasirea planului acoperisurilor. Tnacest sens. dispuse la colturile intrande ale constructiilor. poate fi lnlocuita prin fa~ii CO (CA 1) de acoperis. Depasirea de catre peretii antifoc a planului accperisurilor cu Tnvelitoare ~i terrnoizolatie executate din materiale combustibile montate pe placa din beton armat. 2.00 m. respectiv (CA2 c.4. mortar de perl it.16.11.4. prin golurile neprotejate din peretii exteriori.u SECTIUNI Fig. dale. pe distants de 6. zqura. se considera protejate daca sunt cu tamplarie fixa CO (CA 1) ~i geam armat.13. prevazute cu autoinchidere sau Tnchidere automata in cazde incendiu.2.4. Peretll antifoc se arnplaseaza astfel lncat sa se evite poslbilitajile de propagare a incendiului dintr-un compartiment de incendiu in altul.16. clasa C3 sau C4 (CA2c. luminatoarelor peretilor etc. pe 0 distanta de cel putin 4. cu latimea de cel putin 6.).).16.00 m tn ambele parti ale peretelui.4. fixe ~i cu geam armat (fara ochiuri mobile). 2. de regula. etc. 4-inchidere 4. trebuie sa depaseasca planul exterior al acoperisurilor. 2. Atunci cane se prevad goluri functionale in aceasta portiune .15.2.30 . 2.) sau prin incendierea unor constructii combustibile amplasate in vecinatate (fig. 34 35 . Tncazul cladirilor cu inaltimi diferite.2. 2 1 0.4.00 m distanta de peretele antifoc.d). 2. 1-perete antifoc. streasina sau respectiv de perete.4. s-acooerts perimetrala cornbustibila (pereti exteriori) combustibil.4.00m.b.00 m de la constructia mai lnalta.4. .2. PLAN 2. peretii antifoc se prevad la constructia cea mai lnalta (fig.4.10.2.acoperi~ul (terasa) sa fie fara goluri.2. al streasinilor sau a paretilor combustibili.).). • 0.00 m Inallime fata de constructia maijoasa.4.4.4. Pe acoperisuri. pe toata inallimea acesteia sau pe cel putin 8. ori cu elemente de inchidere rezistente la foc 45 minute. antifoc sau rezistent la foc.a.2.incaperile din portiunea respective sa fie prevazute cu instalatii automate de stingere a incendiilor. In cazurile in care peretii antifoc sunt arnplasati la coljurile intrande ale cladirilor in forma de L sau U (fig.14. portiunea de cladire rnaijoasa trebuie sa lndepllneasca urrnatoarele conditii: .. Peretti rezistenti la foc cu rol de pere]i antifoc prevazu]i la art. 2-luminator. golurile din pereth exteriori adiacenti se dispun astfel incat distants dintre ele sa fie de cel putin 4.30 m (rnasurat pe orizontala) fata de pereti exteriori ~i streasini din clasa de combustibilitate C3 sau C4. atunci cane densitatea sarcinii term ice din interiorul lor depaseste 840 MJ/mp.4. 2.15. pietris. precum ~i a acoperisurilor executate In Tntregime din materiale CO (CA 1). nu este obligatorie. combustibili pe care li intersecteaza.15. luminatoarele trebuie sa fie din materiale CO (CA 1).5.

15. 2.16.17. 4-acoperi§ / planseu (RF>1ora) Fig. 2. perete antifoc. ferestre 36 J/ . 1-perete antifoc.RF~ 3 h I CV SECTlUNE CD Q) SECTlUNE RF~ 3 h CV CD Q) I (i\ R~~3 h RF~1 h-Q) 11 a Fig.00m PLAN Fig.4. 2. perete antifoc. 2. z-constructie joasa. ferestre Q) SECTlUNE CV SEcnUNE b SECTlUNE RF~3 h PUN MINIM 4. 1. 2.4. 3-constructie ina Ita. a.b 1.4.

Golurile de circulatie. 1 .obloane.4. se realizeaza fara goluri.4.23. 2. • trecerea conductelor ~i a canalelor de ventilare se realizeaza astfel lncat sa nu produca dislocari ale unor portiuni de perete datorita dilatarii lor sub efectul cresterilor de temperatura.planseul Incaperf tampon. daca se iau masuri Tmpotriva transmiterii caldurii prin conductibilitate (alegerea unor trasee judicioase. avand rezistenta la foc 1 ora si 30 minute ~i echipate cu dispozitive de autoinchidere sau Inchidere automata In caz de incendiu. transport. cortine antifoc 2. care sa asigure 0 rezistenta la foc de minimum 1 ora ~i 30 de minute. in functie de cerintele functionale. (inclusiv cele pozate in canale). 2. obloane sau cortine antifoc. cortine. Strapunqerea U~i. • canalele de ventilare se prevad cu sisteme de obturare. In general.4.18. • se asiqura evitarea aprinderii materialelor combustibile din vecinatatea canalelor de ventilare ~i a conductelor metal ice. Usile antifoc ~i sistemele lor de inchidere. indepartarea materialelor combustibile.perete antifoc.24. este adrnisa numai daca suntindeplinite urrnatoarele conditii: • spatiile libere tn jurul conductelor.perejilor antifoc cu elemente metal ice este adrnisa. se protejeaza obligatoriu cu elemente corespunzatoare.20.4.25. Protectla golurilordin pereti antifoc 2. sa se 2. Incaperi tampon sau tamburi deschisi antifoc.21. 3 . trebuie Tndeplineasca conditiile din reqlernetarile tehnice specifice. etc. 38 39 . alcatuiesc si realizeaza.peretii lncaperf tampon. • canalele de ventilare ce trec prin perete vor fi incombustibile. dupa caz. iar golul dintre perete ~i acestea se etanseaza cu materiale CO (CA 1). obloane.usi rezistente la foc. PLAN SECTIUNE Fig. Traversarea perejilor antifoc de catre conducte. etc. de regula.4. golurile se pot proteja prin incaperi tampon antifoc. similarcu usile antifoc. plansee antifoc. conductoare ~i cabluri electrice. care pot fi: usi. ore).22. 2.4. etc. Peretti antifoc.4.) ~i sunt protejate corespunzator prevederilor normativului. termoizolare. 4 . Golurile functionale din peretii antifoc.19.t z.25. Practicarea unor goluri in acesti pereti se admite numai atunci cand activitatea sau functionalitatea impun prevederea lor (pentru circulatie.4. cu inchidere automata in caz de incendiu (clapete antifoc cu rezistenta la foc rnin.).4. etc. Incaperl tampon antifoc In cazul cane datorita unor conditii functionale.4.). protectia golurilor din peretii antifoc nu se poate realiza prin usi. supraveghere. rezistente la foc cel putin 1 ora ~i 30 de minute. Suprafata totala adrnisa de goluri nu trebuie sa fie mai mare de 25% din cea a peretelui antifocTn care sunt practicate.2. Obloanele antifoc ~i cortinele de siquranta antifoc. 2 .. protejarea locala a elementelor rnetalice. se lnchid cu materiale CO(CA 1).25. realizate conform normativului (Ia plansee se utilizeaza numai obloane sau chepenguri). supraveghere. Golurile din jurul elementelor metalice se vor realiza astfel tncat sa perrnita dilatarea libera a acestora ~i se etanseaza cu materiale CO (CA 1) la C2 (CA2b). transport. datorita caldurii transmise prin conductibilitate (trasee corespunzatoare. etc. TAMPON 2. lncaperile antifoc se realizeaza conform schemei din fig. cablurilor ~i conductoarelor electrice. si a conditiilor din normativ. 2. asiqurandu-se rezistenta la foc eqala cu cea a peretelui. canale de ventilare. 2. din peretii antifoc ~i.

00 m. In peretil Incaperilor tampon se admite practicarea numai a goiurilor strict necesare pentru circulatie. Se recornanda ca amplasarea incaperilor tarnpon sa se taca alipit pereteiui antifoc $i sa fie dispuse spre spatiile cu densitatea sarcinii termice mai mica. Tamburii deschisi antifoc trebuie sa aiba latimea eqala cu cea a golului protejat.perete an~ifoc. ~ 4.26.).30. Planseela antifoc sunt elemente de constructie orizontale sau In~ltnate care deli~iteaza volume lnchlse din ccnstructii inalte ~i foarte tnalte (compartimenta de incendiu constituite din unul pana la 40 41 .27.4.00 2.izati din m_ateriale CO (CA 1). 2.2. Peretti ~i planseele tamburului deschis antifoc trebuie sa fie re. prevazute dupa caz. se protejeaza cu usi rezistente la foc cel putin 45 minute. Amplasarea lor poate fi tacuta alipit peretelui antifoc sau in ambele parti ale acestuia (conform fig.4. Golurile Tamburi deschlsl antifoc 2.al.planseul tamburului deschis.4.spnnklere (drencere).30. a) b) 2. Peretii ~i planseele lncaperilcr tampon antifoc trebuie sa fie CO (CA 1) ~i rezistenti la foc cel putin 1 ora.4. 2 . fara goluri ~i cu rezistenja la foc de mtnimum t ora. cortine sau lncaperl tampon antifoc.4. pentru circulatie practicate in peretii incaperilor tampon antifoc. Pentru realizarea ventilarii sau evacuant fumului din lncaperile tampon se pot realiza goluri In pereti sau plansee.30.peretii tamburului deschis.28.29.4. In cazuri exceptionale.31. iar lungimea totals de minimum 4. 1 .2.4. 4 . CD 2. pot fi prevazu]i tamburi deschisi antifoc. In tamburii deschisi trebuie sa se prevada sprinklere sau drence~e cu actionare automata In caz de incendiu.~2. carid datorita nece sitatilor functionale. Planfee antifoc 2. cu dispozitive de autoTnchidere sau cu lnchidere automata in caz de incendiu. obloane. amplasate cate unulla fiecare 1rn' de suprafata orizontala a tamburului. 2. Fig. protecjia golurilor din peretii antifoc nu se poate realiza cu usl. 3 .4.4.00 ~ 4.

Separarea portiunilor mansardate ale constructiel. inclusiv fata de incapenle tampon.i rezistente la explozie..4.34. fala de poduri ale acesteia se realizeaza cu pere]i CO (CA 1) rezistentl la foc minimum 2 ore. ELEMENTE REZISTENTE GOLURILOR(RF) LA FOC ~I PROTECTIA In cazuri justificate cane nu se pot realiza elemente rezistente la foc..i perdele de apa cu intrare Tn functiune automata in caz de incendiu.4. combustibilitatea .suprafelele de decomprimare asigurate (ferestre. dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz incendiu. Plansee §i protectla golurilor 2. ln normativ) . sunt stabilite Tn prezentul normativ.40. 2.44.4. 2. acoperisuri zburatoare. 2.. Condijiile minime ..admisa.).i fara goluri sau cu goluri strict functionale.i rezistenta la foc a planseelor folosite pentru a separa Tntre ele spatii cu functiuni importante .37.42. Practicarea unor goluri In peretii rezistenti la explozie nu este . de . a Incaperilor cu pericol de explozie (categoriile A (BE3a) .4. ELEMENTE GOLURILOR (RE) REZISTENTE LA EXPLOZIE ~I PROTECTIA Pereti §i protectia golurilor 2. 2. rezistenja lor la foc fiind stabilita in functie de oensttatea sarcinii termice a lncaperilor respective.4. 2.33.36. protectia golurilor poate fi asiqurata numai prin prevederea pe conturul golului (sub planseu). 11I e rezistenta la foc golurile d prevazute in planseele spre pod se protejeaza cu elemente de inchidere rezistente la foc minimum 30 minute.4. densitatea sarcinii term ice a incapertlor si rolul de separare al peretilor .. protejate conform normativului. impuse de necesitati funcllonale :.. alcatutte si realizate conform normativului. de gradull. prevazute dupa caz. vorfi CO (CA 1).i propagarea mcendtulu: din spatiile invecinate spre Incaperile cu perlc?1 de explozie. Conditiile privind combustibilitatea . la se cu de 42 43 .i B (BE3b) de peri col de incendiu). 2. decat In cazuri exceptionale. 2. 2.lummatoare.trei niveluri succesive cu aria desfasurata prevazuta sau separa functiuni cu riscuri mari de incendiu..43. Golurile de circulajie functionala practicate ln peretii rezistenti la foc se protejeaza corespunzator conditiilor precizate tn norrnativ si in reqlernentarile tehnice de specialitate. Planseele pot constitui elemente de lntarziere a propaqarii incendiilorTn interiorul unui compartiment de incendiu . Golurile funcjionale din planseele intermediare rezistente foc. care constituie elemente de intarziere a propaqarii focului.i de rezistenta la foc pentru peretii rezistenti la foc. precum . panoun. 2.i incaperi cu rise mare de incendiu. Planseele antifoc se realizeaza din materiale CO (CA 1).. sunt cele prevazute in normativ §i in reqlernentari de specialitate. functle. precum §i In reqlernentarile tehnice de specialitate.. Elementele de separare fata de restul constructiei. categoriile de pericol sau destinajii din cladire.35. Pentru cazurile In care reqlementarile nu prevad conditii speciale.39. etc. 2..4. cu rezistenta la foc minimum 2 ore .38. echipate cu dispozitive de autoinchidere sau Tnchidere automata tn caz de incendiu.41.1 numai daca sunt protejate corespunzator prevederilor din prezentul normativ.4.4.4.. ..i ale planseelor care delirniteaza cal de evacuare.4. Tncladirile cu pod. Pere~ii rezistenji la explozie trebuie sa impiedice . sau daca golurile practicate in ele sunt protejate cu elemente de inchidere corespunzatoare. Alcatuirea §i dimensionarea peretilor rezistenti la explozie se deterrnina prin calcul astfel lncat acestia sa nu se prabuseasca sub ~fectul suprapresiunii care se produce Tnlncapertle respective. protejeaza prin elemente rezistente la foc. Separarea lncaperilor sau spatiilor cu pericol de explozie fata de alte inca peri cu riscuri.i rezistenta la foc a acestor pereti se stabileste prin docurnentatia tehnico-econornica In functie de gradul de rezistenta la foc al constructiei. trebuie sa se taca prin pereti si plansee rezistente la explozie. trape. iar golurile de comunicare functionala din acestia se protejeaza cu usl rezistente la foc minimum 45 de minute.4. numai atunci cand sunt rezistente la foc conform prevederilor norrnativului si nu au goluri. sau alte sisteme de protectie agrementatetehnic. a unor ecrane CO (CA 1) .

4.49. etanse la foc minimum 15 minute . Elementele etanse condijlile l?i in conformitate specialitate. 2.2. trebuie lndeplineasca conditille normate de etanseitate stabilite reqlernentarile tehnice.4.50.5. cu aria libera peste 10.400 rn'.4.. 2. 2. conductori sau cabluri electrice. Elemente etanse la foc (EF) 2. se protejsaza prin Incaperi tampon antiex.4.1.). vapori sau praf cu pericol de explozie.. recornandandu-se ca peretll ~i planseele acestor lncaperi sa fie amplasate spre spatiile mai putin periculoase.28. vorfi cat mai scurte posibil. lntre guri ~i ghenele verticale. Prin desfumare se urrnareste extragerea din spatiile incendiate a unei parti din fumul l?i gazele de ardere in scopul aslqurarli conditiilor de evacuare a utilizatorilor ~i a folosirii mijloacelor de interventie la stingere. ori printr-o cornbinatie a celor doua metode. Pentru ca un element sa fie considerat etans.5. dimensionare ~i celelalte conditil stabillte pentru peretii rezistentl la explozie (pct.4. se vor respecta prev~.5. desfumarea se asiqura prin tiraj natural. ~olurile d~ comunicare functionala prevazute In peretii rezlst~ntl la explozie. 2. trebuie sa se ia rnasuri pentru ca in timpul exploatarii normale sa se impiedice trecerea acestora dintr-o parte in cealalta.51. la foc (EF) se prevad in cazurile cu normativul l?i reglementarile de sa in 2.52. organizat sau mecanic. conform normativului.45.3. 44 45 . • canalele (ghenele) sa fie realizate din materiale CO (CA 1).5.exceptionale justificate tehnic prin tamburi deschisl antiex.4!.42Ia 2. Tn~aperi. vor avea aceeasl rezistenta la foc cu a peretilor sau planseelor care delirniteaza destinatia respective: • canalele (ghenele) principale colectoare vor fi verticale fiind admise destinattl de maximum 2%. astfel tncat sa asiqure clrculatia aerului ~i evacuarea fumului. 2. atunci cane canalele (ghenele) pentru evacuarea fumului traverseaza inca peri cu alte destinatii decat cele pentru care sunt prevazute.4. Canalele (ghenele) pentru evacuarea fumului in caz de incendiu (desfumare).~.~.Iunglmlle racordurilor orizontale ale canalelor de evacuare a fumului. precum l?i de limitare a propaqarii incendiilor. 2. Strapunqerea peretilor rezistenti la explozie de catre conducte. se realizeaza similar celor de la peretii ~ntlfoc. trebuie sa indepllneasca urrnatoarele conditii tehnice generale: • sectiunea sa fie cel putin eqala cu suprafata libera a gurilor de evacuare ale unui nivel al constructiei. Introducerile de aer se pot realiza prin: • qoluri (guri) practicate In fatade: 2.e la ~Icatuire.4.45. Planseele ~i elementele lor de sustinere vor fi astfel dimensionate l?irealizate tncat sa nu fie aruncate de suflul exploziei. indeplinind conditiile specifice prevazute ln normativ. • raportul dintre laturile sectlunii canalelor (ghenelor) sa nu fie mai mare de2.4. 2.4. se asiqura evacuarea fumului l?i a gazelor fierbinti in exterior. EVACUARE FUM (DESFUMARE) l?1 GAZE FIERBINTI Dispozitii generale 2.5. In cazurile ln care comunicarea directa ar prejudicia siquranta sau atunci cane lncaperile sunt situate In compartimente de incendiu diferite.2. Golurile (gurile) de introducere (admisie) a aerului ~i cele de evacuare a fumului se repartizeaza alternat distribuindu-se cat mai uniform In spajiul protejat. In spatiile construite ~i necompartimentate. la care sunt racordate. sau prin diferente de presiune Tntre spatiul protejat l?i cel incendiat pus in depresiune. 2. 2. . se admite numai In cazuri de stricta necesitate functionala.derile referitoa:.4.l?i rnasuri specifice de protectie astfel lncat prin manevre sa nu perrnita scantei capabile sa initieze aprinderea amestecurilor explozive respective.5 . Aceeasi prevedere se aplica l?i pentru comunicarea Tntre incaperi cu pericol de explozie.le tampon l?i tamburii deschisi antiex prevazuti in per~tll rezistenti la explozie.5.4. . l?i nu~al In cazuri.4~46. realizand circulajia aerului in spajiul considerat ~i evacuarea fumului in raport cu aerul introdus. cu conditia respectarii prevederilor normativului.2. In principiu. Usile Incaperii tampon antiex vor avea asigurate in afara de cerintele prevazute la pct. 2. La incapertle tampon l?i tamburii deschisi antiex ce separa spatii In care se produc deqajari de gaze. Pentru planseele rezistente la explozie. daca prevederile normativului nu stabilesc rezistente mai mari.

16.5.. aceste conditii nu sunt obligatorii. astfel dispuse. Prevederea dispozitivelor de desfumare. cu rezistenta la foc eqala cu a canalului pe care sunt montate. trebuie realizate cu actionare automata sau rnanuala. Desfumarea prin tiraj mecanic se asiqura prin evacuarea mecanlca a fumului ~i introducerea naturals sau mecanica a aerului. ori ~rin di~pozi~ive (trape).12.14.).5. Evacuarea fumului se asiqura prin guri racordate prin canale 46 47 . on care sunt bine aerisite: • scari neTnchise In case de scari: • goluri (guri) de introducer~. • deschiderea golurilor (gurilor) ~i canalelor din volumul considerat: • oprirea ventilatoarelor care nu sunt prevazute pentru evacuarea fumului In caz de incendiu (desfumare).9. Golurile de ventilare naturale permanent deschise. comanda manuals centralizata trebuie arnplasata la serviciul de pompieri sau la un acces principal al constructiei.5. iar evacuarea fumului prin goluri ln fatade (Iibere sau Tnchise cu dispozitive care se deschid automat In caz de incendiu). 2. precum ~i a sistemelor de evacuare a fumului ~i a gazelor flerbin]i produse In caz de incendiu. Desfumarea mecanlca 2. practicate tn peretii exteriori ai constructiei: .organizat 2. electric. conform prevederilor normativului.7.5. atunci cand nu se prevad instalajii de semnalizare. este obligatorie In situatiile ~i conditiile stabilite de prezentul normativ. astfel tncat sa asigure circulatia aerului Tn spatiul protejat ~i evacuarea fumului. vor avea 0 suprafata libera norrnata. 2. .n~le si ghe~e. • lncaperi sau coridoareTn suprapresiune. Tnainte de pornirea instalatlel de sting ere.. naturala a aerului se realizeaza conform prevederilor art. . case de scari.S. Introducerea 2.organizat se realizeaza prin 2. Tn functie de tipul construcjiei ~i prevederile specifice.00 m adancirne a tncaperii. Tn plus.10. etc. conform normativului.5.2.5.) trebuie sa fie (In pozitie de asteptare) realizate din materiale CO (CA 1) etanse la foc pentru cele de introducere a aerului si rezistente la foc pentru cele de evacuare.5. conform prevederilor normativului.13. pentru evacuarea fumului ln caz de incendiu.8. Dispozitivele de evacuare a fumului dispuse In peretii exteriori. introduceri de aer ~i evacuari de fum care cornunica cu exteriorul direct sau prin canale (ghene).5.S. Actionarea automata a dispozitivelor de protectie va fi Tntotdeauna dublata de cornanda rnanuala.2. 2. 2...5.• usile Incaperilor care se desfumeaza. practicate In acoperis sau In treimea superioara a peretilor exteriori. cu vdeschid~re automata dispuse Tn acopens sau In treirnea supenoara a peretilor exteriori ai Incaperii. 2. Comanda automata a dispozitivelor de protectie a golurilor (gurilor) trebuie asiqurata de instalatia de semnalizare a incendiilor din incaperea sau spajiul respectiv sau de dispozitive locale (fuzibil). panouri. Evacuarea fumului (desfumare) Desfumare prin tiraj natural. la constructiile echipate cu instalatii automate de stingere. prin canale ~i ghene. 2. Dispozitivele de protectie (obturare) a golurilor de introducere sau evacuare. Dispozitivele Dispozitivele de actionare a elementelor de protectie (obturare) a golurilortrebuie sa asigure:. 2.18. Desfumarea rnecanica poate fi asiqurata ~i prin realizarea suprapresiunii In spajiul protejat de fum (incaperi tampon.S.5. aerului se realizeaza conform prevederilor art. Desfumarea prin tiraj natural . raportata la aria lncaperii pe care 0 protejeaza. Introducerea 2.5.17.6.5.. asiqura desfumarea pe maximum 30. Pentru golurile prevazute In acoperis sau In peretii exteriori. pneumatic sau hidraulic.15. etc.11. Comanda manual a centralizata sau locala a dispozitivelor de deschidere poate fi realizata prin sistem mecanic. iar cea mecanica prin guri de introducere racordate prin canale (ghene) la un ventilatorde introducere. se asiqura posibilitati de actionare pentru personalul existent tn spatiul protejat ~i care sa poata comanda local desfumarea. Evacuarea fumului se asiqura pnn golun In acoperrs sau pereti.S. trape. dimensionate ~i realizate lncat sa asigure clrculatia aerului In volumul protejat si evacuarea fumului. Dispozitivele 2.5. racor~atevsa~ nu la ca. de protectie a golurilor (gurilor) pentru desfumare (voleti. degajamente protejate. se insurneaza la supratata libera necesara desfumarii.

organizat a casei de scari Tnchise. trebuie sa electric dintr-o sursa norrnala si 0 sursa electrica de patrunderii fumului In casele de scari de evacuare prin suprapresiune fata de Incaperile Tnvecinate cu care cornunica.5m/s In dreptul usilor de acces la nivelul incendiat.2.22. Leqatura dintre ventilator §i coloana (qhena). poate fi utilizat §i pentru evacuarea fumului produs In caz de incendiu (desfumare).24.(ghene).9. inundarii cu fum a circulatiilor comune orizontale Tnchise ale constructiilor. ori prin evacuarea rnecanica a fumului din lncaperile adiacente incendiate cu care cornunica sau prin combinarea celor doua metode (fig. de regula. se realizeaza prin introducerea rnecanica a aerului In scara. Atunci cand accesele la casele de scari sunt protejate cu incaperi tampon.organizat ori mecanic. guri se sa de prin tiraj natural .5.2.26. §i Tnplus sa fie etanse la aero evacuare Tnchise. inclusiv ventilatoarele fie alimentate rezerva. avand asigurate posibllitati de deschidere prin cornanda de la nivelul de acces In scara. se realizeaza prin deschiderea automata §i manuals a dispozitivului de evacuare a fumului (amplasatin treimea superioara a ultimului nivel al casei scarii) si a gurii (deschiderii) de introducere a aerului (prevazuta In partea de jos a casei scar!i).29.27.30. se realizeaza din materiale CO (CA 1). Evacuarea mecanica a fumului din casele de scari nu este adrnisa.5. Sistemul de ventilare norrnala sau de conditionare a unei constructii. considerand usile Tnchise la celelalte niveluri. 2. se poate asigura punerea Tn suprapresiune a acestora fata de lncaperile adiacente cu care comunica. Canalele (ghenele) trebuie sa lndeplineasca.6. Gurile de desfumare trebuie sa fie protejate cu voleti din materiale CO (CA 1). 2. va fi cuprinsa intre 20 §i 80 Pa. Conditii specifics de desfumare Case de scarttnchlee 2. sau desfumarea lor prin tiraj natural .2. Nu este obligatorie prevederea voletilor atunci cand canalele (ghenele) sunt aferente unui singur nivel construit.5.2.5.25. desfumarea acestora se poate realiza prin tiraj natural .5. 2.2. Tmpiedicarea 2.19. cu rezistenta egala cu a canalului (ghenei).5. 2. Instalatiile. Suprapresiunea realizata la usile inchise ale casei de scari. La partea superioara. §i trebuie asigure punerea automata In functiune a ventilatoarelor desfumare. 2. . Starea de functionare sau nefunctionare a ventilatoarelor aferente desfurnarii va fi semnalizata la serviciul de pompieri sau Tn alte locuri unde perrnanenta este asiqurata.20.30.5. Pentru evitarea 2.5. dar cel putin 1m". Raportul de actionare a voletllor de protectie realizeaza conform prevederilor art.5.21. la ventilatorul de evacuare (extragere).28.5. 2. daca lndeplineste toate conditiile specifice desfumarii. cel putln o ora.3. Ventilatoarele de evacuare a fumului trebuie astfel realizate lncat sa poata functiona la temperatura de 400°C a fumului.5. (deschideri) dintra latura mare si cea mica a unei de introducere sau evacuare va fi de cel mult 2. de desfumare. iar gurile de introducere rnecanica a aerului trebuie sa asigure minimum 60% din debitul evacuat.5. Debitul trebuie sa asigure 0 viteza de cel putin 0.5. Deschiderea dispozitivului (trapei) trebuie sa poata fi cornandata §i de la serviciul de pompieri. 2. Pentru evitarea inundarii cu fum a caselor de scari de 48 49 . Desfumarea 2. conditiile prevazute la art.5.23. se asiqura suprapresiune In lncaperile tampon. Viteza aerului la gurile de introducere nu va depasi 5 mis. etansi la foc la introduceri §i rezistenti la foc la evacuari ln pozitle de asteptare. 2.5. Dispozitivele 2.organizat sau prin punerea ln suprapresiune fata de tncaperile adiacente cu care cornunica.).31.5. casa de scari trebuie sa aiba dispozitiv de evacuare a fumului (trapa) cu aria libera deterrninata conform normativului.

Desfumarea b Fig.rnasurate In axele circulatiilor . Asigurarea evacuarii fumului din circulatille comune orizontale Tnchise este obligatorie In situatiile stabilite In normativ. asiqurandu-se 0 suprapresiune de cca. COMANDA MANUALA A DESCHIOERII DISPOZITIVUlUI DE EVACUARE 50 51 . 2. iar gurile de evacuare vor avea partea de jos (parapetul) la minimum 1. la distants orizontale . (natural-organizat sau mecanic) circulatiite comune orizontale nu mai necesita desfumare.30.la 2. egurile de introducere ~i cele de evacuare vor avea supratete de minimum 0. 20 Pa fala de lncaperile cu care cornunica direct sau de care sunt izolate prin lncaperi tampon In suprapresiuns.: \ / VENTILATOR INTRODUCERE o C Fig..5.5.5.2.DISPOZITIV EVACUARE FUM (minlm ) .33.00 m fala de pardoseala. Olrculafllle comune orizontale lnchise 2.15. COMANDA MANUALA A DESCHIDERII DISPOZITIVUlUI DE EVACUARE EXTRACTIE MECANICA VOlETI REZISTENTI LA FOC \COMANDA MANUAI.00 m In linie dreapta sau 7.30.34.care sa nu depaseasca 10.5.A A DESCHIDER!I DISPOZITIVUlUI DE EVACUARE -: CANAL (GHENA) 2.5.00 m de orice qura de introducere sau de evacuare.5. prin tiraj natural-organizat a circulatiilor comune orizontale lnchise se realizeaza In conditiile prevazute la a:t.32. potrivit urrnatoarele reguli: emtroducerile de aer ~i evacuarile fumului (gurile) se dispun alternat.11. Atunci cane Incaperile adiacente sunt prevazute cu evacuari de fum.00 m In linie franta: e usile incaperilor accesibile publicului sa fie situate la mai mult de 5. 2.80 m de pardoseala (trebuind 2.5.10 m' pentru fiecare flux de evacuare al circulatiei comune orizontale din zona pe care 0 desfurneaza: equrile de introducere vor fi dispuse cu partea lor cea mai inalta la maximum 1.

36. --'~---q < 420 < q < 840 840 < q <1680 1680" q < 4200 80 Po PRESIUm: PE USA r-. 2. • .5.27 si potrivit urrnatoarelor reguli: • gurile de introducere a aerului §i de evacuare a fumului se dispun alternat.5. q > 4200 i I I 70 30 30 2.36. •..). Tn situatiile stabilite de normativ.5. Golurile permanent deschise (ventilari) din acopens sau din treimea superioara a peretilor exteriori.5. la 2.420 I . iar gurile de evacuare vor avea partea de jos (parapetul) la minimum 1.5. .60 1 : 60 ' .80 m de pardoseala (trebuind sa se afle In treimea superioara a circulatiei comune).35.Sm3/s: • la un ventilator de evacuare pot fi racordate maximum doua volume delimitate de ecrane. cat rnai aproape de pardoseala.5. la toate usile 7nchise ale scarii (fig.mp) i . se prevad (Tn ac?peri~) sisteme alcatu~te din dispoziti~e de evacuare si ecrane verticale CO (CA 1). daca respecta conditiile de dispunere precizate. aceasta va respecta urmatoarele condijii: • • dispunerea ecranelor CO (CA 1) sub plafon. ..00 m in linie franta: • usile Incaperilor accesibile publicului sa fie situate la mai mult de S.S m3/s pentru fiecare flux d evacuate asigurat. la distante orizontale .00 m de pardoseala. conform tabelului 2. in functie de localizarile riscurilor de incendiu.36. 1 : 40 1 : 30 Raoortul dinlre suma ariilor libere ale di 'I' I ISPOZI rve or (deschiderilorj si ana inca peril I I I' Dislanla maxima (m) inlre: axele a doua deschideri 45 35 35. corespunzator prevederilor specifice evacuarii prin tiraj natural . Tnchise.00 min linie drepta §i 10.S. diferenta de presiune dintre casa de scari de evacuare ~i circulatia cornuna orizontala desfurnata.35.5. • introducerea aerului se poate realiza mecanic sau natural. +I i . Atunci cand se prevede evacuarea mecanica a fumului §i a gazelorfierbinti. iar pentru incapere va fi de minimum 1. .-~~~~~~-_+--~~~-+' 1 : 150 1 : 125 '" 1 80 1 : 80 .de cel mult 1S.organizat (art.2. coborate sub tavan. PLANURr I I I 1--' Densltalea sarcini: ' "" (MJ/ \ terrruce q u.36.CIRCUlAllE COMUNA ~- Evacuarea fumului §i a gazelorfierbin1i 2.37.16. 1 . • gurile de introducere se dispun cu partea lor superioara la maximum 1. In timpul functionarii desfurnarii. • portiunile de circulatie cornuna cuprinse Tntre 0 gura de evacuare fumului ~i una de introducere a aerului.. se realizeaza In conditiile prevederilor art. 2. TabeI2. §i 2. 52 53 .5. In functie de densitatea sarcinii term ice din spatiile respective. pentru limitarea propaqarf incendiilor Tn constructii fara pereti interiori despartitori pentru asigurarea evacuarii fumului §i a gazelor fierbinti prin tiraj natural organizat.5. se lnsumeaza la suprafata necssara evacuaru qazelor fierbinji. prin partea de jos a peretilor. trebuie sa alba asigurat u debit de extragere de cel putin D.2. .44. Deschiderile in fatade pot constitui guri de introducere §i/sau de evacuare. • prevederea gurilor de evacuare se realizeaza astfel rncat sa se asigure cel putin o qura la maximum 320 rn': 3 • debitul de extragere a unei guri va fi de cel putin 1 m /s pentru 2 100 m delirnitati de ecrane.masurats Tn axele circulatiilor .S. trebuie sa fie mai mica de 80 Pa. ~ECT'UN~ ) i it" " ~ I -e.5.3S. Dispozitivele pentru evacuarea fumului ~i a gazelor fierbinti vorfi distribuite cat mai uniform ~i prevazute cu deschidere automata ~i manuala.2. 2.38.OOm de orice qura de introducere sau de evacuare.).. Desfumarea mecanica a circulajiilor comu~ orizontale.. iar debitul ventilatorului poate fi redus la debitul necesar celui mai mare volum racordat. Fig. 30 30 ' I' I ecranele suspendale sub lavan ~~~---i 75 70! i I sa se afle in treimea superioara a circulatiei comune). .

Calle de circulatie prevazute pentru functionarea norrnala a constructiilor trebuie sa asigure ~i evacuarea persoanelor Tn caz de incendiu. persoanele sa poata ajunge in exterior la nivelul terenului sau al unor suprafe]e carosabile. pe latura elementelor de rezistenta din zona riscului potential de incendiu. ln conformitate cu specificatiile tehnice ale produselorrespective. Ecranele vorfi astfel alcatuite ~i dispuse lncat sa realizeze 0 casetare a spatiului de sub acoperis. evacuarea fumului ~i a gazelor fierbinf se aslqura separat pentru fiecare nivel.4. justificate tehnic. Cai special destinate evacuarii se prevad numai atunci cand cele functionale sunt insuficiente sau nu pot satisface conditiile de siquranta la foc. CAl DE EVACUARE TN CAZ DE INCENDIU Dispozitii generale 2. condltiile prevazute pentru caile de evacuare nu suntobligatorii. care sa Indeplineasca conditille dispozitivelor de evacuare a gazelor fierbinti. de regula. cu supratata libera necesara ~i care asiqura evacuarea qazelorflerblnjl.5.39. de regula.3.6. In constructiile 2.50 m sub plafon. care sunt stabilite prin reqlernentari specifice.45. etc. propaqa flacara la suprafata mai rapid sau ernana mai mult fum ori gaze. Ecranele vor cobora sub plafon In asa fel incat marginea lor inferioara sa se afle.42. se poate face individual sau in grup. dar cel putin 0. lemn. cu material CO (CA 1).5. 2. lncaperi ~i alte spatii construite vor fi asigurate cai de evacuare prin care.5. Prevederea dispozitivelor pentru evacuarea qazelor fierbinf nu este obligatorie In zonele constructiei situate la mai putin de 30 m de peretii exteriori ce au In treimea superioara a incaperilor deschideri sau ferestre prevazute cu ochiuri mobile care se deschid automat In caz de incendiu. 2. 2.6.6. 2.44. prin proiect se vor lua rnasuri suplimentare de protectie. cat mai jos. In cazul materialelor de finisaj care Tn cornparatie cu lemnul se aprind mai usor. In Incaperi cu plafoane suspendate.5. evacuarea gazelor fierbinti se va asigura obligatoriu prin ochiuri mobile ale acestora. In caz de incendiu. 2. 2.6. nu mai este obligatorie prevederea dispozitivelorde evacuare a fumului (desfumare). ferestre. Tndeplinind conditiile stabilite prin prezentul normativ.5. "\~ Pentru circulatille functionale aferente locurilor In care prezenta oamenilor apare tntarnplator . asiqura evacuarea prin usi. La constructiile etajate.40. In caz de incendiu. Cand actionarea manuala nu se poate face din apropierea dispozitivelor de evacuare (trape. Prevederile din norma constituie condijii obligatorii la proiectarea ~i realizarea caller de evacuare a persoanelor din constructiile al carer finisaj interior este executat din materiale traditionate: piatra. metal.1.2.43.5. sticla.5.5. daca prin amplasarea lor la distanta mai mica decat cea prevazuta In tabel ~i prin suprafata de deschidere asiqurata se realizeaza conditii echivalente de limitare a propaqarf laterale a gazelorfierbinJi. Deschiderea automata a dispozitivelor de evacuare a fumului si a gazelor fierbinji. Cai de evacuare In caz de incendiu sunt considerate circulatiile libere care.6. prevazute cu instalajii automate de stingere.) iar centralizarea comenzilor nu este justificata tehnic. Fiecare caseta va fi prevazuta cu cel putin un dispozitiv de evacuare a gazelor fierbinti. continuitatea golurilor dintre acestea si planseul de rezistenta trebuie intrerupta In dreptul 2. Se excepteaza sltuatiile deosebite.39. Dispunerea ecranelor se face.41.sunt vizitate de cel mult 8 ori pe schimb pentru verificari. se admite ca acestea sa nu fie prevazute cu actionare rnanuala. Nu se admite traversarea ecranelor de catre elemente combustibile. coridoare. actionarea automata a dispozitivelor de evacuare a gaze lor fierbinti trebuie sa se taca dupa declansarea instalajiilor de stingere. In cazul utilizarii sistemelor de dispozitive ~i ecarne pentru evacuarea gazelor fierbinji. degajamente holuri 54 55 . ~ lnaltimea ecranelor sub plafon poate fi redusa cu maximum 1/3. precum ~i al incaperilor pentru fumat sau ale grupurilor sanitare. iar canalele respective care traverseaza alte niveluri vor avea pereti CO (CA 1) cu rezistenta la foc de cel putin 1 ora. 2.2. Tn constructiile prevazute cu luminatoare. In constructii. compartimente de incendiu.2. sub plafonul incaperilor. 2. ecranelor. cerarnica. Fac excepjie situatiile precizate la art. Tntimpul cel mai scurt ~i In conditii de deplina siquranta.

daca: • alcatuirea ~i dimensionarea lor corespund prevederilor din prezentul normativ. In cazul panourilor din sticla.6. 2. marcate corespunzator ~i astfel dispuse lncat sa fie usor de recunoscut. logii. Alcatuirea elementelor de constructie ~i a finisajelor utilizate pe caile de evacuare.9. prin care se transports sau vehiculeaza substante cu pericol de incendiu.6. pot constitui a doua cale de evacuare a unei portiuni din constructie sau a intregii constructii. In constructii. 2. se vor prevedea mijloace de spargere ~i indicatoare corespunzatcare.7.11. balcoane. b) incaperile situate la subsol sau dernisol. cu exceptia salilor aglomerate. la fiecare nivel se pot afla simultan maximum 20 de persoane . astfel stabilite lncat sa asigure dlstributia lor judicioasa. La cladiri Tnalte.6. Asigurarea 2. 2. precum ~i nurnarul de fluxuri de evacuare. art. daca pe intreg nivelul exista cel mult 30 de persoane ~i se asiqura Tninterior scari fixe de acces la parapetele mai Tnalte de 1. langa usi.6. 0. O.6. tip de cladire. de regula. traseele. timpul (Iungimea) de evacuare. prin case de scari de evacuare. ce pot fi actionate din zona ce se evacueaza sau sunt prevazute cu panouri din sticla securizata cu dimensiuni care sa perrnita !recerea fluxurilor de evacuare ~i cu parapete de maximum 0. Nu constituie cai de evacuare in caz de incendiu. precum ~i in cazurile in care numarul persoanelor este mai mare dartimpul (Iungimea) traseului de evacuare se lnscrie valoarea adrnisa pentru coridoare infundate. persoanele trebuie sa aiba acces la cel pujin doua cai de evacuare. sau categorie de pericol de incendiu. unei singure cai de evacuare este adrnisa atunci cand conform proiectului.nc~peri!e supraterane cu cel mult 50 de persoa!:le. intoxicare. Panourile din sticla securizata astfel realizate potfi amplasate ~i independent.5.deschidere usor manevrabile fara cheie. In functie de gradul de rezistenta la foc. explozie.sau vestibuluri la nivelul terenului sau al unor suprafete carosabile astfel: direct. avand parapetulla cel mult 1. 56 57 .8.B. care pe cat posibil. galeriile.50 m deasupra nivelului terenului sau al unei terase prin care se poate face evacuarea la nivelul terenului. conform normativului. posibilitatea ca persoanele sa recunoasca cu usurinta traseul spre exterior.BO m prevazute In interior cu scari fixe de acces care asiqura evacuarea direct din exterior. foarte Tnalte ~i sali aglomerate nu este admisa asigurarea prin ferestre a celei de a doua cale de evacuare. 2. radiatiilor terrnice. rise.6.10.6. prin terase. 2. • sunt dotate cu sisteme de inchidere .00 m inaltime libera). conform prevederilor normativului. precum ~i circulatia lesnlcioasa. Traseele 2. Cea de a doua cale de evacuare po ate fi constituita ~i din una sau mai multe ferestre (cu ochiuri mobile de min. 2. Calle de evacuare. fumului.BOxO. conform prevederilor normativului. in general: ascensoarele.12. La aceste lncaperi se admit ~i trape de min. nu trebuie sa conduca spre exterior prin locuri Tn care circulatia poate fi blocata In caz de incendiu datorita tlacarilor. Numarcai deevacuare U~ile lncuiate in timpul functionarii normale.75 m latime ~i 1. etc. sa duca in dlrectii opuse.6. asfixiere cu aburcu presiune mai mare de 1 atm.40 m. trecerile prin u~i antifoc care se pot bloca Tn pozitia inchisa sau prin usi Tncuiate Tntimpul functionarii normale a ctadirii: trecerile destinate garniturilor de tren care transporta tncarcaturi periculoase. in conformitate ~i cu respectarea conditiilor din normativ. A doua cale de evacuare poate fi constituita din ferestre sau trape exterioare daca prin acestea se asiqura evacuarea in conditii corespunzatoare de siquranta a persoanelor. ~i destinatie. 2.indiferent de timpul (Iungimea) de evacuare realizat.6.6. pentru: a) T. etc. La cladirile inalte. cailor de evacuare trebuie sa fie distincte ~i independente.20 m.6. foarte Tnalte ~i salile aglomerate. pasaje de evacuare. sunt obligatorii minimum doua cai de evacuare. tunelurile. compartimente de incendiu sau portiuni de constructii independente din punctul de vedere al circulatiei. trebuie sa asigure circulajia lesnicioasa ~i fara obstacole. Alcatuirea ~i gabaritele cailor de evacuare. se vor stabili ln conformitate cu prevederiie prezentului normativ. 2.13. Cal de evacuare pot fi considerate ~i cele care trec prin lncaperi sau spatii din cladiri civile (publice) sau de prcductie. precum si in situatiile stabilite in normativ.

se admite numai in conditiile stabilite la art. Deschiderea usilor de pe traseul evacuarii. daca in norma nu se dispune alttel. cu exceptia celor de la cladirile de locuit care nu sunt cladiri inalte sau foarte inalte. in situatllle admise conform normativului ~i corespunzator realizate si echipate. dar nu mai mult de 0. 7. scanle de evacuare continuate la subsol. conform prevederilor pentru casele de scari respective.20. Impiedice usile de evacuare nu trebuie una de alta sau sa stanjeneasca evacuarea. •. de la ultimul nivel pentru care asiqura evacuarea. de regula trebui sa. se prevad cu sisteme de autoinchidere sau inchidere automata. _Fac exceptie scarile din interiorul apartamentelor de locuit ~ scanle intrerupte la care evacuarea din punctul de Intrerupere pana la nivelul terenului poate fi continuata In siquranta prin terase sa 2. de regula. qhilotina. pot avea pragur cu lnaltirnea cat mai mica.6.24. Usile ~!iante ~i cele turnante (cu foi care pot fi usor pliate) po f folosite pe caile de evacuare numai daca In acestea sau In imediat lor apropiere sunt prevazute usi pietonale obisnuite (pe balamale sau panouri din sticla securizata cf.6. se separa de restul cladirii prin pereti si plansee alcatuite conform prezentului normativ. se pot prevedea goluri numai in conditiile admise de normativ ~i protejate corespunzator. Pentru 2.6.6.2. . finisaje si materiale adapostite de maximum 210 MJ/m2. etc. pot fi asimilate cu casele de scari. sa s 2. scarile. indiferent daca sunt luate sau nu in calculla evacuare.6. sa fie c 2. 2. Pentru iluminarea casei de scari. Inchiderea casei scarilor trebuie sa se faca astfel tncat accesul persoanelor la cel putin doua scari de evacuare.2.6. .eqatura drrecta tntre doua scari interioare intrerupte. sau inca peri tampon.6. se protejeaza conform prevederilor normativului.6. precum si usile de tip glisant. sau pe 0 terasa de pe car evacuarea poate fi continuata pana la nivelul terenului. 2. p aceeasi verticala.40 m.19. Usile folosite deschidere pe caile de evacuare trebuie de tip obisnuit.16. Prin deschidere. atriumuri.6. sa fie posibil fara a se trece prin casa vreuneia din ele. 2. 2. a impiedica patrunderea fumului pe caile de evacuare ~i propagarea incendiilor de la un nivel la altul. In to ate situatiile. Scarile interioare pot fi lnchise (amplasate in case proprii d scara ) sau deschise (amplasate in holuri.21. in peretii interiori ai caselor de scari se pot practica numai goluri de acces la nivelurile constructlel. vestibuluri. se separa in acelasi mod ca la nivelurila supraterane.18. Fa exceptie usile pentru maximum 5 persoane capabile sa se evacuez singure.6. cu excep]l usilor pnn care se evacueaza cel mult 30 de persoane valide ~i cazurilor prevazute In normativ. Searl interioare deschise sunt admise numai in cazuriie. __ Pe:s~a~~le ~nt~ate in casa scarii.se fa~a In sensu I deplasar~i oamenilor spre exterior. usile de acces la casele de scari.art.14. l. in dreptul usilor de evacuare nu se admit praguri cu inaltirne mai mare de 2.6.28. pana la nivelul iesirii in exterior la nivelul terenului ori al uno suprafete exterioare carosabile. trebuie sa poata ajung fara a 0 mal parasi. daca sunt destinate numai pentru circulatie sau asteptare ~i daca sunt separate fata de restul constructiei. potrivit prevederilor normativului. de regula. Daca acestea sunt necesare se vor racorda I pardoseala prin pante.23. nsc rruc de incendiu ~i au densitatea sarcinii termice rezultata din mc:b~lier. etc.17.25Ia 2. 2. Scari interioare 2.Alcatuirea cailorde evacuare U~i prin alte case de scari sau hoi uri cu acces direct in exterior. pe balamale sau pivoti.22.6. basculant.15. Holurile etajelor in care debuseaza liber scari de evacuare. Pe caile de evacuare nu se admite utilizarea usilor care s pot bloca datorita functionarli defectuoase a mecanismelor 10 auxiliare. acolo unde acestea sunt obligatorii. trebuie sa se realizeze printr-un palier comun.6. ori usi etanse ~i rezistente la foe. de regula prin: u~i pi me sau cu geam simplu sau armat. precum ~i cazurile prevazute In normativ. trebuie sa se duca. 2. in situatiile admise de ~ormativ usile d evacuare practicate in alte usi cu dimensiuni mari.si conditiile mention ate in normativ. iar cand aceasta nu este posibil sau justificat. pana la nivelul iesirf In exterior.5 cm. 2.6. Casele de scari de evacuare ale nivelurilor supraterane se recornanda sa nu fie continuate in subsolul cladirilor. Scarile de evacuare. Golurile de acces la casele de scari de evacuare.6.25: Atu~ci cand in subsolurile respective sunt nurnai lncaperi cu 58 59 . a vestibulurilor de etaj ~i a coridoarelor. dupa caz.

In cazul arnplasar!i tuburilor colectoare de gunoi sau al materia Ie. de regula. cu acces Tn exterior ~i care este alcatuit din elemente CO (CA 1) rezistente la foe corespunzator densitatii sarcinii termice a lncaperilor adiacente. U~ile din perejii tunelului vorfi rezistente la foc 1 ora spre tncaperi cu sarcina termica peste 420 MJ/m2 ~i echipate cu dispozitive de autoTnchidere automata In caz de incendiu. de evacuare a persoanelor pot av rampe directe (neseparate) spre subsol atunci cand asigur accesulla incaperi ~i spatf legate functional de cele supraterane daca aceste functionalitati sunt separate de restul subsolului cu alt destinatii prin pereti CO (CA 1) rezistenti la foc minimum 3 ore ~i u etanse la foc 1 ora (1 h 30' pentru tncaperi cu densitatea sarei termice de 840 MJ/m2 sau mai mare). 2. de depozitare ori cu alte destinajil (In afara de circulatie ) ~i vor fi introduse conducte de gaze naturale pentru utiliza tehnologice. evacuarea fumului din casele de scari prin dispozitive automate ~i cu 0 cornanda rnanuala. daca nu reduc gabarit necesarpentru evacuare. Tn casele de scari de evacuare nu vor fi amenajate spajli d lucru. lIuminatul natural al caselor de scari se poate face indirect.26. 2. de regula.30.6.31. se vor lua rnasuri corespunzatoa pentru a se Tmpiedica patrunderea fumului ~i a focului In casa scarii. In afara cazurilor in car normativul dispune altfel. d) prin tunel de evacuare cu lungimea maxima de 200 m. precum si atunci cane asiqura evacuarea a cel mult doua niveluri succesive. conducte pentru lichide combustibile sau tub colectoare de gunoi sau alte materiale. 2.2.6. 2.29. prin goluri protejate cu elemente rezistente la foc minimum 30 minute. Searl de evacuare interioare deschise se admit in cazurile ~i condijiile prevederilor normativului. prevazute cu dispozitive d autoTnchidere sau Tnchidere automata In caz de incendiu. printr-o u~a etansa I. Se admite amplasarea In easa scarilor a instalatiilor care prezinta pericol de incendiu sau explozie. Golurile pentru iluminare 2. b) prin hoi sau vestibul.6. Scarile supraterane practicate In peretii exteriori ai caselor de scari vor fi protejate contra radiatiei termice ce rezulta Tn timpul eventualelor incendii produse In constructii.6. Exceptie fac situatiile nominalizate In normativ. din coridoare sau lncaperi cu densitatea sarcinii termice sub 2 105 MJ/m .34.32. vestibulul sau coridorul prin care se asiqura accesul spre exterior.35.6. 2. In incaperi adiacente separate. astfel: a) directTn exterior.27.28. daca este separate de rampele aferent nivelurilor supraterane prin pereti rezistenti la foc minimum 2 ore 30 min. c) prin coridor de maximum 10m lungime. Casele de scari de evacuare.6. recornandandu-se e evacuarea subsolului sa se realizeze independent de niveluril supraterane ale cladirii.33. 60 61 .2. dar care cornunica casele scarilor de evacuare. In functie de destinatie..6. Tn constructii de gradul I-III de rezistenta la foc. depozite. Holul. de regula. Casele de scari se recornanda sa fie luminate natural. cu acces In exterior direct sau printr-un hoi sau vestibul. fara a fi lnsa mai mici de 2 ore pentru pere]i si 1 ora pentru plansee. sau chiar in portluni ale aceleiasi constructii. casele de sea continuate la subsol se separa de nivelurile subterane la fel ca la cel supraterane. dar minimum 1 m2 ~i se asiqura tunctionarea In orice moment a unui sistem de iluminat artificial. dire din exterior.6.2. ori ateliere de Intretlnere ocupand cel mu 1/4 din aria construita a nivelului. foc 1 ora dispusa la cota parterului. Tn cazurile ln care tncaperile subterane au ferestre e suprafata totala de min. 1 ora. 2. ~i plansee rezistente la foc min. trebuie sa fie separat de lncapertle ~i coridoarele interioare Tnvecinate de la parter prin pereti CO (CA 1) rezistenti la foc minimum 0 ora.6. Subsolul poate continua functional cu cas de scari a nivelurilor supraterane. iluminatul numai cu lumina artificiala se admite daca se asiqura. In caz de incendiu. cu exceptia holurilor de tip atrium la care se asiqura rnasurtla de protectie specifice acestora. 2. Rampa de acces la subsol po ate fi dispusa In continuare casei de scari supraterane. situate la distants mai mici decat cele admise conform art. avand sectiunsa de cel putin 5% din suprafata orizontala construita a acestora. 2.6. trebuie sa alba iesirt la nivelul terenului sau al unor suprafete exterioare carosabile. iar golurile de acces se protejeaza prin u~i rezistente I foc minimum 45 de minute.2. 1/100 din suprafata pardoselii ~i adapostes destinatii (functiuni) similare celor de la nivelurile supraterane sa spatii tehnice. instalatii sau depozite din vecinatatea lor.

6. 2.43. Toate scarile d evacuare a nivelurilor supraterane. etc. Grinzile. Terase Iii curti interioare 2. Scarile exterioare deschise de evacuare trebuie sa fie astfel amplasate sau protejate.6. Scari exterioare deschise §i la in sa 2.44. Scarile de evacuare pot fi Inlocuite in toate cazurile pri planuri inciinate.6.6. 15 minute fata de golurile din perete (cu exceptia celor de acces la scari) §i conductele mentionate mai sus. destinate alirnentarii cu apa in caz de incendiu.in caz de incendiu .37.00 m degabaritul scarii. alirnentajie. Usile caselor de scari prevazute pentru asigurarea evacuarl In caz de incendiu la nivelul terenului sau al unei suprafe] carosabile.rezistente la foe de cel putin 0 ora §i protejate lrnpotriva blocarii circulatiei prin caderea unor elemente aprinse ale constructiei. Scarile cu trepte balansate pot fi considerate cai d evacuare. lichide sau gaze combustibile. Scarile de evacuare exterioare deschise pot fi amplasate independent in exteriorul constructlel sau alipite acesteia pe maximum trei laturi. se va asigur posibilitatea de ridicare a furtunurilor pana la locul in care urrneaza fi folosite. trebuie sa perrnita 0 circulajie lesnicioasa § siqura a persoanelor. Incaperi de receptie pentru public §i spajii function necesare (corner].7. 2.2. pot ave acces spre exterior prin spaJiile In care sunt amplasate.00 m gabaritul scarii. Se considera satistacatoare protejarea scarilor prin amplasarea lor In dreptul unor portiuni pline de perete CO (CA 1) §i minimum 15 minute rezistenta la foe.39. cu rezistenta la foc de minimum 15 minute si daca: • respecta .00 metri. Atunci cane casele de scari nu au ferestre. daca sunt executate din materiale CO (CA1).6.6. 2.41. acizi sau substante toxice. sau prin ecranarea scarf cu elemente rezistente la foc min. dar neutilizate in circulajia functionala curenta. iar latimea maxima de 40 ern. podestele §i treptele scarilor interioare d evacuare trebuie sa indeplineasca condijiile de comportare la fo prevazute In prezentul normativ. s prevad cu panouri de geam securizat.6. prin care se asiqura accesul spr exterior al scarilor de evacuare.6. 62 63 .in constructia pentru care ele asiqura evacuarea.6. supratata §i form treptelor §i a podestelor. daca treptele a aceeasi forma si dimensiuni pe toata desfasurarea scarii. Scarile deschise. 2. se prevad goluri cu latimea de cel putin 20 cm situate pe aceeasl verticala.42.44. incat circulatia sa nu poata fi blocata de flacarile sau fumul produs . in situatiile admise In normativ. Tn constructille cu trei sau mai multe niveluri.6.. daca satisfac prevederile din prezentul normativ reglementarile tehnice referitoare la scan (Inchidere. Fac exceptie casele de scari prevazute cu coloane (conducte) uscate fixe. pot comunica liber cu garderob supravegheate. care In proiectie orizontala depasesc minimum 3.36.38. 2. Tnclinarea rampelor scarilor de evacuare. Intruniri. etc. Holurile de la parter. prin ferestrele caselor de scari plasate pe fatadel accesibile (cu conditia ca sub aceste ferestre sa nu se prevads copertine sau elemente constructive proeminente care sa Impiedice ridicarea furtunurilor). echipate cu sisteme de autoinchidere sau prin treceri sicanate. practicate In podeste ori intre vanguri.). • sunt protejate conform art.). dimensionare. care se afla la distants mai mica de 3.2. rezistenta foe. Ele pot inlocui scarile interioare de evacuare necesare sau pot constitui 0 continuare a acestora. 2.6. Scarile cu rampe curbe (helicoidale) sunt considerate cal d evacuare numai in portiunea de rarnpa in care latimea minima treptei este de 18 ern. Pantele planurilor inclinate vor fi de maximum 1: 10 (1:8 dreptul iesirilor din cladire) si prevazute cu strat de uzura care impiedice alunecarea persoanelor. corespunzator necesitatilor functionale. Golurile de acces la scarile exterioare deschise se orotejeaza prin usl etanse la foc 15 minute.prevederile referitoare la dimensionarea scarilor de evacuare. etc. Terasele circulabile. balcoanele si logiile care constituie cal de evacuare trebuie sa fie CO (CA 1) cu exceptia izolatiilor combustibile montate pe placa de beton . conform pct.40.6. 2. amplasate la mai putin de 3.45. pot avea accesul spre exterio printr-un hoi comun.2. ori datorita avarierii unor conducte de aburi. respectandu-se prevederile reqlernentarilo specifice. numai pentru un singur flux de evacuare a utilizatorilo daca Indeplinesc conditiile de alcatuire §i dimensionare stabilite I normativ §i reqlernentarlle de specialitate.

Curtile interioare ~i spatiile libere dintre constructii pot luate in consideratie pentru evacuarea persoanelor in caz d incendiu daca au latimea suficienta pentru trecerea nurnarului d fluxuri rezultate din calcul. de regula. care circula prin caile de evacuare spre exterioru constructiei. Capacitatea de evacuare a unui ~Iux (C) se dete:mina ~n functie de tipul. destinajia ~i riscul (cateqoria de pericol) de incendiu a constructiei. a Dimensionarea caller de evacuare Criteriidecalcul 2.52.6. v . in timpul normat.00 m ~i balcoanele utilizat la evacuare. Evacuarea prin terase. Pot servi la evacuare si portiunl ale teraselor necirculabil daca indeplinesc conditiile de mai sus ~i se iau rnasuri de dirijar organizare ~i protectie a traseelor stabilite pentru evacuare. . 2. Pentru constructiile in care se pot afla simultan un nurnar mare de persoane. Lalimea fiecarei rampe rarnificate trebuie sa fie de ~~I putin 60% din latimea rampei principale. Nurnarul de fluxuri ce trebuie asigurat pentru evacuare persoanelor ~i gabaritele necesare trecerii fluxurilor de evacuare s calculeaza conform prevederilor normativului. 2. 2.6. 26.6. . Daca deasupra nivelului care determina dimensionarea rampelor scarii se afla alte niveluri cu un nurnar mai mic de persoane.50 m. cu acordul beneficiarului.6.6. = = 2. impotriv efectelor incendiilorde la nivele inferioare sau din vecinatate. . Calculul caller de evacuare (pentru mai mult de cin persoane) consta In determinarea gabaritelor necesare ~i stabilire lungimii traseelor. fiind dirnensionata corespunzator nurnarului de persoane cel mai mare al unuia din nivelurile respective.60% din numarul de persoane aflate I~ parterul SI~dl~lI. Latirnea rampelor scarilor de evacuare. Evacuarea persoanelor din constructie se considera ca s face ordonat. latimea portiunii de scara situata deasupra sa poate fi mai mica. .6.59. cu exceptiile prevazute in normativ.51. stabilita prin proiect pe niveluri ~i total constructie. calculul. C capacitatea norrnata. • numarului de persoane care vm pnn scan lnterioare de la nivelul eel mai populatal cladirii: . 2.49. . Nurnarul de persoane (N) pentru care se calculeaza caile de evacuare este constituit din capacitatea maxima slmultana de persoane. Latimea flecarui podest al scartlor de evacuar~ nu trebuie sv fie mai mica decat cea a celei rnailate raf!1pe pe care 0 mte~secteaza.47.53. 2.6.. 2. conform prevederilor norrnativulu I.58. logii.50. 2. trebuie sa fie protejate cu parapete pline. Nurnarul de fluxuri ce trebuie asigurate pentru evacuarea persoanelor se determina cu rei alia: F=N/C in care: F = nurnarul defluxuri.Terasele cu latirne mai mica de 6. sub forma de fluxuri (siruri de persoane asezate una i spatele celeilalte). 2. • cu 25% pentru mai multde30 fluxuri. astfel: • cu 10% pentru cele care necesita 10-20 fluxuri de evacuare.57. N nurnarul de persoane care trebuie sa treaca prin calea de evacuare .54. 2. Determinarea f1uxurilor de evacuare 2. balcoane. s determina dupa nivelul din care provine cel mai mare nurnar d ' fluxuri.6. La scarile cu rampe rarnificate latlmea podestului central va fi cel putin egala cu a celei mai late rampe ramificate.56.6.6.55. de evacuare a un~1fll:!x. Rezultatele din relatie se rotunjesc la numarul tntreq irnediat superior. 64 65 .6.latimii se f~ce ?~ntru mpa principala. La scarile cu rampe ramificate.60% din nurnarul de persoane care vrn pnn scanle intenoare de la subsol. curti interioare sa prin spatiile dintre cladiri se poate face numai daca circulatia n po ate fi blocata datorita flacarilor sau a fumului. fara a se cumula fluxurile care vin de la niveluri diferite. • cu 20% pentru 21-30 fluxun. latimea iesirilor spre exterior (u~i de la nivelul parterului) trebuie sa asigure trecerea numarului total de persoane daterminat er~~insumarea: . 2.48.46.6.6. Atunci cand caile de evacuare in exterior ale celorlalte niveluri sunt comune cu cele ale parterului. astfel incat sa se asigure evacuarea raplda di constructie. fara afi mai mica 3. nurnarul de fluxuri de evacuare rezultat din calcul pentru usile exterioare ale constructiei poate fi redus procentual.

0. se ia in eonsiderare traseul parcurs In axa caii de evacuare. . • 1. captuselilor.ajimea 2. ea se imparte cu rnontanti solid incastrati In spatii de trecere eu latirnea de maximum 2. ln peretii coridoarelor Timpul de evacuare (Iungimea cailer de evacuare) 2. sau sunt scari monumentale. se Tmparte prin balustrade intermediare in spatil de max.90 m de oardoseala.71. considerate 2. $i scanter pentru evacuarea a mai mul de 50 de persoane sunt admise nise cu parapetul (Iirnita inferioara) I mal rl_1ult de 1. Tnraport cu nurnarul acestora. 2. pe inaltimea de maximum 2. .2. b) in interiorul lncaperilor in care nu se depaseste timpul (Iungimea) de evacuare adrnisa pentru coridoare infundate.80m.63.6. este de minimum: . La stabilirea timpului de evacuare (Iungimii caii de evacuare) nu se iau In consideratie distantele parcurse: a) pe scarile de evacuare ~i de la baza acestora spre exterior preeum ~i in interiorul degajamentelor protejate .67. nu trebuie sa fie mai mare de 2.6.90 m iar usile din pod ~i subsol pot ave a lnaljimea libera de1. proerrunente ale peretilor. respectandu-se niveleie de perforrnanja admise In normativ. se stabilesc astfel incat spatiut liber necesa pentru trecerea numarului de fluxuri sa nu fie redus cu mai mult d 0. Atunei cane latimea rampei este mai mare. ori degajament protejat.10 m pentru patru fluxuri. de regula. finisajelor interioare. cazuri In care laiimea ~a 66 67 .6. Pentru poduri sau subsoluri.50 m.00 m faia de nivelul pardoselii sau al treptelordin dreptullor. 2.64.66.atimea coridoarelor.69.61. In Iata usilor ascensoarelor pentru persoane. de u~ sau fen. Usile deschise spre podestele scarilor de evacuare nu trebuie reduca Qabaritul acestora. Nu este obligatorie prevederea balustradelor intermediare la rampele: a)folosite urcand.70. De regula latirnea libera de trecere a unei usi de evaeuare nu trebuie sa depaseasca 2.). brute (nefinisate) ale coridoareior ~i al scanl. Daca latimea usii este mai mare. podestului se poate reduce la 1. Determinarea perioadei teoretice de timp necesare evacuarii utilizatorilor se etectueaza prin raportarea lungimilor de evacuare admise la viteza medie de deplasare. Fac exceptie cazurile In care usile de palier ale ascensoarelor sunt glisante sa_use Tnchid rotindu-se in acelasi sens cu cei In care se deplaseaza fluxul de evacuare spre exterior. sau pana la 0 scara de evacuare inchisa sau deschisa.50 m pentru cinci fluxuri. Fae exceptie usile a carer latirne este de cel putin doua ori rnai mare decat eea necesara trecerii fluxurilor de evacuare. Latirnea rampei scarilor de evacuare.6.10 m.6. de la punetul de plecare pana la 0 iesire In exterior.6.20 m. tinand seama de pozitia diferitelor eehipamente sau obiecte cu amplasament fix care trebuie ocolite. _.50 m !aiime. respectiv a lungimii caii de evaeuare.or precum ~I ?ele ale golurilor de comunicatie practicate i peretu acestora (U~I).80 m pentru un flux.10 m de la cot a pardoselii (pri .10 m pentru doua fluxuri.60 m pentru trei fluxuri.~2. pentru a ajunqe la iesire: b) cu latimea cel putin de doua ori mai mare decat cea necesara fluxurilorde evacuare. Inaltirnea libera pe caile de evacuare trebuie sa fie de minimum 2. 2. de regula.1.65. 2.6.60.50 m .Gabaritele cailerde evacuare libera necesara pentru trecerea fluxurilor d evacuare. 2. Latimaa 2.2~ m deasupra pardoselii sau cu marginea 10 _ supenoara la maximum 0. 2. l.68.2. 2. tocurilor.~.6.60m.6.00 m. determinat prin calcul. La determinarea timpului de evacuare. 2.:stre In pozitie deschisa. F~c ex~eptie ferestrele al carer parapet este de eel puti 2.6. . latimea podestelor scarilor trebuie sa fie de cel putin 1. preeum §i cele monumentale. aceasta lnaltime poate fi de minimum 1. instalatiilo etc. Dimensiu~ile 2.ocate In pozitie deschisa de persoanele care se deplaseaza pentr a res: din constructia. Latirnea rampelor scarilor se mascara pana la balustrade (care de regula nu trebuie sa rnicsoreze gabaritulliber al circulatiei).50 m intre pereti ~i balustrade sau lntre doua balustrade ale aceleiasi rampe.6. canaturilor. _ La~imil~ intermediare se considera valabiie pentru trecere numaruiui inferior de tluxurt cailor de evacuare pentru mai mult de 50 d persoane~ nu va fi micsorata in sensu I de circulatie spre exterio chiar daca este mai mare decat cea rezultata din calcul. rampelor $i podestelor scarilor ce sun utilizate pentru evacuarea a peste 50 de persoane nu trebuie sa fi redusa ?e U$~~au ferest:e care se deschid spre acestea $i pot f bl. t.

alertare ~i intervanjls a fortelor de intervenjle.. Ca produs de stingere. La construcjiile. s stabilesc conform prezentului normativ ~i a reqlernentartlor tehnic speci. se va analiza ~i stabili necesitatea prevederii unei sernnalizari Inainte de atingerea parametrilor penculosi. p~tand. utilajele. de la caz la caz. este necesara o. lnstalatiile de stingere cu care se echipsaza constructiile ~i instalatiile pot fi alimentate din retele publice. pe verticaia (scari.~4. in cazu coborarii scanlor de evacuare sub nivelul terenului. asiqurandu-se semnalizarea izbucnirii incendiului inainte de intrarea In functiune a instalatillor automate de stingere. 2.daca suprafata este sub 150 ha.7. datorita riscului de incendiu ori a! c~nditiilor ~e siguranta la foc a oamenilor ~i bunurilor.6.7. pante).3 m I sec.4 m/sec. potrivit reqlernentarilor.uct~ile se prevad. in functie de natura si cantitatea substanjelor ~i materialelor combustibile care necesita stingerea. se asiqura mijloace directe de alertare a unitatilor militare de pompieri. instalatiilor ~i a soatiilor cu risc de incendiu. 2. Nurnarul de calcul al incendiilor dupa cum urrneaza: simultane.fice.8.1.' i~stalatiile de semnalizare ~i stingere a incendiilor rnasinile. precum ~i consecintele unor eventuale mcend!i sau explozii. I. se pr~vad ~u ~ctlon~re rnanuala.7.73_. . Docu~entatiile tehnico-economice ale construcjiitor vo c~pnnde. 2. 2. se deterrnina 2. astfel inci:H sa prezinte siquranta in exploatare. dispersata In picaturi sau pulverizata). medie Infoiere ~i inalta infoiere). spatiile ~i lncaperile echipate cu instalatii automate de stingere. 2.6. 2. potrivit reglementarilor d specialltats In scopul asiqurarf singurantei la foc a utilizatorilo con~tr.7. daca observarea incendiului se poat .6. se vor lua masuri pentru indrumare circulatlel de evacuare spre iesirea in exterior. In functie de 68 69 . (proprii fiecarui obiectiv). Obiectivele cu risc mare de incendiu se prevad cu mijloace de alarm are si de alertare a serviciilor proprii de pompieri si respectiv a unitatilor de pompieri militari.uctiilor.9.4. se prevad instalatf de semnalizare a incendiilor numai cane sunt sau se afla in constructii de irnportanta deosebita sau cu risc mare.7. 2.7. Traseele caller de evacuare trebuie marcate cu indicatoar conform reglementarilortehnice.7.5.. sau cu actionara automata.0.!nterventle rapida. poate fi utilizata apa (sub forma de jeturi compacte. proiecteaza si se realizeaza conform reqlernentarilor tehnice. .24.latille ~u actionara automata se prevad intotdeauna ~i cu poslbilitati de actronare manuala. cu sisteme de alimentare comune (atunci cano incintele sunt apropiate ~i investitorii sunt de acord) sau cu sisteme de alimentare individuale.de categoria de irnportanta a constructiilor. cu indicarea ~i marcare cailor ds urmat In caz de incendiu.3.n.daca suprafata este mai mare.te la pct. dupa caz. dupa_ caz. i :unctle . sa asigure posibilitatea verificarii periodice a starilor de functionare.fi suplimentate conform optiunii beneficiarului. de re~ula. aparatura.Constr. proiectantul va stabili. echiparnentela de protectls l? prod.de riscurile de incendiu ~i de conditllla de propagare !ncendillor.onare~ automata a instalattttor de semnalizare ~i de stinqera a !nc. abur sau pulberi stinqatoare. Act. spuma (ioasa infoiere.7.6. se asiqura la constructii ~i spatf unde nu ex~sta 0 permanenta supraveghere urnana. ~a c~a?irile cu peste doua niveluri supraterane. . Instal~tiile de semnalizare ~i de stingere a incendiilor. . plan uri de evacuare. un incendiu.2. astfel lncat sa se poata lua rnasuri de tnlaturare a pericolului.endillor. in concitll! mentlo~a.7.6.s!a. Marcarea caller de evacuare 2.72. gaze (inerte..7. La obiectivele mari ~i vulnerabile la incendiu. 2. d Irnportanta ~I valoarea acestora. cand incendiul ~u poate f usor observat sau atunci cand. iar eventualele revizii ~i reparatii sa se poata face cu usurinta. lnstalatiile de semnalizare ~i stingere a incendiilor se a) Pe teritoriul incintelor de productie si/sau depozitare independente: . DE SEMNALIZARE ~I STINGERE .2: 2. inhibitori). cu instalatll d sernnalizare ~I sting ere a incendiilor. asiqura In timp util. pe orizontata ~i 0. precum ~i de posibilitatile reale de alarmare. In functie de importanta constructiilor. 2.7.usele pentru preverurea ~I stinqerea incendiilor necesare. INSTALATII INCENDIILOR 2.

Punctele de stationare ~i alimentare a pompelor mobile de incendiu din bazine. iazurile sau fantanile cu debit suficient sau cu adancime corespunzatoare.14. 70 71 .7. confor reglementarilortehnice de specialitate.7. vor ave a asigurate posibilitati de aiimentare a pompelor de incendiu mobile si prevazute punctele de stationare a acestora. indifer~nt de suprafata incintei de productie si/sa depozitare. Punerea sub presiune a instalatiei prin aclionarea manual de la distanta. alimentate pri aceleasi instalatii cu centrele populate: • daca suprafata incintei de p~od.000 locuitori. astfel Inca sa asigure Tn perrnanenta debitul ~i presiunea minima necesara pana la terminarea perioadei teoretice de functionare a acestor (respectiva reprizelor de sting ere ). La obiectivele din categoriile de irnportanta exceptionala (A) sau deosebita (B).) vor fi astfel proiectate ~i realizate lncat sa poata functiona in caz de incendiu pe toata durata norrnata de functionare a acestora. pneumatice. .lnstala1iile de stingere (cu apa. 2. pulberi.13. 2. se prevede rezerva de apa pentru incendi (rezervor). numarul d calcul al incendiilor simultane se deterrnina separat pentru incinte d productie si/sau depozitare ~i separat pentru centrul popula lnsumandu-sa valorile rezultate. pot fi amenajate pentru alimentarea cu apa a autospecialelorin cazde incendiu.19. rezerva s po ate reduce cu volumul asigurat de debitul minimal al sursei. trebuie sa aiba prevazuta rezerva intanqibiia (proprie) care sa asigure functionarea lor pe timpul teoretic normat. . Prin proiectarea ~i realizarea instalatiilor de apa pentru stingerea incendiilor se vor asigura conditiile corespunzatoare de functionare conform reqlernentarilor specifice ~i vor fi ferite de inqhe]. Rezervoarele. Raurile. 2. moioare cu ardere interna.7. chiar in timpul incendiului. precum ~i la cele vulnerabile la incendiu. rnenajera sau industriata. se vor stabili astfel lncat radiajia terrnica sau alte efecte ale incendiului la obiectele invecinate sa nu impiedice destasurarea actiunii de interventie.000 persoane. Atunci cand alimentarea rezervorului de la sursa poat avea loc tara Tntrerupere. etc.7.7.7. rezervoare sau alte surse de alimentare cu apa. care obtinerea direct de la sursa a cantitatilo de apa necesare In timpul incendiilor nu este posibila din punct d vedere tehnic. 2. Rezerva de apa pentru incendiu poate fi pastrata tmpreuna cu cantitatile de apa necesare consumului de apa potabila. gaze.17. abur. iar pentru instalatiile de stingere din exterior se ia in considerare intrega constructie.7. conform realementari lor tehnice.7. lnstalatlile de stingere a incendiilor cu spurna. • daca numarul locuitorilor din centrul populat este de cel mu 25. 2. 2. electrice. 2. Retelele exterioare ~i. bazinele sau alte surse de apa rece prevazute pentru stingerea incendiilor. dupa caz. instaialiile automate de stingere cu care se echipeaza se vor proiecta ~i realiza astfel lncat sa asigure nivelele de pertorrnanta admise ~i in cazul unei avarii la elementele componente de alimentare pana la distribuitorul de refulare al pompelor de incendiu.7.10.16.20.00~. lnstalatule automate de stingere a incendiilor (sprinklere.18. drencere sau apa pulverizata). etc. vor fi prevazute cu racorduri pentr altmentarea acestora si de la pompele mobile de incendii. aferent instalatiilor de stingere cu apa. situate la distants mai mici de 1000 m fata de constructii. imediat dupa izbucnirea incendiului. asiqurandu-se functionarea lor pe timpul normat (reprize). ln s t al atule interioare de stingere se p r e v ad ~i dirnensioneaza in functie de rnarirnea compartimentelor de incendiu sau a spatiilor protejate.~iscuril~ de incendiu sau posibilitatile de propagare a incendiul intre obiecte. 2:7. mstalatiile de stingere a incendiilor vor avea asigurate alimentarea norrnala ~i de rezerva cu energie electrica de la surse corespunzatoare si care pot fi: hidraulice. necesitatea luarii In calcul a doua incendii simultane. 2. 2. pulberi sau gaze.11. proiectantul stabileste daca este necesara luarea T calcul a doua incendii sirnultane: • daca nurnarul Iocuttorttor depa'~e~te 25. cele interioare. lnstalatiile de stingere se proiecteaza. 2. se preyed numai In cazurile particulare ad mise ~i daca nu exista pericol d deteriorare a instalatiei de actionare. se proiecteaza si realizeaza conform reqlernentarilor specifice. de regula. lacurile.uctie si/sau depozitare este pana I 150 na ~I centrul populat are pana la 10. spurna. b) Pentru incintele de productie si/sau depozitare. dupa caz.15.1~: In situajiite in. un incendiu.7.

2. Sistemele §i instalatiile de ventilare (conditionare) a tncaperilor in care se depoziteaza. INSTALATII UTILITARE AFERENTE CONSTRUCTIILO 2.2. 2. produsele de stingere trebuie sa fie de tip special antialco (AR). in conformitate cu prevederile prezentul normativ §i ale reqlernentarile de specialitate.8.9.: 2. vor fi d cu astf stinger rezerv echipamente corespunzatoare reglementarilor de specialitate.23.21. se vor lua rnasun pentru evitarea propaqar!i incendiilor in compartimentele invecinate. v corespunde ccnditiilor specifice acestora $i vor fi agrementat tehnic. conform 2. La instalatiile de stingere cu spurns se utilizeaza num prod use corespunzatoare $i omologate pentru stingerea lichidel combustibile respective. prafului §i a pulberilor pe masura deqajari! acestora.1.8. riscului de incendiu. conditionare $i altele asemenea).7.7. INTERVENTIE ~I SALVARE 2. dupa caz. anexe qospodaresti.3. prelucreaza sau rnanipuleaza substante combustibile. cAl DE ACCES. precum §i la constructii incadrate in categoria de importanta D (redusa).2. gradul de rezistenta la foc §i rnarime constructlilor. Separarea instalatiilor §I a sisternelor de ventilate este obligatorie §i in situatiile precizate de prezentul normativ ~i reglementari Ie tehn ice.8. B(B~ 3a.7. lnstalatiile.2.8. In cazurile in care aceste traversari sunt absolut necesare. aparatura de mare valoare sau importanta deosebita. 2. Nu este obligatorie asigurarea unor circulatii carosabile (drumuri) la cabane. 2.8. vor corespunzatoare riscului §i categoriei de pericol de incendi destinatiei §i mediului respectiv.1. interventie sl salvare in caz de incendiu la constructii §i instalatii se prevad cai de circulatie (drumuri) necesare functional sau fa§ii libere de teren.9.8.4. se va urrnari reducerea posibilitajilor de formare amestecurilor explozive §i de propagare a incendiului prin canalel de ventilare. Evacuarea prin acelasi sistem sau instalatie de ventilare (condilionare) a substantelor care. iar instalatitle fixe de stingere de produse vor ave a asigurate cantitatile de prod use de determinate prin calcul.5. Pulberile $i gazele utilizate ca produse de stingere tip omologat pentru aceasta. constructii la altitudine (montane).8. Pentru asigurarea conditiilor de acces.22. 2. La realizarea sistemelor §i instalatiilor de ventilare sa conditionare.9. fiind interzise cele cu foc deschis in spatii (Inca per care prezinta riscuri mari de incendiu §i cele cu pericol de explozie.8.8. 72 73 . 2. corespunzator amenajate pentru accesul utilajelor si autospecialelor de interventie ale pompierilor. 2. de ventilare (conditionare) nu se de lichide sau gaze combustibile. vor asigura accesul fara obstacole §i pe distants cat mai scurte la constructii. destinatia. 2. potrivit reqlernentarilor tehnice d specialitate ale acestora.8. Calle de circulatle (drumurile) prevazute. precum §i a celor cu riscuri mari de incendiu.8. Traversarea elementelor de compartimentare antifoc sau rezistente la foc de catre canale de ventilare nu se recornanda.7. refugii turistice. electric de lncalzire.9. dispozitivele $i echipamentele utilizate pentr evacuarea rnecanica a fumului (desfumare) in caz de incendi precum $i a celor de evacuare a fumului $i a gazelor fierbinti. este interzisa. 2. precum §i utilizarea unor materiale. elemente § 2. inclusiv alimentarea de asiqurandu-se minimum doua reprize de stingere.goria A:. a salilor aglomerate §i a tncaperilor cu echipamente si. astf tncat sa se evite posibilitatea acurnularii lor in cantitati periculoase . lnstalatiile electrice utilitare aferente constructiilor. etc. de ventilare. Tn interiorul canalelor admite montarea conductelor precum §i a circuitelor electrice. in amestec mecanic sau cornbinatie chirnica pot provoca aprindere sau explozie. lnstalatiile utilitare aferente constructlilor (hidro. Sistemele §i instalajiile de lncalzire se stabilesc in functie d riscul de incendiu. 2.~) si C (BE 2) de ~ericol de incendiu. s proiecteaza $i executa astfel incat sa nu contribuie la producerea propagarea incendiilor. Sistemele si instal alii Ie de ventilare (conditionare) a spatiilor ~i incaperilor din cate.6. Pentru lichidele combustibile care distru spuma. vor fi independente de celelalte sisteme sau instalatii de ventilare (conditionare) ale constructiei. lncaperile §i spatiile in care se deqaja substan] combustibile vor avea asigurate instalatii pentru evacuarea gazelo vaporilor.

2.2. etc.20 rn lnaltime.9. rnarirnea.5. 74 75 . prin proiect se va stabili nivelul de dotare a serviciului de pompieri.9.9. de stationare si 2.10. precizandu-se in docurnentatie tipul acestora l?icantitatea necesara.9. Calle de circulatie ~i de acces (drumuri) la constructii ~i incinte construite. 2.9.5.10. Realizarea de curti lnchise pe to ate laturile de construcjii etajate. in functie de categoria de irnportanta. 2.4.00 m fata de carosabil.50 m tata de aceste circulatll. coridoare. astfel tncat sa fie user de recunoscutin cazde incendiu. in functie de riscurile de incendiu ~i scenariile de siquranta la foc. nu se recornanda. Curtile interioare neacoperite cu aria mai mare de 600 m ~i lnchise pe toate laturile de constructii.80 m latime~i4. caile de Interventie ale personalului serviciilor si unitajilor de pompieri vor fi stabilite. dispus la parterul sau nivelurile supraterane inferioare ale constructiei. cu latimea de minim 1. Pentru curtile interioare mentlonate. situate la nivelul terenului sau al circulatiilor carosabile adiacente ori la 0 diferenta de nivel mai mica de 0.7. conform reqlernentarilor specifice. 2.t. 2.50 m ~i inaltimea de 1. inclusiv rezervele pentru inlocuirea irnediata.) sau in tncaperi cu acces permanentln clrculatiile comune. 2. situate la diferente de nivel mai mari de 0.9. in care autospecialele de interventie ale pompierilor nu au acces.90 m. protejate cu panouri user demontabile din afara ~i marcate corespunzator. Pentru asigurarea veriflcarii. pe toate fatadele accesibile autosoecralelor de interventie ale pompierilor.9. Constructiile se doteaza cu mijloace tehnice de stingere corespunzatoare riscurilor si categoriilor de pericol de incendiu specifice. Marcarea vizibila din exterior a cel putin unui acces pe fiecare etaj al constructiei este obligatorie la etajele situate pana la 28. astfel lncat sa fie usor de recunoscut ln cazde incendiu.10. 2. Echiparea ~i dotarea serviciului de pompieri trebuie sa corespunda necesitatilor practice asiqurarii siquranjei la foc a constructiei. prin deschideri prevazute in peretii exteriori. In docurnentatia tehnica serviciul de pompieri va avea stabilit spatiul necesar functionarii permanente a acestuia de regula.3.10. vor f asigurate cu a doua posibilitate de traversare. Serviciul de pompieri va fi dotat cu mijloace de iluminat l?i comunicatii.6. se asiqura numai acces pentru personalul de interventie (treceri pietonale). In cazurile in care se prevad totusi asemenea curti. supravegherii ~i intervenjiei in caz de incendiu. 2. 2 DOTAREA CU MIJLOACE SERVICIUL DE POMPIERI DE INTERVENTIE ~I 2. La constructiile inchise perimetral cu pere]i cortina se vor asigura circulatii carosabile in dreptul panourilor de fatada marcate pentru accesul echipelorde intervenjie ale pompierilor.1. amenajate ~i marcate corespunzator. marcandu-se corespunzator. care au tncrucisari de nivel cu linii c. aparatura specifica si echipament de protectie.8.10.9. In interiorul constructiilor. corespunzator riscurilor de incendiu ~i tipului de constructle. vestibuluri.depozite de substante combustibile. lnchiderile perimetrale ale constructiilor cu pereti cortina vor ave a marcate panourile de vitrare prin care se poate accede in circulatiile comune orizontale (holuri. asiqurandu-se rezervele necesare.10.3. astfel Incat accesul autospecialelor de interventie in caz de incendiu sa tie posibil permanent. se prevad obligatoriu cu accese carosabile pentru autospecialele de interventie in caz de incendiu. Constructiile blindate vor avea asigurate posibillta]i de acces pentru personalul de interventie al serviciilor ~i unitatilor de pompieri. destinatia ~i vulnerabilitatea la incendiu a constructiei.50 m (fara acces carosabil). 2. este necesara asigurarea posibilitatilor de salvare a persoanelor din cladire prin terestre sau goluri ale fatadelor constructiei accesibile pentru interventia serviciilor ~i unltatilor de pompieri. puncte alimentare ale autospecialelor ~i surse de apa. 2. pe care pot station a vagoane. Pentru lnterventia personalului pompierilor direct din exterior.4. 2. cugabaritede minimum 3.

3.4. prin hotarari consilii lor de conducere respective. AMPLASARE ~I CONFORMARE LA FOC Amplasare Ciadirile civile (publice).2.2.i capacitatea cladirilor civile de gradullll-V de rezistenta la foc Nr.1.S Numar de niveluri supraterane maxim admis . 2.8. independente. Conditiile mini me pe care trebuie sa Ie lndeplineasca cladirea. sunt cele precizate in tabeI3.2.2. 2.4. cele pentru obiecte sau aparataj de lrnportanta deosebita.1. In I Aria maxima construita (Ia sol). §i cele specifice.1. incendiu se preciz eaza obligatoriu in Grade de rezistenla la foe Cladirile civile (publice) vor avea gradul de rezistenja la foc.2.1.2.1.2. la distantele de siQuranta admise (art.3. CO (CA 1). 3.2. rezistente la foc conform Conformare la foe 3. in situatli justificate pot fi adoptate masuri de protectie compensatorii care asiqura conditiile de siquranta la foc §i performanjele admise conform normativului. Cladirile pentru persoane ce nu se pot evacua singure. Majorarile rnentionate nu se curnuleaza.).1. Destinajia cliidirilor Capacitate (Numiir maxim de persoane) Numiir maxim de niveluri pentru cliidiri avand gradul de rezistenta la foc: III IV V 3.3.1. Prin scenarii de siquranta la foc elaborate conform reglementarilor de specialitate.1 la 2.1.4 Arii construite admise pentru compartimente de incendiu ale cladirilor civile (publice) supraterane Gradul de rezistenta la foe I-II Iii IV V 3. prin pereti 76 300 77 . functie de riscurile de incendiu determinate. fara sali aglomerate 5 5 3 2 2 1 3.4. se arnplaseaza in zone ferite de riscuri de incendiu existente in vecinatate. PERFORMANIE COMUNE CLADIRILOR CIVILElpUBLlCE) 3. TabeI3.2. a incendiilor.1. ariile se cu 25%. Atunci cand instalajii automate de semnalizare a incendiilor.14 . conform prevederilor art.1.4.2. Riscurile de docurnentatia tehnica.10. Pentru cladirile echipate cu instalatii automate de stingere se prevad pot majora stabili arii scrise ale TabeI3.la2.2.2. nu se recornanda a fi comasate cu constructii care au alta destinatie. vor avea determinate riscuri de incendiu. precum §i cladirile inalte §i foarte inalte.1. suntcele stabilite inart. comasate sau grupate in conformitate cu recomandarile generale. ariile se pot majora cu 100%.1. la 2.3. In cazul cornasarii mai multor functiunl Intr-o cladire civila (publica) acestea se vor separa corespunzator. de regula. In cazuri justificate tehnic. pentru incadrarea intr-un anumit grad de rezistenta la foc. Ariile construite ale compartimentelor de incendiu admise pentru ccnstructii civile (publice) supraterane..2. la 2. 1 2 Cliidiri care adiipostesc pot evacua singure persoane ce nu se 150 300 200 480 200 2 1 1 Cliidiri pentru muzee sau expozijii care nu adiipostesc valori deosebite !?inu sunt siili aglomerate Cliidiri pentru cazare temporarii Cliidiri pentru Invatarnant §i licee de cultura generala 3 2 1 3. §i precizat obligatoriu in docurnentatiile de proiectare. sau se compartimenteaza corespunzator normativului. Prin conformare se vor avea in vedere prevederile art. RISCURI DE INCENDIU ~I GRADE DE REZISTENTA LA FOC Riseuri de ineendiu 3. se asiqura conditiile de siquranta la foc pertorrnantele §i nivelele de perforrnanta ad mise in partea I-a a normativului "Prevederi comune tuturor constructiilor" §i in cele din prezenta parte. crt.2.3 din prezentul normativ.2. spatiile §i cladirile civile (publice). a unui eompartiment de ineendiu (In rn") Cladiri eu un nivel 2500 1800 1400 1000 I I Cladiri eu mai multe niveluri T 1000 800 3. [ncaperile. §i plansee din materiale normativului. 3. 3 4 Cladiri de locuit Cladiri cu alte destinajii. NOTA: 1. investitorii pot construite mai mari pe proprie raspundere.2.PARTEA A II-A CLADIRI CIVILE (PUBLlCE) CAP.2.

In cladiri de gradul III-V de rezistenta la foc. ore rezistenta a foc.2.NOTA: In cazuri justificate tehnic ~i asiqurand rnasuri suplimentare de protectie. este adrnisa In condltlile respectarii prevederilortabelului 3.. 3.de incendiu.4. minime de eombustibilitate ~i de rez. 3.6. etc. etc.pere]i . pe proprie raspundere.2.pereti: . investitorii pot adopta un singur nivelTn plus tata de cele admise.1.) in functie e densitatea sarcinii terrnlce . reallzand masunle de protectie necesare conform normativului.4. la C4 (CA2abCd)' tn functie de conditiile specifice ~i scenariile de sig~ranta I.hivelor.i pline de lemn sau metalice (in pereiii re spectivi nu se adrni e practicarea altor goluri in afara usilor strict necesare pentru circula1ie)~s~ admit supralurnini din cararruzi de sticla.3.3. conform prevederilortabelului 3.plansee CO(CA1) 1 ora Se admit u.2. _ . Prin conformarea constructiilor civile (publice) se va asigura. 3 4 3. 3. xerox.3.4. oficii. din cadrul unor ~rupari cu 0 arie construita e max.2. LlMITAREA PROPAGARII FOCULUI ~I A FUMULUI Perejii despartitori prevazuti pentru limitarea propaqarii incendiului ln cadrul unui compartiment de incendiu. In constructli civile (publice).1. numarul de niveluri supraterane se lirniteaza in functie de destinatle si de numarul de persoane adapostit..rodUc\ie.separata a spatiilorcu rise ma. 3. Construcjiile civile (publice) se alcatuiesc corespunzator prevederilor 2. Prin modul constructie utilizate de alcatuire si realizare. 2 CO(CA1) 1 ora Cu exceptiile din normativ Atunci cand conform prevederilor normativului se pot utiliza materiale si elemente din c1asele de combustibile C.4.a foc elaborate. .crt.70 m distants ln cladiri de gradullV ~i V de rezlstenta la foc.. peretii respectivi trebuie sa separe sivolumul podului. potrivit normativului avand dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata In caz de incendiu. de regula. . .2. pre~um ~i de rolul pe care II a~ In caz .i caila de evacuare comune 3. CO (CA1) 3 ore CO (CA1) 2 ore 78 79 . prevazute cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata. gradul de rezistenta la foc ~i capacitatea lor (numar de persoane). b) In cladirile de gradullll-V de rezistenta la foc.7. usile prevazute pe coridoare care intersecteaza perejli antifoc ~i cele din peretii despartitori prevazuti la pct. bucatarii. 3. nurnarul de niveluri supraterane nu se lirniteaza (cu ex~eptiacelorcusaliaglomerated~grad~III). pere\1I pot avea in toate cazurile 3 ore. este adrnisa mansardarea (realizarea unui nivel construit tn volumul podului) daca elementele din structura portanta a acoperisului ~i a lncapertlor amenajate sunt incombustibile ~i separate de restul podului cu ziduri rezistente la foc minim 3 ore.b. Elemente de separare intre incaperi cu riscuri locale de incendiu (Iaboratoare.2. fa\a de restul cladirii: .5. heliograf. potrivit normativului.. Crt. la foe 2 C4 (CA2d) Conditii 3.4.5.3. etc. Oepozitarea rnarfurilor ~i substantelor cu pericol de explozie tn cladirile civile (publice). II ~i III de rezistenta la foc.3. 400 rn' Pereti despartitori dintre gruparile executate conform nr. 1 Pere]i despartitori intre inca peri administrative etc. ~. lrrecum ~i intre incaperile a ministra ive. La cladirile cu pod al carer acoperis este executat din materiale C1-C4 (CA2a. Daca exists instalatii automate de stingere a incendiilor. nu este adrnisa decat in cazurile mentionate si cu respectarea prevederilor normativului. placl de tip S. ALCATUIRI CONSTRUCTIVE 3.plansee Elemente de compartimentare intre depozite de materiale cornbustibile cu aria mai mare de 36 m" 9i restul ladirii. Acesti pereti.110 m distanla ln cladiri de gradull.c. precum 9i intre depozitele cu obiecte de valoare (ale muzeelor.2. Intre nurnarul de niveluri al cladirilor supraterane. U§ile vor fi rezistente la foc 1Vz ore. sociale.d). pot fi etanse la foc minimum 30 de minute. bibliotecilor. se recornanda sa fie CO (CA 1) ~i rezistenti la foc minimum 2 ore sectionand transversal cladirea (pereti care pot fi decalati in plan vertical). Destinatla elementului 1 Observatii 3 Cu excep}ia peretilorde separare ~a de secti] de r. conform cerintelor functionale ~i de evacuare ln caz de incendiu. elementele de nu trebuie sa propage focul cu usurinta. dar nu mai putin de: .3.3.4. Tabel 3. iar ~langeele 1 Y.re de incendiu fata de zonele accesibile publicului. destinatia. Conditii minime pentru pereti §i plansee Nr.1. dispunerea . se asigura masunle de protectie corespunzatoare siqurantei la foc.. indiferent de capacitatea lor. 3.8. se arnplaseaza la cel rnult: . spatii ehnice si cal de evacuare. 3. se vor respecta urrnatoarele corelatii: a) In cladirile de gradul I-II de rezistenta la foc. arhive. prin hotarari scrise ale consiliilor de conducere respective. _epozite. precum ~i amplasarea atelierelor in care se utilizeaza astfel de materiale. ale normativului.5. Tndeplinind performantele comune ~i specifice ale acestora. mansardarea (nivel construit In volumul podului).1.). sau geam armat. pe cat posibil. Se recornanda utilizarea materialelor ~i elementelor de constructie CO (CA 1). In cladirile civile (publice) de gradull-II de rezistenta la foc.2.

potrivit prevederilor normativului (art.5.5. 3. inclusiv alte case de scari. care sa asigure o suprafata libera de minimum 1% din aria celui mai mare nivel al atriumului delimitat de pereti . vor fi prevazute cu sisteme independente d~ evacuare a fumului (desfumare) fata de nivelurile supraterane. expozitii ~i altele similare care necesita desfumare conform normativului). Toate Incaperile ~i spatiile deschise direct spre atrium (magazine comerciale.C.31.00 m.CA2a.74. cu aria construita mai mare de 10.45. practicate in perejii ce Ie separa de incaperile adiacente. sunt protejate conform art. 3. sau cu sisteme mecanice de evacuare a fumului.b).2 .6. se prevad usi pline. cu aria mai mare de 36 m'.5. holuri) au aceeasi rezistenta la foc cu cele ale caselor de scari. In cladirile civile (publice) care nu sunt inalte sau foarte inalte.4. 3. In general. se recornanda izolarea de atrium a nivelurilor situate in jumatatea superioara a acestuia prin lnchideri CO (CA 1). vestibuluri sau holuri ~i tncaperile adiacente. corespunzator alcatuit §i dimensionat. respectanduse condltllle specifice stabilite prin normativ referitoare la desfumare (art. b) intre coridoare.6. W. 3.2.2. se prevad cu dispozitive de evacuare a fumului. reprezentand minimum 1% din aria respective a depozitului ~i 5% a ariei construite a casei de scari (dar minimum 1rrr' pentru fiecare scara). precum ~i casele de scari de evacuare ~i lncapertle tampon fara lumina naturala. rezistente la foc 30 minute. Pentru limitarea posibilltatilor de propagarea a fumului la etajele superioare. c) eventualele ferestre pentru iluminarea indirecta a coridoarelor de etaj sau a holurilor ori vestibulurilor. 3. vor avea asigurate posibilitaf de evacuare a fumului In caz de incendiu (desfurnari) independente de atrium.5. 3.la 2. daca se indeplinesc urrnatoarele conditii: a) peretii si planseele acestora (coridoare vestibuluri. 3.4.). spatiila accesibile publicului vor fi astfel realizate ~i protejate tncat sa fie ferite de fum in caz de incendiu. Conditiile minime pe care trebuie sa Ie lndeplineasca anurniti pereti si plansee din cladirile civile (publice) care nu sunt Tnalte. EVACUARE FUM (DESFUMARE) $1 GAZE FIERBINTI 3. In cladirile de gradullV ~i V.2.5. rnecanica a fumului. Asigurarea evacuarii fumului din atriumuri In caz de incendiu. Peretti ~i planseele de separare a diferitelor functiuni cu rise mijlociu de incendiu.5. vor respecta conditiile gradului de rezistenta la foc. corespunzator dispuse. CAl DE EVACUARE TN CAZ DE INCENDIU Cladirile publice (civile) vor avea asigurat nurnarul necesar de cal de evacuare a utlizatorilor In caz de incendiu.5. dusuri.C2 (CA1 .3.5. respectiv 1 ora pentru plansee. vestibuluri de etaj ~i holuri. foarte lnalte sau cu sali aglomerate.3.fara a se lua in considerare cel de la parter .la 2. conform art.1. atunci cand lnaltimea atriumului este mai mare de 28.5.5.sau prin sistem de evacuare 3. 3.35. In ambele situatli.). 3.6. Indiferent de tipul ~i destinatia cladirii.6. Actionarile automate ale dispozitivelor de evacuare a fumului vor fi dublate de comenzi manuale dispuse la nivelul acceselor din exterior in atrium ~i la serviciul de pomperi Atunci cand se asiqura supravegherea perrnanenta a atriumului. comasate lntr-o cladire civila (publica) trebuie sa fie CO (CA 1) cu rezistenta la foc de cel putin 2 ore pentru pereti.7.400 rn' se prevad cu sisteme de evacuare a fumului ~i gazele fierbinti . separarea coridoarelor de evacuare fala de grupurile sanitare adiacente (bai.5.5. 80 81 .4.1. 3. evacuarea fumului (desfumarea) se poate actiona numai manual.4. peretii ~i planseele pot fi C1 . alcatuite ~i dimensionate. inclusiv lncaperile tampon ~i casele de scari de evacuare ale nivelurilor subterane lnchise destinate publicului.Functiunile cu risc mare de incendiu se separa cu pereti ~i plansee CO (CA 1) avand rezistenta la foc conform normativului.4.2. Incaperile necompartimentate. care sa limiteze propagarea incendiilor. iar golurile de cornunicatie protejate corespunzator. sunt precizate in tabelul 3.1. la partea inferioara a atriumurilor se asiqura posibilitaf de admisie a aerului._1.). lncaperile de depozitare a materialelor si substantelor combustibile solide. golurile de acces la casele de scari pot avea usl pline sau cu geam spre coridoare. se poate realiza conform conditiilor norm ate pentru incadrarea in gradul de rezistenta la foc.36 la 2.6.4. rezistente lafocminimum 15 minute.5. Circulatiile comune orizontale. Acesta se realizeaza prin dispozitive cu deschidereautornata. este obligatorie. Elementele de separare a funcjiunilor cu rise mic.6.

se echipeaza obligatoriu cu instalatii automate de semnalizare §i de stingere cu apa a incendiilor (sprinklere. Pentru incaperile de dorm it ale hotelurilor. Timpii de evacuare.6. ospicii pentru aliena]! mintali. etc. Cliidirile pentru lnvatarnant de toate gradele.6.5. 50 2. pot constitui cai de evacuare pentru persoanele aflate In lncapertle adiacente.4. cabane. Sunt admise scari de evacuare interioare deschise ln constructiile publice (civile). sport. sociale laboratoare studiouri cinematografice.6. Timp (Iungime) de evacuare pe circulatii deschise spre atrium Timp de evacuare Gradu! de rezistenta la foc a! constructiei in care se ailii atrimul I §i II III IV V in doua directii secunde diferite metri (Iungime cale de evacuare) lntr-o sinqura directie (coridor infundat) secunde metri 88 63 40 25 35 25 16 10 50 38 30 25 20 15 12 10 1. DE SEMNALIZARE ~I STINGERE A 3.flce cladirilor civile (publica).3. care nu sunt siili aglomerate sau cladir] inalte on foarte inalte.6. atunci cand tirnpul de evac~are. TabeI3. precum §i In alte cazuri la solicitarea beneficiarului.. carninelor. 3. . hoteluri. 3. sunt cei prevazutl In prevedenle specl. supante. sa!i de adunari. daca servesc la evacuare utilizatorilor a cel mult doua niveluri. cladiri pentru copii de varsta prescolara. potrivit prevederilor normativului si ale reqlementarilor de specialitate.7.5.6. se alcatuiesc §i echipeaza conform referitoare la comunicarea Intre spatii cu evacuare. In cladirile cu atrium. Cladirile care adapostesc persoane incapabile de a se evacua smgure: rnaterrutati.4. etc.ci. care nu sunt cladir] inalte sau foarte inalte. nu depaseste valo!ile ma~I'"!le adrnise In tabeluI3. distanta ce 0 au de parcurs.3.2. Fac exceptie atriurnurile cu Tnaltimea de maximum patru niveluri ale constructiei. INSTALATII INCENDIILOR 3. de la usa acestora pana la 0 casa de sca~1 de eyacuare (rnasurata Tn axul cailor). Crt. in general. unde se considera ca pe scara deschisa In atrium.6.5. administrative. §I 3.8. Cladirl de locuit. nu constituie cai de evacuare ln caz de incendiu. expozitii. apa pulverizata). etc. sunt precizate In tabeluI3.3.6.7.4.5. locuintelor §i altele similare dispuse adiacent atriumurilor.vile (publice). stajionare medicale. asteptare. §i de radio. tip de constructie §i capacitatea maxima sirnultana. expozitiilor cu exponate combustibile §i. iar pentru atriumuri conform art. Circulatiile comune orizontale deschise spre atrium (platforme. valorile maxi me admise ale cailor de evacuare pe circulatiile comune orizontale deschise spre atrium.6.6.). 70 3.2. alirnentatis publica. In functie de destinatie. magazine. Tn functie de gradul de rezistenta la foc al constructiei. carnine pentru batrani §i infirmi. I I 3. .6.6. persoane handicapate. auditorii. 3. 80 Scarile amplasate Tnvolumul atriumului §i neTnchise In case de scari proprii.6. drencere.6. Capacltatile de evacuare luate In considerare la cladiri civile (publice). Deschiderea usilor de pe traseul de evacuare a mai mult de 30 de persoane valide trebuie sa se faca in sensul deplasaril spre exterior. de lectura. spitalelor. camine.7. se asiqura echiparea §i dotarea cu instalatii §i mijloace de semnalizare §i stingere a incendiilor. 3. a unor functluni cu riscuri mari de incendiu.6.3. se poate asigura trecerea unui singur flux de evacuare chiar daca latimea rampelor asiqura mai multe fluxuri.6. se reduccu 50% fata de prevederile art.6. r~spectiv. U§ile lncaperilor orizontale deschise spre prevederilor normativului destinatii diferite si cai de care debuseaza in circulatiile comune atrium.5. spatiile adiacente acestuia care sunt destinate magazinelor comerciale. administrative. 82 83 . 3.7. etc. ' 3. Destinatia cladirii sau a portiunii de cladire calculeaza evacuarea pentru care se Capacitatea de evacuare (C) a unui flux (nurnar de persoane) Tabel 3. respectiv lungimile maximum admise ?Ie caller de: evacu~~e din ~I~~irile . Capacitali de evacuare Nr.1.

de regula. electrice vor fi proiectate ~i realizate conform reqlernentarilor specifice ~i nu vor fi utilizate canalizatii (trasee) prin care sa se propage focul.8. 3. se vor respecta regulile tehnice ~i de siquranta specifice. fiind marcate si rnentinute permanent libere.2. Echiparea cu instalajii utilitare aferente cladirilor civile (publice). 3.10. 3.7.8. INSTALATII UTILITARE AFERENTE CLADIRILOR CIVILE (PUBLlCE) sali aglomerate. Cladirile civile (publice) se doteaza cu stinqatoare. Amplasarea rezervoarelor de lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor mai mica de 55°C in cladiri civile (publice). rezistente la foc minimum 0 ora. DOTAREACU MIJLOACE DE INTERVENTIE. Tninteriorul constructiilor civile (publice) caile de interventie ale pompierilor.8. Constructiile civile (publice) vor avea asigurate cal de acces.1.8. La bucatariile situate In cladirile inalte. precum ~i a propaqarii usoare a focului respectandu-se prevederile reqlernentarilor tehnice specifice acestora. hotele se prevad cu instalatii speciale de stingere.3. cu excepjia celor agrementate tehnic pentru aceasta. 3. cu exceptia celor de alimentare a centralelor term ice ~i a grupurilor electrogene aferente cladirii.1.10. Toate mijloacele de interventie cu care se echipeaza ~i doteaza cladirile civile (publice) vorfi user accesibile personalului ~i rnenjinute In stare de functionare. vor asigura interventia cel putin la 0 tatada a cladirii.6. precum ~i la spatiile cu rise sau pericol de incendiu. lnstalatiile de ventilare rnecanica ~i de conditionare.9.9.9. 3. previzibileln spatiul respectiv.8. foarte Tnalte sau cu 3. utilizandu-se numai In conditiile ~i cu rnasurile de protectle stabilite.8. Calle de interventie exterioare vor permite accesul usor al autospecialelor de interventie ale pompierilor. 3. dar minimum 2 stinqatoare pefiecare nivel al cladirii.2. Canalele de ventilare vor fi realizate din materiale CO (CA 1). vor permite accesul usor la principalele circulatii functionale (orizontale ~i verticale).11.3. 3. cu exceptiile stabilite In normativ. pot fi amplasate In cladirile civile (publice) cu conditia separarii lor fata de restul constructiei prin pereti ~i plansee CO (CA 1) ~i rezistente la foc minimum 3 ore pentru pereti ~i 2 ore pentru plansee.4. interventie ~i salvare. In cantitatile ~i cu rnasurile de protectie stabilite In normativ si tn reqlementarile tehnice de specialitate. Fac exceptie situatiile precizate ln normativ. cAl DE ACCES. De regula.9.9. se asiqura In conformitate cu prevederile reqlernentarilor de specialitate avand In vedere ~i cele ale prezentului normativ. marcate corespunzator. 3.8.8. 3.10.50 m sub plafon realizate din materiale CO (CA 1) cu rezistenta minima la foc de 15 minute ~i asigurate In depresiune fata de restul spatiului In care sunt amplasate. 3. iar usile de comunicare vorfi etanse minimum 15 minute. 3. nu este adrnisa.8. Bucatariile ~i prepararile calde vor fi izolate de spatiile accesibile publicului. INTERVENTIE ~I SALVARE Centralele termice de regula. De regula. 3.8. corespunzator alcatuite dimensionate ~i marcate.8. Bucatariile ~i prepararile calde dispuse liber In spatiile publice vor fi delimitate cu ecrane de minimum 0. lnstalatiile 3. SERVICIUL DE POMPIERI 3. trebuie proiectate ~i realizate astfel lncat sa evite propagarea focului ~i a fumului in constructia civila (publica).8.5. cu acces dintr-un coridor interior. 3. prin pereti ~i plansee CO (CA 1). Proiectarea ~i realizarea instalatiilor utilitare aferente vor avea In vedere evitarea producerii incendiilor de catre acestea. 3. Stinqatoarele portative trebuie sa contina produsul de stingere si cantitatea corespunzatoare clasei de periculozitate.8. 3. de regula.1. asiqurandu-se un stinqator portativ cu pulbere de 6 Kg sau echivalentul acestuia pentru 0 arie construita de maximum 250 m2. 84 85 . astfel incat sa poata fi utilizate de personalul care intervine In caz de incendiu. iar pentru spatule In care publicul are acces instalatiile de ventilare vor fi separate de celelalte lncaperi ale constructiei. Pentru instalatiile de lncalzire care utilizeaza gaze sau lichide combustibile. conform reqlernentarilor tehnice de specialitate.3. aparatele de preparat ~i de incalzit trebuie amplasate ln incapen separate de spatiile accesibile publicului.10. cu exceptia situatiilor precizate In normativ.2.

Nurnarul personalului serviciului de pompieri se stabileste in functie de activitatile operative necesare. functie de destinajie.10. In cladiri foarte inalte golurile de cornunicatie cu caile de evacuare practicate in acesti pereti trebuie sa fie protejate prin inca peri tampon 9i U9i cu rezistenta la foc de minimum 45 minute prevazute cu dispozitive de autoinchidere. cladirile inalte pot fi constituite 9i foarte inalte compartimentele din cladiri independente. mobilier 9i alte materiale adapostite.4.3. precum 9i lntre caile de evacuare 9i incapertle adiacente acestora. sau in cazuri justificate tehnic prin tamburi deschisi. etc. In cladiri lnalte 9i foarte inalte. 4. 4.6. se asiqura separarea acestora prin elemente de compartimentare CO (CA 1). delimitate de elemente de compartimentare verticale 9i orizontale (pere]i 9i plansee). golurile de cornunlcatie cu caile de evacuare pot fi protejate cu U9i. 3.10. se stabilesc potrivit reqlernentarilor. 4.. constructiile civile (publice) vor avea constituite servicii de pompieri civili atunci cand capacitatea maxima sirnultana depaseste 500 persoane. 4. etc. Elementele de constructie portante ale cladir!i lnalte sau foarte lnalte. In cladirile lnalte.1. in functie de destinatie 9i de densitatea sarcinii termice.2. vor fi CO (CA 1) cu rezistenta la foc a peretilor stabilita in functie de densitatea sarcinii termice conform tabel 2. obloane sau cortine rezistente la foc minimum 1 h 30 minute.1.5.10.5. PERFORMANTE SPECIFICE CLADIRILOR CIVILE{PUBlICE) PERFORMANTE ALE UNOR TIPURI DE CLADIRI CIVILE (PUBlICE) 4.1. efectele incendiului. se recornanda sa nu depaseasca 840 MJ / m'. vor ave a constituite servicii de pompieri care sa asigure numai supravegherea 9i actionarea instalatiilor specifice.1.6. vulnerabilitate. dupa caz se prevad 9i stinqatoare transportabile. iar a planseelor de minimum 2 ore.2. rezistente la foc corespunzator densitatii sarcinii termice 9i (incaperile respective) se prevad cu instalatii automate de semnalizare 9i stingere a incendiilor.4.10. portiuni de ale Pentru limitarea propaqarii incendiilor. daca in caz de incendiu nu afecteaza stabilitatea cladirii.1.10. potrivit reglementarilortehnice 9i scenariilorde siquranta la foc. 4. nu va fi mai mare de 275 MJ/m2• Densitatea sarcinii termice totale rezultata din materiale si elemente de constructie.4.1.2. 3. sau din volume lnchise ale acestora. prevazute cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu. se realizeaza din materiale CO (CA1). corner]. se ad mite ca acestea sa fie de gradulll de rezistenta la foc. acestora cu arii construite la sol ad mise in tabel 3. densitatea sarcinii term ice. lntre portiunile de cladiri cu destinatil diferite.3.4. potrivit reqlernentarilor specifice. Cladirile civile (publice) echipate cu instalatii automate de semnalizare 9i stingere a incendiilor. se prevad pereti 9i plansee CO (CA 1) rezistente la foc. Cladirile inalte 9i foarte lnalte vor fi de gradull de rezistenta la foc. Perelii 9i plangeele de compartimentare a volumelor lnchise mentionate.1. 3. 9i nivelul de echipare al cladirii.).7.. riscul de incendiu. In incendiu Pentru Incaperile cladirilor foarte lnalte in care densitatea 2 sarcinii termice depaseste 840 MJ/m . vor fi 86 87 . (portiuni volumetrice cuprinzand unul pan a la trei niveluri construite succesive) cu aria totala desfasurata de maximum 2500 rn".4. finisaje. irnportanta 9i vulnerabilitatea constructlei.1. care strabat lncaperi cu destinatii diferite.3. In spatiile 9i lncaperile cu risc mare de incendiu sau in care se afla substante periculoase (parcaje.PERFORMANTE ALE UNOR TIPURI DE CLADIRI CIVILE (PUBlICE) Cladiri fnalte §i foarte Tnalte lncaperile cu densitatea sarcinii termice peste 840 MJ/m2 se separa de restul cladirii prin pereti cu rezistenta la foc corespunzatoare densitatii sarcinii termice dar minimum 3 ore 9i plansee cu rezistenta la foc 2 ore in cladlrl foarte lnalte 9i respectiv 0 ora in cladiri lnalte. 4. Atunci cand au portiuni cu lnaljirnea mai mica de 28 m. rezultata din materialele si elementele de constructie utilizate (cu exceptia pardoselilor lipite). CAP. 3. echiparea 9i dotarea acestuia. Accperisurtle sau terasele acestor tipuri de cladiri. De regula. precum 9i atunci cand mijloacele de stingere a incendiilor cu care sunt echipate nu sunt cu actlonare automata. Organizarea serviciului de pompieri civili.

conform tabeluI4. realizate conform prevederilor normativului. Materialele ~i finisajele utilizate in cladirile inalte ~i foarte inalte nu trebuie sa perrnita propagarea rapida a incendiilor. Elementele de compartimentare dintre spatiile de parcare a autovehiculelor ~i cladirile lnalte ~i foarte inalte de care se alipesc sau in care se inqlobeaza. se echipeaza cu dispozitive sau sisteme de evacuare a acestuia (desfumare).1. Pere1i de separare a cailor de evacuare Nivele mini me de comportare la foe admise pentru pere]i in functie de destinatia ~i densitatea sarcinii term ice a spatiilor adiacente la case de scari la coridoare la holuri inchise CO (CA1) <: 2 are CO fA1) <: 2 are la cia iri foarte inalte la cladiri foarte inalte CO (CA1) 30re ~i <: 1 ora la cele inalte ~i <: 1 ora ~i la cele inalte La nivelurile supraterane.CA2a) etanse la foc minimum 60 de minute in cladiri foarte inalte.alcatuite si protejate astfel lncat stabilitatea In caz de incendiu.1. La nivelurile subterane accesulla casele de scan este adrnis numai prin Incaperi tampon prevazute cu u~i rezistente la foc minim 60 de minute ~i asiqurata evacuarea fumului. . C2 (CA1 sau CA2a. In toate situatiile. Circutatiile 4. 4. Ghenele (canalele) orizontale se inchid cu diafragme incombustibile la trecerea prin p e retii care delimiteaza compartimentele de incendiu.8. de regula. Comunicarea intre rampele subterane ~i cele supraterane este adrnisa printr-o usa rezistenta la foc minimum 90 de minute.10. 4. precum ~i cei dintre circulatiile comune de evacuare ~i lncaperile adiacente. comune orizontale ~i casele de scari care nu au goluri directe in exterior prin care sa se poata evacua fumul in caz de incendiu. In ambele situatii usile lncaperilor tampon se prevad cu sisteme de autoinchidere sau lnchidere automata In cazde incendiu. cladirii sa nu fie atectata In peretii dintre compartimentele de incendiu.1. usile incaperilcr tampon se echipeaza cu sisteme de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu.d). In cladiri lnalte ~i foarte inalte.)rezistente la foc cel putin 0 ora. Ghenele verticale.b) etanse la foc minimum 30 de minute In cladiri inalte ~i respectiv. este interzisa. Inchiderile perimetrale exterioare ale cladiruor fnalte ~i foarte Inalte vor fi astfel proiectate ~i realizate lncat sa limiteze transrniteraa incendiilorde la un nivella altul. iar planseele sa fie CO (CA 1.8.9. se separa la trecerea prin plansee care delimiteaza compartimente de incendiu. iar atunci cand separarea nu este posibila sau justificata tehnic. realizaf conform normativului. rezistenti la foc min. utilizarea peretilor desparjitori din clasele de combustibilitate C21a C4 (CA2b .1. Inchiderile perimetrale exterioare se realizeaza din elemente CO (CA 1) rezistente la foc minimum 15 minute. 4. Pentru limitarea propaqaril incendiilor In interiorul compartimentelor de incendiu.1. Evacuarea fumului (desfumarea) spatiilor ~i tncaperuor subterane (subsol). asiqurand 0 rezistenta la foc eqala cu a elementului strapuns. comunicarea se face prin tncaperi tampon ale carer u~i sunt etanse la foc minimum 1 ora in cladiri foarte Tnalte (ce depasesc 45 m) sau usi etanse la foc 30 minute la cele Tnalte (Tntre 28 ~i 45 m). Pentru limitarea transmiterii incendiilor pe fatade se prevad separari de minimum 1. 4. verticale pentru instalajii se separa de restul constructiei prin pereti CO (CA 1) cu rezistenta la foc minimum 30 de minute ~i nu se vor deschide in casa scarii.1.1. . trebuie sa fie CO (CA 1) cu rezistenta la foc de minimum 4 ore pentru pereti ~i 3 ore pentru plansee. se asiqura independent de cel al nivelurilor supraterane. 2 ore. CO (CA 1). Ghenele 4. peretii despartitori dintre portiunile de cladire cu destinatii diferite.13. rezistente la foc. trebuie sa fie CO (CA 1). 4. u~i CO-C1 (CA1 .7.1. 88 89 . de 1 ora ~i 30 minute.14. Rampele scarilor aferente nivelurilor subterane se separa de cele supraterane prin pereti ~i plansee CO (CA 1). peretii ghenelor vor fi de minimum 3 ore rezistanta la foc ~i usile (trapele) lorde vizitare.1. etanse la foc minimum 30 de minute intre vitrari ~i se utilizeaza numai tarnplarie exterioara CO (CA 1). care vor asigura aceea~i rezistenta la foc cu a plansaului strapuns. realizate cu pere]i ~i planseu CO (CA 1) rezistente la foc minimum 60 de minute ~i prevazute cu usi CO sau C1. Grad de rezistenta la foe 1 .20 m. In acesti pereti se admite practicarea unor goluri de comunicatie functionala lnsa protejate prin lncapen tampon ale carer u~i trebuie sa fie rezistente la foc minimum 1 ora ~i prevazute cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu sau in cazuri justificate tehnic cu tamburi de schisi. cu elemente CO (CA 1).11.12.1.8. 4. Tabel 4. golurile de acces la scarile de evacuare se protejeaza cu Inca peri tampon care asiqura Impiedicarea propaqarii fumului conform prevederilor normativului.

4.1.15. Finisajul pe caile de evacuare trebuie sa fie CO (CA 1) cu exceptia pardoselilor din mochete de maximum 20 mm grosime si a finisajelor din folii de max. 5 mm grosime, care potf din CO (CA 1) sau C1-C2(CA2a'b) 4.1.16. Plafoanele suspendate vor fi din clasa CO (CA 1), cu elemente de sustinere CO (CA 1) rezistente la foc min 30 de minute. Spatlul dintre plafonul suspendat ~i planseul de rezistenta se va Tntrerupe prin diafragme cu aceeasi rezistenta la foc, situate la maximum 25 m pe doua directf perpendiculare. 4.1.17. Ascensoarele din cladiri Tnalte ~i foarte Tnalte vor avea pujuri de ascensoare proprii, separate de restul constructiei prin pere]i CO (CA 1) rezistenti la foc minimum 2 ore, In care sunt admise numai goluri de acces din nivelurile constructiei. . ., Intr-un singur put, se pot dispune maximum trei cabine de ascensor. 4.1.18. in cladirile foarte Tnalte, golurile de acces la ascensoare din nivelurile supraterane (de palier) se protejeaza cu usi rezistente la foc minimum 2 ore, cu Tnchidere automata, sau prin realizarea unor paliere de acces la ascensoare separate de circulatiile comune orizontale cu u~i rezistente la foc, caz in care, prin Tnsumarea rezistentelor la foc ale acestor usi cu cele ale usilor ascensoarelor (de palier) se asiqura minimum 2 ore rezistenta la foc. In aceleasi ccnditii, la cladirile inalte golurile de acces la ascensoare (de palier) se protejeaza cu usi rezistente la foc minimum 1 ora. 4.1.19. Cand ascensoarele dsbuseaza in subsolurile cladiril, golurile de comunicare cu nivelurile subterane se protejeaza obligatoriu cu tncaperi tampon prevazute cu usi rezistente la foc minimum 1 ora ~i 30 de minute ~i echipate cu dispozitive de autoinchidere. Fac exceptie subsolurile cu risc mic de incendiu, care se separa la fel cu nivelurile supraterane. 4.1.20. inchiderea automata a usilor de protectie a golurilor de acces la ascensoare (Ia toate nivelurile cladirii) trebuie asiqurata centralizat la darea alarmei ~i local, atunci cand temperatura atinge 90°C la partea lor superioara, avand prevazute ~i actionari manuale. 4.1.21. in cazul defectarf sau opririi, ascensoarele vor fi astfel realizate tncat sa perrnita aducerea cabinelor la un palier de acces apropiat iar ln caz de incendiu to ate cabinele vor fi aduse automat la parter.

Aceste prevederi sunt obligatorii ~i la alte sisteme de transport sau circulatie pe verticala ce se prevad in cladirile inalte ~i foarteinalte (monte-charge, elevatoare, etc.). 4.1.22. in cladirile inalte, cel putin unul din ascensoare, usor accesibil, se va realiza corespunzator cerintelor asiqurarti operatiunllor de interventie in caz de incendiu. Tn cladirile foarte inalte este obligatorie realizarea a cel putln doua asemenea ascensoare de interventie. TabeI4.1.24.

Timp (Iungime) de evacuare
cLADIRI iNALTE (Iungimea maxima CLADIRI FOARTE iNALTE

De stinatia cladirii inalte sau foarte inalte

Timp de evacuare

a caii de evacuare)

in doua directii diferite

intr-o sinqura directie (coridor infundat) secunde metri

in doua directii diferite

intr-o sinpura direcjie (coridor infundat) secunde metri

secunde Publica. administrat.va, birouri. invalarnant, etc. Locuin]e . hoteluri, sana tate

metri

secunde

metri

88

35

38

15

63

25

25

10

88

35

38

15

50

20

25

10

4.1.23. Ascensoarele pentru interventie in caz de incendiu, vor asigura capacitatea de transport a 3-5 servan]i cu echipamentul respectiv (minimum 500 Kg) ~i vor fi astfel realizate ~i separate de restul constructiei, lncat sa functioneze cel putin 2 ore de la izbucnirea incendiului. Aceste ascensoare vor asigura accesul pompierilor la toate nivelurile cladirii, fiind echipate cu dispozitive de apel prioritar al acestora in caz de incendiu. 4.1.24. In cladirile Tnalte ~i foarte Tnalte este obligatorie asigurarea a cel putin doua <?ai e evacuare distincte ~i independente. d Capacitatea de evacuare (C) a unui flux de evacuare luat in calculla cladirile inalte ~i foarte inalte este de 70 persoane, daca in normativ nu sunt stabilite capacita]i mai mici pentru unele destinatli nominalizate.

90

91

Timpul de evacuare, respectiv lungimea maxima adrnisa a traseului parcurs pe caile de evacuare, de la usa lncaperf pana la cea mai apropiata u§a a Incaperii tampon de acces in casa scarii de evacuare sau degajamentul protejat (rnasurata conform art.2.6.69.), In functie de destinatia cladirii, vor respecta prevederile tabelului 4.1.24.

NOTA: Salile aglomerate a garor destinajie tabel, se lncadreaza prin asimilare.

nu este cuprinsa

in

4.1.31. Corelatia

In cladirile Inalte §i foarte lnalte, la toate nivelurile, fiecare dintre scarile de evacuare trebuie sa fie usor accesibile prin trasee independente, de regula, cu directii diferite de deplasare iar, iar cel putin una dintre scarile de evacuare, trebuie sa alba acces pe terasa peste ultimul nivel. La utilizarea scarilor rulante se respecta prevederile art. 4.1.54.
4.1.25.
§i doteaza cu mijloace, instalatii §i sisteme de prevenire §i stingere a incendiilor, conform prevederilor reqlernentarilor tehnice specifice. Fac exceptie cladirile de locuit. La cladirile lnalte §i foarte inalte se asiqura cai de interventie exterioare pentru autospeciale de interventie, cel putin pe doua laturi. foarte lnalte vor ave a constituite servicii de pompieri, corespunzator ecrupate §i dotate, dispuse pe cat posibil In apropierea unui acces de la nivelul terenului.

lntre categoria salilor, nurnarul de locuitori, nurnarul de niveluri §i gradul de rezistenta la foc al cladirilor cu sali aglomerate se asiqura conform prevederilor din tabelele 4.1 ,31.a §i b. TabeI4.1.31.a Corelajla admisa intre amplasarea §i categoria salllor, nurnarul de locuri §i gradul de rezistenta la foc al cladirllor cu sali aglomerate
salilor aglomerate Categoria salii l,;a~acltatea Jnumarul maxim de ocuri) In !unctie de ?,!adljl de rezistenta la foe al c adirii I II III Nelimitat

4.1.26. Cladirile lnalte §i foarte Inalte se echipeaza

I
I

Amplasarea

lndependenta sau compartiment de incendiu Alipita pe 0 latura la constructii cu alte destinatii sau mai multe sali aglomerate comasate lntr-o cladire

S1 S2 S1 S2 S1 S2

5000
Nelimitat

1000 1500 1000 2000 1000 1500

5000 6000 3000 5000

2000 4000 2000 3000

4.1.27. Cladirile

Inqlobata

In constructii alte destinatf

cu

TabeI4.1.31.b

Cladiri cu sali aglomerate 4.1.28. La salile
aglomerate, masurile de siquranta la foc se stabilesc in func]ie de capacitate, destinatie, respectiv categoria salii §i gradul de rezistenta la foc al cladirli. a sal ii, conform

Numarul de niveluri supraterane admis in cladiri cu sali aglomerate (portlunea in care publlcul are acces)
Categoria salii Numarul maxim de niveluri supraterane admis In cladiri avand gradul de rezistenta la foe I II III

4.1.29. Pentru salile cu mai multe functiuni, masurile de protectie se
asiqura in functie de categoria cea rnai defavorabila normativului. S2, conform tabelului 4.1.30. TabeI4.1.30.
sal: aglomerate S1

S1 S2

Nelimitat Nelimitat

5 6

2 3

4.1.30. Dupa destinatie, salile aglomerate pot fi de categoria S 1 sau Categorii de sali aglomerate
Destinatia salii aglomerate

NOTA (tabeta.t.at.a.stb.): Tn cazuri justificate tehnic, investitorii pot stabili capacita]i mai mari sau nurnar sporit de niveluri, pe proprie raspundere, prin hotarari scrise ale consiliilor de conducere respective.

Teatre dramatice §i muzicale. sali de spectacole. circuri. expozitii comerciale. muzee cu exponate combustibile. magazine cu rnarfuri combustibile. etc. Sali pentru proiectii cinematografice, cantine §i restaurante. saf de lectura: muzee cu exponate incombustibile, expozitii permanente de arta, auditorii. sali de Intruniri. de dans, de concert. de sport. de astsptara, vestiare, de cult, discoteca. etc.

4.1.32. Amenajarea

S2

sau realizarea salilor aglomerate in cladiri independente parter, de gradullV - V de rezistenta la foc se admite numai pentru: .. . _ .. • circuri mobile, magazine §I centre comerciale, intruniri, la care se asiqura evacuarea rapida a spectatorilor direct in exterior;

92

93

• cluburi ~i discoteci, precum ~i cinematografe sezoniera avand maximum 300 de locuri; • expozitii provizorii de irnportanta locala care exponate de valoare, potrivit declarat!ei (investitorului).

cu functionare nu adapostesc proprietarului

TabeI4.1.34.

(continuare)
[Gradul

Nr. crt.

Destinatia elementului Elemente ce separa de restul constructiei lncaperile in care are acces publicul din sal polivalente, expozitii, etc., inclusiv caile de evacuare ale acestora cu exceptia planseelor peste subsol. Planseele peste subsol sau demisol atat la tncaperile accesibile publicului, cat §i la caile lor de evacuare, precum §i la ateliere.

4.1.33. Portiunile de cladire aferente salilor aglomerate inglobate in
cladiri cu alte destinajii trebuie sa fie separate de restul constructiei prin elemente de constructii CO (CA 1) cu rezistenta la foc de min. 3 ore pentru peref ~i 1 Yz ore pentru plansee. Fac excep]ie situatiile precizate in normativ. In mod similar se separa intre ele ~i portiunile de cladire aferente mai multor sali aglomerate comasate, indiferent de destinatie. NOTA: 1. La cluburi, discoteci §i carnine culturale, portiunile aferente diferitelor activitaf de club pot comunica liber cu sectorul de recepjie al salii de spectacole, precum ~i cu celelalte sali aglomerate (de reuniuni, conferinje, etc.). 2. Vestiarele, birourile, amfiteatrele ~i salile de sedinte din cladiri administrative, de lnvatarnant, ~i alte cladiri civile cu activitati similare, pot avea cal de evacuare comune cu cele ale cladiri! in care suntsituate. 3. Salile de concerte, salile de intruniri, auditoriile, salile de lectura, saloanele de dans, discotecile, sallie de sport, salile de alirnentatie publica, salile de asteptare, muzeele ~i expozitiile cu exponate incombustibile din cladiri publice, pot avea goluri in peretii ce Ie separa, protejate cu u§i etanse la foc minimum 15 minute. 4. Salile aglomerate, comasate intr-o cladire, pot avea goluri pentru circulajte intre portiunile comune de cladire aterenta, protejate cu usi etanse la foc 15 minute.
TabeI4.1.34.

de rezistenta la foc al cladirii

Conditii minime de combustibilitate ~i de rezistenta la foc pereti
plansee

Observatii

2.

I - II

I

CO (CA1) 1 Y, ore CO (CA1) 1 ora

CO (CA1) 1 ora CO (CA1) 45 min.

III

3.

I-III

-

CO (CA1) 1 Y, ore

Elementele pot fi C2 (CA2b) la cinematografe,cluburi, muzee ~i ex pozitii cu capacitate mai mica de 300 de locuri situate in cladiri de gradulill de rezistenta la foc. in sa Ii de alirnentatie publica, rezistenta la foc se poate reduce la 1 ora cu exceptia
planseelor

4.

Elemente de separare intre depozitele de obiecte de valoare ale muzeelor, arhivelor, bibliotecilor §i restul

CO (CA1) 3 ore

CO (CA1) 1 ore

constructiei

peste depozite de materiale combustibile Usile depozitelor vor fi rezistente la foc 1Y, ore echipate cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu

Elemente de separare
[Gradul de rezistenta

4.1.34.

Nr. crt.

Destinatia elernentului

Conditii minime de combustibilitate ~i de rezistenta la foc
pereti planses

Observatii

la foc al cladirii

Planseele nivelurilor intermediare amena 1 . jate In interiorul satiler aglomerate (Iogii, balcoane, platlorme, etc.)

I-III

94

CO (CA1)
*

* Condijiile rezultate din gradul de rezistenta la foc al cladirf

In interiorul compartimentelor de incendiu sau functionale ale salilor aglomerate, lncaperile cu risc mare de incendiu sau care adapostesc aparataj ori obiecte de irnportanta deosebita, se separa de restul constructiei prin pere]i ~i plansee a carer rezistenta la foc se stabileste in functie de densitatea sarcinii termice, de irnportanta bunurilor si de nivelul riscului de incendiu. . Cabinele tehnice necesare functional, pot ave a spre sala geamuri rezistente la foc sau protejate cu obloane rezistente la foc sau cu perdele de drencere, daca aceste cabine se separa de restul cladirii in aceleasi condijii ca §i sala aqlornerata. Elementele de separare trebuie sa indeplineasca pe IEmga cerintele de mai sus ~i conditiile din tabeluI4.1.34.
v

95

protejate cu usi rezistente la foc 1 ora ~i 30 de minute. etc. 4. Capacitatea de evacuare luat In 4.36.1. 4.4. conform prevederilor normativului. 4. sa se asigure cel putin doua ie~iri de evacuare distincte ~ijudicios distribuite. astfel tncat sa se evite formarea de curenji favorabil dezvoltarii incendiilor. salile aglomerate ~i anexele 10rTncare publicul are acces. Golurile astfel realizate vorfi lmpartite prin diafragme. asigurarea evacuant rap ide ~i fara accidente a In salile aglomerate.1.37.1.45. b) sau din lemn ignifugat cel putin pe partea neaparenta. tratamentele termice ~i acustice ale salilor aglomerate vor fi astfel alcatuite ~i realizate lncat sa nu propage incendiul cu usurinta. inclusiv scheletul de montare.1. cu diafragme CO (CA 1). rezistente la foc min. garderobe ~i alte Inca peri de servire a publicului. (care potfi din lemn ignifugat).1. avand pereti din materiale CO (CA 1) cu rezistenta la foc de min.39. plafoanele suspendate vor fi CO (CA 1). crt.00 m. in acesti pereti se admit numai goluri de acces necesare circulatiei. Elemente decorative interioare. (Iungimile maxime admise pe traseul sunt stabili]i In tabeluI4. portiune la alta (prin distante. bufete. precum ~i pentru nivelurile de lojii ~i balcoane cu mai mult de 100 persoane. La salile cu scene sau podiumuri. Pentru evacuarea fumului degajat ln caz de incendiu (desfumare). 4.1.60.b) sau executate din lemn si ignifugate cel putin pe partea neaparenta.1. In toate cazurile plafoanele suspendate vor avea elemente de sustinere CO (CA 1) rezistente la foc minimum 30 minute. Dispozitivele pentru evacuarea fumului ln caz de incendiu ce se prevad la partea superioara a salilor accesibile publicului vor fi repartizate cat mai uniform.1.43.1. iar spatiul dintre plafonul suspendat ~i planseul de rezistenta va fi Intrerupt la maximum 25 m (pe doua direcjii perpendiculare). fie direct. Pentru publicului.1 .43 Nr. 4. In celule cu dimensiuni maxi me de 3. Timpii de evacuare parcurs pe caile de evacuare). 2. decorative interioare. pentru: a) fiecare nivel al salilor aglomerate. circulatia de evacuare va fi astfel orqanizata lncat.42.II III IV-V I . Se recornanda ca distantele dintre finisaje sau tratamente acustice si peretii suport sa nu fie mai mare de 15 cm. a carer suprafata totala va fi cel putin 1/100 din suprafata salii sau se asiqura desfumarea prin sistem mecanic. Acestea pot fi C1. fie prin cosuri de evacuare cu sectiune echivalenta. Este obligatoriu 4.II III IV V Capacitate de evacuare "C" a unui flux de evacuare (nurnar de persoane) 50 (70)" 35 (50)* 25 65(100)* 50 (75)* 35 25 4.1.1.6. In 4. Capacitatile Tabel 4. finisajele. echipate cu dispozitive de autoTnchidere sau Tnchidere automata In cazde incendiu.00 x 3. NOTA:*)Valorile din paranteze se retera numai la clrculatiile (trecerile) de evacuare din interiorul salilor aglomerate (pana la usile de evacuare ale salii). publicul sa nu se deplaseze In directia scenei. de evacuare "C" a unui flux de evacuare calculla salile aglomerate suntstabilite In tabeI4. fa~ii incombustibile. trebuie sa pcata fi actionate ~i prin comenzi manuale. 2.38. 30 minute. cu aria de peste 100 rn'. daca se asiqura rnasuri corespunzatoare de Tmpiedicare a transmiterii incendiilor de la 0 Tipul salii aglomerate ~i gradul de rezistenta la foc al cladirii Sala aqlornerata tip S1 §i grad de rezistenta la foc Sala aqlomerata tip S2 §i grad de rezistenta la foc I . Gabaritele culoarelor de evacuare din interiorul salilor vor corespunde prevederilor art.1. user accesibile de la nivelul salii.1.41. Peretti ~i planseele de separare a spatiilor Tnchise pentru parcarea autovehiculelor fala de cladirile cu sali aglomerate trebuie sa fie CO (CA 1).35. Se pot utiliza ~i zone de plafoane suspendate executate din C1. se prevad dispozitive amplasate judicios. 4. C2 (CA2a. Dispozitivele de evacuare a fumului. scaunele.).44. la partea superioara a salilor aglomerate In care are acces publicul. C2 (CA2a.44.40. de regula. finisajele precum ~i tratamentele termice ~i acustice ale salilor aglomerate. 4 ore pentru pere]i si respectiv 2 ore pentru plansee. bancile si tn general 96 97 . b) foaiere.43. vor fi CO (CA 1). de regula. Nu se admite evacuarea prin scena sau podium a publicului din sala. Elementele 1. sau lncaperi tampon prevazute cu u~i rezistente la foc 45 de minute. Acestea pot comunica cu exteriorul.

determinat prin cal cui . La salite polivalente se recornanda ca scaunele sa fie legate rigid Tntre ele pe siruri si randuri.49 de locuri dintr-un rand nu se lirniteaza in cladiri de rezistenta la foc. nu se iau ln considerare la stabilirea timpului (Iungimii) de evacuare normat.50.45 m. rarnane liberun culoarde minimum 0. Tabel 4.mobilierul.1.1. 4. Tn care se admit maximum 12 scaune mobile. • nu reduc (Tn pozitie ridicata sau coborata) latimea spatiului de circulatie pentru evacuare. 4. In culoarele pachetele de locuri se pot prevede strapontine. daca: dintre • se ridica automat ~i se rnentin Tn aceasta pozitie. scaunele si bancile pot fi nefixate de pardoseala. Tntre pachetele de scaune. se fixeaza de pardoseala . La salile cu locuri pe scaune sau banci. precum ~i expozltii!e ~i saloanele de dans. Spatiul liber de trecere dintre randurile de scaune trebuie sa fie de minimum 0. daca se prevad u~i amplasate in salii. La salile de spectacole.49.1. 98 99 . polivalente ~i altele similare. Traseele prin foaiere ~i holuri ale salii aglomerate. sau prins solidar de celelalte randuri astfel incat sa devina un pachet. Nurnarul gradull sau II de peretii laterali ai patru randuri de 1.1. Timpi de evacuare Timpi de evacuare (Iungime maxima a caii de evacuare) De la usa salii aglomerate in exterior.1. 2. NOTA: Xl In cazurile cand este adrnisa amenajarea salilor in constructii de gradul IV ~i V rezistenta la foc ~i nu au instalatie interioara de stingere. nu se admit trepte In lungul spatiilor libere de trecere dintre randurile de scaune. La salile de Tntruniri cu 0 capacitate de maximum 200 de locuri. 4. lasand libera latirnea culoarului rezultata din calcu I. Amplasarea mobilierului In salile aglomerate se face astfel Incat sa se realizeze culoare de trecere cu latimi corespunzatoare.49. Tncare se recornanda solidarizarea lor pe pachete (fara fixare de pardoseala ). barele de fixare perpendiculare pe randuri ~i aplicate la nivelul pardoselii vor avea cel mult 20 mm grosime.1. de pardoseala ori pereti. 4. 4. iar profilul rotunjit. Fac exceptie lojiile.46. astfel lncat la fiecare capat al unui grup de scaune sa existe cate 0 u~a cu latimea de min. TabeI4. • fiind coborate. sali de concerte.10 m.44 care sa asigure accesul publicului la iesirile din sala.1. conform tabelului 4. cu conditia solidarizarii Tntre ele pe pachete de minimum trei randuri. nurnarul maxim de locuri dintr-un rand se stabileste Tn functie de gradul de rezistenta la foc al cladirii ~i de modul in care se face evacuarea persoanelor din rand.47. auditorii. Pe culoarele de evacuare din sali aglomerate.48. atunci cand nu sunt folosite. evacuarea randurile se asiqura obligatoriu la ambele capete.1. precum ~i la spatiile pentru care sunt admise. In toate situatlile. cand evacuarea se face: in doua directii diferite secunde 88 63 25 88 63 40 25 metri 35 25 10 35 25 16 10 intr-o sinqura directie (coridor infundat) secunde 50 38 25 50 38 30 25 metri 20 15 10 20 15 12 10 Gradul Categode ria rezistensalii aglome113 la foc al rate cladir!i I ~i II III IV~iV I ~i II 8ala 82 III IV V Parra la 0 usa a salii aglomerate secunde 80 60 30 100 80 60 30 metri 32 24 12 40 32 24 12 Sala 81 Nurnarul de locuri dintr-un rAnd de scaune Modul de evacuare al persoanelor aflate pe un rand Pe la un capat Pe la ambele capete Gradul de rezistenta I ~i II III Nurnarul de locuri dintr-un 25 40 14 25 rand 10 20 Xl la foc al cladir!i IV~iV NOTA: 1. Timpul (Iungimea) coridorului infundat se refera la portiuni de trasee prin care se accede la doua cai de evacuare. astfel lncat sa nu fie rasturnate Tn caz de panica. Foaierele ~i holurile vor avea asigurate conditiile de evacuare stabilite pentru sala aqlornerata respective. ta 0 scara sau degajament protejat dupa caz.80 m. Fiecare slr sau rand trebuie fixat solid la cele doua capete.

usor de actionat in condittite aqlornerarii persoanelorln fata lor.62.daca au acces la un singur culoar sau 16 locuri daca au acces la doua culoare de evacuare. Cabina de proiectie pentru pelicula de siquranta ~i anexele sale trebuie sa aiba acces la 0 cale de evacuare.55. trebuie prevazute cu evacuare a acestuia (desfumare).1. 4. U~ile de acces la casele scarilor de evacuare inchise vor fi pline. La amplasarea mobilierului in sali cu locuri la mese.60. 4.4. Indiferent de latimea rampei. Mobilierul interioare va util izatori lor.1. in caz de incendiu.53. La cabinele de proiectie pentru pelicula de nitroceluloza. vor avea pe fiecare latura cel mult Blocuri. trebuie sa asigure trecerea scari ~i a tuturor persoanelor numarului total de fluxuri care yin prin de la parter. 4.57.1.1.1.58. • mese dreptunghiulare. perdelelor. 4.1. de la fiecare nivel. 4.61. • lalimea libera a culoarelor de evacuare trebuie sa asigure trecerea numarului de fluxuri determinat prin calcul. langa un culoar.60 m in fata ustlor si de 1.Iatimea treptelor este de cel putln 25 cm. etc. Proiectia de filme si diapozitive trebuie sa se taca din cabine special amenajate. printr-o cornanda rnanuala usor accesibila : • este executata din materiale CO (CA 1).1. trebuie sa fie de minimum 1. Pe caile de evacuare ale salilor aglomerate nu se admit usifalse sau placari cu oglinzi. latimea necesara pentru evacuarea a 25% din persoanele aflate la nivelul respectiv. 4. se deterrnina dupa nurnarul de fluxuri ce provin din nivelul cel mai populat.1. atunci cand se utilizeaza mai mult de un aparat de prolecjie a filmelor neinflamabile. Latimea ieslrilor (usilor) de evacuare de la nivelul terenului. • la determinarea latimilor libere de trecere se au in vedere ~i dimensiunile scaunelor.56. La capetele acestor mese nu se prevad scaune in culoarele de evacuare. draperiilor. Aceste u~i pot fi cu geam (cu excepjia salilor de teatru). realizata conform prevederilor normativului.54.59. scara rulanta poate fi considerata ca asiqura trecerea unui singurflux de evacuare daca: • poate fi oprita.15 m de marginea mesei. Latirnea scarilor de evacuare in condijiile In care publicul aflat la diferite niveluri. cu excepjia finisajului treptelor precum ~i a balustradelor ~i rotilor de antrenare.1. ln cladirile cu sali aglomerate. realizate conform normativului. chiar atunci cand sunt incombustibile. sub plafoane se vor lua masuri de ecranare a golului scarii rulante ~i protejarea lui cu perdele de apa cu intrarea in functiune automata. amplasate cu latura lunqa perpendiculara pe culoarele de evacuare.45 m. este interzisa. indreptandu-se simultan spre scari. U~ile de pe traseul evacuarii publicului din salile aglomerate trebuie sa se deschida in sensul evacuant la simpla apasare a sistemelor de Inchidere (bara de siquranta) ~i sa nu alba proeminente care ar putea Ingreuna trecerea persoanelor.1. ~i / sau rnanuala. se prevede ~i a doua cale de evacuare. 4. se permit sisteme de zavorare fara Incuiere. care pot intrerupe caile de evacuare ale salilor aglomerate. . distants dintre tocul us!i ~i prima treapta a unei rampe care coboara. poate observa incendiul In acelasi timp. cortinelor. cu conditia asiqurarii caller de evacuare distincte ~i independente prin scari normale.51. • daca numarul de locuri de pe 0 latura este mai mare de trei (lntre un culoar de evacuare ~i perete ) sau de sase (intre doua culoare) se prevad treceri de acces la culoarele de evacuare. care poate fi cornuna cu cele ale publicului. . retrase la 0 distanta de 0. fara a se trece prin sala. La usile exterioare sau care separa alte funcjiuni din cladiri. 4. lndependenta de cele ale publicului. 100 101 . avand 0 lalime libera de cel pUJin 0. Utilizarea 4. 4. circulatiile comune orizontale ~i casele de scari inchise ce nu au goluri prin care in caz de incendiu fumul sa se poata evacua direct in exterior. B locuri se arnplaseaza cu cel putin 0 parte a lor. Pentru impiedicarea patrunderii fumului de la un nivel la altul. precum ~i indiferent de nurnarul aparatelor la proiectia filmelor pe baza de nitroceluloza.1. La fiecare nivel se va indica cea mai apropiata cale de evacuare.52. 4. la care se adauqa pentru fiecare din celelalte niveluri.00 m lateral. inclusiv pe podestele caselor de scari respective. daca sunt prevazute instalatii automate de stingere in clad ire. trebuie sa se asigure culoare de evacuare in caz de incendiu tinand seama ~i de urmatoarele recornandari: • mesele de max.1. care delimiteaza cai de evacuare comune asigura condltii corespunzatoare de evacuare a In cladiri cu aqlomerarl de persoane sau cu sali aglomerate se admit scari rulante. In salile aglomerate.

Portiunile 4.64. vor fi proiectate ~i realizate conform prevederilor prezentului normativ ~i ale reqlernentarilor tehnice specifice.1. Materiale ~i elemente de constructie utilizate in subsoluri vor Tndeplini conditiile de combustibilitate ~i rezlstenta la foc stabilite in normativ. prin modul de dispunere a functiunilor ~i asigurarea rnasurilor de protectie corespunzatoare normativului se va asigura limitarea propaqarii fumului si a focului la nivelurile supraterane ale cladirii.77.67. Tn subsolurile cladirilor civile (publice) supraterane.75.69. asigurat 4.Accesul din cabinele de proiectie si anexele acestora la caile de evacuare ale publicului. asiqurandu-se evitarea izbucnirii unor incendii la acestea.1.70.80 m. iar lncaperile respective vor avea stabilite ~i precizate riscurile de incendiu specifice.1. Casele 4. Tnfata iesirilor din cladiri sau sah aglomeratetrebuie un spatiu liber pentru persoanele ce se evacueaza. vor respecta conditiile de Tncadrare ln gradul de rezistenta la foc al cladiril supraterane. conform prevederilor prezentului normativ. subterane (subsolurile) ale cladirilor civile (publice) supraterane. este admis numai prin 'inca peri tampon. sau cu 0 scara metalica verticala avand latimea de minimum 0. 102 103 . Scarile de evacuare a persoanelor din salile aglomerate pot avea rampe directe spre subsol.1. 4. 4. Planurile lnclinate acoperite sunt admise ca iesiri de evacuare daca Indeplinesc conditiile specifice acestora.1. Finisajele. iar rampele si podestele se recornanda de minimum 1. 4.vorfi separate de restul cladirii prin elemente CO (CA 1) rezistente la foc conform prevederilor normativului. iar golurile de acces protejate corespunzator cerinjelor specifice cladirii supraterane. fiind astfel alcatuite ~i realizate lncat sa nu constituie cai de propagare uscara a fumului ~i focului. tratamentele prevederile specifice stabilite tehnice specifice. lncaperile din subsol cu rise mare de incendiu vorfi separate de restul cladirii prin pereti ~i plansee CO (CA 1). A doua cale de evacuare a cabinelor de proiectie poate fi 0 scara spirala ori cu trepte balansate.76. De asemenea. iar cele comasate 'in cladiri civile supraterane (subsoluri ale acestora). 4.68. trebuie amplasate 'in afara gabaritului liber necesar pentru evacuarea publicului din cladiri si a caller de acces a autospecialelor pompierilorla fatadele cladirii si la sursele de alimentare cu apa. Curtile interioare ~i spatiile dintre cladirite cu sali aglomerate pot fi luate In considerare pentru evacuarea persoanelor In caz de incendiu.1.1. iar acestea sunt separate corespunzator fata de alte functiuni dispuse 'in subsol. Cladirile civile (publice) subterane pot fi amplasate independent functional de alte cladiri civile sau alipite ori comasate unor cladiri (publice) supraterane. daca au latirnea suficienta pentru trecerea numarului de fluxuri rezultat din calcul.60 m latime ~i sa fie acoperite.1. nu sunt admise lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate sub 55°C ln alte locuri decat in cele special amenajate ~i marcate.63. dar nu mai putin de 10. cladirilor civile (publice).1.72. 4. cu rezistenta la foc stabilita de normativ. atunci cane asiqura accesulla spatll destinate publicului. term ice ~i acustice vor respecta In normativ ~i In reqlementarile 4.NP 25). iar golurile de circulatie functionala din acestea. cu substante sau prod use explozive. Scarile exterioare folosite pentru evacuarea salilor aglomerate trebui sa aibe 0 'inclinare de maximum 1:2.1. Incaperile ~i spatiile tehnice dispuse In subsolurile 4. in cantitatile ~i conditiile stabilite. Cladiri subterane 4.66.00 m.inclusiv Incaperile pentru masinile aferente acestora dispuse ln subsol. Platformele exterioare pentru parcarea autovehiculelor situate 'in vecinatatea cladirilor cu sali aglomerate. Cladirile civile (publice) subterane independente se proiecteaza ~i reallzeaza conform normativului specific (Normativ de proiectare a construcjiilor publice subterane .1. ~i propagarea fumului si a focului la cladirea supraterana ~i la vecinatati. de scari ~i puturile pentru ascensoare sau alte sisteme de transport pe verticala . 4. ori gaze lichefiate.65.73. conform prevederilor normativului. Cladiri cu sali aglomerate vor fi usor accesibile din drumuri publice. 4. 4. protejate corespunzator.71.1.1.1. asiqurandu-se conditii de destasurare corespunzatoare a operatiunilor de stingere ~i salvare a persoanelor ln caz de incendiu. 4. In subsolurile cladirilor civile (publice) supraterane nu este adrnisa dispunerea unor spatii sau Incaperi cu pericol de explozie.1.74.

Scarile de evacuare a utilizatorilor spatiilor subterane (subsoluri) In afara de cazurile ad mise de normativ vor fi Tnchise In case de scari ~i vor ave a separate rampele subterane de rampele scarilor supraterane. astfel tncat In caz de incendiu utilizatorii sa poata ajunge In exterior. vor avea asigurate cai de evacuare conform prevederilor normativului aplicabile cladirii supraterane.1.79. Pereti despartitori intre qruparile de boxe qospodaresti mention ate la pct. Co nd'I'I' pentru e Iementele de constructie ltl Denumire element Conditii mini me CO (CA1) 1 ora Observatii In cladiri de gradul IV pot fi C2 (CA2b). Se pot asigura numai leqaturi functionale lntre rampele subterane ~i cele supraterane prin goluri de circulatie alcatuite ~i protejate conform prevederilor normativului.1.2.1.1. conform prevederilor prezentului normativ. Pentru asigurarea conditillor core spunzato are de interventie ~i salvare In caz de incendiu.1. 4. ventilare-conditionare.1. Independente sau comasate ori grupate In limitele compartimentelor de incendiu admise pentru cladiri civile se arnplaseaza la distante de siquranja. 300 m. fluxurilor de evacuare si timpii de evacuare (Iungimile maxi me ale caller de evacuare) ce trebuie asiqurati.86. 4. Subsolurile cladirilor civile (publice) supraterane.85. (publice) supraterane. Evacuarea 1 Pereti despartitori intre cladiri. pe niveluri ale subsolului. corespunzator prevederilor reqlernentarilor tehnice de specialitate (sanitare. electrice.83. se proiecteaza ~i executa as!fel rncat sa evite producerea ~i propagarea incendiilor. Capacitatile Cladirile de locuit se realizeaza din materiale ~i elemente de cons~r. protejate ~i marcate. vorfi alcatuite ~i dimensionate astfel tncat sa tndeplineasca conditiile necesare asiqurarii evacuarii In caz de incendiu.1.3.2.2.2. precum ~i intre acestea ~i spatiile tehnice ale cladirii 4.87. 104 105 . lnstalatiile utilitare aferente spatiilor ~i Incaperilor din subsol~rile cla~iril. fumului (desfumarea) din Incaperile ~i spatlile subterane se asiqura In cazurile ~i conditlile precizate ln normativ. 2 CO (CA1) 15 minute - 3 C4 (CA2d) - 4. 4.5.PERFORMANTE ALE UNOR FUNCTIUNI (DESTINATII> Cladiri de locuit ~. ~i 3. se realizeaza conform prevederilor normativului ~i reglementarilor tehnice de specialitate avand In vedere ansamblul cladlrii supraterane.2. 4. Echiparea ~i dotarea spatiilor din subsolul cladirilor supraterane cu mijloace ~i instalatll de semnalizare ~i stingere a incendiilor. In timp cat mai scurt ~i In condijii de siquranta. termice. Traseele caller de evacuare din spatiile publice subterane (subsoluri) trebuie astfel stabilite lncat printr-o distributie judicioasa a acestora ~i dimensionare sa se asigure recuncasterea cu u~urin\a a directiei spre exterior. individuale (familiale) sau colective. 4. vor fi de compartimentul de incendiu suprateran al 4 CO (CA1) 1 ora U~ile spre coridoare vor fi rezistente la foc minimum 15 min.81. tipul acesteia ~i destinatie. Calle prevazute pentru circulatia functionala In subsolurile ciadirilorcivile (publice) supraterane. conform prevederilorart. sunt cei precizati In normativ In functie de gradul de rezistenta la foc al cladlr!i supraterane. 4. Cladirile de locuit.3.1. sau se compartimenteaza corespunzator prevederilor normativului.82. 4.?r c!vile. Nr. precum ~i circulajia lesnicioasa a utilizatorilor. fala de celelalte inca peri ale apartamentului in cladiri de [qradul l . nurnarul de niveluri ~i aria compartimentului de incendiu.uctie care asiqura Tndeplinirea prevederilor generale ~i specifice ale normativului ~i conditiile de corelatie lntre gradul de rezistenta la foc.1. Debitele instalatlilor egal determinate cladirii respective. de stingere cu care se echipeaza.84.1.2. tronsoane ~i apartamente Pereti despartitori intre bai ~i bucatarii. la nivelul terenului.4. TabeI4. in cadrul unor oruoari de max.crt.1. se prevad accese din exterior ~i circulatii interioare corespunzator alcatuite. iar in cele de gradul V pot fi C3 (CA2c). 4. etc.2. independent de evacuarea fumului (desfumarea) nivelurilorsupraterane ale cladirii.4. 4.78.80.). 3. Pereti despartitori intre boxele qospodaresti sau de depozitare din subsol sau demisol.II.

.2. C1 (CA2a)-30 min. Scarile de evacuare a persoanelor de la etajul §i eventual mansarda locuintelor individuale precum §i din cadrul apartamentelor duplex sau triplex (indiferent de tipul cladir!i de locuit). Conditiile de combustibilitate §i de rezistenta la foc admise pentru peretii care delirniteaza caile de evacuare din cladirile de locuit.2. Usile apartamentelor spre casele de scari vor fi de tipul prevazut In normativ.9. sunt precizate ln tabelul 4.. corespunzatoare qraduluide rezistenta la foc asigurat. 4. cu rezistenta la foc de cel putin 1 ora. precum §i spatii tehnice. pot fi realizate din materiale clasa C4 (CA2d) §i neinchise in case de scari proprii.2. spalatorii §i calcatorii comune. C2 (CA2b)-1S min.2.2.2. (daca nu sunt cladiri Tnalte sau foarte Tnalte). trebuie sa fie CO (CA 1) rezistente la foc cel putin 1 ora. al normativului.rnasurata conform prevederilor art. 4. Scarile de evacuare a nivelurilor supraterane pot fi continuate In subsolul cladirilor de locuit In conditiile stabilite In art. iar pentru elementele nenominalizate se vor respecta conditille stabilite In art.11.d). Blocurile de locuit care se incadreaza in categoria cladirilor lnalte. Cladirile de locuit colective sunt considerate cladiri Inalte. Cladirile lnalte de locuit. perejii §i planseele de separare a apartamentelor de locuit fata de spatule invecinate §i caile comune de circulatie. iar golurile de comunicare functionala a apartamentelor cu circulatiile comune orizontale se protejeaza cu usi rezistente la foe §i etanse la fum minimum 30 minute In pozitie lnchisa. (indiferent de supratata ferestrelor) .2. daca au peste P+11 niveluri supraterane.3. 4. CO (CA1)-30 min. cu lrialtirnea peste 50 m . Peretii de separare a cailor de evacuare Nivele de comportare la foc admise I Irezistenta Grad de la foc I II III IV V Pereti la coridoare Peref la holuri Pereti la case de scari CO (CA1)-2%ore CO (CA 1)-2%ore CO (CA 1)-2ore C1-C2(CA2ab)-1Smin.4.5.2. C3 (CA2c) C4 (CA2d) C3 (CA2c) C4 (CA2d) 4. in cladirile de locuit individuale (familiale) realizate din materiale combustibile (In condltiile admise de normativ).2.9.2..6.14.10. se po ate face spre interior.24.5.2.3.2. fara a fi obligatorie prevederea dispozitivelor de autofnchidere la cladirile de locuit care nu se incadreaza In categoria cladirilor lnalte sau foarte Tnalte.5.c. In subsolul sau demisolul cladirilor de locuit se pot realiza boxe qospodaresti. C1 (CA2a)-30 min. stabilite In art. se realizeaza din materia Ie §i elemente de constructie corespunzatoare conditiilor de corelatie tntre gradul de rezistenta la foc.10. 4. pot fi realizate din materiale §i elemente de constructie C1 la C4 (CA2a. 4. Tabel 4. Garajele auto alipite sau Tnglobate cladirilor de locuit individuale se separa de acestea prin elemente despartitoare CO (CA 1). In conditiile Indeplinirii corelatiei stabilita In art. 4. scarile secundare ale cladirilor de locuit. Cladirlle individuale (familiale) parter sau parter-eta] si eventual mansards.8.2.2.2. 106 107 . Blocurile de locuinte colective cu apartamente §i/sau garsoniere.2. se recornanda utilizarea finisajelor din materiale CO (CA 1) In bucatarii §i alte spatii cu foc deschis. in cladirile foarte lnalte.13. Sunt exceptate de la prevederile art.2. Deschiderea usilor de la intrarea In cladirile de locuit care nu sunt Tnalte sau foarte Tnalte. sau foarte inalte vor respecta prevederile specifice acestora.3. cu conditia utilizarii acestora numai pentru materialele !?i substantele admise (fara rise mare de incendiu) !?ia asiqurarii rnasurilor de protectie corespunzatoare.2. CO (CA1)-30 min. 4.7.10. Deasupra nivelului lirnita este admis un singur nivel care ocupa maximum 50% din aria construita a cladirii §i cuprinde numai inca peri pentru masini ale ascensoarelor. C2 (CA2b)-15 min. fiind prevazute cu dispozitive de autoTnchidere.3. C1-C2(CA2ab)-1Smin. ale carer goluri de acces sunt separate cu usl pline normale de subsolurile Tncare se qasesc numai Incaperi pentru anexe qospodarestl. 4.2. numarul de niveluri §i aria compartimentului de incendiu.12. se incadreaza in categoria cladirilor foarte inalte.6.2. 4.2.5. Elementele de constructie ale cladirilor de locuit grupate sau comasate In cadrul unui compartiment de incendiu vor Indeplini conditiile stabilite In tabeluI4..1.b. 4.6. 1.4.26.

a. este precizata in tabeluI4. avand in vedere conditlile specifice. Se recornanda 4.bancare.18. Tntoate cazurile.). este de 90 persoane. peretii care separa caile comune de circulatie §i evacuare a persoanelor fata de restul constructiei.24. Timpul de evacuare. s. cladirile se alcatuiesc astfel tncat sa asigure indeplinirea 4. respectiv lungimea maxima adrnisa a traseului de parcurs pe caile de evacuare in cladiri de locuit. Cladirile administrative (sedii pentru adrninistratiile centrale §i locale. 4. nivelurile subterane (subsoluri. §i 3. PereV de separare a cailor de evacuare 2. crt.22. precum §i balansarea treptelor la prima rarnpa a scarilor (Ia nivelul terenului). corner].2. Cladlr: de locuit Observatii 4. 1. Searl cu trepte balansate sunt admise pentru evacuarea persoanelor din cladiri de locuit atunci cane este necesara asigurarea unui singur flux de evacuare conform normativului.16. (nurnarul de 4. aria compartimentului de incendiu si nurnarul de niveluri.15.2. prefecturi.4. care nu se incadreaza in categoria cladirilor lnalte sau foarte lnalte.2. Cladiri administrative Grad de rezistenta la foe I II III IV V Nivelele de comportare la foc admise pentru pereti: la coridoare la holuri la case de scari inchise CO (CA 1)-2Yz CO (CA 1)-2Yz CO (CA 1)-2Yz C1 (CA2a)-30 C2 (CA2b)-15 ore ore ore min min 4. iluminatului natural direct al 4. In functie CO (CA1)-1 ora CO (CA 1J-1 ora CO (CA 1)-45 min CO (CA1)-1 ora CO (CA 1)-30 min CO (CA 1)-45 min C1 (CA2a)-30 min C1 (CA2a)-30 min C2 (CA2b)-15 min C2 (CA2b)-15 min 108 109 .5.23.19. vor fi separate de restul constructiel prin plansee CO (CA 1) cu rezistenta la foc de minimum 2 ore (inclusiv elementele de sustinere ale acestora). Scarile monumentale pot fi deschise pe toata lnaltirnea cladirii administrative daca se asiqura rnasuri de limitare a propaqarii focului §i a fumului si se prevad scan inchise corespunzatoare asiqurarii evacuarii. administrative de destinajie §i tip de constructie. 20 (35) 5 (38) 10 (15) Tn functie de gradul de rezistenta la foc al cladirii (care nu este lnalta sau foarte lnalta). TImpi de evacuare Timpul de evacuare (IungiGradu me maxima de evacuare) de Intr-o sinqura In doua rezisdirectie directii tenta (COridOh diferite infundat la foc secun de Cladiri cu I si II 125 apartamente III ~i IV 63 sau qarsomeV 30 e.2.2. conform prevederilor art. Capacitatea de evacuare (c) a unui flux persoane) la cladir: de locuit.2. vor indeplini §i conditiile de comportare la foc din tabeluI4.2.2.2. financiar .2.20. 4.3.2. se proiecteaza §i realizeaza conform prevederilor normativului.2. birouri.17. In cazul Inqlobar!i TabeI4. conditiilor de corelatie dintre gradul de rezistenta la foc. invajamant. turism.2.24.16.care nu sunt inalte sau foarte Tnalte I 50 Cladiri inalte (88) ~i foarte Tnalte metri 50 25 12 secun de 63 30 20 metri 25 12 8 Distantele Tn interiorul apartamentelor de locuit nu se lirmteaza Valoarea din paranteze se retera la cladiri cu inaltimec mai mica de 50 rnetri unor spatii/lncaperi administrative In cladiri publice/civile cu alte functiuni (de locuit. daca in normativ nu sunt prevazute conditii mai severe. asigurarea caselor de scari de evacuare. 4.2.24. prirnarii. demisoluri) Nr.2.4.) se respects prevederile generale de siquranja la foc §i dispozitiile specifice. sindicate. Tabel 4.21.16. etc.2.

scarue deschise constituie 0 sinqura cale de evaeuare a persoanelor. cu conditia asiquran! ~i a unei scari de evacuare Inchise. se vor respecta masurtls specifice acestora.2. ar~a compartimentului de ineendiu.. Depozitele TabeI4. 4. Spatule comerciale subterane.2. Cladirile pentru corner] (centre comerciale. supermagazine.32. aferente spatiilor comerciale. Go!urile de circulatie functionala din aceste elemente despartitoare se protejeaza cu u§i rezistente la foc minimum 45 de minute. In functis de gradul de rezlstanta la foe al cladirilor pentru corner].35. respectiv lungimile maxi me admise la cane de evacuare ale cladirllor administrative (cu excepjia saliior aglomerate l?i cladirilor tnalte ~i foarte tabeluI4.33. 3:24 . 4. vorrespecta conditiile de la 2.37. pentru comer]. 2. scan fnchise) vorindeplini conditiile din tabeluI4.2. Rampele ~i podestele scarilor sau ale planurilor Inclinate. se compartimenteaza cu elemente rezistente la foc fata de restul constructial. Timpii de evacuare. Capacitatea de evacuare (C) a unui flux (F) de evacuare. vor fl proiectate si realizate conform reqlernentarilor tehnice specifice.28. limpi de evacuare Timp de evacuare (Iungimea maxima a caii de evacuare). De regula.29.4. pentru corner].27. voravea asiqurata evacuarea fumului (desfurnarea) conform prevederilor normativului.34. se compartimenteaza fata de restul constructie! (cu alta destinajla) cu elemente de constructie verticale §i orizontale CO (CA 1) avand rezistanta la foe corespunzatoare densitatil sarcinii termice..2. inclusiv a caller de evacuate Inchise aferente acestora.2. atunci cand evacuarea se face: Gradul de rezistenta la foe in doua directii diferite secunde metri lntr-o sinqura directie (condor infundat) secunde metri I I 4. holuri.2. 110 111 . Indiferent de nurnarul lor. nurnarul de nive~~ri ~i.re vanzare. spatiile comerciale subterane inchise cu aria mai marede 300 rn". magazine. prestari servicii.'. se vor respecta prevederile generale ale norrnativului §i dispozijiile specifice. aferente cladirilor sau spajlilor comerciale lnqlobate in construotu cu alte destina]u.2.?~. allrnentajie publica.§I I~rln cazul Inqlobani unor spatli sau tncaperl comerciale In cladlri civile (publice) eu alte functluni.3. dar nu vor avea aria mai mare de 10% din cea a spatiutui de vanzare de pe nivel.31. prevazuto cu dispozitive de autofnchidere sau inchidere automata Tncazde incendiu. vor respecta ~i prevederile specifice.2. inalte) sunt precizate in 4.4. peretii caitor de evacuare ale persoanelor (coridoare.2.2.2. piete inchise.nzare accesibile publicului. Atunei cand sunt sali aglomerate sau se afla in cladiri Ynalte ori foarte lnalte sau sunt subterane.' 4.33.2.2. Depoz~tele de mana pentru maximum 20% din produsele expuse sp. 4. prin peref CO (CA 1) reztstentt la foc rrnrumum 2 are ~i planses CO (CA 1) rezistente lafocminimum 11f2ore. dispuse in cladiri pr~prii sau in subsolurile constructillor supraterane cu alte funcjiuni. corespunzator densitatii sarcinii termice.2. prevazute la art. ~i 2. independente sau Tnglobate in cladiri cu alte destinatii. este de maximum 80 persoane.36.2.32. Depozitele principale pentru prod use combustibile Cladiri pentru corner] 4. de nivel ale magazinelor comerciale vor f separate?e sp~tiile de ~a.2. 4. I ~i II III IV V 113 75 40 25 45 30 16 10 58 40 25 15 23 16 _J 10 6 I I I 4. 4. service auto ~i altele similare). conform art. La constructllla 4.2.30. cu exceptia salilor aglomerate ~i a cladirilor tnalte si foarte Inalte la care se respecta rnasurile specifice. Tnafara rnasurilor comune prevazute.3. Depozitele de nivel ale magazinelor comereiale inglobate In constructu cu alte destinatii. Cladirile j. vor lndeplinl conditiile de corelatie dintre gradul de rezistenta la foe. 4. . pot fi separate prrn rnobiliar de spatule accesibile publicului. §i potrivit prevederilor normativului.37.27.27. se admit scari interioare deschise intre maximum trei niveluri succesive.25.26.

3. iar scari deschise se admit doar lntre doua niveluri succesive. este de max. 70 persoane cu exceptia salilor aglomerate. Gapacitatea de evacuare (G) a unui flux (F) de evacuare. Cladirile pentru sanatate (spitale. la parter.33.15 min Tnclinate vor 4.2. Cladiri pentru sanatate 4. case de copii.2. dispensare. 2. iar comunicarea lntre acestea este adrnisa numai pnn Incaperi tampon.42. indiferentde nivel. precum ~i magazinele special realizate pentru comercializarea unor produse periculoase. 4. vor fi independente de cele ale nivelelor supr~t:rane c~ al~a destinatie.49. la subsolurile si etajele 1 ~i 2 (fata de teren). atunci cand evacuarea se face: Gradul de rezistenta la foc in doua direclii diferite secunde I ~i II III IV V 105 53 38 25 metri 42 21 15 10 intr-o sinqura directie (coridor infundat) secunde 53 38 25 15 metri 21 15 10 6 4.2.2.47.38. b) Pentru centre comerciale (cu arie desfasurata de minimum 500 m') se considera o persoana la 5 m'. suntconsiderate cu risc mijlociu de incendiu. d: regula. 4. conform prevederilor art. respectiv lungimile maxim~ adm~s~ ~Ie callor de evacuare (cu exceptia salilor aglomerate !?I a cladirilor lnalte §i foarte Tnalte) sunt precizate In tabelul4. Timpii de evacuare.41.. !?i 3. arie construita ~i nurnar de niveluri. Grad de rezistenta Pere~ de separare a cailor de evacuare Nivelele de comportare la foc admise pentru pereti: la coridoare CO(CA1)-1v'ore CO(CA1)-1 ora CO(CA1)-45 min C1 (CA2a)-30 min C2 (CA2b)-15 min la case de scan inchise la holuri CO(CA1)-2V. Spatiile comerciale care se lncadreaza in categoria aglomerate.2. • 5 m'.. precum ~i cele din reqlernentarile specifice. ln conditille normativului. 4. pentru salilor Tabel 4. 112 113 . la celelalte niveluri ale subsolului ~i etajelor.40. 4. aziluri batrani.2.!?i 2. 4.2.).48. se recornanda sa fie iluminate natural.2. Gaile de evacuare ale spatiilor comerciale subterane.37.TabeI4.3. In cladirile pentru sanatate in care sunt spitalizate persoane care nu se pot deplasa singure. In spatiile comerciale nu sunt admise produse explozive sau cu ardere violenta (munitie.39. artificii. • 2 m'.45. gaze lichefiate ~i lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub 28°G.2.43. de regula. vor respecta si conditiile specifice acestora.40. 4.44. policlinici. reprezinta cel putin 2/3 din aria magazinului (centrului comercial). ore CO lCA 1)-1V. etc.2. ore coleA 1)-1v'ore CO(CA1)-2V.2.2. etc.2.3.ore co (CA1)-2V. Pentru estimarea numarului de persoane ce au acces In spatille destinate publicului ~i care. Fac exceptie produsele cosmetice si farmaceutice ambalate in flacoane. ore CO(CA1)-45 min C1 (CA2a)-45 min C1 ICA2a)-30 min C2 (CA2b)-30 min C2 ICA2b). de de la foc I II III IV V 4.4. vor Tndeplini conditlile comune prevazute in normativ. Spatiile comerciale sunt considerate cu rise mare incendiu. iar atunci cand sunt prevazute cu instalatli automate stingere cu apa. Cladirile pentru sanatate vor indeplini conditiile de corelare intre gradul de rezistenta la foe.32. recornandandu-se utilizarea elementelor de constructii rezistente la foe.2. se interzic scari cu rampe curbe sau cu trepte balansate.). Scarile interioare de evacuare ale constructiilor corner]. 4.46.2.2 . 4.2. Timpi de evacuare Timp de evacuare (Iungimea maxima a caii de evacuare). se vor lua in consideratie urrnatoarele densitati: a) Pentru magazine se considera 0 persoana pe: • 1 m".5.40. Rampele si podestele scarilor sau planurilor respecta conditiile de la art.

minimum 2. limpi de evacuare Timp de evaeuare (Iungimea maxima a cailor de evacuare).2.2. Cladiri pentru cultura 4. (daca nu sunt cladiri inalte sau foarte inalte).2.. ' 6 114 115 . pompierilor vor avea cel putin 4. gabaritele mini me libere ale cailor de evacuare vorf urmatoarele: a) La~imi de trecere pentru} fluxuri: . atunci cand evacuarea se face: Gradul de rezistenta la foc in doua directii diferite seeunde I ~i II III IV V Numai cladiri parter 95 45 30 20 metri 38 18 12 8 intr-o singura directie (coridor infundat) secunde 45 30 20 15 metri 18 12 8 4. capacitatea transportabili cu targa sau de evacuare (C) a unui flux.56.58: Pentru carte de evacuare a bolnavilor ccndltiile generale. 4. Alcatuirea l?irealizarea rampelor ~i podestelor scarilor sau a 4. biblioteci.5~. se asigura tinand seama ~i de necesitatea transportaru bolnavilor cu targa sau caruclorul. in functie de numarul de niveluri ale constructlei ~i de numarul de bolnavi transportabili cu targa sau caructcrut de la nivelul cel mai aglomerat. Timpii de evacuare. tabeI4.2.2.clorul. 4. detrecere pe caile de evacuare nu vorfi mai mici de 2.2. sali polivalente.3. muzee.2.33. de care se pot deplasa dar se interzic scarile cu 4:2.61. sal~.2. b) inaltimile m.3. In cladirile pentru sanatate etajate. ~i 2.52. Casele de scari ale cladirilor pentru sanatate vor fi. 4:2. in situatiile in care evacuarea persoanelor din ~18d~re se poate efectua numai cu tnsojltorl (cu targa sa~ cu wcaruclorul).59. cluburi.54. TabeI4..2. la primele niveluri supraterane. smqun.20~. se considera maximum 50 persoane. minimum 2. 4. • lifturi ~i paliere in tata lifturilor de persoane pentru bolnavt transpcrta]l cu targa.S2. vorfi amplasate in puturl propru.60.4. centre l?i complexe culturale. cu pereti din rnateriale CO (CA 1). Comportarea la foc a perejilor de pe caile de evacuare va respecta condltiile din tabeluI4.32. cinematografe. rezlsten]l la foc minimum 2 ore.60 m. Pereti de separare a ciilar de evacuare Nivele de comportare la foc ad mise pentru perep: la coridoare CO (CA1)-1 ~ ore CO (CA1)-1~ore CO (CA 1)-45 min Cf(CA2a)-30 min C2-(CA2b)-15 min la holuri CO (CA1)-1~ CO (CA1)-1~ CO (CA 1)-45 C1 (CA2a)-30 C2 (CA2b)-15 ore ore min min min la ease de scan CO (CA 1)-2~ CO (CA 1)-2~ CO (CA 1)-2~ C1 (CA2a)-1 - inchise ore ore ore ora 4. care nu sunt inalte sau foa~t~ inalte. planurilorinclinate vorrespecta conditiile de la art. .IInC?hnate.Pentru ev~cua~ea bolnavilor caru. asigurate conditli de acces ale autospecialelor la doua tatade.' .53. teatre.. cont.2.10 Tabe14254 Grad de rezistenta la foe I II III IV V .2. Cladirile pentru sanatate cu locuri de spitalizare.51.53. pe cat posibil. 4.).53. iluminate natural. lncat sa poata fi utilizate ~i pentru evacuarea bolnavilor in caz de incendiu.55. se recomanda ca ascensoarele pentru ace~ti~ swa fie astfel alcatulte constructiv ~i alimentate cu anerqre electrtca. respectiv lungimile maxime ale caller de evacuare in cladlrile pentru sanatate. . etc.2.4. Ascensoarele utilizate ~i pentru evacuarea persoanelor in caz d~ incendiu ~~entiona~e la art. Cladirile pentru cultura (expozltli. se respects trepte balansate.50.50 m. se recornanda d~spu~erea inc~perilor pentru bolnavi transportabili cu targa sau caruclorul. • podestel palierede scarasau planurllnchnate. ~1~lmum 2.) in atara de rnasurile comune stabilite in normativ vor respecta l?ipe cele specifice.2.54.2. • coridoare ~i rampe de SC~rI sau plan~':.2.

II sau III de rezlstenta la foc. Cladirlle pentru cultura vor Indeplinl conditlile de corelare intre gradul de rezistenta la foc. 4. 4. va respecta conditiile din tabeluI4.68.. TabeI4. Golurile se protejeaza cu ul?i rezistente la foe minimum 1 ora l?i 30 minute. etc.73. etc. loji.62.65. prevazute cu dispozitive de autoinchidere.66.4.2. etc. conform prevederilor normativului.2. Incaperile pentru artistl pot avea u§i de comunicare directa cu sala sau scena. 45 minute. si atelierele anexe eu rise mare de mcendiu fala de restul constructiei trebuie sa fie CO (CA 1). ~i nivelele de perforrnanta se retera la ctadirl pentru cultura care nu sunt inalte ~i foarte inalte ~i nu se Incadreaza in categoria salilor aglomerate. comportarea la foc a peretilor de pe caile de evacuare.2.64. regie. 4. In salile prevazute cu cortina de siquranta. Calle de evacuare ale constructlllor vor respecta prevederile ~i nivelele de pertorrnanta corespunzatoare gradului de rezistenja la foc asigurat ~i destinajii. prin ziduri CO (CA 1) rezistente la foc minimum 3 ore ~i plansee 1 ora ~i 30 minute. echipate eu dispozitive de autoinchidere.65. La salile prevazute cu cortine de slquranta. ore CO (CA 1)-2Y:.71.2. Condijiile 4. Pentru cladirile care nu sunt inalte. Soatiile accesibile publicuiui din constructiile pentru cultura vor fi separate de incaperile anexe ~i tehnice prin pere]i §i plansee CO (CA 1).2.2. Daca scenele au 0 suprafata de max. Cladirile pentru cultura care sunt inalte.2.) inclusiv spre caile de circulatle aferente.2. corespunzator prevederilor specifice. Peretii care separa depozitele cu materiale combustibile 116 117 . In peretil antifoc ce separa sectorul salii aglomerate 4.69.72. depozite. ateliere. vor indeplini nivelele de perforrnanta specifice acestora. cu rezistenta la foc de cel putin 1 ora ~i 30 minute. ore C1 (CA2a)-1 ora C2 (CA2b)-30 min. 4. trebuie sa fie CO (CA 1) !. ore COlCA 11-45 min C11CA2a\-30 min C21CA2b}15 min la case de scari inchise CO (CA 1)-2Y:.2. protejate cu Incaperi tampon avand usi rezistente la foc 45 de minute. Se recornanda ca prin alcatuirea cladirilor pentru cultura sa se asigure gradele I. cabine. ore CO (CA 1)-2Y:. astfel tncat sa nu conduca direct din scena sau din anexele acesteia in sala aqlornerata sau caile de evacuare ale publicului iar golurile trebuie protejate prin usi rezistente la foc de 1 ora ~i 30 minute. in afara golului portal se admite practicarea a cate doua goluri de circulatie (cate unul de fiecare parte a scenei). scena ~i anexele sale (buzunare.70. Pere~ de separare a cailor de evacuare Grad de rezistenta la foc I II III IV V Nivelele de comportare la foc admise pentru pere]i: la coridoare CO (CA1)-1Y:. in cazuri de stricta necesitate. iar atunci cand cuprind sali aglomerate ~i a celor specifice acestora. conform prevederilor normativului. 4. Fata de alte spajli accesibile publicului. de scena amenajata.65. se face prin lncapert tampon cu pereti §i plansee cu rezistenta la foc de 2 ore. care cornunlca llber cu sala. aceste goluri se arnplaseaza in afara portiunii de perete din dreptul sa Iii . prin pere]i antifoc ~i cortine de siquranta. ore CO (CA 1)-1 Y:. cu rezistenta la foc de minimum 4 ore si fara alte goluri decat cele strict necesare circulatiei.2.2. ore CO LCA1)-1Y:. 4. in functie de importanta ~i valorile de patrimoniu adapostite. separarea se face 4.2. la fiecare nivel al cladlnl. 4. Golurile dintre casa scenei si anexele sale (ateliere. 4.) se separa de sala aqlornerata. foarte inalte sau cu sali aglomerate. leqatura dintre scena ~i tncaperue pentru reflectoare. birouri. Planseele cabinelor pentru artistl l?i ale depozitelor de materiale combustibile amplasate sub scena.'I rezistente ia foc eel putin 1 ora !?i 30 minute pentru cabine l?i 3 ore pentru depozite. rezistente la foc conform normativului. echipate cu dispozitive de autoinehidere sau inchidere automata in caz de incendiu.63. foarte inalte sau cuprind sali aglomerate. Peretil §i planseele care separa scena §i buzunarele scenei de anexele ei trebuie sa fie CO (CA 1). precum ~i nurnarul de persoane.ore CO (CA 1)-45 min C1 (CA2al~30 min C2 (CA2b)-15 min la holuri C01CA1}1Y:. aria construita ~i numarul de niveluri. 50 m". se protejeaza prin usi sau aite elements de protectie.2.67. 1 ora ~i 30 minute. avand usi rezistente la foe de min.2. eu rezistenta la foe de min. Tn salile de teatru care au mai mult de 600 locuri §i scena arnenajata.

80. C2 (CA2a ori CA2b). iarvizetele nu trebuie sa fie protejate cu obloane metalice decat daca depasesc suprafata de 0. Gratarele pot fi realizate din materiale CO (CA1) sau C1. echipate cu dispozitive de autoTnchidere. buzunarele scenelor cu 0 arie mai mare de 100 m2l?i fosele pentru orchestra cu peste 50 persoane se prevad obligatoriu cu ooua ieslrl de evacuare.84.2. trebuie sa fie CO (CA 1) cu rezlstenta la focde min.85.2. va avea 0 buna vizibilitate In scena l?i accese usoare l?i sigure in caz de incendiu la tncaperue unde sunt necesare manevre sau Interventii in asemenea sltuatll. • . scenei l?i 4. la nivelul podiumului de joe. Comunicarea cabinei de proiectie pentru pelicule de siquranta §i a anexelor sale cu caile de evacuare ale publicului se face numai prin lncaperi tampon. .2.2. Daca prin proiectia peliculelor de siquranja se folosesc becuri incandescente sau becuri cu descarcari In gaze. 4. .2. l?i la subsolul acesteia. in cel mult 40 de secunde. trebuie sa alba traseul separat de scena. conform normei tehnice.. cele ale tncapertlor de servire a publicului. 4. 4. ale depozitelor §i anexelor sale. trebuie sa poata fi coborata. sa actloneze aprinderea automata a luminii din sala.87. Cel putin una din caile de evacuare din buzunarele depozite.16 rn". 4. 4.76. prin cornanda de la distanja l?imanual. 2 are. 4.77.74. incaperu pentru aparatajul electric l?i cele ale tncaperii tampon prin care comunica cu restul cladirii. Planseele care separa scena sau buzunarele scenei de alte Incaperi situate deasupra lor. Usile de acces vor fi rezistente la foc minimum 45 de minute l?i echipate cu dispozitive de autoinchidere. 4.75. Acoperisul casei scenei l?i structurile de rezistenta a pasarelelor §i gratarelor scenei se executa din materiale CO (CA 1). Pentru interventia in caz de incendiu la partile superioare ale scenei. a 118 119 . Scenele cu suprafata mai mare de 150 m2l?i buzunarele cu inaltimea mai mare de 10m vor avea asiqurata evacuarea fumului in caz de incendiu (desfumare) prin dispozitive cu suprafata libera total de minimum 5% din aria pardoselii.2. Golurile de acces la pasarele se protejeaza cu u§i rezistente la foc 1 ora l?i30 minute. sau sistem mecanic corespunzator alcatuit l?idimensionat.2. Uslle cabinei de protectie. Peretll §i planseele cabinei de prolectie cu mai mult de un aparat de proiectie a filmelor. se face numai prin lncaperi tampon. trebuie sa fie distincte de cele ale salii. iar sub scena nu se vor amplasa depozite de materia Ie combustibile. 4. ale tncapern de derulare. Deasupra scenei amenajate nu se recornanda sa se amenajeze inca peri cu alte destinajil. 2 are pentru pereti si respectiv 1 ora pentru plansee.86. Cortina de siquranta. Comunicarea dintre cabina de prolectie pentru pelicula pe baza de nitroceluloza §i anexele sale. NOTA: lesirile din tncaperlle rnentionate la 4. A.000 W. precum l?idin exterior.79.2. trebuie sa fie CO (CA 1) cu rezlstenta la foc de min.78. 4. 4. trebuie sa alba rezistenja la foc minimum 15 minute. Toate aceste usi trebuie prevazute cu dispozitive de autoTnchidere. aferenta scenelor amenajate ale salilor cu peste 600 locuri. pentru scenele fara cortina de siquranta l?i fosele cu mai putin de 50 de persoane. etansa contra fumului l?i rezistenta la foe.83. precum §i cu scarile de evacuare care servesc §i alte tncaperi. 4. avand a putere mai mica de 2. precum l?i ateliere cu risc mare de incendiu. Calle de evacuare ale balcoanelor l?ilojelor din sall cu scene de teatru. U§ile cabinei de proiectle.81. Scenele prevazute cu cortlna de siguranta. Incaperea destinata serviciului de pompieri.. nu trebuie sa alba traseul prin sala aqlomerata. Cabina de proiectie nu trebuie sa comunice direct cu sala In care se afla publicul decat prin vizete de proiectie l?i observare. trebuie sa fie rezistente la foc 45 minute l?i prevazute cu dispozitive de autoTnchidere. se va asigura accesul prin case de scari inchise sau prin scari exterioare. 4.4.82. una din caile de evacuare poate trece prin sala aqlomerata.2. precum l?i eel putin una dintre cele ale platformelor deschise cu mai mult de 100 persoane din alte categorii de sali.2.2. care prin Tnchidere In caz de incendiu.84. Tnchise etans contra fumului cu geamuri §i protejate cu obloane metalice.2. cabina poate comunica prin usi de 15 minute rezistenta la foccu sala tn care se afla publicul.2.2. ale anexelor sale §I ale mcaperu tampon.2.

!ii 3. grupuri electrogene.r de .4. Nu este adrnisa utilizarea materialelor 4295 In conditiile asiqurarii functionalitatii specifice. 4.l~elelo.2.2. pe cat posibii."are) in caz de incendiu. fi: I~ depasrrea unor presiuni de 34 daN/m2 (~5Kgf/r:'2) pr~~azandu-se !il posibilitatea actio.. cel putin la 0 tatada a cladlrll pentru cultura. etc.2. aria construita !ii nurnarul de niveluri stabilite in normativ (art.102. combustibile din spatiile !ii 4. asiqurandu-se condljllle de corelatie intre grad. prm I nte CO (CA 1) rezistente la toe. potrivit reglementaril~r ~ehnlce de speclalltat. se compartimenteaz8 corespunzator. se va elimina utilizarea celor care degaja fum !ii gaze toxice in caz de incendiu. vor indeplini nivelele de p~rformant~ a~mlse In reglementarile tehnice speclfice si prevedenle norrnativului.2. Spatule auxiliare anexe (centrale termice. alcatulte.91.) vor fi dispuse.2. raalizeaza in conformitate cu prevederile generale.. d~pozi·te ate!i~re scoala.2.92. corespunzator reqlementarilor specifice.96.5. . vsa~ se~arate. gospodarii de combustibil.~ccesul a~t~specialelor pompierilor. se realize~za ind~pe. . in spatiile auxlliare si anexe ale cladirii de invatamant se vor respecta regulile !ii rnasurile specifice de protectie.a. coridoare si de tnvatarnant se proiecteaza ~i. precum !ii prin realizare unor posibilitati de evacuare usoara a fumului produs in caz de incendiu.93.) aferente cladirilor de invatamant. nu este cladlrile de invatamant se realizeaza din materiale !ii elemente de constructie CO (CA 1) !ii rezistente la foe.cu ~erestre cu deschidere automata amplasate la partea supenoara a scenei (deasupra qratarelcr).ate cu al!a destlna~le. avand accese total separate de cele ale utilizatorilor copii. 121 . scolar ~i inva~ama~t s~peri~r). vor fi actionate automat fie sub efectul temperaturilor. statil tehnice.: a~ uranou-se indeplinirea condiliilor !il n. diferentlate in functie de varsta utilizatorilor !?Iprogramel~ funclionale de inva!amant..98.!il re~lIzate ~oer~:punzatordensitaiii sarcinii termice ei a riscului de tncendiu.orat?are.4288 Dispozitivele prevazute pentru evacuarea fumului (de~fu..2. Atunci cand se alipesc sau comaseaza cu alte destlnat!!.97. destinatia si riscul de incendiu al acestora. 4.. reducerea materialelor !ii a substantelor zonele accesibile utilizatorilor.narii. ?In 4. la scene sl buzunarele acesto~a. 3. de requla. se dispun independent sau atunci cand se comaseaza sau grupeaza cu constructia de invatamant se separa prin pereti !ii plansee CO (CA 1}rezistente la foc conform reqlernentarilor tehnice. in functie de Cladlrl de tnvatamAnt 4 2 90 Cladirile de invatamant (pre!icolar. de regula. Amplasarea cladlrilcr pentru invat~mant In apro~ierea unor ctadlri sau mstatatn cu pericol de mcendiu adrnisa. 4.2. lncaperi. 4. 4. plansee).). sunt strict interzise. dln 19cu n a~g~l'b~f~ suprafata l Se adrnite tntocutrea pana a 0 dispozitivelor de evacuare a fumului necesare.>1 120 !ii a finisajelor din mase plastice in spatiile accesibile copiilor !ii in general. De regula. Folosirea 4. in cladirile de invatamant se vor utiliza materiale !ii finisaje care nu propaqa usorfocul. Amplasarea cladtrtlor.~ racornanda distante majore cu cel putln 50% tata de cele ~~be 2. Cladirile 4.100.2. precum !ii fara indeplinirea rnasurilor de prevenire !ii stingere a incendiilor specifice acestora. prin prevederea unor elemente despartitoare verticale !ii orizontale (pereti. Utilizarea materialelor !ii a elementelor de constructie combustibile este adrnisa in conditiile normativului si ale reqlementarilor tehnice specifice.101. Izol~t fala de ~paliile cu aglomerari de persoane. corespunzator alcatuite !ii dimensionate.2. comu~e ~I specl~lc~ de si urania la foc.2. la distanta fata de cladirue fnvecln. etc. sau depozitarea lichidelor ori a gazelor combustibile in alte locuri decat cele special amenajate !ii in cantitatile stabilite.2. 4. 4294 [ncaperile cu rise mijlociu de incendlu (Iab. 4 2 89 Pentru interventie In caz de incendiu se v~ asigvur.2.99. se v?r lu~ rnasuri de limitare a surselor potentiate de izbucnire a lncendiiior :. sau explozte.performanl: ad~ise. Limitarea propaqarii fumului in spatil.nde~t.lor rnanuale.2. scari de evacuare se asiqura in cladirile de invatamant.

dar indiferent de la\imile rezultate din calcul. se prevad cu scara exterioara de evacuare (a etajului). atunci cand evacuarea se face: Gradul de rezistenta la foc in doua direclii diferite secunde I ~i II III IV V 75 (50) 63 (38) 30 25 sunt metri 30 (20) 25 (15) 12 10 valabile tntr-o sinqura oirectte (coridor infundat) secunde 50 38 25 20 pentru metri 20 15 10 8 evacuarea Pere~de separare a diilor de evacuare Grad de rezistenta NOTA: Valorile din paranteze copiilor de varsta prescolara. indiferent de nurnarul nivelurilor supraterane ale acestora.2. usile dispuse pe calte de evacuare ale persoanelor vor avea la\imea de minimum 0.2. iar in celelalte constructil de Tnva\amant de maximum 75 de persoane. indiferent de nurnarul scarilor interioare. Nivelele de comportare la foe admise pentru pereti: la coridoare CO(CA1)-1% ore CO(CA1)-1% ore CO(CA1)-45 min C1 (CA2a)-30 min C2 (CA2b)-15 min la case de scan inchise la holuri CO(CA1)-2% ore CO {CA1)-1 % ore CO(CA1)-2% ore CO (CA 1)-1% ore CO(CA1)-2% ore co-{cAf)-45 min C1 (CA2aH ora C1-(CA2a}-30 min C2 (CA2b)-30 min.2. cu exceptia cladirilor lnalte. atunci cand evacuarea se face: 4.104.1 09. distincte ~i independente.11 O. iar rampele scarilor ~i coridoarele de cel putin 1.2.2.90 m. cladtrile de Tnvatamant vor avea asigurate doua cai de evacuare.110.20 m latime. TabeI4. Gradul de rezistenta la foc in doua direclii diferite secunde metri 50 30 25 15 tntr-o singura directie (coridor tnfundat) secunde 63 38 30 25 metri 25 15 12 10 I ~i II III IV V 125 75 63 38 122 123 . Alcatuirea ~i dimensionarea caller de evacuare vor corespunde normativului. foarte inalte sau cu sali aglomerate.107.106. De regula.2.2.4.2.2. conform normativului. 4.108. scoli.Timpii de evacuare.109. 4. internate). respectiv lungimile maxi me admise ale caller de evacuare tn cladiri pentru invatamant in care evacuarea utilizatorilor trebuie dirijata (in lnvatarnant prescolar. respectiv lungimile maxime admise ale caller de evacuare in cladiri pentru lnvatarnant superior.1 05. Comportarea la foc a peretilor caller de evacuare. sunt precizate in tabeluI4. _ . C2(CA2b)-15 min la foe I II III IV V 4.109. La dimensionarea caller de evacuare se recornanda majorarea cu 50 % a lalimilor prevazute in partea qenerala a normativului. 4. sunt precizate in tabeluI4. Cladirile de tnvatarnant etajate vor avea casele de scari de evacuare Tnchise.2. TabeI4. 4. Fac exceptie situatiile prevazute in reqlernentarile specifice. Casele de copii ~i qradinitele realizate in constructli etajate. Tlmpi de evacuare Timp de evacuare (Iungimea maxima a caii de evacuare). va respecta conditiile din tabeluI4. foarte inalte ~i cu saf aglomerate.110. Timpii de evacuare.2.2. in cladirile pentru copii de varsta prescolara capacitatea de evacuare a unui flux (C) va fi de maximum 50 de persoane. 4. astfel dispuse ~i alcatuite tncat sa poata fi usor accesibile tuturor utilizatorilor.105. TabeI4.105. cu exceptia cladiriior inalte.2. Tlmpi de evacuare Timp de evacuare (Iungimea maxima a caii de evacuare).103. Pentru salile polivalente din constructiile de Tnvalamant se recornanda asigurarea cel putin a unui acces direct din exterior (u~a exterioara) la nivelul terenului sau 0 scara exterloara de evacuare. licee.2.

2. maximum 70 de persoane. Pentru cladirlle cu desttnatle turistica avand max.24. Tn functie de corelatia intre gradele compartimentului de 3.6. se admit scari de evacuare cu trepte balansate daca acestea asigura trecerea unui singur flux de evacuare.cua~e . bungalouri. 4. Cli3dirile de invatamant vor avea asigurat accesul autospecialelor de lnterventte in caz de incendiu.111.2. Rampele §i podestele scarilor sau planurilor respecta conditlile de la 2. vile. inclinate.2. Peretii caller de evacuare a persoanelor (daca nu sunt cladiri inalte sau foarte inalte).117. etc. Cladirile pentru turism (hoteluri. vor Grad de rezistenta la foc I II III IV V Nivelele de comportare la foc admise pentru pereti: la coridoare CO (CA1 )-1 Y2ore CO (CA1 )-1 Y2ore CO (CA1)-45 min C1(CA2a)-30 min C2 (CA2b)-15 min la holuri CO (CA1 )-1 Y2ore CO (CA1 )-1 Y2ore CO (CA 1)-45 min C1 (CA2a)-30 min C2 (CA2b)-15 min la case de scan inchise CO (CA f)-2Y2 ore CO (CA1)-2Y2 ore CO (CA1).118.2. (indiferent daca latimea rampei este mai mare) §i daca sunt realizate conform art.120. foarte inalte sau cu sali aglomerate. nivelele de comportare la foc ale elementelor care com pun cane de evacuare vor fi conforme cu cele stabilite in art.121.2.116.2.).112. acestea vor fi separate de nivelurile supraterane prin ptansee CO(CA 1). Tn cazurile in care constructiile au §i niveluri subterane (subsoluri.32.113.122.4.2Y2 ore C1 (CA2a)-1 ora C2 (CA2b)-45 min.5.123. Scarile monumentale pot fi deschise pe toata inaltimea cladlrtl daca asigura limitarea propaqaril focului §i a fumului in cladire §i sunt realizate §i scari inchise necesare evacuarii.115. cu exceptia cladirilor inalte. respectiv lungimile maxi me ale caller de eva. 4.3.119.. vor respecta condijiile din tabelul 4.4. TabeI4..121.2.speclalelor pentru interventie in caz de incendiu.121 (cu exceptia cladmlor 1 nalte. conform prevederilor turistice care sunt inalte. demisol). este de 124 125 . vor indeplini nivelele de psrtormanta admise in normativ §i vor respecta §i pe cele specifice. ~~~.2.2.2. nurnarul de incendiu. se acestora. Se racornanda asigurarea caselor de scari de evacuare. §i 2.2. Capacitatea (C) a unui flux (F) de evacuare. ~Iadirile pentru turism vor avea asigurat accesul auto. la cel putin doua fatade.2.2.2.2.2. foarte inalte sau cu sali aglomerate). atunci cand evacuarea se face: Gradul de rezistenta la foc in doua directii diferite secunde I ~i II III IV V 100 75 38 25 metri 40 30 15 10 intr-o singura diregie (coridor infundat) secunde 50 40 25 15 metri 20 16 10 6 4.3.2. tabel 4.3.33.40. §i inalte sau cu specifice ale limpi de evacuare Timp de evacuare (Iungimea maxima a caii de evacuare). 4. 4. iluminatului natural direct al 4.i~ c~adiri pentru turism sunt conf. 4. rezistente la foc minimum 2 ore. moteluri. de rezistenta la foc. In constructii pentru turism. CIAdlri pentru turism 4.2. Timpii de evacuare. foarte vor respecta performantele se va asigura niveluri §i aria art. 4. cabane. 4. P+2 niveluri §i cel mult 50 persoane la etaje. 4. pentru care se respects prevederile specifice.122. la cel putin doua fatade.2. Pereti de separare a ciilor de evacuare 4. §i tabel 4.2. Pentru cladirile sali aglomerate. destlnatie §i tip de constructie.114. TabeI4.~.

sinagogi. In af~ra caz~rilor exceptate In prezentele prevederi s~~clflce.134.?li~le utilitare aferente cladirllor de cult (sanitare. ~I do~are. v • 4:~.131. conform prevederilor art. etc.1n cadrul'ansamblurilor manasttrestt.127 . lacasuri.CIMirile de cult Cll capacitatea de 30 de persoane mult. 4. ~t?).2. respecta reglementarile de specialitate ale 126 127 . vor ave a u~ile de evacuare cu deschiderea Tnexterior. (cu exceptla salilor aglomerate). completate cu cele specifice acestora.ln~tal. ventilare.' vor avea acest mobilier fixat de pardoseala ori per'eti a~~~ solidarizat pe pachete de scaune (banci). vor acestora. asiqurand conditli de siquranta la foc corespunzatoare. cu condltla ca acestea sa fie pravazute cu u~i rezistente la foe minimum 30 de minute ~i echipate cu dispozitive de autoTnchidere sau Tnchidere automata In caz de incendiu. 4.).1~5. 4.128.. cel putin la o fatada.130.2 .2: 137. vor tndeplinl performantele corespunzatoare stabilite tn normativ. precum si ansamblurile rnanastiresti.Amplasarea cladirilor de cult.2.2. 4.129.Cladirile de cult parter. cu prevedenle normativului ~i ale reqlernentarilor specifice.2. atunci cand evacuarea se face: I i Gradul de rezistenta la foc in doua directii diferite secunde metri tntr-o singura directie (coridor infundat) secunde metri I ~i II III IV V 125 75 63 38 50 30 25 15 63 38 30 25 25 15 12 10 4. vor avea asigurat accesul separat al subsolului ~i Tn cazul Tn care acesta cuprinde spatil functionale necesare cultului. iar pentru cele cu capacitati simultane mai man. se respecta prevederile specifice salllor aglomerate. 4. sau compartimentate fala de acestea.Cladirile de cult cu subsol. Tn cadrul compartimentelorde incendiu normate. etc.2.139.2.) in cladirile de cult este adrnisa numai Tn oonditiile asiquraril masurilor specifice de prevenire a incendiilor si.~6.Utilizarea focului deschis (Iumanari.Cladirile de cultde gradullll.2. dupa caz.2. 4. 4.2. case de ruqaciuni.. indiferent de capacitatea maxima simultana.a cladlrilor de cult cu instalatii ~i ~IJloace de.134. electnce.zare ~I stinqere a incendiilor.133.). de regula.126.Cla?i~ile de cu!t vor ave a asigurat accesul autospecialelor de interventie In caz de incendiu.Cladirile de cult prevazute cu locuri fixe (scaune b str~ne ). limpi de evacuare Timp de evacuare (Iungimea maxima a caii de evacuare).~~mltate.Timpii de evacuare. 4. conform preved~rilor artA. se proiecteaza ~i realizeaza conform prevedenlor reglementanlortehnice specifice acestora.2. numai Tn locurile stabilite ~i amenajate corespunzator. ~i constructiile de sport in aer liber (terenuri. la distanta fata de cladirl invecinate. 4. temple.2.2.Amenajarile bazine. se realizeaza conform reqtementaritor tehnice specifice. cladirile de cult pot fi comasate sau grupate cu alte constructii ale rnanastiril. Tabel 4. biserici.V de rezistenta la foc.Cladirile de sp~rt se proiecteaza ~i realizeaza in f con. etc. si mai 4.2. sunt precizate in tabelul 4.124. vor avea asigurate cel putin doua cai de evacuare a persoanelor. echlparea.134.125. 4. 138'.2.1.132. 4..2.1A5.Cladirile de cult. In~alzlr~. potavea subpanta (balcon) pentru maximum 30 persoane ~i a carer evacuare se poate realiza printr-o scara daschisa tn parterul cladirti. cu capacitatea maxima stmultana de 200 persoane pot fi realizate din materiale ~i elemente de constructie C4 (CA2d) ~i asigurate numai cu stingatoare In caz de incendiu.Cladiri de cult 4.2.2. candele. Exceptie fac cele cu capacitatea maxima sirnultana de 30 persoane. se realizeaza independent. distincte ~i independente. respectiv lungimile maxi me admise ale caller de evacuare in cladiri de cult. se pot realiza ~i ctrculaju interioare Tntre subsol ~i parter.2. semn~ll.CIMirile de cult (catedrale. Cladiri de sport 4.

astqurandu-ss .5. de regula. Amenajarile in aer liber vor avea asigurate cai de evacuare a utilizatorilor corespunzator dimensionate.2. sate de vacanta 4. Sca~nele prevazute la amenajarile in aer liber se solldanzeaza de platforma (podina) arnenajata sau pe pachete conform art. 4. _p~ntru capacltati mai mari de 1000 de persoane. spectacole.~ul de ~vacuare. iar atunci cand sunt la minimum doua fatade.1. casutelor provizorii.aer liber vor ave a asigurate posibilltati de ac~es pentru interventie a autospecialelor in caz de incendiu cel putin pe a latura. La proiectarea si realizarea arnenajarilor In aer liber. rulotelor.3.. Pentru capacita]i mai mari de 400 persoane simultan.3. circulatii functionaie si de evacuare a publicului. ~menaj~rile. ~.4.3:9 .3. ' 4:3. Arnenajariie In aer liber se dispun fata de vecinatati la distantete de srquranja prevazute la art. maximum de 150 de persoane.Cladirile de sport (Inchlse).1. concerte. .3. etc.2. Prin conformarea arnenajarilor Tn aer liber spatiile pentru public vor fi distantate de scene la minimum 3. Amen~jarile Tn.2.11.3.a c.3. cu sau f~ra clad_1nutilltara. atunci cand sunt din mase plastice vor corespunde clasei C2 (CA2b) de combustibilitate. Distanta libera de circulatie 8 minimum 0.Pentru cladirile de sport care se incadreaza salilor aglomerate. considerand capacitatea unui flux de evacuare (C).~ . Campinguri. 4..3.141. respectiv distanta maxima de parcurs d.).7.3.1_4.140. sau se cornpartirnenteaza corespunzator. Proiectare~ !ii executa rea campingurilor (arnenajari pentru a_mpla:a~e. cum sunt cele pentru intruniri. pot fi din clasa de combustibilitate C4 (CA2d).3. Tim.142. iar la amenajarile provizorii ln aer liber sunt admise §i cele din clasa C4 (CA2d).4.a_rtatac. pana la un acces la nivelul terenului sau a l clrculatlecarosablla. se recornanda majorarea distantelor de siguranla cu 100%. 4.3.. Scaunele utilizate pot fi din clasa C4 (CA2d) iar. va fi de maximum 125 secunde (50 m).15. (fara pereti §i acoperis). asiqurandu-sa un pichet exterior de incendiu la 2 ~axlmum 1000m !ii cate un stinqator portativ de cel putin 6 Kg la fiecare 250 m'. la cel putin 6. Tn aer liber se doteaza cu mijloace de prima mterventle.2.atiile _utilit~r~ aferente arnenajartlor in aer liber.3. prin care acestia sa 4. se prevad §I reallzeaza potrivit reglementarilor de specialitate.3. Platformele (podinile). in categoria normativului 4.2.3. Pe c_8i!ede ~vacu. Zonele destinate publicului vor ave a structuri de rezistenta din rnatertale st elemente de constructie CO (CA 1) cu rezistenta la foc de minimum 15 minute. se echipeaza !ii doteaza cu instalatii !ii mijloace de prevenire !ii stingere a incendiilor. se d~termlna ~nn calcul conform normativului. 4. 4. Tntre randurile de scaune ' va fi PERFORMANTE CLAOIRI PROPRII UNOR AMENAJARI ~I Amenajiritn aer liber 4. se asigura respectarea rnasurilor de siquranta la foc stabilite pentru acestea (proprii). 4. se realizeaza conform prevederilor proprii de stquranta la foc a acestora.~rtunlor.e la ce! mal In de p.2.35 m.1 0 .m~le ci~culatiilor de evacuare la arnenajartle Tnaer liber.12.00 m asiqurandu-se. de sport vor avea asigurate conditii de interventie a la cel putin 0 fatada a acestora.2. 4.4S.3.rrurumurn 51/ secunda timp de 60 de minute. aj~nga la nivelul terenului Inconjurator sau al circulatiilor carosabile adiacenta. ' 4.Cladirile autospecialelor. sali aglomerate.6. 4. Lati.00 m fala de scenele amenajate. 4.4. 4. potrivit reqlementarilor de specialitate.13. 4. I~stal. etc.aj~rile Tnaer liber se prevad cu instalatie de stingere cu hl~rantl extenon. vor fi respectate prevederile referitoare la aceste sal]. cinematografe. 128 129 . Amen.are se asiqura iluminat de siquranta potrivit reglemen~anlor In viqo are §i indicatoare de evacuare corespunzatoare.

hotelurile. iar capacitatea maxima sirnultana este de maximum 100 persoane. inclusiv tala de drumur~ internationale §i nationale. la lnaltirne §i In afara localitatilor. 130 131 . masive lmpadunte.20.3.17.. Prevederea §i realizarea tnstalatiilor utilitare asiqura potrivit reglementarilortehnice de specialitate.F. 4. Prin organizarea mterioara a campingurilor se va asigura realizarea unor platforme de campare cu aria de maximum 800 m". Pentru limitarea propaqarli usoare a focului. ariile construite. etc.30. sa fie reduse cu 50% pentru gradele IV §i V de rezistenta la foc ale constructiilor montane. utilitare §i anexa definitive. bucatar!i. Oebitul de stingere va fi de minimum 51 / 5. prin conformare vor avea spatiile de cazare separate de celelalte functiuni (restaurante.3. cum sunt cabanele.2. precum §I la minimum 100 m de linii curente C.4.3.33. Campingurile se arnplaseaza la distante corespunzatoare fala de vecinatati cu riscuri de incendiu. iar scarile se lnchid ln ease de scan separate de restul cladirii prin perete CO (CA 1) eu rezistenta la foe de minimum 1 ora. etc. prin distante de siquranta recomandate de cel putin 5 ori 'inaltimea cladlrii.26. Se recornanda ca prin proiectare §i realizare. Calle de evaeuare a persoanelor 'in caz de ineendiu vor fi sigure. pentru 0 perioada de functionare de 60 minute.3.22. rnentionate la art.3.24. 4.27.32. potrivit reqlernentarilor tehnice de specialitate. Serviciul de pompieri 5e constituie ~i orqanizeaza campingurile cu aria incintei de 10000 rn' ~i mai mult. 4. se asiqura cel putin distants de siguranla dintre constructii de gradul V de rezistenta la foc.25. lntre plattormele de campare (fiecare avand maximum 800 rn" ).3. 4. 4. La incintele campingurilor cu aria de 5000 m §i mai mult se asiqura stingerea din exterior a incendiilor.3. Incintele campingurilorcu aria totala mai mare de 3000 m' se prevad cu mijloace de alarmare In caz de incendiu §i posibititaf de alertare a pompierilor. daca se asiqura un sistem automat de semnalizare §i alarmare irnediata a utilizatorilor. vorfi respectate prevedenle generale §i specifice cuprinse In normativ. 4. Prin amplasare se va asigura limitarea propaqarii usoare a incendiilor la vecinatati.21.2. 4.3. 4. alimentatle publica.16. 4. lnstalatlt.2.28. de regula. Pentru sanatorii se respecta §i dispozttiile specifice cladirilor de sanatate. 'in zone montane. cluburi. grup~ri sociale. 4. aferente. (cladiri. prin retele cu hidranti exteriori de incendiu sau bazine de apa §i pompe mobile. la mai mult de 50 m.). centrale §i spatii tehnice. la se Cladiri montane 4. (denumite montane).3. delimitate de circulatii carosabile care sa perrnita intervenjia de stingere cel putin pe 0 latura. separate de restul constructiei prin elemente rezistente la foe minimum 30 de minute. 3. Cladirile de semnalizare specifice. dar minimum cele normate.34.) prin elemente CO(CA1) si rezistente la foc minimum 1 ora.4.35.). Prin alcatuirea elementelor posibilitatile de transmitere usoara orizontala).18. de constructie se vor limita a incendiilor (pe verticala §i 4.2.3.3.3.31.3. atunci cane asiqura evaeuarea a mai mult de un nivel. Platformele amenajate marcate corespunzator. etc.3. sanatoriile.3.29. se prevad cu instalajii §i stingere a incendiilor potrivit reqtementarilor 2 4.3. 4. discoteci. La proiectarea §i realizarea ctadirilor amplasate izolat. pentru campare vor fi delimitate §i Constructlile definitive se doteaza cu mijloace de stingere. etc. 4. 4. Cladirile montane. Cladirile utilitare §i anexa definitive se amplaseaza la distanjele de siquranta stabilite la art. 4. considerand platformele de campare drept constructii de gradul V de rezistenta la foc.3.23..3. Campingurile se doteaza cu mijloace de prima interventie asiqurandu-se cel putin un pichet exterior de incendiu la fiecare plattorrna de campare. se asiqura proiectarea prevederilor normativului completate cu cele specifice acestora. Cladirile montane pot fi de gradul V de rezistenta la foc §i maximum trei niveluri.. Pentru cladirile utilitare §i anexe definitive ale campingurilor (pentru comer]. 4.3.

37.38. Cladirile montane vor avea instalatule utilitare aferente proiectate l?irealizate In conformitate cu prevederile reqlementarilor de specialitate ale acestora.3.3. 4. Parcajele publice Tnchise vor avea asigurate posibilltatl de evacuare a utilizatorilorTn caz de incendiu. cu conditla Tndeplinirii rnasurilor de protectie locale corespunzatoare. La proiectarea l?i realizarea parcajelor pentru autoturisme. 4. este adrnisa In cladiri cu maximum trei niveluri. Parcajele publice Inchise pentru autoturisme.3. 4.49. corespunzator conditiilor specifice. Parcajele publice lnchise vor fi conform ate la foc astfel incat sa asigure functionalitatea l?i totodata limitarea propaqarii incendiilorln cladirlle civile publice. Atunci cand acestea se dispun alipit sau Tnglobat in cladire. La cladirile montane cu capacita]i mai mari de 300 locuri.42.43. timpul de evacuare pan a la 0 ul?a In exterior. sau compartimentate corespunzator normativului.52.51. Ctadirile montane se doteaza cu mijloace de prima intervenjie (stmqatoare portative. cu risc mare de incendiu.41. nu va depasi 30 de secunde (12 m).39. Spatule tehnice anexe (centrale terrnica. Se recornanda ca timpii de evacuare. 4. din materiale l?i elemente de constructie corespunzatoare gradului de rezistenta la focllallL 4.3. Cladirile cu capacitati maxime simultane mai mari de 100 persoane l?i P+3 etaje se echtpeaza l?i cu instalatf de stingere.46. sau independente la distante le admise. etc. corespunzator alcatuite l?i dimensionate potrivit normativului sau sisteme mecanice de evacuare a fumului.3. alipit acestora. In constructii de gradul IV si V.3. Spatiile Tnchise pentru parcarea autoturismelor aferente cladirilor civile (publice) sau destinate publicului (parcaje publice). statie pompare. Echiparea l?i dotarea cu instalatii si mijloace de prevenire stingere se asiqura potrivit normativului de parcaje.3. 5 autoturisme. 4. 4.3.II de rezistenja la foc l?irespectiv 75l?i 45 secunde (30 m si 16 m) la cele de gradulill de rezistenta la foc.44. lncalzirea locala.4. asiqurand 0. dupa caz. conform reqlementarilor tehnice de specialitate.3..3.3.3. se asiqura rnasurile de siquranta la foc prevazute In reglementarea specifica.4. cu capacitatea mai mare de 5 locuri de parcare. Parcajele Tnchise alipite cladirilor de locuit l?i avand capacitatea de maximum 3 autoturisme. 4. si 132 133 . se separa cu elemente de constructie CO (CA 1) l?irezistente la foc minimum 1 h 30 minute. 4. sa fie realizate. sunt considerate spatii sau. 4. cladiri civile (publice).53. inclusiv depozite de materiale sau substante combustibile).121.36.3. vor fi organizate servicii de pompieri constituite din personal special instruit. 4.3. daca normativul nu prevede rnasuri mai severe. transportabile l?i pichete de incendiu). Parcajele publice Inchise pentru maximum potfi de gradullV sau V de rezistenta la foc. 4.48. prin plansee CO (CA 1) rezistente la foc minimum 3 h l?i pereti CO (CA 1) rezistenf la foc minimum 4 ore.40. 4. Parcajele Tnchise publice se separa de cladirea civila (publica) In care sunt Tnglobate. cu timp de evacuare care sa nu depaseasca 100 secunde (40 m) In doua directii l?irespectiv 63 de secunde (25 m) intr-o dlrectie (coridorlnfundat) In constructit de gradull . pot fi separate de acestea prin pereti despartitori CO (CA 1) cu rezistenta la foc de minimum 1 h.3. cu so be cu acumulare de caldura. dupa caz. 4. Amplasarea acestor parcaje publice Tnchise pentru autoturisme poatefi realizata TnglobatTn cladiri publice (civile).3. se recornanda sa fie realizate In constructie independenta. pentru mai mult de 5 autoturisme.2. Se recornanda ca parcajele publice inchise. Parcaje pentru autoturisme 4.45. se asiqura cu dispozitive de evacuare a fumului produs In caz de incendiu (desfumare).3. 4. Asigurarea conditiilor de evacuare In parcajele publice etajate se realizeaza potrivit prevederilor normativului de parcaje.47. grup electrogen.3. respectiv lungimile traseelor de evacuare a persoanelor la constructii de gradul IV l?i V de rezistenta la foc sa fie red use cu cel putin 25% fata de cele mentionate Tnart. 4.50. completate cu prezentele dispozitii.1% din arie.

Zone!e.2. prevazute in normativ.1. Atunei cand In ccnstructiile respective sunt utilizate sau depozitate lichide combustibile. La lnstalatiile tehnologice de productie amplasate in aer liber. CATEGORII DE PERICOl DE INCENDIU ~I GRADE DE REZISTENTA LA FOC Categorii de perieol de ineendiu 5.1.55. In functie de categoriile de peri col de incendiu determinate ~i precizate obligatoriu In documentatie se asiqura rnasurile de siquranta la foc §i nivelele de perforrnanta comune ~i specifice prevazute in normativ. independent pentru fiecare instalatie care prezinta caracteristici diferite din acest punct de vedere. 5. care nu sunt publice.1. compartimentele ~i constructiile pentru parcarea autovehiculelor. PARTEA A III .7. se respects ~i rnasurile specifice acestora. 5. 5. vapori sau praf. la 2. 5. compartimentele de incendiu destinate productiei §i/sau depozitar!i vor ave a determinat §i precizat in docurnentatie gradul de rezistenta la foe.4. vor ave a eonstituite servieii de pompieri.4.1.1. eompartimentele de ineendiu ~i constructiile independente de producjie si/sau depozitare vor avea determinate eategorii de perieol de incendiu.1.54. stabilind ~i dupa caz asiqurand masurile de siquranta la foe ~i nivelele de perforrnanta necesare precizand ob!igatoriu zonele pane la care se aplica rnasurile de protectie stabilite. Proiectarea ~i realizarea instalatiilor utilitare aferente parcajelor publice pentru autoturisme se asiqura in conformitate cu prevederile reqlementarilor de specialitate. eu eapaeitatea mai mare de 500 loeuri de pareare.3. eategoria de peri col de ineendiu se deterrnina de tehnolog.A CONSTRUCTII DE PRODUCTIE DEPOZITARE ~II SAU DE 4. PERFORMANTE COMUNE CONSTRUCTlIlOR PRODUCTIE SI/SAU DEPOZITARE 5. in concentratii eu perieoi de explozie. din prezentul normativ.5. Parcajele publiee tnchise pentru autoturisme CAP. lncaperile. Constructiile §i dupa caz.1. Delimitarea zonelor pana la care se extind rnasurile de siguranta la foe impuse de categoriile A §i B (BE3) de perieol de incendiu se face avand in vedere posibilitatea prezentei . 2. Grade de rezistenta la foe 5.1. Incaperile. 134 135 .3.4. se incadreaza in categorii de perieol de incendiu. conform prevederilor art.3.1.in timpul funcjionani normale §i in caz de avarie a arnesteeurilor de aer cu gaze.

protejate cu lnstalatii automate de stingere cu apa.2.2. asiqurand indeplinirea ccndltiilor de corelatie dintre categoria de pericol.Conditiile rrumrne pe care trebuie sa Ie tndeplineasca constructia pentru tncadrarea lntr-un anumit grad de rezistenta la foc.3. AMPLASAREA Amplasare :?I CONFORMAREA LA FOC 5.6. de regula. avand ln vedere ~i prevederile art.1. comasate sau grupate tn conformitate cu recornandarlle generale se amptaseaza la distantele de siquranta stabilite in art 2. la 2. ~i 2.2. valoarea bunurilor adapostite !?i urrnarite posibile ale prabusir!i constructiei.2. • constructii parter pentru depozite cu stive lnalte. numarul de niveluri si aria construita. la distante norm ate sau compartimentate fala de alte constructii sau instalatli.800 1. in subsolurile constructiilor supraterane.4. iar portiunile de constructie alipite ori Tnglobate vor fi separate de restul constructiei.7.la 2.2. In zonele expuse direct radiajlei termice pot fi utilizate la constructii de productie ~i/sau depozitare de gradul II de rezistenta la foc. Ariile construite ale constructiilor ~i compartimentelor incendiu ~i numarul de niveluri admise pentru constructii productie ~i/sau depozitare. 5. tn urrnatoarele situatli: • constructu (compartimente de incendiu).1. Conform are la foe Conformarea la foc a construcjillor ~i compartimentelor de incendiu destinate productiei !?i/sau depozitarii. Nu se recornanda dispunerea Incaperilor !?i spatiilor incadrate in categoria A sau B (BE3a. 5.2.8.5 la 2. • constructli (compartimente de incendiu). gradul de rezistenta la foc. nurnarul utilizatorilor. Constructiile de productie si/sau depozitare independente. 5.5.b) de pericol de incendiu. Construcjiile de productie si I sau depozitare incadrate in categoria A sau B (BE3ab) de pericol de incendiu.7. de de 5. iar atunci cand aceasta este justificata tehnic numai in condltiile separarii prin planseu rezistent la explozie.2. decat In cantitatile !?i sorturile strict necesarefluxului tehnologic pentru schimb de lucru. sunt cete precizate ln art.5. In spatiile de productie nu se vor depozita liber materiale sau substante (combustibile sau incombustibile).2. spatii ori lncaperi cu per. daca se aslqura limitarea propaqarii usoare a incendiilorde la un nivella altul. A.500 2.1.II I II 6 nelimitat 6 3 2 1 nelimitat nelimitat nelimitat 5.2:3.2.1. conform reqlementarf tehnice specifice acestora.600 nu se admit C (BE. 5. sunt cele precizate in tabeI5.2.800 2.. portiuni.1 0 ~i cele specifice acestora. • constructii pentru parcarea autovehiculelor acoperite dar deschise perimetral.700 3. categoria de irnportanta a acesteia.1.2. vor fi amplasate independent. La constructii independente.2.000 nelimitat nelimitat 7. va avea in vedere prevederile art. (peste 6.00 m inallime a stivelor).200 nelimitat nelimitat 11. 0 1 2 5.2.2. prin elemente de compartimentare corespunzatoare. label 5.categoriile A ~i B (BE3 ab) .2. cu 2 aria construita de maximum 2000 m ~i cel mult 3 niveluri supraterane.2. 5. B (BE3ab) I I . NOTA: La reducerea rezistentei la foc a structurilor metal ice.14.1.se vor preciza ~i delirnita obllgatonu zonele de protectie pana la care trebuie asigurate rnasurile specifice acestora.200 2. Arii construite §i numar de niveluri admise pentru construqii §i compartimente de incendiu ale construqiilor de productle §Vsau depozitare Categoria de pericol de incendiu Gradul de rezistenta la foe Nurnar de niveluri admise Aria maxima construita (Ia sol) adrnisa pentru constructil sau un compartiment de incendiu (rn') Cladire cu Cladire trei sau mai Cladire cu doua multe parter niveluri niveluri 3 4 5 5. de productie si/sau depozitare tncadrate tn categoria 0 (BE 1a) sau E(BE 1b) de pericol de incendiu.6.6.lc~1 de e~plozi~ . se va avea ln vedere rolul fiecarui element ln asigurarea stabilitajf constructiei. de productie ~i I sau depozitare lncadrate in categoria C(BE2) de pericol de incendiu. indiferent de densitatea sarcinii termice. Structurile metal ice neprotejate sau partial protejate la foc.) III IV V nu se admit nu se admit 136 137 .2.5. sau se cornpartimenteaza corespunzator.1.

5. de constructle utilizate pentru impiedicarea propaqarf focului ~i a fumului vor fi de tipul celor stabilite in pct. lncaperils de depozitare cu aria mai mare de 36 rn".4. Majorarile rnentionate nu se curnuleaza.3.3.9. " 5. in cazuri justificate tehnic.la 2.600 1. rampele. investitorii pot stabili arii construite mai mari pe proprie raspundere prin hotarari scrise ale consiliilor de conducere respective. Spatiile. care sa impiedice propagarea focului ~i a fumului pe arii mari construite.b) de pericol de incendiu.0 1 2 3 4 I . realizeaza conform prevederilor art. indeplinind performantele admise. de 5.4 . 5. Plafoanele false (incombustibile sau combustibile) admise la lncaperi !?i spatii inchise fncadrate In categoriile (BE3a.1. cu conditia luarii unor masuri de protectie care sa reduca posibilitatile de propagare a incendiilorde la un nivella altul. precum ~i art. 5.45. elementele utilizate nu trebuie sa propage focul cu usurlnta.200 2.4.3. rezistent la foc minimum 2 ore 30 minute si nu are goluri. podestele ~i treptele scarilor interioare de circula]ie functionala la platforme de lucru . respectiv cu 25% pentru cele echipate cu instalatii automate de semnalizare a incendiilor.3. la 2.3.2. In.pot fi alcatuita ~i realizate din materiale CO (CA 1) Si neinchise in case de scari proprii. daca planseul de deasupra parterului este CO (CA 1).3. nu sunt A sau B nu 5e admit nu 5e admit \ E (BE1b) III IV V I NOTA: 1.8.500 nelimitat 7.500 1. astfel Incat sa nu favorizeze propagarea fumului si a focului In constructis. L1MITAREA PROPAGARII FOCULUI l?1A FUMULUI de incendiu constituit conform prevederilor normativului. 5.4. ~i 2. se separa de restul constructtel prin elem~~t~ cor~~punzatoare categoriei de pericol de incendiu ~i densitajii sarcmn termice asiqurand nivelul de perforrnanta normat. 5.II 5. 5.50.4. Prin constructie modul de alcatuire si realizare. Incaperile sl spatiile Inchise Incadrate in categoria 0 (BE 1a) de pericol de incendiu.3.3.500 2.3.36. se poate rnari aria parterului acestora in limitele admise numai pentru constructii parter. Compartimentele 5. trebuie sa aibe pereji si plansee CO (CA 1).2.6. Golurile interioare constructive ale elementelor de constructle vor avea continuitatea intrerupta.500 3. se alcatuiesc potrivit prevedenlor art. Elementele 138 139 . Constructiile de productie si/sau depozitare se alcatuiesc corespunzator prevederilor subcap. Elernentele de constructie care detirniteaza spat!i cu pericol de explozie. din cateqorule Ast B (BE3a. 2. ALCATUIRI CONSTRUCTIVE 5.5.8.b) de pericol de incendiu.5. la constructil de gradul II de rezistenta la foe pot marl nurnarul de niveluri daca procesul tehnologic 0 impune. se prevad elemente despartitoara orizontale si/sau verticale.. in acelea!?i conditii. ~Acela~1 mod vor f separate intre ele ~i porjiuni ale constructlef tncadrats in categorii de pericol de incendiu diferite. iar atunci cane Ie separa de restul constructts: !?i rezistente la explozie.45.46. asiqurandu-se dispunerea celor periculoase in zone distincte si cu luarea rnasurilor de protectie necesare.7.2. 5.2. La constructii si compartimente de incendiu cu doua sau mai multe niveluri. 2. al normativului. Grinzile. precurn s: a prevederilor specifice acestora.600 nu se admit 6.2. Incaperita ~i constructille incadrate in categoria A sau B (~E3a. 3.5..600 nelimitat 5.4. Ariile construite se pot majora cu 100% pentru constructiile !?i compartimentele de incendiu echipate cu instalatii automate de stingere. in interiorul 5. 5.3.3.b) de pericol de incendiu.500 I 5 nelimitat 3.1. sau cu 50% pentru ceie prevazute cu sisteme corespunzatoare pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinf produse in timpul incendiului.2. se alcatuiasc !?i se.500 nu 5e admit nu se admit o (BE1a) III IV V I .500 nu se admit nelimitat 3. vor fi CO(CA 1).II nelimitat 3 2 1 nelimitat 3 2 2 nelimitat 6.3. compartimentelor de incendiu. din normativ.3. Prin conforrnarea spatiilor de productie si/sau depozitare se va urmari limitarea posibilitatilor de propagare a focului !?ia furnului.fara locuri permanente de rnunca .60.500 2.3.3. 2.3. din prezentul normativ !?i a reglementarilortehnice specifice.3. 5.800 3.

5. 5.48.5.4. 5.rezi~te~ta la foc. Planseele de separare vor fi CO(CA 1).la 2. conducere. In cadrul compartimentelor de incendiu ale constructiiior de producere ~i / sau depozitare de gradul 1_laIII d~ . prin pere]i CO (CA 1) ~i rezistenf la foc minimum 3 ore atunci cand separa categoria C (BE2) fata de categoria D sau E (BE 1a. Constructiile pentru depozite ~i Incaperile pentru depozitare cu aria mai mare de 36 rn'.7. b sau BE2) de pericol de incendiu. ale normativului.5. Peretti ~i planseele de separare a anexelortehnico . BE1a. Pentru limitarea propaqaril focului ~i a fumului in spatiile Tnchise (camerele) cu arii libere (fara pereti interiori) mai mari de 10. se realizeaza conform prevederilor art.9. 5. golurile .).s?ciale. din categoriile A.2.b) de pericol de incendiu. sub tavanul (intradosul planseului) acestora se prevad sisteme de evacuare a fumului ~i gazelor fierbinti. In peretii de separare a caselor de scari ~i a ascensoarelor. EVACUARE FUM (DESFUMARE) 5.5. . respectandu-se ~i conditiile specifice.45. cu elemente CO (CA 1) si care pot avea ferestre cu geamuri spre spatiul de productie.4.5.5. echipate cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata tn caz de incendiu. Peretti despartitori dintre spatule din categoria C (BE2) d~ pericol de incendiu ~i anexele tehnico . B ~i C(BE3a. pot fi dispuse In acoperis sau tn treimea superioara a peretilor exteriori (sttuatie. 5. trebuie sa fie rezistente la explozie. cu dispozitive avand supratata libera tnsurnata de cel putin 1% din aria spatiilor respective.4. In constructiile parter. 5. echipate cu dispozitive de autoinchidere sau Tnchidere automata ln caz de incendiu. indiferent de aria acestora. . Aceasta prevedere nu este obligatorie pentru golurile de circutatie dintre grupuri de tncaperi din aceeasi categorie de pericol de incendiu.5. vor avea asiqurata evacuarea fumului (desfumarea) prin tiraj natural . la?oratoa~ele ~I atelierele anexa ale acestora (cu exceptia grupunlor sanitate). cu ana mal mare de 400 m2 sau cu un volum mai mare de 10% din cel al compartimentului de incendiu.4. Atunci cand peretii de separare a case lor de scan ~I al ascensoarelor sunt rezistenti la explozie corospunzator categoriilor A sau B (BE3) de pericol.4.organizat. 5.6. B sau C (BE3a.5.4. trebuie sa fie CO (CA1) cu rezistenta la foc de minimum 2 ore. In spatule tnchise (incaperile) pentru productie din categoriile C. organizat sau mecanic.de circulatie functlonala se protajeaza corespunzator prevedenlor art.b) de pericol de incendiu s~ admite separarea categoriilor mai periculoase (C sau D (BE2 on BE1 a)).sociale. urrnarindu-se distribuirea lor cat mai uniforrna. conform prevederilor art.4.50. etc. care prin tnsu rnarea ariilor au mai putin de 400 rn". la 2. Este obligatorie asigurarea evacuant fumului la constructiile de productie si cele de depozitare precizate in normativ.2.1. Dispozitivele pentru evacuarea fumului prin tiraj naturalorganizat. rezistente la foc minimum 45 de minute. iar eventualele goluri din acestea protejate cu elemente de Tnchidere rezistente la foc minimum 45 de minute. 5. sau sistem rnecanic corespunzator. D sau E (BE2.5. Asigurarea evacuarii fumului (desfumare) prin tiraj natural.olunle de ~Irculatle se protejeaza cu ust rezistente la foc 45 minute.2.5. echipate cu dispozitive de autotnchidere sau Inchidere automata In caz de incendiu.b sau BE2). la 2. atunci cand din motive functionale se prevad peretuntenon CO (CA 1) cu rezistenta la foc de minimum 1 ora. B sau C (BE3a. fata de incaper! sau grupuri de Incaperi de catego~ia C (~E2) ~e pericol de incendiu cu aria mai mare de 400 m".b) ~i respectiv 2 ore c~nd sep~ra cat~goria D (BE1a) fata de categoria E (BE1b) de pencol de incendiu (ca Tnlocuitori ai peretllor antifoc).2.4.4. laboratoarelor ~i atelierelor anexa fata de spatiile din categoriile A sau B (BE3a.b) de pericol de incendiu. Golurile de comunicare din acesti pere]i se protejeaza cu usi rezistente la foc minimum 45 minute. 140 141 . alcatuite din dispozitive pentru evacuarea produselor arderii ~i ecrane CO (CA 1).4. iar golurile de comunicare strict functionale din acestea protejate corespunzatorprevederilor art. golurile de circulajie din acesti peref se protejeaza cu usi ~ezistente la foc 45 minute.4. g. Tncadrate TncategoriileA.40 la 2.2.400 rn".5.46. ln care pot asigura desfumarea numai pe maximum 30 m adancirne a Incaperii).36. este adrnisa realizarea birourilor destinate personalului care conduce nemijlocit productia (rnaistri.8.1. _.30. care separa tntre ele tncaperi din aceeasi categorie de incendiu A.4.b ~i BE2) de pericol de incendiu. supraveghetori. tncadrate In categoriile C.10. D sau E (BE2 sau BE1 a.3. Dispozitivele vor asigura suprafata libera norrnata In cazurile ~i conditiile stabilite de normativ. 5.

6. Tn toate situatiile exceptand casele de scan evacuarea natural-organizata a furnului se poate inlocui cu evaeua~ea rnecanica a aeestuia.6. atunei cand nu constitute singura lor cale de evacu. precum ~i in eazurile stabilite la art.6. 74.5. .ea.3. corespunzator dispuse. se protejeaza prin: a) usi pline sau cu gearn armat. ' ' b) tncaperi sau spatii din categona C (BE2! de pe~~colde mce~dlu. daca traseele sunt distincte ~i 142 143 .1. vo:av. alcatuite ~i dimensionate.2.6.1. daca servese la evaeuarea persoanelor din spatiile de prcductie invecinate sau din anexele tehnico .2. 5.4. Atunci cane se asiqura sisteme de evacuare a fumului ~i gazelor fierbinti prod use in caz de incendiu (conform art. atunci cand aecesulla scara se face din spatii inchise (lncaperi) din categoria 0 sau E (BE 1a. Canalele de evacuare a fumului (desfurnare) care strabat spatil ori incaperi cu alte functiuni sau c~tegorii.6.asigurate posibilltaf de evacuare a fumului (desfumare). conducerea.~ol de incendiu.6. 5.5. Evacuarea fumului (desfumarea) din spajiile de depczitare va fi independenta de cea a spatiilor de productie.5. Incaperile tampon de aeees ia aeestea. atunci cand accesul la scara S8 face din spatii de prcductie lnchise (Incaperi) din categoria C (BE2) de perieol de incendiu. atunci cand accesulla scara se faee din spatii de productie sau depozitare Tnchise (lncaperi) din categoriileA sau B (BE3a.b) de ineendiu. indif~rent de modul in care se raalizeaza (prin tiraj natural orqanizat sau mecanic). etc. c) tncaperi tampon ventilate ln suprapresiune avand usi rezistente la foc minimum 45 de minute.5.. separate lntre ele prin pereti rezistenti la foc minimum 1 ora.6. pot fi considerate cat de evaeuare ~i cele care tree prln: . d) u~i rezistente !a foc minimum 1 ora ~i 30 de minute sau tncaperi tampon cu usi de 45 de minute. e) tncaperi sau spatii din categoriileAsau B (BE3a. supraveghetori.2. prin tiraj natural organizat.4.b) de pericol de incendiu. Case Ie de scari inchise. b) u~i rezistente ia foc minimum 45 de minute.. 6 _ La depozitele fara personal permanent de lucru. la. iar de de de de de 5. atunci cand accesul se realizeaza din spatii de productie Inchise (camere) din categoria C (BE2) de pericol de incendiu. vor ave a peretii astfel reatizati tncat sa tndeplineasca condltiile imp use de functiunile ~i categoriile de perieol respective. Constructiile de productie ~i / sau depozitar~ vor. de pericol d~ incendiu decat cele pentru care sunt prevazute.6.b) de pericol incendiu.de pen. cjlncaperi tampon ventilate in suprapresiune ~i prevazute cu u!_?i rezistente la foc minimum 45 de minute..4.3. 5.1 0. atunci cand accesul se cAl DE EVACUARE TN CAZ DE INCENDIU 5. 5. ~vea asigurate cai de evacuare in caz de incendiu tn numar suficient. usile de protectie a goiurilor de acces la case Ie de scari se echipeaza cu dispozitive de autolnchidere.b) de pericol de incendiu. ~i ale celorspeeifice. 5.6. 5.) amplasate in spatiul de productie sau depozitare se poate asigura numai prin spatiul respectiv.5. ~15. golurile de circulatie din acestia sunt protejate cu elemente inchidere core spunzato are . echipate cu dispozitive autoTnchidere sau Tnchidere automata in caz de incendiu.5. care nu au ferestre spre exterior si dupa caz. alcatuita ~i realizata conform prevedenlor normativului. In constructiile de producjie ~i / sau depozitare.a doua cale de evacuare poate fi constituita tot de un spatlu din categoria C (BE2) de incendiu. daca servese la evacuarea persoanelor din spatule de productie invecinate.5. 5. Golurile de acces la ascensoare sau alte mijloace de transport pe verticala (palier).). nu mai este obligatorie evacuarea fumului (desfumare).are. Evacuarea persoanelor din birourile destinate celor care conduc nemijlocit productia (maistn. In to ate situatiile. potrivit prevederilor art.b). daca servesc la evacuarea persoanelor din spatii productie sau depozitare din aceeasi categorie de pericol incendiu si nu constituie singura posibilitate de evacuare. Golurile de acces la scarile de evacuare inchise din constructiile de productie ~i / sau depozitare. b)u~i rezistente la foc minimum 45 minute.5.5. din constructiile de productie st/sau depozitare se protejeaza cu: a) u~i pline CO (CA 1). nu este obligatorie asigurarea cailor de evaeuare in caz de incendiu. a) tncaperi sau spatti din eategoriile 0 sau E (BE1 a.socials ale acestora.7.5. 5.8.6..6. atunci cand spafiile lnchise (Incaperile) sunt de depozitare a materialelor sau substantelor combustibilie. atunci cand accesul se realizeaza din spatii de productie si i sau depozitare Tnchise (camere) incadrate in categoria 0 sau E(BE1 a.

sunt admise . din cateqona C (BE.6.6.13. se arnplaseaza si 1 reall~ee:z~ astfel tncat circulatia utilizatorilor sa nu poata fi blocata de flacanle sau fumul produs In caz de incendiu la constructia (platformele)pentru care se prevad. asiqurandu-se accesul la rampele subterane direct din exterior. in urmat.?arele cazun: a) constructii de gradull . 5. respectiv lungimile maximum ad mise ale c~ilor de evacuare din constructiile de productie si/sau depozitare.7. Grinzile. utilaje.!» ~e perieol ~e incendiu: _ . golun neprotejate. Capacita~ de evacuare Constructii de productie ~i/sau depozitare Capacitatea de evacuare (C) a unui din categoria de pericol de incendiu: flux (nurnar de persoane) A . daca servesc la evacuarea persoa_nelor de la cel mult doua niveluri §i in total nurnarul acestora nu depa§e§te 100 de persoane. cu rezisten\a la foc de minimum 15 minute. cu inchidere automata in eaz de incendiu. 5. rar numarul total de persoane este de maximum 30. daca servesc la evacuarea unui sinqur nivel. ramy~le scarilor aferente subsolului vor fi separate de rampele ~canl~r supraterane. nurnarul acestora nu depa. Capacitatea de evacuare conform tabeI5. .11. trebuie sa indeplineasca conditiile de comportare la foc stabilite la !3rt.rmane~te (fixe) de lucru.9. sau la obiecte situate in vecinatate. 0.5. Pentru evacuarea persoanelor din locurile permanente de lucru ale platformelor supraterane de productie sl/sau depozitare deschi~e (fara Tnchideri perimetrale). conditiile de evacuare nu sunt obligatorii.care nu constltUie tocun ~e. plansee cu.§e§te 50 de perso~ne. Timpii de evacuare. Atunci cand nu este necesar permanent In depozit.6. podestele §i treptele scarilor inte~ioar: deschise de evacuare mentionate la art.schlse de acces pot fi CO (CA 1).realizeaza din spatii de productie sau depozitare inchise (camere) din categoriaAsau B (BE3a.rului. suntconform tabeI5..12. daca servesc la evacuarea persoanelor de la cel mult doua niveluri si in total. S:arile exterioare deschise de evacuare.b) 90 5. In constructii de productie de gradull .6. 5. atune: cand ~ccesul se realizeaza din spajii inchise (camere) de depozitare a materialelor sau substantelor combustibile.scari Tnchise sau deschise de evacuare. cu rezistenta la foc stabllita In functie de densitatea sarcinii term ice. 5. 144 145 . rampele.' .~.12.V de re~ls!en\a Ie:f?c indiferent de categoria de pericol de incendiu.S. atune: cand scan Ie deschise sunt prevazute numai pentru accesul personaiulul I~ masini. In construcjiile de productie §i/sau depozitare. de regula:. Usile de protectie a golurilor de aeces la ascens_?are de palier se eehipeaza cu dispozitive de autoinchidere sau dupa caz.6.33.6. A Fac exceptie accesele strict functionale la subsolurile tehniee. a unui flux (c) se deterrnina Tabel 5. Id b) constructii de gradull-II.in constructiile de productie si I sau depozltare.II. Scari de evacuare interioare deschise.6. la constructiile de productie se ia In considerare totalul personalului permanent din eel mai numeros schimb stabilit prin proiect.B (BE3a. se protejea~a cu elemente de inchidere rezistente la foc 1 ora §I 30 de minute echlpate cu dispozitive de autoTnchidere.13.. .6. d)u§i rezistente la foc 1 ora §I 30 de ml~ute sau In~a~en tampon prevazute cu usi rezistente la foc 45 de minute.b) 65 C (BE2) 75 0. c) constructii de gradul I . alcatuite §i realizate conform prevederilor normativului. din categona D (BE1a) de pence : incendiu. Eventualele goluri de acces functional lntre rarnpele subsolului §i cele supraterane la nivelul pa:te.indiferent de nurnarul de niveluri §i categoria de perieol de incendiu . incadrate In categona E (BE1b) de pericol de ineendiu. inclusiv a lncaperilor de lucru arnenajate pe acestea. amplasate. etc. platfor~e.6. L~ deter~inarea fluxurilor de evacuare ce trebuie asigurate In caz de incendlu. ~r~n elemente de constructie CO (CA 1). . inclusiv de parterul const~uctiei.6 .6. 5.III. ~. pasarele.6. rezistent la foc.2) d~ penco~ de incendiu. desch~se.6.12.6. podestele §i treptele ac~s~or scan de.2. ' Pentru depozite se ia In considerare personalul cu activitate perrnanenta stabilit prin proiect. precum §i cazurile tn care subsolul nu este separat de constructia supraterana prin planseu plin. 5. grinzile. se vor asigura .E (BE1a.

Sistemele de ventilare ale lncaperilor §i spatiilor in care se utilizeaza.9. on de cate ori beneficiarul solicita. astfel arnplasaf l?irealizati tncat sa poata fi utilizaf in caz de incendiu 5.3. vor fi astfel reallzate lncat sa asigure parametrii functionali si in cazul unei avarii la elementele componente. SEMNALIZARE ~I STINGERE A Constructiile de productie l?i/sau depozi.1. pentru materiale sau substan]s combustibile. vaporilor. 188 150 75 63 nu se lirniteaza 100 188 60 125 100 50 5. 5. 5. se pot prevede hidrant! de incendiu montatr tn oarcoseara. vor ave a asiqurata evacuarea gazelor.8. manipuleaza sau orelucreaza substants inflamabile.6. proiectarea §i realizarea instalajiilor utilitare aferente constructntor de productle si I sau depozitare. se asiqura in conformitate cu prevederile reqlementartlor tehnice in vigoare §i ale prezentului normativ.7. NOTA: Timpul de evacuare (Iungimea maxima a c~ii de eva. ~ndiferent de categoria de pericol de incendiu l?i gradul de rezistenta la foc al constructiei.b) C (BE2) O-E (BE1a. prafului §i a pulberilor. astfel dispuse §i realizate lncat fortele de interventie sa poata actiona in timp cat mai scurt §i in conditii de siguranta.7. 5. de marimea constructulor §i gradele de rezistenta la foc asigurate.8.4. fiind interzisa utilizarea celor cu foc deschis in lncapertle.lor cor e sp unz ato ar e categoriilor de pe~icol de I~cendl.8.cuare) nu se norrneaza in toate situatiile in care la fiecare nivel al constructiei se pot afla simultan maximum 10 pers~ane. tnstalatiile de semnalizare si stingere ~ incen. caracteristicilor de manifestare a acestora l?1claseior de incendiu. La stabilirea echiparii l?i dotarii.. 5.8. trebuie sa se aiba in vedere utilizarea echipamentelor. pe rnasura degajarii lor.5.9.1.8.8. lnstalatiile electrice vor corespunde alcatutr!l ccnstrucjlel categoriilor de pericol de incendiu ale spatiilor respective.1.2. asiqurand nivelele de performanta admise. 5. 146 147 . INSTALATII DE INCENDIILOR 5.8. precum si suplimentar. INSTALATII UTILITARE AFERENTE CONSTRUCTIILOR Echiparea.3. spajiile si constructii!e cu peri col de incendiu sau explozie. precum l?i compatibilitatea acestora. cAl DE ACCES.u.8. mijloacelor l?i s~bstante. TImp (Iungime) de evacuare Timp de evacuare (Iungime cai de evacuare) In doua directii diferite Pentru parterul constructiei metri seeunde 75 250 200 125 113 250 150 125 30 100 80 50 45 Pentru etaje sau subsoluri metri seeunde 63 25 75 60 30 25 75 50 40 Intr-o smqura directie (coridor lnfundat)_ Pentru parter. 5. astfel lncat sa nu conduca la formarea unor concentratu cu pericol de explozie. 5. 5. instalatiitor. Sistemele §i instalajfile de ventilare aferente depozitelor cu aria mai mare de 36 rn".Tabel5613 Constructii de productie ~i/sau depozitare Categoria pradul de de perieo rezistenta de la foe ineendiu A-B (BE3a. 5.4. vor fi independente de alte sisteme sau instalatu de ventilare ale constructiei. vor fi independente de celelalte sisteme de ventilare ale constructlsl. etaje.II I .b) I . Spajiile §i lncaperue in care se deqaja substants combustibile.II III IV V .7.7. 5. lnstalathla utilitare aferente constructlilor de productle §i/sau depozitare vor fi corespunzatoars categoriilor de pericol de incendiu din spatiila respective §i astfel proiectate §i realizate Incat sa evite producerea incediilor §i propagarea focului.2. subsoluri metri seeunde 50 63 63 63 63 63 63 63 20 25 25 25 25 25 25 25 In constructnts de prcductie l?iI sau depozitare mono bloc. asiqurand realizarea siqurantei la foc corespunzatoare. 5. Sistemele si instatatuta de Incalzire vor fi stabilite in functie de categoriile de pericol de incendiu.II III IV V I .tare se ~ch~peaza l?i doteaza cu instalatii l?i mijloace de semnallzare l?1 stinqere a incendiilor in conformitate cu prevederile normativului l?i al~ reqlernentarilor tehnice de specialitate. Constructuts de productia si/sau depozitare vor avea asigurate cai de acces.diilor ~a constructiile de productie si/sau depozitare cu penc~1 de I~ce_ndl~ deosebit sau vulnerabile la incendiu.7. interventie §i salvare in caz de incendiu.7. INTERVENTIE ~I SALVARE 5.

nurnarul de niveluri ~i aria compartimentului de incendiu.9.1. CAP.10. precum ~i stinqatoare transportabile conform prevederilorart. La cele de depozitare vor fi precizate categoriile de pericol de incendiu ~i clasele de periculozitate. 5. 148 149 . constructille de productie si/sau de depozitare trebuie sa fie accesibile autospecialelor de interventie pe cel putin doua laturi. stabilite conform normativului. 5. se prevad stinqatoare portative (de tip corespunzator).10.10. la care accesul de interventie poate fi pe 0 latura. pjecurn si a conditiilor de protectie corespunzatoare.b si BE2) de pericol de incendiu reprezlnta peste 50%. 5. Constructiile de productie si/sau depozitare pot fi de gradull la V de rezistenta la foc. prevazandu-se. 6. la deschiderile (protejate sau neprotejate) din peretii exteriori. PEREORMANTE SPECIEICE PROO\:JCTIE §I/SAU DEPOZITARE CONSTRUCTIILOR DE 6. In afara de mijloacele tehnice de stingere precizate la art.10. De regula. Fac exceptie constructiile cu aria desfasurata de maximum 2000 rn". de constructli de productie ~i/sau depozitare vor avea constituite servicii de pompieri atunci cand aria desfasurata totala este mai mare de 5000 m2 ~i categoriileA. trebuie sa perrnlta interventia in special in zonele mal periculoase ale constructiei.2. spatiile.8.10. spatille ~i Incaperile de productie vor avea stabilite ~i precizate categoriile de pericol de incendiu. un stinqator de minimum 6 Kg la maximum 150m2 arie desfasurata din categoriile A. echipate ~i marcate corespunzator. in conditule respectarii corelattei dintre gradul de rezistenta.5.10.2. realizate conform prevederilor normativului. compartimentele ~i constructlile de productie ~i/sau depozitare se doteaza.10. panouri pentru incendiu. In tncapertle ~i spajiile cu aria desfasurata mai mare de 500 m2 ~i in care se pot afla lichide combustibile se prevad ~i stinqatoare transportabile. 6. 5. serviciului de pompieri. B ~i C (BE3a.9. precum ~i la sursele de alimentare cu apa. b sau BE2) ~i respectiv 200 m2 la categoriile D ~i E (BE1 a. ~i doteaza constructll!e de productts si / sau depozitare vor fi astfel dispuse tncat sa fie usor accesibile personalului in caz de incendiu.5.5.7. De regula. dar minimum doua stinqatoare pe fiecare nivel al constructiei. conform art. avand tn vedere 9i scenariile de siquranta la foc conform reqlernentartlor tehnice specifice. 6. De regula.10. Constructiile.3.1.1. Organizarea 5. Nivelul de dotare ~i incadrare cu personal al serviciului de 5.2. echiparea ~i dotarea acestuia.6 '. categoria de pericol de incendiu.5. dupa caz.. in functie de substantele utilizate ~i conditiile specifice.4.5. B sau C (BE3a.b). la 5.1. Mijioacele ... etc. constructitls sau grupurile 5.10. Calle exterioare de acces pentru autospeciale.1. se iau rnasuri tehnice suplimentare. PEREORMANTE ALE TIPURILOR DE PRODUCTIE ~I/SAU DEPOZITARE Construqii de tip obi§nuit DE CONSTRUCTII 5. precum ~i nivelul de echipare cu instalatil de semnalizare ~i stingere a constructiel. 5.1 0. vulnerabilitatea la incendiu ~i efectele unui eventual incendiu. recornandandu-se un stinqator de minimum 50 Kg la fiecare 500 m2.3. Constructiile de producjie ~i/sau depozitare de tip obisnuit sunt cele care nu se lncadreaza in tipurile de constructit monobloc sau blindate. In cazurile tn care se utilizeaza lichide combustibile ln cantitati mai mari decat cele prevazute in normativ.9. DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE STINGERE A INCENDIILOR ~I SERVICIUL DE POMPIERI. Constructiile de productie ~i/sau depozitare se doteaza cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor corespunzatoare claselor de incendiu din lncaperile ~i spatlile acestora. pompieri se stabileste In functie de periculozitate. 5.9. 5.3. Calle de clrculatie lnterioara stabilite pentru lnterventie in caz de incendiu vor fi alcatuite.tehnice de stingere cu care se echipeaza 5. se stabilesc potrivit reglementarilor tehnice in functie de pericolul de incendiu ~i vulnerabilitate..10.2.10. incapertle. astfel tncat sa fie usor de recunoscut de catre personalul de lnterventie. In spatitle ~i Incaperlle Tnchise pentru parcarea autovehiculelor se recomanda asigurarea a minimum un stinqator portativ la fiecare 10 locuri de parcare. amplasare.2. ~i tabel 5. Beneficiarii pot stabili constituirea serviciului de pompieri ~i la arii desfasurate mai mici.4. cu lazi cu nisip. corespunzator reqlernentarilor specifice acestora.10.4.

vor avea asigurate cal exterioare de acces ~i circulatie pentru autospeciale de interventie. de regula..1 0. Constructiile de prcductie si/sau depozitare. care pot fi accesibile pe 0 latura.9.8 la 2.2. Constructiile obisnulte pot fi amplasate independent sau grupate ori comasate cu alte constructii de prcducjie ~i/sau depozitare in limitele compartimentelor de incendiu admise in conditiile stabilite in normativ.6. sanitare. la care se asiqura rnasurile de protectie corespunzatoare acestora. se arnplaseaza fata de alte constructii Invecinate la distantele de siquranta prevazute In art.1 0.. dupa caz.1.12. peretii si planseele prevazute functional. beneficiarii pot stabili prevederea unor astfel de instalatii si in alte cazuri. plansee) CO (CA 1) cu rezistenta la foc determinate In func]le de densitatea sarcinii term ice cea mai mare a spajiilor adiacente. ccnstructiile obisnuite de productie si/sau depozitare. lnstalatiile utilitare aferente constructiilor (electrice.la 2.2. ventilare. se compartimenteaza fata de restul constructiei conform normativului. se asiqura conform prevederilor art. marcandu-se corespunzator. ~i art.1.10.2.5. Calle interioare destinate personalului de interventie in caz de incendiu.6.1.15. nu constituie 0 constructie monobloc in sensu I 6.1. Constructiile de productie st/sau depozitare obisnuite.la 5.7. nu ate ~i dimensionate.1.1.14. de regula. Atunci cand separa tncaperi sau spatii cu pericol de explozie . este obliqatorie asigurarea evacuarii conform prevedenlor art. separate cu pereti antifoe si avand grade de rezistenta la foe diferite (I la V). ~i la casele de scari de evacuare inchise (tara ferestre).1. Constructiile de productie si/sau depozitare monobloe. la 2.5.14. Dotarea constructiilor ~i instalatiilor cu mijloace tehnice de stingere in caz de incendiu ~i constituirea serviciului de pompieri.1. potrivit prevederilor reqlernentarilor de specialitate. astfel alcatuite tncat sa nu conduca la propagarea usoara a focului.6. pe cel putin doua laturi.11. 6. 6. vor asigura ~i limitarea propaqarii focului ~i a fumului.1.2. conform art. Tn afara de domeniul obligatoriu de echipare.1. 6. construcjn monobloc 6. Tntre portiunile de constructii independente functionale dar comasate In cadrul unui compartiment de incendiu. conform prevederilor normativului. fumului (desfumarea).categoriileAsau B (BE3a.1. fara a fi mai mica de 1 h ~i 30 de minute.1. vor fi corespunzator alcatuite ~i realizate. de regula nu se qrupeaza sau cornaseaza cu cladiri civile (publice). 150 151 . 6. Constructiile de prcductie si/sau depozitare se realizeaza din materiale ~i elemente de constructie corespunzatoare gradului de rezistenta la foc asigurat.1. Fac exceptie constructiile cu aria destasurata de maximum 500 rn". La depozitele fara locuri permanente de lueste obligatorie asigurarea caller de evacuare caz de incendiu.5.1.6. realizcru. precum ~i la instalatlile ~i dispozitivele de siquranta la foc prevazute. In constructiile de productie si/sau depozitare obisnuite vorfi asigurate cal de evacuare a persoanelor corespunzator distribuite. 6. la 5.3. se prevad elemente despartitoare (pereti. In zone distincte ~i asigurate masurile de protectie la foc coraspunzatoare. 6.9.b) .2.1.6. sau se compartimenteaza prin pereti antifoc si.elementele dssparjitoare respective vorfi ~i rezistente la explozie. Tn interiorul compartimentelor de incendiu. Pentru interventie in caz de incendiu.13.8. Calle interioare de interventie vor asigura accesul usor in zonele ~i lncaperile stabilite cu pericol de incendiu. Prin conformarea constructiilor de productie ~i / sau depozitare se va urmari dispunerea spatiilor cu categorii de pericol de incendiu periculoase pe cat posibil. in conformitate cu prevederile art. rezistenti la foc sau la explozie conform normativului.35. sunt considerate cele care au latirnea mai mare de 72 m ~i aria construita peste 20000 m2• Gruparea sau comasarea mai multor eompartimente de ineendiu.2. etc.1. 6.) se asiqura ~i realizeaza conform prevederilor reqlernentarilor de specialitate. termice.4.5. fiind obligatorie compartimentarea lor potrivit prevederilor normativului.13. La aceste tncaperi de depozitare.1. alcatuitein. Fac exceptie constructiile cu functiuni mixte. constituite din circulatiile functionale ale constructiei.6.1.7 4. 6. astfel incat In caz de incendiu sa nu fie afectate arii mari construite ori sa puna In pericol obiecte invecinate sau ele sa fie periclitate de vecinata]i.1. Incaperile de depozitare a materialelor ~i substantelor cornbustibile cu aria mai mare de 36 m2. Constructiile de productie si/sau depozitare obisnuite se echipeaza cu instalatii de semnalizare si stingere a incendiilor.5. 6. 6.

etc. Portiunile de constructie cu pericol mare de incendiu se vor dispune in zone distincte.7 4.5.1. ci 0 grupare de compartimente de incendiu independente. . ~. Compartimentele de incendiu vor cuprinde de regula activitati independente. si tabelul 5. la 2.b sau BE2) de pericol de mcendiu..1.1. 6. conform prevederilor. avand supratata insurnata de cel putin 0.~eaza In conforrnitate cu prevederile normativului indeplinind conditiile de corelatre stabilite in art.dupa caz.urand~-se s~eparare~ functlurulor cu elemente de constructu vertlcale.27. din normativ. 6.~eterminate.1. Echiparea .1. sttnqatoars transportabile.24. 6.b sau BE2) de pericol de incendiu.ar~a cu pe~etl de compartimentare corespunzatoars. de qradul de rezistenta la foc asigurat si de vulnerabihtatea acestora la incendiu. claselor de incendiu din spatule r~s'pectlve (stinqatoare portative.. 6.1. Constructiile mono bloc vorindeplini conditiile de perforrnanta la foc specifice acestora.§lire.5. Constructiile incendiu .1. 6.u_ctiile inoependente 152 153 . la distantele de siquranta prevazute in art. In constructiile monobloc.la 5. Constructlile 6. alcatuite ~i realizate. conform prevederilor art.i a gazelor fierbinti.6. Constructlite 6. spatiile ~i compartimentele de incendiu din categoriile A.29.36. 6.. cai de evacuare a utilizatoriior. si incadrate in categoriiieA. potrivit prevederilor art.1. B ~i C (BE3a. se alcatuies~ .tlbilitate C? (CA 1) . In constructlile ~i spatiile inchise (fara pere]i despartitori interiori). monobloc se doteaza cu mijloace tehnice de stinqere corespunzatoarj.2% din aria Incaperilor sau compartimentelor respective. Fala de cladl~1 civile (publice) de care se alipesc. panouri pentru incendiu. .u Inter~or~ subterani (sub pardoseala) racordati la reteaua de hl?rantl exteriori.1.5.45. G:. vor avea asigurate. 6. aSlg.b §Ii BE2) de pericol de incendiu se prevad in partile lor superioare (treimea superioara a peretilor exteriori si/sau acoperis) cu dispozitive de evacuare a fumului (desfumare) in caz de incendiu. astfel amplasaf tncat sa poata fi utilizati pentru stinqere.21.1.18. 6. cel putln la distantele de siquranta normate fala de alte constructf invecinate.35.>1 re~II. la fiecare asiqurandu-se indeplinirea condltiilor de siquranta la foc specifice.5. monobloc trebuie sa tndeplineasca conditiile de incadrare in gradull sau II de rezistenta la foc.5. la 2. lnstalatiile utilitare aferente constructutor monobloc vor fi proiectate . lazl cu rusip. corespunzator dimensionate.2. realizate conform prevederilor art. 2.prevederilor normativului.20. recornandandu-se dubiarea acestora.2. ~i art. Constructiile blindate pot fi amplasate grupate on comasate cu alte constructu. cu arii libere mai mari de 10400 rn' ale constructiilor monobloc. blindate se arnplaseaza fata de alte constructii mvecinate.2.6.2.>i planssa) din clasa de combus.6.2.1.. Construclii blindate de oroouctle §li/sau depozitare blindate i~clus~v tncaperue blind~te cu aria mai mare de 700 rn'. B sau C(BE3a. I~ co~s~ructiile monobloc se pot asigura . Constructiile mono bloc se arnplaseaza independent. Const~.1 terrnice din spatule adiacente. adiacent inchiderilor perimetrale ale acestora si pe cat posibii grupate. realizate conform prevederilor art.>1tncadrarea cu personal se stabilesc conform reqlementanlor specifice. sau cu evacuari mecanice.la 2. 6. la care se aplica rnasurile corespunzatoare de protectie.19. de productie sl/sau depozitare.) potrivit reqlementarum.28. B sau C (BE3a.>i tabeluI5. se asiqura separ. pentru limitarea propaqarii incendiilor se prevad sisteme de evacuare a fumului . l?I.1. onzontale (pere]i .1. in functie de categoriiie de pericol de constructutor blindate cu alte constructu de productie si/sau depozitare se poate realiza in limitele co~pa!timentelor de incendiu stabilite in art.i dotarea constructirlor de productie ~i/sau depozitare monobloc cu instalatil §Ii mijloace de semnalizare ~i stingere a incendiilor se asiqura potrivit prevederilor reqlementarilor tehnice de speciaiitate..22. monobloc.5.17.1. Constructiile monobloc de productie si/sau depozitare ~ncadr~te in categoriile A.5.>i hidranti de I~cendl. iar atunci cand sunt inqlobate se realizeaza separarea cu perett ~i plansea rezrstenta la foc.1.zistenta la foc deterrninata in functie de densitatea sarc~nl.2 sau se compartimenteaza ccrespunzator taja de acestea. de regula.2. Constructnla 6.23. .25. recornandandu-se separarea acestora in compartimente de incendiu.16.13.vor ave a constituitE? ~i organizate servicii de pompieri.1.2.5. ~i tabel 5.6. distribuite.1.26.>i realizate conform prevederiior tehnice specifice acestora. Nlvelul de dotare .uparea sau comasarea independent sau 6.

2. vor fi proiectate conform reqlernentarilor tehnice specifice acestora.2.32. in functie de categoriile de pericol de incendiu §i vulnerabilitatea la incendiu. potrivit prevederilor art. daca sunt aslqurate conditiile §i rnasurile de protectie stabilite in normativ. iar spatiile cu pericol mare de incendiu.1.2% din aria pardoselii spatillor sau compartimentelor respective.la 2. Dispozitivele vor avea aria libera insumata de cel putin 0.36. 6. sau se compartimenteaza conform prevederilor normativului.1.2. ~ Constructiile inchise de depozitare grupate sau comasate intre ele sau cu alte constructii. In afara de domeniul obligatoriu de echipare. Tnglobarea Incaperilor de depozitare a materialelor l?i s~~stantel?r combustibile in constructlt de productie §i in cladiri civile (publlc:e) este adrnisa atunci cand considerente functionals 0 impun. corespunzator distribuite.4. Depozitele de materiale §i substante pot fi amplasate ~ndepend.b l?i BE2) de pericol de incendiu. din categoriile A. B l?i C (BE2a.6. 6.la 5. din exterior in caz de incendiu.13.35.34. Constructiile blindate. .5. Pentru 6. PERFORMANTE DEPOZITARE Prevederi comune ALE CONSTRUCTIILOR DE blindate sau spajii deschise (fara pereti despartitori interiori) cu arii mai mari de 10400 m2!?i incadrate in categoriileA.1 .2. Constructiile 6.1. 6.depende~te de depozitare 154 155 . se prevad cu dispozitive care sa asigure evacuarea fumului in caz de incendiu (desfumare). 6. Constructlile blindate vor fi astfel conformate la foc lncat sa nu faciliteze propagarea incendiilor pe arii mari. constructiile blindate vor avea asigurat accesul autospecialelor de interventie cel putin pe doua laturi. categoriile de pericol de incendiu.1.2. potrivit art.33.2. B l?iC(BE3a. usor demontabile din exterior l?i marcate vizibil pentru a fi user de recunoscut. utilitare aferente constructiilor blindate. se separa conform prevederilor normativului. (inclusiv incaperlle blindate cu aria mai mare de 700 rn").?5. interventia ?2_.l?i art.30.1. blindate se echipeaza !?idoteaza cu instalatii l?i mijloace de semnalizare l?i stingere a incendiilor.1. pe cat posibil.1.2. Evacuarea fumului (desfumarea) se poate asiqura l?1 mecanic.6. civile (publice) 6. depozitele de maten~le §I substants vor avea stabilite categorii de pericol de incendiu. 6.ata de obiecte mvecmate la distantela de siquranta stabilite in art. grupate sau comasate atunci cand sunt in construct!l lnchise §I amplasate numai independent atunci cane sunt depozite inchise.1.re~lizarea depozitelor aferente cladirilor se respecta §I prevederile specifice acestor cladiri.5.36. in general. 6.6.37. fiind alcatuite.5. Depozitele deschise se arnplaseaza fata de vecinatatt la ctstante!e normate in prezentul normativ §i in reqlementarl specifice acestora.45. conform prevederilor reqlernentarllor tehnice de specialitate.7 4. Constructttle blindate se doteaza cu mijloace tehnice de stinger~ corespunzatoara claselor de incendiu din spatille respective conform reqlementartlor.2. la2. iar in caz de incendiu se pot utiliza aceleasi produse de stingere.1. conform art.1. §i clase de periculozitate a materialelor l?isubstantalor respective. Accesul l?i circulatia personalului de intervenjie in constructie.ent.~ste: adrnisa de:_pozitarea diferitelor materiale l?isubstante in ace~a§! Inc~pere.6.1.6. la 2. beneficiarii pot stabili l?iin alte cazuri prevederea instalattllor de semnalizare l?i stingere a incendiilor.6.2.31.2. Constructltle 6. Co~struct~ile in. in functis de aria construit _ destasurata. se asiquraprin accesele functionale ale constructiei sau prin panouri de acces prevazute in peretii plini de inchidere perimetrala (exteriori). vorfi dispuse in zone distincte.35. realizate conform prevederilor art. tnstalatlile 6.6. 5. I~ 2.2. se arnplaseaza . 6. 2.. Constructllla 6. Constructllle blindate de productie l?i/sau depozitare vor avea asigurate cai de evacuare a utilizatorilor in caz de incendiu.4.2. Atunci cand constructiile de depozitare §i. si in reqlementari tehnice de specialitate.b l?i BE2) de pericol de incendiu.38.5. distribuite !?i realizate conform prevederilor art.1. 6. La .1. .1.7. blindate vor ave a constituite servicii de pompieri conform reqlernentaruor. trnportanta §i vulnerabilitate la incendiu.2.19. dispuse la maximum 40 m unul de altul.. daca amestecullor sau al vaporilor respectivi nu prezinta pencol de autoaprindere sau explozie.3. pentru limitarea propaqarii incendiilor se asiqura sisteme de evacuare a fumului l?iqazelorflerblnti. alcatuite l?i realizate.

2. vedere categoria de pericol de incendiu §i clasa de pertculozitate a acestora. Depozitele de lichide combustibile.1!. a conductelor care transports fluide combustibile (gaze lichide).19. Materiale Fara ambalaje Minereuri. precizate prin tema de proiectare. ~5. 6. produse §i piese incombustibile (in vrac) sau metalice (inerte) ciment. De asemenea. Constructiile depozitelor pe care beneficiarul Ie considera importante sau de mare valoare.~ce la aparitla §i dezvoltarea incendiilor. ava. precum §i a cantitatli si lmportantel acestora.2. 6. circulatii functionale §I de evacuare astfel dimensionate §i realizate lncat sa asigu. cu pereti §i plansee CO (CA 1). 6. iazuri. alcatuite. Nu este adrnisa trecerea prin depozite sau incaperi de depozitare. carne. directia vantului dominant sa nu fie spre constructiile vecine.2. etc.2.Depo.2. ~~. Atunci cand se depoziteaza materiale sau substante care prezinta pericol de autoaprindere. Depozitele de materiale sau substante combustibile se echipeaza cu lnstalatii de semnalizare §i stingere a incendiilor cores~~n. Depozitarea materialelor combustibile solide tmpreuna cu lichide sau gaze combustibile. materiale de constructii care nu pot da in ambalaje refractare. 6. etc. Depozitarea materialelor §i substantelor combustibile se reauzeaza In functie de caracteristicile fizico . nu este admisa. CLASIFICAREA MATERIALELOR ~I SUBSTANTELOR DEPOZITATE (DUPA CLASA DE PERICULOZITATE) Clasa de periculozitate P.1. 6.11. se iau masuri de protectie oorespunzatoare. La amplasarea depozitelor se are in vedere limitarea postbultatilor ca un incendiu produs tn depozit sa puna In pericol constructii sau lnstalatf Tnvecinate importante sau centre populate.9.6.2.12. este interzisa. .18. nastere la incombustibile reactii legume. Pc:zar~a conductelor pentru apa sau pentru produse care cantin.2.2.10.6. TabeI6..2. se realizeaza corespunzator prevederilor art. M~t:ri~lele.~a~?are materialelor §i substantelor depozitate.r~ !imitarea. se arnplaseaza Tn zone situate mai jos decat constructtlle Invecinate astfel tncat sa nu fie poslbila deversarea sau scurgerea lichidelor §i propagarea incendiului la vecinatati.2. pe cat posibil. Fac exceptie situatiile ad mise In normativ. In depozite pentru ~ater. Depozitele de materiale !?i substante combustibile se arnplaseaza In zone astfel situate tncat. 6. situate tn vscinatate.2. 6.2.7.13.chimice ale acestora astfel incat sa nu genereze incendiu §i sa poata fi stinse cu aceteast produse de stingere. iar cand aceasta nu este posibil sau justificat tehnic.la~e sau substante care reactioneaza periculos cu apa. conform tabeI6. nisip. bal\i. sau se asiqura masuri de protectie corespunzatoare (diguri.1. precum §i de sensibilitatea lor la efectele incendiilor. §i Incaperile de depozitare a materialelor §i substanjelor. azbest.19. numai In cantitatite minime neces~re fluxului t.ehnologic. potrivit prevederilor normativului §i a reglementarilortehnice de specialitate. se recornanda sa fie amplasate independent.2. 6. 6.2. De~ozlt~rea mat~nale~or §i substantelor combustibile in cantitati mal ~an se reallzeaza in inca peri proprii. de regula. ziduri de protectie. lacuri. Atunci cand nu este posibil sau justificat tehnic trecerile respective vor fi realizate in canalizatii proprii tncnise. realizate §i protejate conform prevederilor normativului. de regula.fara locuri permanente de lucru (vizitabile de maximum 8 on pe schimb). deterrninata in functte de aportul pe care-I pot ~d.nd in.zitele vor ave a asigurate cai de acces.2. lichide incombustibile (inerte) imbuteliere etc.14. apa on pe care poate condensa apa. precum !?iaprinderea depozitului datorita unui incendiu produs la un obiect invecinat. a celor de incalzire §i ale retelelor electrice aferente altar consumatori. nu este obligatorie asigurarea caller de evacuare in caz de incendiu. beton. Fara periculozitate Caracteristicile materialelor §i substantelor Felul ambalajului Exemple 6. prin amplasarea acestor depozite se vor asigura dlstante §i rnasuri de protectie fa\a de cursuri de apa.posibilita\ilor de propagare a focului §i totodata sa permits tntervenjia de stingere . 6.Pentru depozitele. 156 1 157 . conserve in cuti periculoase metalice sau borcane. §i substantele combustibile se pot pastra in spatille §I lncaperile de productie.8.2.). cu rezistenta la foc coraspunzatoare conditiilor de separare impuse de depozit. fructe.19. este obligatorie stabilirea duratei de depozitare a acestora §i luarea masurilor necesare veriflcarii cresterii temperaturii lor. Constructtile 6.

P. lubrefianti si glicoli in butoaie sau bidoane. cu exceptia celor din materia Ie plastice spongioase Lapte. produse de paniflcatie. amidon. melamine: piei coloana 3 brute.3.5. apa rninerala tn butelii din plastic.3.uiele.3 plastice spongioase I i P. obiecte executate din bachelita 9i ambalaje rnentionate in rasini fenolice. etc. grasimi. etc. contectu executate din asemenea fibre saltele 9i plapumi cu umpluturi din buret. In ambalaje combustibile AmbalateTn cutii de carton In orice fel de ambalaje. impletituri di~ n. baloti de lana (spalata 9i uscata): zahar brut 9i cereale 1 in vrac sau in saci. Materiale care se aprind greu. etc. c~luloza. bambus. Cu periculozitate medie Mobila (fara garnituri din buret de cauciuc sau plastic) 9i obiecte masive din lemn goale. piese metal ice In redusa. tesaturi 9i contectii executate din asemenea fibre.ambalate in pungi.4 Cu Ipericulozitate 'mare fA. I I I B. uleiuri vegetale in butoaie. Materiale Indiferent de combustibile forma de cu viteza mare ambalare ~e ardere sau cu 0 putere calorica mai mare de 27. butoaie 9i similare.2 B.carton. In saci sau butoaie combustibile. Materiale din clasele P..0 P. sau sticle. fibre vegetale toarse gros.. combustibile. hartie. I azbociment. cutii carton. stide.butoaie din lemn (fara reziduri periculoase). ceai. legume uscate. fibre vegetale (in. Lichide in ambalaje combustibile incombustibile cu temperatur a care pot fi ~e introduse in inflamabilitate cutii de carton mai mare de 100°C Vopsele de ulei in cutii. borcane. I . canepa bumbac). etc. panouri din fibre de lemn. saltele 9i perne (fara buret de cauciuc sau materiale plastice): articole din piele. etc. Neambalate in Aparate electrice. produse din ebonita: fibre animale (lana. car1i. Materiale 9i in ambalaje produse din din materiale clasele P1-P.2. tutun. Materiale din clasa P1 2 3 I I 0 1 2 3 granulat).300 J/Kg. prod use farmaceutice combustibile in cutii. tutun In butoaie. piese metalice. C.1 9i P. fibre textile. bidoane.} 9i fibre artificiale cu combustibilitate redusa (poliamidice.par. Lichide incombustibile inerte A. poliesterice. rnatase naturala. cauciuc brut sau prelucrat. damigene. fibre artificiale cu Pc ~ 27. 9i P. faina de cereale.) 9i cu putere calorica cel mult 27. papetarie: negru de fum (ambalat in saci sau I B. cauciuc sau materiale plastice spongioase. vata. au 0 viteza redusa de ardere si nu au 0 putere calorica mare C. pe palete din lemn lichide incombustibile sau conserve tn ambalaje incombustibile In navete sau IMile combustibile ori pe palete de lemn. Cu periculozitate redusa 1 A. materiale plastlce 91 obiecte confectionata din acestea (alt fel carton. zegras. Materiale cu combustibilitate medie (care nu se tncadreaza in clasele P. hattie. mentionate in folii sau prelate greu coloana 3. etc.3J/Kg I I I 158 l 159 I I I I I Lemn in forma de tocatura 9i talas. materiale plastice 9i obiecte confection ate din acestea (alt fel decat sub forma de fibre) care nu sunt menponats la clasa P. I J . poliacrilice. caucruc brut s~u prelucrat. ! elemente din beton.4. polivinilice). etc. paie. zahar cristalizat paste fainoase 9i alte articole de bacanls .3 J/Kg in ambalaje cu Minereuri 9i alte materiale combustibile inerte.

acetat de plumb. sulfuric. deseuri de cauciuc sau lana. corpuri pentru artificii.3 F. deqaja emperaturi capabile sa aprinda materialele combustibile din imediata vecinatats sau deqaja gaze combustibile Indiferent de modul de ambalare Acrilonitril. etc. etc. Materiale care sub efectul calduri! degaja canntap mari de gaze combustibile ~u toxice. salpetru (azotat de potasiu). Lichide combustibile cu temperaturi de inflamabilitate intre 50-100°C in ambalaje combustibile in ambalaje incombustibile care pot fi introduse in cutii de carton 3 Aparatura electrica ~i electronica avand relee ~i contacte sensibile necapsulate. etc. Indiferent de modul de ambalare Arruda alcalina. azoturi. etc. 160 161 . tetrabrommetan. carbura de calciu (carbid). Carton asfaltat in rulori. piridina. etc. apa oxiqenata concentrata: clorat de amoniu. mangal. azotat de amoniu sau potasiu. bijuterii. Materiale care pot exploda sub efectul Incalzlrii. cupru. bicromat de amoniu sau potasiu. etc. tuburi electronice. rnotorina: pacura. Materiale care la contactul cu alte materiale pot da nastere la reactii explozive sau se pot aprinde C. titan. uleiuri minerale. iod. Lichide combustibile din ctasa P. medicamente ~i produse cosmetice. teflon ~i rasini epoxidice. peroxizi de potasiu sau sodiu. sulfat de metil. a apei sau gazelor corozive.Materiale Indiferent de instabile care natura se pot ambalajelor descompune exploziv la emperatura naturals.5. acetona: anilina: cloroform. esteri. uleiuri pentru actionari hidraulice ~i de ungere. iodati. amine. hidrazina anhidra. bariu. calciu.o 2 C. uraniu. alcaloizi. zinc pulverulent. plutoniu. utilaje ~i aparate de inalta precizie. rachete. potasiu metalic. Cu periculozitate deosebit de mare A. D. hidrura de aluminiu. srnoala. rnunitie exploziva sau incendiara. acid clorhidric. nidroceluloza uscata: peroxii (de acetil. acid acetic. etc. exploziv. de lucama de peste. fosfor alb. clorhidric. hiroxilamina. faina. Acid acrilic. clor.) anhidra cromica. nitroetan. acid cianhidric acid percloric anhidru. acid fluorhidric. hidroxid de calciu (var nestins). Indiferent de modul de ambalare Policlorura de vinil. bioxid de clor. etilendiamina. brom. magneziu metalic sau aliaje cu continut mai mare de 30% (masa de magneziu). carbune bituminos. Acid azotic. Materiale susceptibile sa se autoaprinda 2 Indiferent de modul de ambalare 3 Acetona. sodiu metalic. cerneala tipoqrafica. Obiecte pirotehnice I I I l I E. anhidru. Materiale care in contact cu apa se aprind.chibrituri de fosfor alb. Carburanti Diesel.etc. Lichide ambalate in bidoane dir carton sau in bidoane prin canistre din materiale plastice. loviturii] sau al socurilor] de detonatie. etc. serninte de in. Substante Inditerent de oxidante modul de capabile sa ambalare initieze aprinderea materialelor combustibile la contactul cu acestea. Materiale ~i Indiferent de prod use care natura sub efectul ambalajelor emperaturii degaja cantitati importante de 9_azecorozive E. recarii. ingra~aminte organice umede. iod. clorura de metil. 0 1 B. amestecuri aluminotermice. etc. ierbicide. Materiale ~i Indiferent de produse natura incombustibile ambalajelor care pot suferi deteriorari importante in urma actiunii emperaturilor inatte. benoil zinc). P. butadiena: fosfor. D. calciu. amoniac. F. clorura de var. acetilena: acetiluri (de argint.

bariu.2.2. recipienti de tip cornprirnate "Spray". Categorii de depozlte de lichlde combustibile Categoria depozitului 01 02 03 04 05 06 07 Capacitatea depozitata (rn') Lichide din clasa LI .500 11 .20 m mai jos decat cota terenului lnconjurator. pelicula pe baza de materiaIe modul de nitroceluloza. Gaze kornbustibfe 1 2 Indiferent de modul de ambalare de a Tabel 6.12. Lichide hidrogen. potti: a) supraterane. plumb. mtensa. In functie de capacitatea de depozitare ~i clasa de periculozitate a lichidelor combustibile stocate. (0C) Clasa de combustibilitate a lichidelor a lichidelor combustibile 28°C+55°C 55°C+100°C ::. titei.500.250 pana la 50 I NOTA: In cazul in care se pastreaza impreuna lichide combustibile din clasele LI. H. l]i asigurarea rnasurilor 6. Depozitele de lichide Tn rezervoare.501 .000 30. calciu mare de sau zinc.2. butadiene.501 .22. precum si In cazurile cand nivelullichidului este mai sus de cota terenului lnconjurator cu minim 2. etc.000 150.21. 6.50 pana la 10 Lichide din clasa LIII . etc.100. cand fundul rezervoarelor se afla deasupra terenului lnconjurator. Clase de combustibilitate Temperatura de inflamabilitate a vaporilor t.501 .LlV peste 500.20.000 501 . NOTA: Cota terenului lnconjurator se va considera nivelul minim al terenului pe 0 distanta de 6. Indiferent de modul de stocare a lichidelor combustibile. conform tabeI6. sodiu.000 2. acetone. icalorifica mai permanganat de sodiu. peroxilina.21. categoriile depozitelor de lichide combustibile. propilena.500 51 .00m.30. etc.Lli se echivaleaza cu 5 m' de lichid combustibil din clasele LIII.2.001 . dupa modul lor de executie. b) semiTngropate. gaz de combustibile furnal.21. clorati (de 10 putere calciu potasiu.000 2. ~eosebit de gazolina. proxizi de ~3.2. benzina.00 m de la mantaua rezervoarelor.LIV. alcool etilic. este obligatorie precizarea categoriei depozitului.21.LlV. ln functie de temperatura de inflamabilitate vaporilor acestora.500 251 .2.Lli peste 100. sulfura de printr-o ardere carbon. lichidele combustibile se pot depozita In rezervoare sau recipiente (ambalaje). 6.2. Tabel 6.001 . 162 163 .20.6. etc.2.000 12.150. la acelasi nivel cu el sau la 0 adancirne mai mica decat jurnatate din Tnaltimea rezervoarelor. In cazurile l]i concitiile admise de normativ.28°C > 100°C LI LII L III LIV 6. cand fundul rezervoarelor se afla ingropat mai mult de [umatate din lnaltirnea acestora.2. se stabilesc conform tabel 6.6 MJ/Kg sal potasiu.500 51 .23. solide care au ambalare bicromat de sodiu. Propan. iar nivelul maximum posibil allichidului combustibil nu se gase~te mai sus de 2.2.00 m fata de cot a terenului lnconjurator: c) Tngropate. cand partea superioara a rezervoarelor este cu cel putln 0. butan.2. Lichidele combustibile se tncadreaza Tn clase combustibilitate.Lli cu lichide combustibiledin clasele LlII. metan. Recipienti transporabile cu gaze sub cu gaze presiune. conform art.). substante Indiferent de Celuloid ~i obiecte din celuloid. cu temperatura Ide inflamabilitate mai mica de ss-e. In constructii sau lncaperi ale constructiilor. toluen. petrol ~aracterizate lampant.0 3 Recipienti ficsi sau IG. fiecare 1 rn" de lichid combustibil din clasele LI.20.

In cazul in care constructia blindata.(peret~) ~O (CA 1). Fac exceptie situatiile precizate in normativ.la 6. in cantitati mai mari de 2. mare de 3~ m se separa de restul constructiel cu elemente vertl~a!~.28.27. Constructille ~i I sau substantelor C0':1bustlblle din cl~sa P4 ~i P~ de periculozitate cu aria desfa~urata mal. plansee). potrivit art. si/sau substantelor din cl. 164 165 .2. produse. Oepozite fnchise inchise pentru depozite de materiale ~i substanje. rezistents la foe rninirnurn 1h ~i 30 minute. Eventualele goluri functionale din plansee se protejeaza cu elemente de inchidere corespunzatoare.rile de depozitare a materialelor 6. intre gradul de rezistenta la foc. rezistente la foc minimum 15 mminute. precum ~i a prevederilor specifice lichidelor combustibile.as. Depozitarea lichidelor cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub 28°C. se protejeaza cu elemente rezistente la foc minimum 45 minute. in care sunt depozitate materiale.00 m sa lndeplineasca conditlile si nivelele de perforrnanta I 6. substante.n~ee CO (CA 1). la care platformele (totale sau partiale) pot fi materiale ~i elemente CO (CA 1).2. 6.cladiri cu mai multe niveluri. 6. in functie de tipul elementului strapuns (perete.24. 6. cu conditia respectarli corelatiei admise in tabelul 5. planseu). Constructiile inchise stabilite de beneficiar. se separa d~ restul ccnstructiei prin pereti ~i dupa caz plansee CO (CA 1) cu rezistenta la foc de minimum 3 ore pentru pereti ~i 1 Y:z ore pentru plansee. din elementele de separare (perett. pot fi de qradul l.30. aceste . numarul de niveluri ~i aria construlta a compartimentului de incendiu. stabi~it~ . Atunci cand sunt amplasate in .29. cu plansee pline rezistente la foc conform normativului.V de rezistenta la foc in functie de categoria de pericol de incendiu ~i clasa de periculozitate stabilita conform art. rezistente la foc conform prevederilor normativului. De regula. Fac exceptie depozitele cu platforme de stocare mecanizate.26. si/sau substantelor combustibile din clasele P2 si P3 de periculozitate cu aria 2 desfa.5. se recornanda sa se realizeze in constructii supraterane. trebuie realizate 6:2. potrivit art.2.25. Stocurile tampon de matenate st substante combustibile din clasele d~ periculozitate P4:. 6. Constructiile trebuie depozitelor cu stive mai inalte de 6. fara locuri permanente de lucru. se protejeaza cu elemente de inchidere rezistente la foc 1 ora echipate cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu.38. obiecte de valoare. Golurile de circulatie sau functional necesare din elementele de separare.31. avand rezistenta la foc corespunzatoare densitatil sarcmu term ice.33.2. Constructiile inchise de depozitare etajate.2. se separa ~i prin ptansee CO (CA 1).2.15.19. Incapertle de depozitare a materialelor 6.2. 1~~aper~le de depozitare a materialelor 6. se protejeaza cu elemente corespunzatoare. trebuie echipate cu instalatf automate de sting ere a incendiilor.de protectie specifice prevazute in normativ ~i reqlernentarlle tehnice specifice. se recornanda sa fie compartimentate cu elemente rezistente la foc in arii construite de maximum 750 m' ~i echipate cu instalatii de semnalizare ~i stingere a incendiilor.2.1. sau cu risc mare de incendiu.2. 6. plansee CO(C~ 1) cu rezistenta la foc minimum tora.a P1 yde periculozitate.2. 6. este corespunzatoare depozitului este mono bloc sau obligatorie respectarea ~i a prevederilor acestora.i P5.depozite cu stive inalte. (depoziteinchise). 1. echipate cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu. se separa de restul constructlei cu peret.. Golunle de circulatie sau functional necesare din elementele de separare.4.. astfel realizate tncat sa impiedice propagarea incendiilor intre nivelurile constructlei.6.. 1~~ape.1 ~I dup~ caz pla. in afara celor din fluxul tehnologic. astfel lncat sa se asigure limitarea propaqaril incendiilor ~i conditiile stingerii cu operativitate.32.2.2.00 m" ~i stocate in recipiente ~i ambalaje.2. daca sunt prevazute instalatii automate de stingere a incendiului la fiecare nivel. Golunle de circulatie sau functional necesare.~urata mai mare ~e 36 m se separa de restul constr~ctiei prin pereti CO(CA 1) cu rezl~tentay la foc minimum 1 Y:z ore ~i dupa caz.in re~l~mentarile tehnice de specialitate corespunzator denSI!atll sarcmu termice ~i pericolului de propagarea a focului. iar golurile de circulatie sau functionale din acestia se protejeaza cu elemente de inchidere incombustibile.

00.(CA 1).35.2. In tncaperile de depozitare a materialelor combustibile din c1asele de periculozitate P3. echipate cu dispozitive de autoinchidere. Pentru clasa de periculozitate P1.6. Spatiile de receptie . P4 sau P5. fiind adrnisa comunicarea cu sala cazanelor prin usi rezistente la foc minimum 45 de minute. iar daca se prevede iluminat acesta va corespunde categoriei de pericol de incendiu. se protejeaza cu usi rezistente la foc 45 minute.lncaperile pentru depozitarea a maximum 20m3 lichide combustibile necesare consumului functional al instalatlllor utilitare aferente constructiel (centrala terrnica. la care se asiqura aceleasi rnasuri de siquranta la foc ca la tncaperile de depozitare aferente. birouri. iar golurile de comunicare din acestea protejandu-se cu elemente de inchidere incombustibile. plansee CO(CA 1). cu aer cald. sau inchidere automata in caz de incendiu.2.) se separa de restul constructiei prin pereti ~i plansee CO (CA 1) cu rezistenta la foc de minimum 2 ore. asiqurandu-se compartimentarea antifoc ~i dupa caz antiex a lncaperilor de depozitare cu capacitatea 3 de maximum 50 m lichide din clasele LI sau LII (respectiv echivalentul acestora pentru LIII §i LlV). rezi~t~nte la foc corespunzator normativului §i a reglementanlor de speciatltate. separate fata de cele de depozitare prin pereti si dupa caz. 6. in perejii de separare a birourilor §i spatiilor de receptie .40. se separa in acelasi mod. P4 §i P5.39. m3 lichid combustibil amplasat in centrala termica si a celui adrnis la art.. P4 ~i P5.2.42. echipate cu dispozitive de inchidere automata in caz de incendiu. 6. rezistente la foc conform prevederilor art. 6. De asemenea. separarea se po ate realiza cu pereti ~i plansee CO (CA1).34.35.2. rezerva de combustibil lichid necesara se prevede in afara constructlei.39. 6. incercarea sau repararea produselor depozitate.2. iar golurile de circulatie sau functional necesare.37. Depozitarea combustibilului solid aferent centralelor termice. pot avea un gol de acces pentru vizitare practicat in elementele de separare fata de restul constructiei: protejat cu element de inchidere rezistent la foc minimum 45 de minute ~i prevazut cu parapet (prag) cu lnaltimea astfel stabilita lncat sa nu fie posibila scurgerea lichidului in afara Incaperii in caz de avarie. conform prevederilor reqlernentarilor tehnice specifice.2. la depozitele cu clasa P1 ~i P2 de periculozitate a materialelor ~i substantelor depozitate. protejate cu elemente de inchidere rezistente la foc 45 de minute. precum ~i a celor aferente functionarii unor echiparnente (ascensoare. nu sunt admise spajli libere pentru birouri. perejll §i plansee de separare pot fi CO (CA 1) cu rezlstenta la foc 1 ora.6. de regula.36.2. rezistente la foc minimum 45 de minute sau ferestre obisnuite. pentru tncarcarea.2. Constructiile supraterane inchise pentru depozitarea lichidelor combustibile se realizeaza din materiale §i elemente de constructie ~O.expeditie fata de depozite P3. Asemenea spajli se arnenajeaza in Incaperi proprii.41. lncaperile prevazute la art. 6. precum si pentru distribuirea lichidelor combustibile. se realizeaza in ccnditllte stabilite la art.2. 166 167 1 . nu este obligatorie separarea spatiilor de receptle .36. Fac exceptie de la prevederile art.2.).6.4. etc.2.2. daca sunt protejate cu obloane rezistente la foc minimum 45 de minute. Sp atiile pentru receptie-expedttie. precum si pentru distribuirea lichidelor combustibile.expeditie ale depozitelor din c1asele de periculozitate P3. platforme..2.respectiv rezistenti la foc minimum 2 ore pentru pereti si 1 ora pentru plansee.00 rn". finisarea sau repararea produselor depozitate. La aceste lncaperi nu este obligatorie prevederea panourilor de decomprimare ~i a dispozitivelor de evacuare a fumului (desfumare).expeditie si a birourilor. pentru finisarea. etc. se separa fata de tncaperile de depozitare a materialelor ~i substantelor combustibile din clasele de periculozitate P3. In cazuri bine justificate tehnic.2. grup electrogen. 6. centrale de incalzire. In afara rezervorului de zi cu capacitatea de maximum 2. situatiile in care nu mai este obligatorie separarea de depozit.6. 6. P4 ~i respectiv P5 prin pere]i §i plansee CO(CA 1). .expeditie. echipate cu dispozitive de autolnchidere sau Inchidere automata in caz de incendiu. se admit ferestre fixe CO (CA 1).39. Rezervoarele se prevad cu preaplin §i conducta de aerisire cu opritor de flacari dispus in exterior. 6. 6. cu capacitatea maxima de 2.Pentru materialele ~i substantele combustibile din clasele de periculozitate P2 §i P3.2.2.39. spatiile de receptie .38. Golurile de circulatie din peretii de separare fata de depozit. §i 6.

6.ndependente cu functiuni mixte.46.. c?nf?rm art.le r~glementan. asigurandu-se 1% din aria pardoselll.' ~e iau. de regula. _ _ vCuvele ~evretentie se dirnensioneaza §i realizeaza In a§a fel incat sa nu perrnita deversarea lichidelorln afara lor.2.2:5~.48. Depozitele lnchise (constructii sau tncaperi cu aria mai mare de 36 m2) pentru materiale sau substante combustibile se prevad cu dispozitive de evacuare a fumului realizate. lncaperile.izare §i stingere a incendiilor corespunzator reqlernentarilortehnice de specialitate.rebUie s~ fie CO §I de stmgere corespunzatoare. . as~fel incat sa nu favonzeze propagarea incendiilor pe suprafete man.2.1.2. conform art. RISCURI ~I CATEGORII DE PERICOL DE INCENDIU GRADEDE REZISTENTA LA FOC ' Riscuri §i categorii de pericol de incendiu 7.1. din prezentul normativ. iar atunci cand lncaperile de depozitare din categoriileA.43. cand amplasarea se face la 0 cota mai ridicata. asigurand limitarea plerdenlor in caz de incendiu §I conditii de lnterventie corespunzatoare.2.b vs~u BE2~ §i clasele de periculozitate P3. raspecta prevederile reglementarilortehnice specifice.lor te~nlc~ specifice. Buncarele pentru combustibili solizi §i palnlile de ~limve~tare t. Depozitel~ deschise de materiale §i substante combustibile ~e dot~~za cu rnilloace de prima interventie §i se echipeaza cu instalatii dve.400 m2 se prevad cu sisteme de evacuare a fumului §i gazelorfierbin\i. 168 I 169 .45.1.1.45.le. conform prevedenlor art.36.2.2. la 2. Pentru accesul §i interventia operative In caz de incendiu depozitele deschise vor ave a asigurat accesul pe toate laturile.masun c~re sa lmpiedice patrunderea Iichidelor combustlblle §I transmlterea incendiului la obiectele lnvecinate. pericolele de incendiu specifice.2.2. Amplasarea §i realizarea depozitelor deschise de ma.2.2. 6. Atunci cand buncarele sunt cu capacitate mal mare de 3. P4 sau P5 au ana hbera (fara pereti interiori) mai mare de 10.ere a incendiilor conform reglementarilor tehnice de speciautate. ' PARTEA A IV-A CONSTRUCTII CU FUNCTIUNI MIXTE CAp. Atunc. Depozitarea 6.44. In cazul depozrtaru pe acaeasi ptattorrna a materiale~or §i substantelor combustibile din sorturi di!eri!e. se poate face pe platforme deschise executate din ~ate~lalve C~ (C~ 1).su?stan\e combustibile se echipeaza cu lnstalatii de semnahzare §I stl~g. cazul arnplasarii In vecinatatea unorape. rar pentru cele de productie si/sau depozitare riscurile de mcendl.semnal. determinate conform prevederilor normativului.1 . B. asiqurandu-se rnasuri de protec\le la care se In. 6.2.u se exprirna prin categorii de pericol de incendiu. rezistente la foc minimum 2 ore.7.2. Rezervoarele fara pereti dubli sau grupurile de astfel de rezervoare supraterane sau semilngropate se prevad cu cuva de rete~tie.00 m". vor ave a determinate §I precizate nscu~ile si dupa caz. !. se separa de restul ccnstructiel prin pereti §i plan§ee CO (CA1).49. sau ~ (~E3~.1.Fac exceptte centralele termice cu capacitati mari.5. situate deasupra nivelului terenului inconjurator §I prevazut cu rigole de scurgere...1.terial: §i substante combustibile solide. P~ntru functluni civile (publice) se stabilesc riscuri de ~ncend~u.la 2:5. Z?ne.7. 6. margi~ita de dig uri sau pereti CO(CA 1) incombustibili ~ontmUl. 6. a tnstalatillor de ardere aferente centralelorter~ice. Depozitele deschise de Iichide combustibile. asigurandu-se si dotarea corespunzatoare cu mijloace tehnice de stingereln cazde incendiu. s~ amplaseaza In zone situate mai jos de obiecte lnveci~ate. Fac exceptie situatlile precizate In norrnauv. se iau rnasuri pentru ~~I~ar~a lnundarli depozitelor §i totodata pentru impiedicarea scurqeru lichidelor combustibile spre acestea.1. 6.47. (CA 1). 6.7..~reallze~za potrivit prevederilor normativulu! §i a. c~re sa reziste la solicitarile mecanice §i tehnice produse In tlmpul avanilor §i incendiilor.5 . lichide sau gazoase _:. PERFORMANTE FUNCTIUNI MIXTE COMUNE CONSTRUCTIILOR CU Depozite deschise 6. vse va asrqura dispunerea orqanizata a acestora. Depozitele lnchise pentru materlale §i . lichidelor combustibile In ambalaje sau reclpl~nte. .51.5. 7. compartimentele de incendiu §i c?nstr~ctille I. 6.52. la 5 5.

din categoria A sau B (BE3a. Intr-o constructle cu functiunl mixte.2.B. iar In ansamblu trebuie sa lndeplineasca perforrnantele comune ~i specifice acesteia. Atunci cand In constructia cu functiuni mixte. 7. conform normativului. Conformare la foe 7. separate corespunzator normativului de cele cu actlvitajl de productie ~i/sau depozitare.14.2.4. la 2. se asiqura indeplinirea cond!tllior de perf~rmanta corespunzatoars cele mai severe prevazute d~ norrnativ pentru respectivele funcliuni civile (publice). precum si riscurile (pericolele) de incendiu ale portiunitor de constructie fata de care se asiqura distantele.d0 cladire civila (publica) cuprinde actlvita]l civile pubh~~ difertte ~I Independente functional.1.3.cu fun~tiuni mixte care cuprind actlvitatl cu rise sau penco~ m. aria desfasurata a activitatilor de productie si/sau depozitare reprezinta mai mult de 60% din aria desfasurata totala a constructtei.e perforrnanta cele mai severe prevazute In norrnativ pentru ~espe~~lvele functiuni avand ln vedere l?ilrnplicatlue acestora asupra tntreqii constructli.2. AMPLASARE ~I CONFORMARE LA FOe Amplasare 7. 171 170 .3. luandu-se masunle de protectle corespunzatoars.e si/sau . sunt considerate cu riscul de incendiu cel mai mare din portiunea respectiva.6. . ..2. asiqurandu-sa Tndeplinirea condijilor de cor~latle . 7:2.2. vor fi fndeplinite ~i condltiile de perforrnanta specifice acestora. Pri~ conformarea la foc a constructillor cu functiuni mixte. ~i dupa caz. la 2. !n c?nstructiile cu functrunl mixte civile (publice). . Daca aceste functiunl sunt dispuse tntr-o cladire tnalta foarte Inalta.1.~. gradul de rezlstanta la foc.8. ?epozitare.. avand In vedere ansamblul constituit. de ?rodu~tl. La determinarea gradului de rezistenja la foc se au ln vedere prevederile art. de prcductie ~i/sau depozitare. Disp.rtl~nlle: Incendlat:.1. precizandu-se ln docurnentatie. 7. 7. in fiecare portuine se asiqura Indeph~lrea conditlilor d. de e~plozi~. avand in vedere prectzarite art 7 1 1 la 7. aria desfasurata a portlunilor cu functiuni civile publice reprezinta mai mult de 60% din aria destasurata totala a constructiei. se recomanda sa fie amplasate independent.~.2.1. Portiunile de constructii cu activitati de productie si/sau depozitare dintr-o constructie cu functtuni mixte. c~t l?i la portiunlle de constructie cu alte functiuni. 7. 7.1. la dlstanjele de siquranta normate fata de veci natati. ~ Clvll~ (publice). civile (publice).. se cornpartimenteaza corespunzator normativului. Atunci cand ln constructia cu functiuni mixte.rea po~ibilitatilor de propagare a focului ~i fum~lui atat In po.1. conform normativului (partea III-a si a IV-a).1. cladirea respectiva este considerata civila (publica) ~i cu riscul stabilit conform primului alineat.~.2. se recomanda la ultirnul nivel suprateran l?i cu luarea rnasurilor de protectis corespunzatoare.Constructiile .2..~nerea spatiilor l?i a Incaperttor cu pericol de explozie.b) de pericol de incendiu. care reprezinta cel putln 30% din aria desfasurata a acesteia. de on~e fel. 7. din cate~_orille A sau B (BE3a.2. numarul de niveluri si aria construtta conform prevederilor normativului. In construcjiile etajate cu functiuni mixte.b) de pericol de incendiu in construcll1~e cu f~nctiuni mixte de productie si/sau depozitare.n. Grade de rezistenia la foe 7.1. . la nivelurlle lor inferioare (supraterane sau subterane). conditille specifice tipului de constructie. nu este adrnisa dispunerea unor spatii sau Incaperi cu pencol.. sunt considerate cu categoria de incendiu cea mai periculoasa care reprezinta peste 30% din aria desfasurata a acestora. A~un~i ca. Constructiile cu functluni mixte. sau cu sali aglomerate. portiunile de cladiri civile (publice).. 7. se va urmar! dlspu~~rea distincta a functluntlor ~i luarea masurilor de protetl~ s~eclflc~ acestora. comasate sau grupate In conformitate cu prevederile generale ale normativului.7. separate corespunzator normativului de cele cu functiunl civile (publice).a~e de incendlu sau un nurnar mare de persoane. Prin conformarea constructtuor cu functiunl mixte se va asiqura li~ita. 7.lntre nscul (c~tegoria) de pericol de incendiu.3.5. Construcjlile cu functiunl mixte vor avea determinat gradul de rezlstenta la foc asigurat.2.4. se arnplaseaza la distantele de siquranta stabilite In art. independente. Atunci cand nu se pot asigura distantele de siquranta normate.5. iarTn ansamblu trebuie sa Indeplineasca perforrnantele comune ~i specifice acesteia. pe cat posibll. aceasta este considerata de productie ~i/sau depozitare avand categoria de pericol de incendiu stabllita conform primului alineat.

Fac exceptie incapertle de depozitare cu aria de maximum 36 m".60.2. realizeaza ~i separa de restul constructiel cu functiuni mixte corespunzator prevederilor generale ~i specifice acestora.3. Constructiile cu functiuni mixte se realizeaza din materiale ~i elemente de constructie corespunzatoare gradului de rezistenta la foc necesar Indeplinirii condijiilor de corelatie normate. ~i~itarea _pr?pagarii focului intre funcjiuni diferite dispuse ~ntr-? cl~dlre etajata.e din fatade_ (care se suprapun).3.or diferite In cladiri etajate se asiqura prln.la 7. se v_a asigura lirnltarea propaqaril focului ~I a furnului la functiunile alaturate.8. realizate ~i asigurate.1.3..4. functi~nil. iar intreaga constructle trebuie sa asigure indeplinirea condijiilor de perforrnanta corespunzatoare ansamblului considerat. la care nu se impun rnasuri de protectie deosebite.4. 7 . cu rezistenta la foc determinate conform normativului. astfel tncat sa nu favorizeze propagarea focului ~i a fumului pe arii mari construite ~i tntre functiuni sau destlnatii diferite.la 2.1.. Prin modul de dispunere. de la art. trebuie sa indeplineasca conditiile de perforrnanta generale ~i specifice precizate in normativ.3.aile comune de circ.2.~.3. 7.4. Portiunile de cladire care cuprind sau se incadreaza In categoria salilor aglomerate vor fi alcatuite corespunzator prevederilor specifice acestora.1. dupa caz. din clasa de combustibilitate. categoria Asau B (BE3a. dispuse astfel tncat sa nu puna in pericol constructia. Functiunile diferite din constructie se separa cu elemente verticale ~i dupa caz. precum ~i cele specifice func[iunilor respective. ALCATUIRI CONSTRUCTIVE 7.e ~onstructlei cu functiuni mixte. Separarea.3. corespunzator riscului sau categoriei 172 1 173 . iar eventualele goluri de circulajie sau runcttonare din elementele de separare vorfi protejate conform normativului. In functie de nivelul riscului (categoriei) de pericol de incendiu cea mai mare.5. sau prin alte masun de protectle corespunzatoare (copertine.4. 7. potrivit reglementarilor normativului.spar\ito~re. corespunzator normativului. etc.elemente vertlc~le ~I onz.5. separandu-se de alte functiuni ale constructiel prin elemente de constructie verticale ~i dupa caz.4. a propaqarf usoare a focului liii fum~lui pe ani man.3.b) de pericol de incendiu. cu funcjiuni mixte in ~i conditlita specif'ice 7. alcatuire ~i realizare a elementelor de co~s~ructie de.I. In situatiile admise de normativ.ulatie ~i evacuare (orizontale liii dupa c~z'.6. vertlcale~ al. 7.6. Portiunue subterane ale constructruor care se dispun functium distincte vor indeplini acestora. 7. 7.n cazul in care functiunita respective constituie cornpartirnenta de incendiu distincte. LlMITAREA PROPAGARII FOCULUI ~I A FUMULUI !. La ~Icatuir~~ constructlllor ~i a elementelor de constructla se respecta conditttle de performanta comune stabilite. lncaperile de depozitare a materialelor ~i substantelor combustibile. separarea acestora se realizeaza. 7. se va asigura ~i pe fatade (prin exteriorul tncntderuor penmetrale). C.9. 7. La alcatuirea ~i realizarea portiunilor de constructie cu functiuni distincte civile (publice) de productie ~i/sau depozitare. !.3.).3. trebuie alcatulte.ement~l~ de constructla utilizate pentru limitarea propaqaru f?cululliil a fumului. 7.1.7.?rul ~celeia~i funcjluni. Eventualele goluri interioare ale elementelor de constructie vor avea continuitatea tntrerupta conform normativului.1. ' 7. se alcatuiesc.4.4. cu rnasurile de protectie necesare. in functie de rolul pe care-I au. conform prevederilor art. orizontale.2.3.3. a densitatii sarcinii termice ~i ccnditlile performante specifice functiunii (destinatiei) ~i tipului de clad ire. cu pere]i de compartimentare rezistenti la foc antifoc sau antiex. _E. conform prevederilor normativului. pe timpul normat iar in ca. I. 7. prin realizarea unor portlunt pline intre qolurile succesiv.3. orizontale. se vor lndeplini condltille de perforrnanta specifice fiecarei functiuni.1 Fu~ctiu!lile independents dispuse In constructie se separa intre ele ~I fata de caile comune de circulatia ~i evacuare.4. prin elemente de constructrs rezistente la foc conform prevederilor normativului. 7.4. ecrane. 7. se separa de diferitele functiuni adiacente. 7. lncaperile cu pericol de explozie.ont~le (pereti ~i plansee) atcatutts ~i reallzate corespunzator spatiului adiacent cel mai periculos. In asa fel alcatuite tncat sa nu propage focul cu usurinta.3.3.

7. separate de evacuari ale fumului din alte func\lu. 7.5. 7.obligatorie evacuarea fumului (desfumare) din incapen §I spatii cu nsc mare de incendiu.6.2.ie cu rol de limitare a propaqarii focului l?i a fumului. Calle de circulatie si evacuare comune (onzontale §I verticale) ale unei constructii cu tunctiuni mixte. Este obligatorie realizarea independenta a evacuant fumuluiin caz de incendiu din salile aglomerate. Golurile de acces la caile de evacuare practicate in peretii despartitori ai acestora. independ~nt de svacuarile fumului din spatiile runctiunuor dispuse in constructie. l?1 prevederilor specifice. la 2.2. l?i ale prevederilor specifice functiunilor respective. 7. 7.3.4.te conform art. Separarea caller de evacuare fata de functiunile (destinatiile) adiacente.5.1.5.1.8.2.organizat sau mecanic in constructiile cu func\lun~ mixte.30. in toate situatllle. vAtu~c. Alcatulrea l?i realizarea evacuarii fumului (desfumare). de pericol de incendiu a acestora. iar cand aceasta este justificata tehnic. protejate corespunzator. 7. din depozite pentru materiale §i/sau substante combustibile.5. CAl DE EVACUARE TN CAZ DE INCENDIU 7.4.1. 7. ori comune tuturor functiunllor din constructie. la dimensionare §i alcatuire se indeplinesc condijitle performante cele mai severe ale functiunilor respective pentru care se asiqura evacuarea.5. se pot prevede cu un singur sistem de evacuare a fumului (desfumare). dar minimum 2 ore. In constructlile cu functiuni mixte se prevad cal de evacuare in caz de incendiu in nurnar corespunzator dispuse. Calle de evacuare ale constructiei cu functiuni mixte pot fi proprii unei functiuni sau grup de functiunl.5. Spatiile publice pentru parcarea auto!~rismelo~ . 7.4. 174 175 .este. Pentru tunctlunt diferite cu acelasi risc sau p~ricol de incendiu dispuse in constructre.nI. corespunzator func\iunilor respective.!>.5. in cazuri justificate tehn.5. 7. In elementele de separare sunt admise numai goluri strict necesare de acces l?icirculatie. Evacuarea fumului (desfumarea) este obligatorie in spa\iil~ l?i tncaperite stabilite in normativ. De regula.6. se protejeaza ooraspunzator. cu conditia separ~rll lo~ qe restul constructiei. EVACUARE FUM (DESFUMARE) 7.8. plansee). pe toata portiunea de trecere peretii ghenelor sau canalelor vor fi CO (CA 1) l?i cu rezistenta la foc corespunzatoare densitatii sarcinii term ice din spatiul respectiv. 7. la 2.7. ~ri~ tiraj natural .1.4. prin peretl l?i plansee conform normativului. alcatuite l?i dimensionate.2. sunt cele stabilite in norrnativ. se realizeaza corespunzator condltiilor stabilite pentru functiunile respective si tipului de cladire. 7. potrivit tunctiunf (destinatiei) specifice l?itipului de cladire cu func\iuni mixte.6.6. In portiuni sau zone constructia in care functiunile respective determine dimensiuni mai mici ale caller de evacuare se pot reduce corespunzator latimile acestora ' 7.6.5.apen si spatii ale constructiei cu functiuni mixte pe care Ie stabileste beneflciarul.52. la 2.5. In caz de incendiu.1. evacuarea natural . alcatuite l?i reahza.~e pot dispune in constructii cu functiuni mixte.4. precum §i din alte inc.5.i can~. 7.3. nu trebuie sa treaca prin alte functiuni. potrivit art. Golurile de circulatie din aceste elemente de separare. la acestea se prevad dispozitive sau sisteme de evacuare independente de evacuare a fumului.4.6. portiunile de constructii cu functiuni di~~ncte. Conditiile de parforrnanta ale elementelor de construc\.6. trebuie sa corespunda prevederilor art. 7.. cu conditia luarf rnasurilor de protectie care sa asiqure hm~tarea propaqarii incendiilor intre tunctiuni prin tubulatunle care strapung elementele de separare a func\iunilor (pereti. se protejeaza cu elemente de inchidere corespunzatoare riscului (categoriei de pericol) de incendiu l?i destinatiei fiecarei functiuni l?itip de cladire.6. 7:5.lc se ~ot realiza instalatii comune de evacuare a fumului ~n c~z de Inc~ndlu.orqanizata a fumului se poate lnlocui cu evacuarea rnecanica a acestuia.5. . potrivit prevederilor normativului. se prevad cu dispozitive independente de evacuare a fum~lul. Atunci cand caile de evacuare sunt comune mai multor functiuni sau tuturor functlunllor din constructie.7.74. in conditiile l?i cu respectarea prevederilor normativului.2. Ghenele si canalele pentru evacuarea fumului dintr-o functiunea dlstincta. Cu exceptia caselor de scari.

6. ~tunci can. Timpii de evacuare.8. La determinarea 7. respectiv lungimile maxime admise ale caller de e~ac. iar pentru intreaga constructie caile comune de evacuare vor asigura conditiite norm ate cele mai severe. 7 .7.g ) !. • D~ca deasupra nivelului construc\iei supraterane care aSlg~ra .3. 7. mlJloacelor si produselor de ti ' corespunzatos . Scarile de evacuare comune ale constructnlo} cu functiun] mlxte . §i 7.1.cazul.7.11. Golurile de acces practicate in peretii de separare. §i 7. r~. corespunzator modului in care constructia este considerate conform prevederilor 7. pe cu 176 177 .13. se pot prevede numai in cazurile si conditiile stabilite de normativ.6.7.3.14 . Rampele scarilor aferente subsolurilor se separa fa\a de rampele scarilor supraterane.1:4. precum §i utilizarea instalatiilor ec Ipamentelor. f .7..4.15. se asiqura cele mai severe rpasuri de protecjie specifice functiunilor. Searl interioare deschise (neinchise in case de scari). 7:~. Atunci cand caile de evacuare sunt comune. . dlmenslon~r~a rampelor scarilor de evacuare se afla !unc\lu~1 c~re necesita . dimenslunt races e •. regula.d beneficiarul 2 sonctta. Stabilirea 7. constructiile cu functiunl mixte se echipeaza mstalatu comune.ni mixte. Gapacitatea de evacuare a unui flux (G) se deterrnina corespunzator fiecarei funcjiuni luata in considerare. pot~lv~t prevederilor normativului §i ale reglementarilo tehnlcs de specialttats.6.6. e !. 7. ·1 de i ' s Ingere . ..~o~str~ctiile cu functlun] mixte se echipeaza §i doteaza cu rnstalatu §~ rnijloace de semnalizare §i sting ere a incendiilor cor~spunzator mod~lui in care este considerata constructia' con orm a~t.d~stlnatlel §I nscului (pericolului) de incendiu dete~mlnat. care indeplinesc conditiile de pertorrnanta stabilite in normativ.nscun or e mcendiu §i categoriilor de pericol d mcendlu din spatiile respective.1.4. protejandu-se conform normativului. conform prevederilor normativului.3. vor corespunde conditiilor stabilite in normativ. in functie de destinatia §i dispunerea acestora in constructie.). etc. ~I 7. Fac exceptie situatille rnentionate in normativ. corespunzator alcatuite §i separate de restul constructiei. monte-charge. In cazul in care se prevad cai de evacuare distincte (proprii) unei functiunl sau grup de functiuni.). (civila (publica) de productie §i/sau depozitare). are in vedere nivelul de ocupare §i capacitatile maxime simultane luate in calcul.dimensiuni mai rni . De regula.4. nu este admisa reducerea dimensiunilor caillor de evac~are pe traseul pana la exterior al nivelului cel mai ag omerat luat In conslderare. 7. Atunci cand se prevad scari exterioare de evacuare. vor a_veaacces §i pe terasele cladlruor respective atunci cane sunt toarte lnalte sau cu sali aglomerate. 7. vor indeplini conditille stabilite in normativ pentru fu~c~lunl~e respective. I~ portiunile respective se pot reduce coresouozaro ICtl. la determinarea fluxurilor de evacuare se respecta conditille stabilite pentru functiunea sau functiunile respective. de regula.3. in caz de 7. inclusiv de parterul constructiei.1. se respects timpii (Iun imile prevazute pentru constructla considerata (art. se are in vedere constructla in ansamblu. 7. se separa de restul constructiei prin pereti §i dupa caz plansee.9. 7. nurnarului de persoane pentru care se asiqura conditiile de evacuare in caz de incendiu.1.1. se protejeaza obligatoriu cu elemente de inchiderere corespunzatoare normativului. INSTALATII INCENDIILOR DE SEMNALIZARE y ~I STINGERE A fluxurilor de evacuare in caz de incendiu.7.1.12. 7. se are in vedere ansamblul co~~tructlel cu functi~. care asiqura protectla intregii constructu. ia~ diferitele functiuni ale acestei~ coresp~nzator ..6. acestea se arnplaseaza §i realizeaza astfel rncat circulatia utilizatorilor sa nu fie blocata de flacarile sau fumul produs in caz de incendiu in constructie sau obiecte amplasate in vecinatate.uare. cand este ... se inchid in case de scari. L~ stabilirea echiparii §i dotarii. Gaile de circulatie §i transport pe verticala (scari.6.. ' 7. ascensoare. construcna se oate eC~lpa §I dota suplimentar cu instalatii de semnalizare i sti~ ere fata de prevedenle reglementarilor tehnice de specialitate~ 9 !.7.6.6. potrivit prevederilor normativului.~.. r 7. . iar pentru caue comune de evacuare a conS!ructlel.Alcatuirea §i dimensionarea caller de evacuare mcendru. In nici 0 situa\ie.6.10.conform normativului . scarile de evacuare comune ale constructlllor cu functiunl mixte.

iar pentru ansamblul constructtet se asiqura dotarea conform 178 179 . proiectarea ~i realizarea lnstalattllor utilitare aferente constructiilor cu functiuni mixte.uc\lel.8. ' 7 . potrivit prevederilor reqlernentari lor tehnice specifice.) trebuie sa perrnita accesul §i Interven\l~ . se echlpeaz~ §1.uctiile cu functiuni mixte se doteaza cu mijloace tehnice de stinqers corespunzatoars claselor de incendiu din spatule §i T~~aperile .) necesare.10. Pentru fiecare functiune se prevad mijloacele tehnice de stmgere (stinqatoara portative.respective. etc.9.10: 1.2. (destinatiilor) respective ~i asigurarea protectlei acestora. Diferitele functiuni pot avea puncte proprii de supraveghere !?i control ale lnstalatiilor cu care sunt echipate. transportabile. astfel tncat sa fie usor de recunoscut §I utilizat In conditiile mcendiului. sa fie accesibile autospecialelor de lnterventie Tn caz de (ncendiu. proiectantul [ustificand tehnic solutia stabilita. 7. si controlul permanent al functionarf instalatillor de prevenire ~i stingere a incendiilor din constructiile cu functiuni mixte. astfel dispuse. ale construcjtat care necestta conditii specl.7. vor fi independente de alte instalatii de ventilare ale constructiei. 7.nstructiil~ cu functiuni mixte.1. C:aile exte~ioare de acces pentru autospecialele de ~ntervent~e ~drumur. 7. 7. INTERVENTIE ~I SALVARE 7. la deschiderile (protejate sau neprotejate) din perejli exteriori perimetrali precum §i la sursele de alimentare cu apa. de regula. 7. Pentru supraveqherea 7.2: C~m~tructiile. de regula.l. 7. de Incalzire. ~Icatuirea. dar a carer functionare va fi sernnallzata si la dispeceratul central al cladirii. !nter~en\leA §i ~alvare Tn c~z de incendiu. !.pe cat posibil la parter .10. a autos'peci~I~lor de interventie. 7. C. platforme.3. conform normativului.5.4.5.~ile de acces §i clrculatula interioare ale constructlei.~ncat. precum ~i a celor pentru public ~i a salilor aglomerate. 7. se asiqura un dispecerat central de supraveghere a cladiril dispus . ~rebUie. sanitare.rAea"zat~.9. cAl DE ACCES.9. lnstalatiile utilitare aferente constructiei vor corespunde destinatiilor ~i riscurilor (categoriilor de pericol) de incendiu stabilite asiqurand limitarea propaqarii focului ~i a fumului In constructie. se asiqura In conformitate cu prevederile prezentului normativ ~i ale reqlementarilor tehnice specifice. cel putln pe doua laturi. potrivit prevederilor normativului ~i reglementanlortehnlce specifice acestora. . Spatiile ~i lncaperile cu deqajari de substante combustibile. etc. conformarea §i realizarea cailor exterioare de 9 clrculatle. trebuie sa corespunda riscurilor (categoriilor de pericol) de incendiu ale destinatlilor respective. ~Icatulte ~1.3. etc. ~upraterane cu funcjiuni mixte.8. handlcapat!. Echiparea.~.4. acestea pot fi prevazute numai In spatule respective. conform prevedenlor normativului §i reqlementarilor tehnice specifice acestora. ventilare.n:arcAheaza~~.8. etc. Co. Constr.8. 7.. alcatuite §i echipate. vor corespunde prevedenlor norrnativulul sl ale reglementarilortehnice. trebuie sa aiba asigurate cai de ~c~es.9. INSTALATII UTILITARE AFERENTE 7.8.8. Sistemele de ventilare a lncaperilor si spatiilor cu rise mare de incendiu. circulatie ~i salvare corespu~zator dirnenstonate. vor avea asiqurata evacuarea acestora pe rnasura deqajaril lor. 7. DOTAREACU DEPOMPIERI MIJLOACE DE INTERVENTIE ~I SERVICIUL 7.ale d~ salvare a utilizatorilor Tn caz de incendiu (bolnavi.re~punzator. Sistemele ~i instalatiile electrice.care sa asigure urrnarirea functionarii acestor instalatil din toate spatiile constructiei..): se asiqura cai de acces. care aSigur~ §I m!er~entia Tn caz de incendiu a personalului pompierilor.1.In special la zonele §i functiunile mai periculoase ale constr.de interventle sa poata actlona Tn timp scurt si in condltf de siquranta.9.5. rnarirnii constructillcr si gradului de rezistenta la foc asigurat.2. avand In vedere riscurile (categoriile de pericol) de incendiu ale functiunilor.In cazul In care numai 0 parte din tunctiunile constructiei necesita lnstalatii de semnalizare !?ilsau sting ere conform reqlernentarilor.fortele . la cele cu aqlomerari de persoane. precum ~i a functiunilor adiacente de care sunt separate.6: Pentru functluru 7. separata ~i astfel realizata tncat sa nu produca incendii sau explozii.

cu sali aglomerate.10. sunt considerate cele care nu sunt inalte. CAP.1. potrivit prevederilor normativului. dupa caz.1. in condithls stabilite in normativ ~i Incadrarii in limitele ad mise ale compartimentelor de incendiu. Tipurile de constructii cu functiuni mixte.4.respectiv clasele de periculozitate la depozite . foarte lnalte. corespunzatoare riscurilor (categoriilor de pericol) de incendiu respective.2. conform prevederilor art. alcatuite si realizate.1.6. constructiile cu functiuni mixte vor avea constituite servicii de pompieri (pentru Intreaga constructie). pot fi cladiri inalte ~i foarte fnalte.1.4. riscuri (categorii de pericol) de incendiu. PERFORMANTE ALE TIPURILOR DE CONSTRUCTII CU FUNCTIUNI MIXTE Oonstructll de tip oblsnult 8.2. 8. avand in vedere ansamblul constructiei. 8.2. se va urrnari dispunerea spatlilor cu riscuri (categorii) mai periculoase in zone distincte ~i cu rnasurile de protectie corespunzatoars astfel incat ln caz de incendiu sa nu fie afectate arii mari construite. constructii monobloc blindate. astfel Incat sa fie posibil accesul autospecialelor de interventie cel putin pe 0 latura a constructiei. sau grupate ori comasate cu alte constructii.2.4.7. Beneficiarii pot constitui servicii de pompieri ~i la arii mai mici sau chiar pentru diferitele functiuni dispuse in constructie. etc. nivelul echiparii cu instalatii fixe de prevenire si stingere.1.10. 8. Construcjiile obisnuite cu functiuni mixte vor avea asigurate cal de evacuare in caz de incendiu corespunzator dimensionate. 8. Constructiile de tip obisnuit cu functiuni mixte.1.pentru fiecare destinatie sau functiune pe care 0 cuprinde. 7. ~i 7. Echiparea ~i dotarea cu instalatii ~i mijloace de semnalizare ~i stingere a incendiilor se reauzeaza conform prevederilor reqlernentarilor tehnice de specialitate.1.3. sau se compartimenteaza prin pereti antifoc. constructiile obisnuite vor avea prevazute cai de acces. Destinatiile ~i functiunile distincte ~i independente dispuse In constructie.1. 8.1. riscul (categoria) de pericol si aria compartimentului de incendiu.5. De regula.prevederilor normativului in functie de incadrarea acesteia in cladire civila (publica) sau de productie si/sau depozitare .9.1. se dispun astfel lncat sa poata fi usor accesibile si utilizate in caz de nevoie. potrivit normativului ~i reqlernentarilor de specialitate. intervenjie ~i salvare. atunci cand aria desfasurata totala este de 10.V de rezistenta la foc. cu saf aglomerate. 8.1. vulnerabilitate. PERFORMANTE SPECIFfCE CONSTRUCTIILOR FUNCTIUNI MIXTE CU 8.5.8. cladiri cu sall aglomerate.4.10. 8. tip de constructie. 180 181 . categoriile de pericol de incendiu .3 ~i 7. constructii monobloc sau blindate. conform normativului.10.7. 8. foarte Tnalte.3.1. Mijloacele tehnice de stingere cu care se doteaza constructia ~i diferitele functiuni ale acesteia. ~i in afara de domeniile obligatorii. conform prevederilor normativului.. plansee). 8. 7 . Constructiile de tip obisnuit cu functiuni mixte. 7.1.1.. rezistenti la foc. Constructule de tip obisnuit vor avea stabilite ~i precizate riscurile ~i dupa caz. Constructiile de tip obisnuit pot fi amplasate independent. Beneficiarii pot stabili echipari ~i dotari cu astfel de instalatii ~i mijloace.1.conform art. ori sa puna in pericol obiecte invecinate sau ele sa fie puse in pericol de vecinatatl. Tnfunctie de incadrarea ansamblului constructiei in cladire civila (publica) ori de productie ~i I sau depozitare.3. ori dupa caz. Prin conformarea constructiilor obisnuite cu functiuni mixte. Nivelul de dotare ~i incadrare cu personal a serviciului de pompieri al constructiei cu functiuni mixte se stabilesc In functie de rnarimea constructlel. pot fi de gradul I . Amplasarea fata de vecinata]i se realizeaza la distantele de siquranta stabilite in art. Pentru asigurarea conditiilor de interventie in caz de incendiu. Constructii lnalte. Tn conditiile respectarii corelatiel admise intre gradul de rezistenta la foc asiqurat. se separa intre ele prin elemente de constructle verticale si dupa caz.000 m' sau mai mare.1. 7. orizontale (pereti. monoblocsaublindate 8.

2. Incaperile. BE 1 sau BE 1b) de pericol de incendiu.8.ai: a) diferite functiuni civile (publice) independente sau nu functional. 8. iar pentru diferitele functiuni se respecta condijltle ~i performantele specifice acestora. Fac excepjie activitajile aferente functiunilor civile (publice) ce se incadreaza in nivelele de risc (ateliere Intretlnere. impreuna activitati de producjie si/sau depozitare care se Incadreaza categoriile C. In cladirile civile (publice) inalte. c) sanatate. 8. la 2. conform normativului. De regula. sunt cele destinatii de locuinte.2.2. cu condltia separarii acestora in compartimente de incendiu distincte. 8. 8.1. 8. 8. In ccnstructiile cu functiuni mixte. se asiqura rnasuri de protectie corespunzatoare. este adrnisa dispunerea numai a tunctiunilor civile (publice).1. cladirile respectivefiind cu caractercivil (public). corner].2. In constructiile de productie ~i/sau depozitare de tip monobloc.14. 0 sau E (BE2. ~i 7. comer] ~i parcaje: b) adminstrative. turism. este strict interzisa. e) cult. locuinte ~i parcaje. foarte inalte sau cu sali aglomerate. se respecta conditiile de perforrnanta stabilite in prezenta 8.1.9. foarte inalte sau pentru sali aglomerate. depozitare. locuinte ~i parcaje. Functiuni civile (publice) distincte care se pot dispune constructie cu functiuni mixte. de cu cu in 8. 8. Functiunile civile (publice) ~i de productie si/sau depozitare admise lntr-o constructle cu functiuni mixte.1. Pentru fiecare din acestea trebuie indeplinite perforrnanta specifice. La alcatuirea constructiei ~i a elementelor de constructie a acesteia. 8.2.3.. c) diferite activitati de productie sl/sau depozitare.2.3.1. Tn constructiile cu functiuni mixte pot fi dispuse functiuni civile (publice). separandu-se cu elemente de constructie rezistente la foc corespunzatoare densitajii sarcinii term ice din spatiile respective ~i prevederilor normativului.6. sunt cele pentru: a) locuinje. foarte inalte sau cu saf aglomerate. 8. comert si parcaje. spatiile ~i functiunile civile (publice) dispuse in constructia cu functiuni mixte. Dispunerea In acestea a unor functiuni distincte de productie ~i/sau depozitare. administrative.2. este adrnisa in conditlile ~i cu masurile de protectie stabilite in normativ. administrative. Prin conformarea constructiei se va urrnari dispunerea distincta a functiunilor cu rise mare de incendiu.13. A • • •• d) lnvatarnant.1. conform normativului. D(BE1 a) si E(BE1 b) de pericol de incendiu. B (BE3b).1. adminstrative.10. b) functiuni civile (publice) ~i unele activita]i de productie ~i/sau depozitare stabilite in normativ. de regula. astfel lncat sa nu puna in pericol alte functiuni civile (publice) adiacente sau constructia. 8.). fiecare functiune civila (publica) distincta se separa de restul constructlei prin pereti ~i plansee corespunzator alcatuite ~i realizate.1. Diferitele functluni independente din cladirile civile (publice) inalte. nu se aplica prevederile art. 8.2. in cazurile ~i conditlile admise de normativ. se potdispune num.1. sanatate. editie.15. funcjlunile civile (publice) cu rise mare de incendiu nu trebuie dispuse sub spatii cu aqlornerari de persoane sau. turism ~i parcaje. Dispunerea lntr-o constructie cu functiuni mixte numai a activitatllor de productie sl/sau depozitare din categoriile A (B E3a).17.1.12.2. Pentru fiecare tip de constructie se vor asigura pertorrnantele specifice stabilite in normativ.4.3. conditiile de PERFORMANTE ALE UNOR CONSTRUCTIILE CU FUNCTIUNI MIXTE DESTINATII DIN 8.1.2. lntr-o 182 1 183 .2.2. aria construita ~i capacitatea maxima sirnultana. In functie de riscul de incendiu ~i densitatea sarcinii term ice.8. pot fi dispuse ~i functiuni civile (publice).16.5. vor avea stabilit ~i precizat riscul de incendiu specific. etc. 7.7. se dispun in compartimente de incendiu separate cu peref ~i plansee CO(CA 1) rezistente la foc conform normativului. La cladirile civile (publice) inalte.11. determinat conform prevederilor art. C(BE2).4.1. de productle si/sau depozitare. in cazul in care aceasta nu este posibila sau justificata tehnic. 8. Funcflunl mixte civile (publica) 8.2. prevazute in normativ. 8. sport ~i parcaje.1. Constructia cu functtuni mixte va avea asigurat gradul de rezistenta la foc corespunzator indeplinirii conditiilor de corelatie dintre acesta ~i nurnarul de niveluri.

i realizate.. de evacuare a fumului (desfumare) vor fi independente pentru spatiile stabilite in normativ. precurn si cele specifice din partea a! I-a 8. interventie sl salvare aferente functiunilor civile (publice) destinate persoanelor care trebuie transportate cu targa. asiqurandu-se pllnuri Intre golurile succesive din peretf perimetrali de Tnchidere.4. Constructlile 8.28.22.27. 8.2.1. marcate. alcatuite. vorfi dimensionate corespunzator.. Prevederea 8.21..2.i protectte se vor limita posibilitatile de propagare a focului pe fatadele constructiei.4.. dispuse.1. potrivit prevederilor normativului.14. caruciorul. precum ~i din depozitele de materiale sau substante combustibile. precum . plansee rezistente la foc conform normativului. in situatiile stabilite in normativ. !?iriscurilorde incendiu. utilitare aferente reqlernentarilor tehnice de specialitate. instalatiilor de semnalizare . conform prevederilor normativului. 8.19. Calle de evacuare vor fi dimensionate. sau separate pentru una sau mai multe functiunl civile (publice) din cladire. echipate si reallzate.2.12.potrivit prevederilor normativului si ale reqlementarilor tehnice de specialitate. astf~~ ~istribuit~. iar canaleie ~i ghenele acestora nu vor constitui cai de propagare a focului si fumului in constructie.16.2.2.2. prin pereti ~i plansee CO (CA 1) cu rezistenta la foc norrnata ~i In care nu sunt admise decat golurile strict necesare circulatiei functionale .2.2. caller de evacuare ale constructiilor cu (publice) se respecta prevederile specifice 8.2. Prin modul de dispunere .i a fumului la spatiile adiacente pe timpui normat.2. Calle de acces. potrivit prevederilor normativului.2.2. 8.. unor sisteme comune de evacuate a fumului este adrnisa numai in cazurile .. 2.. dar cel putin la doua. Construcjiile cu functiuni mixte civile (publice) pot ave a cai de evacuare comune tuturor functiunllor civile. constructiile cu functiuni mixte civile (publice) trebuie sa fie accesibile autospecialelor de interventie la toate fatadele.24.60. plansee).18. cu functiuni mixte civile (publice) vor avea asigurate cal de acce.).52. etc.26.2.i conditltle stabilite in 8. Conditiile de perforrnanta ale elemenetelor de limitare a propaqarii focului .23.s. Functiunile civile (publice) dispuse Tn constructie se separa intre ele ~i fata de caile comune de circulatie ~i evacuare prin elemente rezistente la foc (pereti. iar In cadrul functiunii se va Tmpiedica propagarea usoara a focului 9i fumului pe arii mari. 8. 8. iar eventualele goluri de circulatie sau functionale din acestea se protejeaza cu elemente de Tnchidere corespunzatoare.i dupa caz. Constructilte 8. La dimensionarea functluni mixte civile acestora.2. se ~e~lizeaza .2. int~rven~ie !?iAsal~ar~.2.3. iar golurile functionale de acces la acestea se protejeaza corespunzator. 8.17.3.. Realizarea (desfumare) normativ. incat sa perrnita tnterventla usoara in caz de incendiu. fumului (desfumarea) ln caz de incendiu din spatille cu sali aglomerate ~i caile lor de evacuare.la 2. vor respecta corespunzator prevederile destinatiilor 8.i a fumului sunt cele stabilite ln normativ (art.2. alcatuite . Evacuarea 8. protejate corespunzator cu elemente de Tnchidere. Separarea 8. se asiqura natural.2.organizat sau mecanic. Sistemele 184 185 . lnstalatiile 8. se doteaza cu mijloace de prima intervenjie corespunzatoare destinatiei . functiunilor diferite se realizeaza prin pere]i . Prin dispunerea.20. circulatiile comune orizontale ~i verticale. Spatiile publica pentru parcarea autoturismelor se separa fata de restul constructiei cu functiuni mixte..i stingere a incendiilor la constructille cu functiuni mixte civile (publice). corespunzator destinatiilor si tipului de cladire.2. 8. alcatuirea ~i realizarea elementeior de constructie despartitoars se va asigura limitarea propaqarii focului .13..la a normativului.i la functiunile distincte ale acestora.parte si art.i clasei de incendiu a acestora.15.11. 8. Pe cat posibil. si functiunlle civile (publice) din acestea.25.2.

8.2.29. Construcjllte cu functiuni mixte civile (publice) vor avea constituite servicii de pompieri atunci cand aria desfasurata a acestora este de 15.000 m2 sau mai mare.

comune l}i specifice stabilite in normativ. 8.2.36. Diferitele functiuni distincte din constructie se separa tntre ele l}i fata de caile comune de circulatle l}i evacuare, prin elemente de constructie (pereji, plansee) corespunzatoare prevederilor normativului. 8.2.37. Elementele despartitoare ale functiunilor, vor fi astfel dispuse, alcatuite ~i realizate tncat sa asigure limitarea propaqarii focului l}i a fumului in spatiile alaturate, pe timpul norm at, iarin cadrul fiecarel functiuni sa impiedice propagarea focului l}i a fumului pe arii mario 8.2.38. Golurile de circulatie sau functionale din elementele de separare, se protejeaza cu elemente de inchidere conform normativului, in functie de rolul acestora pentru siquranta la foc. 8.2.39. Elementele de constructie prevazute pentru limitarea propaqarii focului l}i a fumului, se alcatuiesc ~i realizeaza potrivit prevederilorart.2.4.1.la 2.4.52. precum l}i a precizarilor din partile II, IIIl}i IV ale normativului. 8.2.40. Evacuarea fumului (desfumarea) in caz de incendiu asiqura corespunzator condijiilor ~i functiunilor dispuse constructle, (natural-organizat sau mecanic) potrivit normativului. se in

Functiuni mixte civile (publica) ~i unele activitali de produclie~i/saudepozitare
8.2.30. Functiunile distincte, lncaperile l}i spatiile acestora, ad mise in constructia cu functiuni mixte conform prevederilor normativului, vor. avea ~tabilit~ l}i preci~ate riscurile, respectiv categoriile de pericol de incendlu, determinate conform prevederilor art.2.1.1. la 2.1.7. ale normativului. ~.2.31 .. Corespunzator riscurilor sl categoriilor de pericol de I~c~ndl~ stabilite l}! a densitatf sarcinii termice, fiecare functiune distincta s~ separa de restul constructiei prin pereti l}i plansee corespunzator amplasate, alcatuite l}i dimensionate. 8:2 .. 2. ~rin 3 co~fo~marea. constructiei se aslqura dispunerea distincta a functiunilor penculoase sau cu risc mare de incendiu s~para~du-se cu elemente de constructie corespunzator alcatuite l}1 dlm.enslonate, ~on~orm normativului, astfel lncat sa nu puna in pericol alte functiuni sau construcjia. 8.2.33 .. S~ recoman~a ca !unctiunile civile (publice) sa fie dispuse in zone dlstl~cte ale nlv~lu:llor construcjiei fata de cele de productie sau depozitare. Atunci cand nu este posibil sau justificat tehnic, se vor asigura separarl corespunzatoars. . Nu se rec~manda disp.unerea functiunllor civile (publice) direct peste depozite de matenale sau substante combustibile cu clasa de periculozitate P4 sau P5 l}i densitatea sarcinii termice mai 2 mare de 840MJ/m , iar atunci cand nu este posibil, numai cu luarea masuril.or care sa i~piedice propagarea focului l}i fumului (separari, protectie cu copertine deasupra ferestrelor, echiparea cu instalatii automate de semnalizare l}i stingere, etc.). 8.2:34. C_onstructia cu functiuni mixte va avea asigurat gradul de r~zlstenta la fo? c~respunza~o! indeplinirii conditillor de corelatie dintre ~ce~ta .l}1 ana construita, nurnarul de nivellKi, capacitatea maxlm~ l}1. nsc~1 (c~tegoria) de incendiu, dupa caz, potrivjt normativului, avand m vedere modul in care este considerata constructia potrivit art. 7.1 .3 .l}i 7.1 .4. 8.2.35: ~onstructia l}i elementele de constructie aferente acesteia se alcatuiesc astfel tncat sa lndeplineasca conditiile de perforrnanta

8.2.41. Evacuarea fumului (desfumarea) se realizeaza conform prevederilor normativului referitoare la aceasta (art.2.5.1.la 2.5.35.) fiind obligatorie prevederea unor sisteme independente pentru functlunile civile (publice) fata de cele de productie si depozitare. 8.2.42. Constructiile functiunllor distincte functiuni. pot avea cai de evacuare comune din acestea, sau separate pentru tuturor diferite

8.2.43. Calle de evacuare se dispun, alcatuiesc, dirnensioneaza l}i realizeaza conform prevederilor normativului potrivit functlunilor din constructie astfel tncat sa lndeplineasca nivelele de perforrnanta specifice. 8.2.44. Prevederea ~i realizarea instalatiilor de semnalizare stingere a incendiilor, vor corespunde functiunilor respective claselorde incendiu stabilite. 8.2.45. La proiectarea respecta prevederile ~i si

si realizarea instalatiilor utilitare aferente, ss reqlernentarilor tehnice de specialltate,

186

187

corespunzator destinatiei, riscurilor precum ~i tipului constructiei.

~i pericolelor

de incendiu,

8.2.46. Constructiile vor avea asigurate cal de acces, interventle ~i salvare, astfel distribuite, alcatulte, marcate, echipate ~i realizate lncat sa perrnita interventia usoara in caz de incendiu. 8.2.47. De regula constructlile trebuie sa fie accesibile autospecialelor de interventie ale pompierilor la cel putin doua fatade, pe cal de circulatie corespunzatoare. 8.2.48. Functiunile distincte ~i constructille se doteaza cu mijloace tehnice de stingere corespunzatoare destinatiei ~i clasei de incendiu a acestora, potrivit normativului. 8.2.49. Atunci cand aria destasurata a constructiilor se lncadreaza in limitele stabilite in normativ pentru functiunile civile (publice) sau de productie ~i depozitare vor avea constituite servicii de pompieri. Functiuni mixte de produope fi/sau depozitare 8.2.50. Functiunile distincte de productie ~i/sau depozitare din constructille cu functiuni mixte, vor ave a determinate ~i precizate categoriile de pericol de incendiu specifice, conform prevederilor art.2.1.4.la 2.1.7. 8.2.51. Corespunzator categoriilor de pericol de incendiu stabilite, a destinatiei §i densitatii sarcinii termice, fiecare functiune, inclusiv inca peri ale acesteia, se separa de restul constructiei prin pere]i §i plansee corespunzator amplasate, alcatuite §i dimensionate conform normativului. 8.2.52. Prin conformarea constructiei se asiqura dispunerea distincta a functiunilor periculoase si separarea acestora cu pereti §i dupa caz cu plansee, astfel tncat sa nu puna in pericol alte functiuni sau constructia. Spatiile, lncaperife §i functiunile cu pericol de explozie, categoriileAsau B (BE3a sau BE3b), pe cat posibil vorfi dispuse la partea superioara a constructiei. Atunci cand nu este posibil sau justificat tehnic, se iau rnasuri de protectie §i separare corespunzatoare. 8.2.53. Constructia va avea asigurat gradul de rezistenta la foc corespunzator indeplinirii condititlor de corelatie cu aria construita, categoria de pericol de incendiu §i nurnarul de niveluri.

8.2.54. Elementele de constructie ~i constructia in ansamblu, vor fi astfel alcatuite tncat sa lndeplineasca conditiile de comportare la foc specifice acestora. 8.2.55. Functiunile distincte dispuse in constructie, se separa intre ele ~i fata de caile comune de circulatie ~i evacuare, prin pereti ~i plansee corespunzatoare categoriilor de pericol de incendiu, derisitatii sarcinii termice ~i a conditiilor de Incadrare In gradul de rezistenta la foc. 8.2.56. Prin dispunerea ~i alcatuirea elementelor de constructie despartltoare, se va asigura limitarea propaqarii incendiilor la functiuni adiacente, precum ~i pe arii mari ale functiunil respective. 8.2.57. Golurile de circulatie sau functional elementele de separare, se protejeaza corespunzatoare, in functie de categoria de elementului despartitor. necesare din cu elemente pericol ~i rolul

8.2.58. Elementele de constructie prevazute pentru limitarea propaqaril focului §i a fumului, se alcatulesc §i realizeaza conform prevederilor normativului referitoare la constructii de productie si/sau depozitare (art.2.4.1.la 2.4.52.). 8.2.59. Este obligatorie asigurarea evacuarii fumului (desfumare) din Incaperile §i functiunile prevazute in normativ, potrivit prevederilor art.2.5.1.la 2.5.35.§i a celorspecifice. 8.2.60. Evacuarea fumului (desfumarea) din Incaperile de depozitare cu aria mai mare de 36m2, pentru materiale si substante combustibile, se asiqura independent. 8.2.61. Tn sltuatlile In care este obligatorie evacuarea fumului conform normativului, aceasta se poate realiza natural - organizat sau mecanic. 8.2.62. Constructiile pot avea cal de evacuare comune functiunilor sau distincte pentru una sau mai multe functiuni. tuturor

8.2.63. Calle de evacuare se dispun.alcatuiesc §i dirnensioneaza corespunzator categoriilor de pericol de incendiu §i destinatiilor respective, asiqurandu-se separarea lor prin elemente de constructie corespunzatoare. 8.2.64. Construcjlile se echipeaza stingere a incendiilor conform cu instalatii de semnalizare §i reqlernentarllor tehnice de

188

189

specialitate. 8.2.65. tnstalatille utilitare aferente conform reqlementartlor specifice, pericol stabilite ~i destinatii. se proiecteaza ~i realizeaza in functie de categoriile de

CUPRINS

PARTEA I-A PREVEDERI COMUNE TUTUROR CONSTRUCT"LOR
CAP. 1 - GENERALITATI 1.1.SCOP, DOMENIU DE APLlC~RE 1.2.TERMINOLOGIE - CLASIFICARI CAP.2 - COND'T'I CONSTRUCIIiLOR GENERALE DE PERFORMANTAA 13 DE REZISTENTA 13 13 17 4 4 5

8.2.66. Se asiqura cai de acces, lnterventie ~i salvare in caz de incendiu, potrivit prevederilor normativului referitoare la constructil de productie si/sau depozitare, astfel tncat sa perrnita interventia usoara, in specialla functiunile cu pericol mare de incendiu. 8.2.67. Pentru accesul autospecialelor de interventle se asiqura cai de clrculatie conform normativului, astfel lncat interventia sa fie posibila pe cel putin doua laturi ale construcjiei. 8.2.68. Constructiile ~i functiunile distincte se doteaza cu mijloace tehnice de stingere, in functie de pericol ~i clasele de incendiu ale acestora, conform normativului. 8.2.69. Constructiile cu functiuni mixte de prcductie st/sau depozitare, vor ave a constituite servicii de pompieri conform prevederilor normativului ~i ale reglementarilor de specialitate.

2.1.RISCURI DE INCENDIU $1 GRADE LAFOG - Risc de incendiu - Grade de rezistenta la foc 2.2.AMPLASAREA LOR

- ~onformare la foc................................................ 2.3.ALCATUIRI CONSTRUCTIVE - D· ISPOZI T· genera Ie .............................................•.. 111 - Plafoane suspendate .......................................•...... - Galerii, canale - Cosuri, tuburi -Ascensoare - Finisaje... - Pereti cortina....................................... -Casa scar!i -Atriurn - [ncaperi de depozitare -Incaperi pentru instalatii utilitare 2.4.LIMITAREA PROPAGARII FOCULUI $1 A FUMULUI - Dispozitii generale.

L~r~~,;;sa~·e·.·

CONSTRUCTIILOR

$1 CONFORMAREA

;:

, ' ,20 20 .•.. . " 22 23

.~1
23 24 25 25 26 27 27 29 29 32 32 ~~ 39 39 40 41 42 42 42 44 45 45 46 46

- EI:~:r~~ (l~)~~~~~i.~.~~'.~.~i.'~~.~.i.~.~~.~.~~~~ • !J~i, obloane, cortine antifoc • lncaperi tampon antifoc • Tamburi deschisi antifoc..................................... • Plansee antifoc - Elemente rezistente la foc ~i protectia golurilor (RF) • Pereti ~i protectia golunlor • Plansee si protectia golurilor - Elemente etanse la foe (EF) 2.5.EVACUARE FUM (DESFUMARE) $1 GAZE FIERBINTI - Dispozitii generale - Evacuarea fumului (desfumare) • Desfumare prin tiraj natural- organizat

:~:i:g~

190

191

.PERFORMANIE CIVILE {PUBLlCE} COMUNE CLADIRILOR 76 76 CAP...............Parcaje pentru autoturisme.6.......Grade de rezistenta la foc 76 3.JCTIVE .5 ....3 ......... 1!j 146 192 193 ..Searl exterioare deschise 63 .........Cateqorli de penco! de incendiu ... 3.......7............RISCURI DE INCENDIU $1 GRADE DE REZISTENTA LA76 FOC ······························76 .8.......6..........PERFORMANTE PROPRII UNOR AMENAJARI $1 CLADIRI -Amenajari ln aerliber ....3...AMPLASARE $1 CONFORMARE LA FOC····················· 76 -Amplasare 77 -yConformare la foc 78 3......9....... ....9. INTERVENTIE $1 SALVARE ...... ~~ 3....10....... CAP..DOTAREA CU MIJLOACE bE INTERVENTIE $1 SERVICIULDE POMPIERI 75 PARTEA A II-A CLADIRI CIVILE (PUBLlCE) CAP...AMPLASARE $1 CONFORMARE LA FOC -Amplasare .......4...INSTALATII DE SEMNALIZARE $1 STINGERE A INCENDIILOR 5....Riscuri de incendiu 76 ..Cladiri subterane.PERFORMANTE ALE UNOR FUNCTIUNI (DESTINAllj)..Terase ~i curti interioare ·.3...PERFORMANTE ALE UNOR TIPURI DE CLADIRI CIVILE (PUBLlCE) ..INSTALAT" DE SEMNALIZARE $1 STINGERE A INCENDIILOR 68 2....8.EYACUARE FUM (D~SFUMARE) $1 GAZE FIERBINTI....... INTERVENTIE $1 SALVARE ....8............INSTALATII UTILITARE AFERENTE CLADIRILOR 84 CIVILIE (PUBLlCE) 85 3..EVACUARE FUM (DESFUMARE) 5..1...1.4 PERFORMANIE CIVILE (PUBLICE) SPECIFICE UNOR CLADIRI 86 86 86 92 102 4.................2..CATEGORII DE PERI COL DE INCENDIU $1 GRADE y DE REZISTENT~ LA F'?C : : .....: ..Cladiri pentru cultura ..PERFORMANIE COMUNE CONSTRUCTlILOR DE PRODUCIIE §I/SAU DEPOZITARE .... 3....... 5....2..Grade de rezistenta la foc ..ALCATUIRI CONSTR\....ALCATUIRI CONSTRUCTIVE 5...Conformare la foc...cAI DE EVACUARE iN CAZ DE INCENDIU 5.Dlspozitil generale 55 -Numar calde evacuare 57 -Alcatuirea cailor de evacuare 58 .: : ..Cladiri montane ...... 5... ... ..INSTALAT" UTILITARE AFERENTE CONSTRUCT"LOR 72 2....2....... .........CAI DE ACCES... INTERVENTIE $1 SALVARE 73 2....Cladiri tnalte ~i foarte inalte..10.... 3.DOTAREA CU MIJLOACE DE INTERVENTIE $185 SERVICIUL DE POMPIERI ...5. 3....Circulatii comune orizontale inchise 51 ...Cladiri de cult....Cladm de locuit ...5.......Evacuarea fumului ~i a gazelorfierbinti 53 2... -Cladiri de sport v 4.4.....cAI DE EVACUARE iN CAZ DE INCENDIU 55 .......... 135 135 135 135 136 136 137 138 139 141 142 5............9.cAI DE ACCES....• Desfumare rnecanica 47 • Conditli specifice de desfumare 48 .7. PARTEA A III-A DEPOZITARE CONSTRUCTII DE PRODUCTIE ~I/SAU 19~ 108 110 113 115 120 124 126 127 128 128 129 131 132 135 3..Dimensionarea caller de evacuare 64 • Criterii de calcul 64 • Determinarea fluxurilor de evacuare ·65 • Gabaritele caller de evacuare 66 • Timpul de evacuare ·········67 ...63 ...7....LlMITAREA PROPAGARII FOCULUI $1 A FUMULUI 79 3.CAI DE EVACUARE IN CAZ DE INCENDIU .Case de scari inchise 48 ..INSTALATII UTILITARE AFERENTE CON~TRUCTIILOR 5.Cladiri pentru comer!..3.cAI DE ACCES..Cladiri cu sati aglomerate ...Campinguri ....LIMITAREA PROPAGARII FOCULUI $1 A FUMULUI 5.Cladiri pentru turism .. ......Cladir! administrative...Cladiri de lnvatarnant ...Claditi pentru sanatate.INSTALAT" DE SEMNALIZARE $1 STINGERE A83 INCENDIILOR ...Marcarea caller de evacuare ····················68 2..Searl interioare ·· 58 .6..... ... 4.1..

7.Riscuri ~i categorii de pericol de incendiu ..:':..... foarte lnalte.... -Constructii inalte..EVACUARE FUM (D~SFUMARE) ..1..8 CONSTRUCIIiLOR PERFORMANIE CU FUNCIIUNI SPECIFICE MIXTE 8....RISCURI $1 CATEGORII DE PERICOL DE INCENDIU.PERFORMANTE ALE TIPURILOR DE CONSTRUCTII CU FUNCTIUNI MIXTE -Oonstructii de tip obi~nuit..ALCATUIRI CONSTRUCTIVE 74 LIMITAREA PROPAGARII FOCULUI ~I A FUMULUI ..PERFORMANTE ALE TIPURILOR DE CONSTRUCTII DE PRODUCTIE $IISAU DEPOZITARE .INSTALATII UTILITARE AFERENTE 7.Constructii blindate...3. .9.6 CONSTRUCIIiLOR DEPOZITARE PERFORMANIE SPECIFICE DE PRODUCIIE §I/SAU 148 149 149 149 151 153 155 155 164 168 169 169 169 169 170 170 170 171 172 173 174 175 177 178 179 179 180 180 180 181 8. INTERVENTIE $1 SALVARE 7.INSTALATII DE SEMNALIZARE $1 STiNGERE A INCENDIILOR 7.. monobloc sau blindate.cAI DE ACCES. cu sali aglomerate.2.10....5. 7.Constructil mono bloc .Prevederi comune.DOTAREA CU MIJLOACE DE INTERVENTIE $1 SERVICIUL DE POMPIERI CAP.2.Depozite inchise . 194 195 .Depozite deschise PARTEAA IV-A CONSTRUCTII CU FUNCTIUNI MIXTE CAP.. 182 183 186 188 6.2.1.. .7 .Conformare la foc 7.. y 7...Constructil de tip obi~nuit.1...8...DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE STINGEREA INCENDIILOR $1 SERVICIUL DE POMPIERI CAP..10.AMPLASARE $1 CONFORMARE LA FOC -Amplasare . . GRADE DE REZISTENTA LA FOC.6.PERFORMANTE ALE CONSTRUCTIILOR DE DEPOZITARE ..Grade de rezlstenta la foc 7.: -Functiuni mixte civile (publice) ~i unele activitati de productie ~i/sau depozitare -Functiuni mixte de productie ~i/sau depozitare.PERFORMANIE COMUNE CONSTRUCIIiLOR CU FUNCJlUNI MIXTE 7. 6. .PERFORMANTE ALE UNOR DESTINATII DIN CONSTRUCTIILE CU FUNCTIUNI MIXTE -Functiuni mixte civile (publice) :.5..cAI DE EVACUARE IN CAZ DE INCENDIU 7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->