01kar_COLOR_030512_@

2/5/2012

5:59 PM

™ÂÏ›‰·1

ΛΕΥΚΩΣΙΑ -Τηλ. 22 744444 -Φαξ 22 590252

ΛΕΜΕΣΟΣ -Τηλ. 25 372244 -Φαξ 25 359565

ΕΙΔΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2012

ΛΑΡΝΑΚΑ -Τηλ. 24 665011-24 665013 -Φαξ 24 665010

ΚΑΡΙΕΡΑ

ΠΑΦΟΣ -Τηλ. 26 953408 -Φαξ 26 253406

16

ΣΕΛΙΔΕΣ

> ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ > ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ > ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

VACANCY

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΡΑΠΤΡΙΑ/ΗΣ

PARDINI & ASSOCIATES LAW FIRM ARE LOOKING FOR
A FULL TIME RUSSIAN SPEAKING ASSISTANT IN
CYPRUS.

Ζητείται ράπτρια/ης με προηγούμενη πείρα που να
μπορεί να χειριστεί όλες τις σχετικές μηχανές και το
σίδερο.
Ώρες εργασίας: 8.00 – 16.30 Δευτέρα με Παρασκευή

INTERVIEWS BETWEEN 5 TH – 11 TH MAY 2012 IN
LIMASSOL, CYPRUS
CONTACT DOMENICA ON - 25508000
CV TO – reception@aretilaw.com

Διεύθυνση Εργασίας : Νίκου Καζαντζάκη 7Α, Λάρνακα
Οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στα
τηλ. 24-661613 / 99-962939 Κα Δώρα Σκουρή

Θέση Λογιστηρίου
Λευκωσία
Απαιτούμενα προσόντα
- Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. Βαθμός Απολυτηρίου 18 και άνω
- Πιστοποιητικό επιτυχίας στις εξετάσεις λογιστικού επιπέδου
Certified
- Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας
- Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office)
- Προηγούμενη πείρα σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Αμοιβές και Ωφελήματα
- Μισθός ανάλογα με την πείρα και τα προσόντα
- Ταμείο Προνοίας
- Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
- 13ος Μισθός
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο:
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΤΚ 23897, 1687, Λευκωσία ή fax στο 22424802 ή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση careers@gaproup.com
Οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας

Η Εταιρεία A. STEPHANIDES & SON LUXURY
GOODS LTD ζητά για άμεση πρόσληψη πωλητή/πωλήτρια για προώθηση ρολογιών και κοσμημάτων σε Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστο. Προηγούμενη σχετική πείρα επιθυμητή.
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό στο φαξ 22491460 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ass@stephanides.com

02kar_BLACK_030512_@

2/5/2012

6:00 PM

™ÂÏ›‰·1

2 /ΚΑΡΙΕΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2012

COLUMBIA BEACH RESORT & COLUMBIA
BEACHOTEL

SPA THERAPISTS (MASSEURS &
BEAUTICIANS)
Position Requirements:
Certified Therapist (Beautician/Masseur)
Dynamic and pleasant personality
Fluent in English Language (Greek & other
languages will be considered as an
advantage)
Member of the Cyprus Beautician’s
Association (will be considered as an
advantage)
An attractive remuneration package will be
offered to the successful candidates.
Applications to be submitted directly to:
Mr. Zacharias Ignatiou, Human Resources
Manager through email: hrmanager@
columbia-hotels.com
Tel: 25833333, Fax: 25221505
or POBox 54042, 3779 Lemesos
All applications will be handled with
strict confidentiality
and must be received
not later than the 30th of April 2012.

03kar_BLACK_030512_@

2/5/2012

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2012

6:00 PM

™ÂÏ›‰·1

ΚΑΡΙΕΡΑ/ 3

04kar_BLACK_030512_@

2/5/2012

6:01 PM

™ÂÏ›‰·1

4 /ΚΑΡΙΕΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2012

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Οι πιο κάτω μόνιμες Πρώτες Νοσηλευτικοί
Λειτουργοί, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
Υπουργείο Υγείας, προάγονται στη μόνιμη
θέση Βοηθού Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός
Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, από τις 15 Απριλίου 2012:
Ευθυμία Τσολάκη
(Π.Φ.17315)
Γεωργία Γ. Ευαγόρου
(Π.Φ. 19523)
Τροοδία Χρ. Νικολάίδου
(Π.Φ. 19527)
Γιαννούλλα Κ. Καραγιώργη (Π.Φ. 19533)
Παναγιώτα Κυριάκου
(Π.Φ. 20282)
Η κ. Αναστασία Χατζηευτυχίου, μόνιμος
Πρώτος Λειτουργός Επισκεπτριών Υγείας,
Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας, Υπουργείο
Υγείας, προάγεται στη μόνιμη θέση Βοηθού Προϊστάμενου Επισκεπτριών Υγείας,
Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας, Υπουργείο
Υγείας, από τις 15 Απριλίου 2012.
(Π.Φ. 22160)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η κ. Φροσούλα Χριστοφίδου, μόνιμος Ανώτερος Λειτουργός Αναδασμού, Τμήμα Αναδασμού, διορίζεται ως Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος Αναδασμού, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης της, από τις
10 Απριλίου 2012 μέχρι τις 9 Μαΐου 2012.
(Π.Φ. 21035/11)
Ο κ. Ανδρέας Κτωρίδης, μόνιμος Ανώτερος
Διοικητικός Λειτουργός, Γενικό Διοικητικό
Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, διορίστηκε ως Αναπληρωτής
'Επαρχος, Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της
θέσης του, από τις 2 Απριλίου 2012 μέχρι
τις 6 Απριλίου 2012.
(Π.Φ. 20876)
Ο κ. Ανδρέας Ασσιώτης, μόνιμος Γενικός Διευθυντής, Υπουργικό Συμβούλιο, διορίζεται ως Αναπληρωτής Έπαρχος, Επαρχιακή
Διοίκηση Κερύνειας, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης του, από την 1η Απριλίου 2012 και μέχρι την κανονική πλήρωση
της θέσης.
(Π.Φ. 21245/1V)
Ο κ. Γεώργιος Α. Κωμοδρόμος, μόνιμος Ανώτερος Λειτουργός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
διορίζεται ως Αναπληρωτής Διευθυντής
Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης του,
από την 1η Απριλίου 2012 και μέχρι την κανονική πλήρωση της θέσης.
(Π.Φ. 28465)

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Ο διορισμός του κ. Γεώργιου Παπαγεωργίου, μόνιμου Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό
Συμβούλιο, ως Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης του, από τις 27 Δεκεμβρίου
2011, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4581
και ημερομηνία 5 Ιανουαρίου 2012 (αρ.
γνωστοποίησης 3), τερματίζεται από την
1η Απριλίου 2012.
(Π.Φ. 15799/111)

ΑΠΟΣΠΑΣΗ
Ο κ. Ιωσήφ Πεκρής, μόνιμος Εκτελεστικός
Μηχανικός, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, αποσπάται στο Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, για εκτέλεση καθηκόντων για ικανοποίηση υπηρεσιακών αναγκών, δυνάμει του
άρθρου 47(1 )(δ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις
19 Μαρτίου 2012 μέχρι τις 18 Μαρτίου
2014.
(Π.Φ. 21908)

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ
Η απόσπαση της κ. Ζηνοβίας Αγαθοκλέους,
μόνιμου Τελωνειακού Λειτουργού, Τελωνεία, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων,
στη Νομική Υπηρεσία, δυνάμει του άρθρου
47(1 )(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011 .ανανεώνεται από
τις 12 Μαρτίου 2012 μέχρι τις 11 Μαρτίου
2013.
(Π.Φ. 23120)

Κενές θέσεις
Η απόσπαση των πιο κάτω μόνιμων Νοσηλευτικών Λειτουργών, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, δυνάμει του άρθρου 47(1 )(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως
2011, ανανεώνεται από τις 4 Απριλίου 2012
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012.
Δέσπως Α. Κωνσταντίνου
(Π.Φ. 28303)
Φωτεινής Α. Χαρή
(Π.Φ. 28399)
Ρίας Γ. Κωνσταντίνου
(Π.Φ. 28463)

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
Η απόσπαση του κ. Παναγιώτη Παναγιώτου, μόνιμου Ανώτερου Εκπαιδευτή, Κέντρο Παραγωγικότητας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στο Επαρχιακό Γραφείο
Επιθεώρησης Εργασίας, δυνάμει του άρθρου 47(1 )(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, τερματίστηκε από τις 3 Απριλίου 2012.
(Π.Φ. 21695)

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω,
από τις 15 Απριλίου 2010, στη μόνιμη θέση
Λειτουργού Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, επικυρώνονται:
Ειρήνης Κατσιολούδη
(Π.Φ. 34660)
Πολυξένης Μαστρομιχάλη (Π.Φ. 34857)
Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Χρυστάλλας Έλληνα, από τις 16 Φεβρουαρίου 2010,
στη μόνιμη θέση Τεχνικού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, επικυρώνεται.
(Π.Φ. 34670)
Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Μαρίας
Αρσάλη, από την 1η Μαρτίου 2010, στη μόνιμη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1ης Τάξης,
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Νεφρολογίας, επικυρώνεται.
(Π.Φ. 34712)

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Ο κ. Ανδρέας Ν. Σταύρου, μόνιμος Αρχιδεσμοφύλακας, Φυλακές, αφυπηρέτησε από
τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(δ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 15 Φεβρουαρίου 2012.
(Π.Φ. 22824)

Η κ. Χρυστάλλα Περατίκα, μόνιμος Ανώτερος Τεχνικός Μηχανικός, Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο
53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 2 Απριλίου 2012.
(Π.Φ. 18095)
Η κ. Ινώ Σταμάτη, μόνιμος Ανώτερος Τεχνικός, Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως
2011, από την 1η Απριλίου 2012.
(Π.Φ. 23988)
Ο κ. Βασίλειος Παπαδημητρίου, μόνιμος
Πρώτος Κτηματολογικός Λειτουργός, Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως
2011, από την 1η Απριλίου 2012.
(Π.Φ. 14117)
Ο κ. Θεόδωρος Ν. Κωνσταντινίδης, μόνιμος
Κτηματολογικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Κτηματολογίου), Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια
υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(α)
των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του
1990 έως 2011, από την 1 η Απριλίου 2012,
(Π.Φ. 14118)
Ο κ. Ανδρέας Ιωαννίδης, μόνιμος Κτηματολογικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Χωρομετρίας), Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(α) των
περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως 2011, από την 1η Απριλίου 2012.
(Π.Φ. 18926)
Ο κ. Ανδρέας Πιερή, μόνιμος Κτηματολογικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Κτηματολογίου), Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας,
αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία,
σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως
2011, από την 1η Απριλίου 2012.
(Π.Φ. 19128)
Ο κ. Νικόλαος Βακανάς, μόνιμος Ανώτερος
Διοικητικός Λειτουργός, Γενικό Διοικητικό
Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια
υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(α)
των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του
1990 έως 2011, από την 1η Απριλίου 2012.
(Π.Φ. 14489)

Η κ. Αντωνία Φιλιππίδου, μόνιμος Πρώτος
Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε
από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το
άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την
1 η Απριλίου 2012.
(Π.Φ. 14866)
Ο κ. Λάζαρος Παπακωνσταντίνου, μόνιμος
Πρώτος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό
Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε
από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το
άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την
1 η Απριλίου 2012.
(Π.Φ.15934)
Η κ. Μάρω Μιτσίδου, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό
Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη
δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις
2 Απριλίου 2012.
(Π.Φ. 18404)
Ο κ. Νίκος Μιχαηλίδης, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από
τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την
1 η Απριλίου 2012.
(Π.Φ. 18754)
Η κ. Ανδρούλλα Ροδίκη, μόνιμος Βοηθός
Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε
από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το
άρθρο 53(1 )(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την
1 η Απριλίου 2012.
(Π.Φ. 24018)
Η κ. Ελένη Π. Γιάγκου, μόνιμη Ανώτερη
Πρώτη Στενογράφος, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από
τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την
1 η Απριλίου 2012.
(Π.Φ. 14633)

05kar_BLACK_030512_@

2/5/2012

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2012

6:01 PM

™ÂÏ›‰·1

ΚΑΡΙΕΡΑ/ 5

06kar_BLACK_030512_@

2/5/2012

6:01 PM

™ÂÏ›‰·1

6 /ΚΑΡΙΕΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2012

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Η κ. Στεφανία-Θεοφανία Πάντζη-ΣτεφανΙδη,
η οποία είχε διοριστεί από τις 15 Ιουλίου
2008 στη μόνιμη θέση Λειτουργού Τύπου
και Πληροφοριών (Αγγλικής Γλώσσας), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (γνωστοποίηση αρ. 4495 στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας με αρ, 4280 και ημερομηνία
27 Ιουνίου 2008), και της οποίας ο πιο πάνω διορισμός-αργότερα -ακυρώθηκε από
το Ανώτατο Δικαστήριο, διορίζεται στην ίδια
"θέση αναδρομικά από τις 15 Ιουλίου 2008.
(Π.Φ. 32794)

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Ο κ. Κωστάκης Α. Παπαγεωργίου, μόνιμος
Συντηρητής Δασών, Τμήμα Δασών, προάγεται στη μόνιμη θέση Συντηρητή Δασών
Α', Τμήμα Δασών, αναδρομικά από τις 15
Μαρτίου 2010.
(Π.Φ.28926)
Ο κ. Χρίστος Κυριάκου, μόνιμος Τεχνικός,
Τμήμα Αναδασμού, προάγεται στη μόνιμη
θέση Ανώτερου Τεχνικού. Τμήμα Αναδασμού, από την 1η Μαΐου 2012.
(Π.Φ. 27082)
Η κ. Κυριακή Λαούρη, μόνιμος Λειτουργός
Κοινωνικών Υπηρεσιών Α', Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, προάγεται στη μόνιμη
θέση Ανώτερου Λειτουργού Κοινωνικών
Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, από τις 15 Απριλίου 2012.
(Π.Φ. 16447)
Η κ. Μαρία Κρανιδιώτου, μόνιμος Επιθεωρητής Εργασίας, 3ης Τάξης (Πολιτικής Μηχανικής), Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
προάγεται στη συνδυασμένη θέση Επιθεωρητή Εργασίας, 2ης Τάξης (Πολιτικής Μηχανικής), Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
από την 1 η Αυγούστου 2011.
(Π.Φ. 28586)
Ο κ. Γεώργιος Σ. Καΐλας, μόνιμος Επιθεωρητής Εργασίας, 3ης Τάξης (Μηχανολογίας),
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, προάγεται
στη συνδυασμένη θέση Επιθεωρητή Εργασίας, 2ης Τάξης (Μηχανολογίας), Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, από την 1η Αυγούστου 2011.
(Π.Φ. 28715)
Ο κ. Νίκος Νικολάου, μόνιμος Επιθεωρητής
Εργασίας, 3ης Τάξης (Χημικής Μηχανικής),
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, προάγεται
στη συνδυασμένη θέση Επιθεωρητή Εργασίας, 2ης Τάξης (Χημικής Μηχανικής), Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, από την 1 η Αυγούστου 2011.
(Π.Φ.2Θ716)
Η κ. Ευρυδίκη Γ. Μυριάνθους, μόνιμος Τελωνειακός Λειτουργός Α", Τελωνεία, προάγεται στη μόνιμη θέση Τελωνειακού Λειτουργού Α', Τελωνεία, αναδρομικά από τις
15 Ιανουαρίου 2010.
(Π.Φ. 21971)
Οι πιο κάτω μόνιμοι Βοηθοί Τελώνες, Τελωνεία, προάγονται στη μόνιμη θέση Τελώνη, Τελωνεία, από την 1η Μαΐου 2012:
Παναγιώτης Πούρου
(Π.Φ. 17144)
Δημήτρης Α. Κίτσίος
(Π.Φ. 17784)
Ο κ. Στέλιος Πηγιώτης, μόνιμος Βοηθός Τελώνης, Τελωνεία, προάγεται στη μόνιμη θέση Τελώνη, Τελωνεία, από την 1η Μαϊου
2012.
(Π.Φ. 219Β0)
Η κ. Μαρίνα Καμιναρά, μόνιμος Εξεταστής
Τελωνείων, 1ης Τάξης, Τελωνεία, προάγεται στη μόνιμη θέση Βοηθού Τελώνη, Τελωνεία, από την 1 η Μαΐου 2012.
(Π.Φ. 21965)
Οι πιο κάτω μόνιμοι Εξεταστές Τελωνείων,
1ης Τάξης, Τελωνεία, προάγονται στη μόνιμη θέση Βοηθού Τελώνη, Τελωνεία, από
την 1η Μαΐου 2012:
Ιωάννης Μονογιός
(Π.Φ. 22984)
Ευγένιος Κληρίδης
(Π.Φ. 26273)
Οι πιο κάτω μόνιμοι Εξεταστές Τελωνείων,
1ης Τάξης, Τελωνεία, προάγονται στη μόνιμη Θέση Βοηθού Τελώνη, Τελωνεία, από
την 1η Μαΐου 2012:
Γεώργιος Καΐλής
(Π.Φ. 25602)
ΛοΊζος Σιτανάρης
(Π.Φ. 25620)
Ο κ. Μιχαλάκης Παύλου, μόνιμος Εξεταστής Τελωνείων, 1ης Τάξης, Τελωνεία, προ-

Κενές θέσεις
άγεται στη μόνιμη θέση Βοηθού Τελώνη,
Τελωνεία, από την 1η Μαΐου 2012.
(Π.Φ. 25615)

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
Η προαγωγή της κ. Μάρθας Μαυρομμάτη,
Σύμβουλου ή Γενικού Πρόξενου Α', Εξωτερικές Υπηρεσίες, από τις 15 Ιανουαρίου
2010, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4434
και ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 2010 (αρ.
γνωστοποίησης 117), ανακαλείται.
(Π.Φ. 26022)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ο κ. Νικόλαος Λ. Χαραλάμπους, μόνιμος
Ανώτερος Επιθεωρητής Πλοίων, Τμήμα
Εμπορικής Ναυτιλίας, διορίζεται ως Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος Εμπορικής
Ναυτιλίας, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα
της θέσης του, από τις 31 Μαρτίου 2012
μέχρι τις 27 Απριλίου 2012.
(Π.Φ.23351/ΙΙ)
Ο κ. Αντώνιος Μαδέλλα, μόνιμος Ανώτερος
Λειτουργός Εμπορικής Ναυπλίας, Τμήμα
Εμπορικής Ναυτιλίας, διορίζεται ως Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος Εμπορικής
Ναυτιλίας, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα
της θέσης του, από τις 28 Απριλίου 2012
μέχρι τις 31 Μαΐου 2012.
(Π.Φ. 24190)
Ο κ. Ιωάννης Ευστρατίου, μόνιμος Ανώτερος Επιθεωρητής Πλοίων, Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, διορίζεται ως Αναπληρωτής
Διευθυντής Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας,
επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης
του, από την 1η Ιουνίου 2012 μέχρι τις 30
Ιουνίου 2012.
(Π.Φ. 25867)
Ο κ. Ανδρέας Ι. Χρυσοστόμου, μόνιμος Ανώτερος Επιθεωρητής Πλοίων, Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, διορίζεται ως Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της
θέσης του, από την 1 η Ιουλίου 2012 μέχρι
τις 31 Ιουλίου 2012.
(Π.Φ. 25865)
Ο κ. Θέμος Ευρυβιάδης, μόνιμος Ανώτερος
Επιθεωρητής Πλοίων, Τμήμα Εμπορικής
Ναυτιλίας, διορίζεται ως Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας,
επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης
του, από την 1η Αυγούστου 2012 μέχρι τις
31 Αυγούστου 2012.
(Π.Φ. 25866)
Ο κ. Κωστάκης Σ. Κωσταράς, μόνιμος Ανώ-

τερος Επιθεωρητής Πλοίων, Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, διορίζεται ως Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της
θέσης του, από την 1η ΣεπτεμβρΙου 2012
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
(Π.Φ.26603)

ΑΠΟΣΠΑΣΗ
Η κ. Φροσούλα Α. Αθηνοδώρου, μόνιμος
Κτηματολογικός Λειτουργός Α' (Κτηματολογίου), Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αποσπάται στο Υπουργείο Εσωτερικών για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων,
δυνάμει του άρθρου 47(1 )(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως
2011, από την 1η Φεβρουαρίου 2012 μέχρι
τις 31 Ιανουαρίου 2014.
(Π.Φ.16990)

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ
Η απόσπαση του κ. Μιχάλη Α. Νεοπτόλεμου, μόνιμου Λειτουργού Βιομηχανικών
Εφαρμογών, Υπηρεσίες Εμπορίου και Βιομηχανίας, στο Υπουργείο Εξωτερικών, νια
εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ),
στις Βρυξέλλες, δυνάμει του άρθρου
47(1)(στ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, ανανεώνεται από
τις 4 Μαΐου 2012 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013.
(Π.Φ.33323)
Η απόσπαση των πιο κάτω μόνιμων Νοσηλευτικών Λειτουργών, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στο Νοσηλευτικό
Κλάδο Ψυχικής Υγείας, Υπουργείο Υγείας,
δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως
2011, ανανεώνεται από τις 3 Μαΐου 2012
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013:
Μιχάλη Αναστασίου
(Π.Φ. 34388)
Αντρέα Αντρέου
(Π.Φ. 34395)
Ανέστη Βασιλείου
(Π.Φ. 34406)
Βενιζέλου Βενιζέλου
(Π.Φ. 34411)
Νικόλα Λάμπρου
(Π.Φ. 34492)
Ανδρόνικου Νεάρχου
(Π.Φ. 34515)
Ανδρέα Πηχίδη
(Π.Φ. 34542)
Γεώργιου Πηχίδη
(Π.Φ. 34543)
Σττύρου Σταύρου
(Π.Φ. 34565)

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω,
από τις 15 Απριλίου 2010, στη μόνιμη θέση
Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, Γενι-

κό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, επικυρώνονται:
Μαρίας Πρόξενου
(Π.Φ. 31736)
-Μαρίας Αγαπίου
(Π.Φ. 34773)
Γεωργίας ΑλαμπρΙτη
(Π.Φ. 34777)
Μαρίνας Χριστοδούλου-Ανδρέου
(Π.Φ. 34780)
Ανδρούλλας Γρηγορίου
(Π.Φ. 34791)
Ελένης Ερμογένους
(Π.Φ. 34795)
Χριστίνας Ξενοφώντος-Μαρκίδου
(Π.Φ. 34813)
Ελευθερίας Τσίτση
(Π.Φ. 34844)
Μυρτώς Χαραλάμπους
(Π.Φ. 34848)
Ελισάβετ Πέτρου-Χατζηπαύλου
(Π.Φ. 34852)
Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Αρίστης
ΝικολαίΏου-Σάββα, από τις 18 Μαΐου 2009,
στη μόνιμη θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού, Γενικό Λογιστήριο, επικυρώνεται.
(Π.Φ. 34098)
Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω
από την 1η Μαρτίου 2010. στη μόνιμη θέση Ελεγκτή Μεταφορών, Τμήμα Οδικών Μεταφορών, επικυρώνονται:
Δήμητρας Ανδρέου
{Π.Φ. 34689)
Αλεξάνδρας Ευθυμίου
(Π.Φ. 34693)
Αναστασίας Ευθυμίου
(Π.Φ. 34694)
Γεώργιου Ιωάννου
(Π.Φ, 34695)
Μαρίας Κλεάνθους
(Π.Φ. 34696)
Μαρίας Κουσκουλλή
(Π.Φ. 34698)
Παρασκευής Κωνσταντίνου (Π.Φ. 34699)
Παναγιώτας Νικολάου
(Π.Φ. 34701)
Κωνσταντίνος Οικονομίδου
(Π.Φ. 34702)
Ειρήνης Σάββα
(Π.Φ. 34703)
ΝάταλυςΤαγίμ
(Π.Φ. 34704)
ξένιας Ταφούνα
(Π.Φ. 34705)
ξένιας Χρίστου
Π.Φ. 34707)
Ελευθερίας Χρύσανθου
(Π.Φ. 34708)
Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω
από τις 15 Ιουνίου 2009, στη μόνιμη θέση
Τεχνικού, Τμήμα Οδικών Μεταφορών, επικυρώνονται:
Μάριου Α. Λιμνάτη
(Π.Φ. 34144)
Σωτήρη Πτωχόττουλου
(Π.Φ. 34146)

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Η κ. Φρειδερίκη Στυλιανοϋ, μόνιμος Νοσοκόμος, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο
53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 11 Απριλίου 2012.
(Π.Φ. 16183)

07kar_BLACK_030512_@

2/5/2012

6:02 PM

™ÂÏ›‰·1

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2012

Η Εταιρεία «Πρακτορείο Τύπου Κρόνος
Δημόσια Εταιρεία Λτδ» ζητεί να προσλάβει για τη Λευκωσία:

Θέση:
Χειριστή/Χειρίστριας Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή – Νυκτερινή Βάρδια

Απαιτούμενα Προσόντα:
Εξοικειωμένος/η στη χρήση
Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
Βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας.
Ενθουσιώδης με ικανότητα μάθησης.

Μισθός αναλόγως προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν
το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: info@kronospublic.com

ΚΑΡΙΕΡΑ/ 7

08kar_BLACK_030512_@

2/5/2012

6:02 PM

™ÂÏ›‰·1

8 /ΚΑΡΙΕΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2012

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Ο κ. Ανδρέας Χρ. Θεοδώρου, μόνιμος
Ανώτερος Ταχυδρομικός Λειτουργός, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, προάγεται
στη μόνιμη θέση Ταχυδρομικού Επιθεωρητή, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών,
από την 1η Μαρτίου 2012. (Π.Φ.20039)
Ο κ. Αδάμος Χατζηπαναγής, μόνιμος Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Παιδιατρικής), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, προάγεται, πάνω
σε υπεράριθμη βάση, δυνάμει του άρθρου 45 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμων του 1990 έως 2011, στη Θέση
Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος,
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Παιδιατρικής, αναδρομικά από την 1 η Ιανουαρίου 2011.
(Π.Φ. 26959/il)
Ο κ. Αδάμος Χατζηπαναγής, Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Παιδιατρικής), πάνω σε υπεράριθμη βάση, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας, προάγεται, δυνάμει του άρθρου
45 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων
του 1990 έως 2011, στη μόνιμη θέση
Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος,
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Παιδιατρικής, αναδρομικά από τις 14 Οκτωβρίου 2011.
(Π.Φ. 26959/ΙΙ)

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
Ο διορισμός του κ. Ανδρέα Ασσιώτη, μόνιμου Επάρχου, Επαρχιακή Διοίκηση Κερύνειας, ως Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, Υπουργείο Εσωτερικών, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης του,
από τις 15 Ιουλίου 2011, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4548 και ημερομηνία
22 Ιουλίου 2011 (αρ. γνωστοποίησης
634), τερματίζεται από την 1 η Απριλίου
2012.
(Π,Φ. 21245/iV)
Ο διορισμός του κ. Αλέκου Μιχαηλίδη,
μόνιμου Διευθυντή Τμήματος Δημόσιων
Έργων, ως Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης
του, από τις 22 Ιουνίου 2011, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας με αρ. 4542 και ημερομηνία 24 Ιουνίου 2011 {αρ. γνωστοποίησης
521), τερματίζεται από την 1η Απριλίου
2012.
(Π.Φ, 21882/11)

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ
Η απόσπαση του κ. Δημοσθένη Έκτορος,
μόνιμου Δεσμοφύλακα, Φυλακές, θα
εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στο Τμήμα Δασών-Μονάδα Πτητικών Μέσων, δυνάμει του άρθρου 47(1 )(ε) των περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως
2011, ανανεώνεται από τις 16 Φεβρουαρίου 2012 μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου
2014.
(Π.Φ. 26977)
Η απόσπαση της κ. Μαρίας Τσίγγου, μονίμου Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών, Υπηρεσίες Εμπορίου και Βιομηχανίας, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για
εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπρκικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΑΕΕ), στις Βρυξέλλες, δυνάμει του άρθρου 47(1)(στ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, ανανεώνεται από την 1η Φεβρουαρίου 2012
μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2013.
(Π.Φ.32107)
Η απόσπαση του κ. Χρίστου Χριστοδουλίδη, μόνιμου Λειτουργού Εσωτερικών
Προσόδων, Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων,
στο Εφοριακό Συμβούλιο, δυνάμει του
άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, ανα-

Κενές θέσεις
νεώνεται από τις 6 Απριλίου 2012 μέχρι
τις 5 Απριλίου 2013.
(Π.Φ. 28138)

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
Η απόσπαση της κ. Ελένης Βελιγρατλή,
μόνιμου Κτηνιατρικού Λειτουργού, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΑΕΕ), στις Βρυξέλλες, δυνάμει
του άρθρου 47(1)(στ) των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011,
τερματίστηκε από τις 15 Μαρτίου 2012.
(Π.Φ.30153)

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω,
από τις 15 Μαρτίου 2010, στη μόνιμη θέση Πρωτοκολλητή, ώικαστίκή Υπηρεσία,
επικυρώνονται:
Χαράλαμπου Σκορδή
(Π.Φ, 32536)
Μαρίας Ορφανίδου
(Π.Φ. 34725)
Ο διορισμός με δοκιμασία του κ. Χρυσούλλη Νεοκλέους, από τις 16 Οκτωβρίου 2006, στη μόνιμη θέση Τεχνίκού, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, στην ειδικότητα
της Πολπικής Μηχανικής, επικυρώνεται.
(Π.Φ. 35436)
Ο διορισμός με δοκιμασία του κ. Αντώνιου Αντωνίου, από τις 2 Μαΐου 2006, στη
μόνιμη θέση Δεσμοφύλακα, Φυλακές,
επικυρώνεται.
(Π.Φ. 31692)
Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Κυριακής
Μιχαήλ-Αναστάση, από τις 15 Οκτωβρίου
2009, στη μόνιμη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, επικυρώνεται.
(Π.Φ. 34116)
Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Ανδρούλας Αριστοτέλους, από τις 17 Ιουλίου
2006, στη μόνιμη θέση Επιμελητή, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, επικυρώ-

νεται
(Π.Φ. 31790)
Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Δέσπως
Χρυσοστόμου, από την 1η Μαρτίου 2010,
στη μόνιμη θέση Λειτουργού Υπηρεσιών
Υγείας, Υπουργείο Υγείας, επικυρώνεται.
(Π.Φ. 34369)
Ο διορισμός με δοκιμασία του κ. Παναγιώτη Λουκαιδής, από την 1η Δεκεμβρίου 2009, στη μόνιμη θέση ιατρικού Λειτουργού, 1ης Τάξης, Ιατρικές Υπηρεσίες
και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Νευρολογίας, επικυρώνεται.
(Π.Φ.34274)
Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Ιωάννας
Παπαζαχαρίου, από τις 15 Μαρτίου 2010,
στη μόνιμη Θέση Ιατρικού Λειτουργού,
1ης Τάξης, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής, επικυρώνεται.
(Π.Φ.34731)
Ο διορισμός με δοκιμασία της κ, Έφης
Παναγίδου, από τις 15 Ιανουαρίου 2010,
στη μόνιμη θέοη Φαρμακοποιού, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, επικυρώνεται.
(Π.Φ. 34616)

(Π.Φ. 19701)
Η κ. Άννα Επαμεινώνδα, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημοσίας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε
από τη δημοσία υπηρεσία, σύμφωνα με
το άρθρο 53{1 )(γ) των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011,
από τις 15 Μαρτίου 2012. (Π.Φ. 18332)
Ο κ. Κώστας Αρμοστής, μόνιμος Αρχιεπιστάτης, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο
53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 15
Μαρτίου 2012.
(Π.Φ. 20064)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Ο διορισμός της κας Μαρίνας Χριστοδούλου από την 1η Φεβρουαρίου 2010,
στη θέση Λειτουργού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, επικυρώνεται.
(Π.Φ. 22)

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Η κ. Μαρία Κ. Κουτπτάνου, μόνιμος Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό
Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεοία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1}(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως
2011, απόπς 15 Μαρτίου 2012.
(Π.Φ. 18347)
Η κ. Σταυρουλα Χριστοδουλίδου, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό
Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημοσία υπηρεσία,
σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(δ) των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως 2011, από τις 16 Ιανουαρίου 2012.

ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ
Θα θέλατε να βρείτε τα
σκουπίδια των άλλων στα
αγαπημένα σας θέρετρα;
√ ºÈÏÂχıÂÚÔ˜

Ζητάτε εργασία;
Βρείτε όλες τις προσφερόμενες θέσεις της εβδομάδας

09kar_BLACK_030512_@

2/5/2012

6:03 PM

™ÂÏ›‰·1

ΚΑΡΙΕΡΑ/ 9

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2012

Financial Controller
Asbis Group is one of the leading distributors of Information Technology products in Europe,
Middle East and Africa Emerging Markets. The Group’s headquarters (Asbis Plc) based in
Limassol is seeking to employ a Financial Controller that meets the following requirements.
Job Description
- Assistant to the chief accountant and financial controller of the group who reports directly
to the CFO
- The position willinclude allmajor financialfunctions(apartfrom treasuryand creditcontrol
functions) and willvary depending on the needs of the company. Below non-exhaustive list
includes some major functions:
• Control and monitor budgets of group companies
• Perform regular internal audits to local and overseas subsidiaries
• Control and preparation of transfer pricing documentations
• Preparation ofconsolidated monthlymanagementreportswith commentsand suggestions
on how to improve performance of the group
• Preparation of consolidated quarter and annual IFRS financial statements
• Provide regular trainings to finance subordinates in relation to major IFRS updates and
updates of internal procedures
• Monitor the process of annual budget preparation
• Support all finance subordinates when and where necessary
• Providing advice on local tax issues and perform basic tax planning
The successful candidate will meet all of the below:
- Qualified accountant with minimum 2 years post qualification experience
- Strong understanding ofIFRSand experience in preparing financialstatementsin accordance
to IFRS
- Previousexperience with consolidating reportsofmultilayer levelsofconsolidation including
joint ventures and associates
- Strong mathematical and analytical skills
- Comprehensive understanding of the Cyprus taxlaw and regulations including corporation
tax, income tax, employment tax and VAT
- Advanced and experienced user of Microsoft Excel
- IT oriented
- Good understanding of accounting for derivative contracts and of the general principles of
hedging procedures
- No travel restrictions
- Able to work under pressure and meet deadlines
- Proficient user of the English language (oral and written)
The successful candidate will enjoy:
- A competitive salary package
- Medical insurance
- Pleasant and professional working environment
Allinterested partiesare kindlyrequested to forward detailed CVresumesto HR department
and Mrs. Anna Paradisi at a.paradisi@asbis.com

Κάθε Τετάρτη

Ζητάτε εργασία;
Βρείτε όλες
τις προσφερόμενες
θέσεις
της εβδομάδας
στην ΚΑΡΙΕΡΑ

10kar_BLACK_030512_@

2/5/2012

6:03 PM

™ÂÏ›‰·1

10 /ΚΑΡΙΕΡΑ

ΠΕΜΠΜΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2012

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ο κ. Ανδρέας Ασσιώτης, μόνιμος Έπαρχος, Επαρχιακή Διοίκηση Κερύνειας, διορίζεται στη μόνιμη θέση Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο, από την 1η
Απριλίου 2012.
(Π.Φ. 21245/ΙV)
Ο κ. Αλέκος Μιχαηλίδης, μόνιμος Διευθυντής Τμήματος Δημόσιων Έργων, διορίζεται στη μόνιμη θέση Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο, από την 1η
Απριλίου 2012.
(Π.Φ. 21882/11)
Ο κ. Στέλιος Δ. Χειμώνας, μόνιμος Διευθυντής Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, διορίζεται στη μόνιμη θέση Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο,
από την 1η Απριλίου 2012. (Π.Φ.26638)
Ο κ. Μιχάλης Ρήγας, ο οποίος είχε διοριστεί αναδρομικά από τις 17 Δεκεμβρίου
2007 στη μόνιμη θέση Γεωλογικού Λειτουργού, Τμήμα Γεωλον(κής Επισκόπησης, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4466
(γνωστοποίηση αρ. 770) και ημερομηνία
9 Ιουλίου 2010, και του οποίου ο πιο πάνω διορισμός αργότερα ανακλήθηκε από
την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, διορίζεται στην ίδια θέση αναδρομικά από
τις 17 Δεκεμβρίου 2007. (Π.Φ.32863)

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Οι πιο κάτω μόνιμοι Κτηνιατρικοί Λεπουργοί, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, προάγονται στη μόνιμη θέση Κτηνιατρικού Λειτουργού Α', Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, από
τις 15 Μαρτίου 2012:
Χριστάκης Πλουτάρχου
(Π.Φ. 29236)
Ελένη Βελιγρατλή
(Π.Φ. 30153)
Μαρία Εμμανουήλ
(Π.Φ. 30155)
Η κ. Φωτεινή Τούμπα, μόνιμος Κτηνιατρικός Επιθεωρητής, 1ης Τάξης, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, προάγεται στη μόνιμη
θέση Ανώτερου Κτηνιατρικού Επιθεωρητή, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, από τις 15
Μαρτίου 2012.
(Π.Φ. 19823)
Ο κ. Αυξέντης Ευαγγέλου, μόνιμος Κτηνιατρικός Επιθεωρητής, 1ης Τάξης, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Κτηνιατρικού Επιθεωρητή, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, από
τις 15 Μαρτίου 2012.
(Π.Φ. 20317)
Ο κ. Σταύρος Σταύρου, μόνιμος Ανώτερος Τεχνικός, Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης, προάγεται στη μόνιμη θέση Τεχνικού Επιθεωρητή, Τμήμα Πολεοδομίας
και Οίκησης, από τις 15 Μαρτίου 2012.
(Π.Φ. 18108)
Οι πιο κάτω μόνιμοι Ανώτεροι Τεχνικοί,
Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης, προάγονται στη μόνιμη θέση Τεχνικού Επιθεωρητή, Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης,
από τις 15 Μαρτίου 2012:
Ανδρουλα Χ. Κανάρη _
(Π.Φ. 20344)
Παναγιώτης Παναγιώτου (Π.Φ, 20351)
Η κ. Αγνή Γρηγορίου, μόνιμος Τεχνικός,
Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Τεχνικού, Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης,
από τις 15 Μαρτίου 2012. (Π.Φ. 20339)
Οι πιο κάτω μόνιμοι Τεχνικοί, Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης, προάγονται στη
μόνιμη θέση Ανώτερου Τεχνικού, Τμήμα
Πολεοδομίας και Οίκησης, από τις 15
Μαρτίου 2012:
Αικατερίνη Πατσαλίδου
(Π.Φ. 21331)
Αννα Πελεκάνου-Παπουή (Π.Φ. 21345)
Η κ. Μαρία Α. Αντώνη, μόνιμος Τεχνικός
Μηχανικός, Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης, προάγεται στη μόνιμη θέση Τεχνικού Μηχανικού, 1 ης Τάξης, Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης, από τις 15 Μαρτίου 2012.
(Π.Φ. 25067)
Οι πιο κάτω μόνιμοι Κτηματολογικοί Λειτουργοί, 2ης Τάξης (Κτηματολογίου), Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, προάγονται στη μόνιμη θέση Κτηματολογίου Λειτουργού, 1ης Τάξης (Κτηματολογίου), Τμήμα Κτηματολογίου καϊ Χωρομετρίας, από την 1η Μαρτίου 2012:

Κενές θέσεις
Ανδρέας Σ. Γεωργίου
(Π.Φ. 16404)
Αλέξης Λ. Αλέξη
(Π.Φ. 19116)
Μάρω Δημοσθένους
(Π.Φ. 19133)
Οι πιο κάτω μόνιμοι Κτηματολογικοί Λειτουργοί, 2ης Τάξης (Κτηματολογίου), Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, προάγονται στη μόνιμη θέση Κτηματολογικού Λειτουργού, 1ης Τάξης (Κτηματολογίου), Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, από την 1η Μαρτίου 2012:
Μιχαήλ Παναγίδης
(Π.Φ. 16420)
Θεοδώρα Παντελή
(Π.Φ. 19102)
Παναγιώτα Καττιρτζή
(Π.Φ, 19110)
Ιωάννα Γεωργιάδου
(Π.Φ. 19124}
Ο κ. Βάσος Ε. Θεοδούλου, μόνιμος Κτηματολογικός Λειτουργός, 2ης Τάξης (Κτηματολογίου), Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Κτηματολογικού Λειτουργού, 1ης Τάξης (Κτηματολογίου), Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, από την 1 η Μαρτίου 2012.
(Π.Φ. 19117)
Ο κ. Χαράλαμπος Μεταξάς, μόνιμος Εξεταστής Τελωνείων, 1ης Τάξης, Τελωνεία,
προάγεται στη μόνιμη θέση Βοηθού Τελώνη, Τελωνεία, αναδρομικά από τις 15
Απριλίου 2008.
(Π.Φ. 17792)
Η κ. Νικολέττα Γαβριηλίδου Ιωάννου, μόνιμος Διοικητικός Λειτουργός Α', Γενικό
Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού, προάγεται
στη μόνιμη θέση Ανώτερου Διοικητικού
Λειτουργού, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, από την 1η Μαρτίου 2012.
(Π.Φ. 23815)
Οι πιο κάτω μόνιμοι Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, προάγονται στη μόνιμη θέση Γραμματειακού Λειτουργού, Γενικό
Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, από την
1η Απριλίου 2012:
Γεωργία Χριστοδούλου
(ΓΙ.Φ, 17754)
ΠωργούλλαΧ. Ηλιάδου
(Π.Φ. 17756)
Χρυστάλλα Αναστασίου
(Π.Φ. 17757)
Ιουλία Φραγκούδη-Πατταξάνθου
(Π.Φ. 17758)
Μαρία Χρ. Μακρίδου
(Π.Φ. 17759)
Γεωργία Ν. Βαρελλά
(Π.Φ. 17761}
Καλλιόπη Λ. Νέττου
(Π.Φ. 17762)

Παρασκευή Π. Λοίζου
(Π.Φ. 17765)
Παναγιώτα Ευσταθίου
(Π.Φ, 17767)
Βαρβάρα Ε. Ματσενιτίδαυ(Π.Φ. 17770)
Λουκία Παπαϊερωνύμοκ (Π.Φ. 17779)
Γεωργία Μολέσκη
(Π.Φ. 20576)
Μαρία Χατζημιχαήλ
(Π,Φ, 20581)
Φρόσω Παστού
(Π.Φ. 20586)
Ανδρέας Κωνσταντίνου
(Π.Φ. 20596)
Αντώνης Θεοδοσίου
(Π.Φ. 20602)
Σωφρονία Σωκράτους
(Π.Φ. 20609)
Δέσποινα Α. Γεωργίου
(Π.Φ. 20615)
Γεώργιος Χατζηκυριάκου (Π.Φ. 20619)
Χρυστάλλα Βασιλείου
(Π.Φ. 20622)
Ελένη Σ. Χαμπουρίδαυ
(Π.Φ. 22515)
Μάριος Π. Αναστασίου
(Π.Φ. 22988)
Νεόφυτος Μιχαήλ
(Π.Φ. 23019)
Οι πιο κάτω μόνιμοι Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, προάγονται στη μόνιμη θέση Γραμματειακού Λειτουργού, Γενικό
Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, από την
1η Απριλίου 2012:
Αναστασία Φωκά-Χρίστου (Π.Φ. 21532)
Ευανθία Νεοφύτου
(Π.Φ.21717)
Η κ. Ορθοδοξία Λάμπρου, μόνιμος Επιθεωρητής Λογαριασμών, Γενικό Λογιστήριο, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Επιθεωρητή Λογαριασμών, Γενικό
Λογιστήριο, από την 1η Απριλίου 2012.
(Π.Φ.18325)
Ο κ. Ανδρέας Πολυδώρου, μόνιμος Τεχνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Δημόσιων
Έργων, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή, Τμήμα Δημόσιων Έργων, από την ίη Απριλίου 2012.
(Π.Φ.19659)
Οι πιο κάτω μόνιμοι Τεχνικοί, Τμήμα Δημοσίων Έργων, προάγονται στη μόνιμη
θέση Ανώτερου Τεχνικού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, από την 1η Απριλίου 2012:
Μιχάλης Αντωνιάδης
(Π.Φ. 21475)
Μαρία Κεντώνη
(Π.Φ. 21477)
Μιχάλης Ι, Ζαπίτης
(Π.Φ. 21483)
Σάββας Κ. Πελενδρίτης
(Π.Φ. 21493)
Ανδρέας Θ. Νικολάου
(Π.Φ. 21508)
Εΐέλλα Φωτίου
(Π.Φ. 21510)
Οι πιο κάτω μόνιμοι Τεχνικοί, Τμήμα Δημοσίων Έρνων, προάγονται στη μόνιμη
θέση Ανώτερου Τεχνικού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, από την 1η Απριλίου 2012:

ΠαναγιώτηςΛ. Κάκκουρας (Π,Φ. 21481)
Λένα Γεωργίου Μ
(Π.Φ. 21491)
Ο μ. Ανδρέας Μιχαηλίδης, ο οποίος απεβίωσε στις 6 Μαρτίου 2011 και κατείχε τη
μόνιμη θέση Αρχιεπιστάτη, Τμήμα Δημοσίων Έργων, προάγεται στη μόνιμη θέση Αρχιεπιστάτη, Τμήμα Δημοσίων
Έργων, αναδρομικά από την 1 η Νοεμβρίου 2006 μέχρι την ημερομηνία θανάτου του.
(Π.Φ. 23965)
Ο κ. Ανδρέας Κ. Κωνσταντίνου, μόνιμος
Ανώτερος Ταχυδρομικός Λειτουργός, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, προάγεται
στη μόνιμη θέση Ταχυδρομικού Επιθεωρητή, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών,
από την 1η Μαρτίου 2012. (Π.Φ. 19828)
Οι πιο κάτω μόνιμοι Ανώτεροι Ταχυδρομικοί Λειτουργοί, Τμήμα Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών, προάγονται στη μόνιμη θέση Ταχυδρομικού Επιθεωρητή, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, από την 1 η Μαρτίου 2012:
Ανδρέας
(Π.Φ. 19830)
Ελένη Χριστοδούλου
(Π.Φ. 19831)
Ανδρέας Τσαγγαρίδης
(Π.Φ. 19940)
Νικηφόρος Γ. Κέστωρα
(Π.Φ. 19944)
Λάζαρος Λ. Κωνσταντινίδης (Π.Φ. 20038)
Δήμος Μ. Δημοσθένους (Π.Φ. 20040)
Ο κ. Παναγιώτης Χαρτόσιας, μόνιμος Ανώτερος Ταχυδρομ(κός Λειτουργός, Τμήμα
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, προάγεται στη
μόνιμη θέση Ταχυδρομικού Επιθεωρητή,
Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσίών, από την
1η Μαρτίου 2012.
(Π.Φ. 19829)

ΚΑΡΙΕΡΑ
∫¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË

∑Ëٿ٠ÂÚÁ·Û›·;
μÚ›Ù fiϘ
ÙȘ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜
ı¤ÛÂȘ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜

11kar_BLACK_030512_@

2/5/2012

6:03 PM

™ÂÏ›‰·1

ΚΑΡΙΕΡΑ/ 11

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2012

Name of Position:

Customer Support Officer/Sales

Type of Employment:

Full Time

Job Description: Interact with prospective clients by phone or electronically
to provide and processinformation in response to inquiries,
concernsand requeststo open a trading account. To contribute
to the company'soperationalplan byachieving monthlyand
weekly targets across various business lines.

Requirements:
Qualified candidates must:
• Be native English speakers
• Possess Excellent communication and rapport-building skills
• Be self-motivated, target driven
• Work well under pressure
• Be Computer literate
• At least one year Previous sales / telesales experience
• Past experience in the online trading industry would be considered
an advantage

Remuneration:

We offer a basicsalarywith an excellentcommission structure.

How to apply:

email your CV to career@fxgm.eu
or contact Ann Marie on +357 22 300 500

FX Global Markets
5 Limassol Avenue, Eurosure Tower 2112, Aglantzia
Nicosia, Cyprus

12kar_BLACK_030512_@

2/5/2012

6:04 PM

™ÂÏ›‰·1

12 /ΚΑΡΙΕΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2012

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ
Ο κ. Ανδρέας Βιολάρης, Ανώτερος Τεχνικός
του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου
Εργοληπτών, προάγεται στη μόνιμη θέση
Τεχνικού Επιθεωρητή στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών, από την 17η
Απριλίου 2012.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει σύμφωνα
με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας
Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και
για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2011,
τον τελικό κατάλογο των αιτητών με σειρά
προτεραιότητας για τις ανάγκες σε Νοσηλευτικούς Λειτουργούς με εξειδίκευση στο
Τομέα της Κοινοτικής Νοσηλευτικής (Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος). Υπουργείου
Υγείας - Διοίκηση που πιθανόν να προκύψουν για έκτακτη απασχόληση στη Δημόσια
Υπηρεσία για το έτος 2012.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
(ΓΕΝΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ) (ΚΑ. Α5-2η ΒΑΘΜΙΔΑ)
Α/Α
1
2
3

Ταυτότητα
879655
897113
862533

Μόρια
12,00
9,00
8,00

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΤΑΤΕΣ
Το Τμήμα Δημόσιων Έργων ανακοινώνει ότι
η ενδοτμηματική εξέταση για τους Βοηθούς Αρχιεπιστάτες θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012 και ώρα 10.00 π.μ.
-12.00 μ.
2. Η εξέταση θα διεξαχθεί στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων με αρ. 336 στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Δημόσιων Έργων στη
Λεωφόρο Στροβόλου 165, Τ.Κ. 2048 στο
Στρΰβολο.
3. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην
πιο πάνω εξέταση, πρέπει να υποβάλουν
σχετική αίτηση προς την Αν. Διευθύντρια
Τμήματος Δημόσιων Έργων. Αιτήσεις θα γίνουν δεκτές μέχρι 31 Μαΐου 2012.
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΑ ΤΟΥΣ
ΒΟΗΘΟΥΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 17 ΚΑΙ 19 ΤΩΝ ΠΕΡΙ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΝ ΤΟΥ 1991
1. Συμμετέχοντες
Στην Εξέταση μπορούν να συμμετάσχουν
δημόσιοι υπάλληλοι, κάτοχοι μόνιμης θέση Βοηθού Αρχιεπιστάτη στο Τμήμα Δημόσιων Έργων σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης.
2. Γλώσσα
Η εξέταση διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.
3. Εξεταστέα ύλη
Η ύλη της εξέτασης θα είναι ως ακολούθως:
(α) Έρευνα του εδάφους, μέθοδοι έρευνας
εδάφους, θεμελιώσεις γενικά, είδη θεμελιώσεων, στεγανωτικά υλικά, προστασία
τοίχων σπό την υγρασία, τοίχοι αντιστήριξης, ειδικές τοιχοποιίες, είδη δομήσεων,
κανόνες καλής δόμησης, είδη αρμών, επιχρίσματα, είδη επιχρισμάτων, βλάβες-επισκευή επιχρισμάτων, σκυρόδεμα, υλικά παρασκευής σκυροδέματος, σύνθεση σκυροδέματος, προετοιμασία δοκιμίων για
έλεγχο αντοχής σε θλίψη, υδατοστεγανότητα, τρόποι παρασκευής σκυροδέματος,
τοποθέτηση και συμπύκνωση σκυροδέμα-

Κενές θέσεις
τος.
(β) Τοπογραφία
Υψομετρία, εφαρμογές χώροβάτη και θεοδόλιχου.
(γ) Υδραυλικά
Αποχετεύσεις, κτιριακά αποχετευτικά συστήματα.
(δ) Μετρήσεις ποσοτήτων
Οικοδομική ομάδα, ορισμός, αρμοδιότητες
επιμετρητή ποσοτήτων, τρόποι διεξαγωγής
προσφορών, πρόχειρες μέθοδοι μετρήσεων-εκτιμήσεων, Λεπτομερειακές μέθοδοι
μετρήσεων, στάδια ετοιμασίας δελτίου ποσοτήτων, προκαταρκτικά, διάφορα-έμμεσες εργασίες.
4. Χρήση βοηθημάτων
Οι εξεταζόμενοι δεν μπορούν κατά τη διάρκεια της εξέτασης να συμβουλεύονται
οποιαδήποτε βοηθήματα.
5. Βαθμολογία
Το σύνολο της βαθμολογίας είναι 100 μονάδες. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος
που συγκεντρώνει 50 τουλάχιστον μονάδες.
6. Επιτροπή
Την ευθύνη διεξαγωγής της εξέτασης στα
πλαίσια των παρόντων Κανόνων έχει μόνιμη τριμελής Επιτροπή που υποδεικνύεται
από το Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιων
Έργων και εγκρίνεται από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.
Η Επιτροπή:
(α) Καθορίζει τις ημερομηνίες και τον τόπο διεξαγωγής της εξέτασης καθώς και την
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
(β) Δύναται να αναθέτει την ετοιμασία των
εξεταστικών δοκιμίων και τη διόρθωση
των γραπτών σε κατάλληλα πρόσωπα.
(γ) Έχει δικαίωμα να αποφασίσει την καταστροφή των γραπτών με την προϋπόθεση ότι αυτή θα γίνει μετά παρέλευση έξι
τουλάχιστον μηνών από την ημερομηνία
δημοσίευσης του καταλόγου των επιτυχόντων.
7. Διάρκεια
Η διάρκεια της εξέτασης καθορίζεται από
την Επιτροπή σε κάθε περίπτωση.
8. Συχνότητα διεξαγωγής της εξέτασης
Η εξέταση διεξάγεται δύο φορές το χρόνο. Οι ημερομηνίες, ο τόπος διεξαγωγής
και άλλες λεπτομέρειες δημοσιεύονται στην
επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.
9. Αιτήσεις συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση υποβάλλουν αί-

τηση συμμετοχής στο Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιων Έργων
10. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Κατάλογος επιτυχόντων δημοσιεύεται στην
επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. Ο
βαθμός επιτυχίας δεν ανακοινώνεται.
11. Ημερομηνία επιτυχίας
Ως ημερομηνία επιτυχίας στην εξέταση θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία ο επιτυχών παρακάθισε σε αυτή,
12. Δημοσιεύσεις
Οι ανακοινώσεις σχετικά με την εξέταση
γίνονται σπό το Διευθυντή του Τμήματος
Δημόσιων Έργων.

ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Η ενδοτμηματική εξέταση στο Τμήμα Φυλακών, δυνάμει του Κανονισμού 17 των περί Δημοσίας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 1991 εώς 1994 για τη θέση Αρχιδεσμοφύλακα και ικανοποίηση του όρου
4(β) των Σχεδίων Υπηρεσίας της θέσης Δεσμοφύλακα του Τμήματος Φυλακών, θα διεξαχθεί στις 31.5.2012 και ώρα 9.00 π.μ.
στο Τμήμα Φυλακών.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι δεν πέτυχαν μέχρι σήμερα στην πιο πάνω ενδοτμηματική εξέταση και κατέχουν την μόνιμη ή έκτακτη θέση Δεσμοφύλακα.
Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων
πρέπει να υποβληθούν στον Αναπλ. Διευθυντή Φυλακών μέχρι τις 21.5.2012.
Εξεταστέα Ύλη:
1. Ο Περί Φυλακών Νόμος του 1996 (Αριθμός 61(1) του 1996)
2. Ο Περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 (Αριθμός 12(1) του 1997)
3. Οι Περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί
του 1997 και 1998 (Κ.Δ.Π. 121/97,74/98)
4. Οι Περί Υπηρεσίας Φυλακών Κανονισμοί
του 1999
5. Οι Περί Φυλακών (Ταμείο Ευημερίας Κρατουμένων) Κανονισμοί του 1994 (Κ,Δ.Π.
251/94)
6. Οι Περί Φυλακών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005 (Κ.Δ.Π. 307/2005)
7. Οι Περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 (Αριθμός Ν. 96(1) 2005), για
τον Έλεγχο Ούρων
8. Ο Περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006. (Αριθμός Ν. 94(1) του 2006),
για την Περιοδική Φυλάκιση
9. Ο Περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008, (Αριθμός Ν. 116(Ι)/2008),

για τον Κατ' οίκον Περιορισμό
10. Ο Περί Φυλακών (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2009, (Αριθμός Ν. 37(|)/2009),
για το Συμβούλιο Αποφυλάκισης

ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Η ενδοτμηματική εξέταση στο Τμήμα Φυλακών, δυνάμει του Κανονισμού 17 των Περί Δημοσίας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 1991 εώς 1994 για τη θέση Λειτουργού Φυλακών, θα διεξαχθεί στις
31.5.2012 και ώρα 9.00 π.μ. στο Τμήμα Φυλακών.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι δεν πέτυχαν μέχρι σήμερα στην πιο πάνω ενδοτμηματική εξέταση και κατέχουν την μόνιμη θέση Επιθεωρητή και όλοι οι Αρχιδεσμοφύλακες που έχουν πετύχει τις εξετάσεις για προαγωγή στη Θέση Επιθεωρητή.
Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων
πρέπει να υποβληθούν στον Αναπλ. Διευθυντή Φυλακών μέχρι τις 21.5.2012.
Εξεταστέα Ύλη:
1. Ο Περί Φυλακών Νόμος του 1996 (Αριθμός 61 (1) του 1996)
2. Ο Περί Φυλακών (Τροποποιηπκός) Νόμος του 1997 (Αριθμός 12(1) του 1997)
3. Οι Περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί
του 1997 και 1998 (Κ.Δ.Π. 121/97, 74/98)
4. Οι Περί Υπηρεσίας Φυλακών Κανονισμοί
του 1999
5. Οι Περί Φυλακών (Ταμείο Ευημερίας Κρατουμένων) Κανονισμοί του 1994 (Κ.Δ.Π.
251/94)
6. Οι Περί Φυλακών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005 (Κ.Δ.Π. 307/2005)
7. Οι Περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 (Αριθμός Ν.96(Ι) 2005), για
τον Έλεγχο Ούρων
8. Τα άρθρα της Ποινικής Νομοθεσίας και
της Ποινικής Δικονομίας που αναφέρονται
στις Φυλακές
9. Ο Περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006, (Αριθμός Ν.94(|) του 2006),
για την Περιοδική
Φυλάκιση
10. Ο Περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008, (Αριθμός Ν.116(Ι)/2008),
για τον Κατ' οίκον
Περιορισμό
11. Ο Περί Φυλακών (Τροποποιητικός)
Νόμος
του
2009,
(Αριθμός
Ν.37(Ι)/2009), για το Συμβούλιο
Αποφυλάκισης

13kar_BLACK_030512_@

2/5/2012

6:04 PM

™ÂÏ›‰·1

ΚΑΡΙΕΡΑ/ 13

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2012

Λ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
Λόγω επέκτασης των εργασιών μας, η ομάδα μας μεγαλώνει. Ψάχνουμε στελέχη με φιλοδοξία και θέληση
για πραγματοποίηση καριέρας για να συμπληρώσουμε
τις πιο κάτω κενές θέσεις στο γραφείο μας στη Λευκωσία:
1. Γραμματείς (3):
Απαιτούμενα Προσόντα:
- Δυναμική και Ευχάριστη Προσωπικότητα,
- Ακεραιότητα Χαρακτήρα,
- Απολυτήριο Λυκείου,
- Άριστος χειρισμός προγραμμάτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή MicrosoftOffice (word και excel),
- Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας,
- Δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών,
- Προηγούμενη πείρα.
Ωράριο:
08:00 – 13:00, 15:00 – 18:00, Πενθήμερη εργασία.
Μισθός αναλόγως προσόντων.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν
τα Βιογραφικά τους Σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση cs@papaphilippou.eu στην προσοχή κ. Λέανδρου Παπαφιλίππου.
2. Βοηθός Λογιστηρίου:
Απαιτούμενα Προσόντα:
- Δυναμική και Ευχάριστη Προσωπικότητα,
- Ακεραιότητα Χαρακτήρα,
- Απολυτήριο Λυκείου,
- Γνώσεις Λογιστικής, LCCI Intermediate & Higher,
- Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας,
- Προηγούμενη πείρα πέραν των 2 (δύο) χρόνων.
Ωράριο:
08:00 – 13:00, 14:00 – 17:00, Πενθήμερη εργασία.
Μισθός αναλόγως προσόντων.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν
τα Βιογραφικά τους Σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ap@papaphilippou.eu στην προσοχή κ. Ανδρέα
Παναγιώτου.

F&A Grand Auditing &
Consulting Limited
VACANCIES:

VACANCY
Intership Navigation Co. Ltd. is a member of the
Hartmann Group and a leading shipowning company
in Cyprus with a large and diversified technical and
commercial management network.
Intership Navigation is seeking to recruit soonest
possible a:

SERVICE ENGINEER (Electronics)
The successful candidate will supervise and carry out
repairs
of bridge equipment (navigation and communication)
on board of our vessels. After initial training in Cyprus,
the task
will involve travelling abroad.
The successful candidate should:
• Preferably have higher education/background in
electric/ electronic engineering
• Be computer Literate (MS Word, Excel, Outlook)
• Be fluent in English both written and spoken
• Have good communication skills
Please send your CV referring to the position and
its code ISN001 by the 7th of May 2012 for the
attention of:
Antigoni Pavlou
Human Resource Manager
Intership Navigation
Intership House
123, Griva Digheni Avenue
CY 4002 Limassol
Tel: 25 584000, Fax: 25 585756
E-mail: HRAdministration@intership-cyprus.com

Accountants (2)
Holders of AAT, CAT and LCCI Higher, computer
literate, fluent in Greek and English with
previous experience (at least 5 years) in an
audit/accounting firm.
Secretaries (2)
Well-developed personal and secretarial skills,
the ability to take initiative, be a good team
player, be an effective communicator with
strong organisational skills, and have the
ability to work under pressure.
Working knowledge of MS Office applications
Strong administration and time management
skills
At least 3 years’ experience in an audit or legal
firm
Accounting experience will be considered as
an advantage.
Remuneration
An attractive remuneration package based on
qualifications, experience and personality will
be offered to the successful applicants.
Applications with full CV should be sent to:
P.O. Box 23306
1681 – Nicosia
Tel: 22 66 01 02
Fax: 22 66 28 48
e-mail: info@grandauditing.com

14kar_BLACK_030512_@

2/5/2012

6:04 PM

™ÂÏ›‰·1

14 /ΚΑΡΙΕΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΗ
ΝΕΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ
ΤΙΤΛΟΣ: Νέος Ερευνητής. ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: Μία(1).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Με συμβόλαιο δεκαέξι (16)
μηνών.
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (www.ucy.ac.cy)
δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1)
θέσης Νέου Ερευνητή στο Τμήμα Φυσκής.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα εργάζεται για το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο
VIBRATIONAL CONTROL OF ELECTRON
TRANSFER.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών (Master) στη Φυσική σε Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η εμπειρία στην κβαντική φυσική ανοικτών συστημάτων και
στην υπολογιστική φυσική θα θεωρηθεί
ως επιπρόσθετο προσόν.
Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές του Νέου Ερευνητή θα είναι €1531 (Ευρώ). Από
το ποσό αυτό θα αττοκόπτονταιεισφορές
του εργοδότη και του εργοδοτούμενου. Το
πρόγραμμα δεν προνοεί καταβολή 13ου
μισθού και παροχή ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης. Η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης του συμβολαίου αναμένεται
να είναι η 1.6.2012.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα σε δύο αντίτυπα:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την εν λόγω θέση.
2. Βιογραφικό σημείωμα με περιγραφή
προηγούμενης εμπειρίας.
3. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες.
4. Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο
καθηγητών πανεπιστημίου από τους οποίους μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές.
Αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν σε ένα
αντίτυπο ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν διά
χειρός στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Κτίριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ.
Λεβέντη (Πανεπιστημιούπολη), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012
και ώρα 14:00 ή και να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο με την ένδειξη "Θέση
Νέου Ερευνητή, Τμήμα Φυσικής", ο οποίος
θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι 4
Μάιου 2012. Θα θεωρούνται δε εμπρόθεσμα νοουμένου ότι θα φθάσουν στην
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Τ.Θ.
20537, 1678 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 11 Μαΐου 2012 (με ευδιάκριτη
σφραγίδα φακέλου 4 Μαΐου 2012), με
αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερομένου.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον
υπεύθυνο του ερευνητικού προγράμματος Δρ. Σπύρο Σκούρτη, τηλ.: 22892831 ή
στο email: skourtis@ucy.ac.cy
Σημ.: Η θέση αυτή θα πληρωθεί νοουμένου ότι θα υπογραφεί το Συμβόλαιο του
Έργου μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου
(Ανάδοχος Φορέας) και του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (Χρηματοδοτικός Οργανισμός).

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ 2012 - 2013
1. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των ακολούθων προσωρινών οργανικών θέσεων Ηθοποιών στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου για τη θεατρική περίοδο

Κενές θέσεις
2012-2013:
Έξι (6) θέσεις Πρώτου Ηθοποιού, (8) θέσεις Ανώτερου Ηθοποιού και δέκα (10) θέσείς Ηθοποιών. Όλες οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Οργανισμού διατηρεί το δικαίωμα να
κατατάξει τους προσληφθησόμενους ηθοποιούς στις πιο πάνω θέσεις, σύμφωνα με
τα εγκεκριμένα σχέδια υπηρεσίας.
2. Οι διορισμοί θα είναι για περίοδο ενός
έτους οι οποίοι θα αρχίζουν την 1ην Οκτωβρίου 2012 και θα λήγουν την 30η Σεπτεμβρίου2013.
3. Πληροφορίες όσον αφορά το μισθό, τα
καθήκοντα, τις ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα, που περιλαμβάνονται στα
εγκεκριμένα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων και στο καθορισμένο έντυπο της αίτησης, παρέχονται από τη Γραμματεία του
Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Γρηγόρη
Αυξεντίου 9, 1096 Λευκωσία, τηλέφωνο
22864341) και στην ιστοαελίδα του Οργανισμού www.thoc.org.cy/gr/
4. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν από
όλους τους ενδιαφερόμενους πάνω σε καθορισμένο έντυπο του ΘΟΚ, το οποίο μπορεί να παραληφθεί από τη Γραμματεία του
Οργανισμού ή μέσω της ιστοσελίδας
www.tf1oc.org.cy/9r και να αποσταλούν
στο Διευθυντή του Θεατρικού Οργανισμού
Κύπρου, στην πιο πάνω διεύθυνση, όχι αργότερα από την 30η Απριλίου 2012 και
ώρα 1.00 μ.μ.
5. Με το έντυπο της αίτησης θα πρέπει να
επισυναφθούν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά (Δίπλωμα Δραματικής Σχολής και
άλλα στοιχεία που αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης τους).
6. Η αίτηση που θα υποβληθεί θα πρέπει
απαραιτήτως να περιλαμβάνει και πρόσφατη φωτογραφία τους.
Για περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Οργανισμού μπορείτε να
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.thoc.
org.cy.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Αρ. Αναφοράς THE 3/2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 47 ΤΩΝ ΠΕΡΙ
ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ
2002 ΜΕΧΡΙ 2006 -ΓΡΑΠΤΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 2012
Σύμφωνα με τις πρόνοιες και διατάξεις
των περί Ραδιοετηκοινωνιών Νόμων του
2002 μέχρι 2006, ανακοινώνεται η διενέργεια γραπτών εξετάσεων την Τετάρτη
16 Μαΐου 2012, ώρα 15:30 μέχρι 17:30
για απόκτηση Πιστοποιητικού Χειρίστη Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας. Στους επιτυχόντες θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Χειριστή Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας
(Amateur Radio Operator Certificate),
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι την Παρασκευή 4 Μαΐου
2012, καταβάλλοντος το σχετικό τέλος
εξετάσεων που προνοείται στους περί
Ρσδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμούς του
2004 μέχρι 2011 και ανέρχεται στα
€25,63. Έντυπα αίτησης είναι διαθέσιμα
στους ενδιαφερόμενους στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου
Συγκοινωνίών και Έργων και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην ηλεκτρονίκή διεύθυνση
http://www. mcw.gov.cy/dec ΤΕΛΕΥΤΑίΑ
ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην
ακόλουθη διεύθυνση:
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Υπουργείο Σ υγκοινωνιών και Έργων
Λεωφόρος Στροβόλου 286,
Στρόβολος, Λευκωσία
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ
24647,1302 Λευκωσία
Τηλ.: 22-814841/46/72
Τηλεομοιότυπο: 22-321925
Η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που καθορίζεται στη σύσταση CEPT/ERC/T-R 61-02

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
Ο κ. Αναστάσιος Κωνσταντίνου, μόνιμος Τηλεφωνητής Α', Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια
υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(α)
των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του
1990 έως 2011, από την 1 η Απριλίου 2012.
(Π.Φ.18945)
Ο κ. Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης, μόνιμος
Βοηθός Γραφείου Α', Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια
υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ)
των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του
1990 έως 2011, από τις 30 Μαρτίου 2012.

(Π.Φ. 21836)
Η κ. Αφροδίτη Ελευθερίου, μόνιμος Βοηθός Γραφείου Α1, Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια
υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ)
των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του
1990 έως 2011, από την 1η Απριλίου 2012.
(Π.Φ.23420)
Ο κ. Ευάγγελος Ν. Λοϊζίδης, μόνιμος Ανώτερος Λειτουργός Προγραμματισμού, Γραφείο Προγραμματισμού, αφυπηρέτησε από
τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμων του 1990 έως 2011, από την 1 η
Απριλίου 2012.
(Π.Φ. 17626)
Η κ. Νίτσα Καμπανέλλα, μόνιμος Επιμελητής, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία,
σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(α) των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως
2011, από την 1η Απριλίου 2012.
(Π.Φ.26986)
Ο κ. Ανδρέας Αντωνιάδης, μόνιμος Ανώτερος Τεχνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1
)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων
του 1990 έως 2011, από την 1η Απριλίου
2012.
(Π.Φ. 15276)
Ο κ. Κώστας Μηλικούρης, μόνιμος Ανώτερος
Ταχυδρομικός Επιθεωρητής, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, αφυπηρέτησε από
τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμων του 1990 έως 2011, από την 1 η
Απριλίου 2012.
(Π.Φ. 15461)
Η κ. Μυροφόρα Μ. Διονυσίου, μόνιμος Νοσοκόμος, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής
Υγείας, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε
από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το
άρθρο 53(1 )(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την 1
η Απριλίου 2012.
(Π.Φ. 14322)
Η κ. Φλωρεντία Τσιακλή, μόνιμος Βοηθός
Προϊστάμενος Νοσηλευτικός Λειτουργός,
Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας,
Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο
53(1 )(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την 1 η Απριλίου 2012.
(Π.Φ.15573)

15kar_BLACK_030512_@

2/5/2012

6:34 PM

™ÂÏ›‰·1

ΚΑΡΙΕΡΑ/ 15

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2012

L. Papaphilippou & Co LLC,
Advocates & Legal Consultants
We are looking for a person with pleasant
personality, responsible for the reception of our
offices and conference rooms. Working hours
9:00 a.m to 6:00 p.m, Monday to Friday.
Knowledge of English language is essential.
Those interested, please send your CVs to the email address cs@papaphilippou.eu .

Zητείται
Οδοντιατρική/ός βοηθός
Το Oρθοδοντικό και Παιδοδοντιατρικό Κέντρο στη Λεωφ. Γρίβα Διγενή 95, στη Λεμεσό, ζητεί οδοντιατρική/ό βοηθό ή νοσηλεύτρια/τή ή οδοντίατρο να εργαστεί ως βοηθός ολικής απασχόλησης Δευτέρα-Παρασκευή στο ορθοδοντικό τμήμα.
Απαραίτητη καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
Παρακαλώ στείλετε το βιογραφικό σας και τα στοιχεία σας
στην ηλεκτρονική διεύθυνση kokkinosclinic@cytanet.com.cy

Vacancies for Civil Engineers and
Quantity Surveyor Overseas
Candidates must have a good university degree in Civil
Engineering or be graduates of the Higher Technical
Institute, and for Quantity Surveyor have a good
university degree in quantity surveying.
Five years experience in the construction industry,
preferable outside Cyprus, is essential.
An attractive remuneration package, based on
qualifications, experience and personality, will be offered
to the successful applicants.
All applicants will be treated in strict confidence.
For an early interview
Please Courier/Fax/Email your Curriculum Vitae to
VITA Cyprus Ltd
P.O.Box 28124
2090 Nicosia
Tel: 22499519, 99530842
Email: acharalambous@vitagroup.net

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Σχολή χορού στη Λευκωσία ζητά δάσκαλο/δασκάλα χορού για Latin,
Break Dance και Κυπριακούς και Ελληνικούς
χορούς για την ακαδημαϊκή χρονιά 2012/13.
Πληροφορίες
στο τηλέφωνο
22 351 575

Κάθε Τετάρτη

Ζητάτε
εργασία;

Βρείτε όλες τις
προσφερόμενες
θέσεις της εβδομάδας
στην ΚΑΡΙΕΡΑ

16kar_COLOR_030512_@

2/5/2012

6:06 PM

™ÂÏ›‰·1

16 /ΚΑΡΙΕΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2012

ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Ο Όμιλος Εταιριών G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC ζητά ικανό και δραστήριο άτομο
ως Διευθυντή Πωλήσεων για Ασφαλίσεις με βάση τη Λευκωσία.
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται ως Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής. Συνεργάζεται με
Διεθνείς Ασφαλιστικούς Κολοσσούς και είναι κάτοχος Εξουσιοδότησης από τους
Λλόϋδς του Λονδίνου (Lloyd’s Coverholder).
Ασχολείται με ασφαλίσεις Γενικού Κλάδου, Διαμετακόμισης Εμπορευμάτων, Νοσοκομειακής Περίθαλψης κ.ά.
Καθήκοντα και Ευθύνες
Το άτομο που θα προσληφθεί θα είναι υπεύθυνο, σε παγκύπρια βάση, να συντονίζει,
καθοδηγεί και υποκινεί την Ομάδα Πωλήσεων του Ομίλου.
Προσόντα και Πείρα
1. Διάθεση και ικανότητα στην υποκίνηση Πωλητών για επίτευξη στόχων
2. Ικανότητα στη διοίκηση και επικοινωνία
3. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα κατά προτίμηση ανάλογο με τα καθήκοντα
4. Άδεια Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή
5. Πολύ καλή γνώση στη χρήση Η/Υ, και της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
6. Η κατοχή Ανώτερου Διπλώματος στα Ασφαλιστικά θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
Αμοιβές και Ωφελήματα
1. Μισθός ανάλογα με την πείρα και τα προσόντα
2. Ταμείο Προνοίας
3. Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
4. Υπερπρομήθειες
5. Φιλοδώρημα Επίτευξης Στόχων
6. Παροχή Αυτοκινήτου
Βιογραφικά να αποστέλλονται μέχρι τις 16 Μαΐου 2012 στην:
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LIMITED
20, Λεωφ. Στροβόλου
Ταχ. Θυρ. 23897
1687 Λευκωσία
Τηλ. 22 710 279 – κα Έλενα Χατζηδημητρίου
elena.hadjidemetriou@gapgroup.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful