THUYẾT TRÌNH

NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO
Chuyên đề:

Giá trị kinh tế gia tăng của doanh nghiệp

Nghệ thuật lãnh đạo

CHQT2011-2

Bùi Minh Trang 3.Phan Thị Hải Yến 4.Danh sách thành viên: 1.Lưu Tuấn Vũ 2.Nguyễn Thị Khánh Linh Nghệ thuật lãnh đạo CHQT2011-2 .

GIÁ TRỊ KINH TẾ GIA TĂNG (EVA) 1 Nghệ thuật lãnh đạo Giá trị kinh tế gia tăng là gì? 2 Sử dụng EVA để làm gì? 3 Nâng cao EVA bằng cách nào? 4 Kinh nghiệm một số doanh nghiệp 5 Kết luận CHQT2011-2 .

1. được tính bằng cách khấu trừ chi phí vốn (gồm nợ và vốn chủ sở hữu) từ lợi nhuận sau thuế . Khái niệm giá trị kinh tế gia tăng? EVA là lợi nhuận sau thuế vượt quá yêu cầu tối thiểu của lợi nhuận trên vốn đầu tư. Nghệ thuật lãnh đạo CHQT2011-2 .

2. Ý nghĩa của EVA? Thiết lập mục tiêu của doanh nghiệp Đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Tổ chức công tác vận động cổ đông & các nhà đầu tư Phân tích hiệu quả của vốn chủ sở hữu Nghệ thuật lãnh đạo CHQT2011-2 .

3. Tính toán EVA như thế nào? EVA = NOPAT – (TC x WACC) NOPAT (Net Operating Profit after tax): Lợi nhuận trước lãi vay và sau thuế TC: (Total capital): Vốn đầu tư xác định bằng tổng tài sản bình quân trên bảng cân đối kế toán WACC: Lãi suất sử dụng vốn bình quân gia quyền theo tỷ trọng các nguồn vốn Nghệ thuật lãnh đạo CHQT2011-2 .

524.934 3 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 411.204.300 179.466.179.644.388 4 Chi phí bán hàng 19.230.217.vn Nghệ thuật lãnh đạo CHQT2011-2 .422.727.436.319 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 998.645 2 Gía vốn hàng bán 435.277 + CP thuế thu nhập hiện hành 178.177.023 Nguồn : Hagl.609 8 9 10 Lợi nhuận trước thuế CP thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế suất thuế TNDN 25%) 1.539.222.454 7 Chi phí lãi vay 109.000 đồng STT Chỉ tiêu Số tiền 1 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 847.com.376.690 5 Chi phí quản lý doanh nghiệp 34.551 6 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1.Tính toán EVA như thế nào? Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh của HAGL (6-12/2010) Đơn vị tính : 1.958 + CP thuế thu nhập hoãn lại 1.

088.945 II. Các khoản phải thu khác IV.966 2.259. Dự phòng trợ cấp thôi việc 174.Tài sản ngắn hạn I.525 CHQT2011-2 .848 1.476 1.003 Lợi nhuận giữ lại 2.923.612.979 303.970 Thặng dự vốn cổ phần 3.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 81.240 3.112 II.Hàng tồn kho 4.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 4.268 A-Nợ phải trả 3.476 I.Nợ dài hạn 884.257 I.Bảng cân đối kế toán của HAGL TÀI SẢN SỐ TIỀN NGUỒN VỐN SỐ TIỀN A.Tài sản dài hạn 60. Phải trả người bán 110.666.Các khoản phải thu dài hạn II.448.455 2.805.Tiền và các khoản tương đương 7.906.657.159.021 2.219.206.833 Các quỹ dự trữ 219. Phải thu khách hàng 295.831.154.203.069.187.504.358 B.831.504.593.070 Vốn cổ phần thường 3.105 1.661 III. Chi phí phải trả 83.921.115.218.652.488.026.Tài sản cố định hữu hình Nghệ thuật lãnh đạo 358.Nguồn vốn chủ sở hữu 9.140 III.Bất động sản đầu tư 74.525 V.634.672.228. Tiền mặt 2. Vay dài hạn 883.3.196.Nợ ngắn hạn 2.154.666.510.463.586 5.634.839.250.598.783. Vay ngắn hạn 2.607 1.382.Các khoản phải thu ngắn hạn 4.012.899 IV.127 Tổng tài sản Tổng nguồn vốn 12.054.Tài sản ngắn hạn khác B.736 2.916 12.

218.3 11.525 1.455 0.805.666.67% CHQT2011-2 .25% 3 Tổng nguồn vốn 12.00 4 Lãi suất sử dụng vốn bình quân Nghệ thuật lãnh đạo 9.026.831.070 0.448.Tính WACC STT Chỉ tiêu Giá trị Tỷ trọng nguồn vốn Lãi suất sử dụng vốn 1 Vốn chủ sở hữu 9.70 9% 2 Nợ phải trả 3.

67% 4 Chi phí sử dụng vốn bình quân 4=2x3 1240472577 5 EVA 5=1–4 -273.3 2 Vốn đầu tư (Bảng CĐKT) 12831666525 3 WACC (%) 9.EVA STT Chỉ tiêu 1 Lợi nhuận trước lãi vay sau thuế 966522797.13% 7 ROI (%) 7=1:2 7.52% Nghệ thuật lãnh đạo Cách tính NOPAT CHQT2011-2 .780.949.2 6 EVA trên vốn đầu tư (%) 6 = 5:2 -2.

3. Nâng cao EVA  Tăng doanh thu trên những dự án kinh doanh sẵn có bằng cách cải thiện tình hình hoạt động  Tối thiểu hóa chi phí sản xuất: bằng cách cắt giảm những chi phí bất hợp lý hợp lệ  Đầu tư thêm vốn vào những cơ hội mà có khả năng kiếm được nhiều hơn chi phí tăng thêm  Giảm chi phí sử dụng vốn Nghệ thuật lãnh đạo CHQT2011-2 .

4. Một số điển hình Lợi tức cho cổ đông Chiến lược phát triển Thị trường Mỹ La tin Nghệ thuật lãnh đạo CHQT2011-2 .

5. Kết luận  EVA là một công cụ quản trị thích hợp cho doanh nghiệp  Tính toán EVA là điểm khởi đầu cho việc cải thiện chính sách tài chính và kinh doanh của doanh nghiệp  Nguồn vốn hãn hữu của các doanh nghiệp nhỏ có thể được phân bổ một cách hợp lý hơn bằng cách sử dụng phương pháp EVA hơn là việc sử dụng trực quan hay những phương pháp truyền thống Nghệ thuật lãnh đạo CHQT2011-2 .

Nghệ thuật lãnh đạo CHQT2011-2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful