Câu 1 : khái niệm,chức năng,nhiệm vụ của QTNNL?

Và những nhận thức đồi mới về QTNNL Câu 2: thuyết X,Y trong quản trị con người và những khó khăn tồn tại trong QTNNL ở doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt nam Câu 3 các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu nhân sự của tổ chức Câu 4 các giải pháp khắc phục thiếu hụt nhân sự trong tổ chức Câu 5 các giải pháp khắc phục thừa nhân sự trong tố chức Câu 6 đánh giá về nguồn tuyển dụng bên trong của tố chức Câu 7 các yếu tố ảnh hưởng khả năng thu hút nguồn nhân sự từ bên ngoài Câu 8 liệt kê các nguồn tuyển dụng từ bên ngoài và đánh giá chung từ nguốn này Câu 9 khi nghiên cứu hồ sơ xin việc thì cần chú ý những vấn đề gì? Câu 10 trắc nghiệm và phỏng vấn trong tuyển dụng nhân viên Câu 11 đánh giá nhân viên và mục đích của đánh giá nhân viên Câu 12 những yêu cầu cơ bản khi đánh giá nhân viên Câu 13 những sai lầm khi đánh giá nhân viên Câu 14 trình bày các chủ thế khi đánh giá nhân viên Câu 15 tiến lương và ảnh hưởng của công tác QTNNL Câu 16 tiền lương danh nghĩa,thực tế và quan hệ giữa chúng Câu 17 cơ cấu của tiền lương tổng thể Câu 18 mục tiêu của chính sách tiền lương Câu 19 các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương Câu 20 các hình thức của tiền lương và phạm vi áp dụng