P. 1
152podnikani_cizincu

152podnikani_cizincu

|Views: 6|Likes:
Published by J Christian Odehnal

More info:

Published by: J Christian Odehnal on May 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2013

pdf

text

original

Podnikání Cizinec jako podnikatel Podnikatelem se rozumí osoba, která provozuje podnikání a v důsledku této činnosti je evidována v některé

z evidencí podnikatelů. Podnikatelem je pak jednak osoba zapsaná v obchodním rejstříku (obchodní společnost), osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních zákonů (jde o tzv. svobodná povolání a další činnosti), a konečně osoba provozující zemědělskou výrobu. Cizinec tedy může na území České republiky podnikat jednak jako fyzická osoba (živnostník, příslušník svobodného povolání nebo zemědělec), jednak se může účastnit podnikání v rámci činnosti obchodních společností nebo družstev založených podle českého obchodního zákoníku, případně zde může podnikat prostřednictvím tzv. zahraniční právnické osoby.

Majetková účast zahraničních osob v českých právnických osobách Zahraniční osoba se může za účelem podnikání podílet na založení české právnické osoby nebo být společníkem nebo členem již existující české právnické osoby. Může také sama českou právnickou osobu založit nebo se stát jejím jediným společníkem, pokud to obchodní zákoník připouští. Právnickou osobu může zahraniční osoba takto založit pouze podle českého práva. Při majetkové účasti v českých právnických osobách mají zahraniční osoby stejná práva a povinnosti jako české osoby. Ochrana majetkových zájmů zahraničních osob při podnikání v České republice Majetkové zájmy zahraničních osob podnikajících v ČR jsou chráněny proti vyvlastnění stejně jako zájmy českých osob. Vyvlastnění jejich majetku je tak možné jen na základě zákona a ve veřejném zájmu, který není možné uspokojit jiným způsobem. Ochranu před vyvlastněním musí vždy poskytnout v poslední instanci soud. V případě, že majetek zahraniční osoby je v souladu s výše uvedenými pravidly vyvlastněn, musí být poskytnuta bez prodlení náhrada, která odpovídá plné hodnotě vyvlastněného majetku v době, kdy k vyvlastnění došlo, a tak, aby náhrada byla volně převoditelná do zahraničí v cizí měně. Podrobnou ochranu majetkovým zájmům zahraničních osob poskytují mezinárodní smlouvy, ať mnohostranné nebo vícestranné (zejména smlouvy o podpoře a ochraně investic). Přemístění sídla Právnická osoba, jež byla založena podle práva cizího státu za účelem podnikání a má sídlo v zahraničí, může přemístit toto sídlo na území České republiky, jestliže to umožňuje mezinárodní smlouva, která je pro Českou republiku závazná a byla vyhlášena ve Sbírce zákonů

K tomuto postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti. bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat. společníci komanditisté za závazky společnosti ručí jen do výše svých nesplacených vkladů do společnosti). jen jestliže žadatel prokáže. Zápis zahraničních osob do obchodního rejstříku Zahraniční osoby s oprávněním podnikat na území ČR se zapisují do obchodního rejstříku. které podle zákona mohou vykonávat pouze fyzické osoby. souhrn všech vkladů musí činit 200 000 Kč).podnikatelů: 1) veřejnou obchodní společnost (společníci ručí za závazky společnosti neomezeně celým svým majetkem). Zahraniční osoba při návrhu zápisu do obchodního rejstříku musí doložit. 2) komanditní společnosti (společníci komplementáři ručí za závazky společnosti neomezeně. U činností. že tato činnost bude vykonávána pomocí osob. Toto přemístění sídla je účinné ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku. společnost vytváří povinně základní kapitál v minimální výši 2 000 000 Kč u soukromě zakládané společnosti. podle něhož byla založena. Navrhovatel při návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí doložit právní důvod užívání prostor. případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí. než stanoví české právo pro tutéž nebo obdobnou formu právnické osoby. sociálních nebo jiných potřeb svých členů). Přemístění sídla právnické osoby z České republiky do zahraničí nebo ze zahraničí do České republiky je přípustné také v případech a za podmínek stanovených právem Evropských společenství či zvláštním zákonem. že s umístěním souhlasí. . 20 000 000 Kč u veřejně zakládané společnosti). 3) společnost s ručením omezeným (společníci ručí za závazky společnosti jen do výše svých nesplacených vkladů do společnosti. Zahraniční osoba je povinna sdělit rejstříkovému soudu svou doručovací adresu na území České republiky nebo zmocněnce pro přijímání písemností s doručovací adresou v České republice (totéž platí pro každou změnu těchto údajů). se tato činnost zapíše jako předmět podnikání obchodní společnosti nebo družstva. kde jsou prostory umístěny. toto ručení však nesmí být nižší. a 5) družstvo (jde o společenství nejméně 5 osob – případně 2 právnických osob – založených za účelem podnikání nebo za účelem uspokojování hospodářských. která má být jako předmět podnikání (činnosti) do obchodního rejstříku zapsána. Český obchodní zákoník rozeznává následující druhy právnických osob .nebo ve Sbírce mezinárodních smluv (totéž platí i pro přemístění sídla české právnické osoby do zahraničí). Tímto právním řádem se řídí i ručení jejích společníků nebo členů vůči třetím osobám. který vedou krajské soudy. Vnitřní právní poměry právnické osoby se i po přemístění jejího sídla do ČR řídí právním řádem státu. že jí nejpozději dnem zápisu vznikne živnostenské či jiné oprávnění k činnosti. které jsou k tomu oprávněny podle zvláštního právního předpisu. 4) akciovou společnost (akcionáři společnosti za závazky společnosti zásadně neručí. bytu nebo nebytového prostoru. v nichž je umístěno sídlo nebo místo podnikání (totéž platí pro jejich případnou změnu).

Rozsah údajů o podniku zahraniční osoby Do obchodního rejstříku se zapisují podstatné údaje o podniku zahraniční osoby (podnikem se rozumí soubor nehmotných i hmotných složek podnikání. 8) prohlášení konkursu. je-li zapsána.Listiny prokazující splnění výše uvedených povinností musí být přiloženy k návrhu na zápis. provozovny a jiné organizační složky). jejího podniku a jeho organizační složky jsou v této sbírce uloženy: . liší-li se od názvu nebo firmy zahraniční osoby. 2) předmět činnosti podniku nebo jeho organizační složky. a číslo zápisu. 6) zapisované údaje požadované zákonem pro vedoucího organizační složky podniku a místo jeho pobytu nebo bydliště. se do obchodního rejstříku zapisují tyto údaje: 1) označení a sídlo (umístění) podniku nebo jeho organizační složky. Součástí obchodního rejstříku je tzv. kterým se zahraniční osoba řídí. povolení vyrovnání nebo zahájení jiného obdobného řízení týkajícího se zahraniční osoby a 9) ukončení činnosti podniku nebo jeho organizační složky v České republice. a identifikační číslo. 5) zapisované údaje požadované zákonem u statutárního orgánu nebo jeho člena. a přikazuje-li toto právo zápis. ukončení likvidace zahraniční osoby. do které je zahraniční osoba zapsána. a číslo zápisu. tedy nemovité a movité věci. do které je zahraniční osoba zapsána. pohledávky a jiná práva a závazky podnikatele. která má sídlo v některém z členských států Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor. povolení vyrovnání nebo zahájení jiného obdobného řízení týkajícího se zahraniční osoby a 9) ukončení činnosti podniku nebo jeho organizační složky v České republice. jmenování. 3) evidence. případně o organizační složce tohoto podniku (podnikatel může svůj podnik členit na různé závody. 4) firma nebo název zahraniční osoby. 3) právo státu. 6) zapisované údaje požadované zákonem pro vedoucího organizační složky podniku a místo jeho pobytu nebo bydliště. 7) zrušení zahraniční osoby. v níž jsou povinně uloženy významné písemné dokumenty týkající se zapisované osoby. 8) prohlášení konkursu. 5) zapisované údaje požadované zákonem u statutárního orgánu nebo jeho člena. pak také evidence. V případě zahraniční osoby. její právní forma a výše upsaného základního kapitálu v příslušné měně. podnik není právním subjektem). 4) firma nebo název zahraniční osoby a její právní forma. jmenování. sbírka listin. 2) předmět činnosti podniku nebo jeho organizační složky. Zapisují se následující údaje: 1) označení a sídlo (umístění) podniku nebo jeho organizační složky a identifikační číslo. ukončení likvidace zahraniční osoby. je-li vyžadován. identifikační údaje a oprávnění likvidátora. U podniku zahraniční osoby a organizační složky podniku zahraniční osoby. 7) zrušení zahraniční osoby. identifikační údaje a oprávnění likvidátora.

včetně čísla zápisu. může listiny. V takovém případě musí být ve složce sbírky listin ostatních organizačních složek podniku téže zahraniční osoby uveden odkaz na rejstříkový soud zvolené organizační složky. že se jedná o překlad z jazyka. zahraniční osoba se sídlem v některém z členských států Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor. Živnostenské podnikání Podnikatel může v České republice podnikat pouze tehdy. pokud je platnost zajišťovacího prostředku vázána na jeho zveřejnění. jestliže ke konkrétní podnikatelské činnosti získá příslušné oprávnění. v originálním znění. jestliže právo sídelního státu takovouto evidenci přikazuje. který není úředním jazykem nebo některým z úředních jazyků členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. a jejich změny a úplná znění. Rejstříkový soud uloží podnikateli. kde má zahraniční osoba sídlo. Za českou osobu . které spadají pod působnost živnostenského zákona. pokud není stanoveno jinak. případně se musí jako zemědělec evidovat Zahraniční subjekty oprávněné provozovat živnost Fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky (zahraniční osoba) může na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba. a 5) podpisový vzor vedoucího organizační složky. nezáleží přitom. stanovy a obdobné listiny. 4) údaj nebo doklad o zatížení majetku zahraniční osoby v jiném státě. Česká osoba. předložit také v některém z úředních jazyků Evropské unie. mohou být dokumenty uloženy ve složce sbírky listin jen jedné z nich. V případě. živnostenské oprávnění (jde o ty podnikatelské činnosti. aby předložil také překlad listiny. se do sbírky listin uloží jen listiny uvedené výše pod body 1) až 3). Podnikatelská činnost bez příslušného oprávnění představuje tzv. neoprávněné podnikání a může být postižena i v rámci trestního zákona (trestný čin neoprávněného podnikání). že je v této evidenci zapsána. Každý podnikatel musí před zahájením podnikatelské činnosti získat příslušní oprávnění. svobodných povolání). 2) společenská smlouva. jimiž byla zahraniční osoba založena. které se ukládají do sbírky listin. Působí-li na území České republiky několik organizačních složek podniku jedné zahraniční osoby. a to buď zahraniční nebo založenou podle českého obchodního zákoníku) nebo zvláštní oprávnění podle zvláštních zákonů (např. výkon advokacie a jiných tzv.1) účetní záznamy týkající se zahraniční osoby. a to podle volby zahraniční osoby. 3) osvědčení evidence státu. U zahraniční osoby a organizační složky podniku zahraniční osoby. musí být překlad úředně ověřen. zda bude podnikání provozováno cizincem jako fyzickou osobou nebo právnickou osobou. Uvedené dokumenty se předkládají dvojmo. jestliže listina není vyhotovena v českém jazyce. která má sídlo v některém z členských států Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor. a to buď tzv.

jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a který není zahrnut v první kategorii. pokud na území České republiky podniká nebo podnikala. musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující povolení k pobytu za účelem podnikání. a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku.dosažení věku 18 let. ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy. . Pro účely živnostenského zákona se za povolení k pobytu za účelem podnikání považuje i povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny.předložení dokladu o tom. bydlištěm na území České republiky se pak rozumí trvalý pobyt na jejím území. nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu.se považuje fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky. pokud tento doklad nebyl vydán v českém jazyce. Povinnost doložit doklad o pobytu se nevztahuje na zahraniční fyzickou osobu. kdo byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný úmyslně. která hodlá na území České republiky provozovat živnost a která má podle zákona povinnost mít pro pobyt na území povolení. Zahraniční fyzická osoba. musí být ověřena.způsobilost k právním úkonům. ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie.bezúhonnost. že fyzická osoba. popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka. nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně. všeobecné podmínky provozování živnosti: . jíž byl udělen azyl může provozovat živnost za stejných podmínek jako občan České republiky s bydlištěm na území České republiky. . (za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten. Žadatel o živnostenské oprávnění musí splňovat následující podmínky: 1) tzv. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů. pokud na území České republiky podniká nebo podnikala. . nemá daňové nedoplatky (doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad). jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání. pokud se na něho nehledí. . jako by nebyl odsouzen) 2) zvláštní podmínky provozování živnosti: . Tento požadavek se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem. nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.předložení dokladu o tom. rozumí se tím předložení dokladu včetně jeho překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (ten je k nahlédnutí u soudu). anebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti. že fyzická osoba. která hodlá na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím organizační složky svého podniku. Pokud ze zákona vyplývá povinnost předložit doklad potvrzující určité skutečnosti. které byly vydány v zahraničí. Fyzická osoba.

pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují (viz přílohy živnostenského zákona). Odpovědný zástupce . které se zapisují do obchodního rejstříku. jímž byla udělena koncese. lze odbornou způsobilost prokázat dokladem vydaným podnikateli příslušným odborným orgánem v souladu se zvláštními předpisy. Živnostenské oprávnění může být vykonáváno na celém území České republiky.. Nelze-li odbornou nebo jinou způsobilost prokázat dokladem vydaným jedné fyzické osobě. Těmto osobám vzniká živnostenské oprávnění dnem jejich zápisu do obchodního rejstříku. kterému trvá živnostenské oprávnění pro provozování dotčené živnosti. Živnostenské oprávnění vzniká: 1) 2) u ohlašovacích živností dnem ohlášení nebo pozdějším dnem uvedeným v ohlášení. Podnikatel je povinen zajistit výkon činností. koncesní listina s údaji podle živnostenského rejstříku. pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti. Průkazem živnostenského oprávnění je: 1) živnostenský list osvědčující splnění podmínek pro provozování živností ohlašovacích (do jeho vydání stejnopis ohlášení s prokázaným doručením příslušnému živnostenskému úřadu). Podnikatel vede o osobách splňujících podmínky odborné způsobilosti evidenci a uchovává kopie dokladů prokazujících tuto způsobilost minimálně 3 roky ode dne ukončení výkonu činností těmito osobami. Nepodají-li návrh na zápis ve lhůtě 90 dnů od doručení živnostenského listu nebo koncesní listiny nebo není-li návrhu vyhověno. musí uvedené doklady neprodleně vrátit.odborná nebo jiná způsobilost. které jsou obsahem živností uvedených v nařízení vlády. jestliže ji vykonávala již před touto změnou. a u osoby. a to včetně praxe. se při splnění stanovených podmínek vydá živnostenský list nebo koncesní listina před zápisem do tohoto rejstříku. u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese . 2) Zahraničním osobám. které toto nařízení stanoví. V případě změny nebo doplnění požadavků na odbornou způsobilost po vzniku živnostenského oprávnění se nepožaduje prokázání praxe u podnikatele. která vykonává funkci odpovědného zástupce pro dotčenou živnost. Platnost živnostenského listu nebo koncesní listiny zaniká nesplněním podmínek stanovených v tomto odstavci. do jejího vydání pravomocné rozhodnutí. přitom je povinen chránit jejich osobní údaje.

nelze-li odpovědného zástupce ustanovit z uvedených osob. 3) zahraniční fyzická osoba bydliště mimo území České republiky. podnikatel. bylo-li přiděleno. který je právnickou osobou se sídlem v České republice . Zahraniční fyzická osoba. která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku podniku. 3) Ohlašovací živnosti Fyzická osoba. název ulice. nejedná-li se o ohlašovací živnost provozovanou průmyslovým způsobem.Odpovědného zástupce je povinen ustanovit: 1) 2) podnikatel. zda u ní trvá jiná překážka týkající se provozování živnosti. číslo popisné a orientační. název ulice. z podnikatel. který je zahraniční právnickou osobou – stejně jako pod bodem 2). který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti. číslo popisné a orientační. je povinna to oznámit živnostenskému úřadu místně příslušnému podle svého sídla. bylo-li přiděleno. je místně příslušným živnostenský úřad podle jejího místa podnikání na území České republiky. zda jí soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti. státní občanství. 5) předmět podnikání. bydliště. prohlásí. uvede též místo jejího pobytu v České republice. název ulice. nelze-li místní příslušnost živnostenského úřadu pro tuto osobu určit podle místa povoleného pobytu v České republice. poštovní směrovací číslo). která hodlá provozovat ohlašovací živnost. její části. která za účelem podnikání nezřizuje na území České republiky organizační složku podniku. její části. uvede údaje uvedené pod bodem 1) týkající se jeho osoby. místo povoleného pobytu v ČR. ohlašuje živnost živnostenskému úřadu příslušnému podle místa povoleného pobytu na území České republiky. který splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce. jinak datum narození. Fyzická osoba v ohlášení uvede: 1) jméno a příjmení. bylo-li přiděleno. 4) místo podnikání (název obce. ustanoví ho z jiných osob. je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu místně příslušnému podle jejího bydliště na území České republiky. která hodlá provozovat ohlašovací živnost. umístění organizační složky podniku v ČR (název obce. pokud mu byl pobyt povolen. její části. ohlašuje živnost živnostenskému úřadu příslušnému podle umístění organizační složky podniku na území České republiky. poštovní směrovací číslo) rodné číslo. Zahraniční právnická osoba ohlašuje živnost živnostenskému úřadu příslušnému podle umístění organizační složky podniku na území České republiky. Zahraniční fyzická osoba. číslo popisné a orientační. Právnická osoba. (název obce. bylo-li přiděleno. . 2) provozuje-li živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. popřípadě obchodní firmu. Je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky podniku osoba s bydlištěm mimo území České republiky. poštovní směrovací číslo) a údaje uvedené pod bodem 1) týkající se vedoucího organizační složky podniku. nebo zda mu bylo v posledních 3 letech zrušeno živnostenské oprávnění.do funkce odpovědného zástupce ustanoví člena statutárního orgánu nebo statutární orgán.

datum ukončení provozování živnosti. uvede též místo jejího pobytu v České republice. a prohlásí. číslo popisné a orientační. příjmení. pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou. ve znění nařízení vlády č. ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění. Předmět podnikání živnosti volné musí být ohlášen v souladu s názvem oboru živnosti uvedeném v nařízení vlády č. které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy. státní občanství. údaje uvedené v bodě 1) týkající se odpovědného zástupce. údaj o tom. ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění. umístění organizační složky podniku v České republice a údaje uvedené v bodě 1) týkající se vedoucího organizační složky podniku. rodné číslo a bydliště nebo adresu pobytu na území České republiky. osoby nebo osob.6) 7) 8) 9) 10) identifikační číslo. datum ukončení provozování živnosti. provozovnu nebo provozovny. 1 a 2 k živnostenskému zákonu v úplném nebo částečném rozsahu. provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby.. a způsob. na kterou se vztahuje povinnost mít povolený pobyt za účelem podnikání. provozovnu nebo provozovny. údaj o tom. datum zahájení provozování živnosti. identifikační číslo. pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou. bylo-li přiděleno. může ohlásit provozování živnosti nejdéle na dobu povoleného pobytu. pokud datum zahájení není shodné se vznikem živnostenského oprávnění. datum zahájení provozování živnosti. zda jim soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti nebo zda u nich trvá jiná překážka provozování živnosti. 100/2005 Sb. zda bylo této právnické osobě v posledních třech letech zrušeno živnostenské oprávnění a zda u ní trvá jiná překážka provozování živnosti. že hodlá živnost provozovat průmyslovým způsobem. jde-li o zahraniční právnickou osobu. předmět podnikání. její části. Právnická osoba v ohlášení uvede: 1) obchodní firmu nebo název. pokud mu byl pobyt povolen. 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Ohlašovatel je povinen vymezit předmět podnikání uvedený v ohlášení s dostatečnou určitostí a jednoznačností. 469/2000 Sb. osoba. pokud byl povolen. Je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky podniku osoba s bydlištěm mimo území České republiky. bylo-li přiděleno. název ulice. Předmět podnikání živnosti řemeslné a vázané musí být ohlášen v souladu s přílohami č. bylo-li přiděleno. Dokumenty přikládané k ohlášení Fyzická osoba připojí k ohlášení . poštovní směrovací číslo) a jméno. jakým za právnickou osobu jednají. sídlo (název obce. že hodlá živnost provozovat průmyslovým způsobem.

ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie. zahraniční právnická osoba výpis z obchodního či obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o tom. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen. doklad o provozování podniku nedokládá státní příslušník členského státu Evropské unie. výpis z obchodního či obdobného rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce. liší-li se od bydliště nebo k objektu nebo prostorám. doklad o tom. anebo doklad o tom. a doklad o provozování podniku v zahraničí. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce (neplatí pro občany EU – ti předloží jen výpis z rejstříku trestů státu původu nebo prohlášení o bezdůvodnosti. pokud na území České republiky podnikala nebo podniká. v nichž je místo podnikání. pokud ji zákon vyžaduje. včetně vymezení činností. že nemá daňové nedoplatky. Doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad. doklad nesmí být starší než 3 měsíce. 3) doklad o tom. pokud se nezapisuje do obchodního či obdobného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden. doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném obdobném právu k objektům nebo prostorám na území České republiky. pokud byl již zápis proveden. 2) doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce. výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce (jako v bodě 1). pokud již byl zápis proveden. ve kterých se dlouhodobě (více než 3 měsíce nepřetržitě) zdržoval v posledních 3 letech. doklad o zaplacení správního poplatku. u nichž je do funkce odpovědného zástupce ustanoven. Právnická osoba připojí k ohlášení 1) výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce (viz výše bod 1). pokud jejich stát takový výpis nevydává). a státy. že má tento podnik mimo území České republiky a doklady o jeho provozování. že souhlasí s ustanovením do funkce. prohlášení odpovědného zástupce. výpis z obchodního rejstříku. doklad nesmí být starší než 3 měsíce. doklad o provozování podniku v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem. doklad prokazující její odbornou způsobilost. že právnická osoba byla zřízena nebo založena. ne starší než 3 měsíce. zahraniční fyzická osoba.1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) výpis z Rejstříku trestů a odpovídající doklady vydané státem. doklad o tom. že nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. která zřizuje na území České republiky organizační složku podniku. jehož je fyzická osoba občanem. že právnická osoba je zapsána do obchodního či obdobného rejstříku. pokud na území České republiky podnikala nebo podniká. je-li v něm zapsána. v němž je na území České republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby. . neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem. popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce. doklady o skutečnostech prokazujících provozování živnosti průmyslovým způsobem. s převzetím povinností v rozsahu stanoveném tímto zákonem a s uvedením podnikatelů. že její organizační složka podniku na území České republiky byla zapsána v obchodním rejstříku. doklad prokazující. doklady o pobytu.

Týká-li se změna rozsahu předmětu podnikání a není-li doložena doklady podle tohoto zákona. u nichž je do funkce odpovědného zástupce ustanoven.4) doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném obdobném právu k objektu nebo prostorám. v jejichž důsledku dochází ke změně místní příslušnosti živnostenského úřadu. Na základě tohoto oznámení živnostenský úřad podle okolností případu provede změnu živnostenského listu vydáním živnostenského listu se změněnými údaji nebo vydá příslušné rozhodnutí. a orgánu nebo organizaci. s převzetím povinností v rozsahu stanoveném tímto zákonem a s uvedením podnikatelů. Jedná-li se o změnu údajů. dále úřadu práce a příslušné správě sociálního zabezpečení. Tato povinnost se nevztahuje na doklady o vzdělání vydané v členském státu Evropské unie nebo předkládané osobou z tohoto státu. je ode dne vzniku změny místně příslušným úřadem k úkonům podle . Živnostenský list Živnostenský úřad zašle opis živnostenského listu nebo výpis z něj. že souhlasí s ustanovením do funkce. 6) doklady o skutečnostech prokazujících provozování živnosti průmyslovým způsobem včetně vymezení činností. rozhodne živnostenský úřad v samostatném řízení. živnostenský úřad vyzve podnikatele k předložení dokladů a stanoví nejméně 15denní lhůtu pro splnění této povinnosti a změnu průkazu živnostenského oprávnění do předložení dokladů neprovede. že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo. která vede registr všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění. neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem. 7) prohlášení odpovědného zástupce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen. Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou nebo v případě dokladů o vysokoškolském vzdělání osvědčením o uznání. v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo. v nichž je na území České republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby. případně jiným způsobem sdělí údaje o živnosti a podnikateli místně příslušnému správci daně vykonávajícímu správu daně z příjmů a Českému statistickému úřadu. Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění zahraničních osob a právnických osob založených zahraničními osobami zašle živnostenský úřad též místně příslušným orgánům cizinecké a pohraniční policie. 5) doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném obdobném právu k objektu nebo prostorám. Není-li oznámená změna nebo doplnění doložena potřebnými doklady. které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a údajů vymezujících živnosti. a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Změny údajů Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů. 8) doklad o zaplacení správního poplatku.

právnická osoba doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce. Osoba zapsaná v obchodním rejstříku k ohlášení změny obchodní firmy a zahraniční osoba též k ohlášení změny umístění organizační složky podniku připojuje doklad o jejím provedení v obchodním rejstříku. popřípadě doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce. která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku podniku. která hodlá provozovat koncesovanou živnost. Zahraniční právnická osoba podává žádost o koncesi živnostenskému úřadu příslušnému podle umístění organizační složky podniku na území České republiky. 3 k živnostenskému zákonu Jsou-li pro provozování živnosti stanoveny podmínky odborné nebo jiné způsobilosti. podává žádost o koncesi živnostenskému úřadu příslušnému podle místa povoleného pobytu na území České republiky. že podnikatel nesplnil povinnost změnu oznámit. předmět podnikání je třeba v žádosti o koncesi uvést v úplném nebo v částečném rozsahu podle přílohy č. Řízení o uložení pokuty. že podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce splňuje podmínky provozování živnosti. Nesplňuje-li podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce podmínky provozování živnosti nebo nemá-li podnikatel ustanoveného odpovědného zástupce. místa podnikání nebo podle umístění organizační složky podniku. provede zápis změny do živnostenského rejstříku a současně o tom informuje podnikatele. ačkoli to zákon vyžaduje. je povinna požádat o vydání koncese živnostenský úřad místně příslušný podle jejího bydliště na území České republiky. Právnická osoba. je místně příslušným živnostenský úřad podle jejího místa podnikání na území České republiky. Pro náležitosti žádosti o koncesi platí obdobně ustanovení o ohlášení živnosti.tohoto zákona. a to do 15 dnů ode dne. živnostenský úřad místně příslušný podle nového sídla nebo trvalého pobytu podnikatele a u zahraniční osoby podle povoleného pobytu. který řízení zahájil. která za účelem podnikání nezřizuje na území České republiky organizační složku podniku. Zahraniční fyzická osoba. pozastavení provozování živnosti a zrušení živnostenského oprávnění dokončí živnostenský úřad. k žádosti o koncesi přiloží fyzická osoba doklad prokazující její odbornou a jinou způsobilost. Zahraniční fyzická osoba. . a to i v případě. není-li dále stanoveno jinak. je původně místně příslušný živnostenský úřad povinen postoupit věc nově místně příslušnému živnostenskému úřadu. kdy se o změně místní příslušnosti dozvěděl. zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti. podnikatel je povinen doložit k oznámení doklady a živnostenský úřad v případě. která hodlá provozovat koncesovanou živnost. Jedná-li se o změnu odpovědného zástupce. Dojde-li ke změně místní příslušnosti živnostenského úřadu podle věty první. je povinna požádat o vydání koncese živnostenský úřad místně příslušný podle svého sídla. nelze-li místní příslušnost živnostenského úřadu pro tuto osobu určit podle místa povoleného pobytu v České republice. Žádost o koncesi Fyzická osoba. podává žádost o koncesi živnostenskému úřadu příslušnému podle umístění organizační složky podniku na území České republiky.

). jestliže zahraniční fyzická osoba. Výkon tzv. tradiční i méně tradiční svobodná povolání patří např. Zrušení nebo pozastavení živnostenského oprávnění Živnostenský úřad zruší nebo pozastaví živnostenské oprávnění mj. 209/2001 Sb.seznam živností. svobodných povolání Určité činnosti nejsou upraveny živnostenským zákonem. Bylo-li živnostenské oprávnění takto zrušeno. chráněných zvláštními zákony. . může podnikatel ohlásit ohlašovací živnost nebo požádat o udělení koncese v oboru nebo příbuzném oboru nejdříve po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. . 295/2001 Sb. Příslušná ministerstva vyhláškou stanoví způsob provádění a obsahovou náplň zkoušky. kterou lze prokázat odbornou způsobilost (vyhláška č.: využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti. Mezi tato tzv. 1 obsahuje seznam živností řemeslných Příloha č. 469/2000 Sb.). jestliže podnikatel neplní závazky vůči státu. . Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit též na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení. 140/2000 Sb. žádost o udělení koncese v jiném oboru může podnikatel podat nejdříve po uplynutí 1 roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy podle povahy koncesované živnosti. jejich původci nebo autory. Nařízení vlády stanoví: . jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky. jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost (nařízení č.). 2 obsahuje seznam živností vázaných Příloha č.obsahovou náplň jednotlivých živností (nařízení č.seznam oborů živností volných (nařízení č. 3 obsahuje seznam živností koncesovaných. jejíž oprávnění provozovat živnost na území České republiky je vázáno na povolení k pobytu na území České republiky.Žadatel v žádosti o koncesi je povinen uvést též údaje podle zvláštních předpisů a doložit je doklady. pro průvodcovskou činnost). Seznam živností Přílohy živnostenského zákona jsou členěny podle druhů živností: Příloha č. tuto podmínku nesplňuje. Živnostenský úřad může zrušit podnikateli živnostenské oprávnění. ale jsou upraveny zvláštními předpisy.

advokátů. a to tím. . klinických logopedů. - Živností dále nejsou podnikatelské činnosti upravené dalšími zvláštními zákony (např. pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí a odpovědných pojistných matematiků. sdělit jeho obsah. přírodních léčitelů. stomatologů. znalců a tlumočníků. úředně oprávněných zeměměřických inženýrů. ortopedicko protetických techniků. že je schopna plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání. auditorů a daňových poradců. obchodníků s cennými papíry a činnost osob zabývajících se kolektivním investováním a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry. notářů a patentových zástupců a soudních exekutorů. provozování rozhlasového a televizního vysílání a další). a plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně. dále činnost fyzických osob: lékařů. restaurování kulturních památek nebo jejich částí. klinických psychologů a dalších zdravotnických pracovníků. Zemědělské podnikání Podle zákona o zemědělství (č. kteří vykonávají svoji činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři. autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě. které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi.) může být zemědělským podnikatelem pouze právnická osoba nebo fyzická osoba – cizinec. provádění archeologických výzkumů. burzovních dohodců a makléřů. lékárníků. 252/1997 Sb.- výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským. ortopedických protetiků. vlastními slovy. s výjimkou očních optiků a protetiků. prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami. zemědělství. která má trvalý pobyt na území České republiky (nejde-li o občana členského státu Evropské unie) a která pohovorem před místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka českého (nejde-li o občana členského státu Evropské unie). psychoterapeutů. dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární sanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat. zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů a rozhodců při rozhodování majetkových sporů. veterinárních lékařů.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->