बनावट चलनी नोटा कशा

ओळखा यात ?
http://www.netbhet.com

Source - http://www.paisaboltahai.rbi.org.in

बनावट चलनी नोटा कशा ओळखा यात
भारताम
ये स या खुप मो या
?

माणात खो या

चलनी नोटा पसर या आहे त.

 

तु ह बँक म ये पैसे डीपॉझीट कर यासाठ गेलात
आ ण यामधील एखाद नोट बनावट आहे असे
ल ात आले तर बँक ती नोट र झव बँकेकडे पाठवते
मा

याबद यात तु हाला काह ह

असे नुकसान होऊ नये

मळणार नाह .

हणून चलनी नोटा

वीकारताना या नीट तपासून

या.

A 500 Rupee Note

1.
वर ल च ात जेथे १ आकडा दश वला आहे
तेथे एक छोट शी डीझाईन दसतेय. ह
डीझाईन

हणजे 500 असे अधवट ल हले

आहे . जर नोट

काशासमोर (Against

light) ध न पा हल तर 500 असे पुण
ल हले आहे असे आढळू न येईल.

A 500 Rupee Note

2.
मोकळी दसत असल तर या जागेवर
महा मा गांधीजींचे च

आहे . नोट

काशासमोर धर यास हे च

दसून येईल.

A 500 Rupee Note

3.
एका व श ट

कार या शाईने नोटे या

मधोमध 500 असे मो या टाईपम ये
ल हलेले असते. समोर नोट धर यास ह
शाई हरवी दसते आ ण व वध कोनांम ये
(Different angles) धर यास ह शाई
नळी दसते.

A 500 Rupee Note

4.
हा फरक मानवी डो यांना दसत नाह . जेथे
नोटे चा

मांक ल हला आहे तो भाग अ

हायोलेट (अ तनील करणे) लाईट म ये
धर यास चमकतो.

A 500 Rupee Note

5.

नोटे या मधोमध असणार ह पातळ प ट
तुटक तुटक दसत असल तर ती पुण
असते. नोट

काशासमोर धर यास ती पुण

पाहता येत.े यावर 'RBI', 'Bharat' आ ण
'500'

असे ल हलेले असते. ह प ट

दे खल हरवा आ ण नळा असा रं ग
बदलते.

A 500 Rupee Note

6.

नोटे या मधोमध ''पाच सौ

पये'' असे

अ रात ल हलेले असते ते एका वेग या
शाईने ल हलेले असते. असे ल हलेले
आपण

पशाने ओळखु शकतो. अंध

य तींना नोट ओळखता यावी यासाठ ह
सोय केलेल आहे . (मला मा
असे जाणवले नाह !)

पश क न

A 500 Rupee Note

7.
सात या

मांकाने दश वलेल , फुलांचे

न ीकाम असलेल जी हरवी प ट
याम ये 500

दसतेय

पये असे ल हलेले असते.

नोटे ची पातळ बाजू नजरे स समांतर ठे वून
नीरखून पा ह यास असे ल हलेले दसते.

A 500 Rupee Note

8.
वर उ लेख केलेल

हरवी प ट आ ण

गांधीजींचा फोटो यामध या भागात सु म
अ रात RBI आ ण 500 असे ल हलेले
असते. सु मदश या (Magnifying glass)
सहा याने हे पाहता येत.े
 

A 500 Rupee Note

9.
अशोक तंभा या थो या वर या बाजूला एक
छोटा ठ पका दसतो. अंध य तींना
पशाने ओळखता येईल असा हा ठ पका
असतो.
 

A 500 Rupee Note

10.
नोटे या मागील बाजुला नोट

या वष

छापल गेले ते नमूद केलेले असते.
 

A 500 Rupee Note

11.
वर प ह या

मांकावर उ लेख के या

माणे इथेह अधवट 500 असे ल हलेले
असते.
 

Thank You !
www.netbhet.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful